98549 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

28/6/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χαφ&ς σ' αυτόν, ηού πρίν μέ χώμα,
τοθ φράξουν οί δλλοι τό στόμα, προλαβη
να πβϊ Ιστω καί μιά συλλαβή δική τού.
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΖΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΗΆΛΉ
ΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Διεν8νν«Α8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
Μ·ΙΝΙΗΜΗΗΗΙΜΝΙΗΜΜΜ·ΗΗΗεΐΝΐ>
ΔΕΥΤΕΡΑ 28ΙΟΥΝΊΟΥ 1976
ΗΡΛΚΛΕ'Ο — ΚΡΗΤΗΣ
Γραφβΐα: Μαρογιβργ- ·
(ΓΓλατβία 'ΑοχαΟσν)
Τ«λ.? 2Ι0.291
Χρόνος 2ος Αριθ. Φύλλου 56
Τιμή «άλλον βρχ. 9
ε*···········································
Ο ΗΑΝΟΙ ΧΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙΦΥΛΑΚΗ "Η Α/Ι»,, «Α ΒΓΑΙΝΕΙΜ0ΤΪ1
Γιά ποιό «Ίδιώνυμο»;;;
Πολλά γράφονται στίς έφημερίδες, τίς τελενταΓες
μέρες, γιά ένα καινούργιο «Ιδιώνυμο» νομοθέτημα,
ττού έτοιμάζει ή Κυβέρνηση, γιά νά προστατέψει, δή
θεν, τά Σώματα Ασφαλείας άττό έττιθέσεις ττολιτών.
Πού τό ττάει δμως ή Κυβέρνηση τοΰ κ. Καραμαν-
λή, ποίον ττάει νά —ροστατέψϊει, άττό ττοιόν; Πιστεύει,
είλικρινά, ή Κυβέρνηση δτι τά Σώματα Ασφαλείας,
μέ -ερίστροφα καί γκλόττς, χρειάζονται «είδική ττρο-
στασία» άπ' τούς άοττλους ττολΤτες;
Πιστεύει, είλικρινά, ή Κυβέρνηση δτι μέ την ύττάρ
χουσα νομοθετική καί είσαγγελική καλύψη δέν ττρο-
στατεύονται έτταρκώς τά Σώματα "Ασφαλείας;
Δηλαδή, μ' άλλα λόγια, τά Σώματα "Ασφαλείας
κινδυνεύουν;
Άς άφήσουμε τίς καροϊδίες. "Ας άφήσουμε στην
άκρη την ύττοκρισία. "Ας αφήση, ή Κυδέρνηση, ι ό
δηθεν ενδιαφέρον γιά τά Σώματα Ασφαλείας. Δέ*
κινδυνεύουν άττό κανέναν, δταν κάνουν εύορκα τό κα
θηκον τους. Δέν κινδυνεύουν ά—ό κανέναν δταν σέβον
ται κι' έφαρμόζουν τούς νόμους καί τό Σύνταγμα,
δταν άγαποΰν καί ττροστατεύουν τούς ττολΤτες. Δέν
κινδυνεύουν τά Σώματα Ασφαλείας ά—' τούς νομιμό-
φρονες "Ελληνες —ολΤτες.
Τά Σώματα Ασφαλείας κινδυνεύουν άττ' την ΰτταρ
ξη στόν τόττο μας ξένων καΓΤΌΧΓκοττευτικών καί ττρο-
*>οκατορικών μηχαντ»μάτων, ττού τούς γνωρίζει ή Κυ¬
δέρνηση.
Τά Σώματα Ασφαλείας κι,νδυνευουν άττ' τό φατρια
στικό ττνεΰμα, άττ' την Οττοτττη μισαλοδοξία, άττ' την
έκ των ένδων καλλιέργε,ια άντιλαΐκοθ ττνεύματος.
Άκόμα, έκεΤνοι τ—ύ κι£υνεύουν εΤναι οί αοττλοι ττο
λίτβς. Π' αΰτούς ττρέττεί νά γίνει ένα «ίδιώνυμο» νο-
μοθέτημα, ττού νά τούς ττροστατεύει άττ' τίς ύπερδα
σίες των κακών έκείνων όργάνων των Σωμάτων Α¬
σφαλείας, πού κατά τή διάρκεια τής έτΓταετίας τούς
φυλάκιζαν τταράνομα, τούς βασάνιζαν, τούς δολοφο-
νούσαν.
Ή καττηλεία τής έθνικοφροσύνης άττ* τή δεξιά,
40 χρόνια τώοα, έχει έτι ισωρεύσει σ' αΰτό τό μαρτυ-
ρ»κό τόττο δεινά έττ ί δεινών. Κ ι* άττ' αυτή την καττη-
λείσ κινδυνεύουν καί τά Σώματα Ασφαλείας καί οί
δοττλοι —ολΤτες.
Άττευθυνόμοχττε, τέλος, στόν Προεδρο τής Δημο¬
κρατίας μας κ. Κ. Τσάτσο καί τοΰ ζητάμε ν' άρνη-
θεΐ νά ύτΓογράψει ότΓοιοδήττοτε τπαρόμοιο νομοθετικό
τέρας. Γιατί ττρίν κάνουμε άττοιαδήττότε σκέψη γ»ά
ότΓοιοδήτΓθτε «Ιδιώνυμα» θά πρέττει νά έξασφαλίσοΐΛ·
με την ελευθερία των ■—ολιτών αυτής της χώρας. Οί
ττολΐτες, τό ξέρουνε δλθ4, κι* οί ϊνντοιγματικσί θε-
σμοί κατατολαιττωρήθηκαν άττ' τή χούντα κι" δχι τά
Σώματα Ασφαλείας. ΟΙ ττολΐτες βασανίστηκαν. Οί
πολίτες δολοφονήθηκαν. Αύτούς ττοιό «ίδιώνυμο» θά
τούς προστατέψει;
Αύτη θαττρεττε νδναι ή ττροταρχική σκέψη τής
«Νέας Δημοκρατίας» κι' δχι ή τταροπτέρα άστυνόμευ
ση των νομιμοφρόνων πολιτών.
Μόνον δταν —ροστατεύονται έτταρκώς οί ττολΤτες,
τότε μόνον ττροστατεύεται ή Δημοκρατία. "Αλλοιώτι-
κα, ιϊιτοτ—ευόμαστε ότι ή «Νέα Δημοκρατίαν δδηγεΐ
την 'Ελλάδα ττρός τό φοκτιοιμό. "Ολα τ' αλλα είναι
«διά παιδία, έφήβους καί νεάνιδες» κύριε Καραμανλη.
Π.Β
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΞΒΜΕΡΙΚΙΝΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΗΘΟΝ ΟΟΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΟΟΥΑΟΣΗ ΤΟΥ ΗΗΣΙΟΥ
Τά τελευταία εϊκοσι χρόνια
γίνε.ται, στήν Κρήιτπ» ιωάι συ-
οτηιματΐική προσπαθεία άφελλη-
νισμοΰ τοθ νηοιοθ. Μιά προ-
οπάθεια, πού σάν πρωτο της
στάχο Εχει την άποκοΐΈή άοι'
τίς παοαδόσεις μας καί την εί
σαιγωγή νέων ουνη$ειων καί
οάν τελιχό σκοπώ τόν πλήρη
έξαιμερικανισμύ καί κατοοαή
τού νποιοϋ ιιας. Κι' αύαό τό
σκοτεινό οχέιδαο £χει περάοει
άπω πολλάς Φάσεις.
"Ας δοθμε, 'άοο είναι δυνα
τόν πιό συνοσιτικά πριές βταν
οί κύριες ράσεις αύτΐΐς της 0-
τιουλης έτπθετικης πολιτικής,
αί αχέοη ηάντοτε μέ την τερά
στια στρατηιγιίκή σηραοία της
ιΚρήτης. Στή Μεοόγειο διεξάγβ
ται μία άνευ
άθόρυβη άναιμέτρηση, τί&ν δύο
υιπερδυνάμεων. Γίνεται Ινας
φοβερός άινώνας έσπικράιτηιοτνς
καί έλέτγχου. "Ετοι κι' οί δυό
ΐιαιερδυνάρεις προσιπαθο·ΰν νά
έξασφαλίσουν οτοατηγικά πλε-
ονεικΓίήιματα, £ναν-π τοΰ άντιιπά
λσυ. Κι' αύτάς ό άρείλικτος πό
νίνβται στά έ.δαφη των
διαφόρων Μεσογειακων χω-
ρών. Μ' άλλα λόγια δθό νάϊ
δαροι ραλώνουνε σέ ξένον ά-
χερωνα. Δυστυοαδς, δμως, νιά
τούς Μεοογειακούς Λαούς, αύ
τοί πληρώνουν τό μάριμαρο.
Αύτοι ύφίστανται τά δεινά τοθ
ακιλέιμου, μιά κι' οί δυό μέγα
λοι, Άρερικάνοι καί Ρώοοι,
διαΑέξανε τή Μεσόγειο- γιά πε
•δίο μάχι>ς. Τϊνν προτιμοΰν ϊ-
σως, γιατί οΰτε διικό τους £δα
φός είναι, ούτε κοντά στίς χω
ρες τους βρίοκεται.
Άποτέλεσμα, οί συ-νιεχιζ'όιμ€
νες ταρακές κι' ενοπλες συγ-
κρούοεις οέ Μεσογειακές χδ>
ρες (Κύηοος, Λίβανος, Πάλαι
οτίνη κλπ.) Ή Μ«σόιγειος, έ-
δώ καί εϊκοοι χρόνια βρίσκε¬
ται σέ έιιπόλειμΐι καττΛοταση·.
Καί τό κλειδί τγκ; Μεσογείου
είναι ή Κρή~). "Οιποιος βχει
στή διύβεσή τού την Κρή"),,
Άεροφωτογραφία τής Κρήτης, παρμένη άττό καταχΛοττευτικό δορυφόρο.
Οί δορυΦΟροι φοτογραφίζουν συνεχώς τόν 'Ελληνικό χώρο καί μεταδίδουν
αύτές τίς Φωτογραφίες στό τηλεττοικινωνιακό κέντρο πού βρίσκεται στίς Γοθρνες
Έτσι παρακολουθεΐται ή όποιαδήποτε κινήση στρατιωτικών δυνάμεων σ' όλόκλη-
ρη την 'Ελλάδα. Κι' αύτές τίς φωτογραφίες, οί «σύμμαχον μας άμερικάνοι τίς συγ
κί.ντρώνουν στήν Κρήτη καί τίς διαβιβάζουν στό άμερικανικό Πεντάγωνο καί τό
Τούρκικα Έτπτελεϊο.
Ερωτήση γιά τόν Ε. Αβέρωφ: Ποία μέτρα —αίρνει ή Κυβέρνηση ώστε νά
μσς ττροστατέψει έναντι των έχθρικών διαθέσεων τού σωβινιστικοΰ ΤουρκικοΟ τΞττι
τελείου; Κι' άλήθεια, οί «σύμμαχοι» άμερικάνοι δίνουν καί στό δικό μας Έ-
πιτελεΐο αντίστοιχες φωτογραφίες τής Τουρκίας;
Περιμένουμε σύντομα άιτάντηση, γιατί τό θέμα είναι σοβαρώτατο.
πηκαμι
^^^^Μ*-^^
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣί«Α» ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ,ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
ΓράφΒΙ 6
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΓ
— 4ον —
θέλοντος νά διαφυλάζω τό
"ρόοιαηό μου άπό ττ» λαοιπη
"ού ένδεχστιέντικ; ώρισμένοι
•ώντκπασιακοί» θά πέταναν δέ
*π>ια νά συναντηθω μέ τόν
Ύηουργό 'Εβνιχης Άμύντκ
ν»ά νά τού πώ τό 30ο)ο καί μ'
αίΐτό τόν τρόπο νά
τόν έαυτό μου.
Ή πρότασΓ) νιώ
Ι10» μέ τόν ' Αβέρωφ ήταν τοθ
ίΐΛΤονματάρχη ό οποίος ένάμι
(ε ήΐι ό ύπουργός 'Εθνικής Ά
^Π·; ήταν ό μόνος καιτΑλλΐ)-
V
γιά νά βγάλει τό Φίδι άπό
την τ.ούπα.
Με δωβεβαίωσε δτι καθείς
«εν θά ιιάθοινε τίττοτα σχετικό
1* την συνάντηοτι καί άνέλα-
* τιροοωπιιιοά τίς ευθυνής γιά
*>■"■ ένιδτχοιΐενως μποροθσε νά
Υίνη.
"Βμεινα ού,μφωνος νά μθθ
?Ρΐοει την μββεπομέντι τό βρά
* ΜνττίβοΟ μέ τόν ύπουργό,
*' ζήτηρα άηαραΐτήτΐικ; νά βρί
*ετω ηαρών «βί ό συνταίγνο
Τ4ρχης κατά τή αυζήι»ηση.
Ο ύπουογός, ό συνταΐγιμα-
καί έγώ. ΚανΕίς βλλος.
ό δναμα τοθ συντανματύρ
είναι: Κοντός Γεώργιος.
•μοιι ηερινένοντας μέ άγωνία
νά ρθεί τό βράδυ.
Την ύπάΑοιπη μερά την »ιέ-
ραοα ακεΛτάμενος ουνέκεια τό
τί στώορ. έπρεΐΐε νά κρα.τήρω.
Δύοκοι> ή έκΐλογή, δυσκολώ-
τερο άκόμα τό νά μπορέσεις
νά κρατήοεις μιά στάαη προ-
αηοιήσεως. Σκέφθηκα νά τπ-
■λεχρωνήρω οέ ώριαμένους ©ί-
λους μου νό τούς ζτιτήοω νά
ΐταραχολουθοΰν διοκριτικά τίς
βροιδυνές μοί) κινήσεις για νά
ώπ&μβουν άν χρειαίΛεϊ. Άπέρ
ριψα άμέοως την Ιδέα. Προτί
(μηαα νά τό ρισχάρτο έπειΰή
»5έν ίίζε·ρα άκόμη πόσο ώργανω·
μένη ίτταν ή όργάνωοη. Αύτό
τό διαστίοτωοα λίγο άργότερα
καί ε"μ€ΐν«ι καταπληχτος.
Άαιό τίς 7 τό βράδυ ξ·εκίνη
σα γιά την Χαλκοκονδύλη.
ιΠρατίμησα νά πάω μέ τά πό-
δια, γιά νά ήρενήσω λίγο.
Όκτώ παρά τέταρτο βρικκό
νούν σ,τήν εϊσοδο τοΰ άρι0μοΰ
24 της όδοΰ ΧαλκοκονΛύλη.
Άνεβήκανε μέ τό άοαναέρ
στόν τίχαρηο δροφο τοΰ μενά
ρου καί κτυιπΓΐοα τό κουδούνι
τοΰ διαφΐιμιστικοΰ γραφβίου.
ιΜοΰ άνοιξε ό Ιδιος ό συγ¬
γραφεύς καί μέ όδήγηοε κτυ-
ΐτώντας με φιλικά στήν πλάΐπι
σ' £να πολυτελές γραφβϊο μέ
βιβλιοθτνκτν καί έργα
ης στούς τοίοοους.
Πάνω στό γραφείο φαγουρά
ριζε τό τιουλί τής «'Επαναστά
οεως» πολλά δτ χπρόγραφα
ννθβΙΡ Α55θαΐΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΚΕΕΚ ΝΑΤΙΟΝΑΙΙ5Τ5
ΠΑΓΚΟΙΜΙΟΙ ΙΪΝΔΕΣΜΟΪ ΕΛΑΗΝηΝ ε.βΜΙΚΙΪΤΟΝ
Α55Ο^IΑΤIΟΝ ΜΟΝΟΙΑΙΕ ΡΕ5 0ΚΚ5 ΝΑΤΙΟΝΑΙΙίΤΚ
. ΤΟΤ ΜνικΟΥ ΟΜΤΜιΜΟ'
"21α ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ι?67
,ΐθί ■«»
Μί- ' —' ■*
ς ς
ηού κέιϊδιοαν τή δόζο μό
^1 Μάοαι. Ή Ιστορία ·τοΰ
αυτού μπορεί νύ μ^ ί-
Υραφτεί ξανά άΐκ> Λλλο
να όξίωμα-πιχό. Κάθε φο
6
«ώς μόνο μέ άξιω·μα
οάν τόν αετό τί»ς Πίν-
Γ«ώργΐ) Κοντό, μπορο&με
ά
./.: ?
πΛανόττ,το νά χάοου-
»έ τύν γμ
«βί γύοκ- στό γραςνείο
σηιμειώματα καί τηλεγραφιήμα-
τα ήσαν ικορναζαμένα μέ άκιρι-
6ές κορνίζες καί τοποθετη'μέ-
να μέ γοϋστο πάνω στό γρα-
«ρεϊο.
Πάντοτε χαμσγελώντας ό
συνιγραφέας βνοιξε τό συρτάρι
τοΰ γραιωείου του καί έβγαλε
ίίνα χαρτί, πάνω στό όποϊο μ έ
την πρώτη ματιά διέκρινα πολ
λά πουλιά σέ διάχρορα μεγέβη
καί θέσεις.
— Τό χαρτί πού μοΰ ίητή
σατε. "Οπως βλέπετε δέν σδς
χαλω τό χατόρι, ε&τε ό ωίλος
κλ«ίνοντάς μου τό μάτι.
Πόρα τό χαρτί, διάβασα στά
γρήγορα τό πε,ριεχόμενό του,
σιγουρβύτηκα γιά την υπάρξη
των σφραγίδΐαν καί των τυπιο
μένων πουλιών καί στιμάΐων
καί διπώνοντάς το, προσεκτι
κά, τό έ^αλα στήν τσώπιη.
Έντύΐτΐϋση μοΰ έκανε τό
βτι ένω ό ουνομιλητής μου έ-
χειριζόταν τόν λόγο μέ έκπλη
κτική εύχέρεια, τό γράμμα Τί¬
τον γραμμένσ μέ πολλές άνορ
θογραφίες καί ρραστικά λάβη.
