9218 – ΝΙΚΗ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1944
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
δίδωμεν ,,4λΐν
«έ την βοήθε1αν δλων
μ~, , Πα,ρίς
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΡΛΠνβ γραφειων *ρ. 4-55
---------------------------------"--------------- Νΐ/υ.^υπη, τγπ0ΓρΑφ β 2_06
Δ Ρ Υ Τ Η Σ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ Α'
ΠΕΡΙΟΔΟ— Β. ΑΡΙΘ. 56
}(ΗΛΑΣΤΕΣ ΚΗΙ 0^1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 23 Δεκεμβριού 1944
ΔΙΕΥθΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΔΙίΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ
Άξίωμα, πού δέν έπιδέχεται άμφ
σβήΐησι, πρέπει νά θεωρηθή τουτο
Τό πραγματικό πνεΰμα τής' πολιτι
κης καί των έπιδιώξεων ενός κόμμα
τος δέν θά τό εΰρης τόσον στάς έ
πισήμους δηλώσεις των άρχηγών κα
ϋπαρχηγών τού, πού καμουφλάρον
τοι διπλωματικά, δσον στίς ένέργει-
ες καΐ τα φερσίματα τοϋ τελευταί-
ου πράκτορα τοϋ κόμματος στήν πιό
«πόμερη γωνιά τής επαρχίας. "Οσο
χαμηλότερα στήν κλΐμακα τής ίεραρ
χίας ευρίσκονται τα άντιπροσωπευ-
τικά δργανα τοθ κόμματος, τόσον
ώμότερα καί ειλικρινεστέρα έκφρά
ζουν τίς άρχές καΐ τούς σκοπούς
τχυ.
Σόμφωνα μέ τό άξΐωμ' αύτό, τό
άληθινό πνεΰμα τής πολιτικής τοϋ
Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Έλ
λάδος δέν θά τό μάθωμεν άπό τάς
δηλώσεις τού Κομνηνοπορφυρογένη
{') τού Ζεβγοταλαγάνΐγ. Τό βλέπομε
καλυτέρα είς τα καμώματα των όρ·
γπνων τοΰ κόμματος αύτοΰ καΐ εί
ληνόπουλα καί οί έλληνοποϋλες;
Προτοϋ νά μποϋμε στό σχολειό, άς
άκούσωμε τί κραυγάζει σύμφωνα μέ
τίς όδηγίες καί τίς διαταγές τοϋ «κα-
θοδηγητή» ό συρφετός των άγοριών
καί των κοριτσιών, πού προηγοϋν-
ται τής λαϊκής «διαδήλωσης» στάς
Αθήνας πρό 18 ημερών:
«ΛαοκρατΙα καί δχι Μεγάλη Έλλάδα!»
♦Λαοκρατία καί δχι θρησκεία!»
«Λαοκρατία καί δχι Παρθενία!»
Άλλ' άς μποϋμε κι' είς τό σχολειό.
Έδώ ή «διαβασμένη»
ΗΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ΙΕΜ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΛΗΟΥΚλΙ ΤΟΥ
Ηρακλειον Σάββατον 23 Δ)βρίου 1944
δασκάλα —δνομα καί μή χωριό— ά
ναπτύσσει στά παιδία των 10 καΐ 11
χρονών, δτι δταν ό άνδρας άπα
ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ -'
Μ έ τόν κίνδυνον νά ταράξωμε μέ την
πέτρα μας τα βρώμικα νερά ενός
τέλματος βούρκου θ° άπευθύνωμε πρός
όλους τούς άρμοδίους—άπό τή Στρατιω-
τική διοίκησιν ί'σα μέ τάς ενόπλους
όμάδας τοΰ Νομοΰ μας—την εξής
ε-
------■ —■ ■—.-—·
τα την γυναΐκά τού, αυτή δέν έχει
τό δικαίωμα νά διαμαρτύρεται καί
νά άναστατώνη τόν κόσμο. "£χει
ιήν άλλην
χήν Κρήτη
Έλλάδα καΐ είδικώτερα
μας
Τα δργανα αύτά άλλοτε μέν δολο
φονοθν άπλούστατατό Γυμνασιάρχη
Λουλάκη στή Βιάννο ή τόν Τσακί-
ρη στήν Ιεραπέτρα ή τόν Κουταλά
σιό Ρέθυμνο, διότι έτσι μεταφρά-
ζουν αύτά τό μάθημα πού τούς
κάνουν «οί καθοδηγητάδες» λέγον
τας, δτι εΓναι έχθροί τοΰ λαοΰ, δσοι
δέν είναι κομμουνισταί. "Αλλοτε—
δταν δέν μποροϋν νά δολοφονήσουν
άιτ' εύθείας—προσπαθοθν νά δολο
φονήσουν τούς ·χντιπάλους των ήθι-
κώς, μέ ρετσινιές καί συκοφαντίες.
Παρακολουθήσετε τίς έδώ έφημερί-
δες των καί τα λοιπά άπειροπληθή
ϊντυπά των καί πέστε μου άν εϊδετέ
ποτε νά γράψουν έστω καί γιά έναν
άπό τούς μή κομμουνιστάς τίποτε
άλλο, παρά δτι είναι «κρυπτοφασί-
στες» «μοναρχοψασίστες» «προδό
ιες» «ταγματασφαλίστες» κτλ. "Αλ¬
λοτε πάλιν σπρώχνουν τούς άπλοϊ-
κοϋς άνθρώπους, πού πέφτουν στά
νιόχια των, πρός την τεμπελιά καί
την άεργΐα, ποΰ δέν μπορεΐ παρά
νά κ^ίταλήξ-η στή ρεμούλα καί τή
οιαρπαγή, άφοϋ στίς «συγκεντρώ
οεις» δέν κάνουν τίποτ' άλλο παρά
νά κοπανίζουν, δτι ύπάρχουν τόσες
καί τόσες ληστρικές περιουσΐες, πού
οέν περιμένουν παρά τό «μοίρασμα».
Τώρα τελευταία φθάνουν μέχρι τοϋ
σημεΐου νά ρωτοθν, άν έφθασαν
ιτραγματικά βουλγαρικές δυνάμεις
άπό τή Μακεδονία, γιά νά βοηθή
σουν τούς δικούς μας(;) πού μάχον
ται στήν Άθήνα!
Γά πράγματα αύτά τα βλέπομε
καθημερινώς καΐ τάκούομε γύρω μας
καί δέν έπιτρέπεται ουτε νά τάγνοή
κανείς, ουτε νά τάρνήται.
