92999 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΚΡΙ40Ϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΜ
Ν
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού *91ϋ—Αριθ. 59
Αριθ. Διαταγ. 169 . . ]
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Ι
II
ΕΚΤΡΛΕϋΤΙΚΙΙ ϋϋΙΙΤΡΟΠΙΙ
"Εχουσα ύπ' δι^ιν τό άπό 30 Γεπτεμβρίου 1908
Ψή^ιο'υ.α τής έν Κρήτη Βουλής των Έ2,λήν'ον, τα
ιίπό Ί Μαΐου και 26Ίουνίου 1910 τοιαΰτα τής Συνε¬
λεύσεως, τό άρθρον 3 τοΰ ύπ' αριθ. 270 Καταστατι-
κοΰ Νόαου τής έν Κρήτη Όρθοδόξου 'ϋκκλησίας,
Άποφαόιζει καί διατάο"ίει |
Έγκαθιδρύει Επίσκοπον έν τΐί Ίερα ι-πισκοπη
Ρεθύμνης κα Αύλοποτάμου τόν Χρύσανθον Τσί,-
πετάκνν. Ι
Είς τόν έπ τής Παιδείας Επίτροπον άνατίΰησι
την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγ-
■ματος.
Έν Χανίοις τη 29 Όκτωβρίου 1910.
Ό Προεδρεύων Τα Μέλη
Β· Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Π. ΜΑΡΗΣ
Γ. ΜΎΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Άριθμ. Δια,ταγμ. 46 —
Δ Ι Α Τ Α Γ ιΜ Α
Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
"Ρχβυσ» 1*' βψει ΐό «πό 30 Σεπτίμ6ρίο^ 1908
τής ίν Κρήτη Βιυλής των ΈΧ/.ήνων, τα υπο )(ρονολ'αν 4 Μαίου
νβί 26 Ι^υνιει» ;. ϊ. ιΡηφίσματα της Συν6λε'.σ=ω?, τό άρθρον 9
τοθ ΰπ' αριθ. ΐ6 το^ 1908 Δΐαταγματος» κρο-άσεί τίϋ ίπι τής
Δημοσίας Άβφιλί'ας Έχίτρόποιι, σ·η ιζ'.μ'ντ «.'.ς την Ιτ' αριθ.
515 ί Ι. πρότασιν τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυ-
λακής.
*Αποφα·1ίζει καί διατό«ίίει
Κβρςΐ τ> ϋν χα-ωΤϊρω «ιναχας Των *βίά τίς περί προαΎωγών
εζ«τασεις ίΐΓΐτ^χςντων, είς νού. *ι«.5:ρ-^ς β.Ομοΰς τή; Χω,.ο-
ρυΆακϊ'ς, κατ« σίΐΓβν ϊχανοιητος.
Είς τόν ΐτ;ί τής Δημοσίας Άσίαλ«ι*ς ΈπΙτίίπον άνβτθϊ-
ται ή ίτμΐϊ.ευσι; χ ί/Λελετις -ου παρόντος.
Έν Χ^νίΐς τ- 5 Ν:ιμ6?ί=, 19!0.
ΊΙ *Κκτελεϊτική *Επιτι»ο^ή
Ό ΠρίίΒοΐύων Τα Μέ/η
Π. Ι. ΜΑΡΗΣ Γ. ΜΎΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
1
2
3
Ί
5
6
Ί
8
9
10
11
12
13
Γ,
15
17
Πίναξ Ανθυπασπιστήν υποιΐ/ηφίων διά τόν
βαθμόν τοΰ 'Λνθυπομοιράρχου.
1. Γρηγορίκης Έμμαν-υήλ.
2. Μαρκογιαννάκης Εμμανουήλ
3. Βογιατζής Γεώργιος.
4. Σαρρής Μιχαήλ.
5. Σηφάκης Άν:ώνιος.
6. Βαρδάκης Απόστολος.
7. Βογιάκης Γ»ώρ)ΐος.
8. Βελιϊάκης Άλΐξανίρος.
9. Σακκαδάκης Εμμανουήλ.
10. Τερζάκης Δημήτριος.
11. Άρχατζικάκηι; Εμμανουήλ.
12. Άκτουδιανάκης Εύάγγιλος.
13. Τσιδης Ελευθέριος.
14. Παπαδογιίννης Ζαχαρίας.
15 Μπονάκης "Ιωάννης.
16. Κοζυράκης Διομήδης.
Πίναξ Ένωμθΐαοχών διά τόν βαθμόν τοϋ
πεζοϋ Άνενπαστιιστου.