Φύγαμε άμέσως άπό τό νρα
ωείο καί μπαίνοντας στήν Μερ
σενπές πού εΐχα δεί τό πρωί
στό γραφεΐο μου, ζειανήσαμε
γιά νά δοΰ·με καί τούς δλλους
φίλους.
Φθάσα'με στήν Νέα Έρυ-
θραία καί χωθήκαιμε οέ κάτι
χωματόδρομους πού δβλεπα
τΐώς δέν μποροθσαν νά όδή-
γοΰν πουθενά. Πρανματτκά ό
συγγραφέας πού σ' δλο τό τα
ξείδι ίίταν άιμίλτττος οταμΛτηρε
τό αύτοκίνητο σέ μιά στροφή
τοθ χωνατόδοοτιου, ίίοβυσε τή
μηκανή καί βναψε τσΐγάρο.
— 'Ειδώ θά «Ελθουν οί βλλοι
κυρίαι; ρώττισα παραξενεμέ-
νος.
— Δέν θά ελθει κανείς κύ
ρΐ€ Στρατακη,, άιπάνττκτε σιγά
ό «κρίλος». Σδς ίφε,ρα έ6ω γιά
νά σδς πβ ώοισμένα πράγμα-
χα. 'Εξ βλλου δέν πΐστεύω νά
πκ—εύετε κώς άπό την πρώτη
κι δλας μερά θά βλέπατε καί
&λλους.
— Τί θέλετε νά μοθ πτ?τε
καί γιατί δέν τό λέιγατε τό
πριοί στό γραψείο μου ή πρίν
λίγο στό δικό οας;
— Δέν θέλω νά οάς ψο6ή
σω, άσΐάντΓΐσε ό ούνώεσμος,
άλλά εΐμαι «ποχρεωμένος νά
σ&ς πώ δτι οέ περίπτωοη ηού
θά γίν«τε έφιάλτης έγώ ό ϊδιος
θά κάνω αύτό πού πρώπει. "Ε
χούν πολλοί κατά καιρούς προ
οηαθήσει νά μας κάνουν ζη-
μιά. Δέν τό κατόρθωσαν. Μό-
λις κανείς πεϊ κάπου κάτι πού
δέν πρέπει τό μαθαίνουχ άμέ
οίας. Καί οί πληροφορίας πού
ίίχει δώσει μέχρι έ.κείνη την
ώρα δέν πηγαίνουν χπό πάνω.
— Τί θέλετε νά πήιτε, ρώτΓΐ
σα μέ ένδιαφέ,οον.
— Αύτό πού καταλάβατε πό
λύ καλά κύ.οιε Στ-ρατάκη αΐτάν
τησε άπότομα ό συγγραφέας.
— Καί ιι' αυτόν πού έδωσε
τίς ηλΐ>ροφορ£ες τί κάνβτε; ξα
ναρώτησα άιδιάφο.ρα δίίθβν.
— Αύτό πού πρέηει νιά νά
μην ξαναμιλήρει. ΕΙπβ τονίζον
τας τίς λέξεις ό α>ίλος.
(Συνεχίζεται)
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΝΟΝΟΙ; ; ;
Τί ακριβώς συμβαίνει μέ τό Μάνο Χαρή; Λειτουρ
γοθν οί Νόμοι στήν Κρήτη; Ή ερωτήση όπΓευθύνεται
στόν Ύπουργό Δικαιοσύνης, τόν Είσαγγελέα Έφε-
τών, τόν Άνώτερο Διοικητή Χωροφυλακής, σττοιονδή-
ποτε άλλον άρμόδιο καί υτΓεύθυνο.
Ό Μάνος Χαρής έττρόκειτο νά μεταχθεΤ στήν Ά-
θήνα, γιά νά παρα—-εΤ σάν μί,νυτής σέ ιμιά 6ίκη έναν
τίον συνεργατών τής ΥΕΝΕΔ, κατά την ττερίοδο τής
χούντας Βρισκότανε στίς φυλακές ΆλικαρνασσοΟ, δ¬
ταν τού άνακοίνχοσαν δτι γιά νά μεταχθεΐ στήν 'Α¬
θηνά, ττρέ—εί νά τόν ττότνε πρωτα στά Χανιιά..
"Έτσι, στίς 5 τό πρωΐ τού Σσββάτου 26 Ίουνίου
τόν πήρανε μέ ττεριττολικό άττ' τίς φυλακές Άλικαρ-
νασσοθ, τόν τΓήγανε στό σταθμό ύττεραστικών λεωφο
ρείων καί στίς 7 30 άναχώρησε, μέ τή συνοδεία δύο
χωροψυλάκων γιά τά Χανιά. Ταξίδομε μέ λε«Φοριίο
έξττρές κι' έφτασε στίς Φυλακές Χανίων στίς 10,30
τό ττρωΐ. ΈκεΤ, άΦοΰ ύτΓέστη ελεγχο έττί μία ώρα, 65η
γήθηκε τελικά στό κελλί του. Σέ λίγο, δμως, στίς
Τ 2,30, τόν κάλεσαν πάλι στό γραφεΤο της γραμμα-
τεΐας καί τοΰ άνσχοίνωσαν δτι έφτασε ένα ττερι—ολικό
ττροκειμένου νά τόν μεταφέρει ττάλι στό σταθμό των
λεωφορείων, γιά νά ξαναμεταχθεΐ στό Ήράκλειο, αττ'
δττου θά έπαιρνε τό ττλοΤο γιά την Άθήνα. Σέ δια-
μαρτυρία τού, γιατί δέν τόν ιμεταφέραυν μέ τό ττλοίο
άπ' τά Χανιά κατ' ευθείαν στήν Άθήνα, ή γιατί ένώ
τό ττρωΐ ήταν στό Ήράκλειο δέν έγινε ή μεταγωγή
γιά την Άθήνα, κανείς δέν μποροθσε νά δώσει μιά
υττεύθυντι άττάντηση.
Τελικά, μετήχθη στό Ήράκλειο άττ' δττου καί έττιβι
βάστηκε στό πλοΐο της γραμμής, τό Σάββατο βράδυ
^τίς7 μ.μ.
Αύτη ή τΓερίτΓτωση παρουσιάζει πολλά κενά καί
δη,μιουργεΐ, εΐίλογα, ττολλά έρωτηματικά.
— Γιατί δέν έ'γινε ή μεταγωγή άπ' εύθείας άττ' τό
Ήράκλειο στήν Αθηνά, δεδομένου μάλιστα δτι 6 Μά
νος Χαρής έχει ύψηλό ζάκχαρο, ττράγμα ττού εΐνοη
γνωστό στούς άρμόοιους άττ' τίς έξετάσεις ττού έχουν
ήδη γίνει;
— Γιατί αύτη ή βιασύνη, ν* όναχωρήσει ττάοει θυ-
σία τό ττρωΐ τοθ Σαββάτου, στίς 5 ττ.μ. άττ' την Άλι-
καρνασσό;
— Τί έπιδιώκεται, μ' αυτή την τακτική, σέ βάρος
τοΰ ΛΑάνου Χαρή; Ή μήττως ή βιαστική με¬
ταγωγή τού έγινε γιατί επρόκειτο νά μεταφερθεΐ στίς
φυλακές Άλικαρνοχτσού κανένας τταράγοντας της
χούντας, κανένας Λαδάς; Κι' ένα σαφέστατο έρώτη-
μα· σέ ττοιά Φυλακή τοθ Κράτους έκρατεΤτο ό Λαδας
τό Σάββατο ττρωΐ 26 Ίουνίου;
— Ό Μάνος Χαρής πάσχει άττό ζαχαοοδιαβήτη
κι' όλόκληρο τό Σάββατο 26)6 κστοτΓαλαιττωρεΐται
ταξιδεύοντας, μ' αύτη τή ζέστη, άττό Ήράκλειο στά
Χανιά, κι' άμέσως άττό τά Χανιά στό Ήράκλειο.
Αύτη ή ά—αράδεκτη μεταχείρηση σέ βάρος ασθε¬
νούς κρατουμένου δέν έγκυμονεΐ κινδύνους γιά τή ζωή
τού;
Καί ποιοί είναι οί ύττεύθυνοι;
— Άκόμα, ττου όφείλεται αύτη ή ττρεμοΰρα; "Αττα-
σχολοθνται άναιτιολόγητα χωροφύλαικες καί ττεριττολι
κά καί γίνονται άσκσττες δαττάνες έξόδων λεωφορείων.
Π' αύτές τίς οττατάλες δέν έτπβαρύνεται ό "Ελληνας
φορολογούμενος πολίτης;
— ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ;
Αύτά τά λίγα γιά την ώρα. Θά τα ξαναττοΰμε συν
τομα.
ϊ.ρ.
Μπχανοδπγός: Άφεντικό. νά κάνω άκόμα. μιά μπρός μιά πίσω:
βχει τό μεγαλύτερο πλιεονβκπ)
μα σ' όλόκλΐιρη την Άνατολι
«ή Μεσόγειο καί Μέ—ι 'Ανατο ^
λή.
"Λλλωστε, ενας αρερικά-
νος ναύαρχος είπε, τελευταία
οτή Ναπολι, μισαμιεθ'υαμένος,
&η «ή Κρήτη είναι τό ι^εγαλύ-
τερο άεροπλανοφόρο τοΰ άμερι
κώνΊκου Νουτιικοΰ».
Κν' αύτές άυίριβώς ο! σκέ-
ψεις κα' έιπιι&υμίες των Πεν-
ταγωνιχων χύκλων της Άιιερι
κί(ς, Οφαναν στά σκοτεινά οκέ
δια σέ «5άρος της Κρήτης.
Άρχικά, έν ονόματι τίίς συμ
ιμαχίας οί Άμερΐχάνοι ζήτηοαν
Ίΐερΐκές μιικρές στρα-ωτικές δι
ευβαΛύνοεις. Άργότερα ζήπ>-
οαν περισσότερα καί ΐκρα—ότε
ρα, «ί3οπου κατά την χουνπχή
ηερίοδο, πού ίίταν δηιμΐούργΐ)
ιμα τής ΟΐιΑ, δείξανε τίς βού
λιιμες ηροθέοεις τους, ζητήρα
νέ τόν άηόλυτο στρατκιπιικό
το·ΰ νΐσιοΰ. Σήμζρα,
τή χουνπική· λαίλαιπα, κά
τω άπό τό πολίτευμα της «Νέ
άς Δη,μοκρατώς», εϊμαστβ πβ
ρυσοότερο άνφυίχοι. Φοβούμε
θα δτι οί καινούργαβς διαπρα
γνατεύθεις της Κυβέρνηρης
γιά τίς Βάσεις, βκι μόνο δέν
θάι π€θΐορίσουν τά ΰσιάρχοντα
ά-αράιδεικτα προνόρΐα, άλλά ύ-
ωαίνουν καινούοιγια δεσμά υπο
τέλεαας γιά τό Λαό μας.
Κι' αύτβίί €ίνϊιι υθί σνναηνι-
κή πολιτιική έκτίμτισΓε της χα-
τάστασης, είναι ίνα μόνο κε-
φάλαιο ίοΰ σατανικά όργανω-
ιμένου αχεδίου, πάνω στό ό-
ιποΐο θά έχουμε στό μέλλον
την εύκαιρία νά έπανέλθωμε.
Ένα ίλλο κβφάλαιο, αύτό,
υιού θά μ&ς άπαοχολήσει σή-
μερα, είναι ή «άρερικανοποίη-
αη» τού νηριοΰ μας.
Οί 'Αιμερικάνοι γιά νά έζυ-
πηρετηθοΰν καλυτέρα τά μα-
χροπρόθεβτμα σχιέδιά τους, καί
γνωρίζοντας πολύ καλά Οτι
την —ό ίσχυρή άντίοταοΐτ στόν
έιχθρό, τόν άποΐοδήποτε έχθρό,
την κάν« ό λαός δταν είναι
Ηνωμένος, ΐΐροσιπαβοΰν νά μδς
δΐαιρέσουν, καί νά ]_ς ξεκό
ψουν άστ' τή λεβέντικτι Κρτνιι-
κή πα.οάδοσπ. Π.οοσ~αθοΰν νά
μδς ζεικόψουν ά»τ' τίς ρίες
ιμας, άπ' τίς πηινΐές μας.
"Ετσι, στό βνομα τοΰ «νόν
τέρνου» πολι-σμοθ τους, μ&ς
ικαλοΰν, τούς νέους Ιδιαιτέρα
νά τούς μαμηθοΰιμε. Προσπα-
θοϋν νά μάς άλλάζουν τό
τρόπο ζωης, τόν τρόπο τοθ
σκέιπτεοθαι. Καί πρθτα άπ' δ-
λα τά πάσης φύσεως κέντρα
διαακεδάσεως, μΜρ, κλάμπ,
καφετέριες, ντυοκοτέκ καί δέν
συιμαζεύεται. 'ΙΕνω σήμερα
στό Ήράκλειο τά κέντρα πού
προσΦέρουν Κρπιτική παραδο
οιακή ιμουσιχή δέν είναι πα-
ραατάνω άιπό δέκα, τά μπάρ
καί λοιπά δχουν γίν«ΐ έκατον-
τάδες. Καί σ' αύτά τά μηάρ
ιπηγαίνουν τά παιδία μας, άγό
ρια χαί κορίτοια, αύτοι πού Ι)ά
χτίσουν τιήν αύριανή Κρήτη.
'Έκεϊ συνΐϊθίζουν τόν άιμέρι-
χάνχκο τράπο ζωής, ντύνονται
ιμέ άιμερΐχάνικο στυλ ροΰχα,
ιμιμοθνται σ' δλα τούς ώμερι-
κάνους, κι' ετοι σιγά σιγά ξε
χνδνε την Κρη—κή τους κατα
γωγή.
Τ6 δεύτερο σκαλί είναι ή ά-
μερικάνικη άποχαυνίι—ϋατ) μου-
σική. Αυτή ή μουοική δέν ά-
πευθόνεται σέ λεβέντες, άλλά
σέ ατομα αβουλα, κα! νευρω-
τικά. Κι' δσοι παρασύρωνται,
χάριν μοντερνισμοϋ, χωρίς νά
τό καταλάβουν άποχαυνώνον
ται άιπό μερά σέ μερά.
Τρίτο οκαλί τα ναρκΐβτΐκά,
οπού έζουιδετερώνουν άπόλιηα
τή δύναιΐΗϊ άττί~αστκ:. Τά π¬
οία ιμας, άκόμα καί μαθητές
καί μβθΐντριες, ύφίστανται μιά
Οπουλη έΐτίθεοτί άπ' τούς έπαγ
γελψιατίες τής άμερΐκπνυακ
ΜΑΦΙΑ2, πού έλέγχουν παν
χόαμια τό κύκ.λωμα της πώλη
σης ν^οικω-κβν. Κάθε μέ>ρα
ηού περνάει, διαβάζουαιε στίς
Τκχ συλλίΓ^|ίείς άτό
πού ιπουλδνε ίί χρηΰϊμο
ηοιοΰν ναρκωτικά.
Καί ποίν κλίώτουμε τό στηκ
ρινό συνοτπΐκό σρ.μείωμα, θά
έπανέλθου,με δουιμίτεροι, ζη,τδ
Τ~ δτϊΐΐάσκι ό-' τίς Είσαιγνελι
«£ς καί Άστυνομιχές Άρχές
νά ίώς δόοουν τίς -αρακάτω
ιπληροφορίες:
— Πάσα υ~άί>, ικλάι—, νπ-
σκοτέκ, καφ€τέριες, κλπ. λει
τουργουν νόχπμα οτο Ήρά-
• Συνέχει» βτή Σελ. 4
V)
ΙΙΛΙΑΑ _
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΐΆ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ &ΠΜ0ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΓΥΝΑΙΚϋΝ
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Όταν ή γΐυναίκα άποφαοί-
σει νά παίιζει σωστά τό ρόλο
της μέοα στό χωοο πού βρί-
οχεται πιό ιπάνω άιπό τά οΐκια
κά, ένεογεΐ μέ ζτιΐντάνια καί
μύ παβος.
Σταθμός καί άψεττίράα στό
γυ,ναικεϊο κίντϊμα ή*ταν ή πρό
σωατη ίδοαπηαή ουνέΛενοηι
των Δτκμοκοατικών Γυναικιων
Ηρακλείου. Ή εκδηλώση αυ¬
τή ηρθε σάν άστοαπή τοιάνΐα
χράναα νστερα άΐτό την δίάίλυ
ση τοΰ πρώτον μεγάλον Σύλ¬
λογον Γυναιχδν τοϋ Ήρακλεί
ου, πού βπαιζε μεΐΓαιπο'λειμικ.άι
ίνα ατολύ οπμανιτικό, κοινωνι
κό, μορτρωτικό1, ήθικαπΑαοτιχό
καί πατριΐΐκτιΐΜΟ ρόλιθ, σ' έκεϊ-
να τα οκΑτϊοά χρόνπα τοΰ 45
—48.
Μέ ηα'θουσιάσεις καί συμμε
τοχές ο>· δες της άνθρωπιιστι
κές δτννΐοκ'.οα.τικές καί πολιτι
στικές έκίδηλώσεις τής εποχάς·
ιιε διανοηές, διαλλέξεις, έκδό
οεις μ£ έπιατέΐγαση την γυναι
κείο έφτνιιεοίδα «Νέα θέση»,
ή Ορώτη σοβαοή φερινκ—ική,
λ'ευιτερπηΐκή άνάταοτι ττίς νυ-
ναίκας, εΐχε πετύκ'ει έχατό
τοίς έκατό, την περίοδο έκεί-
νη·
ΦυΟικΛ, ή μΛσαλοδοζία καί
ό σκοταδιιαιμός της έιποχής δέν
άφηραν αγκυοτο καί τό διαμάν
τι έκείντ) τοΰ γυναικείον ττρο-
βλΐϊμοτισμοϋ «αί τό διέΛιυσαν.
