203658 – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αριθμός τεύχους

662

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/1/1953
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ι-ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗ£
Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
IV
Ι
. ._. ΑρχιβτίντάΛτης
ΑΑΚΟΣ Κ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ!
ΤΗΑΕ»ΩΗΑ:
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 0Ι 911
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 91 * 00
ΓΡΑΦΕΙΟΝ β. ΚΛΤΟΙΚΙΛ Ο Α Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 0*04
Μ€ίΟΓ€ΙΟί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΖΙΖ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειον! Κυριακή
4
ΊανουαρΙου 19 5
Έτο; Γ' — Άριθμός φύλλβο 662
Τιμη εκάστου φύλλον Δραχμαί 1000
Γραφεϊα — Τυιτογραφεΐα
Όδός Χάνδακος 22
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΚΕΦΙ
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ ΚΑΛΛΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
■ ■■·
ΚαταλαβαΙνουμε πώς |
τώρα μέ τόν καινοΰρ '
γιο χρόνο θά πρέπη νά
συζητήσουμε κα! πάλι
μέ τόν Ζυναγερμό. Μέ
τοΰς πέντε Μεγάλους
τού. Βεβαία δεχόμαστε
πώς ό Παπάγος, ό Τσου
δερός, ό Μαρκεζίνης, ό
ΖτεφανόπουΑος, ό Κα
νελλόπουλος έχουν άλ-
Αες δουλειές. Πολύ σο-
βαρότερες. "Οχι ν* 6-
κοϋνε διαρκώς τή μουρ
μοθρα μας. ΚαΙ δμως
πρέπει νά την άκού
σουν.Είναι μουρμοθρα
φΐΑική, μουρμοϋρα άν-
θρώπων ποϋ πίστεψαν
καΙ πιστεΰουν στόν Χυ-
ναγερμό.ΚαΙ-τούτο έν-
δισφέρει κυρίως—δέν
είναι μουρμοϋρα δική
μας. Εμείς απλώς είμε
δ·τ,γ* μεγάφωνο. Ό άν
τΐλαλος ψιθυρισμοϋ, σέ
Οφος καΐ σέ τόνο παρα-
ιτόνων όδημονΐας, πού
γΐνεται στΐς άρχές άνά
μεσα σέ δυό. "Υστερα
οί δυό γΐνονται τρείς.
ΟΙ τρείς πέντε, οί πέν
τε ποΑλοΙ. ΟΙ ψιθυρι-
αμοί κα!τα παράπονα
αΐνουν τότε— δταν
άύτο) πού μουρμουρ!
ζουν πΑηθΰνουν— στά
καφενεία, στ)ς λέ
σχες, στά σαλόνια, στά
φτωχόσπιτα. Ζεσταίνον-
ται έκεί,αύξάνουν, διο
γκοΰνται. ΚαΙ καταστα
Αάσουν στά πεζοδρό-
μια. Κακόν. Γιοτί δταν
ή μουρμοϋρα άπλωθεϊ
άνεμπόδιστη είς τό πε
ζοδρόμιον, μοιάζει σάν
την έπιδημΐα πού προ
οοάλλει καΙ τούς πιό
δυνατούς όργανισμούς.
Ζτήν άσυγκράτητη πλημ
μυρΐδα της συμπαρασύ-
ρει τα δνειρα, καταπον-
τίζει τίς έλπΐδες, κατα-
πνίγει την αΐσιοδοξΐα,
κάθεται σαν σκουριά
επάνω καΙ στά λαμπρό-
τερσ μέταλλα, κάνει,
σαν νόταν φυλλοξήρα,
νά κιτρινΐσουν καί τα
πιό πράσινα φΟΑλα σέ
άνοιξιάτικα δένδρα. ΚαΙ
τέλος; Τέλος προσβάλ-
λει έξωτερικά τΐςόξΐες,
φθείρει τίς Κυβερνή-
σεις καΙ καταστρέ-
φει τούς Λαοΰς.
Πρέπει συνεπώς, είναι
άνάγκη άδήριτη, νά έμ
ποδισθοΰν,τώρα ποϋεϊ-
μαστε άκόμα στήν άο·
χή, ή μουρμοϋρα καΙ τό
παράπονο νά ξαπλώ-
σουν. Πρέπει νά κτυ
πηθοϋν καί νά έζουδε
τερωθούν «έν τα γενέ
σει των». Πρέπει. *ΑΑ
λά πώς;
ΌΣ-ρατάρχης Παπά
γος εϊπε προχθές στό
Πρωτοχρονιάτικο μήνυ-
μα τού: «Ή Κυβέρνησις
μου δέν έκληρονόμησε
πλούτη. ΚαΙ δέν έχω γιά
την ώρα νά δώσω στούς
"Ελληνες ύλικά αγαθά».
Ζωστό είναι αΰτό. Πό
λύ σωστό. Πάρα πολύ.
ΓιατΙ είναι πραγματικό
της. Κι' δποιος "Ελλη¬
νας θαχε τυχόν την πά
ράλογη άξΐωσι νά γιομΙ
σουν άπό τώρα—έξ έ
βδομάδες τίς έχει δέν
τίς έχει σωστές ό Ζυνα
γερμός στήν Κυβέρνη-
σι—οί τσέπες τού, νά
πρασινΐσουν τα χωρά-
φια τού, ν* άρχΐσουν νά
δουλεύουν τα έργοστά-
σιά τού, νά γιομΐσουν οί
άποθήκες κα! τα μαγα
ζιά τού, είναι "Ελληνας
παράλογος ή κακόπι
στος. ΚαΙ κατά συνέ¬
πειαν δέν έχομε κου-
βέντες μαζύ τού. ΟΙ "Ελ
ληνες, στήν συντριπτι-
κή πλειοφηφΐα τους,
ξευρουν τή κατάστασι.
'Αντιλαμβάνονται τή θε
αι τής Κυβερνήσεως.
Γνωρίζουν νά κάνουν ϋ
πομονή καΙ νά περιμέ-
νουν.
"Υστερα ή προσμονή
εΤναι γλυκειά καΙ ό χρό
νος τής όναμονής δσον
μακρύς καί άν εΤναι
περνά εΰκολα, χωρΐς νά
τό άντιληφθοϋμε, άν έ
κείνοι πού όνσμένουν
καΙ πεινοΰν, έχουν την
συναίσθησι πώς άναψε
ό φοϋρνος. ΚαΙ πώς ψή
νεται τό φωμΙ. "Αναψε
δμως ό φοϋρνος, η τού
λάχιστον συγκεντρώση
καν τα ξϋλα γιά νά μπή
ή φωτία; Μπορεί νά έ
ΧΠ γ^Ινη αΰτό. 'Αλλά καΙ
αν έχη γίνη ό λαός δέν
τό έχει άντιληφθεί.
Ό λαός θέλει νά πά
ρη ή Κυβέρνησις, μέ
την τεραστία έπιβολή
καΙ τήδύναμι πού ό 7-
διος τής έδωσε, τή μορ
φή τού Ηρακλέους. Καί
στό χέρι της βαρύ καί
όδυσώπητο ρόπαλο. Νά
κτυπήση άλύπητα τα χ!
λια κεφάλια τής Λερ-
ναίας "Υδρας τής διοι¬
κήσεως. Νά δώση κτυ
πήματα παντοϋ. Ζέ κρα
τικούς καΙ ήμικρατικούς
όργανισμούς πού συνε
στήθηκαν τάχατες γιά
νά έξυπηρετήσουν τούς
"Έλληνας, στή πραγμα
τικότητα δμως γιά νά
δώσουν σέ πεντακόσους
ή χΐλιους μανδαρΐνους,
πού συνεκέντρωσαν δ
λο τό αϊμα τής 'Ελλά
δος στό κέντρον γιά νά
τό ροφοϋν άνετα μέσα
άπό τα γραφεϊα των ή'
άπό τα σαλόνια των ή
άπό τα πολυτελή αύτο
κίνητάτων, πανοπλΐα λη
στών καμουφλαρισμένη
μέ κορώνα μαχαραγιά
δών. *Η διοίκησις, κρα
τική καΙ ήμικρατική,
πρέπει τό ταχύτερον νά
όποσυγκεντρωοή, νά ά
ποκαθαρσή, νά άπλο
ποιηθή. Νά γίνη διοΐκη
σις. Τό ρόπαλο έπρεπε
νά είχεν αρχίση νά κα
ταπίπτη σέκάθε κεφαλή
μανδαρίνου, σέ κάθε
σφιγγοφωληά μανδαρΙ-
νων πού, υπό μορφήν
έκατοντάδων ποικιλω
ν υμών καί ποικιλομόρ
φων οργανισμόν, όποτε
λοϋν τα τρομερά καρ Ιόρμή.Καί έχει δΐκηο νά την ζητά γιατΐ
κινώυατα τήε Ελλαδοσ. Ι τόν έκαψε ή διστακτικότης των προ-
κατόχων Κυβερνήσεων. "Αν δέν νοιώ-
ση άπό μέρους τής Κυβερνήσεως όρ¬
μή—καί ή όρμή στό προκειμένον εί¬
ναι τό άναμμα τού φούρνου,ή ένδειξις
πώς αρχισε νά ψήνεται τό ψωμί—δέν
Θά σταματήση τή μουρμοϋρα.
κινώματα τής Ελλάδος.
Θά μάς ποϋν οί πέντε
Μεγάλοι.Περίσκεψις, σύ
νεσις καί μεβοδικότης
χρειάζεται γιά νά μή
κτυπηθοϋν, κοντά στούς
ένόχους καΙ τούς άχρή
στους, άθώοι καί χρήσι
μοί 'Απαντάμε θαρρε
τα πώς δέν σ υ μ φ ώ¬
ν ο Ο μ ε μαζύ τους. Εί
ναι προτιμώτερον νά
κακοπάθουν καΙ ΑΙγοι
άθώοι, παρά νά γλυτώ-
σουν, άποκρυπτόμενοι
μέ τήνγνωστήνέπιτηδει
ότητά τους, μέσα στίς
μοιραίες πτυχές τής συ
νέσεως, τής περισκέφε
ως καί τοϋ μεθοδισμοΰ,
οί ένοχοι. Μέ λΐγα λό-
για: Ό λαός θέλει την
Κυβέρνησι νά δρά μέ
την τεραστία δϋναμι
πού τής έδωσε καΙ πού
γι' αύτό ακριβώς τής
την έδωσε, φανερά, ά-
νοικτά, όπροκάλυπτα.
Δέν έχει φυσικά την ά
ξίωσι νά δράση χωρίς
σύνεσι. Ζτήν έννοια δ
μως τής συνέσεως καί
τής περισκέφεως, πού
στό κάτω—κάτω υπό
κεινται σέ νοθείες λο
γιών—λογιών καί πού
ποτέ δέν είναι άπηλλαγ
μένες άπό άνατρεπτι
κές ή άνασταλτικές πά
ρεμβάαεις μεσαζόντων,
δέν είναι συμφέρον νά
θυσιασθή ή όρμή. Ό
λαός ζητά κυρίως
♦ τ*
ΚαταλαβαΙνουμε πώς μέ τίς παρα-
πάνω γραμμές φέλνομε κάπως δυσά·
ρεστα, ϊσως κα) παράφωνα κάλλαντα
στό πρωτοχρονιάτικο σπΐτι των πέντε
Μεγάλων. ΤΙ νά γίνη δμως; Ούτε τα
λόγια, οΰτε ό μουσικός τονισμός εϊ-
ναι Ιδέα καί έμπνευσις δική μας. Αυ¬
τού τού εΐδους τα κάλλαντα καί σ'αύ-
τόντόν ή"χο μάς εΤπε ό λαός νά λέμε.
ΚαΙ έτσι τα λέμε. "Υστερα σκεπτόμα-
στε: Καλυτέρα παρατηρήσεις καί πά-
ράπονα στήν άρχή καί εύχαριστίες
καί έγκώμια στό τέλος. Παρά εύχαρι-
στίες καί έγκώμια στήν άρχή, παρά-
πονα δέ καί παρατηρήσεις στό τέλος.
Άνεβαίνουμε δλοι μαζύ σκληρό ανή¬
φορο πρός την κορυφή δπου πασχί-
ζουν νά μάς όδηγήσουν οί πέντε Με-
γάλοι. Μοιραίο καΙ άναπόφευκτο άλ¬
λά καί ώφέλιμο είναι νά δυσανασχε-
τοϋμε τώρα καί νά λέμε: Τούτο τό μο·
νοπάτι έχει λιγότερα άγκάθια άπό τό
αλλο. Καμμιά φορά τα μάτια των μι¬
κρόν βλέπουν καλυτέρα άπό τα μά·
τια των μεγάλων, γιατί τα μάτια των
μικρόν βρΐσκονται πιό κοντά στήν
όνώμαλη καΐ τριβολοσπαρμένη γή. "Ας
μάς συγχωρήσουν λοιπόν οί πέντε
Μεγάλοι. Κι' έχουμε καιρό, δταν θά
φθάσουμε στήν κορυφή—καί θά φθά-
σουμε γιατί τό ποθοΰμε κι' εμείς κι*
έκεϊνοι—νά πέσωμε στά πόδια τους
καΙ νά τούς φιλήσωμε μέ
τα χέρια.
Α.Κ.Γ.
3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙ Α:
Ν Π ΛΜΛ ΡΐηΤΗ* ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ
> ■ Ι» ΑΠΑΓΙ» ■ Π> χ ο, Μ Η - ηεοελΛΗΝΙΚΗΣ
ΖημεΙωμα τού καθηγητού κ. Μ. Γ. Π.
Ένω ή Γλωσσική Έτιιστήμη, είς τούς εΐδικούς, ένώ οί άλ- Θοδος λεξικογραφήσεκς, δεδο-
ή ή ήμ
άπό ενός περίπου αίώνος, προ-
σφέρει λύοεις είς τα έτυμολο-
γικά προβλήμστα τής Κοινής
Νεοελληνικής. κοϊ ένώ τό εν¬
διαφέρον καί αυτού τού «μέσου
"Ελληνοςβ διά την προέλευσιν
των νεοελληνικΩν λέξεων έκδη
λώνετσι ζωηρότατον, οσάκις
άναφύεται σχετική συζήτησις
εΐςτάς οτήλος των εφημερίδων,
δέν ήμποροΰμεν, έν τούτοις, νά
Ισχυρισθούμεν, ότι ό μέσος δ-
ρος τής γλωσσικής μας μορφώ-
σεως—Ιδίως δσον άΦορά είς
την έτυμολογίαν — ευρίσκεται
είς ανάλογον ϋψος. Δέν είναι
πολύς καιρός, πού κάποιος έκ-
τταιδευτικός ύπεστήριζεν άπό
τάς στήλας ρεθυμνίας εφημε¬
ρίδος, δτι τό Νέφς—Άμάρι ό-
νομάζεται Ιτσι, διότι τό χωρί¬
ον ευρίσκεται ύψηλά καΐ, τρό¬
πον τινά, νεύει είς τούς κάτω¬
θεν αυτού ευρισκομένους! Πα¬
ρομοίας σοβαρότητος είναι, έ-
νίοτε, καί αί γλωσσολογικαί
άντιλήψεις, ποΰ διατυπώνει λί¬
αν έκτιμώμενος άπό τό ανα¬
γνωστικόν κοινόν συντάκτης ά-
θηναϊκής έφηυ-ρίδος. Πρό και-
ροϋ. π. χ., κατηνάλωσεν έπα-
νειλημμένως την στήλην τού
ύποστηρίζων, δτι πρέπει νά λέ
γωμεν σουλτοινινοηαραγωνό$
καί δχι σουλτ«νοπαραν«γό$,
καΐ παρουσιάσθη Ιτσι, αϋΐός ό
περί παντός συνήθως ομιλών
καΐ διδάσκων, νά άγνοή τόν
πανάρχαιον δσον καί σύγχρο¬
νον νόμον τής άιΐλολογίας,
καθ* δν ό άμψΐφορεύς έγινεν
άμφορεύς, τό περιτραχήλιον
πετραχήλιον κα τό άστραπο-
πελέχι άστροηελεκι.
Διά την άγνοιαν αυτήν, τής
οποίας ένδεικτικώς έσημείωσα
χαρακτηριστικάς έκδηλώσβις,
δέν είναι δίκαιον, νομίζω, νά
κατηγορήσωμεν οθτε τούς προ-
χειρολογοΰντας συντάκτας οθ-
τε τό κοινόν, πού νομίζει δτι
διδάσκεται άπό την ανάγνωσιν
των γλωσσικώυ δοκιμίων των
Διότι αί πλοόσιαι ττράγματι είς
πορίσματα Ιρευναι επί τής έ-
τυμολογίας των νεοελληνικών
λέξεων, δημοσιευμέναι δπως εί¬
ναι είς βιβλΐα καί π ε ρ ι ο -
δ ι κ ά στενοτάτης κυκλο-
Φορίας, είναι γνωσταί μόνον
λοι έξακολουθοθν άνύπο-
πτοι νά γλωσσολογοθν—καί εί
ναι, φαίνεται, τό γλωσσολογεΐν
Ιμφυτον είς τόν Έλληνα—δ¬
πως περίπου καί κατά την ε¬
ποχήν ποΰ ή ντβυλάηα παρή-
γετο άπό τα οβϋλοΐ—απτομαι.
Διά νά γίνη, λοιπόν, κατανοη-
τόν τό γελοϊον τοθ πράγματος
καί διά νά αντιληφθή τό κοι-
όν τής μέσης μορφώσεως σω·
στά ιό πρόβλημα τής Νεοελλη¬
νικής καΐ νά παύση ή σχετική
κενολογία, πρέπει: πρώτον νά
συναχθοϋν είς £να εύσύνο-
πτον τόμον οί νόμοι τής δια-
μορφώσεώς της. καί δεύτερον
νά συνταχθή εύσύνοπτον έπί-
σης έτυμολογικόν λεξικόν, δπου
νά παρέχεται ή, βάσει των νό-
μων τούτων, έτυμολογΐα έκά»
στής λέξεως—έφ' δσον, βεβαί¬
ως, εΤναι τουτο δυνατόν. Ό κ.
Νϊκος Άνδριώτης, καθηγητής
τής Γλωσσολογισς είς τό Πανε
πιστήμιον τής Θεσσαλονίκης, ε¬
ξέδωκεν ήδη τό Έτυμολογικόν
Λεξικόν. "Ας ελπίσωμεν, δτι θά
επακολουθήση καί ή Συναγωγή
των νόμων τής Νεοελληνικής
γλώσσης.
**·
«...Τό Ιργο μου περιορίζεται
άπό τή δύναμη των πραγμά-
των στό νά κάμη μίαν άπλή
κωδικοποίηση των έτυμολογι-
κών συμβολών των έρευνη-
των...», γράφει είς τόν πρόλο-
γόν τού ό κ. Άνδριώτης. Ή
διατυπώσας αυτή, δσον καΐ άν
είναι σαφής, δύναται νά δημι¬
ουργήση μίαν πεπλανημένων
εντύπωσιν, δτι δηλ. ή έργασία
τής συνθέσεως τοθ Λεξικοϋ ή¬
το εθκολος. Ή προσεκτική έν
τούτοις μελέτη τού δεικνύει, δ¬
τι ή έπιτέλεσις τής «άπλής αυ¬
τής κωδικοποιήσεως» έχρειάσθη
—δπως δλα τα άπλά Ιργα—
συνδετικήν προσπάθειαν έκτε-
ταμένην καί επίπονον. Έπρεπε
νά έρευνηθοΰν σωροί βιβλίων
καί περιοδικόν, διά νά συνα-
χθοΰν τα πορίσματα των δια¬
φόρων έρευνών επί τής έτυμο-
λογίας έκάστης λέξεως, νά γί¬
νη κριτική άξιολόγησις τοθ ύ-
λικοϋ τούτου, καί, τέλος. νά
έφευρεθή ή κατσλληλότέρα μέ
μένου δτι διά πρώτην φοράν
έκδίδεται έτυμολογικόν λεξικόν
τής Κοινής Νεοελληνική;, τα
δέ δμοια των ξένων γλωσσων
δέν παρέχουν σημαντικήν βοή¬
θειαν λόγω τής (διομορφίας
τής γλωσσικής Ιστορίας μας.
Ή χρησιμότης τού 'Ετυμολο-
γικοϋ Λεξικοϋ διαπιστοϋται καί
άπό £ν άπλοθν «ξεφύλλισμα».
Δέν Ικανοποιεΐ είς αύτό την έ-
τυμολογικήν περιέργειαν τού
μόνον ό μέσος άναγνώσΐης.
Καθοδηγεΐται καΐ ό είδικός διά
παραπομπήν είς τα σχετικά μέ
ήν έτυμολογουμένην λέξιν δη-
μοσιεύματα. Καί δέν άρκεϊται
μόνον ό συντάκτης τού είς την
τυμολογίαν των λέξεων, άλλά
ρμηνεύει καί την διαμόρφω-
σιν των διαφόρων προθεμάτων,
φθόγγων καί καταλήξεων. Ού¬
τω π. χ. μανθάνομεν, πθς διε-
μορφώθη τό α είς τάς λ. ά-μα-
σκάλη, ά·χείλι, τό ξε είς τα ξε·
φεύγω, ξεκοιλιάζω κ.λ. Πθς τό
θ μεταβάλλεται είς φ είς τάς
λ. φυρί—φυρί (θυρί—θυρί), φη-
λΐ—κλειδΐ (θηλΐ-κλειδί),· σ«-
φηλιάζω (σωθηλιάζω), φηχάρι
(θηκάρι), κ.λ. Πώς εσχηματίσθη
σαν αί καταλήξεις ούσα (ξαν-
θομαλλούσα), ούτσικο; (κα-
μ
ούτσικος),
κ. τ. δ.
) ς (
οιρκς (ψευταράς)
Άλλά ή προσεκτική μελίτη
τοθ Λεξικοΰ παρέχει καΐ άλλας,
γενικωτέρας φύσεως, έκπλήξεις.
Μία έξ αυτών είναι ή διαπί-
στωσις τής επιστημονικήν άζίας
των εκάστοτε άσχοληθέντων μέ
την νεοελληνικήν γλώσσαν. Μέ
τας παραπομπάς είς τα όνόμα-
τα καί τάς εργασίας των συμ-
βαλόντων είς τή» έτυμολογίαν
έκάστης λέξεως δίδεται 'έν ά-
σφαλές κριτήριον διά νά έκτι-
μηθή δικαίως ή πραγματική
προσφορά είς την μελέτην τής
γλώσσης μας δλων εκείνων,
πού κατά καιρούςάνεμίχθησαν,
μέ αξιώσεις ρυθμιστοΰ, είςτούς
σχετικοΰς αγώνας. Καί πρέπει
νά τονισθή μέ πόσην ευχαρί¬
στησιν βλέπει κανείς είς τόν
ΑΦΙΞΙΣ ΔΙΛΠΡΕΠΟΥΣ
ΑΜΕΡίΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΤΟΥ ΟΡΟΙ Τί» ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
Τό άπόγευμα τής παρελθούσης Παρασκευήν άφί-
χθη άεροπορικως είς τό Ηράκλειον μετά τής κυρίας
τού ό διαπρεπής Άμερικανός καθηγητής καί Έλληνι-
στής κ. Μέρλ Ράϊφ. Ό κ. Ράϊφ εΤναι εΤς έκ των δύο
καθηγητων τους όποίους τό Αμερικανικόν Κογκρέσσον
απέστειλεν είς την Έλλάδα πρό τριών μηνών μέ την
εντολήν νά όργανώσουν την νεοΐδρυθεΐααν ίίδραν τής
Άγγλικής Φιλολογίσς είς τό Ελληνικόν Πανεπιστήμι-
ον. Ό κ. καθηγητής, όστις σημειωτέον ομιλεί άπταΐ·
στως την αρχαίαν καΐ νέαν Ελληνικήν καΐ δστις θά πά
ραμε(ν|] έτχ' ολίγας ημέρας είς την πόλιν μας διά την
μελέτην των άρχαιοτήτων, εΐχε την καλωσύνην νά μάς
παραδώση πρός δημοσίευσιν τό κατωτέρω (διόγραφον
χαιρετιστήριον μήνυμά τού πρός τούς Κρήτας, όπερ ό
ϊδιος συνέταξεν είς την νεοελληνικήν γλώσσαν:
«Επί τή εύκαιρία τής πρώτης μου επισκέ¬
ψεως είς την περίφημον καί ένδοξον χώρα^
τής Κρήτης θέλω νά έκφράσω την πεποίθη¬
σιν δτι ό σημερινάς λαός είναι άξιος των
περιβοήτων προγόνων των έν καί τή έκπλη-
κτική φιλοξενΐα των καί τή ά/ενδότφ άρετή
ήν έδειξαν κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον
πόλεμον. Μέρλ ΡάΤφ»
Ό κ. Ράϊφ μβτά ττ]ς συζύγου τού συνοδευόμ&νοι
άπό την δίδα "Ολγα Γραμματικάκη φοιτήτριαν τής Αγ
γλικής Φιλολογίας επεσκέφθησαν χθές τό Μουσείον καί
την Κνωσόν, τό εσπέρας δέ επρόκειτο νά έπισκεφθοθν,
ευγενώς πρός τοθτο προσκληθέντες, τα έν τί} οίκΐα τοθ
ΙατροΟ κ. Σ. Γιαμαλάκη συγκεντρωμένα ττερίφημα άρ·
χαιολογικά εύρήματα.
τής γλώσσης. ΑΙ συχναί παρα- στιγμής Ιτούλάχιστον, εάν τής
κσθαρόν χώρον τής Έπιστή
μης νά άδελφώνεται τό Ιργον
άνθρώπων, τοΰς όποίους ό πο¬
λύς κόσμος έσυνήθισε νά θεω¬
ρή, έναλλάξ, ώς καταστροφεΐς
πομπαί είς τάς έρ^ασίαζ τού
Χατζηδάχη καί τοϋ Φιλήντα
δεικνύουν, πόσον γονίμως ήρ-
γάσθησαν αμφότεροι διά την
εθνικήν μας γλώσσαν, ένώ ή ά-
πουσία των όνομάτων άλλων,
πού εθεωρούντο αύθεντίαι, ά-
ποδεικνύει διά μίαν άκόμη φο¬
ράν, πόσον άσυγκίνητος μένει
ή .Έπιστήμη άπό την δημαγω-
γίαν καί τόν θόρυβον....
Άλλη Ικπληξις είναι ή δια-
πίστωσις, 6τι πολλαί λέξεις,
πού συνήθως θεωροθνται ξενι·
καί καί χυδαΐαι, είναι έλληνι
κώταται γλωσσικαί μορφαί,
αί οποίαι, άφοθ επί μακρόν έ-
ξενητεύθησαν, έπανήλθον είς
γμή χ, ής
έκ των κυρίων καΐ δεσποινίδων
δεκαμελοός έπιτροπής, [θά συ·
σταθήΠ αράρτημα καί
είς τό Ηράκλειον. Ελπίζομεν
ομως πώς δέν είναι δυνατόν
πσρά νά συσταθή. Αύτό τούλα
χιστον μάς άφήνει νά συμπε
ράνωμεν ή ολοέν αυξανομένη
κίνησις είς τό.... κομμωτήριον
τοθ Χρήστου καί τής Χρή·
σταινας
ΔΑΠΛΝΛί ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΙ
Ή οΐκονομία ί)τις θέλει προκύψη κα! μά-
λιστα είς πολύτιμον ξένον συνάλλαγμα έκ
ής βενζίνης καΐ των άνταλλακτικών πού
αταναλίσκοντσι, είς ποσότητας κ α τ ά
ι ο λ ύ ανωτέρας των κ α ν ο¬
ί κ ω ν, ώς έκ τής έλεεινής καταστάσεως
ών δρόμον, θά είναι ασφαλώς μεγαλυτέ-
ρα άπό την άπαιτηθησομένην δαπάνην ελα¬
χίστων δισεκατομμυρίων διά την ριζικήν
ίιασκευήν καΐ επισκευήν
ών όδών πού συνδέουν τα άστικά κέντρα
.ιέ την υτταιθρον. ΚαΙ τοθτο χωρίς νά υπο¬
λογίσωμεν δτι αί δαπανηθησόμεναι δραχμαί
θά περιήρχοντο κατά μίαν αναλογίαν
ιγδοήκοντα καί πλέον τοίς
κ α τ ό ν είς στερουμένους εργασίας
αί κατά συνέπειαν δ υστυχούντας
Ελληνας εργάτας καί τεχνικούς.
Μόνον μία Κυβέρνησις άπαρτιζομένη
άπό πολιτικούς παντελώς έστερημένους ίκα-
νοτήτων πρακτικής καί θετικής αντιλήψεως
των πραγμάτων—ώς υπήρξαν αί Κυβερνή-
σεις τοθ λεγομένου Κέντρου—δέν θά εΤχβ
την δύναμιν νά αντιληφθή αυτήν την άιτλήν
αλήθειαν. Ή Κυβέρνησις ομως τοθ Έλλη-
νικοθ ΣυναγερμοΟ, περικλείουοα είς τούς
ιόλπους της θετικάς καί πρακτικάς δια-
Όίας, ώς οί κ. κ. Τσουδερός καί
Μαρκεζίνης, δέν πρέπβι νά δια·
πράξτ) τό λάθος νά αφήση την δδοποιΐαν
άνοικτήν ό πήν έ κ ρ ο ή ς, πρός
ό εξωτερικόν, ξένου συναλλάγματος, μό·
όν καί μόνον διά νά μην διαταραχθή ή Νο·
ιισματική (σορροπία. Δέν θά δυνηθωμεννά
>ρθοποδήσωμεν εάν δέν δαπανήσωμεν
δραχμάς, άρκεΐ νά τάς δαπανήσωμεν κ α-
λώς καί έ κ ε ΐ ακριβώς πού
πρέπει νά τάς δαπανήσω¬
μεν. Νομίζομεν δέ 8τι αί διά την όδο*
ποιΐαν είς δραχμάς δαπάναι δέν είναι δυ¬
νατόν παρά νά είναι δαπάναι παραγωγικαΐ
καί δαπάναι αύτόχρημα χ ρ υ σ ο«
φ ό ρ ο ι.
την πατρικήν γήν άγνώριστο
άπό τα δεινά τής περιπλανήσε
ως. Τό φουντούκι λ. χ. πό
μας ήλθεν άπό την Τουρκία
Ή σννέχεια «ίς την 4η* σελίδα
ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΙ Η Ε.Π.Ε.Κ.
Μόλις τώρα εγνώσθη δτι ό Άρχηγός της
ΕΠΕΚ κ. Πλαστήρας, πρό τής άναχω»
ρήσεώς τού δι* Αμερικήν, κατήρτισε καί βλλην
«Επιτροπήν», δεκαμελή αυτήν, έκ κυρίων καΐ δέ*
σποινίδων διά την άναδιοργάνωσιν καί διοίκησιν
τής ΕΠΕΚ έν συνεργασιαι μέ τάς λοιπάς άμετρή-
τους «έσωκοινοβουλευτικάς» καΐ «έξωκοινοβου-
λευτικάς» έπιτροπάς τοθ Κόμματος.
ΑΙ πληροφορίαι δέν προσθέτουν, μέχρι
—_—-Ή συνέχεια παραπλεύρο*{
ο
ι
τρ{
το('
νά
στι
νω
κτι
το»
καί Κίνησις
θέατρον «ΝΤΟΡΕ»
ίχσος Καρουσου—Σχούρα
Σήμερον «Ατμόπλοιον
ΊανουαρΙου
ΛΠΟίΒΑΙΙίλ ΕΒίΟΜΑίΜΙΟΪ ΑΕΛΤΙβΥ ΤΙΜΟΝ
Ίσνύον άπά 5)1)55 —
___ ότι ά'νοιξε τ)
Ο "Ηρακλείου,
ι υστϊηπ δηλ τό
1)
2)
3)
4)
5)
"Άρτος δελτίου τύπου 90 ο)ο
» ελευθέρας
» λευκός
Γάλα προβάτου
χονδρ.
συν
Γ
Έττ
νη
κα
ττερι»
δια
δι©
ρισ
«Μινώα»
, „-----^«., Σήμερον άπό ώρα 2 μ. μ
- -«^, "τ* λΊ3; *~* ^ι^-«-*' ~%* κιρτοσ"
ΕΐμΖ'™*1* *ά &* °*& βονν*Υα α*Λ ν"">ή™'· . ......
'*ν—„,?ον*°*»*ο: «-ό ,,„ α-.Ί^Γ,ίί0" ***"···» Α*«ί συν,-1Φανείων
λαβ.
ΕΤΣΙ κ
* ·
—Την 7ην 'ίανουσρί
[την τοϋ Άγίου ·'--—■-
.. , άπό ώρα 2 μ. μ.
«ΒίΒΑ ΖΑΠΑΤΑ» μέ τους Μάρ
Τ ζήν Πήτερς.
κ. Ιωάννης Χρι-
έορ'τάσ δημοσι°νΡάφος Ι Αηξιαρ^ΐρν 2-1-53
κ. Ιωάν. Βασι-
άρ
)ΐί
—Έπίσης δέν
κ. " '
έ. ά.
»„ κα Ω· ,ό κ· Ίω&ν· Κόκκι-
νος δέν θά έορτάσρ.
μόν αφίξ,μο
ΓΑΜΟΙ Ο.
ΘΑΝΑΤΟΙ 2.
Μιχαήλ Γεωργαλής.
