9564 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1945
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Συνελήφθη ό Κωτούλας
ΘΗΝΑΙ 8 Ίσνουαρίου —
«Λέγει» καΐ 6 4ν«—4τΐ)ν0ς
,6 Χ^ Μ
ΤΥΠΟΓΡΑΦ. , 2-06
ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ετο- α . πΕρΙΟΔΟ-
ΙίΡίΤΗΣ
ακουμιανακησ;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
ΤΙΣΤΟΥΣ
Τακτικός άναγνώστης τής «Νίκης»
μάς απέστειλε τό κάτωθι επίκαιρον ά'ρ-
θρον, τό οποίον ευχαρίστως δημοσιεύ¬
ομεν.
Είς τόν διεθνή έπιστημονικόν καί άλ¬
λον κόσμον, τό ζεϋγος Κιουρή είναι πο·
λύ γνωστόν, βαθεΐα δέ είναι ή εΰγνω-
μοσύνη όλης τής ΰφηλίου πρός αύυό,
διά τάς άρτιας αΰτοϋ μελέτας επί πόλ¬
εων επιστημονικώς ζητημάτων, καί ι¬
δίως διά τάς περιφήμους άνακαλύψεις
τού ραδίου, πολωνίου, κτλ. Άλλά καί
ή κόρη των Ευα, έπιδοθ-εϊσα ενωρίς
«ϊς επιστημονικάς καί έγκυκλοπαιδικάς
μελέτας, κατέστη καί αύτη γνωστή διά
των συγγραμμάτων καί δημοσιευμάτων
-της είς την Αγγλικήν, Γαλλικήν καί
Πολωνικήν γλώσσαν. Ή κόρη αυτή Ευα
Κιουρί, επέτυχε κατά τό έ'τος 1942
•νά αποσταλή ώς άνταποκριτής τοΰ Ή·
•νωμένου Αμερικανικόν Τύπου είς όλα
τα θέατρα τού πολέμου. Έξαιρετικής
ααί προνομιούχον, ύποδοχής, προσέτι δέ
•καί μεγάλης ελευθερίας, έτυχε έν Ρωσ
«ία, καθ* ότι ή ιδία ήτο ήδη γνωστή
έν Ρωσσία έκ πολλών δημοσιευμάτων
της είς τό παρελθόν, ώς ευμενώς δι-
«κειμένη μέ τό έκεΐ καθεστώς.
Μεταφράζομεν έκ τοΰ κατά τό έ'τος
1943 εκδοθέντος δγκώδους σχετικοΰ
βιβλίον της τα κάτωθι:
«Μεταξύ άλλων έπεσκέφθην έ'ν
μέγα εργοστάσιον πυρομαχικών
πλησίον τής Μόσχας, είς τό οποίον
άνδρες καί γυναΐκες, μέ έβεβαίω-
σαν μέ χαρά στά πρόσωπα, δτι ήρ-
γάζοντο 10—11 ώρας τό ήμερονύ-
κτιον. Έπληρώνοντο μέ τό κομμάτι
δηλ. «ατ' άποκοπήν έκέρδιζαν άλ-
λα 300 κι' άλλα 800 ρούβλια μηνι-
αίως, αναλόγως τής ίκανότητός των
*ίς την παραγωγήν.
Παρετήρησε ότι είς δλα τα δια-
μερΐσματα τοθ έργοστασίβυ εΐχαν
τοιχοκολλήσει μεγάλας έγχρώμους
Επιγραφάς, έφιστώσας την προσοχήν
των έργατών νά έργάζωνται δσο
τό δυνατόν ταχυτέρα καί περισσο¬
τέρας ώρας, διότι έτσι μόνο θά κα-
•ταπολεμηθοθν ταχυτέρα οί Γερμα
"νοί.
ΜΙα των τοιχοκολλήσεων άνέγρα
ψε μέ μεγάλα κόκκινα γράμματα,
τό ύπ' αριθ. 133 άρθρον τοθ Σοβιε·
τικοϋ Συντάγματος, έχον ούτω:
Ή υπεράσπισις τοΰ πατρώου εδά
ρους είνε τό ιερόν καθήκον παν
τος πολίτου τής Σοβιετικάς Ε¬
νώσεως Προδοσία κατά τής πατρί¬
δος, παράβασις τοΰ δρκου, αυτομο-
λία πρός τόν εχθρόν, έξασθένησις
τής στρατιωτικής δυνάμεως τοϋ
*ράτους, κατασκοπεία, τιμωροΰνται
μεθ' δλης τής αύστηρότητος τοΰ Νό
|ΐου, ώς βαρύτατα έγκλήματα.
Τό άρθρον αύτό τού ΣοβιετικοΟ
Συντάγματος, εκίνησε φυσικά την
Ιδιαιτέραν προσοχήν μου. ^Ρι'
|ΐα, εΐπα μέσα μου, δτι αύτό τό άρ-
«ρον, χωρίς καμμιά μεταλλαγή, δέν
ήτο τοιχοκολλημένο καί είς δλα τα
ττολεμικά έργοστάσια των συμμάχων
άπό τάς αρχάς τής κηρύξεως τού
■πολέμου! Διερωτώμην δμως ταυτο¬
χρόνως διατί ή Τρίτη Διεθνής, ε¬
φρόντισε τότε μέ δλα τα δυνατά
ΐμέσα, νά πείση τούς κομμουνιστάς
Εργάτας τής Αγγλίας καί Γαλλίας,
Λ/ά άπεργοΰν καί νά καταρρίψουν
ήν παραγωγήν πολεμικών είδών είς
—■=■— πά-
ηετχοβ-
γγιρισ:
τό έλάχιστον'δυνατόν σημείον
.ρεκΐνουν δέ τούς κομμουνιστάς έρ-
γάτας νά άπαιτήσουν τό άμεσο κλεΐ
οιμο τής είρήνης άντί πάσης καί
«ίασδήποτε θυσίας!! Μερικοί Γάλλοι
Ιδίως, άλλά καί Άγγλοι καί Άμε-
ρικανοί εργάται, έτυφλώθησαν ατυ¬
χώς είς τοιουτο σημείον, ώστε ηκο¬
λούθησαν τάς έξωθι καταστρεπτι
κάς αύτάς ύποδείξεις.
Αύτό τό ύπ'αριθ. 133 περίφημον
«ρθρον τοΰ ΣοβιετικοΟ Συντάγματος,
ά ή Δίς Κιουρί, ήτο ή άφετηρΐα
της συνομιλίας ήν είχον μετά τοθ
Δ)τοΰ τοΰ έργοστασίου καί των τεσ-
σάρων μηχανικών αύτοϋ, δταν εισήλ¬
θομεν είς τό ειδικόν διαμέρισμα ύπο-
δοχής των έπισκεπτών, τό οποίον ή¬
το γεμάτο καί αύτό άπό προσωπο-
γραφίας των ήγετών των Σοβιέτ. Μέ
τόν άδιόρθωτον χαρακτήρα μου νά
όμιλώ ελευθέρα επί οιουδήποτε θέ-
ματος τό οποίον εΐχα στήν καρδιά
μου, εΐπα είς τούς πέντε Ρώσσους:
Ή έργασία την οποίαν κάνετε είναι
ύπεράνθρωπη. Τό πνεΰμα τό οποίον
διέπει δλους σας είναι έξαιρετικό.
