92889 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

113

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ
ι.
ΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
ΚΡΗτΗ
ΎΧΟΕ ΤΡΙΤΟΝ
22 Δεκεμβριού 1912
13
Σ
Άρ θμός 61.
Τ ο 2υα{)ούΛιον τη:
αί τώ.1
*εν-ν ίκ τώ' 'Α'τωνΌ.» 'Λι ^ήι
με ωνΡ»ωρ;ΐο^ (1/ο>ι,Μ5:υ, Ήια Χ
11α αϊϊχ,Γ, και Πέτρου Ταταρανη
11αρ:ντος /οί τού" Γραμματεύς Κ-λμΤ.. Ρ. Χ )'.ΐτινά».τ;
Σ^ ΐκΗ ν ιδιαιτέρως έν Χανι;ι, αϊι ίν τώ ϊω,λατ ψ τώ/1 δ α
σχίψϊιον τ;ύ Έ:ετειου Χανίων σημερον τη» 15 Δεεμ6ρ ου
1912.
Λιδ'- Ίη' δψ·ι τό ύιτ' »?ιθ. όϊ .·5)37^ο τ^,ς 13 Δεε>δ:ιθϋ
1912 Ιγίραΐο* τ-ίί Γ.ν. Ε ταγγεΜως Χίν.^ν πε ι όρ :μ·3ΰ
Συνοϊου τοΰ Κζκουριιοδιχε ου Χανίων
Ίίοντ·; κλι το ά «ρον 3 τοά Ίκ άρ β. 4Ί το3 1907 Δ αταγ-
ματος.
Όρ ζβ· ιήν ^«0*0%· ταθ Κϊο.>ργιο?ι*ί"!υ Χ χ
μίχρι της "23 Μ.ρτίου το3 ί ούς 11)13.
Έγ*ν·το χ (ι ί;ε3οθ() έν Χ .ν οις τιτ, 15
Τα μ^λη
Λ. Ζτ,λήμων
Γ. ΐΙλου,Αίδη-,
II.
Χ>τζηανδρέου
Κ. Παπαδάκης
Π. Ταταράκης
άτο -.ή;
1912.
"Οτι άιμ6ές αντίγραφον
Έ» Χανίοις τί) 15 Δεχϊμδρίου 1912.
Ό
Κ.
Ό
Κ.
Αριθ. Βο·Λ. 6Γ·5 Ι
1 υ Λτκαθττκον _ν(ΐ6οΰλνον των έν Χανίοις | *Α.ριθ. Πρ.οτ. 992
πρός τα έκ τής άχοδεικτικής διαδιχασίχς, κροκύψ ντα πριγμα-
τ.αί τερ στ «λά, ίετοί κ ιΐ υπο τοΰ Συ,*6ο^/ιΐυ τοοΐου χρ.νον-
ντ , χ.«ι έπο^ένως ίίον έπ^ς παρβχίμ*)-; ο κατηγορουμ·νος
Γιώργιος Κ. Κατζακ^ς έναπιον τοθ άλριβτηριου τού Κα«υρ-
γ.5·:ι>.6ίου Χανίων ίνα δικ/.σ'ίή ώ; ύπαίπος *π "ρομεμνλεττ,μένιο
φιφΐυμφονως τοΐ, άρθροΐς ^87 κίιί 288 τ.Ο ΙΙοιν. Νάμου,
ϊ αταΐσομ·νη; τής σ^λ ήψίω; *21 ~ροφ^λαΛισίώς τ.υ σψφώνως
τώ άρ'^ρφ 191 τής 11 ΐνι-ιής Δικον^μί^ς.
Διά ταυτα
Πϊριπέ^πιι τόν κϊτη'ορούμενον Ρκόρνΐον Κ. Κα'ζάχην
γε-νη(».ν:α /.αί κα;3ΐοί3ντα είς Παλαιά Ρ^ΰ,Λχτΐ Κισσαμου
χοί ήί 1 φ-ιγοί'.Αον, πολίΐην ίληνα χαί χριστιανόν ορίοίοξον,
ί>ω-5ντοΰ άίροϊΐηρίου Τίθ Κα*ουργι5^(«.ίιο^ Χανίων, Γν*
δ.χαΐθ^,ώ; ύτιίΐιο; χοΊ ότι -ην '2δ Όχτοιδκίιυ 1912 ίν τή
Οεΐε «Λτ* -ύν.α ή Ρ/)μίμ.5«λο»» ■«■!)« ι«ριφ*ριί>ς Παλαών
Ρ,κ^'ά-ω/ Κισσχμο.), έ* ιΐρομε-'ίτης ά-.εφάοιοε *αί έξίτέλισ» την
άν^αωπο·.τονίαν τ/ίς Κυριακ'ς Λαγουί»χη, «^ροδιλήϊϊς κατ'
αυτής ίι'ότλο^ σ^σ:ημ»το» Γ*ρ5, 1[^ήρ5^ςτ.υρ·.τ!^3; κΐϊ σ^α'ρας
καί πληςχς ταύτην *;ς τό δεςιον μΐσοπλιάριβν διβιτημα
την μ-.σχάλην καί
Διατάΐκι την σολλ-,ψ.ν κχ προφ^Χάκυ.ν τού
τούτου
Ετρθη άΛεφίίίΐθη καί ΐξίδ^θ/) έν Χα.ίοι; τ^ 17 Δΐ'εμ-
6ρίου 1^12.
Οί Δικασταί ό Β)Γραμματέως
Μιλτ. Αασκαλ-ίκης Χαριδ. Δ. Ν κάκης
Ιω. Καταλαγαριανός
Νικόλαος Παπαδάκης
"Οτι άνριδές άπόσπασ^α
Χϊνίΐ ανήμερον
Ό Β) Γρβμματίως
Ά. Λιονάκης
Σϋγ κε'μενον
Συνελθόν. .
Σκεφίεν κβτά τόν Νόμον
Έτ,ίΐϊη ίβ τό ί^γο;ΐ«Ον:α χά τηγΐρούιεν.ν Γιωρ'ΐον Κ.
