92937 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1910
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΊΗΙα ΤΗΣ ΕΦΗΙίΓΐάΟΪ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΙΕΩΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 12 Όκτωβρί
ο;
ΑΡ1Φ. 35
ΓΡΑΦΟΝ ΕΚΤΕΑΕΣΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διά Διχτάγματος τής Εκτελεστικήν Έ-ι-ρς-ϊίς, &*' άρ'.ί'
33 κΐί χρονολογίαν 24 Σ'.πΐΓ,ι.β,χβυ έ. ί. ϊ ωρίσθη Γραμματεύς
τού Σύ,λδουλίου ,ζ; '*ώ*;« εατ.,.,,ς Ζκ τΓν .5ς ό Πετρος Μ«ρ-
καντωνάκης άντί το3 Γεω,νγιΐυ Ι. Λεκανίϊη 8 ϊρι.9ίντ»ς ;ΐς άΛ-
λην βί«ιν.
Έν Χανίοις ττ} 2 Όκτωίρίου 1910
Ό Προιίρβυων
Γ.
ΑΚΜΙΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΗΙίΙ ΔΙΚ&ΙΟΣΤϋΗΣ
Λ·ά τοϋ ΰπ' αριθ. 183 τής 23 Σιπτίμ&ρυυ 1910
τι. της Έ/.τ5λε.?τική; Έπιτρκής, ίπετραπ», ή «κ τού
Τβμείο.ι ίτολιτ,ψ ς ολοκλήρου τής μυβοϊοσί·, τού Τΐίϊ-ρίυ Σ.
Κατσο-Λ-ε, βοηίοΰ το3 Γραμ,.ατβ'ως τοθ Πρωτοίιχεου Λασηθιο >,
ΟΗτοιιβιάσαντος έχ, τής ύπηρβσιας λόγω «σθχνϊΐας ■κρ-σηχόν'ως
κ στοποιηθεισης υπό δΰο έπυτημονων 'ατρών, κ*τά το άπο τ^ί
9 Αΰγούττου 1910 ριέγρι τής 1 2§πτβμ6ριου Ίϊ'θυ ίΐευς γρονι-
χόν ϊιάστημ«.
Δια τής ύχ' *ριθ. 174 τής 30 Αΰγο^στον 1910 Δι*τ«γής
τβΰ ϊπί τή, Διχαιοσύ/»[ς Έχιτρςπ.ι, «ιροπο'θΐήίη ή ύπ' αριβ.
ΠΟ 5. Ι. Λι^ταγ») Ίυϋ αύτοΛ 'ι^τα,^η' ^, αν«ικβίιστ»μβ»ου .ο5
Πέτρου Φ^ύμη Έφέ:ου, δίωρισ^ίνοο Σ^ίέώθο τ^^ Λ*ΐ3ι ΐην
πρ'.σέχ/, σύ'θίον Όρ/ωτνδ Δ.χαιτ.',ριου ΉΡ*..; ^ι-^, διά -^
Νιχ'-λϊ υ Στοϋρ^κη δίκηγό^υ ΉρβκλβίοΛ.
Δ;' όμοί» ΰπ'άριβ. Π5τής 1 Σεπτ,μίρ ο^ 1αΐ0, άΐ*λΟ9η
ό Δη^ήτρ'θς Κωστοπουλος διναστικός κλητηρ τής -ειιφειβς τοθ
Π
η
Δι' ομοίας ί»π' αριθ. Π6 τής 2 Σ&πτρμΐρίου 191>ι,
ό Ιωάννης Κωνιω.αχης ^οη>6ς τοθ Γραμματίως τ;0
Ή,.οΐΛλε·..υ καί ίιωρισβη «ντ' αύϊθϋ ώς ςοΐουτςς ο Ανδρέας
Σ
Δι ομο,,ας ύτ.' άριο. 177 κ»ι ύκο τ(ν 9ύτι(ν χ
άπβλυθηό Ιωάννης Ξ'Λμιριτ^/ης δ(Λ ϊπκϊς *λ() ν,ρ τή,
ρίίϊς το5 Π ωτο' κείου Λαβηθε.ϊο κ*ί ϊιωρισ^Γ, ·ντ αΐτ^ΰ ως
τοιού-3ς ό Έμμαν ^ή^Μι/ Μποοί-λάκη-χάτοικςς Νεαπόλεως
Δι' Ομοίας υπ' αριθ. 178 καί ΰτό -ην ούτην χρον/ςγκν,
βΐϊίτιτάββη ό Δημήτριος Ιΐαχαχης ^οηθός τ'Ο Γρΐμ,Α^τία»;
τοϋ Είίηνβϊικείου Ηρακλείου εις τό Ταμϊΐον Ήρϊ-
κλβιου, ίφ' διον χρόνον ήίελϊ διαρχέβει ή τΛΝΧθ~οιηβις ιής ύπη-
ρισ άς >ών δηλώσεων τοϋ φορου οί«.οδομών - αρα τοϋ ι.αο' αύτω
Ο κονΐμικοΰ Έφό^'.υ.
Δ/ όμοιχς ν,τ' αριθ. 179 τής 3 Σίτττίμόριου 1910, άπεΛυθη
ό Έμμϊνΐαήλ ΒαρϊυδαΛΤ(>, δ σμοφύ^^ς άπε«τ;3ΐ«μ·νβς είς νας
'^>^λ^!»άς Ίτζεδ'ιν καί μετατι'^ίται άν; αύ-οΰ ώς τοιούτ.ς ό Γ.
Τσιρι^ΛΜτ,-ς δϊ^ι^.5φ^λαξ των ^υλικών Χανιών, καί βντι τοθ τε¬
λευταίον, -ούτου ϊιωρίσ'ίη ϊίσμοφόλαξ τΓ·ν ^»·α»ών Χ«*ιων, ό
Ν. Άνδρ«αδά/.ης κάτοικος Ψαθογιάννου Κυδωνίας.
Δι* ομοίας ύπ' άοιί. 180 τής 8 Σε.κτ(μ6ρίου 1-910 ΐτροπο-
τΐοιήθη ή ΰπ' αριθ. 169 τή» 18 Αύγούστου %. έ. Δΐϊταγ^ τ ι. Ο
-κ. >ς Δικαιΐΐύνης Έπιτ^όποι», κ*τά τοϋιθ μον^; χ;')οαΐ/ ό
,. ίν Μάρ.ο; Δ/;μ>",*ρα ·ά*τ,ς Ε^ιΐη; Χαη«>ν άϋι-,λλ^χ'η των
Λ^0η/.ΐ;ντων ιοι> ώς Προίϊ^ο^ τοδ κατά την άτό 10 -29 Σ=.-:~
τβΐ'δοου ί. Ι. σύνοΐο/ το3 Όρ/ωτο^ Δ.%ασιηο·ου Χανίων 8ι;-
ρΐζομ-νου ί-ντ' βΰ-οΰ τοθ Κ. ΠβΐΜΐί'άχ.η έφίτου Χ αν ών, ί ίς την
θέσ'ν δέ τούτου ώς Συνέϊρου διωοίσίη ό Μ'λτιάδης Δαοκαλά -
κη· Πρωτοδίχης Χανίων.
Δ'" ό.κίας ύκ' αριθ. 181 τής 10 Σεπτβμδριου 1910, «γίνετο
ατοόί .τη η ιταα«ίτηαις τού ΈμιιανουηΛ Α. Πετράκη, &(*.·>Ίτιιυ
■Α.ϊ]ΐήος της περιφερείας τοϋ ΙΙρωτοοΊχΐίου Χανίων.
Λ·.* βμ3Ϊ»ς ύπ' αριθ. 182καί υπό την αυτήν χρονολογίαν, ίγέ-
ν*το άτ;οδ*κτϊ) ή πε.ραί·;ητις τού Α Ι. Χ ρατάκη ίξσΑοφ^λί.-
ί: . ταν φΛ:χ*.ών Ά^ίθ; Νικολάου, ·Ααί δ ωρίββη ίντ'αύτο" 5
Έμμ. Γ. Χ-'-σ-ινά-ιης, κά;5ΐ^ο; Μιλλών Ίβρπέτρϊ).
Δ'' ομοίαί ΰκ' ά.ρ·θ 183 τής 13 Σίπτ μίρίου ί. ί., ά-ϊλόΊη
ό Χπ)θίϊΐι>ν Κΐψωμενακης ϊ*σμ-φυλ«ξ τώ» φ,ιλακώ^ Χΐηων χαι
£ ω^'3%ιη άντ'αΐιτο^ ό Έμοιανουήλ ΒΛρο-ϊάκης, κάτοιχος Χαιων.
Δ: ο,λο άς ύκ' οιριι 18Ί τής 15 Σεπτεμβριου *. ί· 3ΐω ισϋη
ο Δημήτριος Κωστόπουλος οΐλαβτικος κΑητήρ τής τ.ιρ:ψί?ιΐ3.,
τ-Λ 11 ;ω~. οδι^ιίο^ Ρεθύμνης.
Δ ' όμι.*>, ΰπ' «ρι'. 185 τής 16 Σι-.ϊ,Αδρίου έ. 2. διωρυ&η
ί ΊωΛ;/ης ή άν^γ.ώστη» Μϊρ,ι^τά/ης, δΐΛίϊΠχός χλη,.,ρ τή,
~«ριφ:ρ« ίς . ,ϋ -τρωτοί κϊίβυ Χινΐων.
ΈνΧανίίΐς τΤΪ 28 Σί—βμίρίου 1910.
Ό ΙπΙ της Λκαιθΐύνη; Έ
Γ. ΜΥΑίΙΝΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΙίϊβϊπΣ'Ι
Δ'ά Δ·.»-4γματος τής Έκτε^ ίστιχής Έπιτ-οπή'; όπ'
άιιθ 438 κατ'. γρονίλογίΐν 25 Σε-τεμίρ'ο-ι 1910 ϊΐΜρίσβ-, ό
Έμμ Δημ Π'~'χγι«ννάκις τελωνοφύλαξ παρα τ?, τί^ιονειακη
π'^'.^ερε α τού Τελωνειοο Ήρχχλείου βντι το3 Νικ. Κορνάρϊυ
ούτινος ίγβ ετο ίποδ«ι(.τη ή αόκό τής 0»σίως ταύτης
Λι' οποίον Διχ'άγματος ύπ' άρ 6. 439 *αί χρ5ν-λ;για» ττ,ν
ΐύι^ν ττετρά"* 8-ω; άντί τ ής έν τω αρθρω '* το, ύπ' αριθ.
6Ί1 Α«τάγι-α··ος οριζομένης ίγγυήσδω; χορηγήση ποοσωπΐκ^
τί ιυτη /αί γίνωΐι ϊε'--ί ώ; ίγ ^τΐΐ δια τή* ϊια/ε ρισ'ν ~;β
Ιωάννου Γ. Κοχκιάϊου Δ^μοσίοο ε'ισΓθ,άχτϊρος ό Μιχϊηλ Κ.
Βίτταχις κ«ί Γεώργιος Μιχ. Κοκκΐάϊης κάτοικοι Πύργου
ΔΓ όμ,οιου Διιταγμ*τβς ύ«'*ρ*ί(. 441 καί χοονθΛίγικ 2ό
Σ* ιτε|λ6ρίου 1910 ίιΐβτρά~) νά πηρ»»θή «Λήρης ό μια(*ςς »ίς
τόν τ;αρα τ.φ Τ«.λων*ίω Χανίων Τί'-ωνςφύλ;>,ί Βασίλΐΐΐν Σπα-
ΕΦΗΜΕΝΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ρβχιν ϊιά το ά*ό 15 Αύγούστου μίχρι 20 Σεκτεμδρίου 1910 1) Μουστερά*ης Ιωάννης τού Νικολάβυ.
χρονικόν ϊιάβτημα καθ" ό άπουσίασεν ούτος τής ύπηρισία; λόγω 2) Τσιριμονάκης Γεώργιος τοθ Χβριϊήμ&υ,
ασθενείας προσηκόντως πιστοποιηθείσης ΰιό δύο έπιστημόνεεν ; 3) Τσιριτάκης Μάρκος τού Γρηγορίου.
ιατρών. Ι 4) Κΐελαϊδάκης Μιχαήλ τού Ιωάννου.
Δι' βμοίοι» Δια.άγματος ύπ' άρις. 442 κΐ'ι χρονολογίαν 30 5) Μαλανδ^άκης Κωνσταντίνος τοΰ Ιωάννου.
Σεπτεμδρίου 1910 επιτραπή ό'πως άντί τής ΐν τφ ά'ρθρω 1 τί3 ' 6) Παπαδάκης Παντελής τού θεοφάνΐυς.
ΰι'άρ.θ. 331 Νόμβέ ό.ιζομένης εγγυήσεως χορ-γηβη" -ροτω- '· 7) Παπαδάκης Ανδρέας τού Ιωάννου.
πική τοιαύτη καί γίνρ ϊεκτός ώς ΐγγυητής διά την διαχείρισιν ' 8) Καλαϊτζάκης Αντώνιος τβθ Παναγΐώτου.
τοΰ ταχ.'δρομικοθ ύπαλλήλου Ί. Άτσαλά*η ό Μιχ. Ι. Σα66άις ( 9) ΠαπαγρηγοράΛης Δημήτριος τού Μάρκου,
δημόσιβς ΰπάλληλος κάτοικος Ηρακλείου. | Έν Χανίοις τή 5 Όχ,τωδρίου ΙΟΐΟ.
Δι'όιοιου Διατάγματος ύπ' αριθ. 443 καί χρονολογίαν 1 | Ό επί τής Δημοβίαί "Ασφαλείας "Επίτ.>ίΐτ·ο
Όχτωβρίΐυ 1910 άνιτίθησαν τα χρ·η Εΐϊικοό Λογιστοϋ τής | Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
'Ανω:έρας Διευθύνσεως των Οικονομικωσ είς τόν Ιΐρωτοχολ- ι -----------------
