9221 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/12/1944
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
^
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΠπ:
ίθΝΐ-ΚΗ ΑΜΜΟ«ί»ϊΤ,ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
~οσ α'. περίοδον: β . αΡ»ιθ. 57 || ΔΕνΤΕΡΑ 25 Δεκεμβριού 1944
Γ
Δί*Υ·ΥΝΤΗΧ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΈΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΜΠΗΘΗΚΕ
Χαρμόσυνοι οί κώδωνες των
έκκλησιών μάς καλοΰν καί πά¬
λιν νά έορτάσωμεν τό 8αύμα
τής γεννήσεως τού Σωτήρος καί
νά υψώσωμεν άπό τα βαθη τής
ψυχής μας, υμνους πρός τόν
ένανθρωπισθέντα "Η λ ι ο ν τ ή ς
Δικα'ιοσύ νης!
Ή Γέννησίς Σου, Χριστέ, ό
Θεός ημών άνέτειλε τφ Κόσμφ
τό φώς τό τής γνώσεως.....
Είκοσιν αίώνες έκύλισαν ά-
πό τότε ποΰ τό άστρον τής
Βηθλεέμ έφώτισε τόν δρόμον
των μάγων, είς την έρημον. Εί¬
κοσιν αίώνες επέρασαν άπό τό¬
τε ποΰ ό άνθρωπος ειδε καΐ έ-
πίστευσε. Είκοσιν αίώνες ε¬
πέρασαν άπό τότε πού ή ψυχή
μας γονατίζει ευλαβικάέμπρός
είς την ταπεινήν φάτνην των
άλόγων, μέσα είς την οποίαν
εστησε τόν αιώνιον θρόνον
της ήΆλήθεια. Είκοσιν αίώνες
επέρασαν άπό τότε πού δοξά-
ζομεν τόν Θεόν τού Έλέους
καί τής Συγγνώμης! Εί'κοσι αί¬
ώνες.... Άλλάόάνσρωπος μένει
πάντοτε άνθρωπος. Αίχμάλω-
τος πάντοτε είς τό άπέραντο
νησίτής Κίρκης, επάνω είς τό
οποίον περνά τόν έφήμερον
βίον τού. Ή ψυχή τού ζητεί
νά ανέλθη πρός τόν Θεόν, την
σκέψιν τού δμως καί την θέλη¬
σίν τούτην έξουσιάυει τό μα-
γικό τραγοΰδι ποθ ψάλλει τα
άγαθά τής Γής — την διαβατι-
κήν ανθρωπίνην ευτυχίαν. Ή
συνείδησίς τού 8αμ6ώνεναι ά¬
πό τό φώς, τό έξ Ύψους Άνα-
τολών. /Αρνεΐται, έν τούτοις,
νά ύποταχθήΐείς τούς αίωνίους
Νόμους τούς όποίους έθεσεν
ό υιός τής ΤΤαρθένου. Πιστεύ¬
ομεν είς τό αιώνιον. Δουλεύ-
ομεν όμως είς την Στιγμήν είς
την όποιαν έκτείνεται ή έγ-
κοσμία ύπαρξις μας Οί όφθαλ-
μοί μας είναι έστραμμένοι πρός
τόν Ουρανόν. Οί πόδες μας δ¬
μως είναι καρφωμένοι, σάν τό
μολύβι, επάνω είς την Γήν!
Καί πάντοτε άπαρηγόρητοι
διά την σκληρόν τύχην μας,
καταδιώκομενέπιπολαίως την
χίμαιραν των άνθρωπίνων αγα¬
θών καΐ κατασκευάσωμεν νό¬
μους επί νόμωνδιά την καλ¬
λιτέραν διανομήν των καί πό»
λιτεύματα επί πολιτευμάτων
διά την μεγαλειτέρον εξασφά¬
λισιν των. "Ομως ή ζωή δέν κου-
ράζεται είς κάθε μας βήμα νά
μάς διαψεύδη καί νά μάς προ-
δίδη καί νά μάς ύπενθυμίζη ό¬
τι οίνόμοιτης δέν είναι πε
Πρωμένον νά γραφοϋν ποτέ ά-
πό ανθρωπίνην χείρα. Ή Βασι-
λεία Έκείνου ό "Οποίος κατήλ
8εν επί τής Γής διά νά τούς
Υράψη «ούκ εστίν έκ τού κό-
°μουτούτου». Καί μόνον, όταν
θά ανοίξωμεν κάποτε την καρ·
ΜΙΛΟΥγ,
ΗΠΟ ΗΜΕΡΛΣ
ΕΙΣ ΗΜέΡΑΠ
ΑΙ Α1ΑΚ0ΠΑΙ ΤΑ) ΪΧΟΛΕΙΜ
Τα σχολεϊα διέκοψάν άπό χθές τα
μαθήμ,ατά των χάριν Των έπικει-
μένων έορτών. Τουτο σημαίνϊΐ δτι ή
έλπιδοφόρος φάλαγξ των πάιδιών &·
πηλλαγμένη διά τίνα χρόνον άπό τό
συντακτικόν καί τούς λογαρίθμους, θά
εύρη τόν καιρόν νά παίξη νά εύθυμίση,
νά χαρή! "Αρα γε ύπάρχει κανείς δπό
τούς αναγνώστας ό οποίος δέν θά επε¬
θύμει νά επέστρεψε έστω γιά λ£γ0 είς
την ήλιχίαν αύτην τής άφροντισίας καί
τής χαράς; Γιά φαντασθήτε! Ού'τε
πτώχεια, ού'τε μέριμνα, ού'τε άγωνία
διά την αυριον, οΰτε Γερμανοί στά
Χανιά, οΰτε ρήγμα είς τό δυτικόν, οί'-
τε, Σκόμπυ οΰτε «"Οργάνωσις» ού'τε
τίποτε! Μεγαλείον!
δία ν μας διά νά κλείσωμεν έν-
τός αυτής τούς ίδικούς τού
Θείους νόμους τότε δέν θά εί¬
ναι καμμιά άνάγκη νά υψώσω¬
μεν τα βλέμματά μας πρός τόν
Ουρανόν διά νά ίδωμεν τό φώς
τό άληθινόν. Διότι ή ζωή μας
όλη θά έχη πλημμυρίσει άπό
" ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΜΛΚΗΣ
ΠΡΟ! ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΗβΑΗΔΕΪ
Ι/ατ'ά την σημερινήν εορτήν" τής γεν-
II
νήσεως τονθΕαν^θτΛδΛου έσρτάζόυ*,
ώς γνωστόν, όλοί όϊ ΜτΜολτβες, Λτ-
κηδες, Μάνοι, Μανοί, Ναιλήδες κΌί
λοιποί σηλάο'ή τό ήμισυ περίπΌϋ Των
αρρενων Κινητών. Έκ βάθους φυχτΐς
ευχόμεθα πρός Τόύς έόρττϊζοντάς δ.τι
έπτθυαουν. Καί Αρ"ό πτί-ντος έύχσμτεθα
όλοθέ'ρμως τό επόμενον έ'τάς να έό'ό. τά·
σ»υν ύπ*ό καλυτέρας κοινωνικάς καί
έθνικάς συνθήκας. Δέν δΐστάζθμεν νά
προσθέσωμεν ότι άν είναι γεγρ·αμμένόν
ά'νωθεν καί τ"ά έπόιιεναΧρΐστοΰγΒννα νά
ευρίσκωνται οί Γερρ,άνοί στά Χύνΐά, οί
Βούλγαρη στήν Θ%£χή, 'όί Άλ0β;νοΙ
στήν "Ηπειρο καί οί ώναρχιχοί στΐΑς
Αθήνας νά μην σώΰτωμϊν νά τα φθά¬
σωμεν οΰτε ημείς ού'τε εκΐϊνόι.
Η ΕΪΕΒΌΑΗ ΤΟΝΑΑβΑΡίίΙΝ
Μβτά τβύς Βουλγσ'ρους οί ΟποΤοι
εισέβαλαν είς την Έλλάδα ει¬
σήλθον, κατά τόν Ραδιοφωνικόν στΛθ
μόν τοθ ΛονδΙνου καί Άλβανβΐ είς
το ελληνικόν έδσ^οϊ;. Πιβανόν διά νά
άνωνισθοΌν καΐ αύτοί βποος κ«τ{ ττολ
λοΐ άλλοι διά τάι^..,. ελευθερία— τοθ
ΈλληνικοΟ ΑσοΟ. ΟΙ... γενναϊοι γεί·
τονές μας φαίνεται ότι άκολουθοθν
γιά καλά την παροΐμίαν κατά την ό-
κοίβτν«δρυόςπεσούσης παςάνή'ρ ξυλεύ
εται». Διαπράττουν εν τούτοις μέγα
σφαλμβ νομΐζοντες δτι ή αΐωνίά καΐ
άΚατάλυτος δρθς ή φέρουσά τό ον'ο-
μβ: ΕΛΛΑΣ είναι δυνατόν νδ ιτέσή
έπειδή μεταζύτών κλώνων τηςεοσέ-
βηςτβτν κβΐ μΐρικ^Ι σβστ)ττοχίςί ΟΙ σέ·
σηπότβς κλώνοι θ^ά κοποθν ίίαί Φά* ρι-
Ιρ&ϋθν είς τό πθρ οί τ5ε άπροσβλητοι
τοϊοθτοι δέν θάπαυσοον νά 'έκτείνουν
τσκλαδιά των ωστε νά άρκίάουν
νά κρΈμτϊσθόΒν άπό ώύτά δλοι οί ε
'στΛτερικοΙ ΚσΙ έξωτεϋι^ο'ϊ, τής χώρας
έχθροί. .. Καί τότε θά ίδωμεν ποίος
θά γελάση λ
Ι'ΪΑΙΗΆ Η^
Η ελευθέρα Κρήτη, δηλαδή τα τέσ-
σβρσ πέρπτα τής Νήσου, διατε
λΐΐ—-ίύτυ^ωκ;—χάρις εΓς τον Έθνι-
Ιονόν της έν ή^χίςτ καί γαλήνη καΐ
τίιτοτε δέν προΰποθέτει δτι ή ήρεμίσ
αότή είναι δυνατόν νά μεταβληθή
€ίς τριΚυμΙαν. Παρά τάθτα ή οΐκτρά
ίάάΌΤασχς τή'ς. ττρ'ώτέυΌύσης καί
ύπό>οίπου Ελλάδος άρχίζει νά
Τήν έπ(6ρασ(ν της καί είς τόν τό¬
πον μας. "Η Οίκονομική ζωή έσταμά-
}ϊ&τΓ)σε πρίν ή άκόμη άρχίσει, διά τό
έργον τί^ς βαθμιαίας άνασυγκροτή
σεως ούδεμΐα γίνετάι συζήτησις σκέ¬
ψις, ή ένϊργεχϊΛ, όϊ δήμ'όσΐΌΐ ύπάλλη-
λ'οι πειν)3θν δΐοτϊ δίεν εΤνάΙ δυνατόν
νά άποστάλοθν χρήμάτσ πρός μισθο-
δοσΐαν των καί ό κόσμος άγωνια κάΙ
π-ερΊμίνει άπό τα ραΒιόφΐανα νά ά
κούση τό τέλος τοθ δράματός καΐ τήν
επιβολήν τής τάξεως καί τοθ Νόμου
διά νΔ δυνηθή νά άνοτπνεύσφ Είναι
πλάνη ν8 νομίζωιμεν 6τι τα τηλεβό-
λα τής' «Όργάνωσ'ιςί» βάλλουν μόνον
εναντίον τοθ κεντρου των Αθηνών!
Κ&νΌνίσρ'ο'λουν Κάί κ&ταστρέφουν
την Έλλάδά ολόκληρον. Αυτή είναι
ή σκλή|)ά πραγματικότης;,*
Άπό την Αθηναϊκήν εφημερίδα
«Βραδύνη!» τήδς 16 Ίουνίου 1941 Γάν-
•ίιγράφομεν τα κατωτέρω:
«Τό Δ. Συμβούλιον τής Πά ελλη·
νίϋυ Έθνικής "Οργανώσεως Ά«οίά-
κτων Αξιωματικών ξηρδς, θαλάσ¬
σης, άίρος 1922 - 26, συνελθόν σή¬
μερον τήν 29 Μαΐου 1941 είς έκτα¬
κτον συνεδρίασιν, επί τή δημοσιέΌσει
είς τάς εφημερίδας τόϋ έν Κρήτη λα-
βόντος χώϊϊαν άτιμωτικοθ αΤσχους
κακώσεως Γερμάνών άΓχαλώτών· ό-
τίό ενίων έλληνοφώνων, άλλ' αγ-
γλοψύχών ΚρηΤών, στιγματίζΐΐ την
άνανδρον καΐ άτιμον διάγωνήν των
νραικύλων αυτών..... πέμπβι τδύ·
τους είς τό άνάθεμα τοθ Έλλ'ηνι·
κοϋ*Έθνόυς.. Καί θεωρεΤ την ανεύ¬
ρεσιν καί σύλληψιν των δβαστών
καί τήν παραδειγματικήν τιρωρΓον
των ζήτημα τιμής καί ύπάρ·ξεί3ς δία
Τα «στυνθμικά σώμαΐσ. ».
Καί άπό τήν ένταθθα (έν Ήρα·
ϊ'κλείφ τής Κρήτης) έκδιδομένην, εφη¬
μερίδα «Έλεύθερη Γνώμη» τής 20 Δε-
κεμβρΐου 1944άντιγράφομεν τα έπό-
μενα:
«Πλη-ροφορούμαστε ΐίώς στήν Ά·
θήνα τώρα καί πολλούς μήνες δημι-
ουργήθηκε ρεϋμα άντικρητισμοΰ, ποΰ
τελευταϊα έχει κορυφωθή. Αύτό ό-
φεΐλεται στό γεγονός, δτι δυστυχώ^
οί ^ερΊσσότεροι Κρητικόί, ποό βρέθη¬
καν στήν Άθήνα, ϋστερ' άπό τόν
πόλεμο, στρατιώτες καί άξιωματικοί
πήραν μέρος στά τάγματα ασφα¬
λείας τοΰ Ράλλη κι' έδρασαν μέ τέ"·
τοιο προδοτικό κι' άπαίσιο τρόπο
πού κάτάφεραν νά σβύσουν βλο τδ
^αυμασμφ των Άθηνάίων γιά την
Κρήτη.... Στούς άγώνες πού γίνηκαν
στήν τελευταία περίοδο τής γ'ερμα-
νοκρατίας, πολλοί άπ' αύτούς τούς
Κρητικούς σκοτώ'θηκάν άπό τόύς πα·
τριώτε,ς τής Αθήνας...».
Διαβάσετε μέ προσοχή ίά δύο κεί·
μέγα, συγκρΐνετέ τα μεταξύ των >αί
καθορΐσετε άν θέλετε πιό άπό τα δύο
έχει γράφη μέ περισσότερο δηλητηρι-
ασμένη προκατάληψι κατά τής γνη-
σΐας κρητικής ψυχής: Τό πρώτο,
γραμμένβ στήν άρχή τής Γερμανικήν
κατοχής, άποδεικνύει, βεβαία σΐσ·
χράν γερμανόδορλον ίτοι^ιότητα νά
έξυπηρετηθπ ή δτιμη π^ροπαγάνδα
τοθ κατακτητοό γιά τή δυσψήμισι
τής ήρωίκής αμύνης των Κρητθν.
Άλλ' έχει ΐσως τουτο τό έλαφρυντι-
κόν, δτι δέν συνετάχθη άπτ> Κρητι¬
κόν καί δέν συνιστά δολοφθνικήν ε¬
ξόντωσιν των πατριωτών τής Κρή¬
της, τουλάχιστον φανερά.
Τό , δεύτερον έγέαφη $1Μτ'ϋχδ>ς,
άπό Κρητικόν, Οστερά άπό τήν 6ο·
λοφονικήν εξόντωσιν, ό θεός γνώρΓ-
ζει πόσων Κρητικ"ών. Καί έγράφη
μέ τόν προφανή σκοπόν νά δικαιο¬
λογήση τίς δολοφονίϋς τ/ώ* έθνι>ίο-
φρόνων Κρητών καί μάλιστά δχΛ
ώόνον έκϊΐνες «πού γίνή)αν στή τε¬
λευταία περίοδο της γερμάνοκρα-
τίας», δπως ύποκριτικά καί Οπούλα
προοπαθεΐ νά ίσχυρισθ{) ώ συντάκτης
τόυ, άλλά κυρίως καί πρό παντός
τίς 8ολ·φονΐες πού έγιναν στάς Ά-
θήνος καί γΐνονται ΕΑΜίτε'ς αύτες
τίς τελευταΤες ήμερες τής κομμ'ο'ο·
νιστικής προσπάθειας πρός καταρ¬
γήσιν τής Ελληνικάς Πατρίδος. Δι¬
ότι δημοσΐευμα, πού εΤδε τό ψθς
στΐς 20 τρέχοντας μτ)νο·ς, 8έψ μπο-
ρεΐ νά (σχυρισθβ κανέίς 6τι πρόέκλή·
θή άπό γεγονότα πού έλαβον χώραν
πρό 8ξ ή ΙΤστώ καί δύσ μηνών καί βχι
άπό τίς σχετικές είβήσεις, πού κ'ατα-
φθάνόυν τώρά καθημερινώς άπό τάς
Αθήνας.
Πάντως καΐ τα δύο κεΐμενα, ποθ
παραθέτομεν αύτΌιοσια, για νά μΑι>
μπορή κάνείς νά ίσχυρισθή βοην ό'·
ρξ κΓ άν έχη πρός τούτο, δτι συκΌ-
(Συνέχε,ια είς την 2αν σελ(οά)
ΐτισ|
,θρον/
ο κ/
Ι ; κ/
ιλέ|
κ*
α *
στ

ί
Ι τής
ε τ£ρΑσ
Ι ατά-
α έρ0·
| νομα
, .αβη
. Μ*
, τό
ι συν
ποι-
τος
Σ
Μ
ΤΪΜΗ ΦΫΛΛΟΫ Δρχ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Δεκεμβριού 1944
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
Ανατολικώς Κρήτης κ. Έμμ. Παπά-
δθγιάννης ανεκοίνωσε τα κάτωθι έξ
άφορμης των γραφέντων είς τόν τύ¬
πον.
»Όπως καί άλλοτε εδηλώθη Εγι¬
ναν τα άναγκσΐα διαβήματα διά
τήνπρομήθειανσπόρων,λιπασμάτων
θειϊκοθχαλκοϋ καίλοιπών είδών άτι
νακρίνονται άναγκαία διά την γεωρ
γίαν. Ατυχώς ή άπελευθέρωσις
συνέπεσεν είς περίοδον ήτις δέν
κατέστησε δυνατήν την έγκαιρον
προμήθειαν σπόρων καΐ λιπασμά-
των καίτοι ύπάρχουν άκόμη έλπΐδες
δτιθά φθάσουν έστω καί κάπως άρ
γά. Δύναμαι δμως νά παράσχω
κατηγορηματΐκώς την δήλωσιν ότι
μοί εδόθησαν κατηγορηματικάς
διαβεβαιώσας δτι τό θειάφι θά Ευ¬
ρίσκεται είς Κρήτην τό βραδύτερον
μέχρι τοθ τέλους τοϋ ΜαρτΙου.
Την διαβεβαίωσιν ταύτην εθεώρη¬
σα αναγκαίαν νά παράσχω δημο¬
σία διά νά έπιδοθοθν οί άμπελο-
κτήμονες άνευ δισταγμοΰ τινος
είς την καλλιέργειαν τής αμπέλου
χάριν τοϋ συμφέροντος αυτών άλ-
λά καί χάριν τοθ γενικωτέρου
συμφέροντας».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διά διαταγάς τοΰ Άρχηγείου
Χωροφυλακής Κρήτης, καλοϋνται
πρός κατάταξιν είς την χωροφυλα
κήν, προϋπηρετήσαντες είς ταύτην
καί ανήκοντες είς τάς κλάσεις 1924
έ"ως 1940. Ωσαύτως καλοθνται πρός
κατάταξιν είς την χωροφυλακήν επί
διετή θητεία καί οί επιθυμούντες ι¬
διώται των κλάσεων 1931 εως 1939
έφ' δσον έξεπλήρωσαν τάς Στρατο-
λογικάς των ύποχρεώσεις καί δέν ά
πελύθησαν ώς άνΐκανοι ή βοηθητι-
κοί.
ΟΙ επιθυμούντες νά έπανακατα-
ταγώσι ή καταταγώσι δέον νά υπο¬
βάλωσι μέχρι 10-1 — 1945 είς τόν
Διοικητήν αξιωματικόν χωρ)κής τοϋ
τόπου τής δισμονής των αίτησιν με-
τά των σχετικών πιστοποιητικών. Οί
καταταχθησόμενοι θά λαμβάνουν Ι
ματισμόν, ύπόδυσιν, τροφήν καί μι
οθόν.
Ή «ΝΙΚΗ» δέν θά εκδοθή αυριον
καί μεθαύριον λόγω τής εορτής των
Χρίστουγέννων.
ΕΛΒΙΟΛΒΔΟιΊΡΗΦΙΠΕ
Την Πέμπτην, Παρασκευήν καί
Σάββατον θά πωληθή άπό τό ερ¬
γοστάσιον ΤΑΛΩΣ μικρά ποσό-
τηε έλαιολάδου ραφινέ διά τάς
εορτάς πρός 85 δραχ. κατ' οκάν
η δι* άνταλλαγής 10 οκάδων κοι-
νοϋ ελαίου πρός 7 οκάδας ραφινέ.
φαντοθμε κανένα ή' διαστρέφομε
την αλήθειαν, καί τα δυό κείμεννα
άπό μακρυά άναδίδουν την ιδία άν-
τικρητική δυσοσμία. Καί ή μόνη πα¬
ρατήρησις πού θά μποροΰσεν άκόμη
νά γίνη έξ άφορμής των, είναι ή σχε-
τ,ική μέ τα έλατήρια πού προεκάλ·.-
*αν τό καθένα άπό αύτά. Στό πρώ¬
τον έκδηλώνεται τό άνθελληνικό
τΐνεθμα των Οΰνων τοθ Χίτλερ, πού
θέλουν νά πνίξουν στό αΓμά της κά
θε προσπάθειαν άντιστάσεως στά
κοσμοκρατορικά των σχέδια, καί κα-
μουφλάρονται πΐσω άπό τα Συμβού-
λια Γερμανοδούλων προδοτών. Τιμή
καί δόξα στήν ήρωϊκή κρητική ψυχή,
πθύ σήκωσε άλλη μιά φορά την Κρή-
τη καί την έκαμε σύμβολο καί σημαία
τής έλληνικής έλευθεροφροσΰνης.
Στό δεύτερο κείμενο διαφαίνεται
άμέσως τό κομμουνιστικό μΐσος κα·
τα τής ιδίας πάλιν κρητικής άφοσιώ-
σεως στά έλληνικά ίδεώδη, την οποί¬
αν δέν μποροϋν νά συγχωρήσουν οί
διεθνιστές, καΐ Κρητικοΐ άκόμη άν
είναι. Τό δτι ή Κρήτη, μέ τό φλογε-
ρόν έλληνικό πατριωτισμό τής μέγα-
λης πλειοψηφίας των τέκνων της,
στέκει ψηλά καί δέν έπιτρέπει στά
ώργανωμένα μέ εξαιρετικήν φροντί-
δα ένεργούμενα τής διεθνοϋς άντι-
πατριωτικής συνωμοσίας νά αίματο
κυλίσουν καΐ τό Νησί μας, δπως αί
ματοκΰλισαν δλα σχεδόν τάλλα δια·
μερίσματα τής "Ελλάδος, αύτό άπό
τούς διεθνιστάς της καταλογίζεται
ώς άσυγχώρητον έγκλημα. Καΐ γιαυ
τό τωντό έγκλημα οί έλληνόφρονες
Κρητικοί, δπου κι' άν είναι, καλώς
δολοφονοθνται καΐ σκοτώνονται άπό
τούς «Πστριώτες» τοΰ ΕΛΑΣ. Αύτη
είναι ή γνώμη τής «'Ελεύθερης Γνώ
μης».
Άν τώρα τό πνεθμα τής ύποδου-
λώσεως τοθ κόσμου στή Χιτλερική
δικτατορία καί τό πνεθμα τής ύπο-
δουλώσεως τοθ κόσμου στήν κομμου-
νιστική δικτατορία συναντώνται τό¬
σον άπόλυτα είς τό άντικρητικό μΐ¬
σος, αΰτό άποδεικνύει άπλούστατα,
6τι καί τα δύο είναι άδελφάκια δίδυ-
μα, καΐ μεταξύ των δέν ύπάρχει καμ
μιά ούσιώδης διαφορά. «Τα τρίτω
τινΐ ϊσα καί άλλήλοις ϊσα» λέει τό
υαθηματικόν άξίωμα.
ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝ Γ1
ΙΙΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗ¬
ΤΗΣ κ. ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Άπευθύνω θερμάς ευχάς είς τούς
κατοίκους τής Ανατολικώς Κρήτης
καί δλον τόν 'Ελευθερωθέντα Κρη¬
τικόν Λαόν χαιρετίζω καί συγ·
χαίρω διότι ήξίωσεν αυτόν ό Θεός
νά έορτάστ) την γέννησιν τού Θεαν-
θρώπου έλεύθερος. Αί συνέπειαι τής
δουλείας δέν ήρθησαν βεβαίως οΰτε
ανέμενε τις τουτο, έφ' δσον ό Πό-
λεμος συνεχίζεται καί έφ' δσον ό
εχθράς παραμονεύει είς γειτονικόν
τής Κρήτης διαμέρισμα πρός τό ο¬
ποίον στρέφεται μέ εγκάρδιον συμι
πάθεισν ή καρδιά καΐ ό νοϋς μας.
Άλλά τό βάρβαρον πέλμα τοθ κα·
τακτητοϋ δέν πιέζει τα στήθη μας δ¬
πως πέρυσι. Καί έξ άλλου ή βοη¬
θεία των συμμάχων καταφθάνει μέ
ρυθμόν κανονικόν παρέχοντα την βά
σιμον έλπίδα τής ανακουφίσεως κσί
τής έπουλώσεως των πληγών. Μέ
τάς ολίγας αύτάς λέξεις άνακράζω:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ...
Ό Κυβερνητικάς Άντ)πος Κρήτης
ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Προκειμένου νά αρχίση την 26)12
44 δευτέρα διανο μή τροφίμων κα
λοθνται οί Πρόεδροι των Κοινοτήτων
άπό τής προσεχοθς Τρίτης νά προσέρ¬
χωνται είς τα Γραφεϊα τής "Ελλην.
Υπηρεσίας Συμμ. Βοηθείας πρός
παραλαβήν των κάτωθι είδών.
1)Άλευρον 1 όκδν κατά κάτοικον
2) Ζάκχαρις 50 δράμια κατά κάτοι¬
κον 3) Γάλα διά τα κάτω των 2 έ-
των παιδία καί άσθενεΐς. 15 κυτία ά-
νά έκατοντάδα κατοίκων.
Τιμαί ώς κάτωθι: Άλευρον δρχ.
10 κατ' οκάν Ζάκχαρις δραχ. 25 κατ'
οκάν Γάλα δραχ. 20 κατά κυτίον,
Έν Ηρακλείω τή 23 Δ)βρίου 1944
Έκ τοθ Γραφείου
Ε.Υ.Σ.Β.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν των χρι-
στουγέννων δέν έορτάζουν οΰτε δέχονται
έπισκέψεις οί κ. κ. Έμμαν. Μπαντουβά^
καί Χρήστος Μπαντουβάς.
—Έπίσης δέν έορτάζιι ό κ. Έμμαν. Νέ
ρολαδάκης.
—Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Έμμαν.
Δεσποτάκης, άρχιεργάτης της εφημερί¬
δος μας, λόγω πένθους.
—"Ομοίως δέν έορτάζει ό κ. Έμμαν. Γ,
Ελευθεράκης, οθτε δέχεται έπιβκέψεις.
—Είς τόν έορτάζοντο σήμερον Κυβερ¬
νητικόν Αντιπρόσωπον Άνατολικής Κρή¬
της κ. Έμμαν. Παπαδογιάννην ή «ΝΙΚΗ»
εΰχε,ται χρόνια πολλά.
—Είς τόν έορτάζοντα σήμερον κ. Έμμ.
Ν. Πλεύρην, υϊόν τοϋ συνταγματάρχου
κ. Πλεύρη ευχόμεθα χρόνια τιολλά.
—Σϊς τόν έορτάζοντα σήμερον κ. "Εμμ.
Κόπακαν ευχόμεθα χρόνια πολλά.
—Είς τόν έορτάζοντα σήμερον κ. Έμμ.
Φονιαδάκην εθχομαι χρόνια πολλά.'
Ι. Α.
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡρΑΒΩΝΕΣ.— Την 20ήν
τρέχοντος Δεκεμβριού δ "Αγγλος Λοχσ-
χόςκ. Ι. Η. «Πέτρος» κα'ι ή δεσποινΐς Φι-
λΐα Άκουμιανάκη ηρραβωνίσθησαν.
Τόσον ή δνΐς Άκουμιανάκη δσον καΐ ό
κ. Λοχαγός Πέτρος είναι γνωστοΐ διά την
εθνικήν πατριωτικήν των δράσιν κατά
τό διάστημα τής Κατοχής.
Ή δνίς Άκουμιανάκη είναι ή κόρη τοΰ
αειμνήστου Έμμ. Άκουμιανάκη τού τό¬
σον τιμίως καΐ εΰσυνϊΐδήτως ύπηρετή-
σαντος παρά τό πλευρόν των "Αγγλων
Συμμάχων μας τόσον κατά τό διάστημα
τής προπολεμικήν περιόδου δσον καΐ
κατά την περίοδον τής έπαράτου γερμανι
κης δουλείας μέχρις δτπυ ήρωϊκώς μα-
χόμενος κατά των είσβολέων είς την Κρή
την £πεσε είς τό πεδίον τής τιμής.
Ό "Αγγλος Λοχαγός κ. Πέτρος είναι
τόσον γνωστάς ιδία είς τδ κοινόν τοθ
Νομοϋ Λασηθίου άλλά καί είς ολόκλη¬
ρον την Κρήτην, διά τάς μεγίστας υπηρε¬
σίας αίς προσέφερεν είς τόν υπέρ τής
ελευθερίας τής Κρήτης άγώνα άψηφών
κάθε κίνδυνον.
Ή «ΝΙΚΗ» εθχεται στό ταιριαστό ζευ·
γάρι κάθε ευτυχίαν.
ΠΡΩ1ΝΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατερρίφδησαν 178 Γερμανικά αεροπλάνα
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
ΕΛΛΑΣ: Έτοιμάζεται ή απάντησις
τοθ Στρατηγοΰ Σκόμπυ είς τό χθεσι¬
νόν ύπόμνημα τοθ ΕΛΑΣ.
Ή απάντησις δέν θά δοθή πρό τής
αυριον. Τα κείμενα τοΰ ύπομνήμα-
τος καΐ τής απαντήσεως θά δημο-
σιευθοϋν ταυτοχρόνως. Ανταποκρι¬
ταί τονίζουν δτι ή κατάστασις πρέ-
πει νά εξετασθή μέ έπιφυλακτικότη-
τα. Ό κ. Παπανδρέου ό όποΐ
ος έδιάβασε τό ύπόμνημα
τοΰ ΕΛΑΣ πρός τόν Στρατηγόν
Σκόμπυ, εδήλωσεν δτι τό πρόβλημα
δέν είναι πολιτικής φύσεως, ώς α¬
νεμένετο, άλλά Στρατιωτικής.
"Ο άρχηγός των Φιλελεύθερον κ.
Σοφούλης είπεν χθές είς ανταπο¬
κριτάς δτι είναι δύσκολον νά προ¬
βή κανείς είς διαπραγματεύσεις με-
τά τοΰ ΕΛΑΣ διότι αύτοΐ προσπα-
θοϋν νά έπιβάλλουν διά των δπλων
καί τής βίας την θέλησίν των. Έσυ-
νεχίσθησαν καί χβές αί συμπλοκαί
είς τα βαρεία προάστεια τοΰ Πειρσι
ώς. Τα άνατολικά καί νότια προά·
στεια των Αθηνών Ιχουν εντελώς
ξεκαθαρισθεΐ καί ψρουροΰνται άπό
τούς άνδρας τής νεοσυσταθείσης έ-
θνοφυλακής. Ή περιοχή της Ηπεί¬
ρου είς την οποίαν ήρχισαν αί συγ-
κρούσεις, είχεν παραχωρηθ[) είς τό
ΕΔΕΣ κατά τό σύμφωνον τής Γκα·
ζέρτας.
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Κατόπιν
τής βερτιώσεως τοθ καιροΰ ήρχισεν
ή άεροπορική δράσις είς τό δυτικόν
μέτωπον. Κατά την χθεσινήν ημέραν
ένηργήθησαν 4.000 έξορμήσεις. 'Ε-
προξενήθησαν ζημίαι είς τόν θώρακα
καί τα μεταφορικά μέσα των Γερ-
μανών είς τόν τομέα τής άντεπιθέ
σεως.
Κβτσδιωκτικά καί Καταδιωκτικά
—βομβαρδιστικά επετεθησαν είς τάς
προκεχωρημένας γραμμάς των Γερ-
μανών. Βαρέα βομβαρδιστικά έπλη-
ξαν στόχους είς την δυτικήν Γερμα¬
νίαν καί σιδηροδρομικάς έγκατα-
στάσεις. Βομβαρδιστικά Μοσκΐτος
έσυνέχισαν τάς έπιθέσεις κβτά την
νύκτα. Είς άερομαχίας κατερίφθησαν
178 Γερμανικά αεροπλάνα έναντι
απωλείας 3 βομβαρδιστικών καΐ 60
καταδιωκτικών. Βορεΐως τής Μπα-
στόνια οί Γερμανοί^Ιφθασαν την κυ¬
ρίαν οδόν Ναμύρ—Λιέγης καϊ ανε¬
κατελαβον τό Σαίν—Βίκ καί Σταν-
βελώ.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Νοτιοδυτικώς τής
Βουδαπέστης έπανήρχισαν αί Ρωσ-
σικαί έπιθέσεις πέριξ τοθ Σεκεσφερ-
χεβάρ. Είς τόν βόρειον τομέα καί
παρά τα σύνορα τί)ς Τσεχοσλοβα¬
κίας οί Ρώσσοι εκέρδισαν καί νέον
έ'δαφος. Οί Ρώσθι κατέλαβον τό Σόγκ
έκεΐ δπου συγκλΐνουν οί ποταμοΐ
Δούναβις καί "Αετελ. Εσχηματίσθη
Ούγγρική εθνοσυνέλευσις είς τό ά-
πελευθερωθέν Ντεμπρέτσεν δπου
230 άντιπρόσωποι έ'στειλαν έκκλησιν
πρός τόν Ούγγρικόν Λαόν νά άγω·
νισθή παρά τό πλευρών των Ρώσων
συμμάχων διά την απελευθέρωσιν
των
ΙΤΑΛΙΑ.—Αί Καναδικαί δυνάμεις
έπαγίωσαν τάς θέσεις των είς την
νοτίαν δχθην τοθ παταμοθ Σένιο.
Η κατάοταοις είς τή γ Έλλάδα
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Δεκεμβριού. —
'Εχειροτέρευσε ή κατάστασις είς
την 'Ελλάδα. Είς την βορειοδυτικήν
Έλλάδα ήρχισαν αί συμπλοκαί μετα¬
ξύ ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ την παρελθού¬
σαν Πέμπτην πλησίον των Ιωαννί¬
νων.Ή θέσιςτοΰ ΕΔΕΣ είς τήνπεριο·
χήν των "Ιωαννίνων κατέστη δύσκο-,
λος καί πιθανόν νά έκκενώσουν την
πόλιν. Ή Άρτα καί ή Φιλιππιάς κα-
τελήφθησαν υπό τοΰ ΕΛΑΣ.
Ανταποκριταί λέγουν δτι τάς επι-
θέσεις αύτάς τάς επροκάλεσε ό
ΕΛΑΣ.
Ό Στρατηγάς Ζέρβας εζήτησε
Βρεττανικήν βοήθειαν. Δέν έλαβεν
δμως πρός τό παρόν απάντησιν.
Συνεχίζεται ή έκκαθάρισις των Α¬
θηνών καΐ τοΰ Πειραιώς. Ό ΕΛΑΣ
άποσύρεται είς την Βορείαν περιο¬
χήν των Αθηνών πρός αποφυγήν
κυκλώσεως. Είς τόν Πειραια οί Άγ¬
γλοι είναι τώρα κύριοι των πετρβ-
λαιαποθηκών. Είς τό Βιομηχανικόν
τμί|μα τοΰ Πειραιώς οί άντάρτες έ·
νήργησαν καί νέας έπιθέσιις.
Ό Στρατηγός Σκόμπυ, λέγεται δτι
έτοιμάζει καΐ νέον ύπόμνημα σχετι-
τικώς μέ την απάντησιν τοΰ ΕΑΜ.
«Ή άντιββσιλεία ετέθη είς τό πε¬
ριθώριον καί ήρχισαν αίάντεγκλίσεις.
Ή καιροσκοπία έξακολουθεΐ νά πα¬
ραμένη, είς τάς Αθήνας»" αΰτά λέ¬
γουν πολεμικοί ανταποκριταί.
Ό κ. Παπανδρέου ομιλών πρός
δημβσιογράφους είπεν δτι ό Βασι¬
λεύς δέν απεφάσισε άκόμη επί τοΰ
ζητήματος τής άντιβασιλείας.
Ή άντιβασιλεΐα είναι άσχετος
πρός τόΈλληνικόν ζήτημα τό οποίον
διά νά διευθετηθή πρέπει, πρώτον
νά γίνη ή παράδοσις των δπλων καί
δεύτερον δλα τα πολιτικά κόμμ ατα
νά άφοπλίσουν τούς έθελοντικοΰς
των στρατούς. Ή Κυβέρνησις δέν
πρόκειται νά τιμωρήστ) καί νά προ¬
βή είς άντεκδικήσεις των όπαδών
τής άκρας άριστερδς δτσν αύτοι
παραδώσουν τα δπλα.
Έκτός των όδομαχιών είς τάς Α¬
θήνας ύπάρχει, καί ό μεγαλύτερος
κίνδυνος, των έπιδημίών. Τα σκου-
πίδια ευρίσκονται στή μέση των δρό-
μων καί ό άνεφοδιασμός Ιχει κα-
τέλθβι είς επικινδύνως χαμηλόν ση¬
μείον. Παρατηρεΐται μεγίστη ϊλλει
ψις ΰδατος καί αύτό ποΰ ύπάρχει
είναι μολυσμένον. Ό άμερικανικός
όργανισμός περιθάλψεως έχει έγκα-
ταστήσει ^συνεργεΐα πρός άπολύ-
μανσιν τοΰ ύδατος καί εμβολιασμόν
τοθ κοινοΰ.
Τα πλοΐα δτίνα ευρίσκονται πλη
οίον τοϋ Πειραιώς είναι άνίκανα νά
πλησιάσουν τόν λιμένα λόγω τοϋ
πυροβολικοΟ τοΰ ΕΛΑΣ. Είς τάς Κα
λάμας,Βόλον καΐ Καβάλλαν Ιχει στα
ματήσει κάθε περίθαλψις.
Είς Θεσ)ν(κην, Πρέβεζαν καΐ
Πάτρας διανέμονται τρόφμα πα¬
ρά την κρίσιν. Πρός τό παρώνδέν
πρόκειται νά έκφορτωθοϋννέαπλοΐα.
Ο γνωστάς ώρολογοποιός κ. Κ. Ι.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Εναντι άρτοποιεί-
ου Νεραντζούλη (Πλατεΐα Μιϊντάνι)
έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
Προϊστάμενος Τυπογραοείου
ΕΜΜΑΝ. Δ. ΑΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
ΚΕΙΜΡιΊΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΚΖΕΡΤΑΣ
ΥΠΟ ΗΜΕΡ0ΜΗΙΊΙΗΠ26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΛΗ-
ΦΘΕΙΣΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΛΑ-
ΒΟΥΣΑΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙΣ ΑΡΗΟ. ΤΗΝ
26—9-44.
Κατά σύσκεψιν προεδρευθεΐσαν
παρά τοθ Ανωτάτου ΣυμμαχικοΟ
Άρχιστρατήγου τοθ θεάτρου Μεσο-
γείου, είς τό ΑΡΗΟ καθ' ήν παρευ¬
ρέθησαν 6 "Ελλην πρωθυπουργβς
μετ" άλλων μελών τής Έλληνικής
Κυβερνήσεως, καθώς καί οί Άρχηγοί
των Έλλήνων άνταρτών στρατηγοί
Σαράφής καί Ζέρβας, αί κάτωθι ά-
ποφάσεις κατεχωρήθησαν είς τα
πρακτικά, ώς γενόμεναι παρά πάν¬
των άποδεκταί.
1)Όλαι αί άνταρτικαί δυνάμεις
αί δρώσαι έν "Ελλάδι τίθενται υπό
τάς διαταγάς τής Έλληνικής Κυβερ¬
νήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος.
2) Ή Έλληνική Κυβέρνησις θέτει
τάς δυνάμεις ταύτας υπό τάς διατα¬
γάς τοθ Στρατηγοΰ Σκόμπυ, όστις
ώνομάσθη υπό τοθ Συμμαχικοΰ Συμ
μαχικοθ Άρχιστρατήγου, ώς Στρα¬
τηγός διοικών τάς δυνάμεις έν "Ελ¬
λάδι.
3. Συμφώνως πρός την προκήρυξιν
έκδοθεϊσαν παρά τής Έλληνικής Κυ¬
βερνήσεως, οί Άρχηγοΐ των Έλλήνων
Άνταρτών δηλοθν δτι θά άπαγορεύ-
σουν πασάν απόπειραν των ύπ' αύ-
τούς μονάδων νά άναλάβουν την
αρχήν νά χείρας. Τοιαύτη πράξις
θά χαρακτηρισθή ώς Ιγκλημα καΐ θά
τιμωρηθή αναλόγως.
4. Όσον άφορδ τάς Άςήνας, ού-
δεμία ενεργεια βά άναληφθή έκτός
υπό τάς άμέσους διαταγάς τοθ Στρα-
τηγοΰ ΣΚΟΜΠΥ, ΣτρατηγοΟ Διοι-
κοθντος τάς έν "Ελλάδι Δυνάμεις.
5. Τα Τάγματα Ασφαλείας θεω-
ροΰνται δργανα τοΰ έχθροΰ. Θά χα-
ρακτηρισθοΰν ώς έχθρικοί Σχηματι-
σμοΐ, έκτός εάν παραδοθοΰν συμφώ¬
νως πρός διαταγάς έκδοθησομένας
παρά τοϋ Στρατηγοΰ Διοικοΰντος
τάς έν "Ελλάδι Δυνάμεις.
6. Όλαι αί Έλληνικαί Άνταρτι¬
καί Δυνάμεις, πρός τόν σκοπόν δπως
τεθή τέρμα εί; τάς διαμάχας τοθ πα·
ρελθόντος, δηλοθν δτι θά σχηματί-
σουν Εθνικήν Ένωσιν, Ίνα συντο-
νΐσουν την δρασιν των διά τό καλλί¬
τερον συμφέρον τοθ κοινοΰ αγώνος.
7. Κατόπιν τής αυτώ παραχωρη-
θεΐσης υπό τοθ "Ανωτάτου Συμμαχι
κοθ Άρχιστρατήγου έξουσίας, καί
άπό συμφώνου μετά τής Έλληνικής
Κυβερνήσεως, ό Στρατηγός ΣΚΟ¬
ΜΠΥ έξέδωσε τάς συνημμένας δια¬
ταγάς έπιχειρήσεων.
ΈξακοΑουδοϋν οί Γερ-
μανοί τάς έπιθέσεις
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Δεκεμβριού. —
Οί Γερμανοί έξηκολούθησαν καί
χθές τάς έπιθέσεις των είς τόν το¬
μέα τής 1ης στρατιας. Προελαύνον
τες έχουν κυκλώσει την Μπσστόνια
καί ευρίσκονται πλησίον τοϋ Σαίν__
Τιμπέρ δπου είναι καί ή μεγαλυτέ·
ρα των διείσδυσις. Είς την περιοχήν
τοθ Μονσάου δέν εσημειώθη μετα-
βολή είς την κατάστασιν. Τό Έ-
στερνακ έξακολουθεΐ νά παραμένη
είς χείρας των συμμάχων. Μερικαί
συμμαχικαί μονάδες ευρίσκονται ά-
πομεμονωμέναι έξακολουθοθν δμως
νά κρατοθν σταθερώς τάς θέσεις
των. Οί Γερμανοί μεταδίδουν ραδιο-
φωνικώς άνακριβεϊς είδήσεις καΐ είς
μήκος κύματος αγγλικών σταθμών
διά νά προκαλέσουν πανικόν.
Ή συμμαχική άεροπο-
ρία βομβαρδίζει τα με-
τόπισδεγ των Γερ)νών
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Δεκεμβριού. —
Ή βελτίωσις τοθ καιροϋ επέτρεψε
χθές την άεροπορικήν δράσιν. 400
βαρέα βομβαρδιστικά ίπληξαν στό¬
χους είς τα μετόπισβεν τής γερμα-
νικής έπιθέσεως είς Καϊζερσλάτεν,
Κομολέντς καί Μπλίντγκεν. Γερμα¬
νικαί πληροφορίαι άναφέρουν δτι ή
9η στρατιά άποσύρεται άπό την πε¬
ριοχήν τού Σάαρ καΐ βαδίζει πρός
βορράν μέ σκοπόν νά πλευροκοπίση
την σφήναν τής γερμανικής άντεπι-
θέσεως.
Οί Σύμμαχοι έφθασαν
είς τόν Σένιο
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Δεκεμβριού.—
Προελαύνοντες πέραν τής Μπάνια—
Καβάλο, οί σύμμαχοι έφθασαν τό
Σένιο είς εύρύ μέτωπον καί διέβη¬
σαν τόν Λαμόνε καί είς δύο νέα ση-
μκΐα.
————= --------
Περιττόν νομίζομεν είναι νά
υπενθυμίσωμεν είς τούς φι-
λανθρώπους τής πόλεως μας
τούς παλαιούς κρατουμένους
των φυλακών. Πάσα παροχή
βοηθείας είς αύτούς κατά τάς
εορτάς αύτάς αποτελεί καθή¬
κον δλων μας.
τυποιι
-ΠΥΡ.
Δ.
ΑΛΚ8ΙΟΥ
ηρακλειον
Προελαύνουν οί Ρώσοι
είς ΣΑοβακίαν
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Δεκεμβριού. —
Σοβιετικαί δυνάμεις προελαύνουν
συνεχώς είς την Νότιον Σλοβακίαν
καί άπέχουν ολιγώτερα των 12 χιλ.
άπό τόν Λούτσενεκ δπου οί Γερμα¬
νοί μεταφέρουν έσπευσμένως ένι-
σχύσεις.
Είς την Σλοβακίαν οί Ρώσοι κατέ¬
λαβον τό Κιστερένιε έοίτοΰ ποταμοθ
Ζάγκιβα,
Μέγεθος Γραμματοσειράς