56630 – ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αριθμός τεύχους

2031

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/12/1940
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΜΩΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
ΗΗΑΡύΗΑΙ
Έξωτ.Λ. Αγγλ. 2
βοογ 720
ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940
ΕΤΟΣ 9ον ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 2031
ιιμιιμιι ____ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑ·ΗΜΕΡΙ^Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
"""""«■ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,„„„„„„„„„„„„„.....||||||||||||||Π|........ΙΙ|ΙΐηΐΙ1ΙΙΜΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΐυΐΙΙΙ1ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΠΙΙΗΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ·.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΠΙΙΙΙΙΜΜΙΠΠΙΙΙΙΙΙΜ'»»
Γραφεϊα-Τυπογραφεϊα Όδός
ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟ Ι...
Υπάρχουν είς τήν Ιστο-
ρίαν τής άνθρωπότητος κη¬
λίδες οΐ όποΐαι μένουν ανε¬
ξίτηλοι. "Υπάρχουν μεταξύ
των λαών τής γής εθνότητες
πού προσβάλλουν το γένος
των ανθρώπων καΐ στιγμα¬
τίζουν τόν πολιτισμόν μέ τάς
πράξεις των. Υπάρχουν έ·
πιισόδια βίς τό πέρασμα τον
αΙώνων τά όποια ή Ιστορία
αναφέρει μέ δέος καΐ φρι-
κίασιν. Έν τούτοις, κανείς
βανδαλισμός, καμμία βαρβα-
ρότης, ούδβμία χυβαιότης
Εφθασε ποτέ τάς πράξεις
τοΟ φασισμοΟ. Ή Ιστορία
των πολέμων, α( δέλτοι των
μαύρων έποχων, οι τόμοι ο(
όποιοι περιέχουν τα επεισό¬
δια των άγριωιέρων επιδρο¬
μών, δέν αναφέρουν ούδα-
μοΟ γεγονότα παρόμοια προς
εκείνα των οποίων αναδει¬
κνύονται [ΟίκτροΙ ήρωες ο(
φασΤσται υποτακτικοί τοΟ
Μπενΐτο Μουσολίνι.
ΑΙ δρβαΐ τοΟ ΤζεγκΙς Χάν
δταν έξεκίνησαν από τά βά¬
η ή Ανατολάς διέπραξαν
βαρβαρότητας σκληράς άγρι-'
ότητος. Τά στίφη τοΟ Ταμερ-
λάνου δταν έξεχύθησαν άπό
τάς νεκρωμένος στέπας των
έπροκάλεσαν τήν έρήμασιν,
τόν ιρόμον καΐ τό δέος καΐ
ένέσπειραν τόν θάνατον. ΑΙ
Ατακτοι καΐ άσύντακτοι λεγε¬
ώνες τοΟ Αττίλα Εφεραν
τήν έρήμωσιν μέ τό πΟρ καΐ
τόν σίδηρον παντοΟ άπό δ·
που διέβησαν.
ΟΙ βάνδαλοι μετέβαλαν τά
πάντα ε[ς ερείπια καΐ τε·
φραν. "Όλοι 8μως αότοί, υ¬
πήρξαν περιπτώσεις κατά
τάς οποίας έσββάσθησαν τά
παιδία καΐ τους γέροντας,
τους ασθενείς καΐ τους αό¬
πλους.
"Ολ·ι αυτοί εϊχον καΐ στιγ-
μάς κατά τάς οποίας ήσθά-
νοντο κρίσεις συνειδήσεως.
ΕΤχον καΐ τά φωτεινά δια¬
λείμματα των.
ΟΙ φασΐσται, αυτοί ο( σύγ¬
χρονοι βάρβαροι, βέν αίσθά-
νονται οΟίε οΤκτον οβτε Ι-
λεος. Δέν δοκιμάζουν ποτέ
κρίσιν συνειδήσεως. Διότι
δέν Εχουν συ· ε.δησιν.
ΕΤναι άσηνείδητα τέρατα
μέ άπέραντον κσκίαν, μέ ά-
προσμέτρητον εγκληματικό¬
τητα. Εμπρός είς τόν Μου¬
σολίνι ώχριοΟν καΐ ό Ταμερ
λανος κα14ό Τζεγκίς Χάν καΐ
ό Αττίλας. "Εμπρός ε!ς τάς
ωμότητας τοΟ φασισμοΟ εΤ
ναι άθωα επεισόδια κσΐ αυτά
τά φοβερά μαρτύρια τής Ιε·
ρας εξετάσεως.
Ίδέτε τά κατορθώματα
των φασιστών: Προχθές ή
Χριστιανοσύνη έπανηγύριζε
τήν μεγαλυτέραν έορτήντης:
Τήν γέννησιν τοΟ ΧριστοΟ.
Είς δλον τόν κόσμον, άνε-
πέμποντο Ομνοι προς τόν
θβόν, εύχαΐ υπέρ τής είρή-
νης, δεήσεις προς κατασίγα-
σιν τον παθών καΐ άποκατά-
στασιν τής γαλήνης είς τόν
κόσμον. Μόνον οϊ φασίται
δέν συνεκινήθησαν καΐ δέν
ήσθάνθησαν ψυχική ν καΐ θρη
σκευτικήν κατάνυξιν.
Τέρατα μίσου:,κακίας, 8ο-
λιότητος καΐ ύπανθρωπίας,
εδρον κατάλληλον τήν εϋ
καιρίαν προς άνάπτυξιν τής
κακοποιού δράσεως των. "Α¬
νίκανοι οί φασίσται αεροπό¬
ροι νά δράσουν είς τά μέ¬
τωπα, έπέδραμον καΐ πάλιν
κατά τής Κερκύρας καΐ τήν
{βομβάρδισαν δι" είκοστήν
τρίτην φοράν. ΚαΙ έφόνευ-
σαν άθωα γυναικόπαιδα
καθ' ί|ν στιγμήν έξήρχοντο
άπό τάς εκκλησίας καΐ έκρή-
μνησαν οΙκίας δπου επρό¬
κειτο νά ΰμνολογηθβ ή Γέν-
νησις τοΟ ΧριστοΟ. ΕΤναι δέ
ώς γνωστόν ή Κέρκυρα πό-
λις ανοχύρωτος. "Αοπλος.
Απροστάτευτος εντελώς.
Διότι, ώς εΤνε γνωστόν, υ¬
πάρχει διεθνής σύμβασις, υ¬
πογραφείσα καΐ Ισχύουσα
άφ' ή" ς ή Μεγάλη Βρεττανία
παρεχώρησε τάς νήσους τοΟ
Ιονίου είς τήν Ελλάδα, ή Α
ποία ωριζε ρητώς δτι ή Κέρ
κυρα θά παραμεΐνη άνοχύ
ρωτσς. ΚσΙ ή σύμβασις αΟιη
ίτηρήθη πιστώς μετ' άπα-
ρεγκλίτου ακριβείας. Ή
Κέρκυρα Εμεινε τελείως ανο¬
χύρωτος. ΚαΙ ό πληθυσμός
της, βίρηνικός, πολιτισμένος,
αφοσιωμένος ε(ς τά γράμμα¬
τα, τάς τέχνας καί τά παρα¬
γωγικά Εργα του, ή"το πάν¬
τοτε καί εΤνε τελείως άο¬
πλος.
Άλλ' 6λα αυτά, ή άγιότης
τής ημέρας των Χριστουγέν
νων, ή (ερότης τοΟ άπαραβιη
στου, τοΟ ανοχύρωτου, τά
διεθνή νόμιμα, ο( ηθικοί νό
μοι, οί κανόνες τοβ πολέμου
δέν ήμποροΟσαν νά Εχουν
καμμίαν άξίαν δια τους φα¬
σίστας.
Τό είπομεν άλλωστε: Ό
φασισμός εΤναι έκβήλωσις
βαρβαρισμοί). Είναι προϊόν
τοΟ σκότους καί τής συγχύ
σεως. ΕΤναι τέκνον ιτ)ς πα¬
ρακμής καί πατήρ τής κτη¬
νώδους βίας. ΕΤναι ή Βχφρα-
»ις τής ταπεινότερος χυδαιό-
τητος. ΕΤναι τό σκότος καί ό
βοΟρκος. ΕΤναι ή προσωπο-
ποίησις τή; βαναυσότητος.
Ή δέ έπικράτησίς του απε¬
τέλεσε σημεΐον καταπτώσε-
ως. ΚαΙ τά 18 χρόνια τής κα-
κοποιοΟ δράσεως του, έση-
μείωσαν τό μελανώτερον
στίγμα, τήν άπαισιωτέραν
κηλίδα είς τήν μακραίωνα
(σ^ρίαντων λαών τής γής.
Κ. ' δέν υπήρξε τό Εγκλημα
ιΨ Κερκύρας ή μοναδική
' > ήνωσις τής φασιστικής
υ χ *εως. Πρό τοΟ χθεσινοΟ
βομβαρδισμοί) ή Κέρκυρα
εΐχεν όποστή καί Αλλάς 22 έ
πιδρομάς τής φασιστική; α¬
εροπορίας, 8 πως καί πλεΐ-
σται άΛλαι ανοχύρωτοι πό¬
λεις εΤχον ΰαοσιή αλλεπάλ¬
ληλους δολοφονικός έπιθί-
σεις. "Ατελεύτητος είναι Αλ¬
λωστε ή σειρά τών ατιμιών
καί τον βανδαλισμών τής
μουσολινικής Ιταλίας. ΕΙς
τάς χθεσινάς λεπτομερείς
τηλεγραφικός ανταποκρίσεις
του, 6 πολεμικός απεσταλμέ¬
νος μας κ. Δογάνης μας Εδω
κετήν είκόνα τών βαρβαρι¬
σμών τους οποίους διέπρα¬
ξαν οΐ Ιταλοί στρατιώται
είς τήν Χειμάρραν πρό τής
έχδιώξεώς των εκείθεν ύπό
τοΟ νικηφόρου — έλευθερω-
τοΟ στρατοΟ μας.
'Αλλά προς τΐ νά συνεχί-
σωμεν; Είναι πλέον γνωστά
τά εγκλήματα τοΟ φασισμοΟ.
Ή παγκόσμιος κοινή γνώμη
Εχει έξεγερθή κατ' αύτοΟ.
ΚαΙ ή πανανθρωπίνη κατάρα
τόν διώκει. ΚαΙ ευτυχώς τό
οίκτρόν τέλος του δεν θά
βραδύνη. Ύ«ό τά ηΐ^ματα
τοΟ γενναίου στρατοΟ μας
καί των δυνάμεων ιής ενδό¬
ξου συμμάχου μας, τό φασι-
σοκύν τέρας κυλίεται οΐμό-
φυρτον. 01 βομβαρδισμοί τής
Κερκύρας καί οί βανδαλισμοί
τής Χειμάρρας ήσαν ο( τε¬
λευταίοι σφαδασμοί τών βαρ
βάρων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΞΙΟΙΙΝ ΙΟΝ ΑΓΓΑΡΜ
ΚΟΙΝΑ ΙΑΕΟΔΝ ΕΝΟΗΟΥΗ
ΤΗΝ ΕΛΑΑΑΑΙΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
Η ΠΡΘΙΦΟΝΙΙΪΙΙ 11! 1111! Ε. 1ΙΜΙΙΙ
/Κατά τήν προχθεσινήν δε((ωσιν
τών "Αγγλων αξιωματικών
είς τό Δημσρχίϊον, ή περιφε¬
ρειακή Διοικήτρια Ε.Ο.Μ. θη¬
λέων δ)νΙς 'Ηλ. Δημάκη, προ-
σεφώνησβ μέ τάς Ιξής εμπνευ¬
σμένος λέξεις τους ευγενείς
προσκεκλημένους/:
"Αγαπητοί ηροσκικλημέ
νοι μας
ΑΙσθανόμβθα έξαιρεηχήν
χαράν νά ΰποδεχώμβθα σήμερα
στην Όβγάνωσίν μας, Σάς, τά
τέκνα τής Μεγάλης Αγγλίας,
πού Αντιπροσωπεύει οέ δλον
τόν κόσμο τό Ιδεώδες τής Ι
λευθκρίας και του σεβασμοί)
τών λαών. Ή Εθνική Όργά·
νωσις Νεολαίας, ίκ μέρονς τής
οποίας σάς εΰχομαι, άς αντι¬
πρόσωπος 15 χιλ. κοριτσιών,
τό καλώς ήλθατε στον Νομό ν
Ηρακλείου, βίναι τό μεγαλύ
τερο δημιούργησα του Έθνι-
κο6 μας Κυβερνήτου χ. "Ι.
Μεταξά, Ο 6«οΐο; Ανβιοοπόλη-
οε καί {φιλοδόξησε νά δημι-
ονογήσιι μιά Ελλάδα νέα, πού
νά βα&ίσχ) παράλληλα μέ τήν
"Αρχαία, Ινδοξη, υπερήφανη
καί ηρωική καί ϊδρνσβ ι ην "Ε¬
θνική Όργάνωσι δντόί τής ό
ποίας διαπλάσββται δ νέος τύ
πος τοΰ "Βλληνος καί τής "Ελ-
ληνίδος μέ τάς αρχάς χαΐ τάς
απαιτήσεις τοΒ Νίου Κρά¬
τους τής 4ης Αυγούστου καί
μέ βάσι πρότυπα καθαρώς
Ελληνικά.
Κα Ι σήμερα δλοι οί "Ελλη
νες νέοι, μέ μιά καρδιά, Ιδεί
ξαν μέ τό υπέρτατο τεκμήριο
τής προσωπικής θυσίας δτι
γνωρίζουν καλά τά Ιστορικά
πεπρωμένα των. "Εδειξαν δτι
δβν είναι λαός κουρασμένος
καί παρηκμασμένος «ού σκύ
βει *«ό τό βάρος ίνός ενδόξου
παρελθόντος, άλλ' αντιθέτως
Ινας λαός γεμΛτος σφρίγος,
αρρενωπός καί ανδρείος που
συνεχίζει τΙς 4ψηλές ηαοαίό
σεις του, τών Θερμοπυλών, το€
Μαραθώνος· τής Σαλαμίνος,
τοΰ 1821 τοΰ 1912—13. ΚαΙ
σήμερα συνε^ίζομε τΙς δνδο-
ξες σελίδες τής Ιστορίας μας
εμπνευσμένοι ά«ό τήν πνοήν
«ιο* μδς ένεψύχωσε καί ξύπνη
σε στίς Ελληνικές ψυχές μας
δλες *1ς αρετές χβΐ τά προτε¬
ρήματα τής φνλής μας.
ΚαΙ δέν είναι τυχαίο γεγο¬
νός πβς ή μικρή "Ελλάς σε
τούτη τήν Αποφασιστική στιγ¬
μή της Ιηροτίμηυβ νά χύσχ) το
αΐμα τη; υπερασπίζοντας ϊήν
"Ελευθερία της Λ«° »οΟ νά
στβυρώσχι τά χέρια καί νά ϋ-
ποκύψη αναίμακτα στον Ράρ-
βϋρο εισβολέα της, ηβν φαίνε¬
ται δέν διάβασε τήν Ιστορία
της γιά νά μή ξίρΏ &* ·*Ι"*α
Ινας μικρός υπερήφανος λαός
πού προτιμά τόν θάνατο από
τή δουλεία.
| Άλλ' ή Ελλάς ήταν μικρή
, καί δταν άντιμε ώπισε, τους
{Πέρσας μικρή χ ί ·ΐαν ε
δώσε στον κόσμο τόν
Μηλτιάδη» τόν Λεωνίδα, τόν
Θεμιστοκλή, μιχρη χαΐ δταν
Εχτισε τόν Παρθεώνα.
Άλλ' οί νίκες της ήταν πάν
τα νίκες τοΟ πνεύματος και
τής ηθική;.
Και σήμερα πολεμούμε Ε
χοντας πάλι τήν ηθική δύναμι
μέ τό μέ*ρο; μας και θά δεί¬
ξαμε ακόμα μιά φορά στους
Ελευθέρους ανθρώπους δτι...