νατί,άκην, το κα,'αυτού ιχδοθεν ύχ' ά3 Θ,λ. 3723 τής 10 Νίΐμ-
ριο. 19 2χατ»ΐχετή?ιον τςθ ενταθθα Άνα^ιτ-0, .τ'.ι/:χ9Λ-
»'ις τ» ϋ-ί τΐύ Νομΐυ 05:ζοι*ενα μ=ρη, ^ώς δ-ιχνυται **
23 τής 12 Ν «,.6λο.> 1^1"^ έπιϊο-ηριυ τυ
--------«:0 κλτ,τίρος Ν. Τσοντο.» χαί τής ύ-:ο χο3νο*·ογ.αν 20
Ν:εμ6ρίου 19.2 πΐΐτοπο ήσω; τοθ οίκείοβ άγροτιχίϋ ϊιτνΐμέυς,
'. πει.ή οί ίν ττ,κρ^τασίΐ τοθ νχ?2 τώ Δΐιιασττ,ρίφ τ:υτφ
Εισαγγελέως ίκτιθΐμϊνοί >ογο'· εΐην όρθοί ν6μιμ:ι ώς σ^μφιον;ι
Γ6 Λικα«1τΐ'ιΐόν Σνμβϋύλιον των Ορωτοδι-
κών ΊΙρακλείον
( Συ ;κ«ίμεν:ν χ. τ· λ.
; Σ«εφθι;
Ί>πίΐ^η ίι τω^ γενομΐνω* άνακρίσιων έτί τ?,ς
ύ>τ;()-3εος -ρίίκ,υψίν ό:ι ό >ια;ηγορο^μιενος 'Δλής
6 παρα ίια^ορω' τ.μιλφ,^ «αι
β ρ ρ
λαλλ ϊτι*4ΐμ«»α τα :~&χ τ.ερ έ>ε,.ε κιί έ'ΐώλε·, 6τι λα'ώ/
των ά!ι/.η1εντι»ιν κατ» τον παρελΐοντα Φίίρου»ρΐον διαφορα
α;τοϋ »ϊ3)^ς ϊντΐιΐει,ιενα κρός τόν σχοπόν τούτον ϊ',θιν
χλΪ ;ί;5 .;ι0ιίς ταύτι «πήλυιν εις τό ίξωτιριχϊν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ι,]
Έπειδή εκ τούτων «·*«ρχεΐς προε^υφον έν'εφις, Ιψ' ώ* νά δ,- ( νας Όλτωδριΐν, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ίινυάρΐον καί Φβ-
ναται να στηριχθή δημοσία κατα τού ε'ιρη^»*:υ χα-η ίορουμένο.) ] δρουάριον χκτα την 9 π. μ. 5ια τοος λοιτίύς μήνας,
χατηγορια δι" ΰπϊξβιρέσεως ύκερ τάς τροϊς, ε*α3της των οποίω» ! Ό^ιζίΐ ώΐαύΐω; 8'ά τάς έχτος τής έ'5ρας τοθ Δικασ·>ηρίου
ίιπερδαίνει τας 20 δραχμάς, δίθ,ι οππις παραπεμφθή ενώπιον 1 ίπισ*ίψί είς τεύ; Δή,Αους τής Εϊρηνοδι*β(ακί|ς περιφερείας
5>κϊ3θή ίπι παραβάσει των πρός έχ,ϊίχασιν μ κρ-5ΐα?ορών.
τοϋ Κακουργιοδικειου Ηρακλείου καί δ
άρθρων 385 386, 389 έδ. καί 5 109,
Ποιν. Νόμου
23, ^3, *αΐ 35 τού
μ
Έπειδή «κ τώ» αυτών άνακρίσε«Λ>ν ασθ'νείς π^οκύττουτιν εν¬
δείξεις όσον αφορά τον β'τβρον επί συνεργεα είς τον ύ*«ξχιρϊ-
σ«ως ταύτης καυηγ^ρού/ΐενον Δίρδΐς Ξ.,νοχονδρϊ*.ην
Δ.ά ταύτα
Δεχόμενον την πρότασιν τοϋ Εισαγγελέως
ΐιΠαραπεμπβι τόν κατηγορούμενον Άλτ) Χΐυ,ΐεϊν Καμτεράκην ή
Σολβυρην κάτοικον τέως Ηρακλείου Ααίή3η αγνώστου }·.αμ..νη,
ενώπιον τοΰ Κιτουργιοίικει.·.) Ηρα/,λεΐου »πι παΐαόάϊϊΐ των
5 386 39 1 33
Ι) Τη* Τετάρτην τή, Ζιυτέρχς εβδομάδος εκάστου μηνός
ίά τόν Δή*θ/ Άνωπολϊως μέ έδραν τό Δημοτικόν Κατά-
σιημα Άνωπολεως.
2) Την Τετάρτην τή; τρίτης εβδομάδος έλίττοΛ μηνός διά
τόν Δήμ-ν Άσκυφου μέ ^3ραν ;ο Δη,υτιχ,ον Κατάΐτηλα Άσκΰ-
φου-
3) Την τελευταίαν ήμέυαν Ι ,άστου Ληνός 5ιά τόν Δήιον
Καλλικράτους μέ έ'δραν τό Δ/]μ5τιχον Κατάιτη^α Καλλικοα-
τους και 4) τηνΤϊτϊβτην τής χοώτης
εκάστου μη¬
η ή η μ
νός ίιΐ τον ί1ή*ον Άσφίνίου μέ έ'5ρ*ν τό Δτ,μοτι^όν Κατά-
Ά
στημα
"Ω^ας δέ 5ν2ρξει*ς των συνείριών την 10 %. μ.
"Ω,ας καθ ά; το γραφείον έσται ανοικτόν τας μέν Ιργασίμους
ημέρας «ο ιή; 81 Ί π. μ. καί ά ι ό 1-5 μ. μ. δια ΐθύς μήνας
Ό*Εωβρ όν, Ν}ίμι6οιον, ΔεκέΛΟρ!3>», Ιανουάριον καί Φίδρουα-
ριον και ά~ό την "7-11 π. μ. ναί 2-6 μ. μ. δια τούς λοιπούς
μ5>υίς, τ3ς ίϊ -ςαι^βιιμο^ς ήιέρας άχο τή; 9-12 τε. μ.
