93002 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΡΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί) 12 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 60
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥ^ΗΣ
Δια τον ύπ' αριθ. 181 τής23 Σεπτέμβριον έ. ?. Δαταγμα
τος τή"ς Έκτελεστ'ν.ής Έπ'.τροπής, διω;ί?βη ό Εμμανουήλ
Τζαρδής κάτοικος Πόμπιας Κϊΐνουρίου, Δημόσιο? Κκτόγορος
*«ρά τφ ΕίρηνοοΥ/.βίω Κανδάνου Σελίνον, άντί τοΰ Σπύρ.
Φουντουλάκη, μή άναλαβοντος τα καθήκοντα τής υπηρεσίας
ταύτης.
Δι' όμοιον Ιπ' αριθ. 182 τής 23 Σεπτέμβριον έ.Ι. ίγένϊΐθ
άποίβ.κτή ή παραίτησις τοΰ Μ.χαηλ Κουναλακη, Εϊρηνοδίκον
Κολυμίαρίου Κισσάμου.
Δι' όμοίου ύπ' αριθ. 184 τής 25 Σεπτέμβριον έ. Ι. έχετράΐΐη
α'.) «'ις τόν Ιωάννην Πτωχάκιν κάτοικον Άρδάντον Άγίςυ
Βασιλείου όπως φέρη τοΰ λοιπού τό Ο'ικογενιιακόν τού .Ιπώνυ-
μΛν « Παχαίάκις»'. β' ■) Είς τόν Ιφιππον 'Υ)να>μοτάρ·/κ)ν
Κωνσταντίνον Ανδρ. Δαμονλάκην έκ Σαμαριας Σφιαίων δπως
γίρ-^ τοθ λοιποί τό Οίκογενειακόν τού έπώνυμον «Κατσβ.νί-
βάκης». γ'.) Είς τόν Κωνστ. Κτενιαδάκην κά'.ςικον Χολέπας,
'ό*ως φίρτ) τοϋ λοιπού τό ίπωνυμον «Λυγιδάκης» καί δ .) είς
τον —φν Χωροφΰλακα Ιωάννην Σιμλουρά)«}ν, ό'πως φί-.χι τού
λοΐποθ τό έπώνυμον «Σκουνάκης».
Δι* όμοιον ύπ'αριθ. 185 τής 24 Σεπτέμβριον έ.έ. Εγένετο
άτοβίκτή ή «πό τής υπηρεσίας παραίτησις τοΰ Πέτρου Χ^,
Μαρκαντωνάκη, Γραμματέως τοΰ Πρωιοδικείον Σφακίων, καί
διωρίσθη άντ" βΰτον ώς τοιούτος ό Γεώργιος Ι. Λ«κανίδης.
Δι' όμοίου ΰ«' αριθ. 186 τής 30 Σί*τβμδρίου έ. ϊ. ίχορη-
γήθη αυγγνώμη σνγγβνείας είς τίν Ίωοή^ Λεκανίδην δι/ηγόρον
καί Γεώργιον Ίιοσ. ΛεκΛνίδην Γοεμματέα τοΰ Πρωτοδικείον
Σφακίων, *αί έΐϊειράπη είς αύτούς δκως άεκώσΐν ϊχ,αστος τα
κ«θήκοντά των παρά τω Πρωτοδιχείω τούτω, χωρίς νά δύνανται
ν* βθμιτράττωσιν έν ττ] αύτ-ή δίκ-ί;.
Δι* όμοίου ύπ'αριθ. 187 τής 1 "Οκτώβριον έ. Ι. εγένετο
άκίδεκτή ή ά*ο τής υπηρεσίας καραίτηβ'.ς τίΰ Β. Μαλαγαρδή
Εΐρηνοδίχον Σητείας.
Δι* όμοιον ύπ' ά.5ΐθ. 188 τής 2 "Οκτώβριον έ.ε. διωρίσθη
τακτικόν μέλος τοΰ Σ»μδονλίου τής Δικαιοβνν/,ς ό Έφέτης
Χανίων Κωνστ. Γεωργιάδης άντί τοΰ προσωρινόν τοιούτου
Πέτρου Ταταράκη άπαλ7»ασομένου.
Δι' όμείον ύπ'αριθ. 191 τής 9 "Οκτώβριον έ. Ι. διωρίσθησαν
δικηγόροι παο' ά-αϊΐ τ:ΐ; έν Κρήττ^ Δικασ-ηρίοις καί παρ'
Έφέταις οί Μιχ. Κουναλάκης /.αϊ'Αλί;. Μνλωνογ-άννης.
Δ·.' όμοιον ύπ' αριθ. 192 τής 11 "Οκτώβριον έ.ε. ϊιωρίσβη
ό Ιωάννης Μ, Χαζιρ^χ.ης χατοικος Χανίων, δικηγόρος ~*ρ'
π τοις έν Κρήττ) Δικαστηρίοις πλήν των Έφετείων.
ι' όμοιον ύπ'αριθ. 1δ3 τής 11 Όκτωδρίον έ. Ι. εγένετο
^ ιΐαρ«ί™σις τοΰ Νικόλαον Μαλλΐϊράκη, Γραμμϊτέως
τοΰ Είίρηνοδικείον'Αρχανών/.«ί διωρίσθη. «»τ' αντοΰ ώς -ςιοΰτος
ό
Δι' όμιίβυ ύπ' αριθ. 19'ι τής ί ι Όλτωΐρίΐυ Ί. ί. μ- ζ~ί-
θηιαν ά αλλάξ οί Δημϊσιοι Κατήγ-ρο: των Είρηνίϊ* :ιων
Χώ[ άς Σφαχ,ίων Ιωάννης Α. ΜαρμχτάΛ,ης ν.Ά Τί9σ.- λι:υ
Κισσάμου Γρηγόρΐος Παπαδάκης.
Δι' όμοίου ύτ;' αριθ. 197 τής 12 Όκτωδρίΐυ έ. ί. ΓΐωρΊΟ",-
σαν, α'.) άναπληρωταί τού ΕίρηνοΒί ου Άγίου Μ^ρων^' !Ι^ «-
Ί Πά
ή μρ γρ
Βρ:τάν,η;. β'.) Άναττν,ρωτΛΪ τοΰ Είρηνοϊ·.κου Βίμΐϋ . 'μοϊ·.
Τζανουδάκης κα'ι Έμμ· Ι. Πατταδάν.ης.
! Δι' όυ.οίί-υ ύπ' αριθ. 198 καί υπό την αύ '',ν χρ:νολ:γί^ν,
άτελύίη ό Χασάν Κ:ογ.:^,·:" αης μβτβφραβτης :οΰ Μ;, ,,',ί-
στικοΰ Ρραφείθϋ Ρεθύμνης, καί διωρίσθη άν.'^ύ'.5^ ώ; - ■ .5ς
ό Φαζήλ Χασάν Τσιμπουςάκης, χάτοικος ΊΐρίνΛΐίοι.
| Δι' ίμιίου ύπ' αριθ. 199 τής 18ης ΌΛτοδρίου έ. έ'. -τε-
1 τεθή ό Είρηνΐδίιιη; Μοιρών Γεώργιος Χ. Κι:υρτβίκης εί -.ν
Είρηνοδ'.κεΐον Λιμένος Σητείας ώς τοιούτος.
1 Δι' όμοίου ύπ' αριθ. 20.} τής 19ης '()Ατω5ρίν^ ί. Ι. 3 ό ■.Λ,
ό Άνίστης Γ. Παπ,αδάκης ϊικηγόρος παρά τ;·.; Ε';ρην:'Ν '._ οις
των Έπαρχιών τής Νήσου.
1 Δι' όμάου ύιτ' άρι"). 201 ίΛ. διωρίσθη ό Μιλτ. Πατ.- .', ,-
τράκης ϊικηγόρος ταρ' αυαοι τοις έν Κρήττ, Δικασττ,ρί'ΐς τίλήν
των ΈφΕϊίίων.
Δι' όμοίου ύπ' άριή. 203 τής 30 ΌΑτωδρίου ί. Ι. ίΐωρίοΊη
ό Ιωάννης Άθαναβιάδης διχηγόρος π^ρ' ά'πα-: τ?ΐς .ν Κ-,γ,τ,
1 Δικαστηρίοις πλήν των Έφετε'ων.
ί Λι1^ όμοίου ύπ' άριί. 204 τής 1ης Ν;εμδρίου έ. έ.
! Ι. Μετετέθη ό Εμμανουήλ Μ. Βογιάκης Εϊρηνο^ι/η; ^--
ρων είς τ'ο ΕΙρ,ηνοδικεΤον ΚΛυμπαρίου ώς τοι:ύτος.
|
II.
Διωρίσθησαν οί βοηθίί -ών Είρηνοδικών προογοο-. ι είς
ι Εΐρηνοϊίκας.
Ι α'.) Ό Μιχ=ιί)λ ΙΙακαχατζάλτ]:, β:ηθίς τοο ?',':,. '.υ
Σπήλι Αγ. Βασιλεί«υ, Είρΐ|;οδίκης ~αρά τω αύτω Εί.,
! ϊείΐι), Λ'ύ τοΰ Ιω. Λ^/.οϋ3η μϊτατιθίμίνυ ώ; τοιο^τ' ' :ό
• Ειρηνθδ>κ&ιΌν Αρχανών, χαϊ
Ι 6'.) Ό Χριστόφορος Λ. Προυκάκης, ^ϊηθος τ.·3 Ειρ ^
Ρουστί/ων, είς την βίσιν τοΰ Ε'ιρηνοδίκίϋ Μοιρών.
! Δι* ίμοίου Ιπ' άοιθ 205 τ;; 2 Ν^μβρίοιι ί Ι. .θ/;
ό Άλίξανϊίος Στα^.. Μυλω^ογιάννης, χ.άτα/.:, Χα/ΐω , .' ,;
νοίίχ.ης Βόρρων Γ^ργΐωτίίσης.
ϊ Δι' ό>οίό; ύπ' αριθ. 206 τί); 4 ,ις Νθϊμδϊ'.υ ;·. Ι. ΐ'. >,
ό Κωνσταντίνος Ι· Καμ-τάνη; ν-άτοιχος Καβτϊ/,λίίϋ .1= ο.;,
άλ/.« 7.λ
άπασι
Δι' όμοίου
'θίς μόνο^, παρ' είς δέ. ύπ^'ρχο^ν -έσΐ^ρες πτυ·/ι;ν"/ ')ΐ
ταρ' οίς ο«ν εχει συμπληρωϊΐ ό *ατά τό 6 . έδάφ1.;; . - 8
άρθρον τοΰ ΌργοΛισμο3 των Λ',γ,αστηρίων άριθμ-ό, το, τ.5' . ,^ή
πτυχιοΰχων.
Δι' όμΐίον »κ αριθ. 207 τής 9 Νίεμβρίον έ. ί. ϊ:ι....-//)'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
σα - . '»-Λ
Ν. -'. :λλιν3: ;
* ϋ Ι.ι,.ην-.ι εί.υ Ν χ~1.-ίΐ^α Μ
Αλ. Φ^νϊο.ίΛάχ.η; ά.τΐ των Ι.
; οί
ναί
-"■;* ίμ^'.ςυ ΰΐϊ' άρ.θ. -08 κ>ί 11 Νοεμβριού έ. Ι. επετράπη
ή έκ τ;ΰ Διμοσίίο Τίμϊίοο ί^όληψις τ ν"; μ!:0:δί5ΐ'α; τοΰ
Μ;3χά: Καλεράλη μετα*ρίστοϋ παρα τώ Μεταφραικίκω Γρα-
οείω Ο(:α-.λκίου ά—: 9 Σε~τεμέρΊο^ μέχρΐ τή; 9 Ό/.τωβρόυ
5. ε. ά" ί'.ϊουσιάσαντο; λόγω π:σΐοχοιο»μένης αδείας.
Λ'ο· της ύπ άρ Ομ. 186 '.ή; "3 Σεκτϊΐ'βρίου ί. Ι. Δ'ίχταγ,]ς
τού ά. *~ι τής Δΐ'.αιοού^η; Έπ'.ΐρόπίϋ, διωρίσθη ό ΓεώρΊΐο,Ν.
