92904 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1910
i

Αριθμός Σελίδων

32

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τί;_ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓΤΗΙ ΚΎΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
ΕΚ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 30 Σεπτεμβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 54
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΨΗΤΛΤ, 1909
ΠΡΟΣΏΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
^ρο-λτεολογισθεντω^ ϋδ&α'.ωί'ντω^ : ί--ο«χθέντων χαί ε^ραξίιχων
ττηί' ,ρήσεως 1909, *ν υ ( κ^ίσει πρτ: τϊς είσπράξεις τής χρήσεως 1908
καϊ "ώ^ ' ροϋ'ολογισθέντων καΐ .εραγματοποιηθεντων έξόδων τής
?!·."./, 'ορσίως 1^09 α*ο πρώτης Σετ:τεμβρ{ου 1909
ς Ιουλίου 1910
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤίίΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των Δημοσίων
χρήσεως τοϋ έτους 1908, άπό 1 _επ-
Προνπολο-
γισμοϋ
Α'
Β'
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
των «βόδων
, *·.
Προσπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1909
1 * ■ Α'. φ ο ρ ο ι ■- .:,
"Δμειΐοτ φόρο*
α) Βε6αιούυ.ενοι και είσπραττόμενοα είς τα δημοσία Ταυχϊα
Φόρος επί των συγκεμιζομένων δημητριακών προιόντων . .
« » » οπωρικών καί λαχανΐλών............
» » » επιτηδεύματος ................
» » » » (εσο^ον έξ Ινσήμων φόρου επιτηδεύματος).
» > 5 ο'κοδομών..................
β) Βίδαιοΰμενοτ κα είσπραττόμενοχ δΐς τα Τελω1 εϊα
Φόρος επί τοϋ τυρού καί των λο·.πών γαλαχτερών..........., . . . .
» » » ελαίου καί των ελαιών.....................
» » «> σάπωνος, των έλαιοπυρήνων "/.αί «Ο πυρηνελαίου..........
» » » οίνου.............................
» » » των ο'ινοπνευμάτων,τής ύποστάθμης τοοοίνου, τίοπετμεζίουκαιτοΰ οξους..
» » » έσπεριδςείϊών καρπών /αί των έξ ασιτών παραγομςνων ποτών . . , . .
» » » κουκουλίων καί τής μετάξης...................
» » τοϋ μέλιτος, μελοπηττών καί τοϋ κηροϋ ...............
» » των βαλανιδίων καί βαλανιδοκουπών................
» » τής σταφίδος..........................
» » των άμυγδάλων ...........................
» » των χαρουπίων........,.................
» » τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύ)λω;, φασκίμηλελαίου, δικτά-
μου, λινοσπόρου καί γλυκορρίζης................
» » των μαλλίων καί των κατεφγασμένων καί μή δερμάτων........·
» » των διαφόρων α'λλων φυσικών προιόντων.....,.........
^όροι επί τΛς
Τελωνειακός δασμός ε'ισαγωγής ε'ιδών υποκείμενον εις φορολογίαν.........
» » έςαγωγής ^......^...................
» » επί τοϋ ε'ισαγομένου ο'ινοπνεύματος . . , . ,........
» » » β » καπνοΰ..........,.....
» » » » » τουμπεκίβυ..............
Πρόσθετος φόρος επί τού άλατος ........................
Φόρος επί τού καταναλισκόμεναι) καπνοΰ, εί—ραττόμενος διά των Καπνοκοπτήριον . .
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑϊ ΔΙΚΑΪΩΜΑΤΑ
Τέλη
Άντίτιμον πωλήσεως χοφτοσήμου κοινοθ .......,......,......
» » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των ίικασττρίων καί συμίολαι-
ογραφείων..............................., . . ,
Άντίτιμον ιτωλβυμένβυ χαρτοσήμου τ£ν εκπαιδευτικήν τελών...........
Τέλη 8ικαστικά καταδαλλόμενα παρά τοίς γραμματεθσ. των ίικαστηρίων.......
Τέλη καταδβλλόμενα υπό των συμδολαιογράφϋϊν.................
» » » » ύποθηκοφυλάκων....... .........
» επί των μβρισμβταΐϊθϊβίξίων τ*5ς Κρητικί}ς Τραπέί,ης........... .
380000
80000
45000
90000
595000
15000
600000
140000
50000
12000
90000
20000
7000
15000
160000
30000
130000
3000
70000
1000
1938000
1320000
125000
12000
300000
35000
100000
270000
2162000
220000
2000
70000
40000
120000
8000
3000
46ί 000
Β · .
Απο 1 Σιπτεμ-
ίρίο« 1909 2ωί
τΑου; Ίουνίου
1910
101
94194
65385
23066
109202
291949
1132
759214
212502
28195
6244
94023
6852
4771
7251
81829 80
20472
126088
2154
59807
562
1713245
1041195
103094
9705
292182
33778
92^00
265565
1838421
176982
1237
51869
34821
5511
6186 32
1487
327701
42
90
72
05
70
65
ΤΗΣ
495'
έβόδων της χρήσεως τού ετους 1909 έν «υγκρέβΦΐ πρό$ τάς είσπραξις τής
τεμβρέου 1909 Ιως τέλους Ιουλίου 1910.
6α ιω Οϊντ α
Ε .
ι α χ Οί ντ α
Εντο{ τ·« μ.ΐ)
νό Ίί,υλίου
1910
1 Ϊ£-
Έν 6λψ
11919 >
λο«{ Ίουνίο ^
1910
'*Εντος τοϋ μη·
νθ', Ιουλίου
1910
286449
3
1067
287653
2274
13872
18ΟΊ3
2526
1500
1155
208
86
64
82
659
2516
1099
787
138;
393994
84
40
70
2Γ.
50
70
20
50
50
80
50
99648
7058
1239|-
23374| 50
3ό92 60
7400] —
25617 3.0
2865501
94194
65518
230691
110270
5796 3
13599
833086
230546
30721
771
95.178
7060
4858
7899
82653
21132
128604
3254
60594
701
■21072ί(
114^843
110152
109'ί
315556
37370
100300|
291183130
80
70
05
70
40
50
90
20
80
40
167929 72|200635ΐ|2ί
7770) 65
30!-
3216' --
429-2 20
6367 50
660 90
1Ί87 70!
61198
12368
23066
7897
104631
11325
759214
21?Γ>02
28195
62 ι ί
9Ί023
6852
4771
7251
81829
20472
1260881
2154
598071
562
40
50
80
Έν δλφ
3669
75Ί04
17822
23069
16^7-ϊ
1525928 "Οί 1382 ,9| 60,166417
Προυπολο-
1041195 76
103094 20
9705 20
292'82 30
33778 10
92900 _
265565 9".
99648| 22|
71 58 Ο5'
1239 _
23374| 50]
3592 00
7 ΊΟΟ' _
25017 ·}γ,
11408^
1Ι0Ι52ι25
1094. 20
3155Γ·6 80
37370 7()
100300 _
291183 >
Ϊ83842ΊΉΙ 167929 72200030
184852 70
1267- —,
55Ο85' 50|
39113 80
61484 98
6847 22
2975
176982 05
1237 -
51869 501
34821 60
55117 48,
6186 32
1Ί87 70Ϊ
7770 65
30*—!
3210 _
*29-2 20|
6367,50
660 90
184752
23824ι 9ό| 351526-00, 327701 65!'
1267 -
55085 50
3911380
61Ί84 98
08 ί"
1 Η~ι 70
"22337Γ23! 35π()3» 91
1908 ο
α.1908
2ω( τίλους
1909
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
4
ι
Ος των έύόδων.
■Ποοϋπολο
γισθέντα
*3" 1 Σιχ-
τιμ.6ρίο»1909
|ω τέλοϋί
Ίουνίου
1910
Δ'
Ε'
ΣΤ'
Ζ'
Η'
θ'
Γ
ΙΑ'
ΙΒ
Τέλ
η
Αντίτιμον χοινοϋ χά», έναρίθμου γραμματοσήμου καί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμων
απαντήσεως................................
εσωτερικόν» καί εξωτερικών Ταχυδρομιον Έπιταγώ,ι...........
γ^αμματοθι>ρίδ*ων τοΰ έν Ηρακλειω Τεχυδρομικού Γρχφείβυ.......
Τέλη τηλβγραφΐΗά
Τέλη καταληκτικών Τ·ηλ»γραφημάτων.....................
Λ διαδοίτικών τ> .....................
» έσωτερικών » τοθ Δημοσίου τηλεγράφου............
» εξωτερικών » τοΰ » »............
Τέλη καθνότερήόεως
ύπερημερίας «πί των έκ,προθέσμως έκτινομένων Δημοσίων Έαόδων
Τέλη άγκυροβολίας και ϊρ^ιατο* ^ϊβοιούϊΐενα καί
τόμενα έν τοίς
Τέλη άγκκροίολίας καί ερματος..... .
Τέλη καΐ 5ικαιο>ιιατα
Ποινιχά τέλη, Ιξοϊα, πρόστιμα καί χρημ"": /χι "οινα? .
Πριναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχ: ' Ί>ν 2-ΐφασε ιν
* έκ π«ραβάσεων τελωνειακόν καί ετέρω/ ίορολ:γΐΛώ'
Λοιπά
Δΐχαίωμα μολυδδοσφραγίσεως χαζνοϋ, τουμπεκίου κλπ..............
Διάφορα άζρόίλεπτα δικαιώματα άνήκοντα ε'ς τό Δημόσιιν οονα,ο,ε'. νόμων......
Χρηματικά τιμήμ,ατα καί πρόστιμα, είσπραττίμΕ/α κατά τιν περί στρχτολο^ΐΛς τή^ς Πολι-
τοφο'λακής Νόμον.............,.................
Διχαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων . ........
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Η ο ν » η ω λ ι ο
•ο
Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άζοϊιδίμενον τή ΣυνενοΊαφερομέντ, Διευ'ίύνσει τοθ Μονο-
^ωλίου τού άλατος......................... , . . .
Αντίτιμον πωλβυμέ'νου σιγαροχάρτου......................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δπμο«ίίων κβταΰτημάτ—ν
"Εσοδον τοθ Τμπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρή
^ϋεων έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι Ίδιωτικ7)ν εγγράφων..............
"Εβοίον έκ συνϊρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστίνογραφημένων πρακτικώ'
τ*]ς Βουλής.........,.......................
Διχαΐωματα Ιπίρημερίας έμπορευμάτων.....................
Πρόσοδοι δημοόιων νομημάτων
Διχαιώματα επί των έχ δημοσίων λατομείων καί όρυχϊΐωνλατομουμένων μβρμάρων, άκο-
νοπετρών, πετρών Λαί |—ϊ τοϋ ίξορυσσομενου γύψου...............' .
"Είσοδον έκ τί}ς μισθώβεβ'ς βαλασσίων λοιιτρών........,.........
» » » » _ τοΏ 5>4βου Ί'/θυαλιείας . . . . ,...........
Διχαιώματα επί τής σχογγαλιείας ε'ιστραττόμενα έν τοίς τελωνείοις.........
Τίμημα έκΐϊοιουμένων διαφόρων άντικίΐμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης.....
Πρόσοδοι μεταλλείων.......'..................'.....
Τ(μημβ έκποιήσεως ίενίρυλλίων........................
210001
18000
1000
229000
25000
10000
8500Γ
12000
12000
6000
2500
4500
13007
1000
2001
27000
1000
ΤϋΟΓ'
180000
90000
270000
100
800Ρ
_9000
47100
2000
1500
50000
100
3000
2000
585001
160569
18377
__^86
179133
1846
«511
2036
___664
27274
10166
«378
14219
1076
1240
Τδ5ί
747
938 35