λητην- Αοχε.οφύΛακα Έ«μ*νώνί«ν Σ,,κια,α,ιιν έ*1 ό'.ον ! ΙΝ0.ΤΕΡ& -1Ε Τ 8 Τ ϋ Σ ] £ ΤΗΣ Π&Ι&ΕΙΑΣ
χρόνον Θέλϊ·. ίιαρΑέσεΐή άίεια το3 Ει")^ Λίγιττού τής Άνω- Δ,α «3 ύπ' άρ.β. 145 κιι χ?5νολογ.«ν 28 Σικτβμβ,ίίο,. έ. Ι.
τέρας τα.τη; Δι«Λύνσ:ως Άνϊρ. ΚόρΛαΛ*. Διατί γματος τής ΈκΓελειτικής Έπιτροτί]; εκανονίσθη ή μηνι-
Δι ΟΛ-ν.ου Διαταγ,βϊοςύι; αρθ. ι ι-ι κ ί χ?ο>ο. 4 *Ο«ω ' »ΐ« μ,σ9ο?οσ α τοθ Έμμ. Στ·ιδα«ά«ι άποφοίτου Γυμνα^ίο^ και
βρίου 1910, διωρίσθη ϊ Πϊν5ς Κοχχέδης Έπθεωρητής τής 3ι3«σκάλο« Βρουχα Μεραμ,διλλου είς δραχ. 70 άπό τής 11
Ι εωργίας. , , , ' Νοεμδρίου 1909 ά>' ής άνέλαδε καθήκοντα έν τώ είρτ,μίνω
Δι ·μο·οι* Διχτβγματο; υπ αριθ. 44ο ααι χοονι^ ογίβ» 8 Ό- , σχΟχ,ί.ω.
κτ>ο6ρίου 1910 διωρίσθη ό Εμμανουήλ Ι. Άνυφαντή; ή Κου- Ι Δι* ό'μοίου Διατάγ*ατος ύπ'ά?1θ. 147 καί χρονολογίαν την
ϊία τβϋ Άντ. Μίντζεδϊλάκη
ΐ)τοδ έν τώ Βφ Έλληνικώ
άπό τής 22άς Σεπτεμδοίου
Εν Χανίοις τη 8 Όχτωβρίου 1910.
Ό Έκίτροπος
8. Ι ΣΚΟΥΛΑΣ
ί. ίτους.
Δι' όμιοίου Διατάματος ύιτ' αριθ. 148 καί χρονολ. σημερινήν
μετετέθη ό Άριστ. Καναδάκις Β)μιος ϊημ)λος έκ τοϋ Δν,μοτ.
Σχολείου Σίδδας Πυργίωτιβσης εις τό Άν. Δημ. ϋχολ^ϊον
Μελάμπων καί προήχθη σονάμϊ *ίς οΊευθυντήν τοΰ είρημίνου
Άν. Δ. Σχολείου επί μην. μ-.σθω δραγ. 110 καϊ μην. ίπι-
δραχ. 10 (δέκα) άντί τοί Άντ. ΐϊαπχδομιχβλάχι δ'.β>-
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τοϋ ύιτ' άρι1). 204 έ.ί. Διατάγματος τί]·; Έκτίλβιτικής
Έκαροπής επετράπη ή άπίληψ'.ς τής μισθοδοσίας τοϋ άγροτΐλθύ
διανομ'.ως τοΰ ταχυδρομικοΰ Ρραφεί,υ Σητείας Ν. Περάκη άπό } "^' ^Αν^ΔΪμ.Ίίχολε'^
τής 2α; μιγρι τής *ϊ Αύγούστου έ.ί. καθ όν χρόνον ίπουσι,σε Ι βτατιθ6(Μν9, ϊ(α τούς έν τώ ύχ· άρ:θ. 301/ τί)ς 2δ Σ,πτ,μ-
τής υ^ρεσιας λόγω «σθενειας ν9μ(μως «ιστοποιηθε.,σης. ; , .,„ .Λ άκ( το0 ρ€ν(χο0 ·Επ(θ α άνβ4,ρομιίνους
Δ, ομοιον Δ1βτβίμ«ος υπ ΛΡΛ. 205 έ-τρ**, η «κοληψις , λ6 ,;ς τ5) Α) άέ!αί.ρ4τον *η Σχολείον ΜαγαΗι»ιάρι
τής μισθ,ίοαιας το3 π.ζ,ύ Ενωμοτάρχου τής Χωροφυλακην Πυργιωτίσσης επί μην. μισθώ δραχ. 110.
Μη:ροφ«ν«κ, Ευαγγ.Λο- α«ο τής 8η, Ι,υν,ουμίχρι τής 18η; , Δ[. . ^ ^ ^, ά ^ χ .0 ^ λ ^ 4
Α.γο,στου ε. ί. κ.β όν χ««, ««„«„, τής ,ΐτηρασα; ΛΟγψ Όχτβ6ρίβ» έ.ί. εγίνετο άκοίεκτή ή παραίτη^ς τής Άννης
αοθ».ι>ς ν.μιμως πι,τοπο.ηθιι—ς. , Γερα,ιμί^ου άκο τής θίσεω; 3 δασχαλίσ,ης έν τώ Μουαουλμα,ι.ώ
ΙΙαρθεναγωγείφ Χανίων.
Δι' όμοίου Διατάγμανος ύιτ' άρ;θ. 150 κχί χρονολογίαν Ιην
Όκτωδριου 1910 διωρίσθη ό Νικ. Γιαμαλά>ιης Έφέτης Ήρα-
Δι" ίμοίου Διατάγ,ιιτος ύπ' αριθ. 2(6 έ ?. ΐπ·τράπη ή άιτό*
ληψις τής μισθοδοσίας τοθ Β . Γραφέβς τής Ανωτέρας Διευ-
θΰνσεως των Εσωτερικώ* Ξενοφώντος Μιγιλάκη άπό τής 26
Ιουλίου μέχρι τής 29 Αύγούστου *. ε. καθ δν χρόνον απού- χλίίου ΒααΐΧιχος Έπίτροπος παρβ τη Ίερα Έπαρχιακϊ) Συνόδω
σίασε τής υκηρ.σιας λογφ ασθοιΐας νομίμως χιστοπο.ηθεισης. ϊ{β ^ ταχϊιΧην Σύνοδον αύτή-ς είς ήν συγκαλ«ΐτα( την 20 Όκτω-
Δι ομοιου Διατάγματος υ* αριθ 207 εγ«ν«ο αποδίκτή ή ^·Μ |ν# |;Μς
άκό τή; υπηρεσίας «ραί-σις το3 Μτ,χανΐκοΟ τοί έ*τάκτου κρο- | Δ(. ζ Δ-.αΐάγματος ΰπ' αριθ. 151 καί χρονολογίαν 4
σωπικου των Δημοσιων έργων Κωνστ. Δρανδακη. , Ό)ίτωδρίου έ. ίτ. Διατάγματος δ,ωρίσθησαν
Δι ομοιοι. Αιατ-ηι«ος υ* αριθ. 208 ι. Ι. διωρίσθη «ργο- , ,ν 0 Στυλιαν>ος Γρηγορίου χαθηγητής τής Γαλλική; έν τώ
ίηγος .ι; το έκτακτον «ροτωπικον τώ» δημοσιων έργων Κρήτης Γυμνβτί Ηρακλείου έ«ι μην. μισθψ ίραχ. 180, άντί τ,3 'Αν-
ο Αναστα,ιοςΛογοθετηςδι* χρονικόν δ.αστημα δύο ,τών χ» μέ Ι , έί, ρ0Ιτάν μ.τ«(θ«μίνου ώ; τοού.-ου.ίς τό Γυμνάσιον Ρε-
μηνιαίαν μσθοδοσιαν δραχμών δυικβσιων τρυκοντα. ί β,'111ΜΚ^
νιαίαν μσθοοοσιαν βραχμών βυοιοσιων τραοντα. ι ή,^^γ..
Λ,' όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 218 έ. ίτ. έπ.τρά,η ή ] 2) 'Η ·Λρχ^ιΛ Γΐαλυράκι δ.δασκάλισσα των έργοχείρων έν
«χοληψι; τής μισθοδοσια; π«?, Τώ ταχυδρ. ΊΡ*,ι ψ Βαμ,υ τώ Άνωτέρψ ΠαρΘεναγωγε'φ Χανίων, ά,« τ^ς Ελένης Ζϊνθυ-
αγροτικοδ ο.ανομεω; Ν. Β,τζακη από τί}; 1 Αύγο-κ» μί- . 8Τχι 4,ολ|^ίνης.
χρ, «λ=υς ^««μδριου 1910, καθ 5ν χί5ν.ν ατο,σίασε τής | 3) Ή Δώ,α Μ,άτσθυ δι5)λΟς τής Γαλλικής έν τώ
υπηρεσίας λόγω αοθενεια; νομιμω; πιστο^οιηθείση.. Παρθεναγωγείφ Χανίων.
Δ,β ο«»ταγή·ς ήμο,ν „ αρ1Θ Μ»/ Ιί «βτέθ^ ή «,:έλ« 4) Ή Σ Πά
,ις^α^ Κ ·; εί ^^^^ θ^ ι « - *> **- Π«^? ί*)-« ^ «, * 1ΙΜ-,ωγ.,ον
ν«ς Μ. Μ.ρκάπουλος. «Ρ«.τρα, ι εω^νικων^ μχθηματω, ίν τ5ϊ; Έλληνιχοϊς
ι.·_____ *------.„_ · · ■ ,. ««ι , . . » .... Ι Ηρακλείου ανιι τοΰ Νικ. Παπαδάκη άιιολυο,Αενου.
Γεωργία; ϊιί)λο;
;5 -». «*ΐρχό»υ'λοί.~ ' ' Τ 'Γ"Τ""Γ "Γ"'"·Γ"' ■ ...... των ι«ω«»ιχων μχνηματω, ιν τ5ϊ; Ε,λληνιχοΐς σχο -ε.ίΐ;
Δ, ομοίας 3ι»τΛγής Ι,' ά,.θ. ««/,.„ ίγέν£το αποϊεκτή ή άπό Η·?ο^ί1°" ,*'" "Λ ■ : Π««»«ν «ολ-ο^νο».
τή; 1-ρ,,α, παραιτη,,ς τού ««ρίφ Ταχυδρο^-κώ γρϊ,είω ν ^"^ ^ ."" "* ·*?*' '^ *« χρβ'βλογία, την
1>,6υμνης άγροτικοϋ ϊιανομίως ΕύαγγΤχο, Ά.' Κοτζα^Ιη! , ^«^«^ α παραιτήσεις:
Έν Χανίοις τή 11 Όκτωδρίου 1910. ! ^ Γή, Χΐ*χζ-ς ΙεΛημαγαδακη διδ)Λΐσ^4 έν τφ
Ό Μ τω, ·Β,«,.9«ώ, 'Ε,ίτροτοί | ^«**^/^Τ >«* *'Μ}*™·,,
Π. Ι. ΜΑΡΗΣ ) ^ ·Μ« ο*ρβ*ρας Κανακχκι διδ)λι»9ΐ)β έν τώ Μουβουλ-
μα^ιχω Παρθεναγωγείω Ρεθύμνης.
3) Τής Χρυσής Άϋαναβιάδου διευθυντρίίς τοΰ Άνωτίρου
1ΐ2ρθε>ωγωγείου Ρεθύμνης.
Β.) Διωρίσθησαν
1) Ή Νεσημπέ Βεηναμαζοχβύλλα Γραμ)λος έν τω Μου-
σουλμοτνιχώΠαρθενβγωγείωΉρακλείου επί μην. μισθώδρβχ. 40.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δια τού ύ*' αριθ. 39 Ι. ί. Δ:ι:άγμΛτος τής Έχτίλεστικής
Έιτιτροπής, προήχθησαν ΐ'; τόν βΐθμ:ν τβ3 δικανϊικς άκ'ο 1ης
Όκτο*6ρίου έ. ϊ. ο! «χ τού1 κεχυρωμίνΐυ π.νακςς το3 1ου Τάγ-
ματος πρός κλήρωσιν χηρευβναων θ.σιων" οί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
2) Η Ευαγγελία Ε. Βερνάρδου οΥμ)λος Αίς ίν τώ Μου¬
σουλμανικόν ΙΙαρθ«ναγωγ*ίω Ρεθύμνης ΐπί μην. μιοθώ ^ραχ. 110
3) Δ ωρίσθη ποοσωρΐνώς διευθύνων ίν τώ Άν«»τί?ψ ΙΙαρθε-
ναγωγβι'ω Ρεθύμνης δ έν αύτφ καθηγητάς Ιωάν. Βίγΐατζάιΐης.
Γ'.) Άνίτέθη είς την Χρ.ιτηίο'α Καλομίνοπούλλοο δ,ευθ-ιν-
τριαν τ ου κατωτέρου Παρθεναγωγείου Ρεθύμνης ή δ δασκχλία
των υπό τή; Χρυΐής Αθανασίαν διδασκομένων μαθ.ιμί:ων έν
τώ Άνω έρω Παρθεναγείφ
Δ'.) Διωρίσθη ή Ελένη Γρηγοράκ: ϊηι)λος Γο; έν τφ ϊη-
μοτικώ Πυφθεναγωγίίω Ρεθύμνης ΐπί μην. μ'.σθώ δραχ. 90
πρό; διδασκαλίαν εών έν τώ χη ώ Πΐρθί^γιβγείφ δ'.ο'οτσχΛμε'νων
μαθ^μϊτων υπό τής Χρυστ,ίδος Καλομ%νοποΰλλου.
Δι" όμ-,ιοΐ) Διατάγματος ύπ'άρ·θ. Ι57καί χρονϊλογίαν 8