Λιαταυει την έν ίν.ι^ραφω 5ημ.οσιευ:ι# ι,ής παρούσης δια
τή; Ε>Iιση^ι3^ ΈφηΛϊΰΐϊο- καί την τοιχοκολλήση βΰχής δ'ποιι
ό Νβ,*:ς οριζϊΐ.
Ή πα^οϋσα κραςίς ϊΐχύειάτό τής 1 Ίανουαρίου 1913
31 Δκ*μδρίου Τ3"> οϋτοϋϊτους.
Εν Χο>Γα Σφακιων 16 Δεκεμβριού 1912
άρθρων 385, 386, 38^, εί. 2 *αι ·>, 309, 21. 2* χαί 33
Ποιν. Νόμου ήτοι ίνα δικασθή ώ; ϋπαιτιος δτι δ'ϊ.2τ;χ»)ν ξ-.να
κινητά «ραγματα άτινα δ,ίπιατευθησίΐν αΰ:ώ ώς μ σ το πρός
πώλησιν οί ιδιοκτήται κατά Φΐδρουάρ'ον 191*2 ίν Η^αχλβω
ήτοι έ'ν ζεύγος ένωτιων χρυσών μέ ά'αμιαντ^ς α:χ, ϊρ. 90 /αί
μίαν άλυσσον χρ^σήν αςιας δρ. '220 τοΰ Φ.λίπί;υ Καογβ-άκη,
ϊυο χρυσδϊ δακτυλίους αςι^-ς δρ. 290 (180-1 Ό) *·αί ετίρ ν
Ομοιον άζιας δρ- 55 και Κβ/στ. Σχ,ατβαχη, μτ.αν α^υΐσ^ν
χρυσήν άςιας δρ. 140 τοΰ Νικολαου Αύγοι»3τίχ.η, Ιν ζϊ.ιγο,
ένωτιων μέ αδάμαντας αξιας δρ. υ'ι) τοΰ Ν'.β,-αοϋ Χαραλαμ
πακη, μίαν άργυρα; ά νυσσον τοϋ Μεχμέ; Καιι5ϋ)ιυ:αΑί· άςιΐς
δβντβλες άςιας δρ. 8ϋ καί ι* αργυρο.ν ?ΐ3Λ«*·. άςία; δρ. 15
τοΰ Έμμ. Μίχλΐωταί,η κιί ίπί σκοπώ τοο νά άτίΐτίρησς τ:ύτω/
τούς ε'ιρημένους ίδιθλτημονας άνευ α/υζ^μιωτϊως :α Χϊτ·«.ρα;η
σε άρνβύμενος την απ^οΌσιν αυτών ή τής αςίας των είς τους
Ίδιοκιήΐας αυτών χαί
Παρατεινει την ισχύν τού κατ' αυτού έχοΌθέντος ϋπ' ίριθ.
1359 έ. Ι. κατασχετηριου τοΰ ενταύθα άναχριιοϋ ίιατασΐον την
«ροφυλάχισιν αύτ;ϋ άμα συλλη^θί)
Παυει δέ πρός καιρόν πάσαν «ερχιτέρω ποιν. χαταδίιας'ν
κατα τοϋ ετέρου «π! βκν·ργ«ι« *ϊς -ήν άνωτϊρα) πραςιν κα ηγ.>- !
ρουμένου Διρδις Άλή Φειζαλη ή Ξενοχονβραχη »:ώ 63 γ*'- 7λ"
νηθεντος «ς Σπιναλογκα χαί κχτοι>οϋν;ος «ν Κώ Ιΐλοιάρχου. | *° ^τριινοοικεϊον
Εκρίθη καί αιτΐφισισθτ) ίν Ήρακλειψ ττ] Ή Σϋΐτί|Αίρ^ ! Συγκείμενος από τόν ΕΊρηνοδίχην Εΰαγγελον Σηφογιάννην.
19ΐ2^καί εξεδόθη αύτόθι τί 12 Δικεμδρ-.ου 1912. ί Ιΐαρόντίς χαί τοϋ αναπλτρωτοΰ τού Βοτ,βοΰ τοϋ Γρ*ν.κιτέΛς
Ό Πρόεδρος ^ ' Ι^ωργίου Βεφονιοραχη.
Έμμ. Οανηγυράκης ϋυνελιίον ιδιαιτέρως έν τω δωματίφ των διασχέψεων αύτοδ
Ό β3τ·θός ΚΛί τούτου >ωΛαομ=νου οί Λ'.^:αί σή^ερο» την 13 Δϊκϊμ,δρίου 1912 ί'να σχβφθϊ} χαίάποφανθίΐ περί
Έμμ Ηανηγυρακης το^ ορισμοϋ των Δικ*σίίι.ων τής τ« συνήθους καί Μκροδιαφορών
Άντ. Ιΐεραχαχης δ.αίικαβιας τιϋ ίτβυς 1913 ώς κχί ιςερι -.ών έργαΐιμων ώρών
χαθ' άς το Γραφειον 6ά μΐντ) ανοΐντόν
Λχδον ύπ' όψει τί άρθρα 149 χαϊ έπάμβνα τοϋ Οργανι-
Ο ΰίρην;3:/.{ύιον
Γ. Σχ*η6£δης
"Οτι άχρ δές αντίγραφον
Έν Χώρα ΣφακΐΜΜ
Ό Γραμματεύς
Γ. Λ«μπιδης
Ό Γρίμματεύς
Γ. Λίμπιίης
Άριθ
138
Άκριδές απόσχασμα
Έν Ήρακλείψ τι 1
Γεώρ. Ηαλιερ
Δεκεμβριού 1912
Ο Γραμματεύς
Σ. Χατζιδάκης
Δημοσιευθήτω τό π«ρόν διά τής Έπισή,Αθυ Εφημερίδος
Έν Ήρακλί-.ψ τα 1 Ί Δεκεμδ,νΐου ί'3 "2
Ό παρά Ιΐρωτοδικαις Ήρα*λείθΛ Ε.σ
Ε. Χλαπουτακης
5
ρ
τώι» ΛΐΑατίηοίων ώ; και τα άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τού
' αριθμόν 144 Νομοκ περι Μικροδ αφορών.