"Ετσι πέι'χισαν τ^ιάντα όλ6-
κΜηρα χρόνια άιπό τότε, υέσα
ατήν πα,οάκαιιιΐ'Γη καί τόν πλή
ρη Γναρβ^ηΜωνκΐΓΐιό τής γυιναί-
κας, άπό κάθε υενάλο έθνικό
ζήτ—μα. ^ν φιλειρτιινιική ρω^
νή τής «άνας, τίίς γυναίκας
την τ^θειλαν μόνο γιά τό τρα-
γούιδι κα-ι Κχι νιά την δνοδό
της ιιέσα σττν κοινωνία. Την
Εβαζαν νά ιρηκρίζει πολέμους.
χαν*δύνους, καταοτροφές καί μέ
"αρα Κου. στρέφονπαν εναντίον
της·
Δέν την αφιηρχιν νά έκπρο
σωσΐηβεϊ στίς έκιδηλφοεις τίίς
ζωης ηαρά σ« έλάχιστο ποσο-
οτό. Καί &ταν της δίδουν ττρω1
τοβουλία, τό κάνουν γιά την
ψυΐαγωνία τους.
Άλλά ή γυναίκα 6χεα κατα
λάβει, δπ δοο ,μιένει άΰαάφορη
έΛαγγε,λμαίπκά, συΛ«δα»αλιστι
κά, Ιδεολογικάι καί ηολιπιικά.
δσο γκελάίρει άνάρεσα στήν
Μουζίνα καί στόν καθρέφ—, τό
οο κατευθόν&ται άιπό βλιλους.
Πόντοτε είς βάρος —ς. Είς
βάρος της ε1οΐ>νΐ!Κίΐς ζΐιχτκ της
καί των ηαιδιών της. Είς 6ά-
ρσς τής Δημοκρατίας καί τής
προόδου.
Π' αύτ6 ή Πιοοχ,τεσυνή μειγά
λη αταρουοίασΐι της γυναίκας,
αποτελεί έ-να άη6 τα μειγαλύτε
ρα ιμΒταπολειμιικά γεγονόιτα
τί)ς ΐ«ε.Γ>ιοχΓΓς μας. Καί σάν τέ
τοιο γεγονός θά πρέιπει νά τό
δοΰμε αφήνοντας το άΜαιραϋά
λευτο νά βρεϊ τό δρόμο τού.
Δέν πρέιπει νά τοΰ οιπιε!ρω(ΐε
ζπζάιναα καί νά τοΰ γίνονιται ά"
ψυκολόιγηιτες τΐαιραττιρήισ'εις·
Δέν πρέπει μέ λίιγα λώγια νά
ρεταφερθοϋν καί στόν
μο αύτό ιμαζικώ
πού είναι τόοο ν-Ρελικώτος ά-
πά τή φύσπ. τού, τα συνθηιμα
ταλογικά σλόννικαν, «καιπέλω-
μα» ίί «γραιμηίή» καί τα τοιαΰ
τα.
Καί τουτο, 6χι μ>όνο Υΐατί
ΐταρα&λάπττουν καί άατοβαρρύ-
νοιτν ττιν δΑπτ. ποοσπάθεια, ά
λά καί γιατί δέν στέκουν σάν
παρατηρήοεις. Γιατί κοντολο
■γίς δέν λέ·γεται καΐϊέλωιμα ή
ύπάδειζη μαάς γυναίικας οέ μαά
όι·η νά ΐ/Γ.φίσει κάποια ΐτού
της άιοέοει σάν πΙ^δρο τί
ταιμία, ίί συιμβουλο. Σ' αυτή
την 'Τΐράζη ιιΐπορεΐ νά ποοβεϊ 8
ν α ίίτοιμο, μιέσα οτή δηιμοχρα-
τία λεύτερα, νά κεϊ στίς φίλες
της καί νά παοοτρύνει, γιά
τό ΐΐρόσωιπο τής άρεσκείας τγκ;·
Άιπό συηΛΐάθεια ίί έικιτίίμΐιστι ίί
άκόνα ίδεολογική σόιμιπτωση κ.
λ.Π. Αύπό οβτε «καιπέλΐϋΐμα» ρΙ
ναΐ. οδτε «γραιμμή» είναι μέ,σα
στό μαίικό χωρο καί χωοίς
προγενέθτερη άπώφαοτι &τΐ ά-
παγορεύονται οί προτάΐσιεις οτπή
βάση, δΓ.ιλαδή στόν Μόσμο πού
κάθεται, δγνωστος ι^βταζύ τού
σχεδόν καί Περιμένεΐ νά «τηΐφί
θεΐ, γνωστσύς συνίίθως, άλλά
στήν (πρσχθεσιινή ηειρίπτωΐση
άτγνώστους. Ποΰ την θλέιπει
λουΐόν την γραμρή ό κύριος
ρειπάρτερ της «'Αλλαγίϊς»;
Ποΰ βλέηει τό καπέΑλθ;
Γιαιτί κατά την γνώωη υος,
ή γραιμιιή ιμιπαίνεΐ συνήθως ιμέ
σα στόν όροιιόΐΐίοιορο χωρο, δ-
ηως είναι ένα κόριια.
Τό δέ «καπέιλιλο» μπαίνει, ά
Πά έχείνο ιπού φαντάζει πιό πό
Αΐύ ή πού άνεθαίνει ποΐλύ στό
βάθρο, ίί κοκμάται μέ τό μικρό
φωνο άιγκαλιά — Καί δχαΐ άιπό
τούς απλούς συυίαετέιχοντες
ή κάθε «αζκκή έκδήΛωοη.
Αύιτά γιά νά μιήν έΐταναίλη
φβεϊ τό κατά τΐήν γνώμη μας
τιρώτη ιχπουκιά καί κάκκαλο.
Τηλ. 231-850
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΕ ΠΟΤΕ (ΤΖΑΝ ΑΛΑΡΙΑ
ΒΟΛΟΝΤΕ)
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ: Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΩ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΑΛΑΙΝ ΝΤΕΑΟΝ — ΜΙΡΕΊΤ
ΝΤΑΡΚ)
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ο ΚΑΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ
(ΓΙΟΥΛ ΜΠΡΗΝΕΡ)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ΝΟΥΡΙΕΦ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ
■——- — -——— — — — — —-— — — —. — — — — — —-----------------------------------------------------------------------------_-- - - - - -- - - -
ΡΟΜΛίΤΙΚΛ
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ
Ταβέρνα — Ψησταριά
"Π«ΡΓΟΧ.,·
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
2
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Έστιατόριο — Ψησταριά
ΔΙ0ΝΥ2.0Ι.,
(Πλάΐ στή Λίμνη)
Τηλ. 28.910
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Έστιστόριο — Ψησταριά
ΣΤΟΝ, ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Τό συνθημά μας είναι:
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
«*%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΜ©ΕΙΑ*>
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ /νΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟ5 ΧΑΡΗΧ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

'Υττεύθυνος ονμφωνα μέ τό Νόμο
Πέτρος Βάβαλης — Μαρογιοίργη 5.
Τεχνική έτπμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
1—5
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΧ*2*ΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σ.ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΓΓΗ
ΠΑΝΟ ΤΣΑΒΕΛΑ
_ΤΟ ΧΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΧ Ν. ΦΙΑΑΚΗ
ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ: "Ε-
νας γνήοτος έκφραστής των
παθών καί των έλπίδων τού,
τ&ν πόθων τοΰ Λαοΰ. "Ενας
γνφιος άντάρτης. Άντάρτης
στά βουνά την Κατοχή, άν-
τάραης καί οήιμεοα. Άντάρτης
στήν ψυχή καί στήν σκέψη.
ΕΙΧΑΜΕ τή οπάνια εύκαι-
ρία νά τόν άκούσωρε μέ τό
πραγματικά περίφηιμο συγκρό
τημώ τού στή μεγάλη έκδήλω
ση συμπαράοτασης πρός την ε¬
φημερίδα μας, καί στή συνέ-
χεια, νά μιλήοουιμε μαζί τού.
— ΕΡ.: Κόριε Τζαβέλα, τί
σάς έκανε ν ά έρθετε στήν ά-
ποψινή μας έκιδήλακιρ.; Ό κ.
Μδνος Χαρής εΐτΐε ττώς οΰτε
κοΎ σάς γνώριζε....
— ΑΐΠ.: Καί τίποτα νά μην
ήξερα γιά την εφημερίδα σας,
ίίταν ίίβλεπα παν" άπό τόν τί-
τλο της τό «Εξα» οί Βάσεις»,
θά έρχόνουν.
— ΕΡ.: Άλήθεια, πώς βλέ
τΐετε τόν άινωνα τούτου τοΰ
Λαοΰ ^εναντίον των Ξένων Βά
σεων;
— ΑΠ.: "Εχει συγκλονίσει δ
λη την 'Ελλάδα. Δείχνει 6τι
ιπαλιεύουν οί Κρητικοί, άνεζάρ
αητα άηό πολιτικές πεηοϊϋή-
σεις, γιά δνα μεγάλο ακοΐΐό.
Παλεύουν δλοι οί Κρητικοί,
κι' αύτό πρέιπει νά γίνεται πάν
τα. Όλοι οί ύγιεΐς πολπικά
καί ψυχικά ήνθ.οωποι
— Άπ' δτι ξέρω, δέν είναι
ή πρώττι «ρορά πού γνιο·ρίζετε
τούς Κρητακούς...
Μέ διακόπτει. "Ηξερε τή
συνέχεια της έρώττισης....
— Έχω κάνει 3 χ.οάνια σέ
Κρητικές ωυλακές. "Ονορφος
κόσμος. Καθάοιος, περήφανος
καί ςηλόζενος, κι' δν τοΰ φ·ερ
θείς μπαρπέσικα, χάθηικες. Δέ
σέ σώνει τίποτα. Μ' άοέσει...
"ΕπειτΓα, αυτή ή άγνιή τού ά-
γωινισπκότητα... ΕΙιμαι μαζί
σας. "Ας θεωρηβεϊ ή έστίοκεψή
μου καί σάιν μιά ήθική συμπα
ράσταση στόν άγώνα κατα, των
Βάσεων, πού δηλητηριάζουν
τό Λαό. Βάσεις — θάνατος.
Καί δέν είναι μόνο θάνατος
σωματικάς. Δηλητηριάζουν τα
ί)θη, τόν ψυοακό κόσμο τοϋ
Κρττπκσΐί Λασΰ. Ήθικός καί
ψυιχτκός κίνδυνος...
ιΚουβεντιάζοντας μέ τόν Τζα
βέλα νοιώθεις την βαθειά άν
θρώτπνη ζεστασιά, νά σέ περι-
βάλλει. Αΐσθάνεσαι δίπλα σου
τό θεριό, τόν άντάρτη, τόν ά-
γωνιστίϊ, τόν ανθρακπο. Ή συ
νομιλία μας ζετυλίγεται μ'
I-
να φιλικό καί άπλό τόνο. Πε-
ρητεύουΛΐ οί ατληβυντιικοί καί
τα φτιασίδια σάν μιλάς μέ τόν
Τζαβέιλλα.
ΤΡΑιΓΟΥΔΙ.
ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑιΓΩΝΑ
— Πάνο, άπ' δ,τι ζέ.ρω εΐ-
σαι 2νας άγνός άγωνιοτής. Τϊ
έντυιπώσεις σοΰ ώφησε αύτός
ό αγώνας;
— τΗταν τό πιό ζωντανό
κομνάτι τίίς ζΐΰίίς μου. ΤΗταν
δλη ή ζα>ή μου. Μέοα σ' αυ¬
τόν τόν άιγώνα, δχαοα τα πό-
δι μου. Νυκη|9ήκαμε, μά τό
παράδειγμά μας ζεϊ στή νέα
■γεννιά. Τό Πολυτεχνεϋο είναι
συνεπεία των άιγώ'νων τίίς Ε
ΠΟΝ. 'Ενάντια στούς ξένους
καί στά ντόπια δργανα τους
Ό αγώνας δέν τέλειωσε, γιά
μέινα. Μετά τίς φυλακίσεις
μου άπό ττ} χούντα καί τό Πά
τριωτικό ΜέτιΐΗτο Ερχεται τό
τραγούιδι. Ό δΐκός μας αγώ¬
νας έ"χ€ΐ πάρεΐ τή μορφή τοΰ
τραγουδιοΰ. Είναι ό ϊδιος άΎώ
νας, μέ διαφορετική μορφή.
— Καί μιά καί Φτάσαμε στό
τραγούδι. Πότε ήοχισες νά
τραιγουδας σ' έπαγγελματική
βάση;
— Τό τραγούδι, μέ συγκι-
νοΰσε άηό μικρό. "Υστερα
στήν έφτιβική μου ήλικία, στήν
ΕΠΟΝ, τραγουδούσαμε δλοι
μαζί τα άντάοτικα τραγοθδαα.
Πε.ρνοΰσαν τα χρόνια. Στίς
φυΛακές της χούντας έρχόταν
νέοι πού δέιν ξέρανε τ' άντάρ
τιικα "Ετσι αρχισα μιά προσπά
βεια νά τα καταιγράψω. Μετά
τή ιμετααπόληευση άρχίσαμε χαί
τα δίδαμε στό Λαό. Εϊδαμε δτι
ένθουσιάζουν.
νεις;
— Παίρνω πτυχίο οΐκονομι
κΰ>ν έιπιστημων καί δουλεύω
σάν ταμίας τα πριαινά.
— Πιστβύεις στή στρατευμέ
νη τεχνΐκ
— Βεβαία. Γι' αΰτό τα τρα
γιύδια πού λέμε, έκκρράζουν
τούς πόθους ΐοΰ Λαοΰ.
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ
ΤΟ ΛΟΜΕΡΙ
— Πανο, γιατί διάλβζες νέ
ούς άνθρώπους, έργάτες καί
σπουιδαστές, γιά τό συγκρότη
μά σου;
— Γιά νά μή νοθευτεϊ τό
γνήσιο τραιγούδι. Είναι τ' άν
τάρτικσ, τό τραγούδΐι τοΰ Λα¬
οΰ, τοϋ ψαοά, τοΰ άγρότη, τοΰ
δρόμου. θββλαφταν οί κογοεο
βαρισμέινες, οί τυποποιηιμένες
φωνές.
Δίπλα ικις καθόταν ή Νατά
σα Παπαδοπούλου. Μιάι νέα
κοπέλλα μέ καταπληχτική ωω
νή, πού αρχισε τό χραγούδι
πλάϊ στόν Τζαβέλλσ, πρίν 2
χρόνια.
— Νατάσα. τί δουλειά κά-
Καί παραδίπλα, ύ Γι&ργος.
Ό γαός τοΰ Μίκη θεοδωρά-
κη.
— Γιώργο, γιατί ήρθες στήν
Κρήτη σήμερα;
— Τ6χαμε πεϊ πρίν κινή-
θΌυμε. "Ηρθαιμιε γιώ συμπαρά
σταση στήν έφηρερίδα σας.
Ό Τζαβέλλας παίρνει τό λό
γο.
— Ό Γιί&ργος είναι γεννη
μείνας καλλατέχνης. Είναι εύ-
αΐσθητος, μέ δνα ώραϊο παιδι
κό αύθορμητισμό. Δέν είναι ό
γιός τοΰ πατέρα τού. Τό τρα
γούιδι τού Εχει άιπήχΓΐση. Δαμά
ζεϊ τό Λαό.
— Πάνο, £χουν μιά συγκε
χριμένη πολιτωτή τοποθέτησΐι
τα μέλτ} τοϋ σιχγκρο'πήιματός
σου;
— Μ' £χει πικράνει ή διά-
σπαση τοΰ προοδευτυκοΰ κινή
ματος. Πιστεύω στούς κοινοθς
ατγωνες δλων των πολκικά ύ-
γειων άνθρώπιον. Τα παιδία ά
νήκουν σ' δλες τίς πολιτικές
νεολαίες. Στήν ΚΝΕ, στό Ρή
γα, στήν Ν. ΠΑΣΟΚ, στήν ΕΣ
ΔΗΝ. Είναι άκόμη καί παιδία
πολιτικά άτοποθέτητα.
— Ποκά είναι τα μελλοντικά
καλλιτεχνικά σου σχέδια;
— θά τραγουδποουμε περί-
που 200 άντάοτικα τραγούΐδια
(πσθ- δέν τραγουδιοΰνται σήιμε
ρα. Αύτό γιά τοΰ χρόνου. Ταυ
τόχρονα θά κυκλοφορήοω σί·
δίακο δικά μου τραγούδια σέ
στίχους Άγγουλέ καί δικούς
μου. Σκέπτομαι νά κάνω πρό
γραμμα μέ Πανελλαδιική συλ
λσγή τραγουδιων γιά τόν "Α
ρη, μέ όμιλίες, άφηγήσεις καί
σλάϊτς.
— ΣοΟ εύχόμαοτε κάθε ίπι
τυχία.
— Κι' έιγώ εθχομαι όλόψυ
χά τή δωίαίωοτι των ώγώνων
■πήΐς έκρημερίδκϊς «ΓΑλήθεια»,
τδν άνώνων μας. Στή συγκε
κριμένη περίπτωση της μεβαυ
ριανίίς δίκης εϋχοιμαι, ξανά, τή
δικαιώση. "Ερχεται σέ κάθε ά
γωνιστη καί σέ κάθε άγθνα,
άργά ίί γρήγορα.
'Εδίύι τελειώνει ή συνέντευ
ξη, πού πάρθηκε ούντομα καί
βιαστικά στόν περίβολο κά-
ποιας ψαροταβέρνας, λίγο μετά
την εκδηλώση τοΰ «Ντορέ».
Σέ λίγο ό ΤζαβέλΛας θά
ξαναπάρει στά χέρια τό δπλο
τού — τ4ν κιθάρα — καί θά
τραγουδοΰμε δλοι μαζί δ«κά
τού καί άντάρτικα τρογούιδια.
Διασκέδαση χαί αγώνας...
Ν. ΨΙΛΑΚίΠ:
ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΆΣ ΜΑΣ
■ Εύχαριοτοΰμε δσους μάς εστειλσν τή συνδρομή τους.
Παρακαλοθμε δσους δέν την δττειλαν νά την στείλουν.
