203981 – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αριθμός τεύχους

726

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1953
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΛΙ0ΚΤΗΤΗ2 ΕΚΔ0ΤΗ2
κ! ΓΡΑΜΜΑΙΊΚΑΚΗΣ
* Άρχισυνταχτης
αλεκοι κ. μηλοαιδακηχ
ΗΑ1£____
----Γ^χΐΣΫΝΤΑΚΤΗΣ
β 91- 38
»« ,ϊ°ο"Α Ι-04
ι>^-—_^^»=-~-— ■ ■■■■:
|ΐγΡ,ΛΚΑΤΐΚΑΙ ΙΥΝΕΡΓΑΙ1ΑΙ
Η€ΧΟΓ€ΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Π Ρ Ω ·Ι· Ν Η *Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειον! Κι·ριακή
22
Μαρτίου 19 5 3
Έτος Γ' — Άριθμος φύλλου 726
Τιμη εκάστου φύλλουΔραχμαί 1000
Γραφεϊα — Τυπογρσφεϊα
Όδός Χάνδακος 22
II
ΑΓΊίΡΓΙΑ ΚΑΙ Ϊ1Τ1ΙΚΑ
Της κ. Μορία€ Ε. Πετοάκη
Κατά τα τελευταία Χρι-,
σΐούγεννσ, οέ μίαν έκκλη·|
0Ια έργαιικοθ προαστεΐου
τών Παρισίων ή φάινη εί- (
νε στηθεΐ κατά τρόπον
οΐγχρονισμένον! Στό Χάνι'
σΐ0 οποίον εγεννήθη ό μι-
κρος Ίησοθς, ήταν μιά πι-
νσκΐδ^· Στή μιο πλευρά της
ήΐαν γραμμένο: «Είναι α |
οτεγοι». Κοί στήν αλλτ):
«Ό Ιωσήφ ζητ« δουλειό»
ι · · * · *
ΚΟμα άνεργ(ας ξεστίδ
τώρα σ' δλο τόν κόσμο καί
όπειλεϊ Ιδιαιτέρως μερικάς
τσξεις εργαζομένων. "Αν ή
κρΐσ ς αυτή έχη ώς πρώτην
αΐχίαν τούς τεραστΐους πό
λΕμικούς προθπολογισμούς.
ικύ ίμποδίζουν τήν τακτο-
ποίησιν κοινωνικής οίκονο-
αΐαο, άνταποκρινομένης είς
τάς ανάγκας έκάστης χώ
ρας, ή έχη καί άλλα αϊτια
δευΐερεύοντα, δέν άνήχει
οέ μα-, τίς γυναΐκες νά ά-
οχοληθοθμε καί ν' άναζη-
τ,ησωμε τούς ύπευθύνους.
Τό μόνο πού μας ένδιαφέ
ρει σχήν προκειμένη περί¬
πτωσιν είναι ά βροόμετόν
τρόπον νά βοηθήσωμε τούς
άνίργους τοθ τόπου μας,
αύχούς ποδναι γύρω μας,
ούιούς πού γνωρ(ζομ& κοί
εχουν δικαΐωμα νό περιμέ-
νου-ν άπό μάς μίαν χειρο¬
νομίαν αλληλεγγύης.
Ξίύρίτε δτι πλόϊ μας
ύπάρχουν άνθρωποι πρό
τίινοϋν; Πεινοθν δχι μέ
την μεταφορικήν έννοιαν*
ιί)ς λέξεως, άλλά μέ τή*
τΐιό οκληρή σημσοΐα της;
Ξειόρετε δτι ύπάρχουν νοι-
κοκυρές πού δέν άνάβουν
πλειό φωτία γιά νά μαγει-
ρέψουν; "Ανδρες οί όποΐοι
λό>ω άνεργίας γυρΐζουν
σιό σπίτι των μέ κατήφει-
αν πού έγγΐζει τα δρια τής
άπ?λπισΙας έπειδή δέν
μποροθν οΰΐε έ'να κομμάτι
ψωμί νά φέρουν στοΰς δι-
κου; των; Παιδία πού τρέ-
μουν άπό τό κρθο καί βή-
χουν καί δέν έχουν Ενα
φτωχικό μαγγάλι γιά ν' ά-
πλώοουν τα όλόμπλαβα
και παγωμένα χεράκια των;
Βεβαία πολλοί άπό τούς
*Ργατικούς παΐρνουν κά-
ποιο έπΐδομα άνεργΐας,
"ολλοί πιωχοί καί άσθε*
νεΐς παΐρνουν κάποια βοη¬
θεία άπό τό φιλότΐτωχο
ταμείον. Άλλ' έκτός αύ
των ύπάρχουν αν ερ γ ο ι,
πού δέν εΤναι γραμμένοι οέ
κανένα μητρώον Προνοίας,
η αγαθοεργοθ όργανώσε-
ωί, πού δέν παίρνουν άπό
"οοθενά καμμίαν ένίσχυ-'
σιν, πού κινδυνεύεί Λ ζωή
των. '
θά μοθ πήτε, ϊσως, δτι
Το καθήκον γιά τή σωτη·
^τών άνθρώπων αυτών
εχουν πρώτα-πρώτα τό
&τος, τα έργατικά σω·
"-■ατεΐα, 0[ φιλανθρωπικές
υΡγανώσεις. Αύτό εΐν' ά-
λήθεια. Παραλλήλως 6μως
** καθήκον της άλληλεγ-
Υυης τό εχομεν δλες ώς ά
τ°μα πλέον, ώς άνθρωποι.
Η Ιδιωτική πρωτοβου
Λ|Ο. είς ανωμάλους περι-
οτάσεις ένεργεΐ ταχύτε-
Ρα· αμεσώτερα καϊ άπο-
ί€Λεσματικώτερα. Ή
"Ρωΐοβουλία αύ(ή είναι τό
°υτόματο σκΐρτημα καρδι-
«ζ τΐληγωμένης άπό τής δο
ργΌσίες τοθ πλησίον μας.
'-ΐναι Α ~..__,,,ο. > *_
^αθεια που ά-
τό τήν ψυχή
νικήσωμε τόν έ·
α1 ^ όπο1α ζωογονεϊ
πΡ°σ"αθεΕας καί τή
ι μας. η ^κχ αυτή
κατόπιν προκαλεΐ καί όρ-
γανώνει τήν ομαδικήν προ
οπάθεια, τήν ωργανωμένη
φιλανθρωπΐα, τήν κοινωνι
κή άντίληψι.
"Ας άρχ(οη λοιπόν ή κά
θε μιά μας άπό σήμερα μέ
τήν προσπάθειανά ττροσαρ
μόση τήν συμπεριφο·
ρά της στήν κατάοτασι καί
νάρχίση την δράσιν της.
* *
1ον "Ας βγή άπό τό
σπίτι της, οχι πλέον μόνο
γιά νό τοέξτ) στ!ς έπισκέ-
ψεις κοί την ψυχαγωγία
της, άλλά πρός αναζήτησιν
τής δυστυχίας. "Ας έπιση-
μάνη πρώτα—πρώτα τούς
αναξιοπαθούντας πού γνω-
ρίζει προσωπικώς, επειτα
έκείνους, πού ό άνδρας της
εχει στή δουλειά τού, καί
τέλος έκεΐνους πού τής συ
νιστοθν οί φΐλες της, ό πα-
πας κι' ό γιατρός τής ένο-
ρίας της, οί κυρίες τών φι-
λανθρωπικών ουλλόγων.
*
* *
2ον "Ας βρή τα μέσα
βοηθείας, στΐβοντας τό
μυαλό της καΐ άνακαλύ-
τποντας τρόπους πρακτι-
κούς παίρνοντας πρωτοβου
λίας καί άναλαμβάνοντας
ευθύνας. "Ας θυμηθή τα
χρόνια τής Κατοχή-, όπότε
μέ πραγματικά θαύματσ,
ο[κονομ(σΓ,προνο1αςκαί ίκα
νότητακατώρβωσε >ά.ώώο{ΐ
τόσπίτι της 6>πό >τήν ττεΤν—ι
καΐ τή δυστυχΐσ. Γιά πολ-
λους τώρα είνε χειρότε-
ρα κι' άπό την έποχή τοθ
πολέμου.
3ον Ιτό σπίτι της μέ
σα άς κάμη τΠν άπογρα
φή των αγαθών πού ε¬
χει, κι' άς ξεχωρΐση άπ'
αύτά, τΐμια καΐ είλικρινά,
τα περιττά άπό τα άπα
ροίτητα!
Τα περίσσια αύτά—καί
ό θεός ξέρει πάσα ύπάρ¬
χουν είς τό νοικοκυριό τής
κοθεμιδς—άς γίνουν τα ά-
παραΐτητα γιά κείνους πού
δέν έχουν τίποτα.
Γιατί νά εχωμεν δύο
μάλλινες ζακέττες άφοθ
φτάνει μιά γιά νά ζεσται-
νώμεθα έναν όλόκληρο χει-
μώνα; Κοϋμένη γρηά, πού
τρέμει άπό τό κρθο.....
Γιατί νά φυλάγωμε οέ
μιά κασέλα δλα τα μωρου
διακά των μεγάλων τώρα
παιδιών μας,γιά νάτάβροθν
τα έγγονάκια μας; Καϋμέ-
να παιδάκια, πούγεννιοθν-
ται καί δέν έχουν παρά
Ινα κουρέλλι γιά πάνα...
Γιατί νά έχωμε τόσες
προμήθειες στό κελέριμας;
Φτωχέ άνεργε, πού λαχτα·
ρας ενα πιάτο μαγερεμένο
φαγητό.....
Γιατί νά προσφέρωμε
στίς έπισκέπτριές μας τόσα
γλυκά κι' είς τα παιδία
μας τόσες λιχουδιές; Καϋ-
μένες μανάδες, πού βυζά-
νουν κι* εχουν ξεχάσει τή
μυρωδιά μιας ζεστής ψραν-
τζόλσς.....
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΗΙΖΕΛΟί ΚΑΙΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Μαζύ μέ τό Μνημόσυνον τού 'Εσνάρχου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕ¬
ΛΟΥ πρό τού είς τόν αίώνα φωτεινού καΐ φωτοδότου τάφου τού ό
ποίου κλίνει σήμερον εύλαβικά τό γόνυ όλόκληρη η Ελλάς, τελοϋμεν
καί τό μνημόσυνον τής έποχης τού. Τής έποχής έκείνης κατά τήν ό
ποίον οί "Ελληνες μέ τήν σκέψιν πρός τα έμττρός, έπεδίωκαν μέ ορμήν
ασυγκράτητην καί έττετύγχαναν τήν εσωτερικήν άνασυγκρότησιν τής
πατρίδος των. Ή μεγάλη πνοή, ή πνοή ενός θριαμβεύοντος "Εβνους,
άνεκόπη σχεδόν ταύτόχρονα μέ τόν θάνατον τού Μεγάλου, άφοϋ διά
τελευταίαν φοράν έδρόσισε την Ελληνικήν γή καί έπλούτισε τήν σύγ-
χρσνην Ελληνικήν Ιστορίαν μέ τό 'Αλβανικόν έπος καί μέ τελευταίαν
έκτοξεύτριαν πηγήν της τόν μεθοδικόν εγκέφαλον τού ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕ-
ΤΑΞΑ.
Ήλθεν ή κατοχή, ή άνατροπή, τα βάσανα, τα σκοτάδια κα) μάς
έτύλιξαν μέ τούς μαύρους πέπλους των πού παρεμποδίζουν άκόμη καί
σήμερον κάθε μας κίνησιν, κάσε μας προσπαθεία, είς τό νά εξέλθωμεν
άπό τό ρεϋμα καί άπό τή δίνη, νά αναπνεύσωμεν καί νά ζήσωμεν. Εί¬
μεθα αίχμάλωτοι τής μοίρας, τών ίδίων μας κακιών καί τής Ιδίας μας
άφροσύνης καί υπό τάς συνθήκας αύτάς, τάς άνησυχαστικάς καί σκλη
ράς, τάς πλήρεις κηλΐδων καί στιγμάτων, προσερχόμεθα σήμερον εΰ
χέται καί ίκέται πρό τού τάφου τού Μεγάλου νεκροϋ. "Ενα τεράστιον
έρωτηματικόν προηγεΤται τής εύλαβείας μας καθώς προσευχόμεθα. Τί
θά άπογϊνωμεν; Τί πρέπει νά πράξωμεν; Τούτο μόνον: Νά διώξωμε τόν
πεσσιμισμόν, νά έξοστρακΐσωμεν άπό τάς ψυχάς, τάς καρδίας καί τήν
σκέψιν μας τήν απογοήτευσιν. Νά γίνωμεν καί πάλιν αΐσιόδοξοι, όρμη-
τικοί, αλλοι άνθρωποι. Τοθτος ό ήμίθεος έξεκίνησε κάποτε άπό αυτόν
τόν βράχον μέ μόνον υλικόν έφόδιον ενα γκρά καί μόνον ηθικόν τήν έλ
πίδα. Καί έκαμε τήν 'Ελλάδα μεγάλη. 'Εμεϊς τήν έχομε τώρα μεγάλη
έμπρός μας. Διατί θά την αφήσωμεν νά χαθή; Διατί θά τήν αφήσωμεν
νά φθαρή; Διατί νά αποθάνωμεν άπό φθίσιν καί μαρασμόν οί ΐδιοι; Κα
νείς δέν τό θέλει αύτό. Κανείς. Οίίτε θεοί ουτε άνθρωποι. Οΰτε ό Ε¬
λευθέριος Βενιζέλος. Πού ϊσως αύτην τή στιγμήν καταπλήσσεται μέ
τήν δειλίαν καί τό» πεσσιμισμόν μας.
