92968 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

30

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕ|ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΤδοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 1 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 58
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1909
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ϊών ιτροϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθέντων και είσπραξίιχων έσόίων
τής χρήσεως 1909, έν συγχρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1908
χαΐ των προϋπολογισθε'ντων και πραγματοποιηθεντων έξοΒων τής
αυτής χρήσεως 1909 άπο πρώτης Σεπτεμβρίου 1909
Ι «είς τ?λους Αύγούστου 1910
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΙΙ-Εϋΐ
ΑΗΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Οί ΚΟΝΟ ίτϊ Ι ΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των Αημοσίων
χρήσεως τού έτους!ί)08, άπό Ι 2.επ-
!υοι πολο-
γισμοϋ
Β
ός των εόόδων
Προυπολο-
γιόθέντα
χρήσεως
1909
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Π
18
19
Α'. Φ Ο Ρ Ο Ι
"ΑμεΙοι
α) Βεδαιούμενοι και εΐσπραττόμΐνοι εΐι, τα δημοσία Ταυ.εΐα
Φόρος επι των συγκομιζομένων οημητριακών «ροιοντων.....
» α » όπωρι/.ών αμ λαχανΐ/.ών............
» » » ΐζιτηίίυ^ατων .................
» » » >> (εσοοον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος).
» » * οίκοίομών..................
ό) Βεβαιούμενοι και είσπραττόμενοι β{ς τα Τελύηεΐα
Φόρος έπ· τού τυρού καί των λοιπήν γαλαλτερών...........,
» » » ελαίου καί των ελαιών.................
» » » σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καί τοΰ πυρηνελαίοιι.....
» » » οίνου........................
» » » των οίνοπνευμάτων, τής ΰποστάδμης τοϋ οίνου, τού πετμεςιου/αί τοΰ οξους.
» » » έσζεριδοειϊών χαρπών καί των έξ αυτών χαραγομένων ποτα,ν . . , .
* » » κουΛθχλίω^ καί τής μεΐάξης...................
» » το5 μέ/Ίτβς, μελοπτ,ττών καί τού
» » των βαΑανιδίων Ααί βοίλανιίοκουπών
» » τής σταφίδος...........
» » των άμυγίάλων..........
» » των χαρουζιων........, .
» » τοΰ λοτοάνςυ, καραμπασιου, δαφνελίίοο, ϊαψνοφύλλων, φαΐκομηλελαίου, ϊ'.χτά·
μου, λινοσπορου και γλυκορριζης.................
» » τώ»1 μαλλιων ν.αί των κατε'ργασμ^νω^ ν.αι μή δερμ.άτων........'
» » των ααφίρων ά'λλων 5οσικών πρίΐόντων......,.........
ΐ^όοοι ίηι της
Τελωνειακό'ς δασμός ε'ισαγωγής είδών ύπΐκειμένων είς φορολογίαν.........
» >· έςαγωγις........................
* * επί τού εισαγο;Αενου οινοιΐνίύμοιτος ..,.,..,...«.
» » . » » /.απ^ΰ . ,........,.....
Πρόσθετος φόρος έττί τού αλατϊς........................
Φόρος επί τοδ κοιτανα/ισκομένου καπνού, εισ—ραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων . .
3800υ(
8000ί
4500(
900-ί
150υ
60000
14000
5000
1200
9000
2οηθ'
ΙόΟΟ'
ίυΟΟΟι
3000
131".0
300ι
7000'
100
Ι32υθϋι
1200ι
27000^
Β'. ΤΕΛΙΙ ΚΑΙ ΔΐΚΑΙϋΜΑΤΑ
Άντίτιμον πωλήίίως χαρτοσήμίϊ χοιν
» » ίιατίΐτιμημένο' χάρτου πρός /ρ;-«ν των ί^α^^ι,ρ ών Αα. «?(,ι*6νλϊΐ-
ογραφειων...........................„
Αντίτ'μον "ωλο:-μένοιι χαρτοσήμου τίΰν ίΧΛαιϊϋ,τυ ^ν τ«./ών .....
Τέλη 3ικασ-»ι.χί. >.αταίαλλό,αενΛ παρά τοίς γρα^-ματίϊσι των ίιχ,αατηρίων
Τέλη χαταίαλλόμενα ύ~ό των συμίολαιογράφ ^ν
» » » » ϋποθηκ-
2·200υ
70000
40000
1200001
8θι 0
μίθϋ 19ν)9 ίω4
τΛο^. Ι κ ί,.
υιο
8
6551812(
23009
11Ο27(ι
13599 8
83,08ο17
23ϋ5'.61ϋ
307-211 7
774ο 4
951.8 5
7ΟΰΟ 9
8·2ο53 80
21132;',Ο
1 -2860 4 —
3251 ι;0
6-59.19
7Ο1| 10
2107*41) 18
1Γ.Ο8Ί3 98
ΠΟ 152-25
80
3/370 70
1οι'3ι Ο
)οΓο1 -23
164752
70
126,
55085' 50
39113'8Ο
61484
ο847 -22
•29 ίο 4 »
ΕΦΗΜ_Η£ ΤΗΣ
έσόδων τη"ς χρήσεως τού" ετους 1909 έν συγκρέβδ^ πρόα τάς
ίου 1909 Ιω© τέλους Αύγουστον 1910,
Ι Άηίατοι,ο
'—ρά;>μα Ιίίσπράε,ι ς χρή
1 -ό* τί)ο,|-£ω{ 1908 '-το
Ιουλίου ΙίΣ
κατά Ττιν
1909
Προυπολο
γτσιιοθ
ι- , Οντος το1·. μ-ι·
Ττίμβρ όν ι ' '
«ό' Αυγουστον
1910
104160— | 390710
110126
10573
5055
751
25090 7.:
1504185
55 1^3796
621 85078' 58
)' 22878)70
238°0 75
7Ί 33125'29
?6~
80
85610 35
24-!8 53
92969
851175
8" Μ180!
75
— 110^70,34
1217 60
97873,'"'
15037,30
1217
07873
15037
13599
833086
32Ο07
85 2 -Ό
9777' 3
Τι
9,178 5*
7060
9777
14797
6Γ45
7899
7736
1787 70
8)
Ί 5
7899 89
133752 30
26178 20
1ί]929
7^99
^ 80
Ί
28004,—
51098 5·)
50 Ί-^ 80
15325'5'ΐ
?6Ι78'2Ο
143929 50
Ί672
7747— 68341 90
,68|) 867
325.
6059'«
701 10
ί'>2Ο16 5ν>9 12
1021217371281664177 6ο 3521
110127 211250971
114Γ843
1101 22,
10Μ 4 20
!6Ο7ί
91 >
•8297
2ο 1 5
207'.Ί
13182
333853
3998'.
ΚΜΟΊ6
315556 80
37370! 70;
20
97001) -ί 2ΊΟ-Ί6
3Ο751Ο
ί^Ί 7
V!
ί)2Γ>Ίή
V.»
10Ο3ΟΟ
291183 30
3Ί688 85 219ΊΊ1 ο5
50
6333 -Ι
2(ο65 85
6578 89]
771 80,
1Ί87ΠΟ
1559 50
6ί 4Ι8' 50
41779 65
68063 87
7619 02
2975| .0
391 Π 80
61Ί81
47
41779 05
68063 87
7019 Ο-
2975 40
02857 49, 350038 9)
ΒΒβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προ1») πό λο
γιάδου
Δ'
Ε'
ΣΤ'
Ζ'
Η'
Γ
ΙΑ'
ΙΒ
8.
α.

0Αο}δτοηΐ(Ι{ΐός των έόόδων
Προϋπολο
γτσθέντα
χρήσεως
1909
Τέλη
'Αντίτιμον κοίνον καί ένβρίθμου γραμματοσήμου χαί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμων
απαντήσεως..................................
Τέλη εξωτερικών ·καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών............
Μισβί»μΛ γραμματοβυρίδων τοΰ έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοΰ Γραφείου.......
Τέλη τηλβγραφακά .
Τέλη καταληκτικών Τηλεγ ραφημάτων..........
» διαίατικών » ..........
* εσωτερικήν » τοϋ Δημοσίου τηλεγράφου.
» εξωτερικών » τοϋ » »
Τέλη καθυοίτερήόεως
Τόκοι ΰπερημερίας επί των έκπροθέσμως έκτινομένων Δημοσίων Έσόδων
Τέλη άγκνροβολίας καί ίρματος βεβαιούμεν» καί ειο"πρατ-
τόμενα έν τοίς λΐΜβναρχείοις
Τέλη «γκυροβολίας καί ερματος . . .............
Τέλη καί δικατώτιατα δικαίίτικά
Ποινικά τέλη, ϊξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαί ποιναί . . . ,..........
Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άχοφάσεων............
» έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολι;γί·Αών νόμων........
Λοιπά δικατώματα
Δικαίωμα μολυδϊοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ..............
Διάοορα άπρόίλεπτα δικαιώματα άνήκοντα εις τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....
Χρηματιχά τιμήματα καί πρόστιμα, ε'σπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολι-
τοφυλακής Νόμον.............,.................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων............
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλτα
'Αντίτιμον πωλουμέ'νου άλατος άποδιδόμενον τή Συνενδιαφε,ρομένν) Διευθύνσει τοΰ Μονο
πωλίου τού άλατος.........................* , . . .
Άντίτιμον πωλουμένου σιγαροχάρτου......................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δημοόίων καταΙτηνιάτ«·ν
"Εσοδον τού Τκχογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρή
σιων έν τί} Έπισήμω Εφημερίδι Ίδιωτικών εγγράφων..............
'Εσοϊον έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών
τής Βουλής.........,......................
Δικαιώματα ύπερημίρίας έμπορευμάτων....................
δημο«~|{ων
Δικαιώματα έζί των έκ ϊημοσίων λατομείων καί όρυχείωνλατομουμε'νων μίρμάρων, άκο-
νοπετρο>ν, πετρών Ααί :πί τού έξορυσσομε'νου γύψου
Εσβδον έκ τί)ς μισθώσεως θαλασσίων λουτρών
"» » » » τίϋ φ^οί Ίχθυχλιςίας . .
Δ·κα'.'ομ.-·τα έπ' τή;
Τίμημα ί
Πρίσβίβι μ
Τίμημα εκχδΐή
210000
18000
1000
229000
2500(
1000(
3500
1200ι
6000
2500
4500
13000
1000
2000
27000
1000
31000
180000
90000
270000
100
8000
_9000
17100
2000
1500
50000
100
οΟΟΟ
2000
5815001
Β
Ι Σεχ-
τψ6ρίου1909
Ιω( Α
Ιουλίου
1910
171242
19678
186
Τ91107
1846'
6111
2963
800
28338
11488
721
14896
110
139
1739£
818
938
63172
300
65229
168163
168163 Μ
194
11752
8703 30
2Ο646 3Ι5
2667
876
ί>078
5(
62
29
50
Τ!
Τ
ΦϊίΜΕί
ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΩΣ
■—βε—βη—ϊ>
• βιωβί
ίν-ν
α
Ε 14π ραχ θε ντα
Άντίβτοιχοι
Διαφοραί
κατά την
Ιΐρον
πό/ο
Έντό{ τού μη¬
νός Αΰγοβ—ου
1910
Ένδλφ
Άχό 1 Σ·-
—««.βρίου
1909 !ω τί-
λους Ιουλίου
1910
Έντός τοδ [«.η-
ά{ Αύγούϊτου
1910
Έν δλω
Είσπραξις»
χατά ι ό τίλθ{
Αύγούβτου
1910
·!~Ρ£ίΕΐςχριιί-
αιω« 1908 «πό
1 Σ·*τιμι 1908
{ως τΑου; Αΰ-
γούσιου 1909
Ιβι
» 1909
γιύ·
ΜΟΙ»
ΈχΙ *λίον
ΈκΙ Ιλαττβν
δ
- 1
*υ ι
β- ι
««
21545
86
192788
61
171242
75
21545
86
192788
61
314291
23
121502
62
Ι
1
ι|
Δ'
1845
15
21523
92
19678
77
1845
15
21523
92
__
19721
50
1802
42
2
ι;
6

192

186

6

192167

25
-—


3
23397
Οί
214504
5;
191107
52
23397
01
214504
- «ι
5.-


334179
73
1827
42
121502
Έδ
18462
7«|
18462
76
18462
76
20769
10
2306
34
1
Ε" !
11
_
_
611

6111
58

__
6111
58

5833
34
278
2'.


2
Ι
531
55
3494
71
2963
16
531
55
3494
71
3494
71


3
174
59
975
48
800
89
174
59
975
48
975
48

-ΤΡ-—
4
706
14
29044
53
28338
39
706
14
29044
53


26602
44
4748
43
2306
^4
2246
46
13735
08
11488
62
2240
46
13735
08
11002
44
2732
64
_
1
ι
. Γ'!;

928
70
8143
53
7214
83
92^
70
8143
53
9Ί62
01
1318
48
1
ι
90
25
15800
55
3146
20
535
75
368
95
12118
60
2370
Ο."
1311
9
Γ
_
__
1104
50
1104
50

__
110
50

900
60
203
91
— --
2
107
70
1502
75
1364
70
107
70
147
40
30135
3442
75


1970135
:
101
9
"18407
"8Ί5
5615
ΤΓ>
643
45
625
Ί?5
~Γ>14Έ
6713
41
1515
1970
_
1
5
80
878
10
«18
30
59
80
87
10
837
41
ι
ι
7
50
1015
85
938
35
77
50
101
85

2802
8


1786
96
1064
60
73814
50
50202
90
10731
60
6093
50
12881

49348
60
11585
9

_.
3
ι


300

300


30


100
200

*
10778
90
76008
45
52259
55
10868
90
63128
■45
1288Ϊ

53088
*
11827

1786
96
168163
62
168163
62
168163
62
130724
Τ
1
137439
45
——■
__
1
2
ί


Ύ65Ϊ62
162
168163
"62

168163


130724
11
137439
4 ο
_______~~ "~
ΙΑ'
27
50
221
50
194

27
50
221
50

259
80
-

38
30
1
]
296
12048
.
11752
296
12048
__
10968

1080
—ι —
650
40
9353| 70
8703
30
650
40
9353
70


13915
05


4561 35
3
973
"ϋο
21623
20
~2Ο6Τ9
30
973
21623
20


25142
8ο
1080

404"$ 65
ΙΒ
83
2750
50
Ι
2667(50
83
_
2750
50
1571
15
1179
45
_
1

__
_
876
75
91
65
510
90
602

■27/
20

ΰδ
190
9


Ί

_
18078
10
38750
07
5593
7-
43344
4(
Ί/3:
70
55649
,6Η
■—

2305 '-'>>
.)
Ι
__

__
21
'5ί

__
21 20
5
1
15
15
15
._
__
^5
30


"ΌϊΟ
ο
•ι

3154 29
_^
__
__
_
3154
296
1010
50
1010| 50
-

1010
50
_.

