9759 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

121

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
μας, αι
Ηίστορία μας, ή γλωσσα μας, ή θρησκεία Γ...,, ....
παραδόσεις μας ύλαι καί οί άγώνες μος 5ιάμέσου
των χρόνων τής δουλείας είναι την στιγμήν αυτήν πά
νισχν
κάνησο
λάδα.
,ιροι συνήγοροι στήλ άπόφοσίν μας ότως ή ">δε-
ΐσος ίνο)ί)ή άδιασπάστως μέ την μητέοα μ"- Έλ-
[Άπό τό ψήφισμα τής Δωδεκανήσον]
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ __._„_ ΓΡΑΦΕΙΩΝ^. 4-55 Ρ Ω Ν Ι Κ Η
—'-------------------------------1ΉΛΕΦΩΓΊΜ: ΤΥΠογραφ. » 2-06 Ι- ν/ Ι Ι.Ι Ι 11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 121
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17Μαρτ(ου 1945
Τ1ΜΗ ΦΥΛΛβΥ ΔΡΑΧ. 20
ΔΙΕΥβΥΜΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΕΝΝΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΥΣ ΑΜΤΤΕΛΟΚΤΗΜΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τά 'προϊόντα τής αμπέλου
καί άκόμη ειδικώτερον ή σταφίς
άντεμετώπισαν μίαν τόσον σο¬
βαράν κρίσιν είς τό παρελθόν,
ώστε κατέστη πλέον φανερά ή
άνάγκη τής οργανώσεως τής
πολυπληθοθς τάξεως των άμ-
πελοκτημόνων μέ σκοπόν την
προστασίαν των συμφερόντων
των καί την αντιμετώπισιν
των πολλών προβλημάτων τοθ
τοπικοθ προΐόντος διά τής όμα
δικής προσπαθείας. ΜΙα ομάς
συμπολιτών μας εΐχε την πρω¬
τοβουλίαν νά καλέση τούς άμ-
πελοκτήμονας είς μίαν συνέ¬
λευσιν κατά την ΙΟην Δεκεμβρι¬
ού είς τό Γυμνάσιον των "Αρ¬
ρενων. 'Εκεΐ διά πρώτην φο
ράν εγένετο ή συζήτησις διά
τά προβλήματα των άμπελο·
κτημόνων καί εξελέγη μία έπι-
τροπή αποτελούμενη έκ των
κάτωθι υπογεγραμμένος, είς
την όποιαν εδόθη ή έντολή δ-
πως προβή είς την σύνταξιν
τοϋ καταστατικοθ καί δπως έ-
πιμελήται τής άντιμετωπίσεως
Ιί^ πλέον έπϊΐγόντων προβλη-
μάτ-»ν, μέχρι τής έκλογής τοϋ
Διοικητικοό ΣυμβουλΙου. Είς
εκτέλεσιν τής έντολής αυτής,
ή ανωτέρω Λ επιτραπή έξε-
πόνησε καί έπεξειργάσθη τό Κα
ταστατικόν καί προέβη είς θε-
τικάς ενεργείας διά τό ζήτημα
τής άγροτικής ασφαλείας, διά
την προμήθειαν γεωργικών έφο
δίων καί διά την πώλησιν τής
σταφίδος. Τό άποτέλεσμα των
ένεργειών αυτών χάρις είς τό
ενδιαφέρον τί» οποίον επέδει¬
ξαν αί άρμόδιαι Αρχαί υπήρ¬
ξε καλόν καί ήρχισεν ήδη νά
φαΐνεται είς την πράξιν.
Λόγω τοϋ έμφυλίου σπαραγ-
μοϋ καί τής έξ αυτού έξάψε^ν
των πνευμάτων εκρίναμεν σκό-
πιμον νά βραδύνωμεν είς την
σύγκλησιν τής νέας γενικής συ¬
νελεύσεως. "Οτε δέ ένομίσαμεν
Βτι τά πράγματα είχον καλώς,
εκαλέσαμεν την γενικήν συνέ¬
λευσιν διά την 25—2—45 είς τό
θέατρον>Πουλακάκη, τό οποίον
εΐχε την εύγενή καλωσύνην νά
παραχωρήση ή διεύθυνσις τού.
Κατά την συνέλευσιν εκείνην ε¬
γένετο ή λογοδοσία τής έπιτρο-
πής, ενεκρίθη τό ψήφισμα διά
τό ζήτημα τής άγροτικής άσφα
λείας, συνεζητήθη τό Καταστα
τικόν, τό οποίον καί εψηφίσθη
κατόπιν εντελώς έπουσιωδών
τροποποιήσεων. Ή συνέλευσις
έκεΐνη συγκροτηθεΐσα άπό άν-
θρώπους, οί όποΐοι αντελαμβά¬
νοντο πλήρως την σπουδαιότη-
τα τής άποστολής της, διέκοψε
κατά τάς πρώτας μεσημβρινάς
ώρας τάς εργασίας της, μέ την
απόφασιν δπως συνεχίση διά
την επομένην Κυριακήν και προ
βή είς άρχαιρεσίας διά την
εκλογήν τοϋ ΔιοικητικοΟ Συμ
βουλίου.
Κατά την 4ην Μαρτίου εΐχε
ληφθή πρόνοια διά τόν έλεγ¬
χον τής ιδιότητος των εΐσερχο
μένων ώς άμπελοκτημόνων καΐ
την πληρωμήν τοθ δικαιώματος
έγγραφής. Ατυχώς δμως έκ κα
κης συνεννοήσεως ήνοίχθησαν
προώρως αί θύραι τοΰ θεάτρου
καί εισήλθον είς αύτό πρόσωπα
ξένα πρός τούς άμπελοκτήμο
νας, τά όποΐα είχον ,ρητήν κα-
θοδήγησιν πρός ωρισμένην κα¬
τεύθυνσιν, ώς διεπιστώθη έκ
των ύστέρων, διά την ματαίω-
σιν τής έκλογής. Μή γνωρίζον-
τες τάς πραγματικάς διαθέσεις
των προσκομισθέντων τοιού¬
των προσώπων, άλλά καί άπό
συναίσθησιν υποχρεώσεως διά
την Δημοκρατικότητα τής δλης
κινήσεως, έκηρύξαμεν την εναρ
ξιν τής συνεδριάσεως καΐ άνε-
γνωσθή καί αύθις τό ήδη έγκε-
κριμένον Καταστατικόν. Προε¬
κλήθη καΐ πάλιν συζήτησις, δι¬
ότι εζήτησαν τόν λόγον διάφο
ρα πρόσωπα, μεταξύ των οποί¬
ων καΐ δύο κύριοι άφοσιωμένοι
είς μίαν ωρισμένην πολιτικήν
παράξαξιν, οί όποΐοι ατυχώς
έπεζήτησαν νά έκτρέψουν την
συνέλευσιν καΐ νά δώσουν είς
αυτήν πολιτικόν χαρακτήρα.
Ευθύς έξ άρχής χωρίς νά προ-
βάλουν τίποτε τό συγκεκριμμέ-
νόν διά την ατέλειαν τοθ Κατα
στατ*ικοΟ, εζήτησαν την έκ νέου
επεξεργασίαν τοϋ Καταστατι-
κοθ καί την ματαίωσιν των άρ
χαιρεσιών. Ό είς έξ αυτών έξα
πέλυσεν έπίσης άορίστους κα-
ιηγορίας κατά των μελών τής
έπιτροπής, τάς οποίας δμως
ηναγκάσθη νά άνακαλέση άμέ-
σως καί νά ζητήση παρουσία
πάντων συγγνώμην. Ό πρόε-
δρος τής συνελεύσεως Α. Μιχε
λιδάκης κατιδών τό, αδύνατον
τής συνεργασΐας, απεχώρησεν
άμέσως, παρέμεινεν δμως άκό¬
μη ό Γ. Καψετάκης, ώς γραμ¬
ματεύς, διά νά καταβάλη μίαν
προσπάθειαν συμφιλιώσεως καί
τακτοποιήσεως των πραγμά-
των. Εξελέγη.άμέσως νέα έπι-
τροπή είς την οποίαν εδόθη έκ
νέου έντολή τής μελέτης των
προταθησομένων τροποποιήσε¬
ων, περιελαμβάνοντο δέ είς αύ
την, έκτός άλλων, οί Γ. Καψε¬
τάκης, Π. Κριαράς, καίΚ.Κουβί
δης. Ή έπιτροπή αυτή συνεδρί-
ασε δύο φοράς , άλλά κατέστη
αδύνατον νά συμβιβασθοΰν αί
άπόψεις καί έματαιώθη τό έρ¬
γον της.
Ή παλαιά έπιτροπή είχεν ά-
ποφασίσει την οργάνωσιν των
άμπελοκτημόνων μέ βάσιν την
αποφυγήν τής άναμίξεως τής
οργανώσεως είς την πολιτικήν
περιέλαβε δέ είς τό Καταστα
τικόν μίαν διάταξιν, διά τή
οποίας ώρίζετο ρητώς δτι ή πό
λιτική καΐ έν γένει ή καθ* οίον
δήποτε τρόπον άμεσος ή εμμε·
σος εκδήλωσις υπέρ μιδς πολι
τικής παρατάξεως άπαγορεύε
ται. Ή διάταξις αυτή ενεκρίθη
ομοφώνως καί άνευ ούδεμιας
άντιρρήσεως άπό την Συνέλευ
σιν τής 25—2—45. Τά πράγ
ματα δμως δέν ήρεσαν
οϋτω είς τούς έμφανισθέντας
κυρίους, διά πρώτην φοράν κα
τά την ημέραν εκείνην, παρ
δλον 8τι ή ολη κίνησις έχρονο
λογεΐτο άπό τριών όλοκλήρων
μηνών. Έκεΐνοι ήθελον νά προ
σδώσουν, πάση θυσία πολιτι¬
κόν χαρακτήρα είς την όργά
νωσιν καί μετεχειρίσθησαν πρά
ξεις καί μέσα, τά όποΐα άφ'
έαυτών μαρτυροθν περί τής προ
θέσεως των κυρίων αυτών.
Ότι δμως έπεδιώκοντο' σκο-
ποί πολιτικοΙ, οί όποΐοι δέν
δύνανται παρά νά είναι όλέ-
θριοι είς τά άποτελέσματά των,
άποδεικνύεται έκ των κατωτέ¬
ρω άπλών γεγονότων.
Τά πρόσωπα, τά όποΐα ήθέ
/ήσαν, νά άναλάβουν πρω¬
τοβουλίαν, καί είσηγήθησαν
την ματαίωσιν τής έκλογής, εί¬
ναι γνωστά ώς άνήκοντα είς
ωρισμένην παράταξιν μέ δλως
ιδιαιτέραν αφοσίωσιν.
χά πρόσωπα ταυτα, χωρίς
νά υπάρχη καμμιά άνάγκη έκ
νέου έπεξεργασίας τοϋ Κατα-
στατικοϋ, έπρότειναν κατά την
ημέραν εκείνην καθ' ήν συνήρ
χοντο οί άμπελοκτήμονες διά
τρίτην φοράν, την τροποποίη¬
σιν τοθ Καταστατικοϋ καΐ την
άναβολήν των αρχαιρεσιών.
Άλλ' εάν διεπνέοντο άπό
πραγματικόν πόθον εξυπηρετή¬
σεως των συμφερόντων των άμ¬
πελοκτημόνων, δέν θά ήρχοντο
δρά γε περισσότερον παρασκευ
ασμένοι καί δέν θά είχον νά
προτείνουν συγκεκριμένας τρο
ποποιήσεις, άφοθ ηδύναντο νά
ζητήσουν καί μελετήσουν τό
Καταστατικόν καΐ νά μή εμφα¬
νισθούν άπαράσκευοι; Έν τού¬
τοις, παρ' δλον δτι άπό τριμή-
νου εγίνετο ή κίνησις καί είχον
γίνει δύο γενικαί συνελεύσεις,
δέν είχον νά κάμουν μίαν
συγκεκριμένην υπόδειξιν, καί¬
τοι προεκλήθησαν πρός τουτο.
Καί κατά τάς δύο συνεδριάσει
τής κατά την πρότασίν των κα
ταρτισθεΐσης νέας έπιτροπής,
ουδεμίαν σοβαράν απλώς τρο¬
ποποίησιν ηδυνήθησαν νά προ¬
τείνουν.
Κατά την ώραν τής συζητή¬
σεως τής 4ης Μαρτίου, άγνω-
στος έπωφεληθείς ΟΊΐγμιαίαι;
απομακρύνσεως έκ τής τραπέ
ζης τού τοθ κ. Γ. Σερπετσιδά
κη, 'Υπ)τοΟ Έ. Γ. Συνεταιρι
σμών, δστις ήτο έντεταλμένος
διά την έγγραφήν των μελών,
τοϋ Συλλόγου καί την εϊσπρα
ξιν τοϋ δικαιώματος έγγρα¬
φής, ^,έξηφάνισε τά σχετικά
διπλότυπα είσπράξεως. Οΰτω
κατέστησαν αδύνατον την είσ¬
πραξιν τοϋ δικαιώματος έγγρα
φής καί τής συνδρομής καί
κατ' ανάγκην αδύνατον τήνψη
φοφορίαν. Δέν έχομεν άρά γε
τό δικαίωμα νά άποδώσωμεν
την εξαφάνισιν αυτήν, ή όποία
ένθυμίζει πολιτικόν κόλπον,
είς έκείνους, οί όποΐοι έπεδί-
ωκαν πάση θυσία, την ματαΙ
ώσιν τής έκλογής;
Κατά την συνέλευσιν εκεί¬
νην τής 4 Μαρτίου, ό είς έκ
των δύο νεοεμφανισθέντων κυ¬
ρίων, εζήτησε την διαγραφήν
τής διατάξεως τοθ Καταστα
τικοθ, διά τής οποίας άπηγο-
ρεύετο ή ανάμιξις τοϋ Συλλό
γου είς την πολιτικήν. Δια
τί άρά γε εζήτησαν την διαγρα
φήν τής διατάξεως αυτής, ε¬
άν δέν είχον σκοπούς πολιτι-
κούς;
Κατά την αυτήν συνέλευσιν,
οί αύτοι κύριοι, εξέφρασαν
την γνώμην, δτι ήτο ύπερβο·
λικόν τό δικαίωμα έγγραφής
δραχμών 100 καΐ ή μηνιαία
συνδρομή έκ δραχμών 30 καί
εζήτησαν νά μειωθοθν κάτω
καΐ αυτού τοθ ημίσεως. Πρίν δέ
άνέλθουν είς τό Βήμα, εζήτη¬
σαν δπως επιτραπή, έν περι
πτώσει ψηφοφορίας, 4ή συμμε-
τοχή είς αυτήν άνευ καταβο
λής ουδενός δικαιώματος μέ
απλήν χρέωσιν των μελών, πά
ρά τάς διατάξεις των Νόμων.
Δέν δικαιούμεθα έπομένως νά
πιστεύσωμεν δτι έπεδίωκαν νά
δώσουν τό δικαίωμα τής ψή-
φού είς πρόσωπα ξένα πρός
ήν υπό οργάνωσιν τάξιν, «χω
ρίς νά ύποστοθν καί την ελα¬
χίστην θυσίαν; Καί πρέπει άρά
γε νά πιστεύσωμεν δτι άνθρω
ποι έχοντες καΐ την ελαχίστην
κτασιν γής δέν θά ηδύναντο
ά έξοικονομήσουν τό δικαίω
μα αύτό έγγραφής, διά νά έ-
/ισχύσουν μίαν τοιαύτην όργά
ι/ωσιν εάν έπίστευον είς την
αξίαν αυτής;
Άλλά οί κύριοι οδτοι διέπρα
αν καΐ άλλον όλίσθημα. Ένώ
ατά την σύσκεψιν τής νέας έ¬
πιτροπής απεφασίσθη νά γίνη
ημοσίευσις, διά τής οποίας θά
άνεβάλετο ή συνέλευσις τής έ
πομένης Κυριακάς, μέχρι νεωτέ
ιας είδοποιήσεως διά νά δοθή
άπαραίτητος χρόνος τής άναγ
αίας προεργασίας διά την έγ·
είς τόν κ. Γ. Καψετάκην ή έ-
ξουσιοδότησις νά συντάξη σχε¬
τικήν ανακοίνωσιν καΐ νά την
στείλη|πρός δημοσίευσιν, μετέ
βησαν οί κύριοι οδτοι είς τά τυ
πογραφεΐα τής εφημερίδος καΐ
Εντελώς αύτοβούλως καί κατά
παράβασιν των συμφωνηθέν
των, έτροποποίησαν την ανα¬
κοίνωσιν καΐ έκάλεσαν είς συ¬
νέλευσιν τούς άμπελοκτήμονας
διά την 18ην Μαρτίου. Άποτέ
λεσμα υπήρξεν ή διάσπασις τής
δευτέρας έπιτροπής, ή όποία
δέν ηδύνατο βεβαία νά συνεχί¬
ση τάς εργασίας της, έφ' δσον
ήτο πλέον φανερόν, δτι δέν ύ·
πήρχε άμοιβαία έμπιστοσύνη.
Είναι πλέον βέβαιον, δτι εί¬
ναι άδύνατος ή συνεργασία μέ
τούς όψίμως άναμιχθέντας είς
την κίνησιν τής οργανώσεως.
Ταυτα πάντα δια νά μάθη ό
ένδιαφερόμενος κόσμος, τόν ο¬
ποίον ,έπίσης πληροφοροθμεν
δτι δέν θά έγκαταλείψωμεν τόν
άγώνα, άλλά θά χωρήσωμεν
πρός τά έμπρός, μακράν πάσης
πολιτικήςκαί μέ βάσιν εντελώς
Δημοκρατικήν. Θά είδοποιήσω-
μέν έν καιρώ καί θά καλέσω-
μέν καΐ πάλιν τούς ενδιαφερο¬
μένους είς δημοσίαν συνέλευσιν
δταν θά είμεθα Ετοιμοι.
Έν'Ηρακλείωτή 15 Μ)τίου 1945
Ή Έπιτροπή άμπελοκτημόνων
Αριστείδης Μιχελιδάκης,
Χρήστος Τσαμπαρλάκης, Γε¬
ώργιος Καψετάκης, Γεώργιος
Βαρούχας, Χρύσανθος Καρύδης
καί Δράκος Κουβιδάκης.
ραφήν των μξλών καί εδόθη
ΗΔΗΗΟΣΙΑ ΓΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚ0ΛΟΥΘΕ1
ετά την αναχώρησιν των Γερ·
μανών εληξαν δύο πράγμα¬
τα. Ή ύποστήριξις είς μερικούς
μαυραγορίτας ή συνεργασία πρός
πλουτισμόν, καί ό φόβος τής σει-
ρήνας, όστις είχεν άπομακρύνει
είς τα έσχατα τής Κρητικής γής
ωρισμένους επανελθόντας ήρωας.
Καί οί μέν καί οί δέ είναι τώρα
έλεύθεροι μεταξύ μας, οί πρώτοι
δυστυχώς τη άνοχ'ϋ μας. Έν τού¬
τοις ή άδιαφορία μας τούς άπε-
θράσυνεν μέχρι σημείου νά άξι-
οΰν νά κρατήσουν ωρισμένας θε-
σεις άγοραίου καί επιστημονικοϋ
μαυραγοριτισμοϋ διά νά συνεχί-
σουν τάς υπηρεσίας των είς τόν
λαόν ροφώντες εισέτι τό αίμα
τού. Ό λαός τούς παρακολουθεΐ
μέ μόλις συγκρατημένην οργήν
καί τούς γνωρίζει ότι καλά θά
κάμουν νά καταβροχθίσουν πρώτα
τα μαΰρα των πλούτη καί ύστε¬
ρον νά συνεχίσουν τό εντιμον έ-
πάγγελμά των. Τούς ειδοποιεί
διά τοϋ λόγου. Καί τούς ειδοποι¬
εί προσέτι ότι όπου δέν Ισχύει
λόγος Ισχύει φάβδος,
νά σάς είπω τό τί αίσθάνομαι.
Εΐμ' ΰπέρήφανη γιά σδς. Σάν
δλα τά παιδία μου πού πέντ'
νιλιάδεΓ νοόνια τώοα. ιιέ
λεύτϊεροι τώρα τή γιορτή- σου εορΐβςόμεν αύτό τό- Ί$Ζ
Κι' άπ' τή χαρα μας, ξεχνοϋμε τής σκλαβιόίς τόν τΐόνο.
Δυό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
των. " Ικής ----- ._
Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καΐ έμπορικά^«1ίΐ*^ρο'όρων Ιξαγωγέων
—·«
ΤΙΜΗ ΦΥΑΛΟΥ Δρβχ. 20
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 Μαρτίου 1943
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
λι ^ρημβτικβι εγγυησεισ
την Εφημερίδα τής Κυ-
βρρνήσεως εδημοσιεύθη ό ύπ'
Αρ. 110 νόμος «περί κσθορι-
σμοϋ των όρΐων των χρηματι-
κών ποινών καί προστίμων καΐ
τ&ν πασών διά την επί χρημα-
τική έγγυήσει απόλυσιν των ύ
ποδτκων.»
Δι' αύτσΟ όρίζεται δτι ή χρη-
ματική ποινή δέν δύναται νά
είνε μικβοτέρα των 500 δραχμ.
|οο&έ μεγαλυτέρα των 50 000
δρσχμών.
Δι" άλλης διατάξεως όρίζε¬
ται δτι οσάκις ή πράξις επήγα¬
σεν έξ αίτίων πρσσπορίσεως κέρ
δούς, τό δικαστήριον δύναται
νά επιβάλη χρηματικήν ποινήν
ή πρόστιμον ηύξημένα μέχρι
τού πενταπλασίου τοθ άνωτά
τού όρίου αυτών.
Ο ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Επανήλθε προχθές άπό την
Έπιακσπήν Ρεθύμνης ό "Υπουρ
γός Γεν. Διοικητής Κρήτης.
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.— Ό κ.
Σοφοκλής Άνδρουλάκης καί ή
δίς Μαρίκα Βαριτάκη ετέλεσαν
τβύς γάμους των. Παράνυμφος
παρέστη δ κ. Μπαντουβάς. Τούς
ευχόμεθα κάθε ευτυχία.
Β. Χ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΜ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Καθημερινώς ύποβάλλονται είς
την "Ελληνικήν "Υπηρεσίαν Συμμα-
χικής ΒοηδεΙας|αΙτήσεις τωνστρα-
τευδέντων έφέδρων δι' ών αΐτοϋ
νται δπως μή άφαιρεδοϋν τα δε-
λτΐα τροφίμων των.
Άνακοινοϋμεν ότι ελήφθη ά-
πάφασις δπως τα άτομικά δελτΐα
των στρατευθέντων παραμεΐνουν
είς τάς οικογενείας των είς άς
δα χορηγούντα' τα τρόφιμα επί
πληρωμη' επί τού παρόντος, τοϋτ'
αύτό καί διά τούς λαμβάνοντας
τα τρόφιμα έφέδρους έκ των 'Ε-
παρφιών άνευ δελτΐων άλλά βά¬
σει καταστάσεων.—
Έκ τού ΓραφεΙου τής Ε.Υ.Σ Β.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλούμεν άπανταςτούς
ιδιοκτήτας, παλαιούς καί νέους
έπαγγελματΐας ούτοκινητιστάς
φορτηγών καί Λεωφορείον αύ·
τσκινήτων ΝομοΟ Ηρακλείου, δ
πως προσέλθωσι έν τή αΐθούοτ)
τοθ ΈπαγγελματικοΟ Έπιμελη
τηρίου την προσέχη Τρίτην 20
—3—45 καί περί ώραν Ιΐην π.
