9573 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ο[ δνθρωττοι τοΰ ΕΛΑΣ άφοΰ
ΌρΥ«ν αμούς έξαπέλυσαν τό
νεργασίαν των έ_χθρώ»' τοΰ Συμμσχίκ
Ιταλοί»:, οί δηοΐσι διευθύνουν τάς μα
τούς συναδέλφους δλων των πολιτισμένον
,ο^
,,„ τ0υ.ς, συνδικαλιστικοϋς
' Γερμ«"οβουλγάροϋς καί
*7ι^ιρήσεις Καλούμεν
ημ αποσταλέν υπό τή
πρός τάς -Εργατικάς
ΙΡΑΦΕΙΑ: 11
ΛΑ11Ϊ1Λ ΑΓ. ΜΗΝ Α
ΓΜΛΕΦ0,η; ;--- *·
4—5.
2—Οί
ΕθΙΊΙΚ
Η
ΔΗ
ΜΟΚ
ΡΗΤΙ
Κ
Η
Ε
Φ
ΗΜ
Ε
Ρ
Ι
Σ
ι
ΜΙΧΑΗΛ
4 Ρ Υ Τ Η Σ
ΑΚΟΥΜ1ΑΝΑΚΗΣ
ΕΧΟ3Ε Α'. ΠΕΡΙΟΔΟ- Β'. ΑΡίΘ.
68
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
Ίανουαρίου 1945
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1ΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ
κ ν®ΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝ.-
ΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ήμακραίων ΐστορΐα τοΰ έλληνι-
σμοθ άναφέρει έμφυλίους πολέμους
καΐ συγκρούσεις πολλάκις κατά δι¬
αφόρους εποχάς μεταξύ πόλεωνπε
ρΐύποτανής τής μιάς είς την άλ¬
λην άλλά ουγκρούσεις πολιτών άδι-
κρίτως φύλουκαΐ ήλικίας είς εκτα-
οιν καί φρίκην, οϊα ή έπ' εσχάτων
έξατΐολυθεΐσα άπό τοΰ έλληνικοΰ
διεθνισμοϋ, δέν άναφέρει.
Ό φρικώδης έμφύλιος σπαραγμός
είναι άνευ προηγουμένου, άνευ ού
δενός ήθικοΰ στηριγμοαος, άνευ ού
οιαστικοΰ έθνικοΰ περιεχομένου. 'Η
έθνΐκιστική/παράταξις, ή μεγίστη πλει
οιΐ'ΐφία τοΰ Έλληνικοΰ ΛαοΟ ύπεχώ
ρησε είς δλας τάς αξιώσεις τοΰ Δι-
εθνισμοΰ, οΰδ' αοτοΰ τοΰ Βασιλέως
έίαιρουμένου, ίνα άρη άπό την κα
κοποιόν ταύτην όλιγαρχίαν πάσαν
εόλογοφανή αΓτίαν νά αίματοκϋλίστ)
την δυστυχή Πατρίδα μέ άπερίγρα
πτον καί αφάνταστον άγριότητα.
Άλλ' ή μαφία των Σιάντων, Παρ
χσαλίδιδων, Πορφυρογέννηδων, Ζεύ
γων, Μαντακαίων, Άσκούτσιδων,
ίβώλων κλπ. πορρωθέντων άπό την
τρίτην Διεθνή τού Δημητρώφ—Ιωαν
νίοη, δέν εδίστασε, άπΰ την τύφλω-
οιν τής ργωπαθείας καί τοθ άτέγ
κΐουφα·ν«τισμοϋ πού εκυριάρχει σάν
μανιακό παθος σιήν ψοχή καί στήν
καρδιά των, ν& · έξαπολυάνι τήν-φο-
βερωτέραν σύγκρουσιν μεταξύ ά
δ λφών μόλις άπελευθερωθέντων ά-
ιτό μαύρην καί σκληράν δουλείαν
ούδ' ηδυνήθη νά διίδη, νά αίσθαν-
βί}, νά έννοήοτι τό μάραθρον είς
τύ οποίον ώθουν την δύστηνον καί
μαρΐυρικήν Πατρίδα, βαρυαλγοΰσαν
Ιτι άπό τα δεινά τετραετοΰς σκ/νη-
ρ«ς δουλείας. Είς μάτην δλοι οί πά
1 άγοντες άπό τόν Μ£γάλον Κυ-
βερνήτην τοΰ εόγενοΰς καί συμμά-
χου ΆγγλικοΟ "Εθνους· άπό τούς
Ίτροϊσταμένους τής Έκκλησίας, ά
τιΊ τάς κορυφάς τής Πολιτείας κοΛ
τοϋ "Εθνους κατεβλήθη προσπαθεία
Ίνα άποτραπή ό κίνδυνος τοθ έμ-
Φ ιλίου σπαραγμοΰ άπό τούς διεθνι
σιάς καί νά άποφευχθώσι τα ττα·
ρΛλογα καί ένθοκτόνα ρχέδιά των.
Καί ώς νά μή ήρκουν αί συμφορχϊί
κκ1 τα βα'σανιστήρια, πού ό βάρ
β'ΐρος κατακτητής έπροξένησε είς
την Έλλάδα, ήτις θρηνεΐ καί κλαίει
εισέτι πάνω είς τούς νωπούς τάφους
οιιμ.τεατρι.ωτών γιά τα μαρτύρια καί
τΛς φρικαλεότητας πού ύπέστησανΙ
άιτ,ό τό βόλι «αί τό στιλέτο των άρ '
νησικάτρι&οϊν ξιεθνιστών τέκνων της,
ο^ ληρά άλύπητα άνευ οϊκτου έμπυγ
νι'εται στά σπλάχνα τής αίμασ
υούοης έτι άπό τόν κατακτητήν τής
"Ελληνικίϊς Πατρίδος, καΐ έξαπολύε-
ται ή φοβερωτέρα καί τρομερωτέρα
είς έκτασιν καταστροφή κατά των
σπμπατριωτών μας έθνικοφρόνων ά
νοικτΐρμόνως ^άνευ εύσπλαχνίας χω
ρίς σκέψιν κάί συλλογισμόν φιλο-
τΐατρίας. Όλοφύρεται καί θρηνεΐ ή
μήτηρ Πατρίς καί κοπετοί καί γόοι
Κίΐί θρήνοι άπέλπιδες καί στεναγμοί
ττίν σφαγιαζομένων άδελφών, δο
νοθσι τόν ελεύθερον άέρα τής δυ
στυχοθς Πατρίδος άπό τό βόλι των
τέκνων της. Όποία καταισΧύνη!!! ό-
ιιοία πώρωσις!!! όποία έθνική τρα
νωδία!!!
Είς την σκληροτάτην δοκιμασίαν
ώς άπό μηχανής θεός καί έλπιδοφό
Ρον άστρον είς τό εθνικόν στερέω-
Ρα άναφαΐνονταΐ οί παράγοντες τής
έλ» ηνικής άναγεννήσεως καί οί ψο
Ρεΐς τής είρήνης κια συνδιαλλαγής
6 πάσης Ελλάδος ίεράρχης κ. Δα
ΙΌσκηνός καί ό άσπιλος καί λευκός
έΰνικός άνήρ στρατηγός Πλαστήρας,
Αίτινες υπό θείας τινός δυνάμεως
κ«ί έθνικής συνειδήσεως καθοδη
νούμενοι θά Θέσωσι τα Θεμέλια τής
Κλληνικής Άναγεννήσεως, έπιδιώ
την κατάπαυσιν τοθ άδελ-
φοκτόνου καΐ φθοροποιοΰ μεταξύ ά¬
δελφών σπαραγμοΰ.
Είς την εξαιρετικήν ταύτην καμπήν
τοθ έθνικοθ ημών βίου, είς την περίο¬
δον ταύτην τής παγκοσμίου κοσμο·
γονίας πού Κράτη καί Έθνη άγωνί-
ζονται νά θέσωσιν στερεά τα θεμέ-
λια τής έθνικής αυτών ϋποστάσεως
καί ανασυγκροτήσεως ό ρόλθς τής
Ελλάδος καί ίδισίτατα τής Κρήτης
διαγράφεται σάφής καί καθαρός μέ
ήγωμένας δλας τάς έθνικάς δυνά¬
μεις νά διεκδικήση την άιχοκατάστα
σιν της μέσα σ:ό πλαίσιον πού δια
γράφεται έκ τοθ άποτελέσματος τοΰ
πολέμου εις την στενήν συνεργασίαν
μετά των ήνωμένων εθνών.
'Η Κρήτη πού δέν υπέστη τό μία
σμα τοΰ διεθνισμοϋ είς τόσον βαθμόν
παρά είς τι διαμέρισμα, εύτυχώς μι¬
κρόν καί ασήμαντον καί υπο την ήπι
ωτέραν μορφήν τής Ίταλικής κατοχής
δπου οί Πορφυρογέννηδες προσετΐά
θησαν νά παρασύρωσι εύαρίθμους
συμπατριώτας, ή Κρήτη τοΰ Δασκα¬
λογιάννη τοθ Άρκαδίου τού Κόρακα
καί τοΰ Σκαλίδη ή Κρήτη τοϋ Μίνωα
καίτού Βενιζέλου, άς αποτελέση καί
πάλιν τόν όδηγόν καί εθνικόν πυρή-
να ανασυγκροτήσεως τοΰ ΝΕΟΥ Ε-
ΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Ή Κρήτη ποΰ
παρέμεινεν άμίαντος κατά τοΰς χρό¬
νον τής* στιίγεράς δουλ€ίας, μέ
τάς έμπνεύσεις καί πατριωτικάς προ¬
σπαθείας των ήρωικων τέκνων της
των Παντουβάδων Πε ρακογιώργη-
δων Πλεύριδων Σατανάδων κ.λ.π.
γνωστών καΐ άγνώστων ήρώων, ή
Κρήτη πού αποτελεί την φαεινοτέραν
άκτινοβολίαν είς τό εθνικόν στερέω |
μα θά πράξει καί πάλιν τό καθήκον
της πάνω στά ίδανικά τής φυλής|
πάνω στά ώραΐα τρόπαια τής
Έθνικής άναδημιουργίας καί τής
πατριωιικής προσπαθείας.
Ή Κρήτη θά αποβή καί πάλιν δ ί-
στορικος Έπΐμενίδης καί θά έπιδιώ
ξΓ| ν' άποκαθάρη τό κλεινόν καί πε
ρίπυστον τής Παλλάδος άστυ άπΛ
τό διεθνισπκόν άγος, πού έξαπέλυ
σαν είς άύτό ή κακοΰργος δράσις
τής Έαμελασιτικής Μαφίας μετά των
έχθρών τής Πατρίδος Γερμανοβουλ-
γάρων. Κατά την Ιεράν καί ίστορι
κήν ταύτην στιγμήν πού άνασυγκρο
τοΰνται αί έθνικαΐ δυνάμεις, ή Κρή¬
τη καλεΐ τα τέκνα της δσα τυχόν ού
χί έκ προθέσεως άλλά υπό τό προ-
σωπεΐον τοΰ πατριωτικοΰ καΐ μόνον
ύηολογισμοΰ ένεδύθησαν τόν Έαμε-
λασιτικόν χιτώνα καί πού ένοπένι
σαν μόνον είς την απελευθέρωσιν
τής ιδιαιτέρας μας Πατρίδος, ήδη νά
άποβάλωσι τό έ"νδυμα τοΰ κακούρ-
γου διεθνισμοΰ καί Ινδυόμενοι τόν
λευκόν εθνικόν χιτώνα τοΰ Πατριω·
τισμοΰ άς άψήσωσι άς έγκαταλείψω-
σι καΐ άς περιφρονήσωοι τούς άδιορ-
θώτους καί πεπωρωμένους πράκτο
ρας των Πορφυρογέννηδων καΐ Παρ-
τσαλίδιδων νά γαυριώσι κάτω άπό
τα τερατουργήματα πού διέπραξαν
στή μητέρα Πατρίδα καί άς σπεύ
σουν μεθ' ημών είς την πύκνωσιν των
δυνάμεων ποΰ άνασυγκροτοΰνται
γοργώς κάτω άπό τό άρωμα πού
άποπνέει ή κτηθεΐσα έθνική άνεξαρ
τηοία Οί καιροί ού μενετοί.
Ή φωνή τής μαρτυρικής Πατρί
δος ή έθνική φωνή, είναι φωνή
φωνή πατριωτική, φωνή κινδυνεύον
σης Μητέρας πού κλαίει όλοφυρο
μένη διά τόν άδικον σφαγιασμόν
τΰν άθώων τέκνων της. "Ας υπο
χωρήσει τό πάθος γιά νά έπ·κρ«τή
στ] σύνεσις, άς τα^εινωθή τό ένστι¬
κτον καί άς πρυτανεύση ή φΐλοπα
τρία. Μακράν άπό την Κρήτην κάθε
αλλη σκέψις, βούλησις καί διάθεσις,
διότι ή Κρήτη εχει ϋποθήκας εχει
ιστορίαν 2χει σύμβ>.λα εχει παραδό
σεις καί άπό αύτά άντλοθσα
άς έκτελέσει τόν Ιστορικόν της
ρόλον άς πράξει τό καθήκον της,
καθήκον πατριωτικόν καθήκον Εθνι¬
κον καθή'Όν ιερόν γιά νά μην άπω-
λέσωμεν καί ώρα δτχως πρό 25ετί-
ας πάν δ,τι έλπιδοφόρον καί ωραί¬
ον ύποφώσκει' μέσα στήν συντελου
μένην κοσμογονίαν πού ό κρότος
τοθ τηλεβόλου καί ό καπνός τής
πυρίτιδος διαμορφοΰσιν υπέρ των ά-
γωνιζομένων ήνωμένων εθνών.
Ή προθυμία σϋτη των ,άξίων τής
Κρήτης τέκνων άς γσλβανίση άς ή
λεκτρ(στ) άς παραδειγματίση τό Πά
νελλήνιον είς Πατριωτικήν έξόρμη-
σιν καί ή ίστορία δεόντως θά έκτι
μήση την εθνικήν ταύτην προσπά¬
θειαν τι,ς μέσα είς την ζοφεράν
σύγ"ρουσιν τοΰ έμφυλίου σπσραγ
μοΰ ώς φωτεινήν καί εθνικήν καθο
δη>ησιν μεστήν Πατριωτικοΰ ένδια
ψέροντος.
ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
ΕΙΣ Η
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ίανουαρίου Τ945
ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΑΟΕ
ΑΦθϋ έ,3υθησαντήν 'Ελλάδα καί κυρί
ως την πρωτεύουσαν είς τόαιμακαί
το πένθ·ος, άφοϋ έποηέφεραν έν είκο
στφ αίώνι τα μαρτύρια καί τα βασα-
νιστήρια τής ίεράς έξεχ'ίσε,ως τοϋ
μεσιιΐωνος, άφοΰ κοιτέστρεψαν, έδήω-
σαν και έτυράννησαν, οί γενναΐοι ύ
περασπισταί των... λαϊκών ελευθεριών
άπέρχονται τώρα πρός τά'ό'οη κυνηγν-
μένοι άπό τοίς άρς των θνμάτο>ν των
καί τό γενικόν άνάθεμα των Έλλή
νων.
Δέν γνωρίζομεν άν καί επί πόοον
χρόνον τα παλαιά κρυσφύγετα τώι
Νταβελη, Κακαράπη καί Γιαγ-κούλα θά
παοέχουν άσφαλές καταφύγιον άιΐυλο
είς τούς γνησΐους αύΐούς ά.τογονου;
των. Γνωρίζομεν μόνον ότι ο! νέοι
λήσταρχοι κατ' ουδέν ύ.τολείπονται
των παλαιών συναδέλφων των μάλιστα
δέ, άπό τίνων άπόψεων, καί τούς ύ
περτεροΰν. Επί παραδείγματι: οΰτε ό
Νταβελης, ου τε ό Κακαράπης, ουτε ό
Γιαγκοΰλας, ίσχυρίσθ·ησαν ποιέ ότι κα
κουργοϋν διά νά... άτελευίίε-ρώΓουν
τόν Λαόν. "Ησαν λησταί καί δέν τό έ
κρυβαν διότι, έστω ,ίαί άν ήσίΐν λη¬
σταί, δέν επαυαν νά είναι άνδρες! Οί
σύγχρονοι δήμιοι των Αθηνών δέν
εΐχαν φεΰ! ούδ' αύτό τό προσόν!
ΑΙ _ΗΑΟ£ΕΙΣ ΤΟΓ ΕΤΡΑΤΗΓΟΓ ΠΑλΕΤΰΡΑ
Εϋληπτοι, άττλσΐ καί άπέριττοι δ-
πως άρμόζει είς σεμνόν στρατι¬
ωτικόν αί προχθεσινάς δηλώσεις
τοΰ στρατηγοΰ Πλαστήρα επί των
έπιδιώξεων τής νέας Κυβερνήσεως
Άναδιοργάνωσις τοϋ Έθνικοθ στρα '
τοΰ, έπιβολή τοΰ Κράτους τοϋ Νό-
μου καθ' δλην την Έλλάδα, αύστη-
ρά τιμωρία των συμπραξάντων μέ
τούς Γερμανούς, αμείλικτος τιμωρία
των διαπραξάντων έγκλήματα κοι-
νοΰ δικαίου στασιαστών, οίκονομι-
κή άνόρθωσις τής Ελλάδος καί ά-
νακούφισις διά τής παροχής εργα¬
σίας των έργατικών τάξεων. Ιδού
κυβερνητικόν πρόγραμμα τό οποίον
έν τή άπλότητί τού π^ρικλείει τούς
πόθους δλων των καλώς καί έθνικώς
σκεπτομένων Έλλήνων. Καί ώς κα-
τακλείς των σκοπών τής νέας Κυβερ
νήσεως ή διενέργεια έλευθέρων έ
κλογών καί έλευθέρου δημοψηφί-
σματος Όσον καί άν τό τοιούτον,
ύπάρχει κίνδυνος νά θεωρηθή ώς ΰ-
τχέρμετρος αίσιοδοξία, είμεθα ύπο-
χρεωμένοι νά σημειώσωμεν ίίτ είσερ
χόμεθα πλέον είς τφ σ^ά&ιο,ν τής ά·
ναρρώσξως,
Η ΜΥΡΗ ΑΓΟΡΑ
ϊυμφωνοϋμεν απολύτως μέτήν συ·
* νάδελφον «Έλεόθερη Γνώμη»
δτι πρέπει επί τέλους νά δοθή έ'ν
τέρμα είς την σύγχρονον κατάστασιν
τής άγορσς μας ή όποία κατ' ουδέν
διαφέρει άπό την εποχήν τής Γερμανο
κρατίας. Αί αρχαί εάν δέν άρουν—καΐ
δέν πρίπει νά άρουν—τάς διατιμή·
$ β
^ΕΜϋϋΟΑίΓΑΙΚΟΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ.ΒϋΙΡΙφΙΡ111
Τό άνω γραφείον μάς παρεχιόρησε ευγενώς πρός
δημοσίευσιν τα κάτωθι:
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΐΣΤΗΜΟΝΩΝ
Μόλις τό 1938 καί τότε μόνον άπόκα
θαρώς Άκαδημαικόν ενδιαφέρον,δϋο
έργάτες της Έπιστήμης στήν ΣχοΛή
τής Παθολογίας τής Όξφόρδης, τοΰ
Σέρ Ούΐλιαμ Νΐούν απεφάσισαν νά
έρευνήσουν την άντιπάθεια μεταξΰ
ίίενυοιλίνης καί βακτηριδίων καί νά
έπιχειρήσουν νά άττομονώσουν την
καθαρά ένεργητική ούσία, ή όποία έ
ΐτροκαλοΰσε την καταστροφή των
σταψυλοκκόκων. Οί δυό άνδρες ήσαν
ό Σέρ Χόρβαρτ Φλόρεϋ καί ό Δό¬
κτωρ Ε. Σαίν- οί όποΐοι μόλις ήρχι¬
σαν νά έπιλύουν τό πρόβλημα ξέ-
σπαοε ό πόλεμος
Άμέσως έ'γινε φανερό δτι κατά
τόν πόλεμο, όπότε τα πολλά τραύ
ματα συχνά θεραπεύονχαι άτελώς
καΐ παρουσιάζουν έπιπλοκάς, ή Πε-
νυσΐλίνη μποροΰσε νά αποβή έξαψε-
τικής άξίας σωτήριον φάρμακον καί
άπεφαοίοθη νά έπισπευθοΰν αί έρ
γασίαι τής παραγωγής Πενυσιλίνης
σέ μεγάλη ποσότητα μέ μεγάλη τα-
χύτητσ.
■'Ήταν εργο, πολύ δύσκολο. Πρω
τιστωςδεν είμεθα ημείς πού κατα-
σκευάζομε την Πενυσιλίνη, άλλά ή
πρασινόμπλαβη μοΰχλα ή όποία την
έκκρίνει.'Έπειτα αύτη ή «μοΰχλα, ε-·
νας ζών όργανισμός δέν μπορεΐ νά
έκρίνρ -περισσότερον άπό μιά ώρι·Ι
σμένη ποσότητα. Τό μόνο πού μπο!
