92851 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ1
"ΑΡΑΡΤΗΒ ΤΗ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΚΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 26 Νοεμβριού 1912 — ΑΙ'ΐθ. 105
ΤΜΗινΐ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΆρΛ Πρωτ. 4301
» Λιεκ. 2782
ΙΈΝΙΚΏ ΑΙ0ΙΚΗ21- ΚΡ.ΓΓ*Ϊ_
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΔΙΑΓΩΙΣνΐ)Υ
Πρός ίιορυμόν κροσι>,3 νυν άνατληρωΓΰν χινή. βΐτύ'. '3χτι,ΑΓ,τ>3
'ίί «ν Τιλωνι'ιιΐν Χχ'·>> χχι Ί1?χ*1»'>>
ρ
των Τίλια-
τώ; ί«ι;υχβντων.
Έν Χ χν
κ«ί τόν διβριΐμόν
τί 2Ί
1912.
Ό Γ&νιχό; Διοικητής
Σ. ΔΡΑΙΌΓΜΙΙΣ
. Ποο>τ. 5178
Ό Γεν;κό; -ΐοικητή; Κ
Προχηρ>ιομίν διαγωνισμόν πρό; 8ΐ3?ιτι*9/
πληρωτών κενής θΐσεω; ΈκτιμητοΟ παρ' έΊ
νείιβν Χαν'ων /.αί ΉρΐκλΐΙ^υ.
Ό ϊια--*ν·,σμός διβ?3«χ"3ήσ«τ*ί τ^ έ>νάτ$ τοϋ μηνός Δε*ίμ,
βρίου 1912 ήμέρ*» Κ.»οι«>ι»!ν — ρί ώοϊν 10η» τίθ |Αΐσιμ5;ια;,
κΛ «ν -.ώ Τελωνε'Λχ,ΰ καταΐτη,Αϊτι ί*α:ερας των διί; κ-'.ίων, ίν
Χανίοις μέν διά τ-,ν θέσιν ποισΛΡΐνβΰ1 άναιτληρυκοΰ τοΰ Έ*τιμη·
τοΒτοΰ Τελωνείον- Χΐνίων, :/ Ή3ϊλείω οέ ίάτήνθέΐιν «ρ3-
άλ'!ί 3 Γλί Ήλίο
ϋτο
ρηρ
ενώπιον Έπιτροΐίίΐώ; συγλειμένων έ* το3 ^
ρητοϋ έηατέρας των Ο!*ονον«κών περιφίρε ών χβί τού Τελώ>ο^
καί τού Προεδρο.) το3 'ίίμΐίρικϊα Σ^λλ^γ^υ έ^α-έ^α; τώ; δ>
πόλιων Χανίων καί Ήρακλεί:υ.
Οί ^ίΛόμινίΐ νά συμμηάσχωίιν &ΐ; τό^ τ.^^Ρ-»^'^*^ν
διαγωνισμόν δέον νά ύποδάλωσιν »ίς τόο!«ϊ.ν Τί».ω εΤ:ν, μίχρι
μεσημβρίας τή; πρώΐης Δεκεμίρίου 1912, σχϊτιχ.ν &'&■ "*-
σ>;μασμίνηνμέ τ*σσαρακοντάλβπτον χιρτόσ(]^3ί καί συνοϊί^ιμέ-
νην υπό πιστοκοιητικοί καλής διαγωγτΐς, 2κΒιϊ,μ.ίνθϋ ύτό τ?,ς
αστυνομικάς βρχί]ς τήίκϊΐοικίας το3 ϊτοϋντοΓ, πιστοτο η:ι.ον
τοΕ άίμιδίουΕ'ισα-ίγελ^ςδτ'δϊν *ατίδαά:θη52ν '
έν ά',;9ρω 21 καί έπίμ-ίνο1.; τ-3 π-ι.··.*ο; ν^^ προ6λ
καί ΐ5ΐΐτοποιητικ·ν τού άρ>:3ΐ·>-» στρατολογικόν
" ' ή" 8τι νομίμως
των
Εκττμητου.
Αί Έ«τρ3π?Τα: ϊονμάζο^ΐ.» 'πί ~Λΐ?» τού; δ·.
μίν,ιυς καί ώ; πρός τή; »«*?*«*' τΛν 8.ά την θέσι» *η.
ίχ πίαι;:*α γ", . "Λ -"■- ·>■» ">
Ιτο τ'~>/ ΐΑ*.3ν ϊί,ατίίϊί τώ1 ι^τ'.
Ίς τς Β'.
V,!.)
α ι (Ο.««ΐ!*3) .",; Γ»/:*^
. Δ'.ίκπ. 3737
Ο ΓΕΪίΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΠΙΣ ΚΡΙΙΓΙΙ-
Διακηρύττει δτι:
Έ*τ19ί:χι ε'ς ί.α(·«>ν:σμό» μϋοϊοτιχής δημ3ΐτρϊσ:.ας *ατά τα
5; ϋτί)3*ϊίας των Δ(](*οτίω' "Κ ι γ·* ν συηίχ9»ντχ καί Ιιτό
τ33 Λ■.ϊ^θ^ν;^·3 τΛν Δημίίίοιν Έργων θϊΐϋρη")ίντ* διαγρά,Α"
■μχτα ν».«:ά τοΰ πρ3ϋτολογισμ33, σι>γγραρίς ϋποχοε όϊ»>«>ν καί
Ιργων τοϋ λιμ=ν3ς 'ΙΙρα^λείβυ.