μ. Μέ θέματα:
1 όν) Ψήφισιν τοθ νέου Κατα-
στατικοϋ, 2ον) εκλογαί πρός ά-
νάδειξιν νέου ΔιοικητικοΟ Συμ-
βουλίου καί 3ον) άνακοινώσεις
σοβαραί αφορώσαι την τάξιν
μας άπό τόν έπανακάψαντα έξ
"Αθηνών κ.Άστρινδν Ίατράκην.
ΈνΉρακλείω τή 15 Μ)τ(ου 1945
ό Πρόεδρος
Κ. Κατσιφαράκης
ΗΠΕΚΤΡΠ
Σήμερον «ΑΟΤΖΑ» ή άθάνα
τσ όπερα τοΰ Γουσταύου Σάρπαν-
τικ μέ την ΓΚΡΕΊ'Σ ΜΟΥΡ.
-ΙΗΕ ΓΠΙΗΩγ"
ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝΣΤΗΝ
Μ1ΝΩΑ. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ
ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ κοΐ ΜΗ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έκτίθεται είς φανεράν μειοδο
τικήν δημοπρασίαν ή ανάδειξις
χορηγητοΰ των αναγκαιούντος εις
τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσο¬
κομείον Ηρακλείου διαφόρων
τροφίμων καί λοιπών χρειωδών
κατά τό άπό 1η Απριλίου 194
μέχρι 31ης Μαρτίου 1946 χρονι¬
κόν διάστημα.
Ή δημοπρασία- διεξαχθήσεται
έν τώ Νοσοκομείω καί ενώπιον τής
έκτϊλεστικής επιτροπής τοϋ Άδελ-
φάτου την 18ην Μαρτίου 1945 η¬
μέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12
Οϊ όροι συγγραφής ύποχρεώ
σεων εισίν κατατεθειμένοι είς τό
Γραφείον τοΰ Νοσοκομείου είς
την διάθεσιν των βουλομένων νά
λάβωσι γνώσιν.
Έν Ηρακλείω τϋ 8 Μαρτίου
1945.
Ό Πρόεδρος τοΰ Άδελφάτου
ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
4 ΗΑΕΚΡΑ'
Σήμερον άπογευματινή ώρα
6.30, βραδύνη ώρα 9 μ.μ.
ΑΟΥΙΖΑ
Ένα μουσικόν άριστούργημα
ή άθάνατη "Οηερα τοθ Γου
σταύου Σάρπαντικ, μέ την
ΓΚΡΕΊΣ ΜΟΥΡ. Τάς Κυρια¬
κάς απογευματιναί στάς 2.30—
4.30 καί 6.30 μ.μ.
ΝΙΚΑΝΑΡΟΕ Ε. ΙΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Έπανέλαβε τάς εργασίας τού.
Πλατεΐα Δασκαλογιάννη Τηλ. 244
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
Πλατεΐα Άγΐας Αικατερίνης
Άφίχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬
τώνιος Βογιατζής κομίσας
πλουσίαν συλλογήν έμπορευ-
μάτων ήτοι: Κάλτσες γυναικών,
άνδρών, μαλλιά, πλεκτά, τσάν-
τες, κομπινεζόν, κυλώτες, μαν
τήλια λαιμοϋ, φανέλλες γυναι
κων, άνδρών, καλλυντικά, σα-
πουνάκια βαφής καί διάφορα
εϊδη ψιλικών. Τηλ. 3.83.
ΤΛΒΕΡΜΗ
Η ΜΕΓΑΑΗ ΕΛΛΑΣ
1 χιλιόμετρ. άπό τό Σααρμπρύκεν
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:— Ή
7η στρατιά έξαπέλυσε επίθεσιν
μεταξύ τοΰ Σασρμπρύκεν καί
Μαγκενάου καί προήλασεν 5
χιλ. ίπί μετώπου 80 χιλιόμε¬
τρον. Προκβχωρημέναι περίπο-
λοι άπέχουν 1 χιλ. άπό τό Σα¬
αρμπρύκεν. Άεροπορικσί δυνά¬
μεις έπιτεθεϊσαι ήνοιξαν ρήγμα
τσ επί των όχυρώοεων τής
γραμμής ΖΙγκρφιντ καί έπροξέ-
νησαν πυρκαϊάς είς Σααρμπρύ¬
κεν καΐ Κομπλέντς.
Ή 3η στρατιά κατέλαβε 11
πόλεις καί προήλασε 10 χιλ.
Δυνάμεις τής 3ης στρατιάς προ
σπέρασαν τό Κόμπλεντς.
Τό προγεφύρωμα τοθ Ρεμάγ-
κεν έπεξετάθη καί συνελήφθη·
σαν καί άλλοι αίχμάλωτοι. Αί
Γερμανικαί άεροπορικαί έπιθέ
σεις εσταμάτησαν κατόπιν των
άπωλειών τάς οποίας υπέστη·
σαν. Κατά τάς πρώτας 7 ημέρας
τό Συμμαχικόν πυροβολικόν κα-
τέρριψε 111 Γερμανικά άβρο·
πλάν© ήτοι τό 1)3 των έπιδρα-
μόντων.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
Σοβιετικαί δυνάμεις δτεμέλη-
σαν τόν θτίλακα των Γερμανών
είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν
ιρθάσασαι μέχρι τοϋ Φρίαεσχαφ.
"Ανω των 4.500 Γερμανών έφο
νεύθησαν καί 1000 συνελήφθη,
σαν αϊχμάλωτοι. Βορειοανατολι-
κώς τοΰ Στεττ ίνου ο* ρώσσοι έκ
καθαρίζ-οιιν την φρουράν τού Κολ
μπέργκ· Κατελήφθησαν αί σιδη
ροδρομικαι εγκκτασχάσέιςττΐς χό·
λεως.
Είς την Ούγγαρίαν δι' 9ην ή.
μέραν, οί Γερμανοί εσυνέχισεν
τάς άντεπιθέαεις των.'ΑΛωΑβσβν
άνδρας καί πολεμικόν ΰ
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς την
Κεντρικήν Βιρμανίαν Βρετΐανικά
στρατεύματα κατέλαβον τόν σιδη
ροδρομι-κόν σταθμόν τής ϋβνταν-
λέϊ
νννννν νν» νννννν νννννν *ν·ν·νν·νινν»>»ίν»Λ»Μ*%ν%ννν»ννν·»ν
ΕΣΩΤΕΡΙΚΛ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου. —Έν
τος των λίαν προσεχών ημερών
άποπλέει έκ τοθ λιμένος Κων)
πόλεως τό τουρκικόν άτμόπλοι
όν «Κόνια» μεταφέρον τρόφιμα
διά τόν ελληνικόν πληθυσμόν.
Τό ατμόπλοιον »Κόνια» θά έ
κτελή εφεξής τακτικά δρομολό-
για μεταξύ Κων)λεως καί Πει¬
ραιώς διευκολύνον την άνταλ
λαγήν προϊόντων μεταξύ Έλ
λάδος καί Τουρκίας.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙ
ΣΤΕΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αθήναι 15 Μαρτίου.— Κατά
σημερινάς πληροφορίας συνεχί-
ζονται αί αρξάμεναι άπό ημερών
συνεννοήσεις διά την σιγκροτη
σιν συνασπΐσμοϋ των άριστερων
κομμάτων.
ΑΙ συνεννοήσεις συνεχΐζονται
μέ βάσιν ότι ό συνασπΐσμώςδέν
πρόκηται νά σινεργασδή μετά
τοθ Κ Κ.Ε καΐ τούΕΑ.Μ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΝ
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου.—Πρός
τόν σκοπόν τής έπιταχύνσεως
τής δίκης των δοσιλόγων απε¬
φασίσθη δπως τό ειδικόν δικα¬
στήριον συνεδριάζη καί τό ά-
πόγευμα. Έν συνεχεία μέ την
απόφασιν αυτήν **θά ληφθοθν
καί άλλα μέτρα διά νά συντο-
μευθοθν αί άπέραντοι καΐ ά-
χρηστοι διά τό δικαστήριον συ-
ζητήσεις αί προκαλούμεναι υ¬
πό των κατηγορουμένων καΐ
των συνηγόρων των.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΕΙΣ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου.—Κατ"
άρμοδίαν ανακοίνωσιν,αί δυνά¬
μεις τής Έθνοφυλακτ)ς προχω-
ροθσαι άνευ έπεισοδίου, έθφα·
σαν μέχρι των Έλληνοσερβι-
κών συνόρων καί άπεκατέστη
σαν την τάξιν.
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΜ ΗΑΒΚΤΡΑ
ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου.— Ό
Γιουγκοσλαΰος ύποτργός άνβφοδι-
ασμοΰ εδήλωσεν σήμιρον δτι ή έ-
πισιτιστική κατάστασις είς όλας
τάς κατεστραμμέναςπεριοχάς είναι
σοβαρά. Σήμερον έφθασαν αί
πρώται συμμαχικαί προμήθειαι
εις Βελιγράδιον άνραπορΐΜώς. Είς
αύτάς παριλαμβάνονται «αί 14
τόννοι νγειονομικοϋ ύλικοϋ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαρτίου.—
Εγνώσθη έξ Οΐασιγκτώνος ότι
ί Κυβέρνησις των Ήνωμένων
Πολιτειών έπρότεινε είς τάς Κν-
βερνήσεις τής Ρωσσίας καί Με·
γάλης Βρεττανίας όπως διεξάγουν
συσκέψεις περί των πολιτικών
συνθηκών τής Ρουμανίας όπως εξ
ά'λλου εΐχε άποφασισθεΐ καί είς
την διάσκεψιν τής Γιάλτας. Έ
πίσης εγνώσθη ότι ή Κυβέρνησις
των Ήνωμένων Πολιτειών θεω-
ρεΐ την νέαν Ρουμανικήν Κυβέρ¬
νησιν ώς μή άντιπροσωπευτικήν
διότι δέν περιλαμβάνει όλα τα
Δημ&κρατικά στοιχεΐα.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαρτίου.—
Ή Πολωνική Κυβέρνησις άπέστει
λε αίτησιν συμμετοχής της εις την
διάσκεψιν τοΰ Άγίου Φραγκίσπου.