«ή "Ελλάς δεν είναι 8να γεα>
γραφιχόν σημεΐον αλλά μιά
Ιδέα..»
Καί στον σημερινό αυτόν ά·
γωα μας Εχομε πάλι φίλη
«αϊ συναγωνίστρια τήν Μβγά-
λη Αγγλία διά τήν οποίαν οΐ
"Ελληνες δέν Ιλησμόνυσαν,
δέν θά λησμονήσουν ποτέ δτι
Εσπευσαν πάντα νά τουςβοη
θήσουν στίς δύσκολες στιγμές
τών "Εθνικών προσπαθειών
χαΐ Εδειξεν ανέκαθεν σ" αυ¬
τούς αίσθήματα εμπράκτου ά-
πης.
Ενθυμούνται τό Ναυαρι-
νον, ενθυμούνται τήν Έπ»ά·
νησον, τους "Αγγλους φιλέλ¬
ληνας πού ϊχυσαν τό αίμα
των, γιά τήν άπελευθέρωσι
τής "Ελλάδος. Ό Λόρδος Βύ¬
ρων ζή πάντα στην χαρδιά
κάθε "Ελληνος, σΛν μεγάλος
"Εθνικός μας ήοωας καί σά"ν
σύμβολο προς τήν Ελευθερία.
Ύ«άρχουν καί νωποί τάφοι
γι* τήν άσβεστη μνήμη τής
ευγνωμοσύνης χαΐ τής αγάπης
μας.
Στό χώμα τοΰτο τό ηρωικό
πού πατάμε, & ευγενείς αντι¬
πρόσωποι τής μεγάλης Άγ
γλίας, πού τά αίματα τών πα¬
τέρων μας Ιβαψαν σπιθαμή
προς σπιθαμή γιά νά μ«ς απο¬
δώσουν τήν Έλβυθερίαν, κά¬
τω άπό τόν ήλιο τοβ Θεοΰ, 5
χει πληρώσει τήν προσφορά
του χαΐ τό Βρβττανιχό αίμα.
«Ανδρών έβιφανών «βσα
ής τάφος».
Ή γή τοΰ "Ηρακλείου φυ¬
λάσσει τους τάφους τών επι¬
φανών "Αγγλβ)ν πβ* δΛ8σαν
προστατεύοντας την, χαΐ φυ
λάσσει τή μνήμη των Ιερή. Α-
χόμα Ινθυμουντβι χαλως δτι
Ιφιλοξένησαν τόν Βασιλέα των
επί 12 Ετη.
•Αξιότιμοι κύριοι,
Τήν δξαιρετιχήν ταίτην ή-
μέρβν του ΧριστιανισμοΟ, πον
συμβολίζει τό κήρυγμα τής ά
γάπης μεταξύ τών ανθρώπων
πού οί ΙχθροΕ μας καταπατοδν,
σβς χαιρετίζομβν, ώς εκπρο¬
σώπους τοΟ μεγάλου καί ευγε¬
νούς "Εθνους πον αγωνίζεται
κατά τής βαρβαρότητος χα! τής
Ι7ΗΤΗΜΑΤΑ
Μ(α ΘαυμασΙα φωτογραφία Από τό Αλβανικών μέτωπον τήν &ρα πού ή μάχη εύρίσκετο είς τήν με¬
γαλυτέραν της Εντσσιν διεξαγόμενη έν μέσφ χιονοσκεπών ορέων. 01 πολυβοληταΐ τρέχουν να στή¬
σουν τα πολυβόλα των. Μπρορτά προχωρεί ό γενναίος Αξιωματικός των πρώτος, μέ τό πιστόλι ΐΐς
τό χέρι καί τόν άκολουΘοΟν ο) φαντάροι του.
ιιιηιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιπίΗΐιΐΜΐιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιηιιηιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιηιιιι
ΉΕλληνικί,«ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ»
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ
Συκοφαντικά ψεύδη τών Ιταλών
8ον
«Τότε τβΟ απήντησα βτι
έν τοιαότυ περιπτώσει δέν
έδικαιολογεΐτο ή εναντίον
μας οΐιίασις καί επέμεινα πα
ρά τάς αντιρρήσεις του Βτι
ή Ιννοια τον λεχθέντων ί)το
οτι έγίνετο έν γνώσει μας
καί επομένως ή -ο Ικφρασις
δυσπιστίας καί οή προσβλη¬
τικές δι" ημάς.
ΤοΟ ϊξέθηκα ακόλουθος
βτι ή τοιαύτη δυσπιστία ου¬
δόλως έδικαιολογεΐτο διότι
ή "Ελλάς έτήρησεν έντίμως
καί είλικρινΟς τήν οπόσχε·
σίν της περί ούδετερότητος
καί έξήσκησεν βλην τήν έ-
πιρροήν της δπως ή εΙρήνη
διατηρηθώ είς τά Βαλκάνια.
Τήν πολιτική ν δέ ταύτη ν ή·
κολοΰθησεν ή Ελλάς άπ'
βίας χα! κρατοΐν μέσα από
τά σκοτάδια τοΟ μίσους χαΐ
τή( δουλείας πού Εχει βυθισθή
{, Εΰρέπη, άσβεστη τή λαμπά
δα τής "Ελευθερίας, τής "Ελπί¬
δας χαΐ τής αγάπης.
Ευχόμαστε άπό τά βάθη
τής χαρδίας μας χαΐ στό δνο-
μα τής δικαιοσύνης, τής ήθι
χής, 4 Ιδία επέτειος νά σάς
βρϋ θριαμβευτάς στά σπήτια
σας νά εορτάζετε τήν μεγάλη
νίκη. ΚαΙ θά σας ζητήσουμε
μονάχα νά μάς θυμάστε. Νά
θυμάστε τούτη τήν απόμερη
γωνιά Ινός νησι·0 γεμάτου
φλόγες καί αίματα πού είχε
τήν τιμή νά σάς δεχθβ φί
λους χαΐ συναγωνιστές στον
υψηλό &"{&Ύαχίκ ελευθερίας.
Ζήτω ή Αγγλία.
Ζήτω ή Ελλάς.
Χί τοΟ πολέμου καί οόχΐ
μόνον τώρα μετά τάς νίκας
τ&ν Γερμανών έν Γαλλία
Τότε ό κ. Γκράτσι συνεφώ-
νησε πλήρως είς τοΟτο καί
εΤπεν δη εύρισκώμεθα έν
πλήρει πλάνη έάν νομίζο
μεν δτι α( διαθέσεις τόσον
τοΟ κ. Μουσολίνι όσον κσΐ
τοΟ κ. Τσιάνο δέν εΤνε φι-
λικαί. Προσέθεσε Εέ εντό¬
νως δτι «δέν σας λέγφ προ-
σωπικήν μου γνώμην αλλά
σας όμιλο τήν στιγμήν αυ¬
τήν ώς πρεοβΐυτής ιΙ)ς [τα
λίας, δτι βέν ύ ταρχει ούδβ
μία δυσπιστία έκ μέρους τΤ|ς
Ιταλίας προς τήν "Ελλάδα
γενικώς καί Ιδιαιτέρως προς
τήν κυβέρνησιν αυτής.»
• *
*
Ό αντάξιος αντιπρόσωπος
τοΟ ψευδοκαίσαρος έψεύδε-
το κατά τόν μάλλον άσύστο-
λον τρόπον έν γνώσει δτι έ-
ψιύδετο διότι ήξερε πού ά-
πββλβπεν ή Ιταλία καί κ&π
περισσότερον, έψεύδετο άπό
σκοποΟ διά νά μάς έξαπατή-
σΓ) 6νφ ήξερε τΐ έβυσσοδο-
μβΐτο κατά τή"ς Ελλάδος τάς
ημέρας έκείνας.
Παραλαμβάνομεν ακόμη
άπά τό Ιδιον πρωθυπουργι
κόν σημείωμα, διότι εΐνε
πράγματι αποκαλυπτικό^:
«Μοί προσέθηκεν ό κ. Γκρά¬
τσι δτι εΤνε τάνον εκτεταμέ¬
να τά παράλια ήμΟν κσΐ τό¬
σον διακεκομμένης μορφής
ώστε δύναται κάλλιστα έν
κλήρει αγνοία ήμβν νά κα-
ταφύγη Άγγλικόν τι πλοΐον
είς ίρημόν τίνα όρμΐσκον.Τώ
απήντησα Βτι καί Αν ΰκοθέ-
σωμεν διι Ιρημός τις ορμί¬
σκος έχρησίμευσεν είς τό νά
καταφυγή Άγγλικόν τι πλοΐ¬
ον έν άννοία ήμαν θά ή^ύνα-
το ή Ιταλική κυβέρνησις, ά-
φοΟ ώς λέγεται Βχει φιλικός
προς ήμας διαθέσεις καί ού-
δεμίαν δυσπιστίαν νά έπιστή-
σρ φιλικώς τήν προσοχήν μας
οπότε θά έσπεύδαμεν καί ή-
μβΐς νά ένεργήσωμεν βπως
μας επιβάλλει ή ουδέτερο
της μας καί ουχί νά μας με
ταχειρ>σθ(1 έν Ρώμη κατά
τρόπον απειλητικό ν καί ά
σφαλάς ούχίσυνάδονταπρός
τάς άγαθάς ούτί)ς διαθέσεις»
Ζίύρετε τΐ άπήντησεν ό
Γκράτσι; "Οτι ό «.«ατά τά άλ¬
λα άριστος πρεσβευτής μας
είς Ρώμην βέν εΤνε εξοικειω¬
μένος μέ τόν ζ-»ηρόν τρόπον
τοΟ έΛφράζεσθαι τ©ν Ι Γαλών
έν γένει καί παρεξηγεί τήν
ζωηρότητα τής εκφράσεως,
αποδίδων αυτήν είς ουχί φι-
λικήν διάθεσιν ή" δυσπιστίαν
οϊπνες βέν υφίστανται».
—Τότε, παρετήρησεν ό
"Ελλην Πρωθυπουργός, κα¬
λόν θά ήΊτο νά γνωρίσετε είς
ή« Ρώμην 8π θά μάς ήτο
εξαιρετικώς εύχάριστον νά
ήλασσεν ό τόνος τοΟ κ. Τσι-
ανο προς τόν πρέσβυν μας
διά νά μή γεννάται έξ αύ-
τοΟ ή έντύπωσις 6τι α( σχέ¬
σεις μας δέν εΤνε φιλικαί.
Καί είς τό τέλος 6 ανεκδι¬
ήγητος κρέορυς τοΟ ακόμη
πιό ανεκδιήγητου πάτρονος,
άνελύθη είς νέας διαβεβαιώ¬
σεις φιλίας καί ελλείψεως
«πάσης δυσπισπιστίας άπό
μέρους τής Ιταλίας προς τήν
Βανδαλισμοί
01 άνθρωποι ί Ι οποίοι £
πετέθησαν τήν Μιγάλην
Παραοκ'οήν, τή»1 ώραν ά
κριβώς τή σταυρώσιως
του Χριοίοι, κατά τών 'Αλ.
βανώ-, οί άνθρωποι-άν
άνθρωποι ηρέαει ά λέγ«ν
ται οΐ όκοϊοι έδολοφόνη
σαν τόσον άνάνδρως ιήν
£λλην» ιήν ήμέραν τής
Παναγίας, καθ' ην στγμήν
4ψάλλ«το ή λειτουργία καί
τό σκάφος σημαιοστόλι-
στον άντιπροαώπαυε τό
Κράτος «(ς τόν πανηγυρι-
σμόν, δέν τ)το βέβάΐϊ δυνα
τόν νά σββασθοϋν οΟτι τά
Χριστούγβννα. ΚαΙ διίπρα
ξαν καί κατ-1 τήν ήμέραν
αότήν βανδαλισμούς άντα-
ξίους τής Ιστορίας καί τής
ηθικής ηορώσεως τοΟ φα
σισμοΟ: Έπέδραμον καί
«άλιν δι" 2ίην πλέον φοράν
κατά τής ανοχύρωτου Κιρ
κύρας οΐ φασίσται άκρο
πόροι καί έβομβάρδισαν
και «δολοφόνησαν αθώα
γυναικόπαιδα τήν ωραν
καθ' ή ν έξήρχοντο τών Ικ
κλησιών δπου βΐχον μιτα
Ρβ διά νά χαιρβτίσουν μέ
κατάνιξιν τήν γέννησιν τοΟ
θεανθρώπου!
Δέν Ικπλησσόμεθα ά«ό
τό νέον Ιγκλημα. Όρκιζό
μιθα δμω; δλοι οΐ "Ελλη¬
νες νά τους πολιμήσωμβν
μέχρις βτου τους συντρί
ψωμιν καί απαλλάξω μι ν
τόν κόσμον άπό τό μίασμα
των.
♦ ♦♦
Ή δεξίωση
τών "Αγγλων
Ή Ιδέα τής οργανώσεως
δεξιώσεως των "Αγγλων α¬
ξιωματικών κατά τήν ήμέραν
των Χριστουμέννων ύπηρξεν
ομολογουμένως θαυμασία
Ή επιτυχία βέ ιής όργανω
Έλληνικήν πολιτικήν κοί α¬
πολύτου φιλί*ή; βιαθέσεως
καί τοΟ Μουσολίνι καί τοΟ
Τσιάνο προς ιήν 'Ελλάβπ».
Αυτά καθ* καθ" ϊ^ στιγ
μήν έξεπονεΐτο τό σχέβιον
τή"ς είσβολής είς τήν άνύπο-
πτον "Ελλάδα, τήν στιγμήν
πού είχε βοθβ ή διαταγή βιά
τήν «"Ελλην» καί ένφ ήΓο ά
κόμη νωπόν τό μελάνι ε!ς
τάς έγγράφ υς βιαταγάς βιά
τήν βημιουργ(αν τοΟ «4τει-
σοδίου» Νταούί Χ5τζα. Μό
νον άνθρωποι μή γνωρ(ζον
τες τήν άξίον πού έχει ό δι-
δομένος έπανε ληαμενως λό
γος, ήαποροΟν νά όμιλοΟν
Ετσι κοί μόνον τί|ς Ιταλία ή
διπλωματία ίχει φθάσει είς
αυτό τό έξευτελιστικόν και
αναξιοπρεπές έπίπεβον.Άλλ'
δταν καί μ' δλα αύΐά, διεπι·
στώθη ή άπόφασις ι η; Έλ
λάλος νά προβείψυ καί ν" ά
ποφύγη τήν σύγκρουσιν πρόι
τάς προκλήσεις της, ή Ιτα¬
λία άπέβαλε πλέον τό προ-
σωπεΐον 5πως θά ϊδωμεν
αΟριον.
ί Οείσης εορτής ή'ο εξαίρετος.
Ι Είς μίαν άτμόσφαιραν έγ·
κΓτρδιότητος, πραγματικής ά·
ίτενφώσεως "Αγγλων καΐ
"Ελλήνων, είς άτμόσφαιραν
θίραης ιαΙ ειλικρινών έΝδη·
λώσεων, ίδόθη ό τόι/ος χής
αγάπης μας προς τους "Αγ¬
γλους. Κο.1 οί ευγενείς φίλο-
ξίνούμενο! μας ίζησαν κατά
τήν Μεγάλην αυτήν έ^ρτήν
ολίγας Βστω στιγμάς έν μέ-
οφ γενικής στοργής, συμ¬
παθείας, εΙλι^ρινων έπιδσψι-
λβΰσεοιν. "Αξίζει δέ Ιδιαίτε¬
ρος Επαινος είς τά μέ¬
λη τής^ Ε. Ο Μ. πού είρ·
γάσθησαν μέ τόσον ζήλον
μέ ένθουσιασμόν, μέ δην
τήν ψυχή ν των διά να εξα¬
σφαλίσουν τήν λσμπράν έπι-
τυχίαν τής έ?ρτής αυτής.
