73450 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1909
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
V
ΟΪ»}»
Γ./1
ΠΑΡΑΡΤίΐΑ
Γ-ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ}
ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΕ'^ΐ
ΕΝ Κ Ρ Η Τ Η
ΠΡίϊΙΟΧ
Έν Χανίοις τΛ £50 Ιανουάριον 1909 — *Αοιθ. 7ος
ϊ* Ι
'' ν
-Αριθ Διατάγ. 5
α *;
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Ε-Τ£1%_ΓΠΙΙ
ς πρόί τάς Β χ χξεις των άρθρων 70, 1#, ^7
κ,χι 115 τοϋ νόμου τΐίρί ιτρχτολογιας, χρθτα^ει των έϊτ της
Δ'τΐ[ϊ.οσίας Ασφαλείας λ.χ Εξωτερικών Επιτροπών
.1
διατάσσεχ·
ΚΑΛΟΥΝΤΑί
"διά την 1 Μάρτιον 1909
Πρώτον" οί δ'χΰί'ϊΐα.οι οί $γγ5γρχα«.ςνοι είς τους
ούς τίνχΛχς άχι στρχτολογι/ο.ίς Ιλίγγους τος ένε-
στωσης ά,τογρχφής 90Η, τα όνοαχτχ των οποίων ίίιιν άνα-
γεγραμμένα ίίς τους 1·το στοιχείον Β' ΠίνχΛχςτής π' αριθ.
6080 π. ϊ. έγΛυΑλ'ου τίΐς Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ε¬
ξωτερικών, δπ'ως προσέλθωσι *αι κχτχτα^θώσιν έν τοίς δ-
πλοις οί υιτΛρΐσιαν, ΐΓΛρουσια,οαδνοι ενώπιον, των οι^ε'ων
των Στρα.τολογ'Λων Γραρε'ων διά. τόν άνωτ='ρω σκοπόν κ.αί.
Δεύτερον ιτ,άντίς οί προσίλθόντίς κχτχ την κατάταξιν τοΰ
Νοεαβρίου 1908 Αί τ/)* τοΰ Ίχ^ο^ρ-'ου 1909 ένώ-τιον των
Στρχτο^.ογι»ων Γραφείων λιχλ άποσταλίντες παρ'χΰτών, αΰ-
οοι/.ερόν η κχ9 οιανδήποτε χλλην η^ερχν, είς τας ίστ'χς των
ώς πλεοναζοντες, λαβόντες προσωρινόν απολυτήριον.
Είς τ'ούς διχθίσίμους τοΰς 'λαταβχλόντας τό έα^των αν-
>ριχ, ώς έν τΫ| έπΐΛίφχ)ιο των Πνά,Λων Β'. της π'ρο-
ύπ' αριθ 6080 έγ>υκ.λ'ου έυιίρχίνετχι, θέλει επι-
Γτρχφγϊ, άμχ το κχτατάςει των, ανάλογον χοηα,χτικ,όν ποσόν
δι" δσον χρόνον θά. ΰπηρετόσωτιν έν τοίς δπλοις.
Τό παρόν οηιζ.οτιευ"ότω ο'χ τος ^φοΐίερ'οος της ι.υο»—
, , , Λ Τ, ^ « 11 »
ρνοσεως καί αναγνωσθοτω επ εκ,Λλησ'αις κχτα Κυριακην καΐ
καθ' οιανδήποτε άλλην ίίκαιρίχν ΰπ' ευθύνην των ί;ρέων κα
το-χοκ,ολληθοτω έν απάϊ. ς ταίς πολετ, κω;χοπόλίτι καί χω'
ρίόις
ύιΐς
ηο5ν των Στρχτ ωτι/,ών Άρχών πρός γνώιιν πά
ενδιαφερομένων. > Χρ>.>^1"
τοι ίτ1 τώ ι Εσωτ'ερ ',ω^ Έΐΐ'τροϋον άνχτΛεται^ ή
αι εΑτελεσις τοΰ παρόντος.
Έ Χανοις τγ) 24 Ίανου'αρίου 1909.
·, ,4
II
Έκτελίόιηκη
-«Λ
Ό Π
Α ΜΙΧΕΛΙΔΛΚΗΣ *
1 α '
Χ ΠΩΛΟΓΚαΡΓΗ):
ΒΛ Κ ΚΒ.ΝΙΖΚΛί'Σ
ΕΜΜ ΛΟΙΙΑΛ1ΙΣ
Αριθ. Διατάγ. 17 ι,
ΔΙΑΤΑΓΜ Α
Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
"έχοντες ϋπ δψίΐ το άπδ χοονολογ'χγ 3υ ΣετττίμβρΌ^
1908 Ψήφ'σμχ τος Βιυλής των Κρητδχν, τώ άρθρον 2
έο"άφ 2 το'ϋ ύπ' αριθ 797 Νομου, προτάσει τοϋ επι της
ΔΐΛα,ιοσύνος κχι των ΈξωτίρΐΛών Έπιτρόπου,
Αί συντοιο.ωτερχι άτοττζσίΐς τώ/ θιχ^όρμν κω·Αών κριί
κωμοπολεων έκxστο^ Νοιχοϋ άπο της έ^ρχς τοΰ ΚχΛθνργιρ-
δικε'Όυ, Πρωτοδικειου καί Είρηνοδικειο^, είς ό^πίΛγοντ,ζι,
όριζονται κατά τοΰς σ^νομχε'νους τω παρόντι Δ'.ατ^ΊΑβντι
Αν
όριζ
πίν-ακας. > ^ _ ?3»κΤιί
Ό έ—Ι τής Αίκχιοσύνης /.οΛ των 'βςωτερικ.ώ/· Έπίτροττος
θ-λδΐ δημοσιεύσίΐ καί 6Ατ&λέσ&ι τό πχρον Διάτχγμχ.
Έν Χχΐ'Ό'.ς τνί 11 Νοεμβριού 1908.
Ό Πρό&δοος Τα Μελη
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ , ΕΛ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
1 κμμ λοπαλησ;.
χ. πωλογηωργηϊ
1
των
ύίί' ίύθν
4
των
χ*ι π*- 11
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΠΙ,ΝΑΞ
των αυντομωτέ,οων άποστάσβων εις ώρας των κάτωθι κωμών καΐ χωρίων άπό
τοϋ εις ο ύπάγονται Ειρηνοδικείου, ΙΙρωτοδικδίου καΐ Κακουργιοδικείου
Είρηνοδικεϊον Χανίων
Άπό τον Άπό τ^ΰ 'Αιτό τβ»
Εϊρηνοδ. Πρΐοτοδι*. Κακουργιοϊ.
Ώραι Λ*. Ώραι Λίπ. ΤΩ»αι Λεπ.
Χανιά............
Αγ. Μαρίνα......... 2 15
Άγρουλιδές
Άρώνι............. 2
Αγ. Τριάς......... 2
Αγ. Γεώργιος...... 2
Άχλάδ5ς........... 2
Ά*«ι ρουβάρι........ 2
Άλ'»ν«κι........... 3
Βαρύττ-.'ρος......... 1
Γαλατάν........... 1
Γαριπας............ 1
Γκαλαγκάδος........ 2
Γέρω Λάκκος....... . 3
Δαράτσος........... 1
Δρακ,ώνα........... 3
Ζωοδόχος ΙΙτογή..... —
Θυμιά............ 3
Καττιφαριανά........ —
Κορακ'ές........... 1
Καθιανά........... 2
Καλόρρουμ*......... 2
Κουμαρές........... 2
Καμνπάνι.......... . 1
Κουνουπιοιανά....... 1
Κάμποι............ 3
Κατεχώρι.......... 2
Κοντόπουλα......... 2
Λοΰλος,
Μακρυς Τοϊχος
Μουρνίές
Μουςουρ*.. .
Μαλάξα...........
Νίροκούρου.........
Πυργος (Περιβόλία) . .
Περιβόλΐα ΠορΙ.......
Ποντικ2ανά..........
Πιθάρι,............
Πλακοΰρεί..........
Προφήηος Ηλίας.....
2
3
3
2

2
ρ3
Σκουραχλαδ*........ 3
Χορδάκι............ 2
Χωραφάκΐα.......... 1
Μονή Καλογράδων. ... 1
Μονί) Γουβερνέτου..... 3
Τσιγλοπήγαόο....... 3
Μαόαρός........... 3
Τσακίστρα.......... 3
Γέρω-ΙΙρίνος........ 3
Κατσουλ'ανά........ 3
Μαθίουδιανά,........ 3
Βαροϋσι,Πελίχαπίνα. . . —
"Αγ. Βασίλίΐος —-
γ
Πλα,τυβόλα
Ριζόσκλοπο
Σταλός
Σούδα
Στίρνις
30
20
30
20
35
40
30
30
20
15
50
30
10
30
15
30
30
30
50
40
30
10
20
10
15
40
15
30
45
40
30
40
40
40
30
30
15
10
Λ1·.
ΙΤ'Ι.'Ϊ'Τ'ΡΛ'
Χ
Μπάρπος.......
Αγ. Ελευθέριος, Κουκου-
ναριά., Κόκκινο (Λετόχι... 1
Ττικα.λ*ρ]ά......... 1 15
Αγ. Φωτίΐνη........ 1
Μοντ)Άγ.Τριάδ(Σιναίτικ·ιο) 1 ,-
Μονή Αγ. Μονγ)ς(Άγ.δρος) 1 Μ
'Απο τοΰ Άπί> τοΐ Άπό τού
Είρηνοϊιχ. Πρωτοϊιχ. Κα*ουργ,.οδ.
*Ωρα'. Λίπ. Ώραι Λεπ. *Ωοαι Λβπ.
— 30
4
1
^ 11
Είρηνοδϊκεϊον 'Αλιικιανοΰ
*Ωραι Λιιγ. "Ωραι Λ*π. Ώραι Λ«π.
"Αγοΐά..........
Άλικιανοΰ.......... —
Άποθηκες.......... 1
Βατόλακκος......... —
Βλαχερωνίτισσχ...... 3
Βρθσες............. 1
Γεράνί............. 2
Γερανιώτη.......... 2
Δίλτΐ Μχνωλΐανά..... 2
Δρα,κιανά........... 1
Ζουνάκι............ 3
Ζοΰρβα......»ΰθ. τν· -' 3
Ό6ρΐσ(Γ3........... Λ
Καμισΐανά.......... 3
Καράνου........... 2
Καρές............. 2
ΐΥ& Ρ Ο (Χ (Χ} Οίνθί «■■·■··■« &
Καφοϋρος........η ')■. '>*■ '■ 4
Κοντο[χαρί.......... 2
Κουφός............. —
Κυρτομάδος......... —
Λάχκοι............ 2
Λαχιανά........... 4
Λίμ.νττ)............. 3
Λουτράκ,ι.......... 1
Μάλε^........... . 2
Μαρινιανά.......... 3
Μανωλιόπουλο.......
Μίσ/->ά............
Μπαμπ'όλο..........
Μόδι.............
Μιτόνι Ζούναλι......
Μθυριζΐανά.........
Νία Ρούματα........ 2
Νιριανά........... 3
Νιό-χωρΐό.......... 4
Ντιρές ............ 2
Ξα(αουδοχώρι....... . 2
Ξενικοχώρι.......... 3
Όρθοϋνι............ 2
ρ
Γ1απ«.δια,να
Πασαλιανα
ΙΙετρές............ ά
Πρασές............ 3
Πυργος Ψυλόνερος .... 2
Σκηνίς............