Έλληνιτάκ^ς ΔημήιρΙο; 18 Δρ*κωνά«ης Εμμανουήλ
Μ~'κάκης Μΰ·ων 19 Κοκκονάς Στυλιανός
Κανδυλακης ϊ;υλ!ίνί; 20 Καραοίλάκης Έμμ. Γεώρ·}ι
Κατσικιυλά/ης Γεώριιθς 21 Μα.ραχάκης Κωνσταντίνος
II
τ:ΛΛ*τ]; Γεωργ,ος 22 Β^γιατζής Γεώρ τος
Άΐτρα5α.τς Ίί/μμονουτ.λ 23 Ί ζαρ£ής Στ ιλιανός
Καρα6εά*ης Άν. Γει·)ργ. 2Ί Πλευρης Ιωάννης
25 Μοάτσος Ιωανκτς
ής Στυλιανός 26 ΝτουΛ.άχ.ης Μιχαήλ
27 Παυλάκης Έλμαν5υήλ
2ο Δίσκαλαχης Ί«)όνν/;ς
2° Σταματάκης Μιχαήλ
30 Κΐισαί·«χης Νικόλαος
(,ς Σ;υΛΓα/ος 3" ΜηναραΑης Παναγιώτης
Σ-Ό.) ούϊης Νΐλίλαις 32 Κ·.υ·/;υλ5ς 3ενοφών
Μαλινϊρ.τος Γεώεγι.ς 33 Άνακτταΐακης Νικόλαος
Κατσ.ινε6;ί·/.ης Νιχ.ί^05ί 34 Καλα*α:άκτ,ς Παναγιώτης
Πίναξ Ένωμοταρχών διά τόν βαθμόν τού
' ^ίππ>υ Άνθυπασ'πιστοϋ.
1. Μκέλαρης "Αντώνιος
Λ α,μ. τ^ύ' ι,ς Μ '/αηλ
884
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Πίναξ "Υπενωμοταρχών διά τόν βαθμόν τού
πεζον Ενωμοτάρχου.
1 Μιαούλης "Ιωάννης
15 Σπαντ.ϊάκης Νικόλαος
ί
1
2 Σχραβΐλάκης Εμμανουήλ 16 Προχοπάκης Νικόλαος
17 Σκαλ'ϊβκης Θί45α>ρβς
18 Βίυτυράχης θίόίωρος
19 Μαρκόπουλος Άριΐτοτέλης
?0 Ρΐράλης Αντώνιος
21 Πωλογι«ν;«κης Μανοΰίθς
22 Τσαγκαράκης Αντώνιος
23 Μυτάκης Εμμανουήλ
24 Συμ ανάχηί. Δημήτριος
25 ΦρχγΜαδίχ^ς Γεώργιος
26 Μιαΐιά; Παναγιώτης
27 Κίντοξάκης Ρισδάν
3 ΤζΛζιχάκης^Παντελής
4 Κυριμάχης "Εμμανουήλ
5 Χριστουλάιΐης Ζαχαρίας
6 ΒιΛάγης Ί*»«ννης
7 Πασχαλίδης Δημήλριο;
8 Τζενάκης Εμμανουήλ
9 Μαρκουλάκης Νιχόλα·ς
10 ΠβπαζεΛ'αρίας Έμμαν.
11 Βεργϊτάχης Δημήτριος
12 Καλογεράκης Μιχαήλ
13 Καλαϊτζάκης Σταΰρος
14 Κορνιλάκης Χαριλαος
Πίνας *Υπ«νοματαγχών διά τόν βαθμόν τού
έφίππον Ενωμοτάρχου
1 Δασκαλάκης Βαΐίλκος
Πίναξ Χωροφυλάκων διά χον βαθμόν τοθ .πεζού
' Υπενωμοταρχον
1 Σταφιιλαράκης Ιωάννης 48 Σταυριανάχης Ελευθέριος
2 Σαρυδάχης "Εμμανουήλ 49 Ρθϋσομθυοτακάης Έμμαν.
