192934 – ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ

Αριθμός τεύχους

1887

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 58

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1969
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ι ραφΕΐα
οΔθΣ ΜΕΜΑΝΔΡΟΥ 15
«ΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ Τ.Τ. 113
- "" ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓραφεΙου : 319.621 —
Οικίας 982-607
ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. Ύ^Ο
ΚυκλοΦορεΐ καΐ διά τοθ
ΠρακτορεΙου
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΑΗΕΕΟΙ ΗΑΦΙΚΗ ΤΩΝ ΛΠΑΗΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
19 6 9
ΑΘΗΝΑΙ
Ε Τ Ο Σ 58ον
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚγΊϊΙΗΖ
"Αριθμός φύλλου 1887
Ο Διευθυντής μας
κ. Νικόλαος Γρηγορόττουλος
θΰμα άτυχήματος
Ό Α)ντής της εφημερίδος μας
Ν ιχ. ΓοηγσρόΛοιΛος Ιπΐσε πρό
,· ι.οΓαν βΐμα άη-υχήμιαΐτΐος,
Κ«τεοχόΐμ»νος τή|ν «λίμακα
,οί μϊν,άε11" τίίς ΠαΓγικβηττίου Έ
,ιίχκως Αθηνών — Πειραιώς καί
,ιίχς
ΙΙτριχώοων όλιισθτ(σας
Ι(,αιμ«τΜ>θείς σοβαρώς είς την
/'εφαλήΐν. Δίβ-κομίσθη βΐρ τόν
νΐαΠνιόν Πρώτον ΒσηιΘειών κβΐ
ίν συνεπεία είς τί>ν ΕΤΑΓΓΕΛΙ
ν{0Ν δικχυ καΐ ίγένεπο ραφή
ς της κεφαλής. Έκ.τός
νχέ3ΐτ καί έλαφοάν γ
φαλιχήν διάσβκΐιν.
"Ηδη δ.ιανείωιν τό στάδιον τής
άνχιοοώσεως οΐοοουριεϊ^
Ό Δ)νττής μας έτιφοάζει τάς
θερμάς ιοκ ευχαριστίας πρός τοϋς
κ.χ. Γ Κοκονάν, Γεωργακάκ.ηιν,
Λιωνάτ.τ|ΐν οίτιινΐς συνέ
μ αυτόν -Αατά το άτύχημά
τού ώς καί πρός αιϊατνπας τοΰς εύ
οο>τόν
)(||Θένττες οο>τόν ΤΓΐλεφωνυκώς κΐλπ.
άμέοως μόλις εγνώσθη τό όπύχη
ά
μά τού.
ΟΙ ΞΕΗΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ
ΊΙ έφγ/μερίς «ΦΟΡΤΣΑ
2Α0 ΠΑΟΛΟ» βίς ένθουσιώ
2ες άρθρον της άνακφέρεται είς
-ήν τουρκικήν Έλλάδα καί
:ήν γοητείχν την δσεοίαν ά-
Φεϊ είς τόν Ιΐπακέπτην.
Κατά τα τελευταία ετη,
γράφει ή εφημερίς, ή Ελλάς
σ·ογ/.χταλέγεται μεταξύ των
χωρών, αί δποϊα προαεηιλύουν
-λί μεγαλύτερον αριθμόν του-
ριστών, προερχομένων έξ δλων
των Ήπειρον. Ή καλώς προ
σαινατολιαμένη τουρικττζκή ,πο-
λιτιοιή τής σημερινάς Κυβερ¬
νήσεως, άλλά οοαί ή 'Ιστορία,
ν. μϋθοι καί οί θρΰλοι τής χώ
ρας αυτής διικχιολογοΰν άπολύ
τίος την προτίμησιν των ξέ-
7(ι>'Λ
Δ;α:ρέχων την Ευρώπην δ
,ο'ορίσιτας εδρε είς την Έλλά
Ζι τον νέον στόχον των 6νεί-
ριον τού. Σήμερον, ή χώρα αύ
:ή οέν είναι αντικείμενον θχυ-
ιμαΐσμοΰ μόνον των χρχχιολό
γων κχί των εϊιδικών. Ή Έλ
λάς οΊχθέτει θαυμάσιον κλΐμα
θάλασσαν καί ήλιον, άλλά καί
Ινα άξιογάπτ/τον λαόν, μΐϋγά-
λους ξενοδοχείον οΰς όργανι-
σμούς καί ύπέριμίερ—ιν διάθεσιν
ίκαν.|τοιήσεως των Απαιτήοε-
ών των Ι/πιαικε~ών της.
Ό άερολιμήν των Αθηνών
τείνει νά αποβή Ινα-ί έκ των
πολυισυχνά—ών δλης τής Εύρώ
,της- Είναι ενας σχεδόν ύποχρε
ωηικος .στχθμδς διά τα αερο-
ακάφη τα δποΐα προερχόμενα
έξ Εύρώπης νοαΛευθύνονται
πρός την Μέσην Ανατολήν,
την Ίνδίχν κχί την Ασίαν.
Ό Έλλτ/νιικό; λαάς, κατχλή
γε: ή έφημ2ρίς· ύπεβτερεΐ είς
κλασικήν ομόνοιαν κχί παρ'
όλον τόν >^σμαπολι1τχ'σμ6ν τού,
διχθέτε: πνευμαίτί/.ήν δμοιογέ
νειαν, είναι δέ 6 σπλέον φιλό
ξε,ος λαος τής Εϋρώπηί».
ΣΫΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ Ε1ΣΦΟΡΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΑΓΕΣ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ
"ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,,
1έ ΙκαΜ 9«Μ.η|τιιΐ)ών ρνθμον βΐ)
ν /.ίςανιται αί εΐσφοραί των βν-
ι . ί>ιι>τών μας καί των φίλων
τη- μεγαλανήοου υπέρ των μέγα
ιω ν (Μΐοοτών τι ν μοναίδιχοϋ εΰα-
γοός ίδρύμαπτος «ΚΡΗΤΙΚΗ Ε¬
ί
II
ν». Άλλά αύιτό δέν άρκεί.
Ποέ-κι άπα-νΐΐίς οί συμβταιτοιώτϊς
αα; -Λαΐ"ά τό μέτρον των δυνάμε-
ών των, να είσφέρονν τόν οβολόν
των ώστε τό ϊδουμά μ«ς νά μέ¬
γα 'ουριγήση.
Ό Πρόεδρος αυτής άπό τής ί-
^ ί·-(εως τής ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙ
ΑΣ δ αοτοεΐΐης συαβολαιογοάφΐος
των Αθηνών κ. ΠΟΛΤΔ. ΒΑΡ
ΔΟΤΛΑΚΗΣ έΐτέΐυχε τόν ά>ιί-
στευτον άθ'λσν νά φέρη τό εύα-
γϊς ϊ&ουμά μας είς ο σημείον εΰοί
ημ κίΐί μέ ιιροαπιτιι«άς
άλματώοους άνόδου, άφιϊΰ προη¬
άθ
γουμένως
γμ ή',ωνίθ'θη με πάθις
διά να έΛετύχη την ίδρυσιν τού,
Τυ'ιρα πλέον ή 6τι περαιτέρω έ-
ξέ"' |ις αν»το·ΰ ε·ΰρίοκιειται είς χεί
οας των συμπατ^ιωιτώιν μας καί
των φ,'λανθςώπων έκείνων αίτινες
άνογνωρίζονν την άξί°ν τής ΚΡΗ
ΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
"Ααοϊντες δ*|>ν να βννε^σφέ-
ρουν τί>ν οβολόν τβ>ν καί δς εί-
να>ι 6έ6αιοι δή χάοις είς τον ι'ΐ-
κούοα^τον Π,ρόεδΰ-ιν τής ΚΡΗ¬
ΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ κ. Π. Βαρ-
δονλάκ,ην Θά πιάση 100 ο)ο τό
>.ν. Οί ονοοιοί της ΚΡΗΤΗΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ είναι τώ δντι θείον.
Η
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ
ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΚΡΗΤΗ
ΣΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΝΤΙΝΑΙΔΕΣ
Όμιλητής ό κ. ΙωάννηςΤσατσαρωνάκης.-Συμμ£Τ€ϊχον ή χορωδία τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας-
0 Σκορδαλός μί την λύρα τού καί δίκα Κρητικοποΰλες ντυμίνκ; στά τοπικά
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ή "Ενωσις των Καχ ,νη-
τών τού Νομοΰ Ήρακλε ) εί
χε την ττρωτοδουλία νέ γα
νώση τό 6ράδυ τής 2
πριλίου μίαν μουσικοφιλο».
κήν έκδήλωσι μέ
πανηγυρ'κ γιά το Κρητικό
τροτγοϋδι που την παρακολοΰ
Θησαν ττερισσότεροι άπό χιλι
οί άκροαταί.
Πρωταγωνΐιοτής ήτο ό Κρής
λόγιος κ. Γιάννης Τσοττσαρω
νάκης πού παρουσιάστηκε
γιά πρώτη φορά στό Ήρά-
κλειο άπό τοΰ δήματος τής
Βασιλικής τοϋ Άγίου Μάρ¬
κου, πλαισιούμενος ώς τό τέ
λος τής όμιλίας τού άπό δέκα
δμορφες Κ«—ρινές μέ τή γρα
φική στολή τής Κρήτης, μα-
θήτριες τού Α' Γυμνασίου θη
λέων πού τόσο έλάμπρυνοτν
την εορτήν. Γιοαί ή μουσικο-
φιλολογική αύτη δραδυά εί
χε έ'ντονη έορταστική μορφή.
Έορτή τής Κρήτης ιμέ τή λε
βεντιά της, τα μεγαλεΐα της,
την άρετή της, την ίστορική
της παρουσία. Ό λογοτέχνης
ύμιλητής, άφθαστος σέ λυρι-
σμό, σέ έκφραοτικότητα καί
Κρητικό παλμό μπόρεσε νά
συναρπάση άπό τή πρώτη
στινιιη τΑ Ακγκ-ιτ-γΑ™λ ν~ϊ »■—
δηιμιουργήστι άΐμόοψαιρα Κρη
τικοϋ ένθουσιασμοΰ πού γιά
πρώτην ϊσως φοράν εγνώριζε
τό Ήράκλειο σέ
έκδήλωσι.
παρομοίαν
Ή παρουσία, έξ άλλου τής
χορωδίας τής Παιδαγωγικής
Άκαδημίας Ηρακλείου μέ τόν
έξαίρετο μαέστρο της κ. θεό-
δωρο "Αντωνακάκην έρμήνευ
■ Γε αρίστα μέ την πολυάριθμη
σΰνθεσί της τα ριζίτικα «Κά-
στρο
σου»,
καί ποϋν οί πύργοι
«ό Δ ι γενή ς», ό «άετός
τής Κρήτης» μέ κατακλεϊδατό
«Άπό φλόγες ή Κρήτη ζωσμέ
νη».
Ίδιαίτερο τόνο πρσσέδωσε
ό φημισμένος λυράρης καί τρα
γουδιστής τής Κρήτης μας Ά
θανάσιος Σ κορδαλός μέ τόν
συνεργάτη τού λαουτιέρη Νΐ-
κο Μανιάα/.
Ό Σκορδαλός ήλθε στό
Ηράκλειον έπίτηδες διά την
εορτήν τού Κρητικού τραγου
διοϋ. Τάν ΟπιεΙδέχθηκε καί τόν
κατεχειροκρότηοε ή πόλις σόχν
τάν «πατέρα τοϋ Κρητικού
τραγουδιοϋ». Καί τοΰ αζιζε ή
τιμή. Αί μαθήτριαι τοΰ Α' Γυ
μνασίου Θηλέων δέν είχον μό
νόν διακοσμητικόν χαρακτή-
ρα. Άπήγγειλαν ποιήματα
πού εΐχε γράψει ό καθηγητής
τους όμιλητής γιά τούς άγώ
νας των παλαιών καιρών και
την Μάχη της Κρήτης, γιά
της κατοχής. Ξεχώρισε ή α-
παγγελία τής Όλυμπίας Ξε
νάκη πού παραστατικά, σάν
γνήαια Κρητικοπούλα, ζωντά
νεψε τό φλόγινο μεγαλεΐο τοΰ
Ό κ. Ιωάν. Τσατσαρωνακης μέ τίς Κριτικοποθλες
Μαΐου τοΰ 1941.
θά πρέπει νά άναφέρωμε δ
άντΕπεκρ[τ)η μέ προθυμίαν είς
την πρόσκλησι τής Ενώσεως
των Καθηγητών καί ή Βασι¬
λική τοθ Άγίου Μάρκου ήτο
κατάμεστη άπό έκλεκτό άκρο
ατήριον. Έκτός δμως άπό την
έθιμοτυπική παρουσία τώνν Ή
μή ρ
κή έκδήλωσι, την Φορά αύτη
τό Ηράκλειον ετίμησε καί ί-
χειροκρότησε ζωντανά, έγκάρ
δια, μέ άγάπη τόν κ. Τσατσα
ρωνάκη πού μέ ττάθος τραγου
1 δεί την Κρήτη άκούραστα καί
την ϋμνησε, έγραψε γιά την
Κρήτη καί τούς Κρητικούς τό
σα πολλά &σον κανείς αλλος
άπό τούς συγχρόνους μας.
(Σημ. «Κρ. Ένότητος»: Γνώ-
! ριμο στυλ μέ Κρητικόν ένθου
σιασμόν διαβάζεται άπό τοΰς
αναγνώστας μας £οτω καί δί
χως την υπογραφή τοΰ Γιάν¬
νη Τσατσαρωνάικη σάν δικό
τού γράψιμο).
7 Ησαν παρόντες ό Άρχιεπί
σκαΐΐος Κρήτης κ. Εϋγένιος,
ό Σ εδασμιώτατος Μητροπολί
της Άρκάδίας κ. Τιμόθεος, ό
Νομάρχης Ηρακλείου κ. Π.
Μάταος, ό 'Υποδιοικητής τής
Σ.Ε.Α.Π. Συντιχ/ματάρχης κ.
Καρδάρας ώς έκπρόσωπος τοΰ
απουσιάζοντος Στρατ. Διοικη
τοϋ, ό Διοικητής Χωροφυλα-
κής κ. Αγ. Κωνσταντουδάκης
ό Εισαγγελεύς κ. Τσεβάς μέ
τούς Δικαστικούς τής πόλεως
ό Διευθυντάς τής Παιδαγωγι-
κ,ής 'Ακαδηιμίας Ηρακλείου
κ. Έμμ. Ζοομτΐετάκης μέ τόν
'Υποδιευθυντήν της Άκαδημί¬
ας κ. Κ. Ξέκαλον, ό Γυμνασι-
«ΡΧης τοΰ Α' Γυμνοϋσίου θη
λέων κ. Κ. Ρουμπελάκης μέ
της πόλεως-λ.κ.~1ιμ·μ. 2.πι«α
κην θ. Κοκκινίδην, Δασκαλά
κην, Χρυσόν, Κρητσώτικην, ό
Γυμνασιάρχης καί πρώην Γε-
νικός Έπιθεωρητής κ. 'Ελευθ.
Πλατάκης οί Επιθεωρηταί
τής Στοιχειώδους Έκπαυ&εύ-
οεως, ό πρώην Δήιμαρχος Η¬
ρακλείου κ. Νικ. Κροοσαδά-
κης καί άλλοι έπίλίκτοι πα-
ράγοντες τής κοινωνίας τής πό
λεως άπαντες οί καθηγηταί
καί καθηγήτριαι τής πόλεως,
δκχκεκριμένα μέλη τής κοινω¬
νίας.
Οί Κρητικοποϋλες μαθήτρι¬
αι τοΰ Α' Γυμναοίου θηλέων
πού έστόλισαν την εορτήν τοΰ
Κρητικού τραγουδιοϋ είναι ή
Εϋαγγελία Γιαννακουδάκη,
Ελένη Δαμιανάκη, Χρυσή Ά
μαργιωτάκη, Χαρίκλεια Κα-
ρουζάκη, Όλυμιτία Ξενάκη,
' Αννα Σχοΐναρακη, Πελαγία
Δασκαλάκη, Πόπη Σαλού¬
στρου, Μαρία 'Ασοαριωτάκη
Συγχαρητήρια θερμά είς
την "Ενωσιν Λειτουργών Μέ-
σης "Εκπαιδεύοεως τοϋ Νομοϋ
Ηρακλείου ιδιαιτέρως είς τα
μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
αυτής κ.κ. Ιωάννην Διπλαρά
κην Πρόεδρον, Γεώργιον Τσα
γκαράκην Άντιπρόεδρον καί
Γεώργιον Μαλανδράκην, Μιχ.
Σπιθάκην διά την ωραίαν
λανδράκην διά την ωραίαν
στι την ωραίαν σώτήν μουσι-
κοφιλολογιχήν δραδυά στήν δ
ποία τόσο παραστατυκά ύμνή
Βηικαν ή
τικοι.
Κρήτη καί οί Κρη-
Β.
Κ.
Κ. ΘΑΜΟ2
Καθ" ά αγγέλλει τό Γαλλι
κον Πρακτορείον Είδήσεων ό
ΰποδιοικητής τής Τραπέζης
τής "Ελλάδος κ. Κώστας θά-
νος επεσκέφθη τό Μαραήλ.
Κατά τό διάστημα τής παρα-
μονής τού είς τό Ίσραήλ ό
κ θάνος επεσκέφθη τό Πα-
^επιστήμιον, τόν διοικητήν τής
Κρατικής Τραπέζης καί δλ-
λους οίκονομικούς παράγον-
τας.
Ό κ. θανος ό οποίος άπο
τιλεΐ έξέχουσίΐν οίκονομολογι
κήν φυσιογνωμίαν τής χώρας
μας άναπτΰσσει πολύπλευρον
δραστηριότητα διά την θετι-
κωτέραν άντοτττόκρισιν είς τα
;αθήκοντά τού >καί την έξυτσ|-
ρέτησιν των τεραστίων ύποχρε
ώσεων τοΰ μεγαλυτέρου τιι-
στωτικοϋ Ί&ράματος τής Χώ
ρας
Τό τελευταίον τού
,αξίδιον είς τό Ίσραήλ άπο
τέλει μίαν επί πλέον άπόδει-
ξιν δτι ό κ. θάνος άπολαμδά
νει καί γενικωτέρας έκτιμήσε
ως είς τό εξωτερικόν.
Πολλά όφείλει ή Τοάπεζα
τής Ελλάδος είς τόν ϋποδιοι
κητήν της καί μαζί μέ την
Τράπεζαν καί δλοι οί μετά
^ς Τραπέζης συναλλαττόμε-
νοι. Πάντως ή παρουσία τού
είς την διοίκησιν τής Τραπέ¬
ζης αποτελεί παράγοντα προ-
οδου έμπνέει έΊμττιστοσύνην
Ή μεγάλη έμπνευσις τού Προίδρου τής Παγκρητίου Ενώσεως
Αθηνών - Πειραιώς & Περιχώρων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΤΕΡΑΣΤ/Λ Η ΙΗΜΑΪΙΑ ΤΟΥ Α
ηΑΤΚΡΗΤΙΟΥ ΔίΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡ/ΟΥ
ΑΠΟ 16-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969
ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΑ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΚ κ. Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Ή Α.Ε. ό Άντιδασιλεύς ά- ι πλοιον «Κρητική Νίκη» 70.850
πένειμε πρό τινος τιμητικάς
ΐιακρίσεις είς έφοπλιστάς μας
ΐιά την έγγραφήν είς τα έλλη
Ώς θΐιάα βμ,ιτνευβς δύναται ΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙ
νά χαραικτηριιαθή ή σύλληψις ΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ μ
^^1 ■■ ■ .
εισήγησις χαί τελιικώς πραγμα
ζ^χοίτρις τοθ Α' Παγκ,ρητίου
Διεθνοΰς Συνεδρίου. Καί ή
έμ,πν«υισις αυτή δφείλβτα είς
τόν χαταπληκτικώ·^ Πρ6εδρ·ο
Πα.γκρητίου Ενώσεως Ά-
θηνώ"^ - Πειραιώς Περιχώρων
■χ.. Γεώργιον Βογιατζάικην, Γε
ν4κόν Διευθυντήν τής ΆΪαφχλι
ς 'Βτΐαι.ρίας «ΦΟΙΝΙΞ»
χύτό*/ άγωνι-
ΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
:ήν συνεργασίαν τής
ίου Ενώσεως 'Λ —
όν μΑ γ
στήν τής ϊδέας τοΰ ΣυΙγΐκρητι-
Κ ή αθ ϋ
στήν ής ς γρη
σμ^ΰ. Κ*1 ή προσπαθεία τοϋ
κ. Γ· Βογιατζάκη στέφεται πλέ
όν μέ επιτυχίαν. Τό Συνέδριον
>3υτνέρχΙ'ται έν Κρήτη άπό 16.
εως 21 Αύγούστου 1969 καί
χάρις εις τίν χ. Βογιατζά,κην
ετοποθετήθη είς τα πλαίσια
τοΰ Κυβερνητιικοϋ ένδαφέρον-
τος τυγχάνων τής συ·μπχραστά
ο©ως αυτής. Περκΐσοτειροι
1000 άντιπρ»χ«ί]|των πρό
«■3.τχι νά λάβου"; ιμερος. Διορ-
γχνωτής είναι ή ΠΑΓΚΡΗΤΙ
ΜΙΑ
Είς προηγούμενον
λον τής Εφημερίδος μας έξε
τάζοντες τάς προόδους τής
έιτιστημονικής ερεύνης, καπά
το τελευταία ιδίως £τη, άνε-
£*ις τόν εκλεκτόν
ιατρόν καί συ-
μας κ. Άνδρέαν
Γι· Πριγκιπάκιν δοτις έτίμη-
^ν διά τής καθόλου δράσε¬
ώς τού ούχι μόνον την ήρωϊ-
ΠΑΡΑΛΕΙΙ1ΙΙ-
-. «ή» μ»
άλλά
καί την πατρίδα μας ολόκλη¬
ρον. Τότε, έκ παραδρομής,
δέν εσημειώθη τό γεγονός δ-
ό έκλεχτός οΰτος έπιοτή-
ΐΓ._ν, διαθέσας μέγα μέρος
των έπιστηιμονικών τού γνώ-
σεων άλλά καί αυτής ταύτης
τής πρσσωπι,κής εργασίας
τού, υπέρ τού ΊδρόμοπΌτ; Κοι-
νωνικών Άσφαλίσεων, επί
τι
ιμων,
τ μ ν
ς μρή
Ηδη οί πιερισσότιεροι ϊύ. των
(υνέδρων οΐτινες θά συμιμιετά-
χωσιν είς χύτό ίβροέβησαν
>!ς σχετΐ'κήν δήλωσιν κχί προ-
υπό των Κρητικώ";
ρ Άμεριικής, Νέχς
ίηλανδίας. Αίγύπτου, Ν. Ά-
φριηοής.
Είς άλλην οπήλην τή; εφη¬
μερίδος μιχς δη^οσΐ€ύ3Π>αι τό
•πιρόγρ-χμιμα εργασιών τοΰ Συ
νεδρίου τοΰ δποίου σΐκοποί ύ-
νχι:
1) Ή πα,ρουαίοασις των πνευ
μχτι/χών κχί ιπολιτιστΐ.·κών α¬
ξιών τής Κρήτης.
2) Ή προώθησις τής ιδρύ¬
:εως τοθ Κρητιικοΰ ΠανεπχπηΠνευιμχτιικό 4) Τουρ·>3τινό 5)
;ιίου. } 'Εικπαιιδιευτικό.
3) Ή μελέτη καί αξιοποίη
σις τοθ Κρητικοϋ δυ'/αμιοιοΰ.
4) Ή μελέτη διά την καλυ
τέραν διατήρησιν των προγονι
κων πΛρχδόίσιεο)ν.
5) Ή έξιεύρεσις κχλυτέρων
αέσων συοφίγζεως των δεαμών
των άπα'/ταχοΰ Κρητών μετά
τής μητρός Κρήτης.
6) Ή έ^ϊύρεσις μέσων καί
τρόπων τουιριστικής πιροβολής
-Λαί άξιοποιήισιεως τής Κρή-
■ης. -
Είς τό ~ονέδρ·ον θά συζητη-
θοΰν τα εξής θέματα:
Είσηγηταί είς τό Συνέδριον
θά είναι Καθηγηταί τοΰ Πανε¬
πιστημίου καί είδκκοί δΐιί των
εί'δικών θεμάτων ώς οί κ.κ
Κουρμούλης, Κορρέ;, Κα/λλ·.
-οσοννχαης, δ Κχθηγητής των
Μχθη|ΐατ."κό>ν τής Σχολής των
Ναυτιαών Δακίμων κ. Γ. Στερ
γίου, δ Γεν. Διευθυντής τοί
ΕΛΚΕΠΑΛ ι·/.. Σπφα,τουιδά,κης
β Γεωπόνος κ. Κριάρης. ό Μυ
τρο.πολίτης Είρηναΐος κχί αλ
1)
ανάπτυξις
) ρφρή ξ
τής Κρήτης 2) 'Ιατορικό 3)
σειράν έτών διετέλεσε Διευ
θυντής 'Υγιεινής καί Προνοί
άς τής Διοικήσεως τοΰ Ίδρΰ
ματος μας αύτοϋ.
Συμπληροϋντες την παρά
λειψίν μας ταύτην αίσθανάμε
θα την υποχρέωσιν νά τονί
σωμεν δτι ό κ. Πριγκιπάκις
κατόρθωσε νά άνυψώση επί
των ημερών τού, την προσφε-
ρομένην άπό τοΰ ΙΚ Α ύψί-
στην υπηρεσίαν πρός τούς έρ
γαζομένους διά τοΰ κλάδου
ίατρικής περιθάλψεως αύτοΰ.
καί τό δνομα τοϋ μεγάλου
μας Κρητικού ίατροϋ θά
παραμείνη έσαεί άναγε-
γραμμένον μέ χρυσα στοιχεϊα
είς την "ιστορίαν τοθ Ίδρύμα
τος Κοινωνΐικών Άσφαλίσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Ο ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-68
ΤΗΣ "ΒΑΡΝΙΜΑ., Ε. Π. Ε
λοι.
τόννων.
Οί Κρήτες αίσθάνονται Ιδι¬
αιτέραν ευγνωμοσύνην πρός
τόν .κ. Ν. Βαρδινογιάννην δ-
στις διά της πολυσχιδοΰς δρα¬
στηριότητος καί τάς συνεχεΐς
προσφοράς τού υπέρ τής Πά
τρίδος μας τι·μά την
νηοον.
'ΐκά νηολόγια πλοίων των.
Αεταζύ των τιμηθέντων ήτο
καί ό έκλεκτός Κρής έφοπλι-
στής καί μεγάλος επιχειρημα¬
τίας κ. Νΐκος Βαρδινογιάννης
δστις ανέγραψε είς τα έλλη-
νικά νηολόγια τό δεξαμενό-
ΚΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
ΙΗφΗΙ Α. ΓΑΛΕΡΟΣ
Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ
Μιάζωή άφΐερωμένη οτην Πατρίδα
Στό Καλονΰχτ», Ρεθύιμνης ζή μπεοιλαμβάνεΐοιι «τήιν κρώτη άπο
μέ τίς άνιαμνήοεις τού δ Σήφης σιτολή των έθελονίτών Κοήτης διά
Γαλερός. Είναι άντωις)"ΐσωπεντι- το«ί·ς ΒοιλκαινιιηΜΛς πολέμ( ν>ς.
κός τύπος Κρητικού, μέ έκφραβτι Χίλια έ-καιτον εϊκοον τέσβαρα
χή μορφή καί μέ μάτια ΐκηι ά- ΐΐαλληοΜίοια άπαοτίζουν τό τάγ,μα
«τιρααιοβολ) ϋν το φώς τής λεδέν Κρηιτών ποΐ μέ &ΐ!«οιτ|τήν τόν
τυκης χαςιδιας τού. ηαιγματάοχην Γ. Κολοοοο^ρώνην
ΐΜΐ-γάλη καϊ πολΰκλοΛη ή οΐκο θά δοξάση τή/ν Κρήτη. Μέ ϊγκαι
γένεια των Γαλεοών. Ό Σήφης
Είς ίτροηγούμ«νηον φύλλον τής
έφημερίδι-ς μας έδημοΛ'αεύθη 6
Γεν. Ίααλογιΐαιμός άπό 1.1.68 —
31.12.68 τής ΒΑΡΝΙΜΑ ΕΠΕ.
Έκ τής μειλέτης ΐοί5 έν λόγφ
Ισολογισμόν έξάγειται το συμαΐέ-
ρασμα δτι ή έν λόγφ Ι'ηοχρία έν-
τός μιάς τοιετύας μόν|>ν άπό τής
Ιδίί-ύσεώς της έΛέΗυχεν τεραστίαν
άθλον. "Οχι μόίνον Μαοουσιάζει
ο{-Λ»νοιμ·κή'ν
■τής ώς κ αί τώ ν συμφϊρόντων
των ύπ' α-ύτή^ς ποοΛατοοευομένων
πλοίων ή ποοεία τής ΕΠΕ ΒΑΡ
ΝΙΜΛ προβλέπϊΐται κατϊϊκορΰφως
άνοδική.
Τό γεγονός δμως τής τ&ονν ί-
Λΐτνχοΰς πορείας τής βταιρίας δέν
είναι παρά|ενοιν εάν άτναλογικΓθή
τις &ΐι Διαχειριστής καί Ιθύνων
% αυτής είναι δ οαυμόνΐίς έ-
Μηνύματα εχουν ηδη άπο
δ Άρχιεπί—οπος Ά
,„ κ. Ίάικωβος. δ Άρχι-
,::ος Κρήτης κ. Εώγένιος | έγεννηθη στο Καλρνύχτι τό 1888'
Ό ΐταπίΰς τηι Βο5ί!λε«>ς Ήλι
«μαρκάκης επί χρόνια τίμηβε τα
Κρητικά αρμαηα σάν δπλαρχητγός
τυΐ» Νομΐ'ύ Ρεθύμνης. Ό ά&ελφός
τού Σήφη Στέλιος Γαλερός δόξα |
σε την Κρήτη οτόν Ήιπειρωΐιι-/ΐό
άγώνα σάν έθελβντής. Διέσακκ;
αλλίος τε τήτν παλληκας>ιά τού ■
λα'ί,κή μοΰσα
Στοϋ Λαγαρά τή μάχη
κάνβι 6 Γΐαλερός τή μάχη,
μέ πενήντα παΐλληκάρΐια
λευτερώνει τή Χεΐ4Ααροα.
Άπο μικρός ό Σήφης νοιώθει τή
καβιδιιά τού νά δονήται άπό τούς
άνήονχους έκείνους παλμοΰς Λ ■{;
δ Γερουσιαστής "Εντουαρντ Κέ
νεντυ, δ ΓΊδρουσια—ής κ- Γαλυ
φιανάκης, δ Άντιπρ&εδρος τής
Κυ&ερνήσεως κ. Παττχκός, δ
πρόεδρος τής Πχγκρητι(/.ής Ά
|ς κ. Μαλιώτης κχί χλ-

λοι.
Τό Συνέδριον Θά άσχοληθή
έχίισης μέ την 300ήν έπέτειθ"^
Ι άιτό τής καταλήφεως τοΰ Χάν
δακος (Ηρακλείου) υπό των
Τούρκων. "Επί τη εύοοαιρία
ταύτη ή είκονογιραφημένη Ί-
στορία Πάπυρος Λχρούς Θά ά
φιιερώση ·εΙίδι.κήν Ικοοσιν.
Τό Α' Παγκόσμιον Παγτ,φη
μή μ
κήν άλλά καί χχΐτέοοιψε ρεκόρ
ΐτοαγιματοοτοιηθέντων κια&αρών κεο
δών των ΐτοακτοιρευοιμένων ΐπ' αύ
τής πλιίων, δπνα άνηλθκχν είς τό
άοΐτρονομικαν ποσόν των 67.916.
520 &οχ, Χάρις είς την οτϊιΐδαράν
τ% ώ|; καί των συμφ ενόντων
πιχειρτιμίϊτίας μέ τήιν έοαιληκτι
ν δραΛτηςινόιτητα κ. Νϊκος Βαρ
δινογιάννης ό όΐΒοϊος χάοις είς
την ένεργτρωιόιττϊτΐΐ γαΐ πληθώςα
των γνώισεών χον εχει καΐτίΐκτήβει.
πλέον μίαν εκ των πρώτων θεσε
ών μεταξΰ των άσχΐλουμένων μέ
την Ναν,τιλίαν.
τικό"; Συ·νέδρον Θά αποτελέση
την σημαντιικωτέραν έκ των
δ:«θνών π,νευματικών έτοδηλώ-
σεων τής Ελλάδος κατά τό
19^9 κχί ασφαλώς &ά αποβή
δνα δοεβ"/ο€>ς σημασίας πνευμχ
τ.κό γεγονός συγοοεντρώνων είς
την χώραν μας π·/ευμαπ:ικά
~ρασω%κότητας ιπιρώτου μεγέ
θους. Έκ βάθους ψυχής δλο
άναφΐυνοΰν: ΕΪΤΕ ΚΪΡΙΕ ΒΟ
ΓΙΑΤΖΑΚΗ.
ΣΗΦΗΣ Α. ΓΛΛΕΡΟΣ
ς>η χαί θΐιροαλέα καί
οτιργΐϊ δ πόθος των Κοητι- ένέργβιβ. βτό Καραϊσμάκη
κων νά πάυονν τό τοτχρέκι καί πή ή έχθρνκή ιηοατια χύν Γιαν».-
νά άναπνετχιίιυΛ' έλενθβρα στό
6ουνό. Δεκάχοονο Λαιδί 6οίτκεται
καί ΰσττερα άπο τήτν χατάλη
τοί Γι&ά Κρητΐιικοί εΙσέ(/χ)ονταιΐ
χο ο ψι τοί Γι&ά Κρητΐιικοί εΙσέ(/χ)ονταιΐ
άνάιμεσα στό. ΐοαλλτκκάρ^ΐ τον λολ θιραμιβηηαΐ στί»ν Β")νίκη. Ό
Λΐ/ύ τού Ήλιρμαρκάκη στό βτρα (ττοαιττρώς Ιωάννης Αλεξάκης
ϊ Νό Δέ 1ά (
τηγε^) τού Νι»τ|φόιρο. Δέκα εΛτά
χράνων (1905)
σϋνι5εομος - άγγελιοφόορς των
'Είΐαναοίυατών καί των Λρονχόν
των χρ«ηι«νών της πόλεως. Τό
1911 %ατ—άοσετατ τττνν Πολιτ^-
Κρήτης καί τό 1912 ου-
(λέγει εντονα δ Στ>τρηρ Γαλερός)
ξεχωοίζεΛ, γινά την τόλμη -κλ'. Τό
άνεςάςττητο τάγμα Κρητα»ν κατέ-
λα&ε δλόκ/.ηοο την
Τό 1913 δ Στ)ρης Γαλεο6ς
τκη στή/ν ΐτψώτη γοο|«μ4| οαν «υ
ρ««|)λ—ής στό 'Αλντζίκι, οττ| Ρ%
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
Ή οραία ,συκστίασις
τής Κρητικής Αδελφότητος Λίσβου
■ΙΛέ έξαιρετική έπιτυχία δό
Βηκε την τελευταία έδδομάδα
των Απόκρεω είς την εύρύ
χωρή αίθουσα τού Τουρκηι-
κου Κέντρου «Κιόσκι» οτήν
Μυτιλήνη ή διαοκεδαοτική συ
νεστίασις των μελών τής Κρη
τικής Αδελφότητος Λέσδου.
Ή σι»μιμειτοχή των μελών
τής Κρητιικής παροικίας καί
των φίλων της υπήρξε άθρόα.
Σέ διακόσια περίπου υπολογί
ςονται τα όπομα τα όποΐα ε-
σπεοσαν νά χαροθν τό Κρητι-
κό δράδυ.
Χάρις στίς πρασπάθειες ποΰ
κατεβλήθησαν άπό τόν άκού
ραστον Πρόεδρον τής Άδελφό
τητος κ. Γεώργιον Σηφάκην
καί τα μέλη τού Διοικητικοΰ
Συμδουλίου ή πανηγυρική
τούτη συγκέντρωσις παρου-
σίασε έξαιρετική λαμπρότητα
νοικοκυρωοίνη, τάξη, άνεση,
έγκαρδιότητα καί κρητικό κέ
φι χρώ,μα είς σημείον τέτοιο
που νά έκφρασθουν εύμενέστα
τα τόσον ό κ. Ναμάρχης καί
λοιποί έπίσημοι δσον κα'ι ά¬
παντες οί παρευρευθέντες.
Ή βραδυα αρχΐισε μέ τόν
ΰμνον τής Κρήτης, τόν οποίον
επαιζε πολύ ώραϊα ή αρίστη
όρχήστρα τοϋ κέντρου.
1 ίλοόσιο γεΰμα, μουσική,
κρητικοί χοροί καί μοντέρνοι
ιμέ πρώτον χορόν τόν πεντοζά
λην, εδημιούργησεν ατμό¬
σφαιραν κεκορεσμένην άπό
χαρά, εύφροσυνη καί έγκαρ¬
διότητα.
Την Κρητικήν ταύτην έσττε
ριδα προοκληθέντες έτίμησαν
δια τής παρουσίας των, ό κ.
δέβνια, σ*ή Λυγγαβάνη.
ζων.ωνά την 21
Ίουνίου 1913. Ό Καλοχοτρώνης
όρθιΐβς δίδει το σύνθημα γιά την
έτίθΐοη, πά όχυρά τοΰ Λαχανά.
— Άπό φλόγες ή Κρήΐτη Ζω-
αμέ,ντ)! είπε ό γενναίος μας ταγ-
ματάρχι/ς. Κα'ι ρίχθη-καιν οί Κρη
τικοί οτή φωαιά μέ τή λόχγη καί
μέ την κςα-υγή ΑΕΡΑ!...
— Μαζί μέ τούς Κρητιχοΰς πό
λέμηρε καί τό εύζωνυώ τοϋ Βε
λιασαρ όν έξ ϊσου ήρωικά καί θ«υ
μα,στά... ΕΙδα μέ τα μάΐαβ μιο-υ
Λογχη τού στσ πυι>ικκ»Λ*.κ> τχ>υ ιΐτν
ΒούΛγαι^ο πυροόοληττή Ό Ιωσήφ
Μαθιουδάκης άχό τό Σέλννο, έ'
■Μας άπλός στραιτιώτης αίχμαλωτί
ζει μέ ε"να πυροβολισμο υυ όλό-
κληιρ» τό Βουλγαρικο εχι/ιεΛείο.
Και νά σκεφθή κιανεΐς πώς δλα
τα όχυρά των 6ουλ.γάρων τα όχυ-
Νομάρχης Λέσβου ιμκτά της
συζύγου τού ό κ. Άνώτερος
Στρατιωτικός Διοικητής μετά
τής συζύγου τού, κι' ό Άνώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακ,ής.
Νήσων - Αίγαίου ιμετά τής
συζύγου τού.
Έπισης παρευρέθησαν με-
ταξύ των άλλων, ό πρόεδρος
τής Αδελφότητος Ταγ)ρχης
Χωρ) κης έ.ά. κ. Γεώργιος Ση
Άπότήν ζωήν κα'ι την κίνηοιν
ΚΟΗΜΠΙΜΙΚΑ
Άρραβωνες
Ό κ. Κωνστ. Έμμ. Δρακά¬
κης καί ή δνίς Πόπη θεοδ.
Χατζιδάκη ηρραβωνίσθησαν.
Ό ικ. Γεώργ. Ν. Μποτωνά-
κης Ιατρός καί ή δνίς Μαρίαν
να Λ. Δασκαλάκη τελειόφοι-
Φάκης μετά της συζύγου τού ; τθς Νομικής ήρραδωνίσθησαν.
τα μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμ
δουλιου κ.κ. "Εμμανουήλ Πλευ ΓάμΟΙ
ριτάκης κοτθηγητής, Χαρίδη-
μος Δεβεράκης Τμηματάρχης
Ι αχυδρομείου, μετά τής συ
ζύγου τού, Νικόλαος Σημαν
τηράκης Διευθυντάς τοΰ κινη
μιατογράφου «Αρίων» μετά
τής ουζϋγου και των δΰο ώ-
ραίων κορασίδων τού, Γεώργι
ος Ζαφειράκης μετά τής συ
ζυγου τού, Αντώνιος Πλου-
μ«οκης Έφοριακός 'Υπάλλη-
λος καί "Εμμανουήλ Μοτνου-
σέλλης Διευθυντής Ανταλλα¬
ξίμου περιουσίας.
Έπίοης: ΟΊ ίατροί κ.κ. Μ
ωάννης Σηφάκης, Μιχαήλ Κα
μαριανάκης ιμετα τής συζύ¬
γου τού, Γεώργιος Άνυφαν-
τάκης μετά της μνηοτής τού.
ΟΙ κ.κ. "Ιωάννης Παπαδάκης
Διευ9υντής οποκαταστή·ματος
τής Έθνικής Τραπέζης Μυτι-
λήνης μετά τής συζύγου τού.
