93669 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΓΓΛΡΑΡΤΗιΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
££Ν ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 22 Νοεμόρίου 1910—Αριθ. 81
Αριθ, ίΐρωτ. 5674
» Διε^. 23 Γι
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΙΙΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥιΙΗΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙροσκαλοΰνται οί β-ολόμίνο! νί διορισθώσιν είς την διά τής
ΰ«' αριθ. 131 τής 5 ΌΛ,τνοδρ.ου 1910 αποφάσεως τού Πρωτο-
οΊκείου Σφακίων έν όλςμελεία συσταθεΓσαν Θέσιν τού Σ;μ6ολαι-
ογράφου, ίν τή περιφέρειαι τού ΕίρηνοόΊχείου Χώρας Σφακίων
κ*ί έχοντες τα υπό τοϋ Νόμου όριζόμενα προσόντα, νά ύποδά-
λωσ. τάς αίτήΐβις των «Ίς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν τής Δικαι-
οσύνης, έντός 15 ημερών άπό τής δημοΐΐεύσιως τήοϊε έν τί
Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως.
Έν Χανίοις τ?, 15 Νοεμβριού 1910.
Ό επ! τής Δικαιοσΰ>η; Έπίτροπβί
Γ. ΜΓΛΩΝ0ΓΙΑΝΝΗ2
Προκηρύσσομεν νέαν επαναληπτικήν πλειοδοσίαν τοΰ εΐρημέ-
νου δημοτιχοθ φόρου δι* απάσας τάς οικονομικάς περιφερείας το3
Δήμου, ένεργηθησομένην την 28 Νοεμβριού 1910 Ημέραν Κυ¬
ριακήν λα1 ώραν 9 — 11 π. μ. συμφώνως πρός τούς δρους τής
ΰπ' αρ.Η. 1551/ΐοΐ(ΐ τ^ί 7 '0/ΐτω6ρίου έ. έ'τ. ίιακηρΰξεως μας
(φυλ. Ί'φίμεριϊος Κκβερνήσεως 73 τείχος Γ'. 1910) καί
ενώπιον τί, αυτής 'Κπιχροχιίας έν τω Νομαρχιακώ Κατα¬
στήματι Λασηθίου.
Έν Κριτσα τή 8 Ν:εμ6ρίου 1910.
Ό Δήμαρχος Κριτσας
Ι'εώργιος Έμμ. Πάγκαλος
Αριθ. Πρωτ 1036
ΆριΘμ. Πρωτ. 1971
»" Διεκπ. 1209
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έϊ·»αλΐ)ΐ5τιΧΓίί δϊ)αοπρ«ίας τοί βηματικοί ψόρον 02 0)0 έκ! του
ελαίου τοΰ τρίχονίος ο:χ·5νθ(ΐιιο5 '^ΐο^^, 1910

Κριτοάς
Λαβόντες ύπ' ϊψει:
α.) Τό ύπ' άριθμ. ζρωτ. 7088 πραχτικόν πλειοδοτικής δη-
μοπρασίας δ'ά την ίχμ'οθαίσιν τοΰΔημοτικο'3 φόρου επί τοΰ ελαίου
τής τρεχούσης χρήσεως νί;ς διεξαχθεισ^ς κατά την 31 Ό/.τω-
6ρί;υ 1910 ίν τω Νομιρ/ιανω Κατασιήματα Λασηθιου καί ήν
τελιυταΤος πλβιοδό·ης άνιϊείχθη ϊιά την οικονομικαί περ-φί-
ρεΐαν Κριτσας ό Γεώργιος Έμμ. Ταδλας προσ^έρας ϊραχ.
100 ϊιά ίε τάς λοιπάς περιφερείας τοΰ Δήμου ουδείς παρου¬
σιασθή πλειβοΌτης. '
6'.) Την υπό -χρενολογίαν 4 Νοεμβριού 1 Ό> 10 δηλωσ'ν τοΰ >
Ίϋίάννου Κ. Άλέςη νομίμως κ·ί έμ^ριθεσμως κατατ.θεΤσαν |
,οεια τοΰ απαιτούμενον γραΑ'ΐατίου ίς ή; ιςαγεται ότι ;ΰτος
-ΐρίσφέρει 5 0)0 ίτΑ πλέ:ν τής υπό τοΰ ανωτέρω τελΐνταίου
Ίδοντες /αί τα; σχετικάς δΐ^τάξϊΐ- τοΰ ύπ' αριθ. 3·)6 Νομου.
Άκυροΰ,Αε» τό σχετικόν τ:ρϊχτ'.χ3ν της κατα την 31 Όκτω-
όοίθυ 1910 ϊίίίγι,Ίί-ση; πλειοϊο ικής ϊημο-ρασίας τοΰ περι όν
προκειταΐ δηα.5τικοΰ ίορ;^ των :ϊχοο,οΓλών χεειφερειών Κρι-(
τσϊς, Κ^ούστα, Πρινος, Καλοΰ Χωρίου καί Άγίου Νικολ«3υ
—Αβκωνίων.
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΙΙΛΕΙΟΔΟΣΙΑ
Ό Δήιιαοχος Άκρωτηρίον Σοιίδας
Διαχκιρύττίι 6τι
Δονάμιι τή; ύπ' αριθ. 25 έ. ετ. αποφάσεως τοϋ παρ' ημίν
Δημοτικοΰ Σομβ'υλίου έγχριθει'σηί νομίμως ϊιά τ^ς 6π' αριθ.
510 έ. Ιτ. ίπ'ψϊΐιως τής Σεβαστής Νομ«ρχ(«ς Χανίων έκτί-
θετοίΐ ε:^- ρχεί»ν πλεΐ'θοσ'αν χατά τάς 8ιατιίξ«!ς τοϋ 6π'«ειβ
356 Νιίμ υ πε;ι 2τ,μοπρϊ»!ών ή έχμίσβωσις τοϋ φίρου 1)2 0)0
ίΐΐ των /ειμβρινοχν κ»! θίρινών προϊιίντων τής τρ*χοΰ»ης χρήσιως.
ΊΙ πλειοδοσί* ένεργηθήιετοΐί 6κ6 τούς έξί,ς 5ρους.
♦ ) Ό Δήμος οιοκΓείται είί δύο πβριιρίρείας.
α')τής Σούοοτς ττίριίαμζϊνουσα άπαντα τα χωρία χαΐ Μιτο'χΐα
τα ΰπ>·(όμίνα %■; την περιφέρειαν τοΰ Δήμου τούτου χαϊ χιίμκνα
έν τω διβμίρίσματι Σΐυοΐς χαϊ.
6') "ου 'Λ«('· Γηρ ου πΐριλχμβάνουσα ύίπαντα τα έν αύτω χϊί-
μΐνα /> ρ'Λ Μονάς χαΐ Συνοιχυ^ούς.
?) Ό γόρο; των 7τρθ"ίντο-ν τούτων 9ά χαταίάλλητΒΐ 6πο
.-ών 7Γ0-αγ(.) έ'ον εί; τούς έ/0 χΐαστα; τοΰ μίν έ/.ϊίου χαϊ των
δημητριαχών χκρπ-ιΤίν ιΐς ίίίος τΛν 'έ λθιπων χροιοντων »ίς
μ ατα τη. άγοραίαν αύΓών τιμήν.
ά) ΊΙ ■τλειοϊοσ'ΐ δι:;»χθήτεται έν το^ι Δημαρχιαχώ Κ«τ«-
στήματι Σοι.δκς την 25 Νοεμβριού 1910 ημέραν Πέμπτην
>»· ώρα '—Ι-' -τ. μ. ένώτιον έττιτροπής άποτ»λου(ΛίνΥ|ς έχ
τού Δημάρ/-υ ώ;
II
.οέδ^θ'ΐ ένίις Δημοτιχοϋ Σιιμβ·ϋλου χαϊ
τοΰ Γραμμα-έ&κ τοΰ Δήμοιι ώς μιλών.
4) Πάς πλεΐοδόττ,ς Κα γίντ) δϊχτ^ς δέον ν« χατίθίσγι λίγω
εγγυήσεως είί το Ίΐμείον τοΰ Δήαου τούτου ί-αχμάς 40 ϊι'
εαστην περιφέρειαν υιτινίς «ϊς μέν τούς ά7τοτυχ!ντας βά ιπι-
σΓοαΐιώϊιν βμίιωί, ι!ς δέ τούς ίπιτυ/(ίν άς θά συμψηφισδώσιν
»!,- την πρώ-τ,ν Γοτιν πρός τούτοις δέον νά πρβταγάγγι άξιο-
/οεοιν έγγυητί,ν ό'σΐκ 6ά προιυπογίάψγι τ6 κρβκτιχ^ν τής πλιι-
οδβσίας χαϊ το συνα^Οησομί .όν συμίόλαιον ΐονευβυΌμένου πρ^ς
άιά*«ς τάς ύπο/ρβώαεις τοΰ ένοιχιαστοϋ άνευ ίιχαιώμβτος 8ι«ι-
ρίσ·ω{ ή διζήσιως.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
5) Α! προσφοραι θά γίνωνται είς άλβραια; μονιοαί κλ'ι ι!ς
χρυβας δραχμάς «ίς ά; θά καταβάλλεται χογ.1 τί) μίτθω/,α.
6) Ή χαταβολή τοϋ μισθώματο; θά γίν— εί; τέσσαρας Ισας
δοσεις ήτοι την 30 Νοεμβριού 1910, 31 Ιανουάριον, 30 Ίου-
νίου χαί 31 Αύγοιίστθυ 19(1* ·πα»α δέ δοσι; μή χαταβΐλλομένη
Ιμκροθέσμω; χαβ ίσταται τοχοφόρος χαί άπχιτητή χατ ι τάς δια-
τάξει; τοΰ νπ' αριθ. 196 Νομόν.
7) Ουδείς βυμψιτιφισμο; δύναται νά γ/ν») άπέναντι τοΰ μισθώ-
ματος δι' οιονδήποτε λόγον,
8) Ή δημοπρασίχ έπανχλαμδάνεται εάν έντός 5 ημερών άπό
τής προσωρινάς χαταχυρώσεω; προσφέρει τι; τουλάχιστον 5 0)0
έ τι Ι πλέον τής τελευταίας προσφοραί;.
9) Ό 7τροχα^έσας την νεα» πλειοδοσίαν άναΐηρύβσβτβι οοι-
ατιχο; μισθωτής εάν χατά ταν διεξαγωγήν αύΐής οϊν ιτροσφερθή
προσφορά χριίσσων της ΰπ' αυτού προσφερθείση;.
10) Εάν ο τελευταΐο; πλ§ιοδ6τη; ί) ο έγγνητής αϋτοΰ άρ-
νγ,θώσι νά ΰπογράψωσι τό πραχτιχόν τής πλειοδοσίαν χαί τ6
συναφθησόμενον συμβόλαιον εισίν αμφότεροι όπεύθυνοι άπέναντι
τοΰ Δήμου διά πασάν άπό τοΰ άρχιχοΰ μισ9ώματο; ζημίαν
έχ νέα; εκμισθώσεως ή άπ' εΰθϊία; οιαχειρήσί ος /ωρΐς ούτοι
νά έχωσιν ουδέν διχαίωμα επί τοϋ τυ/θ'ντο; πλεονάίματο; ή 8*
χατάβεσι; δέ έπιστρέφβται άλλά είσπράττΐται ώ; εσοδον τίϋς
Δήμον,
11) Τα πραχτιχα τής πλιιοίοσίας όχόχειν«. είς την Εγκρισιν
Τθΰ Δημοτιχοΰ Συμβουλίου οπ«ρ διχαιοΰται νά έγχρ(νΥ) ή' μή
αύτα /ωρί; ο τελευταϊος πλειοδοτηΐ ν' άπ}χτ| ουδέν διχαΐωμα
κατά τ ου Δήμον.
12) Τα χηρύχεια χαί τα Συμβολαιογραφιχά Ιςοδα έπιβαρύ-
νουσι τ όν μισβωτήν.
Έν Σούδα τϊ| 18 Νοέμβριον 19'0.
Ό Δήμ«ρ/_ος Άχροτηρί&υ Σουόας
Γ» Κά
Αριθ. Πρωτ. 363 ί Ι
> Δΐ6*π 2131 ί
'£ν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλΐίνων !
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τόν επί τρανματισμω χατηγοροόμινον Πολυ/ριίνην Ί.
Μαχρυγιανάχην κάτοικον Ρ»μνης Άποχωρώνου χαί ήδη άγνω¬
στον διαμονήν.
Καλείσαι όκως εμφάνισις αυτοπροσώπως την 24 τοΰ μηνός
Φιβρουαρίου τοΰ Ιτοος 1611 Ημέραν Πέμπτην χαί ωρ* 9 ην π. μ.
ενώπιον τ ου άχροατηρίου τοΰ Πρωτοδιχΐίου Σφακίων προ; απο¬
λογίαν χ αί περαιτέρω συζητησιν τής άξιοποίνου πράξεως τή;
αναφερομένη; εί; τό χοινοποιηθέν ύπ' αριθ. 2656)1693 τής 6
Σεπτέμβριον 1907 χλητήριον ίπίχριμά μα;, άλλως θίλιις 2ι-
χασΐή Ιρήμην.
Έν Βίμω τ^ 28 Όχτωβριον 1910.
Ό Είσαγγίλίϋς Σφα (ών
Χ
Δημοαιΐυθήτω ή π·ροΰ«α έν
Έμ Χλαποντάκης
^ 'Επισήμω Εφημερίδι*.
Ό Εΐσαγγιλεύ: Σφαχιων
Έμ. Χλαποντάκικ;
Αριθ. Πρωτ. 2636
» Διικπ. 2134
Έν Όνό[*ατι χοϋ ΒασιΛε'ως των '_λλι· νων
ΚΛΗΣΙΣ
Πρός τόν επί άντιστάσιι χατά τή; Χωρο·νλαχή; χατηγορουμενον
Ιωάννην θ. Κριαράκην χάτοιχον Άλιχάμπου Άποχορώνου χα'
ήδη άγνωστον διαμονής.
Καλίϊσαι 8πω; εμφανισθή; αΰτοπρωσώπω; την 24 τοΰ μηνός
Φεβρουάριον 1911 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 9« μ ενώπιον
τού αχροατηρίον τοΰ Πρωτοδιχΐίου Σφακίων πρός απολογίαν χαί
π«ρ«ιτίρω συζήτησιν τή; άξβποίνου πράξι»; τή; αναφερομένη;
είς τ» χοίνοποιηβίν ύπ' αριθμόν 2335} 1405 ιή 30 Ίουνου
1909 χλητήβιον έπίχριμά μας, ίλλω; θέλει; δικασθή έρήμην.
Έ» Βάμω τ^ 28 Όχτ«*6ρίο» 1910.
Ό Είσαγγελεΰ; Σφακίων
Έμ. Χλμποντακης
Λΐ)μο«Ιιυ6ήτ·· νομίμως έν τή Έπι«ήμω 'Βφημερίδΐ.
'Β Βάμφ «ϋίημΐρίι.
Ό ΕΙβαγγίλεϋ; Σφ«χίων
Έμ. Χλά
Αριθ. πρωτ. 3626
» Διεκπ. 2126
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΣΙΣ
Πρός τόν επ! ζωυκλοπή χα-ηγοοαυμενον Λει>!$χ Σπύρ. Νιχο-
λαχαχην χάτοιχον Κ ά μ τω ν Κυδωνίας χχί ή η φυγοδιχον.
Καλεϊσαι όπως έμ·νιβθή; αΰταπαυΐιώπω; την 24 τού μηνός Φ«-
βρουαρίον τοΰ ϊτον; 1911 ημέραν Πέαπτην χαί ώραν 9γ,ν π. μ.
ενώπιον τοΰ άχρ)«τν)ρί-υ τοΰ Πρωτοδ'χείου Σφακίων προ; απολο¬
γίαν καΐ περ«ΐ έρω συζήτησιν τής άςιοττνίνου πράξεως τή; χναφερο-
μένηςεϊ; το χοινοποηΊέ- ΰτ' αριθ ί287) 1377 τή; 24 '1}ν*ίον 1909
χλ/)τηριον έπίχριμά μα;, ίλλω; θέλ*ι; διχα«9?| ίρήμην.
Έ Βίμω τή 28 Όχτωβρίου 1910.
Ό Βίααγγελεν; Σ?»χί*>ν
Έμ. Χλαμποντάκης
Δημοσΐϊυθήτ ο έν τή 'Επισήμω Εφημερίδι.
Έν Βάμω κυθημΐρον
Ό Εΐσαγγελεΰ; Σφακίων
Έμ. ΧλαμποντΑκης
Αριθ. Πράξ. 32
Ό Είρηνοδίκης ΚαΙτελλίον Κιο5ά·.ιου
Λαβών Οτι' ίψει τα άρθρα 14, 15, 16, 17, τοΰ ύπ' αριθμόν 144
Νόμου χαί το άρθρον 12 τοΰ όργανισμοΰ των Διχαστηρίω/.
Ό^ιζίΐ ταχτιχά; μέν διχασίμου. $μ.έ?&; &·α την έχδίχασΐν των
πολιτικών ϋποθέσεων τή; συνήθθ'-ς διαδικασίαν τό Σίζζατον ίχά·
σ:ης εβδομάδος, χαί δια την ίχοΐχασιν δέ των ποινιχών την Πέμ¬
πτην έχαατη; εβδομάδος, διά την έχδίχασιν των π»ρ« τή είρκ
τοΰ ΕίρηνοδΐχϊΙον μιχροδιαφορών την Πχρχσχευήν έ»άστ^ς ΐί?β-
μάδο;, ό>ρχς δέ ενάρξεως των συνίδριών την 10 π. μ. ΐιάτοϋς μή¬
νας Όχτωβριον, Νοέμβριον, Δεχί.^βριον, Ίκν^νάριθν χαί Φεβρου¬
άριον χαί την 9 π. μ. διά τοϋ; Λοιπού; μήνας.
Όρίζει ωσαύτως διά τάς ίχτος τή; 2δρχ; τοΰ Διχαστηρίον έπι-
σχέψεΐ; εί; τα. Ιδρας τώνΔήμων τής Είρηνοόιχειαχή; τή; περιφερείας
πρίς έχδίχασιν μιχροδιαφορών.
1) Την Τρίτην τή; δευτέρα; εβδομάδος έκαστον μηνός διά τόν
Δήμον Ίννα/νρίων.
2) Την Τρίτην τή; τελευταίας έβδομάδις ίχίσιου μην.ς διά τόν
Δήμον Μεσογείων.
"Ωραν δέ ενάρξεως των σννεδριών ε!; αμφοτέρους τοϋ; δήμβυς
την 10 π μ. χαί τιΐπον τ>ι χατάστημ* τοΰ οίχείου Δημορχείβν.
Ώ.α.χαθ'ας ΐο γραφείον είναι ινοιιτον τί; μέν εργασίμους η¬
μέρας άπο τής 8—12 π' μ. χ«ί άπθ* 1—5 μ μ. δι« τοΰ; μήνις
Όχτωβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, Ιανουάριον χ»Ι Ψιβοουάριον,
χαί άπ6 τϋς 7 —11 π μ. χαί άπό τή; ϋ — 6 μ. μ δια τοϋ; λοιπού;
μήνας τάς οέ έξχιρειιμους ήμέρι; άπό τής 9— 2 π. μ.
Διατασσιι την έν άντιγραφω τή; παρούσης δημοσίευσιν $(ά τής
Επισημον Εφημερίδος χαί την τβιχοχολλησιν αυτή; ό'που δ Νβ1-
μος ό'ΐζει.
Ή παροϋσα πράξις ισ/ΰιι άπό 1 ΊχνανχρΙον 1911 μί/Ρ' Τ^λβν(
Δεχεμβρίου 1911
Ό ΕΙρηΝθδίχη; Ό Γραμμαί*»;
Έμμ. Χ. Τόιριμόνης *Εμμ. ΙΙανεθνμιτάκις
Ότι άχριβέ; αντίγραφον
Έν Καβτελλίω αυθημερόν
Ό Γραμματεΐ»;
Έμμ. Πανϊθιιμιτάκχ;
Έκ ιον ΈβντκοΦ Τνπογραο^είον
Μέγεθος Γραμματοσειράς