Σκορδαλοϋ......... 2
δ 2
45
30
30
30
15
45
15
30
30
30
30
15
30
45
30
15
45
30
45
30
— 3 30
45
30
30
30
45
15
15
45
45
45
10
15
45
30
30
45
15
45
45
30
30
45
3 30
30
45
15
45
45
30
45
45
10
30
30
45
45
45
15
30
15
30
15
15
45
30
30
45
30
1
2
3
2
3
2
2
2
3
2
1
3
4
4
3
4
4
4
5
3
2
1
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
3
Γ>4"
4
3
3
3
4
4
3
2
4
5
3
2
4
4
5
30
30
30
15
30
45
30
15
45
30
45
30
45
30
45
15
45
45
30
45
45
ιο'
30
30
45
45
45
15
30
15
30
15
15
45
30
30
45
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
Συρίλι
4
3 15
1 15
1 30
45
3 15
3
1 30
2 15
1 30
Βρύ*ες............ 1 30
Άγουστου......... 2 30
Κορδελη, Διγαθαλΐανά,
Μ$τόχι, Δασκαλιανά καί
Γαροφυλιχνά.......... 2 30
Βιδχλιχνά.......... 3 15
-· Άπό τοΰ Άπό τοϋ Άπϊ> τοϋ |
" ΚΙρηνοίιχ. Πρωτβδιχ. Κβχουίγιοδ. '
"Ωραι Λιπ. Ώίαι Λιπ. 'Ωραι Λιπ. ·
4 6 'β
φ
ΣΛονΐζος
Φουρνές
Χ"
Χωστη.....
Ψαθογΐάννο
Ψεΐρες
6
3
2
3
2
3
5
3
3
2
2
30
15
30
30
30
30
10
30
ρ

3
30
4 30
2 15
3 30 !
2 30 ■
3 30 :
5
3 30
3
2 10
2 30
4 30
4
3
Μπακ,αλαουδΐχνά . . . .. ι 3 15 3
Πυργος...........'. . 3 15
"'-Τζουμττανά.......... 3 15
Μ-βρθΐχνά.,........ 3 15 3
,/,,-■ Βιρηνοδικεΐ ν Κανδάνον
30
45
45
3 45
3 45
3 45
3 :45
3 45
3 45
3 45
"Ωραι Λιπ. "Ωραι Λιπ. Ώραι Λβπ.
1 30 11
Άβδουλιανα.......
Άγία Ειρήνη........ 3 30 7
"Αγιος Θίόδωρος..... 4 30 13
'Αγιος Μάμας....... 3 40 12
Άγριλες........... 1 40 9
'Αζωϋρις ... ^......'. 2—10
ΆηοΌνοί...........' 2 10 10
,,. Άλυγοί............ 1 50 10
Άμουσ*λιαν«.^.. ...^ 1 20 10
Άνησχράκι......... 20 8
Άνύδροι........... 3
2 45
40
11
7
8
,, Άργχστηρι......... 1
"'Ασφεντυλίς......... 2 10 10
. Άχλαδιάκαις........ 1 30 10
Βχθύρρουια.»......... 4 30 11
ΚχρθΙΧνα,.......... Ο 410 £
Βληθιϊς ........... 2 5 10
Βοθιανά........... 3 30 12
Βουτας........... 3 30 12
Γρηγοριανά Παλαιοχ.. 1 30 10
Γρηγοριχνά Κανδ..... 50 10
Δελιανά_____4····· - 2 30 12
Δρϋς.....". .*...... 1 30 10
Ζυμβροϋς........... 1 40 10
Κάδρος............ 2 11
Καχοδίκι........... 1 30 10
Καλαμιου.......... 3 40 12
Κάλαμος.......... 2 15 10
Κχαάρια........... 2 20 10
ν - 9 8
1οιμ.7τχνου .....·.·-. ·£ ο
Κάνδχνος..........
Κανισκάδος.........
Κχρπχτσουλιανχ ' . . . .
Κχτσιβιλιανά........
Κχτσοματχδος........ ^
40
45
30
0 00 9
1 30 10
2 30 11
3 30 12
*'4 9
2 30 11
Κοντοκυν-Τϊγι......... 3 20 11
Κοντο^οι»ίνα.......
3 20 8 30
__ 11 _
30 13 30
40 . 12 40
__ 0 __
30 10 30
20 10 20
30 10 30
— 10 —
8 40
11
7 45
8 30
20 10 20
10
40 11 40
10 12 10
35 10 35
12
12
10
10 10 10
12
30 10 30
10 10 10
11
30 10 30
10 12 10
45 10 45
10
30 8 30
9
30 10 30
11
12
, 9
11
50 11 50
8 30
'.....„ - Άπό τοΰ Άπό τοΰ Άπο τοΰ
"ί"*1™"™ * Είοτινοδιχ. Πρωτοδιχ. Καχουργιοδ.
ΤΩραι Λεπ.'Ω:αι Λ«π Ώραι Λιπ.
Κοπιτοί............ 1 20 10 30 10 30
Κουλουρίδα......... 1 50 11 11
ΚουστογίρΛκον....... 4 10 9 40 9 40
Κουφχ)ωτός......... 0 10 9 10 9 10
Λαμπυριανά.....„„..; 0 10 9 20 9 20
Λίΐβάο*........... 1 25 9 9
Λειβαδας........... 4 9 30 9 30
Μάζ*............. 1 40 10 10
Μαμουθιανά......... 1 45 10 20 10 20
Μανωλκχγά......,.. ,. 0 30 10 10
Μαράλια,,ϊ...,!;...»;. ο 2 8 40 8 40
Μειχιά..........'. .. 2 11 11
Μενιανΐ ........... 1 15 10 30 10 30
ΜερτΙς............ 1 -15 10 30 10 30
Μδσόρρθυμα... .· .» 2 10 30 10 30
Μοτζιχνά,..ί>Γ«ϊ. :«ΓΛΛ-1- 30 10 10 10 10
Ντιλιχνΐ........... 2 30 11 10 11 10
Ξενιανα......... . :. 2 30 11 20 11 20
Πχλαιόχωρα........ 3 30 12^»^ ^1«"ΓΗ
ΠαλΥΐκαριανά.. . · ,«ϋι» 2 11 11
Πχρδαλιανά......'. ; . 1 40 11 10 11 10
ιΐελιχ&νος.......... 3 30 12 12
Ι1λ«τ*νέί.......... 1 50 10 10
Πλιμενιανά......... 30 10 10
Πρινίς............. 2 30 7 45 7 45
Προδρόμι___» ..... 2 15 10 10
Ροδοβάνι____-1../Λ. 1 50 9 30 9 30
Σαρακίν*.......... 2 30 11 11
Σιλιά..........'.;. 1 50 8 30 8 30
·ί. 1 30 8 40 8 40
.....ίίί. 4 30 13 30 13 30
Σούγι*............ ' 4 10 30 13 30
Σπίνα.....,^.*ί4'?ν·Γ 1 40 7 30 7 30
Σταύρος ^.. Λ. . ,'^ . Ι 8 " 11 30 11 30
Στράτοι" ..;..Λ'· 2 10 10
-τροβλες"!..;;.. '... 2 30 10 30 10 30
Τεμίνι*.....1...Μ. 1 20 10 10
Τζχγκχριάκος____... 1 15 9 9
Τζ«ν*λι*νά......... 1 50 10 30 10 30
Τραχηνιάχος . Γ|. ...,Γ». 10 9 20 9 20
Τσαλιανχ.... Ι...... 3 20 12 10 12 10
Ττιβκιανά ΠΛλα,ιοχ.... 3 45 12 15 12 15
Τσι«κιανά Καμ^..ν?. 2 15 8 8
Φαλιριανά.......... 3 15 11 50 11 50
Φαράγκι........... 3 30 11 50 11 50
Φλώρ.α.........'.. 1 30 9 9
Χα*1.............. 3 45 12 15 12 15
Χίνδρου............ 1 50 10 30 10 30
Χουμο«σι«νά......... 3 50 12 20 12 20
Χχτζηδιανί......'.?. 10 8 50 8 50
Σ'.διργιχνά.......... 5 9 5 9 5
Μχινουδιανά,........ 10 9 9
Δζαγκ,οιρω'λια.νχ...... 8 9 9
Τρυγώνων.......... 3 9 30 9 30
Μπ*μ**κάοων....... 25 8 30 8 30
Τρωδιανά,.......... 2 9 9
Δζεβοεμιχνα........ 20 9 20 9 20
Άρνοντικο........ 3 50 12 20 12 20
•Αρα'ι ......... 1 25 10 25 10 25
Μχρουδιχνά......... 1 35 10 30 10 30
Λυννιανά...... 1 35 10 35 10 35
Πδά Κ«νδάν.. . 1 35 10 35 10 35
ΕΦΗΜΕΡΙϊ ΤΗ £ ΚΤΒΰΡΝΗΣΕΟΧ
Ω,αιΛεπ |
10 50
10 30 ,
ιο 40;
9 16 |
10 Ι
10 40
9 30
7 40
8 35
10 20
10 50
11 50
Γΐν 45
'Λ' 30
Άπο τού Απο τοί Λπο τοί
1 „ Λ^_ Είρηνοδιχ. Πρωτοδικ
...'*;" ;*.. ι 5ο ιο 50
Σφ'άχός ......... 1 30 10 30
Τχρι'χνχ......... 1 40 10 40
Μυλωναίς......... 1 45 9 15
1 Τζάνιανά1........... 3 10
1 ΙΙίΛαο.ανά Κ*μ. . . . 1 30 10 40
. . .'...... 3 30 9 30
»ν.......... 2 45 7 40
Λου-κΐανχ........... 1 30 8 35
Α^ένδυλές..^:...... 2 ΓΟ 10 20
2τάνΐά/.ος.......... 2 20 10 50
Λειβά,δι
V
.......... 3 20 11 50
Φραμ']Λένο......... 3 15
II
' 5
Μου(£ϊ*ίάχθ£.......... 4 21 1ί Ι'
Ειρηνοννκεΐον Καότελλ'Όυ
1» {,' Π ?"
Ι1 ι Ι ' , 'Ωοαι Λεπ. ΎΩαα> Λεπ
Καστέλλι Κινσάυου ....
Πυργος ......... 10
Τράχηλας____>..... 30
Καλοπιάνη. . ., |. ,^ . 1
Άζςγυρας ../.....'.. 1 10
Ν'ό-^ωριό Μδσογει'ων.;. . 1
Φουρνάδω........^ . 45
"Αγ. Γεώργιος....... 1
Καμάρτους......... 1 10
Λαρδας............ 1 20
Καρίφυλλια,νά...... 1 20
Π'ττιριανά,,,......... 1 20
"Αγιοι Πάντις........ 1 40
Πόρρω Μεσογεια...... 2
Καββΰσι........... 2 30
Βούσες............. 2 30
Τεριζίανχ......... 2 10
ΜπενιουδΊανά........ 2 10
ΛθΛΤϊασιανά......... 1 50
Καπετα,νιχνά......... 1 40
]£θυτουριανά......... 1 20
' -χτη . . .'.......... 2 40
("Αγ· Κωνσταντίνος. ... ? 10
Καστα.ν'αν«. . . ", .'..... 1 40
Μπαλαμτπανά........ ( 1 30
Κουνουπίτσα....... . * 20
Απάνω Π'αλγιόκχστρε.. 1 20
Γλιογοριανχ . . ,...... 1
Λουσαχές!.......... 1
Μ6ράο*(ς.....ψ...... 1
Κχναοας........ 1 30
Καμάρα............ 10
Πατιριανά.......... 1 50
Κατω Πχλγιο'καίττρο___ 30 7^"
Μερίδ·«νά'. ......'.. 40 7
Καλ^ίργιανά........ 30 6 '
Β,χρδϊανχ........... 40 6
Κ--,-*- - ... 3) 6
Κ*λουδι*νε;......... ' 0 0
Μπατόυργιάνα,...... 45 6
Κουρδ^ανχ '.......... 1 ' 6
Χαρναλιχνχ......, . 1 6
7
7
7
10
7
10
7
30
7
30
8
8
8
10
8
10
8
8
7
45
7
45
8
8
8
10
8
10
8
20
8
20
8
20
8
20
8
20
8
30
8
40
8
40
9
9
9
30
9
30
9
30
9
30
9
10
9
10
9
10
9
10
8
00
8
50
8
40
8
40
8
20
8*
20
9
40νν
9"
40
9
ιθ
9*
10
8
40
8'
40
8
30,
8,
30
7
20
ι
20
7
3$
7
30
1 30
8
7 40
8 30 '
6 50
8 50 8' 50
8 '·' ■ »■
30
3ΙΤ"
20 ο"
6
30 6
30
20
20
30
Χορε,Ο χν7.......... 1
1
Ά«ό τού Άπο τοΰ Από τού
Πρωτοδιχ. Κ«χουργιοδ.
