92859 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ε·-**-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ·$ 1 Δεκεμβριού 1912 — ΑΡΙΘ. 107
Αριθ. Ιΐρωτ. 4903
λ Διεκπ. 2684
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
διά ττιν υπο βολτΥν αιτήσεων πρός διορισμόν
δημ)λων αμφοτέρων των
Ο! βουλόμενοι νά διορίζωνται ίημοδιίάσκαλοι εις μονίμους
θέοεις ή ώς προβωρινοί άναπληρωταί των είς τόν πόλιμον ακο-
ιιακρυγομίνων τοιούτων συμφωνως τω ϋπ αριθ. 24 τής 23 Ό*τω-
6ρΙοι> 1912 Διατάγματι οφείλουσι νά υποβάλωσιν »'ις τό Δ'.
τμήμα τής Γιν. Διοικήσεως μιέχρι τής 15 Δεκεμβριού ί. ίτους
αίτησιν φέρουσαν τό νόμιμον χαρτόσημον καί συνοδευομένη υπό
των εξής πιστοχοιητικών.
1) Άντιγράφου τίτλου ΐμφαίνοντος χροσόντα δυνάμει . των
οποίων συμφώνως τοίς άρθροις 4 καί 5 τοθ ίιπ' αριθ. 135 τής 26
Αύγούστου 1911 Διαταγματος δύνανται * ά διορισθώσιν, ήτοι αντί¬
γραφον τοϋ πτυχίου των ώς τελειοφοΐτων Διίασκαλείου, ή1 αντί¬
γραφον τοθ πτυχίου των ώ; δι' ές*τ«σ«ων άναγνωρισθίντων όρι-
βτικών ή προσωρινών (αρθ. 26 Διαταγματος 151 χαί 28 Δια-
τάγματος 1ΐ2) ή αντίγραφον τοθ πτυχίου των ώς όριστικύν 6πο-
ϊιδασκε,λων ή ϊντιγραφον άπολυτηριου Ρυμνασιου. 2) Πιστο-
«οιητιχςΰ τής οίκειας Εισαγγιλικής Άρχής ότι όεν κατιίικάσ^η-
οαν είς πράξιν συνεπαγομίνην στέρησιν δικαιωμάτω» καί γ'.) 11ι-
στο*οΐί)χικοι τοθ άρμοδίου στρατολογικοΰ γρ&φϊίου, ό'τι εςιτισαν
την στρατιωτικην των θητεία* ή απηλλάγησαν αϋτίΐς νομίμως
ή ϊ«ν ϋπεγονται είς κληθεΐσαν ηλικίαν.
Έν Χανίοις τί) 30 Νοεμβριού 191?.
Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης
Σ. ΔΡΑΓΟΓΜ1ΙΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Αριθ. Πρωτ. 4903
» ' Διικπ. 2842'
Ο^ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Λαβόντες ύπ' όψιν την ϋπ' αριθ. *801/ί7ί1 τΐ]ς 24 Νοεμβριού
προκήρυξιν οιαγωνισμ.οϋ πρός κατάληψιν πρασωρινών θέσιων
ϊκτιμητώ» έν τοΤς τελωνεΐοις Χανίων καϊ Ηρακλείου.
Παρατείνομεν την προθεσμίαν κρός; ΰιτοβελήν αϊτήσ·ων μέχρι
τής μεσημβρίας τής 1 Δεκεμβριού 1912.
} Έν Χανίοις τί) 30 Νοεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑ1ΌΥΜ1ΙΣ
Αριθ. Πρωτ. 13822
ΤαχνδρομικΛς καί Τηλεγοαφικϊις
δθύ
"Εχοντες ύπ' όψιν τό άρθρον Κ τοθ ύπ' άριθμ,. 4ο τής 1 Νο¬
εμβριού 1912 Διατάγματος.
Όρΐζομεν ημέραν χυκλοφορίας των νέων γριμματοΐήμωιι την
9ην Δεκεμβριού 1912 ημέραν Κυριακήν.
Έν Χανίοις το 29 Νοεμβρίου 1912
Ό Διευθύνων Έπιθεωρητής
Θ. Ηενθερουδάκης

ϊΤ νπογραψείο»

Μέγεθος Γραμματοσειράς