Άποφασιζει
Αριθ, ίΐραξ.. 59
Ό Είρηνοδικεύων Χώρας Σφακίων
Λαίών ύπ' όψιν τ« άρθρα 76 καϊ 1-»9 τού Όργανισμοϋ των
Αικαατηριων 16 καί Π τού ύκ' άριθμ. 14 ί Νΐμο^.
*Ορίζει τακτικάς δικασί[-οι/ς
Α'. Των μέ πβΜτικών ύπιθε^ΐων τής συνηθβϋς ΒιαίΐΑασυς
την Δευτέραν *κ«στης ί(ι3ομ.&Ϊ9ΐ. Γ ών ό» ποινικώ» την ΙΙαρα- νικ ν πρός ϋ μ ρη
βκβυην έκαστης έδίομβίος. ΚατίστήΑατι Άλιχυνοΐ την ΛευΓίρΛν εκάστης έδδομϊδος, *ν
Β'. Των μικροδιαφορών. δέ ταίς έίραις των Δ ημών τβς ημέρας κα)' άς β*δι*βζοντ*ι α: έν
1) Διά την έκδιχασιν τού πα,,ά ττ] =!ρ? τβυ Ειρηνΐδιχείΐ>> αύταΐς Μικροδιαφοραί.
μικροδιαφορών τό Σαδδ^τον τής πρωτης 462ομαδο; εκάστου μη- 4) Ωραν ίναρςίιι»; των συνείριώ' κατά μέν τούς μήνας Ία-
νός, ώρα 8« ενάρξεως των συνιίριών την 10 κ. μ. διά τούς μή~· νβυαριβν, Φεδρβυχριον, Μάρτιον, Όλτώ6ρ;ον, Νοέμβριον, καί
1) Η^ΐρας πρό; σοζή^σιν των μέν Π^λιτ/χων ύποθ=σεων
της σννηθϊυς διακιχασιας τ»;ν Τρίτην ζ&ϋ 08 Ποΐνΐκών την Πβ-
ραΐΑίϋτ,ν ίκ,αστης εβδομάδος.
2). Ημέρας πρός έκδί*ασιν Μι*ρ3ίιαφ>ρών κ«ί Μικροκται-
σμβΐω» ίια μέν τηνε'5ραν τοΰ Είρηνοδι*« ου τούτου την πρώτην
>.αι τοίτην Πίμπτην ίαΐτου μηνός διά δέ τόν τε'ως Δήμον ΙΙύρ-
γον 'ί'υΛ.ονέρου την δευτέραν ΙΙέμιτι-ην έλΐστ^υ μηνός καί διά
τον τίω; Δή^ον ΛαΊκω/ τΐ)ν τ£*.ϊυ:αυιν Πίμπτην έκαστον
μηνός.
Τόπον ίχ.ίΐΑά«ως χον έκτός τΐ}ς ίδρας το^ Ε:ρηνοδ:*»ίο^ Μι-
κροίιαφορών τα Δημοτικά Κΐναΐΐή^ατα τώ* Δήμαν Κοντομχρί
καί Λακιων Κυδωνίας.
3) 'Ημ ρα; 3ια (ήν έου;ίιν προσίλΐυσιν τώ» ϊν}ια}ϊρομέ-
ών ίν μέν τώ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Δεκέμβριον την 9 χαί 30', κα-άίέ τ:ύς ιιήνας Απρίλιον, Μάϊον,
Ιούνιον, Ίιύλιον καί Αυγουστον, την 8 π. μ.
5) "Εργασίμους ώ·>ας 8ιά μέν τούς μ5ν*ς Ιανουάριον, Φεβρουά¬
ριον, Μάρτιον, Όκ.τωδρ'ον, Νΐέαδριον καί Δΐχ'ίμδρ όν, την
8—12 τι. μ. καί 2—6 μ. ι*, ίιά δί το'^ς λθ'ποΰς μήν/ς την
7—11 π. μ. 2 κΐί 30'—6 καί 30' μ. μ. κχ;ά ϊε τάς έορτασί-
ρους ημέρας άπό τής 9 —12.
Η "ΐαροϋτα ής ή δημοΐίεοσ.ς διατάσσεται διά τής επισήμου
Ιφημεριϊος Ίσχ5ϋ άπό την 1 Ίχ^ουαΐίου μΐχρι τής 31 Δεκεμ¬
βριού 1913.
Έν Άλίχιανω τη 13») ΔϊΧεμίρίου 1912.
Ό ΕΊρηνοϊίκης
Ευιγ. Ση«ρογίάννης
"Οτι ακριδίς αντίγραφον
Έν Άλικιανφ αυθημερόν.
Ό Β. Γραμματέως
Γ.
Αριθ, πράξ. 107
λή,'ει την 31 Δεκεμβριού ίδίθυ ίτους έ*" ό'σον δέν τρςποτοιηθ^.
ΔιαιάσσοΐΑίν την έν άποσπάΐΑατι τοιχοκίλλησιν /οί δημοοί-
ευσ,ν τής παροΰΐης ώ; ό Νομος όριζει.
Εγένετο καί εξεδόθη
Έν Σητίία τί 1ΐ Δεκεμβρίου ' 91*2
Ό Είρϊ,νοϊ'κτς Σητείας
*—!μμ. Χ. Ταιριμόνης
Άχρ.βες αντίγραφον
Έν Σητεια αυθημερόν
Ο δοηθος τβ3 Γ'ραμματέως
Ά- Ε. 'Δγγελάκης
Άο.θ. ΙΙρωτ. 2279
Ό Δηιιόίίιος Κατήγοαος Ήιιακλείον
Ό Εΐοηνοδίκης Σητείας
Ααδίντες ΰπ* δφϊΐ τκ ά'ρθρα 76 καί 149 το3 Ό^,γανισμοο
τώ» Δικαστηριω; **ι 14, 15, 16 καί 17 τού" ύπ' άριθμ. 144
Νομου, ιΐερι ινΐικροδιαφορών,
Όριζομεν διά τό ϊτος 1913
Α'. "Ω^ας έργαΐιμους καϋ' άς τδ γραφείον τού Δικχστηρίου
()* μ5ν$ ανοικτόν 1) Ά τ.» 1ης 'θΛτωδριου μίχοι τέλους λίαρ-
τιου από της 8ης «ρω'ίνής ώρα5 μίχρι τής μεσημβρίας καί από
τής 2ας μέχρι τής 5ης μεταΐΑ5υ/)μ6ριαν)ς ώρΐς. '2) 'Από τής
1ης Απριλίου μΐχρι τβΛους Σΐκτίμδριου άπο τής 8ης πρωϊνής
ώρας μίχρι τής μεσημδρια; λαι απο τής 3τ,ς μίχρι τής 6ί)ς
μεταμεσιιμδριανής ώρας. 3) Κ.τα δέ τα; ές'αιρϊσίμους, ά«6 τής
^ις πρωϊνής ώρας μίχρι τής μεσημβρίας.