794
80
70
ί
Ι Ρ8
55585,
14
' 42520)
32
63
—ε—ι
47722
95
81ι3?
9
484Η3
Ι
234/08
ι
ι
Π------1
----------
«Λ.» ,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ •"ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι
5
ΪΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
1ΣΤ
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
ΠροΙ&ιθ(Η ιιός των έόόδων
γτσθέντα
χριΊσεως
1909
1910
δημοόίων κτημάτων
Έσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκΐνήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου.
"Εσοδον έξ έκμισθώσε«ς άγριάδων καί νησίδων τοϋ Δημοσίου,.
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
*ΕκποχήΙεχς ακινήτου καί κχνητΛς περίον«Ηα.: τοϋ Δη|»οίίοίο·
Τίμημα έκποιουμένων «κινητών χτημάτων τού Δημοσίου.. . .
Τίμημα έκαοιστιμένου «χρήστου δια τβ Δημόσιον ΰλιχοϋ κλ"
Τ ίκπίτοομέ'νων "όπ)ων τού Δημοσίου...............
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
^εΐΓ έκ τ&ν έξόδων τον
Έςοδα πολιτικών ϊικών λ» τέλη των σχετικών «ποφάσεων έπιοιχ,ιζζόμενα τω Δημο«φ.. .
"ΕξοΣα βιυλευτικών έλλογών, υπό "ών ΰποψηφίων Βουλευτών καταβα^'όμ^να.......
Τίμημα ΐκλογικών καταλόγων..................................... . .. ·
Κρατήσεις λόγω άπουσίας έκ των μ'.σθών των δημοσίων λειτουργών καί πειθαρχικά πρέ·
στ·.μα έπιβαλλόμενα υπό των ιροισταμένων των ΰπηρεσιών.....................
Κρατήσε-.ς ικ των μιτθών των δηαοσίων λειτοϋργών πρός * °/9 ύχέρ τής Παιδείας.....
Κρατήσεις έκ των μ.υθών των δημοσ'ων λειτουργών πρός * /$ διά την πληρωμήν των βοη
βημάτων.........................................................
Ε'ισφοραί των δήμων άΐΐέρ τής ΙΙαιδείας.........................>..........
Τα υπο των Μοναστηρ. Ταμείον άποδιδόμενα, έναντι των ϊαπανωμένων δι" έπίθομα πρόι
τα Πατριαρ-χεία καί έπιδόματα Έπισκίπων............................... .
Επιστροφαίχρημάτο>ν, λέγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων
Παράίολα ϋποψηφίων ίημάρχων καί δημοτικών συμίούλων.......................
Άπολήψεις των είς ύποτροφίας ύτ:; τού Δημοσίου καταβληθέντων.................
Άπολήψίίς των λόγω ίματισμοΰ κλπ. υπό των απολυομένων χωρ;φυλάκων όφειλομένω'
Άζόληψις τόκου επί τού είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηδέντος, διά
τού 236 νόμΐυ, ϊανΕίδ^ εκ. δραχ. 42,494............................
Απολήψεις άντιτίμου λιπάσμ.ατος Γκουάνω. ,.............................
Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου,......................
» » Δαμαλιϊος χορηγηθείσης τοίς Δήμβις.............
» των δυνάμει τού 265 νόμου προκατδλ. τω ταχυϊρομικω ταμαευτ/)ρίω
Έξοία έ/.λογών τής Συνελεύσεως 5ιώ των ύποψηφίων πληρεξουαίων καταβαλλόμενα. . . .
Πρός τ&κτοχοίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεως λιπάσματος Γκουάνω
10000
8000
"Τδϋϋο
1000
ίΟΟΟΟ
ίίοοθ
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
εΙοδα τΛς τρεχούσης καί των παρελβοίΐϊών
ί άιιρόβλεπτα εσοδα .......................,...........
Λογιστικά προσκόμματα ν.αταλογιζόμενα υπό τού Γενικού Λογι-τηρίου εις βάρος δημοσίων
ύπολίγων διαχειρισταί................................
Έλλείμματα διαχειρισεων ϊημΐσίων ΰπολόγων
Είσχράςεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων
4500
25000
55000
20000
46000
10000
500
2000
382ο
115000
10000
13357
1,0250
"23608 Β
50
2245
4239
"""§734 "35"
205
23052
68472
46000
4467
2593
434(12
17363
81
62
500
10160
29583
"25Ϊ833 55
(αιι»β ι-ντα
Ε Ιϋ ·π ρ α χ ο ί ντ α

Ε'υιράξιμα
Άνχίστοιχοι
ι!«πραίςιΐί/οη-
Διαφοραί καιά ·την
χρΐιοιν 1909
ΙΙροϋπολο-
γχσμοΐ
'Κντόί τοδ μΐ)-
νβ Α6τβΰτσου
Άχά 1 Σ«-
πτίμ,βρίου
«909 Εως τί-
λου Ίοιινίου
1910
'Εντός τβ3 μη¬
νός Αϋγούανου
1910
Ένδλφ
χατά ιό τέλος
Αϋ/οόσΐου
1910
σΐω 1908 απά
1 2}€ρ'ο» 1908
ίως τί/ οϋς
Λύγούοτοϋΐίθ
'ίίΐϊϊ πλίον
'ΕλΙ ίλαττον
%
α.
5"
κ
δ
Ι
ΙΓ
16

13374
10250
65
95
6662
3179
35
50
1Η79
392
35
55
8541
3572
70
05
4832
1678
95
80
5535
18ιί1
'.Η
83
3()ϋ5
67 10
80
2>


1
2
16
70
23625
60
9841
85
22711
90
12113
75
1151 Γ
85
7397
73
9716
02


1
ΙΔ
131
479
77
181
292ΐ.
1239
52
20
50
2445
4239
75
20
131
479
ιη
Ι Ι
181
2925
4239
52
2 υ


880
29-.1ί'ί
50

181
20 ί 5
02
2Ί96'.
99
1
2
610
77
7345
72
673Ί
95
611)
Τ"
7345
Λ.


"30081
69
222(1
02
?40ί4
99
ΙΕ

5054
55
482

49
40
531
40
1523

772
90
_

241
50
1
ο
ι
166
45
346
25
179
80
166
45
346
25


66
80
279
45

3
166
2667
35

3969
25719
60
83
3757
23052
25
44
146
2617
3Γ>
69
3903
25719
60
83

3969
23376
80
01
2294
ο2
66

4
5
7602
«3
76075
78
68472
85
7602
93
76075
78


74030
19
204 [
59
_


6
7
72
55
46000
4840
36
2206
51
72
55
2279
06
46'ΌΟ
2561
30
1451
10
ί·Γι
96

-
8
9
10
351
23
2844
85
733
40
397
86
1131
26
1713
59
933
472
70
43
658
83
9 -3
7(
11
12
! 113-7
3013
50

,νι759
20377
77
21
43402
17363
27
91
11357
3013
50
30
54759
20377
77
21
Ι

14191
0ύ23
45
.3-
40568
14103
22
48

-
13
14
15
080

500
10840
29583
"277911
05
25
500
10160
29;.83
Ί 9-9893
05
48
68ϋ
~'ϊ6ΐο'ό
73
500
10840
29583
:22υ047
Ι-
—_
05
21
5Τ864
~
04
"Ί25587
67
500
10810
29583
ΊθΠόΐ
05
"90
~ Ί 2 1
·
17
18
,9
Ι1Τ
319
80
1588
6)
1155
25
337
80
1493
9ο
55
17ο2
65
-
259
80
1
ι
8973
155
11

17661
.51.606
27
46
160-28**
56
_
23υ6'
_
72
18ί·>5ί
28
17061
1.128 .01
27
!8
ί>722ϋ
38
67027
90
-„

2
3
Ί
ι
9 41)8
■ι ο
'.>3Ιό·ου
33
16144.
2430 >
52
1ο.>7Ί ί
άο
ι.'μΟι ·9
ι.)89 7 ·
23
8,ο27
9 υ]
2οϋ, 8υ
.60
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΐϊΗΣΕϋ|
ν! Ι Ύΐ·Ί»ον
Ι "
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'
Ζ'.
Η .
θ'.
Γ.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
'θνοιιαόια κεφαλαί
ΙΙρονπολογκίμοίϊ των
Α'. Φ ό ρ β ι
Άμεσοι φίρϊΐ .
Έμμεσοι φόροι
Β'. Τέλη κ αι δικαιώματα
Τέλη χαρτοσή|ιιου..........,....................
Τέλη τα-χυϊρίμαά.........,.....................
Τέλη τηλεγραΦΐλά................,.............
Τέλη καθοστερήσεως.......................,......
Τέλη άγκυροβολίας χχ ερμ^τος βεβαιούμενα καίε'ιπραττόμενα έν τοίς λιμεναρχείον
Τέλη καί δικαιώματχχ δικαστικά...........,.............
Λοιπά δικαιώματα . . ,.........,..................
Γ*. Μ ο ν ο π ώ λ
α
Α'.
II
ρ ό ό ο δ ο ι
Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
Πρόσοδοι 3ημοσίων νομημάτων . .
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων . . .
Ε'. Έκποιτίόεις
Έκποιήσεις ακινήτου καί κινητής πεοιβυσίας τού Δημοσίου
ΪΤ'. 'Α.πολ«»^εις
Απολήψεις έκ των έξόδων τ^ >. ιίπολογισμού......... . . ι ,
Ζ'. Ατάφοοα Ιόοοα
Διάφορα έ'σοδα τής τρεχούσ .. χ.α1 των τταρι θίυσών χρήσεων.
Σύνολον
Προνπολο-,
γιβθέντα
Β ί -
1909
ό 1 Σ·
πτιμδρίου
90ίΛ
"Ιουλίου
1910
19380001
21620001:
463000
229000
35000
12000
12000
13000|
31000
270000
17100
58600
18000
11000
292125
231500
ί5793325ι
2107240118
2Ο06351'ι23
351526
191107
28338
11488
721
17395 8
65229)
188163
206491
55787
236081
6734
251833
1522447|88'|
6835118111
55
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
561
&ΑΙΟΣ
τού έ'τους
1909
6α*ωθέντα
ΕϊόΆραχθέντα
ΐ'Κντόι τβθ μη-'
νος Αυγουστου
Ι 1910
,Ενδλω
'Λ*ό 1 Σε-
πτΐμβρίου Ένΐόί τοΰ μη
1909?ω{ τΛους νό{ Αΰγουστου
314495
181949
51330
2339'
706
2246
928
1011
10778
973
98
16
6Ν1
2607
9108
62403(
Ιουλίου
1910
1910
1421735 28 1664177166' 352151 Ί6
Ι188300169 00635123 181949 46
402857
214Γ.Ο4
29044
13735
8143
18407
76008
168103
21623
23625
73Ί5
277911
1531856
62
7459148
Ο Ε,
350038'90
19' 107152,
28338
11488
7214
5615
39,
62
83!
4Ο'
,-,2259 55,
52818
23397) 01
706 14
2246,46
928170
643 45
10868 90
'Γ-νδλω
«ατά τό τί ος
Ιουλίου
1910
Άντίστοιχοι
Διαφοραί κατά τϊιν
σίω« 1908 ίκό
1 Σιττιμόρ'ου
1908?ω{τΕλους'
Αύγούίίθυ
1909
■2Ο16329Ί2
•2188300"! 69
405406 10 742190
-------2176228
168163 62 —
20649
42520
19841
6734
95
1998931
0 ί 441
1935837
973 90
5202
2271 90
610
26153
24305; 5
Ί3
685228 6ϊ
402&57
214504
29 )44
13735ι 0ο|
8ί43 53
0258,85
63128'45
108163 62
12148
12880
9ο
2102;
20
47722 95
12113 75
734.·
72
2260 Ί 7,21
185747
5011066 05
33
8162111
11511 8:
51864 (Ι
1346109 -
1848082 ,_1
3891Ί8 03
334179 73
26602 4 Ί
11002 Ί4
9Ί62Ι01
0713
53088
!3υ72Ί
17
25142 8·'
48Ί83 98
97 73
30084 Οί
1255*7 6
98970 2;:
5215022 2.
Π
Τία0αράό>·.Λή επί πλέον 3ια?ορά /.%', την /.ρήτν 1909 Δρα/----- 396,043,82
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι Γενικόν Λογιστιχ^ιτον
τ©* ποοϋ-
ετονς 1009, άπϋ 1 Σεπτέμβριον 1909
ΕΙοτκού
%
8
»
9
10
11
12
13
14
—ρο$5ιοριΙΐΛΟς των έξόδων
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.............
"Εξοδα υπηρεσίας » » .............
Έθθτεϊον καί Ε»αγγβλί« Έφετών Χανίων.........
Έφετεΐβν καί Ε'ισαγγελία Έφετών Ηρακλείου......
Πρωτοδικεϊον καί Ε'ισαγγελία ΙΙρωτοδΐλών Χανίων. . .
» » » » Ηρακλείου.
» » » » Ρεθύμνης. .
» » ο » Λασηθίου . .
» » » » Σφακίων .. .
Πρόσθετοι ή έ'κτακτοι βοηθοί Γραμματέων..........
Προσωπικόν Ε'ιρηνοϊικβίων.....................,
Πρόσθίτοι ή ίκτακτβι βοηθοί Γραμματέων.........
Προσωπικόν Είδιχώτ 'ΥποΟηκοφυλακείων...........
» Μεταφραστικών Γραφείων.............
Γραφική ίίλη, φωτισμός, θέρμανσις κλ. Δικαστηρίων, .
Ένοίκια Δικαστήριον.».
Διάφορα εξοδα Δικαστηρίων...................................
Έξοδα ποινικΐ}ς Δικαιοσύνην......,..........................
ΚωοΊκοποίησις Νάμων.......................................
Προσωπικόν φυλακών τής Νήσου...............................
ΕςΌ3« υπηρεσίας φυλακών................,...................
Έξωτβρικαί δαπάναι;.......................................
"Ε£σδ« χεχλεισμένων χρήσεων.................................
Μ—θοϊ Έποπτίΐν Αγροφύλακος κλ.............................
Άκοζημιώσεις είς τοΰς έκ των Έπαρχιών ένόρχους.................
ΈΙτισκευή καί βυντήρησις κοτταστημάτων ϊικαιοϊοσία; Α. Δ. Δικα'-οσύνης.
Βαήθτ—« -β'ις το&ζ έν Ίτζβδίν φυλακΐσμ,ϊνους......................
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.
^Εξοδα παρατάσεως Έπτρόπου.
ξ ρς ρόπυ
Γραφική ί,λτ), χάρτης έντύπων, φωτισμός, θέρμανσις κλ.
Αγορα καί δετικά βιδλίων έττιστημονικών καί μ/]
Οίοΐχοά Ιξίί ίώ ύλλήλ
(α) Διάταγ|*α 144
(β) » »
(γ)
Ιξοίαΐ διοικητικώς ύπαλλήλων...............,........_.....
Πρβσωπικο» των Νομαρχιών........................................
Γραφική 5λΐ), -ρομήθεια βιβλίων, φωτισμός, κλ..........................
'Επισχευαί καί συμ-ληρώσεις έπίπλων των Νομαρχιών.....................
Έ«α«α».ί;ώ».ίΙκ*«^χιώνΧ«νίων καί Σφακίων...........................
Προσωπικόν Λιμ»Λίκής υπηρεσίας.....................................
Γραφική ό'/.η, προμήθε'.α βιβλίων, φωτισμός, θέρμανσις κ)..................
Συμπληρύσεις καί έπισκευαί έπίπλων, λέμίων κλ.........................
Ενοίχίον τού Λιμεναρχείου Ρεθύμνης................................
Άγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων....................................
Άστυν-ομικοί Ίατρο!...............................................
Ίατροί κοινών γυναι/ών...........................................
ΈςοΛα συντηρήσεως των συφιλιδικιον Νοσοκομεί'ον Χανίων καί Ηρακλείου......
Γρ*ρική ύλη, κλ. άστυ'.ατρικής υπηρεσίας..............................
Βζθοα έκτάκτων ύγειονομι/.ών μέτρων................................
•^"Ρήϊ11!!*31 £1? "ό Νοσοκομείϊν Ρεθύμνης................................
Προσωπικόν Λεπροκομείου Σπιναλόγκας................................
Είς μεταφοράν.
Π
ώ-
Χορηγηθΐΐοαι
Διά τοϋ
ρονπολο
γισμοΰ
17880|
3300
70440
58320
48000
42000
34560
30360
28200
500
171720
500
9120
26160
8000
9300
17620
53160
1000
35640[
9880ΘΊ
10000)
3784
60000
80001
846364
18600
1000
1000
10001
15θ4
50880
200ΟΓ'
1000
2600
14560
250
500
260
1000
7200
2880
4000
80
2500
2000
7440
122250
Δι' είδιχών
νόμων-ναϊ
(β)- 150)
(α) 1080
(ί) 1920
(γ) 1080
(δ): 2590
(0) 700|
(ε) 130Θ
στ)20000
(ζ) 100001
(η) ^306
48120
300
(β)
10001
200
(δ) 100
(ε)
»
*
»
160
144
22
130
19 Ο/ιτωδριου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεϋχ. Α'του ετους 1909—εκτακτος ίρ.
» » 1909— » 68 » » » » » » » 1989— » »
» » 1909— » 68 » >
» » 1909— » 68 » »
9 Δεκεμδρίου 1909— » 78 » »
19 Όκτωίρίου 1909— » 68 » ι
9"9 Ίανουαοίο» 1910— » 10 » ι
1910- > 37 » *
»
»
»
»
» 1989
» 1909
» 1909
» 1909
» 1909
» 1910— «ν—λρωμ. »
» 1910— » »
»
»
1600
1080
.1920
1080,
1960
630
800
500
1000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
πολογκΐθέντων, έκκαθαρτΰθέντων καί ηραγματοηοιηθέντων «ξόδων τΛς
} τέλονς Ανγούότον 1910.
σ « ι ς
Μετενβχθεΐσαι
έκ της
χρήσεως 4908
Σίτνολβν
■κχόχώόζων
178801
3460
71520
58320
49920
43080
34560
30360
28200
500
174310
500
9120
26160
8000
9300
17620
5316(
170(
35&4(
10010(
ΙΟΟΟι
378
6000(
20000
18000
9300
Αναγνωρί¬
σαντα έ-ξοδα
δτ' εκδόσεως
ή
χρμ
ύνταλμάτιον
894484
18600
1000
1300
1000
2500
50880
2200
1000
2600|
145601
350
5Θ0
260
10001
72001
-2880
4000
80
2500
2000,
7440
Τ23850
ϊξοδα
Απο1Σ)6ρίου
1919 ίως τέ¬
λονς Ιουλίου
1910
1Ί567
2816
61605
53935
47027
40672
34090
28168
27128
282
173207
75
9002
52224
4953
6738
12165
38529
1280
30959
81906
4070
1954
48213
18464
17835
9300
60
60
61
55
85
15
20
50
10
6(
826126
17403
988
1266
Γ>63
1848
50370
2077
113
960
14640
310
199
252
997
7200
28ΟΟ
3581
10
70
80
30
10
98
.2030
945[7
2σοο
6483
88
30

11767
2528
50812
44884
39ΟΟ8
33490
2851
20892
20592
192
133987
95
05
90
75
25
25
84
17
Έντος τον
μηνός Αύγου
ότου 1910
7373'.
1988105
4644,ίοΟ
6512
9808
33436
1152
26369
74118
4070
1694
38960
17132
17247
2800
651971
15369
817
1220
51
141
4006;
167
11;
72(
1215!
27'
13
21
577
239
358
2
64
200
587
1490
172
1406
1270
6601
3590
2865
2404
4332
21956
Υπόλοιπον
έ *·καθαρισ θέν
των και μη
πληρωθέντων
έξόδίον
3Ο1
50
6Ο|
80
13257
2700
5221Κ
46154
45609
95
35
90
75
75
3708025
872
2170
339
226
1332
3962
128
1760
6764
524'
1232
517
0000
"79637
153
166
86
33
61
65'
30
05
70
313801
23296
24924
192
101943!
1310
116
9487
7780125
81
8245
22051
498?!
6738|
11141
37398
1280
31129
80883
4070
1694
44205
18464
17705
8800
731609
1417
3591
2709
4872
2203
190
17263
γιόκον
55
75
16
40
78
05
60
61
45
70
29
757
30173
35
1024
1131
4829
1023
260
4008
03
08
70
500
94517
10
10
4231195|
3071 55
80
1220
33
69
21
997
526
240
70'
55
300!
600
10771 "55
16904
983
1245
600
1744
44295
1984
113
800!
13378
310
199
231
997
6299
2636
3581
20
945
2000
6170
105740
20
90
30
50
05
80
60
30
75
45
011
15
53"
499
5
20
63
103160
6074
93
160
1261
21
90
900140
164 .
12
85
~93~8θ!"3"8"'
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
στ)Διάταγμα 110 τής 10%*.. 1909—-Φύλλον 60 Έφημ. τής Κ*ρ. Τε*. Α' τού ετους
Μ
(»)
(0
•λ)
)
153
» 8
» 6
» 110
» 153
» 7
Ψήφισμα Γ'
» Γ'
27Νοεμδρίο^ 1909— » 7ό
15 Ία^ουαρίο^ 1910 —
15 » 1910—
10Σ)μ6ρίου 1909 —
27 Ν)ίρίου 1909—
» 15 Ίβνουαρίου 1910—
» 26 Ίουνίου 1910—
» 26 » »
60
76
8
39
39
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» ,
2 !
5
6
7
8
»
9
10
11
12
13
14
Ιχτακτος δρ.
1909— » »
1910— » »
1910 —έκ μεταφορ. »
1909 — εκτακτος »
1909— » »
1910— » »
» άναπληρωμ. »
Β Λ »
1000.-
1500.-
17500.-
10000.-
2000.-
800.-
6500.·
850-
600.-
5» 'Λ
361
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙθΉ«Οί
Ι ■55ΟΟΓ«βλβ-
, 'γιβρον
1 ό
ι
ζ3
Ο;
Ο
Ι -53
α>
.©»
ω
ι*
4
8
9
»
10
5
1
»
2
3
»
4
6
1
2
ο
7
1
2
ι 8
1
9
Ι »
3
ι »
Ί
ι »
5
1 »
0
! 9
1
2
ι »
3
' »
5
ι β
6
»

7
8
9
10
ϊ2
ι /
»
1 ι
»
15
17
18
»
18 ?'
20
10
1
3
»
4
5
»
6
»
7
>'
8
των έέόδων
Έ*
Γραφική ϋ'λη φωτισμόν κλ. Λε-ρτ/.ίμείου Σ^'.νκλέγ/.ας.....
"Εξοδα συντηρήσεως των λε-ρών.
Άντίτ'.μΐν Άαί λοιπά ί'ςοοα τιρομηθεια; κινίνης τού Λημοοώυ
Προσωπικόν Χημείων.................................
ύ'λη κλ
Άντ'ικαταστάσεις ν.α· έπισκευαΐ των έργάνω·», ιτρς-μήθεια οόσιύν........
Άγορά έργαλείων, χημι/ων 7:ρΐϊόντων κλ. τού Χηι*εΐ50 Ηρακλείου...
Συνδρομαί πρός Θεραπείαν λυσσοϊήκτων.......................
» είς ϊ/.~Ίρΰ}ζ καί νού) ο·. άπόρων.......................
» » ναυαγοΰς καί ΐρενοβλαβεΐς........................
ΒοΛεοτικών καί δ^αοτικών ΐ/.Λογών ϊΊάφορα ^ςοΐϊα................
Όίΐιπορι/.ά =:ο;α θ'.καστ. ό-ντ.πρβϊωτΐων κλ. . ...................
Διακόσμησ'.ς καί ?ωταγώγνί δ(;μοσί()ί καταστήμά-«ν..........., .
ΆντιμΐϊΘία άζηρέτου επί τής καθαρώτητος των δημοοίων Γραΐείων...
Άγορά ε'ιοών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων...............
Έξοοα απελάσεως έκ τής νήαου έπι/.ινϊύνων είς την Δημ. Ασφάλειαν.
Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στβφανβι "/.λ. έ'ςοδα......., , ,........
Άντίτιμον υδατΐς καί εξοδα ^ν/.αταστάσεως αυτού1.................
Ι Ιροσωζικόν Δημοσίων "Εργον...................... ,........
Ρραφικά εξοϊα "/.Λ..........................................
Συγγραμματα, εντυπα, &·Π'χί:,ιϊ)χ ιχν^γραιρ άς.........................., ,
Μ'.σθοδοσία έχτάκτου αροσω^ιν.ού, ήμερομίσθια έργατών.......................
Όίοιπορικά έ'ξοϊα ΰτ;αλλήλων των ςημοσίων έργων..........................
Προμήθεια γειρωνακτικών ςργαλείων καί φύλαΐςις τΓόν ύπαρχόντων................
Βοηθήματα ΰπαλλήλων παθόντων εις τ> έημόσια ίργα............ ,...........
Άγορά έπιστημονικών έργαλείω/, στόχω,·, ·λλ............................
Επίπλωσις γραφείων Δημοσιων "Έργων...........„......................
Έξοδα προσωπικού, συντηρΓ,σεως καί φυλάς'εοις όδοστρωτήρων.................
Άποζημίιοσΐί των υπό τοο δημοσίου -/.αταλα'χβανίΐΐϊνων κνημάτων...............
'Έςο8α Ιφα-μογής σχεδίοιν ~:λεων.......,..............................
Έτισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίιον τής Λ. Δ. τώ; Εσωτερικόν................
Έ-ισ/,ευϊι σ^ρϊτώνων Χ·ι'5^υ^ αν./;; ναί Πίλιτίφυλα/.ής...........,..........
Έ-ι-7.ϊυ'·, '/.νλ -υνττ,ρηϊ'.ς :5ών /.αί γεφορών χ,αί έκτέλεσ'ί |ο.Γ/.ρών έργων...........
Έπισκβυή /.αί συντ/ίρησις ν.ατ^στί,μάτων τή; Α. Λ. των Οίκονομιν.ών.............
» » » )« » » » τής Παιδείας.................
Απόδοσις κρατίυμένων λόγω εγγυήσεως . . ...............................
Άντίτ'.αίν π:ιίμου ύΒατος κτ'ρίων οιεθνών στρατευμάτων.....................
Έπισκευαί -/.αί συντηρήτεις /.:ιρίων κατς'/ΐμε'νων Οττο οιεθ^ών στρατϊυμάτων.......
Λ^οπληρωμαί τώ; έν ίΛΤί ,έσίΐ έ'ργων /. )............................,.
ΠροσωχΐΛΌν Ταχυϊρομείων.........,.......,........,...............
Έςοδα νραΐι/.;-, φωτισμϊς. ϋε'ρμϊνσις κλ ...............................
Ένΐίκια /.αταστηΐλατίύν ταχ.ιδ:3.ΐίϊ(ον γραφείων.............................
Άςία χάρτου ~ρός έκτύ-ωσιν βιβλίον καί έντύζων...........................
Μίσθωμα έργΐλάδων καί Ιςοοα μεταφορίς τής άλληλογραφίας...................
Μεταφορά σά/.7.ων ϊν. των πραλτίϊείων, έ'χτο'λτο·. αποστολαί /.λ............,..,..
Κόμυτρα άλληλογραφίας ν.αταβλητέα ::ς ξένας Διευθύνσεως.....................
Σιινειτφοραί εις Διεθνή ταχυόρ. '/.αί τηλεγρ^φικά Γραφ.ία Βε'ρνης.................
()δοητορι·/.> εςοϊα Τα-χυϊρ. Ιιτταλλήλων.........,..........................
Είς μεταφοράν........
II
ύ τ ώ -
Διά τοϋ
προιιτΐολο-
γιίμοϋ
122250
500
50000
20000
6000
500
2500
500
Ό 00
3000
3000
3000
3000
2000
600
100
3200
3000
1000
47940
2000
500
10000
60001
500
500
2000
700
11000
4000
2000
5000
5000
8000
10000
1000
45250
2870
4000,
230030
4600
8500
5000
10000
1500
1000
1000
ι·>οο|
8270Ί
Δι' είδ'κΰν
νόμων και
δταταγιΐάτων
1600
8000!
(δ ι) 2500
(3) 17000 ..
200ί)θ! .
1000
(ι) 1000
(ι) ' 400
(6) 12000
0) 4000
(0) 500
(0) 25000
(στ) 5ΟΟΟ
(ζ) 3000
1700
1000
Ο 1000 ··
0 206151.%
■ι)
Διάταγμα
20
τής
9
Φεόρουαρ.'ϊυ
ι)ΨΓ,*',σμα
τν*ς
6
λΐαίου
'.(γ)
Διάταγ,.ια
: Ί8
τή^'
9
Μαρτίου
(δ)
»
48
τής
2
Μαρτΐϊυ
Ό)
Ι)
130
τή;
1
Ιουλίου
Ψ:,ΐ:ζ >τ.
Γ)
Ίΐυλίου
ά)
Διάταναα
109
τίς
9
Ιίυνίου
ι 9 10 — Φ:λ. 10 Έφημ. Κυβερν. Τείχ. Α'. τ3ύ Ιτους 1910—
1910-Φύλ. 28 Έ?ημ. Κυ6·5>. Τεύχ. Α'. τοϋ ϊ'τους 1910—
1910— Φ.λ. 16 Έφημ. Κυίεον. Τε>/ Α'. τοϋ ετους 1910—
1910 — Φ/Λ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού έ'τους' 1910—
1910 —Φύλ. 37 Έφημ. Κυδεον. Τεϋχ. Α'. τού ί'τους 1910—
1910-Φ,λ. 39 Είημ. Κυδε'ον. Τεύχ. Α'. Τί: έ'τους 1910—
1910 —Φύλ. 39 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ" Α'. τ;ο ετους 1910 —
1253Ρ2
α Ρ000
'' 2500
17000
20000
51807
1400
Η ¥ Μη
— .Ι. υ»
ό ε ι ς
Ι τν1ετε ί χθε~-
| σαι έκ της
χοησεως 1"08
(στ) »
(ζ) _ »
(Ό Διά-αγμα
(0/ Διά-αγμ
Π Τα ποσά τ
ί Σίΐττ
-ν-ρν,ον
πιό"τώό;ων
123850
500
οΟΟΟν
6000
501,
•2500
560
85 ν Ι
Γ·5Γ0
30001
20000
2300^
οοο1
1001
320,,
203
47940
100001
500|
500!
2000
1200]
ιιοοϋ!
2900·λί
200(>'
5000
5000|
8000,
15000
ίϋθυ·ι
45250!
2871'
4000
230()30
143^00
46001
8500
6000
40000
2500
21612
1000
Ι /00
Άναγνωρι-
οθύντα εξοδα
6Ί' ίκοόόει ς
χρτψαηι.ον
ένταίικ'ιτων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝϋΣΕΩΣ
ε?-/>Γ»α
70
115120
490
38072' 10
17659| 7υ
5880
Ι^ίοικοΟ
Άπο 1 Σε-
πτί ιι6ο ου
1909 «.κ, τί-
?οΐ(ς ΐ)ιλ 'Λ'
1910
Εντο«; τού
υηνος Α'-
γούΰτυυ Π10 '
' Ι'πολοιττον
Ί ν
των κ-π ι πή
ΐ ιτλιι^ιωΟΐΛτον
Ι ίί:υι3ων
-,οί!
5909
5360
725
4537
Ί1871 72
105*2! £0
55θ| ..