ΟΙ "ΚΝΩΣΙΟΙ,, ΤΙΜΟΥΝ
ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΑΕΥΒ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Κατόπιν τηλεγραφικάς έντολής τής έν
Αθήναις "Οργανώσεως «Κνωσός», ο Δι-
ευβυντής μας, όστις εύρίαχεται άπό χθές
είς Χανιά, θα καταθέση σημερον έξ όνό-
ματας της «Κνωσού» βαρΰτιμον στέφα¬
νον είς τόν τάφον τού Ελευθερίου Βε¬
νιζέλου.
Μουσική καί Καλλιτεχνική κίνησις
ΠΟΛΙΤΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ ΔΙ' ΕΝΩΣΙΝ
·
ΤΕΤΑΡΤΟΝ
και
* ' *Η ζω#ι στη
της προσπαθεία, θίλησε
!κοινωνική. βργάνωση,
,χείνη πού θά μποροίίσε νά
(αποδώση, τουλάχιστον επί ε-
1 να χρονικό δ άστημα, φάνη-
' κε τί κλειστή '.ωινωνία. Ή
(δΰναμη πού Θά μποροΰσε νά
σταθτί σάν συνεκχικός δεσμος
των άτόμων κάθε τέϊοιας κοι-
νωνίας ήρθε και πήρε τι
της ιίεσα στόν δλο ψυ-
την ~ ** &*0ο των^
-«™ ο εθνικισμος.
Θα
* *
4ον "Ας δημιουργήση
εργασίαν. "Οταν ή άνερ-
γϊα μαΐνετσι, αποτελεί βα·
ρύ σφάλμα έκείνων πού
δέν Θίγονται άπ' ούτήν, τό
νά καταλαμβάνωνται άιτό
τόν πανικόν καί νά προ-
σπαθοθν μέ κάθε τρόπο νά
κάνουν οΐκονομΐες. Τόπρώ·
τιστον άπό τα καθήκοντά
μας είναι νά ρίξωμε στήν
κυκλοφορία κάθε διαθέσιμο
ποσόν. θά κανονίσωμεν
δλα τα εξοδά μας ώστε νά
πιάνουν τόπο, θά έξοδεύω-
μεν, χωρίς νά λυπώμαστε,
έστω καί αν μαλλώνουν οί
ανδρες μας.
Γιστί νά
μην κάμωμεν
άττό τώρα τα ψώνια μας
γιά τό καλοκαϊρι; "Ας δώ¬
σωμεν δουλειά στή ράφτρα
μας, στόν παπουτσή μας.
"Ας γυρίσωμε τώρα τα κα¬
λοκαιρινό ροθχα τοθ άνδρα
μας. "Ας στιβάζωμεν τώρα
τα στρώματα καί τότ μαξι-
λάρια μας, άφοθ ό παπλω-
ματδς περνα κάθε μερά
καί δέν βρίσκει δουλειά.
"Ας δώσωμε νά κεντηθή τό
τραπεζομαντηλον αύτό, ά¬
φοθ ή νεαρά αυτή κεντΐστρα
είναι τόσον ώχρή κι' άδύ-
νατη. "Ας άγοράσωμε χόρ-
τα κι' άνεμώνες άπ* δλες
αύτές τίς γυναικοθλες καί
τα παιδία πού κτυποθν
στήν πόρτα μας. "Ας λη-
σμονήσωμε την οΐκονομική
μας γκαζιέρα γιά νά πά·
ρωμε τα χεινοπόδια πού
μας προτείνει σχεδόν κλαί-
οντας τό χωριατόπουλο ού
τό πού περπατοθσεν δλη
νΰχτα γιά νά τα φέρη στήν
πόλι. Άς άσπρίσωμεν κι'
άς βάψωμεν τα σπΐτια μας,
άς έπιδιορθώσωμεν τα σπα
σμένα μας Ιπιπλα τώρα
κι* άς κάμωμεν δλες τίς
δυνατές έπισκευές.
Εΐν' άκόμη χειμώνος,
τό ξέρσμβν. Κάνει κρθο.
Άλλ' ακριβώς τώρα εχουν
ανάγκην άπό τα λεφτά μας.
Σάν Ιλθουν τα χελιδόνια
κι' ή Λαμπρή, θ' άνοίξουν
πάλιν οί δουλειές.
Άλλά γιατί νά σοθ τα
λέω δλ' σύτά, άδελψή μου;
Εΐσαι γονοΐκα καίΧριστια-
νή σάν καί μενά. θά βρής
καλυτέρα καί θά κάνης
περισσότερα.
ΜΑΡΙΑ Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ
ταν καλυτέρα νά τόν διαχρί-
Τό πράγμα δεν είναι καί
ό. 'ΕχεΤνο ίσίϋΐς πού
τό καθιστα έξΓαρετικά διίσκο·
λο είναι ότι σ' δλους τούς
άνθ'κόπους σιό σημεΐο αύτό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τού κ. Γεωργίου Χουρμουζίου
Άλλ' άς σταματήοω γιά λίγα λεπτά...
Ή στήλη αυτή δταν εδημιουργήθη, δέν εΐχε
σκοπόν απλώς ν ά γιομίζη Μνα ωρισμένον χώρον
τής εφημερίδος
Ειΐδε τό φώς γιά νά εκπληρώση, μίαν αποστο¬
λήν: Νά φωνάξη κάθε μουσικήν καί κσλλιτεχνι-
κήν έν γένει αλήθειαν καί νά τήν επιβάλλη...Γιά:
νά κτυπά επειτα κάθε τι ποθ είναι εναντίον τής
τέχνης καί τύν καθένα ποΰ είσάγει «καινά δοι-
μόνια» είς την Τέχνην ή πού δέν άκολουθεϊ ο,τι
αποτελεί τήν τεχνικόν αληθειαν καί τους νό·
μους γενικά τής τέχνης, καί τον καθένα τΐοϋ δέν
Ιχει τό «γνώθι σαυτόν» ή προσπαθεϊ νά πουλή-
στ σοφίαν είς τοθς άδαεϊς...
Καί άλλα παρόμοια...
Αλλά ό όδαιπόρος σταματά κάποτε γιά νά κυτ-
.., τό δρόμο πού διήνυσε...
Τό 'ίδιο θέλει καί ή σΐήλη αυτή νά κάμη σή«
μερά. Νά Ιδή τώ δρόμο πού διήνυσε καί ποϋ έ-
σταμάτησε ..' Μέ άλλα λόγια ποία θέματα εθιξε.
Νά τα συναρμολογήση κα'ι νά εξακολουθήση μέ
τίς ϊδιες καί περισσοτερες δυνάμεις τό δρόμο της
όλλά καί... τόν άγωνά της γιά νά βρή την άντα-
ττίκρισι στό κάθε τι «ού Ιθιξε και τ^ού 96 θίξη...
νουμε σέ εθνινό πολιτισμό τα πράγματα δέν εξελίσσον
χαί σέ εθνιχισμό σέ στενή
ννοια. Λέγοντας εθνιχό πο·
λιτισμό έννοοίϊμε τό σΰνολο
τών δεσμών γλώσσας, χατα-
γωγής, ίσΐορίας, ήθών, πα-
ραδόσεων καί θρησχευτικής
έπαγγελίας πού ένώνουν με-
ταξύ τους τα ά'τομα μιάς ό
μάδας άνθρώπων. Ένώ μέ
τή λέξη «εθνιχισμός» σέ σιε-
νή εννοια εννοοϋμβ την ΐδιαί
τερη έκείνη αΐσθηση πού ε¬
χουν τα ατομα κάθε εσνους
γι* αυτήν την χοινότητα αξι¬
ών πού τα συνδέοον, τήν τα
ση τής υπερτίμησις τους χαί
προβολής τους στά αλλα ε
θνη. Δημιουργεΐται δηλ. μιά
εθνική ψυχή πού άγχαλιάζει
δλα τα κοινά αύτά σημεΐα,
τούς δίνει χαραχτήρα ίερό,
τα σΤ£ρεοποιεΐ σέ σύμβολυ,
τα έξυψώνει άξιολογιχά πάνω
άπ' δλα τ* αλλλα, περηφανεύε
ται γι' αΰτά, τα θεωρή σάν
τα μόνα άληθινά κι' Ιχει τήν
τάση νά τα διαδόση χαί νά
τα εξαπλώση σ* δλη τήν δ
φήλιο.
Αυτή ή εθνική ψυχή πού
σέ τελευταία άνάλυση δέ ν α¬
ποτελεί παρά τό σύνολο τού
άντικτΰπου πού εχει δ έθνι-
χός πολιτισμός πάνω σία συγ
χεκρ'μένα άτομα, ποία θέση
άραγε κατεχει στόν ψυχιχό
τους κόσμο; Μ' αλλα λόγια
άναλύοντας τα διάφορα συ
ναισθήματα πού άπαρτίζουν
τόν ψυχικό βίο καί ταξινομών
τας τα σέ ποιό βασικό ενστι-
κτο θά βρονμε δτι θεμελιώ
νειαι δ Ιθνικισμός;
ται κατά τόν ιδιο τρόπο. Πάν
ποϋμε ότι
εθνικισμός
τως μπορονμε νά
όπωσδήποτε δ
τροφοδοτϊΐται τόσο άπ* τούς
θυμικους δεσμοΰς το(5 άνθοώ
που πρός τοΰς ά'λλους όσον
κι' άπ' την άνάγκη τονώσεως
τοϋ έγώ σιήν προσπαθεία
τού ν' αυξήση δσο τό δυνα¬
τόν την αΐσθηση δτι αποτε¬
λεί κάτι. Βλέπουμε έ'τσι τήν
κοινωνί« σάν σΰνολο νά χά
ρακτηρίζεται άπό έκεϊνο τόν
ψυχικό μηχανισμο πού κυρι-
αρχεΐ στά άτομο, πού ή ΰ·
περτροφία τού λέγΕτηι συμ·
πλεγμα κατωτερόιητος καί
πού βρίσκει εκφράση σιύ
λαϊκό οΐτό «ά'ν δέν παινέσης
ιό σπίτι σου θά πέση νά σέ
πλακώση».
Αύτό συμβκίνει συνήθως.
Ύπάρχουν δμως καί άνθρω
ποι ποΰ δ έθνικισμός τους ε
χει κάτι τό νοσορό κι' αύτό
όφείλεται στό δτι σ' αυτόν
βρίσκουν τό ΰστατο καταφυ-
γιο γιά την διασ,τ..ισιιένη τους
συναισθηματική διάρθρωση.
Ή προσηλωσή τους σ' αυτόν
δέν μοιάζει μέ την αύθόρμη·
εκδηλώση των ύγειών ψυχΐκά
άνθρώπων άλλ' αποτελεί κα-
θαρή ψυχολογική μετάθεση,
δηλ. άφοσιώνονται σ' αυτόν
γιά νά ξεφύγουν άπό μιά δύ
σκολη προσαρμογή τους σΐή
ζωη.
(ΣυνεχΙζεται)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΊΊΧ.ΟΙ
ΟΙ Φ Ι λ Ο Ι.
Άπό κρότους άγρίους βουΐζονν
τα γνοοοτά μας τα χόμμαχα, πάλι
τόν Κλιχλή οί τον Κέντρον νβρίζονν
κι' ό ΚΙιχΙής (όν ΚαρτάΙη.
Άλλά 4 Κλιχλής σιό τίλος είναι πάντοΐ* τό Θΰμα
α οί» άδιάχοπα τόν λον£ει τόσα>ν νβριαιν ιό κνμα
καΐ οί φίλσι τού τού λένε μόλι$ βροϋν» εΰκαιρία
αώς αν ι οί φΐαίει ότου Κέντρον τήν οΐπτρά άττοτυχία.
Κ» έτσι σιγολέει ό δόλιος μ' άναστιναγμοϋς πικρονς;
«οί*·* ίχ*ις τέτθίθυς φίλονς τί τού; θέλει; τοΰς
Ν. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
πρθία-πρ&τα, γιά ν>4 "γίνΤ1·μΓά άναπόλη-
σις των κυριωτέρων σημείων τού δρόμου που έπέ
ρασε, έκτύπησε άλύπητα τή «μπώλα», τό ιτο-
ώόσφαιρο δηλαδή, πρώτον: διότι είναι αύτό καθ"
έαυτό καί άντιαισθητικό καί χυδαϊον άθλητικόν
άγώνισμα πού έκληρονόμησαν οί Εύρωπαϊοι άπό
ύπόπτου πολιτισμοΰ λαούς. (όπως καί τίς ταυ-
ρομαχίες καί τίς πυγμαχίεβ) καί τό υίοθέτησαν
με ενα εί'δος όμαδικοϋ παραληρήματος, δεύ¬
τερον: διότι άπομακρύνει, όπως είναι φυσικόν,
τούς νέους άπό κάθε πνευματικήν άσχολίαν καί
ιδιαιτέρως μουσικήν, καί τρίτον: διότι έγινεν
άφορμή νά έγκαταλείψουμε τόν ιδικόν μας, τόν
άληθινόν καί κλασσικόν άθληπσμόν, καί νά μας
νικοθν οί ξένοι στά ίδικά μας τα εύγενικά και
ανωτέρα Έλληνικά άγωνισματα καί νά ν.κοϋμε
μεϊς στά άγωνισματα τής κλωτσιάς !
