192944 – ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ

Αριθμός τεύχους

1890

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 58

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1969
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γραφεΐα:
ηΑΟΖ ΜΕΜΑΝΔΡΟΥ 15
ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ Τ.Τ. 113
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γ-ραφεΙου : 319.621 —
ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 1,50
Κυκλοφορεΐ καΐ δι* τοϋ
ΠρσκτορεΙου
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
$1 πρωτοβουλίαν τοΰ κ.
ίΰ Πιστολάκη καί θεμ.
ιδρύθη είς τα
χανιά Άρχατολογική Έται-
.·% ή έποία εχει ώς σκοπό
%· την ερεοναν τοϋ άρχαιο-
[Ζ'.χού πλούτον τής Δυχικής
Κρήτης ώς καϊ είς προηγούμε-
να φύλα τή; εφημερίδος μας ά-
"Ίΐΐίτεύεται δτι λόγω τής ί-
'·/υρα; προσωπικότητος τοΰ
Ι'ΐ-.. Πιστολάκη καί τοΰ ζή-
λ^ -ου περΐ την ιστορίαν τής
Κρήτης ή Άρχαιολογική Έ-
-ι.ψ% των Χανίων θά επιτύ¬
χη ττλήρω; είς την αποστο¬
λήν της, την οποίαν άρχίζει
μ τούς καλυτέρους οίωνού;.
νού;· Λ>
Είναι γεγονό; αναμφισβή¬
τητον δτι ή Δυτική Κρήτη πα-
ραμένει άπό άρχαιολογικής α¬
πόψεως σχεδόν άγνωστος. Μέ
χήν ίδρυσιν τή; Άρχαιολογι-
χής Κταιρεία; θά προγραμμα-
τ-σθοΰν Ιρευναι καί θά τεθή
£ί; εφαρμογήν μακροχρόνιον
κρίγραμμα άξιοποιήσεως τής
Κρήτης είς τόν άρχαιολογικόν
Συγχαίρομεν τόν φίλτατον
χ. ΙΙιστολάκην διά την ωραίαν
καί ανεκτιμήτου σημασίας διά
τϊ Χανιά χειρονομίαν δπως
καί τού; άνταξίους συνεργάτας
τού.
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΕΙΛΗΕΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤϋΝ ΛΠΑΙΜΤΛΧΟΥ ΚΡΗΤΩΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
19 6 9
ΑΘΗΝΑΙ
Ε Τ Ο Χ 98—
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ.
Άριθμός φύλλου 1890
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ κ. Ι. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ
ΣΥΝΟΡΠΑΣΤΙΚΙΙΙΣΤΟΡΙΚΠ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΒΓΚΒΡΒΘΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΗΕΤΙΒΗ
Ουίλοϋν οί ιδιοκτήται - Κατάλογοι Μοναχών - Κτηματολόγιον -
Καί ενας συγκινητικός θρθλος διά τόν μαρμαρωμένον Βασιληά
Η σεπτή εικών τής Παναγίας τής Ορφανής
Διαφωτίζεται επαρκώς, ή ?-
στορία τής ενδόξου Μονής
Αγκαράθου Κρήτης, μέ την
μετάβασιν τοΰ κ. Ί. Τσατσα-
ρωνάκη είς Βενετίαν μέ κύ¬
ριον ^σκοπόν τοΰ ταξιδίου του
την επίσκεψιν των περιακού-
ΕΙΣ ΜΗΗΜΗΗ ΤΟΥ
ΑΕΙΜΗΗΙΤΟΥ ΕΦΟΠΑΙΠΟΥ
*Ο ώεϋμΐΜηιατος Μηπροτταλίτης
Τ,ιμοθεος Βΐ,νέραγ;
της "ΑγΝαράβω
Η Κυρία ΰάνδα Έπιφα-
παδη σύζυγος χον αειμνήστου
ίφοτ/αστοϋ θωμά. Ίώϊΐφανεια-
5η, συνεχίζουσα την άλτρουϊ-
στι/.ην αυτής πρωτοβουλίαν
δια την ανακούφισιν των πα-
πχοντων συνανθρώπων απε-
στειλε διαφόρους δωρεάς είς
φιλανϋρωπικά ίδρύματα είς
μνήμην τοϋ συζύγου της.
Ή εύγενής δέσποινα, έπισύ-
η αμέριστον την ευγνωμοσύ¬
νην των εύεργετηθέντων παρ'
ιιΰτή:, νοερώς δέ δλοι άναμι-
μνησκονται τόν υπέροχον πα-
τριιυτην καί ανώτερον άνθρω¬
πον ο οποίος έν ζωϊ) ών ήξιώ-
Ηη ιδιαιτέρας εκτιμήσεως διά
τα ποΑ,λά ψυχικά τού προσον-
τα, τον εύθϋ χαρακτήρα και
την -Γαροιμειώδη άνεξικακίαν
ΤΟι'.
σχων άρχείων τής Γαληνοτά-
τη; Δημοκρατίας τοΰ Άγίου
Μάρκου. Αί άνακοινώσεις τοΰ
έπιλέκτου συνεργάτου μας πρός
τόν Σεβασμιώτατον Αρχιεπί¬
σκοπον Κρήτης καί τόν Ήγού-
μενον τής Μονής Αγκαράθου
έμφανίζουν ιδιαίτερον ενδιαφέ¬
ρον.
Δύο φάκελλοι παρέχουσιν
σαράντα δυό εγγραφα χρονολο-
γούμενα άπό τοΰ Ιτους 1504.
Σπουδαιοτάτη είναι ή «,ότομαρ-
τυρία των ίδιοκτητών τής Αγ¬
καράθου, άδελφών Καλλέργη¬
δων
«Ιΐαραχωροΰμεν, γράφει τό
σχετικόν έγγραφον, τό ιδικόν
μας Μοναστήρι Αγκαράθου, τό
ευρισκόμενον είς την περιοχήν
Ο μγημειακός χώρος
ίίς Άκρωτηρι Χανίων
μας Φουνάρους είς σέ Ίερομό-
ναχε Μίφωνα Νοταρά διά νά
ήγουμενεύσης έφ' δρου ζωής».
Ό Νοταρά; (Βυζαντινής κα-
ταγωγής ώς καί οί Καλλέρ-
γαι) διά μεταγενεστέρας δια-
θήκης τού δρίζει ώς διάδοχον
τού τόν Ίερομόναχον 1'ρηγό-
ριον Εύδαιμονογιάννην. ΟΕ
Άγκαραθΐτες δμως δι' αγνώ¬
στου; λόγους δέν δέχονται τόν
Γρηγόριον ώς ήγούμ,ενον, ή
υπόθεσις έκδικάζεται άπό τό
τοπικόν Συμβούλιον τοΰ Ηρα¬
κλείου καί όποβάλλεται εφεσις
είς την Ιν Βενετία ανωτάτην
Αρχήν. Ή δλη 'δικογραφία
άποστέλλεται πρός τόν λογιώ-
τατον δογματικόν καί έρμηνευ-
τήν των γράφων επίσκοπον
Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεδή-
ρο·9 έδρεύοντα είς Βενετίαν,
διά νά παρασχη ώς έκπρόσω-
"Αρχ. Κύρ^ΙλΛος Χωρ6ακίηις "Ηγού-
ιμΕνος αης Άγικιαράθω, 6 ΛτκΛος Α
ινβκαινιοε ν^ν ΙσχχψΛ&(^ Μακή,ν μέ
την ιιαλΐύίτιιμαν ου)μτπιοιρίκηιαισι/Μ τιοθ
'Αριχ ειπΐΛΐκΐό,ικχ; Κρήπης Κου
Ι
πος τής Αγκαράθου καχά
την έκδίκασιν.
Εις άλλα χειρόγραφα (τοΰ
ίστορ ι,κή ικα'ι ένι&οζος
1577) άναγράφονται τα όνό-
ματα των άδελφών χής Μο¬
νής Αγκαράθου, ανερχομένας
είς τεσσαράκοντα. Έπίσης διε-
σώθη κτηματολόγιον τής Μο¬
νής, έχούσης κτήματα είς Ά-
γία Παρασκευή, Άρχάνες,
Άστρακούς, Πανασδόν, Καλύ-
βια, Φιλίσσα, Φουνάρους καί
Κύθηρα.
Έξ δλων των ανωτέρω σα-
φώς προκύπτει δτι ή Άγκά-
ραθος υπήρξε τό άρχαιότερον
καί τό πλουσιώτερον Μονα-
σχήριον τή; Κρήτης.
Ένας παλαιότατος θρύλο;
εδημοσιεύθη πρό πολλών έ-
τών:
Οί τελευταΐοι Κρήτες ύπε-
ρασπισταί τοΰ Βυζαντίου, οί
δποΐοι καί μετά την άλωσιν
έξηκολούθησαν άμυνόμενοι εί;
Ινα Πύργον, επέσυραν τόν
θαυμασμόν τοΰ Πορθητοΰ, δ ο¬
ποίος τούς επέτρεψε νά άπέλ-
θωσιν ίλεύθεροι, μέ τόν όπλι-
Μονη Άγκορώθω.
σμόν των καί τόν δρόμωνα
καί χήν άεχοφόρον σημαίαν
των. Ό θρύλος λέγει δτι οί
λεβεντοκρητικοί αποχωρούν¬
τες παρέλαβον καί τό άκέφα-
λον πτώμα τοΰ Κωνσταντίνου
τοΰ Παλαιολόγου καί τό μετέ¬
φερον είς Κρήτην. «Διατί νά
μή δεχθώμεν, μοΰ είπεν δ συν-
ομιλητής μου, δτι άπέκρυψαν
τόν Μαρμαρωμένον Βααιληά
είς την Άγκάραθον, ώς τό
όνομ,αστώτερον Μοναστήριον
τής Κρήτη; καί πλησιέστερον
πρό; τό Ηράκλειον; γράφει
πρό; τόν Ήγούμενον τή; Άγ-
κ^αράθου _ ό^ κ. Τσατσαρωνά-
Ή Μονή Αγκαράθου έστά-
θη διά των αίώνων μία άπόρ-
θητο; επαλξις τοΰ εθνου; καί
τή; Όρθοδοξίας. Διά την Όρ-
θοδοξίαν καί τό Έθνος υπήρ¬
ξε Δευτέρα Μεγάλη Σχολή
τοΰ Γένους, έκθρέψασα αδελ-
φούς, οί πλεΐστοι των οποίων
άνήλθον είς δψιστα άξιώματα,
ώς οί διάσημοι Παχριάρχαι
Άλεξανδρείας Σίλ&εστρο; δ
Α' (1569), Μελέχιος Πηγής
Πατριάρχης Άλεξανδρείας
(1590), Κύριλλος Λούκαρις
Πατριάρχης Άλεξανδρείας
(1601) καί μετέπειτα Οίκου-
μενικός Πατριάρχης (1620—■
1638) δ μέγα; καί σοφό; Πα¬
τριάρχης, δ θαρραλέο; άγωνι-
στής καί μάρτυς τής Όρθοδο-
ξία;, 1'εράσιμο; Β' Παλλαδά;
Πατριάρχης Άλεξανδρείας
(1688—1710), Άθανασίου δ
Ε' σοφώχατος καί πολυγραφώ-
τατος Οίκουμενικός Πατριάρ-
χης (1709—1711).
Άπό τούς νεωτέρους ιεράρ¬
χας ή Άγκάραθος Ιδωκεν είς
την Εκκλησίαν τής Κρήτης
τού; αειμνήστου; Μητροπολί¬
τα; Κρήτης Τίτον Ζωγραφί-
δην καί Τιμ,όθεον Βενέρην,
Άδελφό; τή; Μονής είναι δ
Σεβασμιώτατο; Πέτρας κ.
Δημήτριος Μπουρλάκης.
Ό κ. Τσατσαρωνάκη; εξαί¬
ρει τό ζωηρόν ενδιαφέρον διά
την ιστορίαν τής Αγκαράθου
τοΰ δικηγόρου κ. Έρρίκου
Μοάτσου.
Π ΕΙΚΩΝ
°Αμα τή έπιστροφή του έξ
Ιταλίας δ κ. Τσατσαρωνάκης
απηύθυνε επιστολήν πρός τόν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Γυθείου κ. Σιοτήριον Κίτσον,
Τοποτηρητήν τής Μητροπόλε¬
ως Γυθείου, διά την επιστρο¬
φήν είς Άγκάραθον τής σεβα-
σμίας εικόνος τής Θεοτόκου,
ή δποία είς εποχήν καθ' ήν
ή Κρήτη εστέναζεν υπό τόν
δυνάστην απεστάλη είς Κύθη¬
ρα πρός διαφύλαξιν.
Ό Σεβασμιώτατος άπανχών
είς τόν κ. Τσατσαρωνάκην ε¬
πιβεβαιοί δτι αυτή ή Εικών
Ιΐαναγία Όρφανή (τής Άγ-
'Ο ΐΜιηΓθριοπκΛΛΐηις Πέηριοις
Κος Δηιμήιΐρχκ; Μττουρίλΐιίακιης
'Λ6€Λιφος τής Άγκοιρΰθω.
καράθου) φυλάσσεται είς Κύ¬
θηρα, είς τόν Ιερόν Λαόν των
Θεοπατόρων, τό θέμα δμως
τής έπιστροφής χης είς χήν
Μονήν θά διακανονίση δ έκ-
λ2.γησόμΑνο9 Ίε^ιοιρχης. Τόσον
δ Άρχ)πος Κρήτης κ. Εύγέ-
νιος, δσον καί δ Σεβ. Πέτρας κ.
Δημήτριος, ώς κα'ι δ Ήγούμε-
νος τής Αγκαράθου κ. Κύριλ¬
λος Χουρδάκη; δι' επιστολήν
των εύχαιρστοΰν τόν κ. Μ.
Τσατσαρωνάκην επί των α¬
νωτέρων ένεργειών τού.
ΣΤΙΧΟΙ ΝΕΟΝ
ΕΤΝΘΥΜΙΕΣ..
Γύρω μου ίι^κονονται 6ουνά
ψηλα
και γώ είμαι μόνη.
Αίγο πιό πέρα είναι μιά Οάλασ
σα πλατειά
μά έγώ χωρίς μιά δάρκα γιά
να φνγω.
Ν ά φύγω!... ΙΝάρΟω σέ σένα
π' άγαπώ.
Ν αί. θέλω νά φύγω.
θέλω ν' άνέδω τα βουνά μά
δέν μπορώ.
θέλω νά δώ πέρα άπ' αύτά μά
δέν μοϋ είναι μπορετο.
Γα μάτια μου δέν τό περνανε
τό 6ουνό.
Αλλοίμονο! υΰτε νά τό κοιτά
ξω όέν μπορώ,
γιατί δακρύζω κλαίω. Ί'ά μάτι
α μου Οαμπώνουν καί πονώ.
Ιΐονώ πολύ, στά μάτια, στο κε
φάλι, στήν καρδιά.
Αχ! νά μην ήταν τα ψηλά.
οουνά...
Αύτά ποϋ μέ κρατοϋν κλειστά
σέ τουτο τόν άπόμερο γυαλό.
Ας ήμουνα κοντά σου, χαράς
δοτάνι
Οαταν γιά μενά μόνο αύτό.
1ΕΩΡ1ΊΑ ΚΡΙΘΙΙΝΑΚΙ
Τό Νέον Δ. Σ.
της Ναυτικης
Έταιρείας Κρήτης
Τό νέον Δ.2. τής «Ναυτιλι-
ακής Έταιρίας Κρήτης», άπε-
τελέσθη έκ των κάτωθι:
Σεοασμιώτατος Μητροπολί-
της Κισάμου καί Σελίνου κ.
Είρηναΐος, πρόεδρος, 1". Μπρε
όακης, άντιπρόεδρος, Κ. Αρ¬
χοντάκης, άναπλ. προέδρου. Ε.
Μαριακάκΐΐ;, διευθύνων συμ-
6ουλος, Δ. Σπυριδάκης, άνα-
πληρωτής διευθ, συμβούλου, 1.