Λ>εξ-^ --" —
ήμιυττόγειος ά
Οίνοποιητικθν Συνε-
ταιρισμών Σητείας ονομάσας
αϋτό Γεώρνιον. Είς τούς γ(
νεϊς καί τόν ανάδοχον εύχόμε
θα νά τούς ζήση.
ς ήμγε,
- -----•"^>ν>ν^ω, ο^υυμι;
τωρα χαι χον ποωτο άριθμό
τοΰ Λαϊκοΰ.
, ,~Ό α(?ιθμός αύτός που-
ληθηχε Ιπίσης στ6 Ήρά-
χλειο, οί δέ τυχεροί χα'τοχοί
τού ςραίνεται δΐι είναι χάμ
ποσοι.
—Ό τελευταΐος ΰποβοη
θητιχος χαιρός Ιχει Ιξυπηρε ,^,,
τησει πολυ τίς προσπάθειες|22)
αναδασοισεως πού γίνονται|23)
νομό μας από τό Δασαρ
»
»
αΐγός
άγελάδος
:άλια όμφαλοφόρα
σουλτανιά
»
σεκέρια Α'
» Β'
Α'
Γ
υπ
- ψιλά κοινά
Μανδαρίνια Α'
ό; » β·
17) Λεμόνια
18) Κουνουπίδια
Λάχανα
μπαρμπού ια
Άϊχέ
Α
4.000
Α'3.6ΟΟ
Β'3.000
2.700
2.300
2.700
2.ΟΟΟ
1.500
3.ΟΟΟ
2.000
3.2ΟΟ
1.6ΟΟ
1.600
1.600
1.500
4.ΟΟΟ
3 25°
Φφίκια
Α'
Β'
2μ« ά
Γ«ωρα γ,αι ι
αον
Μ8 & ύ μάγισαα
** μποβονοα νά ΐηί
*άμη μί χό οτανιό. Κι' αβχιοα
νά την τΐαραΜαλώ γοψνη*χώντας
καί νιλώνταί τΐβ άκρ(( τοΰ
μηλί -ανταλονιοϋ τη{ΐ
ΚίΧΧ &
στός Τρωϊχός πόλ8- ^ ^[«
μος σΚ χα'πο,ο χωριό τής Μεο 38) Μπανάνες
σαοάς ξγιν θέ ») Ρδί
Οχ.δίν.1μαί ό χρ6γΙ -ΚοηίΧΧα μόν, &ν,λί ««, Θ?ί_ Ϊ5 ^ Τύπο^ ά"ευ. -
' *> ΧΡον.ά. ΚαχαΧαβΙί,.ΐΛ*** άχ,ίΧνν, ΜνοχίΖ. „. σέ7α στίσ" καί εύννίί^^ ε°χαρΐ" ί
„-.— - .»». Σπύρ. καί ·α Χ Γ' , Μ?ρΐ σήμε0α
Μαρίας Αποστολάκη. Γρηγ |Τα δι«φ0Ρ« δενδρΰλλια πού
' Μαρίας Κουφάκη. |Φ>·Τευθτ)σαν Ιςρεχο.
~Ύπα'«ουν °έ περΐθώ-132) ΝτΌμάτες
Υ»« χαμποσβς χιλιάδες 33) Μελαζάνες
, α.μέχρις ότου λήξει ήΒ Κάστανα χανίων
εφετεινή περίοδος. ' ^^^ "*~— -
—Σωστός Τρωϊχός πόλβ-
εΐς κεν-
^ς ή οί-
Πληροφορίαι
«ςέννεποοχθές, γιΰ τό| -
χατηρι μιας συγχρονης ώραί-' ]
"" —λενης.
-Μέ τή διαφορά 5Π οί
^Πάριδες *ατέληξαν ,45;
Ραδίκια 6:γριο:
" """" >ια
ια γενικώς
4.5ΟΟ
3.500
4.500
3ΟΟΟ
1.500
3.100
2.ΟΟΟ
3.8ΟΟ
3.2ΟΟ
1.ΟΟΟ
2.3ΟΟ
16.000
3.1ΟΟ
3.1ΟΟ
2300
2.000
1.4ΟΟ
-Ηρακλείω τή 27η Δε
-Ρ- τοϋ σρι,ρθϋ
Ν· ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤνΓ^χ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
|
ι
Ι
όν. Μέ
Τό»α χρόν,α £-
_Γ ά** χονς χ6όνονς.
Λονμ,χωρα ηως &ύ χά ηα
Η ΝΕ Λ χρονιά πήρ* μΐ χ Α
ηρ*νοόά>4ΧνΧο χιιράχ» της ίνα
μι*ρό ιχιτραΑάπι καί χά πέχαξ*.
ίίΦΐ γιά νά τχαίξΐ], πρός χά χα¬
χά». Τί ήχαν νά χά ηιχάξξηί.Ά-
μέαως, μόΧις χά Λΐετραδάκι &ρ
Μνχοριοται γιά χά
>. ΕΙνα» ποΧν
Γαΐ θά στό πά μ ο» χά
__ _ __,__ι γυναϊπα
-αί μί οννιχΐνηοις μέ τά ώραΐα
σου Χό/ια. Δϊν θά ο άς φίραι (όν
91-94
Τό νέον Τηλέφωνον
Πρακτορείον ^
Αυτοκίνητον Ν
ΉρακλεΙου-ΧάνΙον |

Ν
ν
Ζ·
Ή

ίίΟΙΙΛΜ
ΣΝΝΕ
ΠΡΕΠΕ1 νά μόν γνωρίζη,
„ (ρι αναννώσται. Γιο*» μί Τ£
χοπΧίμένχα,^ ηον χά», &ηΧν*ά
"*'" *""" ' " " ·&η·
οας
πό-
ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟ2
Τϊι
γίνηΜί σν/κινονν, εαχβα χαϊ αν τό
'γώ ϊ· Χνπά αϋιό Χίγιχαι χρονιά.
..ΜΙΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ παραστάσεις 2 μ. μ. ΖΥΝΕΧΩΖ
Ή γυναίκβ μέ τό φλογερό ταμπεραμέντο ΥΒΟΝ ΝΤΕ
ΚΑΡΛΟ στήν ώραιότκρη ^ημιουργία της.
-----.... ,|
της προσπαθεία, ή όποία την
τιμά ιδιαιτέρως.
—Έτσι σήμερα σιίς 11
τό πρωΐ θά ομιλήση ό ίστο»
ριχός κ. Ιωάν. Μουρέλλον, ό
ι οποίος θά άναλύστ] τό ενδια-
φέρο Οέμα «περί Βουρβαχών».
ΤΟ ΟΥΖΟ ΣΑΣ
στήν ΟύζερΙ
τού Αποστόλη
»
»
ΚΑΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΛΤΣΩΝ
Κάλτσες Νάϋλον άπό ?Γ
51)30 ^·000
άντοχής ^·000
511ΐ«ϊ 40. οοο
_ _____^ ' 44-000
^Μετ'σξωτές λεπτές 15-20 "^
Χτό ΟΚΑΖΙΟΝ Αμ>»? ΚεΟεΜ»»,^"0
»
άπό ορα 2 μ. μ. ακριβώς
Τό αριστούργημα τοϋ ΤΖΩΝ ΣΤΑ ΓΝΜΠΕΚ
ΒΙΒΑ ΖΑΠΑΤΑ
Ή θυελλώδης ζωή Μεξιχανοΰ Έπανασιάϊου, πού
εθυσίασε τόν έαυϊό τού για τή βελτιώση τής ζωής
των φτωχών χαί άδυνάίων.
ΜΑΡΛΟΝ ΜΠΡΑΝΤΟ-ΤΖΗΝ ΠΗΤΕΡΣ
Αυριον
ΟΙ ΟΕΡΙΟΕΤΕΙβ ΤΟΥ ΡΟΜΟΕΝ ΤΟΝ ΑΑΙΟΗ
(•Έγχρωμον)
■ γ—— ·τ·ι ~·ιριννμγιαι της- ■ Ι
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΑΟΣ
____^ Γ-γχρωμον τού 1952-1953)
II
ΔΜΤΐη»--~_____
Την Δευτέραν
Ο Γ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΛΑΣΣΙ
(Έγχραμον)
ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΝ ΔΗΖΕΛΟΠΛΟΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΛΜΙΑΝΟΖ
«ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»
ταχύτητος 18 μιΑΑίων
εκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ.
δια: ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΖΟΥΛΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Πάτρας—Κέρκυραν—Βρινδήσιον
ΧΙΟΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
Πρακτορείον ΚΑΜΑΡΑΚΗ Τηλέφ. 5—50
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
Χάνδακος 22 Ηράκλειον
Μέγαρον Εφημερίς «Μβαβγβιοςί»
Τηλέφ. 91.07
Προσφέρω είς τάς καλλιτέρας τιμάς
Κασέρι όλότταχο, Βούτυρο Άγνό, Εληές,
"Οσπρισ, Κτηνοτροφάς, Κουκιά σπορβς, Ρύζια
Ψσρικά, κ.λ.π.
'Αγοράζω ΚΡΙΘΑΡΙΑ- ΛΑΑΙΑ
ΖυναλλαγαΙ μόνον τοίς μετρητοίς
και* μόνον διά μεγάλας ποσότητας
ΝΙΚΟΛ. Μ. ΖΑΜΙΟΣ
Ίατρός 'Ωτορινολαρυγγολόγος
Τέως βοηβός χαθηγητοϋ Δημητριάδπ (έρυθρός Σταύρος)
Έγχατασταθείς μονίμως εις Ηράκλειον δέχεται
χαί χειρουργεΐ είς την χλινιχήν Κων. Φανουράχη
(παρά τόν Άγιον Δημήτριον).
"Ωραι έπισκέψεον 9—1 κα! 4—7 μ. μ.
Τηλέφ. 2-98
• μ. κατ'
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΛ
'ΚΑΝΑΡΗΣ.
ΒΙΠ1 παραικευην ΗίϋΗΙΜΙ
III:
._._
Πρακτορειον

4 ΊανουαριΌυ 1955
ΜΕΖΟΓΕΙΟΖ
ΚΑ·ΗΜΒ»ΙΝΗ Π*»_.ΝΗ
ΕΚΔΟΣΝΣ ΕΜ ΚΡΗΤΗ
Κυριακή
4
Ίανουαρίου 1953
Ανατολή Ηλίου ώοα 7 44 Λύσις 5.17*
Σελήνη 19 ημερών
Τ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΓΩΝ. Σύναξς 70 Άποστ.
Α ια νυκτερινόν Φαρμακείον
Θεοδώρ. Θεοδωρίδη
Διημερευοντα Φαρμαχεια
Λάμπρου Κανακάκη, θ. Θεοδωρίδη
Κων. Κανακάκη
ΤΩΡΛ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ
Εφημερίς «Άνβρβωσις» 4 Ίανουαρίου 1933
—Γενομένων προχθές αρχαιρεσιών πρός άνά-
δειξιν Δ. Σ. τοΰ ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου Ρεθύ¬
μνης εξελέγησαν: Πρόεδρος ό κ. Δ. Μπεμπής,
Άντιπρόεδροι οί κ. κ. Ί. Λίτινας καί Έ. Χαλκια¬
δάκης, Τσμίας ό κ. Σ. Γαλερός, Γραμματεύς Γ.
Νικολουδάκης καί μέλος ό κ. Ν. Άποστολάκης.
—Είς τάς πρωϊνάς εφημερίδας ανεγράφη ή
πληροφορία δτι ή Κυβέρνησις προτΐθεται νά άρη.
τό ενοικιοστάσιον. Την είδησιν ταύτην διέψευααν
τό άπόγευμα οί κυβερνητικαί κύκλοι ώς άνυπό-
στατον.
—"Υπό τοθ κ. Νομάρχου μάς ανεκοινώθη δτι
κράτει ή σκέψις δπως ή προτομή τοΰ Κρητός ζω-
γράφου Δομηνίκου θεοτοκοπούλου στηθή παρά
τί] πλατεΐα της Άγίας Αικατερίνης, Ρνθα 'τελεϊται
Λαϊκή άγορά διά την μεταφοράν τής οποίας θά
εισηγηθή αρμοδίως έν καιρώ.
—Υπό τοϋ Μετοχικοΰ Ταμείου Στρστοΰ απε¬
φασίσθη νά δοθούν δάνεια είς μέν τοΰς άνωτέ-
ρους έν ένεργεία άξιωματικοθς 4.ΟΟΟ, είς τούς
κατωτέρους 3.000 καΐ είς τούς άνθυπασπιστάς
2.ΟΟΟ.
—Είς την Άμερικανικήν πόλιν Γιούντλαντ τή
πολιτείας Γεωργίας απέθανε είς ηλικίαν 101 έτων
ή μαύρη "Αννα Μπάϋρον αφήσασα 300 άπο^ό-
νους, έγγόνια, δισέγγονα καί άνεψιούς.
Αιευ&ύνσεις Πρώτης Άνάγκης
Πυροσβεστεΐον: Καινούργια Πόρτα, τηλ. 333
Δημοτικόν Νοσοκομείον τηλέφ. 2.02.
ΊΊιλέφ&ινιχ αγοραί»ν αυτοκίνητον 90.40
£._»?.00—8.8δ 2.07—7.96—6.08—5.60—5.80—7.97—7.68-
ΖΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΑΘΗΝΑΙ
Σήμερον Ένα δρομολόγιον ωρα 2.45 μ. μ.
ΆτμοπΛοΐχώς
άπ «ΑΙΓΑΙΟΝ» Άναχώρησις έξ Ηρακλείου
12ην μεσημβρινήν Δευτέρας.
σ)π «ΔΕΛΦΙΝΙ» άναχώρησις έξ Ηρακλείου
12ην μεσημβρινήν.
Τό Καφενειον
ΝΙΚΟΛ. ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ
("Εναντι Πρακτορείου Τ.Λ.Ε.
'Αναχαινισθέν προσφέρει ΑΓΝΟ ΚΑΦΕ
Έσωτερικαΐ Είδήσεις καί ΠληροφορίαΝ
ν
Ν
******·» ·
'Ερασιτεχν. παράστασις
είς Κάτω 'Αρχάνες
Την παρελθοθσαν έβδο
μάδα εδόθη είς Κάτω Άρ¬
χάνες έπιτυχής θεατρική
παράστασις υπό έρασιτε-
χνών νέων καί νεανΐδων τής
κωμοπόλεως μέ τό έργον
«Γκόλφω». Ή έΐτιτυχΐσ τής
παραστάσεως εσημείωσε
μονσδικήν επιτυχίαν τόσον
άπό απόψεως· αποδόσεως
ι οθεργουύΐτότώννεαρώνέρα
σιτεχνων, δσον καί άπό α¬
πόψεως συγκεντρώσεως κό
σμου.
Αί είσπράξεις τής πα¬
ραστάσεως διετέθησαν υ¬
πέρ τοθ καλωπισμοθ τοθ
ΊεροΟ ΝαοΟ τής θεοτόκου
είς την έν λόγω κωμόπο-
λιν.
Οί λαβόντες μέρος είς
την παράστασιν οί όποΐοι
καί κατεχειροκροτήθησαν
διά την επιτυχίαν αυτών,
είναι οί κατωτέρω:
Αί Δ)ποινίδες: Μαρία
Πλαΐτου, Μαρίαν Κωνσταν
τάκη, Λέλα Κωνσταντάκη,
Μερσίνα Κωνσταντάκη,
Μαρία Μπιτσάκη, Άννα
Ζαρωνάκη, Δόξα Σουργια
δάκη, Ριρίκα Καραπιδάκη.
Νέοι: Έμμσν. Κωνσταν-
τάκης, "Ιωάν. Ν. Κωνσταν-
τάκης, Έμμ. Κ. Κωνσταν-
τάκης, Μιχ. Κωνσταντάκης,
Γεώργ. Ί. Παντελάκης, Μη
νσς Δ. Ζωγραφάκης, Έμμ.
Εύαγ. Καλαθάκης.
©ωμάς Κλινάκης
Αημοτ. Νοσοκομείον
Νεαπόλεως Κρήτης
Νοσολογική Κίνησις 1952
Παραθέτομεν κατωτέρω
στοιχεΐα εξαχθέντα εκ των έ
πισήμων Βιβλίων τοΰ Νοσο¬
κομείον επί τη λήξει τοϋ ε-
τους 1952εξ ών καταφαίνεται
ή παρασχεθεΐσα ϊατροφαρμα
κευτική περίθαλψις κατά τό
ώς ανω λήξιιν ετος.
1. Εξωτερικόν Ιατρείον
Παθολογιχά καί λοιπά νο
σήματα Α καί Β. φοράν
1136
Νοσηλενθέντες 286. Συ'
νολον ημερών νοσηλείας 5068
Δωρεάν 4910, επ' άμοιβη
158, Θάνατοι 4.
Νεάπολις 1 —1—1953
ό Δ)νΐής τοϋ Νοσοκομείον
Γεώργ. Ι. Βλαχάχης
Προκήρυξις
Τό Λιμενικόν Ταμείον
Ηρακλείου διακηρύττει δτι
την 22αν τοθ μηνός Ίανου¬
αρίου 1953 ημέραν Πέμπτην
καί ώραν 11 — 12 π. μ. ε¬
νεργηθήσεται έν τοίς Γρα¬
φείοις αύτοθ μειοδοτική δή
μοπρασία δι* ένσφραγίστων
προσφορων διά την έπισκευ
ήν καί κατασκευήν διαφό
ρων έπίπλων, συμφώνως
πρός τούς δρους σχετικής
διακηρύξεως καί συγγρα·
φής υποχρεώσεων εύρισκο-
μένης είς τα Γραφεΐα τοθ
ΛιμενικοΟ Ταμείου είς την
διάθεσιν παντός ένδιαφερο-
μένου.
Έν Ηρακλείω τί) 3—1
—1953.
Ό Πρόεδρος τοθ Λιμε-
νικοθ Ταμείου.
ΣΤΥΛ. Μ. ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Π) ΣΤίΜΣΠΙΙ ΜΜΜ Μ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
'Αγακητέ μου κ. Διευθυντάς:
ΕΙχα σκοπό νά άπαντήσω
στό σημείωμά σας «Έκπαι-
δεντικά» τής 19ης Δεκεμβρι¬
ού. Στό φύλλον δμως τής
24ης τοϋ ΐδίου, είδα νά ά¬
παντα σχετικώς ό αξιότιμος
κ. Παπαθανασίου Έπιθεω-
ρητής "Ηρακλείου.
Έπειδή δμως δ ανθρω-
πος ήρθε πρό ολίγων μηνών,
δέν γνωρίζει ωρισμένα πράγ-
ματα διά την στέγασιν των
Σχολείων τής πόλεως Ηρα¬
κλείου.
Άπό ενδιαφέρον λοιπόν
διαφωτίσεως σας γράφω λί·
γα λόγια. Τό 1947—1948 —
ώς αναπληρωτής χότε τοϋ
Ό ΈπιΦκορητής τής Α' Π$ριφ*ρ*ίος Χανίων καί φίλος
τής *ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ* μ. Γ. Πάη α δα χη ς μας γράφιιι
Ρ Ο Ξ Δ Λ
Ή εύκολία τής νοικοκυράς
Μέ τό ΡΟΞΑΑ πλένετε γρήγορα, καθαρά
και μέ καταπληκτικα άποτελέσματα
ΖΗΤΗΤί Ρ Ο Ξ Α Λ
ΠωΑεΤται είς δλα τα Καταστήματι καί ΦαρμακεΓο .
Προτιμάτε πάντοτ*7 τό ΡΟ-ΑΛ καί δχι άπομιμήσεις
ΆΙΓΑΙΟΝ,
Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ 12 π. μ.
ΔΙΑ:
ΣΟΥΔΑΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΝ - ΙΤΑΛΙΑΝ
Πρακτορείον Ν. καί Α. ΒΑΡΔΑΚΗ
ΤπΑέφ. 7-30 καί 3-47
"ΝΤΟΡΕ
ΤΗΛΕΦ.
II
91-30
Θ Ι Α Σ Ο Σ
Τ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ-ΔΑΦΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ
Κατά γενικήν άπαίτησιν τοΰ κοινοϋ
έπαναλαμβάνει την μεγάλη
Επιτυχίαν τού
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
ΤΖΟΑΝ
ΝΤΑΝΒΕΡΣ
Επιθεωρητοΰ Γόοτυνος—
προσεπάθησα νά λύσω, δσο
ήτο δυνατόν τό μεγάλο αΰτό
,ήιημα τής στεγάσεως των
Σχολείων τής πόλεως "Ηρα¬
κλείου. Μέ «όν τότβ Νομάρ¬
χην Ηρακλείου κ. Νάθεναν
προσεπαθήσαμεν νά στεγά-
σωμεν ενα ή κ«ί δυο Σχολεΐα
είς την Ίταλικήν Σχολήν, είς
ην έστεγάζετο, ϊσως δέ καί
νά στεγάζεται καί σήμερον
τό Έργατιχόν Κέντρον Ή-
ραχλείον. Κατά την μετάβα¬
σιν μας είς τό Κέντρον—πα¬
ρόντος καί τοΰ τότε Άναπλη -
ρωτοΰ Πεδιάδος κ. Έμμαν.
Περάκη—ό τόΐε Πρόεδρος
τοϋ Έργατικοΰ Κέντρον, άν-
τετάχθη πκισμόνως δπως χρη ·
σιμοποιηθη έστω καί τούλα
χιστον μέρος τοϋ Ίδρύματος,
διά την στέγασιν ενός Σχο¬
λείον. Έζητήσαμεν κατόπιν
την οικονομικήν ενίσχυσιν
των διαφόρων Ίδρυμάτων
άλλά καί πάλιν τίποτε. "Ετσι
μένει άλντον τό μέγα πρό·
βλημα τής στεγάσιως των
Σχολείων της πόλεως Ηρα¬
κλείου ώς καί των προαστεί-
ων. Έκ των 8 σχολείων, των
§ντός των τειχών, τό 4ον,
Ι
«ΔΕΛΦΙΝΙ»
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
μεσημβρίαν ακριβώς Δ ι ά:
ΡΕΟΥΑιΝΟΝ-ΣΟΥΔΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφ. 5—40
ΕΐδοποΙησις
Είδοποιοθμεν τούς υπο-
βάλλοντας αίτήσεις είς τό
Πολεοδομικόν Γραφείον Ι¬
διοκτήτας τ^εοδμήτων οΐ-
κοδομών περί χορηγήσεως
είς αύτοθς Βεβαιώσεως
πρός φορολογικήν άπαλ-
λαγήν συμφώνως τώ ψηφί-
σματι ΚΗ)1947δτι δέον νά
προσέλθουν είς τό Πολεο-
5ον, 7ον καί 8ον στεροϋνται
Διδακτηρίου καί στεγάζονται
εις άλλα Διδακτήρια. Έπίσης
τα Σχολεΐα των προαστείων,
ευρίσκονται είς αθλίαν κατά¬
στασιν, πολλά δέ τούτων στε-
γάζονται είς άθλια άπό πά¬
σης απόψεως οΐκήματα.
Καιρός είναι πλέον νά ε¬
νισχυθή τό ενδιαφέρον καί ή
προσπαθεία των άξιοτίμων
κ. κ. Έπιθεωρητών Ηρα¬
κλείου, άπό δλους τούς δυνα·
μένονς νά προσφέρουν οικο¬
νομικήν βοήθειαν. Ή πόλις
τοΰ Ηρακλείου είναι ή πλου- ,
σιωτέρα πόλις τής Ελλάδος
ϊσως. Δέν είναι λοιπόν ορθόν
τα παιδία τής πόλεως αυτής
νά φοιτοϋν είς τρώγλας καί
νά μορφώνωνται άτελώς μέ
την ήμιημερησίαν εργασίαν
Τ'ΰν Σχολείων.
Σεϊς πού μέ τόσον ενδια¬
φέρον άτενίζίτε καί τα Έκ·
παιδεντικά ζητήματα, πρέπει
νά πρωτοστατήσβτε είς την
μεγάλην αυτήν σταυροφορίαν.
Στό σημείωμά σας «Έκ·
παιδευτικά» τής 24ης 0ά ά-
παντήσω ά'λλτι φορά, διότι τό
θεωρώ ενα εκ των σπουδαιο-
τάτων ζητημάτων.
Χανιά τϋ 28—12—1952
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Έπιθεωρ. Α' Περιφ. Χανίων
Κατασκευή μεσοτοΐχον
διά τούβλων
Διά τοθ ύπ' αριθ. 64848
—13-12— 52 έγγράφου
τοθ 'Υπουργβίου Κοινωνι-
κής Προνοίας Γενική ΔΤσΐς"
ΟίκισμοΟ Δ)σις ΣΤ' πρός
τό Πολεοδομικόν Γραφεί¬
ον Ηρακλείου προκληθέν-
δομικόν Γραφείον Ήρακλεί Ι τος κατόπιν άνσφσράς τοθ
ου μέχρι τής 10ης τρέχον-1 ΠολιτικοΟ ΜηχανικοΟ κ.
τος μηνός ττρός εκτέλεσιν Νικολάου Μεταξα, διευκρι-
τή*ς σχετικάς αύτοψίας.
Μετά την προθεσμίαν
ταύτην δέν θά είναι δυνσ-
τή ή χορήγησις τής ώς α¬
νω βεβαιώσεως.
ιΕν Ηρακλείω τη 3—1
1953.
Ό Προϊστάμενος
Γ. Η.
Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
νίζεται δτι έπιτρέπεται ή
συμφώνως πρός τό αρθρον
3 τοθ άπό 26 Αύγουστου
βχήκατε έ$ω βήμερα
μέάχυαλιβτα
ααώοντβαζ. Άφον
έχέΐεβζόβωίβας
1949 ΒασιλικοΟ Δ)γματος
κατασκευή μεσοτοίχων δι*
Όητοπλίνθων πολύ μικρο-
τέρου πάχους τοθ μέχρι σή
Π. Ιμερον έπιτρεπομένου διά
Ι τοθ άρθρου 84 τοθ Γ. Ο.
Κ. άρκεΤ οί όπτόπλινθοι νά
είναι είδικοθ σχήματος μέ
τάς όπάς καθέτους πρός τό
πάχος αυτών.
ΟΟτω είς τάς συνήθης
περιπτώσεις θά έπιτρέπε-
ται ή κατασκευή μεσοτοί¬
χων πάχους 0,25 μ. (άντί
0.60 μ. έκ λιθοδομής) μέ
τάς είδικάς όπτοπλίνθους
των οποίων την παραγω¬
γήν ήρχισεν ήδη τό έν Χερ-
σονήσω Κεραμοποιεΐον «Α.
Κ. Ε. Κ.»
Ποδοσφαιρικά
Σήμερον καί ώραν 3 μ.
μ. είς τό γήπεδον τοθ Ο.
Φ. Η. θά συναντηθοθν αί
όμάδες Ο. Φ. Η, — Έθνν
κός.
Έπίσης είς τό γήπεδον
τοθ Ήροοότου θά συναν*
τηθοθν διά τό κύπελλον Χρι
οτουγέννων αί δμάδες Ε»
Γ. Ο. Η.—Ήρόδοτος.
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΟΙ
"ΚΡΗΤΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΗΗΙΑΤΙΚΕΣ
ΙΖΤΟΡΙΕΖιι
Τοΰ κ. Γ. ΜΑΡΑΝΤΗ
-ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ
καί πολοϋνται στό
βιβλιοπαλεΤον
Ηρακλείου
Υίών ΧΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ
τ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
4 ΊανουαρΙου 1953
Β8Ι8Β
ιηι ΐιι ιϋϋΠί! κ,,,™ ΑΜΣΠΙΛΙ
III
«« ΑΓ ΜΙΜΗ Ο!
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
ι'ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΖΥΠΟΝ ΔΥΝΑΜΕΙ»
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3. —Τό
Αμερικανικόν υπουργείον
"Αμύνης ανεκοίνωσε χθές
την νύκτα δτι άπό τής *νάρ
ξβως των έχθροπραξιών είς
την Κορέαν, οί κομμουνι
στσΙ ύπέστησαν δεκαπλα
οίας απωλείας άπό δσας
ΰπέστησαν οί σύμμαχοι.ί,Οί
κομμουνισταί συγκεκριμέ¬
νως άπώλεσαν ανω τοθ
1.250.000 είς νεκρούς κσί
τραυματίας. Αί άμερικανι-
καί απώλειαι άναβιβάζον-
ται είς 127.000.
Αί απώλειαι δμως είς
Αεροπλάνα των
_ . Άμερικα-
νών υπολογίζεται δτι ύπήρ.
ζαν διπλάσισι των άπωλει-
ων τοθ έχθροθ.
Τό Υπουργείον Αμύ¬
νης άναφέρει δτι τοθτο ό-
διεξάγουν συνεχεΐς έπιθέ-
η^ύΐ^άν^ τής Β' Κ°Ίνέον Κογκρέσσον των Ήν
ρεας, ένώ τα κομμουνιστι-1
κά αεροπλάνα σπανίως έ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3. — Τόι
ρ ς
κτελοόν έπιδρομάς εναντί¬
ον των συμμαχικον θέσεων
ή λαμβάνουν μέρος είς άε-
ρομαχίας.
Χθές την νύκτα ύπερ-
φρούρια των Ήν. "Εθνών
έρριψαν 100 τόννους βομ·
βων επί κομμουνιστικοθ
κέντρου άνεφοδιασμοθ νο-
τίως τής Πιόγκ Γιάγκ πρω-
Πολιτειών, τό 83ον είς την
ιστορίαν τής χώρας, θά συ
νέλθη διά πρώτην ψορά
σήμερον.
Τα δυο οώματα (Βουλή
—Γερουσίσ) διεξήγαγον
τεύουσα τής Βορείου Κο-
ρέας. Άλλα αεροπλάνα ε¬
πετεθησαν εναντίον κομ-
μουνιστικών έψοδιοπομπών
καί σιδηροδρομικών συρ-
μων.
ΑΙ ΠΛΓΟΙΚΙΕΝΑί ΠΙΣΤΟΙΕΙΣ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΥΙΤΕΡΟΥΝΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3.—Ή Νομι
σματική Έπιτροπή δΓ έγ
γράφου της πρός τδς Τρα
πέζας έχει όρίσει προσε
σμίαν μέχρι τής 10ης Ίσ
νουσρΐου διδ την ύποβο
λήν των στοιχεΐων των
σχετικών μέ τδς παγωμέ-
νας πιστώσεις. ΑΙ Τράπε¬
ζαι έντέλλονται δπως γνω
ρίσουν είς την Νομισμα
τικήν "Επιτροπήν ποΤαι έ-
πιχειρήσεις διεκανόνισαν
τό 40ο)ο τήςόφειλήςτων,
ποΤαι διεκανόνισαν πο¬
σοστόν αυτού, ποίαι δέν
Γτροέόησαν είς οιανδήπο¬
τε καταβολήν έναντι τής
όφειλής των καί ποΤαι
καίτοι διεκανόνισαν αρ¬
χικώς τό 40 ο)ο καί άπέ-
κτησαν τό δικαίωμα άνα
προ€ξοφλήσεως γραμμσ-
τΐων δέν συνέχισαν τδς
προβλεπομένας υπό τής
σχετικής αποφάσεως τής|και ε{ς το
προκαταρκτικάς συνεδριά-
σεις χθές. Είς την Γερου
οίαν οί Ρεπουμπλικάνοι οί
όποϊοι έχουν πλειοψηφίαν
μόλις δύο ψήφων, έξέλεξαν
αρχηγόν των τόν γερουσια-
στήν ΤΛφτ. Πρόεδρος τής
Βουλής των άντιπροσώπων
δπου οί Ρεπουμπλικά*οι ε-
χουν πλειοψηφίαν 8 ψήφων
εξελέγη ό κ. Μάβιν άπό
την Μασαχουσέτιν.
Τέσσαρα μέλη τοθ Κογ-
κρέσσου άνήκοντα είς τό
Δημοκρατικόν Κόμμα εδή¬
λωσαν δτι θά έπιδιώξουν
την τροποποίησιν τοθ μετα-
ναστευτικοθ νόμου των "Η-
νωμένων Πολιτειών, έναν·
τίον τοθ όποίου έξηοκήθη
σφοδρά κριτική τόσον είς
τάς Ήνωμ. Πολιτείας δσον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ό πρωθυπουργός των
Ίνδιών κ. ΝεχροΟ εδήλωσε σήμερον βτι ο[
περισσότεραι δυσκολίαι τάς οποίας αντι¬
μετωπίζη ό κόσμος κατά τό παρόν, όφε(.
λονται είς τό γεγονός δτι Ιχει άγνοηθεΐ Α
------—-------------- ,άλλαγή ή όποία εχει έπέλθει είς τό ίοπ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Άνη-ΐΕΙς δλας τάς νομοθετικόν ζ0γΙΟν δυνάμεων ιδιαιτέρως δέ είς την "Α
συχΐαι έκδηλοθνται είς τάς έπιτροπάς των δύο Άμερι- πω Ανατολήν. ΌΊνδός πρωθυπουονοΓ Α
1- ΜΝΑΝΕΜΕΤΑΙΑΜΒ -Ξ0ΤΕΡΙΚΗ2 8 ΟΙΚΟΝΟΜίΚΗΣ ΠΟ» ΙΟΝ Β.Π.
χ η
πρωτευούσας των Δυτικώ
Εύρωπαϊκών κρατών, ώ
πρός την έξωτερικήν πολι
τικήν την όποιαν πρόκειτα
νά ακολουθήση τό νέον Ά
μερικανικόν Κογκρέσσον.
Τάς ανησυχίας έπεκτεί-
νει τό γεγονός δτι είς τό
νέον Κογκρέσσον κυριαρ-
χοθν τα άκρως συντηρητι-
κά στοιχεΐα της δεξιδς
πτέρυγος τοθ Ρεπουμπλικα
Νομ ισμάτ ι κ ής οριζομένας
καταβολάς. Είς την άπαν-
τησίν των αί Τράπεζαι σδ
έκοέτουν καί τδς άπό-
ψεις των, ώς πρός τδ αΐ-
τια είς τδ όποΤα όφεΐλε-
των,
νικοθ κόμματος. Αί άνησυ-
χίαι δέν περιορίζονται μό¬
νον διά την μέλλουσαν έ¬
ξωτερικήν πολιτικήν τής "Α
μερικής, άλλά καί διά την
μορφήν καί τό δψος τής Ά-
μερικανικής βοηθείας πρός
τόν ελεύθερον κόσμον.
Τό γεγονός δτι κυρισρ-
χοθσα μορφή είς την Άμε·
ρικανικήν Γερουσίαν θά
είναι ό γνωστάς διά τάς
άπομονωτικάς τάσεις τού
γερουσιαστής Τάφτ, καθι-
στά μάλλον ^φαΐαν την
αλλαγήν τής σημερινάς πο·
λιτικής τοθ κ. Τροθμαν.
έπιτροπάς των δύο
κανικών Σωμάτων έττΐκρα
τεΐ τάσις έπιτεύξεως οίκο-
νομιών καί ή έφαρμογή με-
θόδων οίκονομικοό φιλε·
λευθερισμοθ. Άνσμένεται
δτι ή Άμερικανική βοηθεία
θά λάβη την μορφήν πα-
ραγγελιών είς την Ευρώ¬
πην πρός κατασκευήν πολε-
μικοθ ύλικοθ.
Είς τό Λονδίνον τονίζε-
ται γενικώς δτι δν ή Άμε·
ρικανική βοηθεία δέν είναι
έπαρκής, βαθεϊσ κρίσις θά
έκσπάση είς την Δυτικήν
Ευρώπην.
Ηδη καί μέ τό σημερι¬
νόν καθεστώς βοηθείας, αί
δυτικοευρωπαϊκαί χώραι
ήρχισαν νά κάμπτονται υ¬
πό τό βάρος των στρατιω¬
τικών δαπανών αί οποίαι
χούν γίνει δισβάστακτοι.
Πιστεύευται δτι τό θέμα
οθτο θά αποτελέση £να
άπό τα άντικείμενα των συ
ομιλιών τοθ κ. Τσώρτσιλ
ίς Ήνωμ. Πολιτείας.
μεγάλαι*
ή ί Ή
νέψερεν δτι άπό τάς τέσσαρας
χώρας τοθ κόσμου, αί δύο, δηλαδή αί'Η^
Πολιτειαι καί ή Ρωσσία, ευρίσκονται εΐο
πολύ προχωρημένον βιομηχανικόν έπίπε
δονκαί εχουν σημαντικούς πληθυσμόν"
ένώ αί άλλαι δύο, αί Ίνδίαι κοί ή Κίνα ΕΤ
ναι βιομηχανικώς καθυστερημέναι άν 'κο
έχουν άκόμη μεγαλυτέρους πληθυσμούς καί
μεγάλας δυνατότητας. Η ς αΙ
Έντός ολίγων έτών αί δύο
θά έπιδράσουν ζωτικώς επί τοθ
δυνάμεων καί ό βασικάς αύτάς
πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ' δψιν
μελοντικά σχέδια των δυνάμεων
τα
Αφιχθη χθές Ι 'ΕνοποΙησις τεχνικόν
ό νέος Γ. Α. Κρήτης ' υπηρεσίαν τοθ κράτους Ι
πόφασιν
κης διδ
τδς παγωμένας Χεν
πιστώσεις. Μετδ την συγ¬
κέντρωσιν των στοιχεΙ-
ων αυτών, ή Νομισματι
κή Έπιτροπή 56 προβή
ώς εδηλώθη αρμοδίως είς
την λήψιν μέτρων διδ τδς
καδυστερούσας τδς πα-
γωμένας πιστώσεις έπιχει
ρήσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΜΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Φέμεται είς γνώσιν δτι, διά ιήν έπιδότησιν των έν
στρατεύσει έφέδρων μιοθωτών, συμφώνως πρός τάς δια
τόξεις τοθ Μόμου 2054)52, δέον βπως καθ* Εκαστον μί)
νσ προσκομίζωσιν είς την άρμοδΐαν υπηρεσίαν ημών
(Γραφείον Παροχών) βεβαίωσιν τής μονόδος των, ή ό-
ιτοία έκτός των άλλων στοιχείων θά περιέχη άπαραι
τήτως καί τα κάτωθι στοιχεΐα:
1) "Οτι συνεχίζεται ή στράτευσίς των καί
2) Την εκπαιδευτικήν σειράν είς την οποίαν άνήκουν.
Ή μή ύποβολή τακτικώς τής ώς ανωτέρω βεβαιώ
σεως, θά συνεπάγηται την διακοπήν τής έπιδοτήσεως.
(Έκ της Αιευθύνσεος Ι. Κ. Α. Ηρακλείου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΗΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ 31
1 (Μβσημβοία)
ΜετοχοΙ
Τράπεζαν
Ελλάδος
···", 000
Έθνιχής
. ^ ϋ.ΟΟΟ
Αθηνών
«510.000
ΧρηοΚ λίρα 188.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
3)1 (ίσπέρας)
ΓΕΝ
ΙΚ Α
Επληροφορήθημεν άπό
πηγήν επίσημον δτι έκ χών
άηοθεμάτων σουλτανίνας τής
Κ.Σ.Ο.Σ. διετέθησαν, μεσο-
λαβήβει τής Κυβερνήσεως,
*1ς χό Αγγλικόν Ύπουργεϊ
όν Έφοδιασμοΰ 2.0·Χ) τόν-
νοι σονλιανίνας είς «ήν τι¬
μήν των 84 λιοών χαρτίτων
Αγγλίας ό χόννος φόμπ νέιο
διά κοιότητα Ν° 4 βαμμένη.
*Η φόρτωσις τής πωληθεί-
οης ποσότητος θέλει ένεργη
θη Ιξ Ηρακλείου, έξουσιοδο
χήθη δέ ήδη αρμοδίως πά
ρά τής Άγγλικής Κυβερνή-
πεως σημαίνων έξαγωγίνς τής
πόλεώς μας δπως διά λογα
οιασμόν της φροντίση δια
Τ,ήν παραλαβήν τής ποσότη-
Οέν γεγονός, υπέρ άπό γ?νι·
χής πλευρας δέν είναι δυνα¬
τόν παρά νά κριθη ώς ευχά¬
ριστον εφ* δσον 0ά συμβά-
λη εις σοβαράν ελάττωσιν
«ών άποθεμάτων, έπιφυλασ-
σόμεθα νά σχολιάσωμεν άπό
ής Θε'οεως αυτής βραδύχε
οον.
ΑΓΟΡΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ.- Ή
ποιότης Νο 4 πάντοτε γυρω
είς τα 3.900 μετρητοΐς.
ΤΑΧΤΑΔΕΣ.— Ουδέν
ήχούσθη σχετικώς μέ τύ προϊ-
όν τουτο.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ.-Οϊ άγο
ρασταί συνεχίζουν νά βελτιώ*
νούν νάς τιμάς των χωρίς δ¬
μως νά πραγματοποιοΰνται
έν τώ μεχαξύ καί πράξεις λό-
γφ τής έπιφυλυχτιχότητος
των πωληχών. Χθές προσεφέ-
ροντο διά λσμπάνχε νέας ε¬
σοδείας δραχμαί 10.850 μέ
αύξομείωσιν. Καί διά γυαλιά
3ρια 11.300 άνευ ομως άπο-
"Εηαθε δηλητηρίασιν ι
άπό άναμένβυς άνβραχας Ι
Τάς πρωϊνάς ώρας τής --------- ,
χθές διεκομίσθη έν άφασία Τόν συνοδεύει 6 Ανωτ. ΑΘΗΝΑΙ 3.—Υπό την
είς την κλινικήν «Εύαγγε- Δ)τής Χωρ)κής Κρήτης προεδρίαν τοθ ύπουργοθ
λισμός» ό Έμμ. Σαμπαθια-; --------- ι ΣυντονισμοΟ κ. Μαρκεζίνη
νάκης παντοπώλης έτών 37. ΠερΙ την 8ην νυκτερινήν συνεκροτήθη σήμερον σύ-
Γχ™~ λ- ».--------'-ο- -■»· '-«*· -οί·/· α*!-0- ·>**■ -■»·■ —Λ?σκέψις τοθ ύπουργοθ Οίκο
νομικών, Δημοοίων Έρ
γων, Έσωτερικών καί Γε
ωργίας, κατά ιήν όποιαν
καί απεφασίσθη ή ένοποί
ησις δλων των τεχνικών ύ-
ΑΕΝ ΕΣΧΗΜΑΤ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΣΒΙ
ΣΤ
ΑΚΟΜΗ
1Ν ΓΑΛΛΙΑΝ
. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3.-Τό Γαλλικόν Σοσ1αλ
κον κόμμα εζήτησεν δπως
«ότι.
ς προσπαθεΐ νά
κυβέρνησιν. Άναμένεται έντός ΐΐ^
ή απάντησις των δλλων πολιτικών κομμά^
των εάν ύποστηρίξουν ή δχι τόν κ. Μεγιίρ
είς τόν σχηματισμόν κυβερνήσει*.
Χθές την νύκτα ό κ. Μεγιέρ εδήλωσεν
δτι άν επιτύχη νά σχηματίση κυβέρνησιν
θά μεταβή είς Ήν. Πολιτείας διά ουνομι-
λίας μετά τοθ νέου Προέδρου στρσχηγοθ
Άϊζενχάουερ.
οότ την ά·' νάκΠ- παντοπώλης έτών 37. ΠερΙ την 8ην νυκτερινήν
Νο^.συατι- Οδτο? ώ· »»βιηστώβη εί- τής χθές άφίχθη είς ιήν πό
παΤωυένας'Χεν ύποστεΤ δηλητηρίασιν;λιν μας προερχόμενος έκ
άπό μονοξίδιον τοθ άνθρα- Χανίων ό νέος Γεν. Δ)τής
κος.'Ο Σσμπαθιανάκης εΐχε ]
τοποθετήσει τό εσπέρας τής
προχθές έντός τοθ δωμα-
τίου τού μαγκάλι μέ άτε-
λώς άναμένους ξυλάνθρα-
κας, κατεκλΐθη δέ μέ
κλειστά πσράθυρα.
Ό ανωτέρω διαμένει
είς ιδιόκτητον οικίαν παρά
την οδόν Κισσάμου είς την
συνοικΐαν Αγ. Τριάδος.
Τάς πρωϊνάς ώρας χθές
προεκάλεσεν ανησυχίας είς
τούς περιοίκους ή μή εμφά¬
νισις τούτου είς τό κότω
χής οικίας τού παντοπω-
λεΐον κατά την συνήθη ώ
ραν. "Ολίγον αργότερον
είς περίοικος εισήλθεν έκ
τοθ παραθύρου τής ταρά-
τσας είς την οικίαν δπου
καί άνεθρε τόν Σαμπαθια
νάκην άναΐοθητον επί τής
κλίνης τού. Τοθτον μετέ¬
φερον οί γείτονες άναίοθη-
τον είς τόν «Εύαγγελι-
σμόν», δπου τοθ προσε¬
φέρθησαν αί πρώται βοή-
θειαι "Ηδη οδτος ευρίσκε¬
ται έκτός κινδύνου.
θάνατος
διαχεκριμένου συμπολίτου
Απεβίωσεν χθές την με
σημβρίαν υ γνωστός συμπο-
λίτης επιχειρηματίας χαΐ Ιμ-
ποροβιομήχανος
Εμμανουήλ Γεωρ. "Άκρατος
μέλος μιας των πλέων σημαν-
τιχων καί πλέον παλαιών ειι-
ποριχών επωνυμιών τής Κρη
της τής φίρμας «.Άκρατος
Βασιλάκης».
Ή χηδεία τοΰ μεταστάν-
τος θά γίνη σήμερον την 1 Ιην
πρωϊνήν ώραν έχ τής οικίας
τού κειμένης παρά την συνοι
χίσν "Αγ. Μηνα.
τελεσματος.
ΣΙΤΗΡΑ.-Σϊτος 2.700.
Κριθή καί βρώμη 1.900.
ΔΙ« ΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή χρήσις ακαθάρτου
πετρεΑαΙθϋ.—Τό Υπουρ¬
γείον Οικονομικαί ν απαντών
είς έγγραφον τοΰ 'Εμπορι·
χοΰ Έπιμελητηρίου ζητή-
σαντος την χορήγησιν ακα¬
θάρτου πετρελαίου πρός χρή¬
σιν μικρών μαγειριχών συ*
σκευών έπληροςρόρησεν δτι ά·
παγορεΰεται αυτή βάσει των
κειμένων διατάξεων.
Κρήτης κ. Ιωάν. Κωνιωτά-
κης. Τοθτον συνοδεύει δ
νέος Άνώτερος Δ)τής Χω-
ροψυλακής Κρήτης κ. Γεώρ
γιος Χατζηδάκης Σνταγμα-
τάρχης.
Τόν κ. Κωνιωτάκην ύπε
δέχθησαν είς Γενί Γκαβέ ό
κ. Νομάρχης, ό κ. Δήμαρ-
χος, ό κ. Δ)τής Χωρ)κής,
ό κ. Δ)ντής τής Γίομαρχίας,
ό Πρόεδρος τοθ ΛιμενικοΟ
Ταμείου κ. Κατεχάκης κ.ά.
Ό κ. Γενικός Διοικητής
θά παραμείνη είς Ηράκλει¬
ον επί 2—3 ημέρας διά νά
κατατοπισθή επί των έπιτο
πίων άναγκών καί έλλείψε-
ων, προκειμένου νά υποβά¬
λη είς την Κυβέρνησιν σχε¬
τικόν ύεΤΟμνημα.
' Ο έορτασμος
των θεοφανεΐων
Υπό τής Ίερας Μητρο¬
πόλεως Κρήτης εξεδόθη πρό
γραμμα σχετικόν μέ τόν έορ-
τασμόν των Θεοφανείων.
Ούτω την Δευτέραν παρα
μονήν τής εορτής θά τελε¬
σθή ή λειτουργία τοϋ Μέγα-
λου Βασιλείου ώς καί Άγι-
ασμός υπό τοϋ Σεβ. Μητρο-
πολίτου κ. Εΰγενίου. Την ε¬
πομένην ημέραν των Θβοφα-
νείων άρχεται την 6.30' πςωϊ
νήν δ "Ορθρος καί έν συνε-
χεία δ άγιασμός καί ή θεία
Λειτονργία ίερουργοϋντος τοΰ
Σεβασμιωτάτου.
Μετά την Λειτουργίαν θά
ακολουθήση ή χαθιερωμένη
Λιτανεία τοΰ Τιμίου Στανροϋ
καί δ άγιασμός των υδάτων
διά τής καταδύσεως τού Τι-
μίου Σταυροΰ.
Ή κατάδυσις τοΰ Τιμίου
Σταυροΰ θά γίνη, καιροϋ έ-
πιτρέποντος, διά πλωτοΰ μέ·
σου εν χφ 'Ε>ετιχφ Λιμένι
Ηρακλείου.
ΆσφαΑτοτάπης άπά
Ηράκλειον—Ααμάστα
Την 21 ην Ίανουαρίου
πρόκειται νά διεξαχθή δη-
μοπρασία διά την κατα¬
σκευήν ήμιμονίμου άσφαλ·
τοτάπητος επί τής Έθνικής
όδοθ άπό
Δαμάσταν.
πηρεσιών τοθ κράτους.
Εΰχαΐ
Πρίνκηπος ΓεωργΙου
Είς απάντησιν εύχετη
ρίου τηλεγραφήματος τοθ
ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης
κ. Κωνιωτάκη ή Α. Ε.
Πρίγκηψ Γεώργιος απέστει¬
λε τό κατωτέρω τηλεγρά-
φημα.
«Εύχαριστώ δπαντας
Κρήτας δι* ευχάς ενθυμού¬
μενος ύμθς πάντοτε μέ ά-
ναλλοίωτον αγάπην καί
Θαυμασμόν».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
είναι τό άρχαιοελληνικόν πβν-
τιχβν (κάρυον). Όμοίως τό
φιστίκι (έλλ. πιστάκιον). τό
τεφτέρι (έλλ. διφθέρα) κ. ά.
Άποκαλύπτεται έπίσης, δτι ή
γάμιτα, πού μάς ήλθεν άπό την
Ιταλίαν, εΤχε μεταναστεύσει έ-
κεΐ άπό τούς άρχαίους χρό
νους ώς χαμπά (=καμπη). Ό
μοίως τό τίλιο (έΛλ. πτελέα.·,
ό χαπετάνιος (έλλ. χατεπάνος
—χαπετάνος) κ. ά. Παρέχει,
πράγματ,ι πολλήν τέρψιν καί
παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον
ή άνάγνωσις τής άποκρύφου
αυτής Όδυσσείας.
···
Τό Έτυμολογικόν Λεξικόν, τοθ
όποίσυ έοημείωσαάνωτέρω, έν-
δεικτικθς, τάς άρετάς καί την
χρησιμότητα,κσίτοιέξεδόθη πρό
Ιτους, δέν έσχολιάσθη άκόμη,
καθ" δσον γνωρίζω, άπό τόν
καθημερινόν τύπον των Άθη-
νών,ένώ, ώς έγινεν, έλπίζω, άν-
τιληητόν. ένδιαφέρει έξ ΐσου
καί τούς είδικούς καί τούς α¬
ναγνώστας των εφημερίδων.
Τουτο, φυσικά,δέν προοβάλλει,
τόν συγγραφέα δπως καί τό
γεγονός δτι ή Ικδοσις έγινεν ά¬
πό τό Γαλλικόν Ίνοτιτοΰτον
καί δχι άπό την Ελληνικήν Α¬
καδημίαν ουτε κάν άπό έλλη-
! νικόν έκδοτικόν οίκον! ΟΙ φλύ-
' αροι συνήθως σιωτιοθν επί τής
θυσίας. Καί ή σιωπή αυτή πρέ
πει νά καταλογίζεται μόνον
Ηρακλείου είς ΐε!ζ σύτού:-°««. καί ή φλυα-
Ι
ρία των.
Μ. Γ. Π.
ΠΟΣΟΙ ΕΠίΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥ|_ΕιΊ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3.— Ό ύπουργός Πσιδείας α¬
νεκοίνωσε σήμερον δτι δέν πρόκειται νά εί-
σαχθοθν είς τάς Παιδαγωγικάς ΆκαδημΙας
τοθ κράτους, δλοι οί έπιλαχόντες κατά τας
είσιτηρίους έξετάσεις.
Ό κ. 'Υπουργός διευκρίνισεν δτι θά
είσαχθοθν έκ των έπιλαχόντων τόσοι,
δσος είναι ό άριθμός των στρατευομένων
ήδη σπουδαστών.
ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΑΓ ΑΥΞΗΣΙΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3. —ΟΙ πολιτικοΙ σχολια-
σταΐ των σημερινων Βρεττανικόν εφημε¬
ρίδων δίδουν έξέχουσαν δέσιν είς την
χθεσινήν ανακοίνωσιν τής Βρεττανίας
Κυβερνήσεως, δτι πρόκειται νδ δαπανη-
δοΰν εφέτο μεγαλύτερα άπό πέρυσι κον-
δύλια διδ την άμυναν τής χώρας.
ΎπογρσμμΙζεται σχετικώς δτι ή ανα¬
κοίνωσις γΐνεται είς στιγμήν κατα την
οποίαν ό κ. Τσώρτσιλ ευρίσκεται καδ' ο¬
δόν πρός τδς Ήνωμ. Πολιτείσς δπου δδ
συναντησή μετδ τού νέου ΆμερικανοΟ
Προέδρου.
Ή «Νιούς Κρόνικλ» γράφει δτι ή ώνα
κοΐνωσις σκοπόν έχει νδ ενισχύση την
εμπιστοσύνην τής Άμερικανικής καί τής
Εύρωπαϊκής κοινής γνώμης.
Ή ανακοίνωσις κσδιστά σαφές δτι αί
τελευταίαι τροποποιήσεις τοϋ όμυντικού
προγράμματος τής Μεγ. Βρεττανίας, άν-
τανακλοϋν την αλλαγήν έμφάσεως είς ώ·
οισμένα μέρη τοϋ προγράμματος. Άποτέ·
λεσμα τούτου οδ είναι ή αύξησις των συ·
νολικών δυνάμεων τού Άτλσντικοϋ, υπό
δτι ήσαν τό 1952.
ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙΑΗΕΙΑΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟλΕΜβΝ ΕΙΣ ΣΟΥΕΖ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ό Αίγύπτιος ύιΐουρ-
γός των εξωτερικών κ. Ραντουάν υίοθέτησε
σήμερον τάς δηλώσεις Αίγυπτίου συνταγμα
τάρχου είς τάς οποίας προέβει οδτος πρ°
ημερών καί κατά τάς οποίας ή Αϊγυπτος
θά αντιτάξη άνταρτοπόλεμον εναντίον τ_ν
Βρεττανών, έφ* δσον ουιοι δέν έγκατσλεί-
ψουν οίκειοθελώς την κατεχομένην ύπ' αυ¬
τών ζώνην τής διώρυγος τοθ Σουέζ.
Ή στάσις αθτη τοθ Αίγυπτΐου ύπουργο°
ροεκάλεσε χειρίστην εντύπωσιν είς τό Λον
δΐνον. Βρεττανοί έκπρόσωποι εδήλωσαν ότι
ή Βρεττανική κυβέρνησις θά διαμαρτυρηθή
πρός την Αίγυπτιακήν. Άναμένεται δτι 6 έν
Καιρώ Βρεττανός πρεσβευτής θά πρ°ΡΙ1
είς επίσημον διάβημα έκ μέρους τής κυβερ¬
νήσεως τού πρός τόν Αίγύπχιον πρωθυπουρ
γόν Ναγκίμπ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς