208254 – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αριθμός τεύχους

2194

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1958
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΪΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ
Α. Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΓΚΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΛΛΕΚΟΣ Κ.
Τ Η Λ Ε Φ ω Ν Α
ΣΥΝΤΑΙΕωΣ
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ-
Ν ____________
ΓΡΑΦΕΐωΝ 8-04 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 91-38
Γη — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
ΚΔΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΐΝΗ ΕΚΔΟΣΙΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1958
ΚΕΡΙΟΔΟΣ Β - ΕΤΟΣ Ζ')β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2174)1083
ΤΙΜΗ ΔΡΑΧΜΑΙ 1.50
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΑΝΕΛΑΒΟΝ ΚΑΙ ΧθΕΣ ΤΑΣ ΤΑΡΑΧΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΑ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΗΝΟΙΞΑΝ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ 7 ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ
"Ο,τι συμβαίνει σήμερον είς την Κύπρον,
βΐναι τό φυσικόν άποτέλεσμα των Αγγλι¬
κών δολοπλοκιών. Μέ μίαν μικράν, άλλά δχι
ασήμαντον, λεπτομέρειαν, βεβαίως. "Οτι δέν
ύπελόγισαν απολύτως καί έπακριβώς τό εν¬
δεχόμενον άποτέλεσμα τό οποίον θά είχεν, ή
ύπ' αυτών έπιχειρηθεΐσα άπελευθέρωσις των
άνέμων άπό τούς άσκούς τοθ Αίόλου.
'Η Αγγλικη άποικιοκρατία είς την άνήθι-
κον προσπάθειαν της νά συνεχίση κατέχουσα
την Κύπρον, παρά την θέλησιν τής μεγίστης
πλειοψηφίας τοΰ λαοΰ της, προσεπάθησε νά
στρέψη τάς ολίγας χιλιάδας των Τούρκων
κατοίκων τής νήσου, κατά των Έλλήνων Κυ¬
πρίων. Προσεταιρισθή πρός τουτο την Κυβέρ
νησιν τής Άγκυρας καί τούς διαφόρους Κι-
ουτσούκ τής Κύπρου εδημιούργησεν φυλετι
κόν πρόβλημα καί ύπέσκαψε την άρμονι-
κήν νσυμβίωσιν Έλλήνων καί Τούρκων
Κυπρίων.
ΟΙ Τοΰρκοι, δυστυχώς, ένέπεσαν είς την πά
γίδα των "Αγγλων άποικιοκρατών. Ένεθαρρύν
θησαν νά δείξουν άδιαλλαξίαν καί ήδη έγιναν ά
διάλλακτοι. Προφανώς περισσότερον άδιάλλα-
κτοι, άπό δ,τι έπεθύμουν οί "Αγγλοι, οί όποΐοι
τούς ήθελαν άβουλα δργανάτων, πιόνια κινού-
μενα διά λογαριασμόν τρίτων, είς ί·να έγκλημα
τικό παιχνίδι. Οί άσκοί τοΰ Αίόλου ήνοιξαν, άλ
λά ό 1-λεγχος των άνέμων πού έξεχύθησαν ά¬
πό αύτούς, δέν είναι τόσον εΰκολος, δσον ήτο
τό άνοιγμα των άσκών.
'Ήδη οί "Αγγλοι χρησιμοποιοΰν τα δπλα καί
ό' άπολογισμός δέν είναι εύκαταφρόνητος. Μιά
δεκάς νεκροί καί έκατοντάδες τραυματίαι. Την
Ιδίαν μέθοδον ^χρησιμοποίησιν παλαιότερον,
διά νά καταπνίξουν καί την φωνήν των Έλ¬
λήνων τής Κύπρου. 'Η περίπτωσις βεβαίως
βέν ήτο τότε όμοία μέ την σημερινήν, δεδομένου
&τι οί Έλληνες Κύπριοι άγωνίζονται διά μίαν
δικαίαν υπόθεσιν, οί δέ Τοΰρκοι διά την εξυπη¬
ρέτησιν, έστω καί χωρίς νά τό ύποψιάζωνται,
των Αγγλικών καί μόνον συμφερόντων. Θά
τό άντιληφθοΰν άραγε μετά τα τελευταία γε-
γονότα;Ήμεΐς τό ευχόμεθα καί δι' ίνα άλλον λό
γον κυρίως. Διότι έτσι μόνον ύπάρχει πιθανό-
της, οί Τοΰρκοι τής Κύπρου νά άντιμετωπίσουν
μέ ρεαλισμόν τό δλον Κυπριακόν πρόβλημα,
τοΰ όποίου βεβαίως λύσιν δέν αποτελεί ό τε-
μαχισμός τής νήσρυ, τόν δποϊο·^ τούς ένέπνευ-
σαν οί σημερινοί φονεΐς των.
Η
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΧΘΕΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕΝ ΗΡΕΜΟΤΕΡΑ ΑΤΜΩΣΦΑΙΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΣ ΤΩΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 28 (Ίδ. ύπ.)—
Μεταδίδεται δτι, ή κατά¬
στασις είςΚύπρο'ν τό όττόγευμα
λου στρατεύματα ήνοιξαν ττΰρ ε¬
ναντίον δχλου Τουρκοκυπρίων
οί όποΐοι είχον κατέλθει είς δι
ήτο ηρεμωτέρα μετά τάς πρωϊ- βδήλωσιν υπέρ τού διαμελισμοθ
νας ταραχάς. ΑΙ σημεριναί τα- ' τήί νήσου. Οί διαδηλωταί ίττετέ
ραχαΐ χαρακτηρίζον-^ ώς πλέ- βησαν προηγουμένως κατά των
όν άγριαι, άπό δσας Εχουν πό- στρατευμάτων, τα όποΐα ήθέλη-
τέ προκαλέσει οί Τουρκοκύπρι- ' σαν να τούζ έμποδίσουν νά έξέλ
οί. Ή Τουρκική συνοικία τοΰ θ°υν έκ τής παλαιάς πόλεως ή
περιτειχισμένου τμηματος ττκ όποία είχεν αποκλεισθή. 'Αναφέ
σφαίρας είναι τό άμεσον άποτέ¬
λεσμα δύο παραγόντων. Τοΰ πει
θαναγκασμοΰ και της ττειθοΰς.
Ό πειθαναγκασμός ήσκήθη υπό
των Βρεττανικώυ στρατευμάτων
Τουρκική> μετέβη άεροπορικώς
σήμερον είς Άγκυραν, διά νά
άναφέρη επί τής καταστάσεως
είς την Τουρκικήν κυβέρνησιν. Ό
Πρόεδρος τής Ενώσεως Τουρκο
ΤΟ ΘΕ&Α ΤΩΝ ΒΟΜΒΟΠΛΗΚΤΩΝ
ΕΓΙΝΕΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΒΟΜΒΟΠΛΗΚΤΩΝ-ΠΥΡΟΠΑθΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
καί ή πειθώ υπό των Τουρκοκυ- ! κυπρίων είς Βρεττανίας άπέστει-
ττρίων ήγετών. Ό Μουφτής τής 'λε τηλ)μα πρός τού υπουργόν
Κύπρου προέβη πρός τούτο είς
ραδιοφωνικήν έκκλησιν πρ&ς τούς
ρειχσμένου τμήματος της χ ή
Λευκωσίας τέλει άκόμη υπό πε Ρ*ται δτι' Ετέροι δύο Τουρκοκυ Ι συμπατριώτας τού. Είπεν δτι,
ριορισμόν κυκλοφορίας, οί πε πριοι εφονεύθησαν είς την Άμμό ώ τών διαβεβαίωσεν αί Βρεττα
" " " "Αλλ λροφορίαι
"ΛΥΣΙΣ,,
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
"Οχι μόνον είς την μαρτυρικήν
Κύπρον καί δλην την Έλλάδα
άλλά καί πανταχοΰ τού ούτω άπτι.
κληθέντος "Ελεύθερον Κόσμου, ά
ναμένεται μέ έντεταμένην προσο
χήν τό άποτέλεσμα των συναντή
σεων τής Άγκυρας. Είς την
Άγκυραν καί δχι είς την
Βαγδάτην συνεκεντρώθησαν καί
συζητοΰν τα μέλη τοΰ Συμ¬
φώνου τής Βαγδάτης. Καί έφ' δ
«τον βεβαία οί έκεΐ συνελθόντες
συζητοΰν θέματα αφορώντα είς
το Σύμφωνον τούτο, ή Ελλάς
μόνον τυπικόν ενδιαφέρον θά είχε
νά επιδείξη ώς πρός οώτά.
Άλλά, Ιδού δτι πρίν άρχίσουν
α έπίσημοι συνεδριάσεις των Με
λών τού Συμφώνου, συνηντήθη-
σαν «έκ συμπτώσεως» είς την
τουρκικήν πρωτεύουσαν, δχι μό
νόν ό κ. Σέλγουϊν Λοϋδ καί ό κ.
Ζορλοϋ, άλλά καί ό σέρ Χ ι ού
Φούτ καϊ αύτάς ούτος ό κ. Φ:
οτερ Ντάλλας. Είναι ούτω φανε
ρόν, όλοφάνερον, δτι κατά την
λίαν διαφανή αυτήν συνάντησιν,
δέν πρόκειται απλώς νά άνταλλα
γοθν γνωμαι, άλλά νά «κατασκευ
ασθή> λύσις τού Κυπριακοΰ άρε
στή είς τούς Τούρκους, υπό τάς
εύλογίας τοΰ κ. Ντάλλας ό όποΐ
. ος θά φροντίση διά τα περαιτέρω
μεταβαίνων ό ΐδιος είς τάς Άθή
νας, ή άποστέλλων έκεΐ κανένα
ύψυπουργόν τού.
Αύται είναι σήμερον αί διαθέ
σεις των Άγγλοαμερικανών προ
στατών τής Ελευθερίας, οί όποί
οί άλλωστε συγκαλέσαντες τα Με
λη τού Συμφώνου τής Βαγδάτης,
ευρέθησαν αιφνιδίως ενώπιον όξυ
τάτων διαφωνιών καΐ διαπληκτι
σμών μεταξύ τούτων. Ενώπιον
τοιαύτης καταστάσεως πραγμά¬
ϊον οί "Αγγλοαμερικανοί και
οί Τοΰρκοι σπεύδουν νά «λυσουν»
κατά βοώλησιν τό δχληοον ζητη
μα τής Κύπρου, τό οποίον αλλω
οτ«, δπως γράφε. ό τουρκ.κος
τύττος, είναι «θέμο: άποκλειστι-
- κώς Άγγλο-τουρκικοΰ ενδιαφέρον
Ρ τος> είς τό οποίον «παραδόξως
άνομιγνύεται ή "Ελλάς.»
Είτε δμως ό Τδ.ος ό κ. Ντάλ
Χ* εΤτ€ ό Τ5ιος ό κ. Λόυδ_ε.
τίΛοΙοσδήποτε άγγελιοψόρος των
κορίση είς την Έλλάδα την «λύ
#ιν τής Άγκυρας» δς είναι 6έ
βσιος δτ. απλώς θά χάση τόν κό
ττον τού καί τόν καιρόν τού, δέ
θομένον δτ. τό ίερόν θέμα τής
Κύπρου είναι, κατ' αδιάσειστον
απόφασιν τού "Εθνους, τοποθετή
μίνον επί της άρχής της «/«
αθέσεως καί 5χ· επί των άπο.κ.ο
κρατ.κών άρχών τού ΣυμΦ«νου
τής Βαγδάτης καί τοΰ πνεύματος
τής Άγκυρας.
•Ο Έλλην,κός λαός δέν θά έ
-.τρέψη ττοτέ ή 'Ελλην.κη Κυπρος
ν4^ϋ5 όλοκαύτο,μα πρός Ικανο
ποίησιν καί επικράτησιν των άρ
τούτβν.
•-ΗΜΕΙΑ-
_ε ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ
Είμεθα άσυγχώρητοι, Κατα-
πληκτικά γεγονότα διαδραματί
ζονται είς την Κρήτην καΐ ήμεΐς
τα πληροφορούμεθα άπό.. τό ε¬
ξωτερικόν. Εξωτερικόν έν προ
κειμένω είναι ή ττολυαμαρτωλή
Ίσταμπούλ καΐπληροφοριοδότις
αυτής ή όνεκδιήγητος «Άξάι»».
Εύτυχώς, μέ την παρουσίαν πολ
λών ξένων προσωπικοτήτων ποθ
κινοϋται τώρα μεταξύ Κωνσταν
τινουπόλεως καί Άγκυρας καί
μέ τα εκτακτα μέτρα ασφαλείας
τταυ ώς έκ τούτου εχοι/ν λάβει
αί αρχαί, οί μποννταλ&δες πού
διαβάζουν την «Άξάμφ ίχασαν
την ευκαιρίαν νά διαρρήξουν τα
έλληνικά μαγαζιά καί νά έπι-
δοθοΰν είς τό προσφιλές των
σπόρ τοΰ πλιατσικολόγήματος
Καί ε"τσι ένή ήμεΐς την παρελ
θοΰσαν Παρασκευήν, πρωΐ-πρωί
άπηγχονίσαμεν είς την πλατεΐ
αν τοΰ Διοικητηρίου τόν Σουλει'-
μάν, τόν Σαμπάν, τόν Γιουσουφ
καί τόν Καντίρ έφέντην, οί προ
σφιλεΐς φίλοι καί σύμμσχοι μας
έκρατήθησαν καί δέν ίσφαϊξαν
τάς τόσας χιλιάδας των όμογε
νών μας είς Κωνσταντινούπολιν
Πάλιν καλά, άφοΰ μάλιστα, δ¬
πως άναφέρει τό τηλεγράφημα
τής «Άξάμ» οί έν Κρήτη Τοΰρ
κοι «ανέμενον σιωπηλοί όλόκλη
ρον την νύκτα είς την πλατείαν
(μ' αύτό τό κρύο...) και πάρη
κολούθησαν δακρύοντες τό τε-
τραπλοΰν έγκλημα».
Αύτός είναι ό λαός είς τόν
οποίον οί Άγγλοαμερικανοί χά
ριν των πετρελαίων προσεφέρον
πάσαν ηθικήν (;) καί ύλικήν υ¬
ποστήριξιν.
ριορισμοί ομ»ς δέν άσκοΰνται
μέ μεγάλην αύστηρότητα, ώστε
νά καταστή δυνατή ή εξοδος τοΰ
κόσμου έκ των οίκιών.
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ
ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
ΑΙ ταραχαί είς Λευκωσίαν σή
μζρον ή'ρχισαν,δταν Τοΰρκοι προ
έβησαν είς νέας διαδηλώσεις
είς τάς όδούς τής Τουρκικής συ
νοικίας τής πόλεως καί παρά
την σχετικήν άπαγόρευσιν. Τα
Βρεττανικά στρατεύματα έχρησι
μοποίησαν δακρυγόνους βόμβνς
πρός διάλυσιν των Τούρκων δια
δηλωτών. Τα Βρεττανικά στοα
τεύματα ήνοιξαν ττύρ, δταν αύτο
κίνητον τό οποίον διετάχθη νά
σταματήση ηρνήθη νά
ύπακούση είς την διαταγήν. Οί
έπιβαίνοντες τού αΰτοκινητοιι
δύο Τουρκοκύπριοι εφονεύθησαν
καί 6 τρίτος έτρουματίσθη.
Είς την 'Αμμόχωστον έξ αλ
Άλλαι πληροφορίαι
άναβιβάζουν τό σύνολον των φο
νευθέντων σημερο Τουρκοκυ—
πρίων είς έπτά, ένώ οί τραυμα¬
τίαι ύπερβαίνουν τους εκατόν.
Έξ αλλου, ώς ανεκοινώθη, τα
θυματα των χθεσινήν ταραχών
είναι δύο νεκροί καί υπέρ τούς
εκατόν τραυματίαι.
Ανταποκριται λέγουν δτι, ή
ι ώς τόν διαβεβαίωσαν αί Βρεττα
νικαί αρχαί, αί στρατιωτικαί επι
χειρήσεις θά διεκόπτοντο ευθύς
ώς θά Επαδον αί έκδηλώσεις
βίας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ
Ο Γραμματεύς τού Τουρκικου
Ανταποκρα γ ,
έπικράτησις ήρεμωτέρας άτμο- κόμματος «Ή Κύπρος είναι
Άποικιών κ. Λένοξ Μπόϋντ, δια
μαρτυρόμενος διά τα μέτρα τα
όποΐα ελήφθησαν υπό των Άγγλι
κων έν Κύπρω1 άρχών εναντίον
των Τουρκοκυπρίων. Είς την δια
μαρτυρίαν τού ομιλεί έπίσης διά
τόν δισμελισμόν τής νήσου και
λέγει δτι οί Τοΰρκοι καί οί Έλ¬
ληνες δέν δύνανται πλέον νά ζή-
σουν είρηνικά μαζί. Είς μήνυμά
τού έξ άλλου πρός τόν Τοΰρκον
πρωθυπουργόν, ζητεί την άμεσον
επέμβασιν τού.
""■Γ-"
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΒΗ ΠΗΓΗ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
Ο
Ι ΟΠΛΙΤΑΙ
ΤΩΝ ΤΕΑ
Ένας άπλίτης των ΤΕΑ άπε
πειράθη είς τό χωρίον Άγία Βαρ '
βάρα νά φονεύση προχθές Ενα
ομοχώριον τού. Τό γεγονός δέν
θά είχε Ιδιαιτέραν σημασίαν, πέ
ραν τού άξιοποίνου τής πράξεως
Εστω καί άν ό δράστης άνήκει
είς τα ΤΕΑ. Έκεΐνο δμως τό ο¬
ποίον» καθιστά την υπό κρίσιν
περίπτωσιν ίδιάζουσαν ,είναι τό
γεγονός δτι, ή απόπειρα τού φό
νού εγένετο, διά τοΰ δπλου τό
οποίον τό ΈλληνΊκά,ν Κράτος ένε
πιστευθή είς τόν δράστην καί δι'
δλως διαφόρους σκοπούς. Τό πε-
ριστατικόν , τής Άγίας Βαρβά-
ρας θά πρέπει νά αποτελέση, κα
τα την γνώμην μας, μίαν εύκαι
ρίαν διά τοθς άρμοδίους, δπως
έπανεξετάσουν τό ποίον, τόν χα-
ρακτήρα καί το ήθος, των άνδρών
οί όποΐοι άνήκουν είς την μεγ!
στής έθνικής σημασίας ύπηρεσ!
αν των ΤΕΑ. Άνδρες, οί όποΐοι,
είναι πιθανόν νά χρησιμοποιήσουν
τό δπλον πού τούς ένεπιστεύθη
ή πατρίς δι' ίδιοτελεΐς σκοπούς,
πολύ δέ περισσότερον διά νά φο
νεύουν συνανθρώπους των, άσφα
λώς δέν πρέπει νά Εχουν θέσιν
είς τα ΤΕΑ.
τ-τΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ
11 ΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΟΙ
Τό κόμμα των Φιλελευθέρων
δέν εχει άντιρρήσεις, ώς πρός
την εγκατάστασιν βάσεων άτο
μικών πυραύλων είς την χώραν
μας. 'Αντιρρήσεις δμως Εχει ώς
πρός την κυβέρνησιν Καραμαν-
λή, άπό την οποίαν καί διεκδι
κεΐ, διά λογαριασμόν τού, την
τιμήν τής εγκαταστάσεως. Αύτό
βεβαίως σημαίνει κατά κάποιον
τρόπον, δτι θά πρέπει νά προη
γηθή τής εγκαταστάσεως των
βάσεων, ή εγκατάστασις των Φι
λελευθέρων είς την εξουσίαν.
ΚΔικαιολογημένη λοιπόν ή άπό
ρία: Μήπως ή παρουσία των
Φιλελευθέρων είς την εξουσίαν,
θά καταστήση περισσότερον εύ
θύβολους τούς Άμερικανικούς
πυραύλους; "Η μήπως θά κάμη
όλγώτερον καταστροφικούς τούς
Σοβιετικος;
ρΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
2ον
Ο ΒΩΞΙΤΗΣ
Κατά τό 1926 ή Ελλάς έξηγ
γαγε 440 τόννούς βωξίτου. Με¬
τά παρέλευσιν τριάντα έτών, κα
τα τό 1956, ή Ελλάς εξήγαγε
669.447 τόννους είσπράξεως 3.
508.000 δολλάρια. Είς τα συγ
γράμματα τού 1926 ό βωξίτης
άναφέρεται τελευταΐος είς τόν
πίνακα των έλλην ι κων όρυκτών.
Σήμερον γνωρίζομεν δτι ή Έλ
λάς εχει πλουσιώτατα άποθε-
ματα τού εΰγενούς τούτου όρυ-
κτού ύπολογ ιζόμενα μεταξύ 100
καί 500 έκατομμυρίων τόννων.
Βωξίται ίιπάρχουν είς Παρνασ-
σόν, Γκιώναν, Οΐτην, είς την πε
ριοχήν Μεγάρων — Μάνδρας—
Ελευσίνος, είς 'Αργολιδοκοριν-
θίαν, είς Εϋβοιαν και τάς νή-
σους Σάμον καί Άμοργόν. Ση¬
μειωτέον δτι ό ελληνικάς βωξί
της £χει περιεκτικότητα άλουμι
νίου 55% ϊως 60%.
"Ηδη καταρτίζονται αί μελέ¬
ται διά την εγκατάστασιν βιο
μηχανιών κατασκευής άλουμίνας
και άλουμινίου, ήτις θά έξασφα
λίση συναλλαγματικόν δφελος
είς την χώραν άνυπολόγιστον.