Έκαστος έκ των έργατών χωριστά
αντελήφθη καλά στή ψυχή τού, δτι
μεταξύ Γερμανίσς καί Ρωσσίας ό πό·
λεμος είναι νίκη ή θάνατος. Δέν με-
τανοήτε δμως τώρα δτι εί'χετε τόσο
φοβερά ύποτιμήσει την Γερμανικήν
ισχύν δτε τό πρώτον έξερράγη ό πό-
λεμος τό1939, & κατεβάλατε τόσο με¬
γάλας προσπαθείας τότε, νά έξασθε-
νήσετε την Γαλλίαν καί Αγγλίαν,
κράτη, τα όποϊα ανεξαρτήτως άν
σας φαίνωνται ή δχι ίμπεριαλιστικά,
έπολέμουν έν τούτοις τόν ένδεχομέ-
νως μέλλοντα εχθρόν σας τόν Χίτλερ;
Δέν όμιλώ περί τοθ συναφθέντος τό¬
τε Γερμανο—Ρώσσικου συμφώνου.
Αύτό είναι άλλο μεγάλο θέμα, καί
γνωρίζω μερικά άπό τα έμπόδια πού
δέν σας έπαρέπουν νά μου έξηγήσε-
τε διατί ή Ρωσσία έκλινε πρός την
Γερμανίαν κατά την κρίσιμον εκείνην
εποχήν. "Οτι δμως εΐμαι περίεργη νά
μάθω άπό σας είναι, διατί υπεβλήθη
τε τότε είς τόσας προσπαθείας καί
κόπους, δια νά έξασθενήσετε καί κα-
τάβιβάσετε την απόδοσιν καί παρα¬
γωγήν είς τα έργοστάσια μας; Ή
Γερμανία έν τέλει θά έπολεμοΰσε καί
μέ σδς. Διατί νά ύπονομεύσετε τάς
πολεμικάς προσπαθείας μας, άκόμη
καί είς την περίπτωσιν καθ* ήν είσθε
άποφασισμένοι νά μείνετε μέχρι τέ-
λους ούδέτεροι;
"Η ερώτησις μου έπεσε ώς βόμ-
βα είς τούς πέντε Ρώσσους οί όποϊ-
οι ασφαλώς δέν επερίμεναν τέτοι-
αν σκληράν ερώτησιν έκ μέρους
μου. Πά £να διάστημα επεκράτη¬
σε νεκρική σιγή στήν παρέα μας.
Ό Δ]τής τού Έργοστασίου έκύττα-
ζε τοίς τέσσερες μηχανικούς τού καί
οί μηχανικοί τόν διευθυντήν. Έν τέ¬
λει ό διευθυντής μοθ απήντησε ψυ-
χρώς επί λέξει τα εξής:
« Δέν γνωρίζομεν απολύτως τίπο-
« τε περί τοθ τί εθεώρησαν καλόν
« νά κάμουν τα έν Γαλλία καί
« Αγγλία κομμουνιστικά κόμμα-
« τα κατά την έκκρηξιν τοθ πο-
« λέμου, καί συνεπώς δέν δυνάμε-
« θα ουτε νά επικρατήσωμεν ουτε
« νά άποδοκιμάσωμεν τάς τότε έ-
« νεργείας των. Μεταξύ αυτών
« καί ημών ουδέν κοινόν σημείον
« ευθυνής υφίσταται.
Δέν φαντάζομαι δτι ό Δ]τής τοΰ
Εργοστασίου νά διενοήθη δτι τόν έ-
πίστεψα! Πάντως γιά μενά ή άπαν
τησις αύτη, ή τόσον ψυχρά, ήτο κα-
θαρά ύπόδειξις δτι περαιτέρω συ¬
ζήτησις επί τοιούτου θέματος δέν ή¬
το έκ μέρους τού έπιθυμητή. Έν τού¬
τοις ή κυριώτερα άφορμή των συνε
Χών παρεξηγήσεων καί προστριβών
αΐτινες δημιουργοΰνται μεταξύ τής
Σοβιετικής Ενώσεως καί των Δυτι-
κων Δημοκρατιών είναι ασφαλώς
τό γεγονός δτι ή Ρωσσία ένώ είς τάς
ύπ' αυτήν χώρας είναι υπέρ άγαν
έθνι«ιστική, έπιμένει δμως νά προ
καί είς ευθύνην τιμήν μάλιστα
- ~ " - -1-- είς δλας
οφέρη καί ς η
καί νά πωλή διεθνισμόν είς δλας
τάς άλλας' χώρας. Έγνώρισα άλ¬
λοτε κομμουνιστάς είς την Γαλλίαν,
Αγγλίαν καί Ηνωμένας Πολιτείας,
οΐτινες άκολουθοθντες τάς διατα-
νάς τής Μόσχας, θά ήσαν £τοιμοι
νά δολοφονήσουν την ιδίαν αυτών
πατρίδα, πλήττοντες αυτήν δι' έγ·
χειριδίου έκ των όπισθεν!! Οί παρά-
δοξοι αύτοι άνθρωποι θά έδοκίμαζον
την μεγαλειτέρον εκπληψιν τήςζωής
των,εάν θάήδύναντο νά άντιληφθοθν
μέτά ιδία τα μάτιατων έδώ στή Ρωσ
σία, πόσον θεμελιωδώς διάφορος εί¬
ναι ή αντίληψις των συντρόφων των
κομμουνιστών Ρώσσων, είς δτι άφο
ρά την ιδίαν αυτών πατρίδα την ιε¬
ράν Ρωσσίαν. Θά διεπίστωναν δτι
οί σημερινοί Ρώσσοι οΐτινες άναπνέ
ουν καί ζοΰν είς ατμόσφαιραν έξαι
ρετικώς έντατικοθ έθνικοθ πυρετοΟ,
καταφρόνησιν «αί μόνον θά αίσθά-
νωνται διά πάνΐα πολίτην άλλης
χώρας/ ό οποίος διανοεΐται κάν
νά άπεργάζεται τό κακόν καί την
βλάβην τής ιδίας αύτοϋ πατρίδος,
ύπείκων είς τάς ύποδείξεις καί ό·
δηγίας ξένης Δυνάμεως!
Διά πρώτην φοράν αντελήφθην καΐ
έγώ, καί επείσθην ακραδάντως δτι
εάν εις Ρώσσος πολίτης τύχει νά
ευρεθή μόνος μεταξύ δλων των κομ¬
μουνιστών τοθ κόσμου, ουδέποτε θά
έδυσκολεύετο νά έκλέξη μεταξύ των
ζωτικών συμφερόντων τής χώρας
τού, καί τοθ θριάμβου τής κατ' ε¬
πιφάνειαν ιδίας αύτοϋ ίδεολογίας.
Τό ύπ' αριθ. 133 άρθρον τοϋ συντάγ
ματός τού, είναι τοιχοκολλημένο σέ
δλους τούς δρόμους, στάς πλατεί-
ας, στά σχολεΐα, στά έργοστάσια
τής Ρωσσίας.
Ό όξυδερκής Στάλιν διεΐδε δτι αί
τρομεραί αύται δυνάμεις ό Ρωσικός
κομμουνισμός δι' δλον τόν λοιπόν
κόσμον άφ' ενός, καί ό άκραιφνής
πατριωτισμός καί ό άχαλίνωτος έθνι
κισμός άφ' ετέρου διά μόνην δμως
την Ρωσσίαν, άπεργάζονται αμφότε¬
ρα τό μεγαλείον, την Ισχύν, καί
την κοσμοκρατορίαν τής Ρωσσίας,
"Ηδη 3μως οί κομμουνισταί των
άλλων χωρών, σιγά-σιγά καί μέ την
σειράν των είς τα διάφορα Κράτη,
επήραν άρκετά μαθήματα, ένίοτε
μάλιστα έν τώ μέσω φρικιωδών
οκηνών, θανατικών έκτελέσεων καί
άλλων ώμοτήτων τού είσβολέως.
Είς την κατεχομένην Γαλλίαν δπου
οί εργάται έχασαν όμαδικώς όλα τα
δικαιώματά των μέ την υποχρεωτι¬
κήν άγγαρείαν είς ήν υποχρεώθησαν
υπό των Γερμανών, ή λέξις πατρίς,
ήρχισε νά λαμβάνη την πραγματι¬
κήν αυτής έννοιαν, καί νά μή θεώ-
ρήται άπηρχαιωμένη καί ξεθωρια-
σμένη έκφρασις. Οί Γάλλοι πατριώ¬
ται δλων των κομμάτων άνευ έξαι-
ρέσβως, καταδυναστευόμενοι υπό
τοθ κατακτητοΰ, έφαρμόζθυν ήδη,
έστω καί άργά, τό ύπ' αριθ. 133 άρ¬
θρον τοΰ ΣοβιετικοΟ Συντάγματος,
τό οποίον δέν πρέπει νά είναι προ¬
νόμιον μόνον διά τούς Ρώσσους.
Ή υπεράσπισις τοϋ πατρφου έδά-
φους είναι τό Ιερόν καθήκον παντός
πολίτου τής Σοβιετικής Ενώσεως,
άλλά καί πάσης άλλης χώρας, προ-
σθέτουνοί Γάλλοι.
Σήμερον, έν ετει 1942, δταν άνδρεΐ-
οί Γάλλοι κομμουνισταί, οΐτινες σχη·
ματίσαντες σώματα στρατιωτικά,
καί μαχόμενοι ήρωικώς εναντίον τού
κατακτητοϋ, συλλαμβάνονται ύπ' αύ
τοθ καΐ όδηγοΰνται είς τόν τόπον τής
εκτελέσεως, δέν είναι ό διεθνής ϋ-
μνος των κομμουνιστών τόν οποίον
ψάλλουν, άλλ' ό έθνικός των ΰμνος
ήΜασσαλιώτης, καί ή τελευταία άνα
φώνησϊς των τουφεκιζομένων κομ
μουνιστών Γάλλων, δταν πίπτουν
υπό τάς σφαίρας των δημίω^ των,
δέν εΐναι ζήτω ή Κομμοθνα, άλλά
ζήτ» ή Γαλλία».
Σ. εφημερίδος «ΝΙΚΗΣ». Αύτά
εγραψε τό 1!)42 ή Δίς Κιουρί στό βιβλί¬
ον της. Ημείς τίποτε άλλο δέν εχομεν
νά προσθέσωμεν. Ό έχων ώτα άκού
ειν, άκουέτω.
«ο*
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΜ
Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε, ευγενώς πρός
δημοσίευσιν τα κάτωθι:
Ο ΣΚΟΜΠΥ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟΥΪ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥ2
ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίανουαρίου.—Ή κατω
τέρω διακοίνωσις εξεδόθη σήμερα τό
άπόγευμα άπό τό στρατηγεΐον τοΰ
ΣτρατηγοΟ δθθθίβ.
«Στίς 12 Δεκεμβριού, 9 μέρες μετά
την έ'κρηξιν τής μάχης στήν Άθήνα,
ό Στρατηγός δοοΐοΐβ έκαμε μιά πρό
ταση γιά άμεση άνακωχή, υπό δυό
μόνον δρους: Ό πρώτος ήταν νά ά-
ποσυρθοϋν δλοι οί σχηματισμοί τοθ
ΕΛΑΣ πέρα άπό τα δρια της Άττι
κης. Ό δεύτερος, να ήσυχάσουν οί
πολΐτες πού πήραν τα δπλα γιά νά
βοηθήσρυν τόν ΕΛΑΣ καί νά παρα-
δώσουν τα δπλα αύτά. Ό πρώτος
όρος, έπέτρεπε στίς τακτικές δυνά¬
μεις τοΰ ΕΛΑΣ νά άποσυρθοϋν πέ¬
ραν ωρισμένης γραμμής, άλλά νά
κρατήσουν τα όπλα των, τόν έφοδια-
σμό καί έξαρτήματά των.Στόν δεΰτε-
ρο ή παράδοσις των δπλων ήταν α¬
πολύτως άναγκαία γιά την έγκατά
σταση στήν Άθήνα καί τόν Πειραια
τής απολύτου είρήνης τάξεως καί α¬
σφαλείας. Ό σκοπός τοθ Στρατηγοΰ
δοοοΐβ, κάνοντας τίς προτάσεις αΰ-
τές, ήτο διπλός: Πρώτον νά άπαλλά-
ξη, την Άθήνα καί τούς κατοίκους
της άπό τίς άθλιότητες τοθ έμψυλίου
πολέμου. Δεύτερον νά έπιτύχτν, μιά
περίοδο άνακωχής κατά την διάρ·
κεια τής οποίας μποροθσε νά γίνη
κάποια συμφωνία μεταξύ ΕΑΜ—
ΕΛΑΣ άπό τό Ενα μέρος καί Έλλη-
νικής Κυβερνήσεως άπό τό άλλο καί
ή δποία συμφωνία θά όδηγοθσε στόν
οριστικόν διακανονισμό των έκκρε
μούντων ζητημάτων.
Οί προτάσεις αύτές έπανελήφθη-
σαν άπό τόν Στρατηγόν 8οοθΪ6 στίς
16 Δεκεμ. Άπό τόν Κύριο Ταώρτσιλ
στίς 26, πάλιν άπό τόν Στρατηγόν
δοοοΐβ στίς 28 καί πάλιν άπό τόν
ϊδιο την Ιην Ίανουαρίου 1945. Δυ-
στυχώς οί άρχηγΰί τοθ ΕΛΑΣ τότε
δέν έδέχθησαν νά έκτελέσουν τούς
άπόλυτα στρατιωτικούς αύτούς δ¬
ρους.
Αντιθέτως έπροσπάθησαν πάντο-
τε νά πετύχουν προηγουμένως ώρι·
σμένας παραχωρήσεις άφορώσας τα
σοβαρά ζητήματα γιά τή συζητήση
των οποίων ή άνακωχή εΐχε σκο·
πό νά προετοιμάση μιά είρηνική ά-
τμόσφαιρα. Άπό τής 12ης Δεκεμ¬
βριού, πού έγιναν πρώτη φορά οί
προτάσεις τοΰ δοοΐΐίβ, ακολουθή¬
σαν πολλά γεγονότα. Παρά τό
γεγονός τής άποτυχίας νά συνα-(
φθή άνακωχή, ό Πρωθυπουργός
καί ό Ύπουργός των Εξωτερικών
τής Αγγλίας, επροκάλεσαν μία σύ-
σκεψη, ή όποία άν καί δέν κατέλη¬
ξε σέ συμφωνία, γιά τα άλλα ζη¬
τήματα, τούλάχιστο έλαβε μίαν "ά-
πόφασι γιά τό ζήτημα τής Βασι-
λείας. Ό Βασιλεύς των Έλλήνων
εδέχθη ώς Άντιβασιλέα τόν Αρ¬
χιεπίσκοπον τώς Αθηνών. Μία νέα
κυβέρνησις εσχηματίσθη είς άντι-
κατάστασι τής κυβερνήσεως Πα¬
πανδρέου. Έτσι οί δύο μεγαλύτε-
ροι άπό τούς φόβους τοθ ΕΛΑΣ,
ή ξενική δηλαδή επέμβασις γιά την
έπιβολή τού Βασιλέως καί ό φόβος
τοθ κινήματος άπό τάς άντιδρα-
στικάς δυνάμεις, έξελείπουν.
Έν τώ μεταξύ συνέβησαν πολλά
πράγματα κατά τίς τελευταΐες έ-
βδομάδες, πού έκαμαν τούς βασι-
κούς δρους τής άνακωχής άνεφαρ-
μόστους. Άξιόλογος άριθμός αίχμα-
λώτων συνελήφθησαν καί άπό τα
δύο μέρη καί παρά τίς έπανειλημ-
μένες αίτήσεις τοθ Στρατηγοΰ 8οο-
θΐβ καί τοθ Διεθνοθς ΈρυθροΟ Σταυ
ροθ, οί άρχηγοί τοθ ΕΛΑΣ αρνηθή-
καν νά έττιτρέψουν σέ μέλη τοθ
Δ.Ε.Σ. νά επισκεφθούν τα στρατό-
πεδά τους πού κρατοθν αίχμαλώ-
τους, ή νά δώσουν όποιανδήποτε δια
βεβαίωσιν ότι στά στρατόπεδα αύτά
έπικρατοΰν οί στοιχειώδεις παρα-
δεγμένοι δροι ζωής. Είνε φανεράν
δτι μία συμφωνία άνακωχής πρέπει
νά περιέχΓ) δρους, πού νά κανονί*
ζουν όλόκληρο τό ζήτημα των αίχ·
μαλώτων. 'Επί πλέον ό ΕΛΑΣ συνέ-
λαβε μεγάλον αριθμόν Έλλήνων πό
λιτών καθώς καί μερικούς Βρεττα
νούς πολίτας ώς όμήρους καί έξακο
λουθεΐ άκόμη νά συλλαμβάνη.
Ή σύλληψις πολιτών όμήρων είναι
τελείως άντίθετος πρός τούς κανό-
τας τής διεξαγωγής τοθ πολιτισμέ-
νου πολέμου. Θά είτανε άνυπό-
φορο νά μή κανονισθή τό ζήτημοτ
αύτό σέ μιά άνακωχή.
Ό Στρατηγός 3οοοίβ ώς έκ τού¬
του γνωστοποιεϊ, δτι2 ;οί δύο δροι
μέ τούς όποίους μέχρι τώρα έπρό
τεινε νά γίνη ή άνακωχή, μέ σκο-
πό τίς διαπραγματεύσεις άποσύρον-
ται. Συγχρόνως θά είναι πάντοτε
πρόθυμος νά ^συναντήση. τούς άρ-
χηγούς τού ΕΛΑΣ γιά νά συζητή-
σουν τούς δρους τής παύσεως τοθ
πολέμου, τούς άρμόζοντας σαή νέα
κατάσταση των πραγμάτων».
ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
ΤΡΙΤΗ 9 Ίανουαρίου 1945
ΕΙΜΕΘΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΑΑΗΜΕΙ.
Η«Νίκη» έχει ώς πρόγραμμά της
δχι την διαίρεσιν καί τόν διχα-
σμόν, άλλά την ένωσιν καί την ομό¬
νοιαν των Έλλήνων, έν ονόματι τής
Ελλάδος. Αί ταξικαί διαιρέσεις καί
οί έμφύλιοι σπαραγμοί, δχι μόνον
δέν μποροΰν νά εχουν ουδεμίαν θέ¬
σιν είς την προσπάθειαν μας, άλλά
τουναντίον ή αποφύγη των καί ή
προφύλαξις τής Ελλάδος άπό τάς
όλεθρίας συνεπείας των αποτελεί
τόν κύριον σκοπόν μας. Καί γιαυτό
ημείς δέν κάνομεν διάκρισιν έργα¬
τών καί άστών. Γνήσια τέκνα τοθ
έργαζομένου λαοθ, εργαζόμεναι καί
ημείς ώς καί κάθε άλλος έργάτης
πρός πορισμόν τοθ έπιουσίου, συμπα
θοϋμεν έξ δλης τής ψυχής μας τους
συναδέλφους μας εργάτας διά την
βελτίωσιν τής τύχης των οποίων
πολυ πρό τοΰ παρόντος πολέμου έ¬
χομεν άφιερώσει τάς άσθενεϊς δυ¬
νάμεις μας, καταπολεμοΰντες πάσαν
πλουτοκρατικήν τάσιν. Καί είναι
γνωστόν αύτό είς τούς ζώντας είς
την κοινωνίαν τοΰ "Ηρακλείου.
Κάνομεν δμως διάκρισιν μεταξύ
τοϋ γνησίου Έλληνος έργάτου «αι
των έκμεταλλευτών τής δυστυχίας
τού, οί όποΓοι μέ ξένα συνθήμα-
τα καί μέ άνθελληνικάς συνήθως
έμπνεύσεις προσπαθοθν νά μεταβάλ
λουν £να μεγάλο καί σπουδαϊο μέ¬
ρος τής Έλληνικής κοινωνίας—τούς
εργάτας—είς Ιχθρούς τής "Ελλάδος.
Εναντίον των έκμεταλλευτών αυ¬
τών τής δυστυχίας των έργατών
μας στρέφεται δλη ή προσοχή μας.
Είναι εύτύχημα διά την Κρήτην
μας καί έξαιρετική τιμή γιά την με¬
γάλην μάζαν των έργατών τής πό¬
λεώς μας, ότι, είς την έξωθεν διατα
χθεΐσαν καί μελετηθεΐσαν κατ' αύ¬
τάς απεργίαν, άντετάχθησαν γιά
νά την ματαιώσουν. ΚαΙ την έμα-
ταίωσαν, διότι αίσθάνονται δτι δ-
χι βελτίωσιν, άλλά χειροτερεύση
τής θέσεώς των θ' άπετέλει τώρα
άπεργία, πού έπεδίωξαν πράκτο-
ρες ενός κόμματος καί μάλιστα
δχι ΈλληνικοΟ—άλλά διεθνιστικοθ.
Αυτήν την έννοιαν εΐχε καί τό προ¬
χθεσινόν άρθρον μας, δπως μπο-
ρεΐ νά έννοήση κάθε άμερόληπτος
άναγνώστης τού.
Ιον
Ιστ)
τρ-
πρ-
-- Λ
εΤχεν>
/ είς·!
3 τής
ιτερα
ιατά·
άς δ-
"" άττΌ
ιέρος
άτηρ
νομσ
"λαδή
. Μέ
>. τό
ν συν
'μονή
ποι-
)ρΰ>-
■τος.

ΐ —
II
· Ι Λ — Α Μ Α—· ΑΤΛίΙ Λ 1 ΛΙ Λί
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Λρχ. 10
ΙΝΓ ΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΊανουαρΙου 1945
ΎΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΚλΙ ΠΗΛΙΝ ΟΙ ΑΣΚΟΠΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Ή Στραπωτική Διοίκησις Ηρα¬
κλείου λαβοϋσα καί πάλιν αφορμήν
έκ των άθρόων πυροβολισμών πού
ρΐπτονται καθ" εκάστην νύκτα άναγ-
κάζεται νΛ επανέλθη καί νά συστή¬
ση καί πι/ιν είς άπαντας τούς τί-
μιοπς «αι άνδρεΐους ένόπλους αν¬
δρ κ νΐ ιι η οωαι 11 ι! ς άσκόπους
ττυ >υβ )Λ ιοίο κ , μιη' όσον διά των
πυ^οβυΛιθμων τούιων διαταράττεται
ή ήσυχία των πολιτών καί άφ' ετέ¬
ρου καταναλίσκεται πολεμικόν υλι¬
κόν χρήσιμον διά τόν άγώνα κατά
τοΰ έχθροΰ.
Ό κ. Νάθενας εδήλωσεν είς συν¬
τάκτην μας, δτι εδόθη έντολή είς τό
Φρουραρχεΐον δπως άπαντες οί ά-
σκόπως πυροβολοθντες συλλαμβά·
νονται τοΰ λοιπού άφοπλΐζονται καί
παραπέμποντσι είς τό Στρατοδικείον.
Οί ιδιοκτήται των οίκιών έκ των ο¬
ποίων ρίπτονται οί πυροβολισμοΐ θά
συλλαμβανωνται έπΐσης καί θά πα-
ραπέμπωνται είς τό Στρατοδικείον.
ΕΠΙΒΟΛΙΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων διά τής
νπ' αριθμόν Η αποφάσεως της έπέβα-
λε τάς κάτωθι διατιμήσεις καί τροπο-
ποιήσεις:
Γάλα χονδρικώς δραχμαί 36. Φασό-
λες λιανικώς δρ. Η0. Έτροποποίησε
προηγουμένην απόφασιν της καί όρίζει
-την τιμήν των ντόπιων άδιαβρόχων είς
150 δραχμάς κατά πόδα καί των ντό¬
πιων σεβρών είς δραχμάς 50 καΐά
πόδα.
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΙΑΑΣΚΟΠΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ
Ό Φροΰραρχος "Ηρακλείου κ. Πε-
τρακογιώργης διέταξετά δργανα τοϋ
•Φρουραρχείου δπως συλλαμβάνουν
πάντα όπλοφοροΰντα δστις ήθελε
•φοραθή πυροβόλων άσκόπως. Οί τοι-
■οθτοι συλλαμβανόμενοι θά όδηγοϋν-
ται είς τό Φρουραρχεΐον ένθα θά
■άφοπλίζονται καί θά παραπέμπωνται
ΐ(ς τό Στρατοδικείον πρός έκδίκασιν.
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Διά διαταγής τής Στρατιωτικάς
Διοικήσεως Ηρακλείου απηγορεύθη
πδσα τοιχοκόλλησις ή διανομή οία
σδήποτε προκηρύξεως παρ' οίονδή·
ποτε καί άν προέρχεται άνευ ττροη
γουμένης έγκρίσεως τού Στρατιωτι
κου ΔιοικητοΟ Ηρακλείου.
ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ—ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Φ.Σ.Η.
Σήμερα Τρίτη 9-1-45 δίδεται ή δεύ-
τερη διάλεξη Μάθημα τοθ Φ Σ Η. ό
κ. Ν. Πλάτων θά μιλήση στίς 5 μ.μ.
ακριβώς είς τό Μουσείον συνεχίζον-
τας τα μαθήματά τού τής Ίστορίας
των Άρχαίων Πολιτισμών. Καλοθν-
ται δλοι οί σπουδαστές καί οί έφο-
διασμένοι μέ κάρτα είσόδου έπιστή-
μονες νά παρακολουθήσουν την όμι-
λία αυτή
ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.Η.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Καθίσταται γνωστόν δτι άπό τής
προσεχούς Δευτέρας 8ης τρέχοντος
■ή παραλάβη έλαιολάδων υπό τής Ά-
-γροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος θά
γίνεται είς τό κατάστημα των κ. κ.
Καμάρα καί Κανά, επί .τής όδοΟ "Ε¬
βανς (Βαλιδέ Τζαμί.)
Τα προσκομιζόμενα ελαια δέον
νά είναι ευγευστα άνευ κακοσμΐας
οξύτητος δέ άπό Ο _£ως 10 βαθμών.
Ή βασική τιμή παραμένει ή αυτή
ήτοι 9 οκάδες ελαίου εύγεύστου άνευ
κακοσμίαςκαί λαμπάντε θά πληρώ-
"νετσι πρός μίαν χαρτίνην Λίραν.
Δι' έκαστον βαθμόν άνω ή κάτω των
€ βαθμών θά έπέρχηται αΰξομείω-
■σις τής ανωτέρω βασικής τιμής κατά
μίαν δραχμήν.
Πρός αποφυγήν αδικαιολόγητος
τταραπόνων συνιστδται είς τούς προ-
«ακομίζοντας Ιλαια δπως ταυτα είναι
πόμφωνα μέ τούς ανωτέρω δρους.
{Έκ τοΟένταΟθα'Υποκ|τος τήςΑΤ,.Ε.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
'Επειδή περιήλθον είς γνώσιν μου
διάφοροι διαδόσεις σχετικώς μέ την
συγκέντρωσιν των κτηνών, δτι δήθεν
ή περισυλλογή τούτων γίνεται μέ ά-
•ποκλειστικόν σκοπόν νά χορηγηθοΰν
•ταυτα είς τούς ύπ'έμέ ύπηρετούντας
■ώντάρτας καθιστώ γνωστόν πρός
-πάντας τοΰς κατοίκους τοϋ ΝομοΟ
—ρός αποκατάστασιν τής αληθείας
χαΐ είς απάντησιν των διαδοσιών δ-
τι κατόπιν τής ύπ" αριθ" 578-1312-44
διαταγάς τής Στρατιωτικής Δ)σεως
Κρήτης μοί ανετέθη υπό τής Στρατιω¬
τικάς Δ)σεις "Ηρακλείου διά τής ύπ'
αριθ. 4425) 16—12—44 διαταγής της
ή περισυλλογή απάντων των κτη-
Λ-ών Ίταλικής καί Γερμανικής προε¬
λεύσεως είς χείρας οιουδήποτε καί
■άν ευρίσκονται ταυτα καί καθ" οι¬
ονδήποτε τρόπον καί εάν περιήλθον
•ταυτα είς την κατοχήν των μετά
-π,λήρως σαγής προκειμένου νά συγ-
κροτηθή διμσιρία μεταφορών παρά
τής Στρατιωτικής Δ)σεως Κρήτης
πρός εξυπηρέτησιν των ένόπλων τμη
ιμάτων των Όργανώσεων τοΰ Με-
τώπου.
