9077 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1944
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Η τόσον προώρως αναπτυσσομένη άστυφιλία αποτελεί εκδήλω¬
σιν νοσηράς καταστάσεως, άλλά καΐ λίαν επικίνδυνον. Ό εχ¬
θράς παραμονεύει άκόμη έδώ κοντά, ό πόλεμος συνεχιζεται Στέγη
καί τρόφιμα έλλείπουν. Ό ήλεκτροφωτισμός έλαττσθται καί τοθ νε-
ροθ άκόμη παρατηρεΐται έ'λλειψις. Καί δμως- δλοι σπεύδουν νά έγκ«-
τασταθοθν εί»; την πόλιν, άντί νά τραποθν είς τα χωρία, τα όποΐα
επί πολύ άκόμη θά παρέχουν άνεκτήν διαβίωσιν.
[Άπό τάς χθεσινάς δηλώσεις τού κ. ΠσπαδογιάννηΙ
ς.
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
μ ^
ήν νοτ(ανΕ
πόζ.
ίαν
ι άναφέρΟ1ΐ
δ
ογκάου
ΐζ προελαι
άς πλησιοι
ίαι άνα*ί
ύποχωρο!
χδιωκόαεν
χ.οιωκομενο
ναμεων.
Κομμου
κ· Ζεΐ
πρό τήι
αί τούΊ
μουνιστι
υπό τάι
η άπό το
ΑΛΟΝΙΚΙΙ
ερίποΛοι
α'κην.
ι εις
Ι Δ Ρ Υ Χ Η Σ
ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ Α-' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ- 16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Νοεμβριού 1944
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ. 10.000.000
ΔΙΕνθΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ ΗΣ ΜΓΠΖΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΑΗ2ΓΕΨΑΝ
Μιά μεγάλη άδικία υπέστη ή Κρή¬
τη άπό την άρχή τής Γερμανικήν καί
Ίΐάλικής κατοχής είς τό ζήτημα τοϋ
έπισιτισμοθ της. Ή Κρήτη έχει μεγά¬
λη παραγωγή «είς πολύτιμα τρόφιμα
π. χ. λάδια καΐ σταφίδες, διά νά μή
άναφέρωμε παρά τα δυό μόνον αύ¬
τά, καί θά ηδύνατο διά πωλήσεως ή
άνταλλαγής έστω, νά έξοικονομήση
ανέτως μεγάλες ποσότητες σιτηρών,
βσπρίων καί άλλων άναγκαίων εί-
δών, ώστε νά καλύπτη δλες τής επι·
σιτιστικές άνάγκες της, καί μάλιστα
πλουσιοπάροχβτ καί νά μένη καί πε-
ρίσσευμα σημαντικό. *
Ατυχώς τόσον οί Γερμανοί δσον
καί οί Ιταλοί, άμέσως έξ άρχής τής
κατοχής -επενέβησαν στή παραγωγή
καί των δυό προϊόντων, κατα τρόπο
καταστρεπτικό δχι μόνο γιά τούς πα-
ραγωγούς μας, άλλ' έν γένει δι' ό-
λόκληρο τόν πληθυσμό τής Κρήτης.
Διότι έδέσμευσαν τα δύο αύτά κύρια
προιόντα τής Κρήτης κανονίσαντες
ίυβέρη
ρήη
σ1 όποια1
τ6σ°
ξευτελιστικαίώστβ νά κατα^τοθν γε-
λεΐαι. Τα έξεμεταλλεύθησαν δέ καί
τα έμπορεύβησαν διά λ)σμόν των, δ¬
χι μόνον μέ κυνική άναίδεια, άλλά
καί μέ πλήρη άδιαφορία διά την τύ·
τάν έπισιτισμό τοθ πληθυ
χη
σμοΰ.
Στήν άπάνβρωπον αυτήν εκμετάλ¬
λευσιν έπροθυμοποιήθησαν νά λά-
βουν μέρος καί διάφοροι Έλληνες έ-
πίτηδες ελθόντες έξ Ελλάδος, οΐτι¬
νες μάλιστα κατέστρωσαν καί τα σχέ.
δια τής ληστεΐας αυτής, πιθανότατα
δέ ήσαν καί οί είσηγηταί καί οί υπο-
δείξαντες είς τούς κατακτητάς την
ληστείαν, διά νά έχουν καί αύτοι τό
παχυλό μερίδιό των!
Καΐ δέν έδέσμευσαν οί κατακτητα
μόνο τα λάδια καί τίς σταφίδος, άλλ
έδέσμευσαν τα πάντα, καΐ'ίμπορεύ
θησαν τα πάντα, κρασιά> χαρούπια,
καπνά, κίτρα, σσπούνια, άμυγδαλά-
ψυχαί Μδςέκατάκλεψαν,.μδςέλήστε
ψαν οί άθεόφοβοι, αύτοι πού ή~λθαν,
λέει, νά δημιουργήσσυν τή νέα κατά
στασι στήν Εύρώπη, καΐ νά μάς έ
λευββρώσουν άπά τα νύχιατών "Αγ
λων καί Άμερικανών καπιταλι-
στών.
Εύρήκαν, αύτοι οί μεγάλαι καί ίσχυ·
οί, £να μικρά άλλά γενναΐο λαό
πού έπολέμησε φιλότιμα γιά την ε¬
λευθερία τού, καί τόν κατακρεούργη·
σαν.
Εύρήκαν £να λαό εύγενικό, καΐ φι-
.όξενο. "Ενα λαό μικρά άλλά μέ με¬
γάλη καί ύπερήφανη ίστορία, λαό
πού έχει προσφέρει μεγάλας υπηρε¬
σίας στόν πολιτισμό τοθ κόσμου, καί
τοθ έφέρθησαν μέ τόν άγριώτερο καί
άπανθρωπότερο τρόπο.
Εύρήκαν Ενα λαό μικρά, φτωχό
άλλά έργατικό καί τίμιο, καί τόν κα
τέκλεψαν, των έλήστεψαν.
Έφυγαν οί κατακτηταί καί αφή¬
καν ριμάδια, έρείπια, καί μόνο έρεί-
πια, άλλά ριμάδι, έρείπιο, καί σω-
στό βοθρκο άφήκατε κύριοι, καί την
ύπόληψί σας^ ώς Έβνος στήν Κρήτη.
Τώρα άναπνέομε. Θά διοθέσωμει
την παραγωγή μας σάνέλεύθεροι άν
θρωϊΐοι, σέ ελευθέρους άνθρώπους.
Ή Κρήτη δέ φοβάται πώς θά πεινά-
στ>. Ποτέ ή Κρήτη, δέν έζητιάνεψε.
