9765 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

123

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/3/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Σκέπτομαι ε'να πολιτικόν Σώμα συγκαλούμενον
υπό τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, εί δυνατόν,
επί τή βάσει τής άντιπροοωπεύοεως των κομμάτων
τό οποίον δέν θά εΐχε καμμίαν εξουσίαν καί δμως
θά έίετιλήρωνε τό ούσιώδες λειτούργημα ένίς Κοι-
νοβουλ'ου είς τό οποίον νά λέγωνται τα πρΛ~ μα-
τα στά φσνερά ώστε νά ξεθυμσίνη ό άτμός.
[Άπό τάς έν Αθήναις δηλώσεις τυθ Μάκ—Μιλλαν]
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
ΤΥΠ0ΓΡΑΦ. . 2_ο6
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΧ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 122
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Μαρτΐου 1945
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΛΧ. 20
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΧ ΪΥΝΤΑΗΕΟΙ
ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΨΕΜΜΑΤΑ
Άπό την Αθηναϊκήν συνάδελ¬
φον «Καθημερινήν» άναδημο-
σιεύομεν τό κάτωθι άρθρον:
Όλα τα χθεσινά φύλλα έθο-
ρυβήθησαν διότι ή εφημερίς των
κομμουνιστών έγραψε δτι θά
μάς κάψουν καί θά μδς σφά-
ξουν, δταν θά φύγουν οί "Αγ
γλοι. Ή άπειλή αυτή παρου-
σιάζει τούς έν Ελλάδι κομμου¬
νιστάς, πρώτον έτοΐμους νά
νά ξαναρχΐσουν τα ιδία καί,
δεύτερον, έλπίζοντας καί εύχο-
μένους νά φύγουν οί "Αγγλοι.
Αύτά, καί τό πρώτον καί τό
δεύτερον, είναι ψέμματα. ΟΙ
"Αγγλοι, διά λόγους Ιδικής
των ψυχοσυνθέσεως καί ιδικής
των πολιτικής, βοηθοθν τούς
κομμουνιστάς. Τούς έβοήθησαν
άπ' άρχής. Τούς ώπλισαν, τούς
έδωσαν χρήματα, τούς παρηκο¬
λούθησαν μαχομένους ποτέ ε¬
ναντίον των Γερμανών καί πάν
τοτε εναντίον τοθ "Εθνους...
Καί, δταν οί έαμΐται άρχι-
σαν νά σκοτώνουν άδιακρίτως
"Άγγλους καί /Έλληνας, αύ·
τοΐ έθύμωσαν μέν καί επήραν
τα δπλα, έπροστάτευσαν δ¬
μως έκ τοθ έμφανοθς τούς
Άρχηγούς τής Έπαναστάσε-
ως. Παραλλήλως πρός τάς κα
λωσύνας αύτάς των στρατιωτι*
κων καί πολιτικών "Αγγλων ά-
πέναντι τοθ Έάμ, κατέφθασαν
καί "Αγγλοι δημοσιογράφοι έ-
δώ χαΐ παρετάχθησαν δλοι κα-
τά τό πλείστον βοηθοΐ των.
Τούς επήγαινε τό Κράτος είς
τα πηγάδια δπου άνεσύροντο
οί Νεκροί; Οί Νεκροί άνεγνω-
ρίζοντο Έαμΐται. Παρηκολού
θουν των όμήρων την λιτανεί-
αν;.. Ή λιτανεία ήτο σκηνοθε·
σία τής Δεξιδς. Γιαιί τα εκσ-
μναν καί τα κάμνουν οί "Αγ¬
γλοι αϋτά; Τουτο είναι δικός
των λογαριασμός. ΑύτοΙ είναι
μεγάλοι, εχουν δύναμιν, γνω-
ρΐζουν δσα εμείς δέν γνωρί¬
ζομεν, Ιχουν έμπρός των προ-
βλήματα πάμπολλα, έμάς δέ
τούς "Ελληνας μάς συνδέουν
μαζί των αίσθήματα φιλίας,
θαυμασμοΟ καί εύγνωμοσύνης.
Τα αίσθήματα αύτά είναι τό
σον άληθινά καί μεγάλα, ώ¬
στε κατορθώνουν νά συγχω-
ροθν καί τα λάθη των. Μιά
φορά είτε λάθη των είναι, είτε
σοφΙαΊ, βέβαιον είναι ότι οί έν
Ελλάδι "Αγγλοι άριστερίζουν
μετά χαράς καί άριστερίζουν
άκόμη μετά την λεηλασίαν,
τό αΐμα, την δυναμΐτιδα. Δέν
είναι άλήθεια λοιπόν δτι έλ·
πίζουν καί εϋχονται οί κομ¬
μουνισταί νά φύγουν οί "Αγ
γλοι. Αύτά είναι ψέμματα.
Άλλ' άν φύγουν; ..
"Αν φύγουν οί "Αγγλοι, τό
τε οί Κομμουνισταί θά ευρεθούν
ε[ς θέσιν πολύ χειροτέραν καί
άπό εκείνην είς την οποίαν
ευρίσκονται σήμερον κσί άπό
εκείνην είς την όποιαν εύρισκον
το πρό τοθ πολέμου.
Ιδού διατί. Πρό τοθ πολέμου
τούς εΐχε βάλει δλους μαζί είς
£να κλουβΐ, χωρΐς Άγγλους,
χωρΐς τάνκς, χωρΐς πολυβόλα,
χωρίς νά σκοτώση κανένα των,
έ'νας άνθρωπος, ό Ύπουργός
τής Ασφαλείας, 6 Μανιαδά-
κης. Πρό τοθ πολέμου δέν τούς
έγνωρΐζαμεν τούς κομμουνι¬
στάς. Τόσον δέν τούς έγνωρί-
ζαμεν, όστε ό γράφων, ό ό
ποίος επί τέλους δέν έχει τό
δικαίωμα νά είνε ό άφελέστε·
ρος των Έλλήνων, ένόμιζε—
πρό τεσσάρων άκόμη μηνών —
δτι επρόκειτο περί μιας άκρας
άριστερδς μέ την οποίαν θά
ήτο ή συνεννόησις δυνατή, καί
εζήτησε άνοητότατα νάσυναντη
θή, μέ την ιδέαν δτι ημπορεί νά
προλάβτι την σύρραξιν, μέ τόν
κ. Σιάντον. Τότε άκόμη, πρό
τεσσάρων μηνών, κανείς άνθρω
πος, καμμιά απόδειξις, καμμία
αποκάλυψις μυστικών έγγρά
φων, τίποτε [απολύτως, δέν θά
ήμποροθσε νά πείση κανένα μας
περί τοθ τί έστί ό Έλλην Κομ
μουνισμός. Ελέγαμεν δλοι:
—Δέν βαρυέστε! Αύτά είναι
λόγια. "Αν έρθουν στά πράγμα
τα οί Άριστεροί, .θά ψηφίσουν
Νόμους εναντίον τοθ Κεφαλαί-
ου, θά κρατικοποιήσουν τάς με
γάλας βιομηχανίας καί τάς
Τραπέζας, θά παύση ό έ'νας νά
έχη, δέκα αύτοκίνητα καί ό άλ-
λος, ή κουτσός ή στραβός, νά
πηγαίνη καί κόθε άνθρωπος α¬
ναλόγως τής άξίας τού θά δου
λεύη. Στό τέλος...
Εύτυχώς δμως ήλθαν στά
πράγματα οί Άριστεροί. ΤΗλ-
θαν καί άπό Φλωρίνης μέχρι
Ταινάρου δέν όφησαν πέτρα
γιά πέτρα. "Εσφαξαν, έπριόνι-
σαν—πρόκειται περί λαιμών—
εβγαλαν μάτια, έσκόρπισαν έν-
τερα είς την λάσπην, έβίασαν
κορίτσια, τα επνιξαν επειτα, ε-
στησαν έμπρός είς όγρια έκτε-
λεστικά άποσπάσματα γέρον-
τας πού δέν ήμποροϋσαν οθτε
δρθιοι νά σταθοϋν, έ'καψαν κα·
λύβες, άνετίναξαν σπίτια, έκα¬
μαν, έκαμεν όΈλλην Κομμουνι
σμός δ,τι δέν. έκαμε κανείς πό
τέ, πουθενά. Ουτε είς την Κων-
σταντινούπολιν ό Μωάμεθ, οθ-
τε είς την Γαλλίαν ή τρομακτι-
κή Έπανάστασιο, ουτε είς την
Ρωσσίαν ή αίματηρά έπικράτη-
σις τοθ λαοθ.
Παρουσιάζει λοιπόν ό Έλλην
Κομμουνισμός τό εξής μειονέ-
κτημα, τοθ όποΐου τό μέγεθος
θά γνωρίση άμα φύγουν οί "Αγ
γλοι. Πρώτον, δτι ενθυμούμεθα
δλοι δτι τόν έτρομοκράτει άλ¬
λοτε Ενας άνθρωπος. Δεύτερον,
δτι τώρα είναι γνωστός:Τ1αρου
σιάσθη, έκαμεν ίμτφός μας γε¬
νικήν δοκιμήν, μάς εΐπε ποίος
είναι καί δέν πρόκειται νά κα
τορθώστ) ποτέ, οϋτε μέ λόγια
οΰτε μέ δήθεν άριστερισμούς
ουτε μέ λαίκά μέτωπα ουτε μέ
σοσιαλιστικά προγράμματα νά
μδς άπατήση. Γνωρίζομεν τώρα
δτι σφάζει, απλώς.
ΑΥΡΙΟΝ τό τέλος
ΒΟΥΛΓΑΡΙ» ΡΑΝΤΙ2ΜΛ
Γερμανικόν άεροπλάνον διήλ¬
θεν άνωθεν τής Ελλάδος καί
έρριψεν μερικά ζεύγη Βουλγά
ρων επί τοθ ΈλληνικοΟ έοά-
φους, ώς γράφουν αί Αθηναϊ¬
καί συνάδελφοι. Εύτυχώς συνε
λήφθησαν καί ή ταύτότητά των
έπιστοπθιήθη. Ή πράξις αυτή
ώς Γερμανική ενεργεια είναι
πολεμική πράξις άνευ παρεξη-
γήσεως. Οί Γερμανοί είναι έμ-
πόλεμοι μαζύ μας παρ' δλον
δτι εμείς τό έλησμονήσαμεν ή¬
δη καί ,,έχομεν ελευθέρους δχι
μόνον τούς γερμανοφίλους προ
δότας άλλά καΐ πολλοΐ-ς Γερ-
μανούς. Τουτο άφορα καΐ τό Ή
ράκλειον άκόμη. Τό νά θελή-
σουν δμως αύτοι νά μάς ραντί-
σουν μέ Βουλγάρους ύπάρχουν
δύο πράγματα. "Η τούς έστει-
λαν καθαρούς έχθρούς μέ δ¬
πλα καΐ δυναμίτεςγιά νά δρά-
σουν καταστρεπτικά μές τα 8-
λα, ή τούς έφερον κατόπιν αίτή
σεως γιά νά χρησιμοποιηθοθν
ώς έμπειρογνώμονες στάς πο-
λυωνύμους όργανώσεις μας.
Εϊθε νά είναι τό πρώτον διότι
τό δεύτερον σημαίνει δτι έξακο-
λουθοϋμεν νά στεκόμεθα στό
χεϊλος τής άβύσσου πού άπει-
λεϊ νά μδς καταπίη καί πρός
την όποιαν έφθάσαμεν μόνοι
μας, άλληλοωθούμενοι. Οί
Βούλγακοι τότε ήλθον μόνον
διά νά σαρμάσουν άπολαμβά
νοντες τό κατρακύλισμά μας.
Άς αφήσωμεν την άποψιν αύ
τή γιατί φέρνει ΐλιγγο. "Ας πά¬
ρωμεν την πρώτην. Έπεσαν ώς
έχθροί ώς σαμποτέρ καΐ ώς ά-
κάθαρτοι άνθρωποι. Γεννάται
καί γιά μάς καί γιά τούς Συμ-
μάχους μας τό έρώτημα: Πού
καί κατά τίνων τέλος πάντων
πολεμοθν οί Βούλγαροι: Ποΐοι
καί πόσοι σύμμαχοι καί άντίπα
λοι τούς χρησιμοποιοθν καί μέ
ποΐους αύτοι συνεργάζονται εί
λικρινέστερα; Έδώ χρειάζεται
τώρα ή διαφώτισις δχι πρός τα
κάτω άλλά πρός τα άνω καί ά
ριστερά. Τελευταία θεωροθνται
σύμμαχοι των συμμάχων μας
καί ιδία των έξ άνατολών. "Α-
τά ξέρουν οί ΣύμμαχοΙ
ΠΠΟ ΗΜΕΡΠΣ
ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΙΊ
ΟΙ ΔΟΕΙΛΟΓΟΙ
Ο
σον ίκανοποίησε τό κοινόν
αΐσθημα τής πόλεώς μας ή
σύλληψις καί κράτησις, ευθύς
μετά την άπομάκρυνσι των Γερ
μανών των δύο γνωστών γερμα
νοδούλων Έπιθεωρητών, άλλο
τόσο δυσηρέστησε την κοινήν
γνώμην ή έστω καί προσωρινή
άπόλυσίς των πρό ημερών, ά-
γνωστο γιά ποιούς λόγους.
Ή κοινωνία μας δμως μένει
κυριολεκτικώς κατάπληκτος τώ¬
ρα, πού πληροφορεΐται δτι κα¬
ταβάλλονται προσπάθειες νά
άποκατασταθοθν καί είς τάς θε
σεις των. Σάν νά μή συνέβη
δηλ. τίποτε.
Ήθελήσαμε νά μάθωμε πώς
συμβαίνε νά γίνεται καί σκέψις
έστω νά άθωωθοΰν προτοθ νά .
δικασθοθν πασΐγνωστοι δοσίλοΙ
γοι καί ^επληροφορήθημεν, δτι!
ό προϊστάμενος των Έπιθεωρη
Ιπερνά άπό τόν έλεγχο τής Γερ-
μανικής Κατοχής ο,τι πρέπει νά
γίνη στήν άλλη—την έλεύθερη
Κρήτη;Καί ποίος μπορεΐνά ίσχυ
ρισθή ότι δέν είναι βάσιμος ή
ύπόνοια, δτι ή ενεργεια τοθ
έν Χανίοις ΈπιθεωρητοΟ όφεί-
λεται είς υπόδειξιν καί αξίω¬
σιν των Γερμανών, πού ένδι-
αφέρονται φυσικά γιά τούς έ¬
δώ φΐλους των; Μήπως δέν
ξέρομεν άπό την πείραν μας,
8τι δπου κυριαρχοΰν οί Γερμα-
νοί οί ύπάλληλοι, πού δένέκτε
λοθν τάς επιθυμίας των, δέν
θ
μένουν οθτε στή θέσι των, οθ
τε στό σπίτι των, άλλά στή
φυλακή; Ημείς άπό την αφορ¬
μήν αυτήν συνιστώμεν είς τάς
Αρχάς την μεγαλυτέραν προ¬
σοχήν είς τό ζήτημα των δο·
σιλόγων. "Η απόλυσις, πότε
τοθ ενός καί πότε τόϋ άλλου
αποτελεί πρόκλησιν τής δημο¬
σίας
κάμη
γνώμης πού
δοσιλόγους
μπορεϊ νά
τούς .£>πε-
ρασπιστάς των δοσιλόγων.
ρμ ρ
των είς τα Χανιά εζήτησε άπό
τέ Υπουργείον την αποκατά¬
στασιν των ύποτακτικών τού,
διότι ή διαταγή τής συλλήψεώς
των δέν εδόθη... ίεραρχικώς.
Μά τα Χανιά, άν δέν άπα-
τώμεθα, ευρίσκονται άκόμη υπό
την Γερμανικήν Κατοχήν. Μέ
ποία λογική λοιπόν πρέπει νά
πρόν. Εάν οί σύμμαχοι αύτοι
μάς θεωροθν συμμάχους των άς
μδς δώσουν τό δικαΐωμα νά
λογαριαστοθμε μέ τούς συμ¬
μάχους των Βουλγάρους γιά νά
άπαλλάξωμε καί την 'Ελλάδα
καί την Βαλκανικήν άπό αυτήν
ραγε
μας;
Ύπάρχει
μιά ύπηρεσία πού
νά ευρίσκεται σ' επαφήν μέ αύ
τούς γιά νά τούς διαφωτίση; Ι¬
δού κύριοι διαφωτιστάδες των
νέων άρχών στάδιον δόξης λαμ
την γάγραιναν.
Αν πάλιν οί Βούλγαροι εί¬
ναι σύμμαχοι άνάγκης, τής
στιγμής θά ήτο καλόν νά κατευ
θύνωνται κατά τοϋ κοινοϋ έχ-
θροθ. Βεβαίως τούς προχθεσι-
νούς τούς έρριψεν άεροπλάνον
Γερμανικόν ή μέ σήματα γερμα
νικά έπομένως την ευθύνην την
έχει ό έχθρός μας, καί οί φίλοι
μας δέν εύθύνονται. Ημείς δ¬
μως παραπονούμεθα διότι οί
σύμμαχοΐ μας θεωροθν συμμά¬
χους των τοιούτους λαούς. Πώς
θά περνοθσαν δμως αύτοι άν
δέν συνελαμβάνωντο στήν Έλ-
λάδα, πού θά ζοϋσαν καί πώς
θά έτρέφοντο; Ποίος θά έφιλο-
ξενοϋσε Βουλγάρους καί Γερ
μανούς στό φτωχικό τού καί
θά τούς συνόδευε ώς τό σημεί¬
ον τής δράσεώς των; Ύπάρχουν
άραγε στήν Πατρίδα μας τοιαύ
της εκτάσεως πρόδότες; Τώρα
κάτιξέρομεν άπό αύτοι) τοθ εΓ-
δους τάς έπιχειρήσειςκαί γνωρί
ζομεν την αξίαν τών|όδηγών.Έ
πεσαν διά νά συναντήσουν ωρι¬
σμένους; Αύτοι πρέπει νά εύρε-
θοθν καί νά ριφθοθν άπό τό ά¬
εροπλάνον στό φιλικόν έδαφος
άλλά χωρΐς αλεξίπτωτον. Κιφ
Τί συμβαΐνει μέ τα μακαρό-
νια; Τό στάρι είναι 60 δρ.
Θέλετε νά βάλωμε δύο οκά¬
δες στάρι γιά μιά οκά μακα·
ρόνια; Ιδού 120 δρ. Γιατί δμως
220 πού ήταν πρό 4 ημερών;
Καΐ τό άκόμη χειρότερο: Γιατί
240 πού διατάσσει έξαφνα την
Παρασκευήν ή Άγορανομία,
γιά νά πωλούν οί μπακάλη-
δες 280;
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Λαμβάνομεν καί δημοσι¬
εύομεν την κάτωθι επιστολήν.
Κυριε Διευθυντά
Ή εφημερίς «Έλεύθερη Γνώ-
μη» είς προχθεσινόν της δημοσί
ευμα υπό τόν τίτλον «Πρωτότυ
πος Γυμνασιάρχης» άνέγραψεν
άνακριβείας καί άναληθείας,
βασισθεϊσα σύμφωνα μέ τόν
I-
σχυρισμόν της, είς καταγγελίας
καί διαμαρτυρίας γονέων καΐ
κηδεμόνων.
Πρός αποκατάστασιν τής ά
ληθείας δηλοθμεν τα κάτωθι:
"Ομάς μαθητριών μέ άμφιέ-
σεις Κρητικάς εδέχθη τή συγκα
ταθέση των γονέων των νά ψάλ
λη άσματα Κρητικά καί 'Εθνικά
καί νά χωρεύση χορούς Έλλη-
νικούς καί Κρητικούς είς τόν
δοθέντα υπό των έφέδρων άξιω
ματικών τής χωροφυλακής χο
ρόν, άνευ ίνασκήσεως βίας τι¬
νός. Τα επί πλέον γραφέντα ά-
ποτελοθν κατάφορον συκοφαν-
ντίαν, ήν ηδύνατο ή έν λόγω έ
φημερΐς νά αποφύγη άν ήλεγχε
την ακρίβειαν τής καταγγελίας.
Άλλ' ώς τονΐζομεν καί είς την
πρός την αυτήν εφημερίδα άπαν
τησίν μας, ήτις δέν εΐδε άκόμη
τό φώς τής δημοσιότητος άλλοι
λόγοι καΐ ούχι τό πρός τό σχο
λεΐον καΐ τάς μαθητρίας ένδια
φέρον της υπηγόρευσαν τό προ
αναφερθέν δημοσίευμα.
Ό Γυμνασιάρχης
ΣΤ. ΚΟΚΚ1ΝΑΚΗΣ
νά σδς είπω τό τί αίσθάνομαι.
Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν
δλα τα παιδία μου πού πέντ'
τώοσ υέ
λεύτεροι τώρα τή νιορτή σου έορτάζομ«/ αύτό τα- χ»ίΓν'σ.
Κι' άττ' τή χαρά μας, ξεχνοθμί τής οπτλαβιάς τόν τΐόνο.
Δυό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
Γτων.
Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί έμπορικά^-αϋμφ,^ρον/όρων έξαγωγέων
'ΤίΥν/ΛΙ Ι έΛίί*Λν# £ΐε* ΤλΠ Νλιι—.Π * ί-4 Ι ΤΤ ΛΛΛ"ίΤ — 1 *%»*-*■ Μ τΛι ' ΔΐΛ (/ν ΙΚι1.. ______"!_ —
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρώχ. 20
νικϊ-ϊ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΓΑΡΤΗ 21 ΜαρτΙου
ΤΟΙΧΙΚΑ ΝΕ Α
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκ; εκτέλεσιν διαταγής Ύπ.
Στρατιωτικών «περ{ καταρτισμού
πινάκων έγκληματιΰν πολέμου
(Ίταλών. Γερμανών, Βουλγάρων,
Αλβανόν) είς όσον τό δυνατόν
συντομώτερον χρόνον, διά νά δι
κΌσδώθΊ δπου δήποτε καί άν ευ¬
ρίσκονται κατόπιν συμφωνίας των
Ήνωμένων 'Εδνών, προσκαλοΰν·
ται άπασαι αί Πολιτικαί, Στρατιω¬
τικαί, ή Κοινωνικαί "Αρχαί οί ϋπάλ
ληλοι, οί ΤερεΤς, οί διδάσκαλοι
καΙ πάς έχων στοιχεΐα δι" άξΐοπο!
νους πράξεις,φόνους, έκτελέσεις
τραυματισμούς, κοκοποιήσεις, φυ
λακΐσεις, έκτσπισμούς, άπανδρώ-
πους μεταχεΐρΐσεις αίχμαλώτων
καΙ συλληφθέντων έν γένει, άδι-
κήματα στρεφόμενα κατά τής τι-
μής ^βιασμούς κλπ., άδικήματα
ατρεφόμενα κατά τής περιουσίας
μπρησμούς, λεηλασΐας, διαρπα-
γάς, ληστεΐας, έκβιασμούς, 5ημει>
σεκ; αγαθών, άγοροπωλησΐας,διε
ενεργείας μαύρης άγοράς, κλο-
πάς κλπ. είς βάρος άτόμων ή τσϋ
Κράτους ή οργανισμόν Δημοσίου
ή ίδιωτικοθ δικαίου ή νομικών προ
σώπων κλπ. νά καταγγείλωσιν
είς τάς πλησιεστέρας "Αστυνομι¬
κάς "Αρχάς άμέσως τούς τοιού
τους έγκληματίας.
ΑΙ Διοικήσεις, 'Υποδιοικήσεις,
καΙ σταδμοί Χωρ)κής δυνάμει τής
παρούσης άνακοινώσεως δέ
χωνται τάς σχετικάς μηνύσεις.
Έπ' αυτών 9ά διεξαχδή άνάκρι
σις συμφώνως πρός λεπτομερείς
όδηγίας αΐτινες κοινοποιηδήσον-
ται έν καιρώ.
Ό Στρ, Διοικητής Ηρακλείου
Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Συν)χης Πε!}ικοΟ
»
Ατακτος υποχώρησις Γερμαγών
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παρακαλοϋντρι οί πληρώ-
ίαντες μαθηταί διά την Αγ¬
γλικήν Σχολήν δπως διέλθωσιν
έκ τής εκθέσεως τοϋ Α Ι· 8
ίνα πληροφορηθοϋν είς ποίας
τάξεις έτοποθετήθησαν κα
ποίας ώρας θά παρακολουθή-
σουν τα μαθήματα κ.λ.π.
(Έκ τοϋ ΓραφεΙου Α-Ι-8-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό Διοικ. Συμβουλιον τοΟ Φ.
Σ.Η. έπιθυμόν νά βοηθήση
τα μέλη τού στήν αναχώρησιν
τους, γιά την συνέχισιν των
σπουδών τους, καλεΐ τούς σπου
δαστάς πού πρόκειταινά άναχω
ρήσουν, νά περνοθν άπό τάγρα
φεΐα τοΟ Συλλόγου δύο μέρες
τουλάχιστον πρΐν, γιά νά ίφο
διάζωνται μέ βεβαΐωσιν τής
φοιτητικής των ιδιότητος. Μέ
την βεβαίωσιν αυτήν θά γρά-
φωνται είς την κατάστασιν α¬
ναχωρήσεως δπως μδς εβεβαί¬
ωσε ή Ναυτική Διοίκησις πού
ευχαρίστως εδέχθη νά έξυπηρε
τήση, τούς'σπουδαστάς στήν α¬
ναχώρησιν τους.
Όσοι φοιτηταί γνωρΐζουν τα
άγγλικά καί ζητοθν έργασΐα
νά περάσουν άπό τα γραφεϊα
τοΟ Φ.Σ.Η. τό ταχύτερο γιά νά
ύποβάλουν τίς δηλώσεις τους
προκειμένου νά διορισθοθν διερ
μηνεΐς.
Τα γραφεΐα είναι άνοικτά
12—1 καθ* εκάστην.
(Έκ τοΟ γραφείου)
ΘΕΑΜΑΤΑ
ΗΠΕΚΤΡΠ
Σήμερον. Μόνον άπογευματινή ώ-
ρα 6 30 «ΛΟ'ΓΖΑ» ή άθάνα
τσ οπερα τοϋ Γουσταύου Σάρπαν-
τικ μέ την ΓΚΡΕΤΣ ΜΟΥΡ.
Την Πέμπτην: Άνήσυχα Νειβτα
_ΙΝΕ
Σήμερον £νσ! συγκλονιστικό καί
άγωνιώδες Εργον "δ «Ζωντανός ν£.
κρός» μέ τόν γΐγαντα τής δραρια-
τικής τέχτης Στετιανέκ. Καθ" εκά¬
στην δύο παραστάσεις 5—7 καί
7-9.
Την Δευτέραν: «ΡΐΓΚΟΛΕΤΟ·.
"Εργον ανώτερον πάσης περιγρα¬
φήν
Δ1ΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Φ. Σ. Η.
Την Πέμπτη 22—3—45 στίς
διαλέξεις μαθήματα τοΟ Φοιτ
Συλλόγου πού γίνονται στό
Μουσεΐο, θά μιλήση στίς 5,30
ακριβώς ό Νομομηχανικός κ.
Κώστας Λασσηθιωτάκης μέ θέ-
μα «Προσωκρατική καί Σωκρα
τική ΦιλοσοφΙα.»
Ή εϊσοδος είνε ελεύθερη.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Κατόπιν νομΐμου αίτήσεως
τό Διοικητικόν Συμβούλιον κα¬
λεΐ τόν Δικηγορικόν Σύλλογον
Ηρακλείου είς έκτακτον συνε
δρΐασιν έν τώ άκροατηρίω τοΟ
Πρωτοδικείου την 23ην ΜαρτΙ-
ου 1945 ημέραν τής εβδομάδος
Παρασκευήν καί ώραν 2 μ.μ.
πρός συζήτησιν των εξής θεμά-
των:
1) Έπαγγελματικής συνεργα
οίας. 2) Προτάσεως εκκαθαρί¬
σεως των δικηγόρων καί 3) Έ-
πισιστικοΰ καϊ οίκονομικοϋ αυ¬
τών ζητήματος.
Εάν οέν επιτευχθή άπαρτΐα
ή συνεδρίασις θά γίνη, την 30ήν
Μαρτίου Ιδίαν ημέραν καί ώ¬
ραν.
ΕνΉρακλείω τή 15Μ)τίου1944
Ό πρόεδρος τοΟ Συλλόγου
Έμμαν. Ι. Μελισσείδης
ΚΟΙΝΟΝ Ι ΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή δνίς Ελένη
Κολιαράκη καί ό κ. Έμμ. Έργαζά-
κης έβάπτισαν τό κρριτσάκη κ. Εύ
σταθίου Καβρουδάκη «ίς Κάτω 'Α-
σΐτες ανομάσαντες αύτό Ειρήνην.
Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ¬
ριακήν ετελέσθησαν είς "Ασήμι οί
γάμοι τοθ κ. Νικ. Τσικνάκη μετά
τής δίδος Κλεονίκης Καλιτσουνά-
κη. Παρ^νυμφος παρέστη ό κ. Αγ
γελος Άγγελιδάκης Πρόεδρος Κοι
νότητος Άσήμι.
Ε. Π.
Σήμερον ώρα 7 μ. μ. είς τό
ΝΤΟΡΕ τιμητική χοροεσπερίς
τής όρχήστρας.
'ΗΑΕΚΡΑ'
ΜΙΗ ΗΠΟΓΕΥΜηΤΙΓΗ
ΑΟΥΙΖΑ
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:— Είς τό
τρίγωνον Ρήνου—Σάαρ -Μοζέλ-
λα οί Γερμανοί ύποχωροΰν άτά-
κτως. Άμερικανικά τάνκς τούς
καταδιώκουν συνεχώς. Χδές ή
τακτική άεροπορία ενήργησε 7
χιλιάδας έξορμήσεις.
Δυνάμεις τής 3ης · στρατιάς
κατευδυνόμεναι πρός νότον συ·
νηντήδησαν μέ άλλας προελαυ-
νούσας δυνάμεις ανατολικώς
τοϋ Σάαρ καΙ περΐεκύκλωσαν 2
χιλ. Γερμανούς. Οί Σύμμαχοι έκυ
ρΐσαν τό Μπάν Κρόϊτσνα καί τό
Μπίνγκεν καί είνε τώρα κύριοι
ολοκλήρου τής δυτικής δχδής
τοϋ Ρήνου άπό τού Νιμπέγκεν
μέχρι τοϋ ΜπΙγκεν καΙ άπέχουν
20 χιλ. άπό τού Μάϊντς.
Νοτιώτερον ή 7η στρατιά προ-
Ή Ισπανία 9ά κη¬
ρύξη τόν πόλεμον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.—
Άνταποκριτής τοϋ Πρακτορείου
Ρώυτερ τηλεγραφεΐ έκ Μαδρί¬
της δτι ή Ισπανία πιθανώς νά
κηρύξη, τόν πόλεμον τής Ία-
πωνίας υπό τό πρόσχημα τής
άγανακτήσεως τοϋ Ίσπανικοϋ
λαοϋ διά τάς όμοιότητας πού
διέπραξαν οί Ίάπωνες είς τάς
Φιλιππίνας κατά των Ίσπα-
νών.
Ό Διπλωματικάς άνταποκρι¬
τής των «Τάϊμς» γράφει δτι ή
Ισπανία πιθανόν νά προβή
είς την πράξιν αυτήν διά νά κερ
δΐση την εϋνοιαν τής Άμερι-
κής. Τό υπουργείον των Εξω¬
τερικών των Ήνωμένων Πολι-
τειών δέν θά έπηρεαθή διότι τώ¬
ρα ή Ίαπωνία άντιμετωπίζει
την καταστροφήν.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 20 ΜαρτΙου.—Ύπε-
γράφημεταξύ τής ΟΥΝΡΑ καΙ τής
'Αγροτικής Τραπέζης- σύμβασις
διά την άνοικοδόμησιν των έκ
των βομβαρδισμών καταστραφη-
σών Έλλην, πόλεων.
Τό έργον τής άνοικοδομήσε
ως προβλέπεται ότι δα διαρκέση
επί μακρόν καί δα συντελεσδή
επί τή 6άση σχεδίων τα όποΐα δα
έπεξεργασδΓ) είδική ύπηρεσία τής
Τραπέζης.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθίσταται γνωστόν είς τόν έμ
πορικόν κόσμον τής πόλεως καί
παντός ένδιαφερομένου ότι ό σύλ
λογος φορτοεκφορτωτών πόλεως
άναλαμβάνει την τακτικήν καί ά-
πρόσκοπτον εκτέλεσιν πάσης ερ¬
γασίας φορτοεκφορτώσεως όπου-
δήποτε έντός τής πόλεως.
Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά
τηλεφωνοΰν είς τό άριθμ. τηλεφώ
νού 524.
(Έκ τοϋ Γραφείου)
ΘΕΑΤΡΟΝ »ΗΛΕΚΤΡΑ* Σή-
.ιερόν. 2.30 μ.μ. καί 9 μ. μ. «Ο
ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ*.
ελαύνει πέραν τής μεδορίου τοϋ
Παλατινάτου. Γαλλικά στρατεύ-
ματα μάχονται τώρα επί γερμανι
κου έδάφους.
Τό προγεφύρωμα τοϋ Ρεμάγ-
κεν έπεξετάδη καΙ κατελήφδη
τό Όμπερ Κάσσελ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:—Τα
τελευταία Γερμανικά όχυρά επί
τού Όντερ ανατολικώς τού Βε-
ρολίνου καταρρέουν. ΟΙ Γερμα-
νοΙ στέλνουν εύσπευσμένως ένι
σχύσεις καΙ ένδυναμώνουν τάς ό-
χυρώσεις. Τηλεγραφήματα δμως
έκ τοϋ μετώπου άναφέρουν ότι
οί Ρύσσοι προχωροΰν σταδερώς.
Είς την "Ανατολικήν Πρωσσίαν
κατελήφδησαν καί νέαι δέσας η
δέ περιοχή ή εύρισκομένη είς χεϊ
ρας των Γερμανών καλύπτεται υ¬
πό πυρκαϊάς πού προεκάλεσεν
ή Σοόιετική ά€ροπορ(α. Σοβιετι-
κά άεροπλάνα έβομθάρδισαν καΙ
πάλιν τό Ντάντσιγκ.
Είς τό Μπρεσλάου οί Ρώσσοι
μάχονται διά την κατάληξιν τού
σταδμοΰ έμπορευμάτων καΙ των
έργοστασΐων κ:νητήρωνάεροπλά
νων Γιοϋγκερς, μέρος των οποί¬
ων περιήλθε είς Ρωσσΐκάς χείρας.
Κατά την κατάληψιν τοϋ Κόλ·
μεργκ αί Γερμανικαί απώλειαι ά-
νήλδον είς 6 χιλ. αίχμαλώτους
καΙ 8 χιλ. νεκροϋς. Μεταξύ των
λαφύρων συμπεριλαμβάνονται
καΙ40 άρματα μάΧης.