Έττ,σία συνδρομή δρχ. 250
Έςάμηνρ »» » 130
ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
Ένα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
ΜΜΜ»>ΜΛΜΜΜΙ
ΚΑΤΙ ΤΟ Μ0Μ4ΙΚ0
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΕΡ ΙΜΗΤ202
"Ενα έπαναστατικό προϊόν άττό ψρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δοτσκαλογιάννη
Ίδιωπκό Γυμνάσιο
ΧρυσούλαςΜπουρλώτου
Έκλ€κτό Προσωπικό—Συνεχής Παρακο¬
λουθήση — Ζέν€ς Γλώσσβς — Άσφάλεια
Άστικής Ευθύνας γιά τούς μαθητές καί
Φροντιστηριακή προπαρασκβυή δωρεάν
Δημοσίαν Γομνασΐων
Γιά τίς εΐσαγωγικές έξετάσεις πα-
ρέχονται πλπροφορΐες άπό τα Γραφεία τής
Σχολης όδός Αγίου Μηνά. τηλέφ. 282.117-
283.392
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Ε.
ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙ Σ :
Ε) Γ — Ο) Γ εΚΥΔΩΝ»
ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
Ε) Γ — Ο) Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Ρ-σ—ρ.νήν
ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
Πλατεΐα Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
25ης ΑΟγουστου 33, τηλ. 222481, 222482
ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
Λεαψόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρδάκης Ν.
ΚρουσιανότΓουλος Π
Κιι6€βνάκης Γ.
Παλαιολόγος Π.
Χαιιαράκης Ε.
282.730
285.420
281.702
283.086
283.860
ΑΠΟ 23)6)76 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΝΤΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ττ.μ. ΔΙΑ ΣΗΤΕΙΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑΝ ΩΡΑ 1 μ.μ.
Ειδή θαλάσσης
Ειδή έξοχιϊς
Ειδή ψυχανωνΐας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροδόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ,π.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ ττολ6 μεγάλη ττοικιλία
ΠΤΕΡΥΓΙΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΛΕΣ
κα! έξαρτήματα καταδυσεως
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδωτα σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαστικές — έλαστικές — έξωλέμδιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
είδικά διά την έκμαθηση μιτάνιου
ΟΜΒΡΕΛΕΣ
διά πλάζ — βεράντες σέ ττολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
τπυσσόμενα όνοξείδωτα
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.π.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
παπααακΗ
Ι Μεϊντάνι; τηλ. 284-207 Άποθήκη: τηλ. 287-766
28 ΙΟΥΝ1ΟΥ 1976
ποΐχιση
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ
Ένα πρόσωπο λιοκαμένο
στόν ήλιο τής Δημοκρατίας,
μιά φωνή θαρραλέα
μιά συνείδηση έλεύθερη
μιά ψυχή ττερήφανη
ττίίσω άπό τά σίδεραν^
,— Μάνος Χαρής
ενός έραστής της άλήθειοις,
ενας Λαϊκάς άγωνιστής,
πίσω άττό τά σίδερα.
"Ενα κορμί τσακισμένο
στά ξεροβράχια τής Γυάρου,
μιά σταράτη φωνή,
ένας σωοτός Έλληνας.
"Ενας άγωνιστής τής Δημοκρατίας,,]
2νας Πολέμαρχος της Τυραννίας,
έΌς Χριστιανοσοσιαλιοτής.
— Νϊκος Ψσρουδάκης,
κινδυνεύει νά μττή ττίσω άττό τά σίδερα.
(Νΐκος Ψαρουδάκης — Μάνος Χαρής
δυό γυιοί τής Κρήτης
δυό Περήφανοι Άητοί τού Ψηλορείτη,
στόχος των σκοτεινών δυνάμεων).
Ό Ιδρώτος τού Έλληνικοϋ ΛαοΟ
τταραμένει «δάνεαακ» στά τσιράκια τής Χούντας
Οί Χουνταΐοι στρογγυλοκαθισμένοι στίς θέσεις τους.
Οί βιοοστές της Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας
«στιγμιαΐον άδίκημα»,
ή Προδοσία της Κύπρου,
άδίκαοτη.
Οί σφαγείς τοΰ Πολυτεχνείου
έλαφρώς δεθικασμένοι,
οί βασανιστές τοΰ Λαοΰ
πέντε μήνες — μετ' άναστολής.
Οί ροτταλοφόροι της ΕΣΑ
«αθώοι» κυκλοφορούν στούς δρόμους ελευθέρα.
Καί δλα τοΰτα......
δέν έττιτρέττεται νά τά κριτικάρης,
οΰτε νά τά ψέξης.
... Κατά τ' άλλα «Ό Τύττος είναι έλεύθερος».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
ΨΥΧΟΜΑΧΙΣΜΟΣ
Άναντρανιοτός έφαίνουντο
ότρές τή ταχεινή ό Γέρο Μά-
νωλας. ΠαΛιώς γλεναζές ιμέ
κορροσταβιώ κβί λέγει λίγα
6για, σωατός Κρτ,τωοός.
Τή ζωτ> τοι> τή ττέΐοαοε βο-
σκός καί πολείμάριχος.
Σέ κάθε εύκαιρία £&6ε τό
ΐιαρόν δπου ϊρρειάίεντο καί 8-
πως άχρειάζεντο. Πότε μώνο
μέ τή συιμβουλή τού, πότε υ.έ
τό μαλακώ, ώρες καί φορές
καί !«έ ιό ίίιγγρΐΎΐο.
"Πό τουφέκι τού τδχε δίπλα
στό κόνΐσμα κρερασμένο γιατί
δπηις βλεγε τδνα βοηθοΰσε
τ' ά-λλο-νοΰ.
Ό Χά.οος δδκος δέ χορα-
κι ό ΧΡΟΝΟΣ δέ στα-
α· είναι ό ιπαντοκαταλήτης
ιηδς μερϋδας ί[ωη*ς «ώχι της
ζωτί)ς» διότι ό δνθρωπος ποθέ-
ν€ΐ βταν «έν τιιμίί ού συνοϊ-
κε», δταν ζήση έν τιμΛ μένει
ΆΟάνατοςΙΙΙ
Παρά ταυτα στό στεί>ν6 τού
ότου άφήν€ΐ γραφτή καί προ-
' φοροΜίή διαθήχη.
"Εται ακουσε κκιείς τό Μά
νιαλα κι' έλε.γε: κοιπέΐλκι, ηα¬
ρά μέ γνοιάζει πού ό τάπος
μου οΰΛος άκλουθδ τή ιοΐρα
'Εγώ μέ τιμή γιά τή «ΤΙ-
ΜΗ», έιγώ μέ χαϋιμύ γιά τό .οη
μασμό.
"Άντεστε ,μωρέ χοπέΛια, ΐι'
αηαυ φτάνβτε τό πέχκτε ηώς εί
ναι Βρϊμη νά ρΐϊμάζη ύ τοττογ
μας.
Καί, γι' άκοΰστε. ηαντρευ-
ττΐτε, κάοιετε ηολΑά κοπέλιο
μή χαυτάτε πιίϊκ; Θ4 ζήοετε άλ-
λιως.
Μάθετε νά ιτή φοβάοτε καί
νάχετε «κοίση καί διάκριση»
"Αχ πώς διφωΙΙΙ
θδ&ρλα αχάμα νά ζίρω μά
σά δέ γίνεται...
Ήλιοβασίλβμα ήταν. Τό κο
λατβό την &λίη μερά ή κουηά
να έκπνπα: τό χωρία οθ.λο ου-
ναιποβΐγανε τό Μάνωλα, κι' έ-
λιέτγανε:
Κρίμας τό φρονχμάθρωπο
'Εδ6 ιμπΑιό τρο6ντ|ΐοι «ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ»
'Βν Βουβά τϋ ΙΟ-β-1978
Ίε-ρεύς ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ
Άΐγίας ΡουαιέλΓΚ
Σφακίων
ΟΙ ΠΡΠΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τοδ Γιάννη Μ
Τά ιπολύ παιλιιά ουιμβαντα
τίίς "Ιιστορίας τίίς Κρτϊτης, μέ-
χρι ·πήν όί«οία (ρτάνει ή άνθρο)
τηνη ιινήμπ, είναι τόσο πολύ
ηερΐπλειγιμένα μέ τούς μύθους
ίϋΐστε είναι δύαωλο νά ξεοαωρί
σπ κανείς πού στοραΐτά ό μυ-
θσς, καί άΐπό ποϋ άρχΐει ή
άιλΐηθινή Ίστορία.
Σύρφωνα λΌΐϊτόν μέ τή Μυ
θολογία1, οί ιπιρθτοι κάτοικοΐ
τής Κρήτης ζοΰσαν άιποίλίτιστοι
μέσα σέ σπήλαια. Καί στήν κα
τάσταση αυτή τούς βρήκαιν δυό
άμιάδες μεταναστωτν ποΰρθαν ά
πό τή Φρυγία. Ή μιά όμάδα
οί ' Ιδαίοι έγκοπιαστάι&Γΐκαν
στήν πε.οιοχή τοΰ ταό ψηλοΰ
βουινοΰ τίίς Κοήτης πού γι' αύ
τό ώνομάστηικε "Ιδη (Ψηλορεί
της). ΟΙ άΐλλοα οί Κουρεϊτες
έιγΐκαταοτάθηικαν στό Άναιτσλΐτ
κώτερο τρήιμια τοΰ νηριοθ μας.
Αύτοί δίδαξαν τούς Κρηιΐι-
κούς νά ζο&ν κοινωνΐίΕά' νά
έζηιμιειρώνουν δένιδρα, νά άνα-
τρέφουν ζωα, νά, καλι»ργοΰν
την γηνν, νά κατεργάζωντοι
τόν χαΑκισ, καί τόν σίΰερο, καί
νά τοέίρουν μ&λισσες.
ϋύρφωνα πάιντστε μέ την
ΠΛράδοοτι τούς Κουρίϊτες τούς
κάλεοε στήν Κρήτη ή Ρέα, ή
σ&ιζυΓγος τοΰ Κίρόνου ενός άιπιδ
τούς Τκάνιες πού ίτταν καί βα
σιλη&ς της Κρήίτης.
'Βπιειΐδή ό Κρόνος έζεθρόνι-
σε τόν τκπτερα τού, καί τόν Δ
κρυΛΐηοίασε συτγκρανΐϋχ;, αιύτός
τοΰ καταράο-τηκε νά τόν βρή
κι' αΰαόν ή Ιδία τύχη. Γι' αύ
τό ό Κρόνος έΐτενΐδτι φοβόταν
την καηάρα αμα, ή Ρέα νεννοΰ
σε ό/ρρεν^ό τιαιδϊ τωτρωιγτ
αιύτός.
Γι' αύτό ή Ρέα αμα γέννΓΐρε
τόν Δία, γιά νάι τόν γλυτώσηι,
τόν 6διακ« στούς φίΑους της
Κουρί}τες καί τόν βκ,ρυαραν
οτό σπήιλαιο Δικταίο "Αινθρο
Κι' έικεί έχόρευαν αύτοί τόν
πυρρίχιο χορό γιά νάι σκεπά-
ζουν ,μέ τό θόρυβο τού χοοοθ
τούς κλαυθ|μτΐιριισρούς τοΰ νη>
πίου.
'Εκεΐ τό έθήίλαζε μι4
κατοίχα ή ΆράΑθβια.
"Αιμα γίνη««: ανβρας έξεθρό
ναοε τόν ηαχίρα τού Κρόνο
Μανουσάκη
κι
ηαχίρα τού Κρόνο κι
γε βαθιληας τίίς Κρήτης.
Άριγότειρα αρ~αξ* την Εύρώπη
την κόρτ) τοΰ Ά/γίνορα τοΰ
βααΛτιδ τ&ν Φοινίκων γιά νυ-
ναίκα τού. Κι' Βκχΐιμαν -Βρεϊς
γυιούς: τόν Μίνωα, τόν Ραδά
μανθυ, καί -βόν Σ€ΐρΐτΐ)ιδόνα.
21αν πέααζε γιώ τόν "Ολυιμ-
πο, τόν διαδέχτηκε ό Μίνωος,
πού ύαττϊρξε ,μβγάλος καί σοφός
βασιληάς. Πανιτρεύτηκί; τήιν
Πασΐφάη άηό την. όποία έκαμε
ιηαλίλούς γυιούς καί θυ·γατέ-
ρες, μιά καί Ενα τέρας τόν Μι
νώταυρο. ΕΙχε κεφαλή Ταύ-
ρου καί σώιια Άνθρώπου. 'Ε-
ηεΐδή Εκανε ζηιμιές κλεκηηκε
ατόν ΛαβΙίρυνθο οηου τόν κατα
σκεύασε ό καλΛκτέκνης Άθΐ)-
ναϊος Δαίδαλος.
Ότβν ό Μϊνωας νίκηοε
τούς Άθηιναΐους τούς ύποχρέ
ιοοε νά στέλνουν οτήν Κρήτη
έστί 9 χρόνια 7 νέους καί 7
νέες νά τίς τρείκγη. ό Μινώτπυ
ρος. Αυτόν δμως .σκότωσε ό
θησέας μέ τή βοηθεία καί τό
μίτο ττίς θυιγατέοας τοθ Μίνίαα
Άριάδνης.
Ή άλϊήθειο πού κρύο€·ΐοι
στούς .μύθους αύτούς είναι δ¬
τι: πολύ ένωρίτερα ηρίν ή ίλ
λτ> ΈλίΧάδα τκΛηιοτιίί καί άκ-
μάοη., οτήιν Κρήτη είχεν άνα-
τ—υιχθη σοβαράς πολιτισμός.
Λόγω ττίς »έοεως τής νήσου
μεταξύ των τριί&ν 'Ηηείρων,
οί κότοικοι της ί.λθαν ηολΰ
γρήγορα σέ έσπκοινωίνία ιωι
σχέσεις, α»έ τούς «αιιτοίκουί
των ηαραλίων τίτς Άσίαί
Φρύιγας, Φοίνικας καί Αίγυτπι
ούς, καί δλοι αύτοι βοτεΑνον
καί άιποϊκΐες σττι νήσο. Άιπό
τά ίίθη, τή θρησκβΐα καί τή
γνώσΐ)^>ν λαβν αύτΟν -έμόρ
φωσαν οί Κρτιτιχοί δΐκό τουί
παλιτισμό άιπό τόν οποίον προ
ήλθεν 6 'Ελλτινικός Πολϊπ-
σμός. Άοχκά »έ την Άσιαιη-
κή θρΐΓ—Λβία τοΰ Κρόνου κα!
■οτϊς Ρέα πού συνωδεύετ» «*
άν&ρωποθυοίες,
οτγά - σιιγά λατιρείαν
ραν καί υψηλοτέραν τή λο-
τρεία τού Δία πού έοορηρίΐκ»-
σε ώς βόίπς -Οκ Άρχαίας 'Ε1^
ληιντιιβης θρησκείας.
ΓΛ' αύτό ή Κρή— ώνβραστη
χβ «Κοιτίς των 'ΕλληνΜθδν θε
ών». 'ΑΛαόρπ πολκπκή έΐνότητα
συνέδεσε τούς λαούς τής νή¬
σου. Γκκτί ν>ποτάκτηκβν σέ κιυ-
βιέρνηση ιμοναρχική, έκυβερνό-
ταν ι»έ κοΛούς νάμους. κι' ?■
φβασαν οέ ιμογοΛη εύΐϊΐκρίο
καί δύινο4ΐη. Αύξήίθΐικαν οέ
πληθυσμό· &αιμαν ναυΐπκ», '■
δρυοαν άποητίες. κοί 6ιανον
μ€γάΛο_έ|μει6οκ>.
Οί τέχνβς βτρτιασαν σέ
λΐ) άικιμή ώς τό άηοδεικνύουν
τά ^ίψανα πού βρίοκβν*αα οτώ
έρεί-η των άτκαίων πόλ«ων.
Καί πολύ ιπρϊν εΐσαχθτ» σΦ
ΈΑΛιάδα τό Κάβιιειον Άλφόβη
το οί Κριη—«οί είχον δωβή. τουί
γροχρή. Τό κοιρώφωμα τής ό-
κ»ώΤς της Κρητός (βκηΐλά ή
&ποχή πού έΛαοίλευβν ό Μί¬
νωος στήν Κνωσό 1350 πεΡ'"
ποι> πρό Χρικποΰ.
ΠΑΝ. Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Συν)χος Δ)λος
21ΙΟΥΗΙΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΒΙΟ "Η ΑΛΗ4ΜΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΧΙΛΙΑΑ 9
Χαιρετίζομε την ανοδο τοΰ
ΟΦΗ στήν πρώτη 'Εθνική Κα
τηγορία. Συιγκαίρσμε τούς ά-
βλΐττές τού Συλιλόγοΐί. Γιά την
ηειβάρχτοη στό ηρόγιραιμιμα.
Γιά την ψυοική κατάσταοή
ταυς στούς άιγώνες. Γιά την ά
γννιστική κα! τεχνιική τους
διάβεση. Καί γιά -την έπιθυ-
ρα ττηκ νά άνεβάοουν νρηλά
τό Σωματεϊο τους. Παράλληλα
θά πρΐέιπει νά συιγχ)αροΰ·μ£ καί
τόν άθάρυβο προπονηίτη τους
τόν κ. Ζοχρεΐιρόιπουλο. Τόν αν
θραπτο ττού ητ>.Γ>ε ιηά όμάδα
«ατραιπατααρισμένη» άιπό την
κακοδιοίκηρΓ) τϊ[ς δικτατορίας,
καί την ϋβαΛε νά κάνεΐ πρω-
τββλητιαμό! Μέ ώποτέΐλεοιμα νά
πειύχει την εΐοττραχτπΐκιή της
ανοδο καί νά έξασφαΛίσει την
έπντυοεΐα της.
"Οοο γιά τό πειρίφτιιμο ονμ-
βούλαο τοΰ Συλλόγου, τού πρέ
πεΐ καά περισοότερη τιιμή άηό
την τ»ϊδ τοΰ ηρωταθληιτή.
Κοί τώρα άς ποϋμε δυό λά¬
ν» ντά -πίί νέα ηερίοδο τοΰ
ΟΦΗ: Τό πρώτο κατά τή γνώ
μι> μος πριόβλημα εΐναα τό γή
πεδο. Ή χορΓ/πκόιτΐϊτάι τού.
Ό στίβος τού. Καί γενικά ή
τεχντκή καί οΐκονομΜοή όργάνω
ση καί άξιοποίηρή τού. Αύτό
σημαίγει δτι έκτός άιπό την 6ο
ρινή έξέδρα, την πολύ μικρή
οχετικά, θά πρέιπει άμέοως νά>
γίνει, δουλβιά γιά την ανατολι
χιή πλευιρά, δΓϊλαδή τό και-
νού.ργιο «πέταλο» θά πράττει
νά δανειοδοτπθεϊ ό "Ομιλος
γιά νά ριχτοΰν άμέσως τάι μπβ
τα. Πάνω σ' αύτ© τό θέμα, ή
στήΐλη αυτή θά σταθεϊ πολύ
οκληρή πρός δλες τίς κατευ-
θόνσεις, σέ κάβε καταγγελίαι
άιδιακρορίας, άΐρχίδν ίί παραγόν
των τοΰ τάπου. Διότι τ6 θέιμα
νήπεδο, χο,ρΓνττκιόιτητα, όνεση*
άτμόσφαιρα άθΥητπικιή κλπ., εί¬
ναι άπαραίτητ'α γιά την οίκονο
υβκΐή άνάιγκη, τοΰ Συλλόγου,
γιά νά σταθεϊ στό χωρο -τήΛ
Α' 'Εθνικής, έίντιιμα καί μέ ά-
ξιοιπρέιπεια. Γιά νά προαελχύ-
οεΐ άπαδούς, περΐοσότερους τό
άθλημα τοθ ποδοσφαίοου, Πά
νά άποσπάσει τό κοινό καί ίδι
αίτειρα την νεολαία άιπά την
ψυκαιγωιγία των έλεινώιν χω¬
ρίον, πού ττροωθοθνται καθηρε-
ρανά καί ύιπο&6σκουν παντοΰ.
Καί ,μιά καί τό μαρίκα, λαϊκό
απάρ τοΰ ρούτ - μπώλ, εΊχει
άρτχίσει νά βρίακει πάλι τόν
αωστό τού δρορο νά σταθοΰιμε
κοντά τού, άποφαοιστικά ένι-
αχιηικά καί στοριγΐίκά. Μ-έσα
στήν δπ πιοόοδο πού διαλα-
λοΰν καί ευΊχονται οί μκγάλοι
παράγοντες τοΰ τόπου, τα τού
ριατϊκά σχίγκρο-ΐ'ήιμα.τα, τα ξενο
δοχείο, ο! μεγάλοι έξαγωγικοί
καί παραγωγτνιΚΌί οίκοι, οί με
γάΛες άπιχειρήσεις τής πόλης,
οί συνεταΐιρΐαμοί, οί τοάτϊεζες,
οί ου,γκοινωινίες καί οί άρχές,
μέσα στήν γενική προσπαθεία
ή ανοδος τοΰ ΟΦΗ στήν Α'
'Εθντκή Κατηγορία τοΰ ποδο-
σφαΐρουι, είναι κι' αύτό ίίνα κά
τι. "Ας τό ένισκύσουν.
1-ΡΗΓΟΡΟ...
...ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΝ ΒΑΦΗΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ
ΡΙΒΕΚ ΤΕΧ - 6ΟΤΕ ΟΙ-Α53
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ
Άμερικονικής προελεύσεως
ΕΓΓΎΗΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΙΑ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ:
α) Οί βάσεις τού είναι συνθετικαί έλαστρομερικαί
στερικαί ρητΤναι.
β) ΡΙΒΕΚ Ο1-Αδ5
γ) 'Αμίαντο
δ) Περλίτι
ε) Μ(κα
στ) Διοξείδιον τού τιτανίου
ζ) "Οξείδιον τοΰ ψευδαργύρου.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Αδιάβροχον 100%. 2) Στεγανοποιητικόν έττιτρεποντας
ουγν,ρόνως είς τόν τοΐχον την δια—νοήν αυτού έκ των έσω
πρός τα έξω. 3) Άψλεκτον. 4) ΑΑονωτικόν ΗΧΟΥ καί ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΟΣ, δι" δ καί ένδείκνυται διά κινημο-ογράφους, θέ-
οττρα, ξενοδοχεΐο, σχολεΐα, νοσοκομεΐα κλπ. 5) Δέν ρωγμα-
τκίζει — δέν άποφλοιοΰται — δέν φουσκώνει — δέν θρυμ-
ματίζεται. 6) Χημικάς έττιδράσεις δέν ύφίστανται καί ώς
χημικώς ούδέτερον δέν έττιφέρει αλλοίωση επί των έπιφανει-
ών πού έπενδύει. 7) Δέν διαβροΰται άττό την επίδρασιν τής
θαλάσσης καί των καιρικών συνθηκων.
ΕΓΓΎΗΣΗ:
Είναι ήγγυημένον εγγράφως διά μιά 15ΕΤΙΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Καγιαμττη 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — Τηλ. 282-738
νΕξω φρενων ήταν ό άνα
ιγινώστης μας. Περνοϋσε, λέει,
άπό τό Γιάφυρο καί σπασανβ
τα νεΰρο τού. Αίτία, ?να ά-
προσδόκητο θέαρα: Δυό - τρείς
άνθρώποι καθιρμένοι έκεϊ στήν
δχθη τρΰ χείμαρου, βηλεναν
ίμέσα στά βρωμόνερα καρότα!
— Βρέ τί γίνεται οΐτόν κό
ρμο!Ι Δέν £χουν ,λοιπόν κατα
ίλάβει την ΐΓθλυτνιμότηΓτα της
.ίΐγείας τους ,κλ ώνθρωιποι;
Μά οάν τα καλοκοίταξε, πά
ραξενιεύτηκε.
— "Ε, μά τόσα καρότα δέν
είναι δυνατόν νά τα κατα ν α
λώοει £νας δνβρωτπος, μαά οί
κογένεια....
Κι' £τσι ιιοΰ τηλεφώνηοε:
— Μήπαχ; κατακλύίουν ττίν
άγορά μας, τα ιπροΊοντα αύτά
τΐού «καθαρίζοντται» μ-έσα στά
βοΰρκα, στή βρωμα καί οτά
άπόβληιτα;
, 'Εσεϊς τί λέτε; "Η μδιλλον
τί λέν€ οί παραΐνωιγοί που έφο
διάζουν τήιν άιγορά μας καί οί
κάθε λονής άριμόδιοΐ;
ΣΗΜ.: Ξέκαοα νά συιμΙπΛτι
ρώχκϋ πώς άστ' δτι μοϋ ε&τε ό
ώναγνώστης ιμου, δέν ίταν
ή ικ>ναδικτι φορά ττού εΐδε νά
καρότα στό Γιόψυρο.
ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ...
Η ΜΑΣ8ΝΙΑ: μιά αγνωοτη θρηοκεία
Τού Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ, Δρος Κοινωνιολογίας τής θρησκείας
"Άν τύχει χαί περάσετε άατό
την Ένετική Λότζια — κάτω
άπό τό Δτηιαρχεϊο — ρίζτβ μιά
(μκϊπά στίς άφίαοες πού κολλή
θηΐκαν δταν στεγαίόταν έκεϊ ή
δκθεοη της «Αληθείας» γιά
την Παλαιστίντ.
Μή βιαστήτε νά άΐτοδώοετε
οέ άρα~ερές τάσεις ϋ άιποκλί-
σεις τό γεγονός. Άπλούστατα,
οί ιμαιλέ έίγραφαν μέ λευκά εύ
διάκριτα γράΐμικιιτα τίς λέζεας:
ΣΙίΙΝΙΣΜΟΣ - ΡΑΤΣΙ-
ΣΜΟΣ.
Λέτε νά τό θεώρηοαν...
(Προοβληαικό οί «φίλοι μας» οί
Μασωνοΐ; "Η ρήπως τό θεωρή
οαν σάν... δυΐσφήμκητ;
Ν. ΨΙΛΑΚΗΕ
ΜΙΝΩΊ'ΧΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΙΓΤΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ —Ο)Γ
ΜΙΝίΙΣ
ΚΑΙ
ΛΙ'ΙΛΔΜΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΛΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
Τηλέφωνα: 224 · 304 — 224.305
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
Κατ' αρχάς έταθυιμοθιμιε νά
διευκ,ρινίοουμε τόν δρο συγ-
κρπτιαμός. Συγκρητιρμός θρη-
σκειών είναι τό άνακάτεμα δια
φορετικων πίστεων, θρησκεΐων
καί δοξαοιών. Τό κράμα πού
προέρχεται άιπό τό άνακάτεμα
αύτό, ή πανστκριμία αυτή των
θρησκευτικόν δογμάπων, άντι-
λήίΐ/εων, πεΐκιιθήρεων, γνω-
μων, θεωριών, πίστεων, διδα¬
σκαλιών, χαί παραδόσεων Ε-
χει σάν ά~οτέλεσιια την δη^
ουργία μιδς ίΜτέρ - θρησκείας
ή άποία δέν δέχεται, δτι ύπάρ
χβι μιά άληθΐνή θρηοκεία καί
φεύτικες. Δτιλαΰή ό συγκρητι
σμός δείχνει μιά άνοχή υαά
παραδαχή οτήν άλήθεια καί
στό ψέιμα. Τό φαινόμενο αύ¬
τό, πού έκδΐνλώθηχε δντονα
τα τελευταία χρόνια πρίν άΐιό
την δλβυσι τοη Χριστοΰ, καλ
λΐ|εργείται καί πριιμοδοτεϊται
μέκρι σή,μερα άηό τόν Μασωνι
σμό ίί Ίεκτονιθίμό. Ό μαοώ-
νος άρέοκεται, γιατί ετοι τη-
στεύει, δτι είναι «έλεύθερο»
πνεΰμα, νά βλέιπΐ) Χριστό,
Βοώδδα, Λάο τσέ, Κομχρούκιο,
Ζωροάοτρτγ, Μωάρεθ, καθισμέ-
νους δλους μαζί σ' έ*να πάγκο
Υϊά νά κάνουν τό «αίώνιο δεί-
πνο» σύμφωνα μέ μιά φωτο-
νραφία — ντοκουμέντο πού
εχουμε στά χέρια μας βγαλμΐ:
νη άπό τό ήμιτεκτονιχό περιο
δικό ΙΛΙΣΟΣ, οί πιερισσότε-
ροι άρθρογράφοι τοΰ όποίου
είναι δΐιλωιμένοι μασωνοι.
Α. ΥΣΤΕΡΑ λοωτόν άιπό τα
εΐσαγωγιικά αύτά λόγια έρχε¬
ται στά χ)είλΐι μας τό έρώτημα.
Είναι λοωτάν ό Μασωνισμός ίί
Τεκττονιομός, συγκρτγτισμός
βρηρκειων; Άλλά άς μην ά-
πιαντήσουμε εμείς, τα ϊδια έιπί
σημα λόγια, κείιιενα καί διακτν
ρύζεις των Μαοώνων βς λύ-
σουν την άτιο.οία ι>ας:
Λέγει λοιΐτόν οέ έΐτίσΐηΐη ό-
μιλία τού ό σεβάσμιος τος
οτοάς «Άδελφοατοίτισις» Γ. Σω
κος έν Πυθαγόρα Τόμ. Ζ' σε
λίς 19 — 20.
Έργαοτήριον είναι τό άΐδυ
τον τοΰ μεγαλυτέρου καί άρ-
χαΐοτέρου ναού τοΰ κόομου,
ούτινος ή στένη στηιρίίεται ε¬
πί τοΰ καταστίκτου τοΰ ούρα-
νοΰ βόλου καί αί δύο στηλαι
ΰποβαστάζουσι τόν θρόνον τοθ
θεοΰ.... Τό έργαστήιριον δέν
δύναται ΝΑ ΥΣΤΒΡΗΣΗ είς
ίοτορίαν καί άιγιάτητα τίίς Έκ
κληχτίας». Σ*ό τεκτονΐκό έγ-
κόλΐαο γράφουν γιά τή Στοα.
«Είναι ναός τής άρ©τίϊς καί
τής σοφίας, έν ώ λατρεύεται
τό ύπέρτατον "Ον, δαοάσκε-
ται ή άλτίθεια καί διατηρεϊται
άσβεστον τό πΰρ τίίς άγάπης».
."Ιδε Τεκτονικόν έγκόλΐΐιον σε
λίς 17.
Ο ΙΩΣΗΦ ΤΖΟΝΣΟΝ άμε-
ρωτ,ανός μασωνος, άμιλίΒν στίς
9 Φεβρουαρίου 1925, ε6ϊε ιιβ
ταζύ ώλλων: «Δέν είναι δυνα
τόν νά νοήση της θρηοκιευτικώ
τερόν τι είς τάς τελετάς τού,
«ίς τό τυΜκόν τού, είς την α¬
τμόσφαιραν τού άηό την Μασω
νίαν. Ουδέν αλλο καθίδρυυα
συνήγαγί: ποτε επί τό αύτά άν
θρώπους τόσον διαφό,ρου τύ-
που, ίδιοουγκρασίας καί άνα-
τροφίίς, καί συνήνωοεν αύ-
αγροτες!
γνωριστε τι#τιο συγΧρονη
μεοοδο λιπαγοης στον κοσμο
ίί ί 'ί' ί '::
τού εδα-
εια
λ καλυτε
$$%& ....
βιοΧημικα συστηματα για
φους και την αναπτύξη
για
αυξανει τη
ρευει τη
μβρκς.
ε
γνωστα
τασταση.
ιΐϋϊϋοπ τοϊι μ|Λΐ5β|ς
αποκλειοτικοι ειοαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροοβεστειο)
πρακλειο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
τούς παρά των βωμόν της προ ,
σευχής, έν τή λατρεία τού
Θεοΰ καί τής υπηρεσίας της
ανθρωπότητος». Άπό τό περί-
φημο βιβλίο τοΰ Π.Ν. Τρβμΐτε
λα «Μαοωνχσμός» σελ.. 105.
Ό έηίσΐις μαρώνος Γουάϊτ
στό σύγγραιΐμά τού Έγκυικλο
παίδεια τφ 'Ελβυθερομασωινι-
σμοϋ γράφει: «Τό μαοωνιχό
τυαζικό είναι έξ ϊσου μυστηρια
Μόν, δοον καί οίονδήποτε άλ-
λο έν ταίς 'ΒκκΛηρίαις τχιρού
μενον». Καί σέ ίίνα μεταγενέ
στερο 6ι6λίο τού γράφει. «ΕΙ
μιεθα οί ηροσφέροντες θυσίαν
ΐ-ερείς, οί μόνοι χίΐροτονηρέ-
νοι κατ' αλήθειαν, κατά διαδο
χήΐν ανωτέραν της 'Αποοτολι-
κής;... Είμεθα ή ίβρά θυσία, ή
ώκκυνομένη έν τώ ποτηρίω,
καί ό οΐνος, είναι αύτη ή υ-
ΐκιρξίς μας, ύσιό την έννοιαν
δτ)ί ό θεός «Ιναι έν ήμϊν>.
Βλέβιε Π.Ν. Τρβμπέλα
Στό Τεκτονικό έγκόλπιο σε
λίς 241 ημπορεί κανείς νά
διαβάση γιά τα τεκιτονικά ου-
ιμιπόσια κατά την διάρκειαν των
οποίων εγείρονται έυιτά πραπό
αεις «άοιθΐμοϋ ϊσου τώ άριθμω
των ϊτλα,ντιτών, είς ■πίΐ'ήν των
όησίιαν έν τοίς Περοιχοϊς, Αί
γυσττιακοίς καί 'Ελληντκοίς
μΛΐστηρίοις προσεφέ,ροντο έπτά
σποινδαί, ΰς άνιτΐκατέοτησαν αί
τβκτοναχαί προπόοεις». 'Αρχο-
μένου τοΰ συιμποισίου ό σεβά-
σμιος προσχαλεϊ τβύς συΐίπο-
σιαζομένους νά σηκωθοϋν λέ-
γοντας: «Άδελφοί ίμου, δρ-
βιοι. Πάτερ ήρων Σύ ό δοτήρ
παντός άιγαθοϋ, καταξίωσον
εύλογηοαι καί άγιάσαι τα δ-
ψα ταυτα τί> σίί άγιαστκκης καί
άναφαιρέτω εύλογία». Τεκτο-
νωαό,ν έιγκόλΐπον σελ. 4β.
Σύιμφωνα μέ έ*να Λλλο τυπι
κό, πού δηιμοοιιε,υθηκε άιπό τόν
ΐμασωνο Ραγκόν, ΘΛέιπιοιυμε
την προοευχή πού άττευθύνει
ό σεβάσμιος τής Στοδς στόν
λάριπονΐα άοτέρα. «Μυστηριω-
δες καί θείον ©ως, πΰ,ρ Ιε,ρόν
ψυχή τοΰ σύρπαντος, αρκή αί
ιανία τί&ν κάτΐμων καί -Πϊίν δν
των, σύμβολον σεβάαμιον τοΰ
Μ.Α.Τ.Σ. φιίτπζε τό πνεϋιμα
,υχις, τάς εργασίας μος καί τάς
καρδίας μας καί διώχυνε είς
τάς ψυχάς μας τό ζωαποιόν
πΰρ τής Μασωνίας». Καί ά-
φοΰ ό οββάσμιος άνάψει τόν
πρώτο πολύκρωτο κη,ροστάτη, ά
ναφωνεϊ: «Εϊθε αί μυστηριώ-
δεις αυται λαρπάδες νά ωωτί
ζταοι δαά τοΰ Φωτός των τούς
βεβήλους, οΐτινες θά προσέρ-
χονται είς τόν ναόν τοϋΤΐον καί
νά τούς έιππίίέπωοι νά έκτιρω
τι τό μεγαλείον καί ττίν άγιό
ττντα των έρίγαοιών μας».
Καί νά ίσαν μόνον αύτά τα
λεγόμενα ύιπό των Τβκΐτόνων,
θά ήμποροΰοβ κανείς νά τα
δικαιολογήση, σάν εύοεβείς
θρηοκευτικές έκδηλώσεις £-
στω καί £ξω άπό την εύλογία
τής 'Εκκιλιησίας. Μελετώντας
ό οιονδήποτε τόν Μασωνισμό
βρίσκεται &αϊληκτος μπροστά
σέ μυστηριακες τελετές, τυπι-
κά, λατρεία, ίεραρχία, ναό,
θυοιαστήριο. 'Υπάρχει είδική
τελετή γάρου, δπου μπψοστά
στό θωιμό τοποθετοϋνται «δα-
κτύλιοι, δνθη καί θυμιατήρι·
όν», μνπιμόσυνα, βΐΐου «οί βα-
θμοΰχοι άδελφοί της στοα»; μέ
τόν σεβάομιον επί κεφαλής, φέ
ροντες τα έιμβλήματα τοϋ 6α-
θίμοϋ των, κυανάς ταινίας μέ
άργυρδ σύμβολα, ραίνουν μέ
ώνθη τό κενοτάφΐον είς ένδει¬
ξιν άγνό—«τος καί μέ νερά είς
ένδειξιν καθαρότητος. Κατό-
~ίν οί άδελφοί τής στοάς μέ
τα έμβλήματα καί την οπάβην
είς τάς χείρας, ήγουμένου τοΰ
λαβάρου της στοδς, καταβέτου
οί κλάδους άκακίας επί τοΰ κε
νοταφίου».
'Εάν λοπτόν Οστερα άπ' αύ¬
τά τα λίγα άπό τα πόρα πολ-
λά, πού λένονται καί γίνονιται
έν κρυπτω καί παραβύστω
(καί πού ήρπορεί όκάθε καλό
πιοτος βνθρωπος νά τα πληρο
φορηβή άπό τρία έξαιρβτικά
Θιβλία «Ό Μασωνισμός» Π.
Ν. Τρεμπέλα, ΚαΘηιγηιτοΰ Πά
νετπστηιμίου. «Σκοτεινές δυνά¬
μεις καί Χριστιανιοιμός» Ν.
Ψαρουδάκη, Δικηγόρου — Δι)
μοσιογράφου. «Ή Μασωνία ύ¬
ιπό τό τρως τής αληθείας» Άρχι
ιμανδρίτου 'Επαφ. θεοδωροπού
λου). "Εάν ή Μαοωνία δέν εί
ναι θρηοκεία θρησκειων τί αλ
λο βΐναΐ;
Β. Ημπορεί λοιπόν ό άνα-
γεννη,μένος καί φωτισμένος
Χριστΐανός νά είναι ταυτόκρο
να καί παιδί τής Μαοωνίας;
'Βφ' δσον ό άοιάφΐευστος λό
γος τοΰ Χί>ιοτοΰ μέσα άπό τό
ίερό Εύαγιγέλαο μας κατηχεϊ
δτι:
«"Ολοι δσοι ήλθαν πρίν άπό
"Ιωάν. 10, 8, πράγιμα πού ση
ραίνει δτι καί αύτοι πού θά
έλθουν μετά έπαγγελόμενοι
λύτρωοι καί σωτηρία τής οίκου
μένης θά είναι τό Ιδιο κλέπται
χαί λησταί σάν τούς πρώτους.
Καί έφ' δσον ό Χριοτός δια
κηρύττει «Έγώ ε£μί ή όδός
χαί ή άλήθεια καί ή ζωή> Ι¬
ωάν. 14, 6, 8, 12 καί «εγεν¬
νήθη &' ημάς σοωία θεοΰ, δι-
καιοσύνη;, άγιασμός καί απολύ
τρωοις» Α' Κορ. 1, 30, καί
τό αΐμα τού ενανε «λύτρον άν
τί πολλ&ν» είναι «ό άιμινός τοΰ
θεοΰ πού σήκωσε στούς ώμους
τού την ^άμ,αρτία τοΰ κόσμου»
τό «ΐλαστήραον> έφ' δσον αύ¬
τάς είναι ό μοναδικός ραββί, δι
δάοχαλος, φίλος, άδελφός, κα
θηγητής, παιδαγωγός, προφή
της δυνατάς «έν £ργω καί λό
γω» Λουκ. 24, 19. Καί τέλος,
ένω άσάλευτα παστεύουιμε «δ¬
τι αύτός είναι ό μόνος δρόρος
γιά νά φθάση κανείς στόν Πά
τέρα» ώρα καί στήν Άλήθεια,
άφοΰ ό Ίπσοΰς Χριιστός είναι
ή Αΰτοαλήθεια, πως είναι δο
νατόν πιστός δοΰλος Ίησοΰ
Χριοτοΰ συρ&ιβάζιαν τα άονμβί
Οαοια νά καταφεύγη στά άδια
πέραστο σκότος των οατηλαίων
καί των σκαάδων των δρυίδν
καί των κέδρων των Ίνδιων,
ή στά αγνωστα βάθη των Πυρα
μίοτυν καί στάς κρύπτας των
ιμεγαλοπρεπων ναών τή; "Ιοι
δος, ϋ στά θγια των άγίων τοΰ
ναού τού Σολομωντος, ή στό
ιερόν της Ελευσίνος, στά κολ
λέγια τής Ρώμης ϋ στίι Μηλέα
τοΰ Λονδίνου; Γιά υϋς κύριοι
Τέκτονες, ύατέρτατος βωμός
καί στοα καί έργαστήριο καί
Ιλαστήριιο είναι ό Σταύρος καί
ό ζωοδόχος τάφος. Καί τίποτ'
Λλλο. «Τό περΐσοόν έκ τοθ πό
νηροΰ εστίν». Εμείς οί βθΛττι
σμένοι στό "ΟνουΛ τοθ Πα¬
τρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοθ Ά-
γίου Πνεύματος άγαποΰμε πάν
τας, άνθρώπους όπουδήποτε
κι' αν αύτοί άνήκουν χωρίς έ
ττκέ—ες, άλλά αποστρεφόμεθα
τίς πλάνες. "Ετσι παραλάβαμε
άπό τόν θεάνθρωπο Κύριό
ιμας. Άγάπη στούς πλανωμέ-
νους άπεριόριστη, άλλά δλεν
χο καί άνασκευή των πλανών.
Μην κρατατε κύριοι Τέκτονες
άπό τό Εΰαγγέλιο, δ,τι συμφέ
ρει καί προωθεί τα σχώδαά
σας. Τό Εύαγγέλιο δέν διδά-
σκει μόνο άγάπτι άλλά καί ά-
·> Ευνέχειοτ στή 25ελ. 4
μαθετε
να οόηγπτε
ύαχίΐα
ύχοίίη οδηγων
ΜΚ.ΦΡΑΓΚΜΑΛΑΚΗ
ΟθίΙΟ£ 13 ΤηΗνψ. 2ΗΗ.485
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΛΜΑΜΙΑ
Θεοτοκοπούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΰΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ]ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
€.
_.
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΓΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο τΓεριβάλλον — Λογικές τ»·μές
ΣΗΜ.: Σερδίρουμε την σττεσιαλιτέ μας «Εύτ6χιος>
28 ΙΟΥΝ1ΟΥ 1976
ΙΙΑΙΔΑ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
χωρις φοβο και ηαβος
ΚΡΙΣΕ,Σ & ΣΧΟΛ1Α
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
Διαβάσαμε μέ ττροσοχή τή Διακηρύξη τής Φοιτητικής
"Ενωσης Κρητών (Φ.Ε.Κ.) καί συμφωνοΰμε άττολυτα μέ
τό πνεθμα της. "Αλλωστε ή εφημερίδα μας, άπ' την ττρώ-
τη ήιμέρα της έκοοσής της διακήρυξε δτι βρίσκεται στή»·
πρωτοττορεία τοθ άγώνσ κατά των ξένων βάσεων.
Πρίν, δμως, άπ' την ότηοιαδήπατε σκέψη Δη>μοψηΦίσμα-
τος, ττρέττει ό Λαός νά διαΦωτισθεΐ καλά, ώστε νά ξέρει τί
ακριβώς θά ψηφίσει. Είναι άτΓαραίτητο νά τα μάθει ό Λαός
ΟΛΑ. 'ν
Νά μάθει ό Λαός γιά τους έθνικούς κινδύνους ττού δι-
ευρίχονται, ΰπαιτιότητι των ξένων Βάσεων
Νά μάθει ό Λαός γιά τό ρόλο των ξένων, στίς ττολιτικές
έξελίξεις τοθ τόττου μας ύτταιτιότητι των ξένων Βάσεων.
Νά μάθει ό Λαός γιά τό ρόλο της ΣΙΑ στήν έτττάχρονη
χουντική τυραννία, ύτκχιτιότητι των ξένων Βάσεων.
Νά μάθει ό Λαός γιά την τΓαράδοση της Κύπρου άμαχη
τί, ύτταιτιότητι των ξένων Βάσεων.
ΠΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΙ...
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΧ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Μιά πολύ ένδιαφέρουσα δίκη έγινε τό ττερασμένο Σά6-
βατο 12-6-76 ένώτπον τοΰ Μονομελοϋς Πλημμελιοδικείου
Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, ϋστερα άπό αύτεπάγγελτη δίωξη, ττού ά-
σκήθηκε μετά άπό αναΦορά τοΰ Έπόπτη Εργασίας, κατα-
δικάστηκιε ό Άγγελος Κωνο—αντόττουλος, έκ—ρόσω~ος τής
ΕΤΕ Α.Ε. σέ τρίμηνη φυλακίση καί 10.000 δρχ. χρηματική
άποζτνμίωση. Αίτία στάθηκε ή καθυστέρηση ττληρωμής έρ
γατικών ημερομίσθιον.
'Εδώ, καί 6να ττερίττου χρόνο, δττως μάς δήλωσαν έργαζό
μενοι καί ό Επότττης Εργασίας κ. Ζαχαριουδάκης, ή Ε.
Τ.Ε. Α.Ε. ταλαι—ωρεΐ τό έργατικό της ττροσωτπκό, καθυστε
ρώντος τίς άττοδοχές τού.
Τής προχθεσινής αύτόφωρης δίκης εΐχε ττροηγηθεΐ άλλη
μία, μέ την ίδια πάντα κατ,ηγορία, καί ό κατηγορουμενος ά-
θωώθηκε γιατί στό ένδιάμεσο διάστημα ττού μεσολάβησε,
ττληρώθηκαν οί έργάτες.
ΟΊ έργάτες ττού διαμαρτυρήθη.καν στόν κ. ΈττΌτττη δου-
λεύουν στά έργα των Λινσπεραμάτων. Όττως δμως οηλωσε
ό κ. Ζαχαριουδάκης καί οί εργαζόμεναι, στό έργο τής ύδρο
δτντησης Ηρακλείου, τΓαρατιχ>νοϋνται καί διαμαοτυρονται
γιά καθιχηέρηση ττληρωμής.
Νά λοιττόν, ττου τό ττρώτο δηιμοσίευιμα τής εφημερίδας
μας γύρω άπό την ΕΤΕ Α.Ε., έχει καί συνέχεια. Μετά την
κοτταγγελία, δτι δηλαδή τα μηχανήματα τΓαράτησαν τίς
δουλειές τους στήν ΰδροδοτηση γιά νά άσχοληθοΰν μέ ίδιω
τικίς έργασίες, έρχεται ή καθυστέρηση τής ττληρωμής ήμε
ρομισθίων των εργαζομένων.
Άττοτέλεσμα: ΟΙ έργαζόμενοι κήρυξαν έττίσχεση εργασί¬
ας. Σταμάτησαν δηλαδή νά έργάζωνται κι' Ιτσι μενουν ίτί-
σω τα έπείγοντα γιά την ττόλη μας εργα, δττως ή Οδρευση.
Άλλά τό δλο θέμα έχει καί την κοινωνική τού ττλευρά:
Πώς θά ζήσει ένας έργαζόμενος τη στιγμή τΓού ένώ ττλησιά
ζουμε τό τέλος τού Ίουνίου, δέν εχει άκόμη ττληρωθεϊ γ«ά
τόν Άττρίλη; Πώς θά άντσπτεξέλθη στίς ύττοχρεώσεις τού
ένας οΐκογενειάρχης τή στιγμή τγού δττως μάς είπαν, δέν
έχει τίς 21 δραχμές ττού χρειάζονται γιά ύττοβολή μύνη-
σης;
Όλ' αύτά θά έχουν σύνταμα συνέχεια στό Τριμελές
Πλημμελειοδικεϊο, /μετά την έψεση τού κ. ΚωτσταντόπουΛου.
Έλττίζουμε νά καθίσουν τοτε στό σκαμνί κι, αλλοι ττολ
λοί, βάσει τού Α.Ν. 690)45.
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ή ττικρή —εΐρα τοΰ Διευθυντή μας έχει καί άγαθά γιά
την έλεύθερη δημοσιογραφία. Τού δόθηκε ή εύκαιρία νά δια
τπστώσει μόνος τού δτι τό 80% των υττοθέσεων ΤΓού έκδικά-
ζσνται άπ' τό Εφετείο στά Χανιά, άΦοροΰν σέ έφέσεις
διχαστικών άποΦάσεων τής Άνατολικής Κρήτης. Κι' αύτό,
Φυσικά, δημιουργεΐ τεραστία ττροβλήματα καί οικονομ ι-
κές έτπβαρΰνσεις, στούς διαδίκους.
Έττειδή, δμως, ή οίκονομία τής Άνατολικής Κρήτης βρί
σκεται σέ κρίσιμη καμττή καί ή δτΓθΐαδήτΓοτε αναστολή δρα
στηριότητας είναι άντι~αραγωγική, δέν νομίζει τό Ύττουρ-
γεΐο Δικαΐΰκτυνης δτι θάτανε σκόττΐιμο νά γίνει ένα μεταβα-
τικό Έφετεΐο καί στό Ήρακλειο; Περιμένουμε μιά ττρσκτι
κή καί ουο-ιαστική σ^τάντηση κι' δχι στεΐρα γραφειοκρα-
τική.
ΑΟΩΩΘΗΚΑΝ...
Τό Τριμελές ΈφετεΤο Κρήτης, μέ την ίδια σχεδόν σύνθε
ση ττου δίκασε τό Μάνο Χαρή 8 μήνες Φυλακή, άθώωσε τους
άξιωματικους τής Χωροφυλακής, άντιοννταγματάρχη Γεω-
ργιο Κουταβά, ύτΓομοίραρχους Ι. Μττασαρά καί Διον. Κιού-
ση καιί τόν άνθυπαστηστή Χρ. ΚυριακότΓουλο.
Οί -αραττάνω άξιωματικοί τής Χωρ)κής εΤχαν κατηγορη
θεί γιά τούς βασανισμούς των ττολιτών Ι. Μαστοράκη καί
Σ. Σαββάκη, κ(—ά την τΓερίοδο της δικτατορίας, στήν Ά-
σψάλεια Ηρακλείου.
Τό Έφετεΐο Κρήτης εκρινε, τούς κατιιγορουμίνους, ένό-
χους άπλών σωματικών βλαβών, τους άθώωσε δμως Οστερα
άττό δήλωση μετανοίας — όμολογία, —ού εκαναν; τό κυριώ¬
τερο σημεΐο τής οποίας είναι:
«Ήδη ή ττεΐρα τής δικτατορίας μάς εδίδαξεν δτι δέν μπο
ροΰμε νά ύπηρετήσωμεν άλλο καθεστώς ττλήν τής Δημοκρα
τίος.... την όττοίαν θά ύττηρετήσωμεν είς τό μέλλον».
Ή δήλωση αύτη μάς θυμίζει τίς έττίσημες δΓ(λώσεις
Τούρκων επισήμων, Οστερα άπ' τούς βανδαλισμούς
Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρνης.
Γιαχνίς όλντοθ, λοιττόν....
των
τής
Η -ΒΛ0Μ4ΔΙΑΙΑ ΕΦγΤΜΕΡΙΔΑ
"β ΑΛΗΘΕΙΑ,,
ττού ^ άγωνίζεται γιά τα δσια καί ίερά της Κρήτης,
καλεΤ δλους τους παράγοντες τού ήρωϊκού Έλληνι-
κοΰ νησιοΰ μας, νά συστΓειρωθοΰν ΠΑ ΤΗΝ ΜΑ¬
ΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΙΕ-
ΧΩΒΑΔΩΝ ιτού ττρόκειτται νά γίνει α—ό 29 Ιουλίου
μέχρι 3 Αύγούστου στό γήττεδο τοθ Έργοτέλη.
θ ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙ-
ΛΟΥΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ:
• στήν Εφημερίδα μας
• στήν Άρχιεττισκο—ή
• στή Διοίκηση Χωροφυλακής. ι
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ό Σύλλογος «Λόγος καί Τέχνη» όργανώνει γιάτ
την Πέμτττη Τη τοΰ Ίούλη, 9 τό οράδυ (αϊθονσα
στοα Δημοτικοΰ Μεγάροι» Φιλολογικό μνημόσυνβι *-
φ.ερωμένο στή μνήμη τοθ λαογράφθυ — ττοΐΓ|τη
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ (ΣΤΕΡΓΙΟΠΑΝΝΗ).
^'λϊ^?μσά Μάλ Σ
. „ ν------- μελοττοιη.μένα άτΓοστΓάσμοητα
τού εργου τού ΣΤΕΡΓΙΟΓΙΑΝΝΗ άττό τό Συγκρό-
τη.μα Κρητικης Μουσικης Μανώλη Μανουρά
Ε1ΣΟΔΟΣ ΕΞΛΕΥΘΕγΉ
ΤΟ Δ.Σ.
Ό Τουιρκχμός ίψιαοε στήν
άατό δνα ό!λότελα άναρ
θοδοζό ^δρόμο. Παοοκάτω &ά
των έιοευ νιήρωιμε.