♦ ♦♦
Δύο άγεται
"Επί τβ ευκαιρία τής έορ-
αής των Χριστουγέννων ώμί-
λησαν ο( δύο μεγαλύτεροι
ήγέται λαών έν τφ κόσμφ.
Ό Πάπας, πνευματικός πα·
τήρ 300 εκατομμυρίων καθο¬
λικών καί ό κ. ΡοΟοβίλτ πρ6-
εδροςτής Μεγαλύτερος Δήμο
κρατίας τοΟ κόσμου. ΚαΙ ο(
δύο ηόχήθησαν τήν συντρι-
βήν των κακόν δαιμόνων οί
ό»( ΐοι Εφεραν τήν βυμφοράν
τοΟ πολέμου είς τόν κόσμον
καί τήν έπικράτησιν τής δι¬
καιοσύνης, τής ελευθερίας
καί τής είρήνης είς τήν γήν.
"Ετσι αϊ μεγαλύτεροι ή9ικαΙ
κσί ύλικαΐ δυνάμεις το Ο κό¬
σμου στρέφονται κατά των έχ
θρωνμας πού είναι καί,έχθροί
ολοκλήρου ιήςάνβρωπότηίος.
Ποίος ημπορεί νά άμφιβά-
λ]] πλέον διά τήν ταχεΐαν
συντριβή ν των;
Νέα ονόματα
Κρητώντραυματιών
ΟΙ κάτωθι Κρήτες νοση¬
λεύονται είς τό Στρατιωΐι-
κόν Μοσοκομεΐον Βίρροίας:
Νικολ. Καβελάκης Ταύρο-
νίτι Χανίων, Γιαυγιοτάκης
Μάρκος Κάργιες Χανίων.
Είς τό 4ον Στρατιω ικόν Νο-
σοκομεΐον θεσσαλονίκης νο¬
σηλεύονται οί κάτωθι Κρή¬
τες, "Αξιωματικός Μη^ ας Κιρ
λής καί στρατιώτης Παν.
Τσανακάκης έκ Σαχτουρίων
Ρεθύμντς Είς ιό δον Στρα-
τιωτικόν Νοσοκομεΐον θεσ¬
σαλονίκης Δ. Άνδριανάκης
εκ Λάκκων Χανίων, Α.
Μπουρμπουλάκης «Ις Μετα¬
ξά Χινίων, Ν. Δαμιανάκης
Χανιά, Δημ. Κονιός Ανώ¬
γεια Ρεθύμνου, Β. Βσρτζ ·
Οάκης Άλωνες Ρεθύμνου.
ΕΙς τό Ε' Στρατιωτικό ν
Νοσοκομιϊον θεσσαλονί¬
κης (Άμερ. Κολλέγιον) νο¬
σηλεύεται ώς τραυματίας
Α Καραγιάννης Ίδομινιύς
λοχίας έκ Μισοχωρίου Μο-
νοφατσίου, ιΐς 84 τό Γ'
ΣτρατίΜτικόν Νοσοκομιΐον
ό στρατιώτης Μαγιάρας
Άθαν. έκ Ρεθύμνης, πά
σι«ν ίκ κρυοπαγημάτων,
Τελευταΐαι ε
καΙ τηλεγράφημα τα
ΡΗΤ1ΚΑ ΝΕΑ
Ηράκλειο ν Κρήτη5
27 Δεκεμβρίου 1940
ιιι............ι,η,.,,,,,,,,.............,......,...................ιιιΐΜίΜΐι......■......·.■■■..···■·■■.......·Μΐ·ΜΐΜΗΐιΐΜαΐΗΐηιΐΗΐΗΗΗΐΗ·ιυηηιιιιαΐΜηηΗαηιυ.....ιιιιιι......ιιιαυιιιιι·.........····■···.....·ιι >......·......η ι........·■■····.............■·■■■ .πιφιιιιιιιιι...........ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.........ι............■■■·■■.■......■••••■ιηι.ιημιιμιηημηηιηιημιιιι............ιιιιιμ.ιιιιμι.ιμ...........ιιιιιι.....■■■■■
Κι
ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ,, ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑ1ΜΙΚΟΝ ΜΕΤΩΓΓΟΜ
ΕΙ! ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣΟ ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΙ ΥΙΟϋΡΕΙ ΕΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΙ
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑΙ ΑΠΟ ΑΕΙ ΑΙ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ* ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ! ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 45.000
ΤοΟ πολεμικοΟ απεσταλμένου μα5 εΐ£ το μέτωπον κ. ©. ΔΟΓΑΝΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΑ 27 12-40
(τοΟ πολβμικοΟ άπβσταλμέ
νου μας. 'Αρ θ. τηλ. 3783).—
Ή προέλασις τοΟ στρατοΟ
μας αίς τόν παραλιακόν το¬
μέα συνεχίζεται μεγαλειώ¬
δης μέ ταχών ρυθμόν.
Γενικώς βίς τόν τομέα της
Χειμάρρας, μετά τήν κατάρ-
ρβυσιν τής εχθρικής αντιστά¬
σεως σημειοΟνται χαρακτη¬
ριστικά συμπτώματα πλή¬
ρους αποσυνθέσεις τών φα-
σιστιχών δυνάμεων. Είς πολ¬
λά σημβΐττ τοΟ τομέως αύ-
τοΟ τα φασιστικά στράτευμα
τα εγκαταλείπουν πβσαν Ι¬
δίαν αντιστάσεως καΙ παρα¬
δίδονται είς τόν προελαυνον-
τα στρατόν μας μολονότι, είς
ώρισμένας τουλάχιστον πε¬
ριπτώσεις, Ιχουν δλας τάς
δυνατότητας κανονικής ύπο-
χωρήσεως.
ΥΠΑΤΗ
ΣΤΙΓΜΗ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΜίΙΜΙ ίΟΙΙί»!
ΟΡΗ ΚλΤΑΑΚνίΗ
ΪΗΙΙΗΙΪΙΪ
ΑΘΗΝΑΙ 27-12—40
(χοϋ άν)τοΰ μας)—Τό
πρακτορείον Ρώϋτερ με
ταδίδει δτι καθ' & τηλε
γραφεί σήμβρον δ έν τη
Δυτική Έρήμφπολεμικός
ανταποκριτής του, οΐ
"Αγγλοι ετοιμάζουν την
μεγάλην άποφασιστικήν
εφοδόν των προς κατά-
ληψιν τής Μπάρντια. ΑΙ
'Αγγλικοί δυνάμεις ένι-
σχΰυησαν διά νέων πο¬
λυαρίθμων βαρέων τηλε¬
βόλων πολλά των οποί¬
ων έρυμουλκήΰησαν ύπό
κυριευϋέντων Ιταλικών
αυτοκινήτων. Κατά μή¬
κος τής δδοΰ ήτις άγει
είς Μπάρντΐαν υπάρχει
ατελεύτητος σβιρά τάνκς
αυτοκινήτων και άλλων
πολεμικών μέσων τά ό
ποία σπεύδουν προς ένί
σχυσιν των Βρεττανικών
δυνάμεων.
Ανακοίνωση
Παρετηρήσαμεν δτι οΐ πλεΐ
στοι κάτοικοι της πόλεως
Ηρακλείου καΙ τών Συνοικι¬
σμών εσχάτως δέν συμμορ-
φοΟνται προς τάς εκδοθεί¬
σας βιαταγάς μας περί σβέ-
σεως φώτων κσΐ καταφυγής
τοότων είς τά ορισθέντα κα¬
ταφύγια, κατά τους συναγερ
μούς, καθ'ο 0; πολλοί περί
φέρονται ·ίς τάς οδούς καί
άλλων αϊ οίκίαι κσΐ τά κα¬
ταστήματα Ιχουσιν απλετον
φως ©ς συνέβη κατά τήν
νύκτα τής παραμονής των
Χριστουγένων καθ' ήν οΐ δι¬
άφοροι καταστηματάρχαι ί
χοντ«ς ανοικτά τά καταστή¬
ματα των βώδεν μέτρον εΐ·
χον λόββι ηβρί συσκοτίσεως
τον φώτων των.