45
36 Τδ
70
5844
300
128160
128160
180
11368
7465
2479
876 75
48078
3154
806
15394
96
"96
10
60
Γ0
29
10
τί
βΦΗΒΙ.ι,ΡΙ_ ΤΗί ·?-> Β
Ε4πραχ θέντα
6 αιω · έ ν -4 α
Ά*β 1 Σε-
ίϊτιαόρίθϋ
1909 Ιωί χί-
λους Ίουνίου
1910
Έντος τού μη¬
νός Ίουλί»υ
1910
298743
17300
121)
"3Τ6Ϊ69
19678
_ 186
19ΪΊ07
1846
611
296:
80
10: 1732 2
896 Ί
1489
110
139
173ϋ
4650816
Ί8465Ι"«
45420
_3ΟΟ
47406
63172
__3ΟΟ
68229
168163 6'
68ΤΙΪ3Έ2
128160
Τ28Τ6ϋ
10920 —
12706 _
"^3Ρ)4 15
11752
8703
206491301
ΊΓ03 ο
Ί0Ί6 Β:
1566,15
111165
2479 60
34759 24
2667| 5
876 7
48078 1
2032, 57
21 50
35 30
3Ι5421"
1Ο1Οι&
617 35
1718,70
1010.50
425-20,32
20 40
4475Γ38
498
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
Προϋπολο¬
γισμόν
ΙΓ'.
ΙΔ'
ΙΕ'
ΓΣΤ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
των εο>όδων
Προϋπολο-
γτΰθέντα
χριΊόεως
1909
Βε
Άχό 1 Σι-
ιμ6ρίο»1909
ίωί τίλους
Ιουλίου
1910
δητιο ίβ»ν κτημάτων
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άλΐνήτων κτημάτων τοθ Δημοσίου
Έσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίϊων τοΰ Δημοσίου,
Ε . ΕΚ1ΙΟΙΗΣΕΙΣ
άκινήτον καί
ηερχονόιας τοθ
Τίμημα έκποιουμένων «κινητών χτημάτων τού Δημοσίου. . .
Τίμημα έκποιιυμένου άχρήστου δια το Δημόιπ^ν ΰλικοΰ κλ~
.κ-;οιοι>μένων 'όπλων το3 Δημοσίου............. .
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
έκ των έξόδων το
Έςο*α πολ'Τΐκών δικών λ«ί τέλη των σχετικών άποφάσεων έπιδικαζόμενα τω Δημοσίω... .
"Εξοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύτ:οψηοίων Βουλευτών καταία^λόμενα........
Τίμημα Ικλογικών καταλόγων.......................................^-----.
Κρατήσ:ις λόγω άπουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών καί πειθαρχικα πρό-
στιμα έττιβαλλόμενα υπό των προϊσταμένων των ύπηρεσιών.....................
Κρατήσε ς έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 4 °/β υπέρ ττϊς Παιδείας......
Κρατήσεως έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός * β/0 διά την πληρωμήν των βοη-
θημάτων...............«
Ε'ισφοραί των δήμων υπέρ τής Παιδείας........,
Τ κ υπό των Μοναστηρ. Ταμείων άποδιδόμενα. Ιναντι των ϊαπανωμένων ϊι' Ιπίδομα πρός
τα Πατρ'.αρ"χεία καί έπιδόματα Έτϊΐσκί-ων............................... · ·
Έτιιστρΐφαϊχρημάτων, λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλματων
Παράδολα ϋποψηφίων δημάρχων κ,αί ϊημοτικών συμίούλων.......................
Άπολήψεις των είς ύποτροφίας υπο τοΰ Δημοσίου καταίληθέντων. ·................
Άπολήψεις των λόγω ίματισμοΰ κλπ. υπό των απολυομένων χωροφυ/νάκων όφειλομένων
ΑΓίληψις τόκου επί τοϋ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, δια
τοθ 236 νόμου, ίανείου έκ %?αχ. 42,494..........,................
Άπολήψεις άντ-.τίμου λιπάσματος Γκουάνω.............................
Ά-ολήψεις » κινίνης τού Δημ;σίου.............................
» » Δαμαλίδος χορηγηθείσης τοίς Δήμοις............
» των ξ,νάμει τού 265 νόμου προκατβλ. τω ταχυδρομικω ταυ,ιευτηρίω
Έεο?α έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των ύποψηφίων πληρεξουσίων καταδολλόμενα. . . .
Πρός τακτοποίησιν διαφοράς έξ ΰποτιμήσεως λιπάσματος Γκουάνω
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
( εϋοδα της τρενούίίης καί των παρ?λθου«5ών
Τϋχηρά η ά^ρόβλεπτα Ισοδα................................ ^
Λογιστικά προσκόμματα καταλΐγιζόμενα υπό τού Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων
ύπολόγων 2ια-/ειριστών..............................
Έλλείμΐ-ΐ.ατα ϊπχειρίσεων δημοσίων ΰπολόγων
Ε'ισ-ράξεις καθυστερούντων έσόδιον έκ παρελθουσών χρήσεων
10000
8000
18000
1000
10000
11000
300
450(
25000
55000
20000
46000
10000
500
2000
3825
115000
10000
500|
500
500
230000
231500
13357
10250
~2
95
95
5Ο|
2284
42391
6573
1442
179
3466 85
20817
625461
46000
4467
1412
358581
15602
500
100801
29583
231957
1~00ι
8581
1522115
75
20
95
05

40
ΙΙΓΓ"»!)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
499
«α*· β
ιιια
£
πεβχθίντα
Ατ·4>οΐ;
«ι
καιβ την
Ποοϋϊΐολο-
Άπβ 1 ϊε-
ΕΊ·τράξΐ|
ιί"ρ«ξ·ις;
χοΜιν 1909
γιθΐ
ιιοϋ
Έντός τοϋ μη¬
νός 'ον1ου
! 1
Έν δλφ
πτΐμδρίου
«909 Ιως τέ-
λβυς Ίουν/ου
1910
Έντός ΐ'^δ μη¬
νός Ιουλίου
1910
'Κνο-λί
*
χβΐά .ο τίλος
Ιουλίου
1910
βιω 191)8 «πό
1 Σ;6ρίου 1908
£ο>; τΙοα(
Ιουλίου 1909
'Κπΐ πλ.ον
ΈιΛ ϊλβττον
>
3
β
«

Ι
ι
ΙΓ'


13357
10250
95
95
6480
2691
95
65
181
487
4(
85
666ί'
8171:
35
50
6695
7071
60
45
4726
1387
8

19Λ5
1791
55
62


1
2


~2ΊΓ608
90
9172
60
66^
2:
9841
85
13767
05
6114
68
3727
17


ΙΔ'
161

50
2445
4239
6734
75
20
"91.
50
2284
4239
75
20
95
161

50
2445
4239
75
20
95


106
29098
"292154
70
19
89
50
2339
238~9
05
05
24858
~~ίδ5ο
99
1
2
161

6573
161

6734


ΙΕ'
612
35
5054
55
431
10
50
90
482

1572
55
47
434
40


1
2


179
80
179
80


179
80


1

178
80


3
336
2234
40
71
3803
23052
25
44
3430
20817
85
73
326
2234
40
71
3757
23052
25
44
46

3427
20267
80
73
329
2784
45
71


4
5
5926
07
68472
85
62546
78
5926
0"
68472
85


60958
54
7514
31
ι

6
7
300

46000
4767
81
1906
51
300
——
2206
51
460ΟΟ
2561
30
1451
10
75ο
41
Ι

Ι
8
9
10
1081
11
2493
62
733
40
__
733
40
1760
22
933
435
70
81
297
59
933

70
11
12
7543
1761
50
50
43402
17363
27
91
35858
15602
77
41
7543
1761
50
50
43402
17363
91

13269
1780
45
17
30132
15583
82
74
__

13
14
15
16
80

500
10160
29583
ι — ιιι
05
500
10080
29583
05
80
——
500
10160
29583
_
05

__

500
10160
29583
05


17
18
19
19875
64
251833
55
181670
40
~~Γ8223
08
199893
48
51940
07
102572
90
9825 ι
■2ο
933
70
ΙΣΤ
68
40
1268
80
1070
85
84
40
1155
25
113
55
1715
50
._
560
25
1
106
156
82
9(
8688
ι 512490
16
62
152128
11
8158
45
160286
_
56
8688
135220 4
10
:-κ;
«28 71
.,,,. ....
12
77 41-2
44

2
3
4
332
12
152-2447
88
153198
9ο
8242185
161441
81
1361006
07
6·-'
77412
144
ο60
|·2ό
·βροι
"Εμμεσοι φ
. Τέλη κιιί δικαιώματα
Τέλη
Τ«λη τ«χυ8ρΐμικά
Τέλη τηΑά
1 12000
12000
130001
Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά
Λοιπά δικαιώματα
Γ*. Μονοπώλια
.
II
ρ 6 ο* ο δ ο »
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
53σοϊοι δημοσίων
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων
Πρόσοδοι δημοσίων κτϊΐμάτων
Ε'. Έ κ « ο ι ή ό ε α ς
Έχιτβιήσεις ακινήτου χά· κινητής περιουσίας τού Δημοσίου . .
£1". Μ λ ο
ΆιτβΛήψεις έκ των έξόβων ; - ■ ■
Λιάί=ρ* έ^* τής τ.εχ3υ? . ν αί των παΡ&λθουσών χρήσεων.
σύνολον
ΙΙΟΟ'
29212
23150-
57933«
6573
231957
1522110
6166109
911
Π
ί>0.
Χρήσις τοϋ Ιτους 1909
Κντός τοΰ μη¬
νός Ιουλίου
1910
Άχά 1 „-
1909Ιωςτίλους
Ίουνίου
1910
Βντόΐ τοδ μη¬
νός Ιουλίου
1910
'Κ»ίλω
Άντίστοιχοι
Είσΐϊροίζΐμΐ
το τί ος{
Ιουλίου
1910
1908ιο>«τ·λου(
Ιουλίου
1909
Διαφοραί κατά τ
1909
Επί κλίον
Έκι Ιλβττον
393994
167929
23824
11974
1063
1322
836
859
4802
40002
1636
392
161
1987
332
669008
46
72
66
107240
2006351
351526
191107
28338
11488
7214
17395
65229
168163
12
20649
55787
23608
673
25183
152244
6835118
525928
1838421
60
52
39
62
83
85
62
88
11
327701
179133
27274
10166
6378
5009
47406
128160
19013
38044
9172
6573
181670
153198
4503255
96
10
94
60
95
40
96
07
138269
167929
22337
11974
1063
1322
836
4852
40002
1636
4473
669
161
18223
8242
60
72
25
40
44
30
38
95
90
66
08
422582
36
664177
.006351
350038
191107
28338
11488
7214
5615
52259
168163
20049
12520
9841
6734
199893
16144
1925837
90
52
39
62
83
40
55
48
443062
1Ί87
11780
12970
52
70
45
13266
13767
43
51940
1361006
1909-28Ο68
469320
030232
351344
316109 66
26602
8946
8720
587'
94854
2386
42910
611
2920
102572
8458^
22
95
15
99
68
89
90
62
Ί649785 60
259137
93421
5131
2438
4042
2541
1622
404
73308
832
1718
3727
2384
9825
77415
63002ο
73
20
72
44
29
94
10
80
67
28
64280
117302
6437
127500
2306
1505
1878
252
30
08
04
58
34
19
80
21
4046
2109
24858
933
560
353971
85
37
99
70
25
70
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'
Ζ'.
Η'.
θ'.
Γ.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'.
Καθαρά όλική επί πϊέον διαφορά κατά την χρήσιν 1909 Δραχ..... 276,051,83
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΑΙΜΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΗΟΝΟιΐΊΐ.*
ι Γενικόν Λογισττίοιον )
κατά*ταΙ»ς των ποοί-
ετονς 1!>«9, άπό Ι
00
8
»
9
10
11
12
13
14

των έξόδων
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Λ'ευθύνσεως
Έξρδα υπηρεσίας » »
Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων
Εφετεΐον καί Είσαγγελία Εφετών Ηρι/.λείβυ
Γΐρωτοδικείον καί Είσαγγελία Προτςίιχ,ών Χανίων
9 » » » Ηρακλείου
» » » » Ρεθύμνης
» » >» » Λασηθίου
» » » » Σφακίων
Πρό,σθετοι ή Ικτακτοι ββηθ&ί Γραμματέων............
ΓΙ ΕΙ
ρ ρη»
Πρόβ-θετοΐ'ή έκταχτοι βσηθοί Γραμματέων.......................
Προσωπικόν Είδικών 'Υποθηκοφυλακείων.........................
» Μεταφραστικών Γραφείων,.........,...............
Γραφική 3λη, φωτισμός, θέρμανσις /.λ. ΔικασΐΓ,ρίων...............
Ένοίκια Δΐχαστηρίίον. . . . ,..........................,.......
Διάφορα έΐξοδα Δικαστηρίωγ.........,.................. ,.....
Έξοϊα ποινικής Δικαιοσύνης................................,
Κωδικοποίησις Νόμων ,......................................
Πρφσω~ικ))ν φυλακών τής Νήσου............,.................
"Εξθδα ϋΐϊτ)ρ€σίας φυλαχώ,χ...................................
Εξωτερικώ δαπάναι........................................
"Εξοδα κβκλεισμένων χρήσεων.................................
Μισθοί Έιτοπτών Άγρβφυλακής κλ....................,........
Άποζημιώσεις είς τούς έκ των Έπχρχιών ένόρχους.................
'Ειτισκευή ?ι«ί συντήρηϊΐς καταιττημάτων δικαιοδθφΐας Α. Δ. Δικαιοσμνης.
Βοήθημα εις τούς έν Ιτζεδίν φυλακισμένους......................
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Προσωπικήν Ανωτέρας Διευθύνσεωι}...............
"Εξοδα π*ραττάσεως 'Επιτρό-ου..................
Γραφική ίίλη, χάρτης βντύπων, φωτισμες, θέρμανί'.ς κλ.
'Αγορά καί δεττκά βιδλίων έιτιστημονικών καί μή......
Όϊοιποριϊά Ιςοδα διοικητικώς ΰχαλλήλων...........
Πρβσωιτικβν των Νομαρχιών.....................
Γραφική ΰ'λη, προμήθεια βιβλίων, φωτισμός, κλ.
'ΕτϊΐσκευαΙ καί συμπληρώσεις έπίπλων των Νομαρίχιών.
Ενοίκιον των Νΐμαρχιών Χανίων καί Σφακίων.
Προσωπικόν Λιμενικής ΰ-ηρϊσίας....................................
Γραφική ΰ'λη, προμήθειοτ. βιβλίων, φωτισμός, θέρμανσις κλ.................
Συμπληρώσεις καί έπισκευαΐ έ~ίζλων, λέμβων κλ........................
Ενοίκιον τού Λιμεναρχείου Ρεθήμνης................................
'Αγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων..................................
Άστυνομικοί Ιατροί..............................................
Ίατροί κβινών γυναικών........,..................................
"Εξοδα συντηρήσεως των συφιλιοΊ/.ών Νοσοκομείων Χανίων ν.αί Ηρακλείου.....
Γραφιχή ΰλη, κλ. άστυιατρικής ύ-ηρεσίας.........................
"Εξοδα έκτάκτων ύγειονίμικών μίτρων...............................
Χορήγημα εις τό Νοσοκομείον Ρεθύμνης...............................
Προσωπικό» Λεπροκομείου Σπιναλόγκας................................
ί μεταφοράν.
IX
% 4 τ-
Διά τοϋ
προνπολο-
γιθμοΐ
17880
3300
70440
5832
48000
4200
34560
30360
28200
50
50(
912(
26160
800€
9300
17620
53160
100
35640
98800
10000
378
60000
8000
«4636
18600
1000
1000
1000
1500
2000
1000
2600
14560
250
500
260
1000
7200
2880
4000
80
2500
2000
7440
1-22250
Δλ' εΐδνκών
νόμω-ν και
ά
(θ) 150
(α) 1080
(β) 1920
(γ) 1080
(δ) 2590
(0) 700
(ε) 1300
(στ)2ΟΟΟ0
(?) ίΟΟΟΟ
(η) 9300
ι8120
(6) 300
(α-)
(ο) 200
(ί) 100
α) Διάταγμα 144 τής 19 Όκτωίρίου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεϋχ. Α'του ϊτους 19Ο9-—Ϊκταχτβς
(*)
(γ)
(δ)
Μ
1909—
» » » » 1909—
» » » » 1909—
160 » 9 Δεκεμβριού 1909—
144 » 19 'Οκτωίρίου 1909—
52 9 99 'ΤοτνουπΕρίοο ϊ 9 ^ Ο——
130 » 1 Ιουλίου 1910—
68
68
68
78
68
10
37
» 1989
» 1909-
» 1909-
» 1909-
» 1909
, 1910
» 1910
— »
άναπλρωμ.
— »
16ΟΟ|
δρ. 1080.
» 192υ.
» 1080.
» 1960.
» 63Ο.
» 800.
» 500
» 1000.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
εχκαθαρΐιίβέντων και πραγιιατοποιιι >εντων εξδδων
1910.
α ε ν
,ΐετενεχθεΐσοΐ
έν: της
χρήόειος 1908
17880
3450
71520
58320
49920
43080
34560
30360
28200
500
174310
500
9120
26160
8000
9300
17620
53160
1700
35640
100100
10000
3784
60000
20000
18000
9300
"894484
1«600
1000
1300
10001
2500
5Ο880
2200
1000
2600
14560
350
500
260
1000
7200
4000.
80'.
2500.
2000>.
74401.
Άναγνωρχ-
όθέντα ίξοδα
δι" έκδόσεοχ
χρηματικήν
ενταλμάτων
13257
2576185
56208
53350
43188
37090
31180
25825
25080
282
160695
8360
23980
4782
6617
10042
33739
1248
32777
75076
4070
1954
47432
17232
17299)60
8800
742143!15
15
50
50
17403 10
9831-20
1266
712
1848
46130]..
2077,98
113 ..
880
13420
31020
1991..
23 '. .
907ι —
βποο1..
25601..
360 Γ 88
20 £0
645,75
2000 . .
6483,30
υληρωθέντα έξοδα
1909 ί'(·) τέ-
λονς Ιουλίου
1910
10365|30
1688
45412
4068. |80
35176 25
3Ο1ΟΠ5
25719,95
2089-2 ..
18316 ..
126763Ί6
6779
18077(90
44Ο2Ϊ5Ο
609.
929'2
26048
1000
24961
6691Τ
3170
1694
3544"
Ρ8Ί0
17132
___180(1
591963
15
"86-25-2
40
ΟΓ.
'Κντός τοϋ
μηνός Ίον-
λίου 1910
1402
839
5400
4)99
3386
2795
2276
594
1803
24-2
420
516
7388
152
Γ. 07
89
01
900
3Μ9Ι95
3392
600071 70|
1484 60]
225] 05
43' 40
284'30'
37% 70
52 85!
160
1211 70
28 50'
21
240 . .
156 90
596 70
«715 7υ
Έν
11767
2528
5ΟΜ2
44884
39008
33490
28511.
20892
20592
192
133987
7?73
19881
4644
65121
9808
33436
1152
26369
74118
4070!
17
05
60
80
40
24
30
50
38960162
17232
17247
2800
"65Τ971
15369
817
1220
514
1411
40065
1677
113
720
12158
276
130
210
5773
ί!396!
3581
645
201)0
5870
94968
05
88
20|30
75
08
Υπόλοιπον
έ^καθαιηόθέν
καί. μή
πλτιροιθέντων
έξόδων
1490,
48180
5396
8465 25
4179 75
3599 75
266'
4932
4488
90
26707
987
4098
138
105
2?3
302
96
6407
957
260
8471
2034
166
45
198
43670
6066
400
16
83
95
88
160 ..
126190
33]70
69'. .
211..
997'..
826 9Γ>
164 ..
20 ..
13514;'8ΐ
()
(»)
(η)
(]
(»)
(β)
(«)
153
8
6
110
153
7
Ψήφισμα Γ'
» Γ'
27Νί-ς'μβρίί^ 1909—
ι> 15 Ία^ουαρί'νυ 1910 —
» 15 » 1910 —
» 10 Σ)μδρίου 1909-
» 27 Ν)ίρίου 1909—
» 15 Ίαν5υαρ.ου 1910 —
» 26 Τουνιου 191 θ¬
ε 26 » »
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
(ττ) Διάταγ-« ΠΟ τίς 10 Σ^ίρίου 1909-Φύλλο 00 Έ?ημ. τής Κυβερ. Τεύχ. Α' «3 ίτβυς 1909-ίκτακτος ί
■-- " - - "- ^ ----- 76 » » » » » » » 1909- »
ί! „ „ ., ,> » » » 1910— »
χ „ » « » » » » 1910 —;■/. μεταίΐρ.
ρ}() » » » » ο » » 1909 — εκτακτος
70 » » »»!,»» 1909— »
χ »» »»»»» 1910— »
39 » ·> τ> » ·> » ' Β άνϊχληρωμ.
39 » » » ο » >> · * »
1
»
2
»
3
6
7
9
10
11
12
13
14
1000.—
1500.—
17500.—
10000 —
20ΟΟ —
80υ.-
6500.—
850 —
600.-
804
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ειδικόν1
1
•β
ιο
»
ο
8
9
10
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
18 ί'
19
20
1
2
3
» .
» Ι
των έίόδων
Έν μεταφοράς.
Γραφική ΰλη φωτισμός κλ. Λεπροκομειου Στ:'.να.·.όγΑας..................
"Εξοδα συντηρήσεως των λεπρών............,.....................
Άντίτιμον καί λοιπά εςοδα προμηθείας κινίνης τβά Δημοσίου...........
Προσωπικόν Χημείων..........................................
Γραφική ύ'λη κλ........................,......................
'Λντικαταστάσεΐί καί έπισκευαί των όργάνων, προμήθεια οΰσιών............
'Αγορά Ιργαλείων, χημικών προϊόντων κλ. τοϋ Χημείου Ηρακλείο.1.......
Συνϊρομαί πρός θεραπείαν λυσσοδήκτων.............................
» εις απόρους καί ναΰλοι άπόρων............................
» » ναυαγούς καί φρενοβλαδεΐς,...........................
Βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών ϊιάφορα ϊςοϊα.....................
Όδοιπορικά Ιξοδα δικαστ. άντιιτροσώπων κλ.........................
Διακόσμησις χαί φωτα(·ώγησις δημοσίων καταστημάτων.................
Άντιμισθία ϋπηρέτου επί τής καθαριότητος των ϊημοσίων Γραφείων.......
'Αγορά εϊδών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων....................
"Εξοϊα απελάσεως έκ τής νήσου έπικινδύνων είς την Δημ. Ασφάλειαν ....
Κηδεϊαι άχόρων άγωνιστών, στέφανοι κλ. εςοδα...........,...........
Άντίτιμον ύδατος καί Ιξοδα εγκαταστάσεως αυτού.....................
Προσωπικόν Δημοσίων "Εργων.............,.....................
Γραφικά Ιξοδα κλ........................„.....................
Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα Ίχνογραφίας.......................
Μισθοϊοσία έκτάκτου προσωπικού, ήμερομίτθια έργατών................
Όδοιπορικά εξοδα ϋπαλλήλων των δημβτίων Ι-γω»................= . · ·
Πρβμήθεια χειρωνακτικών έργαλείων καί φύλαςς των ύπαρχόντων. .........
Βοηθήματα ύπαλλήλων χαθόντων είς τα ςημοσια έργα..................
'Αγορά έπιστημονικών έργαλείων, στόχων, κλ.......,...............
Επίπλωσις γραφείων Δημοσίων "Εργων..............„ ...........
"Εξοδα προσωκικοϋ, συντηρήσεως καί φυλάςεως όβίστρωτήρων..........
Άποζημίωσις των υπό τοΰ δημοσίου καταλαμδανομένων κιημάτων.........
"Εςοδα έφαρμογής σχείίων πόλεων................................
'Ε-ισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων τής Α. Δ. των Έσωτερκ.ών...........
Έπισκευή στρατώνων Χωροφ"λακτ5ς καί Πολιτοφυλακής................
'Επισκευή καί συντήρησις όδών καί γεφυρώ'1 '*■*'■ έκτΐλεσις μικρών έργων.....
Έπισκβυή καί συντήρησις καταστ]μάτων τής Α. Δ. των ΟΊκονομ'.κών.......
» » » ϊ » » » τής Παιδειας...........
Απόδοσις κρατουμένων λόγω εγγυήσεως . . .........................
Άντίτιμον ποσίμου ύδατος κτιρίων διεθνών σιρατευμάτων...............
Έπισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων κατεχομένων υπό ϊιεθνών στρατευμάτων.
Άποπληρωμαί των έν έκτελέσει έργων κ. λ.......................
Πρίσωπικόν Ταχυδρομείων. ..,...................................
Έξοϊα γραφικά, φωτισμός, θε'ρμανσις κλ .........................
Ένοίκια καταστημάτων ταχυδρομιχών γραφείων .......................
Άξία χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίων καί έντύπων.....................
Μίσθωμα έργολάίων καί ίξοδα μεταφορας τ»5ς αλληλογραφίας.............
Μεταφορά σάκκων ϊκ των πρακτορείων, Ικττ/.το'. αποστολαί *λ............
Κίμιστρα αλληλογραφίας καταίλητε'α είς ξε'νας Διευθύνσεις..............
Συνεισφοραι είς Διεθνή ταχ^ρ. καί τηλεγρ^φικά Γραφεΐα Βέρνης...........
Όδοιπορικά ?ξοδα Γαχυϊρ. ϋπαλλήλων..............................
Εις μεταφοράν..
ίΐ
ί τ ώ-
ΧοοηγηθΐΙοαι
Διά τοθ
προυπολο¬
γισμόν
122250
500
50000
20000
6000
500
2500
500
500
3000
3000
3000
3000
2000
600
100
3200
3000
1000
47940
2000
500
10000
6000
500
500
2000
700
11000
4000
2000
5000
5000
8000
10000
1000
45250
2870
4000
230030
141900
4600
8500
5000
40000
1500
1000
1000
1200
827640
Δι' εΐδτκών
νόμων καί
διαταγτιάτων
1600
(η)
ε)(0
8000
2500
(γ) 17000
(ί) 20000
1000
ιοοο
400
12000
4000
500
25000
(στ)

5000
3000
(ι) 1700
1000
1000
9807
20
(η) Διάταγμ,α
(ε)(ι)Ψήφισμα
(γ) Διάταγμα 48
(δ) » 48
(θ) » 130
(ι) Ψηφισμα
τή-
2 Φεβρουαρίου 1910—Φόλ. 10 Έφημ. Κυδερν. Τεΰχ. Α'. τού ετους 1910—Άναπληρωμ.
6 Μαίου 1910 —Φύλ. 28 Έφημ. Κυδερν. Τείχ. Α'. τοΰ ετους 1910— »
2 Μαρτίου 1910 —Φύλ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεΰχ. Α'. τοΰ ετους 1910— »
2 Μαρτίου 1910—Φύλ. 16 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού ετους 1910— »
1 Ιουλίου 1910—Φύλ. 37 Έφημ. Κυβερν. Τεϋχ.Α'. τού ετους 1910— »
6 Ιουλίου 1910—Φύλ. 39 Έφημ. Κυδερν. Τεϋχ.Α'. τοϋ Ιτους 1910— »
114507
8000'
2500
17000
20000
51807
1400
■ΥΤΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
808
ό ε » ς
Άναγνωρι-
Ιΐληρωθέντα εξοδα
'Τπόλοιπον
Βϊδικοΐ,
Μετενεχθεϊ-
σα% έκ τής*
χρήσεως 1908
σθέντα δξοδο
Άπό 1 Σιδοί-
'Εντός
τοϋ μηνός
Ιουλίου
1910
Έν δλρ
έκ καθορισθέν
γιό{ΐθν"
Σύνολον
πτόιώάεων
δι' εκδόσεως
χρηματχκών
ένταλμάτων
ου 1109 £ως
τέλους
Ίουνίου
1910
των καΛ μη
πληρωθέντων
έξόδον
Άρθρον
Ι
123850
108482
91
86255
38
8715
70
94968
08
13514
83
....
500
50000
490
38071
70
40
245
29639
70
50
245
3393
70
490
33033
70
20
5038
20
8
9
4 Ι
20000
17659
90
17647
70
12
15
17659
85
05
10
6000
4900
4409
80
490
4899
80
20
1
5 ί
500
445
316
90
128
10
2
2500
8500
921
601
30
222
70
824
97
3
4
»
3000
5909
90
5909
9,0
5909
9.0
1
6 Ι
3000
5360
20
4213
75
336
80
4550
55
809
65
2
20000
745
6;
717
05
05
'28
60
3
23000
4537
9(
4439
70
12
10
4451

86
10
1
7 Ι
3000
14487
79
12708
55
545
13253
55
1234
17
2
2000
1052

728
40
183
55
911
95
140
25
1
8 Ι
600
600
500
. 50
550
.
50
#
2
100
44
•Λ
44
95
44
95
3
3200
299

250
90
23
70
271
60
24
80
4
»
4000
357 ν
25
1803
25
15'Ϊ9
3332
25
240
5
2000
1874
1000
874
1874
β
47940
40005
33
30056
24
3574
40
33630
64
(,37^
69
1
9
2400
2391
40
2046
85
344
55
2391
40
. .
2
500
961
228
15
228
15
33
10
3
» ι
22000
19817
6;
10536
90
1184
οί
11721
7ο
95
4
10000
8613
1;
5828
45
1094
50
692 ί
95
1690
20
5
500
481
76
481
76
481
70
6
500
344
15
344
15
341
15

»
2000
1087
3|
1064
55
1061
55
22
75
7
1200
1090
2,ί
5*2
30
266
20
80«
50
28
70
8
»
11000
9694
49
6938
20
1102
90
8101
10
159:
3'2
9
» '
29000
27033
96
24116
45
1465
05
2558.'
10
145
86
10
9000
90
20
20
11
» Ι
5000
4918
38
4629
24
289
14
491«
38
1-2
5000
3185
96
2904
01
160
305 Ί
01
13
95
13
»
• * ·
·-
8000
15000
4000
6285
12736
3766
43
53
92
5651
11994
1811
82
Ί8
633
548
01
48
6285
1254Ϊ
181 ί
43
96
92
193
1955
57
14
17
45250
18
» ι
9870
2866
80
2866
80
2860
80
4000
Γ)
» '
230030
20
143600
129727
25
103180
30
9231
55
112411
55
17315
70
1
10 |
4600
3137
35
2241
95
236
60
2478
75
658
60
8500
5189
35
4121
35
600
4721
35
468
. .
3
»
6000
5147
11
4088
76
15 ..
4103
76
1043
35
4
40000
35943
27112
55
3731
30844
40
5098. (>(
5
2500
1849
65
1371
50
91
50
1465
70
383
95
6
» ί
10ΚΟ7
7
1000
865
85
865
85
865
^
8
965
85
631
30
50
70
682
283
85
9
»
942147

536880
38
419985
06
48431
63
4684 Γ*
|ϊ«
684 6*
09
(στ) »
(ζ) »
(ι) Ψήφισμα
(θ) Διάταγμα
*) Τ ά
68
68
130
τής 24
τής 24
τής 26
τής 1
Απριλίου
Απριλίου
Ίίυνίου
Ιουλίου
1910—ΦΛ. 26 Έφημ. Κυβερς. Τεϋχ. Α'. τού ετους 1910—
1910—Φύλ. 26 Έφημ. Κυβερν. Τεΰχ. Λ'. τού ετους 1910—
1910—Φύλ. 39 Έφημ. Κυίερν. Ύεΰχ. Α'. τ;ΰ ετους 1910 —
1910-Φύλ. 37 Έν'ημ. Κυίεον. Τεϊ,ν'. Α'. τού ετςτς 1910—Έ
κτακτο-
() γμ ή
(*) Τα ποσά των άρθρων 1
1 Σεπτεμ,ίρίου 1909 Διατάγματος
Ιουλίου 1910- Φύλ. 37 Έ;ημ. Κυίερν. Ύείχ. Α'. τού ετςτς 1910— Ε*ταχτο_-
μέχρι 130 τοϋ Κεφαλ. 13 μετηνέ-/Οησαν έ/, τής "χρήσεως 1908 ίά το ό-' αριθ. 112 τής
Διατάγματος—Φύλλον 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεύχος Α . τΐό Η'Ο9
5000
3000
2700
Ιυθίι
ΒΟβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2Ε02
προνκολ
εξόοων
ώ
Χορηγηθΐ Νοι
Διά. χον
προυπολο¬
γισμόν
Δτ'
νόμων καί
διαταγμάτων
10
11
12
*
13
10
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Π
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Άπο,ζημιώσεις άπολλυμένων συστημίνων έ—στολών...............
ΆκτΌΐδλοϊκή Σαγκοινονία........,...........·..............
Τέλη τηλεγραρικά εσωτερικάς καί εξωτερικάς άνταποκρίσεως........
Τηλεγραφικά εςοδα έμπορικών καί -ίλιτικών ει5ήσε«ι»ν.............
Άττο,ζημιώσεις των υπό τοθ Δημοσίου καταλαμδανομ,ένων χτημάτων. . .
Εξοδα Ιφαρμ-γής ϊ/εϊίων πόλεων...........................
Έ-ισκευαί >.Α συντηριίσεις κτιρίων Λ. Δ. Εσωτερικώ1.·...........
» Στρατώνων Χωροφυλακής χαι Πολιτοφυλακής..........
» καί σ,ιντηρήσεΐς οδών καί 'ζεγυρώ'ί.....«...........
» » » καταστήμάτων Α. Δ. Οικονομικαί.......
» » » β Α. Δ. Δικαιοσύνης........
» » » κ Α. Δ. Π»ίείας..........
Άξία καταλη^θέντων κτημάιων Ί. Άφεντακάκη καίΕ. Πολυχρονίδοι».
Έπιχωμάτωτις "ής άοίΰ τής Ίεγνρας Κάτω Χαλίπας..............
Σχ'ρρόστρωσις τής οδοί Χανίων—Χαλέπας.....................
Προέκταιπς τής όδοϋ Πλατανιά—Κισσάμου.....................
Μερική επιδιόρθωσις τής όδρθ Χανίων —Σοιΐδας.................
Κατασκβυή τίς οϊοα Σταορανιίων Κ«λουϊιαν:ύ Κισσάμου...........
» 6'. τμήματος τής ίϊού Χανίων — Άλικιβνού...........
» αμαξιτής όδοϋ Χαλέπας—-Φροαϊίων Άκρωτηρίου.......
Σκιρρόστρωσις τής 5δοϋ Χανίων—Σώύδας . . . ,............... · . .
» τού ύπολοίπο^ τμήματος τ^ς δϊβύ Άγυϊάς Καιρίτου.....
Κατ«σκευή τής -,'εφύρας Καιρίτου ποταμοθ.....................
» » » Γαλατα.............................
» » » χ«ρά τα Τίϋϊόλια......................
» » » Κάτω Χαλεπαίς.......................
Έ~ισκει»ή ιιροστατευ:τηρίων Ιργων τ?3 Ταβρωνίτου...............
Εθρι*νσΐς τής γεφύρας Φακωθιανών..........................
Κατβσκεΐίή τί]ς γεφύρας Γέρω Λάκκον.............^...........
» » » Παλαιοχώρας Άν-ΰδρων..................
» » » Σκα^ιώτου...........................,
» » » Μεοογείων............................
» » » Λουροιϊιανών..........................
Συμπλήρωσις » Φακωθιανών..........................
Κατίσκεοή τοϋ ύδραγωγείου θερίσσο-ι».........................
» τής γεφΰρας Ντερέ...............................
» » » ~3ϊν.ανών Σελίνου......................
» » » Κοντοκυνήγι..........................
Έκοΐίθυνσις τού λιμένος Καατελλίου Κισσά;χ9υ..................
Κατατκευή άιτοθ^κης τζοιρχ τω Χημείω Χανίων..................
Προϊκτασις τής δδοϋ Βάμου Καλυβών.
Καταισκευή προφυλα-Λτηρίων τοίχων είς την ό?όν Σούϊας—Ί-
Έπσκευ,ή α'. τμόματος δίού Χώρας Σφακίων—Άνίαπίλεως
» 6 . β
» ^ β»τώ; όδύν 5ν φαράγγων Άΐφένδου. Ίμίρου κλ
Αποπεράτωσις Ιπισκίΐ/ων δϊοί τΐ]ς φάραγγος Άραδαίνης. . .
ρ ής φργγς Άρ
Προίκτασις τής οδοϋ Νεώ Χωριό—Μχαμπαλή Χάν.
Αποπεράτωσις τής δ5οϋ Καλυ5ών— Άρμένων--Νειό Χωρίου.
Έπισκευή τής έντός τγ]ς ?άραγγο: Άσή Γωνώς δϊοθ.......
Προέκτασις αμαξιτής οδού ΊτζεΒίν—-Καλυβών—Άρμενων . . .
Σκιρρόστρωσις τής ί>5οϋ Καλυβών—Άρμένων—-Νεΐϊ' Χωρίου. .
Κατασκευή τής γεφύρας Μπούτακα.....................
Άττοττεράτωσις τής γεφύρας Κεραμ,ειώτου Άπο'.ορώνου......
827640
200
100000
10000
500
114507
» 25000
8000
(6) 338
(α) 2581
(6) 596
(β) 461
151667
(6) Ψήφησμα Γ'. τί!; 26 Ίουνίου ·υλ. 39 τευχος-Α'. τοϋ !το^ς 1910 τή.- Έφ ,μ. τήί Κο«ερνήσεως Άναπληρ. Δραχ.
(β) Διάταγμα 20 τής 2 Φεδρο,αρίςυ 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κοίερ. τεύχο; Α'. 1910
(α) » 20 » 9 Ίουνίου » » 37 » » » » » »
» 9
Π Τα ποσάτών χρ(ΐ?ων 1 — 130 τού κεφ. 13 μετηνέχθησαν έκ τής χρήσεως 1908 διά τού ύπ'ά?ι6. 112 τή; 1 Σεπτεμδρίου
Διατάγματος φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδχος Α'. τού 1909.
8000
250οΟ
1900
ΤΉΣ
1
Κ07
Μίτενεχθεϊ-
Σύνολον
σαι έκ της
Λ* ' *
χρήσεως 1908


942147 ,
200 .
100000
10000 .
500 .
(*) 3765
28165 .
3360
3360
5207
5391 .
10464
10464 .
8611
16611 .
4964
4964 .
860
860 .
358
358 .
2082
2082 .
167
167 .
500
838 .
35172
35172 .
325
325 .
: 1679
1679 .
6803
9384 .
11660
11660 .
25500
25500 .
18000
18000 .
102000
102000 .
240
240 .
194
194 .
592
592 .
571
571 .
500
500 .
3500
3500
459
1055 .
1038
1038 .
2918
2918 .
440
440 .
574
1035 .
201!
201 .
900
900.
2000
2000.
2700
2700 .
16000
16000 ,
161
161 .
984
984 .
1744]
1744.
829
829.
1177
1177 .
7035
7035.
4270
4270.
25396
25396 .
1383
1383.
541
541 .
2150
2150 .
27000
27000 .
550?
5502 .
2176
2176 .
354652
1444659
Άναγνωρι-
Οθέντα ίξοδα
δι' εκδόσεως
χρηματικήν
ένταλμάτων
ΐυ.ηοωθέντα εξοδα
536880
200
4345
10222
19632
1619
5390
6414
16241
4966
95
667
21703
324
1678
8496
21888
16256
87684
239
193
591
570
499
2440
1054
838
1803
187
1034
200
1163
5811
2909
18090
694
12096
3931
1825
1148:57
828 56
80
823310
29
28
54
30
Άπό Ι -|6ρί-
ον 1909 έως
τέλους Μαίου
1910
419985
200
66
7292 03
9911
1619
5390
3380
14916
4966
667
21464
324
1678
8496
17296
10259
61845
239
193
591
570
499
2440
536
838
1803
187
41
200
1148
82
1163
5811
1205
12030
694
540
12096
3931
182!
645495
Έντός
τού χίτινός
Ιούνιον
1910
Ο-1
(α) Διάταγμα 140 ττ]ς $8
(θ) » 130 » 1
Όχτω«ρίου1909, φύλλον 70 Έ?»)μ.
Δε>««νοϋ » τ '« »
Ιουλίου » » 37 »
48431
2061
9709
2570
1324
4591
15738
517
619
63
17
34
94
20
'ινν όλω
Υπόλοιπον
έκκαθαρισθέν
των καχ μή
πληρωθέντων
έξόδων
1704
6054
468412
200
9353
11,621
1619
5390
5951
16241
Ί966
• 66
21464
324
1678
8496
29
20
91-
21888
16256
77584
239
193
591
570
499
2440
1054
838
1803
187
1034
200
1148
828
1163
5811
2909
18090
694
540
12096
39Η1
86
182515
93318 85
Κυίερνήσ. τεϋχ.
736814)39
Α'. τού ϊιους
Ειδικόν
ππΌνχολογΐ-
όρον
68468
09
434 Π
868
11
239
ΙΟΙι,Ο
84495
91
10
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1909 Άν^πληρ. Δρ.
» »
1910 > »
10
11
12
13
2581
ΠΟ
184
80»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
«ρονπολο-
γιαροΰ
ο
•β
ω
13
ο
Οί
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
91
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ΙΙροίίοιοριιΙιιός των έζόοων
Έκ μεταφοράς.
Καταα/ευή τής γεούρας Κεράς Άποχ,ορώνου.............................
β τ;ϋ όδραγωγειου Άληκάμπου........._.........................
> >.οα ΐχ-ιρρίστρωσις τής όίοθ Ρεθύμνης—Άτσιποπούλου...............
» τής ά-ό γεφύρας Άτσιΐΐοπούλίυ εις Άτσιπόπουλον όδοϋ. .,.............
Προέκ.αϊ'ί αμας'.τής οδοϋ «πό Άτσιπόπ5υλον είς Νερατζές....................
ΚατασΛευή τής όδοϋ Αξοϋ—Ανωγείων.................................
Προέκτασις τής δδοϋ Ρεθύμνης— Περάματος. .............................
Καταΐ/.ευή τμήματι; τής όϊού Ρεθύμνης—Περάματος.......................
Έπισκευή τής έντός τής φάραγγΐς Κοτσιφοϋ βατής όδοϋ.....................
Διόρθωσις τής βατής όΒοϋ Σκάλλας Ρουστίλων.............................
Κατασν.ευή άχϊςιτής όίίύ Ρεθύμνης—Άμαρίοο...........................
» γεφύρας Κάτω Μύλου Φαρώτσι...............................
» » Πραχύμου Μυλοχοτάμου.............................
Έπισκευίί -(ΐγόρακί Έ^ευθερνας......................................
» -/Εφύρχς Πλαταν'ί.........................................
Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις γεφύρας Καρές Μυλοποτάμου.................
Κατασκευή γεφύρας ίΓ.Ι τού χειμάρρου Ξιφια..............................
Κατασκευή γεφύρας Γαράζου........................................
» » Ροϊαλίνίυ.........................................
Προέκτασις αμαξιτής 63ού Άγίων Παρασκιών—Καστελλίου...................
Κατασκευή 6 . τμήματος όδού Ηρακλείου Καστελλίου·.....................
» τής όδοϋ Άγίας Ηαρδάρας — Πανασσΐϋ.........................
» βα ής δϊίΰ Ε>,'ενΐ7.ής Βουρίουλίτοϋ...........................
ΙΙροίκτα»ς αμαξιτής δΪ3ϋ Ήρα'.λείου—Δαφνών—Μεσσαράς.................
Κατχσκϊυή όίού Φίΐνικιϊς —Μονοφατσίου.................................
» » Γε^ρακίων—Καλέσσα—Βοϋτες ..........................
» » Πατσίϊων—Αρχανών, πρΐέκτασις.........................
Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών.........................................
Σχ,ιρρίίτρωσις όϊού Ά.ρ~/.χν&ν........................................
» καί συντήρηϊ.ς τής όδοϋ Ήρα/.λ£ί:υ--Κνωσσίδ.....................
Κατασκευή τής όδού Ηρακλείου—Μεσσαράς..............................
» τής γεϊύρας επί τού ποταμο; Κανλί Καστέλλι...................
·> » Άγίου Γεωργίου ΆβΒοΰ Πεδιάδος..................
» Ξεροποτάμου..................................
» Άπίμαρμά ε'.ς θέ^ιν Ψαλίδα......................
» Απομαρυ.5..................................
» επί τοΰ ΐϊίταμοϋ Μίτσ'.τσίρι........■...............
» Άναποϊιάρη ..................................
» Γέρω Ποταμου ή Ληθαίου........................
» Ίνιώτου.....................................
* Καρτεροΰ.....................................
» Λουτή Πέραμα ...............................
» νέας κτίρυγος εις τό Μουσείον Ηρακλείου........................
Διαρρύθμισις Νομαρχ. Καταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια.............
Κατασκειιή ύ-οθηκοφυλακείου έν Ηρακλείω............................. .
Επισκευή καί μετατροπή τού ΕίρηνοΒ. Καταστήματος Ηρακλείου είς Νομαρχιακόν . ..
Εγκατάστασις σιδηροτροχιών καί κατασκευή άι::ίάθρας είς τό Τελωνείον "Ηρακλείου..
Κατασκευή άποδάθρας καί σιοηροτροχιών έν τί] άποθήκη 6ΐσαγωγτ)ς Τελων. »
Συμπλήρωσις καί άζοχεράτωσις τοϋ όπισθοδόμΐυ τοϋ Μίυσείου "Ηρακλείου..........
Κατασκευή κιγκλιδώ,-ιατος καί δωματίου τοϋ Μουσ&ίου "Ηρακλείου.................
Ανοικοδόμησις -ροφυλακτηρίου τοίχου το3 λιμένος "Ηρακλείου..................
Όίος Άγ'ου ΝικολάΐυΝπόλύ ' μήμ
Π
ώ
Χθβηγηθεΐοαι
Διά τοϋ
προϋπολο.
γισμοϋ
938340
μη ρφηρ χ μ
Όίος Άγ'.ου Νικολάΐυ—Ν?απόλε(ύς α' τμήμα
Κοαασκευή τμηματος όίοϋ Ίεραπέτρου—Σητείας
>? όϊοϋ εις Τσουλή μνήμα.......................................
Αποπεράτωσις τής οϊοϋ Τσουλή μνήμα....................................
Κατασκευή τής ό?οϋ Σητείας—Τουρλωτή; με'χρι Μαλάίρας
Κατασκευή τής δδοϋ Πορτί Κουτσούρα Βιάννου...........................
Αποπεράτωσις τής δϊοϋ Άμπελου.......................................
Προέκτασις 6' τμήματος αμαξιτής δϊού Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως
μεταφοράν.
938340
Δι* είδικών
νόμων καΐ
διαταγμ άτων
151667
(β) 64
(6) 841
(«) 255
(«) 94
(6) Ψήφισμο, Γ' τ,ς 26 Ίουνίου ?υλ. 39 Τ.Οχ. Α' το3 1910 τής Έ?ημ. της Κυδ.ρν. Άναχληρωμ.....
Τ55921
Δραχ. 1160
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ__
Μετενεχθι,ϊ-
σαι έκ της
χρήσεως
1908
Σύνολον
Άναγνωρι-
θθέντα δξοδα
δι' εκδόσεως
έταλμάτων
354652
924
566
12659
6467
32000
5911
16142
6371
3000
4500
30195
3500
952
248
224
635
350
1206Ί
5900
500
43445
190
677
7465
6130
5440
300
ΙΟΟθ
7θΟι
120
8ΟΟΟ|]
300
ο2·2
432
242
237
32
445Ο(
3076
250,
2Ο50·;
30υ(
4θοθ
ο^
900ο
οί(·6
2δ0ι
424,
58*
1360,
82
52
105
1ΟΟΟ(
14ϋΟ(
251ί
830(
978
92007
1444659
924
561.
12659
6567
32000
5911
16142
6371
3000
4500
30195
3500
952
248
224
699
350
12064
5900
43445
190
677
7465
6130
5440
300
100Ο
7000
20 Π
80000
300
322
432
242
237
324
44500
30763
2500
26505
300(
40000
31000
9000
9000
3(ο6ι
2501
4244
588
1360υ
823!
61/
105&
ΙΟΟΟυ
140 Ου
251,5
830υ
9782
ϋϊΤ33Ί
823310
724|
564^
1590
459Γ.
13136
4013
13270
3648
2648
4040
30
02
15
85
29
40
72
09
64
32
32
Π'1 ηρωθέντα 2ξοδα
Άτιο 1 ^βρί¬
ου 1909 έως
τέλους Ίου-
1240
60
227
60
165
27
698
52
350
. ,
9956
73
4022
55
500
316^8
61
190
67*
50
6281
47
38·>3
21
3259
65
300

22
283:,
27
1206
52021,
92
299
91
2^12
35
4ο ί
;> /,.,
95
Ι ίΐ
236
9 ο
323
65
3112
60
2197
49
11 Λ.
50
760'
55
14..68
23
3601
95
508
3ο
3225
94
5»7
98
10069
37
'βϊο
43
98*
78
605ο
52
1010η
41
215ο
83
667ο
18
215
16
ΪΟ63"6Τ

645495
724
504
1590
4595
4378
4013
13270
3648
2648
3577
1240
227
165
698
350
9834
4022
500
31 «08
Ό~7
6281
382.5
3259
300
733
2835
1206
3' 636
299
2^2
431
'236
οΤ>
3112
2197
1133
7604
7710
3060
508
3225
27
6!
22
Έντος
τοϋ μηνός
Ιουλίου
1 10
98
1ΟΟ6937
'θϊο 'ό
515 80
3304 48
7495| 49
2150 831
66761 18
21551 10
856222 83
93318
8757
60
4621 60
122
190
1238
Έν όλω
68
77
■ ■ ·ι ·
6057
5Ϊ3
• · · .
• ■ ·.
274β
04
• ■
' · ''
738814
724
564
1590
4595
13136
4013
13270
3648
2648
4040
12 40
227
165
698
350
9956
4022
500
31608
191
677
628
3823
3259
301
730
2835
1206
52Ο2(
29
295
13
24'
23'
32
311
219
113
760
1436
366
50
322·"
5871
10069
ϊΟ
Υπόλοιπον
έκκαθαριόθέν
των καΐ μη
πληρωθέντων
έξόοων
ΒΙδ«κοΰ
κρονπολο-
ό*0
47
21
65
22
27
87
97
35
95
65
60
491
50
23
616
515
6050
7495
2156
66761
2155
80
52
491
83
18
16
84495
91
39,
261 ο
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
13
12Ί882|12|981104 95|
(α) Διάταγμβ 140 τί}ς 28 Όκτωβρίοι» 1909, ·ύλλβν 70 Έ|ημ. Κυβερνήσεως τεθχ. Α'. τοθ ϊτους 1909-Άναπληρ- «Ρ·
εν_ϊ
ΕΦβΜΕΡΙ- ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
οί
^"
2
ϋ
Γ

ο
ο>
φ
■>&>
Οϊ
?
13
10
110
11
112
113
114
115
116
117
»
118
Ι »
119
ι ~
Ι Ά
120
Ι
121
)
122
»
123
124
»
125
Ι »
126
»
Η7
128
129
130
14
15
1
2
»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16
1
2
3
4
5
6
7
(0 Δι
άταγμα
Χορηγηθεΐόαι
Έκ μεταοοορας.
Κ«τα~ιευή αμαξιτής δ;δοϋ Βιάννου—Ηρακλείου.
■^ » "» Ίβρακέτρβυ—Βιάννου
^ γεφύρας παρά τό Καλό Χφρ'»......
» τριών γεφυβών επί τής δδοϋ Ίεραπέτρου—ΚαλχμαιεκΛς.....
» γεφύεας επί· το3 ποτβμοΰ Ι^αλαμίου...................
«Ι » Κ^υτσουρα Σητείας........................
Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας...........................
Κατααάευή περιθωρίωιί γεφύρας Στομ^ου Ίερατέτρου..............
Κιτασκευή ύδραγωγείίυ Βιάννου..............................
» » Πτσκοκεράλου..........................
» άποδάθρας Ιε ίοιΐϊέ'τρου........................... .
» σήραγγο^ καί τάφρου ε'ς την Πε5ιάδα των Λαχ,ωήων........
Άποπίράτωσις σήραγγος Λ«κωνίων............................
Εγκατάστασις καί κατ,ασκευή έναερίοιι τηλεγράφου έν τώ Νομώ Λασηθίου
Άγορρΐ έπιστημονικών έργαλείων, σκη,νών κλ....................
» ' δύο ίιτποκινήτων δϊοστρωτήρων..........................
» ίύο άντλιών των δκιμυσίων έργων.........................
ν τριών σταθμών ΰϊατο; ίιά τα δημοσία εργα................
» Βρρβοροράγου μετά των έξαρτημάτων αότής...............
Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοϊομών γεωργικής υπηρεσίας...........
ΈνοίΜα κ«ί λοιπά εξο^α Διεθνοός φρουρχς.......................
Μισθοι καί λοιπά Ιξοδβ Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.............
» ' » » » ύπαϊιωματικών καί χωροφυλάκων.............
Διερμρνεΐς Χωροφυλακ4}ς.....................................
νοίχ,χα στρατώνων........................................
Φωτισμός, θέρμανσις, καθαριότης...............................
Γραφική υλη καί χάρτης έντυπων..............................
Άγώγια καί ναύλοι αξιωματικών, ύπαςιωματικών καί χωρο-ρυλάκων.....
Έξοδβ μεταφορας ΰ'3|πΌξ, χρημάτων, κλ.......................
Άντίτιμα φαρμάκων, υ^ντή^ησις θεραπΕυτηρίων κλ..................
Άγορρτ ε'ιδών άτϊλΐσμοϋ, «ρυσιγγίων κλ...........................
Επισί,ευαί καί συντηρήσεις των έν ταίς αποθήκαις 'όπλων.............
Αγο&ά καί έπισκευή ειδών έ§αρτήσεως όπλισμοΰ κλ................
'Εξοδ(χ ίματισμοϋ..........................................
Προμήθεια έπίπλων καϊ δΊαρόρων εΐδών στρατωνισμοϋ................
Άγορα ίππων καί ίπποσκε«ων................................
» ' χάρτου μουσικ^ς, μοοσικών τεμάχιον κλ....................
Άπρόοπτοι καί διάφορο'ι μίχροδβ^αναι............................
'Επιμίσθια κ. λ. μεταβατικήν σω ί^άτων.........................
Μισθ^ί Αξιωματικών τής Πολ(ντο^υλ«κ»3ς........................
» καί τροφή ύπαξιωματικδ Χιζ' πολιτοφυλάκων..................
Προήήθεια βίδών δπλώμοθ, ίτολϊμϊ^οδίων, άποσκευής καζ έξαρτήσεως. . .
» » κλινρστρωμν^ς...............................
» » ίματισμοθ....................................
» » μαγξΐρικών καί έττιάσεως........................
» » καρροσκευ^ς καί ίπποκομίας......................
Είς
139 τϊ1« * Ιουλίου 1910Φι>λ. 37 'ΕΤημ. τής Κ»)5ββν. τεϋχ. Α'. τού ίτβνς 1910
938340
3560
104640
850380
1920
37500
4500
8500
12000
6000
5000
1500
500
600
52400
'2500
5000
3000
1000
200ΘΟ
135000
512508
110450
30700
121313
2500
6000
152821
2977311
2000
154921
Δρ. 2000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ£
Μβτενι,χθεΐ-
σαι έκ της
19Θ8
Σύνολον
ίΐΊστώόεων
920070!
200001
10000
523
1042
400
144
2630
47Ε(8
305
1000
63Ϊ
46000
6000
618
14398
5775
248*6
Ο
150
280000
200
1330900
2011331
20000
10000
523
1042
400
1447
2630
4758
30
1000
63"38
46000
6000
818
Ι4ίί58
577Ϊ
2486
600
80(
15
28000
2>
356ι
104§4
850$8
192
37
4&0
8
1200
8
5
1
5240
2|θ
1ΘΙΙ
135000
5Ι25Ο8
110450
30700
121313
2500}
6Θ00
£463132
Αναγνωρί¬
σαντα δξοδα
δχ' εκδόσεως
χρημα-ηκών
ένταλμάτων
1068683
3 "Ω
399
81
46
25
2169
4140
ϊΐληρωθέντα εξοδα
Άπό 1 ^(βρί¬
ου 1909 έως
τέλους Ίου-
νίου 1910
856222
59001
617| 85|
8519
43
400
900
91952
750480
1755
239'.3
407 Ί
8283
9299
7710
4701
"84
790
52721
2174
2793
1027
635
8089
108821
481579
152
29
44057
97
26977ί6 32
46
85|
20
851
60
25
33
62
95|
30
50
66
5ί>
45
41
70
01
67
251
9θ|
10
9θ|
328
2169
4140
590ί
61
7461
83
'Εντός
τοθ μ'ηνος
Ιουλίου
1910
43
900
66291
55Γ.671
127Γ
11017
|
6503
5322
5826
2663
"35
4
34454
1711
1791
362
511
7701
87592
40071
ί52
29
39303
91
4001
21γ5579|90Ι
86
36
20|
35
80
60
48
50
60
•Ενδλφ
'Τπόλοχπον
έκκαθαρ'σθέν
των καΙ μη
πληρωθέντων
έξόδων
124882
399
1051
626
6785
' 90'
36
22
80
981104195
Κ
12223
137
47
Γ,75.
18701
4204! 35
2160561 79
328
399
2ιβ9
4140
46
5906
617
8519
"«ό1
960
725^7
623525
1275
11917
3363
43
688 ί
605Ί
3467
95
35
78|
701
46678
1848
7791
362
558
7701
93346
424419
γ52
29
43507
91
400
2·36163τ511>9
>
ο
87578
86
1938
12695
48·
1202
7ίΟ
1150
2414
1656
1234
,1
785!
6043
3'
1002
664
77
38.8
15475
57159
549
6
1
15
63!
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Κ)
11
12
13
14
15
16
17
181
1
13
Λ
Η
15
812
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΒΙδικοΰ
κοονπολο.
Ί0
1
ω
16
17
18
»
19!
20
21
22
22,
33
24
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
1
2
3
των έξόδων
Έκ μεταφοράς.
Προμήθεια ε'ιδών στρατοπεδείας καί σκοποβολής.......................
» » βιδλίων, γραφικής ΰ'λης κ.λ.........................
* » φωτισμοΰ, θερμάνσεω^.............................
"Εξοϊα μεταφοράς όπλισμοθ, στρατωνισμού, ίματιο-λθύ..................
Έξοία νοσηλείας, άγορα φαρμάκων κ.λ.............................
Όδοιτίορικά Ιξοδα καί μετακομίσεις................................
ΆντιμιστΚα ίερέων, ?|οϊα ίεροτελεστειών, κηδειών....................
Άγορά, επισκευή, συντήρησις κ.λ. σκευών γραφείων...................
Ένοίκια στρατώνων κ.λ.........................................
'Εξοϊα άπογραφής στρατευσίμων.................................
Βοηθήματα εις απόρους άγωνιστάς................................
» » χήρας, ορφανά καί τραυματίας.......................
"Εξοία τϊ]ς έπιτροπί[ς των Άγωνιστών.............................
"Εξοδα κεκλημένων χρήσεων....................................
Προσωπικόν τηλεγραφείων.......................................
"Εξοϊα γρ«?ικά, φωτισμοϋ, κλ..................................
Άγορά χάρτιυ πρός εκτύπωσιν βιδλίων καί έντύπων...................
Όδοιπορικά τηλεγραφικών ύιταλλήλων.............................,
Μισθοί έκτάκτου προσωπικού των Δημοσιων έργων.....................,
Κατασκευή 8«τί)ς δδοθ Πηγή*ς-Άρκάίι..............................
» » β Άμπελα-Μελάμ~ων..........................
Γεφύρωσις τοθ ποταμοΰ Πλατϋ....................................
Κατασκευή βατής δϊοθ Σταυρωμένου Ρούκας........,........... . . ,
» οδοϋ Πραισών..............,.........................
» » Κλεισίϊι.........................................
Γεβύρωσις τοθ ■κοτχμοθ Αγιας Κυριακάς. , . .....................
Γεφύρωσις τού ποταμοΰ Μαλάκια....................... . . ,......,
» » » Σακτουρίων....................,.......... . ,
'Εχισκευή τής κακόσκαλας Ρουμπάδων—Άρολίθι.................
» » σκάλας Δριμίσκοι»........ Γ.........................
Κατασκευή ΰδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης.....................
» λιμενοδραχίονος Πανόρμου Μυλοποτάμου...................
Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας. ,......................
Έξοδα παραστάσεως Έπιτρόποο................................
Γραφικά έξοδα κλ...............................................
Κατασκευή συμπληρωματικών Ιργων επί τής όδοΰ Σταυρακίων - ΚαλοοΊανών.
'Επισκευή ο'ικήματος πρός εγκατάστασιν Ταχυδρ Γραφείου έν Νεαπόλει.....
Κατασκευή τοίχων καί δχετού τζαροι την οδόν Φακωθιανών................
Μετατροιτ·ί· τού ο'ικήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον.....................
» » ποτέ Γαλλικοδ Στρατώνος είς Γυμνάσιον,................
Επισκευή τής οδοθ Καινουργιας Χώρας Άγυιοίς......................
α
ω -
ΧορηγηθζΙ'ο'αι
Διά τοϋ
προθπολο.
γχόμοϋ
2977311
10500
5000
8000
12000
10000
15000
3000
2000
2000
10000
40000
30000
1500
10472
3136783
Δι' εΐδικών |
νόμων κοΛ Ι
διαταγμάτων'
154921
(«)
23920
ιοιιο
(γ) 5000
(δ) 500
ε) 8ΟΟΟΟ
(κλ)
(χθ)
3000
3000
(1)
)
5100
246
963
1660
1450
2000
6000
10000
6000
304760
50
50!
(α) Διάταγμα 121 τής 25 Σεπτεμδρίου 1909, φύλλον 62 Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεΰχος Α'. τοθ ίτους 1909— ϊκ^ακτος
(6; ι »»» » »»» » » » »»»»» »
(γ) » » » » » » » * » ι Ε » » » » » »
($) » > » » » » » » » » » ί » » » » »
(ε) Διάταγμα 135 τής 19 Όκτωβρίου 1909 φύλλον 68 Εφημερίδος Κυδερν. τεϋχος Α' τοθ Ιτους 1909—έ'κτακτος
(κλ,κθ) Διάταγμα 22 τ?)ς 2 Φεδρουαρίου 1910 φύλ. 16 Έφημ. τής Κυδβρν. τεϋχος Α'. 1910 Άνχπληρ. Δραχ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
513
ό ε » ς
Μετενεχθεΐ-
ϋαχ έκ τής
1908
Σόνολον
Ι
1330900|..
Π 5000
10000
20000
2000
1000
1000
2500
2000
2500
800
1000
5000
10000
Ι 13937Οθ|"
4463135
10500
5000
80^0
12000
10000
15000
3000
2000
2000
10000
40000
30000
1500
10472
23920
1000
5ΟΟΓ
500
80000
5000
10000
90000
2000
1000
1000
2500
5000
5500
800
1000
5000
10000
5100
246!.
963
1660150
1450
2000
6000
10000
6000
483524350
Άνβγνωρι-
σθέντα δξοδα
δι* εκδόσεως
χρηματχκών
ένταλμάτων
Πληρωθέντα έξοδα
2697716
127
2307
2404
1251
6587
3970
1198
586
381
4799
13037
11901
70
22
90
60
50
889
16051
139
3705
215
70053
1216
903
2610
3048
84!
1390
1726
Γ.299
8284
5399
2868780
Άπό 1 Σ)6ρί-
ον 1909 ?ως
τέλους Ίου-
νίου 1910
211557990
63
33
56
25
8_0
26
1726
2015
1206
6299
983Ρ8"/
1013
512
381
3994
3202
1556
493
9320
131
1802
209
55926
732
903
59795
2388
676
1726
5299
8284
5207
'Βντός
τού μηνός
Ιουλίου
1910
12
70
2234089106
246056
79
369
80
150
61
3
50
141
,0
786
75
105
26
ίό
635
68
' *
17Γ.
60
1168
162Ϊ

8938
Ο1)
1216
300 - ■
63
55 ..
1390143
26: ς2'2Ορ7
'Πνδλψ
2361636
77
2096
2165
1210
6433
3618
1118
538
381
4629
3270
1556
668
10488
136
3431
209
6480,
69
50
45
7-2
30
85
62
90
40
60
50
"Υπόλοιπον
έκκαθαρισθέν
των και μη
π?ηρωθέντων
έξόδων
80
55
55
50
10
26
1216
63
732
903
597
2688
1390
1726
529ί
8284
70
43
33
56
25
Ί0
336079
49
211
238
4070
153
351
79
48
170
9767
10345
221
5563
2
273
ΚΙδικοΰ
>νχ·λο
·»ον
ο
Οί
»

85
60
10
50
05"
30]
75]
90
55
2012
360
114
192
Π Ή μεταφορά των πιστώσεων των άρθρων 1—13 τοϋ Κεφαλαιου 22 έκ ορ.
τής 28 Όκτωδρίου 1909 διαταγματος—φύλλον 70 Έφημ. Κυβερνήσεως
(1) Ψήφισμα τής Βουλής τής 4 Αΰγοΰστου 1909 φύλλον 49 » »
(1) Διάταγμα 1θ3 τής 3 Όκτωδρίου 1909 » 64
(1) » 187 » 18 Νοεμβριού 1909 » 72
(α) » 114 » 15 Σεπτεμβρίου 1909 » 60 » >'
(β.Τ.·.«,*)» 127 ,29 » 1909 » 69 .
2Ί97309|6
62 800 έν συνόλω,
τεύ/ος Α'. υοΰ Ιτου
29
15
40 !
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
1
2
3
4
5
ο
δ
•θ·
ω
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
371ί7υ|«Ο]
ενεκρίθη διά το^ υπ αριθ. 14()
,909.
» » 1910— »
» » 1909— »
» » 1909— »
> » 1909— »
» » ι909- >
«14
Ι προίτΐτολβ-
γιβΜ-βϋ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
28
31
32
»
33
34
35
36
37
Λ
38
39
40
41
42
43
44
49
τ&ν έξόδων
II
ό τ ώ .
Χορ*γηθεϊό'αΙ
*Έμ
1
1
2
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
ι
1
1
Προέκτασις τής οϊοϋ Νειό—ΧωρΓο πρός Μπαμ*αλ»}—Χανι.........■
Κατασχευή τής όδοϋ Μεσσαράς τμη>α Άγ3ας Βαρδβρας............
Έκκένωσις των παρά τω Τελωνίίω Ηρακλείου δεξαμενων . ........
'Επιίιόρθωσις κ«1 σκιρρόστρωσις τής οϊοθ Ήραχλΐίο· Ιΐεζων κ. λ.....
Κ«τασκευή μαγεφείου κ. λ. τίς Χωοοονλβκή-ί ^ν Ηρακλειω........
» τμήματος τί]ς όδοϋ Ρεθύμνης Περαματβς..........■··■
•Αγορα έργαλείων πρός έξέλεγξ:ν τού διά τα ύδραυλικα Ιργα Τσιμέντου
Κατασκευή τμήματος όϊοΰ Άγίου Νικολάου—Νεαπόλεως..........
Σκιρρόστρωσις τής 6ϊοΰ Ηρακλείου Φοινι*5ας. .. . . ^.............
Κατασκευή ?'. τμήματος τής οδοϋ Πλατανία—Κ«σα|*ου............
Προέχτασΐί -ής όδοΰ Βάμου—Καλϋβων. . . ........-"'*"'*......
Αύξησις μισ^ϊϋ συμΐϊλ-ηρωσάντων πενταετίαν Έπιστατών δημ. έργων..
Έπισκευή τής οϊού ΚοτσιφοΟ Φαράγγι. ._.......................
β » » Φάραγγος Κουρταλ?ώτη........- · · · · · · ·.....
Διά συνδρομήν κρός την σεισμοτίαθή οικογένειαν Παναγθίθου 1ΐ36λ«ιχ
Έξοία πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενίίλ«ί»ν (μετατροΐϊη Λ·
"Εξοδα τανηγυρκτμβϋ τΐί 25 Μαρτίοο 1910................
ΔΓ αποστολήν καί νοσηλείαν λυσσοϊήκτων εις Λυσσΐατρεϊον......
Πρβίκταοις τής ίβοθ Άληκιανοΰ μέχρι Φουρνέ. ········,......
Έπιϊιόρθωτις τί)ς Άποβάθρας ζαρά τω τελωνείω Ηρακ?νειου....
Κ-ασκεαή » » Παλαιοχώρας Σβλίνίυ....... 1· ··
» λιθίνης » είς την παραλίαν Μύρθίο Ιΐλακιβ. . ·
"Εξοϊα πρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενββλαδών.........
Κατασκευή Γ. τμήματος τής ο3οΰ Πλατανια Κωσαμυυ.........
Πρός αγοράν άντλίας διά τα ποΐραπήγματα Ηρκχκλειου. ···;;···
Διά δαπάνας πρός ενέργειαν άπογραφής το3 πληβοσμ-οθ τής Νήσϊυ.
Πρός ϋλικήν έν!»χι«{ν των σκ^πευτήρίων........·..........
Διά την κατασΑευήν ΰϊραγωγείοϋ Κχμάλη Καλλικράτους.......
31367ο3
.0
Αι" εΐδνκ&ν
νόμων ιιαι
δΐγμά
8ΟΠ60Γ50
X)
40000
(η) 80000
9542
15000
ια) 1500
ί(ιδ) 30000
(,γ) 1000 ■
'(,ί) Ρ8000 · ·
(ιε) 14850,
,(ιζ) 25373|52
ιη) 25000
ιθ 630
(κ) 8000
Μ 4000
λ) 500
; κδ) 2200|
(λα) 2500
(λβ) 3000
(κδ) 8000
(«) ϋΟΟ.
ίίχθ 6000
3 6000
κβ 7800;
λγ)25000
(λί) 6000
,λη)10000
(λζ) 35001
(ζ) Διάτβγμα ί83
(ι,ια,ιβ.ιγ) »
(ιί,ιε,ιζ,ιη) »
(ιθ)
(*,*«) »
(λ)
(λα)
(λί)
138
145
106
155
153
51
55
50
14 8)δρίο« 1909 φύλλον
23 » » »
9 Ν)μ«ρί(Λ» » »
3 'Σ)μίρίου » »
26 ....
10 Μαρτίου 1910
16 Μαρτίβι» 1910
10 Ϊ4«ρτί»υ 1910
69
70
70
57
76
80
18
18
18
τής Κυ&ρν. «ΰχος Α'. τού ίτους 19()9— ίκτβκτος
1910 -
1910 —
1910 —
»
»
ΕΦΗΜΕΡΪ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
848
α ε ι ς
—ι
>

Άναγνωρτ-
σθέντα έξοδα
δι" εκδόσεως
χρηματνκών
ίνταλμάτων
■Μ——Μ——■«—-■——Β«~———ε*——ββΒ
Πληρωθέντα Ιξοδα
—————β—Β
Ύπόλοχπον
έκκαθαρτσθέν
των καΐ μη
πληρωθέντων
έξόδων
!——Β—Β———»[|
ΕΙδτκού
«ο«δ«ολ·γ»-
«Η»οβ |
'Λ-
ς
Σόνολο,ν
—4τό*1««
)
Άπό 1 1-,βρί¬
ου 1909 6ως
τέλους Μαίου
1910
Έντός ι
τοϋ μηνός
Ίουνίου
1910
•Εν δλφ
Μβτβνβχβι
6λ έκ τη
χρήσεως 1
ο
ο.
ο>

°
-Ο1 Ι
ω Ι
Η Ι
1393700
50
4835243
40Θ00
80000
50
2868780
3090
24059
26
70
2234089
9703
06
Οί
263220
14356
7
8
4497309
24059
!
70
371470
3098
!
26
27
• · · ·

9542
15000
1500
30000
50
• ^
9534
67
* 3880
55
Ι Ι Μ
3880
_
55
5654
ι
1
28
»
»
1000
__
,
,1.
3
29
68000
19616
05
11202
75
8413
30
19616
05
—_
1
30
... .1 .
14850
25373
59
9958
15064„_
65
48
9958
15064„.
65
ζ
9958
15064..
65
38
—-

1
2
« Ι
» Ι
25000
2349'όΟ
2349 60
,—
-
2349160
_
3
» ι
....
630
8000
··
3532
40
3532
Γο

3532
40
_
'.
1
31 Ι
33 Γ
4000
_—.
_
_
1
> Ι
------

500
*200
5001—
2078 05
500
2078
05


500
2078
05
ζ

,
33
3ί Ι
....
2500
3000
2135
1175
15
2135
1175
35
15


2135
1175
35
15
ζ

!
35
36 Ι
8000
3377
55
3377
55

_
3377)55
_
1
37 Ι
....
1100
6000
1070
60
1070
60
Ι

1070
6
ζ

;
» Ι
38 Ι
6000
__
_

__
=_
1
39 Ι
7800
5304'
2685
15
1591
50
42766
102
1
40 |
25000
8672
80
7847
νθ
____
78Π 20
82:.
6
1
41 Ι
• · ·
6000
10000
5172
85

5172
85
5172
85
_
!
'Ά |
Ί3 Ι
10000
_
__
__
_

__
__
1
Λ Ι
__
3500
200
____—

200

1
Ί9 Ι
1393700
5149739
2985672
06
23106ί9|49
^92754
90
2603.04
39.
382267
67
. 161
69.
(τφ) Ψήφισμα τής
(λε) ψήφισμα *
(>ί) » ι
[Μ) » Β
1909 » 80
3 Δ)«ρίου 1909 » 80
24 Άπριλ. 1910 » 26 ^ »
τής 18 Δ)6ρίου 1909 φ/λλίν 9 »
; 6 Μαίου 1910 » 34 »
• 26 Ίουνίου »» *9 Β
,,26 » » » 39 «>
τής Κυ6,Ρν.τεϋχος Α'. τού :τους 1909 - ϊκταχτος
Ι , ,, , » » 1909 - »
, , » » » » 1910 - *
! , , >» . » 1909 - »
Ι * » » » » 1910 - *

Κΐβ
ΤΗΣ
Είδικοΐ»
Ηρονκολο-
6
7
8
9
10
ο
α»

των έξόδων
Γ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................
Έςοία υπηρεσίας » » .........................
Έπιδίματα Πατριαρχείον, Μητρο~ολίτου καί Έπισκόπων ........
Μισθοί Πνευματ. Άρχηγών Μουσουλμ. κ«ί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων.
Γραφική ύ'λη Ίεροδικείων.................................
Προσωπικόν Άρχαιολογικϊ)ς υπηρεσίας........................
"Εξοδα » » ........................
Γυμνάσια Χανίων / Ηρακλείου...........................
Ήμιγυμνάσια Ρεθύμνης κχί Νεαπόλεως.......................
Έλληνικά »χολεία......................................
Διδασκαλείον Ηρακλείου..................................
Ανωτέρα ΠαρΙεναγωγεϊα Χριστιανικά........................
ϊ » Μουσουλμανικα.......................
Πρ; σθετοι Καθηγηταί....................................
Ρραφική ΰ'λη Εκπαιίιυτηρίων.............................
Έπιθεωρητα' Δημοσίας Έκπαιδεύσεως................... . . . .
Όδίΐπορικά ».λ. έςοδα αυτών..............................
Προσωπικόν Δημοτικών Εκπαιδευτήριον......................
Γενικά έ'ςοδα σχολείων..............................., . . ,
Διάφορα Ιςοδα έκπαιδεύσεως..............................
Έξοδα κεκλεισμίνων χρήΐεων................,............
Ταςινόμητις ίιτορικών εγγράφων τού 18"21 ..................
Δ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χορηγίαι...................................................
Τοκοι ίντόκων γραμματίων τοϋ Δημοσίου...........................
Άποζημ'ώσεις Βουλειιτών....................................
Γραφείον τής Βουλής.........................
Μισθοί έχτάκτου προσωπικού τής Β»υλής...........................
Συντήρησις βουλευτηρίου, γραφ. Ιξοϊα............................
Προείρεία Συμβουλίου Έκτελεστικής Έπιτροπής
Χορήγημα είς Γ. Βέροβιτς.................................
» » Χαρίκλειαν χήρα^ Ν. Παρασυράκη...................
» » Άλεξινάν » Ι. Ξηρά.........................
Χρε'η προκατόχου Γενικής Διοικήσεως.................
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικωσ...............
Έςοδα τζχραι-άσεως Έπιτρόπου......................
Έςοδα υπηρεσίας Ανωτέρας Διευθύνσεως..........................
Προσωπικόν ΡενικοΟ Λογιστηρίου.............
Έξΐδα » » ............
Προσωπικόν Έ-ιθεωρήτεως Ο'ικονίμικών............
Έςοδα έπιθεωρήσϊων................
Εςοϊα ύ-ηρε-ίας τ;ύ Ρραφείου τής Επιθεωρήσεως..................
Προσω-ικον Ταμείων.................
Γραφι/.ή Λη κ.λ.....................
Βιβλιοδέτησις βιβλίων καί έντύπων ταμεΐακής ύπηρεσίβς'.............
ΕτλτΛχ Ταμείων, έπισκευή ύπαρχίντων...............
Έςοδα μεταφοράς /.αί άτυτολής
Ποσοστά είσπρακτόρων.................
9 Ταμιών.................. . . . .
» πωλητών κοινοϋ χαρτ:σήμ.5ϋ......
Προσωπικόν Ιυπογρανείου τής Κυίίρνήσίως.
Π ι ό τ ώ-
η θ «Ι όαχ
Διά τοϋ
ττροϋποΑο-
Δι' εΐδτκών
νόμων ·καί
Διαταγ·μάτων
15720
2950
46000
30480
320
20320)
11400
52800
40680
90000
21960
49440
20160
10560
990
12000
3200
630000
6000
9333
1649
1075962
100000
40000
59000
3720
7350
930
3840
4800
960
1200
3000
18840
1000
1800
31020
1600
37480
4000
2000
2616-
840
500
642
550
5000
20000
4000
1800
2508υ
(α) Διάταγ;;
.% 2-27
τή;
28
Ν;5οίοϋ
1909 ?
'ύλ. 76 '
Εφι
(β,γ.8) »
180
»
30
Σ)«ρίί«
» 64
Ι
(δ,γ,δ,ε,ς-) »
200
»
30
8)6ριου
»
» 69
(β) »
100
»
11
Ίουνίου
1910
» 34
»
*>) »
102
»
»
Λ
»
> »
»
(α) »
348
Ιουλίου
»
» 37
Β
(ι) Ψήφισμα
Δ'
»
20 '
Ιουνίου
» 39
>
Είς μεταφοράν.....|
Τεϊχος Α'. τού !τους 1909
» » » » >
» » » » »
» » » » 1910
» » » » »
» » » » »
(α) 46!
(η) (6)4000
(6 ι) 9162
(γ) 9282
(δ) 200375
(ε) 883
(στ) 277
(ι) 2125
(ζ) 800
ν27000
(ιδ) 800
?
[α) 800
70
70
400112|~ ΙδΟΟ|..
Άναπληρίοματική 46
» Δρ. 15356—
* » 1540735
» » 1000—
» » 2000—
» · 300—
> » 168696—
__

ν)


«
α
β
|
Ι»
Εί
|
Ι
•Ο
Ο
3
ο.
ϊ
.1
Η ,β Ρ —
" ο ,2
ι·
έ.!
II!
Ν
ιΌ
π »5ί « «ί3 *-ί «
Λ * *
-η Οί ΟΟ * β * ■
Λ Λ Ι
Λ β * ΟΟ
ΐλθ ι ι ι ι ι;
οο Ι Ι Ι Ι 11
1Ο Ο Ο Ο Ο Ο
ο>Γ-οοδιηοο
Οί
ϊ— ΟΟ-
τ- .—. — ίχ £Ό -Τ — — Οί 00 — — Οί 00 ·
• 00— ι
• 00 175 —■■

00
•Γ-
Οί β*«-Μ
' _3 ΟΟ
Οί Ο ΟΟ ΟΟΟ
Γ- ■* Ο»·—> Οί
-ΤΗ ΟΟ Ι"
_~
•ΟΟ)·"
■•'ό'ο1
•0ΟΟ0
ΌιΛΟΟΟΟΟΓ'
• ϊ— — —·Οί —1 ΟΟ
Ο
|-ΐ|
•ΟίΟ ιθ ί-
0*00 Ο 03 Ο 0-Ο*0ί Γ- ΙΛ
• ο σ» ο*όο«ο 3-«ο λ οί οί
4^3 ^^^^ΌΟ ΟΟ ^^* 1 ^ ΌΟ ^·ί* 'ΐ^^ €7*
6-ί Οί "-»1 νι" 0Ο-Ο0 — — «Ο
— Λί —« — 1θ νί Οί
♦ ί
· Αθ Ο ιΛ
· 35 Ο5 Ο0
Οί
• Ο-ΐΟντΟίΟ—£0-00
•Ϊ0λ000000000£~00
Ο» — ιΓΟ υθ ΟΟ
«5
ΟΟ
■ _3 Ο
■ — 00
ΟΟ —3 ^3 Ο
α=ίΟΟΟ ·ΟΓ-00Χ-τ
Ο» Γ— ~ί· · -* ςΟ — Ο» 00
— σ-» —η — ιο -»■ ο*
Ο0
οο
■ιΟΟΛ
• Ο5 Οί Ο5
Οί Ο5 ~τ
_ . οο
ΟΟ λθ Οί ιΛ
Ο
«Ο
ιθ
·^5
•-00
^^ οο ^ς; ο ο* αο ο οί -^· Ο5 · Ο5
-β" Οί ^^ 30 ζθ ΟΟ Ο5 Γ-* (Ο Γ—
Γ^ΟίΟ-*--00 — ΟίίΟΟ
Ο-Οί — '~ Οί 00 Ιβ 1— ντ' · Ο"5
■— ΟΟ— — -ΤΟΟΟί Οί
~ο"ο^ηςΓο"·
• ί- Ο5 ΙΛ — Χ,
> Οί
•8-
Οί
•ο
• Μ!
• ιθ ιΛ ιΛ
Όίθβ
> 00 ·«· Γ^ ιΤ Κ35
1 00 -* Οί Ο5 |Ο5
• ο · · α οο ώ ό> α ι-* οί«ο
• ο · · οο οο οο -οο *£> —««ο ι
• 00 · · 00 Ό Ο ·»
Οί — Οί
) ιθ *Ο Ο* Ι
·—«»-» Ι
—'-Οί Ό0
Γ- '
1—
Ο5
Ο
" " Λ *
° °- »
5 ? ο
Β'έ · ί
χ 2 ?
ο
σ5
•00
ΓΟιΟ
• Οθ Ο
·00Ο
■ 1-» Ο5
• Οί 00
. ίθ —
• Τ0 3ϊ
ι «3 £>ΟΪ ιΛ Ο Ο Ο Ο Ι» Ι"· Μ ιθ
— ^ ^ — - — ~ . ς^ 0Ο
_ __ _ _ _ _ . ^η (- 0Ο Ο Ο5 00 — ΟΟ Ο ζ£> Γ— 0Ο
ΟΟ Ι* ·— ΟΟ Ο ΟΟ ^ ιΟΓ* ίό 00Γ^Οί0^Γ-·^5Ο'Χ)ι00ίΟ00*ί0^τ00
ΟΟ-^ΟΟ-* 00-αθΓ-»ΟίΓ-50ϊ—ΟίΟΟΓ— Οί ςθΓ- Οί^"Οί«ΟΟίΟίΟΟΟ
'θίοοοο-* * »"!«·" ·— ςοοίοίο
ΓΟ Οί
— Οί
Οί
ο»
* Λ Λ Λ *
• ο
■ οο
• ο
• Οί
ι- Ο
-5- αι
0Ο -
■ !0Ο
• ΟΟ ΟΟ
■ ο — ο
■ Ο ΟΟ Οί
• Οί
• οοο
•οο οο
• οο -.τ
• — Ι-Ο Γ-
• Ο Λ «.-
•Ο ιθ :
•00 00
~ο~ο ο""·
• αθ Ο ~-ϊ> ;
• ιθ ιθ ^> Ο Ο
- «9 Ο5 -Ο Τί -Ο
Οί -Τ
—ι Λ
> Ο> 00
ι ο 30 -15 ο ις^
ΟΟΛΟΟίΟΟ'ί'Ο
Ο5 Οί - * χθ Γ- 00
5Ο Ο Οί ίθ 00 00
00 — 00 »Λ Γ0
• ο
•ΟΟ
-ο .—
· 00
· ιθ ντ Οί
Οί·— Ο Ο Ο Οί Ό» ιθ 00 -ϋ« ·~
Οί 00 ιθ ^—' ^— *^" Ο0 ίβ Ι— -Οί · Οί
ΟΟ Οί ΟΟ Ο5 ιθ Οί .^£5 Αί5 ^^ · ^»
■^^ ΟΟ "*■", ^", **-' *Ο -ίί* ΟΟ 00
·οοοοσίσ3θσ5ο>οο
Ο ■— Γ- «Ο 00 Οί
οο
..................ο
..................Γ~
—?
Οί ______
_3 Οί Ο Ο ,Ο —ϊ-1^^ Ο5 Ο ^- Ο5 Ο ό ~ Οί 00 0 ^Ο Ο> ΟΟ
.^^ -^ίιθθ οί-^^**ε^ ■•ί' Ο5 Οί *^ Οί ^* ".μ οο
-οο
•ΛΟ.ΠΙ-ςθΟΟΟΟΟΜΓ---Ο ΟΟ -·τ Ο ι
·(— ΟΓ^Ο—ι»Ο'ΝΟ·*'»Ι»ΐΟ9(-Οΐ:
·00~*ΟΟί Γ-«_>Γ"Ι~-Οίί_1ίΟΙΟΓ-Οί~3·Οί
■ Γ-ΟίΟίΟΟ ΟίΟΟ ΟΟ —' Οί "^ ■«-"
ΟΟΟί — Οί
στ. ο -■- ι - -^ - ^λ-ι ;
■ ' ιοχχ-: - · ί·ρ>
ι-ΤΙΜ-ί-ιΟί' Γ Γ~ 00 " :
σ> οο οί — οο ο-»
» · *
■ 1Λ « "ϊ · . _
—Η «3 — ΟΟ ΟΟ
■ Ο ιθ Ο» —
") 00 5Ο
• ΟΟ Ο ι
■ ΟΟίΟ
• Οί '
ιθ ι
Ό Ιθ Ο5
·ιη.·) = Γ
■ Γ- ίθ — ^ Χ 00 —
Ι2ί
_.._._ _ -Ούτοο
Γ— Ο ΟΟ Ο5 — Ο5 Ο ίθ ^^ -!ί· ίίθ ίθ Ο — ίΓ-ί , ^
ΟΟΟίιΐλΓ ΐΟ»Ο(ΜΓ-ί-'-00ΤΙ^Μ
Γ~ιΟΟίΟΟ 0Ο-* ^η ->τ Οί Γ- — Οί
0Ο Οί -«Οί
- Οί ~3 Οί «β
_ — «ο
Ο 05-03 100
Οί Οί Οί Ο ΟΟ
Οί
Ε --__
οο
ο»
Ρ
____3ΌΌΌ"© ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟθϊ_ιΟί·ρ Ο Οί Ο Ο Ο Ο Ο Ο ι
οοο(Νΐηη·*οβοο·»οοίΌοοοο«2θ·#ΰοοοοοο
^3 ^—^ ^—^ _-■ ΟΟ Ο5 00 00 Ο5 Οί .—^ 00 ^^ €θ ^—^ '***> *ί" ' — ^—^ ·*-* 00 ιθ ίθ ^0 ^"^ ι—^ 25" 'Ό —ν '(
ΟΟΟίίΟΓ- ΟΟ-* ·—,9000·— Οί — — Ι— ^ΐ"θίίθ __0-*Οί ιΛΓ!·
ο«*ιη — οο οο οί οίθί'"
■λ
β
2 >
σ
17
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2Ε_ί
Κιδ»κο·
•ποοΐ'ΐΐολο-
00
10
11
12
13
14
15
9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Οί
Προόδιοοια"|ΐός των έξόδων
Π
ω
Χορηγηθϊϊόα»
Διά τοϋ
πμονπολο-
γισμοϋ
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
1
Έκ μεταφορας..
Αντίτιμον χάρτου Επισήμου Εφημερίδος.............................
Πάστα κυλίνδρων, ποτάσα, φωτια-μός κ. λ..............................
Μελάνη τοϋ τυπογραφείου..........................................
Έπισκευή, συντήρησις καί κίνησις μηχανημάτων.........................
Άγορά τυπογραφικών στοιχείων....................................
Προσωπικόν Τελωνείων..............,.............................
» 'Υποτελωνείων......................-..................
» Τελωνοφυλακής........................................
Γραφικά ?ξοδα............................................·......
θέρμανσις Τελωνείων.....................................».......
ΟοΌ'πορικά τελωνειακών ύπαλλήλων..................................
Ένοίκια τελωνειακών καταστημάτων.......................·...........
Βιίλιοδέτησις έντάπων των Τελωνείων................................
Αγορά καί έπισκευή πλαστίγγων, λΐμβων κλ.............................
Έκτακτοι καί άτυρόδλεπτοι άνάγκα; των τελωνείων.......................
Έπισκευή χρηματοκι6ωτίων καί μεταφορά αυτών........................
Κατασκευή καϊ έπισκευή τελωνοφυλακείων.............................
Προσωπικόν Καπνοκοπτηρίων...............................-.........
Εξοδα υπηρεσίας Καπνοκοπτηρίων...................................
Προσωπικόν Γεωογικής υπηρεσίας...................................
» εργατικόν.............................................
Έξοδα Γεωργικής υπηρεσίας.................................,......
Διάφορα Ιξοδα.......,..........................................
Κτηνίατρος..........,..........................................
Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας.......................................
Άντίτ·μον συμβολ. χάρτου, χαρτοσήμου γραμματοσήμου, κλ........»........
Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου..............................
Αντίτιμον γραμματοσήμου διά λ]σμόν Ταμιευτηρίου.......................
» σιγαροχάρτου έν γένει.....................................
Συντήρησις δημοσ. καταστημάτων....................................
Άσφάλιστρα δημοσ. καταστημάτων εξοδα άπογραφής.......................
Άντίτιμον ποσίμου ίίδατος εις καταστήματα Α. Δ.Ο'ικονομικών...............
Τα άποδιδάμενα είς την Κρητ. Συνενδιαφερ. Διευθ, τοϋ Μονοπωλ. τού άλατος. .
Απόδοσις είς τό Ταμβϊον των δημ. Ιργων—Τηλεγραφ, τελων..............
» » » » » » » —τελών άγκυροδολίας κ«ί ϊρματος.
Εκτέλεσις δικαστ. άχοφάσεων, συμίιδαστικών πράξεων καί άμοιίαί δικηγόρων.. . .
Επιστροφαί άχρεωστήτως εΊσττραττομένων..............................
Απόδοσις καί τακτοποίησις έπιστρεφομένων τελων. τελών...................
» άντιτιμου γραμματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις...................
Νομισματική διαφορά. . . ,..........................................
Ιΐρομήθεια Λιπασμάτων Γκουάνω.....................................
Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................................. . . . .
Επόπτης των παρά τώ Τελωνείω Χανίων άποθηκών......................
Εξοδα πρός εκτύπωσιν τής ίστορίας τής Κρήτης Β. Ψιλάκη...............
Είς μεταφοράν..,
400112
12000
800
500
2400
2000
81840
19920
88140
3900
150
600
7400
650
1400
3000
300
2000
14880
10576
16300
40680
29390
2700
7200
4420
10000
1300
900
30000
2000
1000
1000
180000
35000
12000
20000
4000
30000
500
1200
115000
3720
1200878
Δι' είδνκών
νόμων καϊ
δταταγμάτων
1600
ιγ) 6000
ιζ) 500
[ιζ) 2100
(στ) 900
(ιζ) 1000
(ιγ) 500
(ιγ ιζ)4000
(ιζ) 1500
(ιε,ιζ)3000
(ιζ) 1000
6000
ε ιζ16000
(γ) 8000
(
(ι6) 800
(α) 960
(6) 4000
59200
(α) Διάταγμα 149 τής 19 Σεπτίμίρίου 1909—Φύλλον 62 Έφημίβίδος ΐή*ς Κυδερνήσ. τεθχ. Α'. τοθ 1909 2κτακτος ίρ.
(στ)
167
168
192
273
205
251
» 8 8)ίρίου
» 24 »
» 15 Απριλίου
» 9 »
» 23 Μάρτιον
1910
1910
67
74
24
20
ι» »
» Άνα·πλ»)ρ.
» Άναπληρ.
1910 »
1910
960
4000
6000
4000
2000
900
6000
ΕΦΗΜΒΡΙ- Τ'-2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Β19
Μετενεχθεΐ-
σαι έκ τής
χρήσεως 19*. 8
Σύνολον
ΤΟΪ7Τ2
18000
1300
500
2400
4Ό0
81840
19920
88140
4800
150
600
8400
650
1900
7000
300
2ΟΟ(
14880
12076
1630(
4Ο68ι
3239'
370'
7200
4420
16000
1300
900
30000
2000
1000
1000
180000
35000
12000
36000
12000
30000
500
1?ΟΟ
116140
4520
960
4000
Άναγνωοι-
σθέντα έξοδα
δχ' εκδόσεως
ένταλμάτων
1260078
ΙΙληρωθέντα εξοδα
• πό Ι Σ(6ρί-
θ" 1909 6ως
τίλους Ιον-
νίου 1910
'Εντος
τ ου μηνός
•Ιουλίου
1910
Εν «λω
Υπόλοιπον
έκκαθαοισθέν
των και μη
πληρωθέντων
έξόδων
19308^
17602
94
421
1309
1129
75020
18260
73270
3244
149
16ϊ8°-3
1713-2
770
971
61202
1421*
62918
2294
149
419
4997
4474
596
3210
175292
17602
ι
4
944
5
1309
ό
971
0
65676
5
14808
5
66128
2
2546
0
149
0
557
0
5296
0
654
β^
ι(
1692
15
4857
05
'424
70
12386
05
909
20
1016
3304
55
2498
25
86
40
300
100
80
1346
05
13
89
1556
1000
840
168163 62
26869 40
9824 45
17402 05
1399 35
1444 80
2361 95
640
2000
700605 —
17793
421
157
9343
3451
7141
697
2249
Ί4
)5
10
15
574 05
83 88
213 50
38 77
30 30
11870
80.
53056,07
191 ) Αναπ/ Γ,ρ.
10
(ιθ) Ψήφισμα Γ'. τής 26 Ίουνιου 1910 φύλ. 39 Έ^μερ. Κυβερνήσ. τεύ-χος Α τού "ούς
('«) » 6 τής 6 Μαίου 1910 φώΑ. 28 Έφημερ. Κυδερνήσ. τεθχβς Α . τού ετο,ς υ Ο
(ιζ) λάτζΊμα 347 τής 5 Ιουλίου 1910 φύλ. 38 Έφημερ. Κυδερνήσ. τεύχος Α . τού 6"β« 1910 Ανα-/ο?«
(ιγ,ε,ιε) Διάταγμα 287 τής 11 Μαίου 1610 φύλ. 28 )) » » » Α . «3 Ιτοϋί 9111 α/απληρ.
306 » 1 Ίουνίου » ι 32» » » » Α'. τού έ'τους 1910
»
»
308
327
β
■»
·»
2
12
1910 φύλ.33 »
»
Χ)
Α'. τού έ'τους 1910
Α'. τού έ'τους 1910
15
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- ΕΙο·*»*
«ερονπβλ ■
3
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ι
των έξό'δων
'1?κ μεταφοράς..
Δι' αγοράν τριών γερανών μετά των παραρτημάτων των.......................
» » » ύδραντλιών..........................................
» » » λαμί«Τή·ων συστήμίτος Ε.ΠΧ δια τό Τελωνείον Χανίων.........
» » ενός λαμπτϊ}ρος » » » » δικαστικόν Μέγαρον.........
Δι εγκατάστασιν τηλέφωνον «ν τώ τελωνειω Χανίων.........................
Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύκοτιμήσεως Γκΐυάνω.......................
Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον.........................................
Δι* έκτακτον προσωπικόν Γραφε·ου .....................................
Δι εςοία υπηρεσίας........................,............,...........
Δι' εκτύπωσιν των πρακτικών των με'χρι τού 1909 Συνελεύοεων κα£ Βρυλών κλπ. ..
Διά μιο&οδοσι'αν Ίδιοκτήτων πλοιων χρος χαταϊιωξιν τοϋ λαθρεμποριου............
Συντάξεις Εύσεβείας καί Μ«ριάνθης Καστρινοΐ-ιαννάχη καί Α'ικατ. χήίρας Ι. Κριάρη...
Π ι ό τ ώ-
Χορηγ'ηθεΐοα»
Διά, τοϋ
ρσνϊτολο
γισμού
1200378
12Ο0878
5.9.200
950
{> 500
(ια) 300
) 300ΠΡ
(ι6) ΐς2000
(ι6) 4000
(ι«) 14000
(ιί; 1500
429
318379
»
·
(ια)Δΐαταγμα 204 τί)ς 9 Δ)ρίου1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυίίρνήσ. τ«ύνος Α,'. το3 Ιτβ ς 1909 Ικτακτος Δρ·
(Ϊ) » 190 » 20 Ν)βρίου' » » 73 , ' - .....*-:-1--
(ζ) » 197 » 1 Δ)6ρίου » » Κ »
' / * *ου » λ » »». » -.·,.» ΚΛΤ,-ίαΐίτοί; · ονυυμ
(ι) Διάταγμα 182 ττ)ς 5 8)βρίου 1909·ΰλλβν70 Ε^ηαεο τής Κ^βρνήσ. τεθχος Α'. τοϋ ·του,- 19)09 έκ μβτα?ορ& Δρ. 23900
(ιβ)Ψήφσμα τ»|ς 6 ΜαΙ> 1910 πίλλον1 28 Έφημερ. τίς Κ^εονήσ. τεθχος Α'. τού ίτους 19,10 έ*τΛ*τος » 226500
»
300
950
500
30000
23900
ΒΦΗΜβίΉ*
«Ι ε » ς
Μετενβχ(|ΕΪ-
όατ έκ -φς;
χρήσεως 1908
Άνιγνωρ%-
δξοδα
Οληρωθέντα Ιξοδα
Άπς Ι 1)6ρί-
θυ 1^09 6ως
τέλους
ΊουνΙον
1910
Έντός
·ϋ μηνός
Ιουλίου
1910
Έν Ιλφ
των και
ηρωθέν
έξόδβν
>
ο

ι
(Ί) 640)Ρ
1·2β0078ί
1750·
640Φ
95θ
501}
301);
30000
12000
400)01
ΗΟθίθ]
150Ρ
7*3661
__*
1*175:7
&50!
49!
3ΘΟ|
2β583
138000|
4239
217
1001
63
18
83027
104.
4θ!
225
37
700605
950
491
300
29583
138000
4343
257
875756
60
55
53056
-5700&
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
85
»
26
27
«8
29
31
31
«8

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΣΙΣ
Π Ι - Τ Π Σ Κ Ι Σ
Χορηγηθ»ϊβα ι
Δια τοϋ χροθκο-
λογΐβμοβ
Δι* «Ιδικών Νομων
και Διαταγμάτων
ΜΐτΐνιχβιΙβαι εχ
Άναγνο>ρκ>6έντ·
8ι "
ενταλμάτων
"Εξβδα
Άχο 1 2ε-
1909
μ
Ί-
ουνίο» 191·
'Εντβί τεδ
μηνες Ίευλίεν]
1910
Έν
«χ
χβΐαρισίίντ»»
χαί |ΐή κληρ··-
Ιέ ίξϋ
α
α.
05
Χ
■β·
Α Δικαιοσύνης καί Εξωτερικών
Β '^σωτερικών ........
Γ' Π-αιόείας. ......
Δ . Οΐκονομ,ικών ... .......
Σύνολον.....
846364
3136783
1075962
1200878
62Η9987
48120
619256
227000
318379
1212756
52
70
1393700
23900
22
1417600ι
894484
5149739
1302962
1543157
8890343
742443
52
70
1055223^0
988099Ρ7Ι
22
481
591963
828710
792360
5774137(8814523683|44[5δ2770|02ί
157
60007|70|65(971
20
18
86611
051915321
83396|37|875756Ι55|112343)02
50464531
90171
25|139901
4βΓ724684|
Α'. "Εαοδ*
Β'.
Προυπβλογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
Ββίαιωβέντα » ............ 6.83§.ί18.1ί
Είσιτραχθίντα *...........................
Εισπρακτέα »................ι...........
ΠρίΙ>ι:ολον1σί)£ντ« » 8.890.343.22
Έκκαβαρισθέντοί » .............. $.771.137.»
Μέγεθος Γραμματοσειράς