θέλετε τώρα νά ρΐξωμε μιά ματιά
καΐ σχό.... έκπαιδευτικό πρόγραμμα
ιοΟΚ. Κ. Ε., στό πρόγραμμα μέ τό
οποίον θά μορφωθοΰν τα έλ
ι, - - Γ--- — Λ"
μόνον δικαίωμα νά κάνη κι' αυτή
τό ϊδιο! Σ' άλλο σχολειό τα παι
5ιά τής ΕΠΟΝ, δασκαλεμένα άπό
:όν είδικό «συναγωνιστή» άρχΐζουν
μέσα στήν παράδοσι τόν κομμουνι·
στικόν ΰμνον ή άλλα παρόμοια τρα
γοΰδια Ί'σα μέ ν' άναγκάσουν τόν
καθηγητή νά φύγη καί νά παύση
τό μάθημα. Καί αύτό κάθε ώρα καί
κάθε μερά. Συνοδεύεται μάλιστα
ή σκηνή καί μέ τίς σχετικές άπειλές,
πού δέν μποροθν νά Ιχουν άλλο
άποτέλεσμα παρά έκεΐνο πού Ιγινε
στό Γυμνάσιον Βιάννου: "Εφυγαν
δλοι σχεδόν οί καθηγηταί καί ετσι
τα παιδία μορφώνονται (;) τώρα ά¬
πό την ΕΠΟΝ καί άπό τούς είδικούς
«καθοδηγητάδες» της... έθνικώτατα.
θά μπορούσαμε νά παρατείνωμε
τόν κατάλογο των γεγονότων έπ' ά¬
πειρον. Άλλά γιά ποιό σκοπό; Μή-
πως γιά νά δοθν, άπό τα πρακτικά
άποτελέσματα τής πολιτικής των οί
άνθρωποι πού προσπαθοθν τώρα
νά καταργήσουν την Έλλάδα, νά
Ιδουν τόν κρημνό στόν οποίον φέρε
αι τό "Εθνος μέ τα κηρύγματα
ξέρουν, δτι μέ την μέθοδον
τα μέσα αύτά παραλύει ή
καί την πολιτικήν των; Μά έκεΐνο.
5έν είναι βλάκες νά μην τό ξέρουν
αύτό. Τό κάνουν ακριβώς έπειδή
καί μέ
Ελλάς
καί γίνετ' εύκολώτερα κτήμα των.
Καί αύτός είναι ό σκοπός. Δέν ύπάρ
χει άλλος τρόπος νά γίνουν κύρι-
οι τής χώρας πού έξέθρεψΕ τόν πο¬
λιτισμόν, άνθρωποι χωρίς παρελθόν,
ή μέ άρνητικόν παρελθόν άνθρω¬
ποι, οί οποίαι χωρί; νά έργασθοϋν
γιά νά στρωθή τό τραπέζι, στρώνον-
ται στό τραπέζι νά εύωχηθοΰν μέ
μόνον έφόδιον μιά πανοπλία καί μέ
τόν ύψωμένο γρόνθο άπλοϊκοϋ λα¬
οϋ ή άνήλικων παιδιών, πού έφανά-
τισαν μέ την ύπόσχεσι ψευτοπαρα·
δείσων, γιάνά τόν κάμουν χαλα-
στήν καί όχι δημιουργόν.
Εύτυχώς ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ
Έλληνικοΰ λαοϋ, καί Ιδιαιτέρως τοϋ
Κρητικοϋ λαοϋ, είναι είς θέσιν νά
ζυγίση πρόσωπα καί πράγματα καί
δέν θ' άργήστ) μέ την έλεύθερη ψή
φόν τού νά βάλη τόν καθένα στή θε
σιν τού.
Τί άπόγινε μέ τούς δολοψόνους τοΰ
Γυμνασιάρχου Λουλάκη στή Βιάννο;
Μήπως είναι άγνωστοι καί γι' αύ¬
τό δέν συλλαμβάνονται γιά νά δικα-
στοϋν όπως τούς άξίζει; "Η μήπως πε¬
ριμένουν νά προβή στό φόνο των κα¬
νείς άπό τούς συγγενεΐς τοϋ θ/ύματος,
γιά νά'χη την εύκαιρία τό ΕΑΜ, ή τό
Κ.Κ,Ε. (τό ϊδιο πράμα δέν είναι;) νά α¬
παιτήση τουφεκισμό καί τοϋ έκδικητοΰ
αύτοϋ συγγενοϋς, όπως συνέβη μέ τόν
άείμνηστο Μπουτζαλή;
"Ο,τι κι' ά'ν συμβαίνη κανείς δέν πρέ
πει νά ξεχνα ότι τό αΐμα βοα καί δέν
παραγράφεται όσος καιρός κι' ά'ν περά¬
ση.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής άγοράςπα
ρά τής Άγροτική; Τραπέζης έλαιο
λάδου πρός αποστολήν τούτου εις την
Ήπειρωτικήν Έλλάδα ελάβομεν παρά
είδικοϋ μακροσκελεστάτην επιστολήν.
Έπειδή τό^ζήτημα τής καλής διαθέ-
σεως τοΰ έν λόγφ προϊοντος τής Κρή
της είναι σπουδαιότατον τόσον άπό ά
πόψεως τοπικής, όσον καί άπό άπόψε
ως γενικοϋ ένδιαφέροντος, έπιφυλασσό-
μεθα νά δημοσιεύσωμεν την εν λόγφ
επιστολήν άφοΰ κατατοπεισθώμεν περ'ι
τοϋ κατά πόσον τα υπό τοϋ έπιστολο
γράφου μας έκτιθέμενα σχετικώς μέ
την υπόθεσιν είναι άκριβή καί σύμφω-
γ.ΓΕΣΙΚΓ, ΤΗΣΑΚΡΒΣλΡΙΣΤΕΡλΣ
φύλιον^πόλεμον, ό οποίος αποτελεί
Θοτνάσιμον συμφοράν τής Πατρίδος.
Άλλά συγχρόνως, θέλομε νά ά-
πευθυνθώμεν πρός τούς παλαιούς ό-
Β'.
Διάγγελμα τοϋ Προέδρου τής Έθνι·
«ής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαν¬
δρέου πρός τόν Ελληνικόν
Λαόν.
Βον
— Ποίος πταίει;
Τό "Εθνος γνωρΐζει, δτι έξηντλή
σαμεν δλας τάς προσπαθείας μας
διά την διατήρησιν τής Έθνικής μσς
Ένότητος. Έπροτιμήσαμεν νά έκτε
θώμεν είς σφοδράς έπικρίσεις διά την
ύπέρμετρον ύποχώρησίν μας είς τάς
αξιώσεις τής άκρας άριστεράς. Άλ¬
λά δέν μδς έπτόησεν ή έπίκρισις,
Διότι ή άρχή τοθ ΠολιτικοΟ Βίου
μας δέν είναι ή Δημοτικότης άλλά
τό Χρέος.
Παραμείναμεν σταθεροί ^.^ .,,.
προσπάθειαν, διότι έγνωρίζαμεν
σιν
στερδς.
Διότι
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ
ΑΦΗΡΗΜΑΑΟΝ ΑΝΑΓΗΗΣΜΑ
Οί άνθρωποι πς,έπει νά είναι ^ πά..
^φηρημένοι τώρα τελευταία. Τούλάχι·
ιτον αίιτό τό συμπέρασμα βγαίνει άπό
χΐς μικρές άγγελίες άπωλειών πού δη-
μοσιεύονται είς τήν«Νίκην».Ό ενας χά
νει τα κλειδιά τού, δ άλλος τό ^ πορτο
φόλι τ >υ καί οί πολλοί τα οελτία τρο
φίμων. Καί ολοι ψάχνουν νά βροϋν
τ« χαμένα τους καί ύπόσχονται ότι ό
εδρών «αμοιφθήσεται γενναίως»^κατά
τ>νΐν έπικρατήσασαν στερεότυπον έκφρα
σιν. Θυμάμαι, όταν κάποτε βρισκόμουνα
στή Σμύρνη, πώς έδιάβασα την κάτω
^ι περίεργη άγγελία στήν «Άμάλθεια».
«Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον
όσεις, χρήματα καί δύο φωτογρα-
προσφιλών προσώπων. Παρακα-
ο ευρών νά επιστρέψη τό πορτο·
ό οποίον αποτελεί ενθύμιον, ά-
μ,
κρατήση τα περιεχόμενα». Ό ιϊν
πά ίθυσίαζε δλα, άκόμη καί
|τίς φωτογραφίεςτών προσφιλών πρόσω
'πων. Τώρα ποίου εί'δους ενδιαφέρον
μποροϋν νά έχουν γιά τόν ευρόντα αύ
τές ή ξένες φωτογραφίες, είναι ζήτη
μα πού μόνον ό απωλέσας θά μπορούσι
νά εξηγήση είς τόν ευρόντα.
Πόσον διαφορετικές ήσαν ή άγγελίες
αύτοϋ τοϋ εϊδους σέ παλαιότερες έπο-
χές. Έδώ, στήν πόλι μας, αί πάσης φύ¬
σεως ενδιαφέρουσαι είδήσεις έκοινοποι
οϋντο διά τής ήχητικής, εφημερί¬
δος δηλαδή τοϋ τελάλη. Ό τε
λάλης μέ τή δυναιή φωνή τού
κανε μιά βόλτα στούς κεντρικούς
δρόμους τοΰ Ηρακλείου καί δια-
λαλοϋσε μισοτραγουδι στά«^ύρμπιέτ δρ-
μπι» ότι «είς τάς 8 ή ωρα ακριβώς άνα
χωρεΐ τό βαπόρι τού «Κατράκι» γιά τόν
ΓΙεραία, χ ότι είς την ταβέρνα τοϋ Άλή
στό Γενί Τζαμί άνοιξε καινούργιο βα-
ρέλι, ότι είς τό καΐκι τοϋ καπετάν Ζή¬
ση δίπλα είς τό μικρό μώλο πουλοΰνε
κρομμύδια ξερά δέκα λεπτά ή οκά ή δ-
τι «φτωχός ύπάλληλος εχασε τό πορ-
τοφόλι τού καί δποιο; τό βοήκε νά τό
να πρός τα πράγματα.
Η ΤίΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
Τ ό έλαιόλαδον, τό κυριώτερον προ
ϊόν τοθ τόπου, έπεσεν αίσίως
είς τάς 40 δραχμάς κατ' οκάν δηλα
δή είς την προπολεμικήν τού περ(που
τιμήν, ένώ δλα τα ύπόλ'οιπα ειδή πρώ
της ή δευτερευούσης άνάγκης κυμαί-
νογται μεταξύ τοϋ πενταπλασίου καί
δεκαπενταπλασΐου των προπολεμι-
κων όρίων. Ό λόγος τοϋ έκπεσμοΰ
δέν είναι δυσκολονόητος, δλως διό-
λου. Έκαστος παραγωγός θέλει τάς
ημέρας αύτάς νά πωλήση μίαν μικράν
ή μεγάλην ποσότητα διά νά καλύψη
τάς τρεχούσαςή συνεπεία των έρχομέ
νωνέορτώνδημιουργουμένας'ύποχρεώ
σεις του.Χρώματα δέν ύπάρχουν, τα
κυριώτερα έλαιοεμπορικά καταστήμα
τακαί έργοστάσια άργοΰν καίήκερδο
σκοπία έλλοχεύουσαόργιάζει. Είμεθα
έν τούτοις βεβαιοί δτι ή τωρινή κρί¬
σις τοθ ελαίου θά είναι ή τελευταία
τοθ προϊοντος αύτοϋ. Οί έλαιοπαρα-
γωγοί μας άς έ'χουν όλΐγην ύπομο
νήν καί θά έλθουν ασφαλώς καλλί
τεραι ημέραι. Καί πρό παντός ά
μή λησμονοΰν δτι τό έλαιον, δτι δή
ποτε καί άν συμβή, ήτο είναι καί θά
ε|ναι χρυσός!
ποία κατάρα διά τόν τόπον θά ήτο
ό έμφύλιος πόλεμος.
Καί σήμερον, έχομεν την συνείδη-
ν ήρεμον, δτι δέν έπταίσαμεν
Όλόκληρος ή εύθύνη, ενώπιον τής
Ίστορίας καί ενώπιον τοϋ "Εθνους
βαρύνει την ήγεσίαν τής άκρας άρι
επανελήφθη, δυστυχώς, ή
περιπέτεια τοθ Λιβάνου. Καί πά¬
λιν, επεκράτησαν οί Άδιάλλακτοι.
Φαίνεται δτι έδέχοντο, νά υπάρχη
Κυβέρνησις Έθνικής Ενώσεως άλ¬
λά υπό τόν δρον, ή όλική δύναμις
νά ευρίσκεται είς τάς χείρας των
Καί διά τουτο, δταν Εφθασαν αί προ
θεσμίαι τής άποστρατεύσεως, έξηγέρ
θησαν. Καί έπέβαλαν τάς θελήσεις
των. Καί όδηγοθν την Χώραν, μέ τα
έ'νοπλα συλλαλητήρια, μέτήν γενικήν
απεργίαν, μέ την άνασύστασιν τής
Κεντρικής Έπιτροπής τοϋ ΕΛΑΣ, είς
εμφύλιον πόλεμον.
Τοιουτοτρόπως, έγιναν ένοχοι. Είς
μάτην κατηγοροΰν άπό χθές την Κυ¬
βέρνησιν, δτι προετοιμάζε- Λτόν Φα-
σισμόν. Ότι άπειλεΐ τάς λαϊκάς Ε¬
λευθερίας, δτι, έστράφη πρός την
Αντίδρασιν.
Ό Ν;όμος τής ανασυντάξεως τοθ
ΣτρατοΟ μας εψηφίσθη ομοφώνως
άπό τό Υπουργικόν Συμβούλιον. Καί
δταν ό Στρατός μας Άνασυντάσσε-
ται κατά τρόπον σύμφωνον καί μέ
την γνώμην των, μέ πσίαν ύλικήν
δύναμιν όδηγοθμεν είς τόν Φασι
παδούς των. Άπευθυνόμεθα πρός
τούς Άξιωματικούς καί τούς άνδρας
τοθ ΕΛΑΣ, τής Πολιτοφυλακής, κα-
θώς καί πρός τα Μέλη τοϋ ΕΑΜ διά
νά τούς είπωμεν: «Έπαλαίσατε, κα-
τα την περίοδον τής Έθνικής Άντι-
στάσεως, εναντίον τοϋ ΚατακτητοΟ.
Καί προσεθέσατε ένδόξους τίτλους
είς την "Ιστορίαν των Έθνικών μας
Άγώνων. Καί έπαλαίσατε τότε ε¬
ναντίον τοϋ Κράτους. ',Αλλά τό Κρά-
τος, τότε, ήτο τής Κατοχής. Καί ό-
φείλατε, νά παλαίσετε... Σήαερον,
καλεΐσθε έπίσης, άπό τούς παλαιούς
σας ηγέτας, νά παλαίσετε εναντίον
τοθ Κράτους. Σήμερον δμως είναι τό
Κράιος, τής Ελλάδος. Ήμπορεϊτε
νά τό πράξετε; Μέ την γενικήν α¬
περγίαν βυθίζετε σήμερον είς δυστυ¬
χίαν τόν Λαόν μας. Καί μέ την στα-
σιαστικήν άνασύστασιν τοθ ΕΛΑΣ
έγκαινιάζετε τόν εμφύλιον πόλεμον,
ό οποίος άφίνει άνοικτά τα σύνορα
είς τούς έχθρούς τής Πατρίδος.
Νέοι τής Ελλάδος, εύγενεϊς καί
γενναϊοι άγωνισταί των Έθνικών
μας Άγώνων, είναι δυνατόν νά
πλήξετε την Πατρίδσ, είς την καρδί¬
αν; ή Πατρίς έχει έπιζήσει άπό τα
ττλήγματα καί των τριών βαρβάρων
κατακτηχών. Άλλά δέν θά δυνηθή
νά επιζήση άπό τα πλήγματα των τέ·
κνων της. Όχι, Νέοι τής "Ελλάδος,
μέλη τοό ΕΑΜ. Δέν ήμπορεΤτε νά
στρέψετε τα δπλα εναντίον τής Πα¬
τρίδος. Κατά τό στάδιον τής Δουλεί-
ας ή φωνή τής "Οργανώσεως ήτο
συγχρόνως καί φωνή τής Πατρίδος.
Καί όφείλατε νά ύπακούετε. Σήμε
ρον, δυστυχώς άλλη είναι ή φωνή
τής "Οργανώσεως καί άλλη ή φωνή
τής Πατρίδος.
Όθείλετε νά ύπακούσετε είς την
φωνήν τής Ελλάδος!...
* *
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ειδοποιούμεν τούς μετά τής εφη¬
μερίδος μας συναλλασσομένους δτι
τό δικαίωμα είσπράξεως παντός
λογαριασμοΰ έχει ό κ. Μιχ. Ανδρε¬
αδάκη λογιστής καί διαχειριστής
τής εφημερίδος μας.
πάη στό μπακάλικο τοϋ Μπακάλμπα
ση καί θά πάρη έ'να δίφραγκο τα βρε
τίκια τού, άλλέως θά διαβασθή άφο-
ρισμος
Διότι πράγματι αύτό έγ^ν«το συχνά
κατά την μακαρίαν εκείνην εποχήν. Ε¬
άν αί εαρόντες δέν έπείθοντο μέ τό
καλό καί μέ τα νενομισμένα βρετίκια
τους νά έπιστρέψουν τα χαμένα, τή Κυ
ριακή 6 παπας έδιάβαζε στήν έκκλησία
αφορισμον
ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
σμόν;
"Ολοι οί οίκονομικοί καί Κοι
νικοί Νόμοι τής Κυβερνήσεως έπρο
τάθησαν άπό τούς Ύπουργούς
τής "Ακρας άριστεράς καί εψηφίσθη
σαν ομοφώνως άπό δλα τα Μέλη
τοθ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου. Πώς
λοιπάν έστράφημεν πρός την Αντί¬
δρασιν;
Όχι! Ή_Κυβέρνησις παραμένει στα
θερά είς τάς κοινάς προγραμματικάς
κατευθύνσεις, αί οποίαι δέν άπο-
τελοθν παραχώρησιν πρός την άκραν
άριστερά , άλλά πολιτικήν πίστιν
μας.
Παραμένομεν πάντοτε θανάσιμοι
έχθροί τοθ ΦασισμοΟ, πολέμιοι, τής
αντιδράσεως, σημαιοφόροι τής Ε¬
λευθερίας καί τής Κοινωνικάς Δι-
καιοσύνης.
Καί ή απόδειξις παρέχεται σήμε¬
ρον άκόμη, είς την διαμάχην τής πό-
λιτοφυλακής τοϋ ΕΑΜ καΐ τής Έ
θνοφυλακής τοθ Λαοϋ. Ή άκρα άρι
στερά υποστηρίζη την Πολιτοφυλα
κήν, ή όποία άνήκει είς μίαν οργά¬
νωσιν.
Ημείς υποστηρίζομεν την Έθνο·
φυλακήν, ή όποία ένσαρκώνει την ι
δέαν τοΰ Λαοϋ. Κηρύττουν τήνΛαο
Ή Κυβέρνησις γνωρίζει, δτι έχει
είς τό πλευρόν της την μεγίοτην
πλειοψηφίαν τοθ Έλληνικοΰ Λαοθ.
'Εκφράζει έπίσης την βαθείαν ευ¬
γνωμοσύνην της πρός την Κυβέρνη¬
σιν καί τούς Έκπροσώπους ένταθθο:
τής Μεγάλης Βρεττανίας διά την α¬
μέριστον αυτών συμπαράστασιν
πρός αποκατάστασιν τής τάξεως καΐ
τής ελευθερίας τοϋ Έλληνικοΰ Λαοθ.
Άλλά θέλομεν είς τό πλευρόν μας
δλους τούς Έλληνας. Διότι άγωνι-
ζόμεθα τόν Άγώνα τής Ελλάδος.
"Ηνωμένοι, οφείλομεν νά ύπερνι-
κήσωμεν την θανάσιμον κρίσιν, νά
άποκαταστήσωμεν την Ελευθερίαν
καί τόν Νόμον καί νά βαδίσωμεν πά
λιν άποφασιστικοί πρός τό Μέλλον.
Μέ την βοήθειαν δλων των τέκνων
της, καί των Μεγάλων Συμμάχων
μας, ή Πατρίς θά επανεύρη τον δρό¬
μον της.
Ζήτω ή Αίωνία Ελλάς.
ρατ(αν μέ λέξεις καί
•ιστώμεν πράξιν.
ημείς την κα-
Έν ονόματι τοϋ Λαοϋ καί τοΰ Έ-
Βνους κατηγοροϋμεν την ήγεσίαν τής
άκρας άριστερας, δτι όδηγεϊ είς έμ·
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. κ
συνδρομηταί των επαρχίαν δπως
μάς αποστείλωσι μέχρι τής 23 τρέ¬
χοντος μηνός την αξίαν των άπ6
τής 21ης Νοεμβριού μέχρι 3} Δεκειΐ-
βρίου έ. έ. φύλλων τής «Νίκης» ά-
νερχομένων είς δραν. 165.
(Έκ τοϋ λογιστηρίου τής Έφηαε·
ρΐδςς μσς). ' Υ ^
£
Σ
Ν
Τ ΚΟ'
{Ιλέ,
κ#
Γ'
Ιστ

■ϊ
•ν
«της
τερα
ατά-
^δ·
τα-,
Ό
«ηρ
(Όμα
«6η
Η Μέ
, τό
/ συν
ρονή
ττοι-
ρώ-
τος.
