9762 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

122

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/3/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Οί κομμουνισταί τής πόλεώς μας γυρεύοντας πιστο-
πβιητικα καλής διαγωγής ενόμισαν ότι ρύρήκαν έ'-
να πρώτης τάξεως είς την διαβεβαίωσιν τής «Νίκης»
ότι εκινήθησαν κ«τά την διάρκειαν τής Κατοχή-. |Λη·
σμονοΰν -ίμως ότι εκλήθησαν κατ τής Ελλάδος ααζί
μέ τούς Βουλγάρους Καί θαρροϋν ότι τό λησμονεΐ
καί ό ά'λλος κόσμος. !Απατώνται. |
ΓΡΑΦΕΙΑ!ηΑ.ΑΓ..ΜΗΝΑ
.Ι Κ Η Δ γτΜ Ο Κ ΡΛ Τ Ην Η 'ΕΨ Η Μ Ε Ρ ΙΣ
ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΙ
ΠΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β" ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 122
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαριου 1945
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ-.ΛΡΑΧ. 20
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ ΪΥΝΤΑ8ΕΟΣ
ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Μ ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ «Α ΜΡΙΙΗΙΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
^Κατόπιν τής δημοσιευθεΐσης
άνοικτής έπιστολής τού Προέ
δρου Γ. Σ. ' Ηρακλείου κ. Γ
Βαρούχα καί τής άνακοινώσε
ως ύττσεπιτροπής Ηρακλείου
Ε. Ε. Σουλπανίνας, έπληροφσ
•ρήθησαν οί δυστυχεΐς σταφιδο
■ παραγωγοί τοϋ νομοθ μας καί
μαζί μ' αύτούς καί βλος ό λοι
κόσμος, την δυσμενή τρο
η ο έ
μ η μή ρ
πήν την οποίαν έλαβε τό ζήτη
μα τής πωλήσεως τοθ άποθέ-
ματος σταφίδος. Τό ζήτημα
τοθτο δεν άφορά μόνον μίαν
δεινοπαθοθσαν τάξιν παραγω
γών άλλά καί ολόκληρον την
κοινωνίαν.
ΕΤναι -πραγματικώς άποκαρ
διωτικόν διά τόν δυσπραγοθν-
τα στ&φιδοπαραγωγικόν Κό
σμόν, ό οποίος καθ" δλην την
διάρκειαν τής Γερμανικής κατο
χής εδέχθη άλλεπάλληλα τα
πλήγματα των διαφόρων έκ
μεταλλευτώνκαί τα υπέστη αγ
γογύστως, διότι προήρχοντο έκ
τής συνεργασΐας των έχθρών
μας, των Γερμανών κατακτη
των, εναντίον των οποίων θέν
ηδύνατο τότε νά αντιδράση.
Σήμερον δμως όπότε ό ήλιος
τής ελευθερίας φωτίζει διά-
πλατα, έκτός έλαχίστου τμή-
• ματος, την Ελληνικήν Έπι-
κράτειαν,
άνθρωποι
δέν επετρέπετο οί
τοθ σκότους καί
τής μαύρης άγοράς νά άφε·
θοθν άνενόχλητοι δπως συνβ-
χΐσουν τό καταστρεπτικόν έρ¬
γον των, έκμεταλλευόμενοι την
δυστυχίαν τοθ ΛαοΟ.
Είναι γνωσταί αί μέθοδοι αί
έφαρμοσθεΐσαι κατά την μαύ
ρην εποχήν τής δουλεΐας, μ«
αντικείμενον πάντοτε τώ προι'-
όν τής εργασίας τοθ ΛαοΟ
καί εΐδικώς την σταφίδα. Ή
σουλτανΐνα δέν ηδύνατο τότε
■ νά έξαχθή είς τό εξωτερικόν,
άλλά είτε ήγοράζετο είς έξευ·
τελιστικάς τιμάς υπό των Γερ¬
μανών, υπό την εγκληματικήν
' αδιαφορίαν τού κράτους, είτε
μετεφέρετο είς τό εσωτερικόν,
κατόπιν άδειών άκριβά πλη-
ρονομένων είς τούς άνταξί
ούς 'έκ—ροσώκους «τής νέας
■·τ*ξβως"~ροτγμάιων». Όλοι β-
"κέρδιζον άπό τό προϊόν τουτο.
Οί έμποροι, οί οποίον κατά τό
Ίι»τλ8ΐστον, οθτε κάν ήσαν ίμ-
χΐϊοροι-σταφίδος. Οί Γερμανοί
"κου έτιωλοϋσαν τάς αδείας έ-
*■ ξατνωγής. Οί προσφέροντες υ¬
πηρεσίας είς τόν εχθρόν, λαμ¬
βάνοντες ώς αμοιβήν τής άνο-
σΐου των πράξεως την άδειαν
"έξαγωγής. Οί μασραγορίτοι
πού έτοποθετοθσαν τα άθεμί·
' τως κερ6ηθέντα χρήματα είς
τό εύτελές τότε προϊόν τής στα
φίδος Καί μόνον ό πτωχός στα
φιδοπαραγωγός, καθ' δλη
ταύτην την δύσκολον έποχή
τής σκλαβιας καί εκμεταλλεύ¬
σεως, βλέπων τό κατάντημα
τοθ προίόντος των μακροχρο-
νίων μόχθων τού, διά νά δυνη¬
θή νά συντήρησιν την πολυμελή
τού οικογένειαν, έγκατέλειπε
την καλλιέργειαν τοθ εύγενούς
τιροιόντος τής αμπέλου, έπώ
λει τα έργαλεΐα τού καί έστρέ
φετο πρός άλλας, κατά τό
δυνατόν, παρεμφερεΐς καλλι
εργείας, διά
μόνον ολίγα
νά έξοικονομίση
ψυχία. Έδυστύ-
χισε καίύΐϊέφερε, καθ' δν χρό¬
νον οί άλλοι, εύτυχώς οί ο
λίγοι, έθησαύριζον καί εύημε-
ροθσαν έκμ€ταλλ£υόμενοι την
εί τού. ^Εΐιέρίμενεν ο·
μως πάντοτε καρτερικώς την
ποθητήν ημέραν τής απελευ¬
θερώσεως, όπότε ήλπιζεν δτι
θά έπανήρχοντο καί δι' αυτόν
καλύτεραι ημέραι, διά νά δυ¬
νηθή νά πωλήση τό ελάχιστον
άπομένον είς χείρας τού άπό-
θεμα είς τιμάς ουγχρονισμέ
νας καί θεμιτάς.
Τέλος ή περιπόθητος αυτή ή
μερά έφθασε. Οί Γερμανοί πρό
τετραμήνου έγκατέλειψαν την
Ελλάδα καί άπό τα χείλη τοθ
ΠρωθυπουργυΟ τής χώρας ε¬
πληροφορήθημεν ότι πρόκειται
νά λειτουργήστ) τό Κρατος, ώς
Κράτος δικαίου.
Τότε καί οί δυστυχεΐς σταφι
δοπαραγωγοί συνήλθον, έξέλε-
ξαν επιτροπήν καί τής άνέθε
σαν μεταξύ άλλων καί την πώ¬
λησιν τής σταφίδος των.'Η έπι-
τροπή άπηυθύνθη μόνον πρός
τούς 'Άγγλους συμμάχους καί
προστάτας μας, έφ' δσον, ελ¬
λείψει μεταφορικών μέσων, δέν
ήτο δυνατόν νά επιτευχθή άλ¬
λοθεν ή διάθεσις τοθ προίόν¬
τος. Ή προσφορά τοθ ύπόΐρχον
τος άποθέματος σταφίδος εγέ¬
νετο νομιμοτΰπως υπό τώνάρ
μοδίων όργανισμών την 4ην
ΊανουαρΙου έ. έ. "Εκτοτε δέν
παρελείπομεν ευκαιρίαν νά μή
άνακινήσωμεν τό ζήτημα, άλ¬
λοτε μεταβαίνοντες είς την
συμμαχικήν Υπηρεσίαν Έμ—
Έλ, άλλοτε έπικαλούμενοι την
βοήθειαν καί την μεσολάβησίν
τοθ τότε ΚυβερνητικοΟ Άντι-
προσώπου καί προφορικώς καί
εγγράφως δι'ύπομνημάτων πρός
τούς άφικνομένους ύψηλούς έ-
πεσκέπτας μας. Έπειδή ή ζή
τηθεΐσα τιμή διά τής πρθσφο-
ράς, καίτοι άνάλογος πρός τόν
τιμάριθμον, εφάνη ύπερβολική,
εδηλώσαμεν ότι είμεθα πρόθυ
μοί νά συμμορφωθώμεν πρός
τάς τιμάς τής διεθνοθς άγο¬
ράς. Μετάδέ Την τελευταίανπτώ
σιν των τιμών τής άγορ&ς καί
είς κατωτέρα έπίπεδα άκόμη.
Μετά την επιστροφήν τοθ Ύ-.
πουργοθ ΓενικοΟ Διοικητοΰ Κρή
της κ. Βολουδάκη, λίαν προθύ
μως προσφερθέντος νά μας έξυ
πηρετήση, δπερ καί έπραξεν, ε¬
πληροφορήθημεν δτι ή Κυβέρνη
σις ανέλαβε τό ζήτημα καί δτι
δέν έπρεπε νά προβώμεν είς
άλλην ενέργειαν, δεδομένου δτι
έντός τό πολύ 15 ημερών θά έ-
λύετο τουτο.
Πράγματι ή λύσις ήρχισε νά
δίδεται, άλλά κατά τρόπον α¬
προσδόκητον.
Οί άνθρωποι τής μαύρης άγο
ρϊς, οί έπωφεληθέντες τής έχ·
Θρικής κατο^ής ι&ιά- νά'έκμεταλ
λευθοθν την δυστυχίαν τού λα
ου, άντί νά εισέλθουν είς τάς
φυλακάς "ίνα δώσουν, λόγον
των πράξεών των, πληροφορού¬
μεθα δτι εξήλθον πρό ολίγων
ημερών άπό τα γραφεΐα Συμ-
μαχικής Άγγλικής Υπηρεσίας
έν Αθήναις μέ μίαν παραγγε
λίαν 900 τόννων σουλανίνας*, έξ
ής 600 τόννοι έκ Κρήτης.
Δέν προτιθέμεθα νά άποδώ-
σωμεν ευθύνας είς την έν λόγω
Αγγλικήν "Υπηρεσίαν, διότι
δέν γνωρίζει τα πρόσωπα καί
τα πράγματα, καθώς καί τήιν
Ελληνικήν νομοθεσίαν. Την ευ¬
θύνην ύπέχουν ακεραίαν άλλοι
οί όποΐοι δέν κατετόπισαν δέον
τως καί εγκαίρως τάς δισφό-
ιους Άγγλικάς Υπηρεσίας πβ-
ρί των κατά τόν νόμον αρμοδί¬
ων όργανισμών άπό τούςίόποί
' Ελάβομεν χαϊν δηιμιοσιβύομεν
κατά. καθήκον *τήν κάτωθι επι¬
στολήν:
Μέ κατάπληξιν ·ρκχς>> άνεγνώ
σα|ΐεν είς τα φύλλα τής · 9ης
καί 10ης τής Άθηναϊκής εφη¬
μερίδος «^Ακροπόλϊς> συννέν-
τευξιν ■ μακροσκελή τβα Κοπτβ-
Μ Μ
τα ν Μοτνώλη Μπαντουβά- ε(
την οποίαν μεταξύ" άλλων ά·
ναφέρϊται 6τι ·τό· σχέδιον καί
ή εκτέλεσις τής άπαγωγής ιοθ
ΣτρατηγοΟ Κράίπε έγένβτοάπό
άντάρτας τής ομάδος τού. '
Τό τοιοθτον είναι τβλεΐως ά- „ ■ ■
νοκριβές καθ'όσον, ώς εϊναιΙταΥ ήλθε κοντά
γνωστόν, ή μέν ίδέα τής *■
γωγής όφείλεταΐ' είς τόν "Αγ
γλον ταγματάρχην Μιχάλην,
τό δέ σχέδιον κο/τεστρώθη 'ύτί'
έμοΰ, κσί ή εκτέλεσις όφβΐλεται
είς εμέ, είς τόν Καπετάν Τζα
τζδ, τόν ταγματάρχην Μ^χά
λην Ρειτϋΐί Μίοίιβΐ ίϊηςτ
Ρθγπιογ) τόν Λοχαγόν Μπΐλ
καί 8 άνδρας έκ των οποίων
οί έξ "τής
άς
δος
νητοστό'Χάΐντ Πώρκ ςϊήμερα,
δταν άκουσα ένα ρήτορα νά
ξεχύνΓ) τόν χείμαρρο τής ρη.
τορείας τού εναντίον τής «βάρ·
βαρης καί διεφθαρμένης Μη-
τροπολιτικής Αστυν ομίας». 'Ε-
σταμάτησα τό αύτοκίνητό μου
γιά ν' άκούσω, χωρίς νά σβύ·
σω τή μηχανή. Τότε ακριβώς
εΐδα ϊνα άνθρωπο γιγαντιαί·
ών δκχστάοεων, μέλος τής
«βάρβαρης *αί βιεφθαρμένης
άστυνομίας» νά έρχεται κατ'
επάνω μας. Ένάμισυ (κι' έ-
δώ "είναι τό άστεΐο τής Ίστο·
ρίας) δτι θά έπιανβ τόν ρήτορα
άπό την μύΐη καί θά τόν όδη·
βοθσε στήν φυλακή. Άλλά δ-
γιά με-
στραφή-
άλλά
κε
τον
οί δέ
μου.
Ετέροι - 2 τής όμά.·
υς ηδύναντο νά άγοράσβυν
ταφίδα.
Καί ήδη ά ίυσπραγών σταφι-
)οπαραγωγός, έφ' δσον βλέπει Ιχεϊα.
Έπίσης >ε(ς την άπσγωγήν
συνετέ-λεσεν όλόκληρος ή οίκς-
γένεια Έμμ. ΖωγρσφιστοΟ,συμ.
μετέσχε δέ · κατ' αυτήν ' η
αδελφή μου Άννα Ζωγραφϊ-
στοΰ. Είναι περίεργον πώς' ο.
Καπετάν Μπαντο,υβας ευρισκό¬
μενος την εποχήν εκείνην είς
Αίγυπτον κατέστρωσε καί εξε¬
τέλεσε τό σχέδιον τής άπαγω-
γής τοθ ΓίρμανοΟ ΣτρατηγοΟ.
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι
ό Καπετάν Μπαντουβάς θά
σπεύση νά βάλη τα πρότγρατσ
είς την θέσιν των δπως πρέπίι
νά κάνη κάθε' Όπλαρχηγός.
Ή άλήθεια επί ιής υποθέσεως,
Κράϊπε θά δημοσιευθή λεπτο.
μϋρβς είςιτήν "Αθηναϊκήν έφη
μερίδοτ «βραδύνη» καί προσέ-,
χώς είς- τάς εντοπίους έφττμερί·
δας μέ πλήρη άποδεικτικά στσι
δτι τό προϊόν των κόπων τού,
έξακολουθεΐ άκόμη καί σήμς-
ρον νά άποτελή αντικείμενον
εκμεταλλεύσεως των αυτών ώς
καί πρότερον προσώπων, €χει
βεβαίως τό δικαίωμα νά ά—ευ-
θύνη]έρωτήματα. Καί έρωτδ την
Κοινοπραξίαν Συνεταιρικών
Όργανίώσεων ΣουλτανΙνας (Κ.
ΣΟ Σ.), την Ένωσιν Έξαγω-
γέων Σουλτανίνας,όργανισμούς
έκ τοΰ νόμου έντεταλμένους
διά την συγκέντρωσιν καί διά¬
θεσιν τής σταφίδος καθώς καί
τόν κ. υπουργόν τής /Εθνικής.
Οίκονομίας, διατί δέν ελήφθη
σαν εγκαίρως τα καΐάλληλα
μέτρατ διά νά προληφθή τό> άνω
τέρω σκανδαλώδες γεγονός ώς
καί άλλα τα όποΐα είναι πολύ
πιθανόν νά έπακολουθήσουν;
Λ. Μ.
μ)
" ό'Θτΐλ—ρχηγός
ΠαΟλοςν'Εμμ. Ζ
ΗΠΟ ΗΜΕΡΛΣ ;
Έ1ΓΗΜΕΡΒΗ
ΕΑΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΠΰΣ ,'
ίέ μιά τού -Ραδιοφωνιχή όμι
λία ό χτέρ "Αρθουρ Σαλτερ
εΐπε μεταξύ των άλλων καΐ
την έξής4στορία: {
«Πρίν ότπό λίγσ' κοΐιρό έ ένας
πρός έμένα καί μοθ εΤπε πο¬
λύ «ύίνενικά: Θά μπορούσατε
κύριε νά σβύσετε τή μηχανή
σας; Ό κόσμος δέν μπορεΐ ν'
ακούση αύ-τά πού λέει ό κύ-
ριος άπ έκεΐ.
ΪΑΛΗΝΕ2 ΚΑί 'ΒΟΓΛΓΑΡΟΙ
{νφ ό Βούλγρρος Πρώ#υπουρ·
γός είς τό Πανσλαυϊκόν Συ¬
νεδριον ωμίλησεν διά τάς σχέσει ς
τής Βουλγαρίας μέ τούς συμμά¬
χους μας, τούο, ίδικούς μας συμ
μάχαυς. καί -αξιοί την αύτογόμησιν
τ-ής'Μακβδονίας καί Σλαυΐκής γής,
"Υψιοτε ΰεέ, οί Έλληνες άλληλο-
τρώγονται καί άλληλουβρίζονται
διά τό πολίτευμα πού θά εφαρμό
σωμεν μεταπολεμικως είς την χώ¬
ραν μας. Είς ποίαν χώραν; Είς
την Άττικήν καί την Πελοπόνη-
σον. Τόσον πολύ εμάρανεν ή δου-
λεία τόν πατριωτισμόν μας καί
όέν βλέπομεν, δέν άκούομεν ού'τε
τόν Βουλγαρικόν κίνδυνον; Ένώ
καί αύτοι οί. βάρβαροί Βούλγαροι
πολιτευθέντες,ώς επολιτεύθησαν Ι-
χούν καί αξιώσεις σήμερον επε¬
κτάσεως, ημείς δένμποροϋμεν νά
όμονοήσωμεν καί νά ζητήσωμεν
τα δίκαια μας τα πραγματικά,
Προσφέρει ,άράγε Ηανίίς «λλος
μεγαλυτέραν υπηρεσίαν είς την
Βουλγαρίαν αυτήν την στιγμήν, ά¬
πό την διηρημέν,ην Έλλάδα;
μρςφιμ
γε? Τώρα 'εΐμαι άλ·ήθινά, πεπει
σμένος· δτι- έσεΐς οί "Αγγλοι
πιστεύεται "ΐτρανρατικά ι στην
ελευθερία τοϋ λόγου. Έκανα
τόν Ι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Έπιτροπής ΡΑμπελοκτημόνων
ΕΙοσπσποισΰνται οί άμίτελοκτή-
μσνες δτΐ' ή δηίμοβΐΒνθεΐσα πρόσ¬
κλησις γβνικής συνελεύβίως διά
τήν1·βηνΜαρτίου 1Θ45 προέρχε-
ται άπα πρόσωπα ωρισμένης πολι
τικής τταραΐάξεως, ένεργσϋντα μο
νομερώς, πρός πολιτηίήν βχμετάλ-
λευσιν καί ύφαρπαγήν τής διοική¬
σεως τοΰ Σνλλόγου, ώς έξηγεΐται
εί; τάς χθεσινάς σχετικάς ανακοί¬
νωσις.
Έν Ήρακλείίρ ϊη ΐ5'Μ)τίου 1945
Ή Έπιτροπτ)
Άριστ. Μιχελιδάκης, Χρήστος
Τσαμπαρλάκης, Γεώργ. Καψιτά-
ής, Γεώργ. Βαρούχας, Χρύσανθ.
Καρύδης, 'Δράκος Κουβιδάκης.
νά σδς είπω τό τί αίσθάνομαι.
Εΐμ'ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν
δλα τα παιδία μου πού πέντ'
νηΛνΐίΐ τώοα ιιέΙ
λεοτεροι τώρα τή νιορτη σου εορταςομ«ι αυτο χρ
Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοθμε τής σκλαβιάς τόν πόνο.
λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
Ημέραι παρουσιάσεως
Ν
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
ΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡ1ΛΚΗ ~ 18 Μαρτίου 1943
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΟΙ ΥΠηΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Μί
ΠΡΩΙΝΑΙΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πληροφορούμεθα ότι έντός των
ημερών πρόκειται νά παραδοθή
ή Ύπηρεσία τής Μ. Ι_ι. είς την
'Αγροτικήν Τράπεζαν. Παραλλή¬
λως πληροφορούμεθα ότι ή 'Α-
γροτική Τραπέζα προτίθεται νά
διεξαγάγη την υπηρεσίαν τής πά
ραλαβής των αφικνούμενον τρο
φΐμων, καί τής διανομής τού¬
των είς τόν πληθυσμόν διά των
ύπαλλήλων ούς διαθέτει, εν ή δέ
περιπτώσει δέν ήθελον ούτοι έπαρ
κέση θά συμπληρώση τα κενά δι*
ύπαλλήλων μετακαλουμένων επί
τούτω έξ Αθηνών.
Είναι γνωστόν ότι κύριος σκο-
πός τής Μ. ίι. δέν είναι μόνον ή
μεταφορά είς τούς λιμένος έκ-
φορτώσεως των τροφίμων, άλλά
κα'ι ή ταχεΐα διανομή τούτων είς
τόν πληθυσμόν. Τουτο μέχρι σή
μερον κατορθωθή κατά τό μεγα¬
λύτερον μέρος, αν μή απολύτως,
υπό τής συγκροτηθείσης επί τούτο.)
"Υπηρεσίας ήτις έν τή πραγματικό·
τητι διεξήγαγε την υπηρεσίαν
ταύτην μετ" εξαιρετικής προθυμί-
άς καί επιτυχίας.
Τό μέτρον τής αντικαταστάσεώς
των ύπαλλήλων τούτων δι' άλλων
καί δή έξ Αθηνών κρίνομεν εντε¬
λώς άσκοπον καί άντιτιθέμενον
πρός τό Δημόσιον αΐσθημα άλλά
καί λόγω άπειρίας των νεοσυλλέ-
κτων ύπαλλήλων, εϊδικών ΐσως
περί τα Τραπεζιτικά άλλά μ"ή έχον
των πείραν διά την συγκεκριμέ-
νην υπηρεσίαν, θά σημειωθοϋν
ανωμαλίαι τόσον κατά την παρα¬
λαβήν καί εναποθήκευσιν των
τροφίμων ήτις πρέπει νά είναι
ταχεΐα όσον καί κατά την άμεσον
πρός τόν πληθυσμόν διανομή.Όρ-
θότερονχθά ήτο νά ιδρύθη ιδιαι¬
τέρα Ύπηρεσία, υπό την εποπτεί¬
αν έστω τής Άγροτικής Τραπέζης
είς ήν νά μεταταχθή τό ύφιστάμε
νόν προσωπικόν κατά τόν τύπον
τής Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων ο
περ θά συντελέση λόγω τής κτη-
θείσης πεΐρας τού είς την άπρόσ-
κοπτον λειτουργίαν τής υπηρεσίας,
άλλά καί θά ίκανβποιήσχι τό Δημό
σιον αΐσθημα.
[^Έχομεν «την πεποίθησιν ότι ό
κ. Ύπουργός Γενικός Διοικητής
έν τή διακρινούση Εαυτόν μερίμνη
διά τα ζητήματα τής Περιφερείας
τού θέλει παρακολουθήση καί υπο
δείξη την μόνην υποδεικνυομένην
καί προσήκουσαν λύσιν.
Δέν νομίζομεν άλλως τε ότι εί¬
ναι προσήκον καί άρμόζον νά πε
ταχθοϋν είς τόν δρόμον ύπάλλη-
λοι εύδοκίμως υπηρετήσαντες καί
έξυπηρετήσαντες τόν πληθυσμόν,
δέν είναι δέ απίθανον ή μεταβατι-
κή περίοδος τής μεταβιβάσεως
τής Υπηρεσίας είς νέους άκατοπί
βτους ύπαλλήλους νά επιφέρη σο¬
βαράν καθυστέρησιν είς τάς διανο
μάς, πράγμα όπερ δέν άποκλείει
την δημιουργίαν Κοινωνικών ά-
νωμαλιών»
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Είς εκτέλεσιν διαταγής 'Υπ.
Στρατιωτικών «περί καταρτισμού
πινάκων έγκληματιών πολέμου
(Ίταλών. Γερμανών, Βουλγάρων,
Άλβανών) είς δοον τό δυνατόν
συντομώτερον χρόνον, διά νά δι
κασδώσι δπου δήποτε καί άν ευ¬
ρίσκονται κατόπιν συμφωνίας των
Ήνωμένων 'Εδνών, προσκαλοΰν-
ται άπασαι αί Πολιτικαί, Στρατιω¬
τικαί, ή Κοινωνικαί "Αρχαί οί ύπάλ
ληλοι, οί ΙερεΤς, οί δΊδάσκαλοι
καί πάς έχων στοιχεΤα δι' άξιοπο!