Σηφοδασκαλάκης, 11. ^τρα-
τουδάκης, Γ. Συντζανάκης,
Γ. Παπαϊωάννου, Γ. Άγγελι-
δάκης, Δ. Αρχοντάκης, 1'. 'Α-
γοραστάκης, Μ. Ιΐροκοπάκης,
_. Τσάφαρης, 1. Βρόντος, μέ-
λη.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΙ ΙΗΦΗΙ ΓΑΛΕΡΟΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ:
ΤΟ ΑΝΕΙΑΡΤΗΤΟΗ Τ ΑΓ Μ Α ΚΡΗΤΩΝ
ΣΤ07Σ βΛΛΚΛΝΙΚΟΊΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Ι'ί; εκτέλεσιν σχετικών κυ-
^ονητικών έντολων, δ ΚΌ.'ί'.
•Τ()οχωρεϊ είς την διαμόρφω-
οιν τοΰ ίστορικοϋ χώρου τοϋ
Ανοωτηρίου Χανίων Κρήτης,
ο*του 6 τάφος τοίό Ελευθερίου
Βενιςρλον. Ούτω, προκηρύσσει
δημόσιον μειοοοτικόν διαγωνι-
"μον, δι' εκτέλεσιν εργασιών
οαπανης 5 έκατομ. δραχμών,
^α την 25ην 'υκτωβρίου, είς
τ« -Έντρικά γραφεΐα τοϋ Όρ-
Υ'ΐνισμοΰ (Άμερικής 2).
Ο κ. Γ. ΛΕΓΑΚΗΣ
ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΜΠΙΛ
Ανέλαβε τα καθήκοντά τού
"^ Αιευθυντής των Δημοσίων
^Χέσεων τής Μθμπιλ ό κ. Γ.
ης
Ιΐρόκειται περΐ έξαιρέτου
^ελέχους τής έν Ελλάδι
Μίμ~ιλ μέ εύρύτητα άντιλήψε-
^«ι Ι'εθοδικήν εργασίαν, είδι-
ν·^ γνώσεις περΐ τάς Δημοσί-
*> ^χέσεις. 'Π μέχρι τοϋδε
«ητεία του είς -φ Μόμπιλ
^ Αιευθυντοΰ προ&ολ^ κα'ι
"Ροωθήσεως, Ιδωσε την εόκαι-
^ νά επιδείξη τα σπάνια
^ματικά του προσόντα, τόν
'-°Λ-ισμόν τού, την ί^ον
^εριφοράν του πρός πάν-
ί», 3'οναλλασσόμενον μέ την
^'λ καί πρό παντός την
Ρ^ϊικήν προώθηυιν των έκ-
•^"■"δν προϊόντων τής μεγάλης
^Ρίας Μόμπιλ. Τόν κ. Λε-
συγχαίρομεν μέ έγκαρ-
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟΝ
- Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ
ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΠΑΣ
ΑΙΥΑΛΗΠΤΟΙ ΗΡΩΙΣΜΟΙ ΤΟΝ ΠΛΙΔ1ΩΝ ΤΗΣ ΑΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑΣ
Πρίν άπό λίγες μέρες έφι-
λοξενήσαμε στά Γραφεΐα μας
γιά λίγες ώρες Ινα δαφνοσυό-
λιστον εθνικόν άγωνιστήν. Τόν
Σήφην Γαλερόν άπό τό Κολο-
νύχτι Ρεθύμνης. Αδελφόν τοΰ
καπετάνιου Στέλιου Γαλεροΰ,
πού οόςασε την Κρήτη μέ τό
ανεξάρτητον έθελοντικόν Σώ-
μ,α του στήν Βόρειον "Ηειρον
πρίν πενήνχα χρόνια.
Ό Σήφης εγεννήθη τό
1881 καί άπό χά παιοικά χου
χρόνια ύπερέχησε χήν παχρί-
δα, χρησιμοποιώνχας χον ό
παππούς του γεν. Άρ)γός τοΰ
διαμερίσματος Ρεθύμνης ώς με
ταφορέα έμπιστευτικων εγγρά¬
φων καί πληροφοριών είς τα
διάφορα χμήμαχα χών ένό-
πλων, διά τό άνύποπχον χής
ήλικίας χου.
Άργότερα δ ένθουσιώδης
I-
φηβο; κατετάγη έθελοντή;,
καί έλαβε μ-έρος στού; Βαλκα-
νικούς πολέμου;, στή κατάλη-
ψι τής Χαλκιδικής, στή Μι¬
κράν Ασίαν, καί τέλος στή
Μάχη τής Κρήτης μέ τα παι¬
δία του.
Έμψυχωμένος Κρητικός, ά-
παράμιλλος πυροβολητής, δ Σή
φη; Γαλερός γράφει ωραίαν
προσωπικήν ιστορίαν. Λίγες
σελίδες μάς διηγεΐται δ ίδιο; μέ
παρασχαχικάχητα καί μέ ά-
στραπές στά ζωντανά μάτια
του, πού κάποτε κάποτε δακρύ-
ζουν ετσι δπως άνιστοράχαι τίς
ήρωϊκές μορφές έκείνων πού
Ιπεσαν γιά την πατρίδα.
ΛΑΧΑΝΑΣ
Στίς 21 Ίοοήου 1913 τα
1124 παλληκάρια τής Κρήτης
επολέμησαν σάν γίγαντες σχόν
Λαχανά. θρυλική άναίΐέχρη-
Ό ώ&νιιχώς Ανωνααπής
Γαλερός.
σις μέ 120 ^εγ,ρους Κρηχικούς.
Καί συνεχίζει. Ή νίκη τοϋ Λα¬
χανά είναι άποκλειστικό κα-
τώρθωμα τοΰ ανεξαρτήτου τά-
γματος Κρητών μέ Διοικητήν
του τόν Γεώργιον Κολοκοτρώ-
νην κα'ι άξιωματικούς τούς Λο-
χαγούς τότε Λυμπέρην Αλέ¬
ξανδρον, Ζιτονιάκην καί Πα-
παδόπουλον. Ό σήμερον Στρα-
τηγός Ιωάννης Αλεξάκης ή¬
το τότε άνθυπολοχαγός καί δ
Στ. Στεφανουδάκης άνθυπασπι
στής. Ή Κρηχική λόγχη έθαυ-
ματούργησε. ΟΕ Βούλγαροι ά-
πεδεκατίσθησαν άπό την άδεί-
λιασχη παλληκαριά.
Τσχερα βαδίσαμε διά χά
"Ανω Πυρόγια. Οί Κρηχικοί
δώσαμε νέαν μάχη μέ χούς
Βουλγάρους χούς δποίους έδιώ-
ξαμε μετά τρίωρον επίθεσιν.
Τότε εφονεύθη δ άτυχής λοχα-
γός Παπαδόπουλος.
Τα τοπομαχικά χών Βουλ-
γάρων μάς Ιβαλαν μέ καχαιγι-
στικά πυρά άπό τό Δεμ,ίρ Ίσάρ
καί μάς έπροξένησαν μεγάλας
απωλείας. Ό Ιμπειρος Διοικη-
τής μας Γεώργιος Κολοκοτρώ-
νης μέ διαφόρους έλιγμ,ούς μάς
διέσωσε καί άπό την καταστρο¬
φήν. Μέσω τής τρίτης δυχικής
ρεμαχιάς έφθάσαμε χό βράδυ
τής 23 Ίοηνί^ εί; τό Μπέ-
λε;
ΜΠΕΛΕ3
Πλησιάσαμε τοΰς σγ,σ^οοζ
των Βουλγάρων δίχως νά τό
άντιληφθοΰν. Ό άνθυπασπι-
σχής κ. Στ. Στεφανουδάκης
αρχισε νά διατάση τούς δικούς
μας βαθμοφόρους νά καθορίσουν
τοΰς σγ,οπούζ μας καί μάς πα¬
ρήγγειλε νά έχωμε Ιξ φυσίγγ-
ια στό δπλο μας καί μέ έφ'
δπλου λόγχη νά άναμείνωμε
την αύγήν την σάλπιγκα διά
νά έξορμήσωμε μέ τό συνθημα
ΑΕΡΑ...
Άνυπόμ,ονα περνοϋσαν οί ώ¬
ρες τής νύχτας έκείνης. Τα
χαράμαχα έδόνισε χήν άχμό-
σφαιρα ή σάλπιγκα καί ή Εαχή
ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ... Οί Βούλγα¬
ροι έχράπησαν είς φυγήν. Άλ-
λά είς την τελευταίαν κορυφήν
τοΰ δρους άντεστάθησαν πολύ.
Την στιγμήν δμως αύχήν δ
φέρων την σημαίαν Ιωάννης
Δρουλίσκος άπό τό Άτσικόπου-
λο Ρεθύμνης έξεφούντωσε τή
σημαίίί.
—"Οσοι είσθε παλληκάρια,
εφώναξε, άκολουθήστε με νά
καταλάβωμε την γέφυρα. Εΐ-
κοσι πέντε ριψοκίνδυνοι Κρη-
τικοί τόν άκολουθήσαμε στό'
άντάμωμα τοΰ θανάτου. Τό
I-
πιχείρημ,α ήτο ριψοκίνδυνο. °Ε-
νας - έ"νας περνοϋσε την άδιά-
βατο γέφυρα Ό Δρουλίσκος, έ-
νώ έβάλλετο πανταχόθεν Ιστη-
σε τή σημαία στό βόρειο πόδι
τής γεφύρας, άντιληφθείς δέ
τάς κινήσεις των Βουλγάρων
έδωσε τό σύνθημα:
—Πΰρ ταχύ βρέ παιδία, διό¬
τι οί άπέναντί μας Βούλγαροι
προσπαθοϋν νά ύποχωρήσουν
ταχύχαχα. Κυριολεκτικώς έθέ-
ρίσαμε τούς Βουλγάρους.
Καί συνεχίζει μέ Ιντονη
συγκίνησι:
—"Ενας Βούλγαρος ίππεύς
ύπελόγιζε νά σωθή διά τής ε¬
ί Συνεπεία είς την 4ηιν σεΐλΐθα)
Φιλολογικαι
εκδηλώσε ι ς
είς τό Α' θηλέων
Ηρακλείου
Ή καθηγήτρια Κα Μάρω
Γοβατζιδάκη είχε την ωραίαν
εμπνευσι νά ώργανώση κατά
τό παρελθόν σχολικόν Ιτος φι-
λολογικάς εκδηλώσει; των μα-
θητριών τή; τελευταίας τάξε¬
ως. Ό Σολωμό; καί άνάλυσι;
τοΰ ιίργοη του, δ Β. Κορνάρος
καί ό Έρωτόκριτος εσημείω¬
σαν πλήρη επιτυχίαν.
Έ Κα Γοβατζιδάκη - Τσου-
κάτου έργάζεται μέ ενθουσια¬
σμόν δι' δτιδήποτε άφορά τό
Γυμνάσιον.
Δικαίω; οί γονεΐ; των μα-
θητριών περιβάλλουν την δρα-
στηρίαν αυτήν καθηγήτριαν μέ
την εκτίμησιν των.
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΔΟΡΑΣ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ
Ο Γενικάς Γραμματεύς
τοϋ Υπουργείου Παιδείας
κ. Νικόλαος Ι. Γαλιδάκης
Αί υπηρεσίαι τού πρός την Κρήτην
■ * - ν.-
Πρό ημερών έτελέσθη εί; τό
Α' Νεκροταφείον Αθηνών τό
ετήσιον μνημόσυνον τή; αλη¬
σμονήτου οίκοδεσποίνης Δώρα;
Φαγκάκου. Ή άνάμνησι; τής
άρχοντική; συζύγου τοΰ διακε-
κριμένου στελέχου; τοϋ τεχνι-
κοΰ κόσμου τή; κοινωνίας μας,
πάντοτε θά συγκινή, δσους έ-
γνώρισαν την πολύκλαυστον
Δώραν. Άξιοπρεπής, μέ έδραί-
αν πίστιν είς τα Έλληνοχρι-
στιανικά ίδεώδη, άφοσιωμένη
σύζυγος δέν ήξιώθη νά άνα-
θρέψη τό μονάκριβον τέκνον
της διότι τό σκληρόν πεπρω¬
μένον τής ύπεστέρησε την
ζωήν.
Αί έκδηλώσεις είλικρινοΰς
ΐίυγκινήσεω; δλων έκείνων ο!
δποΐοι παρέστησαν είς τό μνη¬
μόσυνον τη; άποτελοΰν τό 6άλ-
σαμον παρηγορίας τοϋ συζύ¬
γου, μητρός καί των άδελφών
της.
Ό Πρωθυιΐουργδς κ. Γ Πάηαδό—.υΐλος έζφχβα»» Ό>0 ύ—^τγείαυ Πο*-
ίβιοος 6χω ίΐκ δί^ιων του τόν ΓβνιΜόν Γρο|μ|μΟΓηέα ταϋ ύηουργίίοο Παι-
δεθοος κ. Ν. Γαλιδάκηιν καΑ άριχ—^ρά ιιου ο 6—ι^γός «.
με,τα τού 4™ου »ΛάΛ £ βό % ΰ
Άπό απέραντον αγάπην
πρός χήν Κρήχην διακαχέχε-
χαι ό Γενικό; Γραμμαχεύ; τοΰ
Ύπουργείου 'Εθνικής Παιδείας
κ. .Νικόλαος Γαλιδάκης, επι¬
δεικνύει δέ την αγάπην του
αυτήν διά τής προσωπικής του
παρακολουθήσεως προωθήσεως
καί επιλύσεως δλων των θεμ,ά-
των τή; άρμοδιότητος τοθ
Τπουργείου Παιδείας. Διότι δ
κ. Γαλιδάκης καί λαμπράν οι¬
κογενειακήν παράδοσιν Ιχει,
την οποίαν έπεκτείνει εντόνως
πρός τό πρόσωπον του καί φο-
ρεΰς τή; Έπαναστάσεως εί¬
ναι, ή δποία ώς πρώτον αδ-
|χής στόχον ίταξε την Παι-
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
8.000 τόννοι
αι εξαχθεΐσαι
σταφυλαι
Αρμοδίως εγνώσθη ότι α
μέχρι τούδε έξαχβεΐσαι έπιτρα
πέζιαι σταφυλαι άνέρχονται εί
8.000 τόννους.
Έν τω μεταξύ συνεχίζοντα
αί φορτώσεις επί των άτμοπλοί
ών «θιπελάντ» καί «Τίγεο» έ
νώ καθημερινώς έντείνεται
ρυβμός έξαγωγής 6ι' αύτοκι
νήτων. "Ηδη ανεχώρησαν διά
1 ερμανίαν 8 αύτοκίνητα—ψυ-
γεΐα μέ 142 τόννους καί 1 δι
Ολλανοία μέ 18 τόννους.
40θήμερον μνημόσυνον
ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΑΝ*!
Μετά πάσης σεμνοπρεπείας
Ιγένονχο πρό τινος είς τόν Ίε
ρόν Ναόν Αγ. Άποστόλων
"Ανω Έλεούσης άρχιερατικόν
40θήμερον μνημόσυνον υπέρ ά
ναπαύσεως τής ψυχής τού άλη
Ό αειμνήστου Δ. Πατάλα
σμονητον Δημητρίου Γ. Πατά
λ.%
Ό έκλιπών έκ των έπιφανε
στέρων Μηχαν.λόγων - Ήλε
κτρολόγων τής χώρας μας αφι
σεν εποχήν ώς πραγματικάς
άνθρωπος μέ χαρακτήρα σπά-
νιον καί φιλαλληλίαν. μοναδι-
κήν. Ταυτοχρόνως δμως άνε-
δείχθει καί οίκογΐνείάρχης υ
ποδειγματικός χρησιμοποιημέ-
νου τοΰ βίου τού ώς παράδειγ
ιμα διά τούς νεωτέρους.
Είς την έπιμνημόσυνον δέη
σιν προσήλθεν πλήθος κόσμου
βστις ήνωσε μνετά των οΐκείων
τοϋ μεγάλου νεκροθ τάς πρός
τόν Ύψιστον δεήσεις τοο.
"Ας είναι α'ιωνία καί εύλο-
γητή ή μνήμη τού.
δειαν.
Ό κ. Μ. Γαλλιδάκης είναι
υιός τοΰ ταγματάρχου Ιωάν¬
νου Γαλιδάκη, "Έλληνος άξιω-
ματικοϋ μέ πλουσίαν ιστορίαν,
τόν οποίον οί παλαιότεροι εν¬
θυμούνται ώς αξιωματικόν δι-
απνεόμενον άπό Ιντονον εθνι¬
κόν ενθουσιασμόν καί συμμε¬
τοχήν είς δλους τάς μάχας τοϋ
Ιθνους, δπου διεκρίθη.