Οΰτε τώρα θά ζητιο>νέψΓ|. "Εχομε νά
δώσωμε, καλλίτερα περισσότερον
καί πλέον πολύτιμρ: προϊόντα ά¬
πό ότι ζητοθμε νά μας δώσουν. Τώ¬
ρα περνοθμε μέρες κακές, μέ μεγά->
λες καί αίσθητές έλλείψεις, γιατί ά¬
κόμη δίν έγεινε κατορθωτό νά έχω¬
με μίά έστω καί μικρή έξωτερική συγ-
κοινωνία. Άλλ' δταν άποκτήσωμε
μιά τακτική συγκοινωνία, όσοδήποτε
άραιή καί άν είναι, αυτή θά θέση ό-
ριστικό τέρμα στά έπισιτιστικά μας
βάσανα.
Ότι έπείγειεΐνενάμδς βοηθήσουν
οί Σύμμαχοι νά καλύψωμε Ιστω έν
μέρος των μεγάλων κενών πού εδη¬
μιούργησε ή ληστεία των τεσσάρων
έτών τής κατοχής, είς σιτηρά, καί ει¬
δή ρουχισμοΰ καί ΰποδήσεως, ή δέ
βοηθεία αυτή είνε τοσοϋτα μάλλον
έπείγουοα, καθ" δσον ευρισκόμεθα
είς τα πρό9υρχ τοθ χειμώνος.
Άλλά καί είς αύτό λίγη ύπσμονή.
ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΑΜΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Παρά τοθ Έπισκόπου Ρεθύμνης κ. Άθανασίου ελάβομεν τό κατωτέ¬
ρω πρός την Σρατιωτικήν Διοίκησιν Ρεθύμνης, έγγραφον πρός δημοσίευσιν:
Κατόπιν των λυπηρών καί άσεβών γεγονστων, άτινα έλα¬
βον χώραν εν τε τφ Έπισκοπικφ μεγάρω κατά την 16 λήγον-
τος μηνός Όκτωβρίου καί έν τφ ίερφ χώρω τοΰ Καθεδρικοΰ
Ναοϋ κατά την ημέραν τής Δοξολογίας 28 Όκτωβρίου, άτινα
μετέτρεψαν τόν ιερόν Ναόν είς τόπον πολιτικοΰ Κέντρου, καί
άτινα έξήγειραν την δικαίαν αγανάκτησιν >ίαί τόν αποτροπια¬
σμόν δλων των γνησίων τέκνων τής'Ορθοδόξου Έκκλησίας καί
τής Έλληνικής Πατρίδος, δέν δυνάμεθα παρά νά διαμαρτυρη-
θώμεν έντονώτατα.
Δηλούμεν ενώπιον υμών κ. Στρατιωτικέ Διοικητά ότι δέν εί¬
μεθα δχα«6θειμένοι νά επιτρέψωμε νά προσβάλωνται κατά τοι
ούτον άπρεατή καί άσεβή τρόπον τα ίερά καί δσια τής Έκκλη¬
σίας μας. Οί ίεροί Ναοί μόνον τόποι προσευχής καί λατρείας
τοΰ Θεοΰ είναι, καί δχι κέντρα κομματικήν εκμεταλλεύσεως.
Την πολιτικήν ^εκμετάλλευσιν έν τφ χώρω των Ίερών Ναών.
δέν επετρέψαμεν ούτε κατά την διάρκειαν τής έπαράτου Γερ-
μανικής δουλειάς.
Είς τό εξής συμφώνως πρός τούς ίεροΰς Κανόνας καί τούς
Νόμους τής έκκλησίας, άπαγορεύομεν την έκφώνησιν λόγων έν
τος τοΰ χώρουτών Ίερών Ναών (πανηγυρικήν-έπτκηδείων καί
έπιμνημοσύνων) είς τούς λαϊκούς, είμή μόνον κατόπιν ήμετέ-
ρας έγκρίσεως.
Εύχέτης πρός Κυρίον
Τ Β, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ. Α. Ρ-
ΧΡΟΝΟΚΑ
Κ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΜΈΧΙΖΕι1 ΤΟΝΓ ΑΓΩΝΑ
'ΑΛο. την έηίσημη Εκθέση τοθ 'Υπουργείου Άεροπορίοίς γιά
τίς έντετνόμεν-ες άεροιιορικές έπιθέσεις κατα της Γίρμανίας
•Υπό Γθδ κ. ΓΙΆΝΝΗ* ΜΠΙΖΛΚΗ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Τ. 2610
ΠΡΏΤΝΕΣ ΣΚΕΦΕΙΣ
ΔΟΚΙΜΗ ΓΑΜΟΥ
Ένας νεαρός άπό τάς άνατσλικάή
επαρχίας είχεν άπαγάγει την έκλε-
κτήν τής καρδίας τού άπό άρκετούς
μήνας καίσυνέζη μετ" αυτής... μέχρις
ότου έξήντλησαν τα μέλι πΟύ βρίσκε
ται σάν εΐδος άνατολίτικο καϊμάκι
τα μαγευμένο σκεθος τσθ πονηροβ £■
ρωται Τέλος παρουσιάσθησαν στήν
αστυνομίαν καί εδήλωσαν πώς θέ-
λοι>ν δχι νά.... 'στεφανωθοΰν άλλά
νά χωρίσουν. "Ετσι μδς είδοποίησε ό
αρμόδιος ύπάλληλος τοθ άστυνομι-
κοθ Καταστήματος
Στή προκειμένην
ύπόθεσι συνέβη
σεν
εϊί
τό αντίθετον άπ' δή συνήθως συμ¬
βαίνη στούς νέους πού άπάγωνται.
Μόλις περάσονν την πρώτην άγωνιώ
δή βραδυά τοΰ γάμου των, μόλις τα
διάχυτο φώς τής Ήοθς τής επομένης
ημέρας σκορπίσει δΐχως φθόνο την
λαμπρότητά τού, φθάνουν στό αστυ¬
νομικόν τμήμα είτε εκουσίως είτε ά-
κουσιως, αύτό είναι αδιάφορον κι
άσχετον άμέσως δηλώ νούν κι' οί δυό
τόν διάφσρον πόθον τους καί ζητοθν
ενα παπά, τόν πλησιέστερον έφημέ
ριον νά τούς ένώση γιά πάντσ.
Άν συμβή δμως ό άπαγωγβύς ν
αρνήται κσί πραγμα συνηθισμένο—
κσΐ ή Λπαχθβΐσα καί πλανηβεϊσα ά-
πολωλυΐα άμνάς, έπιμένει. Μιά άρ¬
νησις τοθ μετανωμένου ύποψηφίου η¬
μπορεί νά τοθ στερήση ότι τοθ έχά-
ρισαν τα χαντζάρια καί τα μπιστό
λια τοϋ Καραισκάκη, Κολοκοτρώνη
Κόρακα,καίΚοντοΟ.Τόδικαστήριονθά
τοθ επιβάλη μιά μικρά φνλάκισι γιά
άνασήκωμα τής αρνήσεως τού τότε.
προτιμα τα αίώνιαδεσμά τοθ γάμου-
άπό τα πρόσκαιρα τής φυλακής.
Οί νέαι δμωφ άπέφυγαν την άπα-
ραίτητη αυτή επίσκεψιν στό αστυνο¬
μικον κατάστημα περιορισθέντβς μό¬
νον στό πλαίσι-ον, τής ερωτικάς φω-
ληδς των, περνδιαβάζοντας τούς μή¬
νας τοϋ μέλιτας μέ ησυχίαν, πού κά-
τω άπ' αότό ύπάρχει έκεΐνο πού με-
τουσιώνει ό κόρσς, έσκέφθηκαν, πώς
δέν άξίζει νά παντρευνοΘν, δέν ται-
ριάζουν στό χαρακτήρα πού τόν βρή-
κσν άσυμβίβαστον, μοιραίως ερχον-
ται στό χωρισμό, δίχως άπαιτήσεις,
είρηνικά καί φιλικά νά πάρσυν νέον
δρόμον Όρΐστε, κύριοι μιά έφαρ-
μογή ταθ δοκιμαστικοθ γάμου πού
τόν ζητσΰν νά καθιερωθή καί διά τοθ
άστικοθ κώδικος άκόμη οί περισσό-
τερο προχωρημένοι άπό τούς κοινω-
νιολόγους.
Πιστεύω πώς δέν θά είναι ολίγα
τα ζεύγη πού θά τρισμακαρΐζουν τα
νέο . ζέυγάρι, πού άφοθ έδοκίμασε
την έγγαμον ζωήν, την βρήκαν άκα-
τάλληλη, έχώρισαν. Δέν ύπάρχει άλ
λη καλυτέρα καί άσφσλεστέρα δοκι
μή προκειμένου γιά τόν ίσόβιον γά
μόν καί γιά τό σφυγμομέτρημά τού
άπό μιά ελευθέρα συμβίωσιγιά με-
ρικούς μήνας. Είς τό σημείον αύτό
προηγήθη ή Σητεία, έξ άνοττολών τα
φώς, Ιγινε τό πρώτο βήμα σταθερόν
καί βέβαιον. Διά ταθ τρόπου αύτοθ
δοκιμάζεται ό χαρακτήρ. Άλλά μή-
πως θά συμβή κάτι ανάλογον στούς
έρωτευμένους αύτούς δηλαδή δ,τι συ
νέβη καί μέ την Τιτάνια πού έφλογί
σθη ή κσρδιά της στό μαγευμένο κγ]
πό τοθ «δ,γείρο,Ρ θερινής νυκ,τός» τοθ
Ή πρώτη πλήγωσε τόν πυροβολητή
Ινγκλις στόν ώμο καί τό χέρι, καί ϊ-
κσψε τόν ύδραυλικό μηχ«νισμώ Λού
περιστρέφει τό όπίσθιο πυροβολεϊο.
Μόνο μέ χειροκείνητο μηχανισμό καί
πολύ άργά μπορθθσε κανείς νά γυ-
ρίσει τώρα τό πυροβόλο. Κομμάτια
τής άλλης όβίδος τρύπησαν τό όπί¬
σθιο μέρος τοθ σκάφους καί άναψαν·
φωτία στό σκέπασμά τού καί στό
φτερό τής θύρας πού εΓναι ίδι«ίτερο
χαρακτηριστικό των Ούέλιγκτων. Σέ.
λίγα δευτερόλεπτα τό Τή—Φόρ-—-Τό-
μυ εΤχε μεταβληθεί σέ ίπταμένη λαμ-
πάδα, σέ στάχο δη>λαΒιή τέλειο γιά
τα άντιαεροπορικά πυροβολεΐα. Καί
αύτά δέν εχασαν την εύκαιρία. «Οί
Τ ό Σέ ή
φλόγες
η ρ
ό σμηνίσς Στέιτς, ήταν
τό σύνθημα γιά όλα τα άντιαεροπο-
ρικά πυροβόλα στήν πεμιφέρεισ τοθ·
στόχου νά στρέψουν άδιάκαπα δλη
τους την ηρασαγί επάνω μας.» Σ'
δλο αύτό τό διάστημα ό όπίσθιος πυ-
ροβολητής βρισκόταν μέσα στήν φλό-
γα τής λαμπάδας.
Ό πιλότος χωρίς νά χάση καιρό
κατώρθωσε μέ έλιγμό νά κάμη γιά
λίγες στιγμές τούς πυροβολητές νά
χάσουν τάν στόχο τους. Στίς στιγμές
αύτές ό παρατηρητής Σμίτβν πήγε,
νά βοηθήση τόν "Ιγκλις στά όπίσθιο.
πυροβολεϊο. Πέρασε τάν διάδρομο
στό βάθοςτοΰ κλονουμένου καί κα-
τατροπημένου σκάφους καΐ έφθασε
ποιητοθ Σαίξπηρ.
Τα πειράματα στή ζωή εΤναι καλάΓ
άλλ" έδώ έγείρεται τό μεγάλο έρω·.
τηματικό, τί θά γίνωνται τότε τα έμ-
ψυχα άποτελέσματα των δοκιμών
πού βεβαία θά ζητοθν τούς γονεΐς
των.
Ό δοκιμαστικός γάμος εΤναι κα>
λός άπό τή μιά μόνον πλί«>^ό; «ο»>
την συμβίωσιν. Μών^ν «Τίΰ ξεφυτρώ
νούν ·κρλύ γρήγόρα οί διάδοχοι, πού
*.ν Ιλειπαν κάτι θά εγίνετο.
Ι. ΡΙΑΝΟΣ
ώς τίς φλόγςς πού τόν χώριζαν άπό
τό πυροβολε,ΐο. Έδ"ώ σταμάτησε γιά
λίγη ώρα, δέν μπορσϋσε νά προχω-
ρήσπ. Σύρθηκε καί πάλι πρός τα άν-
τίθετο μέρος τοθ σκάφους, καί άρπα-
ξε μιά πυροσβεστική σύριγγα, καΐ
μ* αυτήν έ'σβυσε την φωτία στόν διά¬
δρομο. Τό φτερό τής θύρας καιόταν
άκόμη. Πέρασε την, σύριγγα άπό ά-
νοιγμα στό σκ-άφος πού εΐχαν κάμει
οί φλόγες καί άδειασε δλο τό χημικά
ύγρό επάνω στίς φλόγε,ς τοθ ψτεροθ.
Τέλος κατόρθωσε νά φθάση στό πυ
ροβολεϊο.
Ό πυροβολητής "Ιγκλις ή"ταν ά¬
κόμη έκεϊ, άλλά εΐχε προετ«ιμαστή
γιά νά πηδήση καί εΤχε στρέψει τόν
θάλαμο στήν κατάλληλη θέση Ό-
ταν ό όπίσθιος πυροβολητής πρόκει-
ται νά εγκαταλείψη τό άεροπλάνο'
περιστρέφει τόν- θάλαμον ώς ότου οί1
χαλύβδινες θυρίδες, άπό τίς οποίες
βίσέρχεται καί έξέρχεται κανείς άπό
πυροβολεϊο, είναι, γυρισμένες δχι,
πρός τό έσωτερικό τοϋ σκάφους, άλ¬
λά πρός τα έξω δεξιά ή' άριστερά.
Καί τότε τίς άνοίγει καί πέφτει στά
κενό μέ τα νώτα πρός τα Ιξω. Αύτά
ζό ά 0 ί ό "Ιλ
ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝ£Ι
Καθαρά καί ξάστερα* μάς τα
ίπαν οί σύμμσχοι. Θάσάς στεί¬
λωμε λέει τρόφιμα, φαρμακευ-
τικά καί άλλα ειδή, άλλά μή
περιμένετε, πολλά, διότι έχομε
μεγάλη ελλειψι συγκοινωνια-
κών μέσων, έχτός δέ αύτοΰ άν-
τιμειτωπίζομε έπείγουσες άνάγ¬
κες νά έφοοιάζωμε τούς στρα-
τούς μας στά διάφορα μέτωπα
μέ τρόφιμα, πολεμοφόδια καί
άλλα ειδή.
Τό βλέπομε κι' εμείς δτι ό
πόλεμος είναι τώρα στή μεγα¬
λυτέρου τού έντασι, καί δτι αί
μεταφορικές άνάγκες των στρα-
τευμάτων, θά είναι άπειρες καί
άτελείωτες.
3δ προσπαθήσουν, λέγει, νά
κάμουν δτι είναι ανθρωπίνον
δυνατό, άλλά μάς συμβουλεύουν
νά έργασθοΰμε κι' εμείς νά κά¬
μωμε δσο τό δυνατό μεγαλβιτέ-
ρα παραγωγή.
Άς άκούσουν τα σοφάαΰτά
λόγια οί χωρικοί μας καί, μέ την
όρεξιν των νά άρχίσουν όουλειά
στά χωράφ%α, δουλειά στά δέν-
δρα, δουλειά στά όσπρια, δου¬
λειά στά λαχανικά.
Οί χωρικοί μας πρέπει νά. τό
καταλάβουνκαλά δτι ό πόλεμος
δέν έτελείωσε, καί' ουδείς είναι
δυνατό νά γνωρίζη πότε θά τε¬
λειώση, Παρ' δλας τάς διαφό¬
ρους ευχάς μας, καί έρριξωθεΐ-
σας πεποι^ήσεις περί προσ©-
χοΰξ,τερματισμοΰτοϋ πολέμου,
ουδόλως άποκλείεται νά παρα¬
ταθή επί πολύ άκόμη,, καί
χρειάζεται έργασία παραγωγι^
κή, ή δέ παραγωγή θά εξασφα¬
λίση πρώτα αύτούς τούτους
τούς χωρικούς.
Οί πρόγονοί μας ελεγαν μιά
φορά σέ παρόμοιες περισχάσεκς
«συν Άθηνφ- καί χείρα- κίνε*».
■"Εμείς άς ποΰμε τώρα «συν Αγ¬
γλία καί χείρα κίνει».
μ
έτοιμαζόταν νά
όλ
καί ό "Ινγκλιο
Τ
έτιμαζ 0μη γ
δταν τόν πρόλαβε ό Σμίτεν. ΕΤχε ά-'
νοίξει τίς θυρίδες καί τώρα δέν μπο-
ροθσε νά τίς κλείσει. ^αναφεύγει ό
Σμίτεν καί γυρνά μέ ένα ρ"αρύ πέλε-ι
κυ. Έσκυψβ άπό ένα ανοιγμα καί
ένώ τό πρόσωπό τού τό κτυποΰσε ό
άέρας δυνατά κατάφερε κτυπήματα
στίς θυρίδες ώς πού έκλεισεν. Ό "Ιν¬
γκλις τότε γύρισε τό πυροβολεϊο
μέ τό χειροκίνητο μηχάνημα ϊ^
ό ά
ταν τό άνοιγμα πού άφησαν^οΐ θυ¬
ρίδες άντίκρυοε τόσ%&^ος μπήκε
αύτάς στό άερο^ίί^ανο.
Κοί έν£>-βλα αύτά συμβαίναν στήν
τοθ άεροπλάνβο άλλες άβσρίες
ή μύτη τού, Ξαναχτυπήθη-
κε τό Ούέλινγκτον κι' ίνα κομμάτι
άβΐδας έβαλε φωτία στίς πυρολαμ
πίδες μέσα στό άριστερό φτερό.
ΟΙ ΗΡΩΤΚΟΙΝΕΚΡΟΙ
ΪΟ ΤΙΙΒΚΙ Ιί ΜΟΙΜΚ
ΤΩΝ εΚΤΕΛ_ΣΘ£ΝΤΩΝ
Την παρελθοθσαν Κυριακήν εγένε¬
το μνημόσυνον των έν Μοίραις Μεσ¬
σαράς έκτελεσθέντων υπό τοθ βαρ¬
βάρου κατακτητοθ. Παρέστησαν ά
Πρωτοσύγγελλος τής Ίερδς Μητρο¬
πόλεως Κρήτης κ Ψαλιδάκης, ό άν-
τιπρόσωπος τήςΈθνικής Κυβερνήσΐως
κ. Έμμ. Παπαδογιάνης, ό Στρ. Δι-
Οΐκητής κ. "Ανδρ. Νάθενας, Οί άρχη-
γοί Άνταρτικών σωμάτων κ. Έμμ.
Μπαντουβδς, Συν)χης κ. Ν. Πλεύρης,
Κ. Γ. Πετρακογιώργης, κ. Ξυλούρης,
Αντιπροσωπείαι των όργανώσεω'ν
Ε. Ο. Κ. καί Ε. Α. Μ. Ή προσέλευ¬
σις των κατοίκων δλων των χωρίων
τής Μεσσαράς ,'ύπΡ,μ^εν μεγαλυτέρα
πάοηςάλλης προηγουμένης Ούδέ-
άΛ,λοτε μέχρι σήμερον εγένετο
συγκέντρωσις των κατοίκων τής
Μεσσαράς.
Τοθ μνημοσύνου έχοροστάτησεν ό'
Πανοσιολογιώτατος Άρχιμανδρίτης
κ. Ψαλλιδάκης μεθ' ολοκλήρου τοθ
κλήρο» των πέριξ χωρίων καί των ή-
γουμέ-νων των Μονών Άπεζανβν, Ό
δηγητρίας, Βροντησίου καί Καλοβι-
ανής. Ωραίον λόγον έξεφώνησαν ό
Πρωτοσύγγβλλος κ Ψαλλιδάκης,
δ άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσε¬
ως καΐ πολλοΐ άλλοι έκ μέρους τής
ποτε
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 10.000·ΟΟ0
ΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Παρασκευή 2 Ν)βρ(ου 1944
ΑΗΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ ΧΩΡΑ
ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
(Διασκευασμένο αττό τό δμώνυμο κινη
• μοιτογραφικό 2ργο υπό ΜΗΝΛ ΚΛΙ
ΜΑΚΗ).
Γ.'
—"Οπου είναι ή άγάπη χωροΰν
τόσαι κι' άλλοι τόσοι1
Καί δταν τής ΓελΙτσας τής χάρι-
ζαν τΐποτε τα άδέλψια της, τότε πιά
ήταν πού ή νύφη της δέν εΐχε μάτια
νά την Ιδή:
—Καλά τής έ'λεγε, τ' άδέρφια σου
είναιτρελλά καί δέν ξέρουν τί κά
νούν. Έσΰ δμως δέν καταλαβαίνεις
πως δ,τι σοϋ δίνουν δέν πρέπει νά
τό δέχεσσι, γιατί τό άφαιρεΐς άπό
τής γυναϊκες τους καί τα παιδία
τους;
Άλλ' ή Γελίτσα έ'κανε' ύπομονή
καί σώπαινε. "Εως δτου μιά μερά
ή νύφη της, ή κακιά γυναϊκα τού
Παύλου, δέν βάσταξε, κατέβηκε κά-
τω στόν σταόλον δπου ήταν ή άγα
πημένη φοράδα τοΰ άνδρός της, την
έκτΰπησε μ'Ινα σουβλερό δργανο
στήν κοιλια, τής άνοιξε μιά πληγή
κι' επειτα πήγε κι' έΐφερε τόν όνδρα
της καί τοθ έδειξε την πληγή τού
ζώου:
—Δές καί θαύμασε τα Ιργα τής
προκομμένης τής άδελφή"ς*σου! Αυ¬
τή πλήγωσε τό ζώον γιά νά μέ έκδι
κηθή έπειδή τού εδινα μέ τό χέρι μου
κι' έτρωγε ζάχαρι! Την εΐδα μέ τα
μάτια μου!
Άλλ' ό άδελφός ήκουσε δύσπι-
στα κι' δταν ή άδελφή τού τοϋ ώρ·
κίσθηκε στόδνομά τού πώς αυτή δέν
εΐχε ίδέα άπό δσα τής έλεγε, την έ-
πίστευσε καί έθεώρησε λήξαν τό ζή-
τημα "Επέρασε λίγος καιρός καί ή
γυναΐκα τοΰ Παύλου εφαίνετο πιό ή-
συχη
Καί μιά μερά, σέ μιά τυφλή Ικρηξη
τοϋ πάθους της, δέν ήξευρε πάλι τί
έ'κανε. Κατέβηκε σάν μιά μέγαιρα
κάτω στόν κήπο, επλησίασε τό δέν-
δρον δπου ή*ταν δεμένο μέ μιά αλυσ-
σίδα άπό τό πόδι τό γεράκι πού έ-
παιρνε ό άνδρας της στό κυνήγι καί
τοϋ εκοψε τα πτερά γύρω άπό τόν
λαιμό. Καί πάλιν επεχείρησε νά ένο-
χοποιήστ) την Γελίτσα, καί πάλιν επα¬
νελήφθη ή ί'δια σκηνή μεταξύ των
δΰο άδελφών, καί πάλιν επείσθη ό
Παθλος είς τα λόγια τής αδελφής
τού, ποΰ τοϋ ώρκίσθηκε στό δνομά
τού πώς καλλίτερα εΐχε νά κόψουν
τό κεφάλι της, πσρά νά πάθη τρίχα
τοθ ά,δελφοϋ της καί νά τοΰ κάνη 6-
πωσδήποτε κακό. Κι' δταν επείσθη
πώς δέν μποροΰσε νά φθάση στόν
σκοπόν της, ή κακοθργα ή γυναΐκα
τοϋ Παύλου, ξύπνησε κι' έΌφαξε τό
ϊδιο τό παιδΐ της μέσα στή κούνια
τού καί τό αίματωμένο μαχαϊρι πή¬
γε καί τό εκρυψε κάτω άπό τό προ-
σκέφαλο τής ΓελΙτσας, πού έκοιμδ-
το άνύποπτος.
(Αυριον ή συνέχεια)
Ε. Ο. Κ. καί Ε. Α. Μ.
Στέφανοι κατετέθησαν περί τοΰς
200, έν οΐς της Κυβερνήσεως, Στρατ.
Διοικήσεως, Άνταρτικών Όμάδων,
Όργανώσεων, διαφόρων Κοινοτήτων
κ. λ. π.
Μετά τό μνημόσυνον, τα τμήματα
των Όργανώσεων Ε. Ο. Κ. καί Ε
Α. Μ. παρήλασαν άδελφωμένα καί
μέ έ'ξαλλον πατριωτικόν ενθουσια¬
σμόν, πρό των επισήμων, ζητωκραυ-
γάσαντα, υπέρ τής Πατρίδος, τής
Ελευθερίας καί των Σύμμαχον. Την
μεσημβρίαν παρετέθη υπό τής Κοινό¬
τητος Μοιρών πλούσιον γεϋμα είς δ
παρεκάθησαν υπέρ τούς 150 κεκλη-
μένοι. Τό άπόγευμα οί έπΐσημοι ε¬
πεσκέφθησαν τα χωρία Τυμπάκι καί
Αγίαν Γαλήνην, ΰπου έτυχον έξαι-
ρετικής περιποιήσεως καί φιλοξενΐας.
Την δέ επομένην επεσκέφθησαν τα
χωρία Βόρρους καί Πόμπηαν καί πα¬
ρεκάθησαν είς γεϋμα δοθέν υπό τής
Κοινότητος Πόμπηας. ΟΙ επισκέπται
έμειναν κατενθουσιασμένοι διά την
σύμπνοιαν καί τόν πατριωτισμόν τόν
οποίον συνήντησαν είς την Μεσσα¬
ράν τόσον μεταξΰ των δύο όρ^/ανώ-
σεων, δσον καί μεταξΰ δλων των κα-
τοίκων των χωρίων τής Μεσσαράς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλοϋνται άπαντες οί νυν διοτηροθν-
τες καφφεν&ΐα καφφετΐώλαι δπως προσέρ¬
χωνται κ«ί έγγράφοντσι είς τόν άνασυ-
σταθέντα Σύνδεσμον Καφφεπωλών Ηρα¬
κλείου είς τό καφφενείον τοθ κ. Έμμ. 'Αρ-
γυράκη (Καμαρακη) καθ" εκάστην.
ΟΙ μή έγγρβφησόμενοι θά χανουν πάν
εϋεργέτημα παρεχόμενον υπό τού Συν-
δέσμοιο.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Κατόπιν κοινής αποφάσεως των
Διευθυντών των ενταύθα εκδιδομέ¬
νων εφημερίδων, ή τιμή εκάστου φύλ-
λου άπό σήμερον όρίζεται είς 10.000.
ΟΟΟ δραχμάς.
Ή αύξησις αυτή ήτο άνοπόφευ-
κτος πρός κάλυψιν μέρους των έξό-
δων άτινα άπσιτεΐ σήμερον ή έκδο-
σις μιας καθημερινής εφημερίδος
Ή χδεσινή ήμέρα τοϋ κ.
ΤΤαπαδογιάννη
Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
κ. Παπαδογιάννης μετέβη χθές Τε¬
τάρτην είς τό Γυμνάσιον Θηλέων Η¬
ρακλείου δπου εΐχε συγκεντρωθή ο¬
λόκληρον τό Προσωπικόν δλων των
Έκπαιδευτηρίων Ηρακλείου, τής τε
μέσης κσί τής Στοιχειώδους έκπαιδεύ-
σεως, καί απηύθυνε χαιρετισμόν
πρός τόν Διοασκαλικόν^ Κόσμον έπ'
ιύκαιρία τής ενάρξεως τοΰ νέου Σχο-
λικοθ ετους, συστήσας δπως δλοι ά-
φοσιωθοΰν είς τό καθήκον, συνάμα
δέ δπως συντελέσουν είς την άνασύν-
θεσιν των Δημοσίων Ύπηρεσιών καί
την άνασυγκρότησιν τοθ Κράτους.
"Υπεσχέθη συνάμα δτι τό Κράτος
μετ" εύμενείσς αποβλέπει είς τόν ά-
ναξιοπαθοθντα, λόγω τοΰ πολέμου,
Δημοσιοθπαλληλικόν κόσμον, πλήν
δμως δέν πρέπει νά λησμονήται δτι
ό πόλεμος συνεχίζεται καί δτι ό έχ·
θρός φεύγων αφήκε παντοΰ έρείπια
καί καταστροφάς, τάς οποίας καλεί¬
ται ν' άνορθώση Κράτος οίκονομι-
κώς κατεστραμμένον. Έν συνεχεία
συνεζητήθησαν έκπαιδευτικά τίνα ζή
τήματα.
Αί διανομαΊ
τοΰ Έρυ9ροϋ ΣταυροΟ
Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος κ.
Παπαδογιάννης συνειργάσθη χθές
μετά τοϋ Άντιπροσώπου τοΰ Διε-
θνοθς Έρυθροϋ ΣταυροΟ κ. "Ενεγ-
κρεν παρ' ου έλαβε την διαβεβαίωσιν
δτι διετάχθησαν διανομαί ηύξημένων
μερίδων είς τάς πόλεις Ηρακλείου,
Ρεθύμνης καί Χανίων. ΆνεγνωρΙσθη
δτι έφ' όσον ό χρόνος τής αποστολάς
τροφίμων έκ μέρους των συμμάχων,
είναι έγγύς ή διανομή τροφίμων έκ
των άποθεμάτων τοΰ ΈρυθροΟ Σταυ¬
ροΟ δέον νά ένεργήταιείς εϋρυτέ-
ραν κλίμακα.
Ανακοίνωσις
τού κ. Παπαδογιάννη
Ό κ. Παπαδογιάννης ανεκοίνωσεν
έπισκεφθέντας αυτόν Δημοσιο-
γράφους τα εξής:
Κατά τρόπον πρωτοφανώς περίερ¬
γον δλαι αί διδασκάλισσαι των 'Ε-
παρχιών ώς καί πολλοΐ διδάσκαλοι
υπέβαλον αίτήσεις τοποθετήσεως ή
άποσπάσεώς των είς την πόλιν τοθ
Ηρακλείου, είς τρόπον ώστε εάν ήτο
τρόπος νά γίνουν δεκταί θά έ'πρεπε
νά κλείσουν δλα τα Σχολεΐα τής Ύ-
παΐθρου. Ύπάρχουν παραλλήλως καί
άλλαι πληροφορίαι καθ" άς πολλοί
έκ των έπαρχιών σπεύδουν νά έγκα-
τατασταθοΰν είς την πρωτεύουσαν
τοϋ ΝομοΟ.
Τό αρμόδιον Εποπτικόν Συμβού¬
λιον θ' άφεθή ελεύθερον νά κρίνη ά-
νεπηρεάστως τάς ύποβληθείσας α(·
τήσεις, άλλ' είναι άνάγκη νά κατα-
νοηθή δτι πρέπει δλοι νά τραπώμεν
κρός την ύπαιθρον διά την κθΕλλιέρ-
γειαν τής γής, διά την ανάπτυξιν τής
δενδροκομίος, διά την ανάπτυξιν τής
κτηνοτροφίας. Αύτό πρέπει νά είναι
τό ΆλΦα καί τό 'Ωμέγα των κατευ-
θύνσεων πού πρέπει &λοι ν' ακολου¬
θήσωμεν, εάν δέν θέλωμεν νά δυστυ-
χήση τό Έθνος. Ήδη μάλιστα όπότε
όπόλεμος συνβχίζεται ή προσπαθεία
μας πρέπει νά στραφή πρός την σπο-
ράν. Ξέρω δτι δέν ύπάρχει σπόρος
Θά κάμωμεν δτι είναι δυνατόν νά
ευρεθή δσος είναι δυνατόν. Συνιστώ
είς δλους νά. μείνωσι καί νηστικοΐ ά·
κόμε άπό ψωμί καί νά σπείρουν. Νά
σπείρουν παντοϋ καί τάς αυλάς ά-
κόμη, καί τάς γλάστρας άκόμη.
ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι·11 α
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
χρστών θερμώς τόν κ. Θεοχά-
ρη Χ. Παπαδάκη δια *Πν ευνενη τού χει-
ρβνομΐα νά τΐροσφέρη 100 ο**5*1, ρεβυθια
διά τό Νοσοκομείον τοθ Άντάρτσο,
Ή εύχαριστοθσα έπαροτΐή
ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ, ΖΩΗ Χ.
ΠΑΟΥ ΓΕΩΡ Γ ΒΣ
Το χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
'Αγγλικά Στρατεύματα εισήλθον είς Θεσ)νίκην.
Άπεκρούσθησαν Γερμανικαί έπιδέσεις.
ΕΛΛΑΣ: Βρεττανικαΐ Δυνάμεις ά-
πηλευθέρωσαν την Θεσσαλονίκην.
Χθές τό πρωί" εισήλθον οί περίπολοι
είς την πόλιν τάς οποίας ηκολούθουν
τα πρός την πρωτεύουσαν τής Μα
κεδονίας προελαύνοντα Βρεττανικά
στρατεύματα. Λεπτομέρειαι τής κα-
καλήψεως δέν εγνώσθησαν εισέτι.
Τηλεγραφήματα άναφέρουν δτι οί
Γερμανοί ύποχωροθντες διεξήγαγον
έκτεταμένας κατεδαφίσεις
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Σοβιετικά στρατεύ¬
ματα προελαύνοντα πρός την Βουδα-
πέστην κατέλαβον τό Κεσεσμέτς κα¬
τόπιν σκληρών μαχών αί οποίαι δι-
ήρκησαν 36 ώρας Άπεκρούσθησαν
σφοδραί Γερμανικαί άντεπιθέσεις
τής 24ης θωρακισμένης Μεραρχίας.
Νοτιοανατολικώς τής Βουδαπέστης
Ρωσσικαί Δυνάμεις κατέλαβον την
Βαγιασμίτσα. Νοτιώτερον προηλα-
σαν 20 χιλιόμετρα πρός την Βουδα-
πέστην κατά μήκος τοθ Δουνάβεως.
Συνελήφθησαν 15ΟΟ Γερμανοί αίχμά-
λωτοι καί ποσότητες λαφύρων. Είς
την βορειανατολικήν Ούγγαρίαν εκ-
καθαρίζεται τό εδαψος πλησίον τής
Τσεχοσλοβακικής μεθορίου.
ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥ Ι Α : Δυνάμεις τοθ
Τΐτο συνέλαβον 700 Γερμανοΰς αίχ-
μαλώτους τής 13ης Μεραρχίας των
ταγμάτων ςς είς την ανατολικήν
Βοσνίαν. Κατόπιν τής έπελθούσης
συμφωνίας μετσξΰ Τϊτο καί τοθ Πρω
θυπουργοθτής Γιουγκοσλαυΐας Σούμ
πάση σχηματίζεται κατ' αύτάς Κυ
βέρνησις Έθνικής Ενώσεως.
ΙΤΑΛΙΑ .· Ό Στρατηγός Αλεξάν¬
τερ εδήλωσε, δτι εντός 14 μηνών οί
όποΐοι διέρευσαν άπηλευθερώθη είς
την Ιταλίαν 2δαφος εκτάσεως 128
χιλ. τετραγωνικών χιλιομέτρων Οί
Γερμανοί άΐτώλεσαν είς την γραμ
μην Γουσταύου 114 χιλιάδας άνδρών.
Είς ουδεμίαν στιγμήν οί Σύμμαχοι
είχον τίποτε περισσότερον πλήν μι¬
κράς άριθμητικής ύπεροχής είπεν ό
Στρατηγός Αλεξάντερ. Ό κ. ΤΗντ£ν
έφθασε είς Ρώμην δπου έσχε συνο-
μιλίας μετά τοθ ΠρωθυπουργοΟ τής
"Ιταλίας κ. Μπονόμι.
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι-
κά στρατεύμαμα απεβιβάσθησαν είς
την Βααλ—Χέρεν.Ό λιμήν τοΰ Φλά-
σιγκ ευρίσκεται είς Συμμαχικάς χεί¬
ρας άπό τής πρωΐας τής χθές. "Αλ¬
λαι Συμμαχικαί Δυνάμεις προελαύ-
νουσαι επί τής ύψιστρώτου όδοϋ τής
Μπ,έβελαντ εισήλθον είς τό άνατολι-
κό'ν άκρον τής Βααλ—Χέρεν.Ή φρου-
ρά τής Βααλ—Χέρεν άποτελεΐται έκ
10.000 άνδρών Συμμαχικαί Δυνάμεις
διεπέρασαν είς Ντόλιν βορειοδυτι-
κώς τοθ στομίου τοθ Σκάλβιος κατα-
διώκσυσαι τα ΰπολλείματα τής 15ης
Γερμανικής Μεραρχίας ή όποία ΰπο-
χωρεΐ πρός τόν Μάς.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
Άγγλ,οαμερικανική 'Αεροπορία σφυ·
ροκοπεϊ μέ αμείωτον σφοδρότητα
την Γερμανίαν. Κατά τό παρελθόν
είκοσιτετράωρον έπλήγησαν ή Κολω-
νία, τό Όμπερχάουζεν, τό Γκάιζεν—
Κίρχεν, τό Χάμ, τό Κόμπλεντς καί τό
Βερολίνον.
Οί Σύμμαχοι βαδίζουν
πρός την Βολωνίαν
Είς τόν κεντρικόν τομέα τοΰ Ίτα-
λικοΰ μετώπου αί Συμμαχικαί Δυ¬
νάμεις ευρίσκονται 4 μίλλια άπό τής
Κεντρικής όδοΰ πρός την Βολωνίαν.
ανα»οΤνωσισ
Ή Στρατιωτική Διοίκησις ΝομοΟ
Ήρακλείρυ ανακοινοί, δτι τα διά
προγενεστέρας μου προκηρύξεως συγ
κεντρωθέντα εϊδη όουχισμοΰ κλινο-
στρωμνής καί πάσης φύσεως τοιού¬
των προερχομένων έκ των καταστρα¬
φέντων χωρίων Ανωγείων κλπ. υπό
των Κοινοτήτων ή τα ευρισκόμενα
ιτοιαΰτα είς χείρας οιουδήποτε εισέτι
θά παραδίδωνται είς επιτροπήν ά-
ποτελουμένην έκ των 1) Ιωάννου
Σμπώκου 2) Βασιλείου Καλλέργη, 3)
Έμμ. Χαιρέτου, καθ1 εκάστην άπό
τής 8—12 π. μ. ώρας καί άπό τής
3—6 μ. μ. είς αποθήκην κειμένην έ¬
ναντι οικίας δημοσιογράφου κ. Κα-
φετζάκη είς Χαμαμάκι, επί αποδείξει
Ή παράδοσις των κατεχομένων
παρ' οιουδήποτε έντός τής πόλεως
Ηρακλείου καί των προαστείων δέον
νά συντελεσθή τό βραδύτερον μέχρι
τής 15 άρχομένου μηνός, διά την α¬
νακούφισιν των σκληρώς δοκιμα-
σθέντων κατοίκων Γών χωρίων τού
των υπό τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ.
Ό Στρατ. Διοικητής Ν. Ηρακλείου
ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Άντ|ρχης Πεζ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πληροφορούμεθα δτι διάφορα ά-
τομα τα όπαΐα κατέχουν μεγάλας
ποσότητας τροφίμων καί άλλων εί-
δών πρώτης άνάγκης επί τή προό-
ψει έρευνων, φροντίζουν νά μετατω-
πίζούν είς διαφόρους συγγενικάς ή
φιλικάς των οικίας πρός παραπλάνη-
σιν των όργάνων Χωρ)κής.
Κατόπιν τής διαπιστώσεως ταύτης
δηλούμεν δτι, δχι μόνον οί κάτοχοι
άποκρυπτομένων εΐδών άλλά καί έ-
κεΐνοι οΐτινες παρέσχον την οικίαν
ή τό Κατάστημά των, ή" όπωσδήποτε
ύπεβοήθησαν άμέσως ή έμμέσως την
άπόκρυψιν, θά συλλαμβάνωνται καί
θά παραπέμπωνται είς τό Στρατοδι¬
κείον.
Ηράκλειον 2 Νοεμβρίου 1944.
Ό Διοικητής τής Διοικήσεως
ΕΜΜ. ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ
άν)χης.
Αφροδίο
ΕΜΜ.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ, ΓΕΩΡ. Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΤυπογραφίΙ»* ·»-
ίσια καί δεμαρτικά νοσήματα
ΙΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ
τΩραι έπισκέψεων 4—12 τι μ κβΐ 4—6
" * % Χυρτατσών 23 (παραπλιύρως
Γνώμης).
.____Α^ό
Ιτ
Έ6ομβαρδίσ9η
τό Όμπερχάουζεν
Έβομβαρδίσθη τό Όμπερχάουζεν
απέχον 50 χιλιόμετρα άπό τα Όλ-
λανδικά σύνορα.
Δώρον είς κ. Τσώρτσιλ
Είς τόν κ. Τσώρτσιλ έδωρήθη πα-
ρά τής Αϋστραλίας μία σημαια διά
τάς υπηρεσίας τού πρός την χώραν.
Διορισμός κ. Σοφούλη
Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις διώρισε
ώς αντιπρόσωπον της είς ΜέσηνΆνα
τολήν τόν κ. Έμμ. Σοφούλην δστις
καί θά άναχωρήστ) συντόμως διά
την θέσιν τού.
Άεροπορικός πόλεμος
30Ό ίπτάμενα φρούρια έβομβάρδι·
σαν τό Χάμ—Κόμπλεντς.
Καί πάλιν ή Κολωνία
Ή Κολωνία εδέχθη καί πάλιν τα
συγκεντρωτικά πλήγματα τής Συμ
μαχικης άεροπορίας.
'Απελευθέρωσις
τού Πετσάμο
Δι* ημερησίας διαταγάς τού ό
Στρατάρχης Στάλιν ανήγγειλε την
απελευθέρωσιν τής περιοχής τοθ Πε¬
τσάμο.
Προέ)σις 'Αμερικανών
Είς τάς Φιλιππίνας Άμερικανικαί
Δυνάμεις προελαύνουσαι έ'φθασαν
12 χιλ. άπό των άνατολικών άκτών
τής νήσου Λε'ΰτε.
ι στό £
> «λέον ε
τας ίνόπλ
^ Γίόρνιο
κρά την
αή κόσμον
,Ια στόν
«ΐρόνως ό ■
Λθί στόν κ
ΪΛάργανώβΐ
β τδν έλλην
«όν, Α όπο
Είς τήν_Ίταλίαν
Είς την Ιταλίαν ή 8η στρατιά έ-
σταθεροποίησε τό επί τοϋ ποταμοΰ
Ρίγκο προγεφύρωμά της.
Δηλώσεις κ. 'Ασκούτση
Ό 'Υπουργός τής Συγκοινωνίας κ.
Άσκούτσης εδήλωσεν δτι τόΓήτημα
τής έπισκευής τοθ συγκοινωνιακοΟ
δικτύου τής Ελλάδος θά απαιτήση
αρκετόν χρόνον.
Τό φράγμα τού Νανσύ
Κατεφέρθησαν 4 ίσχυρά πλήγμα¬
τα είς τό φράγμα τοϋ Νανσύ διά
βομ^Ον των 1000 τόνων. Τό φράγμα
έ'χει μηκος 500 ποδιών καί ΰψος 90—
100 ποδιών.
Κινεζική άεροπορική
δράσις
Κινέζοι άεροπόροι έβομβάρδισαν
την Ίαπωνικήν βάσιν τοΰ Ταψαμου-
σκΐνο,
Πρός Βουδαπέστην
Ισχυραί φάλαγγεςτής 4ης Ούκρα-
νίκης Στρατιδς συγκλίνουν πρός
Βουδαπέστην.
Δηλώσεις κ. Καλίνιν
Ό Πρόεδρος τής Ρώσσικής Κυ¬
βερνήσεως κ. Καλίνιν εδήλωσεν δτι
συντόμως θά συναντηθοθν οί ΡΔσ·
σοι — "Αγγλοι καί Άμερικανοί επί
Γερμανικοΰ έδάφους.
ι%> τού Λ
κ ηρί Έλ
3(0 άριστ ϊρ(
ι'άίοιελί)
Μ έλλην
Έτ3υθίσ9ησαν62 Ίαπω
νικά σκάφη
Ανεκοινώθη υπό τοϋ ΆμερικανικοΟ
ΙΥπουργείου των Ναυτικών δτι είς
τα ϋδατα των ΦιλιππΙνων εβυθίσθη-
σαν καί έβλάβησαν συνολικώς 62.
Ίαπωνικά σκάφη.
Επί συνεργασία
100 κάτοικοι τοΰ Λουξεμβούργου
πρόκειται νά δικασθοθν κατ'αύτάς
υπό τοθ Στρατοδικείου*ώς συνεργα-
σθέντας μετά «των Γερμανών.
60 χιλιόμετρα
Αί Ρωσσικαί [Δυνάμεις άπέχουν
νοτιανατολικώς τής Βουδαπέστης πε·
ρί τα 60 χιλιόμετρα.
ι μεγάλον
ι λαοθ, ηο
«Ι ι»! τρ
»? τα -άνι
«Λ μίλλ
ΦΑελευβ
ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Ή Κολωνία δέν ύπάρχει πλέον.
—Είς την Ιταλίαν κατελήφθη ή
Κασέτα 13 χιλμ άπό τής Βολωνίας.
—Την προσέχη Κυριακήν θά άνα-
κοινωθοθν τα αχέδια περί σταθερο-
ποιήσεως τής δραχμής.
—Ρωσσικαί δυνάμεις άπέχουν
χιλμ. άπό την Βουδαπέστην.
—Διαταγή τοθ Χίτλερ καλοΰντ
είς την ένεργόν υπηρεσίαν τοθ στ
τευματος καί οί 'μή άρτιμελεϊς Γ
μανοί.
—Τό άρχηγεΐον ττ]ς Γκεστάπο εί
την Δανίαν κατεστράφη υπό βομβ
διστικών Μοσκίτος.
—Είς τάς Φιλιππίνας Άμερικανι·
καί δυνάμεις άπέχουν 10 χιλμ. άπό
τής Δυτικής άκτής τής Λέυτε.
«
Μέγεθος Γραμματοσειράς