Δ&σ/.ο(λ&·Α·-;, οεσαοφύλαξ των φυλακων Χα-ίων άντί τ3ΰ Νΐκο-
λά:υ 'Λνϊρεδάχη, μή άποϊεχβεντοί τόν θέσιν ταύτην.
Δ',' ό^οός ύ~°άριθ' 187 ιής 24 Σεπτέμβριον- ί. Ι. έγςνε'ο
α~^ ε, \ τ τνφζ.χτ,ζΐ", τζΰ Εμμανο,ιήλ Χριστίνα*.*; ϊεσμοφύλα/.-·;
των ν^/α ών Ά^ίου Νιν.ολ«.>, ν αί διωρίσθη άνΐ' αυτού ώς
Τίϊθ^τ;- όΜί-χ-Ι Λ2;λ~ρά/.η ·, ?άτοικοςΜ«λλών Ίεοαζέτρου.
.->'.' ο,ν,, άς ύτ:' άρ 0. 188 τ^ς 25 Σεπτέμβριον έ. έ. μετετίθη
ό Ιΐαναγιώιη; Τη?γγράΛτ.ς, ?εσμο>6λαξ των φ-,Ααχΰν Χανίοιν,
είς τα; φυλϊ άς Βάμ:υ, αντί τοΰ ίκ Φ.λίππτυ Δημ. Κίν.κίνου
μετα.ιθίμενϊ» όίς τάς ^υλανάς Χανίων.
Δι' ομοίας ■!»—;* ό-ριθ. 189 τής 25 Σεπΐε^,ορίς., ι. Ι. ΐγέ-ετο
ότ:ο;ί .τή ό ~-χ;αΙτησ.ς τοΰ Νικβλάβυ Μ. Αλέξη, Ϊεσμεφύλ»κ5ς
"ών φ^λακών Λγίου ΝιχοΑάου, "-α: διωρίσθη άντ" αύτβδ ό Ίυΐν.
Γ. Κ/ών-.ζ»ς (τοΰ Άνΐίσς,γεώρ',η) κάτοικος Κτιτοιας.
Δ.' ό. ιτίις ϊπ' αριθ 190 τής "28 Σεπτεμδίίου Ι. ε. μετετέθη
ό
II
·ναγ.ώτ/;ς Τσΐγγράχης ίεσμο^ύλαξ,τών φυλα''ώ; Βάμβυ, εί;
τάς ·,υ^αιχίίας φυ/^αχάς Χανίων.
Λι' όΐίΐίας ύπ' αριθ. 191 της 28 Σεπ,εμδρίοί) 5. Ι. εγένετο
ά~οο«ί·.·ή ή παρΓ.ίτηΐις τοΰ Χρυσοστόμΐυ ΨαρΐϋΒάκη οεσ^οφύ-
λα.:, -ών' φΛϊλΐον Ρεθύμνης, ·α διωρίσθη άντ'αύιοΰ ό Γεωρ.
Ψ-'ίϊίίάΐΝΥς ; άτοικες Ρεθήμνης.
Δι1 όμ.ίας 5~' άρ.Ο. 1''2τι;- 30 Σεπτεμδρί',υ έ. Ι. έγίνΐτο
:~^'.ίΛ:τ, ή π., αί//} ι ς τ;ϋ Νγ-'.ο/ άίυ Χ" Ι Παγ/.άλϊυ νΛητν;ρος
τ"ϋ '*.' ο τη;ί;υ το3 Πρωτ;διχείίο Λαΐσηθίοο «αί ίιωρίοθη άντ"
(ΐ>,ΐΓϋ ό Κωνσταντίνος Παιταϊούλης, κάτοικος Κριτσας Μείΐμ-
6ί/>λοΐ/.
Δ-.' ό^·οι?ς ΰπ' Αριθ. 593 της 30 Σετ.τεμδρίου έ. Ι. Ιτρο-
πο-οιι,Ο,'. ή ύπ' όφ·Θ. Πΐ τής 18 Δϋγούϊτοι» 1910 Διατλγ?]ς
οί υ τοϋ λ. ϊκ'. τής Δ',Λαιοσύνης Έπιτρόαυ >..·4τά τούτο, κα'έσον
2ίω; σθη ό ΚιΛνστ. Γεωργιάδης Εφέτος Χανίων, Πρόείρος
τοΰ Κοι/'υργΐΓΪικείου Ρβθύμνη; άντί τοΰ Φραντζν; Φριντζί-
-■/.ίί.^, οοτις Οά λαμ6ίντ, μέρος ώς σΰνεϊρος εις άς ύτ-.οθέσεις
έ'νίκα νομ·';Μυ έξαίρέσεώ; τινος των Συνέϊρω» ■/.αθίίτατοΐί αναγ-
/.ϊΐ;ν "ούτΐ πιος σ^γ/.ρ^τησΐΐ' τοο Κακβυργίΐδ'.κείου τούτου.
Δι" οί οίας 1~:' αριθ. 19·Ί τής 30 Σεπτέμβριον ΐ. Ι. μ,-τε-
τϊδ" ό Λτμν,-ρ.ΐν Κόν.κινίί ίεσμτφΰλαξ έν ταίςφυλαχαΐς Χανίων
εί;-α ΐυλίκις Βάμςυ. _'
Δι' ΟΑοίας ύπ' αριθ. 195 τής 4 Όχ,τωδρίου ι. Ι. ίγένετο
«πϊϊεκτϊ;^ ή παιαίχησις τεδ Γεωργί',υ Ί. Νικάνη, ϊεσμ.οφύλανος
των -^υλα κ"3ν Ρεθύμνης καί διωρίσθ/) «ντ' αύτοΰ ώς τοιοίτΐς Ό
ΙΈώι /.' -' Ι. ΤροΛΆι ό-:, νάτοιΐ3ς Ρουιΐβπητί Ρ;Θ ιμντ,ς.
Δι' :,α,·-; !·-' ά-ιθ, 196 τής 7 Όκτω6ρ·Ό^ έ. ί. άπελύθή ό
Λ.ΐνΰϊΐ.ς Άλεςΐ); ύτογγραμμϊτεύς τ^ϋ Πρωτοϊιχε-ου Λασΐ-.-;
Οχυ καί ϊΐί,λρ;α0η »ντ' Λυτοΰ ό Μ^χ. Γ. Άλέξης χάτοικΐς ΈΞω
ΙΙί-Λμυ Λυσσηθίου.
Αι' ι,.·.3 ίϊς !ι::' ςτριθ. 197 :τ-; (.) Όχτυΐβρίου έ έ. ίζί/ύθη ί
Νικ-λ~'.; Μαρά/.η; κλητήρ τής Εΐσαγγίλίας των έν Ήρ*ν.λε ω
Έΐετών χ.αι οκοιίοθη άντ' -ύτ3ϋ ό Θεςχαρν,^ Νι·*3λουίάκης
κάτοι.Ό' Ήρ^^λείου.
Λι' ό.'ς'ας ύ-' ά:·.^ 108 τής 11 Όχτ.οβο^υ έ. Ι. άττ«λύ?·ο
ί Ρεΐ, ργ.-.ς Ψα'.ουοά>.νς ίεσμοφυλϊς των ςυλο/.ών Ρεβϋ-,ν,ης
κχί -·ο'ί'5« . άντ' αύτοι, ό Γεώργ;}; Έμμ, Μϊρν,ά/.ης >.άτοιν.θς
υ^Ίί .ΊϋΛ.π^τβμου
Δι' ί.;;ίας ύτ.'ά,ΐιθ. 199 ττ^ 12 Όχτωβρίου ί. ε. άπελύθη
ό Ευάγγελος Γιαχουϊάκηςκλητήρ άκρίΆτηρίου τού Ε'ιρηνοϊικείου
Ροοστί-Αί,ν.
Δι1 όυοίας ύπ' αριθ. ^01 τίς 12 "Οκτώβριον έ.ε. ά-ελΰ8η ό
Ιωάν ·.·;., Άναιτ»σιά:ης ^ϊ,θ':; ~-.ϊ ΐν>;νμ,ατέως τ;3 ΙΙρωτοδι-
νεί^υ Λϊ:ϊ(|0:'ϋ -/.α·. δ'.ωρίσ3η όν-' αύτοϊί ό Γ*ώργ'.ος Εμμ.
Ζι·)",·^ 17-ης κάτο·κ'ς Νί3.πολϊ'ί.
Δ:' :μ:;α; ^π' αριθ. 2ί)2 τγ;; 19 Όλτωδρίου έ έ'. διωρίσθη
ό Τ;!2 ν γ,ς Λ..> .3, ω χ .Α /.= .;:*-; Β.λίν'ρίίαν τίς έ:ρ-
χιβς Ρεθ^ντς κλη-.ή?ά·'ρ5»ΐηρίου τοΰ Είρην;διν.είου Ρουστίχων.
Δι" ομοίας"ΰ- αριθ. 203 τής 18 Οκτώβριον έ.Ι. άπελόίη
ό 'Ε'Αμ. ΜαΟιο.Βάίΐ-ς 'εαμοφύλ. ξ των φυ;*Άω^ Χανίων χ*ί
δ·ωρ ο·0η ϊντ'ού-οΤ γ "Ιωάννης Γ. Κ«λογρ!?ης.
Δ·.' όμοίβς ύ,τ" αριθ. 20ί τής 20 Όκτω6ρϊ;υ έ.ε. άπ«)ύβη
ό Έμμ. Κ. Δ.ςλυ ά, βκηθος τ-.Γι Γραμματεύς τοΰ Πρωτοίι-
κείου' Λ',σσί,θιου ν.2 δ'ϋ>Γ.ίΐδη άντ" αύτοΰ ό Ίωάνν.-ς Νικολ.
Άρχίβλης ο* Κριτ^ας Μεραμ.6έλ>οκ.
^"' ομοίας ΰ-;1 κρ.θ 205 τής 21 Ό*τω6ρίι.υ ί.Ι. δ.ωρίσθη
ό Κα.νστανΐΐνος Πλ-ΐυριίης Λκττίτ(ς των φυλακων Νεαπόλεως
Μβ^αμβέλλτυ.
Δι' ομοίας ύπ' αριθ. 'ΪΟΰ κ,.: υπό την α^τήν χρονολογίαν απε-
λΰθη ό Μιχαήλ ΣΑ·Α«λλά'-η; κλ'ϊτήο α^,^ανηρίου τοΰ Είρηνο-
δ.κείοο Τί,ϊρμ'.αδων.
Δι'ομοίας Όγ.' «;ι3. 207 καί υπό την α^τήν '/ρςνολοιίαν μετ*·
ό ΔηΛή-ίΐί; ΜΐϊτρίκΓ,Γ, κάτ5ΐ-*ίς Χ«ννν Ϊ:ο·μ5ίύαξ των φυ-
λαχώ> Χανίων, άν τί τοϋ Ιωάννου Καλογρίδη, μή άποϊεχθέντος
την θέσιν τίίυτην.
Δι' ομοίας ΰκ' αριθ. 209 χχί ΰτο τ-(ν *ΰτήν -χρονολογίαν
διωρισδηοαν ό Πέΐρϊς Ταΐο(ρί·ΛηΗ, '^φέτηο: Χανίων, Πρόεδρος,
οί Άν·:. Άνθ:ύυης δικτ,γόρος, /.αί Άρ. Β'.τσικουνάκης Πρω-
τ3δι/.κ Χαν'ων, Σύνβ?ρίί, καί ό Στυλιανός Φυλλαδιτάκης Υπο-
γρ.·»μμ«τϊΰ; τού Έφετίίου Χανίων, Γραμα.ατίυς, τοΰ κατά την
Ϊ2Νθίμ6ρ;ου μέχριτίλου; τοΰ μηνός τούΐοο 1910. σύνοδον
συ·;χ.οτηδΓ,3ϊμ:.νου 1να"·Αςυργιιδιχβίοο Χανίων.
Δι" όμοί·/ς 6π' _ρ'.θ 210 ΐή; 30 Ό*τί6ρ·ου ί.έ. διωρίσθη
Ό Πα^αγ. Χ. 1Ια7:α?ά;ης, φοιτητής -ής Νομικής, κάτοικος
Χανίων, Β'. Βίτ,θΐς τοΰ Γρ^μμ^τίως τοΰ Πρωτοδικείου Χανί¬
ων, επί εν έΐος.
Δι' ομοίας 5?;' αριθ. 111 της 1ης Ν:εμδρίου ί, Ι. άιτελύθη
ό Ήρακλή; Βοϊύρης δεσμοφύλαξ των φυ^αχδν Ίεραπέτρου^
Δ:' ομοίας υι;* αριθ. 212 κα.ί υπό την αυτήν χρονολογίαν διω¬
ρίσθη ό Δημήτριος Α. Κρομμυδάκης κάτοικος Κρ.άς Βρύσ·]ς
Κισσ«ι>ου 2ΐκ*στΐΛος κλητήρ τής περ'.φε,ΐείας τοΰ Πρωτβδικείου
Χαν'ων με έδραν τό ΕΊρηνοϊιχεϊο,' Κολυμπαρίου Κισσάμου.
Δι' 3μ:ίας ΰπ' αριθ. 213 καί υπό την οώτήν χρονολογίαν, διω -
ρίσθκ; ό Νικόλαος Π. Δ. Άνυφαντάκη,-, κάτοικος Τζερμιάδων,
κλτ,τϊρ άκρίατηρίίυ τοΰ Εϊρηνοδικειου Τζβρμιάδων Λασΐΐηθίου.