3 Βούλγαρης Νικόλαος 50 Χρ στουλά>.ης "Αριστείδης
4 Νικολουδάκη; Έμμ*νςυήλ 51 Πλουμής Ρχδάμανθβς
5 Β;ρΐί.άχης Μιχαή) 52 ΜπονατάΑης Ν.χίλ*ος
6 Δερμιτζά/.ης Κωνσταντίνος 53 4>ρί.γ/(ΐδίχης Ιΐιϋ' ος
7 Παπαδάκης Μιχαήλ 51 Θίθΐωρά*ης '^μμανου'ί-,λ
8 Λουκάκη. Αντώνιος 5·:> Καγιαμπάκης Δημήτριος
9 Μαθιουδάκης "Εμμανουήλ 56 Στβγάκης Δημήτρης
10 Λαγουδάκης Γαωργ^ος
11 Τζ'.άκης Ιωάννης
12 Μεταξάχης Γεώργιος
13 Καλογεράχης Σπυρίδων
14 Στραπατσά/.ης Νικόλαος
15 Ήλάκης Ιωάννης
16 Μπριλλάκης Στυλιανός
17 Άντΰπας Δημ,ήτριος
24 Γιβνννάκης Εμμανουήλ
25 Μοναχός Δημήτριος
26 Μαρκάκης Βασίλειος
27 Μανο.ίέλΐ}ς Ιωάννης
28 Π«κουτσάκης Ιωάννης
29 Λιμοτυράκης Μιχβήλ
30 Κικιβαράκης Νικόλαος
31 Κατριαοάκης Γεώργιος
82 Παπαγεωργίου Νικόλαος
33 Λουκάκης Μιχαήλ
34 Μϋΐχάκις θεόϊωρες
35 Άσ«ρα8άκ»}ς "Ιωάννης
36 Κουνάκης Πέτρος
37 Χατζάκης Κωνσταντίνος
38 Φραγκουλβκης Άντωηρς
38 Φραγκουλβκης Άντωηρς 85 Πανανουϊάκης Ε
39Κωνατϊντου/άΜ)ςΚί.ν/τΓνο{ 86 Χάλης Νικόλαος
40 Σιιανουδάκης Μιχαήλ 87 Λ
41 Βιρο^χά/ης Στυλιανός
42 ΜβλιντρΐτοςΧαράλβμΐΐίς
43 Διγενάχης Γεώργιος
44 χυρ«ράκης Έμιμανθϋήλ
45 Χαραλαμπάκης Ιωάννης
46 Μελαί'άκτκ Μιχαήλ
47 Φϊί Δ
ης ς
87 Λαμπρινός Γ-.ώργιος
88 Κ«νταράκτ,ς Ιωάννης
ί^9 Άνα[νωστάκης Ήλίος
90 Άναλ*μιΐ(5άχη;
91 Παπαδάκης Ώαϋλϊ
92 Τζανάκης Μιχαήλ
93 Δλϊξάν.η; Ήλ:«;
Πίναξ Χωροφυλάκοον διάτόν βαθμόν τοΐτ
'Υπενωμοτάρ^ου
1 Σ?α*ιαννάης Μιχαήλ 5 Φρχγάκη; Αντώνιος
2 Παπαδάκης Ν.κόλαος 6 Σ-χθινάκης Έμμινίϋήλ
3 Γυπ*ράιΐϊ) '&νΙρέ*ζ 7 Σκβράκης Ιωάννης
4 Νικολακάκης Νικόλαος 8 Λεδεντάκης Παναγιώτης
Έν Χανίοις τί, 5 Νοεμβριού 1910.
• - Ό ίπΐ τής ΛημΜία; Άΐφάλι(4ί Έπίτ >07ΐ0ί
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
79 Κϊλαφάκης Ρβράσιμος
80 Κατριαδάκ*;ς Γίώργιΐς
81 Γιαννάκης ΙΙολϋϊωρος
82 Λιλιτακης Έμμανουήλ
83 Μβνταδάχης "Αντώνιος
8Ί Σχουρτσουπάχης Μιχαήλ
85 Πανανουδάκης Εύάγγελ:ς
Άριθμ. Πρωτ. 5314
» Λΐίχτ, 2205
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ Α!ΙΑ!ΟΣΥΝΗΐ
ΗΓΚΓΚΛΙΟΧ
Ποόο τοίτς Γρααιΐατεΐς των Έφετείων, ΙΙρω
τοδικείων, Ειίαγγελώ ^, Άνακρίό
κα Είριινοδικείων της ΡίήιΙοι;
57 Σιρυδ^κης Παναγιώτης
58 Τρακάκ^ς Ιωάννης
59 Δασκαλάκης Δημήτριος
60 Στρατουϊάιιης Γίώργιος
61 Κβντογιαννάχης Έυ.μανουτ;λ
62 Μαρχ$υλά»ης Ιωάννης
63 Παι:«δάκης Ανδρέα;
........._,—,„„.Γ.-,^ 64 Ηλιάκης Γεώργιος
18 Φραγκιαδάκης'ΜιΛτιάίής 65 Άνδρϊαδάκης Ίωά»νκ)ς
19 Παπαγρηγοράκ^ς 11* άννης 66 Κοκίνίκτ/ζ Κω^σ αντΐνος
20 Καλογ*ράκης Δημήτριος 67 Ξ'.ναάχης Ιωάννης
21 Μαβτορά'κης Μιχαήλ 68 Ιΐατταδογιαννάκη- Μιχαήλ
22 ΣτυλιανΛυίάκηςΧρ'στόφοβΐς 69 Σαρτζετάχης Νικόλαος
23 Κανιαδάχης Εύστρατιβς 70 Βοτηράκης Εμμανουήλ
71 Καλλέργης Νιχόλαίς
72 Πετράκης Νικόλαος
73 Σπυριδάκης "Κμμβνουηλ
74 Σημαντιράκν,ς '1ιάνντ;ς
75 Σταματάκη; Εμμανουήλ
76 Γριντάχης Κωνσταντίνος
77 Β=ργάχης Στυλιανός
78 ΜαρκοΛάκης Ηϊόδωρος
ο,'-θχ, 6;ι οί {ι5η9>ίκα· ϊ,.ιμισθιι γραίεΤς τΰν,
πρ-ΐί*τα»οι Γραφείω;, ιιαραΑελ^ΰνΐίς την ;κτίλ-:σ;ν τή ,
αυτών ύχηρεσίϊ,·, τή άνοχί) ύ^.ΰν, άσ/ολοϋντα. «.άλλον εις ιή;
όνιγραφήν ϊπο^ίσεων κιί πρακτιχών, ττρό; Γίιον αΰτδν όφίλβς
χβί ζημία» τή; ύπηρ'εσίβς χ.»ί τ^Ι)/ «ιιί τούτω ί ωρισμένων
άμίσθω^ γραφέων. Κΐθ.σΐώντις υμίν ταύτα γνιοσεά, παριγγίλ·
λομϊν, ότι τού1 λοιπού άπ-χγορείεται οιύστηρώς εις τού; έ^μί-
σθ^υς όκα'-λήλους ή άνπγραφι ο'ιουΐή'ποτε έπισήμο^ άντιγρί-
φου «ποφϊσεως τ; πρίκτικοϋ, ό'^ερ ή'ηλε παραγγβ'.λιι ιΐυτοίς
διάϊικος ή1 δκηγόίβς ίιαΐιχοο, 'άντί ί, * ε-> ά,^οΛ'ς, α"λ.Χ«
ταυτα άντιγ">άΐωνται υπό τώ; πρός τοοτο ίιωρυ^ΐνων -/.ιτά τό
άοθΐον 74 τοϋ Οργαντβμίδ των Δτκ*ΐτηρ'ων άμ,'σϊω/ γραΐίω^.
Πασά ««ράδασ'.ς τή; έγκ^κλίου ήλών ταίτης Οί 43ΐιβύ·ρη ού
μόνον την αυστηράν πειθ*ρχικΫ,ν τιμωρίαν τ^ϋ άνβλαξόντβς κμ
έλτελέΐαντος την υπηρεσίαν ταιΰτην ΰποιλλήΧ'/ο, «λλά χ.αί τού
προ'ίτταμένου τοϋ Ρρϊφιίου Ρραμματέως.
Ι Έν Χανίοις τή 28 ΌΛτωδ,ίου 19ϊΟ
Ό επί τήι; Διιαιοσί·ης
Γ.
46 Μελαίάκτκ Μιχαήλ 93 Δλϊξάν.η; Ήλ:«;
47 Φραγκοϊημητρίκη; Δημήτρ. 91 Μβ.'ρογιαννάιη-ς Έμμ?ν.
ΆριΒ. Τΐρωτ. 5335
Ι Δ·.ί«τ. 2210
ΑΗΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΪΚΑΙΟΣΥ^ΗΣ
ΕΓΚΓΚΛΙΟΧ
Ιΐοός ϊον (3οηβοΰς των Ενρηνοδτκών
Κατά τό άρθρον 10 τού ί,π' αριθ. 146 τής 5ης Σεπτέμ
1909 Διβτάγματος, ανετέθη ύμΤν ή ίπιμέλεια πρός ρ
των ίπι6αλ/.5μένων είς τούς υ1ι5χρέο^ς κρός φοίτησιν χα'· ™~
ραμ*)ούντας τούτο μαθητάς προστίμων.
"Οθεν ««ραγγέλλομεν Γνα ά'μα τή ίποδίλί υπό των Νθ(Λθρ
χιακών Έπιθεωρητών των Δημοτικών Σχο) β'.ων ιτινίκων ιΐρο
•τίμων πρός Ολϊ;, ένεργήτε την διά τής χωρο·ΛακΥ]ς εϊ«ξ
αυτών, όιτότ* ό έιτιϊΐ'αιι6|*ενος περί τα·*τιχής φοιτήσεω; των
βητών σχοπός θέλει επιτευχθή.
Έν Χϊνίο.ςτή 28 Όκτωβρίοο 1910
"Ο ΙπΙ τής Διχαιοιύνης
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς