9868 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

130

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/4/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Οπόλεμος στή Γερμανία βαίνει γοργά πρός τό τέρ-
μα τού. "Ηδη έ'να μεγάλο μέρος τής Γερμανίας
ποδυπατεΐται άπό τούς Συμμαχικούς Στρατούς. Ή
Γερμανιχή άεροπορία έπαυσε νά υπολογίζεται «αί ή
δύναμις άντιστάσεως τοϋ Γερμανικόν Στρατοΰ έφθα¬
σεν είς .το έσχατον. Τό θηρίο ψΐ'χορραγεΐ.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΚ;
Ε Θ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦ,γΙΜΙΕΡΒΣ
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΆΡ. ΦΥΛΛΟΥ 130
Τ Ρ Ι Τ Η 3 Απριλίου 1945
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ ΪΥΝΤΑ3ΕΟΧ
ΕΜΜ ΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΡΓΗΖΟιΊΤΗΙ ΣΥΝΩΜΟ-
ΤΙΚΗ ΚΗΙ ΠΛΡΛΠΟΜΗ
Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον Ι ριμένουμεένταση τρομοκρατία
έγγραφον 'πβύ είναι διαταγή Ι τίς 16 κι' έπειτα καΐ πρέπε
καθοδηγητοθ πρός επαρχιακήν
όργανον τοθ Κ.Κ.Ε. εΤν' έν ά-
κόμη ντοκουμέντο, χαρακτηρι-
στικό των μεθόδων καί των συ·
στημάτων μέ τα όποΐα έργάζον
ται οί κομμουνισταί στήν Έλ
λάδα. Παραλείπομεν τα είς την
ελή
επιστολήν άναφερόμενα όνό-
ματα, δχι- διότι δέν
ρου,ν ^αί ϊά όνόματα,
ένδιαφέ
μ άλλά δι¬
ότι προέχει τ· .ζήτημα νά δια-
φωτιρβοθν έκεΐνβι, πού δέν έ-
χουν, κατατοπισβη άχόμαι ] περ.1
τής πραγματικότητος, πού* Εχει
δημιουργήσει ήδη σέ μερικά στε
νά—εΤν' άλήθεια—διαμερίσμα-
τα τής Νήσου μοτς, τό[Κ.Κ.Ε.
έργάζεταιδμως νά επιβάλη παν
τοϋ. Άγαπητέ συν....
«Αυριο πού θά Ιρθετε κράτα
τα Ινσημα τα κομματικά (κόκ-
κινα) πού άφησεό.... στό σπίτι
μου. ΈπΙσης τό μελάνι τοθ στυ
λό |του καί τό σκηνικό τής
ψυχολογικά νά προετοιμάσουμ
δλους τοθ πρώην ΕΛΑΣίτίΐ;
νά ποθν μιά δικαιολογΐα. Έσύ
συνεννοήσου μιά άκόμη φορά
μέ τόν... καί πάρε μέτρα. Βέ
βαια έδώ θά εΤσαι τό πρωΐ τί
16 καί θά τα ποϋμε. Δώσε τό
γράμμα στή.....
Μην ξεχάσρς ^ις πιό πάνω
παραγγελίες μου καί άκόμη την
ιτροπαρασκευή δλων σας στή
ουνεδρίαση. Άν έχη ό... άπό
μέαα νά Ιλθετε μαζί κάτω ό
πωσδήποτεή άν έχη δουλειά...
έπείγουσα νά γράψη τΐποτε νά
κρατάς σχετικό μέ τή δουλειά
τού στό.... γραμμή κλπ. καί άν
εΤδε τό.... καί τί εΤπε. Άν έλ¬
θη ό.... θά γίνη μέ τρόπο πού
δέν θά τόν δή κανείς. Νά σοϋ
πή ό.... σχετικά μέ τίς ζυμώσεις
αύτοΰ δ,τι μάς ελεγε δταν φε
γαμε στή Πλατεϊα μέ τό...
ΤΙ άπόγινε μέ τή δικάσιμη τοϋ
συν. χ.
ΕΠΟΝ. Μην ξεχάσης την όργαν. χωνιοΰ; Πέτυχε ή κινητοποιήση
Κατάσταση καί εκθέση. Άκόμη πού λέγαμε;»
άπόψε ζήΐησε άπό τό.... νά σοΰ Μέ
δώση καΐάσταση τοθ.... Λόχου
ΣτρατοΟ, πόσα κομμουνιστικά
'μέλη εχει, πόσα ΕΑΜικά καΐ
πόσα ΕΟΚίτικα καΐ πόσους έθε-
λοντές αριθμητικώς νά τα κρα-
τφς αύριο.
Μή ξεχάσετε τίς Έπιΐροπές
στό.... άν έρθη νά είνε ετοιμες
καί μέ τα σχ«τικά ύπομνήματα.
Ό.... εΐχε · υποσχεθή σέ μενά
ΗΠΟ ΗΜΕΡΒΣ
ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
—1ΛΛΟΤΕ Η ΤΕΧΕΡΑΝΗ
Π ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΒΑΡΚΙΖΑ
μ τ ό έπεισόδιό μου, δτι
θά εδιωχνε τούς φαντάρους
τοθ φρουραρχείου. ΤίΙγινε; Γιά
ξανασυμπάλετέ το.