Τ' ανωτέρω άποδίδομεν
Είς τό γεγονός δτι ή πόλις
Ηρακλείου δεν *βίχ§η μέ-
Ή πλήρης κατάρρβυσις
καΙ έξουθένωσις τοΟ ήθικοΟ
τοΟ έχθροΟ είς τόν ως άνω
τομέα ομολογείται σήμβρον
καΙ παρά ΙταλοΟ ταγματάρ-
χου συλληφθέντος αΐχμαλώ
του. Ό Ιταλός οΰτος ταγμα¬
τάρχης άνακρινόμενος ύπό
τών Ελληνικών στρατιωτι¬
κών άρχων έδήλωσε τά εξής:
ΐΈλσβον μέρος είς δλους
τους τελευταίους πολέμους
τους οποίους διεξήγαγεν ή
Ιταλία. Έν τούιοις διά πρώ-
την φοράν εύρέθην πρό τό¬
σου πυκνοΟ πυρός, δσον
κατά τάς μάχας είς ιήν Άλ-
βανίαν. Τό τάγμα μου κατά
τάς τελευταίας μάχας -ε(ς
τήν Χειμάρραν εΤχε κυριο¬
λεκτικώς κατακλυσθώ άπό
θάλασσαν πυρός του πυρο-
βολικοΟ σας, τοΟ οποίου ή
ευστοχία είναι ομολογουμέ¬
νως άφθαστος.»
Έξ άσφαλΛν πληροφοριών
διαπιστοΟτσι τώρα δτι αϊ ά
πώλειαι τοΟ φασιστικού στρα
τοΟ είναι τρομακτιχαί. ΟΙ
συλλαμβανόμενοι αίχμάλω
τοι αποτελούν ελάχιστον σχε
τικως ποσοστόν των γενι¬
κών απωλειών δεδομένου δτι
ο( νεκροί καΙ οι τραυματίαι
ανέρχονται είς πολλάς δεκά¬
δας χιλιάδας ανδρών. Ίτα-
λοί αξιωματικοί οί όποιοι
συνελήφθησαν αΙχμάλωτοι ό
μολογοΟν δτι μόνον οΐ τραυ-
ματίαι τοΟ φασιστικού στρα¬
τού είς τήν Άλβανίαν κατά
τάς μέχρι τοΟδε μάχας ύ
περβαίνουν κατά τους μετρι-
ωτέρους υπολογισμούς τάς
σαρανταπέντε χι¬
λιάδας!
ΟΙ Τδιοι οί Ιταλοί αίχμάλω
τοι αξιωματικοί έδήλωσαν δ¬
τι είναι τόσον μενάλη ή φθο¬
ρά τήν οποίαν Εχει ύ^οστβ
ό Ιταλικός στρατός έν Άλβα
νίαωπε ή δύνσμις πολλών
ταγμάτων 8έ/αριθμεί πλέον
περισσοτέρους των 200 άν-
δρφν. Δέν εΐνχι δέ είκόλον
νά συμπληρωθοΟν τά δημι-
ουργηθέντα κενά διότι ή ά
ποστολή νέων στρατευμάτων
ε(ς "Αλβανίαν έξ Ιταλίας κα¬
τέστη δυσχερέστατη Ιδία με-.
τά τήν παραβίασιν τοΟ «τε-
νοΟ τοΟ Όφάντο καΙ 'τήν
είσοδον τοΟ ΈλληνικοΟ καΙ
ΆγνλικβΟ στόλου βίς τήν
Άβριατικήν.
ΕΤβον φασίστας αξιωμα¬
τικούς, οΐ οποίοι Ιχουν κα¬
ταντήσει πραγματικά ανθρώ¬
πινα ράκη, μόλις συρόμενα
«[ς τους πόδας των. Τσακι¬
σμένοι καΙ χατεξηντλημένοι
σωματικώς, εξουθενωμένοι
ψυχικώς, χωρίς ηθικόν, χω
ρίς άξιοπρέπειαν. Είς τοιοΟ-
τον οίκτρόν κατάντημα πε
ριήλθβν ό στρατός μεγάλης
δυνάμεως, ώς ή Ιταλία, μετά
50 ήμερων πόλεμον είς τήν
ΆλβανΙαν. Τοιούτον υπήρξε
τό αποτέλεσμα τής συμφο¬
ράς είς τήν οποίαν ώ^ήγησεν
ό φασισμός τήν Ιταλίαν.
Συνομίλησα μέ τόν άνωτέί-,
ρω άναφερόμβνον Ιταλόν
αίχμάλωτον ταγματαρχών ό
όποιος μοΟ έοήλωσεν δτι
τόσον αυτός δνον καΙ πλεί¬
στοι άλλοι αξιωματικοί θεω
ρβΟν τόν πόλεμον έν "Αλ¬
βανία ώς κεφαλαιώδες πο-
λινικόν σφάλμα τοΟ Μουσο¬
λίνι, τοΟ οποίου τάς συνε¬
πείας θά ύποστβ καΙ ό φα¬
σισμός καΙ ή Ιταλία.
Έν τφ μεταξύ τά στρατεύ¬
ματα μας συνεχίζοντα τάς
επιθέσεις των βορείως καϊ
βορειοδυτικώς τής Χςιμάρ-
ρ2θ εκτοπίζουν -άπό παντοΟ
τ-όν έχθρόν κ«1 προελαύνουν
νικηφόρα καταλαμβάνοντα
συνεχώς καΙ νέας στρατηγι¬
κής σημασίας θέσεις, ύψώ
ματα καΙ χωρία.
"Ηδη ή προόλασις τοΟ
στραιοΟ μας Εχει σαφή άν-
τικειμβνικόν σκοπόν τήν κα
•τάληψιν τής Αύλώνος δπου
αναμένεται δτι ό εχθρός θ'
άντιτάξη δμυναν. Γενική εΤ·
νε πλέον ή πβποίθησις δη
πρό τής Αύλώνος θά προ»
σπαθήσουν νά όργαώσουν
οΐ Ιταλοί άντίστσσιν καΙ νά,
δώσουν τήν άποφασιστικήν
π>έον μάχην. Ακλόνητος 8
μως εΐνβ συγχρόνως ή πίσχις
Βτι και ή μάχη αυτή θ" άπο-
λήξη είς νέον θρίαμβον τον
Ελληνικών θ πλω ν.
£1ς τόν τομέα τοΟ Τεπε¬
λενίου καΙ τής Κλεισούρας
τά στρατεύματα μας
συν εχίζουν τήν μ·εγύ-
λην κυκλωτικήν κίνησίν
των ό άγων Κχει προσλάβει
έξαιρετικήν σφοδρότητα λυσ
σώδεις δέ μάχαι διεξάγον¬
ται μέ καταφανή τήν υπερο¬
χή ν τοΟ στρατοΟ μας, ό όποΐ
ος, παρ* δλον δτι μάχεται ύπό
αγρίας χιονοθύελλας, κατορ¬
θώνει νά έκτοπίζη άπό παν-
τοΟ τόν έχθρόν καΙ νά κα-
ταλαμβάνρ συνεχώς καΙ νέ¬
ας θέσεις.
Θ.ΔΟΓΑΝΗΣ
Ό στρατός μας συνεχίζει
τήν προέλασίν τουπρ05 Αύλώνα-Έλβασάν
Εί5 τό κέντρον συνελήφθησαν αιχμάλωτοι
ΑΘΗΝΑΙ ->7—12—40 (τοΟ
ανταποκριτού μας)—Τό πρα-
κτορεΐον €Αΐγαΐον» μετέδω¬
σε τάς κάτωθι πληροφορί¬
ας, βάσει επισήμων άνακοι-
νώσβων έιΐΐ τής εξελίξεως
των πολϊμίκΛν επιχειρήσεων.
Τά Ελληνικά στράτευμα
τα ου βχίζουν καθ' δλον τό
μή ίος τοΟ μετώπου άπό τής
"Αδριατικής; μέχρι βορείως
τής λίμνης ΌχρΙβος τήν προ
έλαοίν των, Εχοντα τήν από¬
λυτον πρωτοβουλίαν των ε¬
πιχειρήσεων. Βορείως καΙ βο
ρειοδυπκως τής Χειμόρας
τά Ελληνικά στρατβύματα
προή^ασαν είς μέγα βάθος
ένφ οΐ Ιταλοί ΰποχωροΟν ά-
τάκτως. Σφοδρά έπίθεσις ή
οποία ένηργήθη είς τόν το¬
μέα αυτόν άπέληξεν είς τήν
έκτόπισιν των Ιταλών έκ των
θέσεων των καΙ είς τήν κατά
λ η ψ ν ίσχυρότανα οχυρωμέ¬
νου υψώματος μεγάλης στρα
ιηγικής σημασίας.
Είς τήν τιεριοχήν τοΟ πο
ταμοΟ Δρίνου τά Ελληνικά
στρατεύματα έσημείωσαν κοί
νέας μεγάλας επιτυχίας κα-
ταλαμβάνοντα σπουδαία ύ
χώματα καΙ πρρκαλέσαντρ
είς τους Ιταλούς βαρείας ά-
πωλε'ας.
Κατά τάς μάχας αύτάς
ήχμαλωτίσθησαν 5 Ιταλοί ά
ξιωματικοί και 65 όπλΐται, έ·
κυριεύθησαν δέ σημαντικαΐ
ποσότητες πολεμικοΟ ύλικοΟ
Χσρακτηρισπκόν εΤναι διι
Τό 6!ον ανακοινωθέν τοΟ Ελληνικού ΓενικοΟ Στρατηγείου
ΑΘΗΝΑΙ 27—12—40 (τοΟ άνϊαποκριτοΟ μας).—
τοΟ ΓενικοΟ ΣτρατηγκΙου εξεδόθη τό κάίωθι ύη' αριθμόν
61 ανακοινωθέν έιτί τής εξελίξεως των επιχειρήσεων.
«Τοπικαι επιτυχείς επιχειρήσεις διεξήχθησαν
αΐτινες επέτρεψαν είς τον στρατόν μας νά προχώ¬
ρηση και νά καταλάβη σημαντικάς θέσεις τοΰ έχ-
ϋροΰ. Συνελήφθησαν αΙχμάλωτοι και έκυριεύθη-
σαν σημαντικαι ποσότητες πολεμικού υλικού».
Έξ σΛλου ύπό τοΟ υφυπουργείου
λείας εξεδόθη ή κάτωθι άνακοίνωσις:
Δημοσίας Άσφα-
(ΕΙς τό έσωτερικόν τής Χώρας ησυχία. ΟΙ Ιτα
λοί, φεύγοντες έκ τοϋ Αργυροκάστρου άπήγαγον
πλέον των 40 Ελλήνων προκρίτων ιής περιοχής».
οί συλληφθέντες αιχμάλωτοι
ανήκουν είς διαφόρους μο¬
νάδας γεγονός τό όποιον α¬
ποδεικνύει δτι ε.ίς τόν φοσι-
στικόν στρατόν Εχει έπέ-λθη
πλήρης σύγχυσις.
Βορειοτερον, τά στρατεύ
ματά μας, μαχόμενα έν μέ¬
σω αγρίας χιονοθυέλλης προ
ώθησαν 'σημανκκως'-τάς θέ¬
σεις των κοι κατέλοβον χω¬
ρία τινά καθώς κσΐ (σχυρά
υψώματα συνέλαβον Εέ καΙ
αίχμαλώτους καΙ έκυρίευσαν
πολεμικόν ύλικόν. Ή προέ
λασις τ-οΟ στρατοΟ μας συ-
νεχίσθη και βίς τήν περιοχήν
Φράσσρι—Μοσχοτιόλεως.
Είς τόν βορειότατον τομέα
τά Ελληνικά στρατεύματα
·&κανέ-λ$βον τάς θυελλώδ«υς
επιθέσεις των, κατέλΓ βον
νέα ύψώμ-χτα μεγά>ης στρα-
τηγνκής αημαβίας ^ορειοδυ-
τικως τοΟΠόγ^αδίτς καΙ συ-
νέχισαν εήν προέλονίν των
Λρός ντό Έλββσάν, ■ κίριον
στόχον καΙ άντικειμενικόν
σκοπόν τής βορείου "Ελληνι¬
κής στρατιάς.
Ε:
1 ΠΑΡΟΙΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΗ
Ι ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙί 1111ΑΓΓΛΙΑΗ
ΑΘΗΝΑΙ 27-12-40 (του
άνιαποκριχοϋ μας).— Τη
λβγραφήματα έκ Β4σιγ
κτων άγγέλλουν δτι ό πρό-
«δρος ΡοΟζβιλτ ώσχολκΐ
τοι τώρα άποκλ*ιστικώ:
μέ τόν λόγον τόν όπαϊον
θά Ικφ»νήσ|) τήν προσβχή
Κυριακήν από ραδιοφώνου
καΙ διά τοϋ οποίου θά κα
θορίση σαφώς τήν ««ρε
ταίρω £ξ»τΐρικήν πολιτι·
κήν των Ηνωμένων Πολι
τκιων καΙ θά κθίσ]) τό αχέ
διον του παροχής ένισχύ-
σιων ηρός τήν Μιγάλην
Βρεττανίαν διά δανεισμού
ή ενοικιάσεως εί>; αυτήν δ
λων τβν ναυτικών τ&ν
άεροπορινώ» δυνάμεων καΐ
τών πολεμοφοδίων τής Ά
μιρικής. Αλλα τηλινραφή
ματα ίκ Νέας Υόρκης 6γ
γέλλουν δτι ή μεγίστη
πλειονότης τοΟ 'Λμερικανι
κοΟ λαοΟ επιδοκιμάζει πλή
ρως τό σχέδιον τοΟτο τοΟ
κ. ΡοΟσβελτ.
Η ΑΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡ0ΣΚΑΪ2ΕΟ2 Ο&ΗΓΟΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΗ
Ύιτό τοΟ υπουργείου Στρα ματικόν τ) έρσσιτεχνικόν όλο·
^— το0 Κράτους της
1925 καϊ νεωτέ-
ρ ρ
τιωχικών εξεδόθη διαταγή δν'
ή"; καλοΟνται οΰριον 28 τρ
ξ
πρός κατάταξιν οί κάτωθι
1) Ικανοί γεγυμνασμένοι
τοΟ Σώματος Αυτοκινήτων
ολοκλήρου τοΟ Κράτους
.κλάσεων 1925 χαΐ νιωιέρων
μή κληθέντες είοέΐΐ.
2)Οί Εχοντες δίπλωμα όδη
γοΟ αυτοκινήτου έπαγγελ-
κλήρου
κλάσεως
ρων τών κάτωθι κατηγοριών:
α') Ικανών γεγυμνασμέ-
νων καϊ ανηκόντων είς οΙ·
ονοήποτε δπλον ή σώμα. β')
άγυμνάστων καί γ') βοηθητι¬
κών (γεγυμνασμένων καί ά·
γυμάστων).
■ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιηιιιιιιιυιιιΐΗΐιιιυΐΗΐιιιιιιι
ΙΙΙ1ΙΙΠΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Υπέρ τοϋ
Φρεφοκομείου
Ή Δεσποινίς Χ Β. χοτίθε-
σεν Φαέο τών ορφανών τοΰ
Βοβφοκομβίου δ 0
ή
τών
φ
δοαχ. 300,
προσφιλών
είς
της
μνήμην
νβχο&ν.
Τήν φ λ(£νθρωπον δωρή"
τριαν ευχαριστεί ή Δ)νσις
"Ιδρύματος.
χρι σήμερον αεροπορικός έ-
πιβρομάς, τό τοιοΟτον ίμως
εΤναι ησυχία συμπτωματική
καΙ παροδική καΙ τίποτε δέν
αποκλείει τόν βομβαρδισμών
καθ' οίανδήποτε ήμέραν καΙ
ωραν. θά ή^υνάμεβα νά εΤ·
πωμεν δτι είναι ησυχία έγ-
κυμονοΟσα κινδύνους.
Συνεπώς επιβάλλεται είς
απαντάς τους ενδιαφερομέ¬
νους καΙ πράς τό ίδιον αΰ-
των συμφ#ρον και ϊνα άπο·
φύγωσιν σΛλως τε τάς βα¬
ρείας συνεπείας τοΟ Νόμου,
δπως συμμορφοΟνται μετά
θρησκευτικής εύλοβείας
προς τάς εκδοθείσας διατα-
γάς περί μέτρων παθητικής
όεραμύνης κατασκευάσωσιν
δέ καΙ καταφύγια οικιακής
αυτοπροστασίας οί Εχοντες
καταλλήλους χώρους είς τάς
οίκίας των.
Πρέπει νά Εχωσιν ύπ' 6
ψει οί καταληφθέντες ύπό
ένθουσιασμοΟ καΙ αίσιοδεξί-
ας συνεπεία τής θριαμβευτι¬
κής έκβάσεως τοΟ άγβνος
μας καΙ πιστεύοντες /κ ιού
του δτι παρήλθεν ό κίνδυνος
των βομβαρδισμών ή δα δέν
εΤνεοδτος σοβαρός, δα πλα¬
νώνται διότι πρέπει νά £χω-
σιν ύπ' όψβι των δτι ή
ήττα τοΟ έχθροΟ είναι
λίαν ένδεχόμενον νά δη
μιουργήση κινδύνους διά
τόν δμαχον πληθυσμόν διότι
ό εχθρός έν τ{] άπ&λπισία
του δέν αποκλείεται νά στρα
φή κατ" σύτοΟ προς έκβίκη·
σιν. ΚαΙ πρόκειται περί έχ-
θροΟ μή σεβόμενου τίποτε
οΰτε ανοχύρωτους πόλεις
οδτε γυναίκας, οΰΐε παιδιά,
ς 0 τε Νοσοκομεία, ς β τε έκκλη
σίας, οΟτβ άσυλα φρενοπα-
θών ςυτε τίποτα. Συνεπώς
πάντες όφείλουσι νά μβς ένι-
σχύσωσιν διά τήν αύστηράν
έφαρμογήν τών άποψασισθέν
των μέτρων παθητικής άερα-
μύνης.
Ό Διοικ. Παθ. '&εραμύνης
Έμμ. Όρφανουδάκης
Ταγματάρχης
Πρόσκληση
αυτοκινητιστών
Ύπό τοΟ Ύηουργβίου τών
Στρατιωτικών εξεδόθη ή κά¬
τωθι διαταγή:
«ΚαλοΟμεν ύτό τά δπλα
τους τβχνίτας αυτοκινήτων
α') έφαρμοστοΟ, β') τορνευ-
τοΟ, γ') λευκοσιδηρουργοΟ
καί ο') ή^εκροτεχνίτου, τους
Ιχοντσς πιστοποιητικά ή" βι¬
βλιάρια εργασίας άπο&βικνύ
οντά τήν βίδικότητά των ταύ-
την, έφεδρους ά>υανάστους
καί εφέδρου^ βοηθητικούς γε
γυμασμένους καί άγυμνα-
στους, κλάσεων 1928 καί νε¬
ωτέρων έξ ολοκλήρου τοΟ
Κράτους. Ήμερα παρουσιά¬
σεως ορίζεται ή 28 Δεκεμ¬
βρίου 1940.
Επίσης δι' ετέρας διατα¬
γής καλοΟνται ο( στρατεύ¬
σιμοι όπλίται τής κλάσεως
1940 β. τοΟ σώματος αυτο¬
κινητιστών καί οΐ μετ' αυ¬
τής υπόχρεοι παλαιοτέρων
κλάσεων οι ίνες εΤχον άπο·
λυθ^ προσωρινώς συμφώνως
τ{| ύπ' αριθμ. 326)71440
έγκυκλίω 50597)15-11 40 καΐ
5017 18 11 46. Ήμερα πα¬
ρουσιάσεως ορίζεται ή 28η
Δεκεμβρίου 1940.
Οί ανωτέρω θά κατατα-
γβσι είς τόν έν Αθήναις Α'
"Ορχον Αυτοκλήτων».
Ό ύκουργός τών Στρατιω
τικών.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
Περισσότεροι λεπτομέ-
ρειαι είς τά
Φρουραρχεία.
κατά τόπους
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
II
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
ΟΓΚΟΤΤΑΙΗ ΑΓΑΗΑΚΤΗΣΙΙ ΛΑΟΥ ΚΛΙ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΝ ΟΡΓΑΜΟΐΤΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27-12-40 (τοϋ άνταιο-κριχοϋ
μας).—Πληροφορίαι 4ξ Αγκύρων ουδετέ¬
ρων βηγών βββαιοϋν δτι ή κατάστασις
είς τήν (ταλίαν ΑηιδιινοΟται άπό ημέ¬
ρας «Ις ήμέραν. Ή άγανάκτησις τοΟ Ιτα
λικοϋ λαοΟ κατά τοΟ φαοιστικοϋ καθί
στωτος καϊ τοΟ Μουσολίνι όγκοΰται δι¬
αρκώς, αϊ έκδηλώσιις δ κατά τοΟ φασι
σμοΰ συνιχίζονται ιΐς βλείστας πολιις
καϊ Ιδία τής Βορ«ίου Ιταλίας.
ΕΙς τό Μιλβνον έτοιχοκολλήθησαν
κατά τάς τελευταίας νύκτας οροκηρύ-
καΐ γελοιογραφίαι τοϋ Μουσολίνι «αϊ
τοΟ Τσιάνο μέ Οβριστικάς έαιγραφάς.
Μέγας αναβρασμός επίσης επικρατεί καϊ
είς τάς τάξεις τοΟ στρατοΟ, τά πλείστα
δέ έκ τών παλαιών στελεχών εκφράζουν
καϊ δημοσία τήν δυσφορίαν τ«ν κατά
τοΟ φασισμοί). Γενικώς, κατά τάς κλη
ροφορίας αϊ δνοϊαι διαβιβάζονται έξ Ι
ταλίας τισρ' έγκϋρ«ν ούδ«τέρ«ν κύκλων
ή λεγομένη φασιστική αυτοκρατορία εΰ
ρίσκεται έν αποσυνθέσει ταχινς δέ θά
έπέλθο 4 «λήρης έοωτερική κατάρρευ-
βίς της
Έ
ο.·>.
ίζ
ης
Έν τφ μεταξύ αϊ εφημερίδες, δέν γνω
ώ ά δλ ά ή
ο> φ μ φημρ
ρίζων πώς νά δικαιολογήσουν τάς ή
τών Ιταλών έν Αλβανία καϊ Λιβΰ{), ·ό ί έ
διευθυντής τοΟ φασιστίκοΟ τύπου Καστέ¬
λια ν ο παρηχήθη. Χαρακιηριστικόν βΐν. ι
επίσης καΐ τό στι οί ραδιοφωνικοί σταθ
μοί τής Ιταλίας, διά νά δικαιολογήσουν
τήν ίταλικήν συμφοράν έν Άλβανίς* λέ
γομν δτι ή Χειμάρρα ·1ναι -άσήμαντι ι,
συνοικισμός καϊ επομένως ή κατάηφκ,
της δέν έ^ει άξίαν καϊ δτι ό πόλίμ' ς
είς τήν Άλβανίαν δέν Ιχΐι μιγάλην ογ,-
μασίαν διά τήν Ιταλικήν αυτοκρατορία^.
Έξ άλλου, τό πρακτρριίαν Ρώϋκρ
μεταδίδει δτι κατ* απολύτως έξηκριβωμ >.
νας πληροφορίας του, είς τήν Άβηοσ >
νίαν Εχει λάβει μεγάλας διαστάσεις ■. 6
κίνημα κατά τής Ιταλίας. Πιστεύεται ■>, ι.
νικώς δτι λίαν συντόμως θά έκραγ^ ι ^,
Αίθιοπίαν έπανάστασις οπότε ό Ιταλικ' ·
τρατόςτής Ανατολικής Αφρικής θά υ
νά συνθηκολόγηση.
Μέγεθος Γραμματοσειράς