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ:—Άεροπλά¬
να έξ άεροπλανοφόρων έβομβάρ
δισαν καΐπάλιν την ΊαπωνΙαν.Κύρι
οί στόχοιύπήρξαν τόΚόμπε-Φσϋρε
» *»* »** »» /Μ*
ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου. -
Είς την Κολωνίαν ή Στρατιωτι-
κή Διοίκησις ευρίσκεται έν πλή
ρει δράσει. Χθές έδικάζετο ε
νας Γερμανός τροχιοδρομικός
διότι εΐχε κόψει συμμαχικά κα
λώδια. Ένας Γερμανοεβραΐος
καταζητούμενος 9 χρόνια υπό
τής Γκεστάπο ανέλαβε Στρατιω
τικός Διοικητής Κολωνίας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.—
Μεταδίδεται έκ Στοκχόλμης δτι
ό Χίτλερ συνέστησε είδικά δικα
στήρια διά τα στρατιωτικά πα-
ραπτώματα. Ό ΐδιος ό Χίτλερ
προεδρεύει τοϋ δικαστηρίου α')
τού.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.—
Εγνώσθη τώρα 6τι πολλά έκ
των Συμμαχικον άεροπλάνων
πού βομβαρδίζουν την ■ Γβρμα-
νίαν, άπογειοθνται άπό άβρο
δράμια επί ΓερμανικοΟ έδάφους.
"Ενα έξ αυτών άπέχει μόνον 47
λεπτά άπό τό Βερβλΐνον.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαρτίου. —Αί
ΓαλλικαΙ προτάσεις περί τρο¬
ποποιήσεως τής συσκέψεως τοΟ
Άγίου Φραγκίσκου θά έγκρι
θοόν κατά τό προσεχές Υπουρ
γικόν Συμβούλιον.
Αί εκλογαί
είς την φιλανδίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.—
Είς την ΦινλανδΙαν εγένετο
χθές ή κατανομή των έδρών.
Οί |Σοσι«λδημοκρατικοί κατέ¬
λαβον 52 Εδρας. ό Δημοκρα¬
τικάς σύνδεσμος,ό οποίος πε-
ριλαμβάνει Κομμουνιστάς καί
άριστερά στοιχεΐα 49 καί τό
Κόμμα τοΟ Κέντρου μέ τό Κόμ
μα των Συντηρητικών 89. Ό
Φινλανδός ύπουργός Κέκονεν
ομιλών χθές ετόνισεν την ση
μασίαν των ελευθέραν έκλο·
γών ειπών δτι αύτό σημαΐνει
πώς αί Μεγάλαι .δυνάμεις σέ-
βονται τάς ελευθερίας των μι·
κρών.
Ο ύποβρυχιακός
πόλεμος
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.—
Τό υπουργείον των Ναυτικών
των Ήνωμένων Πολιτειών έξέ·
δωσε ανακοίνωσιν δτι άλλα
15 Ίβπωνικά σκάφη, συμπερι¬
λαμβανομένων [3 άντιτορπιλλι-
κών καί 2 πλοίων συνοδεΐσς,
έβυθίσθησαν υπό αμερικανικόν
ύποβρυχίων. Ούτω ό άριθμός
των υπό ύποβρυχίων βυθι¬
σθέντων Ίαπωνικών σκαφων
άνήλθε είς 1072.
Οί 'Αμερικανοί
είς τάς Φιλιππίνας
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαρτίου.-
Άνακοινωθέν εκδοθέν έκ τοϋ
ΣτρατηγεΙου τοθ Μάκ "Αρθθυρ
άναφέρει δτι άμερικανικοί δυ¬
νάμεις απεβιβάσθησαν επί της
νήσου Πανάϊ, μεταξύ Νεγκρός
καί Μιντόρο. "Η άπόβασις ε¬
γένετο βίς την νοτίαν άκτήν
τής νήσου, 14 χιλιόμετρα ίκ
τής πρωτευούσης.
Συνομιλίαι
Στάλιν—Μπένες
ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαρτίου.—Ό
•Στρατάρχης Στάλιν εδέχθη τόν
πρόεδρον τής Τσεχοσλοβακίας
Δρα Μπένες είς συνομιλίαν.Οΰ-
τος ευρίσκεται είς Μόσχαν προ
κειμένου νά μεταβή είς Τσεχο-
σλοβακίαν. Κατά την συνομι·
λίαν τού παρευρίσκετο καί ό
ύΓτουργός των Εξωτερικών τής
Ρωσσίας κ. Μολότωφ. Οδτος
συνομίλησε μέ τόν υπουργόν
των "Εξωτερικών τής Τσεχοσλο
βακίας κ. Μάζαρικ.
Έπίσης ό Στρατάρχης Στάλιν
συνομίλησε χθές μέ τόν Γάλλον
πρεσβευτήν στρατηγόν ΚατροΟ.
ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Μόλις πληροφορούμεθα ότι κατά
την μάχην τής περιοχής Χανίων
μεταξύ Άνταρτών καί Γερμανών,
εφονεύθησαν 2 Γερμανοί καί ε¬
τραυματίσθησαν βαρέως 8.
Οί άντάρταΛ μας δέν είχον ου¬
δεμίαν απώλειαν.
Ό Αγών έληξε καί οί Γερμα¬
νοί άπεσύρθησαν είς τάς άρχικάς
των θέσεις κατόπιν πιέσεως των
άνταρτών,
Μέγεθος Γραμματοσειράς