"Αρθρον 1. Τα Ιρΐβ προϋπολογίζονται κατί την λεπτομερ))
ί.τίμησ'.ν είς τό ποτόν των δρϊχμών 118,827 *αί '*/. ;β π-:?ιλαμ-
6xνο^ιένο^ το3 πο3θ3 των δρο'χ. 4ι?Ο *αι ι^ 3ι 2ΐιρνθ'Ττι·υς
δατά/α; ίφ' ών ούίεν δικαίωμα ϊχβι 5 ίργολιδίς. Ή ί-.ΛΤΐαΐις
γίνεται ίπί τ^Τς εκατόν εις άχεραίας μθνάδας.
ΆοΘρον 2. Ή ίημοιτραβία ενεργηθήσεται ίν τβΤς ϊδραις των
Χανίων, Ρεθύμνης κ»ί Ηρακλείου καί εν τοίς Κατα-
ΐώνβ;*είι·>ν Ν3,Ααρχιώ» δι' «γγράφ-ον κιί ίσφ?αγΐ3μνών
,^^.νρώ» υπό Έπιτρί*ής άιτβρτιζομε'νης ϊν μέν τώ"Νο(.ώ Χα-
νίυ; παρά τοϋ I1ρ3ίϊρο^ των Έ»ετών ώ; Ιΐροέίρ,υ ή το·3 ανα-
πλτ-ρΛΤο3 αΰτο", τοϋ ΝςμικοΟ Συμί;ύλου, το^ Ν=.Ααρχυ Χα-
νιων, ενός Μηχαν.κοΰ κα: τού Δ'μ^ρχου Χανίων, ή1 των *·.*-
■πληροτών αύτΛν ώ; μελώ', ίν Ρ.θϋ,Ανο πΐρά το3 Νομϊρχου
θύμ^ης ή των ά/απ,.ηρωτών αυτών ώς μελών, ίνΉρΐΑ^ίω
παρα τ-3 Προ-:ϊρ9^ των Έφετών Ήρα*λείου ώ; Πρΐέίρου ή
το3 ά«ληρωτοΰ αύτοί, το3 Εισαγγελέως των «ν Ηρκλειου
Έφίτών, τοό Ν3μάρχίυ Ήρ«λ*ίου, ενός Μηχα-ικοϋ κ^ι το3
Δ?Α*;·/ί> Ήιαιιλείου ?, των ίναπληρωτώ' αυτώ» ω; μ«/.ων ττ,ν
18 Δι*»-.4ρ. > -912 ημέραν Τρ ττ,ν καί ώραν '. —10 π. μ.
Ά3θ;^ν 3. Πϊσα πρ33φί?ϊ θά συνοϊίόητ*: υπό τ)ς αϊεία;
το3 ί·:ιτηϊι.ύμ'Γ5; τΐύ έριθλάίου σν?ώνως τώ 811 ^ Ννψ
ύ^ό τ=3 -ς?.ίΑΐχ3,*ίνο^ υπό το3 πιρΐ ϊημιοίρα-ιώχ κ»ί ί-χτ*-
>=ϊίω- ΔηΑ3Τ·α>; Ιιγων Νιμ^ «ιστοπν.ηΛκού υπό νραμ-
Ι'χήι' 3ί:7··33,τ;; ττ,ν .Τ; τι των >η*βσ:ι*ν ταμειων ή τής
», ^
Τρχτίζΐί Κ.3 1Τ-,;, κ-:ά9;ϊν λ^ψ ^ή; ς χ?»μ
4 ίϋΛβγΙ»; τή; Τ^τίζη; ^?ΐτΐ; «*» την |«ί τί], Ικϋοσεως
των ίξίϊι· π3ίί3 ίραχμων 6000.
ΤΗΣ
ί^,Ε'ις τόν διαγωνισμόν ίύ^αντκ νχ λάβωσι μϊ'ρος χχί άλ,λοδααοί
συμμοββεύμϊνοι πρός τάς διατά;;ις τού περί 1/)»χοπρ.χσιώι» καί
εκτελέσεως, δημβσ.ων έργων νόμβυ κχΐ λοιπβΰς τής Νήσου.
Άρθρον 4. Ή ίη,Αθπρασία διεςάγεται δημοσίως. Ό έσφρα-
Ίΐεμένος φάιελλος, έν φ «ίνα. έγχ.«χλεισμενη ή προσφορά, τίθεται
ομοϋμετά των έν τώ ανωτέρω άρθρφ μνηΐθεντω»· έγιράφων ίντός
1*υτέρου φατΛλλου, Οστις παραβιίεται έσφραγισμένος είς τόν
πρόεδρον τής έπιτροπής »υνείρι*ζούσης. Ό πρόεϊρος άριβμεΐ
τ»ϋς «αχέλλβυς κατά την τάξιν τής εγχειρίσεως των άκολοΰ-
θως άποΐφρΐγίζοντιχι ο! εξωτερικόν φάκελλοι, ή δέ έπιτροκή ΐη·
μειβί έφ εκάστου έσωτερικοθ ·α*«λλου χερικλειοντος την ίκαντον
προσ·οράν τό όνομα αύτβύ καί τόν αύςοντα αριθμόν το3 είξο»-
τεριχοθ φαχ,ιλλου *αι Κ{χταγρά«>ει έν πρωτο*όλλω τα ιμπερι-
*χόμνα κατά τό άρθρον 3 ίγγραφα. Ειτΐιτα οί »ν τί αιθούση
τής συνεδριάσεως παρευρΐσκόμενΐΐ άχβσόροντχι, ή δέ έπκροπή
έζΐλέγχουσα κατ'Ίδιαν τα Ιγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τούς
είς τόν διαγωνισμόν «αρα3«κτίους ση^ειοίσα τους λόγους ίι'
ούς τυχόν θά άχέκλειέ τίνα των μειοδοτών.