Ό*τω6ρο.) έ. Ιτ. μετετέθη ή Δέσποινα Άλεγκάκ' ?ημ)λος
Α)βμιβς έκ το3 έν Επάνω Βιάννου Παρθεναγ ο-^ε ου εις τό έν
ΊΙρα^,λείφ Γον τ:[3ϋτον επί μην. ι,'ΐτθφ 5ρ*χ. 110, άντί τής
Β χτωοιΐς Πολυξύγκι άπόφ. Εης τάξϊως τού έν Ηρακλείω
Ανωτ. Πϊοθϊνϊγωγε'ου μετατιθευ,ένης είς τό είς Μευκη^ζν
Ηρακλείου ΠϊρΛενίγωγεϊον επί μην. μ'σθφ δοα/.. 55, άντί
τής Έλπινίκης Σαλούστρου άποφ. Εης τάξεως τού «ν Η?α-
κλε ω 'Λ^ωτΐρβι· Παρθ«ναγα»γ«ί3υ μετατιθε.ιέης ί'ις τό διτ-ξιον
Παρθίνα'ωγεΐο/Άνω ['ϊίων Μυλοποτάμου 5ΐί μην. μισβώίο. ">5.
Όμοίως δια τού ΰτ' αριθ 158 κ*ί χρονολογ αν ττ,ν αΰΐην
Δΐατάγματος,
Ι Εγένοντο αποδεκτα αί παραιτήσεις:
1) Τής Αικατερίνης Δούκζ ί.δασχλλίσϊης ε'ς Αμο?3 Β:άν.υ
1) Τΐ,ς Αθήνας ΚωνσταντιράιΊ δ ϊ)λίσσ/·(ς είς Πετ,οοΑϊίίλι
Καινουρίου.
3) ΤοΟ Εμμανουήλ Ττ.τ*ίρη δ.δ^λον Πόμιτΐας.
Το3 Αλεξ. Κοκκωνϊ 5ιδ)λου εις Βρΰσες Άμϊρίου
Ι Ι Διωρίσθησαν
ΐ( Ό Γεώργ Ν. Γίνεράλίς άιτοφ. Γ μναΐίοο διδ)λις «'ς
Βρύσες Άΐ-'αρίου επί μην. μισθώ δροχ. 60.
2) Ό Έμμ. Σταματάκης ιερεύς πρ. διδ)λ->ς είς τό ίν Αγ.
Ναολάψ νΐ£ρ«.ι6έλλοο ίί)μοτ. σχολίΤον των αρρενων επι Μην.
μισθφ δροχ. 40.
3) Ή Μϊρί* Κ. Ζτνν-δάκι ά—όφ. Άνοτέίου Παρθιναγ»)-
γ«ίου είς Πινορμιν Μ-ΐλοΐυτάμο.) ί,τϊ μην. μί,Οώδθϊχ. 40.
III
Μετετέθησαν
3) Ή Πηνελόπη Τσιχαλοποΰλλου άποφ Άνωτέρΐυ Παρθε-
ναγωγείου Ικ Πανόρμ^υ είς Μίλιϊένι Μ^λ^3π:τάμου επί μην.
μ οθω δραχ. 50.
*2) 'Η Σόφια Παπαϊά^ι Α)θμο; δημ)λος έκ Σπή νΐ Αγ.
Βασιλείου είς τό Α)θμιον ΠαρθεναγωγεΤί,ν Αγ. Κωνσταντίνου
Ρεθύμνης ίπί μην. μίσθώ δραχ. 110, άντί τής Ελένη; Κΐσω ·
τάκι Β)0μίου δημ)λου μϊτατ·.θίο.ίνης είς τό είς Άογυρ-ύτο'ι^
Ρεθύμ η; τοιο3τον επί μην. μισθφ ϊια-χ. 100, άντί τι'ί Χρυ
"ηιδο; Στιφ^γΐαννά» Α)Λίου δημ)λου μβτατ θίμένης ϊ'ς τι είς
Στήλι Αγ. Βασιλϊ'ΐυ τοιοϊ3τον ίπί μην. μισθφ ίρ*/. 110
"^) Ό Άντ. Χρονά*(ς Β)θμιος ίη^)λος έκ Μ,οχοϊ Πε-
δ'άδος είς Χάρχκα Μον:φ«τσίο« ΐπί μην. μιιθώ δρ^χ. 110,
ϊΐ,ιοαγόμΐνος καί ίίς ίίεαβυντι,ν τοΰ αυτού σγΐλίίίυ ϊπί μγ,ν.
ίπΐμιοθΐω ϊρχα 10, άνΐί Γθΰ Άντ. Βα'εγ-άκ' ϊη',ι,ϊλ'.υ Γ/3^ιιο^
μεταπδίμίνου είς Μοχόν έτ.! μην. μισθψ δραχ. 100.
Δ(α τής ^π' αριθ. 81 κ^ί χρονολ ,γ αν 25 Σίxτνι1.^ρίο^ ι. !
Διαταγάς ήα,ών !·ωρ;σθη ό Ίΐιιαν. Κϊλαϊ'Γάκις ύ-ηρέιης έν-ω
Ανωτ. Δημ. Σχολ^ίφ Αόγε^κής ί*λε5υζ:->υ 'πί ιιτ,ν. μ'ΐθώ
δραχ. 40 άντί ->3 Μ'.·/ϊή Βλ ίχά/.η π^ρϊΐΓηθ:/τος.
Όμιοίως 8ι» τής ΰπ' αριθ. 8ν2 κα· χρονολϊγίΐν σΓμεοινήν
δ·αταγής ήΑών διωρίσθη 1τ"ρ'τηί ι/ τώ Ανωτ. Λ^-μ. Σχολ = .ω
Αρχανών ο Νικολ. Γενίτζάκις επι μτν. ιιιοθώ ΙρΛ'/. 40 άντί
τοϋΚωνΐτ. ναλτάιΐι αναχωρήσεως .'■; -ό Έςωτερικόν.
Έν Χανίοις τη 6χι Όχτωδρίβυ 1910
Ό ·Β»ίτρο-Γθ{
Β ΣΚΟΤΛΑΣ
νίων ό'π ή Σύνοίρς άρχεται άπό τής 13—30 Όκτωίρίου
ένώ Ιίει ν' άναφέρηται 11—30 Ό'Ταίόρίου 1910.
Έν Χανίοις τί) 5 Ό*τω6ρίου 1910.
('ϋιχ γοΟ Γοα^είου τοϋ Έι^εΕείου Χανίων)
Ά->ιθ. Πρωτ. 4425
» Δΐ5κπ. 9150
Έν τώ ΰ—* άρ:θμ. 52 τ. Β' έ. Ι. φΰλλψ τής Επιτήμίυ
Έφημ,ιρίίος εδημοσιεύθη κατά λάθος έν τώ κατβλάγφ τώ πε-
ριέχοντι τα όνίματα των ένόρκ»ν τοθ όρκωτοθ Δικαστήριον Χα¬
ψ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Πρός απάσας τάς Οίκονομικάς 'Αονος
Κιί ρ χοι
10 Οπ' αριθ. 811 περ φόρον επιτηδεύματος Νόμος
διά των άρθρων 24,25,26 καί 28 (Ινέθιακεν είς τους
δημοσίους έν γένει ύπαλλήλοι/ς την μέριμναν περ
τίί'; άκριβοϋς έφαρμογης των διατάξεων αθτοΰ περι
άδειώνεπιτηδεύματος Άναδηυ,οσιεύοντες κατωτέρω
τα είρηιιένα άοθρα τοϋ ύπ' αριθ. 811 Νόμου παραγ-
γέλλομεν υμάς, δπω(· συμμορφούμενοι πρός τας
διατάξεις αυτών άΐταντητε παρά των φορολογου-
μένων έπ.ίγγελαατιών την επίδειξιν τής οίκείας
άδείαΓ επιτηδεύματος, καταγγέλλητε δέ πάντα στε-
ρούμενον νομίμουτοιαύτηΓ και άρνούμενον νά συμ¬
μορφωθή πρός την κατά τ' ανωτέρω πρόσκλησιν
υμών είς τάς έν άρθροις 24 και 31 άναφερομένας
διθ'κητικάς κα δικαστικάς άρ^άς κα μηδέχηοΌε
αίτήσεις πρός υμάς άπει/θιτνομένας, ά.^ορώοΊας δέ
ε{(· προστασίαν σχέσεων ηροερχομένων έκ τή· άσκή-
σεως τοϋέπαγγέλαατοΓείς |όοον ύπο^ειμένοι; ι!παγ-
γελματίου και διαο1α|ή'ίεις παραλαβης ή άποστολης
έμηορει/ικίτων κατατιθεμένας παρ' υμίν.
Άρθρον 2ί. «ΙΜγ στρατιωτκός, πολιτικός κα
δηιιοτικός ύπάλληλος ύποχρεοϋται να ηαταγγείλη
είς τόν οίκεϊον ταμίαν πάντα άακοϋντα έπιτήδευμα
υποκείμενον είς φόρον καΐ μη έχοντα άδειαν ή γ'πι-
δεικνύοντα άδειαν πλαστίχν και νά ύποβι'ιλη συνάμα
είς την έπ των Ονκονυμικών Ανωτέραν Διεύθυνσιν
αντίγραφον της καταγγελίας «ύτοϋ.
Άοθρον 25. «Πάς έπαγγελματίας όφείλει νά έη-
δεικνύη την άδειαν τηΓ άανήο'εως τού έπαγγέλμα-
τόο τού έπ τγ ηίτήαει παντός στρατιωτικοϋ ή πο-
λιτικοϋ η και δημοτιΐ'θΰ ύπαλλ»'ιλου.
ΟΙ άο"κονντες έπάγγελμα έν κατααίήμαο*ιν ή ο{-
κήιιασιν έντός νών πόλεων και κωμοπόλεων ύπο-
γοεοΰνται προσέτι νά έχωσιν άνηρτημένην έξωθεν
αυτού ί'πιγραφην δηλοΰσαν έλληνιστί τό όνοιια
αυτών.
"Αρθρον 20. «Ούδεκία αίτησις «ίφοοώσα είς άνα
γνώρισιν ή ΰπεράο'πισιν δικαιωμάτων η άπαιτήσεοιν
προερχομένην έκ δοσοληι[άα'· εατά την άο-κησιν εμ¬
πόριον, βιομηχανίας, ή Επιτηδεύματος έκ των εις
φόρον ϊϊποκειμένων, ή έχονσα σχέσιν πρός ταϋτι.
ή και διασάφηπς παραλαβήι; ή άποστολΐις έμπορεν-
μάτων γίνεται δεκτίι ττπό των δικαστηρίων. των
τελωνείων ή άλλων άρχών άνε»' τής προσαγωγίις
τή'^ αδείας επιτηδεύματος συμφ'όνωΓ τώ άρθρω ν.
"Αρθρον 28. «Ό κατά παράτασιν τον νόμον τού-
τοπ και άνεν αδείας άσκών έν Κρήτη έμπόοΐον.
βιομηχανίαν ή άλλο έπιτήδενμα έκ των Οποχρέων
είς φόρον επιτηδεύματος, τιμωρεϊται μέ πρόστιμον
μέχρις 100 δραχμών, έπ τή ρΥκτει εκθέσεως δηηο-
σίαο άρχηΓ, έξ ής ^εβαιονται η παράδοσις, νπο-
βαλλόμενοΓ πρός τούτοις κα είς την πληρωμήν
τον αναλογούντος· ούτω φόρον επιτηδεύματος.
Έν Χανίοις 9 Όκτωορίον 1910.
Ό έτΐ των Ο1χοομ-χών Έπ(τροπο
Β. Ι. ΙΚΟΥΑΑΣ
Ο ΚΙΤ1ΣΤΙΣΙΣ ΓΕΙΙΙΙΣ 1ΙΙ01ΟΣΙ1Σ
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΑ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΜΙΠΗ.Τ51Ι
ΑΪΓΗΣΤΟΙ 191 β
ΠΙΝΑΞ ΙΒ'
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΛ0ΕΡΤΙΟΝ8
χρονολογίαι —
8
Ο·*!
■——ε——
ι
»
1910
»
^επτε'μδριος
Όχτώβριος
Νο^μίριος
Δεκε'μίριος
Ίανουά^ιος
Φεβρουάριος
"Μάρτιος
Άπρίλιος
Μάίος
Ίθύνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
ΒβρΐβΐηΙοΓβ
ΝονβηιΙϊΓβ
ΌέθβΙΏΓοΓβ
ΡβνΠβΓ
ΑνπΙ
Μ αί
.ίιπη
Αούι
1909
Των Νομών—Ώβδ
Χανίων χ«ΐ
19724 20
3055010
2274570
19887 40
1605750
158539Γ·
19852
18786
1605536
1926280
1946070
2072340
Ρε&ύμνν,ς
5970
8681
6263
4294
4755
3802
5029
4508
3811
5134
414δ
5198
10
90
70
60
20
20
10
30
90
70
70
10
Ηρακλείου
Οβηάίβ
Λασηθίου