ΟΙ καντάδες τής ΕΠΟΝ τή
νύχτα νά μή σταματοθν' έχουν
τεραστία σημασία, καθώς καί
τα ωργανωμένη γλέντια, τώρα
τίς άπόκριες.
Έδώ έτοιμάζουν μεγάλα πρά
ματα, παρ' αλη τή τρομοκρατία
πού ακόμη δέν εχει παρέλθει
(σκίζουν προκηρύξεις, συλλαμ-
βάνουν, ζητοθν λογοκρισίες, ά-
παγορεύουν τραγούδια κλπ.).
Νά παίξη όπωσδήποτε έργο
ή ΕΠΟΝ' θά την βοηθήση πολύ
τό κόμμα, τίς 25 τοθ Μάρτη. Νά
συγκεντρωθή εύρύ πρόγραμμα.
Ένθουσιασμός πρό πάντων.
Γιά τα δπλα τί άπόγινε; Τό
σχετικό άρθρο τής συμφωνίας
περί άμνηστεΐας λέγει, δτι ή
άμνηστεία δέν ίσχύει γιά τα
μέλητοθ ΕΛΑΣ—ΕΑΜ—ΕΠΟΝ
άν μή τίς 15 τοθ Μάρτη δέν
Μά τί συμβαίνει λοιπόν μ'
.αυτή την περΐφημη Βάρκιζα;
Μήπως ένομοθετήθη έκεΐ δτι,
£να μέρος των κατοΐκων τής
χώρας αυτής, καΐ μάλιστα τό
μικρότερον, εχει τό δικαίωμα
5—6 μεγάλων χωρίων, ε(ς φα
νεράν κατά των Άρχών εξέ¬
γερσιν καί ξεκινοθν συντεταγ-
μένοι είς φάλαγγα μέ σάλπιγ-
γας, χειροβομβΐδας, δυνςμΐ-
τες καί πιστόλια καί ρόπαλα
καΐ πέ'ρες νά άπελευθερώ-
σουν διά τής βίας τούς υπο
κινητός τής άνταρσίας. Καΐ
6ταν ό επί κεφαλής ενός μι-
κρού τμήματος στρατοθ 15 —
20άδρών τούς εδήλωσεν, 6τι
έχει διαταγήν νά μην τούς έ-
πιτρέψι ν ά μποΰν είς την πό¬
λιν, ούγο( έσάλπισαν «προσο¬
χήν» καί άμέσως κατόπιν «?-
φοδον» κατά τοϋ Στραιοϋ, βάλ-
λοντες άλύκητα είς τό ψαχνό.
Καί έπειδή ό Στρατός ήμύνθη
καί δέν άφέθη νά αίχμαλω-
τισθή, οί Κομνουνισταί έπικα
λοθνιαι την Βάρκιζα...
Στήν Καλλονή συλλαμβάνε
ται £«,»ς Λρχικομμουνιστής,'
διότι όνΐεστάθη καΐά τής νο
μίμου έξοοσΐας. Καί οί κομμου
νισται κινητοποιοθνται άπό τα
πέριξ χωνιά καί μέ τα δπλα
στό χρρι άπελευθερώνουν τόν
κρατοημενον καί καταργοθν
κάθε έννοιαν Κρατους καί Νό
μου. "Αν αύτό τό λέγει ή Βάρ¬
ζ Ή
Α.Ι.3..ΕΛΑΗΝΟΑΓΓΑΙΚΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡίΦΙΡΙ|ΐ|
Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ^ύγενώ; πρός
δημοσίευσιν τα κάτωθι:
ΤΟ ΒΕΡΟΛ1ΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΙΟΝΙ
(ΣΚΑΚΙΟΥ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
κιζα, κακώς τό λέγει. Ή με(
γάλη πλειοψηφία τοΰ Έλλην*·
κοθ δέν απεφάσισεν άκόμη νά
αυτοκτονήση διότι τό θέλουν
ολίγοι συνειδητοί ή άσυνείδη-
πράκτορες των Βουλγά
νά συνωμοτή καί
ζεται παρανόμως
νά έργά-
πρός έξόν
τωσιν μερικών καΐ ύποδούλω
σιν των ύπολοίπων κατοίκων
τής Ελλάδος; Διότι αυτήν την
έννοιαν δίδουν είς τάς συμ¬
φωνίας τής Βάρκιζας οί Κομ¬
μουνισταί. Απόδειξις τα γεγο
νότα τής Ιεραπέτρας, καθώς
καί τα προχθεσινά γεγονότα
τής Καλλονής.
Συλλαμβάνονται στήν Ίερά-
πΐτρα δύο άρχηγοί κομμουνι¬
σταί γνωστοΐ περιφρονηταί παν
τος ΈλληνικοΟ νόμου καί ίδε-
ώδους, καταληφθέντες (έπ' αύ
τοφώρω καί μέ τα ντοκουμέντα
καί τάς προκηρύξεις στό χέρι)
την ώρα πού κατέστρωναν τα
σχέδια νά ίξεγείρουν τούς ό·
παδούς των κατά την ημέραν
παραδοσουν τόν όπλισμό πού Ι τής Έθνικής εορτής καί οί Κομ
Ιχουν, όπότε διώχνονται ποινιΐμουνισταί μέ κωδωνοκρουσίσς
Λοιπόν θά πρέπει νά πε-Ιέπιστρατεύουν τούς κατοίκους
τοι
ρων.
ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στά γεγονότα τής Ίεραπέ
ρα; ή άστοχος ενεργεια τοΰ Νο¬
μάρχου Λασηθίου άξίζε^ νά μελε-
ηθή ευρύτερον. Ό κ. Νομάρχης,
ίναλαμβάνοντας στό Κάτω Χωριό
αί προτοΰ νά φθάση, στήν °Ιερά
ιετρα, την υποχρέωσι νά άπολύ-
XI
τούς δύο συλληφθέντος πρω
εργάτας των ταραχών, προτοθ νά
ιιάθη άπό τάς Αρχάς την πραγ
χατικήν κατάστασιν καί έπΐμένον
άς μόλις έφθασε νά τούς άπο
λύση υπό ιδίαν τού ευθύνην προ
τοϋ νά γίνουν αί υπό τοΰ Νό
μου όριζόμεναι άνακρίσεις καί πά
ρά την γνώμην των λοιπών άρ
μοδίων κα'ι ιδίως τοϋ ί,Εϊσαγγελέ
ως, εδειξεν ή ότι δέν Ιχει ιδέ
αν τής πραγματικότητος στό δια-
μέρισμα έκεΐνο τό οποίον άπό
.καιρό τρομοκρατοϋν προβαίνοντες
καί μέχρι δολοφονιών οί μπολ
σεβΐκοι ή ότι δ ϊδιος δέν γνωρί-
ζει τό καθήκον 'ιου. Πάντως ή
αντίληψις ότι ή πολιτική των 'συμ-
βιβασμών καί των μέσων λύσεων,
■χωρίς νά πατάσσωνται οί παρανο-
μοΰντες καί εναντίον τοΰ Κρά-
τους ενεργοϋντες δέν συντελεί πά
ρά είς τό νά ^άποθρασύνωνται
κακοποιοί.
Εάν έπομένως ποϋμε δτι εί
ναι έ'να κοινό πιόνι στό παιχνί
δι τοθ πολέμου, γιά πιό μέγα
λους σκοπούς, ΐσως περισσότε
ρο άπό δσο πρέπει τό δτι πιό
σπουδαΐα καΐ ζωτικά ζητήματα
ύπάρχουν, ή ϋπορξις π.χ. τοθ
ΓερμανικοΟ στρατοϋ, ώς όργα-
νωμένος δυνάμενος ίκανός νά
δώση μάχες γιά την ύπόλοιπη
χώρα. Εάν τό Βερολΐνο
αύτό Θά σημαίνη δτι δέν εΤχε
πειά ό στρατός τή δύναμη νά
τό κρατήση. Κατά τόν τρόπο
αύτό τό Βερολΐνο γίνεται ή ζυ
γαριά τής τωρινής θέσεως τοθ
πολέμου.
Όταν ό Γερμανός Ύπουργός
κ. Λέυ ομιλεί γιά μάχες πέραν
τοθ Βερολίνθυ τα λόγια τού ε-
χουν στρατιωτική σημασίοτν άν
καΐ 6λα τα σημάδια μδς πεί-
θουν 6τι δπως εχουν τα πράγ-
ματα τώρα απλώς κομπορι-
μονεΐ.
Μόνο ή Ρωσσική διοίκησις
γνωρίζει καλά τή τωρινή κατά·
σταση τοθ ΓΕρμανικοό στρα¬
τοϋ. Όπως έχω ήδη ίσχυρισθεΐ
καΐ παρά πάνω ό βαθμός των
άπαιτήσεων σέ έφόδια καί οίάλ
λες δυσκολίες πού θά συναντή-
σηέναςστρατός πρέπει νά είναι
πάντοτε τό κριτήριον είς τό εάν
υπάρχη ί| δέν ύπάρχει κίνδυνος
στή συνέχεια τής προελάσεως. ι
Ο Ζούκωφ φαίνεται βτι έ"χει ί-
πωμισθεΐ αυτόν τόν κίνδυνον
καί είναι φανεράν την συνέχι¬
σιν τής καταδιώξεως ενός άπο-
καμωμέν.-υ στρατεύματος, σχε¬
τικώς βεβαίως, μεγάλα ζητήμα
τα έξαρτώνται.
Ύπάρχουν πάντοτε κίνδυνοι.
Αύτό δέν πρέπει να τό ξεχ,νοθ-
με. Έξ άλλου δμως είναι εϋκο-
λο πιά νά δοθμε τούς τεραστί·
ούς κινδύνους πού δέν μπο·
ροθν τώρα νά άπσφϋγουν οί
Γερμανοί. Έχουν φτάσει σ' αύ
τό τό κατάντημα ΰστερα μέγα
λα σφάλματα καί στήν προσπά
θειά τους νά ξεφύγουν άπό.τά
έπακόλουθά τους, δέν μποροθν
νά άποφύγουν θανασίμους κιν-
δύνους. Τί πρωτοεπιθυμησουν;
Προφανώς νά σταματήσουν
ΐούς Ρώσσους.ΆλλΑτώρα, πού
άποσύρουν διάφορες έφεδρεΐες
ίάντιμετωπίζουν τό δίλημα ποψ
.νά τίς συγκέντρωσιν. Πρέοει
νά τα στείλουν τόσο μακρυχχ
πρός Ανατολάς δσο χρεχάζεΐαι
νιά νά είναι άποτελεσματική ή
άση τους. Άλλά δέν ρ
νά τίς τοποθετήσΛυν χόσο- μ
ρυά, ώστε νά δχατρέχΌυν τόν
κίνδυνο νά ύπερφαλαγγιβθοθν
άπό τόν έχΒρό.
ΑΥΡΙΟΝ: Τό τέλος
κ. ΝΑΘΕΝΑΣ
Επί τή άπαχωρήσει
Α
τού
Ο
Αντισυνταγματάρχου κ. Ανδρέα
Νάθενα εκ τής Στρατιωτικής Δι-
ικήσεως Ν. Ήρακλϊίον θά ήτο
μεγάλη παράλειψις εάν άπεαιω-
πεΐτο τελείως τό δύσκολον ίίργον
τό οποίον εν χαλαιπαΐς ημέραις
ανέλαβε καί έ'φερε είς αΐσιον πέ-
"Ο κ. Νάθενας έλθών είς την
Κρήτην επί Γερμανικής άκόμη
κατοχής ώς άπεσταλμένος τής Κυ
^3ερνήσεως Καΐρου δέν ύπελόγι
σεν οΰτε κινδύνους όντε κόπους
Ειργάσθη μέ τόλμην, σύνεσιν
δραστηριότητα καί κατώρθωνε νά
.ύπερνικήσιι δλα τα μεγάλα καί συ
χνά έμπόδια τα όποΐα έπαρουσι
,άσθησαν, Κατώρθωσε νά συγκρα
τή τάς άκρότητας καί διαιρέοεις
καί νά διβυθύνη τόν άγώνα μέ
ιτόοην Ιπιδεξιότητα ώστε νά εΐνα
τα "μέγιστα αποτελεσματικώς υ¬
πέρ τής πατρίδος. "Εδειξε τοιαύ¬
την πολιτικότητα ώστε καί κατά
τό διάστημα τής κατοχής καί με-
■τά την αποχώρησιν των Γερμανών
νά άποφευχθοίν κατά τό δυνατόν
αί προστριβαί καί αίματηρά Ιπει-
σοδια. Ό κ. Νάθενας είναι ά'ξι-
ος συγχαρητηρίων καί εύγνωμοσύ-
ης υπό τοΰ λαοΰ τής πόλεώς μας
διά τό έργον τού αύτό, τό οποίον,
τόσον επαξίως συνεχίζουν οί ,δι·-
άδοχοί τον,
26 ΜαρτΙ>υ 1945
Τό εσπέρας τής παρελ¬
θούσης Κυριακής 25 Μαρτί,ου
ημέραν τής Έθνικής ημών παλ-
λιγγενίαΐας αμφότεραι α* προ-
σκαπικαί όμάδες Μοιρ&ν Μεσ
σαρας παρέστησαν τό θαυμά¬
σιον Ιργον ίΈσμέ ή Τ,ουρκα-
πούλα» ενώπιον πολυπληθεστά
τού άκροατηρίου όπερ έμβινε
κατενθουσιασμένον διότι θαϋ·
μασίως ύπεδΰθησαν άπαντα
τα πρόσωπα τόν ρόλο,ν ^ύ·
τοθ £καστον. Μεΐά Λην λήξνν
δέ τοθ Ιργου έψάλη ό Χθνικώς
"Ύμνος καί £Ϊτα έχορεύθιααν
διάφοροι Ιθνικοί .χοροί ,καί έ-
περαιώθη ή λαμπρά έορίή υ¬
πό τα παΛαγώδη χειρακροτή-
ματα τοθ ά,κροαΐηρίου. Συγ¬
χαίρομεν πάντας ,τούί προσκό·
πους καί δή τρύς ύποδυθέν-
τας ταΰς όόλους τοθ ,έργαυ
διότι με,τά ζήλου χαί φιΛοτί·
',μως Εξετέλεσαν τό μέρος
ώς καί τούς κ. κ.
«αί τα μέλη τοθ ΠροσκσπικοΟ
'Συν^έσμου Μοιρών, διοργα-
ωτάς τής ωραίας ταύτης πα·
ραστάσεωτ}.
Υείας των συμπο
μπόρων έ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρσχ. 20
ΝΙΚ. Κ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τ ΡΙ Τ Η 3 Απριλίου 1945
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Η ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Ή Ναυπ,κή Διοίκησις Κρήτης
ανακοινοί ότι:
1) Όλόκληρος ή θαλασσία πβ
ριοχή τοΰ Λιμένος Ηρακλείου ή
περιλαμβανομένη μεταξύ των δύο
λιμενοβραχιόνων ωρίσθη ώς άπη-
γορευμένη Ζώνη.