Β . Ημέρας δΐΛβΐιμους. 1) Τώ; μέν πολιτικών Ιποθίΐεων,
από τής 1ης Ίαν-.υχριου μέχρι τελους Μαρτίου την Δευτέραν
ημέρας εκουτης εδίομάίος και άπο τής 1ης Απριλίου μεχρι
τβλους Δεx£μ6ρι^ι^ την 1Ιαρα7κιυή-> (καίτης έδδομαόΌς. 2) Των
δέ Ιΐοινικών τό Σάββατον έ«,ασΐης έέϊομαΐος.
Γ . 'Ω.^ας έίαρςεως των σ.νϊίριών 1) Άιτό μέν τής 1ης
Ό*τω6ριου μεχρι τΐλους Μαρτιου την 2α» μβτΛμυηΐΑδρίανήν
ώραν καί 2) Άπό τής 1ης Απριλίου μ?χρι τίλους Σίπ«μ5ριου
την 3ην μεταμεοημδριανην ώραν.
Λ . Ή(*ίρας ·£(ΛΧ3ΐμιο^ς τώ/ μΐ/φ,ιθ.αφορών 1) των έ*δι*α-
στεων έν τχι έδρα τοθ Εϊρηνοδικειου Σητείας την 16 Ίανου»-
ρίου 6 καί 20 Φεδρουαρίου 6 *αί 20 Μαρτιου 3 καί 17 Απρι¬
λίου 15 Μαίου 5 καί 19 Ίουνίου 3 και 17 Ιουλίου 7 **ί 21
Δύγοΰΐτου 4 καί 18 Σιπτεμδρίου 2 καί 16 Όκτωδρίο^ 6 «.αί
2θ Νοεμδριοι» και 4 Δεκϊμδρίου. 2) Των ίχδικιστίων έν τ^
ε'δρα τοθ τέως δημου Ίίανου (έν Καρυίιω) τάς 7 Ίϊνουαρίου
11 Φίδρουαρίου 11 Μαρτίου 8 Απριλίου 6 Μαίου ΐθ Ιουνιου
8 ΊουΛΐου 12 Αύγουστου 9 Σεπτεμδρίου 7 Όλτωίρ ου 11
Νοεμδρίου καϊ 9 Δικιμίριου. 3) Τώ,/ βκδικαστέων =; τη ίδρα
τού χεω,ς ϊ()μου ΙΙρχ'σβϋ (ιν Χζνίρα) τβς 10 Iανο^Iοίο^ 14
Φεδρουαρίου 14 Μαρτιου 11 Απριλίου 9 ΛΙαιου 13 Ίουνίου 11
Ιουλίου 15 Δΰγούστου 12 Σ«πΐεμ6ρίου 10 ΌΛτωδρ.ου 1ι
Ννβμίρίου καί 12 Δεκεμβριού. 4) Των έ^ϊικαιτίωιί έ» τ ή ε 5ρα
τοθ τέως δήμοο Ρουκακας (έν Ρουκα-α) τάς 21 Ίανουαριου
18 Φίδρουαρίο» 18 Μαρτίου '22 Άπριν.^ 20 Μα;ίο^ 2'ι Ίο^-
νιου 22 Ιουλίου 26 Αύγούσΐου 93 Σιπτ*μ6ριου 21 Όκτωδριου
25 Ν5ε«.6ρ'.ςυ και 16 Δεκεμβριού καί 5) Των ίχ1ί*ϊσϋων ίν
τή έ'ίρα τοθ τέως ίημου Τουρλωτής (έν ΤουρΜοτή) τάς 24 Ία-
νουα^ιου, 21 Φ&6ρουα?ίου, 21 Μίρτίου, 26 'Λ^ριλίίυ, 23
Μαίου, 27 Ιουνιου, 25 Ι;υΜ5.>, 29 Αύγοΰττο.», 25 Σϊπτε>-
δριου, 24 Όκτωδριου, 28 Νεεμβριου κιί 19 Λε*εμβρΐ9υ.
Ε'. Ορί,ςμον προσίίΐ ημέρας καθ' α;(>α δ«χομε·)α μικροδί-
αφίράς ώς και τοΰς αύθορμήΐους προσερχομένους διαϊι.ους, δια
μ«ν τον δήμον Σητείας την πρώτην καί τελευταίαν Δευτέραν
εκάστου μηνός, δια δ« τούς λοιτοΰ; δήμους, κ«9' άς ή*έρας
(>^λομεν μ«τα6αινει είς τάς ε'ίρας αυτών.
'Η ΐαχύς τής παρίτσης «ρχετοκ «λο 1 Ιανουάριον 1913 κ.»
αριθ.
Ήρχ
τό
, τό Δη-
6
20
Λΐδών ϋπ' όψει τας διατάςίΐς τού ίχρ'Ίριν 57 τοϋ ύπ'
80 τού 1911 πϊρί άγροφυλβϋής Δυταγματος.
Όριζει διάτόΐΐος 1913:
«'. "ϋδρας έκδαασεως άγ(.οζτμ·ών
1) Γου Λκ)(*βυ ΗθίΛλίιου, τό Δημ3-.ι.ον
κλΐίου.
2) Των Δτ,μων Γάζι καί Καδροχ.Λρίου, τό χ
ημα τού Δήυου Γαζι.
3) Των Δ/]μων Ρογ)!*ς, Μαραθή, Άχ>οδ*ς καί Φόίελε,
το Δημαρχιακον Καταΐ;ηΑα Ρογδιάς.
3) Γών Δήμων ΓυΧίίθυ καί
Κατ/στημα Τυλιοσου χαί
5) Των Δί),α.ων Σ*αλα»ίο.>,
μαρχια*όν Καταΐτημα ϋχαλαν
Β'.) Ήμίριχς ·κ?ικασεω; άγροζ»;μ·ών
1) Γι)ς ί'ίρας ΉραΑλ^ΐίυ, την "23 Ια^αρίίυ, »αί 20
Φ^6ρουαριο^, 6 και 20 Μχρτιου, 3 *αι '24 Απριλίου, 8 χαι 29
Μαίου, Γ2 *αί '26 Ιο,ινιου, υ Λαί 24 Ί^^λίο^, 7 χαί 21
Αΰγίυστου, 11 και "25 Σϊΐΐίί>βρ'..υ, 9 κιί 23 Οχΐαδρΐίυ, 6
Λαί"'7 Νοεμβριού κιι 18 Δ»Αίμ6ρι.-υ.
2) Τ/)ς ί3ρας Γ»;ι, 27 Ιχνυυαρο^
Μαρτιου, 21 Απριλίου, 26 Μχΐ;υ,*2{
18 Αύγουστου, 'ίί ώ£!ίΐβμ5.>ιο,ι, 20 Όκ
καί 15 Δεκεμβριού.
3) Τής ε'ίρχς Ρ^ίΐας, 28 Ίϊ'ουαρ ολ 13 Φ«6?ο.»7ρίϋ.,,
18 Μΐρτιου, 22 Απριλίου 27 Μαίου, 21 Ίο,ινΐου 22 Ί.υλου,
Ιϊί Αύγοοατ^υ, 23 Σίπτϊμβριου, 21 Όα:ιι>5.η3.(, 25 Ν3=μ5ρ ου
καί 16 Δεκεμβριού
4) Τήςϋρας Τοί«ου29 Ιϊν^ϊρου
19Μα^^τι^^, 25 Απριλίου, 28 Μ%υ;, 2ο
20 Αΰγίυβτου, 2Ί Σ^■π^,^^·ίρ■ο^, 22 Ό
δρίου και 1 7 Δ.χ,ι^,δρ'.ου χαι
5) Τή", έ'ίρας Σ*α^ανιου, 31 Ίαιιο,αϋ:!
21 λΐιρτιου, 17 Α-ριλιυ, 2ί) Μ3(ιο^, 27
λ;ου, 22 Αύ,Όοττου, 26 ^ίτττίμδρυυ 2Ί
ί Δ
17 Φ.6ρς.ϊριου, 17
Ιο^νιο;, 21 Ίοιι/ι?υ,
βδ3ΐ ^, 24 Ν3«μδ.,ιο^
13 Φ«6?ο.»7ρίϋ.,,
10 ί>4δρ ,
1^/ίο.ι, 23'ΙουΜου,
26 Νϋ(*-
Φΐ6ρ.υαΓ-.ου,
, 25 Ίίυ-
28 Νο-
21
ρ
Γ . "Ωραν ίν-ίρςϊως των συ»ίϊρι.5 : τη; 10 ~. μ.
ΐνηΐ/ΐϊΐ τοίς κ. *. Λ ι,Αϊοχοις τή; οΊαταςιν τού ά:θροϋ
18 Τίΰ σ^ίτΐιιού ύτ' αριθ- Ιί'* Νο,*3υ κχ9' '1ι, ιλxτxιο^μί>)ς
λόγω χίΐμ,ώνος ή άλου κωλΰ^χτος άνυπϊρίλητο.» 3ι*υ μιυ τίος .
3ίον ναό,,ιζκυι νΐαν τοι»;τη/, προδϊιοκτχς συγχοό ως είς τας
την »3,.Αΐμ,ον δ/)ΐΐ39ίϊυΐιν καί Τ5ΐχο*^λληΐιν τής
παρούσης, 8«υ καί ώ; ο Νομος ίριζίΐ.
Εγίνετο ίΐαί έ;«4οθ/), έν ΐΙ^α^Λ,ιω, τή 13 Δ.ίίΛδή}.) 1912
Ό Δημ. Κατήγορος
Ν. Ί. Αΐεταξάς
Πρωτ. 697
Ό Ιηαόιίιος ΚαϊΛγορος Μο ρών Καιν. υρίοκ
χ^,βίώ; ϋιτ' δψ.ν τα σχετικά άρθρϊ τού ύ~' αριθ. 80 τοΰ 1911
Νί|*. Δι«άγμ«τ»ς χβί τβθ {»«' αριθ. 144 Νο^ιβ»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Όρίζίΐ ( Ι
/>') "βδρείς έν α?; θά 8κοι*αζωντ*ι αί άγρ:ζι;μίχ'. των άγρο- |
£ν Δήμων τής περ φιρ»ιας τού Ειρην·33ικϊΐ5.ί Μπρών δ.α τ'
;
ι όν) Διά τάς ά^ροτ.κάς «ριφερίίβς των Δή^ω» Πό,ι-
*ς, ΗιτρβκΐφαΛι, Κουΐέ Ληγαίίακη Λε'ρι λ*ι Άληθι/ης τό
μ:τικον Καταστη^α Ιΐβμπηας χ,αι ί1ετρί.,ί*#ά! «ν οί, υα ίκ-
.ί,ω>>ται ιναλλος αί άγροζημικι είς τβ Λ/)μοτιχο^ Κατά»1:),^
ηας την πρώτην Δε,ιτερ-ιν εκάστου μηνός β:ς ϊέ τε Δημϊ-
Καταβτημα Ηετρθλε,φαλι την τρίτην Δευτέραν εχ«σίθυ
'ος.
'ίοι) Διά τάς αγροτικάς περιφερείας των Δήμικν Ζ»ρο3 Νι-
■·,ιου Γεργερης Ιΐανασβά Μοΐλιων ΙΙ-ζλα^ου Π«ν«για; Σ-υρ
/ών καί Βιρριζιων τ: Δβ,,Αοτ.χο» Κα.αΐττ,μζ Ζχρον κΐί
ρας πρός «κθικαΐιν των «γροζη,ιιών τας εξής.