Σ
ιυ υ|ν (ΐυιιμιυυι
11- Ι υι/υκ ι*1
δισβόλου υέ τόν οποίον Ολοι
Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ λρχ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 23 Δεκ&μβρίου 1944
ΝΕΑ
ΕΙΣ
ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
την κρητην ο στρκτιωτικοσ ποΜθΣ|Οί Άμερικαγοί κρατούν σταθερώς τάς θέσεις
των είς την γραμμήν Μονοάου - Στανβιλώ
Παρά τοθ Στρατιωτικοϋ Διοικητοϋ
Κρήτης ύποστρατήγου κ. Ν. Πα¬
παδάκη ελάβομεν την κάτωθι α¬
νακοίνωσιν πρός δημοσίευσιν:
Διά τής άπό 17-10-44 διατάγήςήμών
εκηρύχθη ό Στρστ. Νόμος καί τουτο
εκρίθη απαραίτητον διά λόγους στ,ρα
τιωτική'ς ασφαλείας τής Κρήτης ου
σης λόγω τής πσρουσίας έχθροΰ έν
έμπολέμω καταστάσει. Βραδυτροον
ενεκρίθη υπό τής Κυβερνήσεως γτ,ι
τού Συμμαχικοϋ Στρατηγείου Άλλ'
έν πάση περιπτώσει Στρατ. Νόμος έ
κηρυχθή είς την Ελληνικήν Έπικρά
τειαν άπό τής 28 Όκτωβρίου 1940
άμα τή ενάρξει τοθ Έλληνοϊταλικοϋ
πολέμου καΐ μή καταργηθεΐς έκτοτε
εξηκολουθεί Ισχύων έφ' δσον μάλι-
στα καί ή Πολεμική κατάστασις έν
Κρήτη, έξακολουθεΐ.
Άλλά καί ή Εξασφάλισις τής τά¬
ξεως έν τώ εσωτερικώ τής Νήσου
πρδγμα τό ότΐοϊον καί πάλιν σχετί-
ζεται μέ την παρουσίαν έχθροΰ άφ'
ενός καί άφ' ετέρου ή ϊκρυθμος θλι
βερά κατάστασις των Αθηνών μέ
ηνάγκασε νά λάβω εσχάτως αύστη-
ρότερα μέτρα έφαρμογής τοθ ώς ά
νω Νόμου διά τής άπαγορεύσεως συγ
κεντρώσεων έν άνοικτώ καί κλειστώ
χώρω κ.λ.π.
Πιστεύω πάντοτε δτι τα γεγονότσ
των Αθηνών δέν θά εΰρωσι μίμη
τάς έν Κρήτη καΐ τουτο τό λέ
γω διότι γνωρίζω βαθύτατα την
Στρατιωτικόν ψυχήν των συμπατριω
των μου άλλά άκόμη καί διά λόγους .
ψυχολογικοΰς έπιβάλλεται ή ληψις ^
ένΐόνων μέτρον-
Ανεξαρτήτως δμως των ανωτέρω
προτίθεμαι νά έκδώσω Δ)γάς καΐ ό-
δηγίας είς τα έκτελεστικά οργανα
τής έφαρμογής τοθ Νόμου ώστε νά
μή διαταραχθή ή ελευθέρα ένάσκη
σις των έπαγγελματικών καί άλλων
σχέσεων (συγκεντρώσεως κατόπιν
αδείας δι' έπαγγελματικά ζητήματα)
καί πιστεύω δτι ό πατριωτισμός
τοΰ Κρητικού Λαοΰ τάν οποίον πάν-
τοτε ένεδείξατο κατά τάς κρισίμους
Λής Πατρίδος περιστάσεις δέν θά
δώση, άφορμή έπιβολής αότηροτέ-
ρων μέτρων.
Οϋτε καί ή κήρυξις τοΰ Στρατ. Νό¬
μου έπαναλαμβάνω έχει την έννοι¬
αν έπιβολής άνελευθέρων καί πιεστι
κων μέτρων κατά τοϋ Λαοΰ άλλ' ύ-
πηγορεύθη έκ λόγων εξυπηρετήσεως
τοθ γενικωτέρου συμφέροντας τοΰ τό-
που τελοΰντος ύπ' δλως έκτάκτους
καί έξαιρετικάς περιστάσεις καί έκ
τής άνάγκης διασφαλίσεως τής Δη¬
μοσίας τάξεως, θέλει δέ άρθή ή
ίσχύς τούτου μόλις ή άνώμαλος κα¬
τάστασις παρέλθει καί αποκαταστα¬
θή, ώς ελπίζομεν, τελείως ή τάξις
καί ή ήσυχία.
Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣ1ΤΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.Α
Κατά την ημέραν των Χριστουγέν-
νων θά δοθή γενμα άπό κονσέρβα είς
τα υπό τοϋ Ε Ο.Χ.Α. σιτιζόμενα παι¬
δία.
Έπίσης θά δοθή καί είς έκαστον
συτιζόμενο παιδι έ'να Χριστο-υγεννιάτικο
κουλοϋοι.
Η ΣΗΜΕΡ1ΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Ό Άκαδημαικός Κοινωνικάς Σύν-
δεσμος κατόπιν έγκρίσεως τής Στρα
τιωτικής Διοικήσεως, Θά δώση, σήμε
ρον Σάββατον καί ώρα 3 καί 30 έν
τώ Κινηματοθεάτρου Μινφα διάλεξιν
μέ θέμα:
«Πίστις πρός την Αίωνία Έλλάδα»
καΐ όμιλητήν τόν κ Άριστ. Γραμμα-
τικάκην. Εί'σοδος ελευθέρα
ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Χ Α.
Υπό τής «Κρητική Αδελφότητος»
Άλεξανδρείας απεστάλησαν πρός
τόν Ε.Ο.Χ.Α. 100 περίπου τόννοι
όρύζης καί ειδή ρουχισμοϋ.
Έπίσης είς τόν Ε.Ο.Χ Α. απεστά¬
λησαν υπό τοΰ Έλληνικοΰ Έρυθροΰ
Σταυροΰ Αιγυπτου 24 τόννοι φαρ-
μάκων.
"Απαντα τα ώς άνω εϊδη εκομί¬
σθησαν διά τοΰ προχθές καταπλεύ¬
σαντος ένταΰθα ατμοπλοίου «Άντί-
κλεια.»
ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.Α. .
Άπό χθές ήρχισεν ή διανομή 2.
8790 ζευγών ύποδημάτων υπό τοϋ
ΔΐίθνοΟς ΈρυθροΟ Σταυροΰ μέσω
τοΰ Ε.Ο.Χ.Α.
Έκ των διανεμομένων 2790 ζευγών
τα 330 είναι άνδρικά, τα 680 γυναι-
κεΐα καί τα ύπόλοιπα 1780 παιδικά.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
Σήμερον Εορτήν των Άγίων Δέκα
Μαρτύρων των έν Κρήτη Μαρτυρη-
σάντων, έορτάζει τό δεξιόν κλΐτος
τοθ ΜητροπολιτικοΟ ναοΰ τοΰ Άγίου
Μηνά. Ό δρθρος άρχεται την 7 π. μ.