Είς την άπηγορευμένην Ζώνην
περιλαμβάνονται οί περιφραγμένοι
διά σνρματοπλέγματο; χώροι, ό
βόρειος λιμενοβραχίων άπό τού
Φρουρίαυ καί ό άνατολιχός λιμε·
νοβραχίων.
2) Είς την άπηγορευμένην Ζώ¬
νην άπαγορεύεται ή εΐσοδος παν¬
τός άτόμου καί τροχοφόρου άνευ
εϊδικής αδείας.
3) Άπαγορεύεται ό εΐσπλους
καί εκπλους, ή κυκλοφορία παν¬
τός εΐδους λέμβων καί ή προ¬
σέγγισις οιουδήποτε σκάφους είς
τα δρμοΰντα πολεμικά καί εμπορι
κά πλοϊα άνευ εϊδικής αδείας.
Ό κατόπιν εϊδικής αδείας εΐσ¬
πλους καί εκπλους έπιτρέπεται
μόνον άπό τής άνατολής μέχρι
τής δύσεως τοϋ ηλίου.
4) Άπαγορεύεται ή άλιεία έν-
τός ολοκλήρου τής περιοχής τοΰ
λιμένος. Είς τάς λοιπάς θαλασσί-
νας περιοχάς έπιτρέπεται κατόπιν
εϊδικής αδείας.
5) Ή κατοχή φωτογραφικάς
μηχανών καί λήψις φωτογρα-
φιών αυτής έξ οιουδήποτε άλ-
λου σημείον τ *ς πόλεως η τής θα
λάσσης.
6) Οί κατόπιν αδείας είσερχόμε-
νοι είς την άπηγορευμένην ζώνην
ώς καί τα παντός εΐδους τροχο-
φόρα ύπόκεινται είς έρευναν.
Οί παραβάταιτής παρούσης τι
μωροθνται κατά τάς οιατάξεις
τής Στρατιωτικής Ποινικής Νομο-
θεσίας,
Έν Ηρακλείω τη 25η Μαρτίε
ου 1945, Ό Ν. Διοικητής
Λ. ΔΕΡΤΟΥΖΟΣΠλοίαρχοςΒ.Ν
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
Άνεγνώσαμεν είς τό ύπ' άρ.
60(7632) φύλλον τής έν Αθή¬
ναις εκδιδομένης εφημερίδος ή
«Βραδύνη» δτι τό υπουργείον
Έφοδιασμοϋ προκηρύσσει δια¬
γωνισμόν πρός παρασκευήν
700000 οκάδων Ζυμαρικών, τα
όποΐα θά παραδοθοθν είς τό
κοινόν.
Δέν νομίζουν καί ένταθθα οί
άρμόδιοι δτι δέον νά ληφθούν
άνάλογα μέτρα "ίνα μή πληρώ¬
νη ό κοσμάκης την τόσον θρε-
πτικήν τροφήν, τα Μακαρόνια
είς τιμάς δυσαναλόγους πρός
την οικονομικήν τού άντοχήν;
Κ01ΗΟΗ1ΚΠ
ΓΑΜΟΙ.— Έμμ. Γ. Κυδωνάκης,
ΓεωργΙσ Γ. ΪΡουμελιωτάκη ετέλε¬
σαν τούς γάμους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον μου
θεωρω δπως καί δημοσία εύχαρι-
στήσω τόν διακεκριμένον μβιευτή-
ρα χειροθργον τής πόλεώς μας κ.
Γρηγ· ιΧατζηδάκην όστις ' έσωσε
την σύζυγον μου έκ βεβαίου θανά-
του.
Τοιούτοι έπιστήμονες τιμοθν την
κοινωνίαν μας.
Ό ευχαριστών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Βοϋτες
ΘΑΝΑΤΟΙ.- Ανηγγέλθη έξ Αθη¬
νών ό θάνατος τού γνωστοθ έν τ|
πόλει μας έμττόρου Γ. Κωστοπού-
λου ίπισυμβάς πρό δεκαπενθημέ-
ρου. Ό αποθανών διεκρίνετο διά
την καλήν εμπορικήν τού πίστιν,
την ένεργητικότητά τού δι' δ καί έ-
ξετιμάτο υφ' ολοκλήρου τοθ έμπο
ρικοϋ κόσμου καί τής κοινωνίας
"Ηρακλείου.
Τούς οΐκείους καΐ συγγβνεΐς τού
μεταστάντος καί Ιδιαιτέρως τόν κ.
Ανδρ. Κυπριωτάκην ή «Νίκη» συλ-
λυκεΐται θερμώς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθή¬
κον μου επιβεβλημένον θεωρώ, ό¬
πως καί διά τοϋ τύπου έκφράσω
τάς ευχαριστίας πρός την χρηστήν
Δέσποιναν Κα Ειρήνην Καπετάν
Εμμανουήλ Παντουβά ήτις δι'
ύπερανθρώπων προσπαθειών, έν
μέσω παντίων κινδύνων ανέλαβε
την μεταφοράν μου δι' αύτοπρο-
σώπου επεμβάσεως καί έπιβλέψεως
κατά τόν τραυματισμόν μου τόν
λαβόντα χώραν την 12ην Σ] βρίου
1943 είς την μετά των Γερμανών
συμπλοκήν τής Κάτω Σύμης.
Όφείλω νά όμολογήσω ότι «νευ
Τής επεμβάσεως της ή μεταφορά
μου καθίστατο τότε άδύνατος κυ·
κλωθείσης τής ομάδος Έμμ. Παν¬
τουβά υπό των Γερμανών, εάν δέ
δέν μεταφερόμην τότε διά μέσου
δυσβάτων άτραπών καί άποκρή-
μνων βράχων ήθελον συλληφθή
αίχμάλωτος, διότι λόγω τοΰ τραυ-
ματισμοΰ μου πάσα δι' ϊδίων δυ
νάμεων μετακίνησίς μου καθίστα¬
το απολύτως άδύνατος.
Άλλ' αί φροντίδες τής χρηστής
Δεσποίνης δέν περιορίσθησαν μό¬
νον εις τό σημείον αύτό, διότι αρ¬
γότερον πάντοτε κατόπιν ιδίας ε¬
πεμβάσεως καί έπιμελείας της με-
τεφέρθην ενταύθα, όπου καί έτυ¬
χον των πρώτων ϊατρικών βοη-
θειών υπό τοΰ διακεκριμμένου ε-
πιστήμονος 'Ιατροϋ κ. Στυλιανοϋ
Γιαμαλάκη είς όν έν πολλοΐς οφεί-
λεται ή σωτηρία τοΰ δεξιού μου
ποδός.
Τοιοθτοι έπιστήμονες τιμώσι καί
την Πατρίδα καί την Κοινωνίαν
αποτελούντες απαραίτητον προϋ
πόθεσιν διά την ευημερίαν καί την
πρόοδον τόσον τής Πατρίδος όσον
καί τής Κοινωνίας.
Έπίσης εύχαριστώ θερμώς τούς
κ. κ. Αλέκον Σταγάκην καί Κων·
στ]νον Κριμύλην οΐτινες εφρόντι¬
σαν διά πολλαπλών μέσων νά έ'λ-
θωσιν άρωγοί τής δυστυχούσης
οικογενείας μου καί εμού μέχρι τής
αναχωρήσεως μου εις Αίγυπτον.
ΓΕΩΡ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Τό Όρφανοτροφεΐον εύχαρι-
στεΐ θερμώς τόν κ. Τσιλένην ό ο¬
ποίος παρεχώρησε δωρεάν τό θέα¬
τρον διά την εορτήν τού.
Έπίσης τό μουσικόν συγκρότη·
μα κ. κ. Καλογερίδη—Τζωρτζάκη
τό οποίον άφιλοκερδώς έ'παιξε
κατ' αύτην.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
γνώσιν τοΰ κοινοθ δτι δεχόμίθα
Σΐτον πρός παρασκϊυήν Μακαρο-
νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σ(-
του πέντε οκάδες Μακαρόνια,
Έκ τοϋ ΈργοοτασΙου Ζυμαρικών
Καρούζου & Καστελλάκη
ΔΙΑΛΕΞΙΣ.—Αυριον Τετάρτην (4
Απριλίου) καί ώραν 5 μ.μ. είς την
αίθουσαν «Ντορέ» θά γίνη διάλεξις
τής κ. Σ. Φανουριάκη (Άμαριώτου)
μέ θέμα: «Όδηγισμός καί οί σκοποί
τού».
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ μανταρίσματα
καλτσών. Βαφεΐον τΰ «ΣΙΚ» Πλα-
τεΐα Κέντρου.
ΠΡΩΙΝΑΙΕΙΔΗΣΕΙΣ
Είς τα όχυρά τής Βιέννης.
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—
Είς τό λεκανοπέδιον τοΰ Ρούρ
έπαγιδεύθησαν 30 χιλ. Γερμα-
νοί. Ό κλοιός εκλείσθη χθές διά
τής συναντήσεως τής 1ης μέ
την 7ην στρατιά 30 χιλ. δυτι¬
κώς τοθ Πάτερμπορν καί καλύ-
πτει έκτασιν 12 χιλ. τετραγωνι-
κων χιλιομέτρων.
Άρματα μάχης τής 3ης στρα
τιδς προελαύνοντα πρός την
Δρέσδην ευρίσκονται 12 χιλ. ά¬
πό τό Άιζενακ.
Είς την Βαυαρίαν ή 7η στρα-
τιά έφθασε τόν ποταμόν Μάϊν
παρά τό Βούρτσμπουργκ καί ή-
νώθη μέ την Ιην Γαλλικήν στρα
τιάν.
Είς τόν Βορράν ό στρατάρ-
χης Μοντγκόμερυ προελαύνων
25 χιλ. ημερησίως ευρίσκεται
Ιτώρα 160 χιλ. ανατολικώς τοθ
Ρήνου. Οί Γερμανοί έξακολου-
θοϋν άποσυρόμενοι έκ τής Όλ·
λονδίας.