Άρθρον 5. Πασά χαΐά παράβασιν των άρθρων 2, 3 καί 4
χροσφορά εΐιΐαι άκαράδεκτος καί έπισΐρέφετα. προ τόν ίπιϊίντ*
ταύτην χωρις ν' ανοιχθή ό περικλειων αύτην φ,ϊκίλλβς.
Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συ.εδρίασις άχ3*αθί*-
ταται έχ νεου δημοσία, ό δέ πρθίίρος άποΐφραγίζει τα των προ-
σφιρών δελτι* κατά την άρίθμ ητΐ/ΐην αυτών σειράν, κ*ταχω-
ρίζΐι τό περιεχόμενον αυτών έν τώ πρωτοκόλλψ καί άνακηρυττει
τελευταίον μειοίότην τόν προσφερομενον νά εκτελέση τό έργον
είς τιμήν συμφερώτερων.
"Αν πλείονες των διαγων-.ζομε'νων ήθελον προσφέρει την αύτην
συμφερωτεραν χροσφοραν, ή οημοπρχσια έπαναλ«μ6ζνεται και
*αρατ«ιν*ται β—ι 3ύο ώρας ό ίι' έσφραγυμίνων πρνσφορών 3ια-
γωνισμος μεταςυ των προσενεγλθντω» τ»ς αύτάς συμφεραιτερας
τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άποντες τότί έπαναλαμβανβται
ή οημοκρασια καθ' όρισθησομένην ύ«3 τής ιπιτροκής ημέραν,
ήτις 3έν ουνατβι νά ύπερδη την ίίΐιάΐην πί'μπτην άπό τής πρώτην
ϊημοχρασιας. ΊΙ δβυτερα αυτή οημοχρασία θχ ^ ίγκαρϊΖ μόνον
•αν ό «ίς των ίΐίγΐιίνιζί^ενω/ κάμη ίχ.πτ(*ίΐν μεγαλειτέραν τής
γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
Άρθρον 6. Είς τους χατβ: τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας β—(-
στρέφίνται τα λόγω εγγυήσεως κατϊτβιΐίντα χρήματα, ή όμολογ.αι
έντος τριών ημερών άπό τής όημοπρασιας τη έγγραφω είίοποιηυει
τοθ Πρβέδρου τής έπιτροπής πρός ι ούς δημοτιους ταμίας ή διευ¬
θυντάς των καταστημάτων εν οίς καττέθΐ]σαν.
"Αρθρον ". Ό έργολάδος ΰπόκειται «!ς τάς διατάξεις τοϋ
*»ρί σημοπρκβιών καί έκτελέσειος δημοσίαν Ιργ#ν ύκ' αριθ.
356 Νόμου.
Άρθρον 8. Τα πρακτικά τή; δημοπρζσιας 6πό>ιιιντ-ι είς την
έγκρισιν τοθ Γενικοΰ ΔιοικητβΟ Κρήτης δΐτΐς έχιι τό δικαίωμα,
κατα το ίοκού'ν αύτω, νά ίγκρινιι; ή1 μη αύτ» χωρϊς έκ τούτου ν'
ά ό τελευταίας μ.ϊΐοίοΐης ο^οενκατά τ°ΰ δημοσίου
9
σίω' "Εργων ιίεωρηθέ.τας ίρ^υς συμφωνΐών καί σχετικόν ~^0-
«ελογιβμον δαιτ*νΐ/ς ή έπισχευί] τοθ Είρηνίδΐιΐειου και λοιπων
δι«μιρισμάΐυ»ν τοΰ Λημ^σίοο κτιρίο^ είς λιμένα Σητείας.
"Αρθρον 1. Τ^ ίρ·{* τίϋτα προϋτίλογισθησαν κατά την λε-
ιιτομιρή ί*;.μΐ)σ»ν είς ιθ ποσόν τώ^ δραχμήν 3045 κ«ί ϊο/ι00
καί δι' ά7τροοπτ« ίςβϊα δρ. 254 καί 80/ι0β· -Τ.ί νοθ ποσοθ των
άπροοπτων ουδέν ϊίχαίωμ» Ιχει ό ίργολάίος.
Ή έκπτωσις γι^ήΐεται επί τοίς ° 0 είς ά*εραί«ς μονάοβς.
"Αρθρον 2. Ή δημοπρασΐα ένιργηβήσεται έν ταίς Ιίρβις των
Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καϊ έν τοίς κα.αστή-
μασι των οίκείων Ν:μαρχιών ίνώκιον επιτροπών συγκει^ινων
παρά των οίχείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των αναπληρωτών
αυτών τώ^ οϊκειων Ειρηνοδικών καί ένο; μηχανΐκοΰ ή των ΛνΛ%^-
ρωνών αυτώ» ώ μελώ^ την 18 Δί*εμ6ρίου 1912 ημέραν Τρίτην
καί ώραν 11 —12 π. μ.
"Αρθρον 3. Ε.ς τον διαγωνισμόν ίΰνατβι νά λάβωσι μβρος
«αι ανλοϊαπί συμμορφοίιμενοι πρός τάς διατοξεις τοθ περί δημο-
«ρασιών κΐί εκτελέσεως δημοσιαν έργων νόμοο καί λοιποϋς τής
Πολιτειας.
"Αρδρον 4. Πας έργολαδος Ιχων τα προσόντα τού ΰπ' άριβ.
356 νόμου ίίναι δεκτος είς την ϊημοπρασιαν ά* πρίσαγάγχι την
ά'ίειαν τού έπιτηϊεύ ματός τού συμφώνως τω 8 11 Νομώ καί γραμ-
μάτιον π.στοποιβύν την είς τι Ταμείον τοθ Δημοσίου ή τής Τβα-
πεζη., Κρή;ης κατάθεσιν, λάγφ έγγυήσιως δραχμών 150· Εις
τού; αποτοχοντας κατά τόν διαγωνισμόν έπυτρέφθνται τα 'λογψ
εγγυήσεως κατατεθέ^τα ίντός τριών ημερών άπο τίς μειιίασια.;.
"Αρθρον 5. Τα πρακ,τιχά τής μειο^οσΐας ύπόκεινταΐ είς την
έγκρισιν το3Γε/ικνϋ Διοικηιοίί Κρήτης όστις Ιχει τό δικαιωμα,
χα;ά το οηκο'ίν αυτώ, ναέγκρίνΥ], ή μη, αΰτά. χωρίς έκ τούτου
ν' άπθλτα ό τελειιταϊος μειοδοΐης ουδέν κατα τοθ Δημοσίου
ίικαίωμα.
Άρδρον 6. Τα «ηρύιιεια χχί Ιξοδα τοΰ συναφθησομένευ συμ-
δολαιου βπιδϊρύνοσι τ4ν εργολάβον.
"Αρθρον 7. Ό προϋΛθλογισμός καί ή συγγραφή των ΰ«ο-
χρεώσεων εισίν έκτεθειμένα είς τα γραφεια ών άνω Νομαρχίαν
είς την διάθεσιν τώ^ βουλομένων νά λαίωσι γνώσιν αύιών.
Έν Χανίοις ηή 20 Νοεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοικητής Κρήτης
23. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
Άρθρον 9. Γά δια^ρά,ιμαΓα,ό
γιονκαί οί ςροι των συμφ^>νιών εισίν
των άνω Νομαρχίαν είς την ίιαΐίσιν των
γνώσιν αυτών.
Άρθρον 10. Τα κηρΰκεΐαι καί έςίί*
βυμβολαίου ΐπιβαρ6νουσι τόν εργολάβον.
Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβριού 1912.
τί
ι ι
' νά λαβωσ:
"Ο Γε»ι»ός Διοικητής Κρήτης
Σ. ΔΡΔΓΟΓΜΗί
Αριθ. Πρωτ. 5179
» Διεκ. 3738
Ο ΓΕΜΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διακηρύττει 6τι:
Ε*τίθεται είς μϊΐοδίτιχήν δημοπρασίαν συμφώνως , .
ίάς ίιατάξεις τοΰ υ*" αριθ. 356 περι 3ημοπρασιών κβι εκτε¬
λέσεως 3ΐ)μοσι,ων έργων νομου καί χατά τοϋς υπό τής υπηρεσίας των
δημοσΐων Έργων ιτυνταχβενΐας και υπο τβΰ Διενθυντοϋ των Δη-
μοσιων βργων Οεωρηθίντας όρους συμφιονιώ^ καί σχετικόν πρού-
ιτολο/.σ/.ον δαπάκης ή έικσκευή χαί «ΐϊοπερατωσις τής ατ}ρΐ{-
γος Λεχωνίων.
"Αρθρον 1. Τα Ιργ,χ ταυτα «ροϋπελογίσ&ησαν κβτά την λε-
I
πΐίμερή εκτίμησιν ·ίς το ποσόν των ίραχμών 4342 καί καί ίι'
άπρόοπτβ Ιξ^χ 3ρ»χ. 658 και. Επί τοϋ πϊσοΰ των άπροόπτων
ού3«ν διχαίωμα ίχει ό έργολαβος.
Ή Ικίΐτωσιςγίνήσίται έ^ι τοίς % είς άκερ*ίας μονάϊας.
Αρθρον 2. Ή 6"ί)μοκρασιν «νεργηθήσίτοιι έ^ ταίς ί"3ρΛΐς των
Άρ-θμ. Πρωτ. 5180
» Διεκπ. 3739
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διακηρύττη £τι:
Εχτιθεται είς μΐιοδετικήν δημϊπρατίαν συμφώνως «ρος τάς
>ιατάξεις το3 υ** άριθμ. 356 περί δημοπρασιώ,, καί έκτελεσως
ρρ ΐμρ ργηήσ«τιι ϊ/ ταίς Ιρς
Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλειον καί έν τοίς καταστή-
μασι των οΐχείων Νομαρχιών ενώπιον έκιτρβπίν συγκείμένων
παρά των οίκείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των άναπληρωτών
αυτών, των οίκείων Είρηνοίικών καί ενός μηχ*νικο3 τ) των άν«·
κληρωτών αυτών ώς μελών την 18 Δεκεμδρίου 1912 ήμίρβν
Τρίτην καί ώραν 10—11 %. μ.
Άρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί
«λλβϊαποί συμμορφούμ«νοι πρός τάς διχταξεις τοδ «ερί
ώ ί έλ· ί
ρφμ ρς ς ξς ρ ημρ
σιών καί έκτελ*·σεως ί»)μβ«ων έργων νόμου καί λβιπούς «3
Κράτο
ι«
ρμ. 356 περί ϊημοπρασιώ* καί έκτελεσως -.,».».^.