νους πράξεις,φόνους, έκτελέσεις
τραυματισμούς, κοκοποιήσεις, φυ
λακΐσεις, έκτσπισμούς, άπανδρώ-
πους μεταχεΐρΐσεις αίχμαλώτων
καί συλληφθέντων έν γένει, άδι·
κήματα στρε(ρόμενα κατά τής τι¬
μίας |6ιασμούς κλπ., άδικήματα
ατρεφόμενα κατά τής περιουσίας
έμπρησμούς, λεηλασΐας, διαρπα-
γάς, ληστεΐας, έκβιασμούς, 5ημεύ
σεις άγαδών, άγοραπωλησίας,διε
ενεργείας μαύρης άγοράς, κλο
πάς κλπ. είς βάρος άτόμων ή τού
Κράτους ή οργανισμών Δημοσίου
ή ΐδιωτικοϋ δικαΐου ή νομικών προ
σώπων κλπ. νά καταγγείλωσιν
είς τάς πλησιεστέρας 'Αστυνομι·
κάς Αρχάς άμέσως τούς τοιού
τους έγκληματΐας.
ΑΙ Διοικήσεις, 'Υποδιοικήσεις
καί στασμοΐ Χωρ)κής δυνάμει τής
παρούσης άνακοινώσεως δέ
χωνται τάς σχετικάς μηνύσεις.
Έπ' αυτών δα διεξαχδή άνάκρι-
σις συμφώνως πρός λεπτομερείς
άδηγίας αΐτινες κοινοποιηδήσον-
ται έν καιρώ.
Ό Στρ, Διοικητής Ηρακλείου
Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Συν)χης Πε^ικοϋ
ΟιΡώσσοιπέριξτήςΚαινιξβέργης
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—
Είς άκαθέκτους προελάσεις είς
τό τρΐγωνον Ρήνου—Μοζέλλο
—Σάαρ, είς τάς τελευταίας
Γερμανικάς θέσεις δυτικώς τοθ
Ρήνου, ή 3 στρατιά έπροχώρησε
άνω των 45 χιλ. νοτΐως τοθ
Κόμπλεντς. Μία φάλαγξ διέβη
τό ΣΙμερν ένώ ιαία άλλη είσήλ
θεν είς Ράϊνσβέλεν 14 χιλ. άπό
τό Μπίγκεν δπου κάμπεται ό
Ρήνος, Τηρεΐται σιγή λόγω α¬
σφαλείας επί των προκεχωρημέ
νων συμμάχικών δυνάμεων.
Ή 7η στρατιά είς την όποιαν
συμμετέχουν||καί Γαλλικά στρα
τεύματα έξεκαθάρισε τό Χάν-
κενάου καί έκυρίευσε τό Μπί-
τσε.
Κατόπιν νέας ^προελάσεως
τής 1ης Άμιρικανικής Στρατιάς
τό προγεφύρωμα τοΰ Ρεμάγ-
κεν έ'χει τώρα πλατος 20 καί
βάθος 11 χιλιομέτρων. Περιλαμ
βάνει δέ 50 πόλεις καί χωρία-
Ή 1η Άμερικανική στρατιά κα
τέχει τώρα 2 χιλ. επί τής άρτη-
ριακής όδοΰ Κολωνίας—Φραγ-
κφοΰρτης.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:-
Είς την Ούγγαρίαν αί έπιδέσεις
των Γερμανών Βορειανατολικώς
τής λίμνης Μπάλατον έξησδένι-
σαν σημαντικώς άφοθ άπώλεσαν
μεγάλον άριδμόν άρμάτων καί
άνδρών.
Ό Στρατάρχης Ζούκωφ εση¬
μείωσε νέας προόδους είς την έ-
καδάρισιν τής ανατολικώς όχδης
τού Όντερ καί τα ύπ' αυτόν
Στρατεύματα κατέλαβον τό Κραί-
πενκαγκ.
Ρωσσικά Στρατεύμρτα περι·
σφύγγουν τόν κλοιόν πέριξ τής
Καννΐξβέργης καί άπέκοΨαν την
οδόν άπό την πόλιν πρός Δυσμάς
Την Πέμπτην περισυνελέγησαν 4
χιλιάδες νεκροΙ μόνον είςτόν το-
μέαν αυτόν.
Ό κλοιός Ντάντσΐγκ—Γδύνιας
έσμυκρΐνδη άκομη περισσότερον.
ΙΤΑΛΙΑ:—Έκτακτον Συμμα¬
χικόν ανακοινωθέν άναφέρει δ
τι είς την βόρειον Ιταλίαν Ιτα¬
λοί πατριώται^έπβτέθησαν έναν
τΐον Γερμανικών φαλάγγων
καί συγκοινωνιακών μέσων.
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ:—Άμερικα
νικά ύπερφρούρια έρριψαν 2500
τόννους βόμβας επί τοθ Κομπέ
τοθ μεγαλυτέρου ΊαπωνικοΟ
λιμένος. Άμερικανικά στρατεύ
ματα έξεκαθάρισαν την Ίβοζί·
μα. Είς την Μανταλέϊ κανιοβο-
λεΐται τό φρούριον Ντάφεριν.
Γαλλικά στρατεύματα είς
ΊνδοκΙναν κυριαρχοθνείς μεγά¬
λην περιφέρειαν τοΰ Τόγκ Κίν.
Αί σηλώσεις τού ύ-
πουργού Δικαιοσύνης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλούμεν άπανταςτούς
Ιδιοκτήτας, παλαιούς καί νέους
έπαγγελματΐας αύτοκινητιστάς
,φορτηγών καί Λεωφορείων αύ·
τοκινήτων ΝομοΟ Ηρακλείου, δ
πως προσέλθωσι έν τή αιθούση
τοθ ΈπαγγελματικοΟ Έπιμελη
τηρΐου την προσέχη Τρίτην 20
—3—45 καί περί ώραν Ιΐην π.
μ. Μέ θέματα:
1 όν) Ψήφισιν τοθ νέου Κατα-
στατικοθ, 2ον) εκλογαί πρός ά-
νάδειξιν νέου ΔιοικητικοΟ Συμ-
βουλίου καί 3ον) άνακοινώσεις
σοβαραί αφορώσαι την τάξιν
μας άπό τόν έπανακάψαντα έξ
Αθηνών κ.Άστρινόν Ίατράκην.
ΈνΉρακλείφ τή 15 Μ)τίου 1945
ό Πρόεδρος
Κ. Κατσιφαράκης
ΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΑΘΟΣ
Έκ τυπογραφικοβ λάθους είς
τό φύλλον μας τής 16ης τρέ¬
χοντος μηνός εσημειώθη μετα-
ζο των μελών τοθ ΔιοικητικοΟ
Συμβουλίου τοθ έν Ηρακλείω
'Ελληνοαγγλικοϋ Συνδέσμου
τό ανύπαρκτον δνομα Μιχαήλ
Κοκολάκης άντΐ τοΰ πραγματι-
κοΰ τοιούτου «Μιχαήλ Ε. Κου¬
ναλάκης δικηγόρος».
Τό λαχεϊον τοΰ ΕΟΧΑ
Σήμερον είς τάς 11 π. μ. είς τα
γραφεΐα τοϋ ΆκαδημαϊκοΟ Συνδέ¬
σμου θά· λάβη χο'ιραν ή κλήρωσις
τού λαχϊίου τού ΕΟΧΑ.
Ό πρώτος λαχνός θά κερδίση
ίνα γούνινο παλτό κα'ι ό δεύτερος
μιά κουβέρτα πολυτελείας.
Μακαρόνια ΜΙδΚΟ στό ( α
τάστημα Ν. Καρέλη Πλατειά
Στράτα.
ΑΘΗΝΑΙ 17 ΜαρτΙου.— Ό
ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ.
Ν. Κολυβδς ομιλών χθές άπό
Ραδιοφώνου εΐπε μεταξύ άλ¬
λων:
«ΑΙ κρίσιμοι περιστάσεις καί
ή άδυναμία τής Κυβερνήσεως
δι' Ελλειψιν Βουλής νά έπικοι-
νωνήστ] μέ τόν λαόν μέ έ'κα»
μαν νο χρησιμοποιήσας τό Ρα
διόφιχνον καί νά άνακοινώσω
τα μέτρα τα όποΐα ελήφθη¬
σαν πρός αποκατάστασιν τής
Δικαιοσύνης, Ή Γερμανική κα-
τοχή, ή στάσις τοθ Δικεμβρί-
ου καί ή κατάληψις τής έξου-
σΐας υπό τοθ ΕΑΜ κατέλυσαν
κάθε έννοιαν Κράτους. Ή πρώ
τη φροντίς τής Κυβερνήσεως
Πλαστήρα ήτο ή αποκατάστα¬
σις τής Δικαιοσύνης. Ό Νόμος
αποτελεί τό θεμέλιον τής Κοι-
νωνίας καί τής τάξεως. Χω·
Ιρίς τάξιν δέν ύπάρχει κοινω
νία καί άσφάλεια τοθ πολί-
τού. Ή αντίληψις αυτή Ισω-
σε καί διετήρησε την ελευθε¬
ρίαν είς την Αγγλίαν. Έπί-
σης χωρίς δικαστήρια δέν ΰ·
πάρχει ελευθερία καί τάξις.
Πρέπει δλοι νά γνωρίζουν δ-
τι δικαστήρια λειτουργοθσι
μόνον είς "Αθήνας καί δχιείς
ολόκληρον την "Ελλάδα. Έτό-
νωσα την Ιδέαν τής δικαιοσύ
νης διά τής παροχής ήθικής
καί ύλικής βοηθείας είς τούς
Δικαστάς. Δέν πρόκειται νά
κάμω έκκαθαρΐσεις τοθ δικα-
στικοθ κλάδου διότι αδται εί¬
ναι κομματικής φύσεως. Άν
σήμερον ή δικαιασύνη χωλαΐ
νει αύτό όφεΐλεται είς την
ήγέτιδα τάξιν. Έπειτα άπό τα
ληφθέντα μέτρα τα δικαστή-
ρια θά λειτουργοθν είς ολό¬
κληρον την Έλλάδα έντός
των ημερών,
Ή ελευθερία τοθ πολίτου βα-
σΐζεται καί επί τής ελευθερίας
τοθ τύπου. Εΐμαι κατά τής λο·
γοκρισίας. Προτιμώ τό κακόν
τής άσυδοσίας παρά |τήν λο-
γοκρισίαν. Προτιμώ νά συκο-
φαντοθμαι παρά νά δεσμεύσω
την ελευθερίαν. Άλλά θά προσ
τατεύσω την ελευθερίαν άπό
τήν^έλευθερίαν. Πρέπει νά προ·
φυλάξωμεν τόν πολίτην άπό
τάς άναθυμιάσεις τοΰ ^κακοΰ
τύπου. Νά προστατεύσωμεν
δχι τούς άξιωματούχους άλ
λά τα ϊ δημοσία άξιώ
ματα. Είδικόν δικαστήριον, συν
τομος διαδικασία, αύστηραί
ποιναί καί οικονομικάς έλεγχος
είναι αί βάσεις βτοΰ τύπου.
Θά δοκιμάσωμεν, θά ακού¬
σωμεν άντιλήψεις διά νά τροπο-
ποιήσωμεν^τό Νομοσχέδιον.
Έπίσης άκανθώδες είναι τό
ζήτημα τοθϊένοικιοστασίου. Ύ-
πάρχουν διαφοραί μεταξύ ίδι·
οκτητών καί ένοικιαστών. Ή
Δικαιοσύνη δέν ευρίσκεται 'δ-
μως οϋτε είς τούς Ιδιοκτήτας
ουτε είς τούς ενοικιαστάς.
Ή άρχή είναι νά πληρώσουν
μεγαλύτερον ενοίκιον δσοι μπο
ροϋν καί μικρότερον 8σβι δέν
μποροθν νά πληρώσουν μεγα¬
λύτερον. Θά καθωρίσθη τό α¬
νώτατον καί κατώτατον δριον
μισθώματος. Ό πρόεδρος των
Πρωτοδικών θά λύνη τάς δια¬
φοράς. Έκ τής έξουσίας αυτής
τοθ Προέδρου θά όλιγοστεύ-
σουν αί δίκαι.
Διά τού νέου ενοικιοστασίου
έφαρμόζονται 1) τό Νομοσχέ¬
διον ανεγέρσεως καί 2) τό Νο
μοσχέδΐον περί στέγης. Διά τοθ
πρώτου ρυθμίζονται αί σχέσεις
ίδιοκτητών καί ένοικιαστών των
καταστραφεισών οίκιών. Οί ίδι
οκτί)ται δύνανται νά άνοικοδο·
μήσουν. Άν δμως δέν έχουν
τούς πόρους δύνανται νά τούς
βοηθήσουν οί ενοικιασταί. Τό
δεύτερον διευκολύνει τήγ άνοι·
κοδόμησιν διά παροχής οίκονο
μικής βοηθείας. Έχει σκοπόν
νά βοηθήση τούς μικροϊδιοκτή-
τας διότι είναι αξιοί πάσης
προστασίας. "Εχει σκοπόν νά
δημιουργήση κεφάλαιον ώστε
νά ήμπορέσουν,νά άποκτήσουγ
στέγην δλοι καί πρώτον οί ερ¬
γάται καί οί μισθωτοί. ΟΙ πόροι
τοθ ταμείου Στέγης ιΐναι πολ-
λοΐ. "Ενας έξ αυτών είναι καί
ή καταβολή ποσοστοΰ επί των
ένοικίων πού είσπβάττουν οί Ι¬
διοκτήται. Πρέπει ή μεγάλη (δι-
οκτησία, νά υποστή θυσίας.
"Ανευ θυσιών δέν ημπορεί νά
υπάρξη τάξις καΐ δικαιοσύνη.
Τό νέον ενοικιοστάσιον Ϊσως νά
ϋχ- ατελείας. Πρόθεσις μας εί¬
ναι νά μή άδικήσωμεν καί εάν
περιεπέσαμεν είς πλάνην νά
την έπαναφέρωμεν. Μία αλλη
σειρά μέτρων δπως π. χ. ή άπο-
κέντρωσιςτής Δικαιοσύνης, ή ά·
κύρωσις των Νομοθετημάτων
κατοχής κ. ό. κλείνουν τόν κύ¬
κλον εργασίας τής Δικαιοσύνης.
Αύτό είναι τό έργον τής Κυβερ
νήσεως Πλαστήρα. Είναι Ιργον
πολιτικόν κσΐ θά παρακαλέσω
νά τό παρακολουθήσετε. Ό πά
λίτης πρέπει νά παρακολουθή
καί είς κατάλληλον στιγμήν πού
θέλει νά ομιλήση νά μην λη¬
σμονή.
ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Πληροφορούμεθα έξ|έγκύροο
πηγής δτι άπό διημέρου, διεξά
γετσι λυσσώδης ζάγών μεταξύ
Γερμανών καί Έλλήνων άνταρ·
των είς την περιοχήν των χω¬
ρίων Μαθέ καί Φονέ τοθ ΝομοΟ
Χανίων. Λεπτομερείας τη"ς μά·
χης θά δώσωμεν [είς τό έπό-
μενον φθλλον μας. _
Η «ΝΙΚΗ»
Αυριον καΐ μεθαύριον δέν ΘΑ
εκδοθή.
Μέγεθος Γραμματοσειράς