Τριακόσια χιλ. χωρίζουν τώ-
ρα τούς Συμμάχους άπό τόν
Έρυθμόν Στρατόν τοθ Άνατ.
Μετώπου.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:—
Ρωσσικά στρατεύματα άπέχουν
40 χιλ. άπό την Βιέννην. Ό
Σοβ. Στρατός προελαύνων επί
μετώπου 250 χιλ. κατέλαβι χθές
350 τθΓΐοθεσίες. Ό στρατάρχης
Τολμποθκιν κατέλαβε καί τοπο-
θεσΐες 15 χιλ. άπό τό Βίνερνό-
ίστατ. Επί τής Ούγγρικής
πλευρδς κατελήφθη τό οχυρόν
Σοπρόν προασπίζων την Βιέν¬
νην.
Ό στρατάρχης Μαλινόφσκυ
έφθασε πλησίον τής Πουγκο-
σλαυΤας 90 χιλιόμετρα άπό τό
Ζάγκρεμ. Είς την Τσεχοσλοβα-
κΐαν κατελήφδησαν 150 τοποθε
σΐαι κσΙ Ρωσσικά στρατεύματα
άπέχουν 20 χιλιόμ. άπό την
Μπρατισλάσα. Βορειότερον ό
Στρατάρχης Κόνιεφ. έξεκα§άρι-
σε τό Γκλογκάου επί τής Δυτι·
κης δχδης.
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς μίαν έκ
των μεγαλυτέραν έπιχειρήσε-
ων τού ΕΙρηνικοΰ. 'ΑμερικανικαΙ
δυνάμεις απεβιβάσθησαν επί τής
νήσου Όκινάθα 500 Ιχιλιόμετρα
άπό τής ΊαπωνΙας. Κατελήφθη-
σαν ήδη 2 άεδρόμια τής νήσου.
Είς τάς άποσασεις λαμσανουν
μέρος καί ΒρεττανικαΙ Ναυτικαι
Δυνάμεις.
Οί έγκληματίαι
πολέμου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Απριλίου.—
Ή έπιτροπή των Ήνωμένων Ε¬
θνών διά τούς έγκληματίας πο¬
λέμου συνέταξβ ήδη 5 καταλό-
γους έξ αυτών. Είς τόν πρώ¬
τον κατάλογον τό πρώτον δνο-
μα είναι τοθ Χίτλερ. Έπίσης
περιλαμβάνονται όνόματα Ί-
ταλών, Άλβανών, Βουλγάρων,
Οΰγγρων, Ρουμάνων καί Ία·
πώνων έγκληματιών. Τα όνό¬
ματα αυτών δέν θά δημοσιευ-
θοθν διότι θά είναι δύσκολος
ή σύλληψίς των καί ύπάρχει
πιθανότης άντιποίνων έκ μέ-
ρους των. Θά δημθσιευθοΰν
μόνον είς χρόνον οπόταν ή
σύλληψίς των θά είναι βεβαία
καί δέν θά ύπάρχει φόβος άν-
τιποίνων. Ή έπιτροπή ετόνισεν
δπως ή ενστασις κατηγορουμέ
νού, δτι έπραξε αύτός έγκλή-
ματα ύτΛ την πίεσιν ανωτέ¬
ρων, νά μή λαμβάνεται ύπ'
6ψιν.
Ίσως διωρίσθη ύποεπιτροπή
εις Τσούγκ—Κίγκ ή όποία θά
εξετάση τα ύπά των Ίαπώνων
διαπραχθέντα έγκλήματσ είς
Ασίαν καί Ειρηνικόν.
ΣΥΗΤΌΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Απριλίου. —
Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοθ
Τόκιο ανεκοίνωσεν δτι ή Ίαπω
νίκη Κυβέρνησις έξέδωσε διά-
ταγμα τοϋ όποΐου ή Κορέα καί
ή Φορμόζα συγχωνεύονται μέ
την κυρίως Ίαπωνία. Άμερικα-
νοί σχολιασταί λέγουν ότι ή Ί·
απωνική Κυβέρνησις προέβη είς
τό μέτρον αύτό διά νά έξαναγ·
κάστ) £τούς λαούς των μερών
αυτών νά προσφέρουν περισσο
τέραν υποστήριξιν είς την Ια¬
πωνίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Απριλίου.—
Κατόπιν τής καταρρεύσεως τοθ
ΔυτικοΟ μετώπου, ό Χίτλερ έξέ
δωσε έπείγουσαν διαταγήν διά
τής οποίας ουδείς Γερμανός δύ
ναται νά εγκαταλείπη την θε-
σιντου άνευ αδείας τού. Έπίσης
δι' άλλης διαταγάς κάνει έκκλη
σιν πρός δλους τούς Γκαουλάϊ-
τερς δπως παραμείνουν μέχρι
τής τελευταίας των πνοής.
Στρατιωτικθί έμπειρογνώμο-
νες φρονούν δ τι ό Χίτλερ σκο·
πεύει νά σχημττίσει νέαν γραμ¬
μήν αμύνης είς" τό κέντρον τής
Γερμανίας.