Δι' ομοίας 1)-' άρ.6. 21 Ί τής 2 Ν)6?ίοιι ϊ.'ί. άπελύθη ό ΓΥ·
ώργΐίς Μ. Μαλεγ'.αννά/.ης κλητήρ άκροατηρίου τοΰ Εϊρηνοδί-
•Λίίου Κ^σνελλίίυ Π&οιάδος -αι διωρίσθη άντ* αϋτοΰ ό "Εμμα¬
νουήλ Κ. ΧαρΦλάκης κ»το»ΐος θραψανίΰ.
'ΔΓ όττοίκ; ύττ' ά9;θ. 215 καί υπό την αυτήν χρονολογίαν διω¬
ρίσθη ό Μιχαήλ Γ Μηλ'ώτης βοηθος τοΰ Γραμματέως τοΰ ΕΊ-
ρηνοδίχείοιι Σητεί'ς ΐ-ί εξάμηνον εις την διά τής ύτ;* αριθ.
67 ί. Ι. ζράςεοις τοΰ Συμδουλίου τής Δ'·/.α;οσύ3ης δημιουργη¬
θείσαν θ^αιν.
Αι' ομοίας ΰπ'αριθ. 216 τής Β Νοε»βρίου έ.Ι. ά'ελύθη ό
"Αγγ£% ος Βίλεγρϊ,χης δικαστικό.; κλητήο χ-^ς περιφεριίαί τοί>
Πρωτοδικείου Ήροΐ/.λίίοϋ ν.η {διωρίσθη άντ' αύτοΰ τόν Ιωάν-
Έμ;*· Βασιλ^ΐην χά::ικθν Πύργο^.
Δΐ' ομοίας ί>%' αριθ. 2'7 %ζ υπό ιήν αυτήν χρονολογίαν,
απηλ/«ν6η ό Αντώνιος Άν'ίούαης, δΐ'/.ηγόρς Χανίων των ν.αθη-
κόνχων το_·, ώς ϋυνέϊροΐ), χαΐά την άπό 12 Νοεμβριού έ. ϊ.
μ.έ·/ρι τίλους .ου αυτού μηνός σύνοδον τοΰ Κακονργιοδικείου
Χανίων κνί έ'ιωρίΌη άν.' αύτοΰ ώ; τοιούτος ό Ιωάννης Σαοΐινά-
τ-5ς, Εφίτης Χανίων.
Χανιά 8 Νοέμβριον 1910.
Ό έπϊ -.-ής Διχαιοσΰνης Έπίτροπθί
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Ι ^ΓίΤΕΡΙ ήίΕΥ§ΥΝΣίΙ ΤΗΣ
Διά τού ΰ^ αριθ. 170 καί χρονολογίαν 29 Όκτωβρίου έ. Ι.
_ Λιατάγματος άπε) ύθησαν προσωρινώς οί εξής διδασ/.άλισσαι
ατε ίν,'.αταλι-οϋΐα: την θίσιν των πλέον των 15 ημερών ήτοι1
) Ή Αθηνά Κυριακυΰ διδ)λισσα Ζαροΰ Καινουρίου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
587
2) Ή Εόαγνελία Καλομενθίούλλίϋ ΤυλλΐΛν,ίχί δ'ί)λισσχ
Κουτουλφάρι Πεδιάδος.
3) Ή Φίβρω^ία Παντβτνσά».! δ'.ϊ)λυσχ Άγίου Μ ρων^ς
Μαλε6υζί:υ.
4) Ή Χρυϊάνθη Φαραζοπούλλου διο)λ[σσθ! Μϊγάλης Βρύσεως
Μονοφατσίου.
5) Ή Αί«ηερ'.νί] Μουρέλλου ϊ!Β)λισσθ!Σ·.δ6ας Π^γιωτ'σστς.
6) Ή Αίκ^τε^ίνη Κατεχάι-ί 5·.8)λισ«α Κρουσω α Μαλε-
δοζίίυ, καί
Διωρίσθησαν κρασωρ.νώς: Ι) Η Στυλ'.ϊνί Μανι;υ'?άκ.1 Γ)Γΐ;;
ίημ)λος ΐπί μη>ιαίω μ:σοψ δρ 90 ε!., τί Παρ'-ίεναγωγεΐιν
Πιτσιδίων, άντί τής Χαρικλε'ας Στίυΐίϊυ μί-τατιθεμένι-,ς είς
Σίδδαν Πυργιωτίσσης ϊτ.ΐ μην. μιαθω δρ. 60 2) Ή Καλλιόπη
Σουργιαδάκη άπόφ. Άν. Παρθε.-αγωγΕΐου είς 7ιχο^ Καινουρίου
επί μην. μ'σθω δρ. 5ο. 3) Ή Ε1>ϊ.νΟ!α Σηφά/.ι άπόφ Ανωτ.
Παρθεναγωγείου είς Κρουβών» Μαλεβ.ζου έ-ν μ. μι;0ω*ρ. 50.
4) Ή Μαρία ΣϊνουΪΛ»! 3~ό^. Ανΐυ"-. Π?:Οεγαγωγε'Όυ εις
Χερσόνησον Πεδιάδος ί»ί μην. μισθω ϊρ. 50, άντί τής Άρ·.·
επί μην. μ·σθω ϊρ. 50. 5) Η Αίκατεείνη Εύγενή' άπό*. Άν.
Παρθί-1. είς τό Π3φθεν;γωγίΐ:ν Αγ. Μϊρωνος Ιτϊ·. μην. μΐσ'ω
3ρ. 50. 6) Ό Γ:ώ?γ. ς Μχ-.ΐ'/^ά'ΐς Ιχ-Λτ Γ.^ν^ί^ ε'ς
Μεγ. Βρύεΐν Μΐνοφ.'-.σίοα Ιτί μην. μισϋω 45, 60 6) Ό ίΐ^τ;»
Γεωρ,'. Δερμ·ΐζαις προαωρ. δ;ϊ):ς ίΐς Βασιλικόν Ίςραπέτρου
επί μτν. ' ισθώ δρ 40, ά-τϊ τΐ3 Κ Με;?μβ;>λ:ω-ά Ί μή άνα¬
λαδόντος υπηρεσίαν. 8) Ό Έμμ Τσ*π*λά'!ς μαθ. Γνμν. σ'υ
«ίς Άλόϊδες Μυλοποτάμου επί μην μΐαθω ϊρ. 40, άντί το./ Γ.
Λασηθιωτβκ1. μή άποΐΐχθέντίς τ'ον ϊιςριυόν. 9) Ό Γεωργ.
Στ. Παπαδάκης προσ. δ·δ)λος είς Κεί: 7 α Αί ο* :ρώνου επί μν,ν.
μισθώ 8ί, 40. 10) Ή Αίκατερίνη Παααίάχι ,-τόφ. Ανωτ.
Παρθίναγωγείΐυ ιίς Άκούμ'.α Άν, Βϊσιλε-'ου ι"ι μην. μ;-θω
ϊρ.'5Ο. 1ί) Ό ΣτΛ. Σαμ??!'-δάΛις μαθ 1 μ ^σΐίυ &ΐς Β.-
λανδράνδρων Ρεθήμνης έ*ι μην. μισδω δρ. 40, αντί τ^ϋ Ιω.
Λουιιογβωργάχι άναΛαίόντος ίλ ην ύπηρεσ!·>ν. 12) Ό Μιχ.
Ε. Αποστολάκις «π:φ. Γυμνυσο είς Αρ». «λοχώρι Μονοφα¬
τσίου επί μην. μ'σθώ 6ρ. 40, άντί τοθ Έμ,;. Δροσ&τάπ μ^τα ·
τιθεμέ/ου είς Καπετανιανά ΜονςφΛτσίου επί μην. μισθώδρ. 40,
άντί τοΰ Έμμ. Άνορουλάχι άιοφ. Γυμνασ'ιου κετααθεμενου ν-
Χάρακαν Μονοφατσίου Ιπί μην. μ;σ6ω ϊρ. 70.
Μετετέθησαν Ό Νικ. Μπαμιεϊάκΐς Γρβμ)?ος Πατσ δέρου καί
Δη-α,. Παπαδά/.ις προσ. 5ι?)λος Άλάγν. Μονοφατσίου εν«λλ*ξ
επί μην. μιαθω δρ. 40 εκάτερον.
Προήχθησαν: 1) Ό Έμμ. Γ. Πατταϊά/.·; ή Μελισσείδης
ραπέτρου επί μην. έπιμισδ'ω ϊρ. 20. 2) Ό Ιωαν. Κίθ/σταν-
τάκις Α)μιος δημ)λος είς διε"υθϋντήν τ:·- 6)ταξιου 8η^. Σ-χ--
λείου Σταυροχοίρίου Σητείας έ^ί μην^ έπιμισθίφ ϊρ 20 3) Ο
Έμμ. Άναγνωστάχ,ις Α(μιος δημ)λος ε'ς οΐίυθιιντην νΔ 6)ξ'ςυ
δημ. Σχολ&ιου Χανϊρα Σητ ίας :γ.ι μην ;-·μ.σθ'ψ δρ. 20. 4)
Ό Μιχ. Ε. Γενεράλις Α)μιος δν;μ)λος ϊί, διευθ.ντην τού Άν.
δημ. Σχολείου Γερ>·/άρι Ά μαριου έ'χίμ',1.. ^π'μισθιωδρ. ίί*α.
Δι'όμοίου Διατάγματος ό—* αριθ- 173 και ν.Ρ3·^·· ^ Νββμ-
δρίου 19ΐΟ διω.'ίσθηααν
1) Ό Χαρί'. Τσβφαντάκις ΰ)ϊ·8άσ/.?λίς Γος αίς Κι6λ-
ρίδαν Μβλεβυζίου τλ μν,ν· μισθω δρ. 40, άντίτϊΰ Έμμ. Στβιι-
καχη άπόφ. Γυμνασίοι» μετατιθεμέ'θυ είς Τύ'ΐσσον Μ:λΐδυζιθϋ
επί μην. μίσθώ δρ. 70, άντί ,οΰ Γ. Στ,φάλη πϊραΐί/,βέν,.ς.
2) Ό Έμμ. Η>. Βασιλάκης άπόφ. Γυν,νασίιυ εί- Βθντ,ν
Πεδιάδος ίτί μην. μισθω δρ. ιθ, άντί το3 Έμμ. Άντωνα·/.α/.ι
άπόφ, Ίεροϊιϊασ«λ£':υ μεΐ.ιτΐθεμίνου ε'ς θραψΐνον Πεδιάδος
επί μην. μισθώ δρ. 70, άντί τού Κ. Λετϊρά·η «ττίί Γυ.Ανα-
σιθυ μετατιθεμίνου εις Έπισκιπήν Πϊδιάίος επί μτ,ν. μ'.σθφ
δρ. 7^, άντί τοϋ Ζαχ. Κο.ικινάκι άπολυομένυ ατ» ΐγκατϊλ.-
πόντος την θέσιν τού.
3) Ή Μαρία θ. Άποστολάκι 7κο9. Άνο:. Παρθς'οι
είς Συκολόγον Βιάννον επί μην α.ιο(.ω ^ρ. οθ.
4) Ό Έα*. Ζ. ΣπανάΛΐς '.τ:φ Γ >■ ΐσ·.^ «'ς Πά,
Μονοφατσίου επί μην. μ'σβω ϊρ. 40.
5) Ό Γεώργιος Ε. ΤαμΙωλαΑΐς άπόφ. Γυμ/ασίθϋ εις Σω-
καρα'» Μονοφατσίου επί μην. μισθώ 3ραχ. 40.
6) '.ί Άριστ. Μαραγ«ί*ίς άπόφ. Γυμνασίου είς Πιίργον
Μονοφατσίου επί μη-» μίσθω δρ. 40.
') '*-> Έμμ. Άγγελάκης άπόφ. Ίεροίιϊαϊκαλείου ε!ς "Αγ.
Γίώργιιν Λασηθείίυ Ιπίμην. μιαθω δρ. 70, άντί τού Ν:/.. Κ.
Γρ*^™*""! άναλαδόντος άλλην δημοσίαν υπηρεσίαν.
, ,' ° Μΐλτ Λυοΐτζακ-ς «πο?. Γυμνασί™ ε>; ρχ
ί~ί μην. μισθω δρ 70 ά/τί τού Γεωργ. Χαραλαμπάκι ΟΓ^
[)Λ μ=τατιθε·-(.£ν;ϋ εις Κρο,σωνα Μίλεουζιου 5πι μην. μ-σ5ω
δρ. 1 10, βνΤ. τ«.ΰ Γ. Βερνάρδου ?τμ)λυ Γο; μβ-ΐατιθ^ενού
6?. Μερων1; 'Αμαρίο'-' Ι~ί μην. μιαθω δρ. 100, άντί τοϋ Ε£θ.
Μ Ί'..υϊά/ΐ 5ημ))ο.υ Β;υ ι.ιετ-ΐτιθίμένΐο είς Μοι αοτηράκ·. Άμα-
ρ'ουέ,τί ,.'ην. μισθώ δρ. 110, άντί τοΰ Π. Ρολο·|η όριστ. δ:ο)λου
Ρίΐ) μίτατιΟ;^ένου είς τό Άνώ":. Δημοτ. σχολεΤον Γερακάρ!
Άμα^ιου επί μη/, μισΡω 3ρ. 70.
8) Ή Α'./.αΐϊεί τ. Μο,.ρέλλο.) β-τί». Ανωτ. ΙΙαρθεν-γ^γείίυ
^ίςτό είς "Α-,'.Βασίλειον ΠεϊίάδίςΙΙαρθεναγωγεΐίν επί μην. μ 3&ω
οί. 50, άντ! τής Σί^ί^ς Χρυσάκ'. παραιτ'θε'σηί;.
10) Ή Έλ-νη Δ. Σφαχΐανά/ι άπΐφ. Άωτ. ΙΙαρΟεναγω/ίίου
εις τό εις Κρουΐώνα ΙΙιρΟεναγωγε'ον ίτ.ί ι.τ,>. μΐτ&ώ δρ. 50.
1) Ο Ί ·>ί^η . Α. ΠατρΝίλάλΐς ι:ρ3σ. διϊ)λο- %■· Π^.τα-
νάΐσης ςίς Κ'.υροίιε; επι μην. μ'σΐ'φ ϊρ 40, ιίντί :; Στυλ.
Κϊραμ~»αά/.'. πρϋϊ ΐιΐ)7«ου μετ7.·'.^εμένου είς Άποσετι έ-.ι μην.
μισθδί δρ. 40.
2) Ό Λεω;. ί>ραγκ3αΐάιι.ι; δημ)λθ'; Β:ς είς Κρασι Πεδιάδος
/αί ο Έμμ. Κατσούλης δη,*)λος Β:ς ί'ς Κ»στ--λλι ΙΐΞαάΐος
άμοιδαίως έ'ά-εροί επί μη ·. μιι()ώ δρ, 110.
Όμο:ως ίιά τοϋ ϋπ' άρΌ. 174 %ι χρονολογίαν 3 Νοΐϋβ^'ου
19Ό Δίατ^,ματοι: ϊ'ωρίσ"η καθη^ητής ίν τω Άνωτίρω Παρϋε-
ναγωγείω Ηρακλείου ό Κ^ρια/.:ς Μαργαρ της τελε'όιο:·:.; "ϊής
θεολογΐλής σχολής Χάλκης έιτίμην. ιιιτθω δρ. 180.
Δι' ομοίπυ Δι»τ«γματος ΰπ'αριθ. 177 κα' χρονο7;^ϋν '■·
Νίΐμδρΐου 1910 μετ·:τέθησσν
1) Ό Ιωσήφ Σμυρλάκης δη;ν)λος Β;ς ί.'. τοο θί,μιτιν.ΐΤ
! σχΛείου Πλ?τ>^α Κυϊωνίοι; είς τι είς Καστέλλι Κισ-3.[ΐο^
έξατάξιον τς'δυτον ί~ί μην μ σθω ο;.αχ. ':10, άν.' τοθ Ί άν.
Μεσαρχάκί ϊημ^λου Βου μετατιβεμένου είς τϊ είς Ι'αδα'ςχΊ1,:
Ά-Ο/ΐορώνου Ανώτερον δημίτ. σχολεΤ:νάνατιθεμένν,ς αηω ~ρι-
σωρινώς τής δίΐ^θό^ϋως τοΰ σχολεί:υ τοΐτου έκί μην .μια&ύ
δραχμώνΐ 10, καίμ^ν. Ίίΐμισ^ίω δρ ΙΟ,ά^τίτοΰ Γίωρ'ίου Α. Κα-
πετ«νάχιόημ)λ υ Αουεΐςτο ΐ"% Καμπανι Κυδωνιας Α)' ["όν ΐηαο-
ιικόν σγολδΐον ε-τί μην. μισθφδραχ, 12θ,άνιίτοϋ Εμμ. Το'σ.'.Ι.'!
πρ. 5ιδ)λου μετχτιθεμένίυ είς Σχίνϊ Κυϊίθνίας έτ.ί μη/. ,^ΐβώ
δραχ. 40, άντί τ:3 Βασιλ. Ν. Άλϊίανοοά/ι 3'.ΐ]λυ μετα-,ίθε-
μένίο ε'ς Βρ^σε: Κ;ίωνίας ίτ:ί μην. «πθωδρ'χ"/. 50, ϊι~. '">
Γρηγ. Μάρ«·/.α ιΐαρΐ'τηθέντος.
2) Ό Γεωργιος "Γμα Βαρούχα·: ?ημ)λ:ς Β:ς ίι τ ο ΐν
Αγ. Βα;!?^;ιω Πεϊ'άίος "Ανωτ, ϊημοτ. σ-χολεΤο; '.- το =';
Κου»άδους Δηλ. Σχο7>εΤον Ι-ιί μη;. μ'σθω (}■('/_■ 1ι", Τι
αΐτήςει τού.
ςΟ Κωνε'τ. Ε Χαλβμπ/'.ά/ης 3ημ)λος Αος, τό •'ίτη --! ι ο-ι,
έκ τοΰ ϊηαοτ κου σ'ολείου Ψϋ-χρου ΛίσηίΙχίου ώς ^^^';ι,,
είς το -ν Ά-;. Βασΐ/ε,ω Πεΐ α?ος Ανωτ. οηα-τ. α/-/ "„*
ϊτΛ μ·',ν. μιοθώ δρ, 1 "20 καί μην. έ'-,ιμΐί&'φ ϊρ. 1(1.
Δι' ίμοίου Διατάγματσς ύπ' άρΌ. 178 λλΊ "/ρτ,'/'θ·/ ν '.)
Ν'εμδρίου έ. ετβυς.
Ι Δκορίσθησαν
1) Ό Εύαγ, Γ. Χατζάκης μαθί)τί;ς Γυμνασιο.' ϊι:)λο; ί'ς
Νικηϊητόν Πεδιάδος έιί μην. μισθώ ϊρ. ΊΟ, άντί τοο Ν Κα
οιιγάκι ύ)ϊιδ. δ' μεταπθεμέρΌυ εις Άστ.ράλ! Μ?λε6-ζιου ίπί
μην. μισθ(7) ϊρ 40, άντί τού Γ. Καντιϊάκι ύ)διδ. 6 . μ-τατ
μένου είς Γω3*ν Μαλϊβοζίου ΐπί μην. μιοθω Βρ ·'>0, ~—:
τοΰ Ιωάννου Κοιιτσουλάχι άποφ. Ρυμν»τίοο «ετιτ'θ-
Βοΰτες Μαλεδυζίου επί μην. μισθώ ίρ. 1)0.
2) ΊΙ Μαρία Μ. Ζα·/5ριάϊ:υ ά-ΐόφ Άν,οτ. ΙΙα?',·.·.
είς Βορρους Πυργΐί,ιτί'σης έτ:; μην. > ισθώδρ. 5ί·, .
Εΰαγγελίας Μη7ιδάχ.ί μετϊτ'.0:μ^ο; εί; τό ΠαιΟϊν
Βουτϋν Μαλίδυζίου ΐπί μην. μ σθώ δρ. 50, αν ν ~τ_ς
σΐας Καρακατσάνη άπΐφ. Ά ω- 11αρθ^ν>γωγβ:ο^ μετ^τ
άντί τ:ΰ
:^ ί -
588
ΕΡβ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ
ΩΣ:
εί; εί^ Πε:ρίκέφαλί Κι,ικ,υρίου επί μην. μ-.τθώ δρ. 50 άντϊ μείςυ οί δ:κηγόρα Νικόλαος Πιστολάκης *αι Έμμ. θεοδω-
ίϊ
τ Γ·; Αθήνας Κωνσταν:αράκι πβραιτηδείαης.
3) Ή Έ>~ίς Δρ. Βΐρίύχα άπό*. Ανωτ. Παρθεναγωγείιυ
εί; Σ. νπήν Σητείας ίζϊ μην. μ'.σθώ δρ. 50, ά^ τής Αίκϊτβ-
ρντ,ς Ι1α::ο(καρα6ελά·Αΐ μή ϊιναλβόοΰσης υπηρεσίαν.
Ο Λεων. Χατζιδάκις προτ 5ιδ. είς Πλάτανον Κανευρΐουέκί
μην μΐίθω δρ. 40, ίί,ιτί «Ο Π. Σαίίάκ,ι άπολυομϊνο.ι, ότε έγ-
κατ«Χιτ.βνχος την θέσιν τού.
Ό Μιχ. Ξεινΐαράχις άτ.ίφ. Γυμναοίου είς το Ανωτ. ϊημ.
Π έί 70
Κνΐ
ρίϊης. ι ..
Δ'.' ό,Αβίου Διατάγματος ΰττ' αριθ. 2)3 έ. Ι. μετετέθη ο βοη-
θος τής ταχυϊρομικής υπηρεσίας Γεώργιος Κοκκαλάς εκ το3
ταχυδρομιχ,οΐ γραφείον Νεαπόλεως είς την θέσιν προϊσταμί'νβυ τοΰ
ταχυδρομικοΰ γραφείβυ Καστελλίου Πεδιάδος άντΐ «Ο Ιωάννου
ό ί ί ί
χρμ γρφ
Σέργη μετατιβϊμένόυ είς την Ιββίν προϊσταμίνου τοΰ χμ
κοϋ Γραφβίου Χιρβονήσου άντί τοΰ Κωνσταντίνου Παντούλη
ί β δθ Γί
χ ρ φ
αγο~> εΐο Βόρρΐι>ν Πυργιωτίσσης έτ.ί μην. μυθφ ϊρ. 70.
ΰ) 'Π Μαρία Γ. ΦραγΛΐχδάΑΐ δ;δ)λιυα των Έργοχείρων «ίς
ϊ ΜίΜοολμ.. Ιΐαρθεναγωγεΐον Ριβύμνης. 7) Ή Χρυσανθη Ί.
Αος δημ)λθί, ε;ς Φρΐ Άποκορώνου ίπί μην μισθφ
§;αχ. 110.
11 Μετετέθησαν
Ι1* Ή Εύαν&ια Δρακοκούλλου δημ)λος Βος έ^ χωΒω Χριστ·
Π-, ΰ-«|ωγε φ Ήρακλε.ου ν.αί ή Καλλιόπη Ξηρουδάκη δημ)λο;
Β;. :ν ω Γω Χ^ΐίτ. Παίθ,ναγωγείΐι) 'Ηρϊχλε ου έναλλάξ έκα-
τέρ^ έ' ν. μην. μιαθφ ϊρ«χ. 100.
"2) Ή Αί,λΐλία Άγγε/ιδου Βος δτ,μ)λος 4κ Φρέ Άποκορώ-
ιΐί εις Λτΐ.^ΟΓοΛλο Ρεθύμνης ίκί μην μιπβω ϊρ. 100, άντί
τιΛ Μαιιας Παρασυράχι οημ)λουΒου μετατιδεμένης ώ;δ:ευθϋν·
τρ;., εις το τριτάς'ΐν Παρθεναγωγεΐον Κίβτελλίου Κισάμου ΐ%
μην. μ',Οώ δρ. 100.
ο) ΊΙ Χ*ρικλεια Σταυρίδου δημ)λος Σ·.66ας Πυργιωτίσσης
ε" Γέ('.γερην Καινοιιρί;υ επί μην. μισδώ ίρ. 60, άντί τής Έ-
λεν,',ς ΓΐαννΛκάκι άπ« φ. Ανωτ. ΙΙαρΟεναγωγείου μ&τατιθίμένης
ύς Σίββαν ίπί μην. μ;οδώ δρ. 50.
Αι) ·ζ~) ό-'αριθ. 181 καί χρονολογ. ίΐ Νοεμβριού 1910
Λΐ/ΐά, ατος ΐιωρίσβη ό "Ιωάννης Καλέργης μαθητής μ
ϊιϊ)λίς ε'ς Παντάνασσαν Άμαρίου ΐπί μην. μΐοθώ δραχ. 40
νή, ίό'σ^ς τής Οέΐεω; Κϊί μ.ετετ£9ηΐα^ -ναλλάς ό Νια. Κοι^Α9^*
νάκ:ς πρ. διϊ)λος «ΐς Σ^ηνάρι Κισσάμ·)ο χ,αΐ ό Άντ. 11α—χ/ιλο-
λάου πρ. §ίδ(Χος εις Άμυγ8αλο«φάλι Κιστίμου έπ' μην. μ'σθω
έκάτ=ρος ϊραχ- 40.
Ό,λθίω; δα το3 ΰπ' αριθ. 18ί καί χοονολογ. 11 Νίεμδρίου
1910 Λ'.ατάγματος μετετέδησαν 1) ό Χαρ. Ταμπουρατζϊίς δή/,) } Π ^
^ ,τ - » ' · ΐ-τ ι π' * ί? -· »* · ιιατσιανου.
Λος 1 ο:, ?η αι:',σε( το^ »λ 11εο*9υ Β.αννίυ ϊ.ς Κρητσαν Μβραμ- ___
δίλλου 5ϊϊί μην. μιαθω δραχ. 100, άνΐί τ:^ Γειργ. Ν. Παγκά-
8ίΐ;ί.)ου Βοο μ«τατιθ5μίνο^ εις Πεύκ.0/ Β.άννθϋ επί μην. μΐσθω>
Βρα-/ 110.2) Ό Νινολ. Α. Κατσοΰλης άπφ. Γυ,Ανασίον» Ικ
Τσώ ^ί)τϊίας ε'ιςΠίλ. Μι;ά(ΐ Σί)«ε.ας έιτί μην. μίσίφϊραχ. 60,
άντ'ι τοϋ Κωνστ. Π«παϊά*η ΰ)διδ. Γου μετατι^εμένβυ είς Τσώ
ΐπί .ιγ, . μΐ3θω δρβχ. 40.
Ό.*: '*ς διά τής ίιπ' αριθ. 95 καί χρονολογ. 10
11) 1Λ )
ρφ ρ
μετατιθεμένου είς την θέο'.ν
τού ταχυδρομικοθ Γραφείου
Ηρακλείου. ^ (
Δι" όμοίου Αιατάγματος5π' αριθ. 236 §. Ι. εγίνετο άποδβκτή
ή παραιτήση τοΰ Ύ)γιραμματ«ύς τής "Ανωτέρας Διευθύνσεως
των Έΐωτερικών Γεωργ. Σφοβγγατβκη καί είς αντικατάστασιν
αύτοΰ διωρίσθη ό Νιχ. Ζ, Νικολακάκης.
Δ'.' όμ:ίου Διατάγματος υ—* αριθ. 237 ε*. Ι. εχορηγήθη είς
τον Κεντρικόν Λιμενάρχην Γ. Κουρκοότην όκταημερος βδεια
απουσίβς. . (
ΔΓ όμοΙου|ΪΑιπάγμιντος ΰπ' αριθ. 238 έ. ε. διωρίσθησαν δι-
κηγόροι τοΰ 'Υποκαταβτκίματβς τοΰ Κοινωφελούς Ταμείου Σφα¬
κίων, ό Π?ρασΑευ5ς Κοτσάμπασης, καί τ·ΰ Ύποκαταβτ/,ματος
Ρεθύμνης ό Έμμ. Ζιχβρά/Ύ,ς. } ^
Έιτίσης διά τοΰ αύΐοΰ Διατάγματος δ'.ωρίσδησατ γραφί,Τς διά
την ϊτηρεσίιν των δΐ!«>στι·/.ών τμημάτ ν ττΰ Κεντρικρΰ Κατβ-
στήμ*τ-ς τοΰ Κοΐνρ:φϊλοϊ3ς Ταμείου ό Έμμ. Παντβλάκ»ίς, καί
των 'Υποκατασ.ημάτων αΰτοΰ Σφακίων Έμμ. Γωνΐωτάχης καί
Ρϊθύμνης ο Ηλίας Δράγασης.
Έν Χανίοις τί) 8 Νοεμβριού 1910.
Ό επί τ£5ν Εσωτερικήν Έκίτροπος
Π. Ι. ΜΛΡΗ53
ΑΝΟΤΕΡΑ Δ1ΕΥ8ΎΝΣ1Ι ΔΗΑθΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διά τοΰ άπ'άριθμ. 45 ί. Ι. Διατάγυ.«τ·ος τή"ς Έκτε*στικίίς
Έπιτροπής ωρίσθη Ορ« τοθ βταθμοΰ τής Χωρορυλ«κή'ς Καλ¬
λικράτους Σφακίων κατά την χειμερινήν περίοδον τό χωρίον
Έ Χανίοις τη 6 Νοεμβρίου 1910.
Ό επι τή{ Δημοοίας Άοφκλε(α.( 'Κπίτρ«ίΐος
Γ. ΜΤΛΩΐίθΓΙΑΝΝΗΣ
νγ;·;
Δή
Αίαταγής ήμώ; διωρίσθηιαίν 1) ή Άφροδίτη Καλούδη
τ ί ίν τω Άνωτέρφ Π ϊρθϊναγω-ίείφ Ρεθύμνης «πί μην.
Β ~γ. 40. άντί τής Αγγελική"; Άθανασιάδου άπολυομί-
ί 'ζ) Ό Γεώργιος Τζωρτζάκης ϋιΐηρϊτης έν τφ Άνωτέρφ
; σγολειφ Τυ.Λταχ,ίο^ ίΐ^ργΐιοτΐαΐη; επί μην. μισθω
Ό Έπίτροπος
Β- Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
Έν Χανίο ς τϊ| 12 Νοεμβριού 1910.
ί ΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΐαΤΕΡΙΚΟΗ
Λ.ατ'.ύ ύτϊ' αριθ. 228 έ. ε Διατάγματος «πετράπη ή άπό-
ληψις τι|ς μισθ»δο»ί«ς τοΰ Γεν. Δυυ&υντοϋ τ}^ Κθζν. Ταμ,είου
'ΐω ,ν.;.) Παπαδάκη άπό τής 1 Αύγούστου μέχρι τί|ς_ΐ5 Σ,ε"
τ,τεμ&ρ·:υ 1910 καθ* όν χρόνον ,άπουσίασβ τής ύχηρεβίας λόγω
άί νομίμως
ά:υεεί,ς νομίμως ΚΊστοποιηίείσηί.
Δ;' :Αθίου Λιβτάγματος ΰτς' αριθ. 230 έ. Ι. διωρίσθη μέλος
τίυ.ΐΐ./.κ)τιχο3 Συμδουλίου τβΰ Κοινωφελρΰς Τ«μ:ίβυ διά μίαν
τ^ιετίαν δ Έφέτ·»)ς Χανίων Μάρκος Δη'Λ—ραχάχης.
Α ' οΜοίου Διατάγμανος ύπ' αριθ. 231 διωρίσθησαν Νομιχρί
Σύ;-δ5> / ο: τού Κεντριν.οΰ Καταστήματος τ;ΰ Κϊί^α»φελο".ς Τα-
ΑΗΩΤΕΡΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΙίΒΙΪίΪρΙ ;
Διατάγματος τής Έκτελεβτι«ιΐ|ς Έ*ιτροιιί|ς &«' «Ρ^·
457 καί χρονο,λογ. την αυτήν εγένετο άιΐοϊεκτή ή ιτάραίτηβις
τοΰ Γεωργ. Έμμ. Αγγελιδάκη ά*ο τής θέσβως Τελωνοφύλβ-
κοςιταρά τη τελων. περιφέρειαι τοΰ _Τβλωνείου Ρ«θόμντ)ς.
Έν Χανίοις τή 9 Νβ«μ6ρίου 1910.
Ό Έπίτροπος της ΐίαιδίίβς
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
ΔΙΕ ν®ΥΝΠ_^ ΤΩΝ" ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ» ΓΒΝΙΓ^Η ΛΟΓΙΣΦΙΙ^Η Ϊ^ΑΙΒΑΣΦΑΣΙΣ ΤΗΣ 31
Ι9Ϊ0
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ*
■ηαψά τΛ Τρακ&ζ- Κρλτης....
Τβμίας τα|ιτευτ·»}ρίοιΙ: μβτρητκ τΐαρ' αυτώ.
| Ταχυϊρομιχά ΓροίφεΐΛ : μέτρητά παρ' αυτοίς.
Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματ* καθ1
Δαπάναι ταμιευτηρίου............
Έξοϊα εγκαταστάσεως...........
οδόν
267298
8001
978
65
72
25
276278
1744
983
4450
283456
"Υπόλοιπον άποθεματικών παρελΐόντων έτών...........·
Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοδολΐ)ς αΰτΐ)ς.......
.Ταμείον γραμματοσήμαυ : οφειλόμβνα αύτω.............
Ταχυδρ. ταμιευτηριον : υπόλοιπον οφειλομένιν καταθέσεων. .
Διάφορα έ'ξοδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιδλιαρίων........
Διάθεσις άποθεματικών : καταδολή Ιναντιδφειλη'ς πρ'οςΚρΐήτικ-ίτν Πολιτείίν
Τοαοι εΊσπραττόμενοι υπέρ τοϋ Ταμιευτηρίου...........
Έν Χανίοις τϊ) 25 Σεπτεμδρίου 1910
Ό
Ι. ΠΒ»Ρ»Ιτρ~0'ΓΓθΥΛ025
Ό ταμίας τοθ "Ταμιευτηρίου
Δ.1Τ. «¥Μ|»
ΕΡΓΚΙΰΙ
«Β»)
Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθάντος μηνίχ; Ίουλίβυ
» έντός1 τού μηνός Αΐγουστου
.45
Άποσδεσθέντα βιίλιαρια μέχρι τέλΌυς παρελθόντος μηνός Ίουλίιυ
» » έντός τοϋ μηνός Αΐιγΐύστου............
Βιβλιάρια έν κυκλοφορια εις τό τέλος τοϋ μην«^ -Αυγουστον..... .
647
1
Καταθέσεις μέχρι τέλους ζαρελθόντος μηνΐνς Ιουλίου............................................................... Δραχ. 1679,107.90
τοϋ μηνός Αθγούστου
ΚεφαΧαιοποιηθέντες τόκοι μέ'/ρι τέλους Δεκεμβριού 1909.
1175
500
1990
270216
2
3950
5621
283456
1910
6,693
648
6045
Αποδόσεις πρός τοΐις καταθέτας έναντι «ιστώσεως των μέχρι τέλους Ιουλίου..............................·............ ·
» » » » » » » έντός τοϋ μηνός Αόγούστου........................................ *
Καταδληθίντες εις τοϋς καταθέτας τοκοτ. ενϊκα αποσβέσεως βιδλιαρίων μέχρι τέλους Ιουλίου................................. *
» » » » » » έντός τού μηνός Αύγούστου...................................... ·
Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τού μηντις ΑΙιγίύστου μή συμπεριλαμβανομένων την 1 Ίανουκρίου έ. ε. δεϊουλευμένων τόκων........ »
14,501.65
54.621.08 1,748,230.53
1450,381.14
25,060.61
2,531.75
39.95 1.478,013.75
270,216.78
Ι
■κ
»—Η
Μ
Η

1
ΰδο
Ϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ* ΓΕΜΚ1
■ ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΙ ΡαΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
ΣΕΠΤ.ΜΒΡΙΟΣ 1910
ΠΙΝΑΞ Α'.
ΚΙΣΙΙΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝδ
Χρονολογίαι —
ο ε
1910
'Ίεπτέι.βριος
Ο
Ό
"V
α
"Έαοδα. —
Των Νομών—-ϋβ3
Χανίων
1910
2597830
ορ
"Άβροισμα — &ΟΠ1Π1Θ.....
ρά ν·ηψοοοσί« 1906-1909
θ Ι» §θβΙίοη 1906-1909
Σύνολον Τοιβΐ
"2597830
93036410
956342,40
Ρεθύμνης
7996
70
7996
2609921—
26898870
Ηρακλείου
Οατκΐίβ
2669090
2669090
95928ΟΪ98
985971188
Λασηθίου
1557
20
1557|2Ο
Ι
6790874
6946594
ί Ι
Ρ 1
62223
62223
10
10
221854582
228076892
'Ανάληψις
έκ τώνπαράτω
ΚοινωφελεΐΤα-
μείω
χαταθέσεων
ΚΙΓ3Ϊ18
Ο.Θ3 άβρ6τ& ρΓβ$
1» Β&ησιΐθ ά'
υΐϊίιίέ
ΡηοΙΐα,ιιβ
10
Σύνολον
Είσπράξεων
ΤοΙ»1
ά. 38
ρβΓοβρϋοηδ
62223
6222310
221854582
228076892
10
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
891
Ι
3
0 — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
.. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ Ι. $ϋΒΤΙΧΕ 3% - ΟΕδΤίΟΝ
8ΕΡΤΕΙΒΒΕ 1910
Τ Α Β _. Ε Α Ι] Ι
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι — Ρ Α Ι Ε Μ £ Ν Τ

,8-"-
8.
Ι
12
552
!3

§1
05
13
552
7038855
70940
55
3920939
3920939
8 ^
·|§
φ α
—Ι Ο")
Ο Λ
"-β
15
3 μ·
α-κτ

51
3
β
ε.
3 „
(3
9-
.§3
■=^Ί Ο
03 Ο
3-

2
ο
Η
18
Ι
Ο-
α
** ι
Ι*»
=· &*
Μ-
,- _«
ο ί
%*

ο
19
φ
β*
α -
°-Ε-, ι
~ 8 § §£
8 §■
-ι> 3
β:
2
01
; δ η
21
3-φ
3 —
22
86870
868'70
2974-
2974-
552-
552ι—
ι
113Ί4Ο64
194949224
2172840
217284 ΟΊ
21788604
217836
2002932
041
113992ι64
194949224
2172840
2280768)92
ι

«Οί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΎΟΑΟΣΙΑΣ
Ο ΕΝΪ 0Ε$
ΠΙΝΑΞ Α'
ΣΕΠΤίΙΒΡΙΠ 1810.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
Χ.ρονολογίαι —
"Έαοδα —
Των Νομων—ϋβδ άόρ&ΓΐθΓηβηίδ άβ
Χανίων
*αί Σφακίων
Ζα Οαηέι
«ί 3/αΚα
Ρι&νμνης
Ήραχίιίου
Οαηιΐιε
Λαοη&ίον
Π
ΐ
!χ χ&νηαιΊ τάί
ΚοινωφβΧιϊ Γθμίίω
Κιταθι
άίΐ
αΒ
Ιι'ί€
Σύνολον
Είοπράξιων
ΤοίαΙ
7 τ
»-. Γ
10
1910
1910
ΑΦροιομα —
Ληψοδοοία Λης Περίοδον βαΐιοη Γ.
Ί Αηψο&οοίιχ Βας ΠιρΜον Οαίχοη Ι/'.
~: Σύνολον — ΤσίαΙ ..........
16082653933427761
956342 40.268988 70 985971
25646077960326631
120904911
.88
219502099
15649031
8702437323861648
6946594228076892
5519385
40
1000000
1000000
ψ3861648
2^768,92
651938540
(*) Όρ«
κίνακκ
(*) Υογ.
Εφημερισ της
ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
θέΜί-ΗΑί. Αϋ ΟΟΙΙΡΤΕ ΟΕ ίΑ 31ΙΗΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ΐ'.
8ΕΡΤΕΒΒΒΕ (910 · -· ;
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Γ
V II
Ι. Ε Α υ ι.
Π Α Η Ρ Ω Μ Α ί
ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
100ΟΟ0Ο
2974
Ι ι
1)5409
.3
13
165*25805
70940 55 39509 39) 86870
■5-2113Ί5
100^971,-1
6120
·- Ίο
29489'
2948
1244973>'
139926Ί
13589656·
297881815
19Ί949224
Ί928311
89
'«Η2
21728
23210884
4238616,48
2980768192
651938.
'Κκ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ίΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΒΙΚΗΣ ΛΗΨ040ΣΙΑΣ ΤΟΪ

ε ι» β λ _ ι —
έ!"
Λογαριασμόν
'Τκόλοιπα οΐχονο
Πράξιις ίτ.ό 1 2«-
Πράξί'ί έντό( τοΰ
πτιμβριοιι 1910?ω«
Σύνολον
μιχοϋ ϊτους 1909
30 ίδί,υ 191·»
1910
1
Άποτελε'σμ,ατα άπολογισμών των χρήσεων
των έτών 1898__'ΰΟ9 ...........
8062
91
428179

436242
94
2
Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 ........
80304
"8

--
80304
58
3
10655
">!
10655
27
4
69242
19
69242
19
5
658*4
4?
65824
42
6
7
» λιπασαάτων ..........
6807
35
___
_
6807
35
8
Λ/σ|/.ός έγκατα,λίλειρ.μένων όθωρι.. περιουσίαν


----
__


9
Μοναιτγιοιαχό'ν ται/.ε'Όν Χανίων
10
» » Ηρακλείου ......
11
» » Ρεθύμνης
552
15
552
15
12
λ > Λασηθίου
13
Τιλωνειχκ,οιί τταρακοιταθτιχ.αι
75543
70
75543
70
14
ΕΙοικοί φόροι ... .... . . .
11636
99
11636
9·>
15
Λιι/.ενικοί φόροι..................
1477
7ι)
1477
70
16
Πρόσθετος φόρος 3 η;ο — ΠερίοοΌς Α'.
___
——.
17
» » » ), — » Β'
552

----
_
552

18
Ταμείον βοηθηαάτων ......
19
Λωρεά Οβίΐοη Λτηβαιΐ Ιββΐιΐγ οίά Μουσιΐον "Ηρακλείου
,. ,_
__
20
» Άρχαιολ. Εταιρίαι; » » »

__
—_,
__
_
21
Προστιμα. έφέσεων άποζημ'ώιεων........
22
"Βντοκα, Γςα^μάτια τού Δηαοσίου........
23
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμϊςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
67634
20
"00
_
_
68134
21,
24
ΙΙροκατχβολαΙ διά λ/σμόν τα,χ. Έπιτχγων
560840
11
2406-27 50
_
801467
61
2ο
χ» διά δα,πανας της Αγροφύλακος
145049
33
13371
1π84·20
33
26
Ηροκατα,βολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων . .
42494
__
ι ι
42494
27
ΖιΤ,μία διαπραγμ-ατευσεως ξενων νομισμάτθίν
5023
37
——.
__.
5023
37
28
6ΊΟ7.7
514638
85922
577716
109179
29
» » Πρόσθετος φορος 3 ι'/0
23257
48
όϋ
15
63
30
« » Γχμ,ίαι...........

309677
51
363946
Α Α
31
Κθιν. Ταμείον—Κα,ταϋέσειςπροι'οντος έντόκων
Γραμ.μ*τιων τού Δημοσι^/ΐ πρός πληρωμήν
των ά.ποζγ)(ΐ.ιωσεων.................
ί ι,00000
1000000
180000
32
Προκαταβο'λαι δια δαπανα,ς τη; «τρα,τ. υπηρεσίας
180000

_
_
_
33
Κτημχτα κατχκυρωθδντα. τώ Δτ,μοσίω ....
1715

__

__
1715
Ι
34
Τα,κτοποιττέο·. προαωρινοί λ/σμοΐ.......
5126
41
__
____
___
^^
5126
41
ι
35
Χριώσται έκ ληψοδοσιας χρημ. δια/ΐ'ρ-σεως.
44061
76

——.
—-—.
,,,
44061
76
36
'Γραπιζχ Κρήτης—λ/ ϊμος Δημοσίου......
1029902
56773
__
159*633
12
37
• β — » προσθ.φόρου 3 °/0
14824
80

____
—-,..
_
14824
80
38
» > — » Μόν. ταμ Χανίων
58747
14
5393
77
_
64140
Μ
39
» » — » » ϊ Ηρακλείου
13200

__
___
13200
40
» ι — » » » Ρεθύμνης
1Μ377
95
__
_
-
_
15377
95
41
» » — » * » Λασηθίου
13026
30
1000
__
____
_
1462630!
| 42
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμόςΠροσθ. φόρου 3 °/0
3928310
89


——-
_
3928310
89|
Ι 43
» » προκχταβολή Δημοσ. πρός σομ-
πλήρω«, .τοϋοΊ άΛοζημιωσδΐςπληρωτέου ττοσοΰ
121913
71


--
121913
71
Κίν μεταφοράν.........
7:1··Ιμ14
05
2489636
22
—·

9886150
27
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
898
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30 2ΕΪΙΤΕΜΒΡΙ0Υ 1910
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1910*"ί
Π
Ω
1909
1719352
57179659
22Η4!37
336261
69
803*69
709^(73
8205591
Η874714
91Ρ63Ι85Ι
17877
2354
25-242
1735
1457
1993643
210510Κ
30932
94
161
06
03
4ο
!8
53
1851850
1560
1000000
Πριάξιΐζ ί-κί Σ|6ρίοι
Ιως τέλ. ίδίου
{Ο! Ο
143742101
ο8168Η81
3.9164
7! 670
53325
2100
6"
471
40711
2090
7"79ϋ
1361*-:
938
62223
6328
75
15
ΚΟ
10
103290
14301
51120:*
86000185
318020γ46
5000
67000
14824 80
552
//
70
15
2442136.
55
Πράζιις έντός τον
1910
1_
Σύνολον
186306401
Ι581Μ888Ι
880961
93784
36
37]
409587
803869|
9199^3
820559
653104*
9243535
2195153
25037:36!
9603861
1534791
239(579
199364345
2167328281
30932
52608;
1851850
1560
1000000
ι
103290'35|
1430170
51120338
860008ο
318020Ι46
5000—
"67000—
148248»
των
Είς χρέωσιν
68134,20
69817726
14411863
42494-
502337
6651262
2317878
45926 —
1000000 —
180000 —
17151—
126141
4406176
153063312
6414091
13200 —
14825|8(
14626130
.392831 Οι89
121«13
71
',ϋ
Είς πίστωσιν
142682177, 1
50138423 2
87030609
2454218!
34376309
803869
239*
38
820559|
05310
92435
421
35
25637
2049 *
3711
36|
91
69!
91909
199364.345
216(1776
309321
526
18518
1560
ιοοοοο::
28
53
08
50
882731 ίϊθοΐ
3
4
ο
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚιΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69
60
61
62
63
Έκ μεταφοράν,
καί Τελωνεια
Ταμείον Κεντρικόν................
» Ηρακλείου................
» Ρεθύμνης ................
» Λασηθίου................
Τελωνβϊον Χανίων.................
Ύποτελωνεϊον Σούδας .............
» Καστίλλίου Κισσάμου.......
» Παλαιοχώρας............
» Χώρας Σφακίων...........
» Κχλυβων...............
Τελωνβϊον Ρεθύμνης...............
Ύ/τελωνβϊον Καστίλλίου Μυλοποτάμου.
» Άγ'ου Γαλτ,ντ;..........
Τίλωνείον ΉραΛλί'Όυ.............
'Υ/·;ιλων$ΐο Χίρσονησου...........
'Τ/τίλωνίΐον Ματάλ)ων..........
Τελωνείον Άγ'ου Νιχολάου..........
'ΐ/τελωνιίον Στ,τίίας.............
» Ίεραττέτρου..........
» Σε·ιίου............
Όλικά ποσά .
194251
224960
56563
26928
31714
1250 70
64
79
56
ΐ
16013
95
8129 06
2137
9ο86|60
82Γ025
3219 36
3119|25
38910 5ο
623
124280
9490
94
83390
22037
356
8063690
10
36
70
1110942
397846
12(5547
110944
194731
22
68
58
10
709 80
3228 86
78
70
6
8501
2467
988.
80276
12445
1354 6
270785
222
ί'3762
25302
50468
2241
493*296
1305194
622807
183111
137872
226445
1960
1^242
16630
4605
1956890,
88476
15665
4473
01
24
87'
63
50'
81
84
85
Ο6'
90
Ι
309696 241
846 24'
1242
43252
33641
7250383!
2598 40'
12995986^9
80
20
ΕΦΗΜΕΡΊΣ Τ1Ϊ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
597
Π 1
ο
"Υπολοιπα τοΰ οΐχο-
«ομιχοϋ ίτους ' 9
κζ ίτ.ό 1 Σ)όριθ
?ι>.ς 30 ίδίου
1910
Πράξει* έντός τοϋ
1910
Σύνολον
"Τίΐ6λο»·πα ιών
Είς
Είς π
3 ί·
8063690
ϋ2
112764·]
79
42573:» 81
12550003
10496^42
20ϋ382|2ο
;;2(-
10294,45
1043666
79742
4781-90
2Η55
4Η976
17835
39201
60
218073:
488284?
13Γ.6|70
4932-«977
10506350
1127646
5/
79
4257328!
12^20003
10496942
2003821-5
520
18
1029445
1847 40
7974225
47Ρ090
283668Ι03
469176
17835
3920160
218073"
4882845
13567^
2.·9οϋ86
8007118 76
17754773
197074 20
5791121
3290345
26063)38
144050
19224
6336
81
39
2757|76
9132 24
8734 60
10884
1918
26028
376
1064
ιΰ
90
19
48
45
4050,60
1183417
23675
1241
38
70
862731906
8627319116, 862731906
44
45
46
4",
48
50
51
52
53
54
56
57
58
69
70
61
62
63
ί>9
Εί>ΗΜί£Πλ ΤΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
Ανάλυσις των κχτά την 31 _επτεμβρίου 1910 ϋπολοίπων έν
Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
Ι Οικονομικαί
Ι Αρΐζαί
ί Ε ϊ
Ρ 11 Τ Α

Άντίτχμα
Σύνολον
Χρυιό
"Λργ·»ρο
Νίχελ χλκ.
Έ> όλω
Ι Τιμεΐον Κεντρικόν
59110

64'/1

343-Ό
50
99931
50
77616
23
177547
73
» Ηρακλείου
740»5

16879
80
12427
53
103392
33
93681
87
197074
20
» Ρεθύμνης
27255

7580
50
8020
70
42856
20
15055
01
57911
21
» Λασηθίου
20000

—-

3297
--
23297

9606
45
32903
45:
Τίλωνιαχαι 'Αρ^αΐ
34117
70
5528
85
1145507
51101
02
103662
09
154763
71
Σύνολον.....
214567
70
36460
15
69550
80
320578
65
299621
65
620200
3ο;
---
--------—
—-------

—_—.—^------.
Έν Χανίοις τι 28 Ο)6ρίου 1910
'Έν ίοΐτ Γίνκοϋ Αονιο"τηρίου)
Μέγεθος Γραμματοσειράς