Παραδείγματι κώς άς άναψερθή
δτι οί 669.447 τόννοι τής περυ
σινης έξαγωγής βωξίτου, εάν
υφίσταντο μεταλλουργικήνκατερ
γασίαν θά παρηγον 160.000 τόν
νους καθαροΰ άλουμι νίου, τό ο¬
ποίον πωλούμενον πρός 550
δολλάρια κατά τόννον — δσον
ήτο ή διεθνής τιμή κατά τό1956
—- θά προσέφερεν είς την χώραν
88 έκατομμύρια δολλάρια. Το
υπό μελέτιιν εργοστάσιον θά
είναι αρχικώς δυναμικότητος
τταραγωγής 80.000 μετάλου, ό>
ξίας 40 έκατομμυριίων δολλα-
ρίων
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ
Κατά τό 1926 ή Ελλάς έξη
γαγε 44.253 τόννους σιδίΐρομε
ταλλεύματος. Κατά τό 1956 έξη
γαγε 309.779 τόννους διά τούς
όποίους είσέπραξε 2.723.000
ΕΚ ΧΕΙΛΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΔΡΙΜΥΤΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ
Ό Δήμαρχος διέταξε νά καύσουν
τα τετράδια έκθέσεων των μαθη-
τών!
ΣΚΙΒΕ (Δανία) .— Οί μι-
κροί μαθηταί τοΰ Γυμνασίου τής
Σκίβε, είχον προσκληθη πρό ή
ΗΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ~
Ήτο μόνος ό κ. Μεντερές. Διά
τούτο εκάλεσε τόν φίλον τού κ.
Λοϋδ. Καϊ οί δύο μαζί έκάλεσαν
τόν κ. Ντάλλας καί ετσι έγιναν
τρείς. Καί οί τρείς επεδόθησαν
άμέσως είς την ανεύρεσιν τού α¬
γνώστου Χ. Πρός στιγμήν ένόμι
σαν δτι τόν έπέτυχαν έν τώ προ
σώπω τού άξιοτίμου σέρ Χ ι ου
Φούτ. Άλλ' 6 δυστυχής αϋτός
λόρδος (τοΰ όποΓου τό δνομα είς
την γλώσσαν τού σημαίνει πόδα
ρι) κάθε αλλο παρά διενοηθη νά
πατήση ποδάρι και νά ίσχυρισθή
δτι αύτάς είναι ό ζητούμενος Χ.
Εγνώριζε καλά ό άτυχής ότι ό
ζητούμενος αύτάς παραμένει ττάν
τοτε άγνωστος, άθέατος, άσύλλη
τττος καΐ δμως ττανίσχυρος. Πώς
θέλετε καί πώς ήμπορεΐτε νά τόν
άναπληρώσετε; Και πώς ημπορεί
τβ νά τοΰ έπεβάλλετε άποφάσεις
πού έλάβατε έν άπουσία τού;
ΟΊ τρείς μαθηματικοι τής άποι
κιοκρατίας επεδόθησαν δύσθυμοι
είς την λύσιν τοΰ όδυνηροΰ προ
βλήματος κα! τελικώς έγκατέλει
ψαν τάς προσπαθείας των. Δέν
κατέστη δυνατόν νά εύρουν τόν
άγνωστον (πού έν τούτοις είναι
πασίγνΜστος) καί έξαπέλυσαν
τάς άμαρτωλάς σκέψεις των., είς
τό άγνωστον.
Οί κ.κ. θεοχάρης καί Εμμα μερών υπό τοΰ Δημάρχου τής πό
νουήλ Παπαδάκης είχον την κα λεως, δπως παρακολουθήσουν
λωσύνην νά άποστείλουν είς τα τάς συνεδριάσεις τού Δημοτικοΰ
γραφεΐα μας τό ποσόν των 6ρο Συμβουλίου, ίνα έκφράσουν έγ
χμών χιλίων (1.000) μέ την πά γράφως τάς παρατηρήσεις των.
ράκλησιν νά κατανείμωμεν τού- Πράγματι, Εκαστος των μάθη τώ ν
το έξ Ί'σου μεταξύ τού Βρεφοκο μετά την συνεδρίασιν έγραψε μί
μείου, τής Χριστιανικής Ένώσε αν Εκθεσιν μέ τάς προσωπικάς
ως «"Αγιος Ματθαϊος», τού «Φά τού κρίσεις επί τής συμπεριφο
ρου Τυφλών» καΐ τού «Τμήμσ- ράς των Δημοτικών Συμβούλων
τος Αίμοδοσίας τοΰ Έλληνικοΰ καΐ τού Δημάρχου. Αί κρίσεις
Έρυθροΰ Σταυροϋ, είς μνήμην δμως ήσαν αύστηραΐ καί τα συμ
τού αποβιώσαντος πατρός των περάσματα των υπήρξαν τσου
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ. χτερά καί είλικρινη, περιγράψον
• Ευχαριστούντες θερμώς, πά τα μάλιστα μέ τα μελανώτερα
ρακαλοϋμεν τα υπέρ ών αί δω χρώματα τούς Δημοτικούς αρ-
ρεαί εύαγή Ιδρύματα δπως άπο χοντας. Κατόπιν τούτου ό Δή
στείλουν είς τα γραφεΐα μας έ μαρχος διέταξε νά καύσουν τα
ξωφλημένας άποδείξεις έκ Βρα τετράδια των μαθητών, με τας
χμών βιακοσίων πεντήκοντα έλάχιστα κΐολακευτικας ταύτας
(250) πρός ανάληψιν τοθ ποσοθ κρίσεις βσον δι' αυτόν, δσον και
δολλάρια. Ήδη διεξάγονται δια
ττραγματεύσεις διά την ίδρυσιν
βιομηχανίας παραγωγής χυτο-
σιδήρου καΐ χάλυβος, δυναμικό
τητος 300.000 τόννων ετησίως.
Ή ώς άνω βιομηχανία θά άνα-
λίσκη 600.000 τόννους έγχωρί
ου σιδηρομεταλλεύματος, θά προ
καλέση δέ συναλλαγματικήν^ ώ
φέλειαν 35-40 έκατομμυρίων
δολλαρίων ετησίως.
Είς τα ώς άνω κοιτάσματα
πρέπει νά προστεθοΰν και τα σι
δήρονικελιοΰχα μεταλλεύματα
των οποίων ή έξαγωγή διά πρώ
την φοράν ήρχισεν είς την Έλ¬
λάδα κατά τό 1954. Άπό τού
ίτους αυτού, μέχρι τέλους τού
1956, ή παραγωγή σιδηρονικε-
λιούχων μεταλλευμάτων ανήλθεν
είς τό ποσόν των 189.800 τόν
νων.
Ή άξιοποίησις των είς την πε
ριοχήν τού Νομοΰ Κοζάνης υφι¬
σταμένων κοιτασμάτων χρωμί—
ο υδιά συγχρονισμένων μηχανι¬
κόν έγκαταστάσεωνή Εναρξις λει
τουργίας είς την Λάρυμναν τοΰ
ίργοστασίου παραγωγή σιδη—
ρονικελίου, διά τηςέκμεταλλεύσε
ως των είς την περιοχήν ταύτην
περιφήμων σιδηρονικελιούχων
μεταλλευμάτων καί ή είς "την νή
σον Μύκονον άξιόλογος νέα έκ
μετάλλευσις βαρυτίνης όδηγοΰν
είς αίσιόδοξον προοπτικήνν περί
έντατικωτέρας είς τό μέλλον
μεταλλευτικής δραστηριό—ιτος
και δημιουργίας νέων μεταλλευ
Τι κων κέντρων ιε)ς την χώραν
μας.
Διά νά καταστήσωμεν σαφέ¬
στερον την είκόνα ,ας προσθέ¬
σωμεν δτι τό γενικόν σύνολονπα
Γ—*·*«»---»»»«·**·'-*-~*-«~'
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ, ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΕΝΤΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ... ΗΡΩΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
τούτου.
τούς συμβούλους το>.
ΣΑΤΟΥΡΟΥ.—Οί κάτοικοι
τής περιοχής Σατουρού, είδον
Εκπληκτοι πρό ημερών νά προ
σγειώνεται πλησίον τής πόλεως
των Ενα άεροσκάφος αγνώστου
προελεύσεως. Έξ αυτού άπεβι
βάσθησαν δύο παράξενοι μελα
χρινοί τύποι, οί όποΐοι καΐ ήρ
χισαν νά ερωτούν όγγλιστί ποΐ
ος ήτο ό συντομώτερος αύτοκινη
τόδρομος διά την... Νέαν Ύόρ
κην! "Οταν δέ τούς εδόθη ή έ
ξήγησις δτι δέν ευρίσκοντο είς
Αμερικήν άλλά είς την Γαλλί
αν, οθτοι εξέφρασαν την εκτιλη
ξιν των διά τό πάθη μ α των. Ώς
εξηκριβώθη δέ έκ των ύστέρων
οί έν λόγω έπιβάται, ήσαν Πορ
τογάλλοι, κάτοικοι των νήσων
'Αζόρες τού Ατλαντικόν 'Ωκεα
νού. Ούτοι, επιθυμούντες νά με
ταναστεύσουν είς Ηνωμένας Πό
λιτείας κατώρθωσαν νά ίιπεξαί-
ρεσουν αμερικανικόν στρατιωτι
κόν άεροπλάνον μετά τοΰ όποί
ου ήλπιζον νά φθάσουν είς τόν
προορισμόν των. 'Αντί δμως νά
κατενθυνθοΰν πρός τόν Νέον Κ ό
σμόν, Ελαβον εσφαλμένην άγου
σαν κα ίσυγκεκριμένως^ πρός
τόν... Παλαιόν, δπου καί ττροοε
γειώθησαν άναγκαστικώς. ΟΙ
δύο Πορτογάλοι παρε'~Λ
ώς ήτο επόμενον, είς τέ
κανικάς αρχάς, αί οποίαι άφοΰ
τούς στείλουν καί πάλι ι είς Ά
ζόρες, θά τούς εΐσαγάγουν είς
δίκην επί κλοπή.
ραγωγής μεταλλευτικών προϊόν
των κατά τό 1956, έν συγκρί-
σει πρός τό προττολεμικόν £τος
1938, εδιπλασιάσθη, τό δέ ΰψος
των είς τό εξωτερικόν πωλήσε-
ων ηυξήθη έναντι τοΰ αυτού ε-
ττους 1938, κατά 76% περίπου.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΡΑ¬
ΓΩΓΗΣ
Κατά τό ετος 1938 τόννοι 1.
240.425.
Κααά το έτος 1956 τόννοι
2.515.080.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΩΛΗ-
©ΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙ¬
ΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
Κατά τό ετος 1938 τόννοι
830.877.
Κατά τό ϊτος 1956 τόννοι
463.817.
Ή σημαντική αυτή αύξησις
παραγωγής κατά τό Ετος 1956
παρετηρήθη κυρίως είς τα εξής
μεταλλευτικά προΐόντα καί κα¬
τά την σημειουμένην Εναντι ε¬
νός εκάστου επι πλέον διαψο
ράν πρός τό άμέσως προηγού
μενον Ετος 1955:
ΧΑΝΙΑ 28.—Την παρελθού¬
σαν Κυριακήν επραγματοποιήθη
είς Χανιά Παγκρήτιος συγκέν¬
τρωσις βομβοπλήκτων καί πυρο
παθών. Είς την συγκέντρωσιν
πλήν των εκπροσωπών των βομ¬
βοπλήκτων —Πυροπαθών έξ δλων
των διαμερ,σμάτων τής Κρήτης
παρέστησαν έπίσης Κρήτα. 6ου
λευται, ως καί ό βουλευτής Πε.-
ραιώς κ. Σαββόπουλος.
Έκ τοϋ Νομού μας μετέσχον
ό έκπροσωπος των βομβοπλή¬
κτων Ηρακλείου κ. Ζέης καί
Τυμπακίου κ. Νικ. Παπουτσάκης.
Έττίσης έξ Ανωγείων Μυλοποτά
μου παρέστησαν ό Δήμαρχος κ.
Γ. Μανουράς καί ό κ. Άντ. Κε-
Φαλογιάννης. .
^ Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώ
μιλησεν ό πρόεδρος τής Ενώσε¬
ως βομβσπλήκτων Χανίων κ. Τζα
νουδάκης, ό Δήμαρχος Χανίων
κ. Μουντάκης, ό κ. Ζέης, ό Δή¬
μαρχος Ανωγείων κ. Μανουράς
καί ό έκπρόσωπος των βομβοπλή
κτων Τυμπακίου κ. Παπουτσά¬
κης. Άπαντες οί όμιλητα! έξέθε
σαν τάς καταστροφάς τάς οποί¬
ας ύπέστησαν ο! βομβόπληκτοι
καί πυροπαθεΐς κατά την διάρ¬
κειαν τού πολέμου καί ετόνισεν
την ανάγκην δπως τύχουν άπο-
ζημιώσεως έκ των πολεμικών έ-
πανορθώσΐων.
Τέ>ος έξΐεδόθη ψήφιΐσμα, είς
τό οποίον διατί—οΰνται τα αίτή
ματα των βομβοπλήκτων.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό ψήφΐσμα ζητεί:
1) "Γήν χορήγησιν άτόκων δα
νείων είς "τούς μή τυχόντας οΐασ
δήποτε αληθείας, ίσου δέ πρός
τα 20)100 τής ζημίας εκάστου
καί τόν συμψηφισμόν τού δανεί-
ου τούτου πρός τό όριστικοποιη
βησόμενον τελικώς ποσόν τής ά-
ποζημιώσεως εκάστου.
2) Την άμεσον μεταφοράν είς
είδικόν λογαριασμόν τής είς έκα
στον οφειλομένης άποζημιώσεως
και την άναγραφήν είς χρέωσιν
τοθ λογαριασμόΰ τούτου, παντός
όψειλομένου έκ φόρων οϊασδήπο
τε κατηγορίας, εντελλομένων των
Δημοσίων Ταμείων δπως ανακό¬
ψουν πάβταν δίωξιν διά φόρους
πρός τό Δημόσιον παντός Πολε-
μοπαθούς.
Χρωμΐται 211%.
Σ ιδηρομεταλλεύματα
©ειοΰχα μικτά 99%.
Βωξίται 39%.
Βαρΐυτΐνη 34%.
Μόλυβδος 30%
Ψευδαργυρος 29%.
Άλλά ή έλληνική γή
70%.
3) Την άμεσον λήψιν των κά- πετείου.
ΤΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
τωθι μέτρων:
α) Έπαναφορά των Συντάξε-
ων άμάχου πληθυσμοΰ.
β) Την άπαλλαγήν άπό των
έκπαιδευτικών τελών των τέκνων
των Πολεμοπαθ^ν έν γένει καί
την ακύρωσιν πάντων των έκκρε-
μών σχετικών ένταλμάτων.
Υ) Την άπαλλαγήν όπωσδή-
ποτε άπό τής άπειλουμένης φο-
ρολογίας άκαλύπτων χώρων παν
τος οίκοπέδου καταστραψείσης
έκ πολεμικών γεγονότων οίκοδο-
Μής, μέχρις άποζημιώσεως ταύ¬
της.
δ) Την άμεσον άπαλλαγήν
των Πολεμοπαθών άπό τής κα-
ταβολής μισθωματων είς τα πά
ραχωρηθέντα αυτοίς διαμερίσμα-
'ιτα κρατικών πολυκατοικιών ή
άνεξάρτητα κρατικά οίκήματα κα
θώς καί την οριστικήν παραχώ¬
ρησιν τούτων είς αύτούς Εναντι
των δικαισυμένων άποζημιώσεων
Ετι δέ την ακύρωσιν έκδοθέντων
σχετικών ένταλμάτων διά καθυ-
στερούμενα μισθώματα.
4} ^Τόν καταρτισμόν Διακομ-
ματικής Έπιτροττής τη συμμε-
τοχή αίρετών εκπροσωπών των
Όργανωσεων ήτις Έπιτροπη νά
καταρτίση έντός μηνός σχέδιον
Νόμου διά την οριστικήν επίλυ¬
σιν τοΰ ζητήματος άποζημιώσε¬
ων ημών.
5) Την απομάκρυνσιν άπό τάς
Υπηρεσίας Υπουργείων πάντων
έκείνων οΐτινες λόγω άμελείας,
άμαθείας, ή άλλου τινός λόγου
δέν έμερίμνησαν εγκαίρως διά
τάς διεκδικήσεις των δικαιωμά-
των τής Ελλάδος, κρατικών καί
ίδιωτικών έναντι των τέως έχθρι
κων χωρών καί την παραπομπή
αυτών είς τόν Εισαγγελίαν πρός
Ερευναν των αίτίων τής τόσον
καταστρεπτικής, διά την χώραν
καί τόν λαόν παραλείψεώς τω*
ταύτης.
6) Την χρησιμοποίησιν τού κ.
Εύαγγέλου Σαββοπούλου βου¬
λευτού Πειραιώς δστις επί έτη
είδικώς εμελέτησεν έν Ελλάδι
καί έν τώ εξωτερικώ τα ζητήμα-
τά μας, είς ϋπεύθυνον θέσιν ά¬
πό τής οποίας νά προβή είς την
επίλυσιν τούτων.
7) Την αναγνώρισιν τής μά-
χης τής Κρήτης ώς Έθνικής Έ-
ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ
«ο
Τελειώσανε νομίζω τα ψέμα-
τα, τό άρδευτικό 2ργο τής Φοι-,
νικιάς παίρνει όριστικά τό δρόμο
τής πραγματοποιήσεως.
'Η περιψέρεια της Φοινικιάς
καί κάτω στό ξεροπόταμο, μιά
περιοχή πού συνθέτει τόν όμφα
λό τού Νομοΰ θά αποκτήση τα
μέσα καί τή δυνατότητα μιάς
πλήρους άξιοποιήσεως μέ την έ-
ξυγίανσι καί την πλήρη έκμε-
τάλλευσι τής παραγωγικότητας
της.
είναι
πλουσία καΐ είς λατομικά προϊ
όντα. "Αστριοι, καολίνη, κίσση
ρις, άπαντώνται είς μεγάλας
ποσότητας καΐ είς την ήπειρω
τικήν καΐ είς την νησιωτικήν
Έλλάδα.
Ή θηραϊκή γή είναι έκ των
γνωστοτέρων λατομικών προϊόν
των μας είς τό έξωτερικόν. "Ε¬
χει χρησιμοποιηθή διά τή κατα
σκευήν προκυμαιών καΐ διαφό¬
ρων λιμενικών Εργων, σημαντι¬
κήν λιμένων τής Μεσογείου, ώς
τής Άλεξανδρείας καΐ τής Τερ , . Λ, . -, , . , ,
γέστης Ικσι «νεοαση τη σταθμη τού σίων έπενδύσεων τοΰ Κρατικοΰ
Ό ελληνικάς μπεντονίτης θεώ ττολιτισμρθ μας. _ _ προϋπολογισμού έξαγγελθέν με-
Ή στρεμματική απόδοσις θά
ύπερδιπλασιασθή καί ό αγροτι¬
κάς μόχθος θά βρή τή πρέπουσα
άμοιβή τού, χάριν τής γενικώτε
ρης εύημερίας τού τόπου.
Ένα εργο σοβαρώτατο θά
-. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
γιά την άνεύρεσι ύπογείων υδά¬
των πού μέ την ένίσχυσί τους
θά καταστήσουν τό Εργο πλέον
άποδοτικό κι' όσφαλισμένο.
Άπό καιρόέπίσης όείδικόςγεωλό
γος καθηγητής κ. Ψαριανός έ-
νεργεΐ την έδαφολογική έξέτασι
τής περιφερείας ώστε άπά πά¬
σης πλευράς ή έπιστημονική τε
λειότης τού χρησιμωτάτου Εργου
νά είναι πλήρης.
Τό Ύπουργείο Γεωργίας είς
την άρμοδιότητα τοΰ όποίου άνή
κουν τα έγγειοβελτικά Εργα ά-
νεγνώρισε τή σημασία τού και
τό περιέλαβεν είς τό έφετεινό
ττρόγραμμα και δλα δείχνουν
πώς ή εκτέλεσις τού θά αρχίση
έντός τού 1958 χρηματοδοτουμέ
μπή στά ένεργητικό τοΰ τόπου !νου έκ τού κονδυλίου των δημσ-
ρεϊται έπίσης ώς έξσιρετικής
ποιότητος. Άξιόλογα κοιτάσμα
τα τούτου ύπάρχουν είς την Μή
λον, άνήκοντα είς την τάξιν τής
δεκάδος έκατοίμμυρίων τόννων.
Άπό τού Ετους Λ 949, δτε τό
πρώτον ανεκαλύφθησαν τίς την
Έλλάδα, ή εκμετάλλευσις μπεν
τονίτου αποτελεί αντικείμενον
σοβαρών προσπαθειών. "Ηδη πό
σότητες αυτού έξάγονται είς
τό εξωτερικόν δπου ευρίσκει
ευκολον τοποθέτησιν και λόγω
τής ποιότητος τού καί λόγωτών
πολλαπλών έφαρμογών πού Εχει
είς την βιομηχανίαν.
Μάρμαρα έξαιρετκής ποιότητος
ύπάρχουν είς δλην την Έλλάδα
Ή συστηματικωτέρα έκμετάλλευ
Α---------------ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ
ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ
ΕΙΣ ΙΤΑΛΟΣ ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΝ
ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗΝ ΤΟΝ ΝΗΝΑ!
Περιμένει δέ ήμίσειαν ώραν είς
την «ουράν» διά νά ττάρη... τα
λεπτά
ΠΕΤΣΟΥΟΛΙ (Ιταλία) .—
Την μικροτέραν σύνταξιν είς
ολόκληρον κόσμον λαμβάνει, ά
ναμφΐβόλως, ό Ιταλός Λεόνε
Μά καί ψυχολογικά θά έπιδρά
ση στόν άγροτικό μας κόσμο
πού θά παραδει ν'ματιστή γιά μιά
ευρύτερη κοινή καί ότομική
πρσίσπάθεια έγγειοβελτικών Ερ¬
γων, πού τόσο τα καθιστοΰν έ-
πιβεβλημμένα οί καιροί καί ή
έθνική άνάγκη κι' έπιταγή..
Π' αΰτό ό αγροτικάς κόσμος
τής περιφερείας μέ έκδηλο ϊκανο
ποίησι παρακολουθεΤ τα σχετικά
μέ τή πρόοδο καΐ έξέλιξι τοΰ ζή
τήματος.
"Ήδη ή όριστική μελέτη εχει
περατωθή καί άπό μηνός αννερ-
γεΐα τοΰ Ύπουργ. Γεωργίας μέ
γεωτρύπανα έκτελοΰν γεωτρήσεις
μερον τό έβδομηκοστόν Ετος τής
ήλικίας τού, ΰποχρεοΰται νά με
ταβαίνη κάθε μήνα είς τό τοπι
κόν παράρτημα τοΰ Δημοσίου
Ταμείου διά νά λαμβάνη άπό αύ
τό τό εΰτελέστατον καί κυριολε
κτικώς γε,Χοϊον ποσόν των 10
λιρεττών, ήτοι μιάς δραχμής.
Διά νά λάβη δέ τα χρήματα ταΰ
τα, ό άτυχής ντέ Λορέντζα, ό
οποίος σημειωτέον, φέρει καί
τόν τίτλον τοΰ ΰποκόμητος
ΰποχρεοΰται νά αναμέ¬
νη την σειράν τού έπΐ ήμίσειαν
σχεδόν ώραν Εξωθι τοΰ δημοσίου
ταμείου διά νά πληρωθή. Έν
συνεχεία καΐ άφού λάβη την συν
ταξύ των υπό εκτέλεσιν ίργων
υπό τοΰ ίδίου τοΰ κ. Πρωθυπουρ
γοθ.
Επί τή εΰκαιρία πρέπει νά το
νισθή πώς ό τομεύς των έγγειο¬
βελτικών Εργων μικρών καί με-
γάλων πού άποσκοποϋν είς την
πρόοδο τής Γεωργίας πρέπει νά
άφεθή άποκλειστικά στό ύπουρ¬
γείο Γεωργίας γιατι καί στό κύ
κλο τής δράσεώς τού άνήκουν
καϊ ό συντονισμός τής προσπα¬
θείας τό επιβάλλει χάριν τής
προόδου τής ύπαίθρου πού οτφα
δάζει κάτω άπό την ύποανάπτυ-
ξι καϊ τις τεχνικες έλλείψεις
Τό κράτος πρέπει νά αντιλη¬
φθή αύτη την άνάγκη καϊ νά
φροντίση την έλληνική ΰπαιθρο
πού παρά την έγκατάλειψι της
τή τρομαχτική αποτελεί την ά-
στείρευτη πηγή τής έθνικής εύη
μερίας καί προκοπής.
Ό Νομός Ηρακλείου προσφέ
ρεται γιά πολλά τέτοια Εργα μι
κρά καί μεσαία πού πρέπει νά
γίνουν/ μέ τή κρατική στοργή
καί ύπόδειξι γιατί άποτελοΰν
άνάγκη έπιταχτική Ετσι πού οί
βροχοπτώσεις δλο κι' όλιγοστεύ-
ουν.
Έν πάση περιπτώσει το φράγ
μα τής Φοινικιάς 6έν είναι πλέ¬
ον χείμαρρος χάρις είς τό ένδια
φέρον τής Κυβερνήσεως κα1 είβι
ντέ Λορέντζα. Οίτος δγων σή τας πού λαμβάνει.
τάξιν τού ό Λορέντζα κατευθύνε (κά τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας
ται είς τό γειτονικόν καπνοπω ιΚαΐ τοΰ κ. Κρασαδάκη ό οποίος
λεΐον, άπ' δπου καί άγοράζει αντελήφθη πρώτος τή σημασία
ίνα σιγαρέττο μέ τάς 10 λιρέτ
-ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑ
ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥΣΤΡΑΤΑΚΗ
Γ' ΤΕΛΕΤΑΙΟΝ
Χράνια Εχουνε περάσει άπό
τότε ποΰ ό Καζαντζής κι ό Δερ-
μιτζής, τολμηροί έξερευνητές 6άλ
θηκαν νά πατήσουν τ' άπάτητα
6άθη τού Χά καΐ νά βρεθουνεγιά
λίγες ώρες καταπιωμένοι άπό τό
φοβερό βράχινο χάσμα.
Καϊ σήμερα άκόμη, ΰστερα ά
πό τόσα χρόνια, δταν έκεΐ στό
χωριό σέ μιά γωνιά τού καφε-
νείου ό Καζαντζής είναι στά κέ-
φια τού, μαζεύονται όλόγυρά τού
οί χωρ ι ανο 1 κι έκεΐνος αρχινά νά
τοϋς λέει την Ίστορία τοΰ Χά.
—Σάν κατεβήκαμε κάτω στό
πάτο τοΰ Χά, ενα σύγκρυο μάς
πέρασε τό κορμι. Τα νερά πεν-
τακάθαρα κ ι άφρισμένα ριχτάρι
ζαν άπό τό Ενα ριχτάρι στό άλ-
λο καί ό ήχος τους γέμιζε μέ μιά
δαδούρα δλο τό Χά. Τα νερά
καθώς ξενέριζαν άπό τή συρμή
τοΰ ποταμοΰ στέρνιαζαν σέ 6α-
θειούς κολύμπους καί μεΐς 6ου-
τηγμένοι ώς την κοιλιά προσπα
θούσαμε νά περάσωμε. Γιά ν" ά-
νεβοΰμε άπό τή μιά ώς την άλλη
άπότομη κατεβασιά, άνοίγαμε
τρύπες, στερεώναμε δσο μπο-
ρούσαμε τίς κρεμαστές σκάλε
καϊ μέ κίντυνο ι/ά τσακιστοΰμε,
καταχτήσαμε βήμα πρός βήμα
τή δύσκολη πορεία μας. Στά
σκοτεινά σύρριζα των βράχων
τα ύδρόχαρα καΐ λάγνα βρυγιά
σάΐλευαν σάν διωγμένες ινυχές
τής ήλιόχαρης πράσινης ζωής.
'Όλα έκεΐ κάτω μεγάλωναν. Κ ι
ή φωνή κι οί θόρυβοι, καί τό
μούρμουρο τοΰ νεροΰ καί τα πά- ινυυμι ττεσαμε μ£
τήμαΐβ κάΐ τό πέταμα κι ή άνα Ιπητη όργή τους.
ττνιά μας.
Σύννεφο τα περιστέρια πετοΰ
σαν πάνω άπό τα κεφάλι μας.
Νοιώσανε την ανθρωπίνη παρου¬
σία καί ξεσμιλιωθήκανε άπό την
ησυχη κατοικία τους. Χιλιάδες
άγριοπερίστερα γεννοβολοΰν μέ¬
σα στίς άπείραχτες φωληές καί
τληθαίνουν τή φτερωτή περουσία
τους. Ένας εχθράς μόνο τα πά
ίκχμονεύει κι επιβουλεύεται τή
ζωή τους. Τα δρνια.
Άετοί, βιτσίλες, λούπηδες
Κι ό Δημήτρης ό Καζαντζής-{νέ6ηκο: τέσσερα—πέντε σκαλοπά
συνεχίζει τή διήγησή τού:
—Τρείς δυσκολες ώρες χρειά-
στηκαν νά περπατήσουμε λίγη ά
πόστασι μέσα στόν έφιαλτικό
Χά, στήν άπέραντη φωληά των
φτερωτών καί των σερπετών.
Μά νά προχωρήσουμε περισσό
τερο ήταν άδύνατο. ΟΙ κακοτο-
πιές μάς κόδανε τό δρόμο, ή έ-
ρημιά καΐ ή μουλιασμένη άναδο-
σιά πού άπλώνει ή άθαλπώρη-
ΤΠ Υη, μάς γέμισαν δέος καΐ ά-
γωνία την ψυχή.
Παίρνομε τόν κατήφορο στά
χνάρια ττού'χε χαράξει τ' άνέβα
σμα, γιά νά βροΰμε την κρεμα-
σμένη άνεμόσκαλα.
—Σέ μιά στιγμή, λέει ό Κα
ζαντζης, στρίβω ψηλά τό κεφάλι
νά δώ λίγο φωτισμένο οΰρσνό
Φαλκόνια, γεράκια, κολιανοί, δλα ττού τόσες ώρες τόν είχα οτερη-
τουτα τα σαρκοβόρα πουλιά φω θεΐ, έκεΐ κάτω. Σ' ίνα άρκετό ύ-
λιαζουνε μέσα στό Χά. Είναι δι ψος σέ μιά κουφάλα τού βράχου
κο τους τό βασίλειο τουτο. Καί 6υό δπλερα άετόπουλα εΐδα νά
τια στήν κρεμασμένη άνεμόσκα¬
λα^ στάθήκα: μπροστα στήν άετο
φωληά κ ι άπλωσα τό χέρι μου
νά πιάσω τ' άετόπουλα. Μά δτι
έγινε κείνη τή στιγμή δέν περι-
γράφεται. Ένοιωσα σάν άστρα-
πή νά χύνεται κατά πάνω μου ό
άβΝ-Ος, γαντζώνει τα σιδερένια
τού άγκίστρια στόν ώμο καί νά
γυρεύει μέ λύσσα νά μου ραμφί
σει τό κεφάλι. Τόν άδραξα άπό
τό λαιμό γερά κ ι άρχισα νά φω-
νάζω. Μ' Ενα σάλτο στή σκάλα
πρόφτασε ό Δερμιτζής ό για-
τρός, τοΰ ξεκόλλησε τ' άρπαχτι-
κά τού ποδάρια άπό τόν ώμο
και μαζί τόν κουβαλήσαμε κάτω
βαρύ σάν πρόβατο.
Μά πού νά τόν κουβαλήσης!
Άστίκωτος ήταν ό παντέρμος,
λέει ό Καζαντζής. Τόν έχτελέσα
με έκεΐ επι τόπου μέ τό τσεκού-
ρι καί τόν άφήκαμε νά τόν φάνε
μεις που τολμήσαμε νά τό πατή
πέσαμε μέσα στήν άδυσώ
βγάνουν τό κεφάλι τους, νά τό
τρεμουλιάζουν σάν νιογέννητα
δταν τού πειράξεις τάετόπουλα.
ιΗ ώρα ήταν περασμένη. 2ω
οτήκαμε τό τσβκούρι και τόν
κασμά καΐ μέ μιγάλο κόπο άνε-
βήκαμε τα έκατό πενήντα σκα-
λιά τής άνεμοσκαλαζ πού μας
φέρανε στήν έπιφάνεΐα.
Ό ήλιος πήγαινε στή δύσή
τοι», καί τό μεγάλο σκοτάδι άρ··
χιζε νά γεμίζη τό Χά. Κάτω τδ
ριχτάρισμα τοΰ νεροθ Εφτανε
στήν άκοή μας σάν άπόκοβμή
βουή καί χιλιάδες περιστέρια πε
τουσαν νά κουρνιάσουν στ)ς φω¬
ληές τους.
Αύτό είναι τό μυστήριο τού
| Χά καθώς, μάς τί» παράδωσαν
Ενας άνήσυχος επιστήμονας κι ό
τολμηρός Καζαντζής πού τόλμή
σαν νά παραβιάσουν τό άδυτο
τοΰ άττλησίαστου τούτου χάους
καΐ καθώς ό όδοιπόρος τό άντι-
κρύζει άπό μακριά μέ τό δέος
τ' άλλα δρνια. Φοβηθήκαμι νά πού γεννά τό άγ»(ωστο καΐ ή έττι
τόν λευτερώσουμε Μπορεΐ μιά
δεύτερη έπίθεση νά μάς κόστιζε
κοντάβια καί νβ πιπιρίζουν. Ά- Ι τή ζ«ή. Είναι φοβεράς ό άιτός,
βολή τής τιτανικής κυριαρχίας.
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΧ
ΣΕΛΙΣ Χά
"ΜΕΣΟΓΕΪΟΣ,,
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΔΕΞΙ
ΟΣΟΙ, άψηΦώντας τή
βροχή καί τόν παγερ»
6ορηα τα βράδυ της περασμέ-
νης Δευτέρας, βγήκαν άττό τα
σπίτια τους καί πηγαν κι άκου
σαν σιή Λέσχη "Ηρακλείου «Ο
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ» μιά διά-
λεξι ττοΰ διωργάν«σε τό Λύκειο
των Έλληνίδοίν καί τού δόθη-
κε ό—ό τό γνωο-τό τής ιτόλης
μας δικηγόρο κ. Ιτέλιο Φιορά
κη, κέρδισσν, νομίζ», ττολλά. Ή
όμιλία αυτή, άττό την δ—οψι θε
ματος, έρχόταν νά αυξήση κατά
μιά τίς ττολλές, τίς δέκα χιλιά
δες τόσες, πού ϊγινβν στά διά
φορβ μέρη μ« την εύκαιρία τής
εβδομάδος τού παραστρατημέ-
νου ιταιδιοΰ. Ή έγκληματικότης
των άνηλίκων, τό ήθικό, κιτρίνι
σμα των πρωτόβγαλτων αυτών
μττουμποκκιών πρΐν άκόμα άπλώ
σουν τα πέταλά τους στόν τ)λιο
τής ζωής, άπασχόλησχ καί τόν
ώς αν» φμιλητή. ΕΤδε κ ι ούτος
καί διοτπίστωσε μέ φακό καί 6ά
σι χήν — λόγω τού έπαγγέλ-
ματός τού — προσΜτακή τού
πεΐρα, πώς δέν άποτελεϊται τού
λάχιστον στήν ττλειονότητά
τού, άπό Χερουβείμ καΐ Σερα-
φείμ ό παιδικός μας κόσμος.
Δέν είναι, είτε γιατϊ φταίει ή
κληρονο,μικότης, είτε γιατί ϊ-
τσι, τό θέλει ή άγωγή, δλα τα
παιδία άγγελούδια Έκεΐπού λίί-
πει τό θερμοκήττιο, ή ζεστή ο!
κογενειακή φωληά, δπου φυτεύ
ονται, καλλιεργοθνται, βλαστά
νούν κι άνθίζουν κρΐνα εύωδια-
στά, ίπτάρχει, φυσικά, ή χέρσα
γη, δττου, κατ' Ανάγκην, φκτρώ
νούν άγκάθιο. Σήμερο ομως,
—ήν έττοχή μας, τα άληθινά βερ
μοκήπια, έκεΐνα ττού συνθέτουν
ή εύγονία καΐ ή, τιίττοις καί ού
σία, καλή άνατροφη, δέν είναι
6σα ϊπρεπε νά είναι. Οί ττρσγμα
τικές οΐκογένειες, μέτόν άνώτε
ρο σκοπό καϊ τή θεϊα άττοστο
λή είναι στά χρόνιο μας λίγες..
Ποίος φταίει γι' αΰτό; Ποία ή
αΐτία;
Λ
ΠΟΙΟΣ φταίει! ΕΤττε ό ό-
μιλητής ττώς φταίει ό πόλεμος
μέ τις καταστροφές τού, τό γύ
ρισμα τής σφαίρας της έξελίξε
ως, ή άλλαγή των ήθών. Φταίει
τούτο πού ϊγινε, φτβίει έκεϊνο
πού δέν ϊγινε καϊ πού ίπρεπε
νά γίνη. Πάντως, δπως κ αν
ϊχουν τα ττράγμοτα, μιά είναι
ή πραγματικότης: "Οτι οί ά-
νήλικο» έγ*λπματίεςι — ^τρός
δόξαν της Ιδέας τής καλυτέρας
αυριον! — δλο καΐ πληθσ,ίνουν.
Πρέπει γι' αυτό οί γονεΐς, οί
κηδεμόνες, τό σκολειό, ή κοινω
νία, νά λάβουν τα μέτρα τους.
Νά φροντίσουν νά κρατήσουν δ
σο τους εΤναι δυνατόν, δπως
μποροΰν, τα παιδία πού κστά
κάποιο τρόπο προστατεύουν, ϊ
ξω άπό τα ϊλη τής άλητίίας.
Καΐ πρέπη οί άρμόδιοι, έκείνο
πού τό έπάγγελμα, μάλλον τό
λχιτούργημα πού άσκούν τούς
θέλει νάχουν νά κάμουν μέ μ·-
κρούς πού λοξοδρόμησαν, νά ξέ
ροι/ν πώς θά ένεργήσουν άττοτε
λεσματικά. Πώς θά τραβήξουν
τή νειόβγαλτη ΰπαρξι στόν ΐοιο
δρόμο, χωρΐς νά την τσαλακώ-
σουν, δίχως νά τής τσακίσουν
τα φτερά. Πώς θά τής δώθΌυν
τό χέρι, χωρις γάντι πλεγμένο
μέ ποπουλα κύκνων, γιά νά εί
ναι καθαρό, άττσλό στό αγγισμα
της τρυφερής ψυχής της. Πώς
θά γίνουν γιατροι θεραττευτές
τού κακοΰ κι δχι δικαστές και
τιμωροϊ τού. "Εγκλΐίει τό «πώς»
ούτό ττολλές δυσκολίες, γιννά
πολλά επιμέρους έροτηματικά,
άλλ' αύτά ϊχουν κάπως σήμερβ
άραιωθη, καθώς ό τωρινός δι-
καστής άνηλίκων ϊχει μπροοτά
τού, προκαθωρισμένο σέ άδρές
γραμμές τό άναμορψωτικό πρό
γραμμα πού θά ακολουθήση...
Τό παιδί είναι — άιτά την 6-
ποψι ψυχικόν λειτουργίαν —ϊ-
νας Ιδιόρρυθμος άνθρωπος κ ι 8
χι) .ιικρογραφίο: *ού μκγάλου.
Σάν τέτοιο ττέπει νά τό βλέ-
πομε καί στή ο—ρωτή κι όμαλή
τού ζ«ή, άλλά και στΐς —αρϊκ-
τρο/πές τού..
ΑΥΤΑ κ ι ολλα σχετικά κΤπε
ό κ. Φιοράκης. Καΐ δέ, μίλησε
αότός.
Μίλησαν, μιλοΰσαν καθ" δλη τή
διάρκεια της διαλέξεως, τα ζων
τανά παρβδείγματα, οί άριθμοί
τα στατιστικά βεδομένα. Κ ι έ¬
δει ξα ν, μέ την άδιάψευστη γλώσ
οτα τους, πολλές β—»υσή"μαντες
άλήθειες. Πλβγμένχχ κατάλληλα
και συναρμολογημένα σϊ Ινα σν
νολο δμορφο κι άρμονικό, άχτι
νοβολοΰσαν μόνο χρηο-ιμότητα
κι άξίσ. τΗταν πολύ—λευρο, πό
λύπτυχο τό θέμσ. Τό εΤδε ό ό
μιλητής άπ' δλες τού τις πλευ
ρές, πήρε δ,τ· νόμιζε
πώς «ξιζε, δπβια β>ή-
θεια κατά την γνώμη τού μπο-
ροΰσε νά ίχει προτκτική σημο>
σία, τή στήριξε πάνω στή ζωη
καί μάς την Ιδωσε. Και δέ βγή
κε στή διαλογή τού αύτη γελα
σμένος. Δέν ήσαν... £πεσ πτερό
εντα τα λόγια τού. Στηριξε την
όμιλία τού, δπως μ&ς εΐπε στόν
πρόλογό τού ό κ. Εισαγγελεύς,
στούς πνευματικούς τού όγκολί
θους. Γι' σύτό και πέτυχε. Δή
μιούργησε ϊτσι δριστες ^στούς
άκροατές έντυπώσεις καί και-
νοΰργιωσε έκεΐνες πό υεΤχαν δ
σοι στάθηκαν τυχεροί νά παρα
κολουθήσουν καΐ την έπίσης άρ
κετά μιλβτημένη επι παροΐιοί
ου θέμορτος διάλεξι τοϋ κ. Ποπγα
δαντονάκη —ήν αΐθουσα τής 'Α
γίας Αικατερίνης την —.ρασμέ-
νη Κυριακή...
ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΦΑΡΑΖΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΚΑ Ν. ΜΠΑΓΚΕΡΑΚΗ
Ηρραβωνίσθησαν έν Κορφαΐς
Μαλεβυζίου Ευχόμεθα ταχείαν
την στέψιν.
Όλως αιφνιδίως απεβίωσεν
καΐ εκηδεύθη ενταύθα την παρελ
θοθσαν Κυριακήν, είς έκ των γνω
στοτέρων καϊ συμπαθεστέρων πά
λαιών συμπολίτην μας, ό
ΧΑΡ Ι ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ό μεταστάς διεκρίθή είς την
κοινωνίαν μας, έξασκήσας επί μα
κράν σειράν έτών και κατά τρό
πον ύποδειγματικώς ίντιμον τό
έπάγγελμα τοϋ χρυσοχόου. Ώς
οίκογενειάρχης υπήρξε» πρότυπον
άγαβοΰ συζύγου καί στοργικοθ
πατρός. 'Ενέττνϊυσε πρός τα τέ
κνα τού την αγάπην πρός την
εργασίαν καΐ την δρασιν καί ηύ
τύχησε νά ίδη αύτά καταλαμβά
νοντα επαξίως ζηλευτήν θέσιν με
ταξύ των συμπολιτών μας.