ροΰμε νά κάμωμε είναι νά τής δημι·
ουργησωμε τΓύς καλυιέρους δρους
άναητύξ(.ως. Κάποτε-κάποτε προσ-
βάλλεται άπό άλλα εϊδη μοθχλας
τα όποΐσ καταστρέφουν την έκκρι-
νομένη Πενυσιλίνη. Κάποτε πάλι
έξασθενεΐ κσί ή έγκρισις τής Πενυ-
σιλίνης ή πέφΐει ή καΐ σταματά εν¬
τελώς. Άλλά τό πρόβλημα δέν τε-
λειώνει ήκόμη καί δταν κατορθώ
σωμε νά εύδοκιμήση μιά καλλιέργεια
τής κατάΛληλης για την παραγωγη
τής Πενυσιλίνης μοθχλας. 'Η πραγ
ματική Πενυσιλίνη πρέπει νά έξαχθή
ΐτιά άπό τό ύγρόν μέσα στό οποίον
ή μθΰχλα Μχει άναπτυχθή, να συμ
πυκνωθή καί νά γίνη κατάλληλη
γιά την ίατρική χρήσι. Δυστυχώς ή
Πενυσιλίνη αυτή καθ' εαυτήν είναι
πολύ εύμετάβλητη ούσία καί μπο¬
ρεΐ πολύ εΰκολα νά άποσυντεθή
κχί νά τάθ( βλάβες κατά την δι-
άρκεια τής συμπυκνώσεως.
Αύτές καί άλλες δυσκολίες είναι
ή αίτία γιά τό δτι δέν κυκλοφορεΐ
άκόμη άρκετή ποσότης πενησιλίνης.
Άκόμη ομως καΐ τό γεγονάς δτι ή
σπουδαιοτάτη αυτή ούοία πού μοιά-
ζει μέ μέγα φυτίλι στήν τελειωτική
της μορφή, κοοτίζει περισσότερο ά¬
πό 6 λίρες ή ούγγιά.
(Αυριον ή συνέχεια)
ΗΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πρός τούς κ.κ. Διευθυντάς των
έν Ηρακλείω "Εφημερίδων απεστά¬
λησαν τα κάτωθι πρός δημοσίευσιν
έκ μέρους τής Στρατιωτικής Διοική
σεως Ηρακλείου.
«Λαβόντες αφορμήν έκ δημοσιευο
μένων κατά καιρούς έν ταίς στήλαις
των υπό την διεύθυνσιν υμών εφημε¬
ρίδων, διαφόρων άρθρων, μή θεώ
ρουμένων, ώς έκ τοΰ συνόλου αύ
των προκύπτει, έποικοδομητικών τής
συντελουμένης προσπαθείας πρός ε¬
πάνοδον είς την τάξιν καί την όμα
λότητα, έχομεν την τιμήν ν' άνακοι
σεις πρέπει νά εύρουν την ύλικήν δύ¬
ναμιν καί τό απαιτούμενον ψυχικόν
σθένος νά τάς έπιβάλουν. Εάν συλ
λη^θοθν μερικοί μικροπω,ληταΐ καί
μεταπράται οί δπαΐοι έν κρυφώ προ
σφέρουν τα αιγαρέττα πρός 150δραχ
μάς, τό τυρί πρός 800 καί ούτω καθε
ξής,δχι διά νά τιμωρηθοΰν άλλά διά
νάμαρτυρήσουν πιεζόμενοι καταλλή¬
λως τάς πηγάς έκ των οποίων έκπο
ρεύεταικαί διευθύνεται ή σύγχρονος
έπιβουλή εναντίον τής ζωής μας καί
τοΰ νέου έθνικοΰ νομίσματος. Τα πε
ραιτέρω είναι ευκολος υπόθεσις. Πέν-
τε στρατοδίκαι, μία σύντομος δια
δικασία καί έ'ν εκτελεστικόν άπόσπα-
σμα. Καθόλου δέν θά λυπηθώμεν
τούς κυρίους αύτούς δποιοι καί άν
είναι καί ΰπου δήποτε καί άν άνή
κουν!
ΤΟ ΑΙΜΑΝ! ΗΑΙ
Τ ό λιμάνι μας δίδει τας ημέρας αύτάς
μίαν πολί) ίΐ»χάριστον εντύπωσιν
είς τον βτιισκέπτην τού. Οί ναϋται μας
κα,ί οί χωροφύλακες κρατοΰν ρκεΐ από¬
λυτον τάξιν, έλληνικά καρίβια είναι
«γκυρ,οβολημένα καί ξεφορτώνυνν τρό
φιμα, τα φορτηγά μας αύτοκίνητα πή
γαινοέοχονται μέ ρυθμόν καί ό σύμπα·
θέστατος εργατικάς κόσμος τοΰ λιμέ-^
νος έργάζεται άκατάπαυστα καί κανο-
νικά διά την κοινήν ωφέλειαν. Ή
ευχάριστος εικών την οποίαν παρέχει
σήμερον, το λιμάνι μας ευχόμεθα συ
τόμως νά έπεκταθ"π είς όλους τού^
λιμένας τή,ς χ(ί>ρας. Άπό τα λιμάια
θά άρχίσχ) ή κανονική άναπνοή τής ύ
πό άνάρρωσιν "Ελλάδος
νώσωμεν πρός υμάς τα άκόλουθα:
Υπό τάς παρούσας έκτάκτους κοί
δλως έξαιρετικάς δια τό Έθνος πε-
ριοτάσεις πρώτιστον καί κύριον κα¬
θήκον παντός έλληνος ίστί δπως
συμβάλη δστ αυτώ δύναμ^, διά
την έπούλωσιν των πληγών άς ό πό¬
λεμος καί ή περίοδος τής κατοχής
έκληροδότησαν είς χήν Πατρίδα.
Ειδικώτερον ό τύπος, νομίζομεν,
κατέχων δλως ίδιάζουσαν θέσιν έν
τή κοινωνία, ώς άσκών τό λειτούρ-
γημα διαφωτίσεως τής κοινής γνώ·
μης, όφείλει ν' άποφεύγη πασάν δη-
μοοίευσιν δυναμένην να έξάπτΓ| τα
πάθη καΐ ταράσστ) την ησυχίαν καί
γαλήνην τοθ Λαοΰ.
Είναι βεβαίως άληθές δτι ό τύπος
είναι έλεύθερος, ή ελευθερία τού δέ
αυτή προστατεύεται καΐ διά των φι-
λελευθέρων όρισμών τοΰ ίσχύοντος
Συντάγματος, άλλ' έν ταύτώ ό τύπος
έστεΐ καί ΰπεύθυνος. Δέν δικαιοθτοι
νομίζομεν νά προβαίνη είς έξερε·
θιστικήν άρθρογραφίαν καί άδίκους
έπιθέσεις, καί μάλιστα σήμερον όπό¬
τε ατυχώς ϋψιστα έθνικά συμφέρον-
τα ευρίσκονται έν κινδυνω. "Εχει
καθήκον ό Τύπος ώς δυερρηνεύς καί
χειραγωγός τής κοινής γνώμης,
V
ασκή την έξουσ αν αύτοΟ μέ γνώμ>-
να πάντοτε τό συμφέρον τοθ τόπου,
άποφεύγων πασάν πράξιν δυνσμέ-
νην νά επιφέρη βλάβην.
Έχω ύπ' δψιν μου άρθρα &ημο».
σιευθέντα εσχάτως, άτινα ξΐνα πρός
πάσαν άντικειμενικότητα, δέν άπο-
τελοθσι τάν όδηγόν τής Κοινωνίας
επί των άπασχολούντων αυτήν ζη>
τημάτων τοθ Έθνους άλλά τείνουν
είς την εκμετάλλευσιν των άδυναμι-
ών τοθ άναγκαστικοθ κθινοΟ καΐ
άγουν είς την έπίτασιν τοθ χάοος
καί τοΰ μΐσους. Τουτο βεβαίως 6έν
δΰναται,νάθεωρηθπ ώς έργον Πατριω¬
τικόν. Παρόμοιαι παρεκτροπαί ίχο·
μέν την γνώμην δτι δέον τσθ λοιποϋ
νά έκλείψωσι.
Δέν ήθελήσαμεν μέχρι σήμερον νά
έφαρμόσωμεν, έν όψει τοθ ίσχύοντος
στρατιωτικοΰ Νόμου, έπιτρέποντος
την επιβολήν π=ριοριστικών μέτρων
κατά τής έλευθεροτυηΐας, την έπιβο-
(Συνέχξΐα £β{ς την 2α σελίδα)
ί)θρον#
:·ο0
κ«
Πλ
ριστ
ϊυν
ς
όϊ
ν εΓς
«τής
δτερα
κατά·
•άς δ·
εστά-,
ι άπΌ
αέρος
ί'άτηρ
ίνομα
,λαδϊ1!
;. Μέ
^, τό
ν συν
?μ.ονή
ίποι-
Γ»-ιιτοπονθ για 1 ην ιιαιμιυυ
^__Γ';^Τ".~.-'-Τ 1
ΡτμΒ!ι« β«»οι
. Ι τοϋ δΓαβδλου* μΙ τόν οποίον Ολοι οί
Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ. 10
ΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΊανουαρΙου 1945
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
τη ηποΣπηΣΜλτητογποιη. μηγρωου
Διά την χορήγησιν άποσπάσματος
ποινικοϋ μητρώου είς τούς γεννηθέν-
τας είς την περιφέρειαν τού Πρωτθ
δικε'ου Ηρακλείου, δέον νά ύποβά
ληται υπό τοθ σίτοθντος αίτησις
άπευθυνομένη εις τόν γραμματέα
τού Ποινικοϋ μητρφου τοΰ Πρωτοδι-
κείου Ηρακλείου χαρτοσημασμένη
διά τθΰ νομίμου χαρτοσήμου διά τής
οποίας θά αίτήται την έκδοσιν τοΰ
άιτοσπάσματος. Ή^αϊτησις θά πΐρι
γράφη, δλα τα στοιχεΐα τής ταυτί-η
τος τοθ αίτοΰντος ήτοι προσεπώνυ·
μόν εάν υπάρχη, δνομα πατρός καί
μητρός, έπάγγελμσ, έτος γεννήσε
ως, εάν είναι Ιγγαμος ή άγαμος,
είς πρώτον γάμον ή δεύτερον, τό δ¬
νομα καί τό γένος τής συζόγου τού,
διά χοϋς έγγάμους, ή έν χηρείσ,
βαθμός έκπαιδεΰσεως, ώς καί ό τό-
πος τής γεννήσεως βεβαΐωμένος υπό
τοΰ Προέδρου τής Κοινότητος, ήτοι
θά έπισυνάπτηται πιστοττοιητικόν τοΰ
Προί,δρου τής Κοινότητος νθμίμως
χαρτοσημασμένον έξ οδ νά προκύ·
πτη δτι ό αίιών εγεννήθη είς
ιό χωρίον (τάδε), δέν είναι αρκετόν
τό δτι είναι εγγεγραμμένος είς τα
μητρώα των αρρενων κλπ.
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Σήμερον τό εσπέρας (8-10 μ.μ.)
ή προαγγελθεΐα κινηματογραφική
παράστασις είς την «Μινώα» υπέρ
των άνέργων δημοσιογράφων καί τυ·
πογράφων μέ τό υπέροχον κινημα-
τογραφικόν ?ρ/ον «Ή χρρεύτρια τοΰ
Μεσονυκτίου». Τιμή είσιτηρίου δρα-
χμαΐ 50.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
Καλοΰμεν είς Γενική τακτικήν Συ
νέλευσιν απαντο τα μέλη τού Συν-
δέσμου Παν)λών Ηρακλείου κατά
την 14ην τρέχοντος μηνόςήμέραν Κυ
ριακήν καί περί ώραν 9ην πρωϊνήν
είς την μεγάλην αίθουσαν τοΰ 6ου
ΔτίμοτικοΟ Σχολείου παραπλεύρως
Άγίου Τίτου.
Όθεν παρακαλούμεν δπως ουδείς
άπουσιάση κατά την Συνέλευσιν ταύ
την, προκειμένου·νά έξετασθώσι σο¬
βαρά ζητήματα άπασχολοΰντα την
τάξιν των Παντοπωλών, ώς ή έγνρα
φή νέων μελών, τό ζήτημα των δια-
νομών, καί πάν άλλο θέμα, δπερ ή·
θελε προκύψει έκ των συζητήσεων.
Ό Πρόεδρος
ΕΥΑΓ. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΟΥΛΑΚΙΣ
Ό Γενικάς Γραμματεύς
Ν. ΚΑΡΑΝ1ΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Ό Σύλλογος Άναπήρων καί Θυ-
μάτων Πολέμου καλεϊ τα μέλη αΰ
τοθ (τής πόλεως μόνον) δπως
προσέρχωνται άπό σήμερον μέ-
χρι 25 τρέχοντος είς τα γρα-
φεΐα τοϋ Συλλόγου καί παραλαμ
βάνωσι τα σπίρτα των προσκομΐζον-
τες τα κρατικά των δελτία.
! ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Μή γενομένης άπαρτίας τής Γεν.
Συνελεύσεως τοϋ Συλλόγου Ύπαλλή-
( λο>ν Σταφιδικών Έπιχειρήσεων καλοϋν
ί ται άπαντα τα μέλη είς Γεν. Συνέλευσιν
την ^προσέχη Παρασκευήν 12—1—ίο
περί ώραν 2 μ.μ. είς τα γραφεΐα τής
Εντάσεως Σουλτανο.ταραγωγών μέ θέ¬
μα την εκλογήν άντιπροσώπων Πανερ-
Ιγατικής Συνδιασκέψρως.
Ό Πρόεδρος
ΔΙ ΑΤΑΓΗ
Αφορμήν λαβόντες έκ τοΰ γεγονό
τος δτι ωρισμέναι άνακοινώσεις καί
διαταγαί ημών δέν δημοσιεύονται
είς τάς ένταΰθα έκδιδομένας εφημε¬
ρίδας, διά νά καταστή ούτω δυνατή
ή γνωστοποίησις αυτών είς τό κοινόν.
Έντελλόμεθα δπως τοϋ λοιποΰ
πάσα ανακοίνωσις καί διαταγή έκ-
διδομένη ύφ" ημών καί άποστελλομέ-
νη πρός δημοσίευσιν είς τάς εφημε¬
ρίδας, δημοσιεύηται απαραιτήτως
διότι άλλως ή τοιαύτη παράλειψις
έμπίπτουσα είς τάςδιατάξεις των άρ
θρων 9 καί 10 τοθ Νομου ΔΞΘ' απο¬
τελεί άδίκΐ,μα καί .θέλομεν ζητήσει
την δίωξιν καί εισαγωγήν είς δίκην
ενώπιον τοθ Στρατοδικείου πρός, τι¬
μωρίαν τώνύπαιτίων.
Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Νομοΰ
Ηρακλείου
ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Άντ)ρχης πεζικοΰ
ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθοΰ
σαν Κυριακήν ετελέσθησαν είς Τζερμιά
δω Λασηθίου οί γάμοι τοθ κ. Μιχαήλ Ι.
Χαραλαμπάκη μετά τής δίδος "Ελένης Ι
Σπανάκη. Είς τούς νεοτύμφους ή «Νίκη»
όλοθέρμως κ^θε ευτυχίαν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Δυνάμει σχετικής Διαταγής κ.κ. Ού-
δετέοων Άντιπροσώπων Δ.Ε.Σ. παύει
άπό σήμερον πάσα άνεξαιρέτως έκδο
σις άτομικών δελτίων τροφίμων Δ.Ε.Σ
προκειμένου νά γίνη, αντικατάστασις
καί έλεγχος όλων των > ξ άρχής μέχρι
σήμερον έκδοθέντων τοιούτων.
Έν Ηρακλείω τή .'$ Ίανουαρίον 194
Ε. Δ. Β Ε.
Γραφείον Ηρακλείου
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
λήν τής προληπτικής λογοκρισίαςτοΰ
Τυπου, οΰτε άλλως νά έπιρεάσωμεν
τοΰτον, διότι ήλπίσαμεν καί έπιστεύ-
σαμενδτι οδτος άσκών άξιόλογον έν
τώ Κράτει εξουσίαν, ήθελεν άρθή είς
τό ΰψος των περιστάσεων καί διά
τής καθόλου δράσεώς τού θά συνετέ¬
λει είς την κατάπαυσιν των παθών,
καίτήν αποκατάστασιν όμαλήςζωής
Ή κατάστασις δμως αυτή ευνόητον
δτι δέν δύναται νά συνεχισθή.
Πρός τούτο καί πρίν προέλθωμεν
είς την επιβολήν ωρισμένων τής έ
λευθεροτυπίας περιορισμόν, ήθέλησα
νά έπικοινωνήσω μεθ' υμών διά τε¬
λευταίαν φοράν καί νά συστήσω είς
υμάς τούς προίσταμένους τοΰ έγχω
ρίου Τύπου,δπως εφεξής άποφεύγηται
παρ' υμών πάσα έξερεθιστική άρθρο
γραφία, χάριν τής παρ' δλων έπιθυ-
μητής έηανόδου είς την ομαλήν ζω¬
ήν ώς καί διά την αποφυγήν έπιβο-
λής μέτρων περιορισπκών τής έλευ
θεροτυπίας, άτινα έν άντιθέτω περι
πτώσει έκ λόγων διασφαλίσεως τής
δημοσίας τάξεως θέλομεν διατάξει,
Ή παροθσα ημών παρακαλούμεν
δπως καταχωρηθή έν ταίς στήλσις
των υπό την διεύθυνσιν υμών Εφη¬
μερίδων.
Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝομοΟ
Ηρακλείου ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΘΕΝΑΣ
Άντ)ρχης ΠεζικοΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Προκειμένου νά αρχίση ή τρίτη Δι-
ανομή Τροφίμων είς τόν Πληθυσμόν
υπό τής Ε. Υ. Σ. Β. άπό αυριον πα-
ρακαλοΰνται οί κ. κ. Πρόεδροι των
Κοινοτήτων καί οί όρισθέντες παν
τοπωλαι τής πόλεως δπως προσέλ¬
θουν καί παραλάβουν τα τρόφιμά
των έκ τής υπηρεσίας μας.
Θέλει διανεμηθή
1)Μία όκδ σΐτος κατ' άτομον
πρός δραχμάς 10 κατ' οκάν.
2) Τριακόσια δράμια άλευρον κατ'
άτομον πρός δραχμ. 10 κατ' όκδν.
3) Εκατόν δράμια ζακχάρεως κατ'
άτομον πρός δραχμ. 25 κατ' οκάν.
4) Είς τάς Κοινότητος θέλει δια¬
νεμηθή διά τα κάτω των 2 έτών παι¬
δία καί άσθενεΐς 15 κυτία γάλακτος
άνά έκατοντάδα κατοίκων.
Διά την διανομήν γάλακτος είς
την πόλιν θέλει γίνη νέα ανακοί¬
νωσις.
Οί κ. κ. Πρόεδροι των Κοινοτήτων
δέον νά έχωσιν ύπ' δψιν των δτι διά
νά παραλάβουν τα τρόφιμα τής τρί-
της διανομής πρέπει νά έ'χουν έκκα-
θαρίσει την πρώτην καί δευτέραν.
Έν Ηρακλείω τή 11—1—45
Έκ τού ΓραφεΙου τής Ε. Υ. Σ. Β.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Καθίσταται γνωστόν δτι κατόπιν
νεωτέρας αποφάσεως καθωρίσθη τι-
μή πληρωμάς των υπό τής Α.Τ.Ε. ά-
γοραζομένων έλαιολάδων οξύτητος
10 βαθμών δραχμ. 75 κατ' οκάν.
Διά τα κάτω καί ανω των 10 βαθ
μών προσφερόμενα ελαια θά γίνεται
αύξομείωσις τής ανωτέρω τιμής πρός
δρχ. 0.75 κατά βαθμόν.
Πνονται δεκτά ελαια οξύτητος ά¬
πό 1 μέχρι καί 15 βαθμών έφ' δσον
πληροΰσι τούς ανακοινωθέντος έπα-
νειλημμένως δρους έν σχέσει μέ την
καθαρότητα, ϊζημα, γεΰσιν καί ό
σμήν.
(Έκ τοθ Ύπ)ματος τής Α.Τ Ε.)
ΠΡΩ1ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σκληραί μαχαι είς τάς όδούς τού Λαρώς
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
ΕΛΛΑΣ.—Αναμένονται σπουδαΐ·
αι πολιτικαί έξελίξεις είς την 'Ελλά
δα. Δέν εγνώσθη άκόμη τό κείμενον
των δρων τους όποίους τό επήε
λεΐον τοθ ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ έπέδω
κε χθές τό άπόγευμα είς τοϋς άντι-
προσώπους τοϋ ΕΑΜ.
Ή'Ένωσις Λαϊκων Δημοκρατικόν
εδήλωσεν χθές επισήμως δτι είς τό
μέλλον δέν θά είναι ύπεύθυνος δια
τάς ενεργείας τοθ ΕΑΜ. Ή δήλωσις
αΰχη άντιστοιχεΐ πρός αποχώρησιν.
Ή "Ενωσις Λαϊκών Δημοκρατικών
είναι ή μεγαλυτέρα μερίς είς τάς τά-
ξεις τοΰ ΕΑΜ, έκτός τοθ Κομμουνι-
στικοΰ κόμματος. Καί ούτω τό ΕΑΜ
άποτελεΐται μόνον άπό το Κομμου
νιστικόν κόμμα.
Ό ύπουργός των Στρατιωτικών δι
έλυσε τάς δυνάμεις τής δεξιάς πα¬
ρατάξεως (ΕΔΕΙ) αΐτινες είχον κα·
ταφόγει, λόγω τής πιέσεως τοϋ
ΕΛΑΣ είς Κέρκυραν καί εκάλεσεν
υπό τα δπλσ, είς την νήσον μόνον,
τάς κλάσεις άπό 1934—1940.
Αί Βρεττανικαί δυνάμεις προήλα-
σαν πέραν των Θηβών καί κατέλα¬
βον την Λειβαδιά, 100 περίπου χιλι
όμετρα βορειοδυτικώς των Αθη¬
νών. "Αλλη Βρεττανική φαλαγξ έ¬
φθασε την γέψυραν τής Χαλκίδος.
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — Βρεττα-
νικά στρατεύματα έπιτιθέμενα είς τό
Ζητεΐται ιτιάνο είς αρίστην κατάστα¬
σιν πρός αγοράν.
Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας.
Προίστάμενος Τυπογραφείου
ΕΜΜ*ΙΊ· Δ· ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
δυτικόν άκρον τοθ θύλακος των Άρ-
δενών1 έπροχώρησαν άλλα 3 χιλιο-
αετρα καί κατέλαβον τό Άμζύ. Οί
Γερμανοί ΰποχωροΰν πρός ανατολάς
ένισχύουν τάς θέσας των.
ΣκλημαΙ μαχαι διεξάγονται είς τάς
όδοΰς τού Λαρώς. Οί Άμερικανοί
εξεδίωξαν τούς Γερμανοΰς άπό την
Σαμπρέ καί έγιναν ούτω κύριοι τής
όδοΰ πρός την Λαρώς.
Ή 3η ' Ίμερικανική Στρατιά έξα-
κολουθεΐ προελαύνουσα καί εύρισκε
ται πλησίον τής Μπαστόν έκ Νοτια·
νατολικής κατευθύνσεως.
Είς την Άλσατίαν οί Γερμανοί έ-
νίοχυσαν τό προγεφύρωμά των βο-
ρείως τοΰ Στρασβούργου. Αί δυνά
μ'-ις καί τό πυροβολικόν τής 7ης
Στρατιάς έξακολουθοΰν νά έπιτΐθεν
ται εναντίον τοΰ γερμανικοΰ προγε-
φυρώματος.
Νοτίως τοΰ Στρασβούργου αί Γερ
μανικαί έμπροσθοφυλακαί έφθασαν
είς σημείον απέχον 15 χιλιόμετρα
έκ τής πόλεως.
1100 βαρέα Άμερικανικά βομβαρ
διστικά συνοδευόμενα υπό 300 κα-
ταδιωκτικών επετεθησαν χθές έναν
τίον σιδηροδρομικώς νέ γκαταστάσεων,
γεφυρθν καί άεροδρομίων είς την
Δυτικήν Γερμανίαν. Άεροπλάνα Μο
σκϊτος Ιβομβάρδισαν τό Άνόβερο.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ό έρυθρός στρατός
κατέλαβε τό σπουδαίον βιομηχανι-
κόν προάστειον τής Βουδαπέστης
Τσέπελ καί έξεκαθάρισε άλλας 7 πε¬
ριοχάς. "Ηδη άνω των 3)4 τής πό¬
λεως ευρίσκονται είς Ρωσσικας χεί¬
ρας. ΡωσσικαΙ δυνάμειςβορείως τής
κάμπης τοθ Δουνάβεως έφθασαν
2 χιλιόμετρα άπό τό Κομρανο καί
άπέχουν ούτω 90 χιλιόμετρα άπό
την Μπρατισλαΰαν καί 130 άπό την
Βιέννην. Οί Ρώσσοι έξακολουθοΰν
νά άποκρούουν τάς Γερμανικάς έ-
πιθέσεις δυτικώς τής Βουδαπέστης.
ΙΤΑΛΙΑ: Αί έπιχειρήσεις έ'χουν σχε
δόν σταματήσει λόγω τής χιόνος
καί των παγετών Την Τρίτην, συμ
μαχικά άεροπλάνα επετεθησαν έναν
τίον Γερμανικών στρατιωτικών συγ-
κοινωνιών. Γαλλικά πολεμικά έβομ-
βάρδισαν στόχους είς την Ριβιέρα.
"Ιταλοί πατριώται κατέλαβον τόν
κόμβον Τσίζα επί τής Γερμανικήν
γραμμής μεταξύ μετώπου καί τής
Κοιλάδος τοΰ Πάδου.
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Οί άμερικανοί
κατέλαβον 4 πόλεις καί 1 άεροδρό
μιον επί τής νήσου Λουζόν. Τηλε-
γραφήματα άνταποκριτών λέγουν
ότι κατέχουν 40 χιλιόμετρα επί τής
άκτής, τα 4 προγεφυρώματά των
είναι ένωμένα καί αί έμπροσθοφυ¬
λακαί των ευρίσκονται 25 χιλιόμε¬
τρα είς τό εσωτερικόν τής νήσου.
Τί γράφουν οί «Τάϊμς»
διά τήγ έν Κρήτη κατάστασιν
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου —Ό άν-
ταποκριτής των «Τάϊμς» μεταδίδει
δτι είς την Κρήτην ουδείς φόβος ύ-
πάρχει έκ μερους τού ΕΛΑΣ. Έκ των
5 χιλιάδων ένόπλων παρέμειναν μό¬
νον χίλιοι είς τάς τάξεις τού. Ή ή
ρωϊκή μεγαλόνησος παρέμεινε μα¬
κράν των συρράξεων. Τουτο όφείλε
ται είς την προνοητικότητα καί την
μετριοπάθειαν αμφοτέρων των παρα
τάξεων διότι ή σύρραξις αυτών θά
έδιδε ευκαιρίαν είς την έξ 9 χιλιά¬
δων Γερμανών καί 5 χιλιάδων Ίτα-
λών άποτελουμένην φρουράν τής
νήσου νά άνακαταλάβη αυτήν. Ή
νήσος παραμένει παρά τό πλευρόν
των Βρεττανών ή δέ Στρατιωτική Δι
οΐκησις καί τό Επιτελείον, συνεργά
ζονται στενώς μέ τόν Βρεττανόν Δι¬
οικητήν.
Πληροφορίαι φέρουν τούς Γερμα·
νούς όχυρωμένους θαυμασία είς τό
δυτικόν άκρον τής νήσου. ,Γ Έχουν
έφόδια διά 4 μήνας ευρίσκονται δέ
είς επικοινωνίαν μέ τόν έξω κόσμον
δι' ενός ταχυδρομικοθ άεροπλάνου
τό οποίον εκτελεί την συγκοινωνίαν
&^ τής εβδομάδος.
ΤΟ "Ρ1.Ι.5
♦»»
Είχε την καλωσύνην νά μάς άναγ
γείλη τα κατωτέρω όνόματα Κρη-
των οί όποΐοι συνελήφθησαν αίχμά-
λωτοι είς Αλβανίαν καί άπελευθερω·
θέντες πρόκειται νά άφιχθοΰν είς
την Κρήτην:
Νικόλαος Παπαδογιάννης, Έμμ.
Κάτσουνας, Ιωάννης Κάτσουνας,
Μιχαήλ Χατζηγιαννάκης, Κωνσταν¬
τίνος Καπετανάκης, Νικόλαος Μου·
χάκης, Νικόλαος Κουρουπάκης καί
Ιωσήφ Μπουτσικάκης.
Ό Πλαστήρας εδέχθη
αντιπροσώποις Ε.Ο.Κ-
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου.— Ό
Στρατηγός Πλαστήρας εδέχθη έπι-
τροπάς τής 'Εθνικής Όργανώσεως
Κρήτης, των τροχιοδρομικών καί
άλλων ύπαλλήλων οΐτινες τοΰ εξέ¬
φρασαν την εύαρέσκειάν των καί
εδήλωσαν δτι τίθενται παρά τό πλευ
ρόν τής Νέας Κυβερνήσεως
Έπίσης εδέχθη τόν Επίσκοπον
των Έλλήνων Καθολικών δστις τόν
διαβεβαίωσε περί τής νομιμοφροσύ
νης αυτών.
Οί εργάται Πειραιώς, απέστειλαν
ευχαριστηριον μήνυμα πρός τόν
πρωθυπουργόν κ. Τσώρτσιλ ^διά τού
όποίου έκφράζουν τάς ευχαριστίας
των διά την μεγάλην συνδρομήν
των Βρεττανικόν στρατευμάτων.
ΑΘΗΝΑΙ 11* Ί~νο*υοφ(ΰιΙ— Είς
την ΒΑ τής πόλεως συνοικίαν Άμ-
πελοκήπων, Έλληνικά τακτικά στρα¬
τεύματα άνεκάλυψαν έντός ύπονό-
μου, κάτωθι τοϋ κτιρίου τής Πανεπι
στημιακής Κλινικής 250 χιλιόγραμ¬
μα έκκρηκτικής ϋλης. Δέν εγνώ¬
σθη εισέτι ό μηχανισμός διά τοϋ
όποίου θά άνετινάσσετο τό κτίριον.
ΤόΕΑΜ έν διασπάσει
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου.—Τό Ε.
Α.Μ. ευρίσκεται έν πλήρει διασπά-
| ση. Δύο έκ των κυριωτέρων κομμά
, των των ευρισκομένων μετ1 αύτοΰ
άπεχώρησαν. Είναι ή Ένωσις Λαϊ-
Ι κων Δημοκρατικών καί τό Σοσιαλι
■ στικόν Κόμμα Ελλάδος.
| Χωρίζουν τάς ευθύνας των άπό τό
,Κ.Κ Ε καί κατακρίνουν τόν εμφύλιον
πόλεμον, διότι εγινε χωρίς νά εχουν
γνώσιν καί άνευ τής έγκρίσεώς των.
( Διά των ένεργειών αυτών, τό Κ.Κ.Ε.
διέσπασε αύτόματα κάθε συναδελφι-
κό 'Εαμικό δεσμό.
Δηλώσεις κ. Τσώρτσιλ
ΑΘΗΝΑ111 Ίανουαρίου.—Είς χθε¬
σινάς δηλώσεις τού ό πρωθυπουργός
ί κ. Τσώρτσιλ εδήλωσεν δτι εάν δέν
; αποκατασταθή ή τάξις συντόμως είς
! τάς Αθήνας καί την περιοχήν τής
Άττικής, θά βρεθή είς την ανάγκην
νά λάβη. καί άλλα μέτρα πρός
αποκατάστασιν τής τάξεως καί έκτός
των όρίων τή"ς Άττικής άν άπαιτηθη
τουτο.
Ή εξέλιξις
τού κινήματος
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου.—Ή φά
λαγξ ήτις έκ Θηβών νοτιοδυτικώς,
έφθασεν είς τό βόρειον άκρον τής
νεφύρας τοθ ΊσθμοΟ τής Κορίνθου.
Ή γέφυρα μήκους 36 μέτρων εΓχε
προχείρως κατασκευασθή υπό των
Γερμανών. Μικρά συμπλοκή διεξή
χθη είς την ^περιοχήν αυτήν. Είς την
Πελοπόνησον έπικρατεΐ ήρεμία. Κα¬
τά τάς ερεύνας είς την περιοχήν
των Θηβών ανευρέθησαν 100 τραυ-
ματίαι τοθ ΕΛΑΣ είς προσωρινόν νο¬
σοκομείον. Τοΰς άφέθη ποσότης
Ίατρικών είδών. Ή Αγγλικη Βρετ¬
τανική ψάλαγξ έφθασε είς Άμφί
κλειαν καί προήλασεν 10 μίλια άπό
την Λαμίαν.
Είς την Δεκέλιαν εξεκαθαρίσθη με
γάλο μέρος καί ανευρέθησαν πολλά έ¬
φόδια τα όποΐα είχον άρπάσει οϊέπα
ναστάται άπό τό άρχηγείον τής Βρετ
τανικής άεροπορίας. Κατά τάς χθε¬
σινάς έπιχειρήσεις εκκαθαρίσεως συ
νελήφθησαν 152 άνδρες τοθ ΕΛΑΣ.
Γενική υποχώρησις
των Γερμανών
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 ΊσνουαρΙου.—Ε¬
νεφανίσθησαν φαινόμενα γενικΡ)*;
ύποχωρήσεως των Γερμανών είς ολό¬
κληρον τό Δυτικόν άκρον τοθ θύλα¬
κος των Άρδενών. Οί Γερμανοί έξε-
κένωσαν γο Σαίντ—Ίμπέρ καί οί
σύμμαχοι κατέλαβον τό Μπύρ. Τό
πλάτος τοθ λαιμοΰ πού χωρίζει την
3ην καί την 7ην Άμερικανικήν Στρα-
τιάν περιορισθή είς 13 χιλιόμετρα.
Ανταποκριταί τηλεγραφοϋν δτι
οί Άμερικανοί έχρησιμοποίησαν νέον
δπλον πυροβολικοϋ μέ θαυμασία
άποτελέσματα. ·
Επήλθε συνεννόησις;
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου.—Πληρο¬
φορίαι άναφέρουν δτι κατά τάς δια
πραγματεύσεις επήλθε κατά μέγα
μέρος συμφωνία πρός κατάπσυσιν
των έχθροπραξιών. Αί διαπραγμα-
τεύσεις συνεχίζονται.
ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓΜΗ
ΣΥΝ0Μ1ΛΙΑΙΑΝΑΚΟΧΗΣ
11—1—45 "Ωρα 15.30' Ραδιεκ-
πομπή Αθηνών.
Σήμερον την πρωΐαν εξεδόθη
τό ακόλουθον ανακοινωθέν άπό
τό Επιτελείον τοΰ Στρατηγοΰ
ΣΚΟΜΠΥ: Αί συνομιλίαι μετά
των Άντιπροσώπων τοϋ ΕΛΑ*£
αί οποίαι ήρχισαν χθές τό άπό¬
γευμα είς τάς 4.15' διήρκεσαν
μέχρι της 1.30' μ. μεσονύκτιον.
Κατά μέγα μέρος επετεύχθη συ
νεννόησις επί των δρων άνα-
χής. Οί Άντιπρόσωποι τού
ΕΛΑΣ εξέφρασαν την προθυ¬
μίαν δπως άνταλλάξουν αίχμα-
λώτους πολέμου υπό τόν όρον
τής άμοιβαιότήτος. Άλλα μέ¬
χρι τής στιγμής δέν είναι είς
θέσιν νά κάμουν προτάσεις διά
την απελευθέρωσιν των όμή-
ρων. Αί συνομιλίαι έξακολου¬
θοΰν σήμερον την πρωΐαν,
Μέγεθος Γραμματοσειράς