Ό ,ύπουργός των Εξωτερικών
των Ήνωμένων Πολιτειών κ.
Στεττίνιους εδήλωσεν ότι άν ή Πό
λωνική Κυβέρνησις δέν άνασχη
ματισθή εγκαίρως δέν Θά £κληθη
νά λάβη μέρος είς την διάσκεψιν
των Ήνωμένων Εθνών.
ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου.— Έ¬
φθασεν είς "Αγκυραν ό Ρώσσος
πρέσβυς. Ό ξένος τύπος σχολι¬
άζων την άφιξιν αυτήν γοάφει ό¬
τι τό Ρωσσο-τουρκικόν σύμφωνον
λήγει τόν προσέχη Νοέμβριον
καί άνανεώνεται αυτομάτως άν δέν
καταγγελθεϊ 6 μήνας πρό τής λήξε
ώς τού. Έπομένως ή 7η Μάϊον
θά είναι ή ήμέρα κατά την δ
ποίαν θά φανοϋν αί διαθέσεις συ-
νεχίσεως τοϋ συμφώνου μεταξύ
Ρωσσίας καί Τουρκίας.
{ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαρτίου.-
Ή Κυβέρνησις των Ήνωμένων
Πολιτειών ακολουθούσα τό πα-
ράδειγμα τής Βρεττανικής, απε¬
φάσισε νά μην αναγνωρίση την
Αλβανικήν Κυβέρνησιν
Η Μ ι. παρέδωσε
είς την ΈλΑηνικήγ
Κυβέρνησιν.
ΑΘΗΝΑΙ 16 ΜαρτΙου.— Ή
Έλληνική Κυβέρνησις ανέλαβε
άπό {σήμερον την μετσφορβν
καΐ διανομήν των ίδικών της
προμηθίϊΐών μάλις -βΰται β^θά-
σουν είς Έλληνικούς λιμένος
Μέλσς τής ΕΜ—ΕΛ ΐδήλβχ-ν
δτι άντί τώρα ό Στρβτός νά
φροντΓζΤ|.διά τούς Έλληνας-ρέ
ττει σ( Έλληνες νά .φροντίζουν
διά τούς εαυτούς των. Μέχρι
σήμερον *χρησιμστη>ιοιο&ντο
Έληνες έργό-ες διά την έκφόρ
τωσιν καί μεταφοράν τθν τρο¬
φίμων. Έπίοης "Ελληνες 66η-
γοί καί μηχανικοί έχΐΐρίζοντο
τα μεταφορικά μέσα. Σήμβρον
τα 800 αύτοκίνητα τής ΕΜ—ΕΛ
παρεδόθησαν είς τό Ελληνικόν
ίπτουργεΐσν μβταφορ&ν κββώς
καί τα έργαλεϊα διά την σοντή
ρησ(ν των.
Ό κ. Τσώρτσιλ είς
τό συνέδριον των
συντηρητικών.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαρτίου.-
Κατά την δευτέραν ημέραν τοθ
συνεδρΐου τοθ κόμματος των
συντηρητικών, ό (κ. Τσώρτσιλ
προσεφώνησε τό συνέδριον ει¬
πών μεταξύ άλλων δτι ένδέχε-
ται ή Κυβέρνησις συνασπι-
αμοθ νά συνεχισθή είς Αγγλ!
αν καί μετά την η"τταν τί|ς Γερ-
μανίας.
ΈπΙσης έττέστησε την ττροσο
χτ>ν ολων είς τό ύπέρτατον κα¬
θήκον πσύ αύτός δέν ίΐεχνβ καί
δέν έπιτρέπει καί δέν έτιιτρέπει
καΐ βίς τούς άλλους νά ξεχά-
σοι>.ν δηλα&ή την συνέχισιν τοθ
πολέμου μέχρι καί τής Ίελικί)ς
ήττας τής ΊαπονΕας.
ΑΙ σημεριναί Αγγλικαί έψη-
μερίδες άφιερώνουν .μακρά βύ-
μενή σχόλια επί τοθ λόγου τοθ
κ, Τσώρτσιλ χαρακτηρίσανΐΕς
τόν λόγον ταυ ώς τόν καλλίτε¬
ρον πού βξεφωνήθη μίχρι σήμι
ρον βΐς συνέδριον κόμματος.
Μέγεθος Γραμματοσειράς