Έ καταγωγή τοϋ Ιωάννου
Γαλλιδάκη ήτο άπό τό Ρέθυ¬
μνον. Συνεοέθη μέ ιδανικόν
αίσθηματικόν δεσμόν μέ την
ώραιότατην άρχοντοθυγατέρα
τοΰ Ιωάννου Ροδινοΰ έξ Άτσι-
ποπούλου, μετέπειτα έπιφα-
νθΰς στελέχους των Κρητών
Ιΐειραιώς δπου διέμενεν καί
διεκρίθη ώς βιομήχανος. Τέ¬
κνα τοΰ Ιωάννου Ρσδινοΰ ή¬
σαν ή Μαρία, δ Ευάγγελος, ό
Ματθαΐος καί ή Νίνα. Υιός τοΰ
Εύαγγέλου Ροδινοΰ είναι ό μέ-
χρι πρό τινος ύφυπουργός Συν-
τονισμοΰ κ. Ροδινδς - Όρλάν-
δος. Πδς τοΰ ταγματάρχου
Ιωάννου Γαλιδάκη καί τής
Μαρίας τό γένος Ιωάννου Ρο-
δινοθ είναι δ κ. Νικόλαος 1'α-
λιδάκης. Καταγόμενος έκ πα-
τριωτικωτάτης οικογενείας καί
άνατραφείς είς περιβάλλον Έλ
ληνοχριστ-ανικδν μέ εξαίρετον
"Έλλην» αξιωματικόν πατέρα
καί μίαν έμπνευσμένην ίέρειαν
τής Έλληνικής οικογενείας
μητέρα, ό Νικόλαος 1'αλιδάκης
ανεπτύχθη είς πνευματικόν άν¬
θρωπον. Έ—ούδασε πολιτικός
μηχανικάς συνέγραψε την
πρωτότυπον καί έξαιρετικής
σπουδαιότητος μελέτην «Τό
πράβλημα τής ρωγμής είς τόν
Γενικώς άνισότροπον δίσκον»,
άνακηρυχθείς διδάκτωρ τοΰ
Έθνικοΰ Μετσοοείου Ιΐολυτε-
χνείου καί Έπιμελητής αύτοΰ
μέ την πλέον αίσιόδοξον προ-
οπτικήν λαμπράς έπιστημονι-
κής εξελίξεως.
Λόγω τής άρτιωτάτης αύτοΰ
έπιστημονικής καταρτίσεως καί
τής πνευματική; τού ύπερο-
χής ό κ. Ν. 1'αλιδάκης εχρη¬
σιμοποιήθη υπό τής Έπανα-
στάσεως ώς Γενικός Γραμμα¬
τεύς τοθ Ύπουργείου Εθνι¬
κήν Ιΐαιδείας καί θρησκευμ,ά-
των. Γενική διαπίστωσις δτι
άνταποκρίνεται πλήρως είς
την αποστολήν τού. Ό έκ-
παιδευτικός κόσμος τόν τιμα μέ
την άνεπιφύλακτον εκτίμησιν
τού, δι* την σύνεσιν καί την
καιτανόησίν τού εί; δλα τα θε-
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ Ο κ. ΜΑΝ ΒΟΑΟΥΔΑΚΗΣ
Κατά πληροφορίας έκ Χά
νίων δ παρεπηδημών έκεΐ 11ρ
εζρος τής Αδελφότητος Κρη
των Μακεδονίας Στρατηγός
κ. Στέφανος Φρεσκάκη; έπε
σκεφθή τόν πρώην Υπουργόν
κ. Μανοΰσον Βολονδάγ.Ύΐν καί
τοΰ μετέφερε τόν θερμόν χαι¬
ρετισμόν των μελών τής Αδελ¬
φότητος.
Ό κ. ΰολοι>Μ-χ.ΐ}ς διαμένων
τό 1917 είς Βεσσαλονίκην ι-
δρυσε την Άδελφότητα Κρη-
τών Μακεδονίας μετ' άλλων
16 Κρητών, είναι δέ δ μόνος
έπιζών. Ό κ. Φρεσκάκης ηύ-
χήθη υγείαν *καί μακροημέ-
ρευσιν είς τόν κ. ΰολουδάκην
καί τδν διαβεβαίωσεν δτι οί
Κρήτες Μακεδόνες έκτιμοϋν
βαθύτατα την καθόλου δρασιν
τού ώς στελέχους των άκραι-
φνών έθνικοφρόνων Έλλήνων
Λίαν συγκεκινημένος δ κ. Μα-
στησε
Βολουδάκης
τόν Ιΐρεάδρον
ηυχαρι-
Φρε-
κ.
η
σκάκην, εζήτησε πληροφορίες
επί των εργασιών καί τής
δαρστηριάτητος τής Ά,δελφό·
τητος καί διεμήνυσε πρός τούς
Κρήτας Θεσσαλονίκης θερμό
χαιρετισμόν.
ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΛΟΜΝΛ Π. ΚΡΙΑΡΗ
Μέ την συμπλήρωσιν ξτους
άπό τοΰ θανάτου της, τής Δό
μνας 11. Κριάρη, τα Χανιά έ
τίμησαν την αλησμόνητον κα
πολυσέβαστον οίκοδέσποιναν
ή δποία διέλαμψε μίαν δλό
κλήρον εποχήν μέ την ψυχι
κήν της αρετήν.
Αρχοντάκη κόρη πατριαρ-
χικής οικογενείας ή Δόμνα
συνέδεσε την ζωήν της μέ τόν
εκλεκτόν βλαστόν τής πολυκλά
δου πατριωτικής οικογενείας
των Κριάρηδων μεταλαμπα-
δεύ,σασα την φλόγα τή; πί¬
στεως της είς τάς θυγατέρας
της Αικατερίνην κχί Έλενί-
τσαν. '
Εύγενής μέ άδιάκοπον άλ-
ιρουϊστικήν δρασιν, εζησε
:άντοτε τό παρόν είς κάθε άν-
Ιρωπιστικήν εκδήλωσιν των
Χανίων, δικαίως δ! περιεδλή-
)η μέ την καθολικήν εκτίμη¬
σιν καί αγάπην, άποτίλέσασα
παράδειγμα ανωτέρας γυναι¬
κός, άνταξία άιδελφή τοΰ εύπα-
πατρίδου κ. Σ. Πιστολάκη και
ών έγκρίτων Χανιωτών Λιλί-
ας καί Άγησιλάου Β. Χα-
ζηδάκη.
Ή μνήμη της τιμάται μέ
λον τόν έπιβαλλόμενον σεβα-
ιμόν υπό συμπάσης τής κοι-
ωνίας των Χανίων, ή δποία
ν τφ προσώπω τής πολυκλαύ-
ίτου Δόμνας 11. Κριάρη Ιχα-
>ε Ινα χαρακτηριστικόν τύπον
ής Κ,ρητικής εύαισθησίας
ιαί φιλανθρωπίας.
'Κ επί τής γής άρετή της
ίς την περιβάλλη ώς φωτο-
τέφανος είς την Ιΐαραδεισια-
;ήν μακαριότητα.
Άπό την ζωήν καί την κίνησιν
Κοινωνικά
ΑΡΡΔΒΟΗΕΖ
Ό κ. Δημήτριος 11. ϋίκο-
νόμου - 1 κουρας Διπλωματικάς
νπάλληλος υιός τού τέως 'Ί'-
πουργοϋ Εξωτερικών κ. Οίκο-
νόμου - 1 'κούρα καί ή Δνίς
Ιόπη Αλεξάνδρου Έληώτου
τής γνωστής Κρητικής οικογε¬
νείας ηρραβωνίσθησαν είς Α¬
θήνας.
Ό κ. Έμμ. Ιΐαπαγρη-
γοράκης Ιΐλωτάρχης Β.Ν. καί
ή δίς Καίτη 1'ριανταφυλλου
ηρραβωνίσθησαν είς Αθήνας.
—Ό κ. Ιωάννης Ιωάννου
Βουράκης καί ή δίς Αίκατερί-
η Ιωάννου Ίωσηφάκη, ήρ-
—Ό κ. Γρηγόριος Κανταρ-
τζόγλου καί ή ονίς Ηάλεια Κα-
ρακουλάκη ηρραβωνίσθησαν.
—Ετελέσθησαν οί άρρα6ό>
ραβωνίσθησαν.
νες τοϋ κ. ΙΝικολάου Σεραφείμ
Κατσαροΰ αύτοκινητιστοΰ μετά
τής 6ίί)ος Κικής Ίώμμ. Ίνιω-
τάκη κορούλας τοΰ φίλου μας
συμπατριώτου κ. Ί±.μμ. Ίνιω-
τάκη αύτοκινητιστοΰ.
—Μανώλης Δ. Ί'ριποδάκης
χΜαρία Άν. Καλλινίκου, ηρ¬
ραβωνίσθησαν.
Ό κ. Ελευθέριος Παπιδά-
κης ύπάλληλος Ο.Τ.Ε. Αθη¬
νών καί ή δίς Δήμτηρα θεο-
δώρου ΰπάλληλος Δ.Ε.Η. Αθη¬
νών ηρραβωνίσθησαν.
·Ό έκλεκτός μας φίλος
συμπατριώτης δικηγόρος κ.
Κωνστ. Παπαγιναννάκης, ήρ-
ραβωνίσθη μετά τής δ)δος Θά-
λειας Στρατάκου.
Ό κ. Άντ. Παν. Μελισ-
σάκης καί ή δ)νίς Νικολέτα
Αντ. Ρούσου ηρραβωνίσθη¬
σαν είς Σΰρον.
ΓΑΜΟΙ
—Ό κ. Κων)νος Παπαδά¬
ης καί ή ονίς Βασιλική 11α-
παδογιωργάκη ετέλεσαν τούς
άμους των.
—Ό Ιωάν. Γ. Μαράκης, ύ-
ποπλοίαρχος Β.Ν. καί ή ονίς
ύρυδίκη Άγγ. Γέροντα, έτέ-
ίεσαν τοΰς γάμους των.
ΤΑ ΚΡΗΤΙΚ
ΟΠΟΥΛΑ
κ Μιχ. *Αλεί,σΛΐδρο.κπ-|;
—Άναστάσιος Κ. Δαμβέρ- ' κόσμον.
"Ο ΜσΜΤΊ·»ώς Πράκτωρ ΚαβΛλοος
κ Σά&&ας Γ Κο>*)»ο·λ (τώκηις
ιχπα τοϋ υϊοΰ τού.
γης - Ίφιγένεια Σ. Βρεττοΰ,
ετέλεσαν τοϋς γάμους των.
—Είς τόν άνθοστόλιστον να¬
όν τοΰ Αγ. Ιΐαντελεήμονος ε¬
τελέσθησαν οί γάμοι τοΰ Γ.
Φουντουλάκη, ίατροΰ - καρδιο-
λόγου, παΗαλόγου - έπιμελητοΰ
μετά τής δίδος Αθήνας Άντ.
Στυλιανέα. Δρ. ίατροΰ μικρο-
διολόγου, έπιμελητρίας Πανε¬
πιστημίου Αθηνών καί Ι'.Κ.
Ν.11. Ιΐαράνυμφος παρέστη δ
ίατρός καθηγητής κ. Συμονέτ-
τος μετά τής κ. Συμονέττου.
Ιΐαρέστησαν ύπουργοί, καθη¬
γηταί Πανεπιστημίου, ΰφηγη-
ταί ίατροί, άνώτεροι δικαστι-
κοί, έκλεκτοί φίλοι καί πλήυος
ι.ε-« της ουζύγου τκχ) κιαΐ τοϋ Λΐεσγενΐνήιιου
ιιεκιικφ των
ΕΑΠΤΙΙΕΙΣ
—Ό κ. Αντώνιος ϋασιλά-
ης άντεισαγγελεύς Σπάρτης
βαπτισε είς τόν χωρίον Κυρ-
ιομάδω Κυοωνίας τό χαριτω-
μένο άγοράκι τοϋ κ. Γεωργίου
ίοκοτσάκη, Ιΐαρέδρου Ιΐρω-
τοοικών Σπάρτης, δώσας είς
αϋτό τό δνομα Μικόλαος.
Ι^ϊς τοΰς εύτυχεΐς γονεΐς καί
είς τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά
των ζήση.
—Ή κ. Μαρία Έμμ. Τζα¬
νακάκη καί δ κ. Έμμ. Γζανα-
κά/ίης έβάπτισαν είς "Αγιον
Χαράλαμπον Ελευσίνος τόν
υϊόν τους δώσαντες τό δνομα
Γεώργιος.
Είς τόν φίλον μας Ιΐαποΰ
τού, Γεώργιον Ί'ζανακάκην καί
στούς γονεΐς τού ή «Κρητική
Ενότης» εϋχεται νά τοϋς ζή¬
ση.
ΑΦΙΞΕΙ!
—Αφιχθη έκ Βρυξελλών,
Μονάχου, Φφανγκφούρτης, Κο
λίονίας, δ συμπατριώτης μας κ.
Ηρακλής Ιΐαττακός, όικηγό-
ρος.
—Επέστρεψεν έκ Χανίων
μετά τής οικογενείας τού ό ό-
οοντίατρος κ. Χαρ. Μπλαζου-
δάκης προσφιλής υιός τού γνω-
στοΰ άκτινολόγου κ. Μπλαζου-
δάκη.
—·Έπανηλθεν έκ τού έπιστη-
μονικοΰ ταξιδίου τού είς τό ε¬
ξωτερικόν καί έπανελαβε τας
εργασίας τού είς τό Ιατρείον
τού Μέρλιν 3 (5-8 μ-μ· ,τη*-
030.961 καί οικίας 641.528),
ό Τφηγητής αίματολόγος ία¬
τρός κ ΜΑΘ. ΚΩΝ ΠΆΝ-
ΓυΤΛΑΚΗΣ.
Μεταφορα 'ίατρείου
—Ό μαιευτήρ χειρουργός
γυναικολόγος Δρ. 2ΙΕΡ11ϋ_
1. ΜΑΜΤΑΛΕΝΑΚΗΣ έπι¬
μελητής Μαιευτηρίου «Αλε¬
ξάνδρα» μετέφερε τό ιατρείον
τού Βασ. Σοφίας 117 (έναντι
Ιπποκρατείου) Νέον τηλέφ.
642.037.
ΠΕΝΟΗ
Απεβίωσεν είς Ίήνον ή Ει¬
ρήνη Βασιλικού, πενθερά τού
συμπατριώτου μας κ. Ανδρέα
Πλακιωτάτκη έκ Χανίων.
Δωρεαι είς μνήμην
—Ό κ. Έμμ. Άλυσσανδρά-
κης κατέθεσεν είς μνήμην της
σύζυγον τού Δήμητρας άντί
μνημόσυνον δρ. 500 υπέρ Άν-
τικαρκινικού καά δρχ. 500 υ¬
πέρ Άσυλον Άνιάτων.
—Ό κ. Άλέξανδρος καί ή
κ. Άμαλία Καπελάκη απέστει¬
λαν έξ Αθηνών είς τό 1'ηρο-
κομεΐον Χανίων δρχ. 500 εις
μνήμην τοΰ άδελφοϋ των Τά-
σον Ι. Κεραμειανίδη.
Επέστρεψεν
—Μετα ολιγοήμερον διαμο¬
νήν είς Κρήτην, επέστρεψεν
ό κ. Ί. Σονσαρης Δ)ντής ν-
ποκαταστήματος Ίονικής Τρα¬
πέζης θεσ) νίκης.
—Ό Διενθνντής της Χει-
ρουργικής Κλινικής Παίδων
τοΰ Γεν. Κρατικόν Νοσοκομεί¬
ον Πειραιώς Ηλίας Α. Μοσχά¬
κης, επέστρεψεν είς Αθήνας
καί θά επαναλάβη τάς εργασί¬
ας τον την 10 Σεπτέμβριον,
όδός Σέκερη 4. τηλ. 624.378.
—Ό όφθαλμίατρος κ. Αλεξ.
Βονρεξάκης, Σκονφά 23 επέ¬
στρεψε έκ τού εξωτερικόν.