2,1
6
90
299
Ό οί χ
1874
401 05
65
33
2ο9Π4η
261 25
24006 10
8ο 13 1,.
76
344
1087
1ι'9Ο
96.) 1
27970|01
4018
39
3185
90
8280
ΊΙ
13956
29
3766

2806
Κ!
141597125
3137!35
5 83 3σ
5147|11
370Ί3
18 19
865 8;
96" 8"
Μ968
08
190

«033 20
ι7ο59 8υ
4899
50
316
90
8-4
5909
20
4550
55
717
05
4451
80
13253
Ου
95
,,50
95
27'
ύ υ
3332
•ιζ
1874
33630
64
:3ί.·Ι
10
228
15
11721
70
6922
93
Ί81
ιΐ>
3Ί4
15
1061
5,,
808
50
88(10
10
255X2
ιο|
2(ι
1918
38
305'
υ
6285
13
12512
90
1811
92
2806
60
Ί7Μ
308'.Ί
1Ί65
«65
952:)52' 8π' 56
6·. -ής 21 ν-^'λίί
68 τίί 2 4 Λγ?-λ·ο
τ/;ς 20 Ι5υν·βϋ
130 της 1 Ίυλ-'ίϋ
151 -7; Γ, ν,γί.ττ:
ών άρθρω/ Ι α-/?'· 13
εμοί'Όυ 1909 Διατάγμ^τ;ς -Φ-'>ο/ ό() - "
10771
95
Γ.039
Ίό
490
"97
270
ΓΟ .
1111
ΐΊ
170
9ο
-Ϊ78.
ΤΊ
33 1
180; ^
Κ)Ί9 υ".
Ι00|
Ιί.Ιί
19-3Γ,
Μ.2.1 .
587Ι5ίι
3 !3
κ;
10811
1910-Φ^λ. "Ο Έ
19ίο- Φ^. 26 ΐί
ι)1ο_Φ·;α 3') Κ
1910-Φ.λ 37 Έ;ι;α. ίν
.11 ι-Φ/λ ΊΟ Ε -ι 'ν,
"--//. 1 ί ,^τ'- Ί'7 ' ,
τ : .ί:. τή-
105740
03
490
7ο
38· 7:

Ί7(ΐυ9
85
5ο5Π·
80
31·»
ο,,
921
5909
20
Ί820
ί" "",
717
')'
",81

!
VI
64
,1)
105:
; ο
:5ο .
44,9 !
299 55|
: 50 > ο
.7113 Λ8
2391 1)
201 25
!(·528 '!.·
857
'Λ'ί .
Ι'ιΟΊ "ι·>
8ΊΊ, "
2Γ.7301 ν5
20
1918
3υ5Ί
ί> 8)
. Κ;;.:- Τ^ν
Κ, >. Τ /
. Κ, -,. Τ:,'
490
128
38!
539
..6
123
70
2Γ91
"51,7
10
22
2':
2 2° ΓΙ
31
69
05
(50
ιο!
Γι,. ι
7
78»
2θ! 4ι
_
Ί( , , 91)
.,·. ,7ο; ι ι
'. -.υ .^.- 1910 —
το; - ο>- Γ·1Ί—
V
;. - .- 1(),,,—
- - 1 ' -
ΐ,ϊιζ ζ. .ζ ς'Υ' .
8
>
10
Ί
3
3
β
8
ίίι
11
12
13
ί Ί
15
17
18
20
1'2 -τ-.
·04
10
» !|
νι Ι
50ΟΜ
3ι)0()
Κββ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ο
Ό
10
11
12.
13
ίϋ
1
1
2
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
"26
27
28
29
30
81
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
16
47
18
Ί9
Προ0διορισ"{ΐό; των έξόδων
'Έκ μεταφοράς-....
Άπΐζημιώσβις άπολλυμένων συστημε'νων έπιστολών............................
Άχτί-λοϊκή Συγ/.οινωνία...............................................
Τέλη τηλεγραφικαί εσωτερικάς καί εξωτερικάς «νΐαποκρίσεως....................
Τηλ ςγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών ε'ιδήσεων.......^..................
Ά-ΐΓημιώσεις των υπό τού Δημοσίου χαταλαμδΐνομένων κτημάτων...............
Έξοία έφαρμογής σ/εδίων πόλεων........................................
Έπισ/,ευαί καί συντηρήσεις κτιρίων Α. Δ. Έσωτερικών........................
» Στρατώνων ΧωροφυλαΜής καί Πολιτοφυλακής.......................
» καί συντηρήσεις όδών καί γεφυρών...............................
» » » καταστή μάτω ν Α. Δ. Οικονομικήν...................
» » » » Α. Δ. Δικαιοσύνης....................
» » » » Α. Δ. Παιδείας.......................
Ί. Άφεντοιχ.άκη καί Ε. Πολυχρονίίου.............
Α;·λ -/.ατιχλη^θέντιΛν /.τΐ/μαιων 1. Αφεντιχκακη και ]
Επ νομάτωσ',ς τής οϊ:ύ τϊ|ς γεριίρας Κάτω Χίλέπας
Σκ'ί.ρ ίστρωΐΐί τής ό?οΰ Χανίων—Χαλέπας................
Προί/.τασις τής ίϊοθ ΙΙλατανια™Κισσάμου................
Ειίίρΐ'-ή έ-ι3ιόρΟο3'.ς τής £3"ί3 Χανίων —Σούδας............
Κατ^τκευή τί;ς όδού Σταυραχίων Καλνβυοιανού Κισσάμου......
β 6'. τμήματος τής 68ού Χανίων—Άλικιανοϋ......
» αμαξιτής οϊ:ύ Χαλέπας—Φρουοιων Άκρωτηρίου. . .
Σκιρ,' ίστρωσις τής οΒου Χανίων—Σούίας.................
» τού ϋκολοίπου τμήματος τής όδού Αγυιάς Καιρίτου
Κατα-κευή τής γεφύρας Καιρίτου ποταμΐύ.................
» » » Γαλατά.........................
3 » 9 -ταρά τα Τοπόλια.................
» » » Κάτω Χαλέζας................ . .
ΈπιτΑευή τ:ροστ«τε ιτηρϊοίν Ιργων το3 Ταυρωνίτου..........
Εΰρυ.'σις τϊ)ς γεφύρκς Φα'Αωθιανών......................
τής γεφύρας Γέρω Λάκκου....................
λ » Παλαιοχώρας Άνύϊρων..............
Σκαφιώτου
Μ
Συμ-
φ
» Μεσόγειον
)/ Λουραδιανών
μ ήρ » Φακωθιανών
Κατα /.ευή τοθ ύδραγωγείου θερίσσ^υ
» τής γεφύρας Ντερε
» » » Ξενιανών Σελίνου
» » » Κ;ντοκυνήγι
Έ/,: 'Ουνσις τού λιμένος Καοτελλίο'ο Κισσάμου
Κατα-·Αε·.ή άχοθήκης καρά τώ Χημείω Χανίο>ν
1Ιρΐ3·.τασις τής δδου Βά;χ3υ Καλυβών
Κατα-κευή ΓροφυλαΑτηρίω; τοίχων εις την ό§ον Σούϊας—Ίτζεδίν
Έ-ισ/.ευή α . τμ,ήματος 55ού Χο>ρας Σφακίων—Άνωτϊόλεωί
'
) βατών δδών των ίαράγγον Άΐφένδο^, "Ιμδρου κλ...................
'Α-ΐ·:;εράτίοσις =ΛΐΓΓ·/ευών όδοΰ τής φάραγγος Άραδαίνης......................
Προέ; τάσις τής όδοΰ ΝεΓο Χωρ-.ό—Μζαμ-αλή Χάνι.........................
Άΐΐοτεράτωσις τής ίοού Καλυβών—Άρμένων—Ν-ειό Χ«ριού..................
Έπ'ί-ιευή τής έντος τής φάροιγγος Αα-ή Γωνιας όδοΰ........................
ΙΙροέ τάσις αμαξιτής όΐ2ύ Ίτζεδίν—Κοίλυίών — Άρμένων....................
Σκ'.ρ: )στρωσις τί^ς ίίοΰ Καλυβών — Άρμένων—Νειο Χωρίου...................
Κατα χ,ευή τής γεφύρας Μκβ^τακα. .....................................
Αζ3· εράτωσις τής -μζϊιρχς Κεραμ.ειώ-.;ο Λ~3Αθρώνίυ.......................
Εις μεταφοράν....
Π
τ ό τ ώ-
Χορηγηθεϊθαι
Διά τοϋ
προϋπολο-
γιο"μοϋ
Δι' εΐδνκών
όυ.ων ν:α'ι
Διαταγμάτων
827640
20Ο
100000
10000
500
93834
(ί) Ψήφηϊμα Γ'. ~ή: 26 Ίουνίςϋ ;υλ. 39 τεύχβς Α . τού έ'τους 1910 τή: Έφ, μ. τής Κυβερνήσεως Άναχληρ.
(β) Διάταγμα 20 ής 2 Φεδρουα?ί:ο 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κυίερ. τεύχος Α'. 1910 Άναπληρωματική
(α) » 20 » 9 Ίουνιθϋ » » 37 » » » » » χ
125312
86
ι) 25000
) "184
6) 8000
6) 338
ια) 4950
α) 2581
45108
596
(β) 46Ϊ
^253
50
36
( ) 1 ? τ.ζ-λ τι.
ί των άρθρων 1—130 τού χεφ. 13 μετηνέχ&ησαν «α τής χρήσεως 1908 διά τού Ιιτ.' αριθ.
φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδχος Α'. τού 1909.
Δραχ. 1225
» 8000
» 25000
112 τής 1 Σεπτεμδρίου 1909
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«β*
ό ε χ ς
Μετενβχθβΐ-
σα» έκ της
1908
■*) 3765
3360
5207
10464
8611
4964
860
358
2082
167
500
35-172
325
1679
6803
11660
25500
18000
102000
240
194
592
571
500
3500
459
1038
2918
440
574
201
900
2000
2700
16000
161
984
1744
829
1177
7035
4270
25396
1383
541
2150
27000
5502
2176
3546521
(«)
(β):
(β)

(Λ)
Σύνολον
952952
200
100000
10000
500
28765
3360
5391
10464
16611
4964
860
358
2082
167
838
40122
325
1679
9384
11660
•25500
18000
147108
240
194
592
571
500
3500
1055
1038
2918
440
1035
201
900
2000
2700
16000
161
984
1744
829
1177
7035
4270
25396
1383
541
2150
27000
5502
2176
1505523 36
86
50
Άναγνωρχ-
σθέντα εξοδα
δι1 εκδόσεως
χρημαιικών
ί-νταλμάτων
564698
200
10222
22854
3182
5390
6866
16241
4966
134
148
667
27916
324
1678
8496
22484
16256
88161
239
193
591
570
499
2440
1054
838
1803
187
1034
200
1148
828
1163
5811
2909
180901
694
540
15713
3981
1825
863264
33
96
55
30
85ι
40
72
70
95
63
78|
05
69
30
28
51
90|
28
54

έξοδα
Άπο Ι Σε
πτεμβρί
1909 εως
λους
1910
ου
τέ-
468412
200
9353
19621
1619
5390
5951
16241
4966
667
21464
324
1678
8496
21888
16256
77584
239
193
591
570
499
2440
1054
838
1803
187
1034
200
1148
828
1163
5811
2909
18090
694
540
12096
3931
1825
7388 Γι
29
80
55
οίΙ
85
40
72
70
95
63
78ι
05)
69;
30!
28[
51
29
28
54
351
Εντος τοϋ
μηνός Αΰ·
γοΰοτου 1910
140 τί)ς 28 Ό*τωβΡ(:»19Ο9, φύλλον 70 '
160 » 1 Δικεμίρίίυ » * 7 Λ »
130 » 1 Ιουλίου » » 37 »
160 » 19 Αόγίύστου » » *~> »
152 » 16 » » » 46 »
55292 14
174
2797
963
542
148
6213
70
55
10
594
100
16
3617 61
50 . .
7049-2
Κυ"ερνήσ.
Έν όλφ
523704 43
200 ..
9527 90
22418
18
25821 80
5391)1 70
07
56
9
16241
4966
148
667
■27677
324
1678
8496ί
8"> 96
|
16·256|55
77684| 54
239 85
193 40
591
570
499
1054
838
1803
187
70
95
63
78
05
69
31
1034128
200,51
1148
828
1163
5811
Ι Ιδικού"
Ύπολοπον
των ν-,αι, μη
πληρωθέντω >
έ£οδων
180°"»
69 Ί
540
Ιο'.'.ί 90!
39.81| 28
10993
694
"446
600
'372
•239
10Ί76Ι
10
1
ί
2
1
ο
3
4
5
6
7
8
9
10
Κ
12
1 ,
Κ»
1/
18
19
%)
21
22
23
2*
25
2(5
27
28
29
30
31
ΟΊ
37
38
39
40
41
Ί2
4,5
4 4
45
46
ι
48
»
»
))
1910
1910
1910
Α'. τ-ί Ιτ3»ί 190" Άνς ηρ. Δο.
10
11
12
»
13
2581
.7ιι
184
4510850
4950-
ΕΨΗΜΕΜΧ ΤΗΣ ΚΥϊιί·'ΐ?ΝΒ5Ε-_
Αθν
ο
δ
ό
ο
ω

13
50
51
ι)
·>ίί
ι ό τ ω -
Χορηγή 0 ε Ι ό α ~*
Διά τού
ποοϋπολο.
γιόμοϋ
αί
ΗΙ
56
Ν· τού υϊραγωγ:'.5ΐ» Αλ1,
» καί - .:ο?ίτ-ρο)ζι; τ - όίού Ρεθύμνης--- Λτ.-'.-™ούλθϋ..............
Κα -ιτ/.ευη ~λ,ζ
II
, Ας, α -- Λ-,ωγε.'ον...................·.........· ■
Κατασν.ευή -;;.ή;'α::ς ί)ς ;;.υ ΡεΟ-ι',Αντ,ς—ΠεράμΛΐίς ......................
Έτ.υκευή ττ,ς .... τί;ς φάραγγςς Κοτσΐίθύ βα.ϊ;; «^.....................
Δ'.έϊ'Ιωσις τ1.·;; $'*"?,: : 3.0 Σ·/.άλ' άς Ρ:υστι/.ων............, . ...............
ίι; | » γΐφ.ί.:-; Ίά ω ^^^ςυ Ί'αρώτσ1..
63
ι;;
0,1
ι. α
(■>?
08
(V.)
".Ο
71
73
7 ί
75
76
77
78
79
ί-,0
31
γ 2
83
81
85
80
87
«8
89
.ιθ
>> -(';φ^ ρ.^ - ίΐλαταν;.......................'
Συμ,.λήρωΐι. •·'.χ:. ?-ς-£ράτωϊΐς γεο^ρα:. Καρες Λΐυλθ^οταΆου
»
Η.οο5·/.;«σ ς υ."ζ·.: ^ Ό"ί3Ϊ Άν»,·, ΙΙ-Όϊ,ικιών-—Καστίλλίου
Κατ/~/.ς'^.', - . τ,; ι,/.α;,ις '.ίο^ 11ρ './.' -ίίυ Κ»3τς/,/,ί5·.>
' Ρ Ιΐ
'.,;ς ί;-.^ ' .νι«; Ρ'-ίροΙρας
Ό ;-ι Κ>;ενικτ,ς Β-^ί 3ου?ν·Τ;υ...........................
ϊ, · ΙΒού ΙΙρα... - ν^ — Λαφνών—Μεσσαράς..................
Ρ.^.ρακίων—Καλ,ΐτα — Βοθτες .........................
ι Ιαττίίων— ^-ΡΧ'-1 'ών, ττ^ΐί'Αΐαΐ'.ς.......................
Αρχ·
938340
Αρχανών
λ /χ· ;^ν-Γ.ο·ί·,3>.ς τή; έοΐύ 'ϋρακ/νεί-ο — Κνωσσού.......................
σ/,ευ , "?; ';,, Ηρακλείου·— ι·1εσσαρ ·(ίς................................
» .ν α γϊ".-ι ·3ί; '-τλ τού "ο.
Αγιοι» Γ:οργίοι> Ά-^οΰ 1Ιε?·.ί3:ι.;
Ξ
ρ εις ΟέΌ ν Ψαλιϊα . ,
Α- ίαρ. α......,.........
ϊτΐ -',·, τ.ο-.χ^ Μ -ν ,- ;
Α »-;Γ.ιάρΥ|
Γέρω Πο%α;ιο. ' Ληθαίο
Ι /'.ώ ;5υ
9Γ>
ι
■ Μ '
97
98
ιΗΙ)
ΚιΙ
ι' ■.!
105
100
» 107
108
" ^ Λίυττ, ΙΙΙρχ ι.α ................................
» ν =».; ' ,ρ» ■; είς ;ό ".Ι;^τ.' 3·; ^ Ιρχ/.'/ ,ι^·.........................
ιαρρ^Ομυ-· Ν;^Λοχ Κχτχτζ^χ-.· 'ΐ-Ιρανλειοΐί ;'·ς Δικαστήρ'.α..............
α ^^Λ:^.ή ., - Γ/,·/.. ;υ, α'/.είου έν 'ίΐραν ·..·. ι...............................
Ε-.υ/ϊυί; ν^' : % ; - ', το^ Ε1ρ.ν-3. ϊν57αϊτ/(;.·/τι, Ήρα*Λείου είς Νομαρχιακόν
Εγ ιατ--ϊ:αϊ . 7 :η. .^χι/ιν /./. χ ι-ατν.,ή ;'-ι;β^0ί/: ς'.ς τί) Τελωνείον "Ηρακλεί
χ-χ^Λ_^ι- -χ :^^^x; /α! αιΖτ,-ί-ρ: ι ιο :ν τί, ά-;&Λ>.ϊ; κ'υαγογής Τελων. »
υ, ,ιλή,-' ι : ·/? ^ .ε:/((,ισ·.ς :;^ 'ζ,λζ' '.ζζ^>.ζ^ τ;. Μί^-.'είοιι Ήρα/.λεί;υ.........
α.-αν*^-, ν-, ·' ·: 'α-;ς -/.αί ·ο;,:ι;υ ;^ Μςντς' ^ '
Όί:ς ά:,Λ ν '-■1·ί7--!;ν^:ν/7Λ";^'...Λ0.*.-!"1.
Γ ι^νεοή - ,^.;;-;^ Ίς^ *- -ρ.: - Σ,- =ι.ις..........
' ΐ^^ :'- Τ ■//.?, ,Α^,Αα ...................
Α-,ο-ερ/τοισΐί τή: ι:;., Τσΐυλν; μν^μα..................
'-· .Λ./._^,, . ,, ,ν. , ._ /- _ γ-.. . ΐ3.;Λ[,)Τγ·,· ^ 731 κΐ5!/ ς-β~Χς . .
ευ'; τ/;: ό-.
Η )/^,.......,.................
;............................
Πρ ςχ-.ασι; : τμήχατος άμαςιτής 5δού Άγ;^ Νι,.ο αιυ~ -Νεαττί/ εως.
Δι' οΐδικών
νόμων καΐ
διαταγμ άτων
:12531
36
(5) 64
(6) 841
938340
(β) 25!
(«) 9
•21378
«; ΨΓ,ρισ/α Γ ι(- 20 Ιουνίί^ -;ΐ)λ. 3') Ϊε3χ. Λ τ:3 1910 ^ Έ?/-,μ. τή.; Κοβερν. "Λναπληρωμ... : . . Δ?αχ. 1160.-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
869
Μετενεχθεΐ-
σατ έκ τής
1908
Σύνολον
«ιέτώό'εων
Άναγνωρι-
σθέντα δξοδα
δι* εκδόσεως
ένταλμάτων
Πληοωθέντα Ιζοδα
Άπό 1 Σ) βρί¬
ου 1909 διός
τέλους Ιου¬
λίου 1910
Έντος
τοΰ μηνός
Αύγουστον
1 10
Έν
Ύπόλονπον
έκκαθαριθθέν
των κα» μη
πληρωθέντων
έξόδων
ΕΙδικον
ο
■3
ω
354652
924
566
12659
6467
32000
5911
16142
6371
3000
4500
30195
3500
952
248
224
635
350
12064
5900
500
43445
190
677
7465
6130
5440
300
1000
7000
1206
80000
300
322
432
242
237
324
44500
30763
2500
26502
3000
40000
31001
900
900ι
3406
2500
4244
588
1360ο
823
523
1056
10000
14000
2513
8300
9782
9200701
(α) Διάταγμα
36
1505523
924
560
12659
6467
32000
5911
16142
6371
3000
4500
30195
3500
952
248
224
699
350
12064
5900
500
43445
190
677
7465
6130
5440
300
1000
7000
2047
8000ο
30ο
322
43
242
237
32
4*500
3076
2οΟ(
2650
300
4000(
31ΟΟ(
900(
900
366
250
424
58
1360,
82,
61
105
100061
ΙΊϋΟ
ο
2513
8300
9782
863264
724
564
1590
459Γ.
13136
4691
13270
3648
2648
4040
27
02
15
85
29
80
77
09
64
32
32
2439
0
1240
0
227
0
165
7
698
2
350
,
9956
3
4022
5
500
,
35595
190
677

6281
47
3823
21
3259
65
300
733
22
2835
27
2046
44
168380
;5
299
97
292
35
431
95
242
. .
236
95
323
65
7922
58
'.79}>
29
1133
50
7604
55
2128
83
366
95
115
25
322
94
58
98
1006
37
61
43
98
78
605
52
1177
04
215
831
762
36!
215
16
115052
05
738814
724
564
1590
4595
13136
4013
13270
3648
2648
39
02
15
85
29
40
72
09
64
32
32
1240 60
227 60
165
698
350
9956 73
1022
500
31608
190
6,7
6281
3823
3259
65
300
733| 22
28351 2"
1206
52020,ν
-299! 97
29213
.31
242
236
323
3112
2197
1133
7604
14368
3660
508! 3
3225! 94
587ί 98
10069 37
"βΐβΐ 43
515 80
6050
7495
2156
6676
2155
52
18
16
"95
70492 48
678
05
3987 31
84ο 44
63ό9 18
480ο
2600
691ό
60
809306
724
564
1590
4595
13136
4621
13270
3648
2648
4040
1240
227
'ίέ:
698
350
9956
4022
500
35595
190
67
628
3823
3259
300
735
283
2046
6838
29
29
.3
•24
23
32
792
479;
113
760
2614|92
»*8
2128
366
115
47
21
65
22
27
44
05
97
35
95
83
32?5| 94
587 98
10069 37
616
515
6050
10110
2156
7624
2155
■'ΪΒΤϊΟΪ 95 —110892 89 ~~ 1091997 "81
140 τί}ς28 Όκτωδρίοϋ 1909, φύλλον 70 Έφημ. Κυβερνήσεως τεϋχ. Α'. τ ο 3
53957
40
2439
40
80
46
166
5852
Ιτους 1909
98
63
51
542
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
1»1
92
93
94
95
96
97
98
))
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ΤΙ
'Ανβπ/.ηρ
13
δρ.
4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ϊΛδικ β
«ρονϊΐολο.
—-■
ο
3

««>
ω
ο
Ο;
!
Προΰδιοοιόμός των έξόδων
II
ι ό α ώ ·
Χορηγηθβϊο'αι
Διά τοϋ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι' εΐδτκών
νόμων ·κ(ή
Διαταγμάτω'
13
1
15
1ο
Έκ μεταφοράς.
109
110
111
112
113
114
1ί5
116
117
118
119
1-20
121
122
123
124
125
126
1·>7
128
129
130 ι
1
10
1
12
13
1
15
16
17
18
(Ο Λι/τα
γμα
Κατασκευή αμαξιτής δδΌ3 Βιάννου—Ηρακλείου..........................
» » Ίεραπέτρου—Βιάννου.........................
γεφύρας παρά τό Καλό Χωρ3ο...............................,
» Καλογήρων......................................
» Χόνδρου..........................................
τριών γεφυρών επί τής ίδοΰ Ίεραπέτρου—Κ*λ«μαύκας.............
γεφυρας επί τού ποταμοϋ Καλαμίου...........................
» Κουτσουρά Σητείας.................................,
Έπισκευί; γεφύρας Λιμένος Σητείας...................................,
Κατασκευή τΐεριθωρίων γεφύρας Στομίου Ίεραπέτρου. .«...................,
Κατασκευή ΰδραγωγείου Βιάννου......................................
» » Πισκοκεφάλου....................................
» άποδάθρας Ιεραπέτρου......................................
» σήραγγο^; καϊ τάφρου εις την ΠεοΊάδα των Λακωνίων................
Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων....................................
Εγκατάστασις καί κατασκευή έναερίου τηλεγράφου έν τω Νομώ Λασηθίου,.......
Άγορά επιστημονικώς έργαλείων, σκηνών κλ............................,
» δύο ίτ—οκινήτων όίοστρωτήρων..................................
» δύο άντλιών των δημοσίων έργων.................................
» τριών σταθμών ύ'δατο; διά τα δημοσία ΐργα........................
» Βορβοροφάγου μετά των έξαρτημάτων αυτής........................
Ανέγερσις /.αί συντήρησις ο'ικοδομών γεωργικής υπηρεσίας...................
Ενοί/.ια καί λοι-ά έ'ςοδα Διεθνοΰς φρουρας...............................
Μισθοί καί λοιπά Ιξοδα Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.....................
» » » » υπαςιωματικών καί χωροφυλάκων.....................
Διερμηνεϊς Χωροφυλακήν............................................
Ένοίκια στρατώνων................................................
Φωτισμος, Οέρμανσις, καθαριότης.......................................
Γραφική ύ'λη καί χάρτης έντύπων......................................
Άγώγια καί ναϋλοι αξιωματικών, «αξιωματικών /.αί χωροφυλάκων.............
Εξΐ5α μεταφοράς ΰΒατος, χρημάτων, κλ...............................
Άντίτιμα φαρμάκων, συντήρησις Οεραπευτηρίων κλ..........................
Άγορα ε'ιδών ό~λισμοΟ, φυσιγγίων κλ...................................
Έπισκβοαί καί σ^ντηρ^(σεις των έν ταίς αποθήκαις όπλων.....................
Ά.γορό' καί εττισκευή ε'ιδών έξαρτήσεως ότ:Αισμο>3 κλ........................
Εξο3α ίματισμοί..................................................
ΙΙρομήθεια έπί-λων καιί διαφόρων ε'[δών στρατωνισμοΰ........................
Άγορά ΐ-πων καί ίππίσκδΐ/ών.........................................
» χάρτοι» μουσικής, μοοσιχών τεμαχίων κ>............................
Άπρόοπτοι /.αί διάφοροι //(χροί*πο;ναι...................................
Επιμίσθια κ. λ. μετΛίατιχών σω /*άτων.................................
Μισθοί Αξιωματικών τής Πΰλιντοφϋλοοί^ς................................
» καί τροφή υπαςιω;Λθ:τ;κώ κ*! ϊτολιτοφυλάκων..........................
Προμήθεια ε'ιϊών όπλισμοί, "ολεμεροδίων, άποσκευής καί έξαρτήσεως...........
» » κλινοστρωμν^ς........................................
8 » ίματυμοϋ............................................
* 9 μαγειρικών καί έστιάσεως................................
' » καρροΐκευής καί ίκτοκομίας..............................
Είς μεταφοράν......
~^ς .1 Ιουλίου 1910 Φ^λ. 37 Έφημ.' τής Κυδερν. τεύχ. Α'. τοΰ έ'τους 1910
938340
2977311
213785
36
3560
104640!
850380
1920
37500
4500
8500
12000| ..
6000ι
5000
1500
όΟΟ|
600
52400
2500
5000
3000
1000
20000,
135000
512508
110450
30700
121313
2500
6000
ζ) 2000
215785 36
Άνα~ληρωμ. Δρ.
200
ΕΦΗΜΕΡΙΣ '
ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ο71
•Ι ε ι ς
Αναγνωρί¬
Οληρωθέντα Ιξοδα
•Υπόλοιπον
ΕΗΗκοΟ |
προνχολογτ»
Μβτενεχθεϊ-
σαι έκ της
χρήσεως 1908
Σύνολον
βηατώσεων
σαντα δξοδα
'Λπό 1 Σ)6ρί-
ου 1909 δως
τέλους Ιου¬
λίου 1910
Έν δλω
έκκαθαρ ισθέν
όρον*
δχ' εκδόσεως
χρηματικών
ένταλμάτων
Έντός
τοϋ μηνός
Αύγουστον
1910
των καΐ μη
πληρωθέντων
έίόδων
ο
α.
χ>
Οί

Ο Ι
ω
920070
20000
10000
523
2072195
οηπππ
36
1150525
05
981104
95
110892
89
1091997
84
58527
21
109
13
::
10000
523
1069
328
46
1069
ιιο !
111 '
112
»
»
328
46
328
46
400
400
399
25
399
25
399
25
113
114
»
1)
2630
4758
305
4 ΑΛΠ
• ·
2630
4758
305
1ΛΠΠ
• ·
2169
4140
64
14
2169
4140
64
14
2169
4140
64
14
115
116
117
118
))
»
» ί
»
6338
46000
6000
618
14358
5775
• ·
6338
46000
6000
618
14358
5775
5900
43
5900
43
5900
43
119
120
121
12Ϋ
123
12 Ί
»
»
»
» ί
» !
* ι
617
■ 9274
85
14
6*17
8519
85
23
617
927 Ί
85
14
754
91
2486
6000
2486
6000
400
400
.
400
125
126
» Γ
>» !
800
150
280000
200
··
800
150
280000
200
3560
104640
• ·
■ ·
• · * ·
127
128
129
130
1
1
» ι!
»
»
»
14
15
900
900
900
•ί··
11299
70
• ♦ ·
91952
46
72567
70
83867
40
8085
06
850380
750480
85
623525
63
68661
36
692180
99
58293
86
»
1920
1755
20
1275
20
320
..
1595
20
100
»
37500
23943
85
11917
35
4497
85
16415
20
7528
65
4
4500
4074
60
3363
95
338
80
3703
371
8ο
5
»
8500
8283
25
7132
35
936
20
8068
Ο.)
214
70
{)
3>
12000
9299
33
6884
78
1400
20
828 Ί
98
1014
35
7
»
8000
7710
62
6054
, ,
181
80
6235
80
1474
82
8
»
5000
• 4701
95
3467
70
17
40
3485
111
1216
85
10
» |
1500
500
■ ·
"84
30
74
* ·
9
50
83
50
....
80
11
«
600
790
50
5
50
5
50
785
..
12
»
52400
48709
53
46678
02
1180
• ·
47858
02
851
51
13
»
2500
2174
55
1848
65
228
70
2077
35
97
20
14
»
5000
2793
45
1791
25
2
45
1793
'ϋθ
999
75
! 15
» 15
δ
3000
1027
41
362
91
362
91
664
50
1 16
Λ
1000
635
70
558
68
26
30
584
98
50
72
1 17
» '·:
20000
8089
01
7701
205
62
7906
63
182
39
18
·> ,·,
135000
108821
67
93346
22
9853!10
103199
32
5622
35
ι ι
ϊ
512508
110450
481571
152
67
25
424419
152
85
25
37461'
Ί9
461881
152
Α
25
19690
άά
ι 3
» ί
30700
121313
29
44057
90
10
29
43507
90
95
302
70
29
13810
91)
65
246
45
70
4
ι ;!
8 ί
2500
6000
97
401
40
90
91
400
90
.... 70
ι...
91
401
;ο
90
.)
0
ι
»
13309θί3
Ι—■
ι
4523996
36
2777362
41
2361636
69
248572
!67
2610209
30
167153
05

ΒΦΗΜβΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-ΕΩΣ
ϋΐδικοθ
ποοΐ'—ολο.
γχόροϋ
ο
?■
ο
ο,

ο
Οί
16
17
18
»
χ
19
20
|ί 21
»
23
24
9
10
11
Ιν
13
14
15
16
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
ο
3
1
1
2
3

5
Ιΐ£>οο'δ·οοιίιιΟ£ των «ξόδων
Έκ με,ταφοοάς.
κηϊειών.
Πρβμήθεια ε'ιδών στρατοπείείας καί σκοιτοβολής.....
» » βιίλίων, γραφικής ίίλης /..Λ........
» » φωτισμόν, θερμάν-εως...........
Έξοδα μεταφοράς όπλισμ:5, στρατωνισμού, ΐμχτισμοϋ.
Ές:3α νοσηλείας, άγορά εαρμάκων κ.λ............
Ό3;κβρι*α Ιςοδα καί μετακομίϊεις......
ΆντιμισθίΛ ίερέων, έ'ςοϊα ίεροτελεστειών,
Άγορά, έπισκευή, συντήρησις κ.λ. σκευών γραφείων.
Ένοίκια στρατώνων κ.λ......................
Έξοδα βπογραφής στρατευσίμων...............
Βοηθήματ* είς απόρους άγωνιστχς.............
» » χήρας, ορθΛνά καί τραοματίας.....
"Εξβϊα τής εκιτροπής των Άγωνιστώ;...........
"Εξίδα χεκΑ-εισμένων /ρ
ΙΙροσωπΐ'/.όν τηλεγραφείο)/
Έξοδα γραφικά, φωτισμοϋ, κλ.................
Άγορά χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίων καί έντΰπων.
Όδ3ΐπορικ» τηλεγραφικών ΰυαλλήλων...........
Μισθοί έκτάΐιτίυ χρ«σωπικ:0 των Δημοσίων Ιργων. . .
Κατασ/.ευή βατής όδοΰ Πηγής-Άρκάίι
> » » ΆμπελΜά
Γεφύρωσις τοϋ ποταμοΰ Πλατΰ.
Κατασκευή βατής 4δοΟ Σταυρωμένοι» Ρούκας.......
» ί8βθ Πραισών......................
» » Κλεισίδι......................
Γεφύρωσις τού ποταμίϋ Άγιας Κυριακάς.........
Γεφύρωσις τοΰ ποταμοϋ Μαλάκια...............
» » » Σαχτουρίων..............
Έπισκευή τής καχόσκαλας Ρουμπβδων—'Αρολίθι...
» » σκάλας Δριμίσκοι»...............
Κατασκ«υή ύϊραγωγείου Επίσκοπ5]ς Ρεθύμνης.....
» λψε.οίρα-/ί:νος Πανόρμου Μυλοποτάμου.
Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας.....
Εξοία ίταρβστάσεως Έπιτρόπΐυ................
Πραφικά ε;οδα κλ.
Κατασκευή συμπληρωματικών έργων επί τί}ς όδοΰ Σταορακίων—Καλουϊιανών.
Έπιτ/ευή ς'ικήματος πρός έγκατάστ*
:ρός εγκατάστασιν Ταχυίρ. Γραφείου έν Νεαπόλει
Κατασκευή τοίχων καί όχετοΰ παρά την δίόν Φακωθιανών......., . ..
Μετατρ&κή τοϋ ο'.κήματος Φιρκά εις Ταχυδρομειον................
» » ποτέ Γαλλ·.κί3 Στρατώνος εις Γυμνάσιον............
Επσκευή τής οδοί Καινούργιας Χώρας Άγυιάς.................
ω -
ΧορηγιιβίΙ(ίοι
Διά τού
προΐτίΐολο.
γισμοΰ
Δι' ε{ν3ικών
νομώ ν καί -
διαταγμάτων.
2977311
10500
5000
«000
12000
10000
15000
3000
2000
2000
10000
40000
30000
1500
10Ί7
2!5785
23920
) 1000
νγ) 5000
Ι 500
,ε) 80000
Λ)
3000
3000
5100
246
963
) 1660
1450
2000
6000
10000
6000
365624
36
50
(α) Λιάταγρ.α 121 τής 25 Σεπτεμβρίου 1909, φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τευχος Α'
(β; ^ » » » » » » » » » » » »
(γ)»*»» » »»»»» » »»
(ί) « » » » » »»■»·» » » »
ίε) Διάτα-ιμχ 135 ττ}ς 19 Όκτωδρίου 1909 φώλλον 68 Έφημερίίί; Κυδερν. τεΰχβς .Α'
κλ,κθ) Διάταγμα 22 τί); 2 Φείρουαρίου 1910 ρύλ. 16 Έ~μ. τής Κυβερν. τευ'/ος Α'. 1910
3136783
τ:ϋ Ιτους 1909—Ίκτακτος
» Λ » »
» » )ΐ »
86
» » )) »
τού 2τβι*ς 1909 —· Ικτακτος
Άναχληρ. Δρα·^..

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣ1 ίί,':
878
Μετεν ιχθεΐ-
σαι έι: τής
; ρήοΐως 1908
1330900
δϋθο
10000
20000
2000
1000
1000
2600
2000
2500
800
1000
5000
10000
Σύνολον
4523996
10500
5000
ΟΟΐΌ
12000
10000
15000
3000
2000
2000
ιοοοο
40000
όΟ.,ΟΟ
1500
10472
23920
1000
οΙ.Οί-
500
800·λ0
5ΟΟΟ
ΙΟΟΟΟ
20000
2000
1000
1000
2500
5000
5500
800
1000
5000
10000
5100
•246
963
1660
1450
2000
6000
10000
6000
36
50
Αναγνωρί¬
σαντα δξοδα
δτ' έκδόϋεωι
χρηματικών
ένταλμάτων
2777362
127
2307
2404
1251
6807
4140
128!
586
381
4809
13044
11901
41
Ι
889
10051
149
3856
22
7ο97
1238
1216
956
732
903
3048
845
1390
1726
Γ.299
9938
Γ.399
85
85
43
33
56
44
80
43
έξο5α
Ά πό 1 Σ ,βρί-
ου 1909 £ως
τέλους "Ιου¬
λίου 1910
2361636 69
77
2096
2105
1210
6433
3618
1118
538
381
4629
3270
668
10488
136
3131
209
6Ί804.
80
1216
732
903
597
12
95
2»ό88
731
1390
70
Ί3
1726
5207
33
56
25
________/.Ο
2 Ί0730 ϋ!"66
Έντός
τοί μηνός
ΑΓγοι/στον
1910
248ο7ν
11-2
116
251
115
180
Ι,Ί
21."
1Ί7£
12
'.ΐδ
16
5468
1238
67
956
3825
'έόό
'ϋό
40
08
45
'Κν
2610209 36
77 50
2208 50
2282 Ιί.ί
1·2Πί!3Ο
07^5
38 ϊΟ
1233
538
381
Ί8Ο9
32ο5
Ι.Ί56
ί ί 90ο 8ο
:8α
10
"ϊ6
1-210
956
7^ί
903
4Ί2.1
-298»). .
842
1390
1726
529ί
««938
139370ο 4896107 86 2960761 43 2 Ί0730 ϋ| 66 2655:^1^ ■2762.-"ι:'95
ν Η μ:ταφορα των τυιστώσεων των άρθρον 1 —13 τού Κεφχλαιο.) 22 έκ δρ. 62 800 11 υνο
-28 Όκτωίοίου 1909 διατάνιιατί;—ίύλλον 70 Έ?/■;. Κυβερνή--».; τεθ>;:ς Λ'. υ:^ ί
» ,ι » λ
Όκτωδρίου 1909 διατάγματίς—φύλλον 70
.. ,-ΐθ! τής Βουλής τής Ί Αΰγούστου 1909 φύλλον 49
>) Δι^ταγμα 1θ3 τής 3 Όκτωβρίου 1909 » 64
*1) » 187 » 18 Νοεμδρίου 1909 » 72
(«) » 114 » 15 Σεπτεμδρίου 1909 » 60
)β.γΑ*,Γ,)» 127 » 29 » 1909 » 69
ι 1-ΙδικοΟ
•Υπόλοιπον | «ρουπολογι-
έκχαθαρτϋθέν».
των και "μη |
έξόδων |
167153
49
99
122
180
■270
47
48
05!
55
40 *
03 ί
70]
50
60
90
50
9759
10345
6
Ί088
Γ,6'·3
05;
• ■ ■ ■
7*
ο
Ο
Οί
δ
α.
_.!
8
16
9
»
10
11
»
!3
*
ΙΊ
»
15
9
16
ι)
1
17
Λ
ί
18
-2
Λ
3
»
1
19
1
20
2
»
3
»
Λ
1
ι
21
1
2
3
9
4
»
5
9
6
»
60
70;
197917 48
,,), ενεκρίθη :ι'
:υ Ϊ909.
ί Ι)
χ »
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
.>
1910—
1909—
1909-
1909—
1909-
Β
1)
23
αριθ.
III
Ν74
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
Γ1δ»κοίί
«ρονπο^.ο-
όϋ
26
27
»
28
29
30
31
32
»
33
34
35
36
37
»
38
39
40
Ί1
42
Ί3

4Γ·
40
47
Ί9
ο
Οί
Ό
1,

των έξόδων
Έκ μεταφοράς...
Πρ:ίκτασις τής δδοϋ Νειό—ΧωρΓο πρός Μπαμπαλί)—·Χάνι..............
Κατασκευή τής δδοϋ Μεσσαράς τμήμα Άγ'άς Βαρδάρας.................
Έκ/.ενωσις των παρά τω Τελωνείω "Ηρακλείου δεξαμενών..............
Έπιϊιέρθωσις καί σκιρρόστρωσις τής ό3οϋ Ηρακλείου Πεζών κ. λ..........
Και '.σκευή μαγειρείϊΐ» κ. λ. τής Χωροφυλακής έν "Ηρακλείω.............
» τμήματος τής δδού Ρεθύμνης Περάματος...................
Άγορά έργαλείων πρός έξέλεγξιν τού διά τα ύδραυλιχά εργα τσιμέντου.....
Κατ ισκευή τμήματΐς όδοΰ Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως...............
Σκιρρόστρωσις τής όδοΰ Ηρακλείου Φοινικ'άς.........................
Ινα: σκευή 6'. τμήματος τής όδού Πλατανΐά—Κυσάμου................
ΙΙρ; -/.τάσις τής ιδού Βάμου—Καλυδών.............................
Αΰξ·/σις μισθού συμπληρωσάντων πενταετίαν Έπιστατών δημ. έργων.......
Επ σκευή τής δδίθ Κοτσιφβο Φαράγγι..............................
» » » Φάραγγος Κουρταλϊώτη..........................
Δό -υνδρομήν πρός την σεισ|Χ3τ:α0ή ο'ίχ.ογε'νειαν Παναγάθου Πούλακα.......,
Έςο$α πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοβλαδών (μετατροπή ο'ικήματος.
Ές:5α πανηγυρυμίΰ τής 25 Μαρτίϊυ 1910. „.......................
Δι' .ζοστολήν /αί νοσηλείαν λυσσοδήκτων είς Λυσσϊατρεϊον...............
ΙΙρ: 'κτασις τής δδΐύ Άληκιανοΰ μέχρ'- Φουρνέ........................
Έτ 'ιόρθωσις τής Άποδάθρας παρά τω τελωνείω Ήραχλείου.............
Κατ-σκϊυή » » Παλαιοχώρας Σελίνου....................
» λιθίνης ι· εις την παραλίαν Μύρθ'ο Πλαχία............
Έξοϊα πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοδλαβών.................
Κατο σκευή Γ'. τμήματος τής ίδού Πλατανια Κισσάμυυ..................
Ι Ιρ':. αγοράν άντλίας Βιά τα χαρα-ήγματα Ηρακλείου..................
Δι; )α~άνας τρος ένί'ργειαν άπογραφής τού πληθυσμόν τής Νήσου..........
Πρ: όλικήν ένίσχυ-ιν των σκο-ευτηρίων............................
Διά :ήν κατασκευήν τής αμαξιτής όδοΰ ά—ο Ρεφυράκ'α εις Βούτες.........
» » » » όδοΰ Χανίων--Σούδας........................
» » μεταφοράν Γαράζου προφυλαχτήρια κλπ......................
Δν 'Γ,ν χατασ/.ίυήν ύδραγωγείϊυ Καμάλη Καλλικράτους................
Π
ό τ ώ.
Χο οηγηθβΚατ
Διά τοΰ
προυπολο-
γιίμοϋ
3136783
3136783
Δι' ειδνκών
νόμων κα
δααταγμάτων
86
Γ.Ο
365624
(ζ) 40000
ι 80000
(6) 9512
(ι) 15000
(ια) 1500
(ιδ) 30000
(ιγ) 1000
ιδ) 68000
(ιε) 14850
(ιζ) 25373 52
(ιη) 25000 ..
(ιθ) 630
(κ) 8000
Ο 4000
(λ) 500
(χβ) 2200
(λα) 2500
(λδ) 3000
(κδ) 8000
(κε) 1100
(κζ) 6000
κη) 6000
κβ) 7800
λγ)25000
λδ) 6000
36
88
λη) 10000
;μ) 75470
μβ) 19000
;μα) 4750
λζ) 3500
680120
(ζ)
Διάταγμα
133 ■
Γΐίς 14
8)δρίου 1909 φύλλον
69 Εφημερίδος
Μ)
»
138
ρ 23
» » »
70 »
(ι,ια.
ιβ.ιγ) »
14.,
» 9
Ν)μδρίου » »
70 >.
(ιδ,ιε
,ιζ,ιη1 »
ι 00
» 3
Σ)μδρίου » »
57 »
(ιθ)
»
15Γ
» 1
Δ)μδρίου » »
76 »
(κ,κα
0 })
15?
» 26
Ν)δρίου » »
80 »
(λ)
»
Μ
» 10
Μαρτίου 1910 »
18 »
(λα1
55
» 16
Μαρτίου 1910 »
18 »
(λδ)
50
» 10
Μαοτίου 1910 »
18 »
Κυδερν. τευχος Α'. τού έ'τους 1909—εκτακτος
■» β
» » 1910 — »
» » 1910 — »
» >, 1910 — »
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ιΙ ε τ ς
Άναγνωρι-
Πληρωθέντα εξοδα
* ΊΡΐπό/λοιττον
ΕΙδικοΌ
Μβτενεχθεΐ-
σαι έκ της
χρήσεως 1908
Σόνολον
σβέντα δξοδα
δι' εκδόσεως
χρηματικών
ένταλμάτων
Άπό 1 Σ, βρί¬
ου 1909 έως
τέλουςΐονλίου
1910
Έντός
τού μηνός
Αύγουστον
1910
Έν όλφ
έκκαθαρτσθέ" ,!
των καϊ μιχ
πληρωθέντο^ν ρ
έξόδων
ΛιιοΟ
"Αρθρον
ό Ι
1393700
4896107
40000
86
2960761
3090
43
2497309
66
265534
3090
29
2762843
95
197917

1
26
80000
9542
15000
1500
50
24059
2651
9534
70
67
24059
3880
02
55
2651
5654
90
12
24059
2651
9534
70
90
67.

1
2
1
2
27
28
30000
6797
53
6797
53
6797
53
__
3

1000
_
1
29
68000
28600
05
19616
75
__
__
19616
0,5
8984
1(·
1
3(ι
14850
9958
65
9958
65
__
__
9958
Γ.5
2
»
25373
5?
!5064
38
15064
=_
__
15064 38
__
3
25000
630
8000
4090
3532
77
40
2349
3532
60
40
1741
17
4090
77

Ί
1
1
31
3532140
4000
__
__
__
__.

_
2
Β
500
500
500
_.
500|—
__
_
1
33
2200
2078
05
2078
(15
__
2078 05
__
_
1

2500
2135
35
2135
__
2135 35
___
Ι
35
3000
1175
15
1175
15
_
__
1175
15
__
_
1
3ιί Ι
8000
3377
55
3377
55
__ __
33771.55

ι
37
1100
1070
60
1070
60
__
_
1070 60
__
_
2
11
6000
_
__ __

___#
1
38
6000
__
_
____
,. , „

_
1
39
7800
6125
60
4276
15
857 115
5134
60
991 -
1
40 Ι
25000
8672
80
7847
__ _
7847.-20
8'25
6
1
41
* · ·
6000
10000
10000
5172
200
85
5172
_
200

5172(85


1
ι
1
1
1
4-2
43
4 Γ»
20ι
__
__
_
_
__
——.
_
1
47
3500


ι
— ~
1
49
1393700
5210603
88
3098649)62
2603404
39
286526
Ου
2889931
208718 21"
(κδ,κε)Διάταγμα157 τής
(χζ,κη) » 162 »
(λγ) » 161 »
(λδ) » 69
()
1 Δ)βρίου 1909 φύλλον 80 Εφημερίδος τής Κυ6*ρν.τεϋχος
7 » 1909 » 80 » » » »
3 Δ)6ρίου 1909 » 80 »
24 Άπριλ. 1910 » 26 · »

(λδ) » 69 » 24 Άπριλ. 1910 » 26 · »
(κβ) Ψήφισμα τής Βοολής τί)ς 18 Δ)δρίου 1909 φύλλον 79 »
(λε) ψήφισμα » » 6 Μαίου 1910 » 34 »
(λζ) » Γ » 26 Ίουνίου » 39
(λη) » Β' » 26 π
() 1910
»
» » 39 » »
» » 39 » »
ύλλον 48 Έφημερ. τής Κυόερ
(λη) » Β » 26 π » » 39 »
(μ) Διάταγμα 159 τ9|ς 15 Αΰγούστου 1910 φύλλον 48 Έφημερ. τής Κυόερ
(μα) » 137 τής 14 Ιουλίου 1910 φύλλ:ν 46 Έφημς,ο. τή; Κυβερ
(_μ{)Διάταγμα 143 τής 23 Ιουλίου 1910 φύλλΐν 46 'Εφημ;?. τή; Κυϊ:ρ
»
ν.
ε-ν
ν.
τε^/ος
Α'. τού
ίτους
1900 —
» »
»
1909 —
»
» »
»
1909 —
»
> »
»
1910 -
»
» »
»
1909 —
»
» »
»
1910 —
» »
»
» —
»
» »
χ>
» —
>
Λ'. Τ;3
ς'τους
1910 —
Ι)
Λ'. -^
£τ:υ:
1910 —
ν,
Λ'. τ:,
ίτου:
Ι'.ΙΙΟ -
»
570
ΙΙέΗΜΒΡΙ- ΤΗΣ3
ο
υϊόν
?
ΰ
ο
Οί
•5
II
Ι
1
1
2
ϊ
»
2
3
3
ί
»
2
4
1
»
2
»
4
»
5
6
»
7
»
8
5
1
»
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
1
1
2
1
3
1
»
2
»
3
»
4
4
1
5
1
»
2
»
3
6
1
7
1
»
·)
»
3
1
5
»
6
»
7
»
8
8
1
»
2
»
3
»
»
5
»
6
»
7
»
8
9
9
1
των έίόδων
ρ
"Έξοδα υπηρεσίας
Π
Γ . ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ανωτέρας Διευθύνσεως....................., .
ηρς ,
V
.
τΛ Πατρίτρχε'Ό*, Μητροπολίται) καί Επίσκοπον
' Μλ ί Ίλ
Έπιϊόμ ρρχ, ρ
Μισθοί Πνίυματ. '.»ρχηγών Μουσουλχμ. καί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων.
Γραφιν.(ΐ ΰ'λο Ίερίϊίκείων
Π ΆΛ
Προ:ωι:ικον
"Εξοϊα ^>
Γυμ'.άσια Χανίων ν ρ
Ή',λΐγυμνάσια Ρεθ.ι^νης καί Νεα-τόλε'.ις
Έά > ί
υπηρεσίας
Ηρακλείου......
Έλλην.κά (Γ/5>ί
Διδασκαλείον Ήροαλεί;·.).........
Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊοι Χ ριστιανι-Λα. .
$ ' » Μουσουλμανικα .
ΙΙρόσδετοι Καθηγηταί..............
Γραγΐκή υ'λη Έ-ΛΓλ-.ϊίυτηρίων...... . .
ΈπιΘεωρτ/τα' Ληΐλοσιας Έ-Λ·καιδΐύτεος.
ρ
Γϊ;ιχά ε
Διάσορα

ίζοδα αυτών
η;
σχολείων
ττορ 'ων -γνράίων τϊϋ 18"21 .........,......,.......
. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
τού Δημοσίου...........................
Χορηγία'.
Τόκί'. έντόκων νρ
Άποζημιώσε'.ς Βου'λευχών
Γραφείον -ής Βουλής
Μισθοι έν.τάχτου προσωπκίΰ τής Βίυλής.......
Συντήρησις ^ουλευ :ηρίο>, γρα?· εςοδα............
Προεδρίία Συ·ο.δουλίου 'Ε*τελ-:στικής Έπιτροπής
Χορήγημα εις Ρ· Βέροβιτς
» » Χαρίνιλειαν '/ήραν Ν. Παραβυράκη
Άξ Ι Ξά
ρ
Άλεξιναν
ηρά
Π 1 ό ~.
Χ ορπγ η θε» ό"α »
Διά τού
προϋπολο-
γτσμοΰ
ρ
Χρεη πρ;κατόχου Γεν.νιής Λιοιχήσεως...................................
Πρ^ω?:'χόν Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ονλονομνλών........................
Έςοδα παραστάσεως Έι?ιτρό«οι».........·.............................
Έξοδα ύ-ηρεσίας Ανωτέρας Διευθύνσεως.........·.......................
Προσωπικόν Γενικο3 Λογιστηρίίυ.......................................
"Εξοδα » » ........................................
Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Ο.«νομιλών.................................
Εξοδα έπθεωρήσ»ων...............................................
ΕςοΒα ϋχηρίϊίας τού Γραφείον) τής Έ-ιθΐωρήσεως......................... . .
Προσωπικόν Τα;Λί.'ο^................,............................,.
Ρραφιχ,ή ίίλη κ.λ................................,..................
Βιίλιΐϊέτητις 'ιβλνων καί εντύπων ταμε:ακής υπηρεσίας.....................
Εχιπλα Ταμείων, Ιττΐσ/.ευή ΛΛρχίντων..................................
Έςοδα μϊταφΐρας καί αποστολάς χρημ.7τιο·*.................................'
» βϊβα'.ωτεως φόρων.............................................
ΙΙοΐϊστα ί'ισζρα/.τίρων................................................
» Ταμιων....................................................
15720
2950
46000
30480
320
20320
11400
52800
40680
90000
21960
49440
20160
10560
990
12000
3200
630000
6000
9333
1649
1075962
Δι' εΐδνκών
νόμων και
Διαταγμάτων
(α) 46
(η)(θ)4000
(δι) 9162
(γ) 9282
» ττωλητών κϊ·.νο3 χαρτοσήμίυ
Προσωπικόν Τυπογραϊείϊυ τής Κυ'ερνήσεως
100000
40000
52000
3720
7350
930..
3840
4800
960
1200
3000
18840
1000
1800
31020
1600
37480
4000
2000
26160
840
500
642
550
5000
20000
4000
1800
25080
Είς μεταφοράν.....! 400112
ι) 50
;8) 200375
ε) 883
στ) 277
2125
(ζ) 800
227000
ι6) 800
α) 800
1600
70
70
1909
(α) Διάταγμα 227 τής 28 Ν)δρίου
.γ,3) »> 180 » 30 Σ)δΌίου
,γ,ί,ε,ς·) » 200 » 30 8)βίίου »
(β) » 100 » Γί ΊουΉ'ου 1910
» » 102 » » » »
) » 348 » » Ιουλίου »
Δ' » 26 Ίουνίου »
φύλ. 76 Έφημ. Κοίερν. Τεύχος Α'. τού Ιτους 1909 Άναπληρωματική 46
» » 6Ί » » »"»»»» » Δρ. 15356—
» 69 » » » » » » » » » 1540735
» 34 » » » » » » 1910 » » 1000—·
» β » » » β β » » » » 2000—
» 37 » » » » » » » » · 300—
»39» » »»*»» »» 168696—
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒ_Ρ^ΗΪΒ02
Υπόλοιπον
έκκαθαρι-
σθι/ντων καΐ
μη πληρω¬
θέντων έ-
ξόδων
Έντός
τοϋ μηνός
Λνγοΰΐίτου
1610
Άττό 1 ΣίΒρί-
ου 191-9 έως
1218. ..!
339 30Ϊ
3Γ.0Ο! . .·,
16201 ..
13222
2Ί32
378201
16503
160|
15321
1014ο
2578
42000
•20880
160
16874
12576(8,.
61841/
49974
3
210νι
72794ί
584:
4 32
V
2733! 30|
? 4θΙ 80
22973, 901
«•εις
οαχ έκ χΛς
οΛΰϊως
Ί 908
Σύνολον
πιο'τώό'ρων
Άναγνκοτ-
σθέτα δζοδα
δι' εκδόσεως
χηηματΐ'κών
ένταλμάτων
15720 ·
2996 ·
46000 .
30480 ·
320 ·
';Ο32Ο .
15400 .
61962 ·
Ί9962 ·
90000 .
°·1%Ο -
"·«->
°'·160 ·
10560
■«οο
•2-.0
83 375
...
"883 '
. · ·
»π Π)
.377
. . . .
800
....
ί3029Ρ.·?Ί
1*0000
40000
52000
3720
7350
930
3840
4800
960
1200
3000
18840
1000
2600
31020
1600
37480
4000
2000
26160
840
500
642
550
5000
?0000
^000
2600
25080
—4Ί5Τ7Ϊ2
(
(λ,
227 -.Π 2-
46 » Π
172 ·.
46 *
1913
Λρ 219953Γ-
> 700—
800-
10(0-
500-
δθο—
Ψήφισ'μ* Γ' * 26
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
10
11
>
12
»
»
13
»
14
»
»
15
16
17
»
18
19
»
20
21
22
23
24
τώ»ν έξόδων
ορηγηβίϊόα»
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
Έ» μεταφοράς....
Άντίτιμον χάρτου Έπκτήμου Εφημερίδος.................................
Πάο-γα κυλίνδρων, π»τ«τ«, φωτισμός κ. λ..................................
Μελάνη τοϋ τυπογραφείου..............................................
Έχιβκευή, συντήρησις καί κίνησις μηχανημάτων.............................
Άγβρά τυπογραφικών στοιχείων........................................
Προσωπικόν Τελωνείων..............,.................................
» 'Υποτελωνείων.............................................
» Τελωνοφυλαχ,ής............................................
Γραφικά ϊξοία...............................· ·......................
θέρμανσΐς Τελωνείων.................................................
Όδο»π©ρικά τελωνειακών ύπαλλήλων.................................... . .
Ένοίκια τελωνειακών καταστημάτων..........-............................
Βιδλιοϊε'τησις έντΰπων των Τελωνείων....................................
Αγορά καί έπισκευή πλαστίγγων, λέμδων κλ.................................
ΈκΤ-ακτοΐ /.αί άπρόδλεπτοι άνάγκαι των τελωνείων.................,.........
Έπισκεοή χρηματοκιίωτίων καί μεταφορά αυτών........,...................
Καταα*κει>ή καί έπισκευή τελωνοφυλακείων.................................
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον . . . ,.......................................
Έξοίβί υπηρεσίας Καπνοκοπτηρίων...............................,.,...,.
Προσωπικόν Γεωργικί)ς υπηρεσίας.......................................
» εργατικόν....................................,...........
Έξοία Γεωργίκην υπηρεσίας.................................... .......
Δ«Ηρορα ϊξοϊα.......,............................................
Κτηνίατρος..............,........................................
"Έξοϊα κτηνιατρικής υπηρεσίας........................................_
Άντίτιμον συμβολ. χάρτου, χαρτοσήμου γραμματοσήμου, Αλ.......,............
Αντικατάστασις άχρήστθ'υ γραμματοσήμου.................................'
Άντίτιμβν γραμμ»το«τήμθι διά λ]σμόν Ταμιευτη,υίου. . ,........,...............
» σιγαροχάρτίου έ» γένει........................................'
Συντήρησις δημοσ. καταστημάτων.............,...........,..............'
Άσφάλτβ·τρα δημοσ. καταστημάτων εξοία άπογραφής..........................'
Άντίτιμον ποσίμου ύδατος είς καταστήματα Α. Δ.Οικονομικαί..................'
Τα άποϊιδόμενα είς την Κρητ. Συνενδιαφερ. Διευθ, τού Μονοπωλ. τού άλατος.....'
Άπόϊβσις είς τό Ταμ»ΐον των ϊημ. Ιργων—Τηλεγραφ, τελών................."
» » » » » » » —τελών άγκυροδολίαί κ«ί ερματος...."
Εκτέλεσις δικαστ. ά*οφάσεων, σ^ίιίασ-τικών πράξεων καί άμοιδαί ίικηγόρων.......'
Έπιστροφαί άχρββσΐήτως ε'ισπραττομένων.................................'
Άπέίοσις καί τακτοπβίησις έπιστρεφομένων τελων. τελών.......,...........
» αντιτίμου γραμματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεως......................"
Νομισματική διαφβρά............................................., . . . '
Προμή&εια Λιπασμάτων Γκουάνω........................„...............·
"Εξβίβ κεκλεισμένων χρήσεων.........................................■
Έπόίτης των παρά τψ Τελωνείω Χανίων άποθηκών..........................
"Έξοοα πρός εκτύπωσιν τής ίστορίας τής Κρήτης Β. Ψιλάκη...................
Είς μεταφοράν...
Λιά τοΛ
ποονπολο-
γχσμοΰ
1'όοΤΠΓ
12000
800
500
2400
2000
81840
19920
88140
3900
150
600
7400
650
1400
3000
300
14880
ίϋο76
ΙΡ'-ΙΟΟ
«700
7·>00
' Ί20
0000
1300
900
30000
2000
1000
1000
180000
35000
12000 .
20000
30000!.
500 -
1200
115000
3720
1200878!..
Δι' εΐδικών
νόμων κα
διαταγ^άίιον
1600
ίγ) 6000
ζ) 500
ίζ) 2100
στ) 906
Ίζ) ΪΟΟΟ
ιν)
Ίγ ιζ)4000
:ζ) 1500
ιε,ιζ)3000
(ιζ) 1000
(η) 6000 ·
'ειζ16000
;γ) 8000
Ίςβ1340
ιί) 800
α) 960
(6^ 4000
59200
β) Διαταγμβ 149 τν)ς 19 Σεκτίμδρίου 1909—Φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσ- τεύγ. Α'. τοθ 1909 εκτ^κτος
(γ)
(β)
(-0
167
?73
205
251
» 8 8)ίρίου
» » 9
* 15 Ά,Ρ
» 9 »
» 23
β
ο
1910
1910
67
74
24
73
20
191"
1910
»
960
4000
6000
ΊΟΟί»
2000
60Ρ11
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ82 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
879
Μετενεχθεϊ-
όαχ έκ τηΐς
19ι.8
Σύνολον
Άναγνωρχ-
όθέντα δξοδα
δι* εκδόσεως
χοηματικών
ένταλμάτων
ίΐληρωθέντα έξοδα
»Α.πό ι Σ^βρί-
ου 1909 6ως
τέλους Ιοί-
λίον 1910
Έντός
τοθ μηνός
Αύγουστον
1910
Έν
Υπόλοιπον
έκκαθαιησθέν
των καΐ μή
πληρωθέντων
έξόδων
401712
1300(ι
1300
500
2400
4100
81840
19920
88140
'80ι.
150
600
8400
650
ί90ι1
7000
300,
2000
14880
15*076!
16300
40680
32390
3700
7200
4420
16000
1300
900
30000
2000
1000
1000
18000(1
35000
12000
36000
12000
30000
500
1200
116340
4520
960
4000
1260078
205095 04
18052
1015
1125
81722
1905 Τ
874"> 7
3,*,77
7Γ) Ίό
05°
795
1Γ.70, .
'Ό' 05150
56541
Γ, 5.!
3^0ί·
1-88
13491
133 59
57'
Ιί.95 50
10001..
840 ..
168.61» 62
28364
85
10394
85
17615
·;.5
1598
81
1Γ>79
40
2480
15
720
2000
79838·2|13
(γ,ι.στ
ι Ό
Ν
Ψήφισμα Ρ' ττ,ς 26 'Του/ίου 1910 ίΓλ
» 6 το- 6 Μα.'ο 1910 ?,
Δ-ατο^ια 317 τή. 5 Ίουλί-υ 1910 ,
;,ιϊ) Λ-άταγμα 287 τήί Π Μ,ί,υ 1610
» :!06 γ 1 Ίίυ,.'^ .,
ν 308 ο 2 « 1010
» 327 β 12 -> ο
175292
17602
944
93
Π
ν 5
1309
971
65676
14808,65
66128 42
2546ι70
149|..Ο
557160
55961Ί0
654 65
1692,85
4857,05
424
12386
1016Π
24989 ·»Γ»
8621,0
3000
1001
13468
131
1556
1000 . -
840 .
168163ι62
26869
9824
17402
1399 35
1444
2361
640
2000
700οΟ.
14315134
450 ..
65·.
42175
382
9319
2747
7951
1011
Ρ8
1494
4
60
961
1240
091
1 »50
000
8
23
60
36 50
' 03030
ι 66
15
187171
6 4"
'οόΙ !
189608
18052
1009
421
1691
971
75055 25
17555,68
74080
3558
1Ί9
655
6791 20
650,05
1752,85
585' 05
424
13626
978(ί80
112101
363 48
27315
80
865 ίθ
3600
1009
13491
133
57
1592 50
1000 .
840 .
168163 65
27799 70
10590 60
17 402 05
1587 06
1451 20
236195
720 ..
2000 ..
39 Έφημίρ. Κυβερνήσ. τεύ·χ:ς Α'
28 'Εοημερ Κυί=ρν/,σ. τ-ςόχο; Α';
38 Ρ]φί;μ·ρ. Κυβ-ρνήτ. -;1/ί; Α'
28 » » >-' ■' Α'.
32 » ·> » - '
. 33 « » ο «Α
34 » » » Α
157
6666
2101
13377
19
14..
75^80
1166
50
43 Ί
70
560
4014
?■»
555
49
561
ίθ
778
73
, , . .
565 15
04 55
21350
"'9|75
128 20
118 20
2
3
4
5
6
1
2
3
6
7
8
9
10
Ά
52
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
1
1
2
3
1
1747150
τού ε'τους 1910 Ανα-λν,ρ,
τ^^ έτοος 1910 Έκτακιος
.""> .-;)- 1910 Λν7Γ/τ;ρ(.>ΐ
-ζ-, ι-υί ηιιο ;^-/η:
τ^~. ='«υς 1910 ·>
-λ ίτους 1910
■λ-> ε'^υί 1910 ΐ)
Δρ.
10·
Π
12
1,!
14
15
16
17
»
18
19
20
21
25
23
24
840
800
1 ,300
1)00(ι
«500
1000
880
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ο
Ο»
Φ
Προό*διορ%ί»ιός των έξόδων
Έκ μεταφοράς....
Δι' αγοράν τριών γερανων μετά των παραρτημάτων των. . . ,...................
» » » ΰδραντλιών...........................................
» » » λααπτήεων σοστήματος ίιΐΐχ 8ΐίχ τό Τελωνείον Χανίων..........
» » ενός λαμπτήρος » » » » δικαστιχ,ΐν Μέγαρον........
Δι' Εγκατάστασιν τηλε»ώνου έν τώ -ελωνείω Χανίων.......,..................
Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεω: Γχςυάνω........................
Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον..........................................
Δ·* έκτακτον προσωπικόν Γραφείου......................................
Λ'' εξο?α υπηρεσίας..............................................
Δι έκτύΓωσιν των πρακτι· ών των μέχρι τού 1909 Συνελεύσεων κα' Βίυλών κλπ. . .
Διΐ μισθ^ϊοσ'αν 'ϊιοκτήτων πλοίων πρός ν,α-α8ιωξιν τού λαΟρε*ιτοριου...........
Συντάςεις Εύσεβειας νιαι Μπριάνθης Καστρινογιαννακη καί Α'ικατ. χήρας Ι. Κριάρη . . .
Π
ω -
ΧορηγηθεΙόαι
Διά τοϋ
προυπολο¬
γισμόν
1200878
(ια) Διάταγμα 20Ί τής 9 Δ)*ρίίυ1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυδίρνήσ. τεύ-χος Α'. τού ετοος 1909 ε*;ακτος
(ί) 190 2 Ν) 73
190
» 20
Ν) ρ:ου
* 73
»
197
» 1
Δ)ίριου
* 76
ν,
2^0
» 23
« 9!
Αι" είδικών
νόμαν καΐ
διαταγυ-άτων
59200
95Ο| ..
(δ)
(ζ)
(ια) 300
'θ) 30000
(ιί 195000
Ίί) 12000
Ι Λ) 4000
ίι6) 14000
15.Ό
4-29
(ι') Διάταγμαΐδ'ϊ τής 5 8)ίρίου 1909φύλ/ίν70 Ε_?ηνερ τή; Κυ5ε?νήσ. τεύ-/ος Α'.
(ιί)Ψήφσμα τής 6 Μαίου 1910 φύλλον 28 Έφημερ. τής Κκ6«ρνήσ. τεϋχος Α'
ιγ) Διάταγμα 377 τής 28 "Ιουλίου 1910 φύ'λλο/ 45 Έφ. » » »
* » » » ίκταχτ-ε »
» ί » » » >
τού έ"τους 1909 Ικ μετα,ορας Δρ.
τού ετους 1910 ϊκτακτος »
300
950
500
30000
239ι'Ο
226500
429.90
ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
881
* ε ι ς
Άναγνωρι-
όθέντα δξοδα
δι' εκδόσεως
χρηματνκών
ένταλμάτων
Ιλληρωθέντα Ιξοδα
Υπόλοιπον
έκκαθαριόθέν
των καί μη
πληρωθέντων
έξόδ»ν
ΕΙδι
ί!Ο·β'
γ»,
ΚΟ0
κ·λο-
Μετενεχθεϊ-
σαι έ·κ της;
χρήσεως 1908
Σύνολον
Άπό 1 Σ) βρί¬
ου 1009 δως
τέλους
Ιουλίου
1910
•Εντός
τού μηνός
Αύγουστον
1910
Έν όλω
>
ο
α,
£>
Οί
1 '
·«> ι
α
Μ ,
(ι) 17500
ιθ 6400
• ·
■ ·
1-260078
17500
6400
950
500
300
30000
195000
12000
4000
14000
1500
429
798382
950
491
300
29583
195000
5750
525
1951
750
128
13
60
05
25
75
60
90
700605
950
491
300
29583
138000
4343
257
1226
• · ■ ·
■■
60
05
20
10
60
5030;.
*
57000
268
725
750
129
63
70
90
750910
950
491
300
29583
195000
4343
525
1951
750
129
63
60
05
20
80
6ο
90
Ί7471
-----
1407
50
• ·
ι
Ζ
1
1
1
1
2
!
25
»
26 '
27 Ι
Μ
29
30 |
»
31
32
33
23900
1543157
1033814
28
875756
5Γ>
109179
•23
914935
78
48878
^5
1
ι
ί
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
1
»4
α.
Προνπολογιό^ός των έζόδων
Α." . Δικαιοσύνην καίΈξωτεριχών
Β' . 'Κσωτερικών...........
Γ . Παιδείας..............
Δ . Οίκονομ.ικών . . ,.......
Σύνολον
Π Ι Σ Τ
Σ Κ Ι Σ
Χ ορ η γ ηθ « 1«ί α »
τοΰ
λογισμοΰ
846364
3136783
1075962
1200878
62Η99&7
Λι' «ίδιχων Νιίμων
χιχΐ Διαταγμάτων
48120
680120
227000
318379
1273621
88
70
90
Μίτινιχθίΐσαι εχ τής
1393700
23900
48! 1417600
Σννολον
πιότώαεων
δι'
ίνταλμάτων
Έζοδα
Σε-
υς"ΐ-
ο.λίου 1910
ό τοΰ
^ΰ^ίνύ
1910
Έν δλψ
Τκολοικον ίχ-
χαθαρινθένιων
χαΐ μ)) «ληρω-
ίί'ντων ίξοϊων
894484
5210603
1302962
1543157
— 8951208
70
90
826126 91 651')71 27| 70037,81,731609
098649 ^-^ίΟΤιΟ ι!3ί;28*Μ·26ι0ό 2339931
3098649
1153793|ό'ί 9
1Ο33Η1ΛΙ2-5 37.07 ;»ί1οϋι
ι!3.ί;28*Μ·26ι0ό 2339931
ϊο01013631
6112384|41^504ΰ ιί3| '4ΐ5,Μ7:ΐ
5620107
08| 94517
5140161
96492;-76
83
27
85
50
Έβοδα
Προϋπολογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
Βείαιωθέντα » ............ 7.459.148.24
Εί»τϊρ«χ.β«ντα »........................... 5.611,066.05
Είσπροατέα » ........................................ 1.848.082.19
Προϋχολογισθέντα » 8.951.208.48
Έκκαθαρισθέντα » .............. 6.112.384.41
Πληρωθέντα » ......................... . 5.620.107.96
Π
49?-276.50
Μέγεθος Γραμματοσειράς