Ευάγγελος Βολτεράκης μετά
τής συζύγου τού Γεώργιος
Βαμβουλής Δικηγόρος ιμετά
τ,ής συζύγου τού καί γυναι-
καδελφής τού, Ιωάννης Γρη-
γοράκης μετά τής συζύγου
τού, Μιχαήλ Δρακωνάκης με
τα τής χαριτωμένης θυγατρός
Μύρων Χ' 'δάκης μετά τής συ¬
ζύγου τού Άσηιμάκης Περέλ-
λης μετά τής συζύγου τού
Νιικ. Πατσιωνάκης μετά τής συ
ζύγου τού Κων. Νοδαράκης,
Εύαγγ. Βασιλείου ιμετά τής
συζύγου τού, Νικόλαος Σο-
ράτσης μετά της μνηστης τού.
Άντ)ρχης κ. Νικόλαος Όρ-
"λ,ώφ μετά της συζύγου τού
1. Περάκης Λοχαγός, μετά τής
συζύγου τού, Μοίραρχος κ.
Παγανάκης μετά τής συζύ¬
γου τού, Παναγιώτης Γκαγκά
ί' 0
ρά Τίθΰ Λαχανα, τρΰ Κιλκίς, τοϋ
Μπέλες, τής Τζσυμαγιάς τα εί¬
χον χαπασ'νΐευάοιβι χ,αί τα «Ιχαν ό
χυρώσει ΓερμαΎθί τυαχ (εθεωροΰν-
το άπόρθτ|τα...>.
Δαιχρ-ύζσυν τα μάττιΐ/α τοΰ Σή-
φη διον άνιοΐτρρεϊταιι τόν ήρωι,κό
θάναΓΓο τού Κολοκοιτρώνη καί τοϋ
Τζουμάγια. Τούς βρήοαε καί τοΰς
δυό ή τελευταία άβίδα (Των 6αυλ
γάρων. "Οίαν θά μπώ οτήν Άθή
να, μάς εΐπε ό Κολοοαχτιρώνης θά
οηήοω ίνα μντ|μεϊο καί θά γςά
■ψω μέ χρ-υσά γράμματα «Τ ά γ¬
μα Κ ρ η τ ώ ν»,
"Τβτερα άπό τοϋς ΒαΧτλαηηύαΑς
Λαλέ}^^ους ό έμ·ψι»χωμιένος αύΐός
ΡεθυμΛΊώτης πή^ε μέρος στό Α'
Παγικόομιι» πόλεμο μέ την Μΐραρ
χία Κρήτης σΓήν Μυκ άν Άσία
«υντά στον Διο«Λα|τή Νοιαρα καί
έπελέγη ώς Ιποιεϋς όχόλουθος τού
τότε Αρχιστράτηγόν.
23τή μάχη τής Κρήιτης ό Σή-
φης Γαλερός εΛοαιμε τό χρεας τ υ
*αί δόξαοε ξανα τό δνομα των
Γαλβρών.
ΑΙοθάνεΐται ΰπ£^)φάινεια γιατί
Ιναμε το οοαΐθήοοοιν τού. Βέδα.α τι
μήθηοοε το παλληκάριι αύΐό άπό
την ΙΙατρίιοα μέ τα μΕ.τάλλια των
Βαλκανικών πολέμων. Σιτή,ν καρ-
διά μενει πάντα γ£νναϊος Ήοεμα
&ιηγεΐται τα πεβααμένα. Μέ την
συναίσθηκκ ότι ϊπραιξε τό
τού σαν Κρηκικός. Σήμες,α ό Σή
γιά τό
χρόνων. ί^ίρΐϊ τό μαϋιρο Κρηιτιιώ
μαντήλι. Τό πρόοωπό τού οιτολί
ζεται άπό λίγια δοΒτίρα χιΛνια των
τής ζωής. Μαΰ?ο ΰ.ΐ) -
για τό π.ά8)ΐικοβχατα>μένο
Λαιόί τού. Περοταηιεϊ ο·ταθερά χαί
άτενίζβι θαρρβτά τή ζωή. "Ολβι
τλν τνμούν στό Ρέθυμνο γιά την
πλούσια ποοσωαακή τού Ιστοοίια,
γιά την άξ,ιρπρώΐειά χαί την ύ-
ηιιίδβιγμαπΜΐή άρετή τού.
Ό Σήφτ^ Γαλερός σννδέει τό
ονομά τβυ μέ τονς αξίους άΐτογό
ΜΗ'ς τον, μέ την οΐχογένβια των
Γαλερών. Σταιμαηα γιά λίγο χοΐ
— Ό Νϊκος ΓαλιΜκης στην
Άθήνα είναι άνεψηάς μιου (λοο-
Χίνται 5ιά τόν Γενιχο Γραμματέα
τοϋ 'Τπν^αγείου Παιδαίας), ό Ρα
οινός, ή Ειρήνη (Πουρ,νάρα) καί
όγΛόντα όλαι ΓαλεροΙ είναι γιά
τα δπλα 8ταν μάς χρβκκτθη ή Πά
τρίοα μας... Τ.
ζύγου τού, Μερόπη Παπαδιά
Χά Συντ)ρχου, κ. Γαλάνης
ιμετά τής συζύγου τού, Δις
Κατίνα Παπαλ/αγιώτου μετά
τοΰ μνηστήρος της, κ. Άστει-
ρακάκης μετά τής συζύγου
τού, κ. Κικερίδης μετά της
συζύγου τού, Ν. Κοντοπόδης
μετά τής ουζύγου τού, κ. Εί
ρηνοδίκης Πολυχνίτου, Γ. Όρ
δονάκης μετά τής συζύγου
τού "Ελευθέριος Σεργάκης με
τα τής συζύγου τού, "Ιωάν.
Κορωνάκης μετά της συζύγου
τού κ. Κοκκίνης μετά της συ
ζύγου τού, Ευρτπίδης Χατζη
κώστας μετά της συζύγου τού
"Αριστείδης Κρητικός μετά
τής συζύγου τού Έμμ. Φρου-
ζάκης μετά τής χαριτωμένης
θυγατρός τού καί πολλοί άλ
λοι. Ό Πρόβδρος τής "Αδελ¬
φότητος κ. Γεώργιος Σηφά¬
κης μέ την χαρακτηρίζουσαν
αυτόν ευγένειαν καί προθυμί¬
αν βρήκε την ευκαιρίαν μέοα
σέ χαρούμενη άτμάσφαιρα,
κατά τα έπιδόρπια καί είς
την ωραίαν όμιλίαν τού άπό
μιικροφώνου νά εΰχαρστήση
άπαντας τούς παρσταμένους
οί όποΐοι συνετέλεσαν είς την
επιτυχίαν τής συνεστιάσεως
καί είς την διατήρησιν της έκ
δηλώσεως αυτής, διά τής ο¬
ποίας ώς είπεν ΟΓναπτύασονται
δχι μόνον οί δεσμοί τής άλλη
λεγγύης καί της εγκαρδιότη¬
τος των μελών τής παροικίας
άλλά έπιτυγχάνεται ή έκπρο-
σώπησις τοΰ κρητικού στοιχεί
ου, τόσον σεμνά καί τόσον ά-
,ιόπρεπα στό δμορφο νηοί τής
ΛέσΦου.
Ιδιαιτέρως ηύχαρίστησεν
τόν Αξιότιμον κύριον Νομαρ
χην καί τούς λοιπούς κ.κ. έ-
πιοήιμους διά την πρόθυμον
προσέλευσιν των, την λαμπρό
τητα πού προσέδωσεν ή πα-
ρουσία των καί την τιμήν ποϋ
εδόθη ή εύκαιρία είς τα μέ¬
λη τής ενώσεως νά δοκιμά-
σουν.
Μετά τό γεΰμα καί μέσα σέ
Ινα άδιάπτωτο τόνο κεφιοΰ
επηκολούθησαν οί χοροί, ιμέ
πρώτον χορόν τόν πεντοζάλην
τόν οποίον έΌυρε θαυμασία ό
κ. Άνώτερος Στρατιωτικάς
Διοικητής καί ούτω δόθηκε ή
εύκαιρία στούς Κρητικούς
τής Μυτιλήνης νά χορέψουν
τούς γραφικούς των χορούς
Ό κ. Βασίλειος Ν. Σπανδά
γος Ιοΐτρός καί ή Δνίς Άθη,νά
Δ. Λιδαδά, ετέλεσαν τούς γά-
μους των.
Ό κ. Ιωάννης Γεωργιακά-
κης έκ Κουστογέρακα Χανί¬
ων καί ή Δνίς Κυριακή Χα-
τζηϊωάννου ετέλεσαν τούς γά-
μους των έν θεσ)νίκη.
Ό κ. Στέφανος Ζαχαράκης
άρχιτέκτων καί ή Δνίς Δώρα
Ποτήρη ετέλεσαν τούς γάμους
των έν Αθήναις.
"Ο κ. Γ. Μαζωκοπάκης
I-
μπορος έκ Χανίων καί ή Δνίς
Άγνούλσ Διαμαντούλη έτέλε
σαν τούς γάμους των έν
θεσ) νίκη.
Είς τό Έφετεΐον
Πατρων
Ό έκλεκτός μας φίλος κ.
Γεώργιος Μαρκουλάκης ανέ
λαδε τα καθήκοντά τού είς
Πάτρας ώς Έφέτης.
Εις τό Πολυτεχνεϊον
Ό κ. "Ιωάννης "Εμμ. Δα-
μουλάκης υιός τοΰ έκλεκτοΰ
συμπατριώτου μας κ. Έμμ.
Δαμουλάκη συνταξιούχου επι
θεωρητοΰ Ταχυδρομείων περα
τώσας τάς σπουδάς τού έν
τφ Πολυτεχνείω εξήλθεν αύ-
τοΰ ώς πολιτικάς μηχανικάς.
Συγχαίρομεν θερμώς.
ΑΝΤ. Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗιΣ
ργήρ
'Ομήρου 24
•Αθηναι 135 — Τηλ. 621.028
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
Τηλ 981-687 'Αβηινσι.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΝ ΑΚΟΙνΙΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Ό εημασοευθεις ΊοολογΛμός τής
Τραπτέζη,ς Έ»ίπΌ(>'κής Πιθιτίοις 6τοος
196θ κοπαδε-ικ,νύει δτι ή Τράτ&ζα έ-
τό £τας τοϋ
τας
νά τραγουδήσουν τίς μαντινά-
δες των καί νά τιοΰν τα άνέκ-
δοτά των. 1
Κατά την διάρκειαν τοΰ
ιτροΐ>ΐμ|αΐτ3πτοι/ηιθϊ
το νέοο βήιμκχτια —οόδασ, λ'οιν
τιική δν λάβη χ«νιε;ις ύΐτ' δ
θεί»κ=ΐς συτνβή,κας αί διΐοϊαι
πην ϋβΚιΐ,,ν ιΐης Ακο
Χώρας μας
Αί τϊάπ ς φάσεως καραθέσε ς -πτγς
άνήιλιθΙοΛ· κοπό ικχχχΐτόν λίΐαν Ικονο-
ιτοιηΐτιικιόν ίν Λτ/ικρίαει ττρώς; τάν μέ
οθν δρον ■πασαατοϋ Λνό&ου των τρα
πεζιικιων κκπταβέσεων έν γέν€Ί. Τα
κιοβαιρά της κίρ&η Οττίτρζοΐν οβ'ιοθηστώς
άνώφ&ρα των —ροαινωιν, μοΛ,ονότι αί
δ «ιν3ργη)θεΐσαι ικϊαηκ; φύσεως 3~>
σ|6έσε.ς ϋ-ηρΐζχν αηιμκχΜΓ,κως ηθξημέ-
Τό δ.ανβμώμενον μέριισμα άνέρ-
χβται βϊς 25% επί της όνο|υιο«σΐΓΐΐΛής ά
ζϋοις τί>ς μΒΓ0(χΓ)ς τηις, τα δέ -πά]—ς
ψθσιεως Μεφάλαιώ τηις α'θάνοΊΐται λό
γω νέων (3ίπιοΙθε|μιοοΓΐικ£>ν ωκττα δριχ. 17
έκΚ— ΐΓθρ(·ΐτοι>, ήτοι κιαττά 17% οχε-
δόν έναντι έΜΕ.ίη«ον τού
Είναι φανερόν &τι ή
—ώοβος της Τραπιέζτς ταύτης κατά τα
άλίγα τελίΐίΓαία ϊ~) συνβχυζεηιαι ,μέ
δαιρΐιοός
νός, τό 6—ϊον -προΐΐ,οφΧεΐ νώαν ανο-
δικιή ντΓθρΕιαν Νοττα το ί|δΐ) άρξώμιε-
"νον &τος.
Παναγ α ή Μυρ-ϋΛ-ώτχκ» είς τό ιΛγΰλιο "Αγρα'!'ι™·ΚΛ' τοθ ικ. Σπαλια-
.οθ Π ΟΓΌλάκης είς την άδων Σο06αςΧ;ιν3ω(ν "Η έΝχιληισία Λη/έβ
είς ϋνήΜΓϊν των ·γθνέ.ατν τού Νιβοο&χίχι καί Ποοσχαιλιας
ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ
ΤΟ 971ΤΚ ΑΑΙΚΗ ΜΟΥΣΑ-'ΣΚΡΙΠ, ΑΘΗΝΟΝ
— Άνάβεμχντη τή στιγιμή καί κείνψά ντήν ώρα
"Ονεν άρχίζαν' τή σφα|γή οί Τοΰρκοι είς τή Χώρα...
•—Ξεσηκωμό κχλέσανε ούλοι οί γιαντρωμένοι
κι' είς τ' Ά-κΊρωτήιρι τρέξανε οδλοι οί τψ,ημένοι.
— Φυσέκια κι' δπλα φέρνανε κι' έχτίζαν μιτιρίζια
■κχί άΐτό τοΰ Κουτισόσπυρου ώσέ τή Μόρτε Βάρθια
— Των Τούρκων έρριχτήκχνε σανάτανε λιοντάρια.
—■ Ό Μπιν.ζέλος ήτανε μαζί καί δ Φουμάικης
Νιιχόλας δ Μπιαιτολι.τζής καί Γιάννης Ήλιάικης.
— Κι' χποστχλμένους ατέλνουνε ο οδλϋς τοή 'Επαρχίες
δσοι ντουφέκια ζγρο'/ε στά Φρούδια τσή καλοΰνε
— "Εσταεολεν δ Άι,ΐοικόρωνας Αξίους καί τιμημένους
π' άπό μι-οσούς στό πάλεειμο ταή είχεν μαβημ.ένους·
— Τα Φ·ρούδ.α έκρατούαα'νε Σήφαικας - Μπινιζέλος
Τή Μόρτε Βά,ρδι.α δ Μ-ιστολής ποΰ ήταν άντρειωμ,ένος
— Στί πλοΐο τό έιμιμικνυικό ετρεχ' δ Μπινιζέλος
φυσέικια κ διπ.λα(ν Ιφθρν («>ς ήταν προκομένος
— "Αχι, Πιροφητ' 'Ηλία μου, μεγάλο τ' δνομά σου
οί Σ:6λοι μίπουΛΐΛρτίζανε τ' άτράμητα παιδία, σου!
— 'Αατροοηελέκια πέ-φτανε στά ριζιμιά χαρά,κια
Τό θάνα,το αι>«>ρπίζαΐ/ε καί τα καρμχά απαράσαν...
— Μιά μπόιμ-α τσή Σημ,αίας μας ϊαΐπαΐσε τό κοντάρι
κι' έπεσεν ή Σηιμίχία μας κά,τω άπό τό οέτη,
— Μά δυαακιελα δ Καγι/αλές καί πιάνει τή Σηιμαία
στά χέρια τού τή τέντωσε κι έγίνιηοε κοντά.ρι.
— Οί Ναύαρχοί ααν είδανε τή τόση τους άντρεία
σινιάιλο έσηικώσα^/ε νά πάψουν τα κανόνια
— Κι' οί μπάντες του-ς νά παίξουνθ τόν Έτ>νικό μας
ί!
Των άγτραωμένω ή θωριά μέρωσε την Εύρωπη
— Κι' άπάδιω£ε στή Κάκαινη Μηλ.ά τό ανοιμο μιλέτι...
— Κι' άθάνατο πζντοτεινά θά μένη τ' Άικρωτήρι
πού ή Δόξα τού άγκάλιαοε μιά ΑΘΑΝΑΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΤΕΛΙΙΟΣ Μ. ΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ ΓΡΑΦΟΥΝ
Ο ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ |ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
γλεντιοΰ ή χαριτωμένη καί σε
μνή Δέσττοινίς Παπαδάκη ά-
πήγγειλεν πολύ ώραία άπό μι
κροφώνου τό ποίηιμα πού εί¬
ναι άφιερωμένο —ήν λεβεντο
γέννα Κρήτη «Ή Κρήτη».
Πολΰ ώραία κρητικά άνέκ-
δστα έλέγβψκχν άπό μικροφώ
νού άπό τόν Άνθ)γόν Σιγα-
νόν καί την κυρίαν Μερόπην
Ποηταδιά Χά Συντ)ρχου, τα
όποΐα σκόρττισαν τα γέλια
στούς συνδαιτηιμόνας.
Τό κέφι διατηρήθηκε άδιά¬
πτωτο μέχρι των πρωϊνών ώ-
ρκί>ν μέοα σ' Μνα περιβάλλον
οΐδελφικής εγκαρδιότητος.
ΙΔΟΜ. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ
Αντιπροσωπείαι ήλεκτρ. εί-
δών Πώλησις χονδρ. λιανική
Βασ. Κων)νού 1 Τηλ. 422553
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Ή «Κρητική Ένότης» άπό
σήμερα καθιερώνει ειδικήν
στήλην είς την οποίαν θά δημο
σιεύωνται συνεργασίαι των νέ
ών τής Κρήτης. Άρχίζομε μέ
την Αγάπην Χαλκιαδάκη. Εί
ναι μαθήτρκχ τής Β' τάξεως
τοΰ Α' Γυμνασίου θηλέων Ή
ρακλείου, αρίστη, εύφυεστάτη
ίχει ζήλον καί ύπόσχεται πολ
λά. Ή δημοσιεαμένη έ,ργασία
έγράφη είς τό σχολείον καί εί
ναι ανάπτυξις τής γνωστής πά
ραδολής το Κυρίου «τό άπο-
λωλός πρόβατον».
"Οταν ό δοσκός χάση Ινα
πρόδατον πού άπό δική τού α
γνοια ΟΓΓτομακρύνθηκ£ χωρίς
μέσα άμυνας, τρέχει καί ψά-
χνει ώοπτου νά τό δρή καί νά
τό δάλΓ) μέ άγάπη στούς ώ-
μους τού καί νά τό φέρη, στό
σπίτι τού καλώντας γείτονας
καί φίλους νά χαροϋν μαζί
τού.
"Ετσι καί ό Χριστός, Μνας
μεγάλος ποιμένας τής ανθρω¬
πότητος καί αιότός, δτοΛ/ δί)
Ινα άνθρωπο νά παραστρατη
τρέχει καί τόν άναζητεϊ. Ό άν
θρωπος άπό δική τού ύπαιτιό
τητα άμαρτάνει γιατί ό θεός
μάς εδωσε άπόλυτη ελευθερία
νά έκλέξωμε τόν δρόμο πού
θά ακολουθήσωμε. "Οιμως εί¬
ναι τόση ή άγαθότητά καί ή
άγάπη τοΰ Κυρίου ποΰ τόν
6ό ποΰ εμείς οί ίδιοι διαλέξα
με, φροντίζει νά μάς .κάνη νά
τόν έγκαταλείψωμε. Πάντοτε
φροντίζει καί μάς κατακολου
θεΐ είς τόν πλανεμένο δρ^μο
μας μέ την ένεξηχνίαστη πρό
νοια καί άγαθότητά τού, μά
τούς άγίους άγγέλους καί τό
θεΐο τού λόγο, άγωνιά μέ ά-
γωνι$ μέ άγωνία καί άναζη¬
τεϊ έπίμονα κάθε άπολολός
πρόβατο. Καί ή άγάπη τοΰ
Κυρίου είναι τέτοιας ποιότη¬
τος καί τόσο απειρη, τόσο δυ
νατή καί τόσο μεγάλη, πού
πάντα φροντίζει γιά τούς 6-
μαοτωλούς νά μετανθήσο_.ν,
γιά νά σωθοΰν, νά λυτοωθοθν
καί νά εισέλθουν δικαιωμένοι
στή δασιλεία των Ούρανών.
Κι' δταν 6ρη τόν χαμένο
άνθρωπο, τό άπολωλός πρόδθ(
το, νοιώθει χαρά μέγάλη ό ύ
ριός μας. Καί μέ άγάπη ιταίο
νι_ στούς ώμους τού, στή θεια
τού άγκάλη τον 'κουρασμένο
άπό τα δεινά τής άμαρτίας άν
θρωπο καί πρόθυμα μέ χαρά
φορτώνε,ται τό 6άρος των ά-
μαρτιών τού. Καί γυρνςί τόν
ϋπέροχο δρόμο τής έπιστρο-
φής στόν Ούρανό, στή μακα-
ριότητα των ψυχών, στήν άτε
λεύτητη πνευματική άπόλαυ-
ση, κι* δλα έκεΐ χαίρονται καί
άγάλλονται γιά τόν ανα/ε,ννη
μένο άνθρωπο, την «καινή κιί
ση». Κι ό άνθρωπος αΐσβάνε-
ται ήρεμα, γιατί ό ΕΞΟΥΣΙ¬
ΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ τόν πή
ρε κοντά τού, νοιώθει μέοα
τού τό θεώ, είναι πλημυυρ*-
σμένος ό ψυχικάς τού κόσμος
άπό όγάπη καί τό πνεΰυαι τού
άπό φώς...
Ώ άν μπορουσααε ϋλοι οί
γ θρωποι κι* οί χθεσινοί κ.σί
οί σημερινοί, κι' οί (χθριανθί,
οί άνθρωποι κάθε ή>ικίας, φύ
λου καί χρόματος, «>ά δοΓ>ν
τόν Χριστό ποΰ ψάχνει έτιίαο-
να νά τούς δρή νά τόν δοΰν νά
τούς άναζητά, νά σκύδη πΙνω
τους μέ στοργή, νά παίρνη πά
νω τού τό φορτίο τους, νά
δούν την χαρά των Ούρανών,
νά νοιώσουν στή καρ&ιά τους
τί. ίγάπη... Πό'3 πιό ·~>
χ ι μ»1· ο θαταν 6 κοο^ς!
Πρέπει νά έλπίζωμε καί να
περιμένωμε την ήιμέρα πού ό
Χριοτός θάχη δεχτεϊ 5λα τού
τα άπολωλότα τιρόβατα και
θά δασιλέψη μιά γιά παντα
οτή γή ή οιδαχή τού.
ΑΓΑΠΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Τό νέον τηλέφωνον Ίατρείου
τού Όρθοπεδικοΰ Χειρουργοΰ
ΕΜΜ. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ
είναι 888.888 Μάρνη 8
ΑΘΗΝΑΙ 5-7 μ.μ. πλήν
Σαββάτου
ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΑΜΥΓΛΑΛΙΑ
Ώραία μου άμυγδαλιά
ποΰ εΐοαι άνθιομένη
τα κλώνια σου μέ τ' άν-
(θη σου
Νυφοΰλα στολισμένη
Μοιάζεις καί σέ χαιρό-
(μαστε
μέ θαυμάσμό σέ κοιτοΰμε
καί μέσα οί καρδοΰλες
(μας
ρολόγια λές κτυποΰνε
Νά κόψω δυό κλωνάρια
(σου
στό δάζο μου νά δάλω
γιατί ή άγάπη μου θαρθεΐ
στολίδι θέλω ναχω
Αυτή καί τα κλωνάρια σου
θά είναι ή χαρά μου
σαν την άμορφιά
στόν κόσμον αυτόν
τίποτε δέν είναι άλλο.
"Βμπνευσμένον τη 25.2.1963
Στυλιανή Γ. Πατένα Ίατροΰ
Άρριανοΰ 14 θεσσαλονίκη.
ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ
ΥΝΤΕΚ
Ό Γιάννης Ν. θεοδα>ρίϋ/-ης μα
θητής τής Δ' τάξεως τοΰ 17ου
Δημ,οτΓί'κοΰ Σχολείου. Ήρακλεί
ου π»ρ3ΐ>3:άζ):ιι ενα θαυμ,άοιο
λογοτεχνΐκό στυλ εντελώς ά-
σύντ/8ες διά την ηλικίαν τού.
Αί εκθέσει; τού ήιμποροϋ^ νά
αυγΐκριθοΰν μέ πιερ.γραφικά θε
μχτα μαθητών Γυμνασίου. 'Γ-
πάσχιετχι πολλά. Συγχαίρομεν;
τούς γον^ΐς τού, τούς διδασκά
λους το·> καί τόν μικρόν λογο
τέχνην τοΰ Ήροακλείου.
κια! Νίκη Ίωόηινιου
έγγσνοϋλες τοΰ άειμνή*—ου Μ.
ί τιρ Δημ5φ{ιου Χοινίων
Κ ορναρακη Δ Μνηγορου είς Χαν ώ
Μ Σφακ ανΰκη θϋνύπηρ τθν Ι¬
ατρών Γ&ωργί°ο και "ιΕλένηις Σφα¬
κιανάκη έγνοναύλα τοθ ίϋΐιτίΐμου έ*ΐτ^
Θεω·(*ιττο0 Τθ|χυδοο(μείω(ν 'Ειμιι Δοωου
λακη, δν θεοοσιλοιιΌιοο
ΠΙ2ΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΛΙΐΝΟΥΡΓΗ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΧΙΛΜΑΝ, ΧΑΜΠΕΡ ΚΟΛνΜΕΡ
ΣΛΝΒΙΜ 4 ΛΟΙΠΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΕΠ1ΙΖΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΖΣΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
Λ Σογΐνρσΰ 42 — ΑΘΗΝΑ!
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 917.317
ΙΟΑΝ ΕΥΓ. ΣΤΑΙΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
"1 α τ ρ 6 ς
ΒΛλΐτου 25 — (-Ερυθρός Σταύρος)
Τΐίλ. 779 433 (Αθηναι)
ΝΑΜΑ
ιοδ κ. ΜΑΝΩΑΗ
Καληιμέρα σύντεκνε Μανω¬
λιό. Καλημέρα, σύντεκνε Νι¬
κολή. Κ ι* ίντα 'ναι τοΰτα νά
πού κουδαλεΐς στή ράχη σου;
Δαυλουδάκια 'ναι γιά τή φω-
θιά; Δέν είναι δαυλοδάκια,
σύντεκνε, μόνο κουδαλιώ άρ¬
τίκους. Άρτίκους; Κι' ίντα
διάολος θά τσί κάμης; Σού-
ρους γιά τσί μπουκάλες καί
γιά τα δαρέλια σου; Σού-
ρους; "Ιντα μόνο σου ρους συν
τεικνε τσί κάνουνε τσ' άρτί¬
κους; "Οξω 'δά, καί νά μοί)
συμπαθάς κι' δλας, κι* άν εί
ναι σοΰρος έτοΰτο νά πού κά
θεσαι απάνω ντου. "Οφου συν
τεκνε άντα 'παθα, τόσην ώρα
καί δέν έπήγενε ό νοΰς μου
στά σκαμιά, μόνο έθυμήθηκα
τοί σούρους. Γέροντοδιαολό-
πιστη δουλειά την επαθα. Έ¬
τοΰτο τό σκαμνί σύντεκνε, τό¬
χω καωμένο εδά καί χρόνους
μοναχός μου κ ι άπατός μου.
Μά' δα μπλιό δέ θωρώ νά κά¬
νουνε ετσά πράματα, περΐτου
οί κοπελλιές καί τα ντεληκανι
δάκια, δέ μποροΰνε νά κά-
τσουνε στό σκαμνί γιατί πλη
γώνεται πρέπει ό παντέρμος
τωνε καί δγάνει μαλαθρά-
κους. — Διάλε τό ψώμα, σύν¬
τεκνε Μανωλιό, γιατί εδά, μπά
ρεμου τό μπισινό ντωνε τονε
καλομαθαίνουνε καί τόν ε κα
θίζουνε στά πούπουλα καί στά
μαξελάρια, νά μή μπάθη, πρα
μα ό παντέρμος. Μά έτουλό-
γου σου δμως, έπήγες κι' όπέ
ρυσι οτήν Άθήνα στσή θυγα-
τέρας σου καί τό νέο πρέπει
δέ ντδμαθες άκόμη. — "Ιντα
νέο, σύντεκνε Νικολή; — Εδά
σύντεκνε Μανωλιό, οδλοι τοΰ
τοι νά απού θωρείς καί φεύ-
γουνε άπό τα χωρία ντωνε
καί πιαίνουνε στήν Άθήνα, γή
στή χώρα, γή στό διάολο πδ-
νε, δέ μποροΰνε ζάδαλε νά
ξεχάσουνε τοΰ χωρίου ντωνε
καί τση Κρήτης, και τσί θω¬
ρείς οΰλους, κι άλλος Ιει κρε
μοοσμένους στό σπίτι ντου μα
χαΐρες Κρητικές, δλλο έει τόν
άφέντη ντου γή τό μπάπος
ντου μέ τσί δράκες, δλλος δ¬
εί φωτογραφίες τσή Κρήτης,
γή δ,τι τοϋρθει στό νοϋ —Κα
τέχω τα κι εΐδα κι δλας, συν
ς
οτην ·Α
πεν-
Και
η γ ρ
ποϋμουνε στήν Άθήνα, μ* έπή
ρενε ή θυγατέρα μου καί μέ
πήγενε σ' ενα σπίτι Κρητικό,
κι' δάλασί μας σέ μιά γκάμε
ρα καί τάξε πώς έδρέθηκα σέ
κιανένα σπίτι στό χωριό μας.
"Ιντα άνέμες καί τυλιγάδια
καί ρόκες κι' άρδάχιτα εΐδα,
ίντα καοέλες καί καναπέδες
καί καθέκλες Κρητικές, ίντα
κυλίμια χαί κουρτίνες καί μα
ξελάρια καί δουργιάλια! Εί-
χανε κι' Μνα ντελάρο κι' έφαί-
νανε μιά σκουλάτη μπατανία.
Είδα στά μπαρασιά Ινα μου-
ζοτσίκαλο άπό κεΐνα νά 'πού
κάνουνε τα στραγάλια. Είχανε
ενα λύχνο κι' δφτενε, ώς κα[
νιγούμι μέ τό σταμναγκάθι
καί μέ τό προσώμι στό λαΐ-
νοστάτι ντου είχενε... —θωρείς
τά δα, σύντεκνε
πού σοϋ
σας τσ' άρτίκους 3~ού~(
καί κουδαλιώ, μοΰ τσί
γειλνε ό Μανούσος τσή
ροκαντίκως, άποδναι
θήνα, νά τοΰ κάμω
τέξε σκαμιά, νά τα &άλη
σπίτι ντου, νά κάμη Χι· „. ,°
τή μόδα. "Ε, τό μπ«ντέρμο^
αύτό, οντέν ήτανε στό χωο..
έσάλευγενε ξυπόλιπος κι' °
πρωτόδαλενε στιδάνια ό—
έγιάϋρεν' απού τό οτρατό κς
εδά ό παντέρμος θέλει νά' Κα
μΐΐ κι" έκεΐνος τή μόδα, μέ τ·
άρτικένια σκαμιά. "Εει
καωμένους κ ι" αύτάς
γιατί γροικώ πώς είναι
χτίστης καί θέλει πρέπει
κεΐνος νά κάνη τή μόδα, 77α
νά μή_ξεχνά πώς είναι Κρητι
κός. :=.ιά τού σύντεκνε Νικο-
λή. Καλός άνθρωπος γροίκώ
πώς είναι, μόνο νά μή ντό νέ
πιάογι ή δλαστηιμέ τοΰ παπά
—ρατη απουδωκενε τσή μά.
νας τού. —"Ιντα Βλαστηιμέ,
σύντεκνε; Δέ θυμάσαι ούντε'
κνε Νικολή, τό μνημόσυνο α-
πουκαμενε ή μάνα ντου ~α
νιάμηνα τ' άφέντη ντου; - Λέ
θυμοΰμαι σύντεκνε Μανωλιό,
ίντα γινήκενε. — Γροίκα μ-παρέ
μου νά σοϋ τό πώ. Τή χρονέ
απού πόθανεν* ό μακαρίτης ό
σδουρομάρκος, εΐχε καωμένο
ενα γκρασί, απού ετσά κρασί
δέ ντώχανε θωρώντας άλλη
χρονέ τα δαρέλια ντου. "Οντέν
άποθαμόντου άπό κεΐνο γιάνά
μοίρα ή σδουροκαντίκω στόν
άποθαιμόντου άπό κεΐνο νά γιά
νά τοΰ συχωρέοπ ό κόσμος κ ι"
έφύλαξενε κι' δλας γιά τσί
λειτουργιές καί τα μνημόσυνο
'Οντέν εϊχενε τα νιάμηνα, και
τοΰκαμε ντά κόλυδα, επήγε
ντοΰ παπά Μνα μπρόσφορο κι
ίνα μπουκάλι νάμα, άπό τό
κρασί τοΰ συχωρεμένου, για
τή λειτουργιά. "Οντέν ήρθεν'
ή γ ι* ώρα τοΰ παπά νά μετα-
λάδη. στό ίερό, ντακέρνει τσ'
εϋκές: Είς τό δνομα τού Πά
τρός άμήν, καί πίνει τή μιτρώ
τη ρουφέ. "Οφου, μά ξείδι πρέ
πει μουφερεν' ή σδουροκαντί
κω! καί τοΰ ύϊοϋ, άμήν. "Ο¬
φου τό παντέρμο κι' Ικαψέ
(^«.^, ^ό (τνώβια ρ-οο! Κγγ! τοΰ
άγίου πνεύματος, άμήν, Οί δι
αόλοι νά μποΰνε μέσα τζη α¬
πού τδφερενε! κάνει άιΐείς ή-
πιενε καί τή ντρίτη ρουφέ. Έ
ξέκαμέ με ή γι* άδικοθάνατηΐ
— "Ω τό μαΰρογκακομοίρη
δουλειά την επαθαινε, σύντε¬
κνε καί νά μή μπορεΐ μου δέ
νά τό φτύξη μουδέ νά τό χύ
ση! — Νά το φτύξη; Ό θεός
νά μή ντό κάμη, σύντεκνε,
γιατί καί πού τό δηγούμαστο
γκι δλας άμαρτάνομενε, γιατή
τονε κοινωνία. Ή κακομοίρα
ή χήρα δέ ντδκαμε,νε ξαργου
τοΰ μά ώς κι άν τό ττης εδά
σύντεκνε, ώστε, άποϋζιενε ό
Παπά—ρατής, δέν έμιτόριενε
νά ξεχάστ) τό ξύδι απού τόν
έπότισεν' ή σδουροκαντίκω.
ΜΑΝ. Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΝΤ0ΤΕΧΝ1Α Αββ)
ΤΕΝΤΕΣ Αρίστης Ποιότητος Μ-ταλλικές & 'Γφβ6αμ*ε:νίί
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΖ
Γραφ. Κηφισίας 71
Τηλ. 664164
ΑΘΗΝΑΙ
ΑΥΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
.νΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓ2ΓΕΙΣ ΒΛΛΑΑ^
ΙΟΓΛΙΑ ΜΑΣΣΑΡΟΥ ΑΡΜ. Βράϊλα 7 Τηλ. 64068&
ΑΘΗΝΑΙ 0 β7
ΚΩΣΤ. ΜΑΣΣΑΡΟΣ Αγ. Νικόλαος Κρήτ^ 2 " °
ΠΩΛΗΣΙΣ ,.
ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗΕύκολίαιΠληρωί1^
ΠΟΛΓΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΙΣ
ΜΙΧ. Χ ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΙ
Ήλεκτρικά ψυγεΐα, Κουζίνες,
Πλυντήρια, θερμοσίφωνες,
θερμάστρες πετερελ., Τηλεο-
ράσεις, ραδιόφωνα πικ - απ
Ήλεκτρόφωνα μπάρ, Σκοθπες
παρκετέζες, Μίξερ.
ΟΛΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑ!
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Βαο Κων)νού 6 Τηλ. 411883
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ - ?ο£
ΚΟΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΝ,ΣΤΛΙΝΤΙ'ΝΟΥ ^
Έπιτίιμου Δ) ντου Α
φορίαςΠτυχ. ίκ)κω
ώ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΟΙκΙας 913816
Τ|.
Έ"
495
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ι
ί
ι ηΐπΐϊ «ι
ί
ι.
Εκλεγείς μέ λίοτν τιμητι-
κήν ύπεροχήν ψήφων ώς Συμ
βουλος τής Παγκρητίου Ένώ
σεως ανεδείχθη επαξίως Γε-
νικός Γραμματεύς τοΰ Α' νέ-
Οο Διοΐίκητικοΰ Συμδουλίου ό
κ Νικόλαος Αντωνακάκης
γνωστάς δχηγόρος των "Αθη¬
νών.
Επί σειράν έτών εχει τα¬
χθή είς την πρωτοπορείαν δ-
■> ,-ον των ώραίων κινήσεων ποί
άφοροΰν την προώθηςχν των
γενικών ζητημάτων τής Κρή
της ό κ. Ν. Αντωνακάκης.
Αιαθέτει πλουσίαν έπιστημονι
κην μόρφωσιν κρυσταλλίνην
σκέψιν, Κρητικόν σθένος καί
άκαταπόνητον ένεργητικότη-
τα έδραζομένην πάντοτε είς
σε-
φί
την σωφροσύνην καί την
μνότητα τού έτιιλέκτου
λου.
Ή άνάληψις τής Γενικ,ής
Γραμματείας τής Παγκρητίου
Ενώσεως Αθηνών Πειραιώς
υπό τοΰ κ. Μ. "Αντωνακάκη
αποτελεί αναμφισβητήτως
σταθμόν διά τό μεγαλύτερον
Κρητικόν Σωματείον. Διότι
ό κ. "Αντωνακάκης μέ τα πολ
λα άναμφισδήτητα πνευματικά
καί ήθικά αΰτοΰ προσόντα θά
αποτελέση τόν πλέον πολύτι
μόν συνεργάτην τού προέδρου
κ. Γ. Βογιατζάκη καί μέ την
•πρωτοβουλίαν καί των δύο
των πολλά δασικά θέματα θά
εΰρουν την καλυτέραν των ε¬
πίλυσιν.
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
Έκδιοομένη έιιί πεντήκοντα
ετιαν ή «Κρητική 'Ενότης» έ¬
θεσε υπεράνω δλων τό Μεγα¬
λείον τής ήρωϊκής ΚΡΗΤΗΣ
καί την ευημερίαν τοϋ ΰπερη
φανού «Λαοΰ> της.
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ
ΤΟ" ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
Ό Όργαινιαμθς Τηλεπικοι
/ΐονιών Ελλάδος ώς .πάντες ά
/αγνωρίζουν, Ιχει κατορϋώσει
-ο, τελευταίον Ιδίως καιρόν,
/ αποβή είς 'Οργανισιμος Ιξυ
/;γ(ιοετών απολύτως τόν τόσον
οπου&αΐον κλάδον τοΰ δττ,οίου
ε/ει την άρμ,οιδιόιτητα.
Παλαιοτέραν πλείστα δσα
τ/όλια. είς βάιρους τού έγένον
-ο, άλλά τώρα πλέον μόνον
έπχινοι ακούονται καί τοχ/ζο ό-
ς;ίίλεται είς τή^> μεγάλην ση
;ιχσίαν ήν εδωσεν ή Έ&νική
;ιας Κυβέρνησις είς αυτόν το
-οθετήσαοχ επικεφαλής τοϋ
ΟΤΕ, ώς ΓενΛχόν Διοικητήν
χντού, τόν κ- Λ. Άλεξατ/δρό-
πουλον. Ή προσωιπικΟΓης κχί
'τ όλως ιδιαιτέρα προσόντα
τού κ. Άλεξανδροπούλου συν
ςτειναν ωστϋ ό αΙ,τουδχΐος ού¬
τος 'Οργανιαμός, δστις τοιαύ-
-,/ σημασίαν εχιει διά την
/ώραν μας ήτις ευρίσκεται είς
-ο στάδιον τής άνο-πτύξεως, νά
::ελεχθή άλματωδώς καί νά
5 οναται πλέον με απόλυτον συ'
/ςπειαν νά Ικπληρή τούς τκο
-ούς τού.
Ολοψύχως ευχόμεθα δΐτως
ο Γεν. Διοικητής τοΰ 0ΤΕ κ.
λεξανδράπουλος συνεχίση
;ι: :ήν Ιδίαν δρα"ηριότητα
/-Λ Ιιμ,πτ/ευσιν τό έργον τού
'^'-τς ωστε νά θέση δι αυτού
ο ΟΤΕ τόν φράατιον λίθον τού
:ις την άνοΐκιοδόιμ.τ/3ΐν τής χώ
ΣΕΝΙΝΑΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΦΙΑΙΠΣ ΕΙΣ ΕΑΑΑ-Α
Ή Έλληνική ΦΙΛ1ΠΣ εΐχε
τ | ν ωραίαν έμπνευσιν νά όργα
χωστ] Σεμινάριον Διοικήσεως
Επιχειρήσεων, τό οποίον ώρ-
γανωσεν διά 30 διευθυντάς
της διεθνοΰς Φ1ΛΙΠΣ είς Έλ
λάδα, Τουρκίαν καί Ίράν.
ΑΙ έργασΐα τοΰ Σεμιναρίου
διίρκεσαν 82 συνολικώς ώρας.
Κατ' αύτάς ετέθησαν καί ανε
λύθησαν διά πρώτην φοράν έν
Ελλάδι δλα τα κύρια ^ητ·!|μα
τα τα όποΐα παρουσιάζει ή
διοίκησις μιάς συγχρόνου ΐ.π>
χειρησεως.
Πάντως ή Έλληνική ΦΙ-
ΛΙΠΣ διευθυνομένη παρ' έγ-
κρίτων συμπολιτών εχει δώσει
τό πολιτισμένο της παρόν είς
πολλές έκδηλώσεις τής κοινω
νίκης ζωής μας. Είναι άί,ία
θερμών συγχαρητηρίων *χα
την πρωτοβουλίαν τής λε.τουρ
γίας Σεμιναρίου τόσον χρησί
μου είς τούς συμμετασχόντας
"Ελληνας καί ξένους.
ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΙΣΙΗΜΟΝΕΣ
Μεταξύ των Κρητών
έπιστημόνων έξέχουσαν θέσιν
έ'χει καταλάδει άπό μακροΰ ό
έκλεκτός συμπατριώτης μας "ι
ατρός κ. Μαθιός Κωνσταντου-
λάκης. Αίματολόγος 'Υφηγη-
τής Πανεπιστημίου Αθηνών Δι
δάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδί-
νου Διευθυντάς 'Ερευνητικοΰ
Αίματολογικοΰ Τμήματος Δρα
κοπουλείου Κέντρου Αϊμοδοσί
άς Ε.Ε.Σ., καί τέως Διευθυν-
τής Τραπέζης Αΐματος ΝΙ ΟΥ
ΙΝΓΚΛΑΝΤ ΜΕΝΤΙΚΑΛ —
ΜΕΝΤ1ΚΑΛ ΣΕΝΤΕΡ - ΤΑ-
ΦΤΣ ΠΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΥ Βο-
οτώνης.
Διά τοΰ παρόντος μικροΰ
σημειώματός μας γνωρίζομεν
δτι θά προσκροΰσωμεν είς την
έγνωσμένην μετριοφροσύνην
τοΰ άνδρας άλλά έκ δημοσιο-
·> ραφικοΰ καθήκοντος αΐσθανό
μεθα βαθείαν υποχρέωσιν δ-
πως καταστήσωμεν, γνωστόν
τόν αναγνωστικόν κοινόν τής
εφημερίδος μας την μεγάλην
αξίαν αύτοΰ καί τάς προσφερ
θείσας ΰψίστας υπηρεσίας είς
τόν σπουδαίον κλάδον είς δν
είδικέφθτ).
Οί οκοττοι τής ιστορικής
καί Δρχαιολογικής Εταφίας
Α υτικήζ. Κρήτης
έπΐκροτοϋνται τταρά πόντον
Μέ μεγάλον ενθουσιασμόν
ό πνευμοπωιός μας κόσμος, αί
αρχαί καί οί δυνόμενοι νά έ¬
χουσι σχετικήν γνώμην έδέ-
"/θηισαν τούς —«ί,τ,ιθύς καί τάς
έπ.δ:ώ§εις τής ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΑ10ΛΟΠΚΗΣ Ε-
ΤΑΙΡΙΑΣ ΔΓΤΙΚΗΣ ΚΡΗ¬
ΤΗΣ καί οττ/εχώς συγχΛρητή
Ρ'-οι έ-ιστολαί καταφθάνουν
;τς τα γρακρεΐα ί,ύτής. "Ηδη δ
Πρόεδρός της έκλεκτός συ-
μπΛτριώτης μας κ. Στέλιος
1Γ.στολάικης καί τα έΐπ-.φχνή
μέλη τοΰ Συαβουλίου της ήρ-
7."σαν μέ πίστην καί ενθουσι¬
ασμόν τό Ιργο των. Κατωτέ¬
ρω δημοσιεύομεν
νά #ά
μ
εί; την Ιστορικήν
ν.αί Άρχαιαλογι^ήν Έτα:ρ£αν
Α. Κρήτης έξ &ν Ιμ,φαίνεται
ό ένθουαιασιμος τοΰ πνευματι-
ζοΰ ,μας κύ^μου επί τή ίδρύοει
"ής έταιρίας:
1) Ή Γενική Δ) νσις Άρ
Χ^ιοτήτσων καί Άνασνηλώσε-
ως διά τοϋ αχ' αριθ· 8342) 15.
4-1969 |γγράφου αυτής έικ-
ίρά,ζει β-ιριμ,ά συγχαρητήρια
"~ί τή ίδρ-^σει τής 'Ειταφίας
'-αί εδχεται «έίΓ:υχίαν κιαί εύ
Μέ ψυχικήν οδύνην άγγέλ-
λομεν τόν θάνατον τοΰ πολυ-
κλαύστου ικαί έκλεκτοθ μας φί
λου συμπατριώτου Γεώργ ίου
Τσιτσιρίδη Διευθυντοΰ τής
'Ελληνίκης Τραπέζης Βιομηχα
νίκης άναπτύξεως.
Καταγόμενος έκ Λαοηθίου
Ό ώνηαμάνττΡος Γ Τσιτσφΐδης
ό μεταστάς χάρις είς τα έξαί
ρετα πνευματικά τού προσόν¬
τα την έντιμότητα, τό άφθαρον
ήβος τού καί την αρετήν τού
ανήλθεν δλην την ΰπαλληλικήν
ιεραρχίαν διευθύνας επί £ττ
ώς ίθύνων νοΰς την "Ελληνικήν
Τράπεζαν της Βιομηχανικής
ΆνατΓτυξεως μέ δεξιότητα καί
ισχυράν πνοήν, περιδληθείς μέ
την αμέριστον αγάπην καί
εκτίμησιν ολοκλήρου τοΰ Τρα
ττιεζικοΰ κόσμου. Ώς οΐκογενει
άρχης, ώςανθρωπος, ώς κοινω
νικός τταράγων, ώς Κρητικός
ό Γεώργιος Τσιτσιρίδης ύπηρ
ξεν ύποδειγματικός Καλοκά-
γαθος, ουδέποτε έμνησικάκη-
σεν. Ώς φίλος ττάντοτε ήγαπή
θη καί έξυπηρέτησεν άθόρυβα
την ανθρωπίνην ανάγκην.
Σκληρά μοϊρα άπέκοψε τό
νήμα τής ζωής τού είς την άκ
μην τής δραστηριότητος τού.
Ή μνήμη τού θά διατηρεΐται
πάντοτε ζωντανή καί εύλογη-
τή είς δλους έκείνους πού
τόν έγνώρισαν.
Είς μνήμη τού:
Ή οίκογένεια Φθενάκη είς
μνήμην Γεωργίου Τσιτσιρί&η
κατέθεσε δραχμάς 500 (ττεν-
τακοσίας), υπέρ τοΰ Άντικαρ
κινικοΰ Νοσοκομείου "Αγιος
Σ άββας.
ΠΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡ0ΤΑΦΕ10
Άπό τό όνέκδοτο 5ργο :
«ΕΙΚΟΝΕΣ καί ΣΚΗΝΕΣ άπό τή γτ| τοϋ ΜΙΝΩΑ» τοδ
Λογοτέχνου καί ποιητοδ '1οαν. Σηφάκη
Η ΈΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΈΖΑ
ΚοΑ κοπά τό &ιφρεΰα3ΐν £τν>ς ή
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ¬
ΛΑΔΟΣ εσημείωσεν αηιμκΛίΐυκηιν· δι-
εύρυνσν των έςτγαθιω ινπης είς δ-
λοος τοός τοιμιεΐς τής τραΐπιέζιΐκηις &ρα
οπηιρι!κπϊτος Ή αΛβχής βεΑτιοσ.ς
τή,ς Τροτ*έζης ή συντελ«ιθ3Ϊίααι οοθζη
σις της κιοιραγωγιιιβότηιτιος τοθ τπροοω
της, ή>—αοο,ίΤέρω δΐ£ύρα«σις τοθ
των Ύιχοβοπιοχηημι.τωιν κχΐΐ ή
των ύτι' αΐπης ιοροσφΐρο
ύπηρβσιών είς τάς άνώγικας
τοκπηαΐι τήη> "Εψπτορ.κη Τράιβεήα Κύ
ριθν μρ)(ίλόν τής Οϋκον 6ραα™κ>ότη
τος της Χώιρκχς κ)οι Λποφασ,οΐτΊΐκΛν τα
τί)ς ώγιοϋς έ-
δράσ^ος Πέραΐν των
Ηαβορόχ; τρ—ίζΛ,ών έρΐγοισιών ή 'Ε-
/ΐ.ηΐορ«ίή Τραπέζα έττεξέ—λ* την δρα
οτπηρυόιτηριά της κηί Μς Γθόν
έτΐέδε ςεν άξιΑλογον δι>Μθ)μ/ι)0|μον
Ώς πρ6ς τώς έΐπΐ μφους
ξιεϋς τψ; Τροηΐζηις είς τ6ν ταμ&χ των
ΤροηΐΒζϋκιων ίργσισ^ών τοαροηηροθνττιοη
τια 1ικοΛουθα· Τό 'ΕΜεργητίΐκόν της
Τραπέζης άνεΛβόν είς 20 404 έικοττ
δαχ κοπά την 3Ιπ>ν Όκιτωβρίου 1968
δνοΜτι 28 189 υερυτιιου ίκοττ δρχ.
ιχχϊτα την άΜΓιοττοβχρον ίιυερομηίνιοΐν τοθ
ιΐηρΐοηιγουμενκχι δτοος τταρουσίιασε ~χ»
στόν οώζήισεος 12,2%
ύπήιρξϊ ή 5ΐνο6ος των
τοαρώ τή Τρσκέζη Κ—αθέοβων αί
όποΰαι αύζηιθεΐααι κοπά 21,7% ά-
ινιηιλβοιν είς 10 524 ·π8ρίιιιου έκκθραμ
καπά την
31 ην ΌκΙτωβρίΙου
1967. ΑΙ όιτό της Τροητέζης ν£Μόρ&-
ινοι τοίκτηις χορογήαεις α>'ίη|9εΐχχι κα
•πά 10,9% άνήΤλΙθον είς 7 232 ττερϊ-
■πιου έΛοπ·. δρχ. 6μομπ 6.521. έκιοοτ
κων κβτι τη«ευμιοηικόν ταμέα δτρου ΜοΛ&ριχ κατα την 31ην 'ΟικΛωβρίΙαυ 1967
της επιστήμων Δημ. Έ Κάλι
"3ΐ·υνάικης είς Ιπκκολήν τού
άπό 16ης 4 - 19^9 άνχφέρει:
«Σά» συγχχίρω έγκαρδίως δι
ότι ίδρύσατε καί είς τό τμήμα
μας μίαν τοιαύτην έπκσπημονι
κήν Ιτχ,ρίαν ή δποία ήτο ά-
νχγκαιοτάτη καί διά την μέγα
λειώδη Ιχιαί δημιουργικήν ίστο-
ρίαν μας διά τα εύρήματα των
■οελευτχίω-ν ιδίως άνχβκαφών
τα δποΐχ έβεβχίωσαν ιπολιτχ
αμον ίσάξιον σχειδόν, μπορεΐ
ν» πή κανείς, πρός τόν τής Ά
νχτολι-κής Κρήτης».
4) Ό Δρ. θεοφ. Ν. Μανιάς
είς ά-τό 7.4.69 επιστολήν τού
γράφει: «Εδχομαι πλήρη εύ-
όδωσιν των εύγενών σκοπών
τής Έτα ρίας, έπ' άγαθώ τοϋ
Κρητικού λαοΰ καί τής έπι-
στήμης γενΰκώτερον- Παγκρή
τιον Πανελλήνιον καί Πα|γ/κό-
μ ά,κ/τινοβολίαν καί άναγνω
ριοιν τού Ιργου της ααί τίρ/
έτχ.-λήρωΐΐιν των καλυτέρων δ
των Ίδρυτών
όδωσιν τού υψηλού πνευματι-
κοΰ ι/τλ έθνιικοΰ σιτόχου της».
ΓΓπόαχιίτα* δέ δτι: «θέλει πά
ράσχει κατα την επιδίωξιν
των ιστόχων τούτων πα·σχν δυ
νχτή'; συιμΐΛαράιστυασιν».
2) Είς τό υπ' αριθ. 19703)
4.4.1969 έγγραφον των Γ€νι-
κών Άρχείων τοϋ Κράτους ά
νχφέρονταιΐ:
χ) Χαιρετίζομεν μέ μεγά¬
λην γα,ροι.^ την ίδρυσιν τής
Έται,ρίχς σας καί έκτιμώ,,ιεν
δχθέως τούς έπιιδιωτκομένους
σκοιπούς.
β) Ή Δυτιίκή Κρήτη ώς
κιαί ή λοκπή Μεγαλόνησος ά¬
πό των αρχαιοτάτων χρόνων
μ,έχρι ?ήμερον δηιμιουργβί καί
γράφει ιστορίαν καί άφήνει
άδρά κατάλοι.πα τής ενδόξου
ποριείας της καί ώς έκ τούτου
είναι άξία ύιποατηρίξεως πα¬
σά προσπαθεία Καταγραφής
συγκε'/τρώσιειως καί άξιολογή
σεως των κατάλογον τούτων.
γ) Ή ύπηρεσίχ ημών ■καί
ς προσωπι,κώς ώς φίλο.
μέχρι ιμυελοΰ οσιέων τή-ς ή-
ρωίκής Κρήτης, θά ,παράσχω
μ©ν πασάν δυνατήν βοήθειαν
3) Ό διακκεοφιιμένος Χανιώ
της»·
5) Ό πιχρ' Άριείω Πάγφ
Δικηγόρος 'Εμμχν. Κουβχρι-
τάκης είς επιστολήν τού άιπο
4.4.69 γράφε. : «Διαβι6άζω
τα συγχαρητήριά μου διά την
βλί ίδώ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Δικηγόρος
ϊι,ιμ. Μτενάΐκη 24
4ος δροφος Γρ. 8
Κάποια μερά πού έφύσα δυ
νατός Νοτιάς, στόν Προφήτη
— Λιά, τό νεκροταφεΐο τοΰ χω
ριοΰ μου, γυρίζαμβ είς τα
μνημόσυνα κι έπαίζαμε «Κλέ
φτες καί Χωροφύλακες>.
Όπως τρέχαμε καί ττήδηξε
6νας συμμαιθητής μου, ό Πά
ραοκευας, άπό τόν τοίχο, μέ
τή δΰναμη £σπασε ή πλάκα κ ι*
ανο,ξε ένα μνήμα, ένω ό φ(-
λος μας ετρεχε κι' έφώναζε.
«Τοΰ Παυλή, τό μνήμα», εί
πά καί γώ κι' έσίμωσα ( μέ
την Ιδία περιέργεια ττού σκότω
να τίς οχχΰρες καί τα φίδια,
γιά νά δω λέει πώς βγαίνει
ή ψυχή των). Μά Ιμεινα μέ
κομμένη την άνάσα. "Ενας
λάκικος δυάμιση μέτρα- κ ι* Μ-
νας σωρός μαΰρα κόκκαλα...
?Ηταν ή πρώτη φορά στή
ζωή μου, ποΰ ή τΐεριέργειά
μου έξαντλήθηκε τόσο γρήγο
ρα.
Ό Παυλής ήτανε ενας ψη-
λός, ξ«νθός νέος μέ γσλανά
μάτια, ό Άπόλωνάς μου
I-
τσι τόν Ιλεγα καΐ-τόν εΐχα ε¬
ρωτευθή, χωρίς ποτέ νά τοθ
χω ιμιλήοει.
Τόν έγνώρισα καί τόν θυ-
μοΰμαι πάνω άπό 'να δένδρο
τόν καιρό πού δνας μανια-
σμένος ταΰρος, δσπ^ασε τα
«ζυγάλετρα» γιατί τοΰ φώνα-
ζε δυνατά ό ζευγάς κι* έγΰρι
ζε ώρες οτοΰς δρόμους τοΰ
χωρίου, άφέντης καί διάβολος,
χωρίς νά τολμά κανείς, οϋτε
παλιός βοσκός, οθτε ζευγδς
ν' ανοίξη την πόρτα τοΰ σπι
τιοΰ τού καί νά τόν σταμτή-
οτ|.
Τδποτνε καί τοΰ Παυλή κ αί
κεΐνος γέλασε. ΣφΙγγει τή
ζώνη τού, παίρνει £να φρά-
χτη άπό τόν τοϊχο, τόν ιΐετά
στά πόδια, τό ζωο μπερ&εύε-
χίζανε νά θολώνουν.
—«Μάννα ποθναι τό σταμνί
νά σοΰ φέρω νερό». "Ηθελα νά
την καλοπιράσω γιά νά θελή¬
ση ν' ακούση πάλι τα: «Πώς»
καί τα «γιατί» μου.
Πάω γιά νενρό" κ ι άπό τή
βιάση καί τή λαχτάρα μου
πώς θά κουβεντιόΐσωιμε, χτυπώ
καί σπώ τό σκχμνί. Τό ρίχνω
κ ι* έγώ άμεσος μέσα στό πη-
γάδι καί τρέχω.
—«Μάνα, εκοψε τό παλιό-
σχοινο καί μοΰ πνίγηκε...»
«-"Παιδί μου καί πώς δέν
γλίκηρησες», λέει κι* άναστ,ε
νάζει ή κακομοΐρα.
— « _ο: νά
στά χόρ-
ται
κι' αύτάς σάν άστρα'
τα».
— «Δέν μοΰ λές μάννα, θά
πεθάνω έγώ;» της άρχίζω
«κοα σαν πότε;»
— «Τί σ' επιαοε πάλι· Τί"
ναι αύτά πού λέεις».
— «Λέγε μου, άν θέλης νά
μάθης γιατί δέν τρώγω. Εΐ¬
δα προχθές τό μνήιμα τοΰ
Παυλή καί δέν μπορώ άπό
τότε νά ήσυχάσω. "Ετσι θά γί
νωμε κι έγώ κι έσύ; Έγώ θαρ
ρώ πώς οί όμορφοι καί οί νέ
οί δέν πεθαίνουν, παρά μόνο
οί πατπτοΰδες καί οί γιαγιά-
δες»,
— "Ολοι μας παιδί μου, ί-
τσι θά γίνωμε. Ό θεός δέν
ξεχωρίζει νέους καί γέρους
άμορφους καί ώτσχηιμους, αν
ρες καί γυναυκες, πλοΰσιους
αί φτωχούς. Ξεχωρίζει μόνο
ΑΛΟΥΣ καί ΚΑΚΟΥΣ.
ΟΙ καικοί λυώνουν καί ή
ψυχή τους σκορπα στόν άέρα·
μά οί καλοί κοιμοΰνται ήσυ-
(α, ή ψυχή των ττε.τα κι' άνα
παύεται κοντά στό θεό, ώς τή
Δευτέρα Παρουσίαν κι ώς τό
ε κάνει στόν οόρανό, δ,τι £
;ανε καί στή γή».
ΑΘΗΝΑΙ - 142
Τηλ. 637173
ΑΠΜ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ
Χεΐιροΰργος - ΟρθοπΙεΐδϋκός
Μειτεχπ. επί 5ετίαν είς
ΑΓΓΛΙΑΝ
'Επι,μελητής Όρθοπεΐδ. Κλινι
Ν Πδ
κης Νιοσοκ. Παίδων
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Σπιεοσίππου 31 - ΑΘΗΝΑΙ
(Μαρασλειος 'Α'καδημία)
Τηλέφωνο',· : 723 771
Δέχεται (Πλήν Σαββάτου)
ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΓΤΗΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
«ΔΟ/ΒΙΤΣΑ»
1. Νυκτερινόν Γυμνάσ.ον
2· Φροντ. Άγγλιχής γλώσ·σης
Τηλ. 49.22 & 47.73
ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ
ΕΥΦΡΟΣ.