ί 5 Ίανουαρίου 6 και "/ο' Φίδρουχρ ·υ 20 Μαριου 8 καί 29
ΐρΐλΐθυ 22 Μΐίο»> 10 κ*ι 25 Ιβ,ινιου ΐ7 Ι.υ'.υυ 7, κΐϊ "'7
-γουστβυ 16 Σ)6ριιυ 11 και 29 σ;δριο. 20 Ν;6ρ,ο.ι και ΐΗ
Λεμβριου
Λάν) Διβ τ«ς αγροτικάς περιφερείας των Δη^ω» &μκελοό-
ι Αγ. Δί*α Λΐΐ]τρ9:οει»ς χαι Χουΐτουλιανχ το
Ι-.
;ασ:ημχ Δμΐίΐλο^ζ.'υ χαι ημέρας χρος ϊχδ.κα;.ν των αγρο-
Αΐών τ» ες^ς. ϋ αι 28 Ίαν3.*,3 ου 2ι)Φ;δ;^«ιου 5 και 25
■ρτϋυ 17 Απριλίου 8 κΛ 27 Λία^υ 19 'Ί.υ Ίοι> 8 κα: Ϊ3
-λιου 21 Αύγούσ:ου 9 και 30 Σ)6ριου 23 8^6κοο Π και 29
έριου καί 23 Δ)ίριου.
■όν] Δια τας αγροτικάς περίφερίίβς των Δ/;.ιω» ΙΙ>
ω^α, ΑκΐσοΑβρι Φ'-αίιαχ,υς Ανωγείων ϋισιλκιής
ς Κροΐου Μ αμους Άνπσκαρι κ« 'Δ(·. Κ.»ριλΛ.ο.ι το
όν ΐΐατασΐημχ ΙΙλατανου καί ημέρας ιτρος έχ'ι%α?ιν των
ών τας βςής ΐ4 Ίανουζρίου 5 κχϊ Ιθ Φίδρουυιου 11
ό και ΊΙ Απριλίου 13 ινίχίίυ 5 *.α 24 Ίονν.βυ ΐ6
> και 26 Α>γα^ί»υ 17 Σ,δρου 9 κα 28 8)δροκ ίΊί
]υριου 1^ Ν)6ριου και ί χά 30 Λ)6ριου.
οον αια τας αγρίτιχϋς πΕριφερίΐχς χώ> Δ/)Λ(ι)ί λΐίΐρώ' Κα-
:λλιου κκ Γαλλια; τι Λιμοτίιςον Κ)τα3:Γ/Γ.α ιΥίηρά)/ και
,ρΐς κρός «χ3 κασ.ν των αγ^οζη.Μώ/ τη; τ»
σ:8υ δ *αι 20 Σ*πτ«ν>.6ρ>θιΐ 4 «.αί 18 Ό «βριοα 1 κβί 15 Νυβμ-
δριου χιΐΐ 6 χλι 20 Δ ΐιε^διιον' 2;ν ίιΐ τβ^ ιν τ~ έίρβ Ά-
μοιρά τΐ)ν .4 ν.%ι 28 Ιϊνουϊρ ου, 11 χαί 2ο Φϊβρουαρΐίυ
II
και "/5 Μ^ιιου 8 χαι 22 ΆποΐΜου 13 ^β,Ι'Ιι Μ αί ι; υ 10 χϊι
24 Ι^νιο«8*« ϊ2 Ι-υΛΐ9ϋ ί-2 Λβι 20 Αυγ^στου 9 καί 23
Σεπ·εμ6ρ;ου 14 κβι 28 'θΑτΐ"6ριου ΐΐ και 2ο ΝςεΐΑκϊρυυ 9 ϊ»ι
23 Λε/.ί.6;ι«υ' 3ο^) διά τας ι* ΐζ £*Ρ* Β χ3^ νήν 31 Ιϊννυ..-
ρι5^ 30 Μαριίου 29 Ατριλινυ «;9 Μαί,υ 29 Ιουνιβιί 31 Ί-
ο^Λΐου 29 Δυγουΐτϊυ 30 Σίΐ-.εμδρ'θυ 30 Ό.το»6ριου 30 Ν^εμ-
63ΐβυ 30 Δ«κί.*6ρ.ου' 4^ν) ο β (β, »ν ιϊ} Άνω Β άννο,> 10 κ»ί
2ι Ία;^^3ρι>υ 1ι κλι 28 Φ.ίρ3υ.ζρ;3.ι 14 κιι 28 Μιρτιου 1ΐ
καί 25 'ΑίριΛιο^ 9 Χίΐ 23 Μ ί,ι» 13 *αί 27 Ι^υνίϊυ 1 ί καί "25
24 Ό·χ.τω6ριου 1 ί κίί 28 Νϋμδρίου 12 κα 26 Δεκε/ίρ ε«'
5 >ν) δια τις έν τή Αγιου Βϊσίλε ου την 11 και 25
8 «ι 22 Φιδ,ίθ^ρίοι. 8 και 22 Μίρτί'υ 12 καί 26
10 χαι24 Μ.ί;υ 14 κ^,ι 28 Ιίυνιου 12 χαί 2-, Ιουλίου 9 χαί
ϋ Λ^1ί^στο^ 13 καί 27 Σ«τ.τεμδ,-ί.υ ίΐ χαι 25 Οχχω6ρι..υ
8 και 2ΐ Νοίμβριου 13 χαι .-7 Δίΐ>ίμτ;ριου' 6;ν) διά τας εν τ.ή
έ'3κα Συ»ολογ;υ ττ,ν 7 κα: 21 Ίανίυ*ρι-υ 4 χαί 18 Φεέρουαριου
4 και 18 >1αΓτιθϋ 1 χαι 15 Απο /ιου 6 /-αι 20 Μ^ί'Ίΐ 3 κ->ί
17 Ιίυν ίυ 1 καί 15 Ιςυλιου 5 ναί 19 Α-γουστοο Ϋ και 16
ϋιπ;*-6ρΐ3υ 7 και 21 Οκτα.6;,ίου 4 κοί '8 Ν.εμέρίίυ 2 και
16
; μρ
7ον) ίιχ υς εν ττ, έ'δρα Γδο>ιων την 5 *αί 1
2
^ 'ϋ;αν έναρςεαις τώ/ β^νείρΐώ; την 9 π. μ.
ΊΙ ισχυ; τή; παρο^^I]ς αρχΐΕΛΐ αττό 1η; Ιζν^ζ,οίον 19 "3
χρι τβλου^ τού α^^οΰ έτβυς.
ΕΜ^ ΐ3Δ)6ρυυ 1^13
Ό Δημοϊΐος Κατήγορος Μ:ιρών
Ν
Αριθ. Πρωτ. 444
> Δηιιόίιος Κοτήγοοος ΙΙίύκου
Λαίών ύπ' ό^/ει τα άρθρα 5ϋ χαί 57 τοθ ντ' αριθ. 80 Νομο-
τικοϋ Δΐαταγματος Κρήτης περί αγρςφνλαχίίς.
"Οριζε(
Α όν. Τ; π όν μέν εκδικήσεως των άγροζη^ιών τής π;
.ι Είρηνΐί./,ί,ιοιι Ιΐευχου 1) οιά μέν τας αγροτΐιΐβ:; περιφιριια;
ν ϊημιον ΐίευχων χαί Κα:ω Σιμης τό Δημοτικόν Καταστημα
;υκου' 2ον) σία τας των ό Γ, .ιω ν 1^^φ»Α.οδρ^σ ών και Αμοιρί'
ν) διά τας τοϋ Δήμ&υ Βιχου το τού ομιβνυμου Δημου Κατα-
.Γ,μα 4ον) οιβ τβς τού Άνω Β άννου ό"ή>;υ το τού όμωνυμου
■^ου Καιαστημα 5ον) δια τα; των Δήμω* Κρεδδατά καί Α-
,ί> ϋΐσΐΛΐιου το Δ^ιν.^:ι*.ο* χαταΐτη^α Άγιθϋ ΰασιλΐίου,
διά τα; των Δημνν Κ^λα,ιι καί Σ^χΐλογου το τοϋ Δήμου
,χολογου 7) διά τας των Δήμων Γο^χκβν και λ^ρτου το τού
,μου ΓδΐχΐΜν' 8)ν ί.α τας των Δ ην. ών Λΐουρνιώ', Μύθων και
.ζης τό τοϋ Δημου χΜουρνια(ς κιι 9ίν δια τ»ς τού Δη,χου
ατω Βιάννου χαι χ.νδρου το Δη,-ιοτ. Καταστημχ Κα:ω Β.αννου.
ι5ίν. Ημέρας ΐ« πρός ίκδ.κχσιν 1) δ,α μ?ν τας «ν τή ί$ρχ
υ Δημου Ιΐευχου τη' 4 κ·ί 18 Ίΐνουαριου 1 χαί '5 Φ«-
ςυαριου, 1 χαί 15 Μαρτιου 5 καί 19 Άχριλίου 3 καί 17
7 καί 21 Ίουνίου ί> καί 1^ Ιουλίου 2 χ«ί 16
ρ η
1») Φι5 ο^αριο^ 2 κιι 16 Μ^ρ-.ί-υ 6 χαί 2()
ΐ^ΐ) 4 * αί 18 Μαίί.1 ; χαί .5 Ιουνίου 6 *αί 20 Ιούλιον
καί 17 Αυ ο^στο^ 7 καί '21 ϋϊπτίμδρΐου 5 κ*ί 19 Ό*τω-
2 κΐι 16 Ν^μδ-ίου Ί λο.ι21 ΛϊΧίμίρ'ου 8α) διά τας »ν
έ'5ρα λΐίυρνΐωι» 3 *αί 17 Ι^νςυίρ ου 7 λΛ' 21 Ψίβριυαριου
ίί 2ί Μαρτιβι» 4 κ»ί 18 Ά -.ριλια» 2 καί 16 ΜΛου 6 *αΐ
Γυνι,υ 4 «.αί 18 Ιουλίου 1 καί 15 Αϋγούστου 5 καί 19
ρ 3 Αίί 17 Ό*τω%ρ .υ 7 καί 21 Νς«μ6ρ ου 5 καί
19 Λ$εμ6,:>ΐ9Λ κ^ί 9^ν) διά -.άς εν ττ, ίί;α Κατω Βιαννί^ 12 >κΐ
2) Ίΐίίυαρυ^ 9 κ«ι 23 Φιίροοβριςυ 9 καί 23 Μάρτιον 13 /αί
27 Ατριλιβυ 1 ί καί 25 Μ4ου 8 καί 22 Ιουνιου 7 κοί "21 1-
ουΜου 10 καί 25 Αυγς^ο 14 χαί 28 Σεχτ»μ6ρΙου 12 καί 26
Ό*ιω6,5.ου 9 κιί 23 Νο μβ,ίίυκαί ί4 /.αί "28 Λ«χβμ6(.ίου 1913.
Ρον. "Ω;χν δέ σ^ν»δρ ατεως δια μέν τας έν ταίς έ!ραις Πιύ-
Αίη χμ Α^ιου Β>βΐλεΐ3. την 1' π. μ. δ.α 3ε τα; έν τ*Τς λοι
«αίς την 9ί)ν %. μ. χαί
Δο-. Καίβτιΰς μήνα^ Ί.ύλίον Αδγοκστον χαί Σϊπτεμίρ.ον
βιαίας εν ταίς έ'ίραΐς Γίοχΐων >αί Ιυοα-.ιων όρ.ζει τόπον μέν
ίι'«μφιτέ'^ας την Άνω Σιμην ημέρας δ* καί Λρας πρ:ς έϊι-
κ,ϊσ.ν τ>ς ώς άνω ε'ι^ έ άστην τ.ύτ^ΐ' άντιστοιχ;6σας δια τούς
μήνας τούτους.
ΠβραγγελΛει δτως αντίγραφον τής ταροόσης τοιχοκολληθ»
διιου καί όκω, ο ν=μ3ς όρίζει κβι 8ημ5σι««6^ έν τ^ "ίίπισήυω Έ-
φ^με^ίϊΐ τής Κυββ^νήσιως.
Έν ΙΚύ'ψ τχι Οζ Δεκεμβριού 1912.
Ό Δημοσι ς Κατήγορος Πιύκου
Άρ'-στ. Α.
Ί£κ το1) 'Ιιΐθνικού Τυπογραφείον»
Μέγεθος Γραμματοσειράς