ΓΩρ: ι Λεπ.
Ι 45
20
1
Χ*λε'πα
Καλο-θίνε
Συρικάρι
Τσουρουνιχνά
Τοπόλ;α
Καψχλιανά
Κατυο ατάδω
Βουργάρω... .
Γαλανιανα,
Μττοδδιανά
Δερι/ιτζιανά
Χα.ιρεθια.νόι.
Δραπα,νιχς .
Νοπηγει*
Κόκκινο υ-.
1
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Καμάρα (ι/εταξϋ Ποτα-
μίσας κα.ί Βουργάρω) ..
Σφντνάρι............
"1 Γ~
Κάμπος.....,. . Γ
Κίραι/οτν;........
Άδ
ΙΙατΓχοιχνχ..
Πλοκχαιανά.
Άειρινός
Κεφχλι
ΠΐρζόΤ,ιχ
Λοΰγι'
"ΕΚ*
Β)άτος......
Κουρ/) Κειρα .
Στόμιο.....
30
30
30
40
10
30
30
0
20
10
20
10
15
45
45
30
10
6 45.
7
7
ρ
Θεοδ'ω
■Λωρΐανα ,
Σταυρχνά .
ΤΊ /'*·»
Άγια Άννα .'.
Μο'Λβ,δίαν». . . .
Μπουμουλιανά..
1
3
4
4
5 30
6
6 30
6 30
6 50
6
5
6
6
5
5
4
4
3 30
5 30
8
9 20
6
40
45
30
30
30
40.
7 ΒΙΪ
7 30
8 3.0
9 30
8
8 20
8 30
8 30
7
7
7
6
6
6 '
6 20
6 45
6 30
6 3*0η
7 20
11
12
12
13
13 30
14 "
13 30
14
14 ">"*·
13 50"
13
13 30
13 ""
12 40
12
11 40
11 20
11
12 30
15
16
13 30
7
6 35
« 30
Λ" 30
7 30
8 30
9 30
8
8 20
8. 30
& '30
9,
■ΧΪ 80
δ 40
& 40
$. 30
6 20
6 45
6. 30
6, 30
7
11
12
12
13
'-?
1$
13
14
20
30
30
11'3 30
13
1$' 30
13
12 40
12
11 40
11 20
11
12 30
15
16
13 30
7
6 ,35
1 10 6
Κολνν-π ί >υ
Άγιθ( Αντώνιος.
Άώλ
50
6 50
->
Άρυ.ίνοχωο.0
ΌεαιΛεπ. Ώ
2 0"0 δ' 30
2 30 5 "
3 30 7' 1§
Α«π.
' 30
>τ15
..« Ά*0 τ^ν 'Αιφ τ&2 Άκό τον
Κ!οηνο5·.χ ΠρωτοΒιχ. Καχουργιοδ.
ΤΟ?94 Λεπ. τΩραι Λ«π. Ώραι Λ«π.
......... 4 55 7 15 7 15
"Άστΐφοι Ν&ρά........ 1 5 5
'Αβτράτηγος........ Ο 4δ 5 15 5 15
"Αβτρ'κος.......... 2 5 50 5 50
'Αφράτα ... Λ... λ. . 1 5 3& & 30
ΒΙδ Λ .. Λ".. 5 10 7 2-0- 7 20
........ 2 50· 5 30 5 30
' Βασιλόπόυλο........ 1 30 5 5
Βίνι.............. 1 4 56 4 50
Βο·3&ς........... 1 20 4 30 4 30
« Βουκολιές......... 2 30 4 30 4 30
• Γα§αλομοϋρι....... 2 4 20 4 20
ΓερΛκΐανά........ 1 4 50 4 50
Γλδσσα............ 2 5 10 5 10
Γρά Κερά-'.......... 3 & 50 6 50
Γρυρτιλΐανά :. .."]/.. Ο 10- 4 30 4 30
Δ χρά τσΐανα. Γ....... 4 40 7 7
Δαοραοο^ώρι........ 1 4 4
ΔίμτΛα.!....... 1 3 45 3 45
Δ6ρμιτζ?ανά......... 2 20 6 26 6 25
ί Δρακώνα........... 1 4 45 4 45
Ο Επάνω Βοθβες.....· 1 30 4 40 4 40
Έ,πισκοπΫ)......... 1 30· 4 55 4 55
Ζυμ&ραγοΰ.......... 3 6 30 6 30
Καχότκτρος. .'...... 4 7 50 7 50
Κχλάμι............ 3 15 7 7
Καμάρα........... 3 6· 40· 6 40
Καμάρα Κουμούλνι.. . . 115 5 5
Καμιβΐανά......... θ· 45 4>Ο~*. 4
Κάν5βα.......,4. 1 3 30 3 30
Κ" Λ;.*..*.. 2 40 5 30 5 30
1 15 5 5
^^5 15 7 30 7 30
Κά,τω Καραϊς..... . 2 30 5 20 5 20
Κερά,.'.____'....... 2 45 6 45 β 45
Κ5δάλα,.......... 3 25 5 30 5 30
Κ'5 25 7 40 7 40
^ργ....... Ο 25 4 15 4 15
Κλ>υ*μβ2ρ)(*......... 2 5 15 5 15
Κο^υμ-^.......... 4 30 4 30
Κοτβΐανά..... .Γ..; 2 30 6 30 6 30
.%,.{ 2 10 4 15 4 15
^ρ*?,.. 2 10 5 5
?' ΚρΗά Βρϋ,ση....... 2 20 5 45 5 45
1 ■ Κω^ταοΐανά....... 2 20 Ο 20 6 20
5 8 30 8 30
χ^...... 1 40 4 10 4 10
Λυρ,ίδΐανά.......... 1 50 6 6
Μάκρωναά........ 4 30 8 8
Μχλάβυρος......:... 3 45 7 20 7 20
Μα^αθοκίφάλα,...... Ο 30 4 30 4 30
Μελισσουργΐό. . . .... 1 20 5 5
4 55 8 8
Ο 20 4 20 4 20
1 30 5 5
1 4ο 4 10 * 10
... 4 3ϋ 8 8·
..;,;,. 1 «Ο 4 45 4 45
^^Ντχμιλι^........ 1 35 5 5
Τϊτελΐαν*-...... 2 50 6 30- 6 30
Πα^κΐανΐ........ 1 40 4 10 4, 10
Πχνίβυμος.......... 2 50 6 20 6 20
...... 3
Πλατανέ . . ,...... 3 55
......... 1 40
........ Ο 45
Πογτιχΐανά......... 1 30
Πυργος.......... 3 15
Πράδρομος........ 2 55
βδ.......... 1 45
........ Ο 30
.η.(,. . 115
.............; 2 30
Σασαλος........... 5 30
.......... 1 30
........ 1 40
____,,,, . Ο 2ΐ·
Ο 30
φγ ....... 3 30
Σφε,νδυλΐαν*........ 1 40
Τρία Άλώνΐα...... 3 20
Φα>ε>2ανά......... 2 15
Φωταχάδος-........ 3 25
Χχρ,βάτ*........... 1 30
Χον»δαλ2αν*......... 3 45
Κάτω Κίφάλα..... 3 25
Επάνω Κε(ρα>α...... 3 30
Ρούματ*........... 5
Χασ·*νά........... 2 45
Ξυν,αλΐανμι......... 2 40
Νέ^ρος........... 2 20
Πολίαάργι.......... 1 10
Κυ-ά Γων;ά......... Ο 5
ΕίρηνοσΛκεΐον
ιΰ Άπβ το5 Άπο τοΰ
'Χ. Πρωτοϊιχ. Καχουμγιοϊ.
Λιττ "Ωραι Λειτ 'Όρΐ ι Λετ.
6
6
45
6
45
6
6
5
30
5
35
3
40
3
40
ι
4
6
50
6
50
6
0
35
Λ
15
5
, 15
ί
5
45
4
5
45
6
30
6
30
9
9.
5
5.
5
5
4
4 '
4
30
4
30
7
7
4
10
4
10
7
7
6
2(3
6
20
5
ΗΟ
5
30
4
4
8
8
5
30
5
30
5
35
5
35
7
15
7-
15
6
10
6
10
6
6
4
25
4
25
3
55
3
55
4
35
4
35
ρ
Άρ,μίνοι . . . ..,..... 1
ΝιόΧωρίο......... 1
Στύλος .. . . ·....... 2
Μΐγάλα Χωράίρια..... 3
Π^αστρο·* ..... 3
.......... 2
,........, . 1
Δουλιανά.........'..
"Αγιος Πχθλος.......
ΓαβκΛοχόψι........
Κο-ράνα ......... 1
"Κψος Βι»τίλι$ος..... 1
Πλ^κα........... 1
Κόχ,κινο Χρρ.ό,...... 2
Κααπιά........... 2
Δράιτανος.......... 2
1
...... 1
"Αν,ω Κιφαλα^...... 1
Λικ^τιναράτ........ 1
Ιελλίά........... 1
Σοδρ-............ 1
Λιτ^δ
Κάηχ
3
Ώραι Λεπ. "Ώοαι-Λϊκ. *Ώο»ι Λεπ.
5
4 30
30
30
30
30
30·
30·
30
30
30
3ΰ·
30
30
1 30.
30
30
30
1
1
1
2
2"
2
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4
3
3
3
2
3
4
4
4
4
5,
5
4 30
5
51-
5 οθ
5 3&
5 3(λ
6
6
6
5 30
5 30
4 30
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
κΎΒΕΡΝΗΣΚΩΣ
τού Άπό τού
( »ΐίοϊ«·?Π Είοηνβίιχ. Πβωτοδιχ. Κΐχβυργιοο
*·/.*-& *»Α'-»α3βιΛ«π.τΩ.,αιΛ8ΐΓ.'ΩβαιΛεΐΓ·.
Ί
Ν6ρονώΡΊ..
ΙΙαιδΟχώρι
Μαχα.ροί
Πρόβαρμα
ΧδΐλιομουοΌΟ
Κυριακοσίλια
Ραμνη
Καρές
Μιλιοόνι
Πίμόνια
Φρες
Β*5έ;.............
Βχτουδιάρι
Έμ,πρόσν,ρος
Μπουζίδων Μετόχι.
Νηπος.............
Γιτίμ Μετόχι
Καρΰδι............
Φιλί—ος...........
Άλίκαμττος
Μάζ«.............
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
ΦονΙς.............
Μ*θες.............
Μουρί .............
Κουρνά............
Κάβτελο.ς..........
Πάτνιαα...........
Άβϋ Γωνά.........
Φυλακη............
Δράμια............
Γιωργιούπολις.......
Άργυρομοΰρι........
Έξώπολις..........
Καλαμι'τσι'Αμυγδάλι...
Καλαμιτσι Άλίξάνορ...
Παλαμίοι...........
Κατούνα...........
Ξεροστίρνι..........
Άσπροσυκιά.........
Μαρουλόγκρεμνος.....
Δϊ)ιαητρο'./λιανχ......
Μπαλαρίνα..........
ΕυλαοΊανά..........
Κοθκος, Βαγιωνΐ», "Αγ.
Γίώργιος, Τζεργΐανά, Συμ
βουλιανά Σηοιανά......
Μίτόχι Γιανίτσαρι ...
'Αμττίλια...........
Κα,τιτουφριανά, Μανου
3
3
3
3
4
30
30
30
30
30
30
30
2
2
3
3
4
4
6
4
3
2
2
2
1 30
1
3
30
30
30
30
30
Νικηθια,νά
2 30
30
3
1 30
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
3
3 30
4
4
6
4
3
2
2
2
1
1
30
30
30
2
30
3
3 30
3
3
4
30
4
4
4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
5
6
7
7
6
5
5
5
30
30
30
30
30
30
7 Ι-
7 30
7
7
7
7 30
8
8 30
9
9
11
9
8
7 30
7
7
6 30
6 " ]
8
4 30
7 (
5 30
8
8 30
8 !
8 30
9
2 30 5 30
30 5 30
3 5
1 30
1
4
5
Ειρηνοδικεϊον Χώρας Σφακίων 1 {. , ,
ίΐ?, >Λνί-ί ,-χιΚ &$* ■**-' Άπβ τοΰ Άπ» τοδ Άπό τού"
' ' " ' *Γ ' Ε'ρηνοδιχ. Πρωτοδ Κβχουργιοδ.
"Ωριι Λεπ.'Ω^αι Λ«7Γ "ΏοβιΛεπ.
Χωρ* Σφακίων....... 6 8 12 30
Μουρί............. 2 6 Π
Ι ΚαλοίΛάχχοι....... 2 30 5 10
Λ*κ*οι............ 2 45 5 ., ,Λ§
Άσκύφου........... 3 30 4 .**#$Λβχ^
Κ«>λιχράτης........ 4 5 30 9 ι3Ο
Ποιτσιανός.......... 2 7 11
Καψοοάσοί......... 2 10 7 11
Σκ*>ωτή........... 2 45 7 39 .Α4Χ^|30
Άργουλες.......... 3 8 . ~ ·" >** ν Τ
ί Άγιος Ιωάννης...... 3 11 16
30 Σ-χμαργιά.......... 6 30 14 50 8
Ι Άν. Ρουαέλϊΐ....... 5 12 30 10
30 Άνώΐϊολις.......... 1 30 8 13
] ·ΑΡάο*ιν*.......... 2 15 10 30 15
] Λουτρόν........... 2 10 15
ί Λίΐβανιβ,νά......... 2 15 10 15 15,:
Ίμβρος............ 2 45 5 10 -
Βρασκας .......... 1 15 5 45 9 45
, 'Λσφε'νδου ...... .^ . | 3 4 30 8 30
Βουβ&ς.....____".·.. 1 30 6 10
Νομικιανά.......... 1 30 6 10
Κολοχάσια.......... 2 5 30 9 30
Κομ·/ιτάδες......... 1 5 45 ν,«4.45
Γαΰδος............ Θχλάυτιιχ μίλια 18.^»·«..{>{
Ει'οηνοδικεΐον Ι π ηλ» ν - , ./,
""Ωραι Λϊπ. "Ωραι Λίπτ. *Όο«ι Αί*.
Σΐϊτίλι............. 0 '5 5
Κισσος............. 1 6 · 6
Δουμαργιδ.......... 1 20 6 20 6 20
Πλατα;ες........... 1 40 6 40 6 40
Κρυαβρύσνί.......... 2 30 7 30 7 30
Όργβ............. 3 8 20 8 20
Μέΐα,μπις........... 3 40 8 40 6 40
"Αγιος Γαληνης...... 5 10 10
Κού>«............. 1 30 6 30 6 30
Βρΰο*..ς............ 1 30 6 30 6 30
Σαχτούργικ......... 3 8 8
Άρδ*κτος.......... 1 15 6 15 6 15
Βάτος............. 1 10 6 10 6 10
'Αχτουντα.......... 1 05 6 05 6 05
Άγαλλιανοϋ......... 2 7 7
Κ·ρ«μ·............ 2 Ί -,; 7
Δρυμίσκο........... 1 30 6 "3Τ>" 6 30
Μουρνέ............ 0 20 5 5
Δαριβιανά........... 0 10 4 30 4 30
Λαμπινή............ 0 20 4 4
Μυξόρρουμ*......... 0 30 4 15 4 15
Άγία Ιΐιλχγια....... 30 4 15 4 15
Κοξαρ!............ 1 30 3 30 3 30
"Αγ. Β*τίλ«ιος....... 1 40 3 3
Παλιόλουτρα........ 1 50 3 3
Άγ*ουσελ·ανα........ 2 3 10 3 10
Αγ. Ιωάννης....... 2 30 5 5
Ταικαλχργιδ......... 2 00 3 30 3 30
'Ατσιπάδα........ 2 " 3 30 3 30
Καλή Συκιά......^,. 3 5 30 5 ' 30
Σίλλιά..........'... 3 30 6 6
{ Φοινικιάς........... 4 7 ' 7
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤγΒΕΡΝ__Ε_2
Άπί> τοί Άπί> τού 'Α*ο τοϋ
, ΕΙρηνοδιχ. Πρωτοδ'χ. Κβχουργιοδ.
.'**"."*.?/.. 6 ' ?8 30 'β 30
Άσώκ.ατος.......... 2
Μαργιοϋ............ 3
Μύρθιο............. 3 15
8 30
5
6
5
Λευκόγεια........... 2 30
Δχμνονη........'... 2 45
Πλακιας............ 3
Ίερά. Μ. Πρεβελνι..... 2 30
Κχρίνες ........... 1
Διπλοχώρι.......... Ο 30
ΛάκΛθς,........... Ο 30
Φρ«ττι............. 1
• Γιαννΐοΰ........... 2 30
Άλητός............ 1 45
Λύγκραις.......... 2
Κατσογρίδος......... 2
' Είρηνοδικεΐον
Πάνορμος
40
5 45
6
6
5 30
3
5
5
4
5
6
5
40
5 45
30
6
7
10
10
30
30
45
6
5
3
5 10
5 10
4 30
5 30
6 45
7
7
Άγγελιανά Μετόχια.
,, Σκορδύλω.........
Καλ>έργω.........
αι Λεπ. Ώραι Λεπ. ΏραιΛιπ'
40 3 40
10 4 10
30 4 30
Πρίνος . 4Μ,· · -
Καίρνατζε
Βιράν-Έπισκ,οπη
Έρφοι
Σκουλούφια
45
10
10
30
15
20
30
, ΆναχούροΌυ Μετόχια.
Πρινές............
ι Κυνηγιανά........
Τριποδων Άνω.....
» Κάτω ....
Λαγκά..........
Σταυρωμε'νου......
4 Βεργιανά.........
Πλευριανά.......
Τζχνακ·ανά........
Μαργαρίτβς........
, Πγιγουνιανά.......
1
1
1
2
2
2
2
1 45
2 10
1 45
1 50
1 20
1 15
1 15
1 35
1 30
1
40
1
1
1
1
1
1
1
30
15
30
20
10
Καλάμας...........
Μελισουργάκ,ι........
Πασαλίτες ,.........
Ξουζιανχ.......·.**.' *?Λ· *.
Περαμα......ι*·,λ*/5 «'ο'ροΐΕϊργινοδ. 5
ΙΙροχύμος...........
Χουμέρι............
Κρασοϋνας..........
Ρουμελη .,..........
Γαρίπας............
ρ
Άβδελα...........
"Αγ. Μάιχας.........
Άργουλιό____·......
Καστρί-Μοϋντρος .,!»;...4
Αΰδχνίτες...........
1
1
1
2
1
1
ρ
15
»5

45
30
3
2 45
2 30
1 45
10
4 5
30
40
30
50
30
20
25
25
10
5
10
30
35
30
15
45
35
25
15
30
15
30
15
10
15
20
45
30
45
ο
5
4
3
3
4
4
4
5
ό
6
5
10
45
30
40
30
50
30
20
5 25
5
5
5
5
5
5
5
5
25
10
5
15
10
30
5 35
6 30
6 15
6 45
6 35
5 25
5 15
5 30
6 15
6 30
15
10
15
20
4
7
7
7
8
7
7
7
6 45
45
30
'Ακο τοϋ Άιτό τοΰ Άπό τον
Είαηνοδιχ. ΠρωτοΒιχ. Καχουρ,-ιοδ.
"Ώραι Λ«ιτ. Ώραι Λϊίι Ώραι Λ.ε*.
Άλιά/.αις
Κεφάλι
Έπισκ,οπη
φ
Άγυΐχ
χ
Έξάντη............
Άχλαοθίίαμπος.....
Κάΐλπου
Άχλάίίις
Βραχί[Λθυ..........
"Ανω χωρίου Κάμ,που
Μετόχικ.........
Κάτω χωρίου Καμπου
Μετόχ'α......., . . .
Χα,νοθΐανά..........
5
10
30
40
45
3 15
3 45
1 45
1
1 30
1 25
50
1
15
Βχλη.............. 3
Καστέλλι.......ί 1",·. 1
Νησΐ.............. ο
Κράνα............. 4
Μετόχια ν . . ^. . ..''.;. . 5
Ζοΰ Λάλχ,ος......*■'.'. . 5
Βεργιτσανά.......... 4
50
55
55
15
Βόσακος.
2 35
2 45
20
30
10
10
30
Λειβάδχ ..
7
7
7
5
10
7
7
7
6 30
υ 40
6
8 30
9
5
4
45
30
4
4
4
5
20
25
30
30
4
4
4
5
4
4
4
30
25
20
4
4
4
3 40 3
7 45 7
9 "*■·'-"■ 9
9 40
9 40
30 9 10
5 15 10
"Αγ. Παντελεήμων____ 7 20 11
Μουρτζανά.......... 2 20 7
Μοϋσαι............
Γαράζος........
"Αγ. Ιωάννης........ 3
Όμάλα............ 3
Άνε^όμ,Άος......... 3
Γαράτος............ 3 35
Καλυβος............ 3 50
Λειβάδια......... 4 15
ΧαλΙ-χ............ 4
Κωστεφάνου......... 4
Ά^ρίοια............ 4
Τσαχιανχ,.......... 4
Βίνί............ 4
Κχτεργΐχνά......... 4
'Αξ6« ...........^.,. 4
Ζωνχνά,'........, ^ . 5
Άε'μονος........... 4
50
40
45
8 10
8
8 20
8 25
8 50
9
9
9
9
9
9 10
9 10
9 45
10 15
10 9 10
50 9 45
4 50 9 50
Άνώγειχ.......... 6 20 Π
Άπλχδιανά.......... λ 30 8
Χελιχνά............ 3 45
5
10
6 30
6 40
6
8 30
9
5 4 5
4 30
4 35 4 35
20
25
30
30
55 4 35 4 35
30
25
20
8 30 8 30
40
45
9 40
9 40
9 10
10
11 50
20 7 20
0
45
10
7
8
8
8 20
8 25
8 50
9
9
9
9
9
9 10
9 10
9 45
10 15
9 10
9 45
Κλεψίμια........... 4 10
Μχκρύ Γ.άννη....... 4 80
Θιοδώρα........... 4 50 9 30 9
Χώνος............ 5 20 9 50 9
Άλόειδες........... 6
Καμαρ3ωτης......... 6 11 11
Μετόνι Καμαριώτου ... 6 11 11
Σε'σαρχα........... 6 30 11 30 11 30
9 50
11
8 15 8 15
8 3Ο« 8 30
8 50 8 50
9 15 9 15
30
50
10 15 10 15
Σίϊσις
12
12
,Άπο τοϋ
«ι/ Είρτΐνοϊι
Γω'νιές............. 4 30
Κα'μαρίχι.......... 5 30
Άστυρακί........... 5 30
'Δαμάστ«|.......... 5 45
'Από τού Άπδ τοϋ
Ποιοτοδι*. Κχχουργιοδ.
'Ω,αι Λ«π Ώοαι Λεπ.'Όρΐι Λεπ.
5
6
6
6
40
15
15
5
6
8
6
40
15
15
Ώραι Λειτ. Ώραι Λεπ. "Ωραι Λεκ.
'Ατσιπόιτσυλλον
Αγ. Κωνσταντίνος.
. "Αγ, Γεώργιος
ΖουρίοΊ...........
,.Κάτω Πόρος ,.......
'ΝησΙ..............
Μοϋνδρος...........
3
2
2
2
2
Καλονύκτι
ΓΙχλχ/λίΐΑνος
Σαϊτοϋρες
Επάνω Λ'αλάκι
1
Μονο-άρι,.
ΈιτΜίνω Βι
,^Κά,τω
"Αγ-.ος Ανδρ
Μικρά Γωνιά
οκστί^ων......
Μετόχι Μπουφαλά,τσου
Κ
Σι
ιχγωγιχνν»)..
* Λίΐρί η Χαροκόπου
()
Κάτω Μχλχκι....... 2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
-Β·λανδρί- δών........ 2
Ρθιψπχδων......... 2
Άρολίθοι........... 3
Μυύΐοχ,ίφχλα........ 3
Μαρουλους.......... 3
Άργυρούττολις...... 2
3
3
3
Καρωτή.......... 3
Γιράν.
Άλώ
χ·ς
Ονυχας
Μονη Μυρ
ΜετόχιΛερΧ
3
3
2
3
3
2
30
30
45
•45
3Γ0
30
50
15
45
45
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
3
3
2
1
2
5
6
6
6
6
5
4
4
4
4
2
Ι
5
7
6
4
50
30
«.Ο
45
30
45
45
30
30
45
30
4ο
30
45
30
30
30
30
45
Τ
2
2
3
3
4
4
4
4
4
ο
2 ,
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
50
30
30
45
30
45
-45
30
30
45
30
.45
Ρέθυμνον.........
Άρριίνοι.......... 2
Επάνω Άρμένοι..... 2
Κοΰμοι............ 4
Φωτίΐνοϋ........... 4
Άμπιλάχι......... 3
Ρεθι'μνης
Ό,ιαι Λ'ίπ. "Ωραι Λίπ. τΩραί Λίπ.
30
2
30
2
30
45'
Ι-
■ ■Α
;;45
4
4"

·'·ί
3
3
Άπό τοϊ> Άπό τοΰ Άπό τΰΰ
Είρηνοοιχ. Πρωτοδι*. Καχουργιοδ.
'Ώ.αι Λεπ. ?Ωραι Λεπ 'Ώραι Λ.π.
Κχ-ρέ.............. 3 3 , ,3
ΓοιΛεδ.χν*......... 3 30 3 5θ 3 ,30
ι?ος............. 3 30 3 30 3.30
-ελί.............. 3 3 3-,'λ
Μύρθιο........... 3 3 ..5«λ'
Πρκσσαϊς.......... 2 2
Χρωμονα.στΫίρι....... 2 2
Μυλ«........... 1 30 1 30 1 30
..... 2 15 2 ί5 " ,% 15
1 45 1 45 1 "45
•Αγ. Ειρήνη ..... 1 30 1 30 , 1 βθ
Κα*τ·λλά*!*........ 30 30 - ,ν 30
Μετόχι φουρφουριανοΰ.. 1 1 1
» Μουιτα....... 1 1 ικ,^Η^,
» Ρ·3βάνι...... 1 1 ^.^^ν*4η
» ΎιΔς...... 20 20" . 20
"Αγ. Μάρκος. ... ^Ο3ί»η»1ί " ν *':Χ.· γ 1ϋ·- ι*.ί '·
'Ανώγεια........... 50 50 ' 50
Αγ. Έυ?υ£ιό?.:·:.-/. ■ 2 2 2
ΆποθαμΙνου ........ 1 1 1
Μονη Χα/εβη____,(. . 1 1 .^^,
ϊ Γώνης.....".'. . 5 "5 ' ν :5ΤΛ
Περιβολι*......... 30 · 30 '30
•νίελι............ 1 4Η 1 45 ί [45
Πηγή........,.. · 2 15 2 15 2 15
' . . .αλ. " 2 30 2 30 2 ΪΙΟ
ί) ... ν · ' 2 30 2 30 2 30
Χχάαλεύρ(.......°?'..: 2 45 2 45 2 *45
'Ασνέρι.^..ΐ....... 2 45 2 45 2 45
Πίχβι . .". .'___'.'.. 3 15 3 Γ5 % 15
Κχΰγαλ,αντ,......... 3 15 3 15 3 ,15
Άράτος-... £ ...".*;. ' 3 45 3 45 3 45
Άρ]άδι(Μονί0...':: · 4 4 4
Κχβοθιι .........·. . 4 30 4 30 4 ^0
Χάρ'κια............ 5 · 5 5 *'/
Με'(~ι..........,,.. 3 3 3
Κυρίαν*,........Χΐ·. 2 45 2 45 2 45
Λίΐίτρα.........'Λ. ,' 2 30 2 30 2 30
•Αγ. Δη^τριές...^. 2 30 2 30 2 30
Αγ. Παρασκεύ'ή..... 2 2 2
Μαοουλας '.......... 2 2 --?*■«■ $0
Για'ννούδι........... 1 30 1 3σ Τ "
' --πρό—ίφιδ...... 1 30 1 30 1 30
Μ^ίρι*............ 1 1 1
Άγν. Τριάς......... 2 30 2 30 2 4θ
Άλαπάνίι Μετέχι____ 1 1 1 ^
Λωβοχώρι.......... 15 15 *5
Είρηνοδιϋόϊον Νίίτς-'Άμαρίου «^όλ
ΤΩ(ΐάί Λεπ.Όραι Λε*. "■ώραι Λεπ.
Άμά'ρι ........ 6 6 Ά
......... 12 6 6 ^
Μονάσττιράκι .1....... 20 6 β *
ίΐλατάνΐχ........... 1 15 7 ,'^"]
Βιζ*ρ............. * 30 7 15 37 15
Φουρφουρϊς......... 1 . .40 7 20 7 20
Κουρ^τες..........." 3 . · 8 30 8 30
Ν^θαυρ-η .......... 3 30 9 9 ^
Άποδούλου.......... 3 30 9 §°^
Ρίζικα............. 4 30 10 ϊβ^
Ον/ υ. «Ι.1
:}γύυ
ι ι Λ ·»
Σάται.
ίΐλάττχνος ,
Λόχρ»...
'Αγ. !Παρόί*κ6υΥ).....
"Αγ. "Ιωάννης.......
Ά«ο τνδ Άιτό τοΰ Άπό τοδ
> Είρ»(νο8ιχ. Πρωτοδικ. Καχουργιοο.
"Ωραι Λβπ Ώραι Λεπ, "Ωβαι Α»π.
Β 45 9 25 9 'ύ
4 5 0 10
3 30 10 10
4 30 Π 10 Π 40
30 10 10 '
9
4
3 30
3
2
1
Λαμπιώτβς.
"Ανω
Βρϋ«ί·.,

1 05
45
1 45
1) 20
1
Γ»5>ργ56θοι......., .
Βολ'ώνΊς...........
Π αντά*χο*α .... . , . . ·.
Αποστόλου;........
Θρόνος........% . . . .
Γεν**.............
Κολογέρους..........
Βιανχγτ,...........,»
Ίερά Μ* Άσω(Αά*ων.. „
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
20
25
30
•30
30
15
50
1 20
10
•8 30
8
7 20
7 Ό5
6 45
8
7 20
6 50
6 50
7
7
Ο 3ϋ»
6
5
4
4
5
5
9 *0
8' '30
8
η £ο
6 45
8
7 20
6 50
6 50
7
Ε!ρη·*οδιχ.
'ΟίίαιΛετΓ.
50
Άγκβράθβς............. 2
Χαμπας................ 1 25
7 ωφόροι............... 1" 30
'Βώνη................. 2
Λλατίς ..·.......·.·..... 2
Άποβτόλοι.. . . *.......ο .
Σκλαίεροχώρι...........
Καρδίυλιανός............
Πρωτοίιχ. Κακουεγιοδ.
Ώραι Λιπ. Ώρα. Λεχ.
30
υριδιανό.
4"0
30
30
30

Ήράκλε&ν. .
ΣκοΛίνι.ν ·.
Κ
5 10
5 20
5 20
6
5 40
"ΌραιΑειτ. *β:«ι-Λεπ·
'6
5
4
4
5
5
"6
5
5
'50
30
30
30
&ειδάς. . .ι.-,
Μ*θιά............
Άμαριανό ......
Κασταμονίτσα
Τίΐχος!
Άσκοϊ
"Ανω Καροόζανόί
Κάτω 'Καρουζιαν6.
30
45
20
10
15
10
30
ο
4
4
4
4
4
ί 45
5
5
5
30
10
40
Ό 30
4
4 30
4 3)
4
4
4
5
5
5
45
10
40
50
ζρ
Πήγαίδοϋρι
Ίερά Μονή
Άη-ία Παρ»*Λιευίι ...>«!,«
Β4ρ£άρο......, ...,·.. .
Μουκτάρο.............
Ρουσοχώρια...........
Αυλή................
ΚασσάνΌυς. . . ·.........
ΚαραβθΚίο.....·........ 3
*3
50
50
00
40
35
10
45
30
40
20
50
30
45
30
·& 10/
6 30>
6 "30
6 'οΌ
6 30
6 40
7
6 50
β 40
6 25
6 'ίθ
■6 · 1δ
6
6 30
6
5
Β 10
6 15
3 20
40
Θίομαϊιον·)............. 3
Κμτ.αρος............... 3
Μηλ>αρ-άδο.............. 8 30
Κατωφδγι.............. 4
... .. *>4« - 3 30
Λ..ν.......: ? 3υ
...4-....... 2 30
Παναγΐ»................ 2
ΝητητΙ................. 1 30
Δενιακβ.
6
30
7
7
20
7,
,30
"38
8
20
8
•30
8
20
& 10
'6 30
6 30
'Β βθ
Ο '40
6 -80
6 .40
"6 25
Β ίθ
6 ,30
6
Χν Λ
6. -81)
7
7
•7
7
20
30
Ρογ^διά
Άχλί
μπαλ*) Μετόχι.....>.. . ο 1 · 30 1 30
ιά.
30
5- 80
2 80
ι.
3
5
2
2
30
30
30
ν
Λ1 30^
3' 36*
5 "3θ'
2 36
2
.............. 5-30
............. 4 30
Τΰλΐσος ............... 3
"Αγ. ΙΊαντίλεήψμον { . . . Γ . 5
Φοινιχιά . . . . Γ?». .^.'. .«·*·£· ρ? '
'Ελτ;α..Γ............'. ^
Μαφιζ4 · .-............. ι ο)
Μ*τ?χια Φοιν.Λδς........
Άστυράκι............... '' "
" ■ νΐ * > ·· -
5 30'4 "5' 30'
30
4
3
4
5
*
1 30
2 30
4 $0'
3

3
1 36'
3- -
-β 30 β
.Πί-5ιαοος
Καστέλλι.
Λαγόο...
'ΏραΛΛηΐ. "Ωραι Λ'ιπ. 'Ωίαι
.'.'.,. 6 6 _
.. ' 50 6 30 6 30"
Γεράκι..
'Αρμάχβ......." .
Γαλεί3ανό......ν ι
Πατσίδες
Κουνάίοι
.-. · ν·*;·
1 ·10
1 20
25
10
3.-30
8
8
7
7
7
7
30
10
Ξϊγρυριίνοι.., * . ..$,· 3
Βαροβρο» . Λ. . '.....» ? 30
"Άν* Άβτρακβί .-..>.>;.!% 30
Κάτω Ά*τρακοί . ν .·'■'.. ϊ Ι 30
ΚεΧί*.......... ! 2
Άγίαίς Παρχσκιαϊς .... 2 15
Μελθσες. . . . ί . .,». . 2 20
"Αγιος Ββσίλης......2 50
Χουδέτσι ......... 3
Σκ«λ'ίτ ......·...· 2 50
Πεζί. ...... ^..... 2 40
Καταλαγάρι........3
Άστρίτσι.......·. · »
5 35
6
2
V
3(5
2 30
30
■8 ·3»"
8- ϊ%
8-
8 ,.
ΤΒ
Ύ
7
7 4θ
5 -8&'
«^
2
2' "30
2 30
30
30
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 45
2 40
3 40
30
20
■30
30
30
30
30
3
3
3
.1
3
•2
2
36
30
'40
Φελίσσια.........*ϊ
Άλάγνι Μονοφατσίου ... 2
3
4
2
30
3 ■Αί)
4
2 'δτί'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Εηοηνοδτκεΐον "Άολονών
¥·,·Απ« τοΰ 'Απο τοϋ Άπό τοΰ
Εϊρηνοδτκ Πρωτοοικ. Κβκουργιοδ.
"Ωραι Λ«π. "Ωραι Λιπ. "Ωραι Λιπ.
Αρχαναι........
Κάτω Αρχαναι..... 25
Βασιλεΐα-ς....... 1 30
Άγιος Βλάσης..... 1 40
"Αγίος Σύλλας..... 2
Μαραθήτης...... . 2
Τβκες Χάν}αλη..... 1
Άριφάκι Μετόχι .... 45
Μϊτόχι ΚαλυΦούζη .... 25
Μβτόχι Άτσαλένΐου. ... 20
Μπεντείή Καμάρα .... 20
Μαλάίες........ 2 30
ΖερίοΟ Μετόχι...... 2 30
2
30
2
30
2
5
2
5
1
30
1
30
1
45
1
45
1
45
1
45
1
1
Ι
1
1
ι
45
45
25
25
20
20
Μακρύ ΤεΤχος.....2
Βαθυπετρο.......
30
Κανλί-Καστε'λλι.....2 30
Καρκαδιώτισσα......3 20
1
ουκανι
2 50
Λζαγκαράκι.......2 30
•Δΐυρμπουτζή......2
Γενάρενας.......2
30
Χωριδάκι. ». . »
1 30
τβργιανό. ,·,.,,.... 1
30
30
30
30
Λιμοχώρι. .."..... 1
Άγ3άς Ε'ιρήνης Μετόχια . . 1
Τεκές Τιμοΰρ-Μπαμπά ... 1
Σίλαμος ........ 1
Κβλού . . !4'. „·..... 3 30
Γαλάνη.......... 3 30
Στιακού Μετόχι..... 3
Ρούρναις........ 3
Μυρθιώτη........ 3
Έλληνικά....... 2
Γέννα......... 4
Κόλαινα........ 4
Δρακουλιάρι.....υ . . 2
20
1
1
1
1
3
3
5
4
3
4 30
1
2
2
2
1
15
30
30
30
30
30
30
5
5
3 30
3 30
4
1
7
7
3
30
20
1
1
1
1
3
3
5
4
3
4
1
2
2
1
2
ο
5
5
3 30
3 30
4
1
7
7
3 30
15
30
30
30
30
30
30
30
Είρηνοδικεΐον *Αγ. Μνρωνος
)
"Αγ. Μύρων .
Ώραι Λεπ. Ώραι Λεπ. Ώραι Λε«.
.... 20
Νίσση......... 1
Κάτω Άσίτες...... 1 20
Επάνω » ..... 1 30
Ί.Μ. Άγ.Γεώρ.Γοργολαίνη 1 40
Πρινιάς........ 2 30
Βλαχιανά-Μετόχι. .... 2
Κεράσα......... 1
Εύγενική........ 1
Βενεράτον....... 1
Ίερ. Μονή Παλιανή ... 1
Ααφνές
Ξεροληά
Αθάνατοι
Σταυράκια

30
30
30
50
40
^Ρς
Καμάρι
40
30
30
4
4
4
20
4
20
4
30
4
30
4
50
4
50
5
ο
ι.
5
10
5
10
5
30
.5
30
4
40
4
40
4
40
4
40
4
4
4
4
4
20
4
20
4
4
3
40
3
40
3
3
2
2
3
3
4
4
4
4
Μο
Λουτράκι
Άπό τοΰ Άπό τοΰ Άπό τοΰ
Ε'ιρηνοδικ Πρωτοϊικ. Κακουργιοβ.
»^»-μ»0 .*■»» Ώραι Λεπ. Ώραι Λεπ. Ώραι Λεπ.
30
Κρουσώνας......... 1 30
Ίερουσαλήμ........ 1 30
Σάρχος.......... 1
Κι6αρί3α.........
Πενταμμόδί . . . . : ί
Κάτω Καλέσα....... 1
Άνω Καλέσα....... 1
Βούτες.......... 1
Πετροκέφαλο........
Κεραμοϋτσι........ 1
Γιοφυράκια......,. . , · 2
30
30
30
30
30
4
4
5
4
4
4
3
2
2
3
3
3
2
30
30
30
30
30
30
4
4
5
4
4
2
3
3
3
2
30
30
30
30
30
30
Είρηνοδικΐ ΐο Μοιρών
Α*5 Γ -ι>0 »Ωρβι
Μοίραις......., . .
Πετροκεφίλι.......
Κουσές.......... 1
Λίσταρος......... 1
Όϊηγήτρια........ 2
Γ>αλομονόχωρο . . , ^. . 3
Καλοί Λιμνιώνες..... 4
Πηγαιδάκΐα........ 1
Άντισκάρι ..... '^'ί. . 3
ΜιαμοΟ.......,.} . . 2
Κρότος.......... 3
Βασιλική......... 2
Κανίυλα......... 2
. Ώραι Λεπ.
8
50 8 50
10 9
50 9 50
50 10 50
10 11
20
50
Β. Άνώγεια
Φλαθιάκαις .
Άά
,.. ^ ,. . 1
... ^ ,, . 1
ρ , ...... 1
Πλώρα.......... 1
Πλάτανος......... 1
"Αγ. Κύριλλος...... 2
Άπβζαναίς........ '>
Τρυπητά......... ]
Πέ>...........
Άληθηνή......... Ί
Κατταριανά ....
ρ
Καστέλλι . . . . * ^*, „,,/, ^.,
Άμ-ελοθζθς....... 1
Χουσταλιανά
Μητρόπολις . .
Αγ. Δίκα . ^
Βουρβουλίτης .
Πλουτή ....
Μορώνι ....
Ρουφας . , . .
Αγ. Αντώνιος
1
1
1
2
1
1
Μονόχωρο........
Νταρογδιανά.......
Σκούρδουλα........ 2
Βορρίζα.......... 3
Λαλουμας ..,,;. .{ .. , ^ . 2
Άπόλυχνος ........
Βροντήσι......... 3
Ζαρός. . , . ;,}. ..,. ... 2
Κοϋρτες.......... ^
Φα?ί ...... >?:!ί?"ΐ
Παληάμα......... 1
Μάκραις.......... 2
ΚαλοΛιανά......... 2
20
50
30
40
30
20
30
30
50
•20
30
50
10
10
10
30
30
20
30
50
20
20
40
30
30
20
30
40
10
40
40
50
45
10
10
12 20
9 30
20
11
9
10
9
8 30
7
7
7
7
7
Ώραι Λεπ.
8
8 50
9
9 50
10 50
11 10
12 20
9 30
11 20
9
10 „
9
8 30
10
8 30
40
40
40
10
10
30
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6 15
6 15
" 30
7 50
7 50
8
8
8 15
8 30
7
7
7
7
7
7
7
6 50
6 50
20
30
20
20
20
7
7
ι
10
7
7 ν
8
8 30
7
7
7
7
7
7
7
7
40
40
40
10
10
30
6
6 15
6 15
7 30
7 50
Ι »
8 "'
8 15
8 30
8
20
30
20
20
20
6 50
6 ϋθ

ΕΦΗΜΕΗΐ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ά*οτβϋ
ς ·«-*.! ,,^τω,Ι Ειρηνοδιχ Πρωτοδικ. Κίχουργιοδ.
«*/ >* }* '»/ · Ο Ωραι Λβπ. Ώραι Λεπ.'Ωοοκ Λεπ
ΚΙρμοικττ)1......... 2 6 40 6 40
Δρόσβι.......... 2 30 7 10 7 10
Νιίριτός.......... 3 6 30 6 30
Γέργερη.......... 3 6 15 6 15
Μετόχια Γέργερης..... 3 6 15 6 15
Πανασσός......... 3 5 15 5 15
Επάνω Μοΰλια...... 3 30 5 10 5 10
Ράφτης.......... 3 5 20 5 20
Άχομαρμας ... , .... 2 20 6 40 6 40
Μπομπιανά........ 1 8 30 8 3ϋ
Άλπαθιανά........ 50 8 30 8 30
Μετόχι.......... 1 8 30 8 30
Καρδιαμιανά........ 3 10 6 20 6 20
Μαβτραχιανα....... 3 6 15 6 15
Τζινιανά.......... 3 6 15 6 15
Μπόμπια......... 50 8 30 8 30
Μάταλλα......... 2 20 11 11
Ειρηνοδικεΐον Βόθρων · · · -ί^ν^ϊ-"
,, ,,, Ώραι Λεπ "Ώραι Λεπ. Όοαι Λ·π.
Βορροι........ . . 50 8 30 8 30
Κισσοί........... 1 30 8 20 8 20
Λαγολΐο......
V
.' Γ 1 10 9 10 9 10
Φανερωμένη........ 1 20 8 8
Καλύδ3α....., ... 1 20 8 8
Μαγαρικάρη........ 1 20 8 30 8 30
Γρηγοριά.......... 2 8 40 8 40
Τυμπάκι......... 10 50 10 50
Καμηλάρι......... 1 9 30 9 30
Πατβ·ί33α......... 1 30 9 40 9 40
Σίίβας......"... 1 30 9 30 9 30
Κλήμα.......... 1 10 50 10 50
Καλο-χωραφίτης...... 1 30 9 9
Καμάςαις . ... , .... 3 9 '»0 9 40
"Αγ. Ιωάννης...... 1 15 9 9
Χατζ)?ιανά........ 50 8 30 8 30
Τζωρτ3ανά........ 50 8 30 8 30
Ψαρουλιανά ...".... 50 8 30 8 30
Μπαρμπερ3ανά....... 50 8 30 8 30
Μπαγαρθΐανα....... 50 8 30 8 30
Πυρήνες......... 1 30 8 20 8 20
Σουλακιανά........ 1 30 8 20 8 20
Χαληλιανά........ 1 30 8 20 8 20
Καρταθιανά........ 1 30 8 20 8 20
Τουρτουδίανα....... 1 30 8 20 8 20
Χαλίτσανα....... 1 30 8 20 8 20
Μέση Κάτω Μετόχι .... 1 10 9 10 9 10
Βεργιανά......... 1 20 8 8
Ρηγιανά......... 1 20 8 8
Δζαριανά......... 1 20 8 8
Παπαδιανά........ 1 20 8 8
Τεμενέλη......... 2 30 9 9
Αγ. Τρώς........ 30 10 50 10 50
Ετρηνοδ.κεϊον Πύργου
* '«ε>··! > , :· ^ ι·ί Όρβι Λεπ. "Ωραι Λεπ. "Ωραι Λ«π·
Πυργος.....► · Λ'· . 11 11
Χάρακας.......... 30 11 11
Ροτάσι.......... 30 11 11
Μεσοχωρ?ό......... 1 15 11 11
Άχεντριας......... 2 30 12 12
Έθ3ά............. 1 30 12 12
Μοορνώ .·5Η'βί. ./.... 1 12 12
Πρ(ν3«ς.......... 1 12 12
Παρανύμφοι........ 1 30 12 12
Άμύγδαλος........ ί 15 12^ ,^12
Άπο τοϋ Άπό τοϋ Άπό τοϋ
, Είθηνοίίκ. Ποωτοδικ. Καουργιοδ.
-ι* ,, · 'Ω>ζι Λΐτ.'Ω^αι Λέη. Ώραι Λ*«.
Πλατανιας.'......... 2 30 13 13
Αγ. Νικόλαβς . . . , , . 3 14 14
Καπεταν3ι»νά ,....... ο 14 14
Κουμάσα.......... 4 13 13
Λούκ3α.......... 3 30 12 12
Φουρνοφάραγκο ....», .3 12 12
Βαγιονΐά.......... 4 11 11
Σταόγ?ες ...^...... 3 30 11 11
Άκάμωτος.....,..3 11 11
Διονήσι . . . ;...... 2 30 11 11
Κάρυα........... 2 30 11 11
Παναγΐά.......... 2 11 11
Στέρνες.......... 2 11 11
Αγ. Φωθιά......, .; ι ιι ιι
Άσή>ι.....:. :5ί: .·. 2 ιο ιο
Σωκαρας......... 1 30 10 10
Βελοϋλι.......... 2 10 10
Άποίνι.......... 1 30 10 10
Πραιτώρια......... 1 10 10
Δωράκι.......... 15 11 11
Σχοινιας.......... 4 10 10
Γαρίπας ......... , 3 8 8
Κατσικάλι . . . . . .Λ» . % β 8 8
Τουρλωτή......... 3 7 7
ΚακοΟ........... 2 8 8
Καλύί?α.......... 2 30 9 9
Φιλίπκου.......... 3 10 10
Καστελλ2*νά........ 3 10 10
Φαδριανα......... 3 30 10 10
.......... 3 30 10 10
ας........ 3 30 8 8
λ,γούτϊ.......... 4 10 10
Σωρα/Οανό......... 4 8 8
Βακέτες......... 4 10 10
Μιτσι-σίρι......... 4 8 8
Ινι . ........... 4 7 ^ , 7
Μοναστηράκι.....,..4 7 * /
Αγ. Ά-όστολοι . . . ^ . . 2 30 9 9
Αρκαλοχωρι....., . . 5 6 6
Άλι-ζανή......... .=. 6 6
Χουμίρι.......... 5 30 6 6
Πατσίϊερος........ 5 6 6
Άλάγη.......... 6 5 5
Γουρνιίς.......... 4 30 6 6 —
Στείρικας......... 4 30 6 6
Ζίντα........... 5 6 6
Μηλιαρίσι......... 4 7 7
Βυτσυλΐά.......... 4 7 7
Πάρτυρα.......... 4 7 7
Χαλασσϊς .........4 7 7
Νίσπητ*.......* ... 4 30 7 7
Μπαδιας.......... 3 7 7
Βουτουφοΰ......... 4 30 7 7
Πουλιές.......... 4 7 7
Καλό ΧωΡ3ό........ 4 30 7 7
ΧανδροΓί.......... 4 30 7 7
Αγ. Σεμνή........ 4 8 8
Γάσι........... 4 30 5 5
Μουσοΰτα......... 4 7 7
Πισκοχή.......... 4 30 7 7
Τεφέόλί.......... 2 30 9 9
Λιγόρτυνος......... 2 9 9
Πλακιώτισσα........ 1 30 9 9
Κεφαλάϊο......... 1 30 9 9
Καμάρες.......... 3 9 30 9 30
Άποσελέμι......... 2 30 9 9
Άπβ τού
; „*«« ,»*ν» > >ίΕΗ(>Υ|νοϊιχ. Πρωτοδιχ.
τ·'.'" -«/.·' Α*Ο3#( Λεπ. 'Ωραι Λεπ
2 30 9
4 10
Άρμανιώ,γεια......... 4 6
Κακό ΧωρΓο........'4 6
Δαμάν}α..........5 6
ΆρκάοΊ-..........5 6
Κεφάλα............. 5 6
Ββρχϊς^! . . '."'.' ' .' ' . 3 30 7 30
Τσιφοϋτ-'Καστέλλι.....3 8
Μαδές........... 4 8
Χαράκι............ 4 8
"Αγ. Γεώργιος....... 5 6
Μ. ΒριΪΉς........... 5 6
Πρείελίανα . . φ........ 5 6
Αγ Βοφίάρα....... 5 30 6
Άξένη,............ 5 30 ό
"Αγ. Θ^μας .......,. ... 5 6
Άρΐάχθια.........5 6
"Άκρια,,......... . , 2 30 8
Δοϋλι.......'. .'. . . 5 6
Λαράνι>........... 4 7
Βορροδ,........... 4 7
Κουτοϋ........... 4 7
Άτσιπίδες........'.. 2 30 8
Μωρνιας......... 2 30 8
Λοϋρες.......... 5 30 ΊΟ
Στόλίΐ........... 3 10
9
9
Γν.α· χαλε;.......5 10
Κ. Μυίλ3α......... 5 30 7
Γράν- ς......... 4 30 · 30
Ριζ'κ/- ..'...'..'.'. 'ί 15
V
Κΐυϊο1 μδς......... 4 1Γ)
Τσοότσίυρος........ 5 15
Δραπέτι,.......... 3 9
ΠετρΐΛςφάλα........ 5 6
Πορτϊ............ 5 30 6
5 30 6
5 30 6
Άληίιαν^ά........., 5 30 6
Τιθιανά.....# .'.'.. 5 30 6
Ραγεκζιανά......... Γ) 30 (>
Μυλ>>/ΐο>ν:...... . .ι 30 6
'Λχγα ■«»......,, 30 61
?ο ι*ν........, 30 "6
Καλθϋ ν
. . . · 1 - 30 ο ·
Καλϊ ΧΑρίο....... · 4 30
Ποταμ'-ς......... 1 15 6 30
Ά'ϊίΰ.......... '2 30 7-30
1·'ε?ά........... 3 8
Κρασι.......... 3 30 8 30
Μάλλια.......... 3 7
Μοχός .......... 2 30 7 30
Κουτουλίυφάρι...... 1 45 ο 15
Πισκοττια>ο........ 1 40 ο 15
Κόξαρι.......... 30 4 30
Σκοτεινό,......... 1 4
Βορροο .'......... 1 30 4
1 4 30
1 45 3 50
ΚαινούργΛ χωρ3ο.....2 ίϋ 3 50
Άπό τού
Καχουργιοδ.
Ώραι Λεπ.
9
10
6
6
6
7,
7. ,30
'8
8.
6,
6
6
6
6
δ
8
6
7
7
7
-8
ι8
10
10
ρ
9
γ
ι 3/ ,'Κϊί
ϋ Άπό τοΰ Άπι τον
. Ι Ιβωτοδι*. Κα-ιουργιθδ.
Λιπ "Ώβαι
15
15
9
Ο
6
6
0
6
6
6
■, >* Τ/ί
;>

1 3Θ
β
30
7
30
8
30
7
7
30
5
Ίθ
5
"15
4
"96
4
4


3
50
3
90
3 3 20
Έΐϊΐσκβπη.,......"'.' .-. 2 40 3 3.
Σ*«μνβί . ·..-...... 2 40 3 -3
'Λτάν—.........-.3 >β· 80 «
Πχλύφα.......,. . . 1 45 4 4'
Κλγ;οι............ ο ου ι ου ί^
'Επάνω, Βάβ*α, . ι» . .^ , γ. 8 3 -£;{μΊ;
2 50 ' 3 3·
2 3.0 3 15 ·3ι
2 30· 3 3>
1 30 4 **:
Άγ· Γεώργιος ........ 45 415" ^
Σ^χε/ίλα . ■......ΐχ.. . ο . 15. α ·*
Μονή'Α»ώπολις . . .1^ . % 8 - 3 ·8ν
Αγκάραθος .
Σφενδίλι..... . . . 2. 6 6
Γωνιαϊς . . *!ΐ!:>:. ."Λ'"."^ 30 7 30 7
'-ΐβ(ηνά
, ι 'Ω αιΛεπ. Ωραι Λιπ
. ,«■ . 0 . 4>» · · . °
Βρα/^σι . .,ν .>...... 1 4
| ' -. " τ - Ό 5
Μόν ηΐ "Αγ. Πεώρτγιες (Βραχ. 1 30 4 "30
·νΜ-αΜ......... 2 5
·'«.-ί.......... 2 5
Ι 'ου > -μίντ,....... 30 3 30
ιατ α ......... ι5 3 Ί5
_ ^ ζλ .......: ι 4
!ΐ£ραλ75ελα . ,..... 2 4
Περονήδες......... 2 4
........
V
4
. . . , . . 2 4
.,.' "Ι .' .' 3 30 4 30
Άμ^νοίλιά;...... 3 30 4 33
....,,'.. 4 5
.,. .,/. .34
Ι '':.-!'. .,'.' .!.'! 3 Ί
τρ.*.-:......". . . } 1 .'Ό '.
ί, ·_ - « ί) '"
ί^, /^/ϊ. . . . .^. . ι ,( . ^ Ζ .Λ Ι
> . . . . χ. . .·.(>. . 2 30 4
• · ν ·ί· · !.ί- ·. 3 ' Ι '
' γ '^ί. . . .^. . ρ.'. . 3
Κ ιί. >,,άιλ ...,,.. -ί^. .' 3 30 4
''.φχνκνχζ . 4,^ ·;Η · μ;-· · " '"ι(-' "*
"Αγ. ^εοώ·(.ος....... 3 30 4
"Αγ. Ν'.ολϊοί. . . .-υϋ-^ί^ΐίίΒ νδ@. ;4ι · ·ιϊ
"Αγ. Αντώνιος,. . ^. . ^. 2^5 5
Καστέν.'ΐι Φο^ρντΐς ... .''".'" Τ 3
Κάτω '/ώρ'ον........ Ι -15-3
■"Επάνω » ........ 1 15 3
Χαίγάς.....·....«■:. 2 4
Βρουχάς·.....>..·.., 3 30 3
Μορϊνηχίτας ..... . , .,3 30 3
Σέλες........ :'". . 3· 15 4 30
Κάτω Λβύμας . . -Ι'..»'-..' 3 4-30
Επάνω ■» .....'. ί 3 .4-^0
Άγαλιανο ;....>,. ... ι 3 4
Λονή Κεράμου ..-... ..ν . , 1 4
"3γ. Γεώργιος (Σ·Λ%Ηΐας) . . 3 4 30
Βάρτος (Σχοινιας)...... 3 4 30
Λ·«.
ίδ
:τΜ
13
30
*«ϊ·
30
"9
30
11
11
15
11
*4&
12
13
30
13
30
18
■15
13
13
13
11
11
13
.11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
29
Άττο ςοδ Άιτό τοϋ Άπ!> τοΰ
,, Βί*ϊ]νοίι* Πριοτοοιχ. Κικουργιοδ.
5ο; Όοαι Λε«. Ώ-αι Λεπ Ώραι Αεκ.
κι =Αν. Αηριή^ρι«χΐ-'Σιιον*αιιί· .3 4 30 13
''Π~*μα*ή......... 3 4 30 13'
ΧονΙροβολάκσυς......2 30«'4' 12' 30
Μονή Άρέτη........2 30 3- 30 Ί2' 30
» Καρδακβοτσβ- .... 2 3' 30 12*
^ ο Η !ί ΓΡ ' 1 ^'
·'. & '. . '. '. 1 30 3- 11' 30
(Μ*νή) ... 30 3· ΊΟ 30
(»)... 45' 3· 151 10 45
νΗ.Β{*6·«ς.. .■...'ν .... 45 3 10- 45'
ΆΙΑελιακο......... 1 3 11*
'Αν«γ8αλοι........ 1 15 3 15
IV
151
Ά^υδάς......... 1 30 3- 11* 3Ο'
Οί Γαίίοθρο;......... 1 30 3 3υ
II1
30'
Οί Ζΐνια...........2 4 12·
•Γ'ϊ Ρο-απ&ώ. ..,*'■.... 8- 15 4 15 12= 15-
υ!" Χ»»μεργνάκο-........ 30 2 30 ΙΟ' 30
0 ΛΗ*ναις'.......... 45 2 ί5 10* 45.
Ου Λ^έστρο . . . ί"·». · . . . 1 3" Ή
0'' Άίγ. Πϊλαγί*. ! .... 1 2 :"11
Νν;κιθιανό . "........ 30 2- 30 ΙΟ' 30»
05 Πλίχτυτί&ι.ν. ... .';.·. .· 15 2' 45*
IV
15
Οί. Ν*άπολίΓ. .'! . ! Λ ,. 3 .10
Ο' Άνώγεκχ:......... 1 30 4 30" ^%
0> Πινν,ΐς.'..........1-. 4 " 13-
Σκ*νιας . . Π . >'. .". . . 4 4 30 18"
' . ί' :·.'... 2 3 30, ^ 1Ϊ-;
·}ί. ' μ^Ε'^νθδικεΐο ν Αγ. Μικολόον
^""'Α^ -'Νι/-λ 5" - '"*' ' ' "^'*' ?'>ί^Γ"91
:η ΜΜ - · ·ν·- · ·· 2 15 Ι 15 ' || 15
Κ* έ ΧμΡιΙ .......2 2 14 30
Μαρδί ι - .*. . 1 1 14 30
Ύα;γψ·Δ ... 1 15 1 15 13 30
Έλθ.-α......... 2 ?0 ? 30 13 30
1/.,(Σ·ϊ.ν«/:γχΙ) .... 3 .30 3 1) .3
Κερ :Λ;ια......... 1 1 12
Πβτιρ^Γ* ' "'"!!!'. :-Ό ' Γ0 12 30
Σκβτνιανά........ ^0 30 1ς> 30
Πισιο- ..... 30 30 1ϊ Η0
* Λάξιδο......... ΰίι 30 12 30
ΆζψττροτγοΟ....... 1 *^'' ι '^-' 1 ^ ^^
Κατσικη......... 1 1 12
Μονή "Αγ. Ιωάννης ....2 15 2 15 13 45
Φλαμονριαν* . 1 20 1 20 13 20
Φγίορετζιανά....... 1 30 ' 1 30* 13 30
Περίόλα......... 1 15 1 15 13
Μονή Αγ. Τριϊς..... 1 15 1 15 13
Μαρνελιανά........ 1 30 1 30 13 15
Κβραίελιανά ... , ... 1 35 1 35 13 20
Μετόχιον Κανακάρης ... 1 1 1ί
Ετρηνοοικετον Ιεραπέτρας
Ώραι Λεκ. Ώραι Λεπ. Ώοαι Λ·
"Ιεραπέτρα......... 6 30 18
Γΐαννίτσι......... 35 6 18 30
Κ«τω-Χνρΐβ....... 1 30 5 30 18
Άπο τοΰ Άπο τοϋ Άπό τοΰ
-"'ΈΧΐί^νοδικ Πρωτοίιχ. Κβχουργ'.οδ.
Λ*π. ΏραιΛικ Ώραι Λιπ.
1 50 5 30 18
Παχαδ?ανα ". . . , . '. . . 2 5 30 18
Άγιος Ιωάννης......3 30 6 30"
IV»
;
Μί^αστ^βάκι-- . «λ* · · · · ο * οθ ι ί
Καξίϊθσι . . . .0Γ . γ . . 4 4 ί*ϊ'
1ΐ4;νε!ά "Αμμος .«* ...*. "4 " 3' 1ο
Βασιλική ......... 3 4 30 ΙΤ .30
Φίν:ρω1;ένη, ..,,...* 4 30 Π' 30 ^
Πΐσκοπή.........2" 5 30 Ι8Τ-
Καπίστρι.........2 5 Ιο
Κεντρί........-. »ί« ·/©*$»♦»"!β 18 30
Κε9?λα.........,,.1 5 30 18
ΚϊχΧώί'^ρρΓ* -ίΓ.ν·.·^.- 1 ου /
IV*
Γρ5-Λ,γ1* |, . / ;..... 1 7 30'- ΙΥ
ρύυΐΧΙΛνΛ · . ··>· ·· · · Α ^5" ' 1 * ου
* ' - Ο *""* ί Κ" *3Γι
/ΗίΧχο/·Υ] ·■«..·■· Ο ' ιθ' ου
"Αγιος Γεώ^ιος,-......4 30' 6 3)
IV
. ,,. ,;; .(.... 5 7 14-
. ; '. ^'"...... 5 30 7 3&' 11,
. ,.{. ..'. .,. . . 4 30 '6 Ί4. 30
Κβλαμα'ύκα ...'...... 2' #> 6 14 30
. 2" 6 15
«,. .-«.,.·. 3' 4 15"
!Γλ Λ λ . . 2· 4 30 ι5 30
'·Λ ' 4 6 11 ί»)
2 6 17 30
^ν ' '^' ';' ." ϊ.-> 8 Ι5' ί'Γ ■ 4.")
■ ,, ανω, ..!-....: 4.. 8 2β·' 1' 40
!_,> /γ . . . . . ί ' ιι
">-' '/= ό/'ί '!.'..''.' 1 '.Α 'ί' '··' 10 ."» '
ι'β 5ντ5|«τ,ρί ....·... Ι 30 0 10 10 5(,
». . . ι «_*»>
V)
ου ιο 50
^?5ο . '. . . '. . . Ι 30 9 11
^ 1 30 9 Μ
1 30 8 45 11· 15
ΆδρακβνΊες ....... 1 3Ο· 8 15 11' 30
ΚοΙΐυμαΑΐά........ 30· 8 15 11 30
Αγι-ς Γεώργιος..... 1 ί«· 8 12 ' η
Άγ'θς Κωννταντΐνος ... 1 7 45 12 οθ
Λ'ροϋστβΑένϋι....... 45- 7 45 12 30
ι.ΐ'έβι Λασήθι'....... 1 7 30 12 45
Μ.σ. Λασ,-,6άνι...... 1 7 30 12 Ί5
Ές-, Ιΐο.αμου,·...... ;> 30 5 30 Ι Μ
Μεοτ,' Ιΐοτα,αους ...... 2 Ι) χ ι
Μαι-,ακετων ...... 1θ · 4.) ι"Ζ >3
ιδ 1 45 ι2 15
20 8 5 12 5
Ετοηνοόικεϊον ϋεύκον
V**.
ΤΩβ« Λ*». "Ώραι Λειτ
1 45 12 10
Κάτω Βιάννος........ 2 12 30 9 30
Μύλος........... 2 12 30 9 30
Περίόλα.......... 2 15 12 45 9 30
Χονίρος.......... 2 20 12 50 9 30
Άρίη........... 2 30 12 30 11
Βανός........... 1 11 Π
Αμηρα.......... 30 10 30 11 30
ΚρΧτας.:....... 30 10 30 11 30
•Αγιος Βασίλειος...... 30 10 30 1 30
Κεφαλοίρυσι . . ,..... 30 10 30 11 30
Πεϊκος ... ________ 10 12
ϊυμη........ 15 9 45 12 15
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣϋΩΣ
^οϋ ·Α«β ,βδ 'Α»β τοδ
Είρηνοδικ Πρωτοδικ. Καχουργιοδ
'Ωεαι Αεπ. 'ύεαι Λ*«. ΤΩραι Λεπ.
Καλάμι.......... 1 8 30 13 30
ΣυκοΛόγος......... 1 30 8 14
Γδόχια.......... 2 30 7 14 30
Μύρτος........... 3 30 7 30 16
Μουρνιαίς......... 3 30 8 15 30
Σβακοϋρα......... 3 30 8 15 15
Ρίζα............ 3 30 8 15 15
Καυμένου......, . . 3 30 8 15 15
Μοβοι........... 4 7 15 30
• Ετρηνοδικεϊον Σητείας
"Ώραι Λ»π "Ώραι Λεπ, "Ωραι Λ«π.
Άίραδάστοι........ 4 10 16 10 31 10
Αδρομϋλοι........ 4 15 9 50 24 50
Άγιος Παντελεήμων ... 3 20 11 10 26 10
Άγία Φωτία....... 1 13 28
'Δξάλι......, . . . 3 20 10 40 25 40
Άξοκέραμος....... 3 50 15 50 30 50
Άπηδι Έξω . ,..... 4 30 12 10 27 10
Άπήδι Μέσα....... 4 45 12 20 27 20
Άρμένοι......... 3 30 11 26
Άτσιπά.......... 4 12 27
Άχλάδκχ......... 1 25 10 20 25 20
Άχλάδι.......... 5 5 13 30 28 30
Βάι........... 3 40 1ο 40 30 40
Βαίέλλοι......... 2 30 11 *0 26 10
Β.ρί........... 3 40 10 Ιό 25 15
Βουβάλλοι........ 2 40 10 10 25 10
Δρογγαρι......... 4 30 11 50 26 50
Έτι«........... 3 15 10 50 25 50
Ζάχρος.......... 4 30 16 30 31 30
Ζάκαθβς ......... 3 15 12 50 27 50
Ζηρος.......... 3 45 12 27
Ζοθ........... 1 10 12 27
Καλαμ,αθκι........ 2 40 11 50 26 50
Καλός Λάκκος...... 4 40 12 20 27 20
Καλο Χωρ3ό....... 5 14 29
Καροδι.......... 3 30 15 30 30 30
Κανενε.......... 2 30 11 10 26 10
Κατελιώνβς........ 3 45 11 10 26 10
Κατσιδονι........ 2 11 40 20 40
ί Μονή ...... 6 30 12 30 27 30
3 50 15 50 30 50
ηή......, . . 4 20 16 20 31 20
Κοιμουρϊώτη....... 1 15 10 30 25 30
ϊΛ χ.ί-τ Άπό τού Άπ& τού Άπ& τοϋ
/·. * Κίρηνοδικ. Πρωτοδικ. Κακουργιοδ.
ΤΩρ»ι Λεπ. Ώραι Λ«π *Ωραι Λίπ.
Κοσκινάς......... 2 15 14 15 29 15
Κουτσουλόπετρος ..«».. 2 14 29
Λαμνώνι......'. . . 4 45 13 28
Λιθήνες.......... '* 20 10 25
Μαρουλας ........ 5 30 9 30 24 50
Μαρων25......... 1 30 10 50 25 50
Μαγκασά . . . ,,«, . Ι- . . 3 30 15 30 30 30
Μισιργΐοϋ......... 2 15 14 15 29 15
Μετόχ2« Πισκοκεφάλου ... 1 15 12 10 27 10
Ξερολήμνη........ 2 30 14 30 29 30
Παλαίκαστρο....... 3 15 30
Παλαιπέτσι ... , .... 4 10 25
Παρασπόρι . . Η,$..... 2 10 25
Παπαγΐαννάδοι ,ι, .... 8 10 50 25 50
Παντέλι......... 2 45 11 10 26 10
Περδολάκΐα........ 4 50 10 30 25 30
Πέτρας ....«,..... 20 12 20 27 20
Πισκοκέφαλο....... 30 11 40 26 40
Πισκοχή Επάνω..... 1 · 45 10 30 25 30
Πισκοπή Κάτω...... 30 11 50 26 50
Παληό Μιτάτο...... 3 15 30
Πηλαλήματα....... 6 10 30 25 30
Ροϋσα Έκκλησ3ά..... 1 30 13 30 28 30
Σανδάλι . . . ,..... 1 50 11 30 26 30
Σιτανος.......... 2 45 12 20 27 20
Σκλάδβι.......... 2 40 11 26
Σκοπή.......... 1 30 10 25
Σκλαδεδιάκος....... 50 10 20 25 20
Συκίά.......... 3 10 10 25
Σφακιά ........ 1 40 11 26
Σωτήρα.......... 2 10 10 20 25 20
Σητεία.......... 11 40 26 40
ΤοοΡτο3λοι........ 2 20 10 30 25 30
Τοπλοϋ Μονή....... 2 50 14 50 29 50
Τσώ........... 5 Ιό 20 28 20
Χαμαίτουλο........ 5 15 30
Χ.......... 2 9 30 24 30
......... 3 30 11 10 26 10
Χοχλακίαΐς........ 3 30 15 30 30 30
Χών=ς.......... 2 30 14 30 29 30
*£κ νού ι κπονραφείον τΛς
-! Π

ί ν 8 ,1
ι ί.
Ρ»·
Μέγεθος Γραμματοσειράς