ΑΘΗΝΑΙ 2.—Ό κ. Μυλωνάς
διωρίσθη ΰπουργός των Οίκονο
μικων, είς αντικατάστασιν τοθ
κ. Σίδερη ό οποίος θά παρα¬
μείνη είς την Κυβέρνησιν Πλα-
στήρα καί θά αναλάβη, τό νεοϊ¬
δρυθεν υπουργείον Συντονι-
σμοϋ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2.— Ανακοινω¬
θέν τοϋ Μάκ Άρθούρ άναφέρει
δτι αί Ίαπωνικαί απώλειαι είς
τάς Φιλιππίνας άνήλθον είς 300
χιλιάδας.
ΑΘΗΝΑΙ 2 —Εγνώσθη δτι ή
Αγγλία καί ή Ρωσσία έδέχθη-
σαν τάς προτάσεις των Ήνω¬
μένων Πολιτειών δττως λάβουν
3 ψήφους είς την Διάσκεψιν τού
Άγίου Φραγκίσκου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2.—Ή κυβέρνη¬
σις των Ήνωμένων Πολιτειών
έπρότεινε νά γίνη συνάντησις
των αντιπροσωπείαν των 5 με·
γάλων Δυνάμεων πρό τής δια¬
σκέψεως τοθ Άγίου Φραγκί¬
σκου διά νά καταρτίση συμφω¬
νίας επί των έκλογών. Ή συ¬
νάντησις αυτή θά λάβη χώρον
είς Ούασιγκτώνα, δύο έβδομά-
δες πρό τής διασκέψεως.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 -Ή Γαλλική Ά
σι-υνομία ήρχισεν ερεύνας είς
μεγάλην κλίμοκα πρός αναζή¬
τησιν τοθ άνθρώπου μέ την
ούλήν. Αύτός είναι ό Σκορτσί-
νι, μέλος των 55 καί 6 οποίος
κατήρτισε τό σχέδιον τής άπα-
γωγής τοθ Μουσολίνι. Έχει έ-
πικηρυχθή επισήμως κα! ύπάρ-
χουν πιθανότητες νά ευρίσκεται
είς Γαλλίαν μέ στολήν Άμερι-
κανοθ στρατιώτου ή ύπαξιωμα-
τικοθ.
Ή βοηθεία Καναδά
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Άπριλίου.-
Ούπουργός τοθ άνεφοδιασμοθ
τής Μεγάλης Βρεττανίας κ.
Λούεσλιν καΐ ό ύπουργός τής
Παραγωγής κ. Λίτελτον αφί¬
χθησαν είς Όττάβα προερχό-
μενοι έκ Νέας Υόρκης. Πρό-
κείται νά συζητήσουν μετά
τής Καναδικής Κυβερνήσεως
την οργάνωσιν περισσοτέρων
άποστολών τροφίμων καί άλ-
λων είδών πρός τούς Συμμά¬
χους |καί τάς άπελευθερωθεί-
σας χώρας, τώρα πού ή Με·
γάλη Βρεττανία καί αί 'Ηνω-
μέναι Πολιτειαι πρόκειται νά
μειώσουν τάς αποστολάς των.
Είς τόν Καναδάν ύπάρχουν
τεράστιαι ποσότητες τροφίμων
ιδίως κρέατος καί ή αποστό¬
λη των θά αρχίση μόλις έξευ
ρεθοθν τα άνάλογα μεταφορι·
κά μέσα.
ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου.— Τό
Αύστριακόν Μέτωπον ελευθερί¬
ας έστειλε έγγραφον πρός τάς
Κυβερνήσεις Αγγλίας, Ρωσσί-
άς Άμερικής, διά τοθ όποίου
πσρακαλεΐ τούς συμμάχους νά
επιτραπή ό σχηματισμός είς Αύ
στρίαν Στρατιωτικής Μονάδος
ή όποία συνεργαζομένη μέ τούς
Συμμάχους καί υπό Συμμαχι-
κήν άρχηγίαν νά πολεμήση κα
τα των Γερμανών. Είς τό έγ¬
γραφον άναφέρεται δτι ,εΐς τόν
σχηματισμόν τής Στρατιωτικής
μονάδο" θά λάβουν μέρος 8-
λα τα κόμματα.
ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Άπριλίου.-
Στρατεύματα της 3ης στρατιδς
τοϋ ΣτρατηγοΟ Πβτον εισήλθον
είς την βιομηχανικήν πόλιν τοϋ
Κάσσελ. Κατελήφθη ίνα προά¬
στειον τής πόλεως καί όδομα-
χΐαι διεξάγονται τώρα έντός
αύτοθ τούτου τοθ Κάσσελ.
ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου.— Κα¬
τά Γερμανικάς πληροφορίας τα
υπό τόν στρατάρχην ΤολμποΟ-
σκιν στρατεύματα κατέλαβον
τό "Οντενμπούργκ καί εισήλθον
είς τό Βίννερνόϊστατ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Άπριλίου.-
Στρατεύματα τοθ Στρατάρχου
Μοντγκόμερυ κατέλαβον τό
Μύνστερ.
ΤΟ
ΜερΐΚθί. -
Μέγεθος Γραμματοσειράς