Λαιχεϊαι
Βασ. Αποστολάκπς
•Οδός 26 ·Οκττωβρίου 2
Βοιρδ1αρ|1ου — θβοοβΐλιονίικτ),
ΣΙΚΟΛΑ
ΕΛΛΗίΕΣ ΝΛΥΤΙΚΟΙ
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΤΗ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ . . . , ,
ΠΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ^ ·: ■
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ ΣΠ ΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΤΨΗΛΟΝ ΤΟΚΟΝ 6%
Μέ τάς είς συνάλλαγμα καταθέσεις σας καί τό δάνειον πον
σάς χορηγεΐ τό
ΣΤΕίΑΣΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ - ΕΓΓΡΑΦΑΙ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40 - ΤΗΛ. 621.243
ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΤΛΗ Τηλ. 53-55
δλοιατο Κ~ιη/Κο Κσνάκι
Αφ0' ΙΤΑΥΡΑΚΑΚΑΚΗ
ΝΥΦΙΚΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ
Ποικυλίια Μττοιμπΐονυέρω/ν —
( έΊΟΠυΐπώοιε,υς,
οβκ; — ΠωλοΟιν™»ι
21ιης ·ΛιτρΑίου 2 Τιη».. 260953
«ΔΙΕΘΝΕΣ»
ΧΛ*ακΐος
ΧΛΡΙΛΛΟΣ
12 ΤηΙλι. 25-08
ΉράχΚιευοιν —
4 70-13
Γεώργιος θ. Σκαράκης
Ρ5π—|;
Πο—ρίων 151 (Στ. Κίψαλλιτρίαις)
Τίτ»λ. Θ&8-Ο63 — β
ΑΦΡΟ - ΣΤΕΡ
Β ΛΠ£.χινία — Έιμπιιόριαν
Γροιφενον
Τηλ. 71
"Ηι>εί(ραι> 39
: Βασ. Σοφίας 9
92 — Λάριοα
ματα. Οί Κρήτες τόν θεωροΰν
ιδικόν των, ή δέ εφημερίς μας
χαίρει διότι διερμηνεύει τα
αίσθήμ,ατα αύτά πρός τόν κ.
Ν. Γαλιδάκην, άνεψιόν τοΰ ε¬
θνικον) άγωνιστοθ κ. Σήφη
Γαλεροΰ, δ οποίος καί μας πα¬
ρέσχε τάς ανωτέρω πληροφο¬
ρίας διά την καταγωγήν τοϋ
κ. Γενικοΰ Γραμματέως τοθ
Γπουργείου Παιδείας. Τ.
' ΤσΙλβρ 4 καί
Πο^ΜΠΐλ. "Αγ. Λουκά ΠΑΤΗΣΙΑ
ΚρασιΛ μβζέδες άρχαπίά
ΚοοΙ λώρα τοθ Ξαλούρη
ΞβφΟΛΐτομα καλή καρίιά
Στό ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΛΚΙ
Είμεθα οτήν διάθεσιν ιτό«οτε τιων νΑβ«Γζέδων καί μερακλήδων Κριτγτωιν
κοΐ φίλων. 'Επιθαμίο μας ή 4κρα —ριητοίησις τής ·π8λΛΐτειχς μχΐς.
Γ. Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Στρατιωτικάς Ίατρός
Είδικός Παθολόγος μέ εκπαί¬
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Τηλ. 632365 - Αθήναι
Γενική Κλινική
Ο «ΣΩΤΗΡΑΣ»
ΑΠΟΣΤ. ΑΝΤ. ΟΙΗ0Ν0Μ0¥
Άλ«ξανδρούπολις
Τηλ. 3-15, 3-00, 84-27
Τμήματα :
Χειρουργικον - Παθολογικον
Μαιευτικον - Γυναικολογιοιόν
Όρθοι-ειδι.·κόν - Έργαστήρια
ΚΛΙΝΙΚΗ
Μαιευτική - Χειρουργική -
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Η «ΜΗΤΕΡΑ»
"Ιωνος Δραγούμη 19 - Τηλ.:
46-39 (Πλατεΐα Φονάτ - ?ναν
τι Κεντρικόν) ΚΑΒΑΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΤΦΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
Μαιευτήρ - Χειρούργος - Γυ-
κολόγος. Δ)ντής Μαιεντικής
- Γυναικολογικής Κλινικής
Γεν. Κρατικοΰ Νοσοκομείον
Καβάλας
δευσιν εις την Καρδιολογίαν
Βασιλέως Κωνσταντίνον 3
Πλατεΐα 'Ελενθερίας (Άνω¬
θεν Ζαχαροπλ. Μυτιληναίον)
Τηλ.: διά παραγγελίας 45-85
ΣΕΡΡΑΙ
Ήλεκτρομηχανολο*γι:κόν
'Εργαστήριον
ΚΟΝΠ. ΙΠβΝΤΙΑβΗΗ
'Επιοικβυάζονται παντός τύ-
που μηχαινήματα & συσ%ευαί
Περιελίξεις καί έγτκΛταστά-
σεις κινήσεως & φωτισμοΰ
Τριπόλ«ως 38 (Πλατ. Αγ.
Άναργύρων) Τηλ. 261219.
Τροχίζονται δίσκοι
ΑΝΤΙΙΙΙΙΟΙΜΗΤΓΛΚΑΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΓΤΟΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΝΔΤΛΗ 16 - ΜΟΣΧΑ
ΤΟ
ΤΗΛ. 484.893
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΤΣΕΡΗ
Χαρ. Τρικοϋ— 26 Τηλ. 610080
ΟΙκία: Χαρ. Τρίκχχΐ— 114
Τηλ. 635848 — Άβήν—
ΕΞΕΛΙΠΕΝ
Η ΑΡΧΟΝΙΙΚΗ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓ_ΜΑΝΟΥΡΑ
Είς βαθύ γήρας καί άφοΰ
ήξιώθη νά ίδη τα τέκνα της
καλοΰς κοινωνικούς παράγον-
τας, ή άρχοντική οίκοδέσποι-
να Μαρία Μανουρά έγκατέλι-
πε τα έγκόσμια.
Άνταςία σύζυγος τοϋ αει¬
μνήστου καί εγκρίτου δικηγό-
ρο> Στεργίου Μανουρά, ή μετα-
στάσα επί ετη πολλά έκόσμη-
σε μέ την άρχοντιάν της, μέ
τό ανώτερον ήθος της, μέ την
ΰποδειγματικήν καί άκτινοβο-
λοΰσαν αρετήν της τό Ρέθυ¬
μνον. Ανέπτυξε πλούσιον άλ-
τρουϊσμόν καί κατέστη παροι-
μιώδης ή στοργή της πρός
τούς πάσχοντας καί τούς ανα¬
ξιοπαθούντας. Ό θεός ηύλό-
γησε την αρετήν τής Μαρίας.
Τής εχάρισε πέντε ι>Εούς καί
μίαν κόρην, την Κυρίαν Λι-
λήν Σωτ. Ιΐαπαπολυχρονίου.
Γά τέκνα της άνεδείχθησαν
άντάξια των γονέων των, δια-
κριθέντα ώς έξαίρετοι κοινω-
νικοί παράγοντες.
Την κηδείαν της παρηκο¬
λούθησαν έπίλεκτοι κοινωνικαί
παράγοντες των Αθηνών καί
άπαντες σχεδόν οί έν Αθήναις
Ρεθύμνιοι, μέ οδύνην, διά την
απώλειαν μιάς σεβασμίας δε-
σποίνης, ή δποία θά άποτελή
πλέον ανάμνησιν παντοτεινήν.
Τα τέκνα της τόσον τα έν
Αθήναις δσον καί τα έν Ρε-
θύμνη συλλυπούμεθα θερμώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΑΤΤΗΣ
"Εμπορος Νεωτερισμών
ΛΕΒΑΔΕΙΑ - Τηλ. 213.
ΙΑΤΡΟΣ
Ι1ΙΚΝΗΙ Χ. ΖΡΑΦΑχΙ
Εΐδικός
•Ιοπρός Ν),μΕ«ου ΑΝΔΡ. ΣΥΓΓΡΟΥ
ΜοικΐεβονίθΓς 10 (Μουσείον)
Τηλ. 814135 —
ΑΝ. Ιί. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ1ΚΟΣ
Γραφεΐα: Έγνατίας 140
ΟΙΚΙΑ:
Πλατεΐα Άγίας Σοφίας 14
Τηλ.: 20.521, ΘΕΣ)ΝΙΚΗ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
ΒΙΟΤΕΧΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ ΧΑΡΤΟΥ & ΝΑ-ΥΛΟΝ
Γ. ΦΛΥΣΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α)ΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Ο.Ε.
Πολυκάρπου 4 Τηλ. 20083 —
7015 ΛΑΡΙΣΑ
Δρ. Ν. Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
"I
α τ ρ ό ς
Μευρολόγος - Ψυχίατρος
Ιατρείον Σόλωνος 134 (Γω
νία Σόλωνος θεμιστοκλέους)
Τηλ. 616 590 - 8-Π π.μ. 5-7
μ.μ. πλήν Τετάρτης Σαββάτου
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Δικηγόρος παρ' Άρείφ Πάγω
Γρ. Πειραιώς : Τσαμαδου καί
Κολοκοτρώνη 69 Πολ)κια 3ος
δροφος Τηλ. 475.085 Κατοιχία
Ηπείρου 46 - Αθηναι
Γραφ. Αθηνών θεμ)κλέους 34
Τηλέψ. 614428
ΜΗΗΑΙ Γ. ΑΑΜΠΡΑΚΗϊ
Οί Κρήτες των Αθηνών
καί πολλά διακεκριμενα μέλη
τή; Άθηνχϊκής κοινωνιας,
έκήδευσαν μέ οδύνην τόν πο-
λύκλαυστον Μηνάν Λαμπρά-
κην, έπίλεκτον βλαστόν τής
γνωστής καί πολυκλάδου οι¬
κογενείας των Λαμπράκηδων.
"Ανθρωπος μέ πλούσια ίδα-
νικά άλλά καί μέ καρδίαν εύ-
Ό
ηΐμΓ
η«ς Λοιαιτράκιης.
γενή κατέκτησε την ζωήν μέ
την εύσυνειδησίαν, την δρα-
στηριότητά τού, την διαλά-
μπουσαν ευγένειαν τού καί πρό
παντός μέ την ΰποδειγματικήν
εντιμον συναλλαγήν τού. "Ελ¬
λην ίδεαλιστής πάντοτε έκρά-
τησεν ύψηλά τό λάβαρον τή;
οίκογενειακής τού παραδόσεως,
μέ τό Ιμβλημα τής Έλληνο-
χριστιανικής πίστεως.
Ώς δερματέμπορος επεβλή¬
θη επαξίως καί ανέπτυξεν εύ-
ρύ κύκλον καλών γνωριμιών
καί συνεργασίας. Άπέρχεται
προώρως είς την έπουράνιον
μακαριότητα μέ τδν φωτοστέ-
φανον τής καλωσύνης τού, χω-
ρίς νά πικράνη ποτέ άνθρω¬
πον, χωρίς νά αδικήση κανέ-
να, άλλά πάντοτε διαθέτων
τόν εαυτόν τού είς την πρό-
θυμον εξυπηρέτησιν των ώοαί
ών σκοπών είς τούς ^ ]
επίστευεν. '
1 ^Λ,^ ΧηδείΖν ««, «ί-
τό Α Νεκροταφείον, δ Υν '
στός δικηγόρος κ. 'ϋμμ 'φ
ράντος μέ καταφανή ο/
ηγρς ϋμμ φ
ράντος μέ καταφανή ουγχ.'ν/
σιν εξεφώνησε τόν κάτωθι "|πΓ
κήδειον:
«Είς εμέ, άγαημένε ηα.
Μηνά, επεφυλάχθη ή λδθνΓ?
δοκιμασία, τοΰ ύστάτου χα,ρΐ
τισμοϋ δλων μας, αυγγε^
καί φίλων, είς τό ανδπίστρο
φόν ταξίδιόν σου, είς το Α[ώ_
νιον Σύμπαν.
Άπέρχεσαι λοιπόν;
Άλλ' ημείς πώς δυνάμεθα
να σε λησμονήσωμεν;
Εξαίρετον τέκνον," τής |χ.
λεκτής, έξ Ηρακλείου Κρή¬
της οικογενείας των Λαμπρά-
κηδων, πράος, άγαθό;, πΑή.
ρης μέ καλωσύνην καί ευγέ¬
νειαν, τούς πάντας άγχπί,ν
καί είς πάντας άγαπητός, 0-
πόδειγμα συζύγου καί πατρός,
έν άρετή καί φρονήσει 6«ό'
σας, ί^ο^ καθ' δλα κοινωνι¬
κόν μέλος, συνεκρότεις μίαν ε¬
ξαιρετικήν προσωπικότητα μή
δυναμένην νά λησμονηθή.
Ιδού, διατί σήμερον κατά-
πληκτοι, διά τό απροσδόκητον
τής μοίρας σου πλήγμα, χαί
τόν τόσον πρόωρον χαμόν σοο
σέ περιστοιχοΰμεν βαρυαλγεϊς
καί ικετεύοντες τόν Ιΐαντοδύ-
ναμον, δπως, έκεΐ δπου δδεύ-
εις, σοί έπιδαψιλεύση, 8,τι ή
Άγαθότης τού Ιταξεν, διά τα
έν εύσεβει'α καί άρετή δια-
νύσιζντα τδν βίον των πλάσ(ΐα-
τά τού.
"Ας είναι ΑΕωνία σου ή
μνήμη πολυαγαπημένε μας
Μηνό»».
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
"Ετος ιδρύσεως 1935
Τεχνικαί Ίδιωτικαί Σχολαί
Μέσαι Σχολαί Έργσδηγών
Μηχανουργικων έγκαταστάσεων
Ήλεκτρικών έγκαταστάσεων
Σχρλή Μηχανικών ΈμπορΐικοΟ Ναυτικοΰ
Σχολαί Τεχνιτών
Μηχανοτεχνιτών — Ήλεκτροτεχνιτών
Ό «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» διαθέτει:
— Μέγα ιδιόκτητον κτιριακόν συγκρότηιμα διδακτηρίων.
— Πρότυπα ήλεκτρολογικά καί μηχανολογικά Έργα-
στήρια.
— Έποπτικά μέσα Μηχανών Έσωτερικής Καΰσεως
— Είδικάς αιθούσας Σχεδιάσεων.
— Όπτικοακουστικά μέσα έκπαιδεΰσεως.
— Πλήρεις οειράς έποπτικών μέσων διδασκαλίας.
Ή ύπερτριακονταετής εύδόκιμος λειΐΌυργία τοΰ «ΗΦΑΙ¬
Σ ΤΟΥ» άπέδωσεν αρίστα στελέχη είς την Βιομηχανίαν καί
τό Εμπορικόν Ναυτικόν.
Ή ύπηρεσία των μαθητευομένων είς τα έργαστήρια των
Σχολών ϋπολογίζεται είς τό διπλάσιον.
Μέρος των διδάκτρων των μαθητών καταβάλλεται ύττό
τοΰ Ύπουργ. Έθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.
Πληροφορίαι — Εγγραφαί : 9 - 1 καί 5 - 8 μ.μ. Ρώς 3-
Τέρμα Πατησίων Τηλ. 281228 καί Πανεπιστημίου 66. Μέ¬
γαρον «Έρμής» 5ος δροφος Γραφ. 4 Τηλ. 633098
Ό κ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑ
ΚΗΣ διαβότΕΐ ΤΕΝΤΕΣ είς τυμάς τρο-
ΙΤΕΡΕΑΙ ΠΟΑΥΤΕΑΕΙΙ
-11.1 Ι.ΗΙ Ιΐυ/ΙΙ ΐυ1.£. σπ μΕΡΚΟΥΡΗ 42 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
αυομενλ ιηιτΐΑ
Σπβρεό, καϋλακΛπτικό, μέ τίλήρη μόνοσ, μέ εύκολίίς τΛηρωμης. 'Ατπ—οβν
θηιτιε : Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΟΙ -πρωτοι κατοισκευαοταί Ιν
Έιλλάδι — Καβ&λας 118 Τηλ. 572415 — ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΙΩΑΗ. Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΥΜ Β Ο ΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σοφσκΐλίους 4 Στοάς Αθηνών Β' βροφ. γρ. 10,11 Γηλ. 318718 Άθη—
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
'Ελευθέρων σπουδών Κο—ικής & Ρ—τικιίΐς
ΝΟΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
•Αγ. Μελετίου 54 4 ΠατησΙαν (στ. Κίφαλληνίπς Τηλ. 874923 & 858279
ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ — ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΣιΕΏΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΦΑΡΣΑΛΗ
'Είπιτίιμου Δ)ντοΰ Α' Οίκονομικής
"Ε«{ιορίοος Πτυιχ. ΟΙκανομιικών καί
'Ειμ^τορικώΛ' 'Επιοιπμχών
"Εμμ. Μπτενάκη 1 - 4ος δρ. γρ. 9
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Οικίας 913816 - Γραφείου 341495
ΝΙΚΟΛ. Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ!
Συμβολαιογράψος
Καλλιθέα: Έλ. Βενιζέλοι» 80
Τηλ. 967.232
ΠΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωλόγος - Σύμβουλος
'ΥΙδρογεωλογικαί £ρευναι - ττραΥ
ματογνωμοσύναι - μελέται -
ναζήτηπς οττογείων ύδάτ«ν —
μελέται ττηγών.
ΚΟΛΧΙΔΟΣ 18 Άμελόκηττοι
Τηλ. 668.303 Αθήναι (604)
Α)ΦΟΙ ΜΠΟΖΗ
Γενικόν 'Εμττόρΐον
'Βλευθεροιπτολις
ΑΙ. ί.
ΛΙ,ΚΗιΓΟΡθΣ
Γραφείον ΧοΛκοχιονδύλη 1»
ΤΗΛ. 545630 - τ52.69 «8.825
ΟΙκία "Υδρας 36-38 Τ^λ. 8*> _
ΤΕΝΤΕΣ Αρίστης Ποιότητος Μεταλλιχές & 'Χ^![%
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ
Γραφ. Κηφισίας 71
Τηλ. 664164
ΑΘΗΝΑΙ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
ΜΑ*
•^7*. Λ. Πάτρας έ
ψν'1; τακτικάς καθηγη-
καί Οί-
τοϋ
Η *Μ
Ο κ Λ. ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΊΗΣ ΤΟ^ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ)Μ1ΟΥ
Κο-νωνικώνπολιτικήν εφαρμοζομένην είς
ΙΙάτοαε έ- δλους τοΰς τομεΐς.
Ό κ. Πάτρας είναι είς των
σοβαροτέρας καί έγκυροτέρων
έπιστημόνων μας, ή εισοοός
τού δέ είς τό Άριστοτέλειον
Ιΐανεπιστήμιον θά άπο&η 6α-
σικός συντελεστής τής πλή¬
ρους καταρτήσεως έπιστημόνων Ι
τής Σχολής Νομικών καί Οί-1
κονομικών Έιστημών. Τόν νέ¬
ον τακτικόν καθηγητήν τοΰ
Πανεπιστημίου καί εξαίρετον
οτέλεχος τής Έθνικής Κυ¬
βερνήσεως κ. Λ. Πάτραν συγ-
ήμ
θεσσαλονίκης.
κ.
Πάτρα
3ΐς τής
καί άξι-
του πα-
'. διά τής δποίας ση-
Γ-'προήχθη ή έπιστήμη
['ό'ΐτότυπον' Ιρευναν άνα-
' ,νον ε?ί τήν κοινωνικήν
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
•Εκδιδομένη επί πεντήκοντα
ετίαν ή «Κρητική 'τϊνότης» 6-
Ηεσε υπεράνω δλων τό Μεγα¬
λείον της ήρωϊκής ΚΡΗΤΗΣ
καί την ευημερίαν τοΰ ύπερη
φανού «ΛαοΟ» της.
~-——
Ή Εθι/ικη Τραπέζα ένισχύει τα θυματα
τού όχηματσγωγοϋ «Ηράκλειον»
ρή
χαίρομεν θερμώς.
600,000 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κης Ιΐρωτευούσης. Τό τερα¬
στιον έργον Οά ίδρευση ολό¬
κληρον την περιοχήν άπό τής
λεκάνης Μυγόονίας έως των
λιμνών Λαγκαδά, προϋπολογι-
ζομένου είς 600.000 τα δποϊα
καί 0ά οιατεθοϋν υπό τής Κυ¬
βερνήσεως.
) ίαοι-ογός Δημοσίων "ϋρ-
, χ Κ. Ιΐαπαοημητρίου ύ-
' "(ν άποορασιν διά τόν
οιιόν μελέτης ύορευσε-
την ΰορευσι τής μείζο-
ζ τής «εσσαλονί-
ικανοποιεΐται τό πλέον
αϊτημα τής Μακεοονι-
Παντ.ΜουΥτράκπς
,ταγματάρχης έν Τ. Δ.
είς "Ηπειρον καί
ίκινκχν ό φίλος Συνταγμα
η; ρν Πολεμικΐ) Διαθεσι-
η)η /. Παντελής Μουντρά-
I
Ό τετιμημένος άνώτερος
Ιιωματικός μέ την ωραίαν καί
ϊ,νώ'αν πατριωτικήν ιστορίαν
/«σκεφθή τούς τόπους έκεί-
I;
εΊ: τούς δποίους ήγωνί-
,| 5κ'ι την απελευθέρωσιν
Βν καί έπεκοινώνησε μέ τούς
[; Κρήτας. Ή παρουσία τοϋ
'Π. Μουντράκη μεταξΰ των
Ιιαατοκοτών μας έχαιρετί-
ϊυ. ιιέρους των μέ έγκαρ-
-οτητκ, όπως μάς γράφουν έ-
Ιίιοι. Δικαίως δέ τοΰ έπεδαψι-
Ινθη άνυπόκριτος άγάπη καί
θίϊιι τιμή. Ό κ. Μουντρά-
Επέστρεψεν είς Ήρά-
Ιτιον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΑΠΟΤΔΚΗΣ
Μιοπιρός
Άν ι' 6>»ς — Ραι& ολόγας
|ΐΓ-Γηιης Γβν. Κρατ.
ι Πειραιώς «Ή Βοοσθλκχχϊ
γ κΑο / κιάν έρταιο'τήρ ιαν
"η 4 (έναντι Μοοαείαυ)
Τηλ. 88.071
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ»
1 δθ^μερος Εφημερίς
" ΙΒιοκτήτης
ΝΙΚ. ΓΡΗιΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
"Ηβρς 104 — Π. Φοληρον
ΤΐΛΐονροτφεΐον
Νικ. Ματθ. Κωβαϊος
Μάρνη 56 — Αθηναι
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Γ.ΔΑΡΙΒΑΚΗ
Πλήρης ημερών μετέστη είς
Κύριον ή εύγενής δέσποινα
Τριανταφυλλιά Δαριβάκη 6υθί-
σασα εις πένθος τοϋς οίκείους
καί συγγενεΐς αυτής.
Ή έκφορά τής σοροϋ της
μεταστάσης εγένετο έν μέσω
πλήθους κόσμου έκ τοΰ ίεροΰ
ναοΰ Νεκροταφείου Ν. Σμύρ¬
νη;.
Ή έκλιποϋσα, γόνος πατρι-
αρχικής οικογενείας, απήλθεν
είς τοΰς ούρανοΰς μέ ήσυχον
την συνείδησιν δεδομένου δτι
είχεν έκπληρώσει απολύτως τάς
ύποχρεώσεις της ώς όίνθρωπος
έναντι τής θρησκείας, τής κοι-
νωνίας, τής οικογενείας.
Άναθρέψασα τα τέκνα της
εις την οδόν της άρετής ήξιώ-
θη νά τα ίδη ώς τα όνειροπό-
λησε καταλαμ,βάνοντα έπαξίας
Οέσεις έν τή κοινωνία.
Άλλά ταυτόχρονα δέν έλη-
σμόνησε τάς πρός τόν συνάν¬
θρωπον ίαοχρεώσεις της προσ-
φέρουσα, ήθικώς καί ύλικώς
δτι ηδύνατο καί πρός την κα¬
τεύθυνσιν αυτήν.
Οΰτω ή Τριανταφυλλιά Δα-
ρι6άκη έγκαταλίπουσα τόν γίη-
νον κόσμον άφίνει μνήμην α¬
γαθήν καί παράδειγμα αξιον
προσοχής.
Είς τα πεθοΰντα τέκνα της,
τούς άδελφούς της καί λοιποΰς
οίκείους της ή εφημερίς μας
άπευθύνει θερμότατα συλλυπη-
τήρια.
Συινώντησ^ς τοΰ κ Πρ&ιδϋτΐουΐργοΰ μκκχ ιιοϋ ΔιΚΜΝΐγτοϋ ιΐης 'Εβν ικής
Τό Λ.Σ. τής Έθνικής Τρα¬
πέζης τής Ελλάδος παμψηφεΐ
εδέχθη είσήγησιν τοΰ Διοικη-
τοΰ τής Τραπέζης της Ελλά¬
δος κ. Άχ. Κομινοΰ όπως
κατ' ετος ένισχύη εΐκοσι όρφα-
νά τέκνα τοΰ ναυαγίου τοΰ Ό-
χηματαγωγοΰ «Ηράκλειον».
Ή ενίσχυσις θά καταβάλλεται
ό τύπον μηνιαίας επιχορη¬
γήσεως δρχ. 750 διά τούς μα¬
θητάς τοΰ Λημοτικοΰ καί δρχ.
1.250 των Γυμνασίων καί των
Ίσοτίμων Σχολείων. Πρός τό
σκοπόν αυτόν συνεστήθη εϊδική
έπιτροπή είς Χανιά.
ΚΛΤΑΣΤΗιΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚ'ΕΥΩΝ
ΑΦΠΝ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ Ο.Ε.
1) ΝιέΙθΛϋρος 11 Πλοιτ. Ν. Λ ιοσιωιν
2) 21ης Ά-πρ Μίου 12 — "Αγ. Α-
•«ίργυροιι Τηλ. 266—410
Ψονϊΐα — ΚουζίΐΜες —
ΤηΙλβοράαΕΐς ίλων των ίιρτγαστιαισίων
εύκοαλίβς ·ΐΐλ.ηριο,μΐης
Ναυτικά φυλλάδια
και ναυτολογήσεις ε?$ πλοΐα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
€ίς τό Ναυτικόν Πρακτορ€ϊον
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ
'Όδός θ. ΠουΙλίΙ&ου 6
Τηλ. 44 37, 77-62 Κα6»χΐ
ΕΚιΠΑΙΔΕΎΤΗΡΙΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΑΓΑΑ-ΙΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ
ΒαΣ!ΛΙΣΣ,ΗΣ ΟΛΓΑΣ 159 — ΤΗΛΕΦ. 830 - 359
64αν ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ
ΘΗΛΕΩΝ
Μ'ΚΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
ΝΗΠΙΑΓΟΠΕΙΟΝ
ΣΧΕΔΙΙΑΣΤΏΝ ΘΗΛΕΩΝ
διά τή,, Α' ι*5*;υν ,τοθ Γυμνασίου την 21-25
= "0-';>
Ε1ΠΓΡΛΦΑΙ ΚΑΘ1 ΕΚΑΣΤΗΝ
Ή στοργική αυτή μέριμνα
της Τραπέζης διά τα τραγικά
θύματα τής συγκλονιστικωτέ-
ρας θαλασσίας τραγωδίας μας
γνωσθείσα εί ςΚρήτην συνεκί-
νησε τούς Κρήτας βαθύτατα.
Διερμηνεϊς δέ τοΰ κοινοΰ αί-
σθήματος έκφράζομεν θερμάς
ευχαριστίας πρός τόν εξαίρε¬
τον φιλοκρήτα Διοικητήν κ.
Άχιλλέα Κομινόν διά την άν-
θρωπιστικήν αύτην χειρονομί¬
αν τοΰ μεγάλον πιστωτικοΰ Ί-
δρύματος, τό οποίον χάρις είς
την λαμπρόν ο'ικονομολογικήν
προσωπικότητα τοΰ Διοικητοΰ
Δυεβνή "Εκβεσιν
τού εξελιχθή ραγδαίως καί ά-
πέβη ούσιώδης ρυθμιστής τής
οίκονομολογικής ζωής τής χώ¬
ρας.
Ό κ. Κομινός είναι φορεύς
τής ριζοσπαστικής πολιτικής
τής 'Επαναστάσεως, άντεπεκρί
θη δέ κατά τόν πληρέστερον
τρόπον είς την αποστολήν τού.
Ή Κρήτη, έκτιμώσα τό
στοργικόν ενδιαφέρον τής Έ¬
θνικής Τραπέζης διά Υά θύμα¬
τα τοΰ όχηματαγωγοΰ «Ηρά¬
κλειον» εήχαριστεί τόν κ. 'Αχ.
Κομινόν καί τούς αξίους συν-
εργάτας τού.
Είς Πειραια και είς Άθήνα
Αί ίδ. τεχνικαί Σχολαί
"Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΑΟΣ,,
Είς τάς ίδιωτικάς τεχνικάς
Σχολάς «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΑΟΣ» των συνεργαζο-
μένων Χριστιανικών Σωμα-
τείων ΧΕΕΛ — ΧΕΕ — ΧΕ
ΕΝ, ώς υπό πάντων άναγνωρί-
ζεται, πραγματοποιεΐται έξαί-
ρετος έπιστημονική έργασία"
ήτις άναδεικνύει τούς άπο-
φοίτους αυτών εις τεχνικούς
μοναδικούς.
Διαθέτουν Σχολάς:
ΕΡΙΌΔΗΓΏΝ Η.ΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΩΝ.
ΕΡΓΌΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟ-
ΑΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΤ ΝΑΤΤΙΚΟΤ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.
ΗΧΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.
"Απασαι είναι τετραετοΰς
φοιτήσεως, λειτουργοΰσαι κα¬
τά τάς ώρας 8—10 μ.μ. καί
είς τούς άριστεύοντας μαθη¬
τάς παρέχονται υποτροφίαι.
Αί Σχολαί αύται διαθέτουν
τελειότατα κτίρια, μοναδικά
είς την Έλλάδα έργαστήρια
είοικοτήτων καθώς καί σχολι-
κόν κινηματογράφον.
Οί μαθηταί των Σχολών
τοποθετοΰνται είς εργασίαν
καί χορηγείται πρός αύτούς
δωρεάν έσπερινόν φαγητόν.
Δεδομένου δτι κατά τάξιν δ
άριθμός των μαθητών είναι
περιωρισμένος οί ένδιαφερό-
μενοι δέον όπως σπΐύσουν νά
έξασφαλίσουν την έγγραφήν
τω 9.
Πληροφορίαι καί εγγραφαί
γΐνονται:
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ :
Άρτεμησίου καί Σαλαμι
νος 8 (Άγία Σόφια).
Τηλέφ. 463.171 - 462.546.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
Τιμοθέου 18 (Παγκράτι).
Τηλέφ.: 751.866.
Ο ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ
ΜΙΧ. Ι. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ!
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ - Ο ΕΠ1ΣΤΗΜΩΝ-
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Συνεπληρώθη Ιτος άπό τόν
θάνατον τοΰ Μιχαήλ 1. Φραν¬
τζεσκάκη. Ή άφοσιωμένη σύ-
ζυγος, τα τέκνα καί οί φίλοι
έδεήθησαν εις τόν "Υψιστον υ¬
πέρ τοΰ προαπελθόντος είς την
Ιΐαραδεισιακήν χώραν.
ώραία μορψ-η τοΰ εύπα-
τρίδου νοερώς παρίσταται είς
πάσαν ωραίαν έθνικοκοινωνι-
κήν εκδήλωσιν των έν Αθή¬
ναις Κρητών. Ό βίος τού υ¬
πήρξε μία διαρκής προσφορά
είς την πατρίδα. Μεαρός σπου-
δαστής, τής θεολογικής Σχο-
λής τής Χάλκης πρόκειται νά
συλληφθή υπό των Τούρκων
διά την Έλληνικωτάτην δρά¬
σιν τού. Ό Σεπτός Ίωακείμ δ
Γ' τόν φυγαδεύει. Άμέσως
μετά τάς Ιΐανεπιστημιακάς τού
σπουδάς είς την Νομικήν
Σχολήν πρωτοπορεΐ είς την
Μακεδονίαν μέ τόν Δημήτριον
Αα,μπράκην, τόν έπιζώντα γη-
ραιόν Εύάγγελον Καλογερά-
κοινωνικόν στέλεχος των
Ιωαννίνων καί τούς θρυλικούς
Μακεδονομάχους.
Είς τάς Αθήνας επεβλήθη
αχύτατα χάρις είς την άρτιω-
άτην τού μόρφωσιν, τόν δυνα-
μισμόν τού, τό άδιάβλητο κύ-
ρος τού.