Περί τό τέλος τούτου εύλογηθήσον-
ται οί Άρτοι μεθ' δ ή θεία Λειτουρ-
Υ α' ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 8750)20—
12—44 Διαταγής τού ύπουργείου Έ-
σωτερικών περί διορισμών προέδρων
Κοινοτήτων καί Κονοτικών Συμβου-
λίων, διωρίσθη ώς τιρόεδρος Κοινό¬
τητος Σκαλανίου ό κ. Ματθαΐος
ΕΛΛΑΣ: Ή Βουλή των Λορδων
απερριψε ψήψισμα έπικρίνον την πό
λιτικήν της Βρεττανικής Κυβερνή¬
σεως. Ό Εργατικάς Βθυλευτής κ.
Χάριγκτον εισηγηθή τό ψήφισμα τό
οποίον έκφράζει την λύπην τοθ 'Ερ
γατικοΰ Κόμματος διά την Βρεττανι
κήν πολιτικήν είς την Έλλάδα ή ό
ποία είχεν ώς άιοτέλεσμα την στρα-
τΐωτικήν επέμβασιν.
Ό Λόρδος Σάμουελ είπεν δτι αί
παρατηρήσεις αδται δέν έκψράζουν
τάς άπόψεις ολοκλήρου τοΰ Έργα-
τικοϋ Κόμματος.
Ό Λόρδος Λάν άπεκήρυξε τάς ε¬
ναντίον τού Βασιλέως των Έλλή
νων έπιθέσας.
Ό Λόρδος Στραμπόγκι είπεν δτι
ή Βρεττανική επέμβασις θά ένίσχυε
τό ΕΑΜ.
Ό Συντηρητικός βουλευτής κ.
Κράμπορν Ικλεισε την συζήτησιν εί·
πών δτι ή Κάθοδος τού ΕΛΑΣ εναν¬
τίον των Αθηνών άπετέλει έσκεμμέ-
νην επίθεσιν εναντίον των έλευθέρων
θεσμών. Ή κρίσις επήλθεν κατόπιν
τούτου. Δέν θά έκερδίζαμεν τίποτε ά
μαυρώνοντες τόν Βασιλέα. Ή Μέγα
λη Βρεττανία δέν άντιτίθεται είς την
άντιβασιλείαν καί δέν ύποστηρίζει
την μίαν ή την άλλην παράταξιν, επι
Λουλακάκης καί Κοινοτικοί Σύμβου' θυΗεϊ °έ νά ϊδτ] τό κράτος ναίσοβα·
λ ί Γώ Λά ΐ ΡίσΠ κα1 νσ δυνηθή να αποστείλη έ
λοι οί κ. κ. Γεώργ. Λυραράκης
Έλευθ. Χρειαζόμενος.
Δέν μποροΰμε παρά νά έπικροτή
σωμεν πλήρως την απόφασιν τής Νο·
μαρχίας διά την επιτύχη εκλογήν
της.
Ό κ. Ματθαΐος Λουλακάκης,γνω-
στός είς την περιφέρειαν τοΰ Σκα |ση τάς άπόψεις
λανίου άλλά καί είς τό Ήρακλειώτι- ψηφοδόχης.
κο κοινόν, αποτελεί άναμφιβολως
τό καταλληλότερον πρόσωπον διά
την θέσιν ήτις επαξίως τοΰ εδόθη. Ή
δράσις τού κατά την διάρκειαν τής
κατοχής είναι γνωστή είς δλους ά-
νεξαιρέτως τούς άρχηγούς των άν-
ταρτικών όμάδων τοΰ Νομοΰ μας.
Άκούραστος έργάτης τής Πατρίδος
προσέφερε τό πάν διά τόν άπελευ-
θερωτικόν μας άγωνα.
Ή εφημερίς μας, τό έ'ργον τής ο¬
ποίας έβοήθησε μέ δλας τού τάς δυ
καίϊί-'σΠ καί νά δυνηθή να αποστείλη, έ-
νισχύσεις είς την Έλλάδα. Εάν οί
"Ελληνες έπιθιομοΰν νά έχουν Κυ
βέρνησιν Δεξιάν ή Αριστεράν, είναι
ζήτημα ιδικόν των καί άν τό ΕΑΜ νο
μίζει δτι έχει την πλειοψηφίαν, εχει
απόλυτον ελευθερίαν νά δοκιμά
τοΰ Λαοΰ διά τής
Ρουκετοβόλα άεροπλάνα καί άρ-
ματα μάχης ήρχισαν επίθεσιν εναντί¬
ον των όχυρών σημείων τοθ ΕΛΑΣ.
Τό 1)3 τής Πρωτευούσης εχει ήδη ξε·
καθορισθή καΐ διατελεί υπό Βρεττα¬
νικόν έλεγχον. Ό Στρατηγός Σκόμπυ
δέν έλαβε άκόμη απάντησιν είς τό
ύπόμνημά τού πρός τόν ΕΛΑΣ.
Ό Βρεττανός πρόσεδρος παρά
τώ συμμαχικω στρατηγείφ Μέσης
"Ανατολάς κ. Μάκ—Μίλαν επέστρε¬
ψεν είς Αθήνας προερχόμενος έξ
Ιταλίας δπου έσχεν συνομιλίας με-
τά τοθ Στρατάρχου Αλεξάντερ.
ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ —Ή Γερ-
μανική επίθεσις εσυνεχίσθη καί χθές.
Σέ μερικά σημεΐα άνεχαιτίσθη καΐ
είς άλλα πάλι έπιβραδύνθη Οί Γερ-
μανοί έξαπέλυσαν την επίθεσιν είς
δίοδον πλάτους 80 χιλιομετρων καί
εισήλθον είς βάθος 60 χιλιομετρων
έντός τοΰ Βελγίου.
Είς την περιοχήν τοΰ Σάαρ εξε¬
καθαρίσθη τελείως τό Ντίλιγκεν
Είς την Βορείαν πτέρυγα τής Γερ-
μανικής άντεπιθέσεως οί Άμερικα-
νοΐ έξακολοθοΰν νά κρατοθν τάς θέ¬
σεις των είς την γραμμήν Μονσάου
—Στανβιλώ.
Είς σημείον δπου οί Γερμανοί εί-
σεχώρησαν μέ τάκνς, άπεκόπησαν
καί έξεκαθαρίσθησαν τελείως. Συνε¬
λήφθησαν 2500 ,αίχμάλωτοι. Πέριξ
τοΰ Κολμάρ συνεχίζεται ό αγών.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ — Άπό των βορείων
Οΰγγρικών συνόρων μέχρι τής Τσε
χοπλοβακίας έξακολουθεΐ ή προέλα-
σις. Οί Ρώσοι είσέβαλον έτι βαθύτε¬
ρον έντός τής Τσεχοσλοβακίας κα¬
ταλαβόντες τό Λούτσενεκ.
"Αλλη Ρωσ'.κή φάλαγξ μάχεται
σκληρώς είς την κοιλάδα τοθ "Ιπολι
καί άπειλεΐτ,αι τό σπουδαίας σημα-
Νεώτεραι είδήσεις περι τής
έν Ελλάδι καταστάσεως.
πρό
ίδεωδών,τοϋ εϋχεται θερμά συγ-
χαρητήρια.
ΑΠ «ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΩΝ ΖΩΩΝ
Συμφώνως τφ Νομώ καΐ τή απο¬
φάσει τής Άγορανομικη"ς Έπιτρο-
πής άπαγορεύεται ό τεμαχισμός των
κεφαλών τών|ζώων καί ή πώλησις των
κατ' οκάν, πλήν των κεφαλών των
αμνών γάλακτος (βυζασταρια) ών έ-
πιτρέπεται ό τεμαχισμός συμφώνως
τώ Νομώ.
Οί παραβδται θά συλλαμβάνων-
ται άμέσως καΐ θά παραπέμπωνται
είς τό Στρατοδικείον.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Γενομένων αρχαιρεσιών τοϋ Συνδέ-
σμου γυναικών καί μητέρων πολιτικών
έξορίστων Νομοϋ Ηρακλείου.
Εξελέγησαν αί κάτωθι:
Πρόεδρος Ειρήνη Ψαράκη, Άντι- ^
ρόεδρος Βιργινία Μπαρμπαντωνάκη, ,
Γ. Γραμματεύς Όλγα Δρετάκη, Ταμίας ι
Πελαγία Βουρεξάκης 'Έφορος Καλλιό-1
π;η Τσαφαντάκη
Έξελεγκτική Έπιτροπή
Καλλιόπη Καμπουρογιάννη, Μαρία
Νικηφοράκη καί Κωνσταντία Κανέλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ό κ. Παπανδρέου Ι τιωτικοί κύκλοι πιστεύουν δτι
έσχεν συνέντευξιν μέ τούς άνταπο-1 κείται καΐ πάλιν περί άτάκτων.
κριτάς τής συντηρητικής εφημερίδος! —Δέν ύπάρχουν νεώτεραι πληρο·
«ΝταΙηλυ1 Τέλεγκραφ, είς τους όποί- φορίαι τής έ'πίθέσεως το'ϋ Στρατη
Σ
ούς εδήλωσεν τα εξής: «Ποτέ ή Με
γάλη Βρεττανία δέν προσέφερε με¬
γαλυτέραν υπηρεσίαν είς την Έλλά¬
δα ΰποστηρίζουσα μίαν άοπλον Κυ¬
βέρνησιν, ή όποία άντιπροσωπεύει
την μεγαλυτέραν πλειοψηφίαν τοΰ
Έλληνικοΰ λαοΰ,έναντίον μιάς μειο-
ψηφίας ήτις ηθέλησε νά επιβάλη μίαν
δικτατορίαν κατά τόν Γερμανικόν
τρόπον. Ή επίθεσις είχεν έκ των προ
τέρων άποφασισθεΐ. Δύναμαι νά πά
ράσχω στοιχεΐα εάν αύτά μοϋ ζητη-
φοΰν.
—Τό επίσημον Βουλγαρικόν πρα¬
κτορείον Τάς, εξέδωκεν ανακοίνωσιν
διά τής οποίας διαψεύδει τάς φήμας
δτι δυνάμεις τακτικο^Βουλγαρικοΰ
στρατοΰ λαμβάνουν μέρος είς τάς
μάχας των Αθηνών. Έν τώ μεταξύ
δμως άλλοι 300 ϊνοπλοι Βούλγαροι
όμιλοϋντες την ελληνικήν διέβησαν
καΐ πάλιν τα 'Ελληνικά σύνορα κά·
μνοντες προπαγάνδανύπέρτοΟΕΑΜ.
Οί διάφοροι πολιτικοΐ καί στρα-
γοΰ Σκόμπυ. Υπό τοϋ ύπουργοΰ
των Στρατιωτικών εκλήθησαν διά
τάς τάξεις τής έθνοφυλακής " αί
κλάσεις 1936,1937,1938,1939,1940,
είς τάς περιφερείας, Αθηνών Πει¬
ραιώς, Φαλήρου καί Περάματος.
—Νεώτεραι πληροφορίαι άναφέ-
ρουν δτι 16 χιλιόμ. ανατολικώς των
Ιωαννίνων ήρχισαν έπιχειρήσεις άν
ταρτών τοΰΐΕΛΑΣ. καί όμάδων τοΰ
ΕΔΕΣ.
—Σήμερον θά ρ φθοΰν είς τάς πε¬
ριοχάς Αθηνών—Πειραιώς, φυλλά-
δια έξ άεροπλάνων, περιέχοντα τό
■κείμενον τοΰ λόγου τοϋ κ. ΤΗντεν είς
την Βουλήν των Κοινοτήτων.
"Ανω των 100 χιλιάδων μερίδων
ζεστής τροψής διενεμήθη σήμερον είς
τάς άπελευθερωθείσας υπό των Βρετ
τανών περιοχάς.
— Άντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής
τάν Δήμαρχον Πειραιώς επεσκέφθη
τάς Βρεττανικάς αρχάς καί τής έξέ
φρασε τάς ευχαριστείας της.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλοΰνται τα μίλη τού Συλ-
λόγου παντοπωλών είςέκτακτον Γενι
κή Συνέλευση την 24 Δεκεμβριού
1944 ημέραν Κυριακή καί ώρα 91)2
π. μ. είς την αίθουσαν τοϋ Έπαγγελ-
ματικοΰ Έπιμελητηρίου πρός συζή¬
τησιν των κάτωθι θεμάτων.
Ή δικαία κατανομή των δελτίων
διανομών ώς καί πάν δτι προκύψη
έκ τής συζητήσεως τής συνελεύ¬
σεως.
Έν Ηρακλείω τρ 22)12)1944
*Η προσωρινή Έπιτροπή, Γ. Ψα·-
ρουδάκης, Ι. Ζερβίδης, Γ. Λύμνιος
Γ. Λαγκωνάκης, Γ. Κανάκης.
»— ιτιδιορθώνονται όμβρέλλαι υπό
ϊ- Ναρτουΐ Ρουμιάν. Πληροφορίαι
ιό κατώστημα Κορν. Μπαρμπουνάκη.
τής
είς
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΟΡΤΑΙ— Αυριον Κυριακήν εορτήν τής
όσίας Εύγενίας, δέν έορτάζει οΰτε δέχε-
ται έπισκέψεις ή ΕύγενίαΓ. Φουρναράκη
ΘΑΝΑΤΟΙ.-Τήν 18ην Δεκεμβριού έ. &■
απεβίωσεν είς Πόμπηα Καινουρίου ό Ιω¬
άννης Μυρ. Χατζηδάκης, ϊγγονος τοθ Κό¬
ρακα, πρωτεξάδελφος τοΰ Στρατηγοΰ
Κατεχάκη καί άδελφός τοϋ φίλου δικ,;-
γόρου Άριστοτέλους Μ· Χατζηδάκη.
Την κηδείαν τού παρηκολούθησε όλό-
κληρος ή κθινωνία Πόμπηας κα'ι περιχώ-
ρων. Την οικογένειαν τού μεταστάντος
συλληπούμεθα θερμώς.
ΔΩΡΕΑΙ—Ό κ. ΆνδρΓ.Καλοκαιρινό^, προ
σέφερεν είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νο¬
σοκομείον "Ηρακλείου (100) όκ. ϊλαιον,
επί τί) έτιετείφ τοθ θανάτου τοθ αειμνή¬
στου Άνδρέου Λ. Καλρκοιρινοθ.
Ή πολεμική εξέλιξις
είς τό Δυτικ. μέτωπον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ό Φόν Ροϋστεν
έρριψε είς την μάχην καί άλλας δυ¬
νάμεις. Οί άμερικανοί κρατοϋν ά¬
κόμη τό Μαλμεντί καί τό Στανβιλώ.
Οί Γερμανοί έρριψαν όπισθεν των
συμμαχικών γραμμών άλεξιπτωτι-
στάς. Κατώρθωσαν νά καταλάβουν
την σιδηροδρομικήν γραμμήν Λιέγης
—Γαστον, Τα γερμανικαι τανκς πρθ-
σπαθοΰν νά εισέλθουν είς την πό¬
λιν τοθ Λουξεμβούργου. Μεγάλη μά
χη διεξάγεται παρα τό Έστερνάχ.
Οί άμερικανοί έξακολουθοθν νά κρα
τοθν τάς θέσεις των είς την βό
ρειον πτέρυγα τής Γερμανικής άν-
τεπιθέσεως. Ή9η άμερικανική καί
2α Βρεττανικήστρατιά ευρίσκονται
έν έπιφυλακή Εσημειώθη πρόοδος
είς τό Νίλιγκεν καί Σάαρ—Λάουτερν
Γερμανοί ανταποκριταί λέγουν δτι
τό Σάαρμπρύκεν εχει καταστραφεΐ
τελείως άπό τό Συμμαχικόν πυροβο-
λικόν.
Οί ανταποκριταί λέγουν δτι ή επί¬
θεσις τοΰ Φόν Ροΰστεν δέν πρόκειται
νά άναχαιτισθή την προσέχη έβδο-
μάδα, άλλά δέν ύπάρχει καί ουδείς
λόγος άπαισιοδοξίας.
Είς Μαλμεντί κατεστράφησαν 28
άρματα καί συνελήφθησαν 2500 αίχ-
μάλωτοι
Ή μικρά φρουρά τού Βόλου, κατό¬
πιν τοΰ τελεσιγράφου πού τής έστά-
λη υπό τοθ άρχηγοϋ τοθ ΕΛΑΣ, άπε
σύρθη άνευ έπεισοδίου.
Πληροφορίαι άναφέρουν δτι ήρχι¬
σεν είς την "Ηπειρον ή σΰγκρουσις
τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ καΐ δυνάμεων
υπό τόν Στρατηγόν Ζέρβαν.
Ό Κουίσλιγκ Ράλλης συνελήφθη
κρυπτόμενος είς φιλικήν οίκΐαν.
ρηση την πρωΐαν τής αυριον,
άλλά τό μεσονύκτιον πανηγυ-
ρική.
Ή Ρωσική προέλασις
ένθύγγαρία
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δεκεμβρίου.-
ΕΙς την Ούγγαρίαν έξακολουθεΐ ή
Ρωσική προέλασις καί νέαι 100 χι-
λιάδες Ρώσων έλαβον μέρος είς την
περικύκλωσιν τής Βουδαπέστης.
Είς την Β. Α. Ούγγαρίαν οί Γερμα
νοί ένήργησαν χθές 60 άντεπιθέσεις.
Ο! Γερμανοί διέταξαν την εκκένωσιν
των πληβυσμών έκ τής τσεχοσλο¬
βακίας μεθορίου. Προελαύνοντες
έντός τής Τσεχοσλοβακίας άπέχουν
μόλις ^30 χιλιόμετρα άπό τό κέντρον
τοΰ Οΰτσενεκ.
ΥΣΤΛΤΗΣΤΙΓΜΗ
Κατελήφθη τό οχυρόν
Σουμπάγια
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δεκεμβριού.—
Είς την κοιλάδα τοΰ Μοράβα οί
Γιουγκοσλάβοι κατέλαβον τό οχυ¬
ρόν τής Σουμπάγια.
Δέν ύπάρχουν νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι επί τής εξελίξεως των μαχων
πέριξ τοΰ Ζάγκρεμ. Κατά την υπο-
χώρησιντών Γερμανών έκ τής Μποντ
γκορίτσα οί παρτιζάνθι κατέστρε-
ψαν 104 μεταγωγικά όχήματα καΐ
175ύπέστησαν ζημίας.
Κατελήφθη
τό Μπάνια—Καβάλο
σίας κέντρον τοθ Ουτσενεκ.
Τό Ρωσικόν πυροβολικόν βάλει ή¬
δη έντός τοΰ Κόζιτσε έκ δυσμών, ά-
νατολων καΐ Νότου.
Τό χθεσινοβραδυνόν [ανακοινωθέν
τής Μόσχας άναφέρει 8τι οί Γερμα¬
νοί άντεπιτίθενται άλλά ή προέλασις
τοϋ Κοκκίνου ΣτρατοΟ συνεχώς καί
κερδίζει νέον έδαφος. Γενική επίθε¬
σις των Ρώσων εξεδηλώθη είς τόν
τομέα μεταξϋ λίμ>ης Μπάλατονκαί
Δουνάβεως.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑ: Καί νέαι δυ¬
νάμεις τοθ στρατάρχου Τΐτο διέβη¬
σαν τόν Δρΐνον καταλαβόντες τό
Σβόρνικ 110 χιλιόμετρα νοτειοδυτι-
κώς τοϋ Βελιγραδίου. Είς τό [Μαυ-
ροβούνιον καί είς την Κοιλάδα τοΰ
Μοράβα οί έπίλεκτοι Γερμανοί οΐ¬
τινες έμάχοντο είς την περιοχήν αυ¬
τήν ηναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν
καί νά συνενωθοθν μέ τάς υπολοί¬
πους Γερμανικάς Δυνάμεις.
Βορειανατολικώς καΐ νοτιοδυτι-
κώς τής Μποδγκορίτσα ήγγέλθη
καΐ νέα πρόοδος των Γιουγκοσλαύων.
ΙΤΑΛΙΑ.—Βίρείως τΊς Φαέντσα
ή 8η Στρατιά προήλασε μεταξύ Λα-
μόντ - Σένιο. Συμμαχικά στρατεύμα-
τα έφθασαν τόν Σένιο καί είς άλλο
σημείον 6 χιλ Β. Δ. τής Φανέντσα.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Ά·
εροπλάνα έβομβάρδισαν σιδηρο·
δρομικάς έγκαταστάσεις είς την Κο-
λωνίαν καί Βώνην καΐ όδικά καί σι-
δηροδρομικά κέντρα είς τό Τρίερ.
Άμερικανικά βομβαρδιστικά έξ Ίτα-
λικών βάσεων επετεθησαν εναντίον
στόχων είς Ρόζερκαϊμ τής Βαυαρίας·
Ν
Δεκεμβριού —
8η στρατιά κα
Καβάλο βορεί·
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22
Είς την Ιταλίαν ή
τέλαβε τό Μπάνια
ως τής Φαέντσα.
"Αλλαι δυνάμεις τής 8ης στρατι
άς έφθασαν τό Σένιο είς μεγάλον
μέτωπον κ«ί άλλαι διέβησαν τόν
Λαμόνε καί είς νέα σημεΐα. Γερμα¬
νικαί άντεπιθέσεις έξεδηλώθησαν είς
την Κοιλάδα τού Πάδου. Άεροπλά
να Ιπληξαν τό Τερμίζο καΐ την Πά
δουα.
ϊ
Μέγεθος Γραμματοσειράς