ίημοσέων έργων νί^ο» καί κατά τοίς υπό τής υπηρεσίας των ίη- > Άρθρον 4. Πας έργολάβος ίνων τα προσόντβ τοθ Όπ' άριθμ.
θέ,τβς κ»ί 6πό τοδ Διε«θ'ίντο3 των Δημί- 356 νόμου είναι 8εκτός είς την ϊημβπρασίαν άν προχαγάγ5 τν
ή ηρ
αυνταχθέ,τβς κ»ί 6πό τοδ Διε«θ'ίντο3 των
ρρ ς ργβος ίνων τα προσόντβ τοθ Όπ άρι
356 νόμου είναι 8εκτός είς την ϊημβπρασίαν άν προχαγάγ5
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
4ΚΤ
ίίθίΐαν τού" εχιτηίευμπτός τού συμφώνως τώ 811 Νίμω χιί
γραμμϊτιον χυτβιτβιοΰν την εί; τι ΤαμϊΓον τού Δημόσιον ή τ^ς
Τραπέζης Κρήτης κχτάίεΐιν, λόγω. ίγ^ήτ£α>ς, Οραχμύν 250
Είς τούς άπΐίυχόνΐας κατά τόν διαγΛΐυμον ϊπ'.στρϊφινςατ ϊά
λάγψ εγγυήσεως χχτατεοεντα έν τος τριών ημερών άπν τί|; μϊ;*;-
ϊοσία;.
Άρθρον 5. Τα π?χ*.ϊΐ«ι τής μίυϊίσίϊς ΰτ3Λΐΐντι εις την
γ*ρ:σιν τού Γ*νΐκο3 Δΐεικητεΰ Κρήτης 8σ:ις ϊχει τό δΐλαίωμα,
κ«τά τ» ϊοχοΰν αυτώ, νζ ϊγχρίνβ ή μη .αύτά, χ«·,3Ϊ; ίι τίύτίυ
ν' ά-ιοχ,τα ο τελευταΓος μειοίότης ούϋ» κατά τού Δημοσίου 5ι-
καίωμ*.
Άρθρον 6. Τα κηρ^χ,ίΐχ καί ϊςοϊ» το~5 συνχφθιρομένου συμ ■
δολαίου έπιδαρΰνουσι τί ν εργολάβον.
Άρθρον 7. Ό προϋπολογισμόν χαι ή συ (γράφη τ5ν υποχρε¬
ώσεων εισίν έκτεββιμίνα *ί;τά γρα»ιΐϊ τώ* άνα> ί"ίο.χίοχ'.ών εί;
την διάθεσιν των βο,ιλομίνων νά λά6ι>« γνώσιν αυτών.
Έν Χανίοις τί 19 Νοεμβριού 1912
Ό Γενικό; Διοιχητής Κρήτης
Σ. ΔΡΑΡΟΓΛΙΙΙΣ
"Αριθ. Πρωτ. 864
» Λΐίκπ. 532
11ΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
Έκποιήσεως άζητήτων
Ό 'Γποτβλώνπς Ιεραπέτρας
Προ*ηρύ«ει δυνάμει τού ά',ϊθ^θϋ 119 τού υιτ'άριθ. 413 Τί-
λων*ιακού Νίμου την διά δημοΐίου πλειττηριαΐμοϋ έκιοηΐιν
των εξής" ήτοια'.) 1 ςυλον ο'ικοίομή'ς μηχ,ους μΐΈρ. 2.75 6 .)
1 μπιτσιμέ μήχους μέΐρων 7.50 γ'.) 1 μαΐίσιμί μήκς,υς μέςρων
6.30 ί'.) 1 δοκόν μήκους μίτρων 4.25 ί'.)1 άγκυραν σιδη¬
ράν χιλ. 34 στ'.) 2 κωπας ε^ρ.σ*ομένα»ν έν τ/] άποβη^ τού ύφ
ήμΐς Τ)τ·λω»«ί3». Όρίζεται δέ ήί*έρ* οιεςαγ^γής τής η,*ο-
«ραίίας βυμφώνως τώ ύπ' αριθ. 863 καΐ χρονολογίαν σημερινήν
Πρωτοκολλω ή 20(ΐ'Ιί*ουαρίου 1913 ημέραν Κυρΐίκήν καΐ ώραν
10—12 β. μ. τόποςδέ διεςαγβγής τό ΚαιάστΓ,μα τού Τ)ΐε-
λωνείου.
~ Έν Ίεραπίτρα τ^ 20 Νοεμβριού 1912.
Ό 'Υ)τελώνης Ίεραπίτρας
Ιω. Ι—!. _ίουρ2χδάκης
Ιΐρος την 2ε6. Νομαρχίαν Χανίων
Κύριε Νομάρχα
Λαμδανω την τιμήν όπωςφίρι·«Ίς χύΛν τής υπηρεσίας υμών
4τι ενεργήσας άστυΪΛτρικην **(ίίο>ρηΐιν έν τοϊ; ίΐκατίριοις ΐΐής
κολεως Χίνιοβν τ ήν !3 τ,/ίχοντος μη^ί *ϊτά τοί αςιω,Αϊίΐκοίί
Τής χωροφυλακήν *.. Φαρ^ϋ (-(Ϊ34 ΐϊαρίτηρηΐα τϊ επόμϊν».
1) Ρεωργίου Μανίτη. Καλώς περιποιη,Αένον καί * ίθαρόν.
Γίνεται χρήσις υλικών καλών. Σ*εΰη λαΐΐιτερομένα.
1) Σταύρου Λουιτη. "Οπως τό ανωτέρω.
3) Ραλακτοπωλιϊοι' χΛ Ζϊχαροπλαστϊϊον Κυριακού
χ*ρΛ την πυλην Κασ;«λΜου. Ιΐολύ καθαρόν και πίριπ
Ιΐλούσιβν βΊί*ίί() Λ^όσφατα. Γιν.Εΐι χρήσις ϋλΐ/,ών κ,ΛΛών.
Είναι λίαν «ύπρόσωπον.
4) Εστιατόριον Σιτυρίδωνος Μυτιλινιο·}. Μέτρον. Σχετικώς
καθαρόν
5) Εμμανουήλ Φρατζϊσκάκτ). Μέτριο». Γινεται χρήσις υλι¬
κών καλών
6) Χατζή Ίμάμ Τζιδριμιιη. Γιν*τ*ι χρ/|βις υλικών καλών
Σχιϋΐ} κασιτ«ριι»μίνα. Σχΐίΐκώ; καΒαρον.
Γαΰίβ αναφίρω εις τ]ν 1«»ιρ«ϊ.α» υμών ΐίΰρι* Νιμχρχα δια
την ενέργειαν των νομιμων.
Έν Χανίοις τ^ 18 ^ίπτεμορίου υ 12
Εύπειθϊστατος ό Ά»τυϊ*τρος Χανίων
Ά. Κωνβτχντουλάκης
Αριθ. Πρωτ. 345
» Διεκττ.
Πρός την Σ&β. Νο>αρ/.ίχν Χανίων
Κύριε Νομάρχα ,
ττ,ν τιμή; ο,τωςιί,Λ είς -,νώσιν τής ύ-τ,ρεσίας
υμών 8« έν»ργητα; ΑσΓυϊατρι«.ή',έπιθεώρηβιν την 6 τρέχοντος
μηνός ίτυί πάντων τύν χλΐνυϊιιυν των πωλούν των κουΛουργα,
στραγάλ'α, τςαιΐούντια, ζχχαοόπηκτα, ου; τή έντολή μο« πιρι-
σ^ν^Λϊς^ν ή Άτυνί,ν.α έν τώ Σταθ,Αφ Σ :Λϊ^τζ·.α;, χαρίτήρηυ
ίπ' αύςών τα έκόμΐνκ.
I) Χιαμίντϊ 11ρο6ια (Άραπίνα) πωλ^Ι ώραία χαί χα( αρά
κθϋλοΰϊγ.α πϊ»^'.·{)Αίνϊ. Είναι ό'μως άκά'λυπτα.
2] ΧίΑ,ηλ Μπαταλόχη. Ιΐο»>«ΐ ώραία τλακούντια (»αλυ-
τσούνια). Είναι ομως άκχ/υπτα.
3) ΛιχΛ()λ Χ. Ραλχνάκη. 1Ι«*λεί στραγαλια, κουλούργ α,
*αι ζϊχαροϋηχα. Τα ποώ:ί σχίϊιχώς είναι κοιλα. τα ί,ιχορό-
πη*τα ο,*(ι>ς (άλιντ«5ες 150 δράμια ιιαί %αρΛμ%Κα; ημίσεια ('/υ)
όλά αφέθησαν καλχ χαί σίΐ>ιπό·; κχ;·?χ(9ησχν προ; εξαφάνι¬
σιν αι» χαι χημικώ; απίίίΐχ(*£-ν:ος ό:ι ήΐχν χεχ ρωμιατιΐμίνα
δ:α χρ«>μά;ων κα»ρμένω» ί* τής ·>τί«ί)ς των λυχνβρζιων *λί
συνεΐτώ; μι ίπιτρετοιιένων υπο Τίΰ ίικ' άρι6μ. 266 Νίμου.
4) Λουοο6·.*ος Άμίσαλΐ)ς. Ιΐωλϊϊ ποξιμαϊαλΐα σχ«τικώς
ιιαλα. Δ»ν ιΐνα; ομιβς προφυλαγμένα.
5) Γζεμαλη; Κί|Απ»ϊλϊ*ης. ΙΙιλλεΙ κουλούρια καλά και
καμάρα.
6) Χασάν Νΐϊζά«.η; κ»ί Ρ»μπής Κομιτερακης. Πι«λοΰσι
ποΰ «τΐΜχα κουλούρια και ούχι προφυλαγμένα.
7) Αχμέτ Χατζή ΡισουμάΑης, Μβχμετ Ίιμιράκης, Χο>-
ίίϊν Μπβυμίτουλα^ς χ.αΐ ΙίΙμΛανιυηλ Ραυγκιΐταχη;. Ιΐβντες
ού;οι πωλούσι σχκΐιΐώς xα^α χοιΑοΰγια χαί καΰαρ». ϋναι
όμως άκαλυπτα.
8/ Όμερ Μιυλα '0Αίρακι]ς. ΙΙωλϊΤ δυιφ^ρα χουλούρια.
Κΐϊ»σχ*θ/)σα» *ΐι ίςηφΐϊνυίΐηααν π*ρι την μίαν ό>.άν καί π*ρΐ
τ» 50 ΐΑ'.κροΐβρι χο,ιλουρζκια, ήτοι ή άνωιίρ» στιόος τούτων,
διότι ίΐχ* καλυψίί ταΰτχ με ρυπαρόν χαί άκ,αϋαρτον οθώνιον,
όπερ μιτεχεφίζϋθ ό ίίιος ώ; ρινόμακτραν.
9) Άςμεΐ Φ^αγχαζκχχης. Ιΐωλεί καλά κοολθορια, είναι
όμως ό ποιΑητης λίαν ρυπαρός καί άχαθαρτος.
10) Άχμιτ β£ργιουλ».τ,ς. 11ωίΐ κο^λούρι» μετρια, χεχριιι-
ματισμίνα διά χινομημόχΐου κβνειος άδΛαόίίς ίΐΕΐτρεπίμΙνης
υπό τοΰ Νομου.
II) Γεώργιος Δουλγεράκης. ΙΙωλεΐ ρυπαρά καί άκάθαρτα
ζαχαροπ^κτα. Κατισχέίίησαν και «ξηφανισ(»ηΐαν π«ρί την μίαν
οκά» μαντΐναοες.
12) ΙΙ^ναγιω:ης Τσιαλόγλαυς. ΙΙωλίΤ ζαχαρόχη«α. Κα-
Τϊσχεθ()σαν χ« ίξηφανισϋησαν 100 δράμια μαντιναϊες, πα-
λαιαι, ρυπαρίί χαί βκϊϋ,χρτβι. Πρός δέ 2θΟ ίραμυ χοοφέΐα, 100
οραμια άΜντ·4ϊς χαί 2θό ίρχμ.α ΧϊραμιίΛες, χαθοΐι χαί χημι-
χώς 4πΐϋΓοποιήΐ>η ότι παντα τα3-.α ήΐαν κιχρωματισμένα διά
χρΐι>μ«τ«ν μη ίπι%ρί»ομίνων υπο τού Νίμου. Τα ζαχϊρόπηκτα
τυνα προήρχοντο χα.α ττ,ν ομολογιιν τού τ.ωλτ,τού 4 ν ιω» ζα-
χαρ3ΐιλ«*.*ΐια Χατζ», Άϊ»μ Ιΐίίΐ/λή κϊι ϋί»λφών Μχλιδίκη.
13) Χρΐτι; Ιίχ-ιχκππΧα. Π^λιΤ ζαχα?ό-')χ.α. Κα«-
ΐχίθηϊΐν 100 δράμια λ^^'.:^;^..α ά^ι,τι -?5«?χομ:νι κιτϊ την
όμβλίγίχν νού ι* τού ζχ/ϊροΐτλϊϊτειου Χίίζή Άϊΐμ ΙΙιιιρ»-τ}
Έΐιΐης ϊιίταςα την κχτασ ίεσιν χΐί «ξ»φϊ-
Ι11 δί
χαί
νισιν μΐά;
όλας κερ'.πί^ κΐρϊμϊλ'όν ϊ^Ορων, Ι»)1-1 δραμίαιν
άκιντέ3ϋ»» χαί 150 ίρΐιω' %™?έ:υ» -?-.ϊθ':'ον ίϊι*ή; τ:υ τί-
χνης, κα»ότι έχγ.ν^μένης χημι*ή"ς εκτάσεως ίπεδιίχδη δ'τι
ή χεχρωματισμενα Ϊλ χρυμάτΛν μη -ιΐρ*-5μ*νων ύχό τοΰ
ου ύπ' άριθμ 266.
1-1) Κ..νσ:α,τινος Στρίμος. Κατεσχέθησαν και
σαν ήμίϊίΐα όλϊ *αραμελ;ς διαφόρων -χο-οματων
όχίν χουφέτα ίρυϊρχ, ημίσεια όια μέντες ίρυθραί, χαβίτι χαί
χημιχΐς έπυτοτΐϋή')/) ότι τχντχ πϊντϊ ήΐχν χιχρωματισμένα
ίιά χρίώ>ά;ων μΓ, έπιτρε~ο;/ίν>ν ϋκβ τοϋ Νό^ου.
15) Νικόλαος Οίκονόμου. ΙΙωλεΐ ζαχαρόπηχτΐ χαί χςυλού-
ριχ. Καΐίσ7.^κ5σαν χαί ίξηφχνίσθηΐαν πτρί τα 150 δράμια λου-
κούμ:α ίψτ)τ'α ι* το3 Χατζή1 Άίέμ ΙΙ.σ'.ρλή π?οϊ?χίμίνχ· κκ
16 Μοβΐταφδί Τίΐκαλακης ΠωλεΤ κβυλούρα κ«λ«,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΤ
Ταυτα ά»αφεριβ είς την ϋτηρϊσιαν υμών κύρι* Νομ-άρχ* δι*
την ενέργειαν των δεόντων.
Έν Χανίίΐςτίΐ 14 Σ«χτε>6ρίου 1912
ΕϋΐΓειβϊσϊατος δ 'Αστυίατρος Χανίων
(Τ. Σ.) Άλ. Κωνσταντουλάκης
"Οτι άκοιίές £ντίγρ«φον
Έν Χανίοις τχ> 19 Νοεμβρίο.) 1912
Ό Γρ*μματ*δς καί ά. α. ό Α' Γραφΐύς
Σ;. Ανασϊασιάίη;
Αριθ. Βθυλίύμ. 608
Τό Λικαϋτικόν ϊνιιβούλιον των έν Χανίοις
Πρωτοδικών
Συγκβίμενον..............................
Συνελθόν................................
Σκεφθέν..................................
Δια ταυτα
Πόφακέμπ«( τόν κατηγο;οώμενον Μάρκον Άδ^αάμ Χϊνέν,
κάτοικον Χϊ4ω» καί ήνη φ,ιγόϊΐΜν, πολίτην £ληνα χα' 'Υ^ρ&γ
7,ι:ην το θρτ,^ίυ^ια ενώπιον τιυ άκ,οοατηίίου τί3 ΚαΛουργιο,'!-
κ«ου Χ*νίω ίνα δικασθή ώς ίιπχΐτος 8τ , την ίσπίρϊν τής 18
Σεπτεμ6:ίου 1312 ΐν τφ πιρά ιήν πίΟΛ.μαίαν Χανίων κίΐ-
μένω καφΐνΐ'φ «3 Ισμαήλ Άργουλ ϊάκη, υλοπ'ΐ* τιν άνθρω-
■ποκτίνίαν τοΐ Χαήμ Γυυΐουλάμ, επεχείρησα έζιι>τϊρι>ην πράξιν
«ρχην ί*τελ4σεο»ςιιβριέ-/θϋ!ΓΛν, ήτοιάτρομΕλϊΐήΓω; «αί είς β αι-
μόν ψ^χική δρμίΐς έκυρίίόλησεν κατ' αύτοι! επί τώ σκ5πω
τούτω δια π£ρυτρ5φου πλήρους πυρίτίίο: κϊί σφαιρώ;, άπέτυ-
χ*νίμω,· το3 σ*οποϋ τοι> «^λόγω; άν»ίαρτήΓίι.ν τής 9»λήσεώς
τού, τρκματΊαις μόννν α5τίν ίπί τό πρόσωπον. κ«ί
Διατάσικ την σύλληψιν καί προφ^λα^ί» ν ΐθ^.
'Εχριθη απεφασίσθη καί ϊξίϊόβΐ;
Έν Χανίοις τ!) 15 Νοεμ6Ρνθυ 1912
Οί Δικασταί
Μ. Γιαννακάκης
Ι. Καταλαγαριανός
Άρ. Βιτ9ΐχουνά>ιης ό Ροααμματιύς
Κ. Νυστϊρακ«ις
"Ο.ι άχρι^ές άκόβχασμα
Έν Χανίοις αΰθτμερόν
Ό 6' Γραμματέως
Α- Λιονάλης
Αριθ. ΙΙρωτ. 448
» Διεκπ. 278
Έν ονόματι τοθ Βαίιλεως· των *Ελλ*ίνι»ν
'ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό Δημόσιος Κατήγορος Νεαπόλεως
Έπ«ίδή ό Νικόλαος Δ. Καφφετζάκης κάτοικος Ν«α«όλ*ως
καί ήδη αγνώστου διαμονής «των 18 Χριστιανός ορθόδοζος καί
πολίτης Έλλην. ΚατηγορεΤταΐ ώς δηαίτιος τβΰ ότι κατά την
6τ)ν Ίανουαρίου 1912 ττερί ώραν 3 μ. μ. ίν τή" άγορα Ν αΐϊί-
λε-ιίς έξύ^ριαε τόν άγροφύλακϊ Νΐαπάλϊΐβς Γεώργιον Ί. Κο-
κολίκην εν τή βτελ σ*ι των κΐθηκόντων τού διά τής λέξεως
ά::μ€ κλι. σϋνάμα δέ ήτείληΐεν αυτόν ότι θά τόν νχίνφ σάν
ί καλάμι.
| Έπκδό τβ ά/ο,ιημα τούτο «ροβλίπεται καί τΓμωρεΤται ά*ο τα
όρθρα 560 καί 557 το3 Ποινικοί Νόμου, χαρ«χτηρίζ«τ«ι δέ ώς
Έτ:«ιδή ό καττγΐρίύ,Αενος ούτος είναι άπών καί άγνοεΐται
δ τόπος τής διαμονής οο.
*Ι3όν«ς χαΐτ'αρθρα 405 καί 406 τγ)ς Π:ινική·ς Δικονο-
μίας"
Καλούμεν τόν (ίρηαιένον χατηγορβύμενον Γνα εμφανισθή
αυτοπροσώπως 5ώπιον τοϋ άλροα·.>^ρίο^ τού Είρηνοδιχείου Νι-
( «πόλεως την 26 τ^Ο μηνός Μαρτίου το3 Ιτους 1913 ήμίραν
ι Τρίτην καί ώραν 9 π. μ. ίνα δικοσίη ώ; ύκαιτιος τής ίκτεθεί-
1 σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρήμην σαμφώϊως τφ άρθρφ
407 τής Ποινικ,ής Δικΐνίμίας συγχρόνως ίέ κβλοθμεν αυτόν
1 δΐτω; λαδ{) γμώοτιν των εγγράφων τί(ς δικογρβφίίί.
Έν Νεαπόλει τή 15 Νοβμβρίου 1912
Ό Δημίσιβς Κατήγορβς
Ε. Χατζάκης
Οί κληβΐντες μάρτυρες
Γεώργιος Ι. Κοκολάκης
Κωνβταντίνος Ν. Πλεκριτάκης
Εΰάγγελβς Χ" Κ. Σερέπετσης
Κ«ί ή σχεπκί) ύπ' «ριδ. 6 Ικβεσις τοϋ ΣτβΛμοδ Νβαπόλίβς
Άρμοδιίς διχαστικός κλητίιρ «αραγγέλλεται 6πω« ίν αντί¬
τυπον τοΰ π,ΐρό^τος τοιχοκολλήσΐβ είς την τελευταίαν
τοϋ κατηγορουμίνου κ« ίτ·ρον τοι^οκολλή — είς ίημβιτία
Έν Νεαπόλει αυθημερόν
Ό Δημόσιος Κατήγορος
Έ. Χατζάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς