92848 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
τ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΑΡΑΡΤΗ:
Μ £ΦΗ1£Γ1Α0Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις *τ 24 Νοεμβοίου 1912 — ΑΡΙΘ. 104
Αριθ. Πρωτ. 131
» Διεκκ. 66
Τό άδελφατον τοθ ΐΊανανειον ΔηιιοτικοΟ
Νοσοκομείον Ηρακλειον.
Προκηρύσσει ότι,
ί υπηρεσίας το3 Νοσοκομείβυ άιατάλληλα διά τροφήν, 8*ν π«-
ραλαμδάνωνχαι, ό δέ μειοϊότης ϋποχριοθται νά χορηγήση άμέ-
σως νία τοιαίτα καλής ποιότητος.
6-ν) Εάν ό μειοδότης ϊέν παράσχη εγκαίρως τα ζητηθιντα,
|ήκατάτήν π«ρίσ*τωσιν χίθ ζνωτέρου άρθρου παράσχη τοιαϋτα
?κακής ποιόνητος, ή Διεύθυνσις τοΰ Νθίοκομίίου ϊχ«ι τό δικαία·-
>Ε1 ,. , ., » λ * ' · · > ο, μα νϊ προαηθϊυθιη τ αναγλ.αιουντα «κ τή; αγ.ρας απ ευσιιας,
Εχτιθεταιεις φανεράν μειοδοτικήν δημοπρισιΐν η *κμ·.σθωσις ," - , . , » > . * λ' * ■ ν
_ > · ~ , ι,, . " οποτε πασά ιπι πλέον διαφορα τής Χ'μής θι δχρυντ) τον τρο-
τί)ς χορηγιας των χροφιμων καί πάντων χων λ'.-ιπών ιιίών, των ^ τ Γ " Γ Γ
άναγκαίουντων ,Ις τό Πανάνειων Δημ,τι.όν ΝοσβκομΛν, τώ» | *β^ ~» ^ χ ^ 8 ,„ π · 0- παντίλώ, Μ
«ναγραφομίνων έν χφ κατωτέρω καταλΟΓφ, δι «.» μήνας ' £ ·χ:?ηγή,·0 τα ζητούμ.ν. ν.ίμ« καί
ήτοι από 1 Ιανουαρίου αχρι 31 Α^γουστου ι»Κ1 υπο τους ι. Γ *- Γ * - «· * · *. . ·ι ι ■» ■- γ ι . _
εξής δρους. , . . '______,____________, . -·, ......-- ,
- έντός π«ν*ε ημερών
αρχίση νά χ-ρηγή τ'
την τροφο-
!η. ή «*ν χορηγήϊ^ τοιαίχα :
δύναται νά κηρυχθή Ιχπτωτο
8;ν) Ώΐα6:ως κ-ρϋασεται Ι/ΐπτωτο; Ϊλ έντός
ι·;1» »[»«»'»·
Ιον) "Εκαστος μειοδότης όίείλει νά χορηγήσιο προσωπικήν
τ) έΐΜΐράγμτον εγγύησιν πρός ασφάλειαν τοϋ Νοσοκομείου Το
άξιόχρεον τοβ χροτε,νομένου εγγυητοΰ ένατιόκειται ε'ις την »1- . , ^ , . ή έ«ν
σιν χο3 άδελφάτου, καθώ; καί ή διαδαθμισις τής εμπραγματου Γ · ίΤΓ"
έά έ
^ν) Κηρυΐσομίνου ίκπτώτου το3 τροφοϊότου απόλυσιν ούτος
?, ^ ^^ -Μϊ νά χηρ6,9Γ/ νί,ν μ^,^, {) νά προ-
εγγυήσεως,
Εάν ή εγγύησις μεΐαθή κατά τόν χρόνον τής δ.αρκείας τί]ς
συμβάσεως εΓχβ δα ·,ο άναξιόχρ=ον τοθ έγγυητοθ, είτε δι* ύποτί-
μησίν των ύποβηκών ή1 ένεχύοω,, ό μειοδότης «ίνε ΰπονρεωΛίνο; , ,,. ,ύΐ£π(στβοίας τβ πρ·ος σ.ντήρη,ιν τού Νοσοκομείοι.
νά χορηγή νέαν τοιαύτην *ΤΪ«η«», % »·", αβ.«λει.ν. # ·τ31τούμίνα ίΓ} Χα1 τρςφ(μ/> δτι πασά ε-ι χλί:ν διαφορά τής
Τό αδελφατον δύναται να μή δεχθή εις την με1οδοσι«ν κάντα ^ ^ %.^τ υσα έκ τοιαύτη προμη'είας των άναγκαιούν.ων
μή παρουσιάζοντα έγγραφον δήλωσιν αηοϊοχής *γ -ί«ω; ί*. ^^ ^ χρ0ίίμων, θά έκιίαρύνη χον τρί?οδότην ή1 τόν ίγγ^η-
μίρους χοθ ίγγυητοϋ χου. . β,^τβ0 '
2ον. Ή μειοίοσΐα διεξαχθήσετα( την 26 Νοεμβριού Ι. Ι ήμέ '1() , 'Η πλ η το0 βντ(τίμ0ϋ τών χβρηγβιι-έτεον 6πβ
ραν δευτέραν κ«ί ώρ.ν 10-12 π. μ έν χξ «θ·υ- τοβ Δημο · , ^ο Μχ^ Χϊ1 -/!ΐπών ,|1ών> βά ενργήτα! πάντο-
χ.κοΟ Νοβ·Μμε(ο» Ηρ«κλ*ίου ενώπιον χοβ .Ιΐλφατου συνε- „,„/ ίλβ %„„„,, ηΛς §1ιί ϊβμίν0, ,β3 β./(χΙΧ8ί „-
δρ.ά;οντ·ςκ.ίδ.χ«μ«νουτάς*ρο»φορας._εΐίτδ δασει των τιμ:;ν ΛαΛμϊίος> πί τή 64βίι τής ύ,,ί,λλομίνης λατΙστά.««ς τών
' τ?5?ιμ(ι»ν, έςελεγχο^ε'νης, κιί ύ.ογιγραμμένης υπό τής ύττηρε-
σ.ας τοθ Νοσοχοιιείου.
ίΐον) Τα Ιξίϊα τής μϊΐοϊοσίας ήτοι χηρύ*ευ, κ«ί συμίο-
"λείΐϊγραφΐ'ά ίικαιώματϊ ί'νϊϊ'ί 6άρος τς·3 τελε-ιταίου μειοδότου.
Τό σχετικόν σ^μδάλα όν Θ4>ε( Οποίρίφό έν.ός δίκΐ ή^*ρών άπό
άς άνπβέρει ο κατωχέρ· χαχβλογος «ι Ο»α τριφιμα »*'- «λλϊ .
εΓδη κοίί άντικείμενβ σ^μειοθντοι ίν »ϋιώ.
Ή Ικ*τω«ις ·ά γίνετκ κατά -τοσοετά επί τοΤς εκατόν ίπί τής
ολικής άξίβς των τροφίμων και λοιπών ιίδών ϋπολογιζομένων
επί τί βάσει μετρικώ» μονάϊων.
3) Ή μεΐοδοσία έπαναλαμδάν,ται μ.τά οχτώ ημέρας ϊ>ν ώαίως.
έντος τριών ήμερώ;
«V,
τ}ς «τ«ι»ρ.οβε«ς ήθ.λε γινει προσ- .^ Ή ^ - 14 Νοεμβριού 1912
•ορά 33)ο επί Γλλαττον τής τελευταίας χροα?ορ»ς, β»λως Ό |7ρ^ϊρος το3 άϊίΧφάχου
Ισται τελεΐΜτική. Ύ χ. Ι'κωργίου
4ον) Ή ε'γκρισσ,ς »^Ρ^. ^ «ζ1^6 ^'Τν- ' Τιμ,λόγ,ον χροφίμων κ,ί λοιπήν άντι.,,μίν,ν, « χή βάσει
μα τοϋ «δ*Λφαΐου, δέν δύναται δί ο μεΐοδοτης, ν» ζη^ΐ βίαν ιιμ= βι ΤΙ* ,»„„_ ;„_„,- ;,ί τοΤγ ίκα-
δήιτοτε άποζηι*ί«σιν, εάν δΓ ίνα ή άλλον λόγον δεν κατακυρω- των οχοίων θ,λουσι
βή έπ' ονόματι χυυ ή μιιοδοσία.
5ον) Ό ά»αί«ιχθησομεν5ς τελυταίος μειο'ίότης ύποχρ«ο3ται
νά παρέχη είς το Νοτο*ομίΤ;ν τρόφιμΐ καϊ λοιπά εΚη καλής
ποιότητος, χαί όκόταν ήθελον ζητηθή ταίτα, το ϊ'ε ποσιν τιθ
καθ* ημέραν ζητουμένου κρέατος, είς ίν κΐί μονον τιμαχιον ιφ
ίσον είνε ίυνατόν, Ι| τό πολύ είς 86ο.
ί μ,
«Ι .„ έλαττον .κκτω,ιις «π. τοις έκ.
Άρτος (Βραίλας 4)
Άλας ίγχώριον
'Αλας Αγγλία; το πακίτο
Άγγινάοες
Ά
ον είνε ίυνατόν, Ι| τό ς
Έν *«ρι*Γώσει δέ καθ" ήν χά τρόφιμ» ήθελον κριθή- ύ*ο τής
ή όλά δρ. Ο, 45
» » Ο, 20
» Ο, 15
» » Ο, 25
» > Ο, 15
» » Ο, 25
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
Άλευρον (4 Βραίλας) »
"Ασδβστος *
Ρϊύτιιριν Δέρνας »
Β Ορται σφουγγαρίβ-μβτος εκάστη »
Βάμβΐζ κβινός *
» Εΰρώπης κυτίον ·
Γαιάνθρακβς ό τονος »
Γιαοϋρτι ή όχ.ά »
"Ελαίθν " »
ή οκά
χ
Ζαμπιλια τό τεμάχιον
Ίχθθς χονδροί ή οκά
Κρε'αί Βόεΐον
» Μόσχ«ιον
» άρνίβν
Καφές
Κβνκιά ξηρά
» δροβερά
Κολοκυθια
Κόκ
Κονιάκ
Κρομύδια
Κοχλοί
Κβοβόξυλα
Κλιματόφυλλα
Λεμόνια
Λάχανβ
Λινόσπβρος
Λάπαθα
Μτάμΐίς
Μαχαρόνιβ
Μελαζανες
Μπακαλαος
Μπιζίλια ξηρά
Μήλα
Μανδαρίνια
Μαραθα
Ντομάτες
ΞυλανΘραχες
Οίνος
"Ορυζα
τόμάτο-ο
Όβνιβ&ς τής μ τας όχας
» των 306 ϊραμίων
» των 200 »
Οίνό—/ευμα ή οκά
Όκτα^ους ξηρός
Πατάτες
Ιΐαξιμάίια
Πράσα
Πελτές (Ντομάτα)
Πετρέλαιον το κιβώτιον
Πότασσα
Ηορτακάλια
Ηαρασύραις
Πρασβναματα τό «ρορτίον
Ρίγγες τό τεμάχιον
Ρ«6ί«ια
Σκόρίβ ή πλίκτή
Σπανάκη
Σταφυλτα
Σ,ιταρματβέτα οό «αχίτβ
2χρωθρα μεγάλα τό τεμίχιβν
9 μηκρά τό >
9 μετα χοντοθ
&φδέλλαι τα 20 τεμάχια
2ελιν»ν ή οχά
Σ«ίρτ« τό μΐγάλο κακέτο
Ο, 45
Ο, 05
5.
Ο, 30
Ο, 65
51,-
0, 35
Ο, Ό
0. 60
Ο, 65
Ο, 60
3, —
1, 40
1, 60
1, 60
2, 50
Ο, 50
Ο, 30
Ο, 30
Ο, 12
Ο, 40
1, 20
Ο, 20
Ο, 40
Ο, 03
Ο, 35
Ο, 20
Ο, 30
Ο, 60
Ο, 08
Ο, 30
Ο, 75
Ο, 30
Ι. —
Ο, 60
Ο, 30
Ο, 30
Ο, 30
Ο, 25
Ο, 12
Ο, 20
Ο, 60
Ο, 20
2 __
ΐ', 50
Ι,' 20
3, 50
Ο, 25
Ο,' 25
1, 20
η _
Ο,' 30
Ο, 25
Ο, 30
1, 20
Ο, 10
Ο, 55
Ο, 35
Ο, 25
Ο, 30
Ο, 80
Ο, 70
Ο, 55
Ο, 35
1, 20
Ο, 75
Ο, 30
1, 50
ΤίΊον ή λίτρα
Τυρός ι'γχώριβς
9 Κβσσέρι
Ταρομϊς
Ταχίνι
Ι 3
Τφρ
"Υβλοι λάμπας τό τεμάχιον
» » νίου συρμβϋ
Φασίλαι ίρςσεραί ή οκά
»
ξηρ
Φαβολάκια δροσερά
ξ
Φάία » »
Φβκή » »
Φάρδοι (τσουβάλια) το τεμάχιον »
Χορτβρικά έν γένει ή £κά 9
Χαλδϊς » »
Χαροόπιβί 9 9
Χώμα Ρωσσιχόν ή πρας »
'Ωά τό τεμάχιον »
Έν Ηρακλείω τή 14 Νβιμβρίου 1912
* 'Ο Πρόεϊοος τοΰ άδελφάτβυ
Αριθ. 1099
2, -
3,' 20
3, 60
1, 20
Ο, 08
Ο, 15
0. 35
Ο, 30
Ο, 60
Ο' 40
Ο, 60
Ο, 80
Ο, 60
Ο, 40
Ο, 30
, 10
Ο, 25
ι·, 30
Ο, 08
73
Τό
Συγχείμενον
Δια τβντα
Δικάζον έρήμην τοϋ χβτηγορουμιένου.
} Κηοιίββιι τ6ν χ^τηγβροήΑενον Άρί"ίίδη;ν
ί 4
Μ.
καιβιχβν τβ«» Άγίο« 4Ιαρί»α{ Κι>4ον(Λί κ«ί
μον*ί ίνοχον τοϋ 6τι $«ατ*λών ε«>ϊορσ τοΰ ζ
αρχαί Φ·6ρου«ρίου 19 · 2 ανεχώρησεν «ίί τό εξωτερικόν χ«βϊί ν*
δηλώβγ) είς την αρχήν ό1 τ ι μιταβάλΑΜ κατοικίαν.
Καταδιχαζει αύτ»» είς χρημβτιχην ποινήν τριάχοντ» (ΪΟ) δρ»/-
μών υπέρ τού Δημοσίου ίΐσπραχτέων χά ι οιά πραβ»πιχής. οώτοβ
χρατήσεως 8έχα πέντε (15) ημερών χαΐ
'Κκιβάλλΐί αύτω τα Ιξοδα τή; δίχης.
Έχριθη, άπβφασίΐβη χαί εδημοτιεύθΐ|.
'Βν Χανίοις τή 26 'ϋΑτﻀρίοι» 19ί?
Ό Ε.ρη*οδί>·ης Ό Βοηβ^ς τοΰ Ρρ«(ΤβθΓτίβίς
Ιω. Βενέτικος Ιω. Ι. Βενετάκης
"Οτι άβριβέί άπσσ'ίαβμα
Έν Χανίοις τ^ 10 Νο«μ6ρίο« 1912
Ό Β.
Ιω. Ι.
Αριθ. Β. Μ. 588
Τ6 —!ΐρηνοδικαϊον Χανίων
Συγλείμενον.................................»..*..
Δι« ταυτα
Διχαζον έρήμην τοϋ χατηγοεοιι^νον.
Κηρυσσβι ΐ6ν χατηγοροώμενον 'Κμμανοοήλ ΓαλεΜαΜΐην· χίτβι*
χον τέως Χαλέπα( χαι ήν») αγνώστου διαμονής ίνοχαν τοδ 3« τήΐ»
16 Άχρΐλίου 1^12 έν τή παρζλία Χαλέπας χαί *·οα την γέψυραν
*κβτητ>ατο («κ συστίσ«ι>ς μίτ'άΑλοι» χβΓβοΊχασβέντος ήδη) *αρ«-
νόμω; χρήσιν ίυναμίτιδος, πρός αλιείαν ίχβιίων
ΐ£«τα«ιχαζ·ι αν^ν-είς ·ολ«χι—ν δέχ* (ίθ) Ιιμψ
την. δημειιβΐν χ«1 «ξοφανιβιν τβν χ«τοκΐχ»βϊντω> *«('
'Κ*ι6ιΑΛ5ΐ αϋΐφ τα 1οέα «ής 8ί
'Κ«ρι6)), απίφβσισθη χαί βδη
Έν Χανίοις τ| 6 Νοέμβριον
Ό Βίρϊ|νοδί*ηί Ό Ι.
♦Ιω. Ββν«τιχο$ Γ. Κ»
Ότι άχριβέ άχααπαφμα
Έν Χ«»ίοι« τΓ 12 Νοεβρίεΐ) 1912.
Ό ί. ρμ
Γ. Κ. Μπριντάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς