98544 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

21/6/1976
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ιοη
Χαρας σ* αυτόν, πού κρΐν μέ χώμα,
τοϋ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλαβη
νά η«ϊ *στω καί μιά συλλαβή δική τού.
ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ι
Η ΑΛΗ
ΕΙΑ
ΝΗΙΙΜΙΜΙΝΝΙΗΝΜΝΝΗΜΝΜΝ·»
ΔΕΥΤΕΡΑ 21ΙΟΥΝΊΟΥ 1976
ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
Γραφεΐα: Μαρογιβργη Ι
(Πλατβΐα ΆρΐοΛου)
Τ»λ.Τ 2Ι0.291
Χρόνος 2ος Ά|ρ. Φυλλου 55
Τιμή φυλλου 8ρχ. 9
μ Λΐεσθυνΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * δημοσιογραφικη
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
Ποίον προκαλεϊ
ό Κ. Καραμανλής;
Ή τελευταία ότμιλία τοθ
Πρωθυιπου,ργοΰ κ- Καραιμανλή
στή ΒοιΐΛή ύίΐήιρξε, όπως διατπ
οτώσαμε δλοι, ηροκλητπκώτα
-τη. ΟΙ θέοεις ηού ύττοοπιήριξε,
στΓ|ρ4ζ6μιενος οττήν περισταοια-
χή πλποψηιφία ηού δϋαθέττει
σήμερα οτιη Βουιή, δοα μόνο
δέν άνιταποκΐρίνονιται στίς προε
•αλογ—ιές τού δκΐίηρύξιεις, άλ-
λθ δρίσχοντα» σέ πλήρη άντϊ
φασπ Ο* αύτές.
Μέ αΛΑα' λόνια, ό κ. Καρά
ιμπνλής μδς θεωρεϊ, φαένείται
γιά «ΚΛυαόφιραγκους». "Αλίλα
οκκί,ρύαοει προεκλογχκά κι'
αλλη ηοΑιχιιοή έφα,ριμάζει με-
«κλαγΊκά. Καί έκτός ό-' αύ-
το, ύηοοτ»)αίζ«ι Ν^κ-λ—κώτα-
τα καί ϊταιιώιταται δτι ό Λαός
τού ϋχει δώοει την έΜτολή νά
έφαομόσει τό η.ο6γρο»ιμά) τού.
"Ά δοθιιε ποία ήταν τα 6α
οκά ίώνητρα, πού Βκαναν τό
Λαό νά τόν ψηφίαει μ' αυτή
την ηλειοψηφία:
— ,ΕΕΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΌ,
δΜλαλοΟσε τιροεικλογικά, προ-
—αβώντκις ν ά πλιειο&)τιήοιει {5
ναντι των άΐΐμοκραιτικων άντι-
πάΛλ,ψν τού. Τί κάνει τώρα;
— ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΚΥ-
ΡΛΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ίλεγε μέ
ατομτρο ττοΛεΐκΛο·γικά. Ή χούν
πσ, ήμως, ζ«Ι καί βασιΐλβύει
β' οί βαοανκηές τοθ 'Ελλτινι
κου /ναού, ό £νας ϋστβρα άπ'
τόν αλλρ, κυκλοφορούν έλιεύ
θεροι μετα£ύ μας.
— ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ "Η
ΤΆίΝΚΣ, Γ»ταν έ*να ά-' τα ουν
θήμαπα πού Εορίζε προεκχλογι
χά. Κρί τώρα φοβούιμαιστε δτι
θά Εχιου4κ καί ΚαραμανΛή;, καί
ΗβΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ίχποοχέθηκε προεκλογικιά ό κ.
Καραμϋινλής. Οί ποάξεας τού,
αμως καί ή όμιλϊα τού στή- Βου
λή μδς βεβοιώινουιν δτι όδη.γεϊ
τή χώρα, δβμένη χειροιποδαιρα,
σέ χειρότιερατς μορφάς ύποτέ-
λεια.
Δέν θά ουνεχίρου,υ.€, έλλεί
φεΐ χώρου. Είναι τόρα πολλά
τα όλιαθήΐμα,-τα τού κ. Καρα-
Λ
ή
Ή γενακή δκιπίατωοη είναι
δ«ι ό κ. Καιραμονίλίϊς θ&ληρτε
νά παραστήσει τόν «'Εθνάρ-
ΧΓ(». Δέν τα κατάφε,οε διμως.
Στήτν ίστορία μας θά μείνει
σάιν ό Πρωθυ—ουιργός των συμ
βιβααμών, τοθ Λονδίνου καί
τάκ ΖυρίΙχης, της έιτειροδικίας,
ό πολπευτής ττ>ς θράκικ ποο
έΤφ/τασε οτάι Οιπαιτα άξιώμαιτα
τί>ς πολιτιείας κατά λάβος έλ-
λιε£τρΐει χορκχτέ,ρου.
Πά την όβιδΐακή μεταμόρ-
ψωσή τού σέ «έθΐνάροοη* ίχου
ν» νά π.οοσθέοουιμ.ε τοϋαο υό-
νον. Δέν ξέρορε άν στό Πό
ρίσΐ δνιθεκα χοώνια, αποόιδαισε
γιά «έθνάρχτις». Πάνπως τα
ιπράτγΐ)ΐατα άποδει,κνύουν δτι ?ίρ
θε ζ
— ΑΝΑΘΕΛΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε
Έξ άλλον, άν ζτνλενρε τή
όξ τοΰ Βενιιζέλου, ηού αύ-
θόρμητα ό Έλληινιιοός Λαός
καί ή Ίστορία ττ>ν όνόιμασε έ
θνάριχη, πιρέιΐιει νά τοΰ τονί-
σουιιιε δτι ό ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΗ-
ΤΙΚΟΣ έβα& πάνω ά-' 5α
τα συικρέ.ροντια αύϋοΰ έδω ταΰ
τόπου. ΕΚΕΙΝΟΣ δέν προοκυ
ναίγιε, δ&ν έιολιυιαροΰσε, δέν
ιτιροθεφ«.ριε γήν κιαί Οδωρ.
ΕΚΕΙΝΟΣ οηαι,τοϋιοιε, διεκδι
«οΰοε, δια-ρογ)μ|ατβυότανΐ!
σάν Ίοοτ. πρώς Ισον.
Π.Β.
ΣΪΜΠΚΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ»
«ΑΑΗΒΕΙΑ»
Σ,τίς ιοοιίοϊμες οτιγμές πού
περνάει ή έφηρερ&α μας, ΰ·
ατερα άπ' την όκτάμηνΐ> χατα
δΐκη τού Διευθυντού νΐας καί
την τρίμηινη. στιέιρ·ηση της άιτέ-
λιειας τοΰ δηιμοοιογραφικοΰ
χάρτου, %>θανε συιμιπαραστά1
τες παλλοί «ρίλοι τίίς «ΑΛΗ¬
ΘΕΙΑΣ».
"Ετσι, τβλείως αΰθόριμητα,
δαχιοαν νά ρθάνουν στά Γρα-
φεϊα μας ηοΛΙλές χρηιμαιτιΐκές
τιροσψορές, γιά νά ιΐπορέσου
με νά συνεχίοουιμε τα βργο
μας.
Εύχαριοτοϋίμε δλους τους
ςίίλους κοί άνατγνίδστες μος,
γιά την ήβιιοή Μοί ύλική συ-
ε«ποιράατοοή τους. Τό μόνο
ηού .μπαροϋμε νά τούς ύποσχε
βοθμε «ίναι Λτι:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ Υ-
ΠΟΣΤΗΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΕΥΘΕ-
ΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΕΑΡΉ1ΤΗ ΠΑΝ
ΤΙΕΡΑ ΤΗΣ.
Παραχάιτω δηροσΐεύουμε,
ζανά, τίς προοκρορές της πρώ
τίς έβδαμάδας:
1) Γεώ,ρ. Νιώτης δοχ. 1.000
2) ΓΕώ)ί>. Συνπΐιχάκης 500
3) Άρ. ΚοΜάδτνς 500
4) Σιτ. Τερζάκης 500
5) Κων. Φββνάκίνς 1.000
β) Ιωαν. Φ»ροβα,ν—ι; 500
7) Κων. Χασούριης 500
8) Γιαν. ΜαΓΐβαιάκηις δ.ΟΟΟ'
•β) Νικ. Προκοπάκτκ 1.000
10) 'Ανώνιυιμος 500
11) Εύθόιμΐτνς 200
12) Γεωρ. Τζιεράκης 500,
13) Νικ. Φραγκααδάκιτς 500
14) Άφοί ΛΑΝχιράκτ! —
Παυλάκτι 4Ο0(
15) θεΛδ. Μπετεινάκης 500
1β) Γρ. ΚαϊτανΐκιόΛβς 500 ?
17) Σο«>. Π—ούοπς 200
18) Γβώρ. Μά,ικογλου 400
19) Κ.Σ. 500
20) Στ. Βενέοης 500
21) Γιάν. Πατΐάζονλου 500
22) Β. Κατσιχανιδαράικης 1.000
Την έβδαμάδα τναύ μάς ιτέρα
°ε, οί χ;>τ.ικ·ηκιές έ·νιοιχύοιεις
"νός την έψηρειρίδα μας γίνα
νκ άκιόμη πιά ένθουοιώδεις. "Ε
τη, χωοίς οκόλια, μόνο μέ
παλΜες εϋχαριι—ίες, δημοσϊεύ-
ουμε τίς χρημοτιικές ένισχύοεις
πού φθόρανβ στά γ,ραφεΐα μας
την τεΧευταία έβδαμάοο:
1) Καοωπάοοης Κ. Δρχ. 500
2) Κ.Λ. 500
3) *Αν*ρουΛάι«νς Στ. 1.000
4) ΟκανΐΗίου Στ. 300
5) Κ.Κ. 200
β) Ι.Ν. 50
7) ΝυοΜοά—,ς Νικ. 1.500
8) Ο.Μ. 1.500
0) Πυ-κάΜης Ι. 300
10) Μολλκιρος Ν. 1.000
11) Κοτν—ατνηνίδου Κλ. 500
12) Κ.1. 100
13) Λ.Μ. 1.000
14) θειακάκης Δημ. 1.000
1δ) Α.Γ. 500
Μ) ΒουρλΜιντακης Μιχ. 300
17) Σ.Ν. 300
1
3 5
18) Σ.Γ.Σ. 500
19) Ε.Ζ. 300
20) Άνώνυιμος 2.500
21) Άθδελλΐης Μ.
Ρόδος 3.000
22) Τσαφαντάκης Γ. 500
23) Β.Π. 500
24) "Ενας Λαλός τού
φίλος 5.000
25) Χ. Βακιρζιάν 2.500
26) Γ.Σ. 200
27) Μάριος Δι>μιοο. 100
28) Ι.Γ. 50
29) Κ.Τ. 500
30) Μ.Σ. 200
31) Ε.Μ. 1.400
32) Ε.Κ. 1.100
33) Ν.Ζ. 1.200
34) Άφοί Τ. Μανουσάκη 1.000
35) Εύαιγ. Χραοποφο.ρ6κης 500
36) Μ.Ρ. 600
37) Άβ. Γιαλιιάκης 500
38) Μα. Γκούφας 200
39) Ή,ρώ Κουνελάκπ 1.000
40) Γ. ΜΙαθιου&άκης 52
41) Άνώννμος 300
42) Ν. Μαιμουνίίς 5.000
43) Κόιμτιοα Γκούμα 5.000
44) Β.Β. 500
45) Άνώνυιμος 1.000
4β) Ν.Μ.Β. 2.000
47) Μ.Μ. 1.000
48) Σ.Κ. 200
49) Δ.Κ. 500
50) Σ.Π. 500
51) Σ.Ν. 100
52) Κ.Ι. 500
53) Άνώνυιμος 1.50
54) Κ.Κ. 500
55) Κ.Ε. 100
56) Μ.Β. 200
57) Π.Π. 500
58) Ν.Κ. 250
59) Α.Ζ. 100
60) Α.Δ. 500
61) Β.Μ. 200
Θ2) Δ.Ε. 500
63) Κ.Ν. 500
64) Άνώνικιιος 500
65) Δ)νιίς Άνώνυιμος 500
θβ) Άνώνυιυος 300
67) Άνώντιμος 300
68) Α.Π. 500
Θ9) Μ.Φ. 300
70) Κέ>νιτίΐον ΑιΝΤΙΓΟΝΪΙ 300
7.1) 'Ανώντυιιΐη κυρία 21
72) Γ.Γ. 500
73) Ν.Μ. 200
74) Ι.Μ. 5.000
75) Α.Σ. 200
76) Δ)νίς Πόπη ΆγιοΡΎΐω-
τάΜΓ) 1.200
77) Βενέοπς Κ. 2.000
78) Άνώνυιμος 500
79) Άνώνυμος 1.000
80) Άνώντυμος 500
81) "Αννΐι—τος ΐ.ΟΟΟ
83) Γ.Α. 100
83) Σκαλοχωρίτου Δέο. 1.000
84) ΣαρποάΜτκ; Κυρ.. 1.000
85) Κβραγιάννΐκ Γ. 200
8β) Άνώνυιμος 500
87) Χ.Δ. 200
88) Νυατέ.οας Γ. 500
89) Δρανδάκης Ιωάν 200
90) Άνώνυιμος 1.000
91) Ίπ. ΆναγνΐιΗηάκτις 200
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΑΟΚΕΣ
νιά δέκατη μερά
Σήιμερα συρπληρώνον
χαι 10 ήμέριες άφ' δίΐου ό
ΔΐΈυθυντής τιίκ "Εφη,μειρί
δας μας Μάνος Χαρής 6ρί
σκ,ειται οτίς φυλακές. Άιπό
την περαοίμέινη μάΛιοτα,
Γΐαιραοκευ,ή ίπαρο.υοήασε
αΰζιρη υής ποοότ,ηιτος ζακ
χάρου οτό αΐμα κ,αί υφί¬
σταται συινεχτϊ ίατοΐίαί πά
ρακολούθηαη.
'Αΐπ' τή φυ'λακή Χανίων δ
ιηη> κραιτεϊται, βστβιλΕ τό
παιραικάΐτω ττίλεγιράιφηιμα:
— ϊιΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑιΚΙΙΝ
— ΥΦΥιΠΟΥΡΓΌΝ ΤΥΠΟΥ
Τ. ΛΑΜΠΡΙΑΝ
— ΒΝίΙΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΛΝ
1ΙΜΕΡΗΣΙΩ.Ν ΕΦΗΜΕίΡΙ-
ΔΛΝ ΑΘΗΝΩΝ
— ΕΝίΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΒΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕ¬
ΡΙΔΩΝ. '
— ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΩΣΤΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
— ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΝΕΛΑΟ
3ΥΛΟΥΡΗ
— ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΩΝΙιΔΑ
ΚΥΡΗΟ
— ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΦΑΡΑιΚΟ
— ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΠΟΣΤ.
ΚΑΚΛΑΜΑιΝΗ
— ΕΦΗλίΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΤΥΠΙΑ»
Καιταδικαισθείς χθές άατό Έ-
φετεϊον Χανίων είς όκττάιμΐΓν
νον φυλάκισιν έικΛείοτοκα
είς φυλακάς Χανίων. Κατα-
ίΐίκΐΓ} ·μου έύπραγιμα,ταποιήβη
βάσει 181 Π.Κ. άποϊον θεώ
,ρω άντΐουιν'ταγιματΐΐκήν καί
άΐνΐεΛΐεύβιερον. Διά νά' παύ-
σει ό έγκλεΐομιός δηιμοοιογ,ρά
φων είς φυλακάς καί νά
τιαύσει νά είναι γράρμα κε¬
νόν /τό ήρβρον 14 τοΰ Συν-
ιιάγιΐα-τος ηαρακαλβ βοηθΐτν
σατε δπως νοιμάζιετε καά κυ-
ιρίως (ρριοντίαα^ε είς νΐέον νό
ιμον Τύιπου άιποιδωθοΰν δικαι
ών1α·τα έλευθβροτυιπίας είς
δτνμοσΐονράφους καθώς επί
σης νά καταριγιι0ή τό άνωτέ
ιρω άνελεύθΐειρο ά-ντκσυνττα
γιματΐκό βρθοο τοΰ Π.Κ. ό-
ΐτοΐον τιεριαρίζει έλευθ&ρίαν
έίΝφράσεΐΐκ; σκέψεως καί έκ-
λαρβανει δηροσιοιγράιφους
ώς έγίβλΓΐματίας κοινοΰ Ποι
νυκοϋ Δικαίου. Εΰχο]ΐαι νά
εΐμαι ό /τελιευιτακκ; δηνοοκ)-
γράφος πού κλείνεταα αιΐίς
φ,υ'λακές.
Χανιά 11 Ίουνίαυ 1976
ΧΑιΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
"Η ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
'Εκδόιτϊτ,ς 'Εφτϊμερίδος «ΑΛΗ
ΘΕΙΑ» ^Ηρακλείου Κρήτης
κρατούρενος, ΦυΛακων Χανί
ών.
• ΑΠΑΝΤΛΝΤΑΣ ό Ύ-
(ηουρ-γός Δικαιοσύνης, διά
τοϋ Δ)ντοΰ τοΰ Γραφείθυ
τουι κ. Γ. Χαλεπάκη, μάς .
γράφει:
«'Επί τηλεγραφήρατός οας .
αναφερόμενον είς καταδίκην *
σας επί πά ραβάοε ι ώρθρου
181 Ποιν. Κωδ. κιαί π&ρί ά>
ΐτοαοσεως δικαιωιμάτ'ωΐνι έ'λευ
θερίας έκφιράοεως είς Τύ¬
πον, γνω,τιίζοταεν είς ύιμδς δ
(Π) άιηεατάλιη είς όρμο.δίαν υ¬
πηρεσίαν Πίθός μελιέαηιν».
Περαιμένουιμε...
• ΕΞ ΑΛΛΟΥ, ό δηροίχιο-
γράχρος Πέιτοος Βάβαλης,
πού τόιν άν,τικαβιστα μέχρΐ'
ιΐήν άτΓθφυλάκιοιτί τού, έΌτει
ΐΛΙε ττνλιεγραιφήματα, στίις πά
ρακάΓΡω δηιμοοιογραφιικές Έ
νώοεις:
— ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΡΕ-
ηΕΚΑΤΙΟΝ ΟΡ
οι>ΐ)ΐπιαρΓατάιπεως καί συρπαθεί
άς, άπ' όλόίαλτ>ρη τή/ν 'Ελλά-
δα, ένώ σπίς φυΑακες Χανίων
συιριριέουιν δεκάδες φίΧων καί
άναΓγνωστων της έφηιμερίΐδας
ιμας, ηού έκκρράζουιν την £ν-
θερ(μη συρπάβειά τους στόν
κ,ραηοΰμενο Δΐειυθυιντή μας Μά
νο Χαρή.
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ό δικτ)γΟ!ρος
Άβτϊνων Σπαΰιρος ΚανεΑΛόπου
λος έτοιιμάζει τίί.ν αϊτησηι άναι
.ρΐέοεως τής αποφάσεως τοϋ 'Ε
Φιετείου, ενώπιον τοΰ Άρείου
Πάγου. Ή αΐτιησηι άναιρέοεως
κατατΐθιεται έντός τϋ>ν ήμιερών.
— ΕΝΠΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙ
ΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
— ΕΝΩΕΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩιΝ
ΑΘΗΝΑ· Ι ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
— ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ — ΣΤΕΙΈΑΣ
— ΕΥΒΟΙΑΣ.
— ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ — ΘΡΑ-
ΚΗΣ.
— ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ — Η-
ΠΕΓΡΟΥ — ΝΗΣΩΝ.
β ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, οττά Γρα
φεΐα της Εφημερίδας ρας παίρ
νιου(ΐΐε διαβκώς τηλί;φωνήιματα
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Τ0 ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
Δέκα ήμέρες δρίσκεται ό Μάνος Χαρής στίς
έπανορθωτικές φυλακές Χανίων.
Στίς ήμέρες αύτές ττού ττέρασαν χιλιάδες Κρητικοί
έκδηλώσανε τή συμπαράστασή τους στό λαϊκό άγω-
νιστη, πού κρίθηκε ένοχος «περιϋβρίσεως άρχής»,
στήν ττροστΓάθειά τού νά ύττεραστΓιστεΤ, δημοσιογρα
φικά μιά γρηά χήρα.
Τόν Μανο Χαρή έπισκέφθηκε στίς φυλακές ό Μη-
τροτΓολίτης Χανίων κ. ΕίρηναΤος, πιστός στήν Εύαγ
γελική ρήσι. Παράλληλα, ό Μητροττολίτης Χανίων κ.
Είρηναΐος ένδιαφέρθηκε γιά την ύγεία τοΰ Διευθυντού
μας, τοΰ έδωσε κουράγιο γιά την ψυχική ταλαιττω-
ρία ττού ύττέστη καί ίπτεσχέθη νά ένεργήσει γιά την
έγκριοη τής μεταγωγής τού άπ* τίς φυλακές Χανίων,
στίς φυλακές της Νεαπόλεως.
.Ο Μητροπολίτης Χανίων κ. Είρηναΐος άττοτελεΤ,
ττράγματι, φωτεινό τταράδειγμα Ιεράρχου, ττού 6ρί-
σκεται ττάντοτε συμπαραστάτης στά ττροβλήματα
τοΰ Ααοΰ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ιπα
ρακοτω την άπολογία τού
Διευθυνττοΰ μας Μάνου
Χαρή. Άναμφίβο'λλα είναι
ίνα σεμνό δεί γμα δημο¬
κρατικής άιγωγίΐς κα κρη-
τωοης λεβεν(τιδς:
«ιΚύ,ραε Παόεδρε, Κύ,ριοι Έ
φέιτες, '
"Ύστερα άπό την μακρά καί
έτιδπονη γιά δλους μας διαδα-
κασία, δέν νομίζω δτι πρέΐτει
νιά αθς άΐτασχ·αλΓ!)σιω πιοΛυ, γι'
αΰτό καί θά ττροοτκιθτΐοω νά
άπαλογιηθώ δοο γίνεται τιίό ού ν
τσμα.
Κύιριε Πρόεδιρβ, όπως ξέρε-
τ* κάθε δνβοωιπος έοοει τώ δι-
■κώ τού πκ»τεύω καί την ατΓορι-
κή τού φΐ'λοοοφία. 'Εγώ π.ι-
ατεύω ατή Συ,νείδηοη πού την
ταυΓΐίζω μέ τόν θεο καί στήν
Άλήθεια.
Μβτά άατό αυτόν τόν άπα.ραί-
τηιτο γιά μενά π,οόλογο, θά
Οδς ζτϊτήισω μαά χάαη: θά ζέ
Ρ£ΐτ« &τως αύιτο πού λένιε,'^τι
τα άνβοώπανα μάιτια είναι τα
τιαραθύιρια τής ιΐ/υχης. Σδς πά
ρακαΛώ, λοιπόν, νά ιιέ κοιπτά
ζε-ίε μέσ' στά ϋάτια, γιά νά
είαχωρήσετε στΓΐν τΐ«υχή μου,
δση ώρα χρειαστη νά οάς πω
τό εξής:
Κύιρΐε Πρόεδριε, £χω τόσο
θά,ρρος ΐίαά παοτεύω τόσο πο.λύ
οτή,ν Άλήθβια, ώοιτε άν πί-
ατευα αύτό γιά τό άπιοϊο καιτη
γοροϋιμαι κι' &ν άπ.ορά|σιζα μέ
σα ατή. συνείδησή μου, θά ηε-
ραθβριζο εύθέχος όλόκΛηρο τό
Σώιμα της Χωροφυλακης. Δέν
τό τπ'ατευα 8υ«5ς, δέν τό έ*-
νοιωθα μέσα μου καί γι' αύτό
άκιρα6ως δέν τό έκανα.
Άατειρΐφραατα οάς λέω·, σίκ;
τό ύπογραίμιμιιΤω μάιλιοτα, &χι
δκανίαι έίντονη Κιοκπκιή, αύοτη-
Ρΐή κριτική, καί πε.ριΰβραση, έν
δεχοιμιέ.νως, συιγκ,εκριρένων
προοώιπιων, άλιλά τιοός θεοΰ,
δχι πρός δ^λο τόν Οεορό της
Χωιροφυλαικής.
Σάς τονίζω κοί πάλι δτι προ
απαβώ καί τοΌαι» άιποΰείξιει, νά
βρΐακιω τούς «αίοιχιρούς προϊ-
σταιμένους» Μαί τα «καθάιρμα-
τα» δπαυ ύτιάριχουν, σ>έ ίκπιηιρε
σίες, οώμαιτα, ό|θγανιο|μούς κ.
λ.π., τίς οάιπιες .οόγες δπως
καί πρωαοδίκως τούς άπεκάλε
σα καί νά τίς θγάΛω άηό τό κα
φάσι μιέ τα αταψύλια, νιά νά
ρήν σατΐίοουν κβιί οί άΐλλοι. Μ'
αυτόν τόν τί>άπο &χι μόνο δέν
όξυβρΐίίωι, ά»λά μέ τό δινμοσιο
γραφικό δλεγχο καί τόν κοι-
νωνικό στιγιμαιποιμό, ηροοφέρω
θετακή υ~ι(ρ€σία πρός Λφελος
ακριβώς χων σωιμάιτων, των ύ-
ϊιηιρεσιών, των θδσμών.
Πϊως είναι δυνατόιν κύριε
Πράε&ρε, κύριοι 'Εφέτιες, νά
έπεχτείνβται ή περιθβραση έ-
ρτω ενός προοώπου, σέ &λό-
κίλιηρο 6να σ©μα; Δτιλαιδή, χύ
ρΐ€ Πρΐόβδρβ, λέΐγονιτας κατ)ά,ρ
ματα μερικούς οννοδέ.'λφαυς
οας — γιατί υπήρξαν τέτοαα
καί στό Διικασηικό Σιΐοια·, 'ό-
πως ζαρβτΐε — έζυβρίζω όλό-
κΐληΐρο τό Δκκαστικό Σίδρα;
Εϊμωστε κώιριοι κατά τή γνώ
μη μου σέ μιά έττοχή πού οί
λέξεις βχουν άττοχτήοει την
πραγΐματική τους στιμαοία καί
μ' αύιτήν π.ο.έπει νά λέιγω.νταα.
'Ε,γώ τίς λέω καά θά συνεχί-
σω νά τίς λέω. Κι' δλοι σχε-
δόν αύτό κάνωαιε. ΠηΙτε μου
κώριοα 'Εφέιτες σέ ποία κο·ι'ί>
νίκη όρήιγιυιρη θά συζητπόΐΓαιν η
είς βάρος της χήρας Γκοόμα
'συρτκρΐφορά καί δέ.ν θά έΐβγαι
νέ αύθόιρ>ιηιτα άΐιιό τό ατόΐμα
των πε.ρισοοτέρων, ό χαραχΐΓη
ιραοΐμός: «τό κάθαρμα...»
' 'Εγώ τό έγραψα. Καί συνεχί
ζιβ νά ύποστηρίζω δτι οποίος
ΧίωροφύΛακας ή" οποιοοδήποτε
ίίλλος δηρόοιος ύπάΐλιληίλος,
τιαιραβαίνΒΐ τόν δρκο του' καί
έφαιριμόζιει τό νόμο μέ βία Μαί
ίδιαίτερΐη θραούτιΐϊτα, μέ ξύλο
καί μέ κλωτσΐιές, είναι κάθαρ
ιμα. Καί θά ιτόν γιηάιφω πάντο
τε...
Ό κιύιριος ΕΙοαγγελιέας κάτι
ζβοτόιμιοε πρίν λίγο σέ μοριφή
παραινέσεως, λέγοντας δτι δέν
μπθιροΰμε νά τα καταλώσωρε δ
ϊλια. 'Ειπιπιοΐέψτε μου νά τοΰ δώ
σω μιά άπιάν~ΐιοΐι. "Οχι, κύραε
Είσαγγελέα, βχι, κύιρΐιε Άλε-
ί^άπιθ'υίλε. Νά έφΐαριμόίεται ό
Νόμος, νά έφαρΐμόζωνται οί δι
κασπκές άιποφάοεις, άλλαι δχι
ιμε γροβιές καί κλωποιές. Δέν
άνιήκω στήν καιτηγορία τοϋ ύ-
παινΐγνιοϋ πού κάναιτε. Σέβο
μαι τό Κράιτος καί τούς Νό-
>μους. Άλλά δέν θά έατπρέφω
ποτέ νά χιρησιροτι>9ΐεϋται άπό
κα(νέινα.ν βία γιά την έφαρμο-
γή τους, στή μορφή πού έφα.ρ
μιόθττνκιε στή χήρα Γκούιμα, την
ώρα πού δέν έφ»ρμοζότανε
κΛν οιήν τκιρίπτωαη τής Κα-
ψη, δΓίλαδτί τοϋ κεφαλαίου.
'Υΐιάρχ*ι ή αύπβάμτη'α τοΰ Λα
θυ'ΐΐίζω δτι δέν δίστασε ό άιπο
.λργούιμενος ένώπιιόν οας νά
διαψεύση δυό ώπουιργούς. Τόν
Ύπουριγό 'Εθν. Άιΐύνης κ.
Αβέρωφ καί Δικαιοσύνης κ.
Στεφανάκη. Ό πρωαος ύπο-
αητιριζβ δτι τα έΌτγα στό Κάβο
Σίιδερο Σοφίας είναι δρινα έ-
θνίκά. 'Βγώ «Ιπα 8τα είναι
Νατοϊκά, ατ»λαδή έχθοικά, ά-
φοΰ δχουιμε άποχιοιρήσει άηό
τό ΝΑΤΟ. Παραττέμφθτιικα γιά
παροχή πληιροφο.ριών στόν έ-
χ0ρ6, άλλά δικαιώθηικα. "Αρα
ΑΥΤΟΣ Ο ΔΑΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ....
Στό ττροηγούμενο φθλλο μας κάναμε λάθος στό δ-
νομα ενός έχ των συνηγόρων ύπερασττίσεως τής δίκης
τού Μάνου Χαρή.
Γιά την άττοκατάοταση τής αληθείας σημειώνουμε
δτι όΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΡΜΑΝ
ΤΑΚΗΣ ήταν ενας άπ' τούς συνηγόρους υπερασπίση
ως. Άς μάς σνγχωρήσει γιά τό λάθος...
ου κι' έγώ εΐμαι Λαός, αύιτόν
ίχΐΤΓ>ριετώ, διπως κι' έσεϊς έν
όνάμβτί τού βγάίετε ιπΛέον τίς
άίποφάσεις των Δικαστηρίων.
Διαφωνω λοιπόν, διαιρρή-
δων μαζί σας καί σάς τό λέω
ιεΰθ'έως άιπό την ΐ«ιρή ιίαί ύπεύ
θυνη αυτή θέση τοΰ κατηιγο-
ρουιμίένου.
Καί κατι βλλο ατόν ύπαινι-
γρό σας: Σέβομαι ττίν καιρέ-
κλα πού κάθεοτε, άλλά δέν
οας έιπιτρέηω ν ά θίγετε καν τό
θέιμα πού θίξατε στή,ν περίπτω
σή ρου·, ΠΕιρί καταλύσεως δή
ΙλαδΙή των θεορβ>ν, γιαίΐί θε-
σμρί στΐμαίνουν Κράττος, οη-
■μαίν€ΐ 'Πατ|ρ!ίδα, σημαίνουν
'Ελιλάβα καί πρέιπιει νά οας εί
νκω γνωστό κ. ΆΛιεξόηιουλε,
π6σο ό ύποφαινόιμιενος άγωνί-
ζεται κατά των έχβρων τής
"Ελλάδος καί ,μέ πάση ύπευθ^υ
νόιτηιτα 6χει ταιχθεΐ εναντίον
■οων νέων κατα!χτητ&ν πού κα
λώπτονΐΓαι μέ τί» λΕοντη τοΰ
«φίλου» των Έβρααοαμερϊκα
νων.
Μέ την εύικαιρία αυτή σάς
δι'έψευοα τόν κ. Αβέρωφ.
Κάτι τέτοιο συνέβη καί μέ
,τό· Ύπουργό Δακαιοούνης κ.
ΣτΜΐφανάκτ), ό οποίος πάλι σέ
δ,τι &κεΐνος ΰατοσττΐιριζιε, δια-
άιπό έμιέ,να.
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΡΒΙΡΤΕΗΝΕΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΑ ΐίΥΡΑ ΤΟΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟΝ
■ητιμησεκιν
ηοιιιβν
ΤΕΙΕ
Ή πολύ άζιόλογη, τάξπ των
έπαιγγελιματ.κϋν καί βιοτεχνών
■καιί γενικά των μικροετπχεΐιρ,ΐ]·
ιματΐών τοΰ Ηρακλείου, άρκί
ζιει νά παιραλύβι. Τα «Γτράιγιμα
τα» δέν ηη,γαίινουν καθόλου·
καΐλά, τιαρά τό γεγανός δτι ή
τκραοχή πού έ&ρεύουν καί δια
δρομα'τίζοϋν τόν ρόλο τους,
είνα», ί| δχει όνομαοτεί «Μι-
ΚαλΑιφόρνια».
Παντοΰ ο' δλο τα κέντρα
της δραατη^ριότηΐΛΐς των κλά¬
δων, ύιπόρχει ή ©ολούρα καί π
Κλλειφη τιροοτϊτιικίης. Καί ττ£σω>
άιπό την τυπική έπα,γγελ'ματική'
εύγένεια καί την φυγούιρα,
κρύβεται 1 σχλη,ρή άλήθεια, ή
ή γεύοΐ) καιί τό άνβρακπο-
χτόνο άιγχος.
Στά μαραγκούδικα, στά οί
δεράδικα, στά μηακάλικα, στά
ραφτάόκκια, ατά ντενεικετζήδί
κα καί στά παιπουπσίίδικα, τ€-
λιευτταία οί άνθρωτΐοι πνίγουν
άιπό έΐϊαγγελιματΐίαί ντροπή
τάν καϋρό τους. Καί στά κρυιφά
σοΰ λένε στ' αύιτί.
Εϊμαοτε κατεστραρένοι, άλ
λά δέν οακώνει νά τό πουΊμε
γιαιπί θά χάοωρε τιήν πάοτωοη,
θά φ6γει ή ηελατεϊα. Είναι ά-
λήβεια δτι ντ.ριέιπονται οί ιραω
χοί αύτοί ώνθοωποι οί ιωφοί,
ή* μδλλον οί πολυμικροασιοί
άνΐθρωπάκοι τοΰ καβηιμε'ρινοθ
δράιμαιτος πού φέρ€ΐ τόν τίτλο
«Πεθαίνω κάβε αύγή».
Άλλά γιαΐτί νά νϊρέιποινηαι
τάσο οί καθ" δλα έΎτπιμοι κύρι
οι αύτοι καί νά μιήν όρθώνον-
ται σέ μιά ώμυινα ζωίϊς. αύτό εί
ναι τό κάτι ά'λλο, πού ύοτιάρ-
χει καί πού άπιατελβΐ τόν £να
άιπό τούς βαοικούς λόγους της
ούιγχρονης έ>Μγγελιμαιτικί)ς κα
χοδαιιμονίας των μακιρομεοαίων
τάξεων τοΰ Ήρακλείιου.
Τώ|το τό βέιμα είναι νά δοΰ
ρε τιως φθιαχτηκανε τόθ'ες έ-
κατοντάιδες ίί χΛιάδες μαγα
ζιά καί παραράγαζα καί πώς
άναΐττύιχθΐηιΐβ τό — κυριολεχτι
κα — κίνΓΐμα αύτό τής «είδι-
κής δρακπηιριόΐτηιτας» των κατοί
κων τοΰ Νομοΰ μας.
Πώς γίνανε δηλαδη τόοα
ραιραγκούδ:κα, τόοα συδεράδι
κα, τόοα ήλεκτροτεχνικάιδικα,
καφενεία καί φιλιικατζίδιικα.
Καί άπό ποιούς.
"Εάν καν€ΐς περιοδεύοει την
πάλη άιπό τό Γιόφυρο ιμέχρι
την Άλικαρναοσό καί άΐτά τό
(λιμάνα ■μ&χ.ρι Τίάν Κνωσό, θά
διαπιοτώοει. Π/>ώτον ΰαι κάθε
απίτι τιαρά· σηΗι ύπάρΐχει καί
άιπό Βνα μαγαζί. Δεύτερον, δτι
δέν ύπάρχει δράμος ««ντρικός
ιπού νά ιμήν είναι κοτακερμα-
τιοιιένος σέ ραγαζάκια, μυφά
πρό πα.ντός καί όιμοευδή. Τρί¬
τον, δτι τό άντικ'είρενοι πού
«υριαριχ«ί σάν σικ*υι«ιο δραοτη
ριόττηιτας εΐνχιι τό πλαστικό, τό
μικροκομφόΐρ, τα εΐδος νεωτε-
ριρμοΰ, τό έπιηλοΜριγιικόι, τό
ικαιφεζαχαροιπλαοτεϊο κ.ά. Τέ
-οαρτεον, θά άνακαλύψει ό πε
ριηγητής δτι £να καινούργιο
πΐώ σύ'γιχ,ρονο,
νά καταλαιμβάνει τίς γω
νιές, καί τα άνύΐτοπιτα σοκά-
καα. Τό τουριστικό. Καί πέ-
ιμΐτπον δπ ιμέοα ο' δλα, ούτά
τα ιμεγαλοειδί) σχήιικιτα, είναι
«φουνταριΐρμένοι» διάΐροροι νέ
οι όΙνθρχΐΗτοι, ζαχντανοί καί άκ
ιμοϊοι. Είναι οί έπιχειρηραΐτίες.