Ή εφημερίς μας συλλι—εϊται
θερμώς τούς οΐκείους τοθ μετα
στάντος κα! Ιδιαιτέρως τόν υϊόν
τού φίλον κ. θεοχάρην Πατταδά
κην, ίμηορον. ,
Πλήρης ημερών καΐ μετά όλι
γοήμερον νόσον, απεβίωσεν καΐ
εκηδεύθη ενταύθα προχθές Δευ¬
τέραν, εΤς άκόμη έκ των έλαχϊ
οτων έναττομενόντων διακεκριμέ¬
νον παλαιών συμπολιτών, ό
ΓΕΩΡΓ. Ι. ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ
Τό Ηράκλειον, έν τώ πρόσω
ττο τού μεταστάντος, απώλεσε
ένα έκ των πλέον άντιπροσωπευτι
κων τύπων της παλαιοτέρας έπο
χής, διά την οποίαν οί μεταγε
νέστεροι δικαιούμεθα νά σεμνυνώ
μεθα. "Εμπορος επί μακράν σει
ράν έτών, κατώρθωσε νά καταλά
6η διά των ίκανοτήτων τού δια
κριτικήν θέσιν μεταξΰ των συνε
παγγελματιών τού καΐ νά αποβή
ώφέλιμος οΐκονομικός παράγων
τού τόπου μας. Τόν πλούτον έ-
χρησιμοποίησεν ώς μέσον διά νά
φανή χρήσιμος πρός τούς συναν
θρώπους τού καΐ είς πλείστας πε
ριπτώσεις, ώς αληθής καϊ πιστός
χριστιανός καΐ ανβρωπος. Ώς
οίκογενειάρχης έξ αλλου, ύπήρ
ξεν ύπόδειγμα διά την εποχήν
τού.
Ή εφημερίς μας συλλυπεΐται
θερμώς τούς οίκείους τού μετα
στάντος καΐ Ιδιαιτέρως την κόρην
τού Κ αν Εύαγγίλίαν Γρυλιωνάκη.
ΛΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ. ΦΑΡΣΑΡΗ
ΣΤΟ ΝΕΟΝ
ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ- ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
ΣαΒΒΑ & ΜΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΔΗ
Παρά την ΤΤλατεΤαν Νικηφ. Φωκά (ΜεΙντάν»)
•"ϊΐ Εναντι Φαρμακείον Γεττεσάκη
θ Α ΒΡΗΤΕ:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ των καλλιτέρων 'Ελββτιχών 'Εργοοταβιων.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ «Ις πλουσίαν συλλογήν.
ΕΟΙΣΚΕΥΑΙ ΏρολογΙων ήγγυημέναι.-
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΗ 11 ί
ΣΗΜ.—Ή 15€τής πεΐρα μας ώς τεχνίται ωρολόγιον «Ις
την αγοράν τοϋ Ηρακλείου μαζΐ μέ τα τελΐυταΐου τύπου
μηχανήματά μας δ Ιδού» την καλλιτέραν εγγύησιν είς τούς
πελάτας μας.
Έτοιμαστητε γιά την α;νοιξι
μέ ίνα καλό πλεκτό μέ έκλε-
κτά μαλλιά άπό τό Κατ)μα
Μαλλιά Εύρωπαΐκά καΐ Έλ-
ληνικά σέ ποικιλία χρωμά-
των καΐ πολλά σχέδια πρός
αντιγραφέν εντελώς δωρεάν.
Κατάστημα «ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ» όδος 1821
Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
= ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ==
ΙΙΙΐυΐΠΙΗΙΙΐαΐΜΙΙΙΙΜΐυηΐΙΙΙΙΙΙΠΗΙΐαηΐαΐαΐΙΙ^ΗΙΙΗαΐΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΗΙΗΙΙΗΙΙΙΠΙΙΙΙΠ ......|ΐ|ΐ(ΙΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙ"ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΜΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΠΕΝΘΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ)
ΗΛΕΚΤΡΑ: «Φόν Σπίε».
ΑΠΟΛΛΩΝ: «Δικαιοσύνη >
ρϊς Νόμο»
ΚΡΟΝΟΣ:
παΓκτης»
«Μπόμπ ό χαρτο
ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΙ
ΑΤΜΟΠΛΟΊΚΑΙ
; Τάς μεσημβρινάς ώρας σήμε¬
ρον καταττλέει είς τόν λιμένα
μας τό άτμόπλοιον«ΚΑΝΑΡΗΣ»
τό οποίον θά άποπλεύο— την 8ην
εσπερινήν κ «π' εύθεΐατν διά Πει·
ραι&.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ
Σήμερον δύο άπονευμοττινά
δρομολόγια δι' Αθήνας.
1) 'Ω··:
άεροπλα-
νοι> είς άερολιμένα Ήββκλείου
4.15 μ. μ. Ώρα αναχωρήσεως
βι' Αθήνας 5.10'
2) 'Ωρα άφίξεως άεροπλάνου
έξ 'ΑΙηνών 7.45' μ. μ. Ώβα ά
ναχωρήσεως έξ άερολιμένος δι'
ΆΒήναις 8.10*
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Διαυκτερεΰον
"Ολγας Λυδάκη
ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.30 "Εναρξις Γυμναστική. 6.
40 Χαροΰμενο ξεκίνημα. 7.30
Δελτίον είδήσεων. 8.15 Μιά γυ-
ναΐκα σάς ομιλεί.. . 9.00 Ειδικόν
Κυττριακόν δελτίον. 9.10 Μουσι-
κή γιά δλους 12.40 «Κρητικό με
σημέρι.» 13.00 Δελτίον είδήσεων.
13.45 Ή Φωνή τής Πατρίδος
14.00 Τα τραγοΰδια πού διάλε
ξατε. 14.30 Δελτίον είδήσεων.
14.45 Τραγούδια πού σάς άρέ-
σουν. 17.00 "Εναρξις Άγοπτημέ-
να σας τραγούδια. 17.40 Ή ώρα
των νέων καλλιτεχνών. 18 30 Ή
Φωνή τής Πατρίδος. 19.15 «Έ-
6ώ Ούάσιγκτων..» 19 35 Έλλη-
νικά τραγούδια. 2020 Δημοτικά
τραγούδια. 20.45 «"Γά Χρονικά
τής ημέρας» 22.15 Δελτίον ειδή
σεωνν 23.00 «Έδώ Ούάσιγ-
κτων...» 24.00 ΕΙδικόν Κυπρια-
κόν δελτίον. 00.15 Κάτι γιά τόν
•ίαθένα. 01.00 Έθνικός "Υμνος.
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
'Εξελθών ύγιής τής Κλινικης
Άγιος Γεώργιος ττάσχων θρόμ
βωσιν άριστεράς κνήμης, θεωρώ
καθήκον μου νά εύχαριστήσω
τούς (ατρούς κ.κ. Ι. Σχιζάκην,
Έμμ. Φουντουλάκην, Έμμ. Κρι
τσωτάκην. Μιχ. Μαραγκάκης,
Ι. Σταυρακάικην, Μαρκομιχελά-
κην ώς καΐ την προϊσταμένην Εύ
τέρπη Βλατάκη διά τό άδελφικόν
ενδιαφέρον πού επέδειξαν έως δ^
τού γίνω καλά. Έπίσης τάς άδελ
φάς Κική, Νίκην, Δέσποινα, Εί
ρηνην, "Ολγα, Στέλλα, Σοφίαν,
Σωσώ. Τό προσωπικόν Κουζίνας
διά την άφθαστον καθαριότητα
των, ώς καί τόν κ. Μενέλαον
Διαλλινάν καΐ σύζυγον τού "Ελλη
καί πολλό:. έπίλεκτα πρόσω-
πα συγγενεΐς τού και μή ποΰ πολ
λόκις μάς περιέβαλλον μέ τα ά
νακουφιστικά λόγια των.
Σητεία 25 Ίανουαρίου 1958
Ό Ευχαριστών
ΝΙΚ. ΑΝΤ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
Ίατρός
ΠΑΝΑΓ. Α. ΡΑΠΙΔΗΣ
ΞΙδικό·· Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Βικέλα 5 τηλ. 91-60
9-12 π.μ. 4- 6 μ.μ.
ΚΩΝΣΤ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΧΕΓΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
Διδάκτωρ—Έπιπελητής ΠανβπιστημΙου Αθηνών
' Επιστρέψας έκ ττ^ϊ μετεκπατδβόσεώς τού είς Αμερικήν
δέχβται καΐ χΐιρουργεΐ «1? την Πολυκλινικήν Ηρακλείου
' Τηλίφ. 3.Ϊ0
κ. Κανάοης Σφακιανάκης
κατέθεσεν είς την Εσωτερικήν
Ίβραττοστολήν «Απόστολος Τί
τος» υπέρ των Νυκτερινήν Σχο
λών αυτής δρχ. 150 άντ! έννεα
ημέρου μνημοσύνου τής μητρός
οώτοΰ.
ΚΛΙΝΙΚΗ
Νευρολογική - ~ Ψυχιατρική
«ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ»
"Αγιος Ιωάννης
τηλ. 92-33
Νέα σειρά Ίνσουλινοθεραττείας
άπδ 2)1)58.
Συνεχής διημέρευσις καΐ 6ια-
υκτέρευσις είδικοΰ (ατροϋ έν
ή Κλινική.
1
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΝΕΚΚΙ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ
Ή κακοκαιρΐα συνεχίζεται καΐ
τα δυσάρεστα έπακόλουθά της
εΤναι άνεξάντλητα.
—Ή άτταρίθμησίς τους θά ή-
ταν περιαυτολογία, γιατΐ όλοι
τα ζοΰιιε καϊ δλοι τα γνωρίζουμε
— ΕΤχε δμως και ίνα άγαθό
άττοτέλεσμα.
—Έξαφάνισε τοΰς χαζούς καΐ
άργόσχολους άττό τούς δρόμους.
— "Ετσι τώρα κυκλοφορούν
μόνο βλοσυροΐ καϊ άμίλητοι συμ
πολίτες
— Καί μάλιστα μέ άττροσδό
κητη ζωτικότητσ, γιά την όποία
διερωτάται καθ1 ένας μας, ποΰ
νά ύπήρχε προηγουμένως.
** Έν τώ μεταξύ, ό άκαταγώ
νιστος «βαρύς /λυκός» υπέστη
πρωτοφανή ήττσ
—- Άκόμη καΐ οί φανατικώτε
ροι όπαδο! καί φίλοι τού κατα
φεύγουν στά «θερμαντικά», γιά
την άντιμετώπισι τοϋ κρύου.
— "Ετσι στά καφενεΐα, κυριαρ
χεΤ τώρα τό φασκόμηλο καΐ τό
τσάϊ.
** Οϊ ηρωες δέν λείπουν άττό
την πεζή έποχή μας.
— Καΐ είναι ασφαλώς άττό
τούς ττιό άξιόλογους, οί «Ήρωες
των Γηπέδων».
—Μόνο ήρωική διάθεσις θά έ
πρεπε νά κατέχη ασφαλώς
— Έκείνους πού παρηκολού
θησαν τόν ποδοσφαιρικό άγώνα
τής Δευτέρας ιιέσα στό χαλασμό
των πάντων άττό την κακοκαιρία.
** Μέ έξαιρετική δραστηριό
τητα ττροετοιμάζεται γιά τό Σά6
6ατο δράδυ καϊ στήν αϊθουσο:
«Ντορέ»
— Ό χορός τοΰ Στρατοϋ καΐ
τής Χωροφυλακής.
— Έκτός άπό τόν σκοπό ΰ
ττέρ τού όποίου δίδεται καϊ ό ό
ποίος είναι ή ίνίσχυσις τού ερ
γου ττροικοδοτήσεως άπόρων κο
ρασίδων
—Ή ποικίλη ψυχαγωγία πού
θά προσφερθή σ' αϋτούς πού θά
παρευρεθοΰν, θά εΓναι μοναδική
γιά χορευτική δραδυά.
ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ
^^____*♦
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΠΡΟ·Ε£ΜΙΑΧ β ΜΗΚΙ1Κ
ΤΟΚΟΣ 9°)ο
Ο ΤΟΚΟΣ
κκταθέσεων είναι
ΚΑΘΑΡΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
: ^ διότι είναι
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΣ
(ίιάύοΜΙΜΙπρύιόνΐων
ΗΒΟΙΙΤΡ ΟΑΡΒΙΟΕ
Βουκουρέστιον; 21 ΑΘΗΝΑΙ
Σάς προσκαλεΐ δ¬
πως επισκεφθήτε
την έκθεσιν της είς
το ξενοδοχείον Ά-
στήρ άπό 28ης Ία¬
νουαρίου έως 1ης Φε
βρουαρίουκαί άπό ώ
ραν 11-1 π.μ. 6. 5-7
Ζμ.μ.
22ον
—Λιγάκι; "Οχι καϊ τόσο λι
γάκι, άποκρίθηκα. Μά τδχετε ά-
ποφασίσει όριστικά;
—Όριστικά.
—Πότε λογαριάζετε νά μ' άφή
σετε; _
— Μά σήμερα κιόλα. Ό δρο
μος πού λογαριάζει νά πάρει ό
'Εγκ — Άντεουένγιά νά μπεΤ
στό Χογκάρ, διασταυρώνει αυτόν
έδώ κάπου δεκοπτέντε χιλιόμετρα
πιό πέρα. "Εχω, μάλιστα, νά
σάς ζητησω μιά χαρή.
— Παρακαλώ.
— Μιά κι εχασε την καμήλα
τού ό Ταργκί πού θά μέ συνοδέ
φεΐ, νά μοΰ δώσετε μίαν άπότΐς
δυό φορτηγές καμήλες.
— Ή καμήλα πού μεταφέρει
τίς άποσκευές σας, σάς άνήκει δ
πως κι αύτη πού καδαληκεύετε,
άποκρίθηκα ψυχρά
Μείναμε γιά λίγο άμίλητοι. Ό
Μοράνζ κρατοΰσε μιά στενόχωρη
σιωπή. Έγώ εΤμουν σκυμένος πά
νω στό χάρτη μου. Λίγο παντου,
άλλά προπάντων στά νότια, πολ
λά, πάρα πολλά άσπρα σημάδια,
άνάμεσα στϊς κόκκινες χαρακιές
των ύποτιθεμένων βουνών, σημείω
ναν τίς άνεξερεύνητες περιοχές
τού Χογκάρ.
Τέλος εΤπα.
—Μοΰ δίνετε τό λόγο σας
πώς άφοΰ δείτε αύτές τίς περί-
φημες σττηλιές, θά τραβήξετε
γιά τό Τιμασάο μέσον Τϊτ καϊ
Σιλέτ;
Μέ κοίταξε δίχως νά καταλα-
βαίνει.
—Γιατί, αυτή ή ερωτήση;
—Γιατΐ, αν μοΰ δώσετετόλόγο
σας, και άν, φυσικά, δέ σάς εί¬
ναι δυσάρεστη ή συντροφιά μου,
θαρθώ μαζϊ σας. Διακόσια χιλιό
μετρα λιγότερο τί περισσότερο,
δέν κάνουν μεγάλη διαφορά γιά
μενά. Θά τραβήξω γιά τό Σΐχ-
Σαλάχ άττότά νότια άντϊ άπό
τα δυτΐκά, αΰτό εΤν' δλο.
Ό Μοράνζ μέ κοίταξε συγκι-
νημένος.
—Γιατί, τό κάνετε αΰτό; ψιθύ
ρισε.
—Άγαπητέ μου φίλε—ήταν
ή πρώτη φοοά πού έλεγα έτσι
τόν Μοράνζ—άγαπητέ μου φί¬
λε, εχω μίαν αΤσθηση τοΰ κινδύ-
νου. Σάς Ιδωσα ενα μικρό πα-
ράδειγμα χθές τό πρωΐ, σά μάς
έ/τπασε ή θύελλα. Μ' δλες τίς έ-
πιγραφολογικές σας γνώσεις, δέ
φαίνεστε νάχετε καΐ τόσο ξεκά-
θαρη άντίληψη γιά τό τί εΤναι τό
Χογκάρ καΐ τι μπορεί νά σάς
συμβεϊ. Προτιμώ νά μή βρεθεΐτε
μόνος σας μπροστά σέ όρισμέ-
νους κινδύνους.
—"Εχω μαζΐ μου έναν όδη-
γό, εΤπε μέ τή χαριτωμένη τού
άπλοϊκότητα.
Ό *Εγκ-Άντεουέν, πάντα κα
θησμένος σταυροπόδι, έξακολου-
_ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ*
1 ΚΩΝΣΤ. Ε. ΙΙϋΑΥΑΑΚΗΣ ϊ
1 ΙΑΤΡΟΣ-ΣΤΟΜ4.ΧΟΛΟΓΟΣ Ι
Ι
Ν οσήματα: 1
ΣΤΟΜΑΧΙΚΑ-ΕΝΤΕΡΙΚΑ |
ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ-ΗΠΑΤΟΣ §
ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
ΑΜΟΙΒΑΔΩΝ |
Δέχετατ είς την Ι
ΒΟΑΥΚΑΙΗΙΚΗΗ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ Ι
,θούσε νά ράβει τό σαντάλι τού.
Ι Προχώρησα κοντά τσυ. '
__'Ακουσες τί εΤπα στό λβ-
χ«γ°;
__Ναί, άποκριθηκε ήρβμα ό
Ταργκί.
τόν συνοδεύσω. θά σ' ά
φήσομε στό Τίτ, ττού θά φροντϊ-
σεις νά φτάσομε δίχως τ—ροττρά
γουδσ. Ποΰ βρίσκεται τ* μέρος
πού πρότεινες στό λοχοητό νά
τόν όδηγήσεις;
Δέν τού το πρότεινα έγώ,
έκεΐνος μοΰ τό ζητησε—διόρβω-
σε ψυχρά ό Ταργκί. —Ο σττη-
λιές μέ τίς έττιγραψές 60σκο¥-
ται τρείς μέρες δρόμο βττό 66,
νότια, μέσ' τα βουνά. Στήν άρ-
χή, ό δρόμος είναι αρκβτά κακο
ρίζικος. Μά έττειτα στρώνει ώ-
σαμε τό Τιμασάο. "Εχει καλά τ—
γάδια, σ' αύτά ττού οί Τουαρβγκ
πού άγαποΰνε τούς Γάλλσυς, πτ>
τίζουνε τίς καμήλες τους.
—Καί ξέρεις καλά τό δρόμο;
'Ανασήκωσε τούς ώμους τού.
Ενα περιφρονητικό χτχμογελο
φάνηκε στά μάτια τού.
—Τόν ?χω κάνει εΤκοσι φο-
ρές, μοθ λέει.
—Τότε έμττρός, δς ξεκινήσο
με.
Δυό ώρες προχωρούσαμε 61-
χως ναχω κουβεντιάσει σθτε μιά
λέξη μέ τόν Μοράνζ. ΕΤχα κα-
θαρά τή διαίσθηση ττώς ήτανε
τρέλλα μας νά ριψοκινδυνεύομε
μέ τόση αφελεία στην ττιό αγνω
στη, στήν πιό έπικίνδυνη περιο-
χή τής Σαχάρας. "Ολα τα χτυιΐή
ματα, μέσ' τα τελευταία εΤκοσ-ι
χρόνια, πού έμπόδισαν τή γαλλι
κή διείσδυση, ττροέρχονταν άττό
τούτο τό έπίφοβο Χογκάρ.
Μά έγώ μονάχος μου προθυ-
μοποιήθηκα νά πάρω μέρος σ'
αύτό τό τρέλλο έγχείρημα! Δέ
γινότανε πιά νά ΰπαναχωρηοχ».
Τί θά μ' ώφελούσε νά καταοτρέ
ψω τή χειρονομία μου μέ τό νά
φαίνομαι άδιάκοπα μουτρωμέ-
νος; Κι έττειτα ήμουν ύττοχρεωμέ
νος νά ομολογήση στόν έαυτό
μου πώς ή τροττή πού βρχιζε νά
τταίρνεΐι τό έξερευνητικό ταξίδι
μας δέ μοθ ήταν καθόλου δυσά¬
ρεστη. Είχα τό συναίσθημα πώς
τραβούσαμε πρός κάτι τό άνη-
κουστο, πρός καποια τερατώδη
ττεριπέτεια. Δέν εΤσαι άτιμωρητί,
μήνες καΐ χρόνια, φιλοξενούμε-
νος τής έρήμου. Άργά ή γρήνο
ρα σ' έττηρεάζει, χαλνάει τόν κα
λό άξιωματικό, τόν προσηλωμέ-
νο στό καθήκον, στομώντι την άν
τίληψή ϊου περΐ ίώθύνης. Τί νά
βρίσκεται πίσω άπό τοϋτα τα
μυστήρια βουνά, πίσω άπό τού¬
τες τίς θολές έρημιές, πού ϊχουν
κρατήσει σέ άττόοταση τούς ττιο
διάσημους κυνηγούς μυστηρίων;..
Καΐ δέν κρατιέσαι πιά, σοθ λέω,
δέν κρατιέσαι.
(Συνεχίζβται)
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ι
ο
Ι
ο
ιΐ
1ΑΛΛΑΓΗ Α1ΕΥΘΥΗΣΕΟΣ
Ή όδοντίατρο5 κ.
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΙΟΤΑΚΗ-
ΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ
μετέφερε τό Ιατρείον της
είς την οδόν Μ. Μηλιαρδ
(πάροδος Έβανς) ϊναντι
φαρμακβΐου Χαλκιαδάκη
τηλ. 93—93
ΑΠΟΛΛΩΝ
Τηλ. 99-ΟΚ
Παραστάσεις- άπό 4 μ. μ. συνεχώς
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενας καταπέλτης δράσεω$ καΐ ττΐρπτίτειών!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ
(ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ)
Μέ τού5 ΡΑΝΤΟΛΦ ΣΚΟΤ, ΑΝΤΖΗ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΝΕΙΛΟ
ΕΓΧΡΩΜΟΝ 2ΙΝΕΜΑΣΚ0Π
ΛωΡΕΝΣ ΧΑΡΒΕΥ· - 'ΜΑΙΡΗ ΓΙΟΥΡ
^"""""""ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙρΙΙΙΜΗΐιΐϋΐΐίιΜΙιΙιιιιηυΜΗΐΐΗΗΐΗηΐΙΗΓΜν^ΙΙΙΜηΜ
Ι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΔΡιιϊΑΚΗΣ
Ι ΕΙδικός Όρθοπ«δικός Χειρουργος
| Διδάκτωρ τοθ Πανεπίστημίαυ Αθηνών Α' βοη«6$ ΑΣΚΛΗΠΙ-
| ΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ. Δέχεται κα» χειρουργεϊ έκαστον Σάρ
| χον καΐ Κυριακήν ε15 την Κλινικήν _ΥΑΓΓΕΛΙΣΜ«9Σ»
| Τηλ. 800.
..ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΗΙΙΙΠΜΜΐυ,ΗΙΙΙΜΜ-
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΣΗΜ Α:
ξεχωριζου;ν
Διότι είνΟΙ:
• ΣΤΕΡΕΑ
• ΑΝΟΪΕΙΔηΤΛ
Διότι {χούν:
• ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΌΝ.ΑΤΤΟΒΑ»*ΟΝ
• ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
14
ΗΛΕΚΤΡΑ,,
σημερον άπό ώρα 3 μ. μ. α«ν«χώς
ΠΟΛΕΜΟΓ. Ό πιά άμ.«6-
συνολ&κ^ς χωρητικότητος
Τϋ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
(Έγχρωμον—Βισταβίζιον)' ·7:·-ν" ν
ννννννν·
ίστορική ναυμαχία τοΰ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΑΑ-
ΤΑ πού συνεκλόνισε την ύφήλιο.
*: ^ Ταινία τοΰ Όργανισμοΰ ΤΖ. ΑΡΘΟΥΡ ΡΑΝΚ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Χανβακόε 21
"ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ'
ΣΕΛΙΣ 3η
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1958
Ό ήλιβς Ανε/κιλε την 7.34
καΙ βο δύοο την 5.4Ϊ·
Σελήνη 10 6μίρθν
Έορτολ6νιονι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ
Έκδάτη$—Δΐευθυντής ΑΡΙΣΤΟΥ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
Χάνδακος 22
Προιστάμενος Τττττογραφείου Ν. Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Λεωβό··5 Ακαδημίαν
0 ΙΑΤΡΟΣ ΖΗΤΕΙ ΠΟΣΟΣΤΑ!
"Ενα βιβλίον, άφανοΰς μέχρι
στιγμής συγγραφέως τό οποίον
εσημείωσεν ευθύς άπό την πρώ
την στιγμήν τής εκδόσεως τού με
γάλην κυκλοφοριακήν επιτυχίαν
είς την Δυτ. Γερμανίαν, προσελ
κύβι τώρα άκόμη ττερισσότερον
τό γενικόν ενδιαφέρον, λόγω τής
τττχρσδόξου δίκης, τής όττοίας ά
ττοτελεΐ τό αντικείμενον.
Τό βιβλίον, τό όττοΐον άναφέρε
ται είς την παράδοσιν τής Γερμα
νίκης στρατιάς, πού εΤχε πολιορ
κηθη είς τό Στάλινγκραδ, φέρει
τόν τίτλον «Ό προδοθεΐς στρα
τός>. συγγραφεύς τού δέ είναι
ό Αλλοτε αίχμάλωτος των Ρώσ
συν καί νυν καθηγητής Γυμνασίου
δρ. ΈρρΤκος Γκέρλαχ. Έν τώ με
ταξύ δμως ό ψυχίατρος δρ. Κά
ρολος Σμΐτς κάτοικος Μονάχου
ζητεί τα 20% των συγγραφικών
δικαιωμάτων, ίσχυριζόμενος δτι
τα δύο τρίτα τού βιβλίου έγράψη
σαν είς τό ιατρείον τού, δταν ά
συγγραφεύς εΤχε τή σΐτήσει τού
ύττνωτισθή υπό τού ίατροθ!....
€Ως όμολογεΐ τώρσ ό συγγρα
' φΕΟς τό Ιστορικόν μυθιστόρημο
τού έχάθη δύο φοράς έν χειρο
γράφω, ένώ ούτος ήτο άκόμη αί
χμάλωτος των Ρώσων. Τα πρώτα
χειρόγραφα κατεσχέθησαν ύττό
των φρουρών τού στρατοπέδου είς
τό 6—οίον ούτος έκρατείτο Άρ
γότίρον ό δρ. Γκέρλαχ έγραψεν
έκ νέου τό βιβλίον τού, μέ πρα
γματπκήν «ψιλογραφίαν», είς ίν
μαθητικόν τετράδιον, τό οποίον
ίκρυψεν έν συνεχεία είς την φό
δραν τής βαλίτζας τού. Άλλά
καϊ τρθτο ανεκαλύφθη ύττό Ρώσ
σου πράκτορος καΐ κατεσχέθη.
"Οτσν λοιττόν ό δρ. Γκέρλαχ
έπανεπατρίσθη τι») 1950 ττροσε
ττάβησε νά έπανασυγγράψη διά
τρίτην φοράν τό βιβλίον τού.
Άλλ' ή μνήμη τού είχεν ώς φαί
νεται, έξασθενήσει, συνεπεία των
ταλαιττωριών τής αΐχμαλωσίας
καί ή έργασία δέν επροχώρει
I-
•Λχνοττοιητικώς. Τότε, ό δρ Γκέρ
λαχ, ίτυχε νά διαβάση είς μίαν
εφημερίδα περί των ττειραμάτων
τοΰ δρος Σμΐτς ό οποίος Ισχυρί
ζετο δτι έθεράπευε την άμνησίαν
βιά τού ύττνωτισμοθ. Καί, ττρά
γμοττι τα πειράματά τού άπεδεί
χθησαν ίτπτυχή είς την περίτττω
σιν τοθ καθηγητού δρος Γκέρ-
Ό «άσθενής» περιήχθη είς «ή
μι-6πνωσιν» υπό τοθ ίατροθ καί
«διβτάχθη> αρχικώς νά ενθυμηθή
κσί ζήση έκ νέου ωρισμένα γεγο
$τα της παιδικής τού ήλικίας.
Έν συνεχεία δέ ωδηγήθη νοερώς
είς τόν Β' Μεγάλον Πόλεμον καί
ειδικώτερον είς την περίοδον της
αίχμαλωσίας τού.
Αίφνης καΐ υπό κατάστασιν, ή
όποία προσήγγιζε την νευρικήν
κρίσιν, ό καθηγητής Γκέρλαχ ή"ρ
χισε νά ενθυμήται καΐ νά διηγή
ται πώς τόν ενέκρινεν είς Ρώσος
κομισσάριος, ό οποίος τού έπέμε
νέ νά καταδώση έναν συνάδελφον
τού. Κατά τόν Ιδιον τρόπον, έ-
πανήρχοντο είς την μνήμην τοϋ
«ασθενούς» και άλλαι σκηναΐ έκ
τοΰ μυθιστορήματοςτου, τάς όποί
άς, ένώ οθτος άφηγεΤτο, κατέγρα
φεν ή στεΐΌγράφος τοθ ίατροΰ λέ
ξιν πρός λέξιν.
Τό ταξίδιον τού συγγραφέως
είς τό παρελθόν τού τή βοηθεία
πάντοτε τοΰ ψυχιάτρου Σμίτς, δι
ήρκεσεν επι πολλάς εβδομάδος,
συνυπολογιζομένων και άρκετών
διακοπών. Άκόμη δέ καΐ σήμερον
όπότε ή υπόθεσις ίχει καταλήξει
είς τα δικαστήρια, ό δρ. Γκέρ
λαχ όμολογε?, ότι «μέ την βοή
θείαν τοΰ ίατροΰ κατώρθωσε νά
γράψη έκ νέου πολλά κεφάλαια
τοϋ βιβλίου τού, έν μέρει είς τό
κατά λέξιν κείμενον των πρώτων
χειρογράφων». Άλλά, μέχρι τής
παραδόσεως τού 6ι6λίου είς τόν
'κδότην, ό συγγραφεύς έχρειάσθη
νά εργασθή κατά τάς ώρας τής
αναπαύσεως τού άκόμη πέντε έ
τη·
Έξ άλλου, ό ίατρός δρ. Σμΐτς
προβάλλει ώς δικαιολογητικόν
των άξιώσεών τού επί των ποσο
στών των συγγραφικών δικαιωμά
των, ένα συμφωνητικόν, τό σ*τοΤ
όν ό καθηγητής Γκέρλαχ είχεν
ΰπογράψει πρό έπταετίας είς τό
ιατρείον τού. Άλλά τό συμφωνη
τικόν τούτο χαρακτηρίζεται υπό
τοΰ δρος Γκέρλαχ ώς όκυρον,
καθ" δ ύπογραφέν «ΐσως» καΐ εύ
τό έν καταστάσει ΰπνώσεως.
Έν τρ μεταξυ, ό έκδοτικός
οΤκος τού Μονάχου άγνοεΐ τα τής
έκκρεμούσης δίκης καί καταβάλ
λει είς τάν δρα Γκέρλαχ άκέραια
τα δικαιώματά τού.
Κατά τόν έκδότην αί αξιώσεις
τού ίατροΰ είναι κωμικαΐ, «διότι
αν άνεγνωρίζοντο ώς νόμιμοι, θά
ήμποροΰσε καΐ είς μαιευτήρ νά
ζητήση δικαιώματα άπό ίνα μου
σικοσυνθέτην, είς την γέννησιν
τοΰ όποίου συνέβαλε, βοηθών την
μητίρα τού κατά τόν τοκετόν
τις»· _^^-
Οϊ νομικοί, τέλος, συζητοΰν τό
κατά πόσον αί άπαιτήσεις τού
δρος Σμΐτς συμβιβάζονται μέ
τάς άντιλήψεις περί αξιοπρεπείας
καί τιμής τού ιατρικον έτταγγέλ
ματος.
ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΔΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙ* ΟΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΡΩΣΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Υπό τοΰ κ. Π. Βασιλείου Έπιτίμου Γ. Δ)ντοΰ Δημ. Έργων
ΧΕ1Μ0ΚΗΟΣ
ΚΡΟΝΟΧ
Παραστάσετς άπό ώρας 4 μ. μ. συνεχώξ
'Αττόψε ενας καταπίλτης δράσεώς καί περιπέτειας, ή μεγα-
λύτερη άστυνομική ταινΐα τής χρονίας
ΜΠΟΜΠ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗ7
Τοθ ΐεΐου σνννραφέως πού Ιγραψε τό «ΡΙΦΙΦ1» 60ΓΚΥΪΓ
ΛΕ ΜΠΡΕΤΤΟΝ
Πρωτανωνιστοΰν: ΡΟΖΕ ΝΤΥΣΕΝ καί ή νέα «ΜπριζΙτ
Μτταρυτώ» ΙΖΑΜΠΕΛ ΚΟΡΝΤΛΙ
ΤΗΝ ΠΕΜΓΠΉΝ: Η πιό διασκεδαστική ταινία των ΤΖΕΡΥ
ΛΟΥΊ-Σ καΐ ΝΤΗΝ ΜΑΡΤΙΝ.
ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ
Πρέττει τις νά μένη κατάπλη-
κτος άπό τό φαινόμενον τοθ Ρω
σικού δορυφόρου διά τούς κάτω
θι λόγους: §
"Εχομεν ύπ' όψει τόν νόμον
τού Νεύτωνος περί παγκοσμίου
έλξεως καϊ τό άξίωμα ώς καί
τούς νόμους τής οϋρανίου μηχα-
νικής. Ή απόστασις μεταξύ τής
~ής καΐ τής Σελήνης είνε περί-
που 60 γήϊναι άκτίνες, ήτοι 60
Χ 6.000.000.00 = 360.000.000.
οο. μέτρα. Ούτω ό δορυφόρος
ευρίσκεται »πολΰ πλησίον της
ής καί ούχι είς τό σημείον Ισορ
ροπίας έΛξεων μεταξύ Γής καΐ
Σελήνης, τής οποίας ούτω ή έλ¬
ξις επί τοΰ δορυφόρου δέον νά
λογίζεται ώς άνεπαίσθητος. Άφ"
ετέρου είς την Ίονόσφαιραν δέν
ύπάρχει τό ίδανικόν «κενόν», πού
προύποθέτουν αί ανωτέρω αρχαί
τού Νεύτωνος, άλλ' άτμόσφαιρα
πολύ άραιά. Ό δορυφόρος 6έν
Εχει ιδίαν ταχύτηια άλλην, παρά
εκείνην μόνον πού τού μετέδωκεν
ό πύραυλος—δπως τουλάχιστον
πιθανολργείται—καΐ οΰτε έγκλεί
εί μέσα τού ιδίαν τινά πηγήν ε¬
νεργείας, πού νά δημιουργή ώ-
θησιν καί κίνησιν.
Γεννώνται λοιπόν τα κάτωθι
μεγάλα έρωτήματα:
Ιον) Πώς, ένώ έζεσφενδονϊσθη
ήμικατακορύφως άπό τόν πύραυ
λον, άμα είσήλθεν είς την Ίο-
νόσφαιραν, ήλλαξε κατεύθυνσιν
καί ηκολούθησε την καμπύλην πε
ρΐ την Γήν τροχιάν τού; Ό θεω-
ρητικός ίσχυρισμός, δτι τό πη-
δάλιον τού δορυφόρου, ή διάδο-
χοι πύραυλοι έτοποθέτησοίν ε¬
αυτούς καΐ τόν δορυφόρον——αμα
είσήλθεν είς την Ίονόσφαιραν—
είς την καμπύλην περΐ την Γήν
τροχιάν τού, εΤνε, ύπεράγαν τολ
μηρός, καίτοι θεωρητικώς αψο-
γος, άν ληφθή ϋπ' δψιν ή τερα¬
στία ταχύτης αυτού. Άλλ' (Εστω
2ου) Πώς 6 δορυφόρος δέν έπε¬
σεν άκόμη επί τής Γής, αν λη¬
φθή ύπ' όψιν ή επίδρασις έπ' αύ
τού τής τεραστίας έλξεως τής
Γής; 3ον) Πώς δέν άνεκόπη σπου
δαίως ή άρχική ταχύτης τοΰ 6ο
ρυφόρου άπό την αντίστασιν καϊ
άπό τάς τριβάς επί τόσας ημέ¬
ρας τής—πολύ άραι&ς έστω—
άτμοσφαίρας τής Ίονοσφαίρας,
άφοΰ μάλιστα ούτος έχει σχήμα
σφαιρικόν, καΐ πώς δέν έπεσεν
άκόμη έπΐ τής Γής καί διά τόν
δεύτερον αυτόν λόγον; 'Ο θεωρή
τικός ίσχι/ρισμός, δτι «υπό τό
κράτος της τεραστίας ταχύτητος
τοΰ δορυφόρου—κατά την πρώ¬
την καμπύλην τοποθέτησίν τού
περί την Γήν—ή Ελξις τής Γής
ίσοφάρισεν ακριβώς την ♦υγό-
κεντρον τάσιν τού καί τόν συνε
κράτησε σταθερώς καί τόν συγ-
κρατεΐ επί τόσας ήδη ημέρας είς
την καμττύλην τού πϊρί την Γήν
τροχιάν> ίΤνβ καί πάλιν θεωρητι
κώς μέν άψογος, άλλ' ύττεράγαν
τολμηρός, μέχρι τοθ άτταραδέ-
κτου. Ό παραλληλισμός άφ' ε¬
τέρου τοθ δορυφόρου πρός την
Σελήνην, ό οποίος παραδόξως
έφησυχάζβι ττολλούς, τουναντίον
πρέπει ναύξάνη τάς ανησυχίας
ενός εύσυνειδήτου πνεύμστος, άν
συγκριθώσιν έμβριθώς αί συνθή¬
και {σορρσττίας της Σελήνης άφ'
ενός καί τοθ δορυφόρου άφ' ε¬
τέροι». Άλλά τότε ποίος τροφο-
δοτεΐ έν συνεχεία καΐ επί τόσον
καιρόν την τεραστίαν αυτήν τα-
χύτητα τοθ δορυφόρου, ώστε νά
συνεχίζεται 6 τταράδοξος αώτός
ίσοψαρισμδς; Μόνον λοιπόν, δν
ό δορυφόρος ήτο ίφοδιασμένος
μέ άγνωστον καϊ άβαρή—Τσ«ς
άπό τοθ ηλίου—κινητήριον ένέρ
γειαν, και μέ πηδάλιον, καί αν
ούτος επί ττλέον άττετέλει κινητόν
τηλεκατευθυνόμενον άπό τής Γής
καί υπό ανθρωπίνου πνεύματος,
θά ήτο νοητή ή αντίδρασις τοθ
δορυφόρου πρός την Ιλξιν τής
Γής καΐ ή συνεχής καί ή κατα-
πλήσσουσα διατήρησίς τού έπίτό
σον καιρόν είς Γήν καμττύλην ττε
ρί την Γήν τροχιάν τού, καί μό
νόν ούτω. "Η άλλως, διά νά !κα
νοποιήση τις τάς δύο τελευταίας
ά—ορίας τού, πρέπει νά καταφύ¬
γη είς την τολμηρον υπόθεσιν,
μήττως είς την Ίονόσφαιραν λει
τουργοΰν άγνωστοι άκόμη φυσι-
κοί νόμοι, οί όποίοι άφ' ενός μέν
κρατοϋν έκεϊ τόν δορυφόρον, ή
πάν αλλο έκεϊ σώμα, είς μεταιώ
ρήσιν, ύποχρεοθν δέ δλα τα έκεϊ
σώματα νά κινοΰνται έν χορώ
περί την Γήν.
Γιγνομένης δέ παραδεκτής
τής ανωτέρω προϋποθέσεως, δγε
ταί τις νά δεχθή έν καταλήξη
την τολμηροτάτην υπόθεσιν, δτι
ό δορυφόρος, μέ την μέχρι τού¬
δε συμττεριφοράν τού, υπερέβη
τάς προβλέψεις καί αυτών των
σοφών κατασκευαστών τού, οί ό-
,πσΤοι έξαπέλυσαν £να δαίμονα
! είς τό διάστημα, χωρίς νά γνω-
'ρίζουν καί οί Τδιοι, πώς άκόμη
|έξακολουθεΐ νά αίωρείται πώς
έξακολουθεϊ νά κινηται άκόμη, τί
ούτος... βουλεύεται, πότε θά πέ-
ση καί πού θά πέση. Καί έν τού
τοις 6 δορυφόρος δέν έξέφυγεν
εντελώς τού έλέγχου των σοφών
κατασκευαστών τού, άλλά τούναν
τίον δύνανται ούτοι νά προαναγ-
γέλλουν καί τόν χρόνον της διε¬
λεύσεως τού άπό τα διάφορα ση
μεΐα της ΰδρογείου. 'Αλλά τό τε¬
λευταίον " τουτο δέν πρέπει νά λο
γίζεται ώς έξαιρετικά σπουδαΤον
θεωρητικόν έ,πίτευγμα, αμα είνε
γνωστά τό μήκος τής περιφοράς
τοΰ δορυφόρου καί ή ταχύτης
αυτού.
ΔΗΜ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ
ΑΠΩΛΕΣΘΗ παρά μαθητού
ωρολόγιον τύπου ΟΡΙΣ. Παρα
καλείται 6 ευρών όπως τό πά
ραδώση είς τα γσαφεΐα μας καΐ
βά άμβΐφθή.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΛΙ δύο δα>-
μάτια, κεχωρισμένως ή ομού, με
τα χρήσεως χώλ, αύλής (φωτα-
γωγοΰ) καΐ άποχωρητηρίου, είς
Άνώγειον καταστή ματος Τσαχά
κη, λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ, κα
τάλληλα διά γραφεΐα, ιατρείον,
έργαστήριον ή ραφείον.
Πληροφορίαι άπό κ Νικ
Τσαχάκην μηχανικόν γραφείον 3
τού αυτού όρόφου τηλ. 2-85.
ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι ηαρά σοβαράς επι
χειρήσεως πεπειραμίνος τεχνίτης
-πλασιέ ραπτομηχανών επί πό
σοοτοΐς. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ττετρβλαιομηχσνη
Μαλκότση 10)12 Ττγτγών καΐ άν
τλία 3 ίντσών σχεδόν καινουργη
αμφότερα. Πληροφορίαι τηλ. 258
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς αρίστην κατά
στάσιν τζίπ. Πληροφορίαι -καρά
τώ κ. Ί Τσακιοάκη πλυντηρια
αύτοκινήτων Ηράκλειον.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία είς τ*
προάστειον Μασταμπά (έναντι
οΐκίας Γκίκα). Πληροφορίαι κομ
μωτήριον Χρήστου (όδός Άβέρωθ
καί Σμύρνης).
Μέγας χορός
Όργανούμενος υπό τού Στρατόν καί Χωρο-
φυλακής υπέρ προικοδοτήσεως άπόρων κο¬
ρασίδων €Ϊς την αϊθουσα «ΝΤΟΡΕ»
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1958
"Ωρα 10 μ. μ.
Τραγούδι: ΚΑΙΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΤΣΑ ΒΙΚΗ
Μονσική: Πλήρης όρχήστρα 11 όργάνων. Κρητική λύρα
καΐ λαγοϋτο Άντωνογιωργάκης—Δρακακάκης.
Κλήρωσις δώρων άξίας 25 χιλ. δρα^μών
(Ή Όργανωτική ί'Επιτροπή)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία είς
προάστιον "Αγιος Ί«άννης.
Πληροφορίαι παρά τ^ κ. Εύθυ
μία Χ. Κανάκη.
ΝΕΟΣ, άπόφοιτος Γ' τάξεως
'Εμπορικής Σχολής, μέ καλάς
συστάσεις, ζητεί ανάλογον έργα
σίαν.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
ΑΘΛΗ ΤΙΚ Α
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΡΑ αρίστης Άθηναθης οί
κογενείας ζητεΐται ύπηρεσία 20
-25 έτών μέ καλές συστάσεις.
Μισθός Ικανοποιητικός. Πληρο¬
φορίαι παρ' ημίν.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είς τό προάστει
όν *Αγίου Ιωάννου δύο οΐκόπε-
δα μαζί η καί χωρισμένα, ρυμο-
τομημένα καί βίς τιμήν κατωτέ-
ραν κατά 25% τής τιμής πού έ-
ττωλήθησαν οίκόπεδα τής αυτής
περιοχής. Έπίσης πωλεΐται είς
την αύτην θέσιν Ινα μονόσπιτο
μέ σοφδ κβραμοσκεπές, συνοδευό
μενον άπό Ιναντι χώρον 6 τ. μ.
πρός κατασκευήν άφοδβυτηρίου
Τιμή 17.000 6ραχμα'.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ, ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
'Οδώ;
Ίατρβς ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Δαιδο&βν αριθ. 5, παραπλεύρως Ζαχαρβ-
πλαστίίβυ Ρ»γκινάκτι.
Δέχβται &πο 8—-1 π. μ. 3—8 μ. μ.
Τηλέφ. 91.37
ρ. κ. >ν.
ΝΤΕ-ΚΑ-ΒΕ
Τό τελειότερον καΐ Ισχυρότερον
Μ0Τ0Π0ΔΗΛΑΤ0
Άντιπ)πος·. Γ. ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Τό προχθεσινό παιχνίδι τού Ο.
Φ.Η. πρός την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Πειραιώς άπέδειξε γιά δεύτερη
φορά δτι ή πρωταθλήτρια τού Ή
ρακλείου βά παίξη σημαντικό ρό
λο στό πρωτάθλημα Ελλάδος,
έμφανίζουσα γιά πρώτη φορά τό
έπαρχιακό ποδόσφαιρο τού Νο
τίου Όμίλου, ώς ίνα ύπολογίσι
μο παράγοντα.
Παρά τό έξαιρετικά λασπώδες
τοΰ έδάφους, τό δριμυ ψύχος καΐ
τόν ίσχυρότατο άνεμο, ό αγών
ήτο τεχνικάς δυναμικός καΐ εΤχε
δλην την είκόνα ενός μεγάλου
παιχνιδιοΰ. Ο! Κρήτες ποδοσφαι
ρισται, Ιδιαιτέρα είς τό πρώτον
ήμίχρονον, άπέδωσαν ίνα θαυμά
σιο ποδόσφαιρο. Μέ άξιοσημε!
ωτον συνοχήν μέσων καΐ έπιθετι
κης γραμμής, μέ πλήρη συνεννό
ησιν των κυνηγών καΐ μέ μικρές
πάσσες άνέτρεπον την αντίπαλον
άμυναν. Δυστυχώς ή Ελλειψις πεί
ρας καΐ ψυχραιμίας πρό τού άν
τιπάλου τέρματος ώς καΐ ή έ-
ξαιρετική απόδοσις τού τερματο
φύλακος τής Προοδευτικης Άνα
στασιάδη, δέν τούς έπέτρεψαν νά
άξιοποιήσουν την ύπεροχή τους
ίδιαίτερα κατά το πρώτον ήμισυ
τού αγώνος καί νά άποσπάσουν
μιά λαμπρή νίκη, ή όποία καί
τούς άξιζε απολύτως.
Ή Προοδευτική παρά την 6η
μιουργηθεΐσαν έκ τής προσφάτου
επί τοΰ Παναθηναικοΰ νίκης της,
φήμην, δέν ενεφανίσθη ώς Ινα
συγκρότημα κλάσεως. Μόνον πέν
τε ποδοσφαι ρ ι σταί της έπαιξαν
πραγματικά καλό ποδόσφαιρο οί
Άναστασιάδης, Κα'νσός, Δαουτης
Χριστοφίδης καί Βερεμέντης. ΟΙ
ύπόλοιποι παίζουν μέν βυναμικά
δέν άποδίδουν δμως «άνώτερο πό
δόσφαιρο». Γενικά ή φιλοξενου-
μένη ομάς ενεφανίσθη κατωτέρα
τού πρώτου άντιπάλου τού ΟΦΗ
Πανιωνίου τού όττοίου ήτεχνική κα
τάρτισις ώς ποδοσφαιρικοϋ συνό
λου είναι κατά μίαν τουλάχιστον
κλάσιν ανωτέρα.
Ή ομάς τοϋ ΟΦΗ παρά την
άπουσίαν των βασικών στελεχών
της Καρασάβα καΐ Σφακιανάκη,
ενεφανίσθη προχθές «συγκροτημέ
νη» καί συνδεδεμένη.
Ό τερματοφύλαξ Κοζάκης, ά
πέδειξε δτι 2χει πλούσια προσόν
τα καί δτι θά εξελιχθή είς έναν
ττρώτης τάξεως γκολκήπερ. "Εχει
οξείαν αντίληψιν καί ξέρει νά
πλασσάρεται. Ύστερεί μόνον είς
την σταθερότητα τής λαβής και
είς τό διώξιμο τής μπάλας, δπου
χρησιμοποιεί την παλάμην τού
καί δχ. τή γροθ,ά. 'Ο Μακατού
νης κρα—ισε περίφημα την θέσιν
τού κεντρικοΰ όπισθοφύλσχος,
ενώ οί άκραΐοι εκαναν δ,τι μ—ο-
ροθσαν, στεροϋνται δμως άκομη
πεΓρας. Άπό τούς μέσους 6 Τσα
κιρίδης καϊ Ήλιοΰ, έπαιζον θαυ
μάσια, τόσον ώς άμυνόμενοι δ
σον καί ώς ένισχυταΐ τής έττιθέ
σεως. Δέν δφηναν «κενό χώρο»
καΐ γενικά μπορεΐ νά πή κανείς
δτι ήσαν άπό τούς κυριωτέρου^
συντελεστάς, τής ωραίας έμφανί
σεως τής ομάδος. Ιδιαιτέρα ό
πρώτος απέδειξεν δτι ώς μέσος
άποτίλεί ίνα πολύτιμο στοιχείο.
Άπό τούς κυνηγούς ο! Στρα
τάκης καΐ Λεστάρης άπέδωσαν
έΎα θαυμάσιο ποδόσφαιρο. Είναι
ένα «ζευγάρι» πού θά τό ζηλέ
ψουν πολλές μεγάλες όμάδες τού
κέντρου. Οί δύο άκραίοι μέ τίς
φιλότιμες προσπάθειές τους καΐ
ά Βάβουλας μέ την πεϊρα τού
—προχθές μάς θύμισε τόν θαυμά
σιο παίκτη πού ήτανε άλλοτε __
συνέβαλαν ούσιαστικά είς την
εξαιρετικήν εμφάνισιν τής έπιθέ
σεως.
Τα τέρματα εσημειώθησαν
τρία είς τό π-ρώτον ήμίχρονον
Λεστάρης, Βερεμέντης, Στρατά
κης καί ίν είς τό δεύτερον Βερε
μέντης.
Διαιτησία: Ό κ. Πανάκης ε
κανε δ,τι μπόρεσε γιά νά κρατή
ση τόν άγώνα βοηθούμενος άπό
τούς επόπτας γραμμών, ο! όποίοι
ήσαν πράγματι παρατηρητικώτα
τοι. Δυστυχώς πολλές φορές τού
ξέφυγε ή κατάστασις. Τό πρώτο
τέρμα τής Προοδευτικης έσημει
ώθη μέ τό χέρι. "Ισως άπό την
θέσι πού ευρίσκετο νά μην τδ
αντελήφθη. Τό σφάλλειν είναι άν
θρώπινον. Πάντως ήτο άμερόλη
πτος είς τάς αποφάσεις τού.
Δυστυχώς την ωραίαν έμφάνι
σιν τού δλου αγώνος, έμείωσεν
ή θλιβερά στάσις καΐ συμπερι
φορά δύο ποδοσφαιριστών τής
Προοδευτικης. Οϊ Γερμενής καϊ
Σουρούνης, «ένοχληθέντες» άπό
τάς ένθουσιώδεις ίαχάς των φι
λάθλων, επτυσαν αύτούς έπανει
λημμένως, ύβρίζοντες μέ βαρυτά
τας έκφράσεις τό κοινόν καΐ την
νήσου ή όποία τούς έφΐλοξένει.
Ο! φίλαθλοι μέ θαυμασίαν υπο
μονήν ύπέστησαν δλον τό ύβρε
ολόγιον, χωρϊς νά προβούν είς
καμμίαν εκδήλωσιν. Ό Παριστά
μενος δμως άξιωματικός τής χω
ροφυλακής μετά τό πέρας τοθ
αγώνος τούς συνέλαβε καΐ τούς
ωδήγησεν είς τό αστυνομικόν τμή"
μα, ίνα τους είσαγάγη την έπο
μένην είς τα αύτόφωρον, καθ" δ
σον πλήν των ύβρεων έφέρθησαν
άνευλαβώς καΐ πρός τα δργανα
τής τάξεως. Τελικώς δμως άφέ
βησαν έλεύθεροι, παρεμβάντων
καΐ των παραγόντων τού ΟΦΗ,
Οποβληθείσης έναντίοι/ των μη
νύσεως παρά τής Άρχής. Νομί
ζομεν πάντως δτι τόσον ή ΕΠΟ
δσον καΐ ή άμέσως προϊσταμένη
Άρχή των ή Ε.Π.Σ. Πειραιώς ό
φείλουν νά έπιβάλλουν κυρώσεις,
καθ" δσον ώς ελέχθη παρά συνο
δοΰ τής ομάδος των ούτοι ίχουν
γίνει καΐ άλλοτε ήρωες παρομοί
ών έπεισοδίων. Πρέπει νά άντιλη
φθοΰν οί κύριοι αύτοι δτι οί άγώ
νες κερδίζονται άπό την άττόδο
σιν των παικτών καί δχι μέ υ¬
βρείς καί παλληκαρισμούς.
ΣΠΟΡΤΜΑΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ιΜΑιΜΟΥΝΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δ«χ—αι έν τώ Ιατρείω της άνωθεν τυπογραφείον
εφημερίδος «Μββσόγειβ ς».
Αριθ. τηλ. 02-24
Άντ. Ηρακλείου * *
Λ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ &Ι1ΡΑΣΙΔΑΚΙΣ
ΆαιβάΑου 4 Τηλ. 2-53
ΕΚΑΣΤΗΝ ΔΕΪΤΕΡΑΝ 12 μεσημ. ΑΚΡΙΒΩΣ
-0ΥΛ4Ν" ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ■ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ν. & Α. ΒΑΡΔΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 7-30
ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
(ΜΠΡΟΥΜΗ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕ-
ΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τ6 έκκλησιαστικόυ Συμβούλι¬
ον της 'Ενορίας Νέου Σταδίου
Καμινιών "Ηρακλείου ανακοινοί
δτι έκτίθησιν είς φανεράν πλειο¬
δοτικήν Δημοπρασίαν έκποιήσε-
ως τα κάτωθι οίκόπεδα άκίνητα
τού *·|εροΰ Ναού Μιχαήλ Άρχαγ
γέλου.
1) Τεμάχιον Α' κείμενον επι
τής Έθνικής όδού Θερίσσου καΐ
έντός τού σχεδίου Πόλεως, έκτά
σεως 146,20 τ.μ. πρώτη προσ-
φορά όρίζει 6ρχ. 300 κατά τ.
μέτρον.
2) Τεμάχιον Β' συνεχόμενον
τοΰ πρώτου εκτάσεως 101,15 τ.
μ. πρώτη προσΛορά Δρχ. 200
κατά τ. μέτρον.
3) Τεμάχιον Γ'. συνεχόμενον
τοΰ δευτέρου εκτάσεως 102. τ.
μ. ττρώτη προσφορά Δρχ. 200
κατά τ. μέτρον.
Ή Δημοπρασία διεξαχθήσε-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
"Ανακοινούται δτι 6 "Ερανος
όπερ τοΰ αγώνος πρός καταπο
^έμησιν τοΰ Άναλφαβητισμοϋ ά
^αβάλλεται διά την πόλιν Ήρα
κλείου δι* εύθετώτερον χρόνον.
Ή ήμερομηνία διεξαγωγής
τούτου νά άνακοινωθή διά τού το
π ι κου τύπου.
Έκ τής Νομαρχίας
ται την 16 Φεβρουαρίου 1958
ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10—
12 π.μ. έν τώ έν Ηρακλείω
Συμβολαιογραφειω τοΰ κ. Ζαχα
ρίου Βογιάκη όδός "Εβανς ενώ¬
πιον αυτού καΐ τοΰ Έκκλησιαστι
κου Συμβουλιον
ΟΙ δροι τής Δημοπρασίας ευ¬
ρίσκονται κατατεθει μένοι έν τώ
Γραφείω τής 'Ενορίας καΐ έν τώ
ώς δνω Σ)φείω άπ' δπου δύναν
ται νά λαμβάνωσι γνώσιν οί έν
διαφερόμενοι καθ' εκάστην καί
κατά τάς εργασίμους ώρας.
Έν Ηρακλείω τώ 28 Ίανουα-
ρίου 1958
Τό Έκκλησ. Συμβούλιον Νέου
Σταδίου
ΜΠΑΤΑΡΙΑΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
ΡΕΒΤΚΙΧ - ΒΕΒΕ6
[Φρεσκόταται
δλων των τύπω ν
Πώλησις χονδρική—λιανική
ΛΟΥΚΑΚΗΣ
Γωνία νέου Μεγόρου
Άστυνομ1α$
^ Μοτοποδήλατα
3)ταχυτήτων καΐ μέ
βαντιλατέρ
Αδ. ΕΜ. ΒΕ
Αυστρίας
Άντιπρόσωποι
Ι. Π. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
"Εβανς 37 Ηράκλειον
ΕΜΜ. ΕΥΘ. ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Παρά τφ μέχρι σήμε¬
ρον δικηγορικφ γραφείφ
τού όδός Χάνδακος
Τηλέφ. 90—86
Δ)Π
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΡΟ ΥΑί
Έπισκευαί
Ν. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ
Παραπλεύρως Τροχαίας
Τηλί>. 3-94
ΠΑΣΧΛΛΙΝΗ ΕΚ&ΡΟΜΝ ιερομμον
ΠΑΧΧΑ _ΊΑ ΙΕΡΟ-ΟΛΠΙΑ
Μέ τό ταχύτατον θαλαμηγόν
Άναχώρησις 31 Μαρτίου έξ Ηρακλείου
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφαί καΐ πληροφορίαι παρά τω
κ. Ι_ων)να) ϋΐ.
όδός ΆμησοΟ 4 παραπλεύρως Ζαχαροπλαστείου Μεταξα
όδός ΚαρτεροΟ
ΣΗΜ.—Λόγω τοθ μικροθ χρονικοΰ διαστήματος πού μεσο-
λαβεΐ παρακαλοΰνται οί έπιθυμοϋντβς νά δηλώσουν
την συμμετοχήν των διά εξασφάλισιν θέσεως.
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΤΑ ΚΑ-
©ΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ
/ασύγκριτα είς ποιότητα
Ιεκλαμάρονται μόνα τους.
Ιδιαιτέρως άποδοτικά.
Ζιωντανά είς χρωματισμούς.
νχΐκονομικά.
Νά ζητείτε πάντα ΛΚΙΖΟΝΑ.
ΑβΙΖΟΝΑ καί μόνον ΑΒΙΖΟΝΑ.
Γονεες και
Εάν θέλετε την πρόοδον κ«Γτό μέλλον των παιοιόον
σας έγγράψατέ τα είς την
ΙΙοότυπον _2χολήν
ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
Διδαβκαλία έπιμελημένη, δίδακτρα λογικά, τιμαί ραψί
ματος πολύ λογικαί. Άναλαμ^άνομβν καΐ οίκοτροφουο υ,β
θητρίας. ~ * η
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
("Εναντι ΔικαατηρΙων) Ηράκλειον Κμήτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ
Χιιρουργό(
Ε«1 μακρόν μετεκκαιδευθεΐς είς Η. Π. 'ΑμερικΛε.
δέχεται τούς πάσχοντος εξ όφθαλμολογικών νοβη-
μάτων «ν τώ Ιατρείω τού άνωθεν τυπογραφβίων τΛε
Εφημερίδος «Μεσόγειος». 'Αριβ. τηλ. 82-24.
ΚΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΚΑ0Ε ΤΡΙΤΗΝ 8 Μ. Μ. ΚΑΪ
„,_ _ ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΟΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 12 ΜΕΖΗΜΒΡΙΝΗΝΡΕΘΥΜΝΟΝ-ΖΟΥΔΑΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ
Χηλεφ. Κ.Οβ 9Ο.»β
ΣΕΛΙΣ 4η
"ΜΕΖΟΓΕΙΟΖ,ι
Τιτάρτη
ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΛΓΚΑΝΙΝ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ Α Η Λ Ω Σ ΕΙΣ ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕϊ
ΔΙ' ΑΠΟΧΗΝ ΑΠΟ Ε Π Ι θ Ε ΣΙΝ ΚΑΤΑ ΡΩΣΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 29 (Ίδ. ύπ.).—
Ώς μεταδίδει τό Πρακτορείον
«Τάς», τα ττρώτα Σοβιετικά
σχόλια επι των άπαντήσεων των
κ. κ. Άϊζενχάουερ, Μακμίλλαν,
καί Γκαγιάρ είς τό μήνυμα τού
στρατάρχου Μπουλγκάνιν τής
10ης ττορελθόντος Δεκεμβριού
δημοσιεύει ή εφημερίς. «Ίσβέ-
"■-· 1111
Ή «Ίσβέστια», αναφερομένη
είς τάς απαντήσει ς των τριών
μεγάλον γράφει:
«Δύναται τις νά είναι ίκανο
ττοιημένος, έν πρώτοις, διότι αί
απαντήσει ς αύται άποτελοΰν άν
ταλλαγήν άπόψεων μεταξύ Άνα
τολής καΐ Λύσεως, τής οποίας
την πρωτοβουλίαν ανέλαβε ν ή
Σοβιετική "Ενωσις, καθώς έπϊ
σης καί διότι αί άποτντήσεις
αύται άναγνωρίζουν την χρησι-
μότητσ των τοιούτου ε'ι'δους άν
ταλλαγών. "Εξ α,λλου, τό γεγο
νός δτι ο! άρχηγ-οΐ των Κυβερνή
σεων των Ηνωμένον Πολιτει
ών ής Αγγλίας καϊ τής Γαλ—
λίας εθεώρησαν απαραίτητον
νά προβούν ε'ίς τινάς δηλώσεις
αί οποίαι τούς δεσμεύουν θεω-
ρε,ΐται εόπρόσδεκτσν».
Ή εφημερίς σημειώνει έν συ
νεχεία μεθ' Ικανοποιήσεως τάς
δηλώσεις τού Προέδρου Άϊζενχά
ουερ καθ* άς αί Ήν. Πολιτειαι
Ι ουδέποτε θά υποστηρίξουν επι
ίθετικήν πράξιν έκ μέρους ομά¬
δος ή άπό οιονδήποτε Κράτος,
καθώς καί τοίς δηλώσεις τού κ.
Μακμίλλαν, ό οποίος δηλοί «ε¬
πισήμως », δτι ούδεμία Βρεττα
νίκη Κυβέρνησις θά επιτρέψη έ
πίθεσιν κατά της Σοβιετικήν
Ενώσεως, καΐ τίλος τάς τού κ.
Γκαγιάρ, ό οποίος έκφράζει την
γνώμην δτι εΤς νέος παγκόσμι
οςπόλεμος θά Εχη όλεθρίας συν*
πκίας δι' ολόκληρον την άβρωπό
τητα.
Ή Σοβιετική εφημερίς φρο¬
νεί, έν τούτοις δτι οιονδήποτε
καϊ άν είναι ό έττίσημος τόνος
έκ τόν οποίον αί δηλώσεις α.
ται είς τόν οποίον αί δηλώσεις
αυται εγένοντο είναι προφανάς
άνεπαρκεΐς καί παρατηρεΐ δτι
είς τάς απαντήσει ς των οί τρείς
μεγάλοι άποφεύγΌυν νά ωμιλή¬
σουν διά τό πρόβλημο των βά
σεων έκτοξεύσεως πυραύλων έκ
τού έδάφοιις χωρών τινών, .
πως άποφεύγουν νά ό
καί δι' αλλα τινά θέματο.
Έν τέλει ή Χοβιετική εφη¬
μερίς έπαναλαμβάνει δτι η
Σοβιετική "Ενωσις θά συνεχί¬
ση τάς προσπαθείας της" πρός
εξεύρεσιν συμφωνίας δία την
άρσιν τής διεθνοΰς εντάσεως.
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΣΕΡΧΙΟΥ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΙΑ8ΛΕΠ0ΥΝ ΑΛΛΑΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΤΙ
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΘΗ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
τ—·
ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ - ΕΔΑ ΚΑΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 (Ίδ. ύπ.).—
Ό άντσττοκριτής τού Μττί Μττϊ
Σΐ είς Τουρκίαν μεταδίδει δτι
τό πρόβλημα τής Κύπρου άποτε
λεϊ τό κύριον θέμα ένδιαφέρον-
τος είς την "Αγκυραν, δπου τό
έξ ΰπουργΰν Συμβούλιον τού
Συμφώνου τήςΒαγδάτης, συνέχι
σε σήμερον τάς εργασίας τού
είς μυστικήν συνεδρίασιν.
Ό Βρεττανός ύπουργός των
Εξωτερικών κ. Σέργουιν Λόϋντ,
συνεζήτησε χθές την νύκτα τό Κ υ
πριακόν μετά τού Τούρκου ύ-
πουργοϋ των Εξωτερικών κ.
Ζορλοΰ. Ό κ. Λόϋντ συνωδεύε-
το παρά τού Κυβερνήτου τής Κύ
πρου σέρ ΧιοΟ Φοΰτ κσ! αλλων
συμβούλιον τού. Δέν είναι γνω¬
στόν κατά πόσον θά πραγματο-
ττοιηθοΰν καί άλλαι συνομιλίαι
μεταξύ τού ΒρεττανοΟ καί Τούρ
κου ύπουργοΰ των Εξωτερικών έ
πί τού Κυπριακοΰ.
ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Άγγλοι ανταποκριταί λέγουν
δτι, προφανώς ή Τουρκία έπιθυ-
μεΐ μίαν κατά τό δυνατόν ταχυ¬
τέραν διευθέτησιν τού προβλήμα
ΑΘΗΝΑΙ 28.—Ε(ς τάς πρωϊ¬
νάς εφημερίδας εδημοσιεύθη τη¬
λεγράφημα έκ Λαρίσης, κατά τό
οποίον, είς μίαν έκεΐ έβδομαδι-
αίαν εφημερίδα καί όργανον των
Προοδευτικών ανεγράφη, δτι ό
άρχηγός των Προοδευτικών κ.
Μαρκεζίνης θά ήγηθή, κατά τάς
πρΌσεχείς εκλογάς, κοινών συν-
δυσσμών τού Δημοκρατικοΰ Κόμ
ματος, τής Ε.Δ.Α. καί τού Ά-
γροτικοΰ Κόμμαατος τού κ. Βαρ
βούτη συνεργαζομένου ττροεκλογι
κώς.
'Ε,πί των ανωτέρω έδηλοΰτο
σήμερον υπό των κύκλων τού
Προοδευτικοΰ Κόμματος, δτι τού
το ουδέν απολύτως δημοσιογρα¬
φικόν όργανον διαθέτειν. Κατά
τα άλλα δέ, έτονίζετο ύτΐό των
αυτών κύκλων, δτι ό κ. Μαρκεζί¬
νης διεξάγει άγώνα διά την κα-
θιέρωσιν τής άπλήτ; Άναλογικής
ώς έκλογικοΰ συστή ματος 'καί,
κατά συνέπειαν, αποβλέπει είς
την κάθοδον τού Κόμματος των
Προοδευτικών είς τάς εκλογάς μέ
άμιγεΐς συνδυασμους μακράν πά
σης συνεργασίας.
ί
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Πρός τόν Πρόεδρον τής Κυ
βερνήσεως, τόν υπουργόν 'Εργα
οίας, την Συνομοσπονδίαν 'Ερ
γατών καΐ τόν "Οργανισμόν Ά
νεργίας, άττεστάλη υπό τού 'Ερ
γατικοϋ Κέντρον Ηρακλείου τό
ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Λραματική κατάστασις άνερ
γίας καλύπτει πόλιν μας έντα
θιΐσα μέ έπικρατούσαν άπό ήμε
ρών σφοδροτάτην κακοκαιρίαν
στόπ Χιλιάδας έργατικών οίκο
γενειών στεροΰνται άπό ημερών
καί αρτου στόπ 'Υποβάλλομεν
Εκκλησιν άμέσου έκτάκτου' επι
δοτήσεως παρά ' Οργανισμόν Ά
νεργίας άνέργων καΐ Ιδία ΟΙκο
δομικών κλάδων Συσκευαστών
νωπών όπωρών καΐ Σταφιδερ
γατών». '
Εργατικόν Κέντρον Ηρακλείου
Κρήτης , -
Πρόεδρος: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ*
Γραμματεύς1 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΠΕΛΑΦΟΣ
»*«------------ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ
σις αυτών λαμβάνει χώραν, είς
την περιοχήν τής Άττικής. Κα
τα τό τρέχον Ετος εγένετο καΐ
κατά τό προσεχές προβλέπεται
ή είσαγωγή καΐ ή εγκατάστα¬
σις τελειοτάτων μηχανημάτων
διά των οποίων θά βελτιωθοΰν
οί δροι εκμεταλλεύσεως καί θά
αυξηθή ή έξορυσσομένη ποσότης
μαρμάρων είς πλείστα σημεϊα
τής Ελλάδος.
Ή πραγματοποιουμένη άξιο-
ποίησις τού ύπεδάφους τής 'Ελ
λάδος όφείλεται είς πολλοΰς πά
©άγοντας κυριώτεροι των όποί
ών είναι τό συοτηματοποιούμε·
νόν κρατικόν ενδιαφέρον καί ή
άφυπνιζομίνη ίδιωτική πρωτο-
βουλία. ι
θά πρέπει «ίμω; έντΐ'ΰθα νά
γίνη είδική μνεία τού Ίνστιτού
τού Γεωλογίας καί 'Ερευνών Ύ
πεδάφους τό οποίον κατά τα ϊ
ξη ίτη τής λειτουργίας τού Εχει
συμβάλει τεραστίως είς την ά
ναγνώρισιν καΐ τόν καθορισμόν
τού πολυτίμου περιεχομένουτού
ελληνικόν ύπεδάφους. Διά των
έρευνών καΐ των γεωτρήσεωντάς
οποίας εκτελεί δι* έκλεκτοΰ επι
τέλειου γεωλόγων καΐ μεταλλειο
λόγων προσθέτει συνεχώςνέας
γνώσει ς &πληρ0φορ.ο-χετικώςμέ
τόν ύπόγειον πλούτον της χώ¬
ρας. Σήμερον, πλέον, γνωρίζο¬
μεν δτι τό ελληνικόν ΐπτέδαφος
είναι πλούσιον. "Εχει £π(*τ|ς κα
ταστή σαφές ότι τό ύπέδαφος
μας είναι απολύτως Ικανόν νά
τροφοδοτήση μεγάλας βιομηχα·
νίκας εγκατάστασις και νά στη
ρίξη έπιβλητικά τεχνΐχα Εργα.
Ή έκβιομηχάνισις τής χώρας
είναι βέβαιον σήμερον 8τι δύ¬
ναται νά στηριχθή είς τάς Ιδι¬
κάς της δυνάμεις. 'Υιράρχουν
πρώται" Ολαι. Ύπάρχουν εύθη—
ναί, άλλά κυρίοις είδικομ καί
Ικαναΐ έργατικαΐ χεΐρες: 'Υπάρ
χει τέλος, κεφάλαιον. Τό είς
δραχμάς καΐ συνάλλαγμα προϊ
όν τής εργασίας όκτώ έκατομμυ
ρίων ψιλοπόνων,Ιπινοητικών καί
φιλοδόξων κατοίκων τής έλλην ι
κης ΥΠ?· Ό κατάλληλος σνντονι
σμός των δυνάμεων τούτων θά
καταστήση* τίς ούχι μακρυνόν
μέλλον, τα τολμηρότερα^όράμα·
τα πραγματικοτητα.
ΤΕΛΟΣ
τος. Διά τούς Τούρκους δμως—
λέγουν οί ανταποκριταί—δέν ύ-
πάρχει άλλη λύσις, έξω τού δια
μελισμοΰ τής νήσου. Οί Τοΰρκοι
δμως .διαβλέτΓουν, ότι ή στάσις
της Βρεττανίας ήλλαξεν κάττως
εσχάτως καί δτι ένώ διά την Βρετ
τανίαν ή ίδέα τού διαμελισμοΰ
δέν άττεκρούετο παλσιότερον, τώ
ρα αύτη έπιθυμεΐ την διατήρη¬
σιν τού σημεριναί) καθεστώτος είς
Κύπρον. Τούτο ομως—λέγουν οί
Τοϋρκοι εΤναι σαφώς αδύνατον.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 28.—Ό Άρχι
επίσκοπος Μακάριος εί ςσυνέν
τευξίν τού, δοθείσαν πρός τόν
έν Αθήναις πολιτικόν σχολια-
στήν τής Φιλελευθέρας εφημερί¬
δος «Νέα Χρονικά» κ. Τζαίημς
Κάμερον, εδήλωσε τα εξής:
«Έχω την εντύπωσιν δτι ή
Βρεττα νίκη Κυβέρνησις Εχει τα
χθή ήδη πλήρως μέ την Τουρκι
κήν άποψιν επι τού Κυπριακοΰ
την οποίαν αυτή αυτή έδημιούρ
γησβ, δεδομένου δτι ουδέποτε
υπήρξεν σοβαρόν φυλετικόν πρό
βλημα είς την Κύπρον μέχρις
δπου ή Βρεττανική Κυβέρνησις
εδρε την ευκαιρίαν νά δημιουρ
γήση τοιούτον.Οί Τοΰρκοι ένθαρ
ρύνθησαν υπό των Βρεττανών δ
πως έπιδείξουν άδιαλλαξίαν καί
ήδη κατέστησαν άδιάλλακτοι».
ΔΕΝ ΤΡΕΦΕΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
Ό 'Εθνάρχης τής Κύπρου δι-
ηυκρίνησε κατόπιν, δτι δέν εί¬
ναι αίσιόδοξος περΐ τής επιτυ¬
χίας τού Άγγλικοϋ σχεδίου διά
την νήσον. Έν συνεχεία ετόνι¬
σεν δτι οί Κύπριοι είναι άποφα
σισμένοι νά προσφέρουν όλας
τάς άναγκαίας έγγυήσεις είς
την Τουρκικήν μειονότητα τής
Κύπρου.
Ό Άρχιεπίσκοπος Μακάρι—
ος ύπεγράμμισεν ακολούθως,
δτι είναι άδύνατος ή διχοτόμη
σις τής Κύπρου. ΟΙ δύο πληθυ
σμοί είναι άναμεμιγμένοι καΐ ή
διχοτόμησις θά ουδέν αλλο ά-
ποτέλεσμα θά έχη ειμή, μόνον
την δημιουργίαν μονίμου συρρά
ξεως.
Η ΑΜΕΡΙΚΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΕΣΗ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
Τέλος, ό Μακάριος εδήλωσεν,
δτι δέν σκέπτεται νά μεταβή
είς Λονδίνον, κατά τό προσεχές
μέλλον, δεδομένου δτι ούδεμία
βάσις ετέθη πρός διεξαγωγήν
διαπραγματεύσεων. Έπίσης εί
πεν δτι μόνον ή Άμερικανική
Κυβέρνησις θά ηδύνατο νό ασκή
ση πίεσιν επι τής Τουρκι κης
προκειμένον νά εγκαταλείψη αί)
τη την άδιαλλαξίαν της. Τό εν¬
δεχόμενον δμως αύτό τό άπέ-ύ
κλεισεν ό Άρχιεπίσκοπος διό¬
τι, ώς είπεν, ή Άμερικανική Κυ
βέρνησις δέν είναι δατεθεμένη
νά ασκήση την πίεσιν έκ φό-
βου μήπως ώθήση την Τουρκίαν
είς ούδετερότητα, μολονότι οί
φόβοι ούτοι των Άμερικανών εΤ
ναι άβάσιμοι, δότι οί Τοΰρκοι
ουδέποτε θά τηρήνουν στάσιν
ούδετερότητος έ'ναντι τής Ρω-
σίας.
έΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΥΠΟΛΟΠΣΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΡΩΣΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΕΙΣΟΛΟΥΣΤΟΥΣΤΟΜΕΙΣΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣΚΑΙΤΕΧΝΗΣ
ΟΥΑΣΙΓΓΚΤΩΝ 28.—Ή υπο
γραφεΐσα χθές ενταύθα συμφωνία
μςταξύ τής Σοβιετικής Ενώσε¬
ως καί των Ήνωμένων Πολιτει-
ών επί τού πεδίου των μορφωτι-
κών άνταλλαγών εγένετο δεκτή
μέ ζωηρόν αΤσθημα Ικανοποιήσε¬
ως έκ μέρους των κυβερνήτι κων
κύκλων τής Άμερικανικής πρω¬
τευούσης.
Έξ άλλου σύσσωμος ό σοβα-
ρός άμερικανικός Τύπος χαιρετί
ζει την υπογραφείσαν άμερικανο-
σοβιετικήν συμφωνίαν, διά την
όποιαν λέγει δτι δυνατόν νά
προσλάβη άνυπολόγιστον σημα¬
σίαν, άπό απόψεως έπηρεασμοΰ
τής διεθνοΰς καταστάσεως.
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΖΑΡΟΥΜΠΙΝ
"Ομιλών επι της ύπογραφείσης
συμφωνίας ό είς Ούάσιγκτων
σοβιετικάς πρεσβευτής κ. Ζαρούμ
πιν εδήλωσε τα εξής:
«Πρόκειται διά την σημαντικω
τέραν ενέργειαν των δύο χωρών
είς τό διάστημα δλων των έτών
πού ΰπηρετώ είς Αμερικήν, ©ά
ενθυμούμαι πάντοτε τούς Άμε-
ρικανούς διπλωμάτας μέ τούς ό-
ποίους συνειργάσθην διά την συ
νομολόγησιν τής βαρυσημάντου
αυτής συμφωνίας».
Ώς είναι γνωστόν, ή συμφω¬
νία—ή όποία επραγματοποιήθη
κατόπιν διαπραγματεύσεων πού
διήρκεσαν επι τρίμηνον—άναφέ
ρεται είς τάς μορφω—κάς άνταλ
λαγά} ραδιοφωνικ[ών έκπομπών
καΐ έκπομπών τηλεοράσεως, κι
νηματογραφικών ταινιών, ώς καί
εκπροσωπών τού πολιτικού, καλ
λιτεχνικοΰ, έπιστημονικοΰ, έκπαι
δευτικοΰ, τεχνικού καΐ άθλητικοΰ
κόσμου των δύο χωρών.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
μ Άμερικανοι έπίσημοι υπο
λογίζουν δτι, βάσει τής συμφω¬
νίας, 500 περίττου πρόσωπα έξ
έκάστης των δύο χωρών θά ε¬
πισκεφθούν την άλλην έντός τής
προσεχούς διετΐας.
Μεταξΰ τούτων θά περιλαμβά
νωνται μέλη τού Ανωτάτου Σο
βιέτ καΐ τού Άμερικανικοΰ Κογ-
κρέσσου, μουσικοί, χορεύτριαι,
πρωταθληταΐ τού στίβου καί δλ-
λων άθλημάτων, έττιστήμονες,
σποίΛασταί άνωτάτ«ν σχολών
καΐ προσωπικότητες τοϋ κινημα
τογραφικού κόσμου. Σχετικώς οί
Άμερικανοί έπίσημοι ηρνήθησαν
σήμερον νά δηλώσουν κατά πό¬
σον ύπάρχει σκέψις νά άποστα-
λοΰν είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν
ώς έκπρόσωποι τής κινηματογρα
φικής τέχνης, ή Μαίριλυν Μον-
ρόε ή ή Τζέην Μάνσφηλντ.
Ό γερουσιαστής κ. ©ήοντορ
Γκρήν, πρόεδρος τής επί των Ε¬
ξωτερικών σχέσεων έπιτροπής
τής Άμερικανικής Γερουσίας, έδή
λωσεν δτι εΤναι ένθουσιασμένος
μέ την επίτευξιν τής συμφωνίας.
Προβλέπεται δτι αί άνταλλα-
γαι είς τόν τομέα τού άθλητι-
σμοΰ καί τής μουσικής θά άρχί-
σουν άμέσως.
Μεταξύ των Άμερικανών καλ
λιτεχνών, οί οτγοϊοι θά προσκλη
θοΰν είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν
ττεριλαμβάνονται ό άρχιμουσικός
Λεοπόλδος Στοκόφσκυ καί ή καλ
λιτέχνις τής Μετροπόλιταν "Οπε
ρα Ρομπέρτα Πήτερς.
Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
.. ΥΠΟ ΞΕΝΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης 29 Ίανουαρίου ^>Α ^
ΑΙ κατωτέρω διδόμεναι πληροφορίαι άναφέρονται «ι$ "Τα λα-
βόντα χώραν μέχρ» τήξ 8ης έσττερινήξ τής χθές είς την αγοράν
τού "Ηρακλείου—Κρήτης.
ί™ ^α ·
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Λόγω τής συνεχιζομένης κακο
καιρίας πού ολοέν καί έντείνε-
ται, ούδεμία απολύτως κίνησις
σημειώνεται είς την αγοράν δι'
δλα έν γένει τα έγχώρια προιόν
τα. Ή άπό ημερών Οφισταμένη
στασιμότης, κατέστη πλέον μό
νιμος κατάστασις Ουδέν ενδια¬
φέρον έκδηλώνεται άλλ' οΰτε καί
προσφορά οιουδήποτε προϊόντος
ύπάρχει.
ΑΙ τιμαί τόσον των σταφίδων
όσον καΐ των έλαιολάδων δέον
νά θεωροΰνται όνομαστικαί.
Η ΣΤΑΦΙΔΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
Διά τάς χθεσινάς δημοπρασίας
τής ΚΣΟΣ διά την εκποίησιν
σ'υγκεντρωθείσης σουλτανίνας,
ούδεμία προσφορά εγνώσθη μέ-
χρι των βραδυνών ώρών τής
χθές.
Η ΕΞΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ώς γνωστόν, ή έξαγορά είς
την πόλιν μας ί,χει διακοπή προ¬
σωρινώς. Συνεχίζεται ή συσκευα
σία καί άποσυμφόρησις των έλα
οαποθηκών έκ τού έξαγορασθέν-
τος έλαιολάδου διά την έξοικονό
μησιν άποθηκευτικοΰ χώρου πρός
σι/νέχισιν τής ίξαγοράς.
Έν τώ μεταξύ τα έπαρχια^ο
κέντρα έξαγοράς συνεχίζουν την
παραλαβήν έλαιολάδων των κα-
τόχων παραγωγών.
ΑΘΗΝΑΙ 28.— Τό Υπουρ¬
γείον των Οικονομικήν έγνωστο
ποίησε πρός τούς οίκονομικούς
έφόρους τού Κράτους, δτι τα
Έλληνικά πληρώματα των υπό
ξενην σημασίαν έμπορικών πλοί
ών θεωροΰνται ώς κάτοικοι τής
Ελλάδος καΐ είς την περίπτωσιν
καθ1 ήν παραμένουν πλέον τού
εξαμήνου είς τό εξωτερικόν, έφ'
όσον δέν έπαυσαν διατηροΰντα
την έν Ελλάδι κατοικίαν των.
Κατά συνέπειαν ΐτροστίθεται, ύ
πόκεινται είς την φορολογίαν
ι τού είσοδήματος, τόσον διά τό
έν Ελλάδι εΐσόδημά των, δσον
καΐ διά τό είς τό εξωτερικόν,
, κτώμενοντοιοΰτον.Ό φόροςτούτΐ
σοδήματος είς την περίπτωσιν
αύτην, ϋπολογίζεται κατά τόν εί
δικόν τρόπον, τόν όριζόμενον ύ
π ότο ΰσχετικοΰ νόμου, κατόπιν
{έκπτώσεως τού τυχόν καταβλη
θέντος επί τού είσοδήματος φό
ρου υπέρ τού Κράτους την ση¬
μαίαν τού όποί ου φέρει τό πλοΐ
όν. Ό ανωτέρω φόρος, δοθέντος
δτι δέν ύπάρχουν έπίσημα στοι
χεΐα των άμοιβών των πληρωμά
των των υπό ξένην σημαίαν
πλοί ών, βά ϋπολογίζεται βάσει
των ίσχυουσών εκάστοτε διά
τούς έν Ελλάδι ναυτικούς συλλο
γ ι κων σνμβάσεων εργασίας.
ΤΙΜΑΙ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ΑΒΡΟΧΟΙ
ΝΟΥΛΕΣ . · Λ{ 11,20
ΑΣΣΟΙ ' Λ 11
ΔΥΑΡΙΑ . 10.40
ΤΕΣΣΑΡΙΑ 10,00
ΠΕΝΤΑΡΙΑ 9.10
ΒΡΕΓΜΕΝΑΙ 9-10
ΤΑΧΤΑΔΕΣ 3,90-4.20
ΧΑΡΟΥΠΙΑ 1,50
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ 16,40
ΣΙΤΗ»Α
ΣΙΤΟΣ 3.70
ΒΡΩΜΗ 3,60
ΚΡΙΘΗ 2,60
ΡΟΒΙ 3,20
ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΛΑΙ ΚΗΣ
ΕΜΠ. ΠΙ ΣΤ
ιΧΡΥΣΗ
' 1880
835
'ν 183
195
Λ 670
105
308,50
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟΔΙΛΟΥΝ ΤΑΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ
ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦ ΜΠΙ ΑΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23.—Κατά τηλε¬
γράφημα τού ΓαλλικοΟ Πρακτο-
ρείου έξ Άγκυρας, ανακοινωθέν
τού Τουρκικοΰ υπουργείου των
Έξωτερίκών λέγει δι ι έκ των
διεξαγομένων όνακρίσεων διά
τάς έκρήξεις, αί οποίαι έσημειώ
θησαν την νύκτα τής 26ης πρός
την 27ην τρέχοντος, έπΐβεβαιού
ται ή εντύπωσις ότι πρόκειται πε
ρί σαμποτάζ κομμουνιστικής έμ
πνεύσεως.
'Υπογραμμίζεται, έξ αλλου.
ε)ίς τούς άρμοδίους κύκλους,
δτι, αί απόπειραι αύται δέν εί-
5(ον άλλον σκοπόν παρά νά
«διαταράξοι/ν τάς Τουρκοαμε-
ρικανικάς σχέσεις καί νά τορ-
ττ^λλίσουν την διάσκεψιν τού
Συμφώνου τής Βαγδάτης». ΟΙ
διεξάγοντες τάς άνακρίσεις
ηδυνήθησαν ευκόλως νά δισ-
πιστώσουν την συνήθη τεχνι-
κήν των κομμουνιστήν.
Ο! άνακριταί παρετήρησαν
έπίαης, δτι οί δράσται των διτ
ναμιτιστικών άπστΓειρών έξέ-
λιξαν προσεκτικώς διά νά δρά-
σουν την στιγμήν καθ" ήν αί ο¬
δοί είναι συνήθως ϊρημοι.
Παρατηρεϊται, τέλος, δτι τό
βιβλιοπωλείον, ίοΟ όποίοιι κα.
τεστράφη ή προθήκη ότττό μίαν
των έκρήξοων, δέν άνήκεν είς
τ6|ς Άμερικανικάί, υπηρεσίας,
άΛλ, είς ίνα Τοΰρκον, ό οποίος
ήρκεΐτο απλώς είς τό νά πωλή
"Λμερικανικά βιβΛίο..
Κστά δημοσιογραφικάς ίξ άλ
λομ, πληροφορίας, αί άνακρίσεις
δι£ξάγονται άπό τάς υπηρεσίας
τής Έθνικής Ασφαλείας, Ιν συ
νεργαοία μέ την Αμερικανικόν υ¬
πηρεσίαν άντικατασκοπείας Έφ
Μπί ΑΤ. Ό κυβερνήτης τής Άγ¬
κυρας διευθύνει ό ϊδιος τάς άνα
κρίσεις, αί οποίαι συντονίζονται
άπό τό υπουργείον των Έσωτερι
κων. Κατόπιν τού έλέγχου, ό ο¬
ποίος εγένετο είς διάφορα ξενο-
δοχεΐα τής Τουρκικής πρωτευού
σης, περί τα 30 άτομα ύπεβλή-
θησαν χθές είς ανάκρισιν καί ε¬
γένοντο συλλήψεις
Ο ΡΟΣΣΕΛΙΝΙ ΖΗΤΕΙ
ΑΚΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΓΑΗΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ
ΡΩΜΗ, 28.·—Τό Ιταλικόν
Πρακτορείον Είδήσεων «Άντζέν
τσια ντ' Ιταλία* μεταδίδει δτι
ό Ρομττέρτο Ροσεσσελίνι κατέθε
σεν αίτησιν άκυρώσεως τού γά
μου τού μέ την διάσημον καλλι-
τέχνιδα Ίνγκριδ Μπέργκμαν.
ΟΊ δικηγόροι τού σκηνοθέτου
βασίζουν την αίτησιν των επί τού
αίτιολογικοΰ δτι ή Μις Μπέργκ
μαν δέν ήτο νομικώς ελευθέρα
νά άΜ-ανδρευθή τόν Ροσσελίνι,
τόν Μάϊον τού 1950, δεδομένου
δτι ό μέχοι τής έποχής έκείνης
,σύζυγός της ήτο Σουηδός ύπή-
κοος, τό δέ διαζύγιον της, άπό
.αυτόν εκδοθέν είς τό Μεξικόν δέν
, είχεν έπικυρωθή είς την Σουη-
^ίαν την έποχήι' τού γάμου της
μέ τόν Ίταλόν σκηνοθέτην.
Ώς γνωστόν, ή "Ινγκριδ Μπέρ
κμαν καί ό Ροσσελίνι είχον άνα
)οινώσει την 7ην •π'αρελθόν^ος
Νοεμβριού την απόφασιν των δ-
πως διαζευχθοΰν. Ούτοι έχουν
τρία τέκνα έκ τού γάμου των.
ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Ι&ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 28. —Κατόπιν έγ
κρίσεως τού υπουργείου Παιδεί
άς είς τό διδακτικόν προσωπι¬
κόν των Ιδιωτικών σχολείων τής
χώρας θά καταβάλλεται εφεξής
τό ειδικόν έπίδομα βιβλιοθήκην
καΐ ακριβείας ζοής, τό οποίον
λαμβάνουν ήδη οί συνάβελφοι
των των δημοσίων σχολείων.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
'Υττό τού Υπουργείου Βιομη
χανίας έπεχορηγήθη ή Μέση Τε
χνική Σχολή Έργοδηγών Ηρα¬
κλείου δια τού ποσοΰ των δρα
χμών 5.000, διά την άπαλλαγήν
άπόρων καΐ ίπιμελών μαδητών
έκ των διδάκτρων, ώς καΐ διά
10.000 δρχ. πρός κάλυψιν αλλων
εξόδων τής Σχολής.
ΑΧΥΡΩΣΙΣ ΠΟΙΝΩΝ
Τό Υπουργείον Συγκοινωνιών
δι' άνακοινώσεώς τού γνωρίζει
ότι, έχαρίσθησαν απασαι αί επι
δληδείσαι πό ι ναί μέχρι τής
21ης Δεκεμβριού 1957 είς όδη
γοϋς καΐ Ιδιοκτήτας φορτηγών
αυτοκίνητον, λόγω ύπερφορτώσε
ως, μή άναγραφής άποβάρου
καΐ μή κατοχής αδείας κυκλοφο
ρίας.
ΤΟΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝΦ0ΙΝΙΚ1ΑΣ
ΔΙΑΚ ΗΡΥΞΙ Σ
Πλειοδοσίας εκμισθώσεως
ακινήτου
Τό Έκκλησιαστικόν Συμβού¬
λιον τού έν Ηρακλείω Κρήτης
ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
ΔΙΑΚΗ ΡΥΤΤΕΙ
δτι έκτίθεται είς πλειοδοσίαν έκ
μισθώσεως ενός οίκοπέδου κει¬
μένου ενταύθα καϊ είς την παρά
την θέσιν Στόμιον καταλλήλου
δι' εναποθήκευσιν αμμου.
Ή πλειοδοσία γενησεται την
2αν Φεβρουαρίου ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 11—12 π.μ. είς
τα Γραφεΐα τής Ένορίας ΑΠΟΥ
ΜΗΝΑ ενώπιον τού Έκκλησιαστι
κου Συμβουλίου.
Πληροφορίαι παρέχονται καθ"
έκαστην είς τα Γραψεΐα τής Ένο
ρίας ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ κατά τάς έρ
γασίμους ώρας. Τηλ. 4.02.
Έν "Ηρακλείω τη 22 Ίανουα-
ρίου 1957
Έκ τού Έκκλησιαστικοϋ Συμβου
λίου.
Α------------ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ
τού έργου καί έπάσχισε γιά την
υιοθετήση τού.
'Υποχρέωσι έχομεν νά ευχαρι¬
στήσωμεν τούς ανωτέρω καί δ-
λους δσους συνέδαλον καί συμ-
βάλλονν γιά την έκτέλεσι τού έρ
ίΥθυ.
'Υποχρέωσι έχομε άκόμη νά
πράξωμε κι' εμείς πού ώφελού-
μεθα τό χρέος μας βοηθώντας ά
πό τη πλευρά τή δική μσς στήν
έπιτυχία τού έργου.
Ό Συνεταιρισμός πού Ίδρύσα
με ττρέπει νά πάρη κι' αύτός
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΙΤΟΥ
Υπό τού Τμήματος Άσφαλεί
άς Ηρακλείου συνελήφθη ό Έμ
Ζαχαράκης, κάτοικος Βουκολιών
Κισσάμου διωκόμενος διά τής
ΰπ' αριθ. 9458)57 έρήμην κατα
δικαστικής αποφάσεως διά τής
οποίας εΤχε καταδικασθή υπό
πλημμελειοδικείου των Αθηνών
είς φυλάκισιν 5 μηνών.
σάρκα καί όστά καΐ νά έξελίσσε
ται παράπλευρα μέ τό ϊργο, ώ-
στε δταν κληθή νά τό παραλά¬
βη νά εΤναι πανέτοιμος νά τό
κρατήση καί νά τό διαφεντέψη
παραγωγικά.
ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΝ κ. ΣΕΛΓΟΥΪΝ ΛΟΤΝΤ ΚΑΙ ΦΟΥΤ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΒυυι · ··» —
ΑΘΗΝΑΙ, 27 .— Είς πρω¬
ϊνήν εφημερίδα ανεγράφη ή πλη
ροφορία δτι ό ΰπουργός των Έ
ξωτερικών τής Μεγάλης Βρεττα
νίας κ. Λόϋντ καί ό Κυβερνήτης
τής Κύπρου κ.Φούτ, επιστρέφον¬
τες είς τάς ίίδρας των έξ Άγ-
κύρας,θά δ ι έλθουν έξ Αθηνών
πρός διεξαγωγήν συνομιλιών μέ
την Ελληνικήν Κυβέρνησιν καΐ
ίνδεχομένως καΐ μέ τόν Έθνάρ
χη τής Κύπρου κ. Μακάριον.Σχε
τικώς προσετίθετο ήπληροφορΐα
δτι, ώς πιθανή ήμέρα άφίξεως
είς Αθήνας των δύο Βρεττανών
επισήμων εΤναι ή Παρασκευή.
Έξ αρμοδίων κυβερνητικόν
κύκλων ανεκοινώθη δτι ή Κυβέρ
νησίς ουδεμίαν Κχει πληροφορί
. αν περΐ τής άφίξεως των δύο
ι Άγγλων επισήμων είς Αθήνας
καΐ δτι μέχρι τής στιγμής δέν
ειδοποιηθη άπό Άγγλικής ή αλ
λης πηγής, περί τοιαύτης προθέ
σεως των κ.κ. Λόϋντ καΐ Φούτ.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΥΗΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΓ4ΑΤΗΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΔΕΤΑΓεΪΣ ΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΙΝΔΥΝΟΥΤΗΣ Μ. ΑΗΑΤΟΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΙΟΜΜΟΥΙΙΣΜΟΤ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 (Ίδ. ύπ.).—
Κατά τηλεγράφημα τοΰ Γαλλι-
ίκοΰ Πρακτορείου έξ Άγκυρας,
τα μέλη τού Συμβουλίου τού
Συμφώνου τής Βαγδάτης καί οί
Βρεττανοί παρατηρήται συνήλθον
καϊ χθές τό άπόγευμα είς μυστι
κήν συνεδρίασιν, διαρκέσασαν
τρείς περίπου ώρας. Ό γενικάς
γραμματεύς τού Συμφώνου κ.
Χαλιντΐ εδήλωσεν δτι ή συνεδρί
ασις άψιερώθη είς εξέτασιν τής
διεθνοθς καταστάσεως.
Ό κ. Χαλίντί προσέθεσεν δτι
κατά την ώς άνω συνεδρίασιν δέν
εγένετο λόγος διά την δυναμιτι
στικήν απόπειραν, ή όποία έγέ
νετο την προπαρελθούσαν νύ¬
κτα εναντίον τής Άμερικανικής
πρεσβείας και ενός Άμερικανι¬
κοΰ βιβλιοπωλείου. Έπίσης ή συ
νεδρίασις δέν ήσχολήθη μέ την
Συροαιγυπτιακήν όμοσπονδίαν
Τό κύριον θέμα τής γενομένης
συζητήσεως ήτο ό κίνδυνος τής
κομμουνιστικής διεισδύσείως είς
την Μέσην Ανατολήν.
Κατ' άλλας πληροφορίας, ή
πρώτη *ιμίρ* "-ΟΛ Διασκέψβως
τού Συμφώνου της Βαγδάτης,
άφιερώθη είς τό πρόβλημα τής
Παλαιστίνης.
Έκ τής Δυτικής πλ*υρά;, ά-
νεγνωρίσθη γενικώς δτι ό μόνος
τρόπος έπιτεύξεως λύσεως τοΰ
ττροβλή ματος αυτού, είναι ή διευ
θέτησις των διαφόρων, αί οττοίαι
θέτουν άντιμετώπους τούς Άρα
6ας καΐ τούς Έβραίους.
Ό Πρωθυπουργός ' τού Πακι-
στάν ετόνισε, κατά την διάρκει¬
αν της συζητήσεως, δτι τα μέλη
τοΰ Συμφώνου τής Βαγδάτης πρέ
ττει ταχέως νά Εφοδισσθοΰν μέ
σύγχρονα δπλα, άνάλογα ττρός
έκεΐνσ τα όποΐο! θά είναι οννα
τόν νά έχη τυχόν επιτιθεμένη
Κατά τάς αύτάς πληροφορίας
ή σημερινή πρανίνή δευτέρα μυ-
στική συνεδρίασις της όλομελιί-
ας Γτοΰ Συμβουλίου, άφΐτρώθή
είς την εξέτασιν των έκθέσεων
των διαφόρων επιτροπών τού
Συμφώνου της Βαγδάτης καΐ
είς την Εγκρισιν τής ημερησίας
διατάξεως τής Διασκέψεως.
Ο ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΝ
ΟΠΩΣ Ε ΠΙ Τ Ρ Α Π Η Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΥΣΤΙΚΟΝ
ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΝΤΩΝ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 28.—Ό Πρό
εδρος Άίζενχάουερ εζήτησε την
έξουσιοδότησιν τοΰ Κογκρέσσου
σπως δώση' είς τούς συμμάχοιΑς
των Ήν. Πολιτειών πληροφορίας
περΐ άτομικών δπλων, πρώτων
ΰλών καί είδκώνΐ έξαριτημάτω»
δπλων, α) οποίαι μέχρι σήμε¬
ρον έτηροΰντο μυστικαί. Ό νό
μος θά τροποποιηθή, διά νά
καταστή δυνοτττι ή άνταλλαγή,
μυστικών πληροφοριών μέ οίαν
δήττοτε σύμμαχον χώραν, ή ό-
πβία συμβάλλει θετικώς είς την
ενίσχυσιν τής Άμερικανικής ά
μήνης καΐ ασφαλείας.
Ανταποκριται είς Ούάσιγ¬
κτων τονίζουν, ότι δεν θά ίττιύ
τραπή ή μεταφορά άτομικών δ¬
πλων έτοίμων πρός δράσιν είς
άλλας χώρας. ΑΙ πληροφορίαι
πιθανόννάδοθούνμ^ον,Κς χώρας
αΐόποϊαι έργάζονται ([6ι επί τού
θερμοπυρηνικοϋ πεδίου, ύττοτίθε
ται δέ 8τι τοιαύται είναι Α Βρατ
τανία, ό Καναδας και Τσ«ς ή
Γαλλία.
ΑΙΑ ΤΗΚ ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΡΕΤΤΑΝΟΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΖΕΤΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 28 (Ίδ. ύπ.)—
Η Βρεττανική ύπηρεσία Άτομι
κης Ενεργείας ανεκοίνωσεν δτι,
ήρχισαν α! εργασίαι είς τό Χαρ
γουελ διά την βελτίωσιν τής λει
τουργίας τής «Ζέτα», δηλαδή
τής μηχανης ή όποία έχρησιμο
ποιήθη διά την χαλιναγώγησιν
τής δυνάμεως τής ύδρογονικής
βόμβας. :
Την παρελθούσαν έβδομάδα
είχεν άνακοινωθή, δτι Βρεττατ
νοΐ έπιστήμονες χρησιμοπφ·ΰ)'
τες την Ζέτα», επέτυχον ββρκό
κρασίας πέντε εκατομμι>ρ(·εν
βαθμών. Ή μηχανή τώρα μετα
τρέπεται, πρός τόν σκοπόν δ- ,
πως ίπιττυχθούν άκόμη μεγαλύ
τεραι θερμοκρασίαι.
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΕΜΕΝΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ! ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 (Ίδ. ύπ.).—
Ο Βρεττανός ΰτιουργός άποικι-
ών κ. Λένοξ Μπόυντ εδήλωσεν δ¬
τι, κατά τάς τελευταίας έδδομά
δας εσημειώθησαν πολλά έπεισό
δια είς τα σύνορα μεταξύ 'Υεμέ-
νης και τοθ Βρεττανικοΰ πρωτε-
κτοράτου τοΰ Άντεν. Ό κ. Μπό
ϋντ άπέδωσε τα έπεισόδια είς
ενεργείας τής Ύεμένης καΐ είπεν
δτι οί Ύεμενΐται έχρησιμοποίη
σαν πυροβολικόν καΐ βαρέα πολυ
βολά.
Ό κ. Μπόϋντ προσέθεσεν, δτι
οί διοικήται των παραμεθορίων
περιοχών τοΰ "Αντεν ώς καΐ οί
φύλαρχοι, έξσκολουθοϋν νά άνβί-
στανται αποτελεσματικώς καΐ νά
άντιμετωπίζουν την εισβολήν μέ
την πλήρη υποστήριξιν των Βρετ
τανικών στρατευμάτων.
ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΑΩΝ
ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ
ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΤΑ ΛΗΠΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ, 28.—Ό ΰφυπουρ—
γός Έμπορίου κ. Μάρτης προή¬
δρευσε σήμερον συσκέψεως, κα¬
τά την οποίαν εξητάσθη τό θέ¬
μα τής παραγωγής χυμών. Ό
κ. ύφυπουργός εζήτησεν δπως οί
έκπρόσωποι των παραγωγών καί
των βιομηχάνων,οί όποΐο ι μετέ¬
σχον τής συσκέψεως ύποδκίξουν
. τα κατά την γνώμην των ληπτέα
μέτρα, διά την άπρόσκσιττον α¬
πορρόφησιν των έσπεριδοειδών
Ή σύσκεψις θά επαναληφθή
έντός των ημερών.
Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΦΟΥΚΣ
Β Α ΔΙΖ ΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΝ ΣΚΟΤ
ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 28 (Ίδ. 'ύπ.).—
Μεταδίδεται έξ Ούάσιγκτων
δτι δρυΒμ&ς μέ τόν οποίον κινεί
ται ό δρ Βίβαν Φούκς, άρχηγός
τής Βρεττα νΐ κης αποστόλη ςεί'ς
την Άνταρκτικήν, είναι τοιούτος
ωστε δύναται ούτος νά φθάση
είς την βάσινΣκότ πρό τής ένάρ
ξεως τού χειμώνος είς την Άν¬
ταρκτικήν. Συμφώνως πρός πλη
ροφορίας ληφθείσας είς θύέλ--
λιγκτων, ή αποστόλη Φούκς δια
νύει κατά μέσον όρον 64 χιλιό
μετρα ημερησίως. Ή απόστασις
μεταξΰ Πόλου καΐ βάστως Σκότ
εΤναι 2.ΟΟΟ χιλιόμετρα 'Υπολο
γίζεται συνεπώς ότι διανύων κα
τα μέσον δρον δρον 48 χιλιόμκ
τρα ημερησίως ό δρ Φούκς — ό
οποίος ανεχώρησεν έκ Νοτίου
Πόλου την 24ην Ίανουαρίου —
δύναται νά φθάση είς τόν προ¬
ορισμόν τού την οην Μαρτίου.
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΑΜΟΥ „ ΣΠΥΡΟΥ
ΠΡΟΣίΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣιΗ
ΑΘΗΝΑΙ 23.--Είς τό Προε¬
δρείον τής Βουλής κατετέθη σή¬
μερον δήλωσις τού βουλευτού
Σάμου κ. Ιωάν. Σπύρου, συμ¬
φώνως πρός την όποιαν ούτος
προσχωρεί είς την Εθνικήν Ρι-
ζοσπαστικήν "Ένωσιν.
Ώς γνωστόν ούτος εΤχεν άττο
χωρήσει εσχάτως τού κόμματος
των Φιλελεύθερον καί παρέμεινεν
άνεξάρτηΤος.
ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ■ ΡΩΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28.—-"Ο Ύπουργός
Έμπορίου καΐ Βιομηχανίαν κ.
Πατταληγούρας εδέχθη σήμερον
τόν πρεσβευτήν τής Σοβιετικής
Ενώσεως κ. Σεργκιέγιεφ καί εί
χε μετ' αυτού συνομιλίαν επι δια
φόρων έμπορικών ζητημάτων έν-
διαψερόντων τάς δύο χώρας
ηεπιτροπητησ7τομ!νεργειασ
ΑΘΗΝΑΙ, 28.— Ό ύπουργός
Συντονισμίοϋ κ. Χέλμης προή¬
δρευσε την πρωΐαν συσκέψεως
ΕΚΛΕΦΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ
Συνελήφθη καΐ απεστάλη ουνο
δεία είς τόν Εισαγγελευσ ό Κων
Μαυρογιάννης έτών 18, έργάτης
κατηγορούμενος έπ« κλοπή χρη
μάτων έκ τού είκονοστασίου τής
κλινικής «Εύαγγελισμός».
τής Έπιτροπής Άτομικής Ένβρ
γείας είς την οποίαν μετέσχον
ό πρόεδρος αυτής ναύαρχος κ.
Σπανίδης ό καβηγητής τού Πό
λυτεχνείου κ. Άσκητόπουλος ό
Γενικός Γραμματεύς τβϋ υπουρ¬
γείον Συντονιχτμοϋ κ. Λαμπού-
κος καϊ ό Διευθνντής τοΰ υπουρ
γείου κ. Τσαμπιράς
Μέγεθος Γραμματοσειράς