ΙΑΤΡ0Σ
Είδ. Άφροδισιολάγος Δβρματο
γχρηήρ μ η
πρωτοβουλίαν των ίδ,ρυτιαών λόγος τ. έσωτ. βοηθός Κλινι-
μελών τής 'Εταρίας π-ρός σύ- κης Άψρ68. & Δερματΐίκών
στάσιν αυτής, μέ ακο,πούς τό- Νοισημάτων Παν)μίου θεσσα
ί άξλό λ
σον σημαντκκΛύς καί άξιολό-
γου; καί τάς ευχάς μου διά
την εύόδωσιν των σκοπών τού
τ,ων. Περιττόν νά ■προσθέσω ότι
ή έν τώ ιμέτρω των δυνάμεών
μου συμπαράστασις ζΐς τό έρ¬
γον σας θά είναι άμέριστος». ΧΑΝΙΑ
λονίικης
Τηλ. 63-35 ΚΟΡΑΚΑ 34
Δέχεται 9-1 & 5-8 μ,μ.
ΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΑΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΕΥΑΓΓΕΑΙΑΑΚΗΣ ΑΗΜ.
ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ ΔΙΑΜΕΡΙΪ&ΜΑΤΑ
βΊ»αλϊαι ττληρωμης Μερά όδός 236 Τηλ 983 422
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δ)ιντής θεραπτεανηριου
«Ή Παναγία της Τήνου»
Δρ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
τ "ΕτπιμΒλιη—ς €Π^4*α«αρισΐΓου»
Μετοεκίτραϋδίνιθεί'ς είς Λονΐκ'νον
"Ιατρείον "Ακοί&τιμ"^ 5 Τηλ 611705
ΚλΛίΐΐΜή Πιαηινιου 91 Α Μ. Βόδα 114
ΤηλέφωΛθ 820258 — 816681
ΣΤΥΛ. Ε ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΜμΙβοΙλΙαιυογιριόιφος 'Αθηνων
Γραφείον «ΜΕΓ. ΕΡΜΗΣ»
Έλ. Βενιζέλου 56 ΑΘΗΝΑΙ
ΙΩΑΝ. Χ"ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
"Ι ατρός
Μοπρός Νασ)ιμίειοο ΑΝΔΡ. ΣΥΓΤΡΟϊ
10 (Μουσείον)
Τηλ. 813.135 "Αθηναι
βάζει τό κεφάλι στό χώμα, ώ
σπου τοΰ φέρανε σχοινί καί
τόν δέσανε.
Αΰτός ό Παυλής, τοΰτος ό
θεός Άπόλλωνας, κεΐνος ό
όινθρωττοταΰρος, ήτανε τώρα
£νας σωρός μαϋρα κόκκαλα.
Σκούριασε, λέει ή σφαΐρα,
ποδχε πάρει άπό την Άλβα-
νία στά πνεμόνια μουγκρίζον-
τας «άέρα» καί τοΰ πηρε τή
ζωή.
Ό χαμός τού έσάλεψε τα
λογικά τής άρραβωνιαστυκιας
τού, μιάς δμορφης όρφανης
πού έγύριζε κι' έφίλιε τή Φω-
τογραφία τού είς τα χωράφια
μέ μοιρολόγια καί τραγούδια
τοΰ γάμου, ώσπου μιά μερά
την ώνείρεψε καί γαληνεμένη
κλείσχηκε σ* ενα μοναοτήρι.
Κακομοΐρα ή όρφανή δέν
έπρόλαδε νά τόν χαρή. Τόν
ξατνάφερε μέ την ζεστή αγάπη
την πίστη καί τίς πρσσευχές
της άπό τόν θάνατο καί τό
μπαροΰτι, άπό τόν πόλεμο μά
έ κεΐνος εΐχε δώσει άπό τότε
έκεΐ την αγγελική ζωή τού.
Άπό τό μνημα ίφυγα σκυ-
φτός καί μέ σφιγμένα τα
δάντια.
Πηγά στό σπίτι, 66αλα τή
ύρα σ' ενα σακκοΰλι, κατηφό
ρισα άπ' άλλο δρόμο, γιατί ό
συνηθισμένος περνά δίπλα ά¬
πό τό ν&κροταφεΐο, φθάνω σέ
μιά λοφοκορφή, την «Άγρου-
λίδα» (Μνα χωράφι μας)" κι
άρχίζω... πρώτα μέ δση δύνα
μη είχα, νά τραγουδώ. Τα
δάχτυλά μου, μπ€.ρδεύανε
Σταματώ λίγο, ιταίρνω την ά-
νάσα μου, ξαναρχίζω, τίποτα,
«Δέν σοΰ πάει καβαλλάρη, μή
σκοτώνεις τό μουλάρι», λέω
καί την τοεηώ πέρα...
Πολϋ άργότερα εΐδα πώς ή
άνάμνηση τοΰ τάφου τοΰ Παυ
λή μ" εκανε νά μή μεθώ μ
τή λύρα μου, παρά νά παίζω
«μέσα», νάχη ό κάθε σκοπός
μου δάθος —«πάθος» δπως λέ
νέ οί λυρατζήδες. Την αλλη
μερά ό δάσκαλος μίβγαλε 6-
ξω, γιατί ήμουνα συνέχεια
σκυφττός στό θρανία. Φαίνεται
πώς δέν *ίφαγα οθτε καί κοι¬
μηθή κε δπως εΐΓρειτε, 6υό με
ρόνυχτα.
— «Ήνταχες καί δέν τρώ-
εις», Ιλεγε καί ξανάλεγε ή
μάννα μου.
—«Τίποτα. ΟΙ χοχλιοί
φαγα μέ χαλάοαΐνε κι* Ικαμα
μοΰ πής».
τια».
μου, έδώ ή άλλοΰ δέν ξέρω"
καί άπό σήρερο θά κάνω δ,τι
ή
— «Νά πηγαίνη,ς είς την έκ
λη;σία καί ν' άκούης Γτόν πά
— «Τόν παπά καί τόν δά-
σκαλο, την διακόπιτω».
— «Δέν έγνώρισα δ
καί δέν ξέρω».
δασκά-
ς
— «Καλα μάννα, έγώ θά
δής άπό σήμερο. Αύτό πού 6ε
λω νά κάνω σέ τούτη καί
στήν άλλη ζωή, είναι: νά ψάλ
λω, νά διαβάζω καί νά ιταΐ-
ω τή λύρα».
— «Σοΰ εΐιτα γιά βιβλία καί
δασκάλους τταράτα μ·ε' καί
γιά τή λύρα, ρώτα τόν πατέ-
ΚΡΗΤΗ· ΒΙΑΝΝΟΣ
Τοϋ κ. ΕΜΜ. ΡΑΠΤΑΚΗ
Στήν εφημερίδα «Άκρότϊθ
λις» τής 9ης καί 16ης Μαρτί
ου ό έξαίρε,τος καλλιτέχνης
δνσμα τής γενετε(ρας μου κω
μοπόλεως. ΠολλοΙ έκ των Λλ
λων 'Ελλήνων τό δνομα αύτό
τοΰ λόγου καί "Αικαδημαϊκός ] τό άνάγουν είς τό οΰδέτερον
κ. Ηλίας Βενέζης ττλέκει τό ( γένος. Λέγουν δηλ. τό Βιάν-
έγκώμιον τής Κρήτης. Προ- [ νόν, άλλά είναι ή Βιάννος.
βάλλει τό νησί αύτό ώς πη¬
γήν πνευματικής ίδιοφυΐας
καί έπιδόσεως. Ώς παραδείγ
ματα φορέων πνευ,ματικής ΰ-
περοχής προβάλλει τόν υπέ¬
ροχον ζωγράφον τής Άναγεν-
νήισεως Δομήνικον θεοτοκό-
πουλον —Έλ Γκραΐκο— καί
επί των νεωτέρων Χρόνον τόν
μεγάλον όραματιστήν Πολιτι
κόν Έλευθέριον Βενιζέλον,
τόν βαθϋν στοχαοτήν Νΐκον
Καζατζάκην καί τόν πρωτότυ
τΐον διηγηιματογράφον καί χρο
'ογράφον Γιάννη Κονδλάκη.
Σαν Κρητικός αΐσθάνομαι
την υποχρέωσιν νά άπευθύνω
θερμάς ευχαριστίας, πρός τόν
Βενέζην δι* δσα έξαιρετι-
κά προσόντα αποδίδει είς
τόν λαόν τοΰ ήρωΐκοΰ άλλο-
στε νησιοΰ.
Δέν νομίζω δτι μοΰ έπιτρέ
πεται νά προσθέσω δτιδήποτε
είς τα γραφόμενα υπό τοΰ κ.
Βενέζη, διότι αίσθάναμαι δτι
τουτο θά άποτιελοΰσε συμβο-
.ήν ομοίαν μέ εκείνην την
οποίαν κατα τόν 4ον π.χ. α'ι-
ώνα προσέφερεν ό κυνικός Φι
λόσοφος Διογένης «"Οτε ένώ
οί Κορίνθιοι ητοιμάζοντο νά
ύποδεχθώσι Φίλιτπτον τόν Μα
κεδόνα, οΰτος «ό Διογένης»,
έκύλιεν τόν πΐθον αύτοϋ, ίνα
μή μένη άργός μόνος αύτός έν
μέσω τόσων εργαζομένων».
Κατά την αρχαίαν έτιοχή
έκεΐ ποΰ είναι σήμΣ.ρα ή κω-
μόπολις "Ανω Βιάννος Εκειτο
ή πόλις Βιέννα ή ΒΙεννος. "Ο
χι βεβαίως έκ των πρωτευου¬
σών τής Κρήτης άλλά πάντως
πόλις ύπολογίισιμος, άφοϋ ονγ
κατελέγετο μεταξύ των πόλε¬
ων μετά των όιΐοίων ουνηψε
συμμαχίαν ό τότε Ισχυράς πά
ράγων τής Μβσογείου δ Εύ-
μένης Β' τής Περγάμου. Την
όνομοχτίαν τής ττόλεως αυτής
Στέφανος ό Βυζάντιος τιαρα
γει άπό τό δνομα τοϋ ήρωος
τής πόλεως Βιάντος. Άλλά οί
Γραμματολόγοι άμφΐ)σβ.ητοΰν,
καί μεταξΰ τούτων δ καθηγη
τής τής Φιλολογίας, χρηματί¬
σας καί ώιτουργός Παιοείας
έν Κρήττι Αντώνιος Βορεάδης
διατείνεται δτι τό δνομα της
πόλεως προήλθεν έκ τής το-
ποθεσίας αυτής διότι Βιέννα
σημαίνει είς την άρχαιοτάτην
γλώσσαν χαράδραν, καί ή
πόλις Βιέννα ή Βίαννος ήτο
ιέκτισμένη μέσα σέ μιά χα-
ράδρα. Ό ίδιος καθηγητής άς
είπωμενν επ* εόκαιρία αποδί¬
δει την όνομασίαν τοΰ όροιτε-
δίου Λαοηθίου δχι είς τό
Λασήθι δπως νσμίζουν τινές
άλλά είς τό Λάς — Πέτρο.
Έχω περιγράψει άλλοτε είς
τή «Κρητική Ένότητα» τάςφυ
σικάς καλλονάς της 'Επαρχί-
θά μοΰ επιτραπή δμως νά άς Βιάννου καί Ιδιαιτέρα τής
έκπληρώσω μία εντολήν τοΰ κωμοπόλεως Βιάννου. *Αλλά
Σέ λ'γο τα μάτια μου άρ-
ρα σου».
— «Μάνα δέν τα καταλαβαί
νω δλα καλά δπως τα λέη
ό παππάς στήν έκκλησία».
θά τα καταλάβης δταν
μιεγαλώσης και τ' άκούσεις
πολλές φορές' τώρα τελείωνε
παμε να βράσωμε τα χόρτα
γιατί πεινώ».
— «Έγώ μάννα καλυτέρα"
χω νά λέμε αυτά, παρά νά
τρώγω».
Σ' έκεΐνο τό μνήιμα τοΰ Παυ
λή, κάθε Μ. Παρασχεθή πού
γυρίζανε τόν Επιτάφιο ινάνω
στά μνήμο-α καί κάνανε αΐτη
ση γιά τίς ψυχές, ζητούσα της
μάννας μου αύγά ν* άγοράσω
δήθεν τετράδια· καί τό δράδυ
Ιχωνα τα χρήματα στήν τσέπη
τοΰ παππτα, νά μην ξεχάστι καί
τόν φίλο μου τόν Παυλή. Έ
παιρνα κι' &να ασπρο κεράκι
τό κάρφωνα στό χώμα, έ"φερ
να στά μάτια μου την όμορ-
φιά την καλωσύνη καί τή
δύναμη τοΰ Παυλή μέ τόν Ταΰ
ρο κ ι έσιγομουρμούριζα:
— «Παυλ,ή θά σέ θυμοϋμαι
μέχρι νά ζώ" θά σ* άναοτή-
σω. θά κάμω τή ψυχή μου κα
λή σάν την δική σου καί θά
βάλλω κάτω τόν Ταθρο ποΰ
μέ γυρωγυρίζει κι* έμένα. θά
ΝΙΚΗΣΩ μωρέ οτή ζωή».
...•Ύστερα ιτοΑλές φο-
ρές, Ιλεγα στόν Παρασκευά
τόν φίλο μου: «Παρασκευα,
έσύ χωρίς νά τό θέλης μ' ε¬
να σου πηδο πάνω στό μνημα,
ό μακαρίτης ό Παυλής χωρίς
νά τό ξέρη κι* ή λύρα πού
βρήκα άπό τό γέρο μου, μ'
έσπρώξετε στό ψαλτήρι και
τό βιδλίο.
Έλα δάσκαλε καί φΐλε μου
νά σοϋ σφίξω τα χέρι.
ΙΩ. 1ΩΣ. ΣΗΦΑΚΗΣ
ικ των ανωτέρω άναφερομέ-
ων άνδρών «Γιάννη ΚονδιΑά-
κη». Α'ισθάνομαι ύπερηφά-
νεια σημειώνων δτι ό άείμνη-
στος «Διαδάτης» £τυχε ν»ά εΐ-
ρας μου διότι ή γιαγιά μου
έκ μητρός καί ή μάννα τοΰ
Κονδυλακη ήσαν άδελφάδ.·ς.
Εκτός λοιπόν τοΰ δτι είμεθα
όμοχώριοι ήιμεθα καί ουγγε-
νεΐς καί τουτο συνέτεινε ώστε
νά έ^ωμε συχνάς έπαφάς, Ι¬
δίως κατά τα τελευταία Ιτη
τής ζωής τού τα όποΐα εΐχε
περάσει στή γενέτειρά μας
κωμόπαλιν Βιάννον. 'Επειδή
δέ ήσχολοΰμην κάποτε μέ τίς
έφηΐμερίδες έΛαδεν αφορμήν
νά μοΰ συστήση νά ασχολού¬
μεθα ημείς οί νεώτεροι μέ την
Λαογραφίαν διά νά διατηρη-
θοθν ήρωϊσμοί άρματωλών
καί αλλων πολεμάρχων, γεγο
νότα παγκοσμίου ένδιαφέρον-
τος «ώς π.χ. ή πορεία τής άρ
μάδας τοϋ Μεγάλου Ναπολέ
όντος άπό τα παράλια της
Βιάννου, καί ή διανυκτέρευ-
σις τοΰ αύτοκράτορος είς
Ίεράπετραν», άλλά Ιδίως διά
την εξήγησιν τοπωνυμιών.
θά ττεριορισθώ στό τελευ¬
ταίον τούτον δσον άναφορά τό
δέν θεωρώ ττεριττόν νά άνα-
φέρω ίνα γεγονός άπό τα δ-
ποΐον άποδεικνύεται δτι ττράγ
ματι έκεΐ ύπάρχουν τοπία πού
άφήνουν £κθαμ*ον τόν έτιισκέ-
1937 δτε έ,πεοκέφβη τή Βιάν¬
νον ό άείμνηοτος Ίοτορικός
καί δημοσιογράφος.
Τόν φιλοξενίσαμε είς την έξο
χυκήν τοποθεσίαν Γαβριέλε ή
Γα&ριέλλα' έκεΐ ύιΐάρχει
I-
νας (δράχος μέσ' τή ρεμματιά
περιτρυγυρισμένος άπτό κισσό
καί άπό τή ρίζα τοΰ βράχου
άναδλύζει μιά πηγή δροσε-
ροϋ καί καθαροΰ νεροΰ. Σέ
μιά στιγμή γλεντιοΰ έχάσαμε
τό Μουρέλλο, άλλά δέν άργη
σε νά φαν?ϊ επάνω είς τό 6ρα
χο ότΐότε άρχίσαμε νά φωνά
ζωμε : «Λόγο, λόγο Γιάννη!»
καί έκεΐνος ότπήντησε: Τί νά
σας πώ μωρέ, έδώ εγεννήθη
ό Ζεύς».
Την ύπερηφάνειαν τοΰ τό-
που διά τάς φυσικάς καλλο¬
νάς ήλθε νά συμπληρώση καί
νά διερύνη ό κ. Βενέζης διά
τα άπαυγάσματα τοΰ πνεύμα
τος τό οποίον τοΰ αποδίδει.
Τόν ευχαριστούμεν καί πάλιν.
Έμμ. Δ. Ραπτάκης Συνταξι
οΰχος Τ.Τ .Τ.
ΛΥΟΜΕΝΑ ΐηΐΊΙΑ
Σπβρεό, ι«οιαλαιοθΓττι«ό, μέ τΛήρ> μόινωσ, μέ εύκολΐες πλ>|ρω|·ς. 'Αιτκηαν
θηηε : Γ. ΖΑΜΠΕΤΛΚΗΣ λ Υ1Ο10.Ε. Οί ιτρωτοι »οπχ«»«υαοπ~ί έν
■ΒλλόΒι — ΚοΛόΊλας 116 Τηλ. 572 415 — ΠΕΡΙΣΤΕΡΓ
ΙΩΑΝ. Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟ ΛΑ ΙΟΓΡΛΦΟΣ
Σΐοφακιλεους 4 Στοάς Άβι>νων Β' Οροο. γρ. 10,11 Τηλ. 318718 Άθηνοι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
—ουδών Κο·—υκής Α Ρα—«*ής
ΝΟΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
Αγ Μϋλΐτίου 54 4 ΠθΕ~ρ~ν (στ. Κβ«α»λΐ|νΐ— Τηλ. 874923 « 668279
ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ
Κρη~ε*δ Κανακι
Α™ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΑΚΗ
4 «ώ Καακιηζόγί«υ
Αγ Λ»»ά ΠΑΤΗΣΙΑ
Παρο-λ.
ΚροκηΛ εβζ*&ες_ άριχαντιώ
Καί λύρα τοϋ Ξυλοϋρη
Ξβφάντωιμα καλή κηφδιά
Στό ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚ1
Είμεθα οτήν διόβΕ—τ ικ.~— >ζ^
καί φθλων. Έ—θυιμία μας ή άκρα ικρκιτθΐησκ; ι*)ς
Κ—ρβν
μας.
Σελίς 4η___________________ ._______________________________________________________ "Γ........ '------------------------------------------------------------------------------- -------*
ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΝ
Αγιον Νικόλαον υπο ι Α. Ε.
Τουρκικών έργων ιΗΑΙΟΙ»
ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 371.232.928 ΔΡΧ.
ΔΓ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ώς πληροφορούμεθα ή νεο
σύστ«τος ΑΘΗΝΑ ΓΚΗ «Α.
Ε. Τουροστικών "Εργων ΗΛΙ-
ΟΣ» θά άνεγείρη είς "Αγιον
Νικόλαον τουριστυκόν συγκρό
τημα Α' τάξεως περιλαμβά-
νον ξενοδοχείον καί μονάδα
μπανγκαλόους δυνάμεως 380
κλινών. 'Υ^πό τοΰ ΕΟΤ έχουν
ήδη εγκριθή τα σχετικά άρχι
τεκτονοκά σχέδια καί συντό¬
μως θά αρχίση ή κατασκευή
τοΰ μεγάλου αύτοΰ έργου.
Ή Α.Ε. «ΗΛΙΟΣ» χάρις
είς τό έργον αύτό τό οποίον
έπρογραμμάτισεν είς "Αγιον
Νικόλαον θά συμβάλλη κατά
τρόπον λίοτν σημαντικόν είς
την τουριστΐ'κήν ανάπτυξιν τής
πόλεως.
Ώς γνωστόν ή έν λόγω
έταιρία έχει έδρα τό Ηρά¬
κλειον καί Πρόεδρος τοΰ Δ.
Σ. αυτής είναι ό πετοειροτμέ-
νος κ. Σπυρίδων Κοκχοτός
τοΰ όποίου αί είδικαί γνώσεις
καί ή άκατάβλητος ένεργητι-
κότης άποτελοΰν εγγύησιν δνά
την επιτυχίαν των σκοτίων τής
Α. Ε. Τουριστιικών έργων Η-
ΛΙΟΣ.
Κατά τό παρελθόν έτος
1968 διετέθη υπό τής Κυβερ¬
νήσεως τό ποσόν των 371.232
928 δρχ. διά την εκτέλεσιν δι¬
αφόρων έργων είς τόν νομόν
Ηρακλείου. Τό ανωτέρω πο-
ι σόν κατενεμήθη ώς ακολού¬
θως είς τάς αρμοδίας ΰπηρεσί
άς τοΰ νομοΰ διά την εκτέλε
σιν διαφόρων έργων, ώς όδο-
ποιΐας, έγγείων βελτιώσεων
λαίκής στέγης κ.λ.π.
Είς την Διεύθυνσιν Τεχνι-
ικών 'Υττηρεσιών 160.521.000
δρχ., είς τό Κέντρον Κοινωνι
κης Πολιτικής 52.886.999 δρχ.
είς την Υπηρεσίαν Έγγείων
Βελτιώσεων 15.388.075 δρχ.,
είς την Έφορείοτν Άρχαιοτή-
των 1.Ο42.2ΟΟ δρχ., είς τό
Νομαρχιακόν Ταμείον 73. 0Ό0
0Ο0 δρχ., είς την Τεχνικήν 'Υ
πηρεσίαν Δήμων καί Κοινοτή
των 4.519.2ΟΟ ορχ., είς τό
Λιμενιικόν Ταιμεΐον 45.1ΟΟ.ΟΟΟ
δρχ. είς τάς ΜΟΜΑ 15.345.300
δρχ. καί είς υπηρεσίας τοΰ
δήιμου 3.430.354 δρχ.
Πέραν των μικρών έργων
έκ τοΰ συνολικοθ ττοσοΰ των
371.232.928 δρχ. τό μεγαλει¬
τέρον μέρος διετέθη διά την
εκτέλεσιν των κάτωθι μεγά-
λων έργων, ώς ακολούθως
Διά τό "Αεροδρόμιον Ηρα¬
κλείου 130.ΟΟΟ.ΟΟΌ δρχ., διά
την τκριφερειακήν όδοποιΐαν
καί άνακαίνισιν διαφόρων" ό-
δών 65.714.3ΟΟ δρχ., διά την
ανέγερσιν κατοικιών πρός
στέγασιν των τρωγλοδυτών
δαπάνης 16.054.999 δρχ καί
1.295 άγροτών άξίας 34.119.
ΟΌΟ δρχ. διά κοινωφελή έργα
18.89Ο.ΟΟΟ δρχ. διά Λιμενικά
Ιργα είς Ηράκλειον 41.600.
ΟΟΟ δρχ.
ΧΑΝΙΑ·ΗΡΑΚΑ€Ι0Ν-Ρ€@ΥΜΝ0Ν-ΛΑίΗ®Ι
Ι
Ένα Ικ των δύο αίμοστα-
γών Γερμανών δολοφόνων ή¬
το καί ο ισυμπχτριώτης μας Ί
ωάιννης Φραγκιαδάκης, δδη-
γός αύτο/'.νήτου ταξί, κα,ταγό-
μ,νεος έκ τού Βά/που Ρεθύμνης
ήλικίας ιμό'λις 34 έτών τοΰ
όποίου τό νήμα τής ζωής Ικο
ψαιν τα άνθρωπόμορφα. κτήνη
την στιγμή ποΰ ,πιερΐμενε νά δή
τό πρώτο τού ιπαιδί.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν νέ
κ,ρολαγία τοθ πρώτου τού έξα-
θέλφου κ. Νίκου Πχπαδάικη.
Άλη:ιμάνητε ΙξάδελφΙε Γιάν
νη· σέ μάς Ιλχχε ό κλήρος νά
βρηνήσωμεν τόν πιρόωρο, τόν
άδΐικο, τόν άπίστιευτο, χαμό σου
σέ μάς ή σ%ληρή μοίρα Ιπαι-
ξε τό ασχημο, τό τρομερό αύ
τό ιοαιγν&δ: της, τό παιχνίδ;
τής πιό άδιικης, τής πιό φρι-
κτής δοκιμ»σίχς· "Εφυγες γιά
άπό κοντά μας, ή τρα
θέσουν τέρμα. είς την ζωήν
σου, σέ μιά ήρ£|μη γεμάτη ο-
νειρα καϊ φιλοδοξάεο. "Ησουν
τόσο νέος, τόσο λεβέντης, (γνή
σιον τέκινο τής Κιρητι/κής κα-
ταγωγής αου), ιπού δλοι εμείς
πού σέ άγαιπήσαμε πού σέ ζή
σαμε ά.θυ'νατοΰμε νά πιστέψου
με τό μεγάλο τό άναιπάντεχο
%αικό πού μας βρήικε.
Νοιώθουμε Ινα βάρος άσή-
κωτο νά πλαικώνη τίς καρδιές
μας, δμο:ο τοΰ όποίου· έγώ προ
σωιπι·κά δέν έχω αιίσθανθή ίλ|
λη φορά, ?σως γιαιτί σέ άγαιποΰ '
σα ύίπ,ερβολικά, ϊσως για,τί έ-'
γώ Ιζησα μαζύ σου ι/ϋε,ρισσότε
Ψ~Ψ 20 'ΜΧΤ8 3θι?κ ?—? 'Λ3
ρυστες ·κα·ί οί δυσάρεστΐς στιγ!
μές τής ζιοής μάς βρήοοαν πολ
λές φορές τόν δνα πλάϊ στόν
άλλον. Τώρα έσύ Ιφυγες, ϊ-
σως ετσι Ιιπρεοτε νά γίνη ίσως
ό θεός θέλησε νά σέ πάρη κον
•τα τού, γιά νά γλύτώσης ά·π°
τάιν άιμχριτωλόν τόν μάταιον
καί έφήιμβρον αυτόν κόσμον.
Ή άτυχη γυναϊκα σου εχασε
τόν σύντροφο τής .ωής της,
τόν ανθρωπο πού άγάπησε,
κχί άγχ',-ήθηο». οί βρωμεροί
καίκοΰργο: λές καί ζήλεψαν
τγ/ν ευτυχίαν σου, καί δέν σέ
αφινα νά Ιδ^ς τό ΐπαιδί σου,
την μεγάλη σου επιθυμίαν,
τϋού Λ^ύηΐοκτο γιά &σα συμβχί
νούν γΰρω τού, μεγαλώνιει στά
σπιλάχνα τής άμοιιρης 'Αννού-
λχς σου.
Οί χχροικαμμ-ένοι γονεϊς
άπχρηγόρητοι την ,μ«γάλη συμ.
φορά πού τούς βρήκε. Τα τχ
λοΊπωρημένα άδέλφοα σου δέν
ιμαιοροϋν ιάκάμη νά πιστέψουν
•οό φοιβερό ,πλήγμα τής μοίρας
τους. Οί συΐγγενϊϊς σου. οί φί
%&τ»82!Κγ& -χ/ωστοΐ σρυ, οί
,σοι σέ γναχριιζχν άδυναΐτοΰν νά
συλλάβουν την ά|τίιστευτη
πραγματι>κότη-:α.
Βαθύτχτα συγ^/ίΐινημένος σοΰ
ιάπευθύνω τόν δσταα,τον αυτόν
χαιρβτιιαιμόν είς ένδειξιν άγά
πης καί μεγάλης φιλίχς. Ε?θε
ό μ^γάλος Θεός νά χύση βάλ
μον πχρηγορίιχς ιείς τίς καρ
δίες τής διτυχης 'Αν/ούλας
σου, των χαρακαιμένων γονέιον
σου, των ταλαι~ωρηιμέινων ά-
δελφών σου, καί σέ μάς δλους
πού κλαΐμε μέ πόνο την συμ-
φορά πού μας βρήτκε·
Άς €ρλχι έλαφρό τ° χώμα
πού σέ —βπάζ©ι, άλττ^μόνητε
άξέχαστιε, έξάιδολφε, ά
ρε, κα.1 φίλ« Γιάννη.
ΑΊωνία σου ή μνήμη
Νϊκος Γ. Π
ΧΑΝΙΑ
Ό κ. Ίωότννης Μττριντάκης
Τροπτεζιτικός καί ή Δνίς Ρέ¬
να Χ' Μάρακα Αίσθητικός ήρ
ραβωνίσθησαν.
— Ό κ. Κων)νος Μουντου-
καλάκης καί ή Δνίς θάλεια
Ζ. Προγούλη ετέλεσαν τούς
γάμους των είς τόν Ι.Ν. Αγ.
Χαραλάμπους Λών
ρμ
Παράνυμφος παρέστη ό θεϊος
τοϋ γαιμβροΰ Πολιτικάς Μηχα
, νικός κ. Ματθαϊος Μουντουκα
λάκης.
ι Οί άδελφοί Σταύρος καί
' Ι ωσήφ Παπαδόττετρος κοττέ-
θεσαν είςτόΤαμεΐτν Έλεημο
σΰνης Αγ. Νικολάου Χαλέ-
πας 5ΟΌ δρχ. επί τη συμπλη-
ρώσει τετραετίας άπό τοΰ θα
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΰΝ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
Πχρουσία τοΰ 6ποι>ργοΰ Έ
μίπορίου κ. Ε. Τσέλλου καί τοΰ
γεν. γραμματέως κ· Α. Πχλ-
λάντιου, τού διοΐίκητοΰ τής Έ-
θνιικής Χρχπέζης κ. Άχ. Κομι
νοΰ, τοΰ ύποιδιοιικτ~οΟ τής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος κ. Κ. θά
νού κ.ά:
'Εΐπραγματο7Ρθΐήθη χθές ή
Γ«ν:κή Συνέλευσις των Μετό-
χων τής Έθνικής Κτηματΐικής
Τραπέζης τής Ελλάδος, ενώ¬
πιον τής οποίας δ Διοικηιτής
αυτής κ. Κάρολος 'Αρλιώτης
έξέτίεαιε τα πεπρχγμένα τοΰ ί-
δρΰματος κατά τό Ιτος 1968,
μετά αύ^τα^ν^ έπκΛοόπησιν
των οτουδιαιοιτέρων πολιτι/χο -
ο&κονομΐικών έξειλίξεων τόσον
άπό διεθνοΰς δσον κχί από έλ
λην:κής σκοπιάς.
Καιτά τό Ιτος 1968 έχορηγή
θηισαν 17.102 δάνεια διά στε-
γας— υκούς βιομηιχχνικούς κοι-
νωφελεΐς καί λοιαούς αΐκοπούς
συνολικοΰ ττοσοΰ Δρχ. 2.560.
353.000.
Τα Ισοδα τής Τραπέζης ά
ντ)λβ5ν είς Δρχ. 328-285.121
«αί τα ίξΰδχ αυτής βίς Δρχ.
287.092^51 ^περιλαμ&ανβμέ>
νων των χρεωστικών τόκων
καί των άποσβέσεων). Ούτω ή
καθχρα ωφελεία τής χρήσεως
«Ιναι δρχ. 41.192.570.
Έ Σ·>νέλ€ΐκ>ις ενέκρινεν ό-
μοφώνιος τα πε-ραγμένα τόν
ίσολτγι— ιόν καί την -ροταβεΐ
ααν υπό τοΰ Διοικηττκοΰ Συμ-
βουλίου διανομήν μθρίαματος
έκ δρχ. 55 καπά μβτοχήν.
I-
"Ηρχισεν
ή έξαγωγιί τομάτας
έκ Κρήτης
ι —»
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. 21. Έφορτώ
θη ενταύθα διά Μόναχον ή
πρώτη ποσότης τομάτας ποι-
κιλάας «μόνεϋ - μήγιερ». "Υ-
πολογίζεται δτι συνολικώς θά
έξαχθοϋν έικ Κρήτης περί τοός
800 .τόννους της ανωτέρω ποι
κιλίας.
ναντι Δρχ. 40 τοΰ προηγουμέ
νού Ιτους·
Ληγούσης κατά τό τρέχον ε-
τος τής θητείας τ»ΰ Διοικητοΰ
τής Τραπέζης κ. Καρόλου Άρ
λιώτη. ή Συνέλευισις έπαν&ξέ
λεξεν ομοφώνως τούτον διά
μίαν έξαετίαν. Περαιτέρω ή
Συ-νέλευσις Ιιπιεικ,ύρωαιε την έκ
λογήν ώς Συμβούλου τοΰ κ. Ι.
Κοιλοβοΰ, δστς εϊχε πρασωρι-
νώς εκλεγή υπό τοϋ Διοϋκηττ
κου Συ>μβουλίου τής Τραπέζης
είς άντ .κατάστασιν ετέρου πα-
ρχιτηθέντος καί έξέλ^ξιεν ώς
Συμβούλους αυτής διά μίαν τρι
ετίαν τούς κ;κ. Α. Γρηγοριά
δην Δ. Μχυρομιχάλην, Α. Πά
παιγιεωργίου, Δ. Π^παλουτκάν,
καί Ζ. Παπαμιχαλόπούλον. 'Ε
πίσης Ιξέλεξεν ώς έλεγικτάς
τής Τραπέζης &ιά την χρήσιν
τοΰ 1969 τακτιικούς μέν τούς
κ-ιχ. Στ. Χισΐκάικην καί θ. Μπο
♦ρέαν. άνοιοτληιρωίμαιτικούς δέ
τού; κ.κ. Ι. Καμιπλούρην κα'ι
Ε. Γεωργαντ&ν.
Ή πληρωμή τοϋ εγκριθέν¬
τος μερίσματος ϊρχετχι άπό
τής 7ης Μαίου 1969.
τΐρόσωπος τής «ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ» κ. Δημ. Καρ-
6ελάς επέστρεψεν είς Αθήνας
Είς τό Εργατικόν Κέντρον
τού Ηρακλείου εγένοντο αρ¬
χαιρεσίαι διά την άνάδειξιν
νεας Διοικήσεως 'Εξελεγκτι-
κής 'Επιτροπής καί άντιπρο-
σώπων τοΰ 16ου Πανεργατι-
κοΰ Συνεδρίου τής ΓΣΕΕ μέ
τα άκόλουθα άποτελέθ3ματα:
•Πρόεδρος τής Έκτελεστικής
'Επιτροπής εξελέγη ό κ. Άν
δρέας Σταυρουλάκης λαβών
τό σύνολον των ψήφων, ήτοι
105.
Ό νέος άεροσταθ,μός τοΰ
άεροδρομίου Ηρακλείου Κρή
της δαπάνης 40 έκατ. δραχ.
προβλέπεται νά παραδοθή
πρός χρήσον κατά τούς πρώ-
γοριου.
Είς τόν Ιερόν Ναόν
της
νάτου τοΰ άδελφοΰ των Γρη ™υς ιμήνας τοϋ θέρους τοΰ
' 1970.
Ό κ. Ιωάννης Γ. ΜπόΊκιν-
τάς καί ή Δνίς Κική Μ. Φανι-
ουδάκη ετέλεσαν τούς γάμους
των. Παράνυμφος παρέστη δ
κ. Νικ. Νταγιαντδς ίατρός.
Εύαγγελιστρίας Χαλέπας έν
ιμέσω πολλών συγγενών, φίλων
καί έκλεκτών τψοσκ&κλημε-
κ.
νων έγιναν οί γάμοι τοΰ
Έλευθ. Τσίδη Δ)ντοΰ Κατα¬
στή ματος 'Υδραυλικών "Ερ¬
γων καί τής δίδος Δώρας Κου
φιδάκη ύπαλλήλου τοΰ Πα-
ραρτήιματος Χανίων τοΰ Γεν.
Χηιμείου τοΰ Κράτους.
λιγέρη ή όποία καί άντήλλα-
ξε τούς νυμφικούς στεφάνους.
Ή κ. Φιφή σύζυγος τοΰ κ.
Νικ. Παρασκάκη, άντιπροσώ-
που, έν Κρήτη τής Άεροπορι-
κής 'Εταιρίας ΣΑΒΕΝΑ έτε-
κεν έν Ηρακλείω ενα χαριτω
μένο άγοράκι.
Είς τούς εύτυχεΐς γονεϊς
καί πάππους άπευθύνομε θερ-
μότατα συγχαρητήρια καί των
ευχόμεθα νά των ζήση.
Ό κ. Περικλής Μινωτάκης
καί ή δίς Μάρω Σχολινάκη
ή ρραδωνίσθησαν.
Ό κ. Σήφης Παττακός καί
ή δνίς Βούλα Κυψερλή ηρρα¬
βωνίσθησαν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Μετά ολιγοήμερον ένταΰθα
παραμονήν ό έκλιεκτός άντι-
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ"
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΠΟΥ Κ. ΠΡΟΒΙΑΑΚΗ
'Ετελέσθη είς τό Α' Νεκρο
τχχφεϊον Αθηνών τό ετήσιον
μνημόσυνον τοΰ Συνταγμσίτάρ
χου Γεωργ ίου Προβιδάκη.
Ή μνήμη τού διατηρεΐται
πάντοτε προοφιλής μεταξύ
των Κρητών καί των συμττο-
λθμκττών τού.
Ό Γεώργιος Προβιδάκης ά
νέπτυξεν έντονον πατριωτικήν
δρασιν. Αποστρατευθείς πα¬
ρηκολούθησε δλα τα ζητήμα-
τα τής Κρήτης καί συνέβολε
διά της ισχυράς τού προσωπι
κότητος είς την προώθησιν αύ
των.
Κατά τό τελεσθέν μνημόσυ
νόν εξεδηλώθη καί πάλιν ή
κοινωνική έκτίμησις πρός τόν
Ό έκλεκτός συνεργάτης τής
«ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ»
καθηγητής κ. Ιωάννης Τσα
τσαρωνάκης επέστρεψεν είς
την πόλιν μας έξ Αθηνών 8-
που εΐχε μεταβεΐ λόγω τοΰ
Πάσχα.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
1 "Ανεχώρησεν διά την νέαν
τού θέσιν ό Νομάρχης Ρεθύμ¬
νης κ. Κουβόπουλος. "Ηδη
χρέη Νομάρρου θά ασκή ό κ.
Ι. Τροβάς μέχρι τοποθετήσε¬
ως νέου Νομάρχου υπό της Κυ
βερνήσεως.
"Αφίκετο έξ "Αθηνών ή κ.
Βιργινία Τσουδερου, ή όποία
παρέμεινεν επί τινάς ημέρας
καί ήσχολήθη μέ θέματα τοΰ
«Κέντρου Νεότητος Ρεθύμ-
νου»
Διήλθεν της πόλεώς μας ό
Α' Άντιπρόεδρος τής Έθνι¬
κής Κυβερνήσεως καί ΰπουρ-
γός Έσωτερικών κ. Στυλ.
Παττακός γενόμενος ένθουσι-
άλησμόνητον
χπν·
Συνταγματάρ-
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
Άπό τό Ηράκλειον ήγγέλ-
θη ό θάνατος τής σεβαστής οί
κοδεο-ποίνης "Ελένης Τσοακά
τού προσφιλεστάτης μητρός
τοΰ κ. Κώστα Τσουκάτου ύ¬
παλλήλου τοΰ ΟΤΕ καί της
κ. Μαρίας Γαβατζιδάκη Τσου
κάτου φιλολόγου 'κοοθηγητρί-
ας. Ή μεταστασα έχαιρε τής
γενιικής έκτυμήσεως καί πραγ
ματικώς έξΊεπροσώττει είς
την ούγ'χρονον κοινωνίοη/ την
αρετήν, την χριστιανικήν κα¬
λωσύνην καί άγαθότητα.
Ή μνήιμη της θά τιματοτι
πάντοτε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΤΟΥ ΔΙ€ΘΝΟΥί
νκΐΡΛοιην
ΚΡΗΤΗΝ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 'ΪΓποδοχή συνέδρων. 7μμ. Δθξίωσις μέ
16) 8) 69 Κρητκκό γλέντι είς ο'ικίαιν γ/. Γ. Βογιατζά
ν.η πρόεδρον τής Παγαιρητίου' Ενώσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. 9-10 'Εκαλησιαομός είς Μητ:ρο-
17)8)69 -ολιτιικόν Ναόν. 10.15 θρησικετΐ'κή τελετή
-κατάθεσις στεφάνων είς τό μνημεΐον τοΰ Άγ'/ώστου
Στρατιώτου 11,30' π.μ· πανηγυριΐκή Εναρξις των έρ
γασιών τοΰ Συνεδρίου είς ΠΑΛΛΑΣ: προαφωνήσεις,
χαΐιρετ,ια,ιοί, μηνύματα, συιγκροτησις προεδρείου καταρ
τσμός ημερησίας διατάξεως δεξίωσις υπό τής Κυοερ
νήσεως.
ΑΠ0ΓΕΓΜΑ. 7 μ.μ. άναχώρησις άτμοπλοΐκώς διά
Κρήιττ/ν (έντός τοΰ πλοίοα συγκροττοΰνΛαι έπιτροπαΐ
καί πρατ^ματϋοτποιοΰινται καλλίτε'εχνι/καΐ έικδηλώσεις).
18)β)69
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ: Ύκαδοχή - κατάθεσις στεφάνων είς
τάφους Βενιζέλων καί ήρώον πεσόντων 10,30 π. μ.
συνέχισις εργασιών συΛ:δρίου είς Χα>νιά.
ΛΠΟΓΕΓΜΑ: Άναχώρησις Ις Τ. Μ- Γωνιάς 5ιι.μ.
συνέχιη.ς έργαισιιΐχν συνεδρίου, κρητιικό γλέντι. έπιστρο
φή είς Χανιά, διανυτχτέρΐυΚΛς.
19)8)69
ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΓΜΝΟΝ Άναχώρηοις
7 π^μ. διά Ρέθυμνο - ιπρωϊνό είς Βρύισεις -άφιξις είς
Ρέθυμνον- ξενάγηκκς .πόλειως, φρουρίου, άξιιοθεάτων,
ά^^αχώρησις είς Άρκάδι ^δέησις- καίτάβεσις στεφά,νων
όμι.λία ^φαγητό- ανάπαυσις.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ : Αναχώρησιν διά 'Ηράικλε-Λΐν 6 μ,μ.
άφιξις Ηράκλειον δεΐιπνον ή δΐεξίωκ»ς.
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΡΩΙ. 'ΕπΜ-ίεψις Κνωααοϋ, Μουσείου,
20) 8) 69 άξιοθεάτων πόλεως - θ.ρη>σικ)ευ»τιικαί τελεταί
διά την 300ήν έπέτΐειον τής άλώσιεως τοΰ Χάνδα,'κος -
φαγητό ■ ανάπαυσις·
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Συνέχυσις εργασιών συνεδρίου 5 - 9
Καλιλπιεχνι-καί έικδηλώσεις.
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ: Άνχχώρησις 7 μψι. διά δροπέδιον
21) 8) 69 Λασιθιού - "Αγιος Νικόλαος. Συμπεράσματα
συνεδρίου - άποφάαιεις - ψττκρίσμχ'τα - συιγΐκρότηισις ε|κ
τελεστιαής έπιτροπής κλπ· μπάνιο, φαγητό, άναχώρη
σ,ς. ΑΠΟΓΕΓΜΑ: 'Επιστροφή διά μέσου Νεαπόλΐεως
είς Ηράκλειον - δεξίωσις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ: Επίσκεψις Φαιστού - ίδρυμά
22) 8) 69 των Ι Μ. Γορτύνης, Κρητί·κός γέμος γεΰμα.
ωδώς δεκτός υπό των κατοί-
κων.
Επέστρεψεν έξ Αθηνών ό
Πανοσ. Ήγοόμενος τής Ι. Μο
νής Άρκαδίου κ. Άμβρόσιος.
Ό κ. Ροΰσος Πετρουλάκης
έξ Έπισκοπής Ρεθύμνης καί
ή δνίς Λοΰλα Καλογρίθου έκ
Πλεμενιανών Σελίνου ηρρα¬
βωνίσθησαν.
Πληροφορούμεθα δτι λίαν
συντόμως θά πληρωθή ή χη-
ρεύουσα θέσις τοΰ Μηχροπολί
τού Ρεθύμνης.
ΛΑΣΗΘΙ
Γενομένων πρό τινος αρχαι¬
ρεσιών τοΰ Προσκοπικοΰ Συν-
δέσμου Άγίου Νικολάου έξε
λέγησαν οί κ.κ. Μιχ. Κοζύρης
Πρόεδρος, Έμμ. Μενεγάκης
δικηγόρος Α' Άντιπρόεδρος
Κων. Περάκης Ιμπορος Β' άν
τιπρόεδρος, Έμμ. Βούλγαρης
Διδάσκαλος Γραμματεύς, Ι¬
ωάν. Έπιτροπάκης Γυ,μνασιάρ
χης Ταμίας, καί Μιχ. Μυλωνά
κης ' Ι ατρός, ' Ι ωάν. Πάγκαλος
Δικηγόρος, Νικ. Βογιατζά-
κης Διευθυντής Ταμείου καί
Γεώργ. Σπυριδάκης Μηχανι-
κός μέλη τοΰ Διοικ. Συμβου-
λίου.
Η ΠΡΟΤΟΒΟΥΑΙΑ ΤΟΥ κ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
Τοδ κ. ΝΙΚΟΥ
Τόν ερχόμενο Αυγουστο
πρόκειται νά έπισκεφτοΰνε
την Κρήτη πολλοί ξενητεμένοι
Κρήτες πού ζοΰνε καί προο-
δεύουνε στίς μακρισμένες Ή
πείρους, έκεϊ πού τούς έφερε
ή βιοπάλη τής ζωής καί ή
έπιθυμία νά δημιουργήσουν
ένα καλύτερο μέλλον γιά τόν
έαυτό τους καί γιά τα παι¬
δία τους.
θά μάς έλθουν σάν άπόδη
μοί νοσταλγοί τής Κρητικής
γής πού πάνω της άφησαν τα
Ιχνη τής πικρής πορείας πρός
την ξενητειά, άλλά καί σάν
προσκυνηταί Βωμών, Έστιών
καί τάφων Προγόνων.
Άλλά θά μάς έλθουν άκό-
μη καί σάν φορεϊς πολιτι-
σμοΰ ικαί εύδαιμονίας καί σάν
Πρεσβευταί τοΰ έξω Έλληνι
σμοΰ. Καί τό σπουδαιότερον
θά έλθουν σάν Άντίκλητοι,
σάν Άντιπρόσωποι καί σάν
Σύνεδροι μιάς Παγκρητικής
πάντοτε στή δημιουργή συν
θηκών Συγκρητιομοΰ, σκέφ '
κε καί είσηγήθηκε κι" ?-
ώς την πραγμάτωση χά
έδριον τουτο. Άκόμη 0]
ρισσότερον άξιέπαινη Α
σπάθειά τού πού ττέτυχε
τό τοποθετήοει μέσα οτά 11Λαι
αια τοΰ κυβερνητικοΰ ένδιαφέ
ροντος.
Είναι ΐσως ή πρώτη φυρά
πού τόσον πολυάριθμη '
κή έπίσκεψη Κρητών
μενοτν θά επισκεφθή 5λ
Κρήτη μέσα σ' ένα ποό> >,'α
μα πού θά έπιτρέψει μέοα σέ
τόσες λίγες μέρες οί έτασκέ-
πτες μας νά πάρουν ,μαζι
τους πολλές έντυπώσεις. "Ο-
ταν θά γυρίσουν στή δεύτε-
ρή τους Πατρίδα θά νιώθουν
πώς άναβαφτιστήκανε στήν «τ
μόσφαιρα πού τούς χάρισαν
δλα τα βουνά, δλα τα λαγ-
κάδια, δλοι οί κάμποι, οί ά·
κτές καί οί παραλίες τής Κρή
ΜΙΧΑΗΛ Γ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Πρό ημερών έν τφ
Ναώ Αγ. Γεωργίου Καρύ-
τση έτελέ,σθη ετήσιον άρχιερα
τυκόν μνηιμόσυνον υπέρ άλη-
τικόν μνηιμόσυνον υπέρ ανα¬
παύσεως τής ψυχής τοΰ άλη-
σμονήτου Μιχαήλ Κυριακάνη.
θησε την σεμνήν τελετήν καί
ήνωσε, μετά των οίκείων τοΰ
μεταστάντος τάς πρός τόν
"Υψυστόν δεήσεις τού.
Είθε ή μνήμη τοΰ άξεχά-
στου νεκροΰ καί ό βίος αύ
τοϋ νά παραδειγματΐζει τούς
νεωτέρους.
ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΟΥΝΑΡΕΑΣ
Μετά πάσης έπιοημότητος
εγένετο πρότινος ετήσιον άρ-
χιερ>ατικόν μνημόσυνον ύπέο
άναηταύαεως τής ψυχής τοϋ
πολυκλαύστου Γεωργίου Μ.
Μουνδρέα γνωστοϋ καί μέγα
λου έφοιτλιστοϋ.
Είς την επιμνημόσυνον ταύ
την δέησιν ήτις έλαβεν χώ¬
ραν έν τφ Ίερω Ναφ Άγίου
"Αλεξάνδρου Παλαιοΰ Φαλή-
ρου προσήλθεν πλήθος κό-
σμου δστις ήνωσεν, μετά των
οίικείων τοϋ μεταστάντος τάς
πρός τόν "Υψιστον δεήοεις
Τόν Ιούνιον
άς τάς Αθήνας
ή Αιεθνής
Διάσκεψις
Σουλτανίνας
Ι*1
Κοττά πληροφορίας έκ Λον-
δίνου τόν προσέχη Ιούνιον θά
συνέλθη είς Αθήνας ή Διεθ
νής Διάσκεψις Σ ουλτανίνας,
διά την ετησίαν ανανέωσιν τής
ΰφυσταμένης Διεθνοΰς Συαφω
νίας τοϋ προΐόντος και ένδε-
χομένως συμπλήρωσιν ή τρο
ποποίησίν της άν τουτο έκ των
πραγμάτων αποιοειχθή άναγ-
καϊον.
θέμα μεταβολής των έλαχί
σαων τιμών έξαγωγής ί-ίΐί το3
παρόντος δέν φαίνεται 6τί 9α
υπάρξη. Τό δυσχερές δμως
πρόβληιμα τής διαθέσεως των
πλεονααμάτων της παγκοσμί
ου παραγωγής, έν σχέσει με
την άπορροφητυκότητα τής δι
εθνοΰς άγορας ίσως δώσΐ) ά
φορμήν νά έκφρασθοΰν άπό-
ψεις τΐερί μειώσεως τίν έλαχί
στων έξαγωγιχών τιμών.
Είς την διάσκεψιν θά μετά¬
σχουν αντιπροσωπείαι τής 'Ελ
λάδος Τουρκίας Αϋστραλίας
αί οποίαι είναι όργανικά μέ¬
λη τής Συμφωνίας παρατηρη
τής έκ μέρους των ΗΠΑ
τού.
"Ας είναι αίωνία καί εύλογη
τή ή μνήμη τού.
ΠΡΟΣΤΑΐΕΥΕΤΑΙ
Ο ΚΡΗΙΙΚΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΣ
Τό "Υπουργείον Γεωργίας
ανεκοίνωσεν δτι όλόκληρος ή
περιοχή τής Σαιμαριδς έκηριό
χθη έθνικός δρυμός τεθεΐσα
υπό την προστασίαν τής δασι
κης υπηρεσίας Κρήτης. "Ο¬
πως πληροφορούμεθα ή άπό
φασις τοΰ 'Υπουργείου άποβλέ
τοει κυρίως είς την προστασί¬
αν τού περιφήμου καί μονα-
δικοΰ είς δλον τόν κόσμον
Κρητικοΰ αίγάγρου ό οποίος
διαβιοΐ είς την περιοχήν Σα
μαρίας.
Πρός αποτροπήν της δια-
στοουρώσεως μετά τοΰ Κρητι¬
κού αίγάγρου αί αγριαι αΐ-
γες τής Κρήτης θά έξοντω-
θοΰν παρ' όιμάδων κυνηγών.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΡΟΤΙΚΗίΓΓΡΑΠΕΖΑΝ
Ό έκλεκτός μας συμπατρ,-
ώτης κ. Σιγανός, άνώτερος ο-
πάλληλος Άγροτικής Τραπέ¬
ζης εξελέγη παμψηφεΐ Προε-
δρος τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλή-
λων τής ΑΤΕ.
Σΰναξης πού σ' αυτή δέν ι της καί ή φιλοίενία καί ή ά-
θ' άνταλλαγεΐ μόνο χειραψία νοιχτή καρδιά τού ΚρητκοΟ
άγάπης καί εγκαρδιότητος, ' λαοΰ. Χανιά, Ρέθυμνο, Ήρα-
άλλά δλος αύτάς ό κόσμος θά ' κλειο, Όροπέδιο Λασιθιού Νέ
πάρει μέρος σ' ένα Συνέδριο άπολη "Αγιος Νικόλαος κ.αί.
πού μολονότι δέν έχει τα χά " Ιεραπέτρα θά καλοσωρίοουν
ρακτηριστικά τοΰ Έπιστημονι τούς ξενητεμένους Κρή7ες.
κου Συνεδρίου έν τούτοις ή Κάθε σταθμός θά είναι μιά
διαμοιδή καί ή αναπτύξη σκέ ι άπέραντη χαρά μιά εύδαιΐιο-
ψεων καί ίδεών σ' άνώτερο έκ νίκη ώρα κι' ένα χαρμό^υνο
πολιτισκό έπίπεδο, ή άναζω γεγονός καί γιά τοός ξενητε
πύρωση συναισθηματικών δέ- μένους μας καί γιά την Κρή
σμών, ή έννοια τοΰ ποςνανθρώ τη. Έγώ προσωπικώς πού
I-
πινου πνεΰματος ποΰ πρέπει χω την τιμή νά εΐμαι μέλος
νά φωτίζει σήιμερα τίς κοινω
νικές σχέοεις, τό ενδιαφέρον
πού ξυπνά πηγαϊο κ«ί ζωηρό
τερο δταν τό έξαγγέλλει ή
τής 'Επιτροπής πού όργανω-
νει τό Συνέδριο αύτό α·' αάν
Κρητικός καί ιδιαιτέρα σάν
Γεροπετρίτης αίσθάνομαι ίε·
σάλπιγγα τής πατρώας γής, Ι χωριστή χαρά καί ίκανοποίη-
ό πατριωτικός καί ιδιαιτέρα ό ση πού ή άγάπη μου για ιή
Κρητικός δεσμός, δλα αΰτά γενέτειρα προκάλεσε την εύ-
τά στοιχεΐα δχι μόνο δικαιολο ' γενική παραχωρήση τής Έτιι-
γοΰν, άλλά καί ΰπερθεματί- τροπής, τό Συνέδριο νά φιά
ζουν γιά τόν τίτλο τοΰ Συ- ! σει ώς τή νύφη τοϋ Λιδυκοϋ,
νεδρίου. την πεντάνασσα Ιεραπέτρα,
Είταν εύτυχής ή έμπνευση, καί νά χαιρετίσει την έιτίοκ€-
κι' εύτυχυσμένη ή στιγμή πού ψή τού μαζί μέ τούς άρχοντος
ό Πρόεδρος της ΐιαγκρητιου και το λαό της.
Ενώσεως κ. Γ. Βογιατζάκης Ό Δήιμαρχος άγαπητός κ. Κα
ποΰ κάθε ενεργεια τού τείνει
νούπης. Ν. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Προοφορά της «ΦΙΑΤ»
€ίς "Ελληνας
Αημοοιογράφους
Ή ΤΡΑΚΤΕΛΛΑΣ άντιπρό
σωπος έν Ελλάδι τής μεγαλυ
τέρας βιομηχανίας της Εΰρώ
πης αύτοκινήτων «ΦΙΑΤ» εΐ¬
χε πρό τινος μίοΐν ωραίαν έ-
μπνευσιν.
'Εκλήροοσε μεταξύ 12 δημο
σιογράφων ασχολουμένων μέ
τό αυτοκίνητον ένα ΦΙΑΤ 500
"Ελ, μέ τυχερό τόν συνάδελ¬
φον κ. Σπορίδην. Μέ την ευ¬
γενικήν της αυτή προσφοράν
ή ΤΡΑΚΤΕΛΛΑΣ απέδειξεν
δτι έκτιμα τάς προσπαθείας
τοϋ τύπου σχετυκά μέ τό αύ-
τοκίνητο.
Ώς γνωστόν τα αύτοκίνητα
ΦΙΑΤ έχουν κατακτήσει τούς
"Ελληνας διότι είναι τα πλέον
κατάλληλα διά τόν τόπον μας
χάρις είς τα ιδιαιτέρα χαρα-
κτηριστικά στοιχεΐα ποΰ έ¬
χουν τα όποία καί τα έφερον
είς την πρώτην σειράν κυκλο-
φορίας.
Οί Κρήτες της Σύρου
Είς τό δμορφο αύτό νησί
τοΰ Αίγαίου πελάγους οί συ-
μπατριώται μας μέ τόν Σΰλλο
γόν τους παρουσιάζουν μεγά¬
λην δραστηριότητα καί συνε-
χώς γίνονται άφορμή τό δνο-
μά τής Κρήτης μας νά ευρί¬
σκεται είς τα χείλη δλων έ¬
κ εί μέ θαυμασμό.
Πρό ημερών ό Σύλλογος
Κρητών Σύρου διοργάνωσεν
είς την αίθουσαν τής Λέοχης
«ΕΛΛΑΣ» τής Έρμουπόλεως
διάλεξιν μέ άμιλητήν τόν Ιμη
ματάρχην τής Ταχ. Δ)νσεως
Κυκλάδων καί εκλεκτόν συ¬
νεργάτην τής εφημερίδος μας
κ. ΜΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΝ.
Ό άμιλητής μέ την διακρί-
νουσαν αυτόν σαφήνειαν καΐ
γλαφυρότητα ανέπτυξε τό θέ¬
μα: «Ή έποχή μας καί ή ποί-
ησις τοΰ Κωςττή Φραγκούλη»
έπισύρας τα θερμά σγχαρητή
ρια τοΰ πολυπληθοΰς άκροα-
τηρίου.
Ώς γνωστόν Πρόεδρος τοϋ
φιλοπροόδου αύτοΰ Σωματεί-
ου μας είναι ό κ. Έμμ. Κο-
τσολάκης καί Γραμματεύς 6
κ. Νικηφ. Τσόντος πρ. Νομάρ-
χης Κυκλάδων.
Ό κ. Μαν. Μανούσακας
έηανεξελέγη Πρόεδρος
τού Οίκοδομ. Συν)σμοϋ
«ΜΙΝΩΣ»
Ώς πληροφορούμεθα κατά
τάς διεξαχθείσας άρχαιρεσί-
άς είς τόν Οικονομικόν Συν)
μόν «ΜΙΝΩΣ» έπανεξελέγη
Πρόεδρος αύτοΰ ό φίλτατος
μας κ. Μανοΰσος Μανουσάκης
"Υπό την Προεδρίαν αυτού
τό εκλεκτόν Δ. Σ. τοΰ Συν)
μοΰ θά προχωρήοη μέ τόν ί¬
διον ώς μέχρι τοΰδε ενθουσι¬
ασμόν διά την επιτυχίαν τοΰ
θαυμασίου οίκοδομικοΰ αυτού
συνεταιρισμοΰ μας.
Συγχαίρομεν θερμώς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΑΗ
Πολλάκις άπό των στηλων
'ΐας ήσχολήθημεν μέ την γν«
στήν καί μεγάλην ΕΜΠΟΡΟ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ της Καβ*
λας ΣίΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΠΟΥΛΟΣ Α Ε μή παραλείψσν-
τες νά τονίσωμεν δτι άττό ^
πρώτης στιγμής τής ιδρύσεως
τής έταιρίας ταύτης ή έπικρα
τησις αυτής είς την άγορ^
ήτο έκπληκτική καί ήδη η ™
ράδοσις ήν έχει πλέον άιΐοκτη
ση την κατέστησε πρώτην με
ταξύ των πρώτων.
•Αφορμήν διά τα
λαΐμβάνομεν έκ τοΰ δΐ^^
θέντος εσχάτως γεν· κου ισο«
γκ:μοΟ τής έταιρίας τ«ϋτ^
ριθμών τοΰ όποίου άιτεοε1*
31.12.68 έκ των άτέγκτων α
εται διά μίαν ϊΐοέτι φορ«ν Π
έκπληκτική καί ή άκρα ^
τικότης τής έταιρίας *·'
ΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΑΟΣ
Α.Ε. ΕΜΙΙΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΓΙ·
ΑΣ, γεγονότα τα ότΐοια ^
άναδεικνύουν ώς μίαν εκ
καλυτέρων βιομηγανιων μ«·
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΜΟΤΗΣ»
15θι"(μερος
ΝΙΚ.
-Ηβης 104 — Π;
Τυπογραφείον
Νικ. Ματθ.
Μάρνη 56 -
Μέγεθος Γραμματοσειράς