Πληοιάζανε £να μεγαλοει-
δές. Καληιμέ.ρα σας. Μάς υπο
δέιχονιται δύο, Είναι δύο οί έ-
τΐιχειρηματίες. Ψάκνομιε την
• £υνεχει« στή Σελ. *
Νά λο™άν γιαιτί οάς λέω κύ
'Εφέτες, δτι Λν πίστευα
ατή γενίκευοη, θά &νραφα εύ
βέως δτι δλοι οί προϊοτάρενοι
είναι «αίοοαροί» κι δλοι οί χω
ροφύΤαικες «καθάοιματα»1
Νά λοιπόν, γιαιτί πρεπει νά
ιμέ άθωώσετε. Άιλλά Μ." ίν
δέν τό κάνετβ, — ϊοως νά
μην είναι καί εδκολο — έγώ
νά ξέ.ρετιε δτι εΐμαι καί νοιώ
θα> άθωος. Πιοτεύω στήν Δι-
καιοσύνη άλλά καί στήν 'Ελευ
θερία τοΰ Τύπου'. Πιοτεύω
ατό θεό πού τόν ταυ/τίζω μ έ
τή Σιυνΰίδηση, γι' αύτό καί έ*
χω σάν συνθΐπμά μου>, τό δτι
«στίς συνειδήοιεις δέν μιπαί-
νουν χεΐροπέδες».
Άνεξάρτ^ηιτα άπό δποιανδιη,
ποτε άπόφασή σας, την όποία
θά οεβαοτώ, δέν πρόεβειται νά
σταιμα.τ.ήοω τό χρέος μου, πού
δέν είναι ΰλλο άπό τοΰ ν ά
καιτιαγγέλίλω τίς μεμονωίμιένες
π&ρ*πτώοιεις των παρανομούν
των άριγάνων, ΐτώιν βιαστων,
τΰν καθθιρμάτων, τα όποΐα θά
παιρααίδω ατούς άοιμοδίους καί
κυιρίως στόν Λαό. Αύιτός ό Λα
ός στό ό'νομα τοΰ όποίου· κι έ-
σεΐς έικδΐδετε τώρα τηά τίς ά
ποφάσεις σας καί γιά χαρή
τοΰ ότίθίου δλοι Πί>έιπ£ΐ, νά ά-
γωνιζόμαοτε κατά ουνβίδηοιν.
Νοιώθω ΰηερήφανος γιά τή
βαθύιτερα> οΰοία τής πιράξης
γιά την όποία κααηιγοροϋμαι.
Ή χήρα ΙΊκούμα ή άπιροοιτάτευ
τη αυτή· γυναίκα εΐιναα βέβαιο
δτι άατό κ άποϊον κτυιπήθιηικε κι'
αύτός ό κάιτϊιοιος άΐιό κάποιον
ήλίλον ιπίΐιρε την έντολή. νΕ,
αυιτός ό κύριος ή,ταν καί είναι
αίσχρός προ'ιστάιΐενος. Ή χή¬
ρα Γικούιμα ιΐπαροϋοε νά ήταν
ή μάννα σας κ. 'Εφέιτες, ή δι
κή μου, ή ,μάννα καθενός. Καί
τή μάννα πρέιπει νά την ύπο-
στφίζωιμε. Κάθε Μάννα. Αυ¬
τήν τή μά/ννια πιίοτεφα, δηως
την άικούρατε ηρίν λίγο στό
μαιγνηιτόφια>νο δταν μοΰ δΐΓκνή
θΐ)κβ την ίΐε.ριιπί5τειά της. Κι'
αΰυήν ουμτκιριαοιτάθηκια. Κι'
Λν χι.οειαατΓί θά τό ξαινακανω
τό Ιδιο συνεαδτντά κχ' ίιτιερηφα
να.
Αΰτά εΐχα νά οδς πώ, μέ
αιπώλιυιτη €ΐλικ(>ίνεια, παριρη-
οία καί θάριρος. Λάβετέ τα —-
Λν 8έλι&ΐε — ΰιπ' δψιν οας καί
άποφασίσετί βοο ηιό δίκαια
.μηο,ρεΐτιε».
ΙΟΥΝΙΟΥ 197ο
ΧΙΛΙΔΑ 2
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑΙ( ΚΡΗΤΗΣ
Μυΰιοτόρημα
- Βιογραφία
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΐαΤΗ
Ό 'ΟΛηθιυός Ζορμπας
κοΙ ό Νίκος Καζαυτζόκης
54ον — (Τελευταίον)
Άηό τή μερά πού κιντύνε-
ψα νά σκοτωθώ, ή χήρα περ-
νοϋσε άνάερα μέοα οτήίν έρπ-
ιμιώ μου κ' έγνεψ€ κουνώντας
άνάλαφ-ρα τα λαγόνκτ τή μερά
εΐχα δύλ'αμη. εϊταν ξυπνητός
ό νοΰς μουι, μποροϋοα καί την
β&ωχνα. "Εγοαφα μέ ποία
ιμορφή ίίοθε ό πειιοαο-μός στό
Βούδα, ηώς ιντύθηκε γυνΰίκα,
πώς άικούιμπησε απάνω στά
μεριά τού τα ακληρά άναοηικω
μενά της στήθια. Κι ό Βούδας
ε.Ιδε τόν κίντυνο, «ήρυξε επι
οτράτεψη μέσα τού, κατατρό-
ιποσε τόν τιείΐρασΐμό. Καί τόν1
κΑτατρόπονα κ' έγώ μαζί τού.
"Εγραφα καί οέ κάθε ρρά-
οη άλάκρ.οωνα, δυνάμοηα, δνσι
ωθα τάν Πειρααμό νά ωεύγει,
κυνηγηιμ^ννκ; άηό τό παντοδύ-
ναμο ξόοκι, τή λέξρ.. Πάλευα
ΰσο ΐΗΐοροΰοα ιιέ γενναΐότη-
τα, τή μερά1 μά τή νύχτα ό
νοΰς μου ξαρματώνουντα,ν, οί
ιμέσα πόρτες άνοϊγαν κ' βμπαι ]
νέ ή χήτκϊ.
Τό πρωί ξυπνοϋσα έζαντλη
ΐμένος καί νκκηιμένος κι ίρχι-
ζε πάλι ΰ πόλεμος. Κάποτε
σήκωνα τό κεψάλι· άποιμίσήιμε
ρο εφευγε κυνηντίμέ.νσ τό Φως
ηλάκωνε άπότομια τό οχοτάδι.
Λίίκραΐναιν οί μέρες, ζύγωναν
τα Χριοτούνεννα. παοακολου
θούοα τό οίώνιο τουτο πάΛιεμα
οτόν άγέΌα, ίίλεγα: «Δέν εΐ-
ιμαι μόνος· μίό υεγάλη δύναιμη
τό φΰκ, παλεύβι κι αύτό, νΐ-
κιέται, νικάει, δέν άπεΛπίζε-
ται· θά νιικήσω μαζί τουΐ».
Αΐοΰ ραίνου|ν*αν, κι αύτό
μούτονε μεγάλο κουράγιο, πώς
ακολουθούσα κ' έχώ Βνα μέγα
λο παγκόαμιο ρυθμό. παλεύον
τας μέ τή χήοα. ΤοΰΙτο τό κορ
μί πήρε, συλλογίζουιμουν, ή
τκιιΐπόνηρη δλη γιά νά; ύποτό
ζει γλυκά καί νά ο&ύοει τή
μίοα μο-υ λεύτερο φλότγα. "Ε¬
λεγον «θεός είναι ή άκατάλυ
τη δύναμη πού μεταμσρφώνει
την Ολη σέ πνέιμα· κάθε ίίνθρω
τίος έχει μέοα τού Ενα κομμα-
τι άπό τό θεϊκόν αύτό στρόβ.-
λσ καί γι' αύτό κατοιρθώίνει νά
ιμετουοιώνει τό φωιμί καί τό νέ
ρό καί τό χρέας καί νά τό κά
νει στοχααμό καί πράξη. "Ε-
Χ£ΐ δίκιο ό Ζο-ρ-μπας: «Πές
μου τί κάνεις αύτό ηού τρώς
«αί θά οοϋ πω τί εΐσαιΐ».
Μάχου'μουν κ' έγώ τόοα δλη
τούτη τή οφοϋρή λαχτάρα της
σάρκας νά τή ιμετουσιώσω οί·
«Βούδα»...
"Ετοι λυτρωνόταν ετσά λυ»
τρώθρ&ε άπό τή σβξσυαλική
τού άνωνία ό Καζαντζάκης.
Καί π.οέπει νά τίαραιδιεχτοϋμε
πώς ή έσωστρέφειά τού πολύ
τόν βοήθησε σ' αύτό. "Ενας έ-
ξώστρεφος θά γονάτιζε κόΛω
ώπό την καταθλω~ική καταπίε
οη των άντικειρε'νϊκών συνθη-
αοΛν, τοΰ περοβάλλοντος· καί
θά παράδινε ζ' δοματα δίχως
μάχη. Καί ή θό ΐτήγαινε «σκα-
στός» άπό τό πλάνταγμα η 9'
αύτσχτονοίόοε γιά νά γλυτώ-
οει άπό τοτός κοϋΐτεζικούς έφι
άλτες τού. Ό Καζαντζάκης δ-
ιμως πάλειΐτε καί νίκτκκ;· νίκη-
σε ττίν τραγική μοΐρατου· νίκη
σε τή σάρκα τού· μετουσίωοε
την Ολη σέ πνέμα. Κι αυτή εί
ναι ή ώρααώτερη νίκη τί)ς ζωης
τού!
"ΐΐιζίρα ζομολογιέται, πώς ό
Ζορμηάς είχε δίκιο, τδξερα,
μά δέν τολιμαΰοα. Είχε πώρει
στραβό δοόμο ή ζωή ιμου, εΐχα
καταντήοει έοκκτ©τ>ικό μονόλο-
)·ο τΐ»ν έτκκρή μου μ·έ τούς άν
θρώηουις. ΕΙχα τόσο ξεηέσει,
τκ>ύ αν εϊταιν νά δισλέζω: νά
έρωτευβω ιμιά γυναίκα ί νά,
διαβάσω 2να καλό βιβλίο γιά
τόν έΌωκΐ, θά δαάλεγα τό βι-
βίο.
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
,Ή στήλη των «Κούς - Κούς» τταραχωρεΤ τή θέση της
γιά τεχνικούς λόγους, στήν Άγωνιστική Ποιηση
Ό Ζ&ρ>αν(κ: ιιέ τόν άντίλο-
γό τού οτό ζτττήματα τής σαοκι
κιης άπάλαψης σάιρκωνε στά ρά
τια. τοϋ Καζαντζάκτι τύ πονηιρό
ϊτνέιμα τού Μαρα. Εϊταν ό μκ-
γάλος πεΐιρααμός. Ό πιό παινω
οτοχααμός τού είναι καρπός
τιού τόν γέννηοε ή ηα.οοτρυν-
οη τοθ Ζοριιπά νά τρέξει, νά
πάρει πΓσω τό Ρ.οπίσω ττί λιμπι
σηκή χτιρα, νά τή ρίζει στό
κρεββάίη, νά σβήοει τό φως
καί νά τή
— Άββνττκό, έδώ σέ θέλω'
■ρήν ντ.ροτΒάσεις τ6 άντρικό γέ
ινοςΐ Ό θεο&άολος οοθ στέλ-
ν«ι αΰτό τό [ϊεζέ, δόντια Κχεις,
,ριήν τόν άφήσεις! "Απλωοε τό
χέρα, πάρτον. Γιατί μδς ίίφιτια
σε ό Πλάοττις χέρια; Γιά νά
αηανου)~' πιάοε. "Εχω δεί πολ
λές γυναϊκες στή ζωή μου· ρά
τούτη ή χήιρα, ξεβεμελιώνει
Μάσΐρα, άναθεμά τγ.Ι
Πώς ν' άντκτταβεΐς σ' αύτό
τόν πειραομό, Ό Ζορρπάς εί
χε δίκιο, λέει ό ΚαζαΛ'τζάκης.
Καί μτκ>.οεϊ νά 'χε. "Ουιυς ή
έοώοτρεφη ςινύοη τού, τό περή
φανο «έγώ» τού περιοοόπερο
κι άπό τό δίκιο καί τη λογικ,ή
— περι,οσότερο κι άπό τή σε-
ξουαλική άνΐβοανάτητά τού —
θ' άντισΐεκόταν στ6ν πειραομό.
"Οχι, δέ θά ύηοκύιΐιιει σ' αύ-
τόν! Δέν ύπόκιυψε, σώθηκε —
λυτρώβηκε. Αύτο είναι τό %οα
γκό μεγαλεϊο τού Καζαντζά¬
κη!
Μέ τούς ϊδιους συνειριμούς
τής έσώστρεφης σκέψης τού,,
μέ τό έοωτε.οικό φώς, μέ τα
παντοδυιναμα 6πΛα τής ψυχίίς
νού, υέ δ,τι κα6, γενναίο, δο
κ»«ιο(μέΌ άΐτό την πεϊρα πού
τοϋ π-οόϊκρει.οε 6 πολύξε.ρος
«Γέροντάς» τού, μιπόρίοεν ό
Καζανιτζάκιΐις κι άγκάλιασε πΛα
τύτεοα τόν κόσυο καί λυτρώθη
«ε κι άΐτό πολλές ίίΛλες άγω |
νίες πού δυνάστευαν τή ίωή Ι
τού. Ξεπέοαοε τό βγχος τού
φόβου. Νίκηοε ποοαιώνιεο προ
λήψεις πού κουβαλοθσε υέοα
τού. Τίναξε άιπό τή σκέφη τού
την πατρίιδα — αύτη. τή «λυο
σαομένΐ) οκύλα» πού δέν ήφη
νέ τό ΖθΓαΐπά, καθώς £λεγε,
νά δεί θεοΰ πρόοωαιο. Πλάτυ
νέ τό Τϊνέα.αα τού καί την πατοί
δα τού, έ*νινε διβθνΐοτής. Σκόρ
τΐαοε στού- πέντε άνΐμους προ
φήΤτες. θοη,σκεϊες, άγίους, πα-
πά6ες. θεούς· λευτερώθηκε.
Ή άπσμόνωοη καί τό γοά-
ψιμο εϊταιν οί δυό δ.ιόροΐ ποι')
τόν όδήιγηοαν ι»έσα άπό τόν ά
πέηαντο ώκεανό τί&ν δακρύων
καί τού πόνου στή λΛτρωοη.
Στούς έοώστρΐ·φους τύπους,
σάν τόν Καζαντζάκη, ή 'ΐοϊρα
έίΐ'-,φυλάσοει, δπως λέει ό
Γιούγκ, τεράσπες έξακ.ερ'ΐκές
5υοκοίες πού είν^ι πολλές
φορές ίκανές νά καταστείλουν
τή μέθη των έοωτερικω.ν όρα-
μάιτων τους. Καί συκνά χρειά
ζεταΐ ί'νας ιιεγάλος πόνο ν^ά
νά τούς κάνει νά ίμπιστευ-
θοΰν τό ιιυστικό τους ο' δναιν
#\αν. Άίπό 'δω πηγάζει «'
ή άποστοοφή τού Καζαντζάκη
νά ηιάινει ε5κολες κουβέντες
ιμέ τούς άνθρώπους, ή τάοη
τού π,ρός την άιποιιόνωση, ή
καταφύγη τού στήν δοπιυΌ καί
στό γοάκιπμο γιά νά ίκφρα-
στεί καί ν' άτΐολυτρωθεΐ. Ή ά
ηονόνωοη 6θθ€φε τα όράιμαιτά
τού. Τό γπάψιμο καταγιραφ*
τίς έιμ«ϊειρίε; ΐου. Κ«ί τό ·5υό
ιμετουοίωτνχιν τηιν ϋλπ οέ ηνέ-
μα. Τέριμα ·κ>υς ή λυτρωση·
"Αθχετον ήν τό τίμη/μά της εϊ
ταν στήν περίπτωση Καζαντζά
κη 6α ρύ: τό Τίποτα κα! τό Μη
δέν.
Ό συγγραφέας τοΰ «Βίος
καί Πολιτεία τοϋ Αλέξη Ζορ
ιμιπά» εϊταν 2να μενάλο πνέ.μα
καί μιά μεγάλη ΐ'Γυιχή. "Ο,τι
τεειότεο·ο καί Ιδαινικώ'τερο
μποροΰσε νά συνθέση μ»« έιοώ
στρεφη ανθρωπίνη φύση. Ό
-ταραγιμένος κόαμος τού κ' ή
πλούοκι μεθυστικτ} ζωή τού —
άιπό την άποψη τής ποιητϋκής
δηιμιουργίας — πού κοντά ατ'
άλα αιάς χάρασε καί τό ποιη-
τικό δααυάντι τής «'Οδύοσειας»
δέν εϊταν ξεκοιμένα άιπό τόν έ
ξωτερικό κόαμο. Εϊσδυιν χαί
ου·ναιντιόινταν καί πρός τα μέ¬
οα καί ποός τα έ^;α». Πε,ρισοό-
τβρο πρός τα μέοα κα δοο χρει
αζότ»ν πρός τα έζια γιά νά γί
νει ή τελεία ούνθεση των &η
οαυρων των πιό ύίραι» οχοχα
οτΐων πού μποοοϋσβ νώ προ-
σφέρει ?νας ήνθοωπος οτό παγ
κόοριο πνέιμα. Ό Καζαντζάκιης
ατάθηκε καί θά οτέκεται γιά πό
λύ ϊσως, £νας άπό τούς ιιεγα
λύτερους δαοκάλους κι όδη-
γούς της άνθρώπινΐνς ψυχίίς.
Κοί μώοτης καί προφήτης κι δ ν
θραχπος πού σταυρώθηκε καί
ξανααταυρώθηκε γιά, τόν δ/ν-
θρωπο. ΠύλαίΛΐ/ε ιΐ' δλο χά ιιε
γάλα πνέμαιτα· καί μέ τούς θε
ούς. Πάλαιψε μέ κοσιμοθεωρ.ί'-
ες· καί μέ τό σοσιαλισμό. ΓΓά-
λαχψε μέ τή σάρκβ τού· καί μέ
τίς άορώστιες — μέ τό έκζεμα.
(μέ τή λευιχαΐμία. Καί στό τέ
λος έκαυ^ τή σάι.τκα' τού πνέμα
«αί τό αίμα τού νερό — γιά
τόν δνθρωττο, γιά μίίς δλους,
Νίκηρε· δέ νικήθηκε. Καί ττέθα
ν« δοθιιος, αφήνοντας πίσω τού
ίνα τεοάστιο κι άνεπανάληπτπο
ποΐΓττικό καί ηκζογραφικό 6ρ
γο, πού θά μαλακώνει την π:
κρα καί τόν άνθοώπινο πόνο,
θά δροοερεύει τή.ν τΐηοχή, θά
δακτυλοδείχνει στο6ς άπελπι-
σμένους, στούς «ηεινώντα*: κα
«οιπηιωντας», στοιός ση,μαιδεμέ-
νους άπό τοαΎΐκή ιιοΐοα, τό
δρόμο πί>ός τή λύτρωοη.
(ΤΕΛΟΣ)
Τού συνεργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΙΔΡΥΕΤΑΙΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μιά πολύ έΛπαδοφόιρα προ
σπάθεια γίνϊται στή πόλη μας
τόν τελευταϊο και.οό άιπό μιά
άμάοα αΐίμΐτολιτών μας πού 8-
πως λένε δέν άντεχουν άλλο
νά βλέπουν την έρήμωοπ τοΰ
τάπου άπό πνεΓματκκής χαί πό
λιτιστικής πλευράς.
"Είχουν προνραμ'ματίοει καί
κινοΰνται δ,ιαστήρια ιά την
πραγματοποιηθή ενός πρακτο
ρείου πνευματικόν; συνεργαοί-
ας π·αύ θά περιλαοιβάνει τα ε¬
ξής τηήμαται:
α) Βΰβλτοθήκτ) πού θά πλου
τιοθεϊ άπό προοωπκές δωρεές
των πνευματΐκων άνθρώπων
καί άπό δωρεές πολλών έκδοτι
κων όργανισμών τής 'ΕΛλάδος.
Μιέοφι στιγμής έίχουν έξαοςκιλι
οθεϊ 500 πεοίπου τόυοι λογοτε
χνικοϋ καί ί—οκΜκοϋ πιεριεχο
μένου.
β) Αϊθουοα έκθέσεων καί
διολέξεων. Στή μεγάλη αυτή
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΑΛΗ0ΕΙΛ»
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
Τηλ. 280291
ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΜΜ. ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
'Υττεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο
Πέτρος Βάδαλης — Μσρογιώργη 5
Τεχνική έιτιμέλεια: Μάνος Μαγριττλής
ΗΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
αϊθουοα θά υπάρχη διαρκές έκ
θετα'ιριο εΐκαοτκκων τεχνθν καί
θά περιλαιμβανει δργα δων
των Κρητων ζωγράφων —
γλιυπτων — χαρακτών — άγιο
γράφων κοί κεραμκηών. Ή
προθυμία των καλλιπεχνών ιιέ
χρι σηγιμίίς είναι συγκινητική.
Δέικα έητά καλλαιέχνες έπαγ-
γελιματίες θά προσιφέρουν έρ-
γα γιά νά έκτίθενται μονίμως
ρτήν αϊθουιοα τοϋ ΠΓΓΣ 'Εκ-
τός δικος άπό τή μόνιμαι έκθΐε
ση, ή αϊθουοα θά διααίθεται
καί γιά άτομακές καί άμαιδακές
έχθέσεις 'Ελλήνων καλλιτε-
χνών.
'Επίσης συκνά θά γίνονται
όμιλίες καί έλεύθερες συζητή
σεις στήν αϊθουσα άιπό Κρή¬
τες λογοτιέχνες καί έπιστήμο-
νες. "Οπως δέ ύπολογίζουν οί
έυΛτνευοΐΒές τής κινήρεωχ; κάθε
-ηρίμηνο θά γίνεται στό ΠΓΓΣ
σεΐΛνά,ριο άνωτέιρας πολιαιση-
Ο ΖΟΡΜΉΑίΣ
Τώρο πού τέλειωοε ή δηιμο
σίευοη τοϋ άναγνώσματος τοϋ
Γιάνντ> Άναπλιώτη, δημοααεύο
με καί μιά αύθεντπκή φω-
τογραφία τοϋ θρυλλικοϋ Ζορ-
μπά. Καιμαρώστε τόν ήρωα τοϋ
Νίκου Καζαιντζάκιγ. Καμαρω-
ατε μιά πενταικάθαρη ρωμέίκη
ψυιχήΙ.
ΣΤΕΛΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
θ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΡΙΒΕΡ
τεχ-οοτ
31Α55
ΤΕΚΤυΡΕϋ 0ΟΑΤΙΝΟ5 ΗΕίίΑδ Ο.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ- ΚΑΠΑΜΠΗ 36 — ΤΗΛ. 282-738
καί 220-885.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ. Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ — ΤΗΛ.
29058 καί 28198.
Ειδή θαλάσσης
Ειδή έξοχϋς
Εϊδη ιιιυχογωνίας
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ
Άεροβόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.ττ.
ΜΑΣΚΕΣ
σέ πολύ μεγάλη ποικιλία
ΠΤΕΡΥΠΑ
σέ δλα τα μεγέθη
ΣΤΟΑΕΣ
καί έξαρτήματα κοπαδύσεως
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
άνοξείδο—α σέ μεγέθη
ΒΑΡΚΕΣ
πλαστικές — έλαοτικές — έξωλέμβιες
ΒΑΡΚΕΣ
διά παιδία
ΣΩΣΣΙΒΙΑ
είδικα διά την έκμάθηση μπάνιου
ΟΜΒΡΕΛΕΣ
διά πλάζ — βεράντες σέ ττολλά μεγέθη
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
πολύ μεγάλης άντοχής
ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
τττυσσόμενα άνοξείδωτο:
ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ,π.
ΕΧΟΜΕΝ ΤΙ Σ ΚΑΑΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΒΠΟΟΒΚΗ
Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άττοθήκη: τηλ. 287-766
κης έιπιμ«ρφώοεως μέ όνμιλητές
προσΐϋστικότΓΐτες τοϋ πνεύμα-
τος άπ' δλη, την 'Ειλλάδα.
γ) Χώρο συγικεντρώοεως
των πνβυματικί&ν άνθρώπων
τού τόπου δπου θά ύπάρκει ά-
ναψυκτήριο καί έντευκτήριο.
Ίδιαίτερη σοβαρότητα δίδεται
σ' αύτό τό τιμήιμα' διότι θά ηερ
νοϋν άπω κεϊ δλοι οί ξένοι
πνευματικοί άνθρωποι πού θά
έπισκέπτονται τόν τόπο.
Προσπάθειες έβτίσης γίνον
ται δαά τή συστέγασιι τοϋ Π
ΠΣ μέ τή διαιρκη σκπ.νή θεά-
τρου πού άπό ,τόν ερχόμενο Ό
κτώβριο θά λειτουργήσει στή
πάλη μιας Οστε'ρα άηό προσηά
θειες τής σκτινοθέτιδος τοΰ
Κρατιχοΰ θεάττρου Βορείου
"Ελλάδος Μαίρης Βοοταντζή.
Τό &ίατρο αύτό· θά άνεβά-
ζει 2ργα Έλλιήνιον συγγραφέ-
ων καί ίδιαίτερα! Κρπτων, είδι
κές δέ παραοτάσεις δΕδονται
μΐέ έίργα νεο»μρανιζομένων
Κρηιτων θεατοΐβα&ν συγγραφέ-
ων.
Ή οτκηνή δέν θά λβπουργή
σει μέ είσιτήρια άλλά μέ διαρ
κβϊς όνοναστιικές π,οοοκλήοεις
πού θά δίδονται στά μέλη τοϋ
ηριαικτορείου.
Σοβαρή έπίσης προσπαθεία
καταβάλλεται γιά τή δημιουρ-
γία ενός πρότυιπου Κέντρου
Έλευθέρων σηου&ίϊιν είκασπ-
κων τεχνων δπου θά διδά¬
σκων κορυφαΐοι Έλληνες καλ
λιτέιχνες.
Τα σχέδια πού είχουν γίνει
πβθβλέπουν την ϊδρυσπ τμημά
των γιά ιΐϋκοά παιδία γιά νέους
καί γιά έρασιτέχνες καλλιΐτ·έ-
χνες.
Πρέατει νά σηρειωθεϊ δτι δλα
τα ϋζοδα των ένοικίων καί της
λειτουργίας τοϋ ΠΓΓΣ θά 6αρύ
νούν τούς λίγους αύτούς, βιξι
ούς ουγχαρηιτη.ρίων συντοπί-
τες μας πού δπως λένε θά ό
γωνιοθοϋν δσο μΐτοροΰν γιά νά
ξαναδούν τό οηιμερινό Ήρά-
κλειο νά γίνβται κέντρο πνευ
μαιτιικΐής καί πολκιοηκής κινή
οεως.
ΕΚΘΕΣΗ
"Εγιναν τό περαομένο Σάβ
βααο στΐς Άρχάνες τα έγκαί-
νια τής ομαδικήν έκθέαεως ζω
γραψϊκής πού είχε προγρανηαα
τισθεΐ στά πλαίσια των έκδηλώ
σεων έπ' εύκαιρία των έγκαι
νίων τής Δΐΐμοτικής βιβλιοθή-
κης.
Τα έγκαίνια τής εκθέσεως &
κανε ό Διοικ,ητής τής
ΖΟΓΡΛΦΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ
κης Τραπ!έζης καθηγηατις κ.
Πεπελάσης, ιιίλησε δέ γιά την
Ίστορία καί την πορεϊα τής
Κρηπκής ζωγραφάκης ό κ. Μ.
Ροζάνης.
ι :
Στήν δκθεση παίρνουν μέ-
ρος Ήρακ,λειώτες 'Ειπαγγελ
ματίες καί Άρκανιώτες 'Ερα-
σιτέχνες ζωγράφοι.
ΤΑΒΕΡΝ4 :
"ΔΙ
ΟΝΥΙΟΙ,,
ΠΛΑ
•Ι ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλ. 286-191
ΠΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
'Ένα καλό ψαγητό σ' ένα δμορφο περιδάλλον
Ίδιωπκό Γυμνάσιο
ΧρυσούλαςΜπουρλώιου
Έκλεκτό Προσωιτικό—Συνεχής Παρακο¬
λουθήση — Ζέν€ς Γλώσσες — Άσφάλεια
Άστικής Ευθυνής γιά τούς μαθητές καί
Φροντιστηριακή προπαρασκευή δωρεάν
ΆποΑ·ο«ήρια
ι ώ ν Δημοσΐων Γΐΐμνασΐων
πα-
Γιά τ·ο εΐσαγωγικές έζετάοεις
ρέχονται πλπροφορΐες άπό τα Γραφεϊα τής
Σχολής όδός ΑγΙου Μηνά, τηλέφ. 282.117-
283.392
Μ·μ
7 μ μ
Ε)Γ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙΣ:
Ε) Γ __ Ο) Γ «ΚΥΔΟΝ»
ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
— Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — εΚΑΝΤΙΑ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην 'Εσιτερινήν
ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πρακτορείον ΑΝ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
Πλατεΐα Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
25ης Αόγούοτου 33, τηλ. 222481, 222482
ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρδάκης Ν
Κρουστανόπονλος Π
Κυδωνακης Γ.
Παλαιολόγος Π.
Χαμαράκης Ε
282.730
285.420
281.702
283.086
283.860
ΑΠΟ 23)6)76 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΝΤ ΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ττ.μ. ΔΙΑ ΣΗΤΕΙΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑΝ ΩΡΑ 1 μ.μ.
"Εξω αττ' τό κάτεργο τό στοιχειωμένο
κσταμεσήμερο καπνίζη ή γής,
πιάσε τό κάγκελλο τό παγωμένο
σύρσου, σκαρβάλωσε, κράτσ νά δεϊς.
Νά δεΐς, στ* άττάγνσντο τή λάβρα Φύση
ττού μοιάζει μύνημα, ττού δείχνει λύση.
Μές τό μττουντροθμι σου άκου τούς ήχους
ττάνω στά χάλαδρα χτυποΰν σά σψύρσ.
Άκου χτυπήματα στούς μαύρους τοίχους,
εΤν' άττ' τό γέροντα, εΐν' άττ' τή χήρα.
Κ Γ άν ή ψυχή σου χτυττά στά στήθια,
πιότερο άττ' δλα βροντά ή άλήθεια.
Η καλλιτεχνική
εκδηλώση γιά τή δίκη
ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
τής
Την Δευτέιρα 7 Ίουνίου ί-
γινε στόν ικαν)γράφο «ΝΤΟ¬
ΡΕ» ή καλλκΕχνιχή έΊκδήλω-
οτι γιά τν οήίκονοιμ^ή έινίσχυ
ση τής έφηΊΐερίδας μας, ώστε
νά μηοιρέσει ν' άντΐ'μεταχπίσει
τα &ιιεοα έ-ξοδα τής δίκης τοϋ
'Εφ>ετείου.
Ή έτπ,τυιχία τής έκδήλωσης
αυτής ύπήιτξε, πρ.άγιματι, δευ
προηγουμένου, ή δέ ουμμετο-
χή τοΰ κοινοΰ ήταν καί μέγα
λη. καί ένθουοιώδης.
Στήν παραπάνω καιλλιτεχνί¬
κη έικδήλωοη πή>>αν μέρος:
Τό ουγκιοότηιμα Τζαβέλλα,
πού τραγούδησε παληό άΐντάρ-
τικα.
Τα συνικοοτήιματα Κοΐιτικής
Ριουσακής Άλέχου Πολυχρονάτ
κη καί Άντώνη Ξυλούρτι,
Ό τραγουδοοτής Χαι.ο. Γαργα
νουράκης, πού έρτμήνευοε τρα
γούδια τοϋ Μαιτικόπουλου,
Ό Άντρέςς Διλβόης καί ή
'Ελίνα Βαλέ.ΐ>η· πού τίχΐγούδη
οαν λαικά τρτιγούδια.
ΟΙ άδελφές θεοχάρη, οτό
διεθνές .οεττε.ριτΟ!Γ>ιό τους καί
'€> Γιώ-ργος θεοδωράκης,
πού τραγούδησε τραγούδια τοΰ
πα,τέρα τού Μίκη θεοδωράκη.
'Εζ ήλλου, οτήν έιοδήλωοη
πήρανε μέρος καί ό γνωχττός
φυισαρ'μιονοχίσταις Μιχάλης
ΚαλλέρΎης, χαθώς καί ό ή-
θοποιός Διονύση,!; Πατεράκης,
ιμέ άτταγγε(λίες.
Άζιοσΐϊΐκίωτο είνα» τό γεγο
νός δπ τό κοινό ποό ηοοοιιο
λουθποε την έ*ώήωοη, ηού
κράτηοε 4 ηερίηου ώόρες, ϋτα
νέ μέ«ίΗ την τελευααία οτινμή
γε.|ΐάτο κέί>ι καί ένθβυσιαομό
Ή εκδηλώση 6κειοε ))έ δυό
λόγια τοΰ Μάνου Χαρή, που
καταοι>γκινημέ.νος ε&ιε:
«Ή άποψινή μας ουγκέντρω
οη ήταν γιά μενά μιά ήθικΐ'ι
τόνωοη, γιά νά ουνεχίοω τόν
άιγώνα πού αροααα».
ίες: Ν. ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
ΣΟΥΒΛΑΣ
Ταβέρνα — Ψηοταριά
"ΠίίΡΓΟΙ,,,
ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 232-171
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Προσεχώς θά κυκλοφορήσει στήν πόλη μας τό νέο
βιβλίο τού σι/μπολίτη μας σνγγραψέα κ. Βαγγέλη
Γρατσέα. Τίτλος τού είναι
«ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»
καί είναι σφιερωμένο στή μνήμη τοΰ ήρωα δημοκράτη
ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ.
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Έστιατόριο — Ψησταριά
(Πλάϊ στή Λίμνη)
Τηλ. 28.910
ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Έστιατόριο — Ψησταριά
ΔΙΟΚΓΥΣΟ2...
ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Τό σύνθημά μσς είναι:
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
Καλλιτεχνικές
φωτογραφίες
Φωτορεπορτάζ
Κυρίλλου Λούκαρη 10
Άττέναντι στή Μητρόττολη
ΤΗΛ. 286-965
31Ι0ΥΧΙ0Υ 1976
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
ΙΕΛΙΔΑ3
ΟΣΑ ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
ΟΙΑΝΑΓι£_ΤΕ_ΜΑ_
ΓΕΡ.ΡΓΙΟΣ Ε. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Κύριον
Μόνον Χαρή
Εφημερίς «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Ηρακλειον
Κύριε Χαρή
Είς άηάντηοι της έπιοττολϊίς
τοθ κ. Ζαχ. 'Μπορμπουδακη,
πού έιδηιμοσιεύθα οτην «ΑΛΗ¬
ΘΕΙΑ» στό ΦϋΥλον ττκ 31.5.
7β, σχετικώς μέ τό πλωαό
Νήίϊ Κλάμιπ ηού έηΐδιώκει νά
ένκοταοτήση στό λιμάνι στήν
Χίρθόνηοο, π«ρακαλώ δπως δΐι
μβσιεύοβτε την έτηατολή ]ΐου
αυτήν.
Γράφει ό χ. Μιπορρπουδά-
«ης, δτι γιά την έΎκατάστασι
τού πλίιηοΰ κλάιμπ άντιτιθιέμε-
8α ιπά μερίς κατοίκων. καΐτά
ιό πλείστον Συνταξιοΰχοι καί
ίδκ>κττ}τ*ς ένοικιαζσμένων οπι
τιί»ν, πού άντιδροΰμε, λέει,
σέ δ,τι καιλό η κακό γίνεται
στήν Χεί*>όνηοο καί αλλα έ-
»ξρργιοηκά καί άπαράοεκτα.
|ΙΓΑτ|ροφιορώ λοιπόν τόίν κ.
ουδόχη:
1) "Οτι γιά την έγκατάστα-
τοΰ ηλωτοΰ κλάμπ στό λιμά
ϊ, άν-τιβέμεθα δχι μόνον έ-
,μείς οί Χεροονιώιτες, άλλά καί
οί Ήοσκλειωτες πού βχσυν
σπίηα έδω.
2) Ή άντίβεσή μας είναι
νά μην έγκαταοταθή μέσα στό
λιμά,νι, πού είναι πολύ μικρά
καί πο.οά τα όποιαιδφιοτε μέ-
τρα θά είναι άναηόφευκτη ή
ρύπανρις καί ή μόλυνσίς τού,
θό έυποδίζονται οί λουόιμενοι
τό καίκια καί λοιπά πλωτά μέ
σα (κρί θά έκτραατή £τοι τοϋ
προοοιρμοΰ τού θά προκαλοΰν
ται θόρυβοι καί ίΙΧΑες δυσμε-
νεϊς έπι™τώσεις, Ιδίως γιά μας
τούς ηερΐοίκους, θά άλλοκυθή
χά τοπίθιν κπ. θεωροΰιμεν δέ
■ϋουλάχιοτον άπρετιή την έγκα
τάαταοιν τού δυό μόνον δεκά
δες μέτρα κάΐτω άπό την έκκλη
οί» τής Αγ. Παραακευιης καί
άδιοινόηττι την μεταβολήν ούοι
αστικιά ρέ οίκάηεδο αΰπτοΰ τού
μικροϋ λιμανιοϋ, ένώ πρόκει-
ιαι νά κατεδαφισθούν παρα-
κβίμενα απίτια, ΰρκ—άιμενα ά-
Γ»ό 100 έτών, γιά νά διευρυν¬
θή ή προκυμαία καί νά έξωραϊ
σθή τό λιιμάνι. Μολονότι πι¬
στεύομεν δτι τέτοιες έπιχειρή
οεις δέν άινεβύζουν την στά-
θμη, καί δέν συντελοθν στήν
πρόοδον ενός τάπου, έν τού-
ιτοις. ήν ή εγκατάστασις έηεδι-
ώκετο οέ αλλη περιοχή θα-
λαοοία, πού δέν θά έγκυμο-
νοΰοε τούς παραπάνω κινδύ-
νουις δέιν θά προεκαλείτο άντί
θεσίς /μας. Τέτοια μέ,ρη ή πε
.ρΐοχή μας £χει πρόοφορα καί
άσφαλη, νομιΤ.ω δέ δτι οΰτε
την τιρωτοτυίτία καί τα αλλα
ιπροοόντα, πού έπιχαΐλεϊται, θά
έκανε, ίίν ή εγκατάστασις γί¬
νη άλλοΰ καί δχα μέσα στό λι-
ιμάντ.
3) Άνττί ό κ. Μτιοιρμιπουδά
κης ν' αντιληφθή αύται τα
αύταιπόδεικτα πρώγιμοτα καί νά
σεβααθίϊ την έΐΐΐθυμία των κα-
τοίκωιν, έκτ,ρειπεται σέ προΐπ>-
λακισμσύς καί κατηγορΐ&ς &δι
«ες καί προοβλητικές.
"Αν μάς έρεθίζη κ. Μπορ-
μ-ουδάκη, δπως λέτε, ή έ—.χει
ρηϊματική δοαστηοιότης των Ή
ρακλειωιτών, γιαπί τούς διαβέ
τομε τα σπίτιο καί τα καταστή
μαιτά μκ»ς γιά έπαιγγελματική
στέγη; Φπικόν είναι σέ έναν
ά,νασττυοοόμεναν τάπο νά σπεύ
6ουν έπαγγελιματίες πού καί
την πεϊραν βχουν καί τίς περισ
σότερες δυνατότη-τες. Ποίος έ
τιιχειρηιμα,τίας ουνήντηο£ δ-
ποιαιδήιποτ€ άντίδρασι; Σεϊς ό
ϊδιος δέν είχετε ΰΑΑο Νάϊτ
κλάμπ στό κεντρυκώτειρο οη-
ιμεϊο τής Χεροονήσου, άπό διε-
τίας πεοίπου καί παρά τό δ^τι ή
λε-ιτουριγία τού ένοχλεϊ άψάρη
τα τούς ένοίκους τοΰ ίναιντι
Ηενοδοχείου ΕΛΕΝΑ καί τους
λοϊπούς περιοίκους, ποίος άν
ίτέδριασε μέχρι οήιμερον, ένώ
Ανττίδραοης θά ήτο φυσική καί
δικαιολογηιμένη; Σείς έπίσης
άρχίοατβ, νομίζω, ίί έτοιμάζε-
τε την λειτουργίαν Πανοιόν
στήν Χιεροώνηοο, ποίον άντί-
δραση συνο.ντήοατε; Δέν &χο
μέν λοωτόν δικαίωιια, ν ά βχω
μέν άνιτίθετη γνώμη, σέ κάτι
πού άφορα τόν τόπο μας, δταν
τό θεωροθίμεν έπιζήμιο καί
στροβό; Καί ποιοί είναι οί τί
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γράμματα σέ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Τηλ. 289-026
τλοι σας, πού οδς ηαιρέχουν
τό δικαίωμα — ϊό όηοίον νά
μάς συγχωρεϊτε πού δέν οάς
αναγνωρίζομεν — ν' άποκα-
λεϊτα» έμδς άνταδραοτικούς καί
έιπιζήμιους γιά τόν τόπο μας
καί νά θεω.ρή'τε τόν εαυτόν
σας προοδειπικόν καί ώφέλι-
4) Άιτροΰ, δηακ; λέτε, οηικώ
νετβ στίς πλάίηες σας την άνά
αιτυξιι της Χειροονήοου, μπορεϊ
τε νά μΘς πητε τί έχετε προ-
σφέρει έοείς μέχρι σήμερον
στήν άνάπτυιξιν αύτοΰ τοΰ τό
απού; Γιατί εμείς μέ τό δ,τι
ιμιπορέσαιμε καί φτιάξαμε, νομί
ζαμε, πώς κάτι προσφερομεν
φέρνονταχ; τουρίστιες καί αλ-
λους ξένους πού είσάγουν συ-
νάλλαιγιμα σέ δφ«λος καί τής
'Εθνωαης Οίκονομίας. Σιεϊς, νο
μίζω, δτι, άΐτλώς έχιετε πελά-
τες, έΌτω μέρος αυτών πού ε¬
μείς ωέρνομεν, άλλά μόνον
γιά δωαά σας δφελος.
Καί κά)π άχόμπ.: Δέν νομίζε
τε κ. Μιποομπουοάκη. δτι, τόν
τόπον αυτόν, στόν οποίον φι-
λοζενεϊσ&ε καί δπως λέτε, ά-
γωνίζεοθε νά βγάλετε τό ψα
σας — δικαίωιμα τό όποίο·ν δέν
σάς άρνούιμεθα — πρέπει νά
τόν σέβεοβε καί νά τόν τιμδτε
περισσότερον,
Έν Λιμένι Χεροονήσου τί
5.6.1976
Μετά τνμης
ΓΕΩΡΓ. Ε. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
ι Κάτοικος Λιμ. Χερσονήσου
ΕιΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ
Άγαπτ>τέ κ. Χαριτακη,
Ευχσμαι ή παροΰσα μοι> νά
οδς €)ρη έν ύγεία καί χαιρά.
Σδς ' συγχαίρουμε γΐώ αΛλη
μιά φορώ ηού μάχεσθε άκούρα
οτο στίς έπάλιξεις τού χρέους
χαί τοΰ καθήκοντος σάν γνήσι
ος "Ελληνας καί Χριστιανός
χάριν τού έΌνους καί τίίς Όρ
θοθόξου πίστεως ιμας.
Σδς ηαρακαλώ πολύ νά
μοϋ στέλνετε ώδώ την έφηιμε
ρίδα μας την «Άλήθβια». Μα-
ζί στείλετέ μου καί τό Φϋλλο
της 15.5.76 τό όποϊο δέν πίϊ
ρα γιατί £λ«ιιπα άιπό τό χω·ριό.
θεσοαλονίκτι τή 15.5.76
Μέ πολύ άγάηη
καί άγωνιστικούς χαιρετισμούς
Ιερεύς Μιχ. Δομανάκΐις
Άγίου Στεφανου 2
Νεάπολις — θεσσαλσνίκη
ΚΑΤΙ ΤΟΜΟΝιΙΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ
ΝΤΟΜΕΡ ΜΗΤΣΟ-
Ένα έπαναστατικό ττροϊόν αττό ψρέσκο χωριάτικο
— κομματιαστό χοιρινό
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
ΜΙΜΗ Ι ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ε)Γ — Ο)Γ
ΜΙΧί!_
ΚΑΙ
ΛΙΜΛΛΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΑΑΑΞ
ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεΐα Καλλεργών 7
ΤηλέΦωνα: 224-304 — 224.309
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
ΤηλέΦωνα: 4117952 — 4117953
Συνέδριο Χιλιαστών στό Ήράκλειο;
Παγκόσμιο Συνέδριο έτοιμό
ζοι*ν κατά τό τέλος Ίουνίου
στό Γήπεδο τοΰ 'Εργοτέλη στό
Ήρώκλειο οί Χιλιαστές ίί Μάρ
τυ,ρες τού Ίεχιοβα ή Σπουιδα
σϊές τιϊιν Γραψων ή Ρωοελι-
στές ίί όπαδοί της Νέας Ήμέ
ρας κλπ.
Βλ,έατετε χρησιμοιπο^οΰν ηολ
λά όνόματα κατά π&ρίτπωση
γιά νά μποροθν πιό ευκολα μέ
την ούγχυοη νά άακοΰν την
φθοροποαό προαιαγάνδα του!ς.
Ή τακπικΐή αίνχή μάς θυμίζει
τούς άπατεώνες πού γιά νά μέ
νούν ίίγνωοτοα καί νά έζαπα-
τοΰν τα θύματά τους άλλάζουν
συνεχως όνόμαΐτα.
Την Κυριακή 30 Μαϊου εΐκε
γίνει προσυνιέδριο στόν κινημα
τογιράφο «Κρόνος» σάν γενική
δσκιιμή τοθ πα·γκοομίου Συνί-
δρίου.
Ό Χιλιασιμός είναι πολιτι-
κοβρηοκευτική έβραϊκή όργά-
νωΐσηι, προϊόν τοΰ δαεθνΌΰς Σιω
νΐαμοΰ, μέ την βιτρίνα δέ τοΰ
«Άληθινοϋ Χοισπανισμοΰ» ά-
πστε.λιεϊ δρνανο ς>βορας τιΰν
ζ
Τό δλλο αριγανο τοθ Σιωνι-
ομοΰ, ή Μασωνία, 6χει στόχο
την δοκουοα τάζη. Μέοα στά
ακοτεινά δνπρα των Στοων
συντειλεΐται ή διάβρωοη καί μέ
φοβερούς δρκους χαιλκεύεταα
ή δΐέσμιευοτι καί υποδουλωθή
των θυΐμάΐτων τα όποία χωρίς
νά τό άντιληιφθοΰν γίνονται
δργανα των σχεδίων τοΰ Σιω
νιοραΰ γιά την παγκόΐοιμια Ίου
δαϊκτν κυριαιρχία.
Γιά τίς μεγάλες μάίες Επρε
πε νά βρεθή ενα άΐλλο δργανο
μΐέ τόν ϊδιο στόχο καί τό δργα
νο αΰτό είναι ό Χιλιαοιΐίος.
Τό αυιμπέραομα αΰτό βγαΐ-
νει άπό τώ βαοκκά σημεϊα τίίς
διδασκαλΐας τάίν Χιλίαστων.
Βασΐική πεποίθηση των Χιλια
στών είναι δτι ό Χιοαοτός θά £λ
θη πάλι σάν έπήγειος Βαΐσι-
λειάς καί μιέ ®δρα την Ίερου
σαλήιμ θά σχηρατίϋη μιά πά γ
κόσμια κυβέρνηοη ή όποίσ μέ
την χοησίμοποίηση δλων των
ονγιχρόνΐιΐν τεχνικων μέοων θά
κυβερνά δλουις τούς Λαούς.
Ή πίστηι αυτή των Χιλια¬
στών «Ινα! «ρωτσγιραφία τής
«Μεγάλας Ιδίας» των 'Εβραί
ΐιτν Σιωνιστων. Κατ' αύτούς ο
Εβραϊοι είναι ό περιουσίας λα
άς τοΰ θεοΰ, προωριοιμένος νά
κυββρνήΐοτι δλους τούς λαού'
τής γής·
Αίτό θά πρ,αγματοιποαηβτί κα
τα την ίίλευοτι τοΰ «Βασιλέως
— Μεοίου» ό άποϊος οόν έπί
γεισς άΐρχων θά συντρ£φτ> τούς
έχθρούς τοΰ Ίσραήλ καί θά
θειμβλιώση την παγκόσμΐα κυ-
ριαρίχία τού.
Ό Χριστός κατά τούς 'Ε-
βραίους δέν «Ιναι ό Μεσίαις
καί γι' αύτό ό Χριοτιανοιοΐμός έ
παλειμήθη Μαί έζακολουβεΐ νά
πολ«.μ€Ϊται λυασω'δως άσΐό τόν
Ίουδαϊοιμό μέ στόχο την έζα
φάνιαή τού. '
Γιά νά έΐϊΐιτύχη ή κυριαιρχία
αυτή τοΰ Σιωντομοΰ, είναι ά-
παραίτητο τα ύπόλοιπα έΒνη
υ& την διάβρωση καί την φθο
ρά νά περιπέοουν στήν κατά-
πτωθη ώστε νά γίνουν εδκολη
λεία.
Ή φθορά αυτή είναι έμφα-
αγροτες!
™ ■ :':::·
γνωριστε τηϋτιο συγΧρονη
μεθοδο λιττοίΥ$ης στον κοσ
κοσμο
τού εδά
βιοΧημικα οιο*%'μά'ϊά ;ίια
φβυς και την αγαπτϋζη
εΗ
15 εως3Ο
τη ιι*ο*ιττα
ί
ρ^μ ^^
ί ^κ.α α α ι -
τα γνωστα
·φ υλ Α ω μ α
**- αποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
(παλαιο πυροσβεστειο)
κ λ ε ι ο - κρήτης
τηλεφ.: 289.814
νής σήμερα στά 6Θνη της Δύσε
ως &που ό Σιωνισμός δοα ά-
νενόχλτιτος. "Αριοτο δργανο
γιά τό οκοπό αύτό είναι ό Χι-
λιαΐαμός πού ιίέ την ηροπαγάν
δα τού παιγιδεύβχ στίς πΑδνες
τού τα άνυΐποψίαστα θύματά
τού.
'Επΐιση.μαίνομε τόν κίνδυνο
σέ δλου·ς τούς "Ελλπνες θρη-
σκεύον-τες καί μή, άσχέΐπΐΗ: πό
λιτακης ηαρατάξεως μέ μόνον
Ελληνικήν συνείδησιν.
Ό Χιλιαημός εάν άπό πλευ
ρδς θιρΐίσκευτικιίνς αποτελεί την
αϊρεοη των αίριέσεων, άηό
ηλεράς έΊθνικΐής άιποτελεϊ νέκ-
κρηαβτική Οιλη στά θειμέλια τοϋ-
εθνους.
Γιά τόν δρθόδοςο Χριστιανό
οί δοξαοίες των Χιλιαστων
τούς κάνουν έχθρούς τού Χρι
στοΰ καί της έκκλησίας τού για
τί άρνοΰνταα βαοικές άρχές
τάς πίοχεως, όπως τόν Τρΐα-
δικό θεδ, την θεότ—α τοΰ
Χρΐιστοΰ, την άθανασία της νν
3θί»ς, τή)ν μ&λλουσα κρίοη καί
τα μυστήρια τής έκκλησίας.
Γιά τόν θρ.πσκευ·πκά άδιάφορο
άλλά πού πονεΐ την πατρίδα
τοι> 'Έλληνα, οί περί πατρί¬
δος άνπλήιρεις των Χιλιαστων
τούς καθιστοΰν άπόβίΧητους
καί έπϋκίνιδυνους.
Είναι γνωσιτό δτι κατά την
κατάταζή τους στόν στρατό άρ
νοΰνται νά παραλάβουν δπλο
άρνοΰνται δΐέ έαάσί; νά ύπερα
οριίσουν την πατρίδα τους σέ
καιρό πολέμου. Ι
Ύβρίζουν καί προσβάλλουν
τόν 'Εθναικό "Υμνο, δέν σέ-
βσντοιΐ την Σπιμαία τίίν όποία
όνομώζουν «κιουρελόπανο» καί
τόν χαΐιριετισμό της «οατανική
λατρεία». Οί ηερί πατρίδος
πεποίθησι ΐς τους αύτές άποτε
λ ου ν δπως άντιλαμβανόμαοτε
έμπρηστική βόμβα γιό) τώ Ε-
θνη, καί γχ' αύτό £χουν διω-
χβϊί καπά καιρούς καί έΤχουν
τεβί) έκΐτός νόραυ άπό δΐάφο-
ρες κυβερνήσει^.
Σέ ύποφίαι γιά την ηροέλευ
ση τής διδασικαλίας τους πρέ-
πει νά ηάς βόλου ν καί τα α-
τρβονα οϊκονομκκά μέσα πού δι
αθέτουν ναά την ιπροιπαΐγάνδα
καί τόν προσηΛυ-πσμό.
Πλήθος έντύιπων πού διανέ
μονται δωρεάν άπό ς»ανατι-
κούς καί πίχχρανώς καλοπλη-
ρωΐιΐένους αχράκτορες, πολυδά-
πανα συ/νίέδριαρ καί αίλλες έκδη
λώσεις, άτπαιτοϋν μεγάλα χρη-
ματικά ηοοά τα όηοία οί Χιλια
στές διαθέιτουν μ^ μεγάλτι εύ
κολία.
Πηγή βί&αΐα των χρημάτων
ή Άικιρίνιή. "Όπωχ; πληροφο-
ρούίίαισίΓβ γιά νώ έξαοφαλί-
σουν τό γιήπεδο τοΰ Έργοτέ-
λη,, ανέλαβον την υποχρεωθή
νά πραγραταποιτνΐουν έργαοί-
ες ουνττιρήρεως καί την καίτα-
οκευ,ή έοτιατορίου καί μπάρ,
συνσλικιης δατιάνης 250.000
δρχ. 'Επίοτκ; κατέβαλαν προ-
καταβολιή οτο σαηΐατεΐο σάν έ
νοίκιο 20.ΟΟΟ δρχ. καί οτό τέ
λος έατί πλέον ποοό 25.000
δραχρων.
Καίλοΰμε τ ήνδιοίκηση τοϋ
Σωΐμαιτείου νά έιπαβεβαιώοτι ή
νά διαφεύοη τίς πληροφορίας
α6τ"έΐς. Ή δ|ράΙσις των Χιλια
στών έντείνεται σέ χώρες καί
ποριοχές πού ό ΣιωνιοΓμός έ"-
χει Ι&αΐίνερες βλέψεις καί έν
διαφιέρεται νά ύιπάιρι?;ουν άνα-
ταραχές.
Αύτό ττρέίΐει νά μός βάλτι
σέ οκέψεις γιαιτί τό συνέδριο
των Χιλιαστων στό Ήράκλειο
είναΐι τό δεύτερο σέ δΐιάστηιμα
έινός χρόνου. Πέιρυοι τό κα-
λοκαϊ^α τού 1975 είχε γίνει
ζανά ΙΓανελλήνιο ουν'έδριο
των Χιλιαστων οτό ■Ήράκλειο,
είχον νοϋκααοθεΐ δέ οί τοα>ρι-
στπκιες έγκαταΐστάσεις τοθ κ.
Φουντουλάκη στήν Άμντοοό.
Σέ σκέφεις πρέπει νά μβς
βάλουν καί τα οΙμαπΓΐρά γβγο
νότα στόν Λίοανο ό οποίος ά-
πεΐλεΐται }ΐέ διάλυστ) καί γιά
τα όποϊα όπωαδΪΓνποα-ε δέν είναι
άμρέττοχος ό Σιωνιαμός.
Καλοΰιμε δλου>ς τούς Κρ·1ί-
τες καί Ιδιααιτέΐρως τούς 'Ηρα-
κλεΐώτ·ες νά άντιδραοουν στήν
πραγματοποιηθή! τοΰ ουνεδρί-
ου καί νά φωνάζουν «£ζω ά
δργανα τοΰ διεθνοΰς Σιωνι-
σμοϋ». Νά περΐφρον/ιρουν τίς
οίκονομΐκές τους προσφορές
καί νά μήί τοώς δώοουν χώρο
γιά τό συν1έδριο.
Καλοΰ,με καί την 'Εκκληοία
νά δραστηραοιποΐίΐθή ΐτ&ρισοότε-
ρο, νά σι>γκαΛιέση την Σύνοδο
τής Ίί-ραρχίας της ΚρήιΓης γιά
ν·ά συνιτιανίοτι τόν άγώναι, καί
νά διαφωτίση τόν Λαό μέ έν
τυπα, ομιλίες καί δημοσιεύ-
αει·ς. Τό διακρΐαιτιοτιχό φυλλό>
διο πού κυκλοφόρηρε οττίς έκ
κΐλησίες τό Γραφΐϊο Διαφωτί-
σεως της Άρχιεατϊοκοπής Κρή
της την Κυιριακή 30 Μαίου
1Θ76 δέν τό θεωροΰιμε άρκε-
τό.
'Ειπισΐϊμαίνουιμε τούς κινιδύ
νους πού διατιριέχει ή Κρήτη
άπ' την είοβαλή χίλαων δυό ζέ
νωτν ατό νηοί ιρας, χιλιαστών,
μασώνων, εβραίων, άρερικά-
νων κλοτ. Ή είοβολή αύτπ εί¬
ναι πολύ Βποπτΐΐι, γιατί τείνει
νά άλλάξει τόν πολιτιοτικό μας
χαρακτηρα.
Στήν Πάτρα, πού επρόκειτο
νιά γίνΊΕΐ παρόμοια εκδηλώση
των χιλιαστών, κλήρος καί λα
ός ζεοττκώθηκαν κι' έτοι ή χω
,ροφυλακή δέν χορήγτΐσε την
άπαιτούιμενη όδεΐβ. Στό Ήρά-
κλειο τί γίνειταα; Ό τόπος
ιμας κατάνττιισε άματέλι ξέφρα
γο; Κι' βν ύαιάρχουν νόμοι που
έπιτρέπουν την όποιαδήιποτε
λατρεϊα, μήπως δέν ύατάρ'χουν
κι' αλλοι πού έιπιβάλουν την
μή χορήγηρη αδείας δταν κιν
'δυνεύ^ι νά διαοαλευιτεϊ ή δη-
(μόοια τάξη, ή δταν ύπάρχει
■φόβος άναιζϋΐπύριιχτης παθΏν
τοϋ ηαρελθόντος,
Περιμένουμε νά δοΰρε σέ
τί ένΊέριγειες θώ ηροχωρήοιει ή
Άρχιεπισκοπή καί ή Έλληνι-
«.ή Χωροφυλαική.
ΠΑΡΑ3ΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Τράκαρε, λέβι, ή μοτοσυ-
κλέ,ττα τό γάϊδαρο καί οκοτώ-
θηκε ή Γερμανίδα τουιρίστρια
πού καθόταν στό πίσω κάθι-
σμα. Δέν είναι ή πρώτΐ φορά
πού άσχολεϊται ή στήλΐ> μέ
την ξέφρενη ταχύτΐνΐα των μη
χανηράΐτων τούτων. Φιλόδο-
ξοι ραλιλίστες, πού θαριρείς καί
ζοΰνε μόνο αύτοί σ' αυτόν τόν
Μόσμο, όργώνουν τούς δρό-
μους ά)ψΤ>ρώντας τους κανόνες
της κυκλοφορίας, καταιπατών-
τας την κοινή ήσυχία.
Δέν γνωρίζομε Λν τό δυστύ
χΓρα στά Μάταλλα όφείλεται
σέ μιά τέτοκι αίτία. "Ασχετα
αμως, άιπ' αύτό ικΐς δίδει την
όκρορμή νά ύιπογραμμίοουμε
γιά ιμιά άκόμη ρρο·ρά τούς κινδύ
νους πού διατρέκουμβ δλοι, πε
ζοί καί καβαλάρπδες άπό τίς έ
πίδειχτικίές φιλοδοξίες μερικΰν
— μερωθων.
ΟΧΕΤΟΣ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
άιπό αιύτό τό αϋοχος, ό ύπαίιθ'ρι
ος ύιπόνομος;
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...
"Αλλο ΐταλι καί τουτο. Μέσα
στήν πόλιη) έΎας ζεοκέτιαστος
όχεττός. 'Εκεϊ κώπου στ4ν Καί
νούιργια ΓΓόρτο (γωνία άδοΰ
ΈροκρΓΛτΐς καί Γεωονιάδτ}) τα
βρώμηικα νε,ρά τθν ύπονόμων...
ρέουν (ρυοακότα,τα πάνω στήν
έσαφάΐνιεια τοΰ κήπου (δαση).
Τα καταοκευάσματα αΰτά έ
ξυπη,ρεταΰν λίγες καινουργιο-
χτιομένες πολυκατοικίες στήν
περιοχή Μασταμηα' κ' έπειδή
ϊσως θά κόοτιζε... έ'να κάρρο
λεφτύ μια ύΐΐόγεια σωλήνωοη,
άφήνονται τα βρωμόνερα λεΰ-
τερα, ν·ά ομίγουνε τίς αλλες
έγκαταατιάθεις αποχέτευσης
πού ύπάρχουν καί νά... όδεύ
ουν στήν θάλασοα.
Αύτά δυοτυιχως συιμβαίνουν.
100 ρ&τρα ύπόνομος είναι ...
ύπαίθριος. Καί δέ .οωτήθηκε
κανένας δμεσα ένδιαφερόμε-
νος μέ άποτέΛβομα νά άναγκα
ζονται οί πε·ρίοικοι νά... άπο-
λαμβΐάνουν τίς... εύωδίες καί
τό κουνούιπα. Τώρα πού καλο
καίρεφε, ΐιαράιγινε τό κακό.
Λογιων — λονιων δντορα πε-
ριτριγυιρίζουν σ' όλόκληρη την
περιοχή.
Τό 'Υγειονουικό λέει, δέν
είναι ύηεύβυνο. Καί ό Δηΐμος,
τιρονσηαωπότατος, δοτειλε £ναν
έργάτη κτ' δναν ψεκαστηιρα μέ
την έλπίδα πώς λύνεται όοιστι
χά καί τελβσίδακα τό πρόβλημα
τοΰ κουνου~οΰ. ΚΓ οί βρω-
μΐές; Καί τα μικρόβια;...
ΟΙ κάτοικοι, λένε, πώς τό
μεγαλλί-περο ποοοστό των παι
διωνι πού Μαθαίνσνν μινιγγίτι-
δα, κατοικεί στήν γύρω πβοιο
χή. Τί λέβι, αν είναι κι' αύτό
άλήθεΐα, ό Λημος;
Θ6 στεΐλει αόραγε ξανά τόν
... ψεκαθτή;
"Β, οχι, κύριβ Δίήιε. Τόοα
καί τόοα λεκρτόΙ δίδονται γαά
τουιριστακές άξκ>ποιήσεις, άνα-
στήλιασεις τ&ιχων κλπ. θά ρα
λίριί;ες αν ΰτέβετες δυό τσουβά
λκι τσϊμέντο γιά νά σκβιπαιοτεΐ
ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ^ΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΏΝ
ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΚΡΑιΤΟΥΣ
ΥιΠΗΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΛΝ
Ν.Δ. 4178)61 ΑΜ 018087)01
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός:
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ^ ΓΕΩΡ. ΕΜΜ.
ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΣΚΑΛΑΝ ΙΟΥ
Γνωρίζομεν ύμϊν δπ άηε-
σταλη είς 'Υιπ)σττρα Τραπέίτκ
'ΕλλΙάδος Ηρακλείου ή ύατ" α¬
ριθ. 43250 έντολή πληρωμιής
έκ δρχ. 120 διά την καταβο¬
λήν υμίν ποοαστοϋ 4ο)ο τίίς
έπιδικασθείίοης Γειρμανικίίς ά-
ποζημιώσεως συμφώνως πρός
τάς διατάζεις τοΰ Ν.Δ. 4178)
61 καί παρακαλούμεν όπως με
ριμνήση/πε διά ττίν εϊσπιραξιν.
Ό Διευβυντής
ΔΙΟΝ. ΚΟΥΔΙΓΚΕΛΗΣ
"Ομη.ρος των Γερμανβν ή-
ταν ό δνθρωπος. Άπ' ώρα σέ
ΐιίρο ηερίμενε τό έκτελεστικό
άπόσπαορα νά τού οτερήρει τή
ζωή γιατί ΐητπρέτηοε την Πα¬
τρίδα. Πολλά ύπόφερε γιά χά
ΡΠ της. Καί τώρα ήρθε ή ώιρα
τής. · · · δικαίωσης.
Νά πάει λέει, νά είσπράζει
τό τίμτϊμα των αγωνίαν τού.
Νά πάει νά σταθεΐ στήν ούρά,
νά χάσει κάμιποσες ώρες μέ-
χρι ναρθει ή ώρα τής ηλΐιρω-
μης γιά νά είσπράζει 120 (ε¬
κατόν εϊκοσι) δραχμιέςΐ
Φαντάστηκαν ραίνεται, οί
άμμόδιοι δτι πληρώνοντας τό
4ο )ο της άττοίημίωσης, ζεπίλη
ρώνει τό χοέος της ή πολιτεία
άΐτένανίπ στούς άγωνιστές, τα
παιδία τίίς.
"Ετοα, λοκπόν, τΐ]ΐοΰιμιε τούς
άγωνιοτές; Πετώντας λίνα πά
λιοφΐχουλα α' αύτούς πού ά-
παρνήθηκαν τή ζα*ή, διατρανώ
νοντας τή ωωνή τους γιά τα
πανανθρώπινα Ιδανικά, τή λευ
τειΡΐά καί τή Δημοκρατία.
"Ας μδς έπιιτοαηεϊ νά διερω
τηθοΰιμιε: Ποΰ βρηκβ την δύνα
μη έκεϊνος πού Βκλειοε την
ποράίενη έτούτη είδοηοίηση
μέοα στό φάκελλο γιόι νά την
στείλλιει, στόν ίίνθριι«πο!Ι! "Ε-
τσι δηλαβιτί γιά νώ τόν πε£σου
με νά σταματήοει λίγες ωρες
στήν ούοά τάίν Τρασΐεζιτικων
Ταμεΐων, ώσπου νά εΐσιτράξει
τόν... όβολό τού.
ΣΗΜ.: Εύ,τυιχβς, ό παραπά
νω δικαιοΰχος εΐναιι κά,τοϊκος
Σκαλανίου. ΔηΛαδή τα λβφτά
πού θά ιπάρει, τόν φαώνουν νά
πλη,ρώαει τα είοιτήρια τοθ πή
γαινοερχομοΰ. Γίά σκεφθεΐτε
δμως τί θά γτνότανε Λν κατοι
κουσέ στή... Βιάννο...
Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΛΜΛΝΙΑ
Θεοτοκοττούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
^ε^.
ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Εύχάριστο ιτεριβάλλον — Λογικές τιμές
ΣΗΜ.: Σςρβίρουμε την οττεσιαλιτέ μας «Εύτύχιος»
ΧΙΛΙΑΔ 4
ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
21 ΙΟΥΗΙΟΥ .»/4
Μ ΑΛΗΘΕΙΑ
χωρις φοβο και ηαθος
ΚΡ1ΣΕ1Σ & ΣΧΟΛΙΑ
ΜΠΙΣΙΑΣ;
Άπό τνόιτε καταογήθηκβ ή το-
ιπΐκΐή αύτοοΊοίκΐηρη; Άπό πότε
οί έ—εΎΐμένοι δρκοντβς δέν £
χοινν τό δικαίωρο νά έκφρά-
ζουτν τα αΐοθήματα των δπρο-
των τους; "ΟΙα αύτά θυιμιίζουν
ττολύ φασιορό. "Ολα αύιτά θυ-
ιμίζουν αΛιλες έτκχχες, τϊού ό
Λ'αός προοτπαθεϊ νά ξεχάσει
Τώτοτε αϊλο .
ΠΑΑΙ Ο κ.
^ί ,μιά τελευταία· ένέ»γ€ΐα
τοϋ κ. Μηίοια, ηριίν άναχωιρή-
οει άπ' τό Ήράκλειο. νΕοιτει-
λε έίγγραφο στούς Δηιμάρχους
"Ηρακλείου καί Αρχανών, γιά
νά τούς έιΠΛτλ'ήζει έιηειδή πή
ιρανε ιμέρος στίς έκδηΛώσεις
τής Σητείας, κατά τοΰ κατά-
ατλου τοΰ βου Σίτόλου.
Ασφαλώς δέν εϊμαοτε καλά.
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΟΥ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ άρκετά χρόνια, έχει έγκατασταθεΐ στήν Λεω-
φόρο Έθνικής Άντίστασης, τό Μηχανολογικό Γραφεΐο Η¬
ρακλείου. "Ετσι, όλόκληρος ό δρόμος είναι καθημερινά γεμά
τος άπό κάθε λογής όχήματα, πού καταφτάνουν γιά διάφο-
ρες δουλειές στό Μηχανολογικό.
Είναι άοιανόητο νά βρίσκεται μέσα στή καρδιά τής
πόλης τό Μηχανολογικό Γραφεΐο. ΟΙ ττόρτες των γύρω σπι-
τιών, είναι ττάντα «κλεισμένες» άπό τούς δγκους των τροχο
φόρων, ττού φτάνουν καμμιά φορά μέχρι καί 30 καί 35 τόν-
νους. Ό δρόμος, χαλασμένος καί οτρωμένος πρόχειρα μέ
χαλίκια καί χώματα, κοσμεΐται άττό τα λαδωμένα στουττιά
καί τα λάδια των αύτοκινήτων.
Δέν είναι δμως οί μοναδικές άκαθαρσίες αύτές. Ο! όδη-
γο! των διαφόρων αΰτοκινητων', μιά καί δέν ύττάρχει δλλη
λύση, εχουν μετατρέψει σέ ττρόχειρα άφοδευτήρια τούς τοί-
χοι/ς των γύρω σττ ιτιών καί τα άνοικοδόμητσ οίκόπεδα.
'Ετσι οΰτε λόγος γιά τταιδικά παιγνίδια καί τέτοια στήν
παραττάνω περιοχή.
Έξ άλλου, λόγω της κατάστασης τγού έπικρατεΤ, συμ-
δαίνουν κατά καιρούς διάφορα αύτοκινητιστικά άτυχήματο',
ιδιαιτέρα στή γωνία τής Λεωφόρου Γεωργιάδη καί Έθνικής
Άντίστασης.
Διατυπώνονται έττίσης ΰπόνοιες άττό μέρους των κατοί-
κων, ότι λόγω τής κλίσεως τού έδάφους ττρός τή γέφυρα
Πατελλών, δέν είναι κατάλληλο τό έδαφος τού δρόμου, στά
τόσα μεγάλα 6άρη των σημερινών αύτοκινήτων.
Καί ρωτάμε: Είναι σωστό, τό Μηχανολογικό νά δρίσκε
ται μέσα στήν πόλη δημιουργώντας τόσίχ προβλήματα
στούς κατοίκους; Άκόμη κάτι άκούστηκε γιά πρόταση με-
ταφοράς τού. Είναι άληθινή ή ττληροφορία καί ττότε προβλέ
πεται ή εκτελέση της;
Ή άγόρευση τοϋ δικηγόρον
κ. Σταύρον Κανελλόπουλου
Ή άγόιρευιση τού συνΐγγόιρου
ύπε/ρασπίοεως τοΰ Μάνου Χα¬
ρή,, Άθηναίου δικηγόρου κ.
Σιχαύιρου ΚενεΛΛόπουλου, έκ-
τός άπό την ίίψογΓΐ νομική έηι
χεφηιματολογΐα, υπήρξε £να
κήίριυιγμα υπέρ τήις έλειυθεροτυ
τϊίας, δνα μάθηιμα δημοκρααι
κης άγωγης καί ούσια0τιχοθ
σεβααμοΰ των ουνταγίματικών
θεαμων. Έπ' αύιτοϋ ό κ. Στ.
ΚανεΑλόπουλος εΐπΐε:
«"Οταν μιλδρε γιά καιτωκιύ-
ρωση συνατγματακων δ·καιωιμά
των, σηιμ,αίνει δτι αύτό δέν εί¬
ναι απλώς θεω·ρία, είναι κυιρί
ως ποάξιι καί είναι ττράςη κα-
θτιμ&ρινή καί είναι πράξη κυιρί
ως δΐκαστηιριακή. "Αν ύμνοΰ
ΐμιε την έΛίυθειοοτυπία, ύμνοΰ
ρε τό Σύντατγρα, ά/λλά δταν
είς την εφαρμογήν καταλύωμε
τίίς διατάξεις τοΰ Συντάιγιμα
τος, τότε είναι έιμβταιγιμός....
Δέν ύπάηιχιει συγγραφεύς, δέν
ύιπάριχΐΐ έφαιιιιοστής τοΰ νό-
μου, πού νά μην δχει διακηρύ
ζει δτι οί νόιμοι τταέτίει νά προ
σαριμόζωνται στό πρωιτο· νοάμ-
ιμα τού Νόμου, ταΰ Συντάγιμα
τος.
'ΑΛλά καί ώς πι »ός τό πνεΰ
υβ τοϋ Συνπα,ΎΐμαίΤος, έβω είς
αυτόν τόν τόπον, πού ορθώς
φαίνιετΐ'αι εγεννήθη, ή Δη;μο-
κοαΐτία καί ή 'ΕΛευΟε,ο&ι. οί
τΐράγονοί μας, έικεΐνοι πού
ιΡ&ς έ,χάοισαν την 'ΕΛΐευθειρία
δχουιν τό υειγάΐλο τίτλο τιμ
δπ οντά τ».Γ«ϋτα ΈΛληνικά Συν
τάγρα'τα, («παρου'τοκαπνισμέ·
νοι άκό1^α άιπ' τούς άιγών-ες,
έθέσπισαν δωτάξεις πού καηο-
χΐυιρώνουν την 'Εΐλιευθεροιυ!ηία
καί τα δικαιώματα τού άνθρώ
που κοί τοϋ ΐκΛίτου κάΐ άπιό
τα συνηάιγρατα έκιεϊνα ύπάιρ-
χίει μιά ίστοριία τιμηίτική, γιά δ
λα τα 'Ελληνικά Συιντά;γμχιιτα,
πού κατοχυρώνουν μ£ πολλές
διατάζεις την Έλευθεροτυπία,
την έΐλευθεράα τής οκέψεως
καί την ελευθερία) τοΰ λόγου·.
Γιαΐτί &έ.ν είναι άνθριοιπος 8-
ποιος δέν £χει έλευθείίία σκέ
ψιεως. Γιαιτΐ έκείνιο πού δια-
κρΐίΜει τό λογικόν δν, τάν ίίν-
βρωτκ). άτΐ' τό δΐλογο, άπ' τό
ζώον, είναι ή σκ·έψη καί σκέ
ψί οΊτραΐνει δκιφηασις καί έκ¬
φρασις οτΓ(μαίνει Τύπος καί Τύ
τίος σΐϊΐκιίνιει έΛευθερ4α.
"Αν αύτά δέ·ν ηνουν συνεί
δη|ση καί Πί>άζη, τότε ή ύπε-
ρουσία της ΔΓκμοκιοαιτίας κατα
λΐύιεται καί ρπαρεϊ νά μιλάιμε
γιά ΔΓ|υοκΐ'>ατίες καί Έιλ'ευβε-
'Ρ^ίες καί νά κα·μαρώνουιμε νιά
τάν πολιτιαυή μας, δικος €ίς
την ττρ&ξιν έχομεν δκκτΛιιτορι-
κή νοΌ·τροτΐία, δυκτατορική πρα
κτικιή, άνΐΐιδηροιςραιτική, άντι
ουνιταιγυιατική νομολογία. Καί
προκιειμέ.νοΐ) περί ποινικων δία
τάζεων ή θεωηία, καί ή πράξη
πρέιπει νά έναριιιονιίζονται
ιΐιΐερίτιτωση άι)ΐ|φιβολιίος τβρέπιει
νά είμεθα ύιπ^ιρ τοΰ κατηγορου
■μέ-νου καί δχι κοτά τοΰ καΐτη
γορουρένου. Ό δικαιθτής εΐνΐαι |
ύττοχρεωιμιένος νά κλίντί πρός
την έτπιεική διποψη, τή,ν ΰτίέιρ
τοΰ κατηιγιοιρουιμιένου καί δχΐ
ένανιτίον τοϋ Κιατηγορουιιένου,
ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΔΙΚΗ
ΠΑ ΤΟΝ «ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ»
ΟΙ ΕΠΑΓΓιΐΛΐνΐΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΙ
• Ό κ. Μανώλης Ι. Μανωλάκης, κάτοικος Κατωφυγίου Πε¬
διάδος, παρα—ονεΐται δτι ή Κοινότητά τού έχει ρίξει τώρα
καί ΤΓΪντε χρόνια μττάζα σ' ίνα οίκόττεδό τού καί δέν τάχει
βγάλει άκόμη. Γιά τό θέμα αύτό άττασχολεΐται χρόνια τώρα
χωρίς άττοτέλεσμα.
θ} Ό κ. Νΐκος Βελιγραντάκης, τταρο—οΐΐΐται δτι εξω άττό
τό κατάστημά τού (Ζωγράψου καί Ρ. Χούρδου γωνία) έ-
χουνε έναποτεθεΐ τώρα καί δυό μήνες σχουττίδια καί ττέτρες,
χωρίς νά καταβάλλεται καμμιά προσπαθεία γιά νά φύ-
γουν, άν καί έττοΐνειλημένα τδχει ζητήσει άττό τίς αρμοδίας
Δημστικές 'Υττηρεσίες.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΝ
Τί ηροτείνουν ενδιαφερομένη Κοινότητες
ΠροιχΘές έπραιγρατοιηοΐΐί&η σύ
οοαεφι είς «6 Ήράκιλειο των:
ΔημάΙρκου Άνα>γείο>ν καί Προ-
έδρων Κοινοτήιταίν Γωνιών
Μαλββυζίου - Μονής - Τυλίσ¬
σου - Κορκρων - Καμχϊρίου - Κε
ραμουτοίου - Λουιτρακίου καί
τού Νοαιαιρχιακοϋ Συρβούλου
κ. θωμά Νάθενο σχετικώς μέ
τό θέμα τής τιεπαφορας τθν
σχουαηδιών τού Δήμου 'Ηρα-
κιλείου σέ πε.ριοχί| πού θίγει
βλας τάς άνΗβτώρω Κοινότητος,
καί απεφάσισαν τα εξής:
1. 'Εχχρράζουν την λύίτην
τους διατί αί άρνόδιοι ύιτττιρε-
σΐαι Νοραρκίας — Δημος Ή-
ροκιλιείου, ουδόλως δλαβαν
ύιπ' βφιν τιον τό ύσιόρνηιμα ποίι
ύηεβλιήΌη την 2&ην)5)76, άΑ-
λά ώς άνέχρε,ρεν ή έφηιμειρΐς
ΑΛΛΑΓΗ ή άριμοδία 'Ε—Λροΐΐίι
άηεφάακσε την έν λόγω με-Αι-
φορίι.
2. Άιπβφάσιοβν ν άστείλουν
σέ φωιτοηΐυατία την μβλέτπ τής
έ,ταιρείας ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚίΙΝ
ΕΡΕΥΝΠΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΣιΕΩΣ Α.Ε., ή όποία διά
λογ)σιιόν τί,ς Ε.Τ.Β.Α. ποαγ-
μαιτοποιεϊ ήδη έρευνητικας ερ¬
γασίας είς την έν λόγω περιο-
χή, είς τιόν ΝαμίοΓρον Ηρα¬
κλείου *οα! είς τα μέΑ*ι τής Νο-
μαιρχιοκής 'Επιτροτΐίίς.
3. "Νά ηραγματοίποιηθοΰν
άιπό τίς έν λόγω Καινότητες
γενικές Σ·υνελεύσεις, τα πορί-
σματα των οποίων νά ύποβά-
λουν αρμοδίως.
4. Νά άτνατεθη είς Νοιμιχόν
τό δλον θέικι, προκειμένου νά
μβλετηθη ή νομΒμότης διά την
έβθλογτι ·ττ1ς νένις τκποθεσίας
των οκουιπιδιων.
Διά την 'Επα'εροιπήν
θ. ΝΑΘΕΝΑΣ
ΝΟΜΑΡ)ΚΟΣ ΣΥΜ)ΑΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΑΛ)ΖΙΟΥ
• Σννέχ. χπ& την ϊβλ. 1
τιραμάιτεια. Είναι δλα ώοαΐα
αοαί φτηνά. Μάς προοχμέρουν
κάθιοιμα). Περϋμένομε λίγη ώ
ρα, μας ΐΓε'ρΐιμένουιν 4λΛη τό-
ση. Ρωτάρε ΐκ&ς ΐιάιεΐ ή δου-
ίλειά.
— Κολά δάξα τώ θεώ. θαυ
ιμάζοιμε τα έμιπορεύιματα. θαυ-
μάθ(μ·ε τό κουράγιο των άνθρώ
ττων.
Πάτε άναίξατε, ΡωτΟ,με.
Πρό τέοσ&ρο χρόνια, μάς άπαν
τοϋν. Είναι Δευτέρα καί στήν
όίκρη τής πόρΐτας ύιπόρχει μιά
«βούργια» γειμάτη κι" δνο χαρ
τί άιπό ηαικέτο ιμέ τή ούστα-
οη. Φαίνεται πώς έχρθαοϊ: μό-
λις άιπ' τό χωριό. Καλή βδομά
δα τούς εύχόμαστε καί α>εύγο
με. Άφοΰ «δόξα τώ θεώ» πά-
ν« δλα καΐλώ καί ύπάοχει στήν
πόριτα ή βούΐρινια ττκ γρηός,
τα τουριστικα
Φέρεται είς γνώσιν των έν-
διιαφιειροιμένιων δτι υπό τοΰ
ΕΟΤ παιρ'εαάθτ) (ή η,τοθεσμία
ύιποβολής αίτήσεων) μέχρι
30ί)ς Ίουνίου 197Θ ή η,οοθε-
σμία ΐιποθοιλίϊς αίτήσεωιν ύιπδ
των 1διακτρ,τί>ν οΐκιίΰν κειμιέ-
νων είς τάς Νοτίους Άκιτάς
τοΰ Νομοΰ, διά την κατασκευ¬
ήν ή έτησκευιήν των είς τουιρι-
στικά δωρύτια πρός κάιυτμιν
των τουριαηκω,ν άναγκων.
Η ΖΥΓΚΕΝΤΡΟΧΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΟΝ ΥΠ001ΗΦΙΟΝ
ΑΙΜΟΤ. ΣΧΟΛΟΝ
Μειγάλη οαγκέντρωση π,ρα/γ-
ιμιαιΐοποιήθηικε ττροχθές ιιύ 6ρά6υ
στήν αίθουσα της ΒαοιΛχκής
τοΰ Άγίου Μάρκου άιπό δια-
νκ»ριτυρομένου; ύατοψηφίους
σπσυιδαστές των Άνωτάιων
Σχολων. Σ.τή συγικένιηρωοιη
παιραβιρέθηικαν έικτός άιπιό τούς
νέους καί πκΛιλοΙ γον€ϊς, κυιρι-
ος δέ όριιλιηιτής ήταν ό φιλάλο-
γος κ. Μιχ. Νικολιδάκης. Με-
■τά την άμιιλία καί τούς χαΐρε-
•τιορούς πρός την ονγκένιτρω-
ση, έικδόθηικε ψήφιιοιμαι τό ό-
ττοίο θά 0Γταί> οτή,ν Κυβί,ρνίη
ικιαιΐ τόν 'Υττουριγό Παιδείας,
στό όττοϊσ έκφράζεταα ή γενική
ά,νίτίθεοη σιτή μείωση τοΰ άιριθ-
ιμοϋ των ύιποψηίρίων γχά τα
ιποΰ έίμεινε οτό χωριό γιά ν'
άινοίξουν τα παιδία μαγοζϊ στή
χώρα.
Πάνω σ' αύτό τό μοτίβο εί
■ναι τα πεοισοόιτε,ρα μαγαζΐά έ
6ώ κάτω στή «Μικρή Καλλι¬
φόρνια». Μΐπορεϊ νά είναι καί
χιλάδες, ποίος κάθε,ται νά τα
ιμετ(χήοει σέ τέιτοια στενοκο-
τιιά.
Έκιεΐ στήν αϊθουοα τοΰ Μο
ν,οιμελοΰς κάθε βδομάδα ή έ-
ιπαιγίγελρατοβιοτέοτΛ'ες συνω¬
θούνται μτΐρσστά στούς πίνακες
ιμέ τούς άτέΛειωτους Κιαταλό-
γουις τού ΤΕΒΕ ίΐ τού ΙΚΑ.
Καττνίζουν καί πε'ριμένουν
νδρΐθει ή σειρά τους στούς δια
ιδρόρους τής πνιγΕ.ρίίς άναιμο-
νής. Μασαγικοί, Σιδεοάδες, ύ-
δραυ>ιικοί, ήλεκ.·τ[οολογοι, ι»τα-
κάλιδες καί καφεπζήδες καί κά
θε λογής μαιγαζάιτωριες. ΕΙμαι
νιώ τό ΤΕΒΕ οοϋ λοει ό 6νβς.
'Εγώ εΐμαι νιά τό ΙΚΑ. ΕΙχα
£να ΐκιραγυιό... άρχίζει νά οσΰ
πιεϊ, άιλλάι τόν ίρωνάζει ό δι-
κηγόρος, δτι ή"ρθε ή σειρά
τού.
Είναι τραγικά μεγάιλο τό
δράιμα Των άνθοώπων πού
ναν, σωστά τί άιπιό λάθος, γιά
νά ζήρουιν έστογνε.λιμια'τοβιοτέ
χνες καί ιμ3κροεπιχεΐιριη(|)ατίες
ο' έ*να έσκΐΰχιακό άοτιικό Κέν
τρο δπως είναι τό Ήράκλειο.
Χωρίς καλά — καλά νά ουνει
δηιτοποιήσουν την π-ράζιηι τους.
βρέθηκαν οί πεοιοσότεροΐ όιπό
τή μαά ιιέ.οα, στήν ήλλη &ηχε
ρηΐμαιτίες μέ μαγαζί καί ΤΕΒΕ
Μέ έ,νοίκιο, φόοους, τΐ>1έ«ρω-
να, ΙΚΑ, Γραιιΐ/;ιάιτκ), συρφωνΐ]
τιικά, ητόστιμα κηί ώλλαΙ
"Αφτιραν τίς περιουσίε
τισυς στό χωραό, γιά τού* γέ·
ρους. Τούς κούρασε ή γής κα
ήιρθαν νά ζεκουοαστοΰν στή
δπως συμβαίνει στήν
νιη ύιπόθεση».
Συνεχίζοντες ο κ. Στ. Κα-
νελλάπουλος άναφέρει παρα-
κάτω:
....«Ή ΒσυΑίι, ό μ^γας Ε¬
λευθέριος Βενιζέλος άψήφΊοαν
τίς σχιετικές διαίτάζεις καί £κα
μαν διάταξιν ειδικήν, μέ την ό
ποίον έιπέτ'ρεψαν τόν άπάΛυΓτον
δλιεγχον των διΐμοσίων λει-
τουιργων. 'Εΐν δψει των δηοα-
ατηρίων βδιιδιε είς τόιν καττϊγο
ρούρενον τό δκκαίωιμα ν ά άνα
καλΐέστι καί νά μην -τιμωρηθή·
Καί ό 'Ελευθέ-ριος Βενιίέλος,
αύτό τό ιμβγάλο τέκνο τής Κρή
-ρης, καί τής Ελλάδος, μιλών
τας στήν ΒουΛή έφερε πολίλά
παραδείγίμαιτα. Εΐχε πιή διά
τούς τάτε ύβραατάς τού: οθτε
έ»κ1έιφθτ|κα νά κάρω ρήινυση,
οάτε θ' άφι'ισιο· ύπουιογόν νά
μηνύση εφημερίδα, παιρά ιΐόνο
είς ,μίαν πειπϋΐΓϊτωσιν, εάν άπο-
δώσει συγκιεκρίμέ,νον γεγονός
£χον σχέσιν μέ την διαχείρη-
σιητ των κοινών. Τόιτε θά τόν
ύποχρεώσω νά κάμει μήνυσΐν,
βχι ττεριϋβρίσεως άρχής, άλλά
συκοφαντικής δυσφηιμίσεακ:,
γιά νά έοοει τό δικαίωμα ό ΕΙ
σαγ[γελεύς, ό πολίτης, τό δικα
στήΐριιον νά έλέγζει την άλή-
θεια ί άναλιήβεια τοϋ περιστα
ΐτιικοΰ.
Νά ή σωστή ϊννοια τής Δι-
κακκτύνιης. Νά ή έ"νοια τής Δή
μοίο,οαιτίας. Νά γιαιτί ό Νό-
μος δέν πιτέιπιει νά μΕτα&ληθή
είς φίμωτρον ναιπιμοφανές. Σή
)ϊζρι δχει γίνει κλίνη τοΰ
Προκρούοτη, ιπού τοποθετεΐ-
ται ό δηροσιογ.ράιφ·ος καί κρίνε
ται άνάιλαγα μέ την καιτάστα
ση. άνάλογα μέ την νοοτρο-
σΐία, την άντίδοοση καί, την
προοδευαική, την άηηρκαιοιιέ
νη, την οκουιριααμέντ!, τΤ| οκο
ταδισπκή.... έΐτανέριχομ'αι οττίν
μορφή μΐάς ιαλΚης Προσκρου
στειας, στήν όιποία τοποθετεί-
ται ό άιΤΛΧχής δπμοσιογράφος
καΐ μέ τό μ^ροοκόπιο καί υΐ
τα (ρασαιμαιίν, άφαιοοΰμιεν μί¬
αν λέξιν, Πίροοθέτοιμεν μίαν λέ
ζιν, μεγενθύνουμε νιέ τό ωα
κό μιά φράθη, γιά νά τοΰ κ£εί
σουρε τό οιτόΐϋα καί δέν τολ-
μοϋιυιε νά τόν φέροιρε κατηιγο
ρού,μενο γιά συκοφαντικη δυ-
σφιήριση, νιά νά ικπορεϊ νά ά-
τήν άλιίθεια...»
κ. Στ. Κα
μεταξύ
Την προσεχιή Πέ»β-τ» 24
Ίουνίου θά γίινι&ι οτό Τριμε-
λές Πληιμιμιελειοδΐίκεΐο Ήιρα-
κίλΐείου μαάι άικόρα δίκη., οττήν ό
ποία κατηιγιορούιμενος είναι ό
Διευθυντάς μας Μάνος Χ^ης.
Ή δίκη αυτή γίνβται Οστερα
άιπό μήνυιση τοθ Άγιρονόμου
Άΐποοιτόιλου Κωνσταντίνου καί
άιφορά στό δηροσΓευμα τής Α¬
ΛΗΘΕΙΑΣ οτίς 1)»)75 «Ο
ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑ-
ΚΑΣ». Συιγκαιττ>γορούμενοι
τοΰ Μάνουι Χάιρπ· είναι οί 'Ειμι
•μόν. Καΐλαϊτζακης> Παν. Μουν
τ,ράκτκ:, Νικ. Μουντράκ.Γ)ς, Βα
σίλ. ΧρΑστοφαράκΐις καί Σω-
κράτης Βογιατζάιακ. οί άποϊοι
ίίΐμως άθωώθηικαν ττμόοφΐτα.
γιά τό ϊδιο αδίκιΐΐμα, άπ' τό
Τρςιμελές
'ΗΓκικίλείου
Ό βουιΐευτής Κανειΐιΐόπουιΐος
νιά την ενταξη οτήν Ε.Ο.Κ
Προχθές τό &ράδυ στίς 8 στήν
αϊθουοια τσϋ 'Ειμπορικοΰ καί
Βιομηοοαντκοϋ 'ΕπιμιεΑηιτΐ>ριίου
'Ηιρακλίίου μίληοε ό Βουλευ-
τής ,τής ΕΔΗιΚ κ. Άθ.
Καν'ειλλάπουΛος ιμέ θέ.μ«:
«Γιατΐ ζτροΰμε την έίνταξή μας
στήν ΕΟΚ».
Τόν όμ'λητιή παρουοίαοε
στό τκ»λιυιπ,ιιθές άκ.ροαττ>ρ«ο ό
Πρόΐδρος τού ΕΒΕΗ κ. Άλ.
Μ»λιοσείιδης.
ΤΗΝ ώμαλία είχ« όργαινώοει
τό 'Επιιμελιητήριο, στά ηλαίοια
τής π,ροοτιαθείας τού γιά την
ένημέ,ρωοή τδιν μελών τοΰ πά
νω στά θέιμϊιτα τής ΕΟΚ.
ΰρα
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΔΙΚΗ
ΑΘΩΩΘΕΝΤΕΣ
Μ*έ ς>υλιάκΐιοη 8 ήιμερων ό κα
θένας κοταιδικάστηικαν ύρή-
μΐην γιά παράνονη άφιοοο-
κόλλΐρη οί Μανώλης Λαμπρά¬
κης καί ό Βαγγέίλης Σταυρακά
κ)ης άιπό τό Πταισματοδικεΐο
'Ηρακλείου.