* 1
'Ανάληψΐί
λ των παρά τ-
ΚοινωφελεϊΤβ-
ί
χατχβεσεων
ρ ρ
1η Ββηαιΐβ ά"
υιίΐίΐβ
17298
2553650
26033
1935450
13023
1157
1613830
13
15706
1651
146806
1624951
1814681
10
70
50
43190
58680
67010
1154
44990
473
101240
159250
99510
536
169760
10
10
974
70
ι 30
6535590
5571320
4469060
3428610
3170620
42001
40593
37,8249
39614
4154651
4504301
17
10
Σύνολον
Τοιβΐ
43424
65351
55713
44690
34286
31706
42001
40593
37382
39614
4154651
4504301
ΛΡ,
17
>*«ταφοϊρ« ληψοδοιίας Ϊ906-1908
' ά» Ι» {|»9«οο !906-ΐ'9υ8
-Τοΐβΐ
23892966
091434 44
930364
10
61601
199390
260992
21025205
74902893
1057420
5733454
521357 41
169718841
959280 98
6790874
ν21854ο82
52135741
169718841
221854582

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
3
ί. Ν) 6ΘΙΜΙΤΕ ΟΕ ί& ΒΙ)ΗΤιΧΕ 3·/· - οεβτιον Π
ΑΟυΤΙΑΙβ-
• — ΠΕΡΙΟΔΟΓ Β
Χ Α. Β 1^ Ε Α υ ΧΙΙ'
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ
5 5
ο
ο.
Ο
α,
12
-1*
ϊ ι Β"
«' 1~
8 |·«
'"|£
13
2
ι β-
Ι ,2-Ό
15
3
Β
16
Ι- ΓΓ
8 »3
Ι-· 8-
•«Γ! ο
17
ο
Η
18
ι
&
Ε-
03
19
ι
«3
20
1759
5Ί0
467390
1235
2433
468
' 785 50
241850
216
192260
270
1;
1147
39965
3709
74690
6199.
32870
ι
273494
35
4620
30—
13Β6
1050

2968,60
54ν)
207355
160592
4620
320990
480
2405
274720
288
465.7 54
280 50
419.10258
158911
ΙΟΟϋΟ
11552951
25
> 2
21
> ?3 * *£
" .1 έ -
2
"V
1.2
15561294
540
421376
13
1(οΰ5|)2
158957 '.5
320990
48085
72Ί05 45
118Ϊ7671
288
465754
15589344
14721
5566695
7038855
60
634841
32860
3920939
98
23370
635
86870
2974
2974
21303,71
921369ο
763743,34
118574890
11344064
194919224
15561294
9Ί0659 99
1277885
83
1550129.
828
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ-
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΤΟΔΟΣΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕϋΡΗΤδ ΕΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1910
ΠΙΝΑΞ ΙΒ'
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΖ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογίαι —
Έσοδα —
7ων Νομων—ϋββ άέρ&ΓΪβπιβηΐδ αβ
Χανίων
χαΐ Σφακίων
£α Οαηίί
** 8/αϋα
Λθίμνης
".Ηρακλείου
Λαση&ίον
έκ των πά ) ι τώ
άα
ΙαΒαηςαί άΉΗ-
ΣύνοΙον
Εΐοπράξιω*
ΤοΙαΙ
Ι 7
10
1909
1910
Σεπτέμβρος
δθρίβηιΐοπ
Όκτώίριος
ΟθίθΓθΓβ
Νοέμίριος
ΝθνθΠΙΓθΓΘ
Δεχε'μβριος
Οόοβΐη1)Γθ
Ίανουάριος
^^1πν^βΓ
Φεβρουάριος
ΡβνΠβΓ
Μάρτιος
ΜίΙΓδ
Άπρίλιος
Αρηΐ
Μάΐος
Μ&ΐ
Ίούνιος
Τυΐη
Ιούλιος
«Γυϋΐθτ;
Αδγσυστος
1909
1910
" Α&ροιομα —
Αηψοδοοία Λης Πβριόδον Οαίίοπ Γ. ..
Ληψοίβαία Βας Πιριϋου θαϋοη ΙΙ'. ..
-Σννολον — ΤοίαΙ ..........
(*) Όρα χ·οΐ)γούμενον χίναχα
16082653933427761
930364
10,260992-
1209049
95928098
11
87024373238616
6790874221854!
1000000
25386294959526961
216833009
154933
11
545716230
1000000
4238616
22185458
645716230
(*) Υογ. Ιΐυ1«βυ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΙΑ
ίθυτ
ΛΙ ΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟ2ΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.-
. Μ ΟΟΠΡΤΕ ΟΕ α 5ΟΒΤΑΧΕ 3'/. - 0Ε5ΤΙΟΝ Γ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Τ Α Β ι Ιί Α
~ΙΙ'.
. ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
"Εξοδα — Οέρβηβββ
ο·
11
κ
Ι
45

■3
!
•Μ §1
:Ιί ιΐ
β 5 ?
|Ι|
ΙΐΙΙ
"* -β ·.** ϋ
*
5 ΚΪ Ι ,·!
Ι1
Γ
11
ΊΡ
ϊ
5
>3
Ι
Οί
5-
(Ιαρατηρήβίίς
16
13
14
13
171
1000000
2974
1002974
115409
703885
18579798
59243
3920939
16
5258
86870
985525
6126
05
6211345
6211345
2948 9--
12449730:
11344064
2948 34
14824
135841367
1482
80
80
6351
37
6351
2972
1949492
4928310
37
6351
37
1556129
155012 94
635137
4232265
11
221854582
645716230
( Έκ τον Γ»ν«κο0 Λογιότηρίον )
ΙΒΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ"
ΤΗΣ ΓΕΟΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔ0Ι1ΑΣ ΤΟΪ
Λ ο γ α ι» ι α ί μ ο ι
Μ ·_■ Ι Σ
*%
* *
'Τπολοικ» οίχονο-
μιχοϋ Ετους 4^08
Π?άξϊΐς *ιΐό 1 Σ·-
τ.τίυ.Όρ(ο> 1909ίω;
τίλ. Ίουλί υ 5911»
ΙΙρίξίΐς έντόν ".ου
Αύγούΐτου 19(0
£ ν ν « λ ε>·ν
1
Αττοτίλέτυ >.τα άπολογισμ'όν των χρήσίων
των ιτων 18ίί8—1908
53340
74
Γ
53340
74
2
Η^Ουττο/Χο-'ΐσυιό;: /ΩΎ,^'€.ιύ^ 19(ϊί)
.....
5046453
46
573654
45
Ϊ.62Ο1Ο7
91
! 3
1463998
74
6686
20
1470684
94
4
Χογ,αοι,νικα γ^Λ*Χ[χ3ίτίλ . . ......
799433
52
80240
83
879644
35
5
ί ίχοχΛ&τα&τίΛαι κοιν4.ι ......
501863
03
25344
70
527207
75
6
10519
■—_
10519

92104
6*
14119
__
1υο^23υ^
1 8
ι ί — Ι Γ ' ΐΛΤ^ΙεΙίΙιΐΐ'.'Ι,ΐ" ^ Η . ι. — ΐ.'ΛΙιΙ*. /°* .1
80
99
51
77
132
76
1
; 9
-Α./ν>,.-Ο, - . .... ί ΑΛι/ «. 'ΑΪΛ-ς 10 ζ,Λϋ _' . ■ Ε 2 ,θ'-'^ ,' 1 /
^ίοναοττ,ρ.α.Λ'νν τα >.νΛ Χ:Λ:'ω·'........
10
» 3 Ίΐρχκλειου ......
——

_

-

11
> » Ρε^υυ'-'^ς
40941
78
_
40Ρ41
7ο
12
» · Λα,σγιθ'Όυ
17811
33
17811
30
ι 13
ΤΐΛυ- -ϊ'ν'.κχΐ τ. -^α;·.α-ςϊΟίΊ/'.ϊ
588656
85
19713
_
3 8369
85
14
Η/ίθ>.θΙ ΟΙιΟΟΙ..........
34*4342
91
48244
30
392587
21
Ι 15
Λιΐλεν/.οί οόοοι .
2206
42
2216
41
| 16
Πρόσθίτο; φό^ος Η "/, -- !Ιεοίοδος Λ'
—_
__
__

17
;ΐ8
Τ) » Ι) ·> _. τ. Β'
Τααίίο. [ίΙΐΛθ'.,/.άτυν
21023
21
280
50
21303
71
19
Δ(»ρε^ (ίι'ι^ΙΟιΙ Λτΐιίΐιίϋ ϋϋβιιιν οί» Μουβ^ϊβιν'Ίΐρζ». είο^
175Ρ
80
__
175= 80Ϊ
ί 20
• 'Λιχίιολ Έτ«ι>{ας_ » γ ο
——«
__]
ι
ί 21
Ι Ιο'.ττψ.α έοέσεων άποζ·ηΐ-'"θ'75πιν
1
Ι 22
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμ.ΓςΜοναστ. Τοίμ. Ηρακλειον
66134
20
1500
6763*
~ Ί
; 23
Έν:οΑΧ Ρι.χι/.(Λχ-!χ τοΰ Δ/Ί'χο-:Όυ.
—™»
__
__
24
ίΐρο/.χτχο&λχ! 8;ά λ/σΐλό-' τχν. ΈπΊταγών'
80Β1
4€
1737255
3^27^5
08
2038* >52
οί1
; 2»
α 6·.χ ^χ*χνχς ττ,ί Άγρ-οφυλακης
112501
08
250698

27645
__
39084Ί
')8,
, 26
Προκαταζ^λτ £>ς Μονχττ. τοτ[ο.£ϊβν Χαν'ων , .
42494
_
_
_ _
42494
1 27
Ζ"/".;χ''χ § 7'~ραγ'Λχτεό'σ5ο>ί ίε'νον νοι·!ΐτι;.ά-',,ν
5023
37
|
«*
,1,
———
5023
37-
28
Ιν.·ν/"ΐις /.ςνχνχ ι )■>■—-Τιλώνχ ..........
67378
87
3171323
18
3147269
21
3583966 26
, -2')
» 9 Ιΐρςτθίτυ^ '^'ί5^ ^ '',9
197401
86
704706
56
94328
59
818782
(>3
30
» » Τϊ,μ'χι.........
153971
2^
1727062
93
193140
88
1974174
06
31
Κ' ί Τιώίον — Κατέθεσε ς πρςιόντοί έντί/.ί,ιν
!
ΓρζΐΛαχ-Γίων τοϋ Ληι/.θ'ϊ''οο -;ός ττ'ίτ,οωμή*
|
των ί,.ί;,/-,^ ω^ίΐ^ν .....
7* .0000
__
300000
ιοοοοοο
' ι
ο2
ΐ1.(.Λχταί,0/,αι^.χάχκ'χ/χ^-ζί,, ·ΐτ^ατ ν-.-τ,^ς'χς
ΐδθ'.Όο

.._,
—,
-——.

180000
■ 3
Κττ;χχτ·χ ζ?τι';:ω');ντιι τώ 1τΐ/ο/;'ί.)
7731

-_
__
____,
7731
—■
^χκτο-' τΊτίθ' -Γ-οτΜΐ-νθ' "λ τιλΟ!
7373
64
160
70
. - η
7540
34"
■ 3:5
;.ϊ>'·;τχ·. £.'. Λ-Τ^ιςτ:α: ό·/", ^;αν·"'■-;.■
4.Ί9Β8
79
__
.___
45968
79
Γρχ.τβ,,χ Κ,,/,τι,;—λ, «. ς Λ/-.ιοί·Ό^
ίδ^Ι108
29
1285841
8:.
38851
9.
2885802
ΟΊ
ό Ι
Η ' — » π:'θ.οοοου ί) '"
1Ί824
81·
—.
__
14824
80
' 38
Τ Γ ' Ό
-—
43172
57
4874
17
58747
Ί
ό.)
-

13200
-—
|
43200
" ι
4·")
" · — ϊ κ β *"*-';',αν λ;
__

5631^
73
56319
73
1 4ί
* Λ -- Λ '■ » ΛΧΟ'.Ο··.^
_
7011
7(1
6614
60
13626
3)
42
43
| Κο:νωφ. Ι'ϊυί·"ον—Λ·τιι.ος ΙΙθ'-ι'Ι. φοοου 'ό °/ή
3158216
18
770094
71


39-28310
89,
" » τ^οκχτχβόννΊ νηΐΑθτ. ττρο; συα-
!
1 -^ · . γ ' '
τ/ν-,ριι)τ. το^ο: Μ'-,τ^ι ωίί'.ς ~)^:^τ'Όυ ηοσοθ


121913
π* ι

121913
71;
Ρ.1, μεταζ>οο''ν . .....
5984413
55
1895υ13ί
79
1775244
26709795
92
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΞ-Σ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ '
ΑΙΕίθτ ΓΗΝ
31 ΑΥΓ0Ύ1Τ0Υ 1910
Π ί 7Ζ Τ
*ΐ . ^λ-5« Άν (ΐερ'.Οον ^*
Ύκόλοιπα τοθ οίχο-
Πράίεις «„ ί Σ|6Ρ·^
Ιιραίζδΐς ίντος τί-
νομ.ικο3 Ηθϋ? 4908
1909 Ευ? τΛ. Ίουνίου
19 ί 0
'Ιίολ'ου Ι1 Ιν
Είς 2(·ρέωοΛ
1772662
74
• ·
177^669
β
74
ι7193?
ι
ι
4926816"
^8
685228
56ί2045 -
ΒΟΰ^ϊΗ ■_____2
83078
81
18υ6190
34
151212
08
1
22998
17
83560088
43159
67| ΡΟ' 75Η7ϊι
..... ι
2211Ί3/ -
30Ί>Γ>0
54
53798599
439 ;'9ΐ
88ΟΊ69'·4'
3562ο Η54· '
5911
19
1*646 50
18όο"' (3^5
9127005
167-2Ν30
6328-
11332335!
70' 9 73, .
833835—.
1 ~·38'^.ν
1090*5
ό36.'''
29'
3^3
60
5^)47|{4'
■ · · 5^/ί" 1 ί
21/34
87
64278
78
9(
ΰϊ'.'όο^-νΐ
919): 3
__
__
56746
77
2072
•35
'ί88!9 7-ί5
. . .
178//ι)
15286
58
18976
8ι"
7089
Γ
χ/
-Ί1ο.ν9'4ΐ
23.Ί416
21064
36
2831ηί

29397
1(.
3 3Μ11 Ί'
2-«9/!Χθ6 ι ;
18858
48
339314
10
36149
ιίΙ?
39 ϊ3 >#
1735 > Ι
2186
71
1222
90
254
80
3ϋ «4 Ί
.1 14579) '. >
1993643
45
__

__
];9 ϊ6''3!
....
.ν*»-»».». Ί ' ί]
1605051
48
476314
ϊθ
45043
01
21264088 '
210511 ΐό '
30932
53
__
——-
;ϊ()932|γ>.'"
309 -2
Λ
2285

__
>2(ΐ
Οί
18518
50
18'ΙΊΚΐ
Ι8ο1^.)ί·
1560
———
π—«>
«—Β.
1560,
1560
-■)
___
ι— κ—
——^
676:54 :ί
700000
--
300000

«Μ—-

1000000
__
1416707
18
60504
72
147721190,
5ΰΟ.-!θ! ι
230200
20
15594
55
245794 7- >
"'3.ν2288864
145Ο4£
6307}
33 ... .
Ι
Ι .ι 9
{ /
ι -'!
3178676
10
34421254
702019
65
9350490
'ί 12' 7 48ί
1731851
ΟΙ
188054 10
191990.) ί
541·>(>895' . . .
Ι
1000000 -
Ι ι
180(100"-
' ■ '»^
6016
6016 -
17ϊ" - . ί '
2413
93
____.
512Η41
190703
!90"-03
44- 1)1 "ι6 . · >
1751899
92
104000 —
185.5899 9ί
4094 ΠΗ
1Ί82'»8ϋ'
15.Ί"Τ ί'η' Ί ! -
4094178
........
____ ™—
1Γ'626 '»0 , .'·■'>'
II
39283Κ
)89
———
—_
ί
6718032,94
18791276
07
1867(56-^88
χ 73 76ι»7.
89
73ί>υ..1'
ιθι
Ι
ι
.0, ι
«82
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
η
Ω
οικονομίδου ϊτους
1908
Πράξπς άπό 1ης
Σ)6ρίου 1909 Εως
31 Ιουλίου 1910
Πραίξίΐς Ιντός τοϋ
Αύγούστου 1910
Ιννολον
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69
60
61
62
63
Έκ
Ταμεϊα καί Τελωνεΐα
Ταμείον Κεντρικόν...........>......
* Ηρακλείου..................
» Ρεθύμνης...................
» Λασηθίου...................
Τελωνείον Χανίων......,............
ΥτΓοτελωνεϊον Σούόας................
» Καστελλίου Κισσάμου..........
» Παλαιοχώρας................
» Χώρας Σφακίων..............
» Κα,λυβών............... . . . .
Τελωνείον Ρεθύμνης..................
'Υ/τελωνείον Καστελίου Μυλοποτοί(Λθυ. . . .
» Άγίου Γαλήνη..............
Τελωνείον Ηρακλείου................
'Υ/τίλωνείο^ Χερσονήσου...............
Ύ/τελωνεϊον Ματάλλων. ..............
Τελωνείον Άγίου Νικολάου.............
'Γ/τελωνείον Ιητείας.................
2 Ίερα,πέτρου.............,
* Σεισίου...............
Όλικά ποσά ....
598441355
14367869
24446789
59584 34
3356818
3948612
95360
6679 62
10932 52
3444
12381
27389 85
528855
3674 70
68160 43
427
793 30
2142040
15104 23
35911
272
6718032
69
42
39
47
94
18950137 79
996915030
2773271
1247050
853486 52
1493259
838780
8795747
8108648
4175
1203ί
493041
3820
12039710
60
9404855
1945445
1506634 30
5227550
8251 55
8744515
25809345
20945050
1682220
3836844014
17
95
11
17752445826709795 92
731612
350492
155031
12142854
155549 70
3126
682388
1536011
1079
1202390
49511
2093
2953 30
18712982
81355
350
2595825
2301633
2320385
451
3642907
54
86
71
10
50
24
20
46
53
92
10844441
3868231
1461667
1008483 24
16882^4
1246740
10146097
107379
46261
11
99
14480242
569942
9843034
2608245
176192455
5351644
904835
13482380
296214 01
26856582
1754540
4872938054
93
95
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Π
Ω
'Τχόλοιχα τού οικο¬
νομικαί Ετοιις 19' 8
6718032|94
6718032
Πράξιΐί άπό 1 Σ)6ρίου
1909 5ω{ τέλ. Ίουνίου
1910
18791276107
9913085145
2876300—
127203379
86127133
150704215
836670
7297685
8615545
4101829
12136203
507456-
8708605
2194660
154637113
5211240
766175
10141795
25830957
21875828
1643230
38368440114
Πράξ«ΐ{ έντός τοΰ
Ιουλίου 1910
1867662)88
7371()4|44
266971
133069
120283
149538|25
2850
1247017
13094 60
3106 24
1375379
54286 70
8124 93
101660
17664286
78010
14380
23915 75
37
18
29565
27770
756|40|
46
3642907
13
65
62
Σύνολον
2737697 ΐ|89ί
10650189)89
3143271
13
140510344
98155495
16565804(
1121670
8544702
9925005
4412453
1351158:
56174270
9521098
2296320
172301399
5289250
7805|δ5
12ο333|70
28787494
24652846
17188170
48729380541
Ύκόλοιηα των μερίδ'ων
ΕΙς χρέωοΊ,ν
Είς πίότι.ΰιν
7396514ί05|
194251'64
22496079
5656356
2692829)
31714 53
125070
160139ο
8129,06
2137
46
968660|
820025)
3219,36
3119,25;
3891056-
623 94!
124280]
949010)
833907!
22037 36
356[70
8063690)021
8063690|02| 8063610102
ί
44
45
46
47
48
59
50
51
52
33
34
ο5
56
57
58
69
70
61
62
63
]
£ΦΗΜ1ϋΡΙ- ΤΗ,δ ΚΓΒΕΡΝΚΣΒΣ
των κατά την 'Ιί Αυγούστου Ί910 ΰπολοίπων έν τοις
Ταμεέοΐξ και Τδλωνείοις
Αρχαί
Μ Ε
Ρ
II
Τ Α
' Αργυρος
Ν:λ
Έν ολβ>
Άντ ίτ ιμα
ϊννοΛσν
Ταμείον Κεντρκ'ον
» ΊΐρακΛείου
74176
20
8953 50
» Λαο-ηθίου
Τελωνιακαι 'Αρ^-αί
1141631:50
33600
10200
55133 80
22737
13ο8
240
6890
287273 50
40180 85
80
85
70
Έν Χανίοις τι) 23 Σ)βρίου 1910
4317795
13806 87
6248
3083
7748
10
84
25
74065 01
126307
150708
4:5
65
20695
69772
401519
6794399
7425262
1535661
■2384
75
36
13404
94698
265656 61
45
94
194251
22496079
56563
2692829
16447169
64!
36'
667175 97
Γιν«κον
Μέγεθος Γραμματοσειράς