Έν Ηρακλείω τή 4—1—45
"Ό Στρατιωτικάς Δ)τής "Υπαίθρου
ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ____
ίΙΑΛΗΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΙΙΟΙΕΙ
ΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΙΙΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΓΙΡΑΤΗΡΙΟ ΜΠΙΜΙΙΑΚΗ-ΛΥΔΑΚΗ
Πλατεία Έλ. Βενιζέλου
Άπό τής (5ης μέχρι 15ης τρεχ. μ.
θά πουλιέται στό Πρατήριο Μπιμπάκη-
Αυδάκη κρασί λευκό καί έρυθρό έσο
3είας 1943, ποιότητος έξαιρετικής καί
15 βαθμών οίνοπνεύματος μέ τιμές βά
τει τής διατημήσεως.
Σπεύσατε νά εξασφαλίσεται μιά πο-
οότητα άπό τό θαυμάσιο αύτό κρασί,
•γιά νά στολίσετε μ' αύτό τό τραπέζι
«τας, σέ μιά μερά γιορτάσιμης χαράς.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΕΜΜ1Μ· Δ· ΔΕΣΠΟΤηΚΗΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Οί παραγωγοί τής πόλεως οί έχοντες
βρώσιμον σταψίδα εσοδείας 1943 καί
1944 καί επιθυμούντες νά πωλήσωσι
ταύτην, παρακαλοΰνται όπως προσέλ¬
θουν καί καταθέσουν σχετικάς δηλώ-
σεις είς .την Ένωσιν Συνεταιρισμόν
Ηρακλείου.
"Ομοίως παρακαλοΰνται οί πρόεδροι
Συνεταιρισμών καί Κοινοτήτων των
χωρίων καί Συνοικισμών όπως άποστεΐ
λουν τό ταχύτερον είς την αύτην "Ε¬
νωσιν καταστάσεις των εχόντων σταφί¬
δα παραγωγών άναγράφοντες την πο-
σότητα καί τό έτος τής παραγωγής.
Ηράκλειον τή 3)1)1945
Ό Πρόεδρος
Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΩΡΕΑΙ·—Τα ΦιλανΘρωτπκά Ίδρύματα
'Ανδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρινό^} έδώ-
ρησαν είςτθ Βρεφοκομεΐον τριάκοντα(άρ.
30) οκάδας έλαιον.
Ή Διεύθυνσις τοϋ Ίδρύματυς θερμώς
εϋχαριστεϊ.
Τα Φιλανθρωπικά Ίδρύματα Άνδρέου
καί Μαρίας ΚαλοκαιρινοΟ δρ. 2000 διά την
βελτίωσιν τοΰ συσσιτίου των όρφανών.
Τα τέκνα Γεωργίου Λιαπάκη 12 όκάδ.
κρέατος, 10 όκάδ. πορτοκαλλίων καί 15
όκάδ. άλεύρου είς μνήμην τού πατρός
των.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
—Ή Έπιτροπή Πόλεως τής Έθνικής
"Αλληλεγγύης εύχαριστεΐ θερμώς τόν "ι¬
στορικόν κ. Ιωάννην Μουρέλλον διά την
διάλεξιν την οποίαν Βδωσε υπέρ "τού Τα-
μείου τής Έθνικ. Άλληλ. μέ θϊμα: «Ή
γυναϊκα στήν περίοδο τής σκλαβιάς».
ΚΙΠιΊΜΒΙΟΓΡΒΦΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΑ (πρώην Πουλακάκη)
Σήμερον 6—8 μ. μ. ΜΠΟΛΕΡΟ.
Την Πέμπτην Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΙΕ-
ΠΡΩΜΕΝΟΥ μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ.
ΒΓΓΕΛΙΛΙ
ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ.—τρία δελτία τροφί-
μων τού Έρυθροϋ Σταυροΰ άνήκοντα είς
την Εύγενία Μιχελακάκη.Ό ευρών άς τα
προσκομίση είς τα Γραφεΐα μας.
ΔΙΑ τό Σανατόριον τοθ Ίατροΰ Μανδα¬
λενακη ζητοΰνται επί τοθ παρόντος προι-
σταμένη άδελφή έχουσα τα άνάλογα προ
σόντα, μία νοσοκόμος, μία μαγείρισα, μία
καθαρίστρια, μισθός Ικανοποιητικάς μετά
τροφής. 5—1
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.—άμπελοι σουλτανο'ι καί
ταχτά είς Μετόχι Άγ· Ε'ιρήνης. Πληρο¬
φορίαι παρά τω Κωνσταντίνω Νίβςχ Δι.
κηγόρω (οΐκίσ έναντι Φρ·υραρχείου 'Υ-
παίθρου
ΖΗΤΕΐΤΑΙ.— ύπηρέτρια μέ καλάς συ-
στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο-
φορίαι τιαρά τα Γραφεΐα μας.
ΠΡΟΣΟ^Ηϋ!
Τό κομμωτήριον Άντωνίου Συντηχά
κη (όδός Άγιον Μηνά) γνωρίζει είς την
αξιότιμον πελατείαν τού ότι κατ' αύτάς
παρέλαβε νέα φάρμακα διά την Ούντυ-
λασιόν Περμανάντ.
Μία επίσκεψις άρκεΐ νά σά"ς πείοχι.
Τιμαί λογικαί.
ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
Συμμαχικά στρατεύματα άπωδούν
τούς Γερμανους είς τό Δυτικόν μέτωπον
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
ΔΥΤΙΚΟΝ ΓΕΤΩΠοΝ.—-Ό Στρα-
τάρχης Μοντγκόμερυ ανεκοίνωσε
χθές την νύκτα δτι ή πρωτοβουλία
είς την μάχην των Άρδενών περιήλ¬
θεν είς τα Συμμαχικά στρατεύματα
τα όποϊα άπωθοϋν σταθερώς τούς
Γερμανους. Ό φόν Ροΰστεν ήττήθη
καί πάλιν, καί ό Στρατάρχης Μοντγ
κόμερυ κατέληξε: Χαιρετίζω τούς
άνδρείους πολεμιστάς τής Άμερικής.
Δέν είναι δυνατόν νά πολεμίσω πα¬
ρά τό πλευρόν καλυτέρων στρα-
τευμάτων!! Είς την βόρειον πτέρυγα
Συμμαχικαί Δυνάμεις προήλασαν 4
χιλιόμετρα επί μετώπου 30 χ'.λιομέ-
τρων καί άπέκοψαν Γερμανικάς Δυ¬
νάμεις μεταξύ Λαρός—Σενβίς είς
τρία σημεΐα. Δυνάμεις τοθ Στρατη-
γοΟ Πάτον προήλασαν 2 χιλιόμετρα
δυτικώς τής Βαστώνης καί κατέλα¬
βον την οδόν άνεφοδιασμοΟ έξ άνα
τολών πρός δυσμάς. Είς τό νότιον
μέτωπον, Γερμανικαί δυνάμεις κα-
τευθόνονται πρός νότον έκ τοθ Πά-
λατινάτου πρός Άγκενώ.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. —
Συμμαχικά βομβαρδιστικά τής ΡΑΦ
συνεχίζοντα τό σφυροκόπημα τής
Γερμανίας ένήργησαν)δύοσφοδράς έ-
πιδρομάς εναντίον τοΰ βιομηχανικοΰ
καί συγκοινωνιακοΰ κέντρ^υ τοθ
Μονάχου.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Οί Γερμανοί έξακο-
λβυθοΰν την αντίστασιν των είς την
Βουδαπέστην. Χθές ανεκατελαβον
τήνπόλιν Έστεργκόν 35 χιλιόμ. βορει
οδυτικώς τής Βουδαπέστης ύποστάν-
τες βαρυτάτας απωλείας παρά των
Σοβιετικών Δυνάμεων καί τού Ρώσ¬
σικου πυροβολικοϋ. Έντός τής πό¬
λεως συνεχίζονται αί μαχαι έκ τοϋ
συστάδην. Οί Ρώσσοι κρατοΰν τώ-
ρα σταθερώς τα 2)5 τής πόλεως.
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Βορείως της
Έστεργκόν διεσπάσθησαν αί Γερμα¬
νικαί άμυντικαί γραμμαί. Ρωσσικαί
Δυνάμεις προήλασαν είς τόν τομέα
αυτόν βορείως τοΰ ποταμοϋ Χρόμ 20
χιλιόμετρα πρός την Μπρατισλαύαν
ΙΤΑΛΙΑ: Καναδικαί Δυνάμεις τής
8ης στρατιδς προελαύνουσαι βορεί-
ως τής Ραβέννα έφθασαν είς την
Άδριατικήν καί άπεμόνωσαν γερμα-
νίκας Δυνάμεις είς τόν λιμένα τής
Γενούης. Συμμαχικά άεροπλάνα έ-
πυρπόλησαν τό ύπερωκεάνειον Ρόμα
τό οποίον εΐχε,ν μετατραπή είς άερο
πλανοφόρονμετονομασθέν Ακουϊλα.
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Αμερικανικαί
άεροπορικαί Δυνάμεις ένέτειναν τάς
έπιθέσεις των εναντίον τής νήσου
Λουζόν τής μεγαλυτέρας τοΰ συμ-
πλέγματος των Φιλιππίνων. Άερο·
πορικαί Δυνάμεις τοθ Στόλου κατέ¬
στρεφον 40 Ίαπωνικά άεροπλάνα
υπεράνω τής Λουζόν. Συμμαχικά βομ
βαρδιστικά ώρμώμενα έκ Κίνας επε¬
τέθη ααν έκ νέου εναντίον τοθ άερο-
δρομίου Χανκόου καί άλλων Ίαπω-
νίκων βάσεων είς την κεντρικήν Κ(-
ναν καί κατέστρεψαν έντός 6 ημε¬
ρών 80 Ίαπωνικά άεροπλάνα.
ΑΘΗΝΑΙ Βρεττανικά στρατεύμα¬
τα, καταδιώκουν τόν Ε.ΛΆ.Σ. είς
τούς λόφους βορειοδυτικώς των Α¬
θηνών καί έφθασαν είς την Καλι-
κάντζα 40 χιλιόμετρα, μακράν ττ)ς
Πρωτευούσης. Καθ* οδόν συνήντη-
σαν ασήμαντον αντίστασιν καί ουδε¬
μίαν έσχον απώλειαν. Δύο άλλαι
Βρεττανικαί φάλαγγες προχωροθν
νοτιανατολικώς των Αθηνών έκκα-
θαρίζουσαι ολόκληρον την περιοχήν
άπό τούς στασιαστάς έν δψει άσθε-
νεστάτης άντιστάσεως. Άπό σήμε¬
ρον (χθές) ή Βρεττανική Διοίκησις
διένειμε είς τα άρτοποιεΐα άλευρα
καί άνθρακας. Ό Στρατάρχης Αλε¬
ξάντερ καί ό κ. Χάρολδ Μάκ Μίλαν
συνισκέφθησαν μετά τού Άντιβασι-
λεως Άρχιεπισκόπου κ ΔαμασκηνοΟ·
Αί δηλώσεις τού κ. Ρούσβελτ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 8 ΊανουαρΙου.— Ό
πρόεδρος Ροΰσβελτ είς δηλώσεις τού
πρός τό Κογκρέσσον είπεν δτι εση¬
μειώθη καίνέα πρόοδος πρός την
νίκην παρ' δλον δτι τί Γερμανοί έ-
ξαπέλυσαν επίθεσιν είς τό Δ. Μέ-
Ό χάρτης τού Άτλαντικοϋ, εσυ¬
νέχισεν ό κ. Ροΰσβελτ, άν καί εί¬
ναι δύσκολος είς την εφαρμογήν
τού, είναι δμωςή βάσις των συμμα-
χικών έπιδιώξεων.
'Γζήτησε δπως έπικυρωθή ή νομο
τωπον καί ή όποία δέν κατώρθωσε |θεσία τής στρατολογίας δλων των έμ
νά επιτύχη, τούς άντικειμενικούς
της σκοπούς. Είς την Ιταλίαν ευ¬
ρίσκονται καθηλωμέναι 20 Γερ. με-
ραρχίαι είς δέ τόν ειρηνικόν έξη-
ναγκάσαμεν τούς Ίάπωνας νά υπο·
χωρήσουν 5 χιλιάδες χιλιόμετρα. "Ε-
να ευχάριστον γεγονός τοϋ παρελ-
θόντος έτους υπήρξεν ή άναγέννη-
σις τοϋ Γαλλικοϋ Λαοΰ.
Άναφερόμενος είς την έν "Ελλάδι
καί Πολωνίαν κατάστασιν, ετόνισεν
τόν κίνδυνον των Γερμανικών προ-
σπαθειών δπως χρησιμοποίησιν την
κατάστασιν καί ένσπείρουν ζιζά-
νια μεταξύ των Συμμάχων.
ψύχων δυνάμεων τής Άμερικής. Προ
τού άκόμη γνωσθοΰν αί δηλώσεις
τοϋ προέδρου ΡοΟσβελτ ή άμερικανι-
κή βουλή διεταξε την επιστράτευσιν
δλων των έργατών. Είς 5 έκατομμύ-
ρια ύπολογίζονται οί κληθέντες υπό
τα δπλα.
Ό Άμερικανικός τΰπος σχολιά¬
ζων τάς δηλώσεις τοΰ προέδρου γρά-
φει δτι οδτος είναι ύπέρμαχος των Ι-
δανικών καί των άρχών τού χάρτου
τοΰ Άτλαντικοϋ, αί δέ παρατηρήσεις
τού θά έξετασθοϋν .πρρσεκτικώς καί
θά γίνουν άποδεκταί είς Λονδίνον.
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΜ. ΚΙΝΗΜγΥΓΌΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου—Βρεττα
νικαί τεθωρακιασμέναι φάλλαγγες
πεζικοΰ έπροχώρησαν χθές πρός 2
κατευθύνσεις έκτός των Αθηνών.
Η μία φάλαγξ έφθασε πλησίον τοΰ
Λαυρίου είς τό Ν. Α. άκρον τής Άτ-
τικής, ένώ ή άλλη έπροχώρησε 32
περίπου χιλιόμετρα Β.Δ. τής πρω
τεούσης επί τής όδοΟ ή όποία όδη-
γεϊ πρός τάς Θήβας.
Ή φάλαγξ ή όποία έβάδισεν είς
νοτιοανατολικήν κατεύθυσιν έχωρί-
σθη είς 2. Ή μία ή έλθοθσα νοτίως
τή Παιωνία έκυρίευσε καθ' οδόν
μερικά δπλα καί πυρομαχικά χωρίς
νά συναντήση αντίστασιν. Άλλη
έφθασε μέχρι τού βορείου Κορωπί δ·
που συνηνώθη μετ" άλλης φάλαγγος
προερχομένης έπίσης έξ Αθηνών
ή όποία παρέκαμψε τό Κορωπί άπό
δυσμών. Είσελθόντα είς Κορωπί τα
Βρεττανικά Στρατεύματα εγένοντο
ένθουσιωδώς δεκτά. "Ενωρίς τό άπό-
γευμα καί τα δύο τμήματα τής φά¬
λαγγος ηκολούθησαν την κυρίαν ο¬
δόν ή όποία μέσω τοθ βορείου Μαρ-
κόπουλο όδηγεΐ είς Λαύριον δπου
έφθασαν περί τό εσπέρας συναντή-
σαντες άσθενή μόνον αντίστασιν.
Είς τα βυρειοδυτικά ή φάλαγξ ή
όποία εΐχε διανυκτερεύσει βορείως
τής Ελευσίνος κατά την προηγου¬
μένην νύκτα έξεκίνησε χθές την πρω
ΐαν κατευθυνομένη πρός Θήβας. Συ-
ναντήσασα αντίστασιν Β. Δ. .τής
Μάνδρας συνέλαβε μερικούς αίχ-
μαλώτους. "Υποτίθεται δτι είς τούς
λόφους πέραν τοθ σημείου αύτοΰ
υπήρχον τμήματα 3 συγκροτημάτων
τοθ ΕΛΑΣ εχοντα διαταγήν νά ά-
ναχαιτίσουν κάθε Βρεττανικήν προέ-
λασιν πρός Θήβας. Ή φάλαγξ συ¬
νήντησε πραγματικώς αντίστασιν
σθεναράν είς την οδόν ή όποία εί¬
ναι στενωπός ανατολικώς των 'Ερυ
θρών. Τό σημείον αύτό εΤχε μετα-
τραπεΐ είς οχυρόν δι' άνατινάξε-
ως των βράχων, έκαλύπτετο δέ διά
πυκνοΰ πυρός δλμων, πολυβόλων
καί τίνων πυροβόλων των 7,5 τοΰ
ΕΛΑΣ.
Τα προπορευόμενα τάνκς επετεθη¬
σαν φονεύσαντα 50 —100 στασια·
στάς. Ενωρίς τό άπόγευμα ή τοπο·
θεσία εΐχε καλυφθεΐ άπό νέφη καί ή
όρατότης κατήλθε είς τό μηδέν. Ό
ΕΛΑΣ επηκολούθησε νά βάλη κατά
τής όδοΟ διά των δλμων ένώ τα
Βρεττανικά τάνκς καί θωροΐκισμέ-
να αύτοκίνητα έβαλον κατά των λό-
φων χωρίς ούδεμία των ·καρατάξεων
νά είναι όρατή άπό την άλλην. Ή
φάλαγξ κατόπιν απεσύρθη πρός δια-
νυκτέρευσιν. Σήμερον δμως την πρωΐ
αν επετέθη καί πάλιν. Δέν ΰπάρχουν
πληροφορίαι περί των έπιτελουμένων
προόδων.
Φρικαλέα έγκλήματα
ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου. —Άπό
τάς άπελευθερωθείσας περιοχάς των
Αθηνών έ"ρχονται είς φώς νέα φρι¬
καλέα έγκλήματα άτινα διέπραξεν
έκεΐ τό ΕΑΜ κατ' άθώων πολιτών.
Ευρέθησαν πτώματα φρικωδώς κρε-
ουρργημένα. Άλλα μέ έξορυγμένους
τούς οφθαλμούς. "Αλλα μέ κομμένα
αύτιά, καί τάς γλώσσας. "Αλλα μέ
βγαλμένα τα δόντια καί άλλα μέ
πλείστας κακώσεις. Γυναΐκες έκάη-
σαν ζώσαι καί άλλες ευρέθησαν μέ
κομμένους τούς μαστούς.
"Υπήρχεν χθές ή πληροφορία άνε-
ξακρίβωτος μέχρι τής στιγμής, δτι
ό άντιναύαρχος Οίκονόμου έσφάγη,
άφοϋ προηγουμένως εγδάρη ζων.
"Ετέρα πληροφορία λέγει δτι ό δημο-
σιογράφος Μαλαβέτας έκρεουργήθη
υπό μελών τής ΟΠΛΑ άφοΟ προη-
γουιαένως τοϋ έξόρυξαν τούς οφθαλ¬
μούς.
Όμότητες κομ)νιστών
ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου.— Κατά
την γενομένην εκκαθάρισιν τού σι>
νοικισμοΰ Βύρωνος υπό τής Όρει-
νής Ταξιαρχίας ανευρέθησαν έντός
χαράδρας νοτίως τοϋ ΠολυϊατρεΙου
6 πτώματα άτινα εξετελέσθησαν
διά πνιγμοΰ άφοΰ προηγουμένως
τούς έξόρυξαν τούς οφθαλμούς.
Μαρτυρίαι των περιοίκων άναφέ-
ρουν δτι αί φωναί των θυμάτων
ήκούοντο επί μίαν καί πλέον ώραν.
Ή εκτέλεσις εγένετο υπό όργάνων
τής ΟΠΛΑ άτινα έφερον προσωπί¬
δος.
'Απεκόπη ή όδός πρός
Λαρώς
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ίανουαρίου.—Άμε
ρικανικαί δυνάμεις άπέκοψαν την
οδόν πρός την Λαρώς την κυριωτέ
ραν βάσιν άνεφοδιασμοΰ τοθ φόν
Ροΰστεν. "Αλλαι δυνάμεις κατέλα
βον θέσεις είς την όροσειράν πού δέ
σπόζει τής όδοΟ καί οθτω ευρίσκεται
αυτή υπό τα πυρά τοϋ Άμερικανι
κου πυροβολικοϋ. Ή έπιτυχία αυτή
θεωρεΐται ώς ή καλυτέρα πού έπέ
τυχόν οί Άμερικανοί.
ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου:—Ό κ.
Μακμόπουλος άνέλαβεν άπό χθές τό
Υπουργείον τήςΓεωργίας.'Υπουργός
τής Παιδεΐας διωρίσθη ό κ. "Αμαν-
τος, ό κ. Γκλαβάνης παραμένει ύ-
πουργός τής Έθνικής Οίκονομίας.
—Τό Σοσιαλιστικόν Κόμμα καΐ τό
κόμμα Λαι'κών Δημοκρατικών είς
Θεσ)νίκην εδήλωσαν δτι είναι άντί-
θετα των άπόψεων τοθ ΕΑΜ. [διότι ή
δήλωσις τοϋ Τσώρτσιλ είς την Βου¬
λήν των Κοινοτήτων καί ή παρουσία
Βρεττανικων στρατευμάτων είς την
'Ελλάδα άποτελοθν εχέγγυον δτι
δέν πρόκειται νά επιβληθή οιαδήποτε
δικτατσρία διά τής βίας.
Μέγεθος Γραμματοσειράς