Αύτό ουνέβη^ε γιατί οί είδι
ικιές συνθΐίκες πού έσοκιρΐ.τοΰ
σαν στίίιν 'Ελιλάιδα καί ϊδιαίτε-
ρα> οττήν Κρήτΐι» δΐϊλαδή, τό χά
μΐ)λό ~νευματικι6 έατίπιεδο, ή
κακοδιοίκηση καί ή άδιαφορία>,
μαζί μέ τήιν ξΐινΊΐική διαωέντε-
ψη των έλληνΐίοων «ίερων καί
όσΐων», έιπίΛρεψαν, νά ουμ-
βεΐ αΐπύ ηού συνέβπ. Τώρα
δέν δμιεινε πιά, παρά νά νί-
νει μιά ινέα χάραξτΐι τοθ του-
ριστιικοϋ δοόρου· καί νά μελετη
θεΐ τό νρΐγγΌρώτερο ■& έιπίιμα
χο θέρα. Άλλοιώίτικα θά έξα-
κολουθεϊ νά άτΐοβαιίΐνει £να δω
ρο 6χι ρόνο ίίδωρο, άλΛά καί
σέ τελευταία άνάλυση, βλαβε-
ρό.
Τί συνέβη λοιτιόν στό πα¬
ρελθόν καί πί&ς ίίφβασε έδω
τό τιρώιτο τουιοΐστικιό καοαβάνι;
Τί ζρ,τοϋσαν νά βροθν, ϋ νά
δοΰν, τα «λιόΐρδιΐκα» ύτιιερΐϋκεά
νΐα, ,μέ τούς ιχιλιάδες «Λόρ-
δους» άιρχαΐιθΑόγουςίΙ) Τί Β
ναν δτα.ν κΡτάνανΐ; έδω; Ποΰ
πήγαιναν,
Όλα' αύτά βά
ιμε ν ά τα συΌράψωρε σέ μβα
εΐοική άχρ'ήιγρρη,. £τσι γιά νά
βροϋιμε ηιΐά άκ|οι> καί νά &γεΙ
κάποιο σΐΛϋπέηαοιμα πού νά 6ο
ηθήοει, τουλάκιατο τό κοινό.
Εϊπαμε. λοιηόν ηαρά ηάνω
δτι τό ην"ευακΐιτικιό> μά καί τό
γενιικώτειρο έττίιπεδο ιιας έκεί-
νη την τιρώτη έηοχα), ίνταν πό
λύ χαρπΛΙό, τόσο οτήν Κρήίτη
80ο καί στήν ύιπΛλοιηη Έλά>-
όα. Καί ηαρά την ηαιρο-υσία
έΜδιάιμιεοτι όρισμένων φωτιοιμέ
νων άνθρώπων, όπως τοθ Βε¬
νιζέλου καί τελευταίαι τοθ Κα
ζαιντζάκιη,, τό 'μκτατουριστιικό
έλληνικό πνευιματωοό έπίατεδο,
ήταιν ιμέοα στόν προηιγιμένο εύ
ρωπαϊκό χώιρο έΛάοαστα, άν δχι
καθόλου ιΌτοιλογίοαμο. «Εϊμα-
οτε οδλοι στραβοί καί άικα'τέρ-
ναστοι. Εϊμαοτε δΐμκκ δντρες
ζυατνοι βτ' άόρι καί μπουνταλά
δες στά μηασουματζίδιικα», £-
γΐραχρε £νας Κριηιτικός καοαβο-
Μύρης στό συνε.ριγάτη κι' άφΐεν
τιικό τού ότι; Μαροΐλια.
Καί άφοΰ εϊμαοτε Βτσι, δέν
ξέιραμε τ6ηοτα γιά τούς θηοαυ
•ρούς μας. Γιά τόν ήλαο μας,
τίς άιιΐμο«διές ΒΜς καί τό μελ
τεμάκι ρας. Τό ,μώνο πού ξέραι
■με είναι 8τι κάναμε νόοτιμο
«Μρηγιάς» στό κΛαδί, πρό παν
τος βν ίταν τό .οίφι ό~' Γτόν
Τοούτοουρβ.... >
"Υστ€ρα άη' δΑα αΰτά, ό "Ε
βανς άναστήιλωοε την Κνωοό
μ'έ ,μπ&τον, καί &βαψε ρέ χιρω
μα τό σουβά γιά1 νά κάνει χά
ζύλινα (μ«σοδ6κια καί τα πανθ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
"Ενας Κρητικός
φωτογραφίζει παιδία
σ' όλόκληρο χον Κόσμο
"Εφΐασί; στήν πόλη μας ό
Κρητικίίς καταγωγης διεθνοϋς
φήμτκ; φωτογράφος τιαιδιών
τόν
«άρτια.
Σ-ύ λίγο τα «λόοιδακα» βαπό
ρια τιλιή|ί)υνιαν καί ήρχισαν νά
άγΝυ/ροβολοΰιν «άιρόδο» έ^ω
άατ' τόν Κόυλε.
Οί «άρχαΐολόγοι» κατά χι-
λιάΐδες ξεκύνονταν στά πέρα-
τα., στούς χωματόσροιμους καί
Γπίρός δλες *ίς καιτευθύνσεις
τιον άιρχαιολογικων χώρων,
γιά μελέτες καί έ*ρευνες.
Παιράδοξα, την έατοχιή έκεί
νη τής Μΐνωϊκης άιποκάλυ-
ψηις, ούΊτε οί άρμουΐδιές υχις,
ο&τε οί θάλασσές μας, οΰτε τα
(ενετικά μας κάστραι, οΰχε τί-
ιποτε δλλο (ρολκΐλοριικό, δέιν ύ
ίΠηΐΛε στό !π|ρόγρα'μμια των
Λάριδων άΐρχαιολατιρων. Παρά
ΐμόνο τα ηρωτομινωϊκά, τα ύ-
χη«ροιμινωϊκιά καί τα άναθύιμα
ίΤΧΙ.
Τα θοάβυια οί ολωτοί κο-
Αωσσοί, Φωταγωγηιμέινοι «άρό-
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Έκμεταλευτές καί έκμεταλευόμενοι
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΙΑΙΚΑ ΠΑ ΤΟΪΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΕΙ
δο» περίμεναν τούς ροδο·ο6κ~
,νους φίλους τοΰ Κρη/πκοΟ
«Βίάλλους».
, Εϊπαιμε ατήν ά·ρχή δτι θά έ-
ίρευνφωιμιε τό φπάσΐίμο τοθ τού
,ρΜμοΟ σΐήν Κοήτη άιπιό ίινα. ά
ΐνορβόδοξο δοόιμο. Αύιτό &χει
ώρχίσει ίίδη μέ α-ά λόρδικα.
Στή συνέχεια δριχιοαν νδρ-
,χονται καί οί γκροϋιπες των
ικαλλιτειχνώιν. "Αλλοτε μειμο-
νωμένοι καί άΐλλοτε, ιμέ μι-
κρές άμάθες, σκορπίζονταν καί
ζαιγριάχριζαιν τό «ά'ρχαϊον καί τό
/νέον κάλλος» της Κρήτης.
ΖωγράΦοΐ, έκατοντάδες ι»
,γράψοι.
...'Εϊκεΐ στή νωνιά τοΰ σηιμε
,ρινοθ «Ξενία» ί?νας ζωτνίράφος
σχβδίαζε δνα γέιρο ψαρί. Τόν
ΙΜηάριμπτα) Μηνβ. Ή φαγούρα
ΐνοΰ «σαργαδόρου» μΑ την χα-
Λβιμο6τοα εΐχε τελ'ειώσεΐ "μέ λί
γες πτνελιές «έί^πΐρεσιονκΓπκα»
ΤΗΛΕΓΡΑΦΠΜΑΤΑΙΥΝΠΑΟΕΙΛΙ
Οί φίλοι τού Μάνου Χαρή
συνεχίζουν νά στέλνουν ττιλε
γραφήματα συμΐταράστασης
στούς ώγώνες τού. "Ελοι £-
ψταοαν στά Γραψεϊα της έφηιμε
ρίδας μας τα «ταραχάτω τηλ ε
γραφήραια:
— «Διά θαοραλέους υπέρ
ΔΐΜαιοσυνης καί κατά σκότει
νων δυνάμιεων άγώνες καί θυ
σίες σάς ουτγχαίραμεν βερμά.
Συνεχίστε ώμορφο καί θεάρε-
στον ότγωνα σας δεχθίϊτε οίικο
νορκκήν ενίσχυσιν πού σδς στεί
λαιικ τακυιδροίϊωοίϋς.
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΙΔΑιΚΗΣ
— ΑΝΤ. ΛΑΓΝΑΚΗΣ
Χανιά
Μάνο διάβασα
φόλλον γιά δτι χρειαστεϊς εί-
ιιαι στπ διαθέση σου.
ΚΏ,ΣΤΑΣ ΓΙΙΑΝΝΙΚΟΣ
Άβΐίναι
— Συνπιαρίσταιραι στή δακι-
σου ό αγώνας σσυ θά
ΓΕΑΙΝΑΓ. ΣΤΕΝΟΣ Ά&ηναι
— Συιμιπαρίσταιμαι στή νέα
δακιμασία σου. Ο! εύγενεϊς ά
γών:ς σου θά δικαιωθοΰν. Ή
ελευθερία τοΰ Τύΐτου άναφαί-
ρετο δικαίω^α τοΰ Λαοϋ. Τ6
δΐκηο ©ά νιικϊϊσει.
ΙΩΑΝ. ΣίΜ15:ΗΣ - Δανβος
Μιχάλης Παίπαδάκης, προκει
ιμένου νά πάρει φωτογραφίες
τταΐδαων καί νά πραγιματοΐτοιή-
σει μιά έκθεοη παιδικής φωτο
γραφίας στό Ήρακλειο,
Σειπιΐέμβριο.
Ό ΜιχάλΓ,ς Παΐΐαδάκης ξεκί
νηοε πρίν 20 χρόνια άαι' την
'Αθήνα κι' έιπισκέιφβηκε 25
χωρες τοΰ κόαμου φωτογραφί
ζοντας παιδία.
"Ετσι, πολώ σύνταμα Εγινε
ό πιό γνωστός «ρωτογράφος
ιπαι,δι&ν σ' όλόκληρο τόν κι4-
σμο κι' οί φωτογραφίες τού δ
χούν δη/μοσίευθεΐ στά μεγαΑύ
τερα περισδιχά κι' έψηιμερί-
6ες τοΰ κόσμου. Άκ6μα, δχει
ΐΐραγιματοποιήσει πολλάς έκθέ
σεις Παιδιικ.τ)ς Φωτογραφίας,
τώρα δέ έτοτιιάίει ττνν "Εκθε
ση πού θά κάνει καί σττ> Ήρά
κλειο.
'Εξ Λλλου, πρέπει νά σημει
ώσουιμε δτι, οί φωτογραφ&ς
τοθ Μιχάλτν ΓΤαιπαδάκηι χαρα-
Κτΐ>ρίζονται γιά την άβίαοτη
έίκφραστιικοττιιτα των ποιδικω-ν
ιιιορφων, γιατί κατσρθώνει καί
«πιάνει» την ποαγΐματική χαρα
Μτηρκττική δκφοαστ) τοΰ χάθε
«πδιοΰ.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σήΐμερα άριχίίουν στό Οίκο-
τροφεΐο Αρρενων οί έογασίες
τοθ πρώτου θεολογικοΰ Σεμι
ναρίου, πού διοργανώνει ή
Άρχιετασχοιπή Κρήτης.
Σπό Σεοιανάοΐο, βπββς μβς δή
λωοε ό Άρ'χιειπίσκοιπος θά συμ
ιμετάσχουν 100 ηεοίπου θεολά
γοι — καθτνγτίταί Γυιμνασίων.
άΐπ' όλόκληοη την Κοήτη.
Σκοίπός τοϋ Σβμιναρίου ή έ
νηιμέρωιση των θεολόΐγων, σέ
ιπρο6.ή|ματα πού άφοοοΰν στή
Χριστιανικήν άγοχγή των νέων
Εύχάμαστε νά πετύχει τ6 Σε-
μινάριο, μιά κι' οί νέοα, μας,
καθηρερανά έγικαταλίΐΕπσυν την
'ΕΙκικληΐοία καί τίς παραιδόσεις
μας, όπως όμολόγησαν σέ διοο
γαναηές στή συνέντ€υζη Τ6-
ττου πού δόθϊϊκε 25
Ο ΓΖ4ΜΓΙΊΜΜΣΜ0Ι
• Συνέχ. ά«ο την Σ-ελ. Ι
κλειο,
— Ποίας μοοφίκ: δλειγχο έ"
χούν ύποστεί τόν τελευταϊο
χ,ρόνο καί πόσες παραβάσεις
τοΰ νσμου διααταστωθηικανε;
— Ποιδς συιγκεβφΐιμένη,ς μ°Ρ
φης ελεγχος γίνβται γιά την
σιασκέδαση, αν σ' αύτά τα κέν
τρα συιχνάζοι>ν άνήιλικοα;
— Ποία είναι τα άηοτελέ-
σματα της δίιοζης των ναοκωτι
Μών; Πόοοι βλεγχοι νίνα νέ,
τιάροι έ"μποροι συνελήφθησαν
καί ττόσα άτομα πού χρηοτμο
ΐτοιοΰν ναακωτπκά;
— Ποίας μορφής £λεγκος
γίνεται στά Φσριμακΰϊα γιά την
ένδεχόιμενη πωλήση βαρβιτου
ρΐΗών ί ναρκωτικων;
— Μέ δυο λόιγχα ής μδς
πσϋν οί άρρόδιοι τί κάνουν γιά
την καταστολή. αίηϊίς τής μορ
έγκληιματικόιτΐϊτας; Δέν
νά «άς δώσουν νεκρά
στοιχεΐα. Δέν ίητ&με νά μβς
δόσουν στοικεϊα πού άφοροΰν
σέ παραβάσεις τοΰ νάμου, πού
Εγιναν Οστε.οα άιπό καταιγγελί
>ες ιιόνον. Ζΐγΐ&ιΐε νά μδς ποΰν
τί ΚΑΝΟΥΝ οί ΑΡΧΒΣ άπό δι
κή τους προ—οβουλία.
Καί |ΐιά τελευταία ερωτήση,:
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Άρκείται στό εύχολόγιο: Ό
λαός υας, ομως, λέει δτι «κα¬
λάς είναι ό άγιασμός, άς πά-
ρουιμε βμως καί μιά γάτα» ό
δεσπότης, οί παιπάιδες κι' οί ί-
εροκίήρυκες, πήγανε στά δν-
τοα τής άκ6λασ—,ς;
Γιατί δέν Εχουν άνάγκη ί-
ατροΰ οί ύγιβΐς, άλλά οί άσθε
νείς κι' ό Χραστσς δέν ήρθε νά
καλέσει δικαίους, άΑλ' άδί·-
(Κους είς ιιιετάνοιαν. 'Εκιτος άίϊ'
τίς οίικονοιιικκές τους σχέσεις
μέ τό Κράτος καί τούς ~™ούς
οί κληοικοί μας τ»ως άλλοιώς
έ
ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΤ
Στόν ήμερήο-ιο Τύττο άνακινηθηκε ένα ζήτημο: ττού ένδια
έρει δλη την ττόλη.
Μέ έπιστολή τού Δικηγόρου κ. Ε. Χριστοφοράκη καί άνα
ίθίνωση — διαμαρτυρία τοϋ Σύλλογον Άρχιτβκτόνων Ήρα
^ίου, έπιοτ)μαίν€ται ό κίνδΐΛος νά καλυφθή μέ οίκοδομή,
χώρος μττροστά στό ένετικό Φρούριο «Βιτούρι» τόν γνω
στό λόφο πάνω άττό την ττλατεία Ελευθερίας καί νά χάσει
Ιτσι τό Ήρακλειο τόν κυριώτερο πνεύμονια, ττράσινο.
Ό Δήμος, ή Άρχοοιολογική Ύττηρεσία καί ό ΕΟΤ πρός
τούς οττοίους όπως ττληροφορούμαστε έχουν γίνει σναφορές
άττό δημότες, ττρετΓει άμεσα νά έπεμοουν γιά νά ττερισωθεΐ
ό χώρος ούτος καί νά ιμείινει «ττράσινο».
Οπως έξακριβώσοομε τό 1970 ό Πατττακός, έχοντος την
πρόχειρη άμελέτητη καί άνόητη ίδέα νά κάμει στόν χώρο
αύτό «διοικ,ητικό κέντρο» διέταξε τό τοτε διορισμένο δημο
τικό συμβούλιο νά μεταβάλει τό χώρο σέ οίκοδομικό τετρά
γωνο.
Αύτη ή άπόφοοη έπρεπε νά έχει όχυρωθεΐ — δπως άνα
φαίρει ό κ. Δήμαρχος σέ δήλωση τού στόν Τ6πο, ό Δήμος
«δέν ρωτηθηκε γιά την χορηγήση τής αδείας οίκοδομής ΐτο-
λυκατοικίας στό χώρο αύτό».
Εμείς νομίζομε ότι ή αρμοδία ύττηρεσία τού Δήμου έπρε
πε νά έχει ένη.μερώσει τόν κ. Δήμαρχο καί τό Δ. Συμδού-
λιο γιά τόν κίνδυνο νά εφαρμοσθή τό χουντικό άνοσιούργη-
ένΐργοΰν; Τί κάνουν γιά
διατηρηθοϋν οί ύγιεϊς
ΐιαραδόσεις;
νά
0 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗ!
ΠΑ 18η ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΑΗ-
ΘΕΙΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
1)Δ.Σ. Δρχ. 1.000
2) Μήτσος Μ. 500
3) Α.Μ. 1.000
4) Ν.Τ. 1.000
5) Ν.Σ. 350
6) Εύαγ. Πατταδάκης 50
7) Ι.Π. 50
8) Δ.Π. 50
9) Άνώννμος 100
10) Σ.Σ. 2.000
11) Β. Άνχτννι*—τόχης 300
12) Ν. Ρουκουνάκης Καστέλλι Καιν)ργίου 100
13) Γ. Δασκαλάκης 150
14) Προσωπικόν Κρητικού Κέντρου ΚΑΣΤΡΟ 1.000
15) Ι.Σ. 300
16) Μιχ. Ε. Ρουκουνάκης 500
17) Γ.Μ. 500
18) ,Ιωάν. ΣωττΓασής (Δαναός) 200
19) Σ.Μ. καί Α.Δ. 3.500
20) Σά66ας Άπατζίδης Αθηναι 10.000
21) Άντ. Λαϊνάκης Χανιά 500
22) Χατιδακης Άντών. Χανιά 1000
23) ,Ανώνυμη 100
μα.