Τό επί τής δδοΰ Ιΐεσματζό-
λου 1 1'ραφεΐον τού ήτο τό
κέντρον των έπιφανεστέρων
Κρητών. Ίεράρχαι, Καθηγη¬
ταί τοΰ Ιΐανεπιστημίου, παρά-
γοντες τής έθνικής ζωή;,
προσήρχοντο διά νά τόν ίδουν,
νά τόν συμβουλευθοΰν, νά Ιμ-
νευσθοΰν καί νά ξεκινήσουν.
Ό Ιΐρίγκιψ Γεώργιος, ό Ή-
γεμών τής Κρήτης τόν ετίμη¬
σε συγκαταλέγων αυτόν μετχ-
ξύ των πλέον φιλικών τού προ-
σώπο)ν. Ό Βασιλεύς Ιΐαΰλος
Ό έφατΛισΐης κ Μϊκος Βαρδ ι ογιώντνης ιφθ£Λκ είς υέαΐν άγορόαν δβξριμιενιοπιλΌίου ΠρΛβΟΕΉΧι διά τό
κανΐκόν σύγχρονον «ΜΛΒΑΣΗ ΡΙΒΕΡ», «οτκ«σΜευίϊς 1956 κκοΐ χωρηττυκό'—τπος 32 250 τΛντκων Δ. Μ.
ΣήιΐΒρον ό κ Βαρδιναγιών&ης ύ™έβΑιε σχετικί>ναΙ~ισιν βίς αό Υ.Ε Ν. δι« τί>ν ιΐηρλογητ,σιν ικχ) σχάφους ύ-πό
το 6νκ,μ1αι «ΒΑΡΔΗΣ Β» Τό οκώφος ή-νηρώαβη 6νβΜΠ. τοϋ —κχϋ των 1 200 000 δοΐλλαιρυων Ανωτέρω τό
τάνικίΐρ «Τςδρί^κ» νιαυ—νήοεως 1960 «αί χωρητι*Ιό~—ς 43 095 τό,ν. Δ Μ άγοροοοθέν ίπτό τα) * Ν Βαρ-
τιό ·πρώτον ΙΟήμερον τού —ρίΐλιθόιντος ·μιη.νός Αιϊγούστου καί μειονο|μασθέ.ν βΐκ; «ΜΐηΑ.
•ΗκοΛηύθηιαιε 8έ ή άγορά άλλον δύο.
Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1921 — 1968
Έκδιδόμενον ίπτο τοθ Καθηγη-
τοΰ ΔΗΜ. Ε. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
Πανεττιοτημίου 42 Αθηναι Τ.
143 - Τηλ. 616997
'ΙΙ χρησιμωτέρα σύγχρονος θΐ-
κονομική Έγκκκλοτταίδεια.
τον
οως
έπαρασημοφόρησε ίδιοχεί-
Ή κοινωνική έκτίμησις
τόν περιέβαλε άκαιραία δχι
μόνον μέχρι τοΰ θανάτου τού,
άλλά καί πέραν αυτού.
Ή μνήμη τοΰ Μιχ. 1. Φραν¬
τζεσκάκη θά τιμαται πάντα
μέ συγκίνησιν καί ή ένατένι-
σις πρός αυτόν θά είναι τόσον
δημιουργική καί χρήσιμος διά
την πορείαν πρός τάς κορυ-
φάς...
Ι. ΤΣΛΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ
"Ετος ιδρύσεως 1919 -« ■%./
Άνεγνωρισμένον υπό τοΰ Κράτους ■■ " ■"
Αθήναι - Φειδίου 3 '
Τηλ. 620.098
Γενική Διευθύντρια : ΤΑΣ ΙΑ ΚΟΤΣΙΡΙΔΟΥ
Κολλιτεχνικός Διευθυντής : ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Αί έγγροΐφαί καί τα μοΐθήμοττο: ήρχισαν.
Πληροφορίαι καθ" εκάστην 9—1 καί 5—8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Φιλοανιθρωπιυκάν "Ιδραμκχ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» άνοικοιινοΐ δτι Λπό
τού Γηρασεχρθς Νοεμβριού θά λειπΒυριγήοη * *ν Ποτ/κΐραΐτιίω /καί 4!πΑ
ΓΓης ώδοθ Στρατώνος 12 Βεΐνών πχΛ 'Κρηΐτός ατκχ&ο—ου.
Προσκηΐλοίνΐιαι ΰθέν οί έ6ΐιαφερόιμε«>ι β-κως άποτοοΐνθωισι βΐς τα Γρο
ψεΐα (τοθ €Ι6ρ6ν«—ις ίτιΛ της 4βοϋ Γ. ΓβΛ(αΙ&ίχ> 7 (Τηιλ. 631051) βιώ
ο(6τκάς πλιηριοφοριιοος
(Τή 4)10)1969
Ό Γον. Γραμματεύς
ΕΜΜ ΛΟΥΚΑΚΗΣ
•Ο Πρόεδρας
ΠΟΛΥΔ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
Κοσμή ματα^υύρολόγια
ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
Έτιι-τΛώσεις
Ι. Σταυρακάκης
καί Α. Δεοιόπουλος
Βασ "Ολγοος 65· — θεσααλονικΐΓ).
ΟΙΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άφοι Ι. Πετράκη
ΜΕΛΕΤΑΙ — ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3 (Στοα ΦΕΞΗ)
Τηιλ 631514 - 600900 — Αθηναι
μ 16 (ΊΕλ.
•Αθήναι. (Τ Τ. 135)
Τηλ. 634108 — 977211
Γώ ϊκα Λολύτ ιμο καί ψίΐΜΟ δωρ&,μιά μκ—ιά ο' ίνα ,Νοπάοπτ|μα των Ά-
θηΛών —ύ Τ ιμά τήιν Κρήτη
ΑΣΗΜΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ
Σ. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
Ποΐν£π.—»μωυ 16 ('—- Ββνιίόλαυ) Αθήναι Τ.Τ 135
Τηλ. 634108 — 977211
ΕΛΛΗΝ1ΕΣ ΝΑΊΊΙΚΟΙ
Ή Χώρα μας διαθέτει δτι θελήσετε στίς χαμηλοτερες τι-
μές. Μην άγοράζετε λοιπόν άπό τό έξωτερικό, γιατί σάς έ-
ξαπατοΰν συνήθως καί δταν τό άντιληφθήτε είναι πλέον άρ-
γά. Άποστείλάτε στήν Πατρίδα τίς ο'ικονομίες σας. Μόνον
δτι ξοδέψετε κοντά στοΰς δι-κούς σας πιάνει τόπο._______
ΤΜΑΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ
Γ. Π ΑΠ ΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ήρχισαν την 1.10.1969 είς τα ε ί δ ι κ ά ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΑ (Καθηγητού Μαθηματικών καί πτυχιούχου Άνω-
τάτης 'Εμπιρικής)
ΣΟΛΩΜΟΤ 53 — Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ (τηλ. 549.422)
ΕΠΙΤΤΛΙΑ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
Άφοι Κουκλάκη Ο.Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 112
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΤΗΛ 517249
Στέλιος Προκοπάκις
■»·Πα &ιοατιριος
ΊΙαπρεΐαν :
Ν Μ ·ΑλΕξόΐν6ροϋ 75 Τηλ 74542
ΟίκιΙα: Β "Ολγας 72 Τηλ 817725
'Οιμκιρφοιίΐΐουν τάν τιριθουιμιοπιΠ
Μέ ά^ροοτπενή τΐιροφ6λιαίιν
"Εργοοοτήρ ια ύγε^οινοιμικιοΰ ΟλυκοΟ
Σ. ΠΑΘΙΑΚΗ
ΠριγΜη-πος Νικ«Λ.όχ«υ 1
Τηλ 27944 — 75872
ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ
ΗΛΕιΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Γεωρ. Χατζηδάκη
ΠρυγκιηΓπΐας ΝΛοολάοο 26
Τηιλ. 68 - 754 — θεσοοΛανΐΙκη.
Γεώρ. Στ.Στραπατσάκις
Λιλ—/ορΐας
ΦωΚι«νιοΰ 40 — Τηλ. 736325
"Αθηναι
Πέτρος £. Φούμης
ρ
12 Τΐ)λ. 81397—2584
82211
"Ηράκλειον — Κρήτης
5ΙΕΜΕΝ5
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -
.,' ■*♦ Γ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΚΕΛΑ5-ΤΗΛ. 89268
-Έτοιμοπαράδοτον υλικόν
5ί6ΐπ6η5 είς τιμάς τής άγοράς.
- Μελέτη τεχνικών προβλημάτων
-Τεχνικαί συμβουλαί γιά κάσε
πρόβλημα ήλεκτροτεχνικής
ποΰ σάς άπασχολεϊ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ
κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
ΒΙΚΕΛΑ 5-ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
5ΙΕΜΕΝ5
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
Αί προσπάθειαι τού 1ου Διεθνοϋς
Συνιδρίου ((ρητόν έντάσσονται
είς την κοινήν ευθύνην διά την
ευημερίαν τής ανθρωπότητος ι
Ή έπιτυχία τοθ είς Κρήτην
συνελθάντος, τόν μήνα Αύγου¬
στον 1969, πρώτου Ιΐαγκοσμί-
ου Συνεδρίου Κρητών θά ίκα-
ί δλους τούς άνθρώ¬
;
Διότι αί προσπάθειαι τού έν-
τάσσονται είς τό πλαίσιον τής
κοινής ευθυνής, δια την ευη¬
μερίαν τής ανθρωπότητος, τής
δημιουργηθείσης μετά την
θραϋσιν των διαφόρων των λα-
ών είς την ύλικήν των πρδο-
δον καί τάς άλλας δψεις τής
πολιτιστικής των ζωής' ευη¬
μερίαν δυναμένην νά πραγμα¬
τοποιηθή μέ την αντιμετώπι¬
σιν τής πτωχείας, τής ασθε¬
νείας, τής άμαθείας καί τής
ελλείψεως δυνατοτήτων διά
την πρόοδον τού άνθρώπου,
διά τής έπιστήμης καί τής τε-
χνολογίας.
Αί προσάθίΐαι των άπαντα-
χοΰ Κρητών Ιχουν την έννοι¬
αν δτι ή «δυνάμει» εύθύνη διά
την ευημερίαν τής ανθρωπότη¬
τος, πρέπει νά μεταβληθή είς
έν «ενεργεια» ευθύνην είναι δέ
τούτο άπόρροια έκ παραδόσεως
καβήκοντος πρός τού; προγό-
νους μας Έλληνας πού άπό α¬
νάγκην έξηγήσεως των φυσι-
κών φαινομένων μέ αντικατά¬
στασιν τού μύθου διά τού λό-
γου, Ιθεσαν τάς βάσεις τής
καθαρας έπιστήμης καί τής
φυσιολογικής σκέψεως, αΐτινες
έπεξετάθησαν αδιακόπως είς
δλας τάς εποχάς.
Καί ή εύημερία άλαφρώνει
τό φορτίο τού άνθρώπου, ώς
τό τέρμα τοΰ δρόμου τού: την
εύδαιμονία, τή μακαριότητα.
Αί προσπάθειαι των Κρη-
τών δύνανται νά θεωρηθοΰν
μιά κάποια άρχή καί ώς έ*λε-
γαν οί μεγάλοι μας πρόγονοι:
«άρχή, τό ήμισυ τοΰ παντός»
Αθήναι Γ. ΜΣΟΙΈΙ
ΛΑΜΠΟΚΟΠΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
Η ΚΡΗΤΗ ΜΛΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
Η εμττνευομενη προσφώνησις τού Αημάρχου Χανίαν κ. Γ. Μπρεδάκη
ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
λλΜΠΡΟΙΙ.ΑΗΤΩΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ό Λΐοοβοινών
Στραπηγύς Λώμιπρας
Είς ηλικίαν 78 έχων απε¬
βίωσεν είς θεσσαλονίκην δ έ-
πιφανής Κρής Λάμπρος Ίωάν-
Άντωνάκης Υποστρατηγος τής
Στρατολογίας. Κατήγετο έκ
Ρεθύμνης καί έκ τοΰ χωρίου
Άγκωσελιανά. ΤΗτο υιός τής
μεγάλης οικογενείας των Άν-
τωνάκηδων.
Καταταγείς είς τόν στρα¬
τόν έφοίτησεν είς την στρατιωτι
κήν Σχολήν μεταταγείς μέ τόν
βαθμόν τοΰ Λοχαγοΰ είς την
Σ
προήχθη λόγω των έξαιρετι-
κών τού προσόντων μέχρι τοϋ
βαθμοΰ τοΰ Συνταγματάρχου,
άποστρετευθείς μέ τόν βαθμόν
τοΰ Ύποστρατήγου. "Ελαβε
μέρος είς δλους τούς έθνικούς
πολέμοος άπό τοΰ 1912 καί
μετά την Μικρασιατικήν κα¬
ταστροφήν.
Διατελών έν άποστρατεία έ-
ξελέγετο συνεχώς μέχρι τοΰ
θανάτου τού Πράεδρος τής Ε¬
νώσεως Άποστράτων θεσσα¬
λονίκης. Έπίτευγμα τής δρα¬
στηριότητος τού ήτο ή άγορά
τοΰ κτιρίου τής Ενώσεως πα-
ρά τόν Λευκόν Πύργον. Τιμής
ένεκεν δ Στρατηγος Άντωνα-
κης ανεκηρύχθη ίσόβιος έπίτι-
τιμος πρόεδρος τής Πανελλη-
νίου Ενώσεως Άποστράτων
Αξιωματικών.
Ύπηρέτησε την πατρίδα μέ
ενθουσιασμόν καί την υπηρε¬
σίαν εύόρκως. Ώ; οίκογενει-
άρχης Ιδωσε τό παράδειγμα
τοϋ καλοΰ συζύγου, διά τούτο
καί ή άφοσιωμένη σύζυγός τού
κ. Κλεοπάτρα Άντωνάκη τόν
έθρήνησε καί τόν θρηνεΐ. Ά-
δελφός τοΰ μεταστάντος είναι
ΧΑΛΙ1Α (Αύγουστος τοΰ
άντ) τοΰ μας) .— Λαμποκοποΰ-
σα καί ύπερηφανος ή Κρήτη,
εδέχθη 50 ώενητεμένα παιδία
της. Την πρωίαν τής Κυρια-
κής 17 Αύγούστου οί δμογε-
νεϊς μας αφίχθησαν είς Σού-
δαν καί ή άποβίβασις εγένετο
έν μέσω έθνικής συγκινήσεως
καί ένώ ή Φιλαρμονική έκρουε
τόν Τμνον τής Κρήτης.
Οί δμογενεΐς επεσκέφθη¬
σαν κατά τάς μετέπειτα ημέ¬
ρας τό Ρέθυμνον, τό Άρκάδι,
τό Ηράκλειον, τό Λασήθι καί
την Μεσσαράν, δπου έλαβον χώ
ραν συνεδρίαι τοΰ Α' Παγκοσμί
ου Παγκρητίου Σ) δρίου, τό δ-
ποΐον Ικλεισε δ Α' Άντιπρόε-
ζρος τής Έθνικής Κυβερνήσε¬
ως κ. Στ. Παττακός.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν την
δντως έμπνευσμένην προσφώ-
νησιν τοΰ Δημάρχου Χανίων
κ. Γεωργίου Ά. Μπρεδάκη.
ΚΑΙ ΔΑΦΝυΦυΡΟΓΣΑ
Μέ χαράν άλλά καί συγκί¬
νησιν ή ίστορική πόλις των
Χανίων, ντυμένη έορταστικά,
ΰποδέχεται οήμερον σάς, τα
ξενητεμένα παιδία τής λεβεν-
τογέννας κοινής Μητέρας: τής
Κρήτης. Αυτής, ή δποία χι-
λιάδες χρόνια τώρα δίδει τό
πλέον ζωντανόν παράδειγμα
γενναιότητος καί αύτοθυσίας.
Τής μεγαλονήσου πού υπήρξε
τό λίκνον τοΰ άρχαιοτέρου καί
λαμπροτέρου πολιτισμοΰ τοΰ
κόσμου. Τοϋ Μινωϊκοΰ Μολι-
τισμοΰ.
Είναι — τό γνωρίζετε —
α'ιματοβαμ,ένη ή Κρήτη μας.
Μαρτυρική καί δακρύβρεκτος.