Οί παραιπάνω, δπως είναι
γνωστό είχαν ΐΐαραπεμρθτ)
στό ϊδιο δικαοτϊήριο μέ την ϊδια
καΐτπ/γορίαι «οί γιά την ϊδια πρά
ξη (κολλοθοαιν άφίοσες στίς
14 Απριλίου 1976 μέ τίς ο¬
ποίες ζη·τοΰσαν τόν έίταναιπα·
τρισιμό των ττθιλΐΓΠΐκων προτχρύ-
γων) καί άιθωώθηκαν γιατϊ τό
διικαστήιθΐο έιοοινε πως ή άστυ-
νσμακή διατάξη 21Α πού 6πα-
γορεύει τή/ν άφ·ιισσοκόληοη δ*·
άφαρδ τίς πολιτικές άφίσσες.
Μβτά την άθώωσή τους δρως
καί παρρα την Ο'παρζη τοΰ διε-
δικασμένου ό ΕίσαγγεΛέας "Ή-
ρακ,λείου κ. Ζαηρπάς
την έκ νέου δίωξή τους γιά
την ϊδια ιπράξη, βάσει μιάς ά"-
γνωστης κι άχοησΐιμοττοίτιτη ώς
τώρα Άοτυνιομιικής Διαιτάζε-
ως, τής 11Β)197β.
"Ηδη οί καίΜΐδιικ·α}θέντ€ς έ-
ζή-πηοαν μέσω τοΰ δικηιγόρου
τους κ. Δηιμήιτιρη Ευριτάκη άπό
τόν Είσαγγελέα ΉρακΛείου νά
άσκήρη ίίφεση Καιτά τής άποφά
σεως τοϋ ΠτοααματοδικΕίου
άφιοΰ ή ποινή Πού τούς έτΐιβιλή
θηκε έί>ήμην δέν είναι έφέ-
οιμη.
"Αν δμως τό αϋτρμή τους
ούτό 8έν πραιγΐμιατοποιη|&ή οί
Ήαταιδικαοθέ'ντες θά κάιμουν α¬
ναίρεσιν, στόν "Άρειο Πάιγο
αυνέχεια.
'νετλΛΛπουΛος.
άΐλλων:
Άλλά πάνω στούς έπόγγελ
ιματοβιοτέιχνες καί τα προβΛή-
ιματά τους έχομε νά ποθμε πολ
λά.
Ν.Π.
ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
,\Κ0Ι!.>1ΙΙ
— ΟΙ είσαγωγικές έξετάσεις τοθ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟτ'»
ΓΥΜΝΑΣ ΙΟΥ θά γίνχχη/ στίς 24 καί 25 Ίουνίου.
— Τα δικαιολογητικά (Άττολι-ήριο ΔημοτικοΟ μέ
σχετική αίτηση) γίνονται δεκτά στά γραψεΐα μας: Άρ
χοντοπούλου 5 πλατ. Άγίας Αίκατερίνης τηλ. 284-
398.
— Φροντιστήρια γιά τούς ύττοψηφίους γίνονται στό
Έκτταιδευτήριο Λεωφόρος Κνωσού Άγιος Ιωάννης.
— Περισσότερες πληροΦορίες δίδονται καθημερινά
άπό τα γραφεΐα τού 'Εκπαιδευτηρίοι; Άρχσντοτ^ούλο^
5 (ττλατ. Άγίας Αικατερίνης) τηλ. 284-398 καί άττό
τή Γραμματεία τοΰ Γι/μνασίου Λεωφόρος Κνωσού —
Άγιος 'Ιωάννης τηλ. 231-424.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΔΗΑΩΣΗ
Γιά νά άρθή κάθε τυχόν τταρεξήγηση σχετικά μέ
τή στάση μας ττάνω στό θέμσ των αρχαιρεσιών τοθ
Κυνηγετικοϋ Συλλόγου Ηρακλείου:
α) Δηλώνουμε μέ τόν ττιό κατηγορηματικό τρόττο
δτι εΤνχχι ττέρα γιά πέρα άναληθή καί παρα—λανητικά
τα διαδιδόμενα ότι δήθεν έμεΤς έχομε ταχθεΐ μέ τό μέ-
ρος τού ενός ή τοΰ άλλου συνδυασμοΰ, άφοΰ είναι
γνωστό δτι τόν τελευταΐο καιρό καταβάλλαμε άττε-
γνωσμένες τΓροσττάθειες γιά νά τταραμερισβοθν οί δια*
φωνίες καί νά επιτευχθή ή συνενώση καί ή συνεργσ-
σία άνάμεσα στά δραστήρισ καί Ικανά στελέχη τοθ
Συλλόγου.
β) Καλοΰμε δλους τούς κυνηγούς νά ψηφίσουν κα¬
τά συνείδηση ώστε αύτοι πού θά έκλεγοΰν στή νέα
διοίκηση νά είναι σέ θέση νά έργασΰοθν σκληρά γιά
την άνσσυγκρότηση καί την ττροκοττή τοθ Συλλόγου.
Ήράκλειο 18)6)76
Μέ ονναδελφικούς χαιρετισμούς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
«Μ·έ έ^έιπλπιξε ή σηιμερινή
έιΐνφάνιση τοΰ κ. Εισαγγελέως.
Τάσιον νέος ι>έ τόσον άπηιρχαι
ομιένες άνπιλήφίεις κα άκόμη
μαΰ έίκαιμ€ έντύιπωοιι, ένώ τόν
εγνώριζα ώς ψύχιραιιμο, πως
την ψυχραΐίμία τού την
πού άπ-Λσνείτο ό άτυχής
καιτιηιγορούμιενος. Πως την £
χαοε σέ τέτοιο βαθιιό. ώστε
ηαρά τόν σεβασμό πού διαθέ-
τει στόν κατηγρρουιμενο, 2φθα
σε μέχρι τοΰ σηρείου, θά δλ£
γα, διαΐϊλΐϊΝτΐιορων καί μέχρι
τοϋ σηιμείου νά αιην άκούεΐ τί
λέιγει ό καΛτ}γορούμενχ>ς. Τοΰ
εΐλιεγε ό άτυχής: Κύριε Είσαγ
γε,λΐέα, δΐέν λέω δτΐ δέν πρέ-
ηει νά έκΝΕλοΰνιται οί άστοιφά-
σεις, κάθε βλίλο. Δέν λέω δ¬
τι δέιν είναι σιεβασιτές. "ΑλΑο
θέλω νά πώ. "Οχΐ ξύ,λο. "Οοα
κλωτσιές. Αΰτό λέω».
Σιτή συνέχεια ό κ. Στ. Κα-
νελλάπουΑος άνΰφέρθιηκιε τόσο
ατό ηραγιμαιτικά ΐιεραοιταιτικά
πού συνθέτουιν τό έπίιδικο δη-
μοσίευΐνία, δσο καί στή καθαρό
ναμΐκή έατιχεΐιρηματολογία.
Τε.λιειώνκ>ντας, ό κ. Σιτ. Κα
νε'λλάηουΐλος άνέρερε χβρα-
κτηιριστΐίκά:
«"Οταν λιέ'ει καινιείς ό τάδε
ταιμίας είναι λωποδίΐτης, εί¬
ναι αΐσχιρός άπΐααεωνας, σδς
έριωιτώ κύριοι 'Εφιέται, τό λέω
γιά ιτόν όνθρωπο, Τό λέω
διά τόν ταρίαν, τό λέω διά
τόν διοικητήν... Τό λέω γιά
τόν κύριο αΰιτόν εϊτε λέγεται
θεοφνλογιοιννάικος, εϊτε Χατζη
ζήσης, εϊτε Καιραπαναγιώτης
ό οποίος κοΐΗ'χοώιιιενος τής
θέσεώς τού έβαοάνισε άνθρώ-
τιουις— καΐ ·ποΰ άηο&ίδω κατπ
γορίαν &τι — καιταχρώμενο
τής θέαεώς τσυ έκαμε παρανο
μίαν. Πώς άΛ,λοιώς νά τό πω
κύΐρΐοι 'Εφίπαι, "Αν πώ δτι
θεοφΛοίγιαννόικος είναι 6ασα
νιιοηής, δέιν ηρΐέηει νά τό πω
γιατί είναι αυντταγματάρχης.»
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΞΕΝΑΚΗΣ
Τό Τοιμελές Έφετεΐο Πα-
τρών καταδίκασε τόν έΐττ·ιμο
ΕΙσαΐγγελέα Γ. Ξενάκη, σέ η>υ
λάκΜη 5 μηνών μέ τριβτή άνα
στοιλή κοί τόν έκδ6τη τΐ}ς «Χρι
στκΐνικτίς» Νικ. Ψαιρουδάκη,
σέ χ.ρΓ|ματική τνοΓνή 10.000
δρχ., γ»ά παράβαση τοΰ Ν6-
ίμοι> 1092)38.
Τό 'Βφετεΐο δέχθηικε δτι τό
τη)λ&γράφΓΐιμα ιπού δηιμοοιεύτη-
κε στήν ■«Χοϊστιανική» μέ τό
οποΐο ό κ. Γ. Ξενάκης χαρακτή
ριζε τούς έτ>έιτες κ.κ Π. Λο
γοθέιτη καί Ι. ΓΓΪβα «δικαστι
κούς ·δοσί1λονους» συνιστά τό
άδίκτρα της άηλής δυσφήιμη-
σης διά τοΰ Τύπου.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
. ΑΣΧΗ/ΜΟΝΕΙ
Τό Σάββατο 12)β στίς 11 μ
ιμ. στό Μαψενεϊο «Ρέιμβη» των
Χανίωιν «αί ένώ ή τηλεόραιση
ίίαρουσίαζε τόν άρχηιγό τοΰ
ΠΑΣΟΚ -Ανδρέα Παπανδρέ
ου, ό Άρεριικανός Κάρυ Κρίστο
φερ Λ.οχισ« νά άοκηιΐονεΐ, νιά
βρίθει καί νά μουτιΓώνει, άττο-
καλώντας τόν άοκΐϊγό τού ΠΑ
ΣΟΚ γουΐροΰνι.
Οί θαμωνες προοπάθηααν
στήν άρχή νά τόν νουθετήοουν,
έικεϊνος όν»κ; δχι ρόνον συνε¬
χίση τΙ>ν άπαοάδεκττι συμιπερ:
φσι,Γίά τού·, άλΛά έιπετέθη καί
κατά τοΰ Νβκ. Βέλου, ό ότκ>ί
ος κιαί εκάλεσε ιτήν Χωροφυ-
λακή, ή άποία τόν συνέΑΐαβε
Καιτιά τοΰ ύβοιστοΰ άμερικα
νού υπεβλήθη ρήνυση στίιν Εί
σαγγΐελία Χανίων.
Ή &ρα είναι τέσσερις
,μεσημβρίαν. Προοοχι'ι .
χή, ά πΛΧίμος βρχιοε.
καί ών δέν δ,οχιοε
πόλειμος, Λρχ»ε ό
πόλειμος.
Προσοχή - προσοχή. Ή ^
είναι 4 καί 15' καί 7". ·υ
τιόΜεψος συνεχίζεται. Τα άεοο
πλάνα άιπό μικ,ρΐό Οφος
©V.
τοΰν μιέσα στ' ού-πά )ΐας. γ ·
ζουιν τα κοκκαλά μος. ^πό-
ζουν τα τζίΜΛα μας. Πίρνδνί
ιμέσα άπ' τό τύιιηανά μας, ,^,,
βλίζουν τίς σάρείες μας,
Προσοχή - προοοοτή, ίδ&ί
Κάντια Κρέτα, μέ ά·»)}^.
— Μά γιατί μδς &«τ6πτ6Τε
— Δέν μέ διιακότκί,τε ^^
τε, Άρέ τί κάνετ€, 'Εά,ν ^
άκοϋιε λοιιπόν, οδς ποραΚ1ΰ
στεϊλτε αύτό τό
"Άχτου-γκ - γ ^
Τουριστιικά Ήοάΐτλειο. 'Εδώ λ
Παττρίδα τού Μϊντοβ καί τού
Παιτούχα. Άλά, 4λό. Φροντί¬
ση γιά την οιαμετοχονίδιή ^
όστών μας ρετά τόν
Ομ6. ΠοοτΐΜοϋμε νβ ϋν
στά λυΐάαματα ί| στό γιιΛ,ι1ν('
φαράγκι. Τί εϊπ«τε δέν εΙ0ΙΕ
οΰτε σεϊς άριμόδιος. Τότε ποΰ
νά πσϋμε τόν πόνο μας. ^
'Δήμαοχο εϊηατε, Μά δέν ^
ιπάιμε τώρα τε.ευταΓα χαί Τ000
καλά. ΓιαΛί; Γιατί ^
ψηχρίοαιμε. &πνΟ {
τουριοτ,.
δέν βοίσκομβ Πυ
άπό τα καβασάΚΜ τοθ
μεσπμεριοΰ. άλλά δέν ν,υ-
τώοαΛΚ ά~5 τα Ντί - σί ^
Σταιματοΰνε ιμιά στιτγιμή Τ4
Νιτί - οί - σίζ, καί «ηλακώνει»
ή Μιπί - "Εί. Φεύγει ή Μηι
- "Εϊ καί ένσκύητει ή Σουίς.
"Εϊρ. Ξεκοομιπιίζεται ή Σουίς-
' Εϊρ «μηουκάΐρει» ή Λουφπάν
οα. «Σπάιει» ή Λουϊ>τχάοα καί
ζουιμάρει ή Άϊρ - Φράνς. Και
μόλις γλυηώοουμε άπό τή
Άϊρ - Φράνς, ν ά τό τζάμπο
τής Όιυμ«τιακής. Μάλιστα δέ
στ)3ΐνίς μου, δλα καταμεοήμερο
ίί ζηιμερώιματα πάνω στη >λυ-
κα τοϋ Οπνου.
— 'ΑΛό, ββν μ' άκοθτε
Σ&ς ζάλιοα εϊηατε, Μά άφοΰ
μέ άχοΰ~. δέν τα άκοϋτε αύ
τα, — Ποία· επτατε, Ναί ού
τα, τα σηιμεοινά Φαν,τόμ.
Άλό... Μά δεαηοίνίς μου
έοεϊς δέν μ' άκοθτε καθολου
Μ^ΐπως είσθε... ή μήηως ό ηο
τέιρας σβς κάνει κουφώιιατα,
'Εάν ναί, οτείλ— ~ν οδς ηα
ρακαΛω νά μοΰ «ρτιάξει «5 δι
κά μου, γναιτί σήμεοα ίσπαο(»
στίς 4 καί 15' καί 7".
Καί πέοτε τού νά μην
τό ιιεοημέρι, γιατί άηαγορεύ-
εται «Λόγω κοινής ήουχίας>
Ρ
ΜΙΑ ΑΧΟΜΑ
ΚΑΤΑΑΙΚΗ
Την πιερασμένΐ) Πέρπττι,
στό Δ' Τ,οιιιελές ΠΙληιμιμεΛειο
διχεϋο Αθηνών §γινε ή δίκη
5 νέωιν ότταδων τής άβαοίλευ
της Δημοκρατίας πού πα,ραπιερ
φθΐηικαν γιά ψειχδορκία έπειδή
κιατήννΎειλαν βασιΛόφιρονες,
πού τρείς μέ^ες ηρίν άπ' τό
Δηιμοψήφισμα άνόραιζαν έκλο-
γικά βιβΐλιάρΐια.
Βεβαία οί κατηιγορούΐίενοι
Δηιμοκ,ράιτβς πιάσανε 42 έααλο-
γικά βι,βλιάρκι, άλλά υστειρα,
άσι' την κατανγελία τους, μιε-
ταιμορκρώθηικαν σέ διαδοσίες.
Μέ ,τήν άηόΦασή τού τό Δ'
Τραιμελές άπήιλλαξε τούς: τέοσε
Ρ€ς νέους καί καταδΐκαοε τόν
Σΐϊαιμ. Άιγοιπη,τό σέ 10 μήν€:
φυλακιή, γιά ψευδορκ,ία καί
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κ. ΜΓΤΙΣΙΛΣ
Ή έιπιιυροπή κρίσεως Νομαρ
χών έ"6αλε σττι διαθέση τοΰ 'Υ
που'ργείου 'Εοωιτερικιων τάν
Νοιμάρχΐ} ΉρακΛείου κ. Μηί-
σια, κρίνοντας δτι δέν θά πΓί1
ηει νά θεωρηθίϊ όιατιηιρηίτέος.
"Υσΐερα άπ' την παο·αηάνω
άιπάφαση ό κ. Μϊπίσιας αναχω¬
ρεί άπ' την πόλη ρας καί οί
άγωνες τής έφηιμερίδας μας
δΛθιΐόνονται. 'Ελιπίζθιμε καί εύ
χάμΐαιστε ό νέος Νομάριχης ν'
άνιπληφθτί καλύαερα τα προ-
θλιήμαιϊα τοΰ Νομοΰ 'Ηρακλεί
ου καί νά ουνεργασθή άρμονι
κάχτερα μέ ολους τούς παιρά
γοντες τής τοπακής αύτοδΐοική
σεως.
ΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΡα
Ή τεχνολογία τοθ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
πρώιη τβχνολογία τού χόσμου, τώρα καί
στήν Κρήτη.
• Ψαγεϊα — Τηλεοράσεις — Ραδιόφωνα
—Άνεμιστήρες.
• Πλυντήρια—Ραπτομηχανές — Αύτό-
ματα σίδερα.
Ήλεκτρικέ; σκοθπβς — 'Ηλίκτρικϋς
έί—Κουδούνια.
Φωτογραφιχές κ^ί κινηματογραφι-
Δ
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΡΩΣΣΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 6.500
Έγγυδται ή τεχνική τής
2οσ4βλιστικών βημοκρα·
τιών.
Γενικάς Άντιπροσωπος Κρήτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
ιρινοϋ 214 Χανιόπορτα
280-647
Τηλ
ΛΑΛΑεΛ■*>!'■■■— —
«Μ
ΦΡΟίΝΤΙΣΤΗΡίΟ
ΑΝΟΤΛΤΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΟΣ
ΤΜΗΜλΤΑ ΠΑ ΟίΟΙΣ ΤΟΥΣ ΚΥΜΟΥΣ
ΤΑ ίμήμαία ΐΑ* θβρινηβ ηοριόβοο άρχΐζονν: 24 ΊοιΐνΙον γιά «ο·68
ά—οφοίΐοοβ κοί ΐΑν 1η ΊονΑΙον γιά *οΦ& |χαθη«6β Ε' κοί ΣΤ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λιναρδάκης Νικ. - Μπαλιζάκικ Στυλ. - Σαμαράκης Εύάγ.-Σΐαυρουλάκης Γεώργ. - Χριοιοδουλάκης Έμμ.
%**
^νΜ»νν*«νννΜ»νΜ«ννν
Μέγεθος Γραμματοσειράς