'Ωστοσο ΰττάρχει άκόμη καιρός άν ό Δήμος δράσει άμέ-
σως, χκυρώνοντας την χουντική τροποποιήση καί χαρσχτηρί
ζοντας πάλι πράσινο τό χώρο, δττως εχει δικαίωμα __ κοί
τταράλληλα ή 'Αρχαιολογική Ύττηρεσία ττού Ιχει 6έτο στά
θέματα ούτά καθώς καί ό ΕΟΤ ττού ττληρώνει τίς άναστηλώ
σεις των τειχών νά ένεργήσουν ό:μέσως τό σταμάτημα τής
οίκοδομής μέχρι νά ρυθμισθη τό ζήτημα γιά την πόλη.
Περιμένωμε άμεση καί άποτελεσμοττική έπέμβσση δλων
των παροπάνω αρμοδίων.
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ' ΟΑΟΥΙ
Πολλά δημοσιεύτηκαν τελευταΤα, στόν τοτπκό Τύ-
ττο, γιά τόν Διενθυντή μας Μάνο Χαρή. Μιά καί εΤ-
ναι, δμως, Φυλακή δέν μττορεΐ ν' ά~αντήσει ό ίδιος,
κι' αύτό τό ξέρουν δλοι δσοι τοθ κάνουν δημοσιογρα
ψικές έπιθέσεις. Δέν χβροκτηρίζομε την ττραςη τους.
Μόλις, δμως, 6γεϊ άττ' τή φυλακή, τοτε θ' άτταντή
σει ο έ ττολλούς.
Τοτε θά άττοντήσει ό ϊδιος, πού ξέρει ττρόσωπα καί
ττράγματα.
Άς ττεοιμένουν...
νΛΛΑΑΑ/*
ική, τό μονοκάρακο, τό μπεν-τβ
Γνάκ», ό όχβτός, τα βραχάεαα
,τής θάλασοας ίνα - &νχΓ, οί ρι-
χάδες «οαί ή άμμοΐΛδιά κάιτω
άη' τή στίΛρινή λΐχανανοιρά!,
εΐχαν γιά τόν ήλαακαίίΕνο καί
ξανί6 καλλιτέιχνίϊ πολύ έντδΐΛ
φέΐρον. "Αίτλωνε τό χέρα τού,
ΐμέ τύ ιμολύβι καί ύπολ^γιζαι.
."Εβαζε άίνύιηαρκτα βαρ«οάκια
κάντα στά βραχάκια. Καί χρω
ιμάτιζε 6-,δέζκι, την κάθε λ€-
-τομέρειαι τοΰ χώρου με μβγά
λη προσοχιή καί αχολαοτίκύτη
.τα.
ιΓι' αύτά ό καλλκέχντις εΐ-
χε έ.γκαταΛιήψει τόν έξΐιρεσιο
νιορό τού... ΔΜλια τού μιά ά-
Μαιβή φωτογραφΐΜή, μηχανή
ουιΐίΠΛήρωνε τα ντβκώρ τοΰ ί^έ
νού περιηγητή. θά ίίταν οπτ>
τέΛος τοϋ 1937.
ΏΟτόσο τα λόοδκκα συνέχι-
ζαν τίς φωταψίες τού έικεϊνα
τα καλοκαίρια οτά1 άνοιχτά. τοθ
ΚοϋΧε. Τό Μουσ€Ϊο τοΰ Ήρο
κεΐου μεγάλωνε καί
Οί άι.σχαιολονικές ζέινες άιπο-
στσλές β&ναζαν φσυιρνιές -
φουρνιές τα θαμένα ιπλούτηϊ
των ττρογόνων μας. Άγγλιικές,
Γαλλΐκές, Ίταλ»ές. Στή Βίλ-
ιλα Άριάδνη, σπά ποιόχειρα άρ
ιχαιολογικ&
στούς ζενίδνες.
Κάτιστιε μαθεύητιικαν καί κάτι ί
α,νωιμαλίες στό Μουσε» γιά κά
τι ΐτεοίφηιμκς πέτρες, πώς άιντι
.»3ΓΓαΐο|τάθΓΐκαν ,μέ τρεύτικβς. Κα
Μείς δέν νοιάστη)κε άπό τόν κο
σμάκα. Τέτοια ιβΗΐχλΐ'μιΐτίδια ■εί-1
ναι γεΐμάτος ό τόιπος, Αέγανε
οί σκαφτηάδες καί οί ζεθγάδες.
Καί στό κα(ρ€νείο τού χωρίου
ώ Μ~άριμιπας τού καρειτζή ό
ΙΣι—οιρϊοος τι.οοσηαβεϊ νά ςεΐϊλύ
ν€ΐ ιμέ τό ξίδι «£να πρθιιια 6α-
ρύ τιοό βοτϊκε όπροθές στή
ιπάνω μερά τσή τκηοψώδας» άλ
,λά δέν π>έν>'ει κΓ ό Αύχνος,
Κι' ό Γιώογης τσή Μτταριμέρε
Ιν»ας πσίοάιγιγειλε ότου χαΛχιά
νά τοΰ σάξίεΐ έ"να κΰΐηάκι τοΰ
ΐπυβα'ριοθ, ?)£ τό καζανάκι ηού
ζέχωαε, όψάργας μέ τή σκαλί
'δα άπό τ6 σόχωρο».
ι ιΠέρασαν λίγα χρ6νια καί £
Ινα άπόγευιαα τοθ Μάτ», τό άν
άιαεροπορικιό τοϋ Κοϋ'λε εΐχε
σι,γήσει άαιό μιά γερμανωςή βΰιμ
βα. Κάτω στί!ν Πύλπ Δβρματά
!(Κονιιίιΐρ6ου) οί συνοικιωτες
'σπριΐΛογιμένοι στίς κιοιμάρΕς άβτ'
>τόν βορβαρ&σιμώ περίιμεναν ν ά
ινυιχιτώσει γιά νά πάινιε στά σπί
Χνα τους... Σέ μιά στΐγιμή, μέ-
οα άιπό τΐ> θάλασσα στά ρυορά
(της Ήλεικτριικίις, κάτι άλεζι-
Κτιο'τιστές Τϊοοσωιροΰσαν, γυσ>
Αό - νυαλό. θυιμήθηκα την επι
Ιμονιή τοΰ ζένου τίεοιιτντϊτή νά
ζωτγρ αφίξει τό «κουν - κατιΐΐ.
Τί συγκυιρίαΐ
ιΜετά άπό λ^γους μήνες βρή
κα ένα χά/** πάνω άιπό τέσσε
ρα μέτ.οα. ΤΗταν 8λη ή περιο
χή τοΰ Τσαλΐίβάικι.
Εΐίχε τα υονοπάτπα, ε^xε καί
Τίς καΐλύβες, τα σέντρα καί τα
ατητνάσια. Πότε πρόλαβαν καί
ΐτά μέτρησαν, οί γεομανοί, ή* οί
&ηοΐοήηοτε ζωγοάφοι. Κάποτί:
Ήάίλι «Ιδα ίνα χάοτη τοΰ άσφα
Λόϋντ.
,Άν*.άΑυψα ένα ψαοά ηού ΐρά
.ρει«; τα ^ιπαιρΐμηούνια έχεϊ
ΐπρός τα Λινσηεράματα.
Άλλά τό θέίμα μας είναι ο
,Τουιρΐισμος καί ύ άνωρθ66οξος
ιδρόιμος πού πέρασε γιά νά φυ
-ορώσει στόν τόπο μβς.
"Εχετε ύηοιμονή μέχρι την
Λλλη «Άλήθεια».
«ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΙ2
ΤΗΣ *ΤΡΑΝΣ,ΤΒΚΟΜ> Α.Ε.
Φέ;ρομεν είς γνΛκην των κα-
τοϋκων τίϊς ηόλειος καί της μεί
ίονος ηεριοχιής τοΰ Ίίραικλεί
ου, ότι ή 'Βταιρ€α ήιμών, έν-
6ιαχρί:ροιμ^ντ> διά την μή μόλυν
σιν τοΰ π&ριβάλλοντος έκ των
•λυράτων των διοχεττ^ευομένων
■είς τόν ποταιμόν ΓΙΟΦΥΡΟΝ
•προέβη είς εγκατάστασιν ΒΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ Κ.ΛΘΑΡΙ02ΜΟΥ
■των άϊΐοβλήΐτων της, μή
οθεϊσαι δατπανων, μέ
«μο τα άπόβληιτα τοΰ έργο-
σταισίου της νά είναι απολύτως
καβαρά καί σύρτρωνα μλ τάς ά
παιτουμένας προ&αγραψας.
Έκ τι&ν οοων £χοιμβν ύπ'
όψιν ιρσχ;, μιόνον "ήιμεϊς έ ζ δ¬
λων των ΐκτραΜειιμένων είς
τόν ποτομόν ΓΙΟΦΥΡΟΝ Βιο
μητχανΐών ελάβομεν τα
ψει-
Η ΜΑΖΟΝΙΑ
ϊυτνέιχ. άιπό τή Σελ. 3
λήθεκΐ, γιατί διαστρέφοντες
τα πράγματα κρατάτε μιά νο-
θευμένη καί νοσηρή μορφή αί
σθηματολογαιΚΓΐς άγάπης καί
μασεϊτε την άλήθεια. Μήπως
ίχετε έσείς μέσα σας περΐσσό
τερη> άγάπη άιπ' δση εΐχε 'Ε-
ιοεϊνος, πού δέν φοβήθπκε νά
σαλπίση δαά μέσου των αιώ¬
νιον, δτι δέν ήλθε νά δώαη ν&
νο άγάπτι άλλά καί μαχαί ρι;
«Μή νομίσετε πώς ήλθα νά
βάλω εΙρήνην είς την γήν.
Λέν ϊ)λθα νά βόλω είρήνην άλ
λά μαχαίρι. ΤΗλθα νά χωοίσω
άνθρωπον άιπό τόν πατέρα
τού καί θυγατέρα άιπό την μπ
τέρα της καί νύιμΐφ.ΐ>ν άηό τήιν
πενθεράν της». Καί δλα αύτά
γιατί; γιά την άγάπη (Ματ&.
10, 34) τί>ς αληθείας καί μό-
Γι' αύτό λοιπόν, ώ παστοί
τοΰ 'Εοταυρωμένου καί τής
Άναστώσεως προσκυνηταί,
«Στί&μεν καλώς», «ό Κύριος
έγγύς» γιά νά ζητήση την «ό¬
στι την άληβΐνή.
Πρός διοΐιίστωσιν τής αλη¬
θείας των ανωτέ.ρω, καλοϋιμεν
τάς άοιμοδίας άοχάχ; δπως γτπ
σκεφβωοι τάς έγκαχασαάσεις ή
μών ώς καί των λοβτών Βιορτ(
χανίων των πα,οά τόν ΓΙΟΦΥ
ΡΟΝ εύοιοκορένων.
Πλέον των ανωτέρω, φερ€-
ταϊ είς γνώσιν· ΐ»μων δία ό κ.
Πρόεδρος τηις 'Ε)τΗ.ο€ίας μας,
τ»ρο 15 ήμβρβν, έηεακέφι
προσω~ι»αως τόν κ. Δήρα>χον
τής πόλεως Ηρακλείου καί
τόν Διε,υθυνιτήν της Ναμα·ρχί-
ο; ίκτά τχδν οποίων συνεί^
σβ διεξσ&ικιως τό δλον θέμα.
'Εικφρύζονεν δέ καί δημοσί
ως την ίχαινοηοΐϊησίν ρας διά
«ήν ήδη άνακοινωθιεισαν είσή
γηριιν τής έιτπ,τιροπϊΐς ύγείας Δή
μου· Ήρακίλείου ή έφαρμογιή
τής οποίας θέλει σιχμβάλλει τα
■μέγικ-α είς την ριζικήν άντιρε
Όίχπισχν καί λύσιν τοΰ δΑου προ
βλήματος.
'Εν Ή.οακΐλείω τίί 15η Ίου
νίου 1976
ΣιΠΥΡ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ
Χημακός
ιΔιευθυνντής Έργοσταοίου
«ΤΡΑΝΕΤΕ30ΟΜ» Α£. ΗΡΑ¬
ΚΛΕΙΟΥ»
«Μιπουγιουρντί», είναι μιά
λέζη Τουρκαλάοτκη.
Είναι άπ' αύτές ηού μδς μεί
νάνε... Ψείρα, .Χέρα, τσίμ»Λα,
οτεΐνα, .μηουγιουρντιά χαί γιο-
ταγανιές, στούς &τηστσυς γκια
θυρίδες.
— Μηέλ - έΊπόΚ — Καί τί
ώραϊα ζωή στήν ΐ'Ελλάΰα» τό
τε...
— Πως εϊπατε; Τί θά πεϊ
μίτουιγιουρντί;
Λοκπόν. μ—ουγιουρντί λένε
τό χαρτί ηού σοθ στέλνουν...
Δηλαδή έκείνο τό ώχρό, τό
εύτελές, τό άπέ.οιττο καί κακέ
αοτυπο αφραγισμένο χαρτάκι...
£ίιπα χαοτάκΐ; Ποός θεοΰ, δέν
είναι καθόλου χαρτάκα. Διότι
κάθε λέξι; πού χαταλήγει οέ
— άχι πρέπει νά είναι κάτι μι
κρό καί σμοοφο καί χαριτΐιΗΐέ-
νο. Πράγμα πού δέν συμβαίνη
στή τΐΐοίιπτωοτι μας.
Αύτό λοϊπόν τό ηρδυα πού
σοΰρχεται μέ τή βούΧα είναι
τό μ.πουγιουρντί.
— Μοδρβε μουγκρίζει ό μα
ραιγικος, ό φσυκαράς. Άλλά,
νά ηάλι, Ά Φουκαράς είναι
κι' αύτό Τουρκαλάδικο... Π'
αύτό λέιμε 8τι δλα τα κακά ίε
κινάν£ άιπό την έποκή της
Τσυρκοκρατίας. Άηό τότε.
ιΜείνανε τα κακά. ΕΧμαοτε ζω
σμένοι. Δέν θά γΛυτώοωμε ττο
τέ....
... Τοϋ φουκαρά. τοδρθε
ιηρωί - ηοωΐ Δευτεριάηκα τό
ιιίπουιγιουρντί. Μαζί μέ μιά έ-
φημερίοα. Τό φρικτόν μβτώ
τοϋ τεοιπνοϋ θά' Ελεγε καν^ίς.
Άνοίγει την εφημερίδα είναι
της Κι>ραακής. Τί κρϊμα, τό
ιμστουγιουρντί είναι πιό έπ&αι
ρο. Κάτι προαισθάνεται. Άνοί
γει τα μάτια τού. Χώνει τό νύ
χι καί ξεκολλάει τό ποΰλι.
Κλείνει τό έ*να μάτι. Άνοίγει
τό μιπουγιουρντί.. Κλείνει χαί
τα δυό μάτια. Εανανοίγει σιγά
- σ»γά τό ίνα. Τό γουρλώνει.
Άνοίγει καί τό αλλο κατά τ&
ήμισυ. Κλείνει τό γουολωμένο
κχιί τό ξανανοίγει σινά - οιΐγά.
Ξαναγουρλώνει καί άκούγεται
νά άναφωνεϊ είς αηταιστον ίπ-
λομωαήν — Αίμαν!
Άλοιθορίζει ό δνβρωπος, πά
γώνει 6 καψές στό χοντρό, μέ
την ολίγη. Κολλάει τό μπον
γϊουρντί στό βρειμένο πάγκο
τοΰ τιαοανκοϋ καί τό ύποκίτρι-
νο χαρτί τοΰ πρώτου τομεί
ου. ,μελανίάζει άπό τό μελά
νι τί>ς σφραγίδας καθώς τό
νερό τοϋ κα»>έ διαποτίζει τό
Δευτεριάτικο κακέκτυιησ, λυτό
«αί κάθε αλλο πα.οά άπέριττο
ίντυ—ο τής λαοττάρας.
Αμάν, έιπαναλαιμβάν«ι καί
διαβάζει, τίτλος: Άτομική εΐδο
ποίησις. ι—5τ»τλος: Πίναζ
χρεων. Καί άηό κάτω ή έ«εςΐ|
γηση: Διάωοοοι τοόροι. Καί ά¬
ηό δδπλα ή λέξι» ποσόν. Καί
κάτω άη' αυτή οί λέζεις.... δέ
κα έννιά χιλιάϊδες, πεντακόοιες
ηενί^ντΓα δοαχΐμιές... 'ΒΒ©, ογα
«τητέ. λινοτύστη άν θές πρόπθε
σε ζανά καί τίς λέξεις Αμάν -
Αμάν. Γιατί έδω είναι πού γί
νεται κανείς Τοθοκος.
Ναί, Τοϋ.οκος μέ γιαταγάνι.
Η ΔΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ
Ό μηνυτής τής προχθβσινίίς
δδκης, ιπού σχετιζόταν μέ τόν
«Χουντικό άγροφύλακα» άη'
τίς Σταβιές, Άγρονόιμος Ά-
ιπόστ. Άθανασίου, άπέουρε
την ιιήνυοή τού κατά τοθ Δ)-
ντοϋ μας καί των έπιστολογρά
φων μας "Εμ. Καλαϊτζάκη, Π·
Μουντράκη, Β. Χριστοφορά¬
κη, καί Σ. Βογιατζάκη..
Ή άνόκλΐηοτ) τήε μιήνυσπς
δγινε βστεοα άιπό έ)γγραι>η δή
λωση πού έκαναν οί έπκττολο
γράφσί μας, δτι δέν είχαν την
ίΐρόθεση νά θίουν τόν μηνυ
τή.
Ό Μάνος Χάρτίς δέν έκανε
καιμιά δήλωση καί απλώς πε-
ριορίστηικε νά άποδεχθεί την
άνάκληση. "Ετσι ή δ^αη κατά
των πέντε έηκπολογράφων
μας καί τοΰ Δ)ν—·ΰ μας &
οε όριστικά.
Μέγεθος Γραμματοσειράς