Τα βουνά καί τα λαγκάδια της
εχουν σπαρή μέ τ' άγιασμ,ένα
κόκκαλα των ένδόξων προγό-
νων μας.
Οί αίώνες την είδαν νά χα-
ροπαλαίη. Διότι άντεμετώπισε
πάντοτε σκληρούς καί βαναύ-
σους δυνάστας. Ιΐοτέ δμως δέν
έκάμφθη.
Ιΐατεΐτε ταυτα έδώ τα ίερά
χώματα ασφαλώς μέ δέος. Δι¬
ότι θά αίσθάνεσθε άπό κάθε
σπιθαμήν των, ν' άναπηδά
πανώρηα ή Δόξα.
Λαμποκοοΰσα καί ύπερήφα-
νη.
'&μφορτος συνάμα άπό δά-
φνας, τρέχουσα πρόθυμος νά
στεφανώση μ' αύτάς άφανεΐς
τάφους γενναίων παλληκαριών
τής Κρήτης.
«Γέρικη, άβόλευτη τρα-
χειά
είναι ή γή τής Κρήτης»
γράφει παραστατικά δ
Καζαντζάκης.
Τα βουνά της κι' οί θάλασ-
σες ή οί ψυχές πού πλάστηκαν
άπό τέτοιους βράχους καί τέ-
τοια άρμύρα δέν σοΰ έπιτρέ-
πουν ποτέ νά βολευτής, νά
γλυκαθής, νά πής: φτάνει!
Μάς ερχεσθε άπό μακρυνούς
τόπους, εύλαβεΐς προσκυνηταί
τής ιδιαιτέρας σας Πατρίδος.
Τουτο κυριαρχεϊ ασφαλώς
είς την ψυχήν σας.
Έξεκινήσατε, δμως καί δι'
έναν άλλον ωραίον καί υψη¬
λόν σκοπόν: Μά μετάσχετε
τοΰ πρώτου Ιΐαγκοσμίου Συνε¬
δρίου Κρητών. "Ετσι προσφέ-
ρετε πολύτιμον την συμβολήν
σα; νά προδλη^ΐ] ή Κρήτη
είς εύρυτέρους πνευματικούς
καί άλλους δρίζοντας. Λά δο¬
θή μεγαλυτέρα τόνωσις είς την
περαιτέρω οικονομικήν της α¬
νάπτυξιν. Μά δυνηθή δπως
καταστήση σταθερωτέραν την
θέσιν πού δικαίως τής άνήκει
είς τόν παγκόσμιον στίβον. Ύ-
λοποιεΐ άκόμη ή έδώ παρου-
σία σας την έννοιαν τοΰ Συγ-
κρητισμοΰ.
θά σας δοθή άναμφιβόλως
ή εύκαιρία νά διαπιστώσητε,
δπου καί άν στρέψητε τό βλέμ-
μα, δτι κάτι τό δημιουργικήν
λαμβάνει ήδη χώραν είς την
Έλλάδα. "Οτι συντελεΐτε μία
ριζική άλλαγή μεθόδων καί
θεσμών. "Οτι τα έξημμένα άλ¬
λοτε πολιτικά πάθη ■—βαρεία
καί τρομερά κατάρα τοΰ
I-
θνους μας—· κατεσιγάσθησαν.
Ήρέμησαν δέ οί άνθρωποι καί
έξέλιπεν ή ένδημοΰσα μισαλλο-
δοξία.
Ή άμεσος έαφή σας μέ την
τωρινήν πραγματικότητα θά
σάς δώση πλούσια τα στοιχεΐα
νά συναγάγητε μόνοι τ' άναγ-
καια συμπεράσματα.
Ώς Δήμαρχος τής πόλεως
Χανίων σάς άπευθύνω τόν θερ¬
μόν χαιρετισμόν μου, διερμη¬
νεύων τα αίσθήματα των συν-
δημοτών μου.
Σά; καλοσωρίζω έγκαρδίως.
θεωρεϊσθε άπ' αυτής τής
στιγμής οί έκλεκτοί καί άγα-
πητοί μας έδώ «μουσαφίρη-
δες. Οί φίλοι οί γ' Ιδικοί μας»,
καθώς διαλαλεϊ τό γνωστόν
Κρητικόν ριζίτικο τραγοΰδι
τής ταβλάς.
Καλοσωρίζω άκόμη καί χαι-
ρετίζω τα φιλοπρόοδα Διοικη-
τικά Συμβούλια τής Παγκρη¬
τίου Ενώσεως Άμερικής καί
τής Παγκρητίου Ενώσεως Α¬
θηνών, ποΰ είχαν την ωραίαν
εμνευσιν τοΰ Συνεδρίου.
Έπιθυμώ ωσαύτως νά καλο-
σωρίσω διακριτικώς τούς δια-
πρεπεΐς ίχπροζώπονς των επι¬
στήμων, των τεχνών καί των
γραμμάτων, καθηγητάς 11α νέ -
πιστημίων, Άκαδημαϊκούς καί
άλλους, πού είχαν την εύγε-
νή καλωσύνην νά σάς συνοδεύ-
σουν καί νά δηλώσουν συμμε¬
τοχήν είς τάς εργασίας τοΰ
Συνεδρίου.
Εδχομαι ευχάριστον είς δ¬
λους υμάς. διαμονήν καί εύό-
δωσιν των σκοπών της άφίξε-
ώς σας διά τό μέλλον τής ξα-
κουσμένης Κρήτης μας.
Χίλια καλώς μάς ήλθατε!
δ κ. Γεώργιος
Τούς οϊχείοης
Στρατολογίαν δπου ταχύτατα συλλυπούμεθα.
Άντωνάκης.
τού θερμώς
ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Α. Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τό Ιΐερίπτερον τής Κτημα-
τικής Τραπέζης της Ελλάδος
είς την Διεθνή Έκθεσιν τής
θεσσαλονίκης Ιδωσεν άνάγλυ-
φον την είκόνα της έντόνου
δραστηριότητος τοϋ μεγάλου
Οικονομικόν Ίδρύματος τής
Χώρας επί συνεχή 43 ετη καί
κυρίως άπό της 'Επαναστασε-
ως τής 21ς Απριλίου 1967.
Διότι ή Κτηματική Τραπέζα
άντεπεκρίθη πλήρως είς τό εύ-
ρύ πρόγραμμα τής στεγάσεως
καί τού 'Γουρισμοϋ τής Χώ¬
ρας.
Ή Κτηματική Τραπέζα, τέ¬
λει υπό την εμπειρον Διοίκη¬
σιν τοΰ κ. Καρόλου Άρλιώτη,
ό δποϊος κατ' επανάληψιν ε-
χει έπιδείξει πολυτροπως τα
πολύτιμα διά την Κρήτην αί-
σθήματά τού, μέ την χορήγη¬
σιν μακροπροθέσμων δανείον
είς συμπατριώτας μας.
Τό Περρίπτερον τής Κτη-
ματικής Τραπέζης τής Ελλά¬
δος επεσκέφθησαν άπαντες οί
έν Θεσσαλονίκη μεταβάντες ΰ-
πουργοί μέ τόν Άντιπρόεδρον
της Κυβερνήσεως κ. Ιΐατίλην,
δ Διοικητής της ΈΟνικής Τρα¬
πέζης κ. Κομινός καί αλλοι
έπίλέκτοι οίκονομικοί παράγον-
τες. Ιΐροσωπικόν έπίτευγμα ή
άλματώοης πρόοδος της Κ.'Γ.
Κ. τοΰ κ. Άρλιώτη έπισύρει τα
Ηερμότερα συγχαρητήρια 6-
λων.
Έκκλησις της Κρητικης Ένότητος
πρός τοϋς άττανταχοΰ Κρήτας
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ
ΤΟΥ Κ ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ ΑΚΗ
Αί Αθήναι άποκτοΰν απο¬
λύτως συγχρονισμένον Κεντρι¬
κόν Σταθμόν Τπεραστικών
2,υγκοινωνιών, ό οποίος Οά
λειτουργήση έντός δίμηνον.
Ούτω έπιλυεται οριστικώς ή
μέχρι σήμερον ύφισταμενη ά-
παράδεκτος κατάστασις των
'Τπεραστικών Συγκοινωνίαν,
καθ' όσον οί χρήσιμοι χώροι
τοϋ Σταϋμοΰ καλιυττουν χώ¬
ρον 30.000 τετρ. μέτρων καί
Οά παρέχουν δλας τάς άνέσεις
είς τοΰς αύτοκινητιστάς καί
τούς διακινουμένους επιβάτας.
Είναι άναντίρρητον δτι ή
Α.Ε. «Αύτοκινητιστική» εση¬
μείωσεν άλματώδεις κατακτή-
σεις χάρις είς την δημιουργι¬
κήν πνοήν, την εμπειρον διοί¬
κησιν, την καρποφόρον πρωτο¬
βουλίαν τοϋ Ιΐροέδρου της
Στρατηγοΰ κ. Μελετίου Άλε-
ξανδράκη.
Ό Στρατηγος άπό τής ά-
ναλήψεως τής Διοικήσεως επέ¬
τυχε νά έμπνεύση εμπιστοσύ¬
νην των μελών πρός τό Δ.
Συμβούλιον, θεωρών πάντας
ώς συνεργάτας τού. Ή έναρ¬
ξις λειτουργίας τού Κεντρικοΰ
Σταθμού των 'Τπεραστικών
Λεωφορείων Αθηνών θά απο¬
τελέση άσ"λον της «Αύτοκινη-
τιστικής» καί θά συμβάλη α¬
ποτελεσματικώς είς την άπο-
συμφόρησιν των κεντρικών ό-
δικών άρτηριών καί την εξυ¬
πηρέτησιν των έπιβατών.
Ειλικρινώς συγχαίρομεν τόν
κ. Μ. Άλεξανδράκην μέ την
διαβεβαίωσιν δτι αί προσπά¬
θειαι τού ευρίσκουν καϋολικήν
αναγνώρισιν καί εκτίμησιν.
Κυκλοφορεΐ διά φυλλαδίων
ΗΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1 Γ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩ Υ ΦΙΛΑΚΗ
Ήρχισεν άπό μηνός νά κυ¬
κλοφορή είς έδδομαδιαΐα φυλ¬
λάδια ή ΙΣΊ'υΡΙΑ ΙΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ τού ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ
ΨΙΛΑΚΙΙ
Πρόκειται περί μοναδικοϋ
εργου, μεταγλωτισμένου υπο
τοΰ Ν. ΑΙ ΚΑΒΑΦΑΚΗ, τό
οποίον ίκανοποιεΐ καί τόν πλέ¬
ον άπαιτητικόν άναγνώστην.
'Γό έργον θά κυκλοφορήση
είς 58 περίπου φυλλάδια των
32 σελίδων, μέ πλουσίαν είκο-
νογράφησιν, είς έξαιρετικής
ποιότητος χάρτην καί θά
6ι6λιοδετηθή είς 4 χρυσοδερ-
ματοδέτους τόμους.
Είς τούς αγοραστάς των
φυλλαδίων προσφέρεται πρα-
γματική τιμή ρεκλάμας: Φυλ¬
λάδια 58X8 δραχμ. 464. ΰι-
οιλιοδεσία τόμων 4X50, σύνο¬
λον δραχμών 664.
Μετά την δλοκλήρωσιν των
τόμων τα φυλλάδια των Οά χρε
ούνται πρός 12 ορχ. καί οί
άντίστοιχοι τόμοι πρός 230
Χάρις είς την άπλή γλώσσαν
κα'ι τό εύρετήριον ή Ίστορία
της Κρήτης τού Β. Ψιλακη
πρέπει νά γίνη κτήμα δλων καί
ιδιαιτέρα των Κρητών.
Την θαυμαστήν αυτήν προ¬
σπάθειαν ανέλαβον αι ϊ
ΣΕ1Σ «ΑΡΚΑΔ1», Άκαδη-
μίας 64, ΑΘΗΝΑΙ.
Άντιπρόσωποι ΚΡΗΤΗΣ
είναι:
ΧΑΝΙΑ: Παντελής Πιττα-
ρικάκης, Μυλωνογιάννη 69,
τηλ. 21.01.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ: Ανδρέας
Σταυρουλάκης — θ. Μ. Σαλ-
6αράκης, Κουντουριώτου 34,
τηλ. 98-44.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Στέλιος
Σαπουντζής, Δραμητινοΰ 52,
τηλ. 64-57.
Ό καθηγητής κ. Αντ. Παπαδάκης
είς τό Λ Παγκρήτιον Συνεδριον
Η ΚΡΗΤΙΚΗ €*ΤΙΑ
Τό μέγαρον τής Κρητικης
Έστίας πρέπει νά δλοκληρω-
θή. Διότι αποτελεί αυτή την
ΐδεωδεστέραν εκδήλωσιν τής
στοργής πρός τού; σπουδάζον-
τας Κρήτας. Θά παρέχεται δέ
ή προστασία κατά τρόπον έ-
ξαιρβτικής διαμονής, υπό πά¬
σαν Ιποψιν. «Ή «Κρητική Έ-
στία.», τό όνειρον φιλανθρωπων
συμπατριωτών, είναι τό Κρη-
τικό Σπίτι στήν Άθήνα. Βά
πρέπει δλοι νά ένισχύσωμεν
την «Κρητικήν 'Εστίαν», ώστε
να όλοκληρωθή αύτη. Κρήτες
καί φίλοι Κρήτης, δλοι 4ς
συμβάλωμεν είς τό ωραίον αύ-
τδ Ιργον.
Νομίζομεν δτι θά πρέπει καί
πάλιν νά στραφώμεν πρός την
άστείρευτον πηγήν τής Κρητι¬
κης συναισθηματικότητος, τούς
αγρότας μας. Μετά ενα μήνα
τό έλαιόλαδον θά ευρίσκεται
είς τα έλαιοτριβεϊα. θά ήμπο-
ροΰν δλοι νά διαθέσουν δτι
βούλονται. Έκεΐνο δμως τό ο¬
ποίον προέχει είναι νά προτ-
γηθή διαφώτισις. "Εχομεν ύπ'
δψιν μας δτι είς τό "Ηράκλειον
επρόκειτο νά διενεργηθή ?ρα-
νος διά τή-ν Κρητικήν Έστίαν
την 8ην Ιουλίου 4Χ
ι» ΤΡ-
Ουδείς εγνώριζεν σχετικώς,
ουδείς απολύτως, διότι δέν ε¬
Δωρεαί είς μνήμην
ΜΙΧ. ΦΡΑΝ1ΖΕΣΚΑΚΗ
Είς μνήμην καί επί τή συμ-
πληρώσει ετους άπό τοΰ θανά¬
του τοΰ άξέχαστου συζύζου της
ΜΙΧ. Ι. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ¬
ΚΗ, ή σύζυγός τού ΙΈΩΡΓΙΑ
απέστειλε ορχ. 1.000 οιά την
«Κρητικήν 'Εστίαν».
'Επίσης απέστειλεν 1.200
δρχ. δι' εν γεύμα είς τα συσί-
τια Χανίων καί 500 δρχ. είς
Αγ. Νεκτάριον Χανίων.
Ό συμπατριώτης Καθηγη¬
τής τού Πανεπιστημίου κ. Αν¬
τώνιος Παπαδάκης ηκούσθη
μέ ζωηρότατον ενδιαφέρον είς
τό Α' Παγκόσμιον Παγκρήτι¬
ον Συνέδριον, αναπτύξας έπι-
στημονικά θέματα καί έκθέσας
τάς άπόψεις τού αναφορικώς
μέ την ίδρυσιν τού Πανεπιστη¬
μίου Κρήτης.
Ό κ. Ά. Παπαδάκης τιμα
την Κρήτην εις την σύγχρονον
επιστημονικήν κίνησιν τής Ελ¬
λάδος. Είναι συγγραφεύς σπου-
δαιοτάτων έπιστημονικών μελε-
τών, πρωτοτύπων διά των ο¬
ποίων προάγεται καί έξυπηρε-
τεΐται ή έπιστήμη.
Απολαμβάνει της γενικής εκ¬
τιμήσεως λόγω τής έπιστημονι-
κής τού παραγωγής. Είναι πρό
παντός άνθρωπιστής μέ πλού¬
σιον άλτρουί'σμόν καί έντονον
αγάπην πρός την Κρήτην. Ή
παρουσία τού κ. Ά. Παπαδά¬
κη είς τό Συνέδριον τοΰ άνά
τόν κόσμον Κρητών άπέστη
χρήσιμος καί έξυπηρέτησε ση¬
μαντικώς τούς σκοποΰς τοΰ
Συνεδρίου.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΤΟΥ ΕΜΜ. ΑΑΤΙΕΡΗ
δημοσιεύθη σχετικόν τι.