***
"Επειτα ή στήλη έκτύπησεν έπ'σης άλύπητα
τα ίζαμβωματικά έκεϊνα τερατουργήματα τής
«ρεμπέτικης» λεγομένης μουσικής τοΰ ύποκόσμοιο
ή όποία κατασΐρέφει άνεπανόρθωτα τήν αίσθη-
τικήν τού Κοινοϋ. Συνεβούλευσε τοθς σπουδα-
στάς τής μουσικής νά μή βγαίνουν έ'ξω άπό τους
καθιερωμένους νόμους τών σιτουδών εκάστου όρ-
γάνου και έξουδετερώνουν έ'τσι τους σκοπούς τής
Μουσικής (ιΐού είναι πρώτιστα ή μόρφ&ισις καί
ανύψωσις τή; ψυχης) μέ έκτελέσεις μουσικών
έργων χυοαίας και κατωτέρας εμπνεύσεως δπως
είναι πλείστα μοντέρνα—όχι εύτυχώς δλα!
Έκτύπησε την συνήθειαν τών κοριτσιών νά
έγκαταλείττουν την μουσικήν μόλις εϋρουν τό «έ¬
τερον ήαισυ» καί νά κατεβάζουν έτσι την θείαν
αυτήν Τέχνην είς τό έπ.πεδον μιάς γρηδς προξε-
νητριας !...
Έκτύπησε τα Γραμμοφωνα και Ραδιόφωνα πού
ξεφωνίζουν είς τα διάφορα σπίτια διότι βίαν
πρόκειται περί ίκλεκτής μουσικής.... δέν ξεψωνι-
ζουν ! ( —άιτλούσΐατα διότι οί κάτοχοί των δέν
εχουν ουδεμίαν σχέσιν μέ τήν έκλεκτήν μουσι¬
κήν...—) καί διότι γινονται ένοχλητικά είς τούς
άλλους πού δέν μποροΰν νά... διασκεδάζουν κατ'
έπιταγήν!
Μίλησε γιά την Φιλαρμονικήν τής πόλεως καί
υπέδειξε πολλά πράγματα πού έπιβάλλεται νά
γίνουν διά νά μπορέοη νά ανταποκριθή είς τόν
προορισμόν της.
Μερικά έξ αυτών έγιναν καί άλλα πμόκειται
νά γίνουν. Καί δι" άλλα άκόμη πρόκειται νά ξα-
ναμι»ήση ..
**·
"Επειτα έκτύιτησε καί μερικά άλλα πράγματα
και μερικές αλλες συνήθειες ποΰ ερχονται είς
άντίθεσιν μέ την αίσθητικήν...
Καί μίλησε άκόμη καί γιά τίς καμπάνες τιώς
πρέπει νά κτυπούν κοί τί πρέπει νά γίνη διά νΛ
είναι, δαως άπαιτεΐται ή κωδωνοκρουσία' ΰηοβλη
τική καί έπιβλητική·
Καί άλλα διάφορα, πού θά δοθούν οί εύκαιρί.
ες νά επανέλθη
***
Αύτάς είναι ό δρόμος ποϋ ?χει διανύσει π6·
ρίπου μέχρι σήμερον ή στήλη ..
Και θά συνεχίση τον Ιδιον δρόμο χωρίς νά
ένδιαφέρεται άν έπέτυχεν ή δχι άκόμη, ή άν έπ&
τυχεν έν μέρει ή καθόλου !
Πάντως εχει τήν απόφασιν νά επιδιώξη πλήρη
επιτυχίαν μέ κάθε θυσίαν 1
Καί εάν άκόμη γαυγιζουν στό δρόμο της σκυ
λιά, δπως συμβαίνει σέ κάθε όδοιπόρο Ι
Άλλά ι) περιφρονεί κανείς τα γαυγισματα τών
σκυλιών ή σταματα γιά λίγο νά κτυπήση, τα σκυ
λιά καΐ νά τραβήξη πάλι τό δρόμο τού Ι
Άλλά θά τα ξαναποΰμε τήν έρχομένη Κυρι-
ακή...
Ι ΓΕΩΡΓ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
ΜΕΖΟΓΕΙΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
' Απόδειξε το.
— Λά σον τό άποσείξα» άμέ
σα>ς. "Εμείς τα διαβατάριχι
ΕΙΔΑ χό πρώτο χεΧιδόνι. _- Ι τ ώρα άμέοως. Γιατί Χές π ώς
γωνιζόταν νά περάση χό πέλα-1 δέν έχομε μναλό οί ανθρηποι;
γος γιά νά πιάση βορειότερα μα' —Γ.ατΐ πραγματιχά δέν ίχε
ό κρνος βσρηας—ί) σεερνη άνά· ι τε. Οντε ενα δράμι
οα χον χειμώνα ποΰ παρέδιδε) —'
τό πνεΰμα—δέν τον τό επέτρε¬
ψε. Γύριοε λοιπόν πρός χά πί-
αω χάπον άπό τή μεριά τής
Νχίας ο&ν άεροπΧάνο ποΰ χον
σώθηκε ή βενζίνα καΐ περνών-
χας την αοπρη ΦάΧαοοα, χάθτ)-
οε στόν πρώτο τηΧεγραφιχό ατν
Χο ποΰ βρήχε μεταξΰ Κακόν
"Ορονς καΐ Κοχκίνη Χάνι. Έ-
κεϊ συναντηθήκαμε τή προχ&ε-
οι»ή Κνριαπή. 'Εγώ ημοννα μέ
χό τζίπ^ Ανιό μέ τις μανρες
μικρονίες φτερονγες χον ποΰ
τίς εοφιγγε ίπάνοα οτό χορμάχι
χον γ·ά νά τό προφυλάξουν άπό
χίς χρνις ριπές τον βορηα. Τό
ρώιηοα:
ΕΙοαι ό προάγγεΧος τής Α¬
νοίξεως;
— Ναϊ μόν άπάντηοε. 'Εον
ποίος εΐααι;
— 'Εγώ εΐμαι ενας άπό τίς ι
μνριάδες άν&ρώπων ποΰ πεοι-
μένονν μέ Χαχχάρα τόν ίρχομό
σον.
Κοινωνίκη Ζοή και Κίνησις
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΕΡΒΙΓΚ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ πονΧάχι χαηως
χοΐαχίύίηχε μέ ό'αα τον εϊπα.
Σχριψογύριοε μεριχες φορές ε¬
πάνω οτό τηΧεγραφιχο αΰρμα
ποΰ χα&όΐαν καί νααρα εΐπε:
— Πα,δίυτήκατε λιγάκι εφέ¬
τος περιμένονχας την Άνοιξι.
"- οί·;
—Ναί. Ωαιδιν&ήχαμε ποΧν.
Ό χειμώνος ήταν βαρνς. Δέν
είχαμε ξνλα, δέ* είχαμε ν*«ρ-
μανσι, δέν είχαμε ψαομί. Δέν
είχαμε φάρμαχα νά ποΧεμήοοο-
μ* τή γρΐππη.
—Δέν εΐχατΐ οΐ>«« μυαλό.
— "Απ' αντό τό πράγμα δέ ν
είχαμε ποτέ οί αν&ραοποι. Έ-
βένα ομως τι ο* ενδιαφέβει αν-
τό"; ^ν ήόο#ες νά μ άς φέρβς τή
χαρά. Τή ίωή. Την εΧπίδα.
Γιατϊ μας βρίζεις;
— Δέν οάς βρίζω καθόλον.
ΛΓιά άΐή&εια Χέω. Καΐ ή άλή-
«?εια αυτή είναι — ώς δεν εχεχε
μναΧο ο είς οί αν&ρωηοι.
ΤΟ πονλάκι μιλονσε οοβαρά.
' Εγώ 8μα>ς ε/χ α μέοα βτό τ(ίπ
τό δίχαψο, τό σΐέλειωσα χοορ'ις
νά με τιάργι μυροοδειά, εβαΧα καΐ
δυδ φνσέχια μέσα μέ ψηΐά
οπάγια καί τό εοτρεψα κατ' ε¬
πάνω τον:
—"Αοε τίς παΧΧηχαριές. Βίον
βΐπε. Δέ* &ά μέ φοβιαγ/ς. Ή
ζοοή μόν δέ* άξΐζει τΐηοτε καί
την θυσιά£α> ευχαρίστως μπρός
στό βωμά της αληθείας.
— Θά μόν Λώοχις εξηγήαεις
πονΧιά, εαεΐς τα άδύνατα πΧά
ομαΐα ποΰ βΧέπεις γνρίζονμε
*άθ« χρόνο, φερηονμε βάΧχα
δνο χα'ι τρείς φορές τ όν χόαμο
όΧάχληρο. Ξαίρεις Χοιπύν τ
βΧίπομε ο' αντά χά άτέλεκοτα
ταξείδια μας;
— Τί βΧέπετε;
—Πως δεν εχετε χονχοντοι
μναΧό οί άν#ρα>πβι.
— Αύιό τό εΐπες. 'Απόδειξέ
μόν τα δ'μοος.
—Είναι τόσο ενχοΧο νά οον
τό άποδείξω γιατϊ είναι άρχετό
νά οον πώ π ώς δηον «·' &ν
πάω, ο'πον κι' άν οια&ω, όπον
κι' άν μείνω, ίνα ηραγμα βΧέ-
πω. Οϊ άν&ριοποι εχεχε πέσει
μέ τα μοντρα οκη δονΧειά, προ·
οπαάώντας ποίος νά πάμτ) πε·
ριοοόιιρα δργανα θανατον γιά
νά ίξονζώοετε ό ενας τόν άλλο.
— Τί Χές έχεΐ;
—Δνιό ποΰ λέω. Τονφέκια,
χανόνια, οφαϊρες, χαράβια, άε·
ροπΧάνα, χειροβομβίδες, νάρ-
χες, ατομικάς βόμβες... ανιά
είναι το φόρτε σας παι ή είδι-
χότης οας. Όργανα τ>ονότον.
ύίέσα άΧΧηλοεξοντώοεοας καΐ
οφαγής.
— Καΐ τι οε μέλλει ίοένα;
—Δέν μέ μέλλει φνσιχά. Ή
Ηονβιντα ομοος τό εφερε καΐ
ο τα λέα>. Εμείς χά δύοτνχα παν-
ίιά, χά άθάϊα πλάσματα χον
Θεόν, ερχόμαοτε χά&ε χοόνο
οτήν &ρα μας νά φέραιμε οέ
οας χονς άνθροβπονβ φιλόπμα
πρό&νμα καΐ Χ°ρ'( καμμιά
πΧηρωμή, την α»οι{ι, τή Χ*8*
τή ζ»ή, την άγάπη, χον ϊδιο
τό θεό. Κι' έ ο είς μέ χη κάντα
μαρα οας, τόν εγωϊομό σας χά,
την άπΧηοχία οας, τα κλβτοατε
ό'Ια αντά καΐ άκονί'ίετε τα μα
χαίρια νά οφαγήχε άχύμα μιο
αιορά μέοα οέ ϊΧάχιοτα χρόνια
"Εχετε Χοιτχόν μναΧό;
ΑΦΙΞΕΙΧ
Αφίχθησαν χθές άεροπορι-
κώς έξ Αθηνών οί κ. κ.
Ε. Κεφσλογιάννης (πολιτευτής)
Α, Άτιλαδδς (ηολιτευτής), Λ.
Αλεξάκης, Σ. καί Α. Βερυκο-
κάκη, Ι. Μηνιάδης, Μ. Βογια¬
τζάκη, Ν. Τσαγκαράκης. Γ.
Μαμιδάκης, Γ. Παττυματθοτιά
κης, Ι. Μπιζάκης, Ρύάγ. Τσα
βολάκης.
—Όμοίως· αφιχθη έξ Άθη
νΟν ή ΔΙς Γιαννούλα Μ. Κα
νακάκη.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΘΕΑΜΑΤΑ
Ανεχώρησαν χθές άεροττο
ρικως δι' Αθήνας οί κ. κ
Ν. Παχάκης, Α. Παπαχατζά
κη, Φ. Σταυρόπουλος. Σ. Στε
φσνίδου. Ν. Σταματάκης Σ,
Χασιώτης, Χ. Νεονάκης, Έμυ
Τζανιδάκης, Ε. Φαφουτάκη, Σ
Σαμσρσς, Μ. Κοκκινίδης.
ΕκΛεχτοΙ Άρραβάνες
Ό κ. Έμμαν. Ί. Μαραζάκης
;αΙ ή δίς Χαρά Κ. Κοντογιάν-
η ετέλεσαν τούς άρραβωνας
ών είς Άβδοϋ Πεδιάδος.
Θερμά συγχαρητήρια.
Δωρεαι
Ή κ. Ερασμία Ίνιωτάκη
δι-
ΒΕΒΑΙΑ δέν έχομε μναΧό.
Ενινχώς οέ μενά άπέμεινε Χίγο,
τόσο οαο χρειαζότανε νά χατε
βάοω το δίκανσ, νά τό ξεοτε
Χιώοω, νά τό βάλω οτη 0έο>
χον καί νά π2> στό χίλιδόνι»
— ΚαΧως ωριοες άνοιξοφόρο
πονΧάπι. ΚαΧως ωρισες. 'Αλλά
πειά στόν ονρανό καΐ μή πΧη
οιά£«·ς οτή γή. Κρατήοον μα
χρνϊ άπό τό μεγάΧο άν&ρώπινο
φρενοχομεϊο.
Ο ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦθε
ίΗΛΕΚΤΡΑ»ΟΙΙ
Ά π ό 'ώ ρ α 2 μ. μ.
"Ενα κινηματογραφικό άριστούργημα.
Μιά μεγαλειώδης δρσματική δημιουργία.
Κ1ΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
("Ε Υ Χ ρ ω μ ο ν)
Γκρενκορυ Πέκ, Άβά Γκάρντερ, Σουζάν Χαίηγουωρντ
Την Δευτέραν:
ΤΑ ΛΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ
Δρ ΝΙΚΟΣ ΠΔΠΔΜΑΤΘΑΙΔΚΗΣ
ΌφΟαλμΙατρος
Διδάκτωρ Πβινεηιστημίβο Βιέννηδ
ΆπολυθεΙς των τάξβων τοθ ΣτρατοΟ δέχεται
είς την Κλινικήν τού (πρώην ΦΩΤΑΚΗ) κσθ'
εκάστην ά*φ 9 κ, μ.—1 μ. μ. κοί 4-7 μ. μ,
Τηλέφ. 7-5*
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ
Ε Ι Α Ι Κ Ο Ι
Γυναικολόγος
Επί 3ετίαν μετεχηοτιδευββΐς είς βαρ,ισίονς
.έχεται έν τη Κλινιχή χον βδβς Άγίβυ Τίτου έ
Τηλέφωνον 9134
Άνώδυνος τοκετός—Διάγνωσις καί θεραττεία στειρώσεως
διά μηχσνημάτων νέου τόπου. — Έμψυσήσεις σαλτιΐγγων
_Μητροσαληιγγογραφίαι κ.τ.λ.
ασκάλισσα είς μνήμην τηςμη
ρός της Μαρίας Δ. Ρασιδάκη,
έτροφοδότησε τάς Τροφίμους
τοΰ Άσύλου τής Γερόντισσας.
Τό Δ. Σ. εύχαριστεϊ θερμώς.
Ληξιαρχεΐον 20—3-53
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 4
"Αρρενα 3. Των: Σωτ. καΐ
Γαρυφαλιας Συριανοϋ. Έμμ.
καΐ Άσττασίας Γαργεράκη, Στ.
κσί Άννσς Μαυράκη.
Θήλεα 1. Των: Στυλ. καί
Φωτεινής ΓΊτινιοζοΰ.
ΓΑΜΟΙ 0.
ΘΑΝΑΤΟ1 0.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
€'Ηλέκτρα»
Παροστάσεις άπό ώρα 2 μ μ
Σήμερον: «Κιλιμάντζαρβ»
Μέ τούς: Γκοέγκορυ Πέκ, Άβά
Γκάρντεν, ΣουζάνΧαίηγουωρντ.
αΜινώα»
Παραστάσεις άπό ώρα 2 μ μ_
Σήμερον «Ό γυιος τβϋ 'Αλη
Μίΐαμ«ά». Μέ τοϋς: Τόνυ Κέρ-
τις—Πάϊπερ Λωρι.
ΧΟΡΙΣ ΤΙΤΑΟ
Καταχιόνισχα
σθηκαν χθές χά
παρουσια-
βουνά, χα-
ό
Πένβ π
Πλήρης ημερών άπεβίωσε την
παρελθούσαν Κυριακήν είς τό
χωρίον Καλονύκτι "Ρεθύμνης, ό
Εμμανουήλ Γ. Ηλιάκης
Ό μετασΐάς υπήρξε καθ" δ-
λην την μακράν ζωήν τού πρό
τύπον έντίμσυ άνθρώπου. Τό
ήθος τού, ή εύγένεια, ή καλω¬
σύνη, καί ή έξ ένστίκτου άφο-
σίωσις είς 8τι ϋψηλότερον καί
καλύτερον £χει νά έπιδείξΓ| ή
παλαιά γενεά των Κρητων, τόν
είχον κάμει αγαπητόν κα'ι σε¬
βαστόν είς δλους τούς κατοί-.
κους τής ττεριοχής τού καί είς
δσους έ'τυχε νά τόν γνωρΐσουν
έκ τού πλησίον. Ελάχιστον
δεϊγμα τής πρός τόν μεταστάν-
τα εκτιμήσεως υπήρξεν ή πάν-
δημος συμμετοχή είς την κη¬
δείαν τού τόσον των κατοΐκων
τοθ χωρίου τού δσον καί πλεί¬
στων έκ των πέριξ χωρίων.
Ή εφημερίς μαςσυλλυπεΐται
θερμώς τούς οίκείους τού. Ιδι
αιτέρως δέ τόν έγγονόν τού
'εώργιον Ήλιάκην ύπάλληλον
τής εφημερίδος μας.
ΜΩΑΜΕΘ
ϊ''α
Ό βίος καί
Πισΐεύεται τ3τι
τΐΰτοϋ ε·
μ ρ αύΪ
λαβε πληροφορίας περί τής ,5ιαθήκτνς, ως
περί π^)λλών παραδόσεων χό9 Μ*σνοϋ καί
περί π^)λλών παραδόσεων χϋ$ Μ*σνοΰ
Ταλμίφθ, τάς ο*οίας μεταιρέρει
νιον.
'ΪΙ",
τοδ|
ίορά-
Αί ποΐκίλαι «υται γνώσεις, τάς οποίας Γ}πε.
Οησαυρισε χάρις είς την άφαντάστως ισχυρό
μνήμην τού τον διέθετον εναντίον τή
ΰώς ανοι^ε κάπως^ δ καιρός
χαί φάνηχε λίγος ήλιος.
—Καί φυσικά δέ πεοιμε-
ναμε νά χά δοΰμε πράσινα
υστερα άπό χάση χσκοχαιρία. ^
—Καλές καί αγιες οί ο Ι μνήμην χου, τον διεθετον εναντίον τής
δηγίες πού μάς δίδει χό Ύ- σης §ν Άραβία καί άσκουμένης εν τφ Κα
γειονομικό Κέντρο, γιά νά εΐδωλολατρίας. Τό ιερόν τούτο ϊδρυμα Ε
προφυλαχθοΰμε άπό χή γρί«" ποάγματι, πληρωθή καί περιτριγυρισθή υι
πη. είδώλων, τα όποΐα έφθανον τόν αριθμόν των
—"Ολες λίγο πολύ μπο- τριακοσίωνεξήκοντα, ενός δηλονότι δι' εκάστην
ροΰννά τηρηθοΰν κατά κά·( ημέραν τού άραβικοϋ ετους. Είς τόν Κ ίαβδν
ποιο τρόπο καί μέ λίγη καλή μετ«φέροντο εϊδωλα πανταχόθεν, θεόΐηΐες
θέλησι. Ιλων εθνών, ή κυριώτερα των οποίων, ό Χοα.)
—'Αλλά ποίος μπορεΐ νά^άλ, Ορωροΰμενος θεός τής βροχής, μβτηχθη |ϋ
ιεταξύ τ5ν είδώλων ήσ (ν
τοϋ Ισμαήλ, άλλοτε θε
ρουμένων ώς προορητών καί άρχηγεΐών τοΰ ά
—"Ενας χρόνος φυλακή ^αβικοΰ εθνους, ήδη δέ παριστανομένων μ
καί έξη μήνες έξορία δέν εί-; μαντικά τόξα άνά χείρας, σύμβολα τής μαγι
ναι βεβαία λίγο σάν ποινή Χής. Έφ' όσον δ Μωάμεθ συνέκρινε την
γιά την κλοπή μιάς αίγας. Ι σκείαν ταύτην πρός τάς πνευματικάς θ
—Γιά χεΐνο καΐ μέ χό αζι διά τάς οποίας πάνχοτε ένδιεφέρθη, „„, 1(1
δίκηο τού δ ενδιαφερόμενσς οοΰτον κατεδίκαζεν αύστηρότερον την χονδρο.
καθώς άκουσε προχθές την 6ιδίί εΐδωλολατρίαν. & ιάφοοα άποσΐπίηιι,,...
εγγυηθή γιά τή «δέκατη εν! Συρίας, Έπίσης
τολή» πού ζητεί νά άποφεΰ- τ05 Άβραάμ καί
γουμε τα.... φιλήματα; ' ρουμε'νων άς προ
Το
αΐι
πρ|
Νέος πεπειραμένος τεχνίτης
άπτης ζητεί εργασίαν. Πληρο
φορίαι παρ' ημίν.
εΐΡΩΠΛΙΚΟΝ
μυαήΊίι ο* η οιΉιακα
ΑΝΤ. ΤΓΙφΛΗΧ
ΙΟφθΚΛΕθΥΐ59 ΑΘΗΝΑΙ
___' ΤΗΛ.2Θ.052 ___
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ
εΐΣποΐαππΆ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ
ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΕΝΗΑΩΗ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Φέρομεν είς γν&σΐν ιιαντο^ ίνοιβΐφερβμενου δτι έπε-
ραιώθηααν αί έγχαταβτάβίΐς τής Ε{«βι τή$ πυλη5_ Χ«-
νίο»ν χαϊ είς ά«βστααιν έλίγων ρημάτ»ν άηο αυτής. «-
νεγερβείσης «Ιΰιχώς «ρός στέγβαιν των έργένη*«ν συγ-
χρονισμένης βΐχβδομίις Ητις «5 γνωστόν οιεσχευαββη
επί τούτω κατά τρβιτον διαβφαλίζοντα υπό εύνβικους
ορου; τάς συγχρόνους άνέσεις τβΰ πολιτισμόν εις παν-
τα έργένην έχβντα ανάγκην οτέγης. Ή οίκβδομή εί¬
ναι πλουτισμενη μέ ολα τα σύγχρονα κομφορ κβί κα¬
τά συνέπειαν Ιχανή νά Ικανοποιήση κάθβ άπαίτηαιν.
Ή ένοικΐασις δωμάτιον έπ.πλωμενων ή μή
γίνεται ύπόευνοΐκοΰς δ ρ ο υ ς .
Πληροφορίαι καρά τω Ιδιοκτητο κ- Χαρ. Σπιθάκη
Τηλέφωνον 91 28
Παρακαλούμεν νά σημειωθή δτι τό λεωφορείον
κάνει στάσιν ακριβώς Εξωθι της οΐκοδομής.
καταδίκη χου ά πό τό Πλημ·'*Ου Κορανίου φανερώνουν την
μελειοδικεϊο, ^ ίεντφ πνεύματι αυτού ιδέαν, ήιις μιχΟόν
—Ξεφώνισε γεμάχος^ κα·|τα μικρόν ε'ξειλίχθη καί επέδρασεν επί τδ>
χάπληξι: «Μέ κάψαχε κΰριοι ξεων τού.
Διχασχές...». | Ή ϊδέα αΰιη ήτο δτι παοίστατο άνάγχη
—Γιά χον «καϋμένο» αΰ- θρησκευτικής άνομορφώσεως. "Οσα εμ«8β χι
χό μπορεΐ νά είναι βέβαιος §σα Ισκέφθη δ Μωάμεθ επεισαν αΰΐ'ΐν δτι
κανένας, πώς άπό δώ καί πέ· ' μΟνη αληθής θρησκεία απεκαλύφθη πς τό
ραθά βλεπθ χατσίκα χαί «ά Αδαμ, έπέβαλλε δέ τήνάπ'εΰθείας κ α πνΕν
γίνεται... λαγος. 'ματικήν λατρείαν ενός μόνου Θεόν, τοϋ δημι
—'Υπενθυμίζουμε τή διά- ουργοΰ τού σύμπαντος. Έπίσης δ Μωάμεθ έ
λέξι στή Σχρατιωτιχή Λεσχη πίσΐευΕν ότι ή θρησκεία αΰΐη, ήτις ήτο υψηλτ
σήμερα χό πρωΐ χαί μέ δμι- χαί.άπλή, παρενοηθη καί διεφθάρηεποηειλιιμ
λητή Χον Λιμβνάρχη μας κ. μ£ν0)ς υπό των άνθρώπων, ϊδία διά τίϊ; άηο
Παλυβο. ^ ^ | δοχής τής εΐδωλολατρίας δ "Υψιστος α τέστει·
Ο Χ· Παλυβος θα δια ^6 χατά διαφόρους περιόδους τούς
πραγμαχευθη τό θέμα «Δρά χου προς τους άνθρώπους ινα επανί,φέρο
σις καί θυσίαι τοΰ Έλληνΐ-' αυΧούς είς τόν δρόμον τής αληθείας. Τοιούτοι
χοΰΈμπορικοΰΝ(υτικοΰκα·)προφηιαιησανό Ν- δ ·Αβ ^ 0 Μωι,
τα χον Β Παγκοσμιο πό- -ς> δ Ίησους χΟιστός/'Εκασχος αυχ1ν ^
_, „. „ , »ρυζε την άληθινήν θρησκείαν, άλλ' οί αει'αί1
-Την ιδία ωρα σημ6οα.1ού δνθρωποι επανήλ0ον είς τήν
ομιλήση σχην αιθουσα·_^..
θά
χοϋ «Ντορέ» δ κ. Μ. Περά-
ράν.
κης ύπάλληλος τοΰ ΙΚΑ, μέ ' θ " ή ,—ή νέω7μέχαοΟυθμίσεω'ν'1'Ό
θ μα « Η κυι.ωνιχή ασφα·»^
λισκ, οί σχοποί
σχολή αυτής».
καί ή άπο
Ό Μωάμεθ εσχημάτισε την γνώμην ότι Ι-Ι
"'ί
σμος είχε πέσει πάλιν είς την εΙδωλυλατρίιΐν,|
ήτο δέ άνάγκη νά προέλθη εί; τό.μέσον νέοι
προφήτης, εντεταλμένος υπό τού "Υψιστον ™|
Πωλεΐται οικόπεδον 200 πε-'οδηγήση πάλιν τα άμαρτωλά τέκνα τώ» ανί
ρίπου τ. μ. επί τής όδοϋ Βασι- πων ε'ις Χήν ευθεΐαν. Ή πιθανόιης τοιού
λεως Γεωργίου πλησίον οΐκίας ι ,
κ. Μηλιαρα. ιενδεχομενου φαινεται ότι επι τοσούτον α»
Πληροφορίαι τηλ. 7-85. [σχόλει χόχε χό πνεΰμά χον," ωστε ό
κατέστη σχεπτικός, ήρχισε νά
δλονέν περισσότερον τής κοινοηίας καί εζηχι
Π8 χήν μόνωσιν είς τό σπήλαιον Χάρα,
λεΰγας βορείως τής Μίκκας, δπου, ώ; ΧοισΤ]
|; 'ανοί αναχωρηταί, εμενενεπί ημέρας καί νιί«τ|
;!; προσευχόμενος καί σκεπτόμενο:. Κατο σύο
!; μα, ούτω διήρχ£Τ3 τόν ιερόν μήνα τοί" 1'«ι
ζανίου.
(Συνεχίζετα.)
ΜΕΤΑΦΡΑ7ΕΙΣ
Είς την Αγγλικήν, Γερ¬
μανικήν καΐ Γαλλικήν
γλώσσαν παντός εΐδους
ήτοι:
Κληρονομικαί ύηοθέ-
σει ς, έμπορικά συμβο-
λαια, έμχορική αλλη-
λογραφία, αίτήσεις καΐ
ηάσης φύσεως ϊδιυτικά
έγγραψα έκτελοΰνται υ¬
πό πεπειραμένου μετα-
φραατοΰ.
Πληροφορίαι:
Δικηγορικον Γραφείον
κ. ΙΩ. ΜΗΛΤΙΑΛΟΥ
Όδός Χάνδακος
Τηλέφ 8-03
ΙΩΑΝ. ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΟΦΘΑΑΜΟΛΟΓΟΖ
Δέχεται καθημερινώς
είς "Αγιον Νικόλαον Κρήτης
Π—^
ΠΩΣ
ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΚΕΝΟΥΣ ΣΤΟΜΑΧ0ΥΙ|
'ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
'Κ ΑΝ ΑΡΗΣ. ΕΚλΠΗΙΙ παρασκευήν ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΔΙΑ: ΡΕ6ΥΜΗ0Η - ΈΜ -πειραια- ΧΙΟΝ ■
■^-**-0ΐ ^-*·-" ■ ■'™| ___________Πρακτορείον ΓΕΩΡΓΙΑΑΗ Τηλέφωνον 91.03^
ΜΕΖΟΓΕΙΟΖ
"ΜΕΣΟΓΕΙΟΣε,
ΚΑ9ΗΜΕΡΙΜΗ ΠΙ>θΐΝΗ
ΕΚΔΟΙΙΙ ΕΜ ΚΡΗΤΗ
Κυριακή
22
Μαρτίου 1953
Ανατολή Ηλίου ώ0ο 6 28 Λύσις 6 36
3 γ
Σελήνη 7 ημερών
·, Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ Μαρίας τής Αίγυπτίας
Έσοτερικαι Είδήσεις και Πληροφορίαι
Διανοχτερεΰον Φαρμακείον
Ιωάννου Λ,ογιάδη
Αιπμρ Φαρμαχεϊα
■Ιω Λογιάδη. Γ. Γετιεσάκη. Μ. Τζομπανάκη
ΤΩΡΑ ΚΛΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ
«Άνόρβωοις» 21 Μαρτίου 1933
-·Ε·τοτιοθετήθη ώς Διο κητής Χωροφυλακής
Λασηθιου ό Ταγματάρχην Χωροφυλακής κ.Μωάν-
Γήν κυριακην ^ι» Μαρτίου τό άθλητικόν
ΣωμΌτεϊον «Έργοτέλης·· όργανώνει έκδρομήν των
μελω, τού είς Φόδελε.
-Ρίς την Νομαρχίαν Λασηθίου άνεφέρθη 8τι
οΓιν περιφέρειαν Μέσα Λακώνια ενέσκηψε έλο-
σ α οξείας μορφής ττροσβαλοϋσα επικινδύνως
πΧειστους κατοίκους.
-Υπολογζεται δτι αί δημοσιαι είσπραξις
κοαά τόν τιαρελθόντα μήνα Φεβρουάριον καθ1 8-
λον τθ Κράτος, θά παρουσιάσουν πτθσ.ν 40-50
εκοτοι,μυρίων δραχμών.
_Τ ήν προσέχη Κυριακήν 26ην Μαρτιου θέλει
λάΒει χώραν είς την πλατείαν των «Τριών Καμα-
οών» ή όρκωμοσία των κληρωτών κλάσεως 1933α.
-Αυριον είς την Λέσχην Ηρακλείου ό καθη-
γηιής κ. Έμμ. Πετράκης δίδει διάλεξιν μέ θέμα:
«Κινηματογράφος καί πραγματικότης».
ΜΟΙΠΑΪΜ· ΕΒ&ΟΜΜ|λΙΟ¥ ΚλΤΙΟΥ ΤΙΜαΐΙ
Μσγθον άπό 25)3)53-29)5)55
χονδρ.
Τ) Άρτος τύπου 90 ο)ο
2) » » 78 ο)ο
3) Γάλα τφοβάτου
4) » αΙ*δς
5) μ άγελάδος
6) Πορτοκάλια όμφαλοφόρα 4.000
7) » σουλτανιά μυρ'ώδάτα Α' 3.400
Β
Β'
8) .
9) » κοινά σεκέρια Α'
10) » » Β'
11) Μανδαρίνια Α'
12) » Β'
13) Λεμόνια
14) Κουνουπίδια
15) Λάχανα
16) Πράσσα
17) Σέλινο
18) Πατάτες νέας εσοδείας
19) » Λασηθίου
20) » "Ολλανδίας
21) ΜήλαΜΠΕΛ ΦΟΡΝ Α'
22) » » » -■
23) μ Φιρίκια Α'
24) , , Β' "
231 » » ψιλά
26) Φυλλάδες
^") Μττανάνες
2ί)) Ραδίκια δγρια
2^^ Άσκολίμπρια
3 ) Χόρτα άγρια γενικώς
5 ι Σττανάκια
3 ) Κρόμμυα ξηρά
33) Τοματοτιαλτός χΰμα
3·) Αύγά ημέρας
■>>) » κοινά
36)'Ελιές έγχώριες
Έν Ηρακλείω τή 21 Μαρτίου 1953
Ή Έπιτροτιή'τοό δρθρου 7 τοθ ΆγορσνομικοΟ
Κ οδικος
2 5ΟΟ
2.5ΟΟ
1.500
2.500
1.5ΟΟ
3.200
1.000
1.0ΟΟ
2 000
1.5Ο0
2.8ΟΟ
2.150
2.0ΟΌ
6.000
3.6ΟΟ
4.600
3.000
1.5ΟΟ
1.0ΟΟ
16 000
3 1ΟΟ
3100
2 300
1.600
1.200
λίαν.
2 900
Α.1ΟΟ
4.5ΟΟ
4.2ΟΟ
4.000
5.000
4.000
3.ΟΟΟ
3 00Ο
2.ΟΟΟ
3.0ΟΟ
2.000
4.ΟΟ0
1.3ΟΟ
1.300
2.5ΟΟ
2.000
3.2ΟΟ
2.5ΟΟ
2.300
7.5ΟΟ
4 500
5.5ΟΟ
3.7ΟΟ
2.ΟΟΟ
1.3ΟΟ
2Ο.ΟΟΟ
4.ΟΟΟ
4.000
3.000
2.000
1 500
14 0ΟΟ
1 200
800
8.0ΟΟ
ΖΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΑΘΗΝΑΙ
Σήμερον "Ενα δρομολόγιον ωρα 2.45 μ. μ
α)π «ΑΙΓΑΙΟΝ» Άναχώρησις έξ Ηρακλείου
ίτιν μεσημβρινήν Δευτέρας.
Ποδοσφαιρικά |
Σήμερον καί ώραν 3 45'
θά συναντηθοθν είς άγωνα
πρωταθλήματος είς τό γή
πεδον τοθ "Προδοτου, ή
γηπεδοθχος ομάς μετά τοθ
ΈθνικοΟ. Ό αγών προβλέ-
πεται ένδιαφέρων.
Έξ αλλου σήμερον την
πρωΐαν είς τό γήπεδον τού
ΟΦΗ θά καταρτισθή ή
μικτή ποδοσφαιρική ομάς
τής Ενώσεως, ήτις θά δώ
οτ) συνάντησιν μετά τής
μικτής Ρεθύμνης την 25ην
Μαρτίου είς τό γήπεδον
τοθ ΟΦΗ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Γενομένων αρχαιρεσιών
τοθ Συλλόγου Κρητών Σπου
δαστών την 15ην Μσρτίου
1953 πρός άνάδε ξιν νέου
ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου καί
έξελεγκτικής Έπιτροπής ε¬
ξελέγησαν κατά σειράν ε¬
πιτυχίας έκ μέρους ΐοθ Δι-
οικητικοϋ ΣυμβουλΙου: 1)
Φαρσάρης Μιχ. 2) Γεωρ-
γουδάκης Εύστράτιος 3) Πά
καδομαρκάκης Δημ. 4) Πσ-(
παμαστοράκης Γρηγόριος,'
5) Κτιστάκης Ιωάν. 6) Κα-'
κατσάκης Άντών. 7) Βιο-
λάκης Εύτύχιος.
Συνεκροτήθησαν δέ είς
Σώμα ώς ακολούθως: |
Πρόεδρος Φαρσάρης
Μιχαήλ, Α' Άντιπρόεδρος
Παπαδομαρ*άκης Δημήτρ.
Β' Άντιπρόεδρος Κτιστά¬
κης Ίωάννηο, Γεν. Γραμ¬
ματεύς Παπαμαστοράκης
Γρηγόριος, ΤαμΙας Γεωρ-
γουδάκης Εύστράτιος, Συμ
βουλοι Κοκολάκης Αντώ¬
νιος Βιολάκης'Εύτύχιος.
Έκ δέ τής έξελεγκτικής Έ
πιτροπής εξελέγησαν:
Πρόεδρος Ξηρουχάκ,ης
Ευάγγελος, Άντιπρόεδρος
Μανιατάκης Γεωργ. Φραγ-
κΐουδάκη Ειρήνη Γραμμα¬
τεύς. " -
Αθήναι 20 ΜαρτΙου 1953
Διά τό Διοικητικόν Συμ¬
βούλιον
Ό Πρόεδρος
Μιχαήλ Φαρσάρης
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Παπαμαστοράκης
ΠΟΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΙΒΔΔΙΩΤΗ- ΦΑΙΣΤΟΥ
'Επιστολή τού πολιτευτοϋ κ. Ι. Πωλιουδάκη
Πρόςτούς κατοίκους
των χωρίον Πόμπιας,
Πετροκεφάλι, Κουσέ,
Σίβθα, ΠιτσιδΙων καί ]
Καμηλάοι. '
Πληροφοροθμαι δτι πο·
λιτικοΐ μου άντΐπαλοι ώς
οί άδελψοί Πεδιαδιτά-
κη, σκοπΐμως παρερμηνεύ
όντες τηλεγράφημα τοθ κ.
Νομάρχου Ηρακλείου, δια-
δΐδουν δτι τή έπεμβάσει
μου ματαιοθται ή κατα·
σκευή τής όδοθ Λειβαδιώ-
τη—Φαιστός.
Καίτοι θά έπρεπε νά
μην άπαντήσω είς τάς δια¬
δόσεις των κυρίων αυτών
διότι τούς θεωρώ ώς μή ε-
χοντας ουδένα δικαΐωμανά
ένδιαφέρωνται σήμερον διά
την κατασκευήν τής όδοθ
ταύτης άφοθ επί τέσσαρα
ετη καθ' α διακυβερνοθσε
την χώραν τό Κόμμα των
δέν κατώρθωσαν νό επιτύ¬
χουν ουτε την επισκευήν
ταύτης έν τούτοις έπειδήτό
δήθεν έκδηλούμενον σήμε¬
ρον ενδιαφέρον τους απο¬
βλέπει είς πολιτικήν εκμε¬
τάλλευσιν, θεωρώ ΰποχρέ
ωσΐν μου νά γνωρΐσω είς
'Υμδς την αλήθειαν ήτις
εχει οθτω:
Ή Μηχανική 'Υπηρε
σία τής ΝομαρχΙας "Ηρα¬
κλείου έχουσι ύπ' δψΓν της
δΐι θά κατασκευασθή έπαρ
χιακή όδός άπό τό διατί
βέμενον χρηματικόν ποσόν
διά τα εργα «Πρόνοια—
ΈργασΙο» προέβη είς πρό
χειρον χάραξιν βελτΐοθσα
καπως την σημερινήν κα
τάοτασιν τής οδοίΐνϊϊ τα δ^
μηχανικά μέσά τα είς τή"
διάθεσιν τής Νομαρχία
ευρισκόμενα ήρχισαν τή
διάνοιξιν επί τής προχεΐ-
ρου ταύτης μελέτης τοθ
ΜηχανικοΟ τής ΤΙομσρχΙ
άς κ. Φανουράκη.
Μετά την άφιξιν δμως
είς "Ηράκλειον τοθ ΓενικοΟ
ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Κω-
νιωτάκη καί κατόπιν συσκέ¬
ψεως γενομένης έν τω Νο·
αρχιακω Καταστήματι είς
ν συμμετέσχον ό Γενικάς
Διοικητής Κρήτης, ό Νομάρ
ής "Ηρακλείου, ό Νομομη-
ανικός κ. Λασηθιωτάκης,
' Μηχανικάς κ. Φανουρά-
ής, Ο υποφαινόμενος καί
αλλοι, απεφασίσθη δπως
κατασκευασθή Έθνική ό
ός ήτις αρχομένη άπό τόν
Πθργον Μονοφατσίου καί
ιερχομένη έξ δλων των
χωρίων των ευρισκομένων
είς τοΰς βορείους πρόπο
δας των ΆστερουσΙων ό·
ρέων καταλήξει μέχρι κόλ
που Ματάλλων.
Κατόπιν τούτου εθεωρή¬
θη σκόπιμον νά σταματήθΓ)
πδσα γενομένη σήμερον
έργασία δεδομένου δτι
έπιβάλλεται νά γΐντι νέα
μελέτη καί νέα χάραξις ή¬
τις άγνωστον σήμερον έκ
τίνων θέσεων θά διέλθη
άφοθ πρόειται περί όδοθ
Έθνικής τής οποίας τόπλά
τος πρέπει νά εΤναι τουλά¬
χιστον 11—12 μέτρα. Έ-
στάλη δέ πρός τοθτο τηλε
γράφημα είς τούς Προέ-
δρους Κοινοτήτων Πέτρο
κεφαλίου καί Πόμπιας είς
τό οποίον σαφώς ό κ. Νο
μάρχης έξηγοθσε τούς λό
γους τής διακοπής τίϊς γε¬
νομένης σήμερον εργασίας.
Τουτο δμως σκοπίμως πά
ρερμήνευοεν ό Πρόεδρο
τής Κοινότητος Πόμπιας
■;αΐ άπέδιδε την διακοπήν
είς φανταστικάς ενεργείας
μέ αποκλειστικόν σκοπόν
την πολιτικήν δυσφήμησΐν
μου. Είς τόν ανωτέρω Πρόε
δρον έξήγησα καί προφορι
κώς τούς λόγους οΐτινες έ-
πέβαλον την προσωρινήν
διακοπήν των εργασιών.
Επειδή δμως ώς μανθάνω
έξακολουθεϊ νό ομιλή δπως
πολιτικώς τόν συμφέρει
τοθ κάνω την δήλωσιν δτι
Κυβέρνησις το€ Συνσγερ
μοθ θά πράξ]] έκεΐνο δπερ
ό συμφέρον των κατοΐκων
ών άνω χωρίων επιβάλλει
αί δχι δ,τι θέλει ό κ. Πρόε
ιρος τής Κοινότητος Πόμ
πας.
Μετά τιμής
Ι. Δ. ΠΩΑΙΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκλησις
Ενώσεως Άναπήρων καί
©υμάτων Πολέμου
Οπλιτών Νομοΰ Ηρακλείου
Προσκαλοθνται απαν-
ες οί Άνάπηροι καί τό
θύματα Πολέμου μέλη τής
Ενώσεως δπως προσέλθω¬
σιν την 25ην Μαρτίου έ. ε.
ημέραν Τετάρτην είς τό
ραφεΐα τής ήμετέρας Ε¬
νώσεως καϊ περί ώραν 9 30
π. μ. ίνα σομμετάσχωμεν
έν σώματι είς την εορτήν
τής 'Εθνικής μας Παλιγγε-
νεσίας.
Εν Ηρακλείω τή 21 Μαρ¬
τίου 1953
Ό Πρόεδρος
Ν. ΜΑΝΙΚΑΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΗΛ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΚΗΣ
Περίληψις Λημ)πρασπ'ας
Την 24, 27 καί 30 Μαρ¬
τίου 1953 ένεργηθήσονται
είς τα Γραψεϊα ημών πλειό
δοτική δημοπρασία έκποιή-
οεως σιδηροδοκών, σάκ-
κων, τσαπών, ήλλοιωμένων
έφοδίων, άνθυποβρυχιακών
φραγμάτων, βαρελΐων κε¬
νών άσψάλτου, αύτοκινή-
των φορτηγών καί ύλκοθ
τού 13Γ Τομέως ΟίκισμοΟ.
Συμφώνως τή διακηρύ-
ξει παρέχονται ευκολίαι
■πληρωμής-
Ό Οίκον. "Έφορος "Η¬
ρακλείου ώς Πρόεδρος Έ¬
πιτροπής ΟΔ1ΣΥ.
Ν. ΔΑΣΚΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
"Οοοι πρόκειταΐ νό μεταβητε στάς Αθήνας
μην παραλείφετε νά επισκεφθήτε τό ύαλοπολεΤον
ΜΗΝΑ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
Όδός 'Ερμοΰ 50 Β
©ό πωλήση 6λο τού τό έμπόρεϋμα είς τιμάς έκτά
κτου εύκαιρΐας λόγω άλλαγής έπιχειρήσεως
ΣΙΝΕ
ΜΙΝΩΑ
VI
άπό 2 μ. μ.
πρωταγωνισταί τοΰ έ'ργου «Κλέφτης τής
ΤΟΝΥ ΚΕΡΤ1Σ-ΠΑΙΤΙΕΡ ΛΩΡ1
ΣΗΜΕΡΟΝ παραστάσεις
ΟΙ φλογερο'ι
Ταγγέρης» ------- .
ένωμένοι καί πάλΐ" σ' ενα ίργο σπάταλο σέ γοητειες Ι
Ο ΓΥΙΟΖ ΤΟΥ ΛΛΗ ΜΠΛΜΠΑ
"Ενα ΕΓΧΡΩΜΟ όνειρωδες' Θέαμσ, άφάνταστα τΐλούσιο
καί γεμδτο Ήδυπάθεια
Την Δευτέραν
Η ΚΟΚΚΙΗΗ ΦΡΕΓΛΤΛ
Μέ τούς: ΤΖΩΝ ΓΟΥΑ1ΗΝ-ΓΚΕΗΛ ΡΑΣΣΡΛ
ΟΡΙΑΜΒΟΣ!!!
ΤΑ ΕΓΚΜΗΙλ ΤΗ!
Η ΜΕΙΑλΥΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΙΣ. ΑΙ ΦβΗΝΟΤΕΡΑΙ ΤΙΜΑΙ
Περάστε μόνον νά μάς δήτε
Ρωτήστε μας γιά τό συμφέρον σας
Υποκάμισα, φανέλλες, κάλτσες, κομπινεζόν,
εΐδη προικός, τταιδικά καί γυναικεϊα ειδή.
ΝΜΜΟΙ *Χ Ρ Υ ί Α ΑΙ ί,
Πλατειά Ζτράτα
Διάθεσις φασολίων
Τό υπουργείον Έμπο-
ρΐου διέταξε τό ένταΐθα
Γραφείον ΈφοδιασμοΟ δ¬
πως διαθέση είς τό ελεύ¬
θερον εμπόριον 100.000 ο¬
κάδων φασολίων 4κ των έ-
δώ κρατικών άποθεμάτων
καί είς τιμήν 6 200 δραχμ
κατ' οκάν. Ή λιανική τιμή
αυτών θά κυμαίνεται είς
7.000 δραχμάς κατ' οκάν.
Άποφάσεις
Άγορανικης 'Επιτροπης
Τό άπόγευμα τής ΐτρο-
χθές Παρασκευής συνήλ¬
θεν ή Άγορανομική Έπι-
τροπή τής πόλεώς μας ήτις
καθώρισε τιμήν πατατών
Λασηθίου κατ' οκάν 2.150
χονδρικώς καί 2.500 λιανι¬
κώς.
Δ' ετέρας αποφάσεως
ή έπιτροπή έχαρακτήρισεν
ώς έξοχικά κέντρα τα κέν-
τρα Μπρά είς Πόρον, Μ.
Καφούοη είς Μασταμπά
καί Δ. Δάφνη είς Πατέλες.
Έπίσης καθώρισεν δπως ή
τιμή των ίχθύων είς τα έ-
στιατόρια κανονΐζεται βά¬
σει τιμολογίου. Τέλος άπέρ
ριψε αίτησιν των κέντρων
Α' κατηγορίας διά τής ο¬
ποίας έζητεΐτο αΰξησις τής
τιμής των προσφερομένας
ύπ' αυτών ποτών.
Πρόσκλησις
Γεν. Συνελεύσεως
Καλοθνται άπαντες οί
Άνάπηροι καί θύματα Πο¬
λέμου τοθ Συλλόγου Άρ-
καλοχωρΐου καί Περιχώ-
ρων είς "Εκτακτον Γενικήν
Συνέλευσιν την 25ην Μαρ-
τ(ου 1953 ημέραν Τετάρτην
καί ώραν 9 α. μ. είς τό
Γραφείον τοθ Συλλόγου.
Μέ θέματα τα εξής: 'Εκλο-
γή Άντιπροσώπων διά τό
9 Πανελλαδικόν Συνέδριον
είς "Αθήνας καί έκλογή Ά,ν
τιπροσώπων διά την Γενι¬
κήν Συνέλευσιν τής Όμο-
σπονδίας Α.Θ.Π. Κρήτης.
Μή γενομένης άπαρτίας αί
ώς δνω Άρχαιρεσ'αι θά
έττ,αναληφθοθν έντός όκτώ
ημερών, ήτοι την Ιην Άτιρι·
λΐου 1953.
Έν Αρκαλοχωρι τη 18
Μαρτίου 1953.
Ό Πρόεδρος
Έμμ. Γαλυφιανάχης
Ό Γ. Γραμματεύς
Μ. Βερυχοκάκπς
ΗίΠΣΤΟΝ ΚΕΡΑΘΙ ΑΙ' ΟΑΟΙΊ
Ή Καπνοβιομηχανία ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ έθεσεν είς
κυκλοφορίαν τα νέα της σιγαρέττα πού άπό
τής πρώτης στιγμής κατέκτησρν δλους τοΰς
καπνιστάς. Είναι έκλεκτής ποιότητος, Ικανο-
ποιοϋν δλους τούς καπνιστάς καί κερδϊζουν
ενα σοβαρόν χρηματικόν ποσόν ημερησίως.
ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ:
ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΙΑΛΕΚΤΑ
Μεγάλο κουτΐ ώρχ. 3500 Μεγάλο κοτ>τΐ δρχ. 2 δΟΟ
Μικρό κβυτΐ δρχ. 1.850 Μικρβ κουτΐ δρχ. 1 500
ΚΟΥΤΕΣ ΕΛΑΦΡΑΚΑΙ ΣΕΡΤΙΚΑδρχ. 9.350
ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΑ ΧΑΡΜΑΚΙΑ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Α Ν Τ ΙΠΡ ΟΣΩΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΤΛΧΑΤΑΚΗΣ
Όδός "Εβανς (Έναντι Α' ΤαμεΙου)
'Η ρ άκλειον — Κρήτης
'ΑΙΓΑΙΟΝ,
Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ 12 π. μ.
ΔΙΑ:
ΣΟΥΔΑΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΗ - ΙΤΑΛΙΑΝ
** ι
'- Πρακτορείον Ν. κα. Α. ΒΑΡΔΑΚΗ
Τηλέφ. 7-30 καί 3—47
ΓΕΟΡΓΙΟΣΟΟΤλΜΙλΝΟΣ
"ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,,
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11ΗΗη.μ.
Διά:
ΪΟΥΑΑΜ-ηΕΙΡΑΙΑ-ηΑΤΡΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΗ-ΒΡΙΜΑ.ΗΙΙΟ^
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
11 ΜαρτΙου 195$
II
ΣΟΒΙΕΤ»,, ΕΝΩΣΙΣ ΒΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΑΙΑ ΤΗ» ΛβΟΛΥίϊΝ ΒΡΕΤΤΑΝΟΝ ΧΡ4Τ0ΥΜΕΝ0Ν
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21. —Ό ύ
πουργός των "Εξωτερικών
της Σοβιετικής Ενώσεως
απεδέχθη Βρεττανικήν πά
ράκλησιν όπως συμβάλη
είς την απόλυσιν έννέα
Βρεττανών πολιτικών, οί
όποΤοι κρατοθνται είς την
Β. Κορέαν άπό τριών σχε-
δόν έτών. Πρό μηνός ό
Βρεττανός ύπουργός των
Εξωτερικών εζήτησεν ά
πό την Σοβιετικήν κυβέρ
νησιν, να ασκήση την έ
πιρροήν της είς τας Βο·
ρειοκορεατικας αρχάς.
Ό κ. Μολοτώφείς την
απάντησιν τού λέγει: «Ή
παράκλησίς σας έτυχεν
εύμενοθς έξετάσεως». Ό
κ. ΛΑολοτώφ 85 θέση τό
ζήτημα άπ' εύθείσς ύπ'
όψ ν τού ύπουργοϋ των
Εξωτερικών τής Λαϊκής
Δημοκρατίας τής Κορέας
καί θδ προβή είς τδ δέον-
τα διαβήματα διδ την εύ
νοίκήν λύσιν τού ζητή-
ματος.
Μεταξύ των κρατου-
μένων είναι καϊ ό "Ελλην
δημοσιογράφος κ. Μιχ.
Τσιγάντε άνταποκριτής
τού «Όμπσερβερ».
ΜΣ ΗΣ ΧΑΝΙΑ Ο ι. ΤΣΟΥΑΕΡΟΣ
ΕΚί1ΡβΗ1«Ι1ίΙίΙ[Ιί ίΰ Μ1Ϊ1 ΕΘιΙΑΡΧΟΪ
Ο κ. ΡΟΕίΡΟΙ ΟΙ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤ1"Β ΤΗιΙ ΤΠΑΡΤΗΗ
ΣΟΒΑΡΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΊ
III
ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑΝ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΝ «ΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΣΙΑΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21. — Άνε
κοινώθη έν Μόσχα σήμε¬
ρον δτι ό πρωθυπουρνός
κ. Μαλένκωφ απεσύρθη
τής θέσεως τού Γεν ι κου
Γραμματέως τού Κομμου
νιστικοϋ Κόμματος.
Ή ανακοίνωσις άνα
φέρει δτι ή απόφασις έ·
ληφθή υπό τού ΙδΙου τού
κ. Μαλένκωφ, κατα συνε¬
δρίασιν τής Κεντρικής "Ε
πιτροπής τού κόμματος
τό παρελθόν Σάββατον.
Διάδοχος τού κ Μα¬
λένκωφ όρΐσθη ό Νικητάς
Κροΰστσεφ, όστις ήρχισε
νδ άναδεικνύεται είς τό
συνέδριον τοϋ κόμματος
τόν πσρελθόντα "Οκτώ¬
βριον, κστδ τό οποίον
ούτος εισηγηθή τδ υέτρα
έπιβολής αύστηοοτέρας
πειθαρχΐας.
Ανεκοινώθη έπίσης δ-
τι ό όριθμός των μελών
τής Γραμματείας περιορΙ-
ζεται άπό 10 είς 5 Τδ άλ
λα τέσσαρα μέλη είναι οί
κ. κ. Σούσλωφ, Ποστέλο,
Σαθάλιν καί Ίγνάντιεφ.
Α! μεταβολαί χαρακτηρί-
ζοντσι άπό την Δύσιν ώς
μετατόπισις τοθ κέντρου
βάρους τής έξουσίας άπό
τό κόμμα είς την κυβέρ¬
νησιν.
ΧΑΝΙΑ 21 (τοθ Διευ
ΘυντοΟ μας).—Την μεσημ
βρίαν σήμερον άφίχθη άε
ροπορικώς είς τό άεροδρό
μιον Μάλεμε των Χανίω
ό ύπουργός κ. Έμμ. Τσου
δερός συνοδευόμενος υπό
τοθ άντιπροέδρου τής Βου
λής κ. ΒασιλκοΟ, προκει
μένου νά έκπροσωπήσου
την Κυβέρνησιν είς τό τε
λούμενον αυριον Είς Χανιά
μνημόσυνον επί τή 17η έπε-
τείω άπό τοθ θανάτου τοθ
Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τούς Κυβερνητικούς έκ
προσώπους ύπεδέχθησαν
είς τό αεροδρόμιον τοθ
Μάλεμε ό Γενικός Γραμμα¬
τεύς τής Γενικής Διοικήσε
ως κ. Σακόραφος, ό Άνώ
τερος Διοικητής Χωρ)ακή
Κρήτης συν)ρχης κ. Χατζι
δάκης, ό Νομάρχης Χανί
(αν κ.Κακούρης,όΔήμαρχος
Χανίων κ. Σκουλάς καθώ;
καί αί λοιποί πολιτικαί κα
στρατιωτικαί Αρχαί τής πό
λεως. Ό Γενικάς Διοικητής
κ. Κωνιωτάκης δέν παρευ
ρέθη διότι ευρίσκεται άκό
μη άσθενής είς κλινικήν.
Είς τόν κ. Τσουδερόν οί
κάτοικοι των ένδιαμέσων ά
πό Μάλεμε είς Χανιά χω¬
ρίων έπεφύλαξαν ένθουσιώ
δή ύποδοχήν. "Ιδίως είς τα
ΚΒΗΒΛ Η ΑίΝΙΙΜ,ΟΙΙΡΑΓΑΡαΌΙΤΙΤΟ
ΚΑΤΑ ΤΑ! ΣΤΗΟΜΙΑΙίί ΕΠΕ1ΈΥΧ8Η ΟΑΙΙΟΠ ΗΛΠΙΖΕΤΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21.—Περΐ
την μεσημβρίαν σήμερον α¬
νεχώρησεν έκ Λονδίνου ό
Πρόεδρος τής Γιουγκοσλα-
βίας στρατάρχης Τίτο, πε¬
ρατώσας την ιτενθήμερον
επίσκεψίν τού είς Μ. Βρετ-
τανίαν.
Πρός τής αναχωρήσεως
τού ό Πρόεδρος Τίτο είπεν:
«Κατά την παραμονήν μας
?1ς την Μ. Βρεττανίσν, έ-
βεβαιώθημεν ετι περισσό
τερον δτι ή συνεργασία
των δύο χωρών θά αποβή
ακρως εύεργετική δι* άμφο
τέρους τούς λαούς μας καί
θά προαγόγη την περι¬
φρούρησιν τής είρήνης έν
ΕύρώπΓ). Κατά την διάρ-
κβιαν των συνομιλιών μας
μετά τή"ς Βρεττανικής Κυ¬
βερνήσεως επετεύχθη παν
δτι ήλπίζομεν. Καταλήξα-
μεν είς πλήρη συμφωνίαν
δσον σφορα τα μεγάλα
προβλήματα τα ένδιαφέ-
ροντα την Μ. Βρεττανίαν
καί την Γιουγοσλαβίαν,
καθώς έπίσης καί την γενι¬
κήν κατάστασιν τής Εύρώ
Ό Πρόεδρος Τίτο έπέ-
ρανεν ώς εξής: «Άποστέλ
λω θερμόν χαιρετισμόν είς
τόν γενναΐον Βρεττανικόν
λαόν». Στραφεϊς είς τόν κ.
ΤΗντεν όστις παρίστατο είς
την αναχώρησιν τοθ Προέ-
δρου, είπεν, «Έλπίζω νά
οδς έπανείδω είς την Γιουγ
κοσλαβίαν».
"Ανακοινωθέν εκδοθέν
χθές την νύκτα είς τό Λον¬
δίνον άναφέρει δτι, αί Κυ-
βερνήσεις Γιουγκοσλαβίας
καί Βρεττανίας ανέλαβον
την υποχρέωσιν νά συνερ-
γάζωνται στενώς καί με¬
ταξύ των καί μετά των Κυ-
βερνήσεων των άλλων εί
ρηνοφίλων χωρών πρός δια-
σφάλισιν τής είρήνης.
Τό ανακοινωθέν προσ-
θέτει δτι ή Μεγάλη Βρετ-
τανία είναι (κανοποιημένη
άπό την σύσφιγξι,ν των
σχέσεων Ελλάδος, Τουρ-
κίας καί Γιουγκοσλαβίας,
άναγνωρίζει δέ δτι ή σύ-
σφιγξις των σχέσεων Ιτα¬
λίας—Γιουγκοσλαβίας, θά
τονώθη εΐι περισσότερον
την ένότητα των είρηνοφί-
λων κρατών.
χωρία Μάλεμε καί Πλατα-
νιά ό κ. Πρόεδρος ύπεχρε-
ώθη υπό των κατοίκων δ
πως διακόψη τό ταξείδιον
τού καί ομιλήση πρός σύ·
τούς.
Ό κ. Τσουδερός κσί ό
κ. Βασιλικός κατέλυσαν είς
τό Ξενοδοχείον «Μινώσ».
Ο κ. ΕΜΜ. Τ2ΟΥΔΕΡΟ2
"Ολίγον μετά την άφιξίν
των είς Χανιά παρεκάθη·
σαν είς γεθμσ, παρατεθέν
πρός αύτούς είς την οίκίαν
τοθ Δημάρχου Χανίων κ.
Σκουλα.
Τό άπόγευμα ό κ. Τσου
δερός εδέχθη διαφόρους έ-
πιτροπάς είς την Γενικήν
Διοίκησιν. Τό εσπέρας οί
κ. κ. Τσουδερός καί Βασι¬
λικός παρεκάθησαν είς δεί¬
πνον δοθέν πρός τιμήν των
υπό τής τοπικής έπιτροπής
τοθ ΈλληνικοΟ Συναγερ-
μοθ Χανίων.
Αυριον (σήμερον) οί δύο
κυβερνητικοί έκπρόσωποι
θά μεταβοθν είς τό Μνη-
μεΐον τοθ Έθνάρχου είς Ά
κρωτήρι, διά νά καταθέ-
σουν στέφανον έκ μέρους
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσε¬
ως. Την μεσημβρίαν ό Δή-
μος Χανίων δίδει γεθμα
πρός τιμήν των επισήμων.
'Υπολογίζεται δτι ό ύ¬
πουργός κ. Τσουδερός θά
μεταβή είς Ρέθυμνον την
πρωΐαν τής Δευτέρας. Ό
κ. Πρόεδρος θά ευρίσκεται
είς Ηράκλειον πιθανόν την
Τρίτην ή την πρωΓαν τής
Τετάρτης.
Ώς εδήλωσεν ό κ. Τσου
δερός είς τόν Διευθυντήν
τής εφημερίδος μας δστις
ευρίσκεται άττό χθές είς
Χανιά, ούτος θά δεχθή δια¬
φόρους Έπιτροπάς κατά
την είς Ηράκλειον παρα-
ΐονήν τού.
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΜΑΣ
ΜΙΑ Α.:ΙΕΠΑΙΝΟΣ ΟΡΟΤΟ1ΟΥΑΙΑ ΤΟΥ Α ΗΜ Ο Υ
0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ 2113 (Μβσημβρία)
ΜΐτοχαΙ Τράπεζαν
Ελλάδος 990.000
Έθνιχής 6.900.000
Αθηνών 555.000
Χρυσή λίοα 181.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ !»113 (εσπέρας)
ΓΕ ΝΙΚ Α
Δέν ΰπίίρχουν μεταβαλές
*ϊς την αγοράν μας Ιγχωρί
.ών προ'ιόνΐων. Τό άπό ήμε
ϋών Ιχ&ηλωθέν ενδιαφέρον
-διά τό έλαιόΑαδον έξαχολου-
Όεϊ νά υφίσταται εις ζωη¬
ρόν επίπεδον καί πάνΐοτε μέ
μεγαλυτέραν την ζήτησιν πα-
ρά την προσφοράν.
Διά τάς σταφίδος ή κα¬
τάστασις παρουσιάζεται στα
ΰερά. Αί τιμαί διά τάς σουλ
τανίνας παραμένουν είς τα
αύχά Ιπίπεδο χαι ή πραγμα¬
τοποιηθή συναλλαγών ολοέν
ίλαχχοΰνται λόγω χής Ιξαν
τ,λήσεως των ί'παρχόντο)ν μι-
χρών άκόμη άποθεμάτων.
Πάντως χάθε παρουσιαζο-
μένη μιχροπροσςρορά άπορρο
ενχερώς γύρω χαί ά'
των 3.900.
Διά τούς ταχτάδες δέν ε
χομεν τίποτε τό νεώτερον.
ΑΓΟΡΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡθΤθΝΤΟΝ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ.— Μι
χροπράξεις είς τα 3.900.
ΤΑΧΤΑΔΕΣ.—Ουδέν νέ
ώΐερον.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ.— Κατά
την χθεσινήν ημέραν Ιγιναν
πράξεις είς λαμπάντε αύξομει
ούμενα είς τα 10.600 χαί
4ριαγυαλιά είς τάς 11.000.
Περιωρισμένη ή προσφορά
δέν χαλΰπτεΐ την ζήιησιν.
ΣΙΤΗΡΛ.—Σΐτος2.50Ο.
Κριθή 2.100, βοώμη 1.900.
ΔΙ 4ΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απόφασις έπιδοτή
σεος τοιϊς έλαιοΑάδου.
— Είς τό 'Εμποριχόν Έπιμε
λητήριον εκοινοποιήθη χοι
νή 'Υπουργική απόφασις δι'
ής έπιδοτεΐϊαι τό εξαγόμενον
έλαιόλαδον επί τής τιμολο-
γιαχής «ξίας ΦΟΜΠ χαί χα¬
χά διάφορον ποσοστόν διά
χοΰς διαφόρους τύπου; αύ
τοϋ χαί επί περιπτώσεων έ-
ξαγωγής τού είς Χώρας αΐτι¬
νες δέν χορηγοϋσιελεύθερον
συνάλλαγμα χαί δέν συνδεό
μεθα μετ* αυτών δι* ίμπορι-
κών συμφωνιών βάσΜ τής
39902)1950 αποφάσεως, πε-
ρί Ίδιωτιχών 'Ανϊΐλλαν/ών.
Πλείονες πληροφορίαι πά
θέχονΐαι άπό τό είρημένον
"Επιμεληχήριον.
Έμπορική συμφωνία
μετά τής Πουγκοσλαβί
άς—Είς τό Έμπορ. Έπι-
μεληιήριον έχοινοποιήθησαν
τα χείμενα τής δπογραφείσης
εν Αθήναις Έμποριχής Συμ
φωνίας μετά τής Γιουν/κοσλα-
βι'ας χαί τόν τρόπον διενερ
γείας των πληρωμών ώς χαί
πίναχες των έκατέρο)θεν όν-
ταλλαχτέωνεμπορευμάτων εν-
διαφερόντων τό παρ* ημίν ει¬
σαγωγικόν τε χαί εξαγωγι¬
κόν εμπόριον.
Περισσοτέραν πληροφορί
αι παρρχονται είς τοΰς ένδια
φερομένου άπό τό εΐρημέ
νόν Έπιμελητήριον.
Κατόπιν πρωτοβουλίας
οθ Δημαρχοθντος Ήρα·
ιλείου κ. "Εμμ. Ματζαπε-
άκη, συνεκλήθη την με-
ημβρίαν χθές έκτάκτως
ό Δημοτικόν Συμβούλιον,
ό οποίον κατόπιν σχετι-
ιής είσηγήσεως τοθ κ. Μα-
ζαπετάκη απεφάσισε την
διάθεσιν 25 έατομμυρίων
δραχμών διά την οργάνω¬
σιν συοσιτίου πρός άνακοό
φισιν των άνέργων τής πό
λεως μας
Ό οργάνωσις τοθ συσ-
σιτίου θά γίνη έν συνεργα-
σία μετά τοθ Φιλοπτώχου
Ταμείου τής Ίερδς Μητρο¬
πόλεως, τό οποίον καί διέ¬
θεσεν έπίσης 2 έκατομμυ-
ρια δραχμών Διά τόν ίδιον
σκοπόν διέθεσεν έπίσης τό
Εφεδρικόν Ταμείον 4 έκα
τομ. δραχμών.
Ώς πληροφορούμεθα,
εζητήθη έπίσης ή ενίσχυσις
τής ανωτέρω εκδηλώσεως
κοινωνικάς αλληλεγγύης
υπό των τοαικών στρατιω
τικων άρχών, διά τής δια-
θέσεως συνεργείου στρα
τιωτών καί είδικων στρα¬
τιωτικών σκευών διά την
παρασκευήν τοθ συσσιτίου.
Ώ; είμεθα είς θέσιν ά
γνωρίζομεν, ή δλη κίνησις
τείνει νά ά π ο κ ρ υ ■
στσλλωθτ) είς μίαν μονι-
μωτέραν εκδήλωσιν αλλη¬
λεγγύης πρός τούς πολυ-
"£ν νέον βιβλίον
Εορτή Ορφανοτροφείου
Την 2 30' απογευματι¬
νήν χής αυριον Δευιέρας τό
Εθνικόν Όρφανοτροφεΐον
τής πόλεώς μας χαί τό Δημο¬
τικόν Σχολείον αύτοΰ δίδουν
σχολικήν παράστασιν είς τό
Θέατρον «Ήλέχτοα» επ* εΰ·
χαιρία τής 25ης ΛΙαρτίου.
Ή εΐσοδος θά είναι ε
λευθέρα.
"Υπό τοθ κ. Π. Πανέ δι-
ευθυντο3 τής εφημερίδος
«"Εξω Έλληνισμόι.» εξεδό¬
θη έν πρωτότυπον βιβλίον
ύτχό τόν τίτλον «Ό Σεξου-
αλισμός είςτούς Μαύρους».
Τό βιβλίον πραγματεύεται
τό ανωτέρω θέμα κατά τρό
πον ρεσλιστικόν καί ένσυγ
κρίσει μέ τάς λευκάς φυ-
λάς. Πωλεΐται άντ! 22.000
δραχμών είς τό Βιβλιοπω¬
λείον τοθ κ. "Αλεξίου.
πληθεΐς άνέργους τής πό¬
λεως, -πρός τόν σκοπόν δέ
αυτόν θά ζητηθή ή ενίσχυ¬
σις των διαφόρων ίδρυμά-
των καί των εύπόρων τής
πόλεως. Πρός τοθτο συνε¬
στήθη μόνιμος Έπκροπή
έκ Δημοτ. Συμβοΰλων, μέ
σκοπόν δπως μελετδ τάς
εκάστοτε έπειγούσας ανά¬
γκας των άπορωτέρων συμ
πολιτών μας καί δύναται
νά έρχεται άρωγός πρός
αύτούς.
Τό συσσίτιον καταβάλ¬
λονται προσπάθειαι δπως
λειτουρνήση δσο τό δυνα¬
τόν ταχύτερον.
ΟΙ κότοΐκοι Λασηθίου
εύγνωμονοϋν τόν
κ. Αλεξ. Π α π ά γ ο ν
ΑΘΗΝΑΙ 21.—Όστρσ-
τάρχης Παπάγος έλαβε τη-
λεγράφημα τοθ Προέδρου
τής Κοινότητος Αγ. Γεωρ-
γίου Λασηθίου, ό οποίος,
έξ όνόματος των άγροτών
τής περιφερείας τού έκφρά-
ζει την ευγνωμοσύνην των
άγροτών διά τα υπέρ αυ¬
τών κυβερνητικά μέτρα καί
Ιδιαιτέρως διά την χορήγη¬
σιν είς τούς αγρότας ύφα-
σμάτων είς εύθηνάς τιμάς.
Ό κ. Μαρκεζίνης
εΙς'Ηνωμένας Πολιτείας
ΑΘΗΝΑΙ 21.—Ό ύ¬
πουργός τοΰ Συντονισμοϋ χ.
Μαρχϊζίνης, άνταποκρινόμε-
νος είς την πρόσκλησιν της
Άμερικανιχής Κυβερνήσεως
θά αναχωρήσϊ) μέσφ Χα'βρης
ρϊς Ηνωμένας Πολιχείας την
Ιην Μαΐου.
Ώς γνωστόν, ό χ. Μαρ¬
κεζίνης, θά εχΒ είς Οδάσιγ-
χχων συνομιλίας μετά των αρ¬
μοδίων οϊκονομικών παρα-
γόντων τής "Αμερικανιχής
Κυβερνήσεως επί τής οϊχονο-1
μικής καταστάσεως τής χώ¬
ρας καί τής παρεχομένης υπό
τής Άμερικής οΐκονομΐχής
βοηθείας.
ΕΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
ΡΩΣΙΚΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21.-Τό Γαλλικόν ύπουργεΤο
Έξωτερικύν ανεκοίνωσε σήμερον, δτι «
δωσεν εντολήν είς τόν έν Μόσχα Γάλλο
πρεσβευτήν νδ ανανεώθη την παράκλη
σιν πρός την Σοβιετικήν "Ενωσιν δ
μεσολαβήση είς την απελευθέρωσιν
λων ύπηκόων οΐτινες κρατοΰνται είς τή
Β. Κορέαν. ^ η
Προγενέστεραι ΓσλλικαΙ άπαντήσει
ούδεμιάς είχον τύχει απαντήσεως, ή γ0
λΐα απεφάσισε νδ επαναλάβη τό διάβη
της, κατόπιν τής υποσχέσεως τού κ. ^
λοτώφ πρός την Βρεττανίαν νδ έξετά
ευμενώς παρομοίαν παράκλησιν.
Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΕΠΙΤΡί
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΣΥΜ ΦΟ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 21 —Ή επί των Έξω|
τερικών ύττοθέσεων Έπιτροπή τής ΓιουνκοΙ
σλαβικής Εθνοσυνελεύσεως ενέκρινε Τ|Γ
προσφάτως ύπογραφέν σύμφωνον μετοξιΐ
Ελλάδος, Τουρκίας κσί Γιουγκοσλαβ(α Ι
Τό σύμφωνον θά αχθή την Δευτέραν ενώ|
πιον τής "Εθνοσυνελεύσεως πρός τελικήΐ
έπικύρωσιν.
Ό στρατηγός Κουιροσάνιν όστις μ
χε τής στρατιωτικής ΓιουγκοσλαβΐΛής
στολήζ ήτις επεσκέφθη την 'Ελλάδα καί ή
Τουρκίαν, εδήλωσε είς την κοινοβουλευΐίί
κήν Επιτροπήν ότι οί τρείς χώραι είναι έκ|
τεθειμέναι είς κίνδυνον έκ μέρους τής βί
τικής Ενώσεως καί των δορυφόρων ούιήςΐ
Ώς παράδειγμα άνέφερε την ΟύγγαρΙαν Λ
όποία ένώ τό 1948 εΐχε δύναμιν 50 ΟυΟ άν.
δρών, σήμερον εχει στρατόν ύπερβα.νονταΙ
τάς 250.000 καί έξοπλισμένον μέ"ΡωσικονΙ
βσρύ υλικόν.
ΚΑΙΕΡΡΙΦΒΗ1
II
ΕΙΙ
II
ΠΕΝΤΕ ΕΧΒΡΙΚΑ Α ΕΡΟΠΑΑΝΑ
Ν. ΥΟΡΚΗ 21.—Άεροπλάνα 'τών'Ην.]
•Εθνών κατέρριψαν σήμερον είς άερομαχΙ·
άς υπεράνω τής Βορειοδυτικής Κορέσς 51
έχθρικά άεροπλάνα τύπου «Μίγκ 15» καί ε¬
πέφερον ζημίας £(ς £τερα ,7. ν,η^
Ενωρίτερον 20 ύπερφρούριά έρριψαν
130 τόννους βομβών είς δύο κέντρα άνε·
φοδιασμοθ των κομμουνιστών είς την πε¬
ριοχήν τής Βορειοκορεαΐικής πρωτευούσης
Πιόγκ Γιάγκ.
"Αλλα άεροπλάνα ίβθμβάρδισαν όιαφό·
ρους έχθρικούς στόχους είς διάφομα ση·
μεΐα τοθ μετώίτου. Αί έπιχειρήσεις
ευρίσκονται είς Οφεσιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΡ08ΥΠ0ΥΡΓ0
ΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚ Α
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21.—Σήμερον ή Τσεχοσλο·
βακική Εθνοσυνέλευσις έξέλείε τόν κ. Ζσ-1
ποτόσκυ πρωθυπουργόν τής Τσεχοσοβα·
κίας δπως διαδεχθή τόν Πρόεδρον Γκόντ· [
βαλντ είς την Προεδρίαν.
Ό άντιπρόεδρος κ. Συρόκι εξελέγη ώς Ι
πρωθυπουργός άπό την Κεντρικήν Επιτρο¬
πήν τοθ κομμουνιστικοθ κόμματος τηο Τσ£·|
χοσλοβακίας.
ΝΕΟΙΣΕΙΣΜ11 ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ
ΙίΚ
ΑΓΚΥΡΑ 21.—Νέα σεισμική δόνησις ε¬
σημειώθη χθές την νύκτα είς την Τουρκίαν,
την φοράν αύΐήν δέ είς την Κων)πολιν. Αί
πληροφορίαι άναφέρουν περιωρισμένσς ζΐ"
μίας. Έπίσημος ανακοίνωσις έκδοθείσβ
είς "Αγκυραν έκφράζει την έλπίδα, οη
τελικός άριθμός των νεκρών ίσως νά μπν
είναι τόσον μέγας δσον αρχικώς *πι'
στευθή.
Ή Ελλάς άποστέλλει συνεργεΐον Ιατρών
καί νοσοκόμων πρός ύποβοήθησιν τοθ Ψ
γου περιθάλψεως.
ΗΤΤΗ6
II
ΜΗ
ΗΧΟΕΣ
ΝΙΚΗ
ΕΙ
Δ
ΑΓΚΥΡΑΝ

)ΣΦ. 0
"Υπό δερμοκρασΐσν 1 υπό τό
διεξήχθη χδές είς Άγκυραν ή ^οδ
ρική συνάντησις μετοξύ των όμίδ
Ένόπλων Δυνόμεων Ελλάδος καί
κίας.
Είς τόν ανωτέρω άνώνα ή
όμδς ήττήδη διδ τερμάτων 1-0
μα εσημειώθη είς τό πρώτον Φ
Γενικώς οί "Ελληνες παίκται
κατώτεροι των προηνουμένων
σεων, ούδεμΐα δέ συνεννόησις ,
δυασμός υπήρξε μεταξύ των
κυνηγών.

Μέγεθος Γραμματοσειράς