Ιΐρέπει λοιπόν νά προβληθή
τό έργον, οί σχοποϊ τούς δποί-
ους έξυπηρετεΐ ό Μαός τής
πρός τούς νέους άγάπης, ή
Κρητική Έστία».
Ο καθ' ενας μας άς τοπο-
θετήση καί άπό Ινα λιθάρι μέ
την μικράν ή μεγάλην συνδρο¬
μήν τού.
Έτελέσθη Μνημόσυνο τού
πολυκλαύστου συμπατριώτου
Εμμανουήλ Δατσέρη γνωστοϋ
Ξυλεμπόρου έν Μεσολογγίφ.
Δεσμοί δλοκλήρων δεκαετη-
ρίδων μέ την «Κρητικήν Έ-
νότητα» Ιδωσαν τήνεύκαιρίαν
νά έκτιμηθή ή άρετή τοΰ μετα¬
στάντος Κρητός. ' ",
Είς τό Μεσολόγγιον δ Έμμ.
Δατσέρης επεβλήθη πλήρως
χάρις είς την έργατικότητα
καί την εύθύτητά τού.
Απήλθεν τοΰ προσκαίρου
κόσμου άφοΰ ήζιώθη νά ίοη
τα τέκνα τού καλώς άπεκατε-
στημένα, συνεχιστάς τής πα-
τρικής άρετής.
Εις μνήμην
τής αλησμονήτου
ΕΙΡΗΝΗ! ΙΤ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ
Ίογένος Ν. ΠΡΙΓΚΗΠΑΚΗ
Έτελέσθη είς Τσιβαράν 'Α-
ποκορώνου τό ετήσιον μνημό¬
συνον τής σεβαστής δεσποίνης
Είρήνης Στ . Μελισσάκη, τό
γένος Ν. Πριγκηπάκη.
Μέ βαθυτάτην συγκίνησιν
άνεμιμνήσθησαν δλοι την αλη¬
σμόνητον Ειρήνην, ή όποία δι¬
ήλθε τόν επί τής γής βίον της
πράττουσα την αρετήν τοΰ Χρι-
στοΰ καί ύπηρετοΰσα μέ δλο
τό μεγαλείον τής καρδίας της
τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.
"Ολοι δσοι έγνώρισαν την
εύγενεστάτην καί άρχοντικήν
αύτην φυσιογνωμίαν έν ζωή,
την ενθυμούνται καί μετά τόν
ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΑΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Εξελέγη Πρεόδρος τοΰ Ώ-
δείου Χανίων δ κ. Στέλιος 11ι-
στολάκης. 'Ά τιμητική αύτη
έκλογή τοϋ έπιφανοΰς Κρητός
έπέχει την έννοιαν τής άνα-
γνωρίσεως τοϋ πολυτίμου αύ-
τοΰ ένδιαφέροντος διά την έν
γένει άνασύνταξιν τοΰ Ώδείου
Χανίων.
Ιΐιστεύεται δέ υπό τής κοι-
νωνίας τής πόλεως δτι ή πα¬
ρουσία τοΰ κ. Ιΐιστολάκη ση-
μαίνει άκμήν καί αναγέννησιν
τοΰ Ώδείου, τό οποίον εχει
μίαν ίστορίαν άνταξία τής καλ-
λιτεχνικής παραδόσεως τής πό¬
λεως.
ΑΙΟΑΣΙΙ Ι ιΊΙΛϊΝλ
Μέ έκόηλώσεις βαϋείας κοι-
νωνικής συγκινήσεως εκηδεύ¬
θη είς Αθήνας ή πολυσε6α-
στος οίκοδέσποινα Άσπασία
Ναπ. Διαλυνά, προσφιλεστατη
συζυγος τού φιλτάτου κ. Ναπ.
Διαλυνά.
Ή μεταστάσα έξεπροσώπη-
σε είς την κοινωνίαν μας την
ανθρωπίνην αρετήν κατά τρό¬
πον όντως ίδανικον είς όλας
της τας έκδηλώσεις.
Άξιοπρεπής, μέ καλλιεργη-
μένον ψυχικόν κόσμον ανεδεί¬
χθη άνταξία σύντροφος τοϋ
κ. Ναπολέοντος Διαλυνά έκ-
θρέψασα τα τέκνα της κατά
τάς πατροπαραόότους αρχάς.
Εδημιούργησεν ωραίαν οι¬
κογενειακήν παράδοσιν καί πε-
ριε6λήθη μέ αμέριστον την εκ¬
τίμησιν δλων έκείνων οί οποΐοι
την έγνώρισαν.
Ή Άσπασία Ν. Διαλυνά ά-
πέρχεται τοΰ κόσμον τούτου
άφού εξεπλήρωσε πλήρως τό
καθήκον της, ώς μητέρα καί
ή μνήμη της Οά τιμάται πάν¬
τοτε.
Τό Δ.Σ. τής Α.Ε. Ναπολέ¬
ων Διαλυνάς, οιά ψηφίσματος
τού εξεδήλωσε την οδύνην τού
επί τή άπωλεία τής συζύγου
τού Ιΐροέορου τού.
Είς τό πληγέντα σύζυγον
αυτής κ. Ναπολέοντα Διανυνάν
ευχόμεθα την άνωθεν παρηγο-
ρίαν.
ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΕΝθΟΥΝ
ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΚΩΝ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΤ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΤΗΓ λρΪι *'"
ΤΗΓ. ΔΕΗ
Συνεπεία αύτοκινητικοΰ δυσ-
τυχήματος εφονεύθη πλησίον
τή; Κατερίνης ό 1 ενικός Διευ-
Οιιντής της Δ.Ε.Η. καί πρόε¬
δρος τού Όλυμπιακού Πειραι¬
ώς Κωνσταντίνος Μπουζάκης.
Έξεχουσα φυσιογνωμία με
πολυσχιδή δράσιν ό άτυχης
Κωνστ. Μπουζάκης εξελιχθή
είς Γενικόν Διευθυντήν τής
Δ.Ε.Η. καί συνέ6αλεν ιδιαιτέ¬
ρως είς την ταχείαν ήλεκτρο-
δότησιν των 'Επαρχιών τής
Ελλάδος.
Ή άνάμειξίς τού είς τόν ά-
θλητισμόνώς ιδεολόγου φιλά-
Ολου τού έδωκε την ΰπερηφά-
νειαν νά διατελέση πρόεδρος
τοϋ Όλυμπιακοΰ Πειραιώς.
Δίχως εμπάθειαν καί μικρο-
τητα, δίχως ύποκριτικήν πολι¬
τικήν, δίχως πείσμονας άντιρ-
ρήσεις ό Κ. Μπουζάκης έ-
προχώρησε μέ την αρετήν τού
καί μέ τα άκατάολητα πνευμα-
τικά καί έπιστημονικά έφοδια
(ήτο μηχανικάς τοΰ Μετσοϋεί-
ου Πολυτεχνείου) είς την κα-
τάκτησιν τής επιτυχίας καί την
επικράτησιν είς την κοινωνίαν.
Τό τραγικον δυστύχημα ά-
πεστέρησε την ΔΕΗ τής φω.
τεινής διανοίας τοΰ Γενικόν
Διευθυντού τόν οποίον οί φίλα.
θλοι ειλικρινώς πενϋοϋν.
Την βαρυπενθοΰσαν σύζυ¬
γον τού καί τούς λοιποΰς συγ-
γενεΐς συλλυπούμεθα θερμώς.
Ό «Όλυμπιακός» τιμά την μνήμην
τοΰ ττροίδρου Κωνστ. Μπουζάκη
'Γό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού 'Ολυμπιακού, τιμών την
μνήμην τού Κωνσταντίνου
Μπουζάκη, απεφάσισε κατά
την πρόσφατον συνεδρίασιν
τού, δπως:
1. Είς τό σημείον τοΰ τρα-
γικοΰ δυστυχήματος άνεγερθή
είκονοστάσιον είς μνήμην τοΰ
Αγίου Κωνσταντίνου. "Ηδη ε¬
δόθησαν οδηγίαι είς άρχιτέκτο-
νας δπω£ προβούν είς την σχε-
δίασιν τοΰ κτίσματος.
2. Εκάστη άθλητική έφο-
ρεία τοΰ Συνδέσμου διοργα¬
νώση αγώνας, τα «Μπουζά-
3. Είς τό άνεγειρόμενον με-
γαλοπρεπές στάδιον τοϋ Όλυμ¬
πιακοΰ έντοιχισθη πλάξ, εί'
την οποίαν νά άναγραφή δτι
τό έργον τούτο έθεμελιώϋη επί
«Προεδρίας Κων. Μπουζάκη».
4. Τμήμα των κερκίδων τοΰ
νέου σταδίου λάβη τό δνομα
«Κωνσταντίνος Μπουζάκης».
ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΤΑΓΜΑ ΚΡΗΤΩΝ
θάνατόν της μέ συγκίνησιν καί
την μακαρίζουν διότι ευρίσκε¬
ται είς την Παραδεισιακήν ευ¬
δαιμονίαν, διότι εζησε μέ τάς
έπιταγάς τού Ευαγγέλιον καί
μέ έντονον την εθνικήν της
πίστιν, συνεχίζουσα την πα¬
τρικήν οικογενειακήν της πα¬
ράδοσιν ώς καί ό άδελφός της
εγκριτος ίατρός κ. Ανδρέας
Πριγκηπάκης, επί σειράν Ιτών
Δΐΐυθυντής τού Ι.Κ.Α. καί άν¬
θρωπιστής.
(Σονέχιεαοι ΰκ ίής 1ης αελΙΙ&ος)
πελάσεως. "Ομως ή σφαΐρα τοΰ
Σήφη Γαλεροΰ δέν ήτο δυνατόν
νά τόν αφήση. Τόν πλησίασα
άμέσως, τόν ήρεύνησα άναζη-
τών τυχόν Ιγγραφα, τα δποΐα
ισως νά εφερε μαζί τού καί
τοΰ πήρα ενα έξαιρετικό δπλο.
Έπέστρεψα στήν δοξασμαμέ-
νην σημαία μας. Εκείνην την
στιγμήν κατέφθασαν δ ήρωϊκώ
τατος ταγματάρχης Κολοκο-
τρώνης. Μοϋ εζήτησε τό δπλον
τοΰ Βουλγάρου ίππέως τό δ-
ον καί έτακτοποίησα είς την
βαλίτσα τού πρόθυμα.
Συνέβη μάλιστα καί ενα
λυπηρόν επισόδειον διά τό ο¬
ποίον ένημερώθη καί δ Βασι¬
λεύς Γεώργιος.
"Οταν δ Δρουλίσκος άνεπέ-
τασε τή σημαία, άντιληφθεΐς
τούτον δ Συνταγματάρχης τοΰ
17ου Συντάγματος είς τό δ-
ποϊον άνήκε τό τάγμα Κρητών,
δχι απλώς τόν έπέπληξε,
άλλά τόν άπεκάλεσε «προδό-
τη πού πηγαίνει νά παραδώση
την σηυ-αία στούς Βουλγά¬
ρους». Ό Δρουλίσκος άπτόητος
Ικαμε έκεΐνο πού τοΰ Ιλεγε ή
καρδιά τού. Μόλις ήλθεν δ
Κολοκοτρώνης δ Ιωάννης
Δρουλίσκος τοΰ Ιδωσεν αναφο¬
ράν.
Ό ταγματάρχης μας μέ Ιν-
τονη φωνήν είπε:
—- Κύριε Συνταγματάρχα,
δέν σοΰ έπιτρέπω νά ύβρίζης
τούς Κρητικούς, τα παλληκά-
ρια μου. Άπό αυτήν την στι¬
γμήν οέν άνήκω είς τό Σύντα-
γμΐ σου
Τηλεγραφικώς ανεκοίνωσε
πρός τόν Βασιλέα Γεώργιον τα
ανωτέρω καί τοϋ εζήτησε νά
άποχωρήση άπό τό 17ον Σύν-
ταγμα καί νά προσκληθή δπου
εχεΐνος ώριζε. Ό Γεώργιος ήτο
ό ά,νχδογος τοΰ ά,πο-γόνου τοΰ
Γέρου τοΰ Μωρηά. Εδέχθη τό
αΐτημα τοΰ Κολοκοτρώνη καί
τοΰ εδωσε την δίδειαν νά προσ-
κοληθή δπου ήθελε.
Ό Ταγματάρχης Κολοκο-
τρώνης διά δευτέρας άναφορας
τού ανεκοίνωσεν είς τόν Βασι¬
λέα δτι τό τάγμα Κρητών θά
προσκοληθή στό ΙΟον Σύντα-
γμα Εύζώνων υπό τόν θρυλι-
κόν Βελησάριον.
ΤΖΟΓΜΑΓΙ^Ι
Μετά τετραήμερον πορείαν,
περνώντας τα στενά τής Κρέ-
σνας καί διάφορα αλλα ύψώ-
ματα έφθάσαμε στήν Τζουμά¬
για καί άρχίσαμε την έπικήν
μάχην. Κατ' αρχάς οί Βούλγα-
ροι όπισθοχώρησαν πρό τής θυ
ελλώδους δρμής μας. Τό άνε-
ξάρτητο τάγμα Κρητών έφθα¬
σε μέχρι τα πυροβολεΐα των
Βουλγάρων, τα δποΐα κατέλα¬
βεν έξ έφόδου, μέ λάφυρα 17
πεδινά πυροβόλα μεγάλης ολ¬
κής. Στό κρισιμώτατον σημεί¬
ον τής μάχης τα φυσίγγιά μας
εσώθησαν. Ό τετραπλάσιος ά-
ριθμός των Βουλγάρων μάς η¬
νάγκασε νά ύποχωρήσωμεν είς
βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων.
Ενθυμούμαι την αγωνίαν δλων
μας δτε είδαμε τόν ταγματάρ¬
χην μας νά έχη πέσει είς ίη
ποτάμι καί νά κινδυνεύη. Μέ
άστραπιαίαν κίνησιν καί «ψη-
φώντας τα πυρά των Βουλγά¬
ρων ενας τρομερός άνδρας 4
Σελινιώτης Ιωσήφ Μαθιουδά¬
κης έρρίφθηκε είς τό μέσον
τοϋ ποταμοΰ καί άνήρπασε τόν
Κολοκοτρώνη, υπό τούς «λλα-
λαγμούς τής γενικής χαράί·
Έν τ^ μεταξύ έφθασαν τα μ-
ταγωγικά μας. 'Εφοδιαστήχα-
με μέ φυσίγγιά καί έπετέθημεν
ασυγκράτητον άψηφώντας τόν
θάνατον, κατά των Βουλγάρων
τούς δποίοης κατεδιώκαμε, κυ¬
ριολεκτικώς μεθυσμένοι άπο τ6
κατόρθωμά μας αύτό.
Τότε, είς την μεγάλην ώ¬
ραν τοΰ θριάμβου ί> άείμνη3το;
Ελευθέριος Βενιζέλος ίχλειαε
τή-ν άνακωχήν επάνω στό πυ-
ροβόλο.
ΉΛδικβς, τύχη έφ6ν8ϋβ«
την τελευταίαν στιγμή, μέ ^ν
τελευταίαν έβίδα των Βουλγά¬
ρων τόν ταγματάρχην ν^ι''
ώργιον Κολοκοτρώνην.
Ένθυμοΰμαι καί θά διατη-
ρώ πάντα στή μνήμη
V·00
*
θαυμασμό καί την αγάπην τοι>
στούς Κρητικούς.
—«"Αν θά γυρίσωμε ^ *α'
λό στήν Άθήνα, μάς είπε
ρα άπό τή νίκη τοθ Α»χ
θάδαπανήσω δλόκληρη|
περιουσίαν μου δια ν*
Ινα" ήρώον είς τό δπο
υ
περιουσίαν μ
Ινα" ήρώον είς τό δποι
γράψω τα 1124 βνόμ***
μέ χρυσά γράμματα,·
—Ή δύναμις τοΰ
ναιμεγάλη (^
φης Γαλερός) ^
στεύει δέν φοβάται
καί σώζεται... Δ
-αυροκοπιέται
θεόν...
Μέγεθος Γραμματοσειράς