92840 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
---------------------» ι 3» .....
1ΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗ
ΤΗΣ ΚΥΙ
ΤΕΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 13 Νοεμβριού 1912 - ΑΡΙΘ. 102
Αριθ. Πρχξ. 260
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λαβόντες ύΐϊ'όψ.ν τα καρά των Ν>!*α?χι3' Χανίων Ρί-
μνης καί Ήρακλίίου υποβληθέν^ ημίν π?α« κ» έπαναληττικής
μειοϊοσίας διά την προμήθειαν το5 άν ου τώ> ·Λ« σ^νΛν
Ίζδί βί ίά ή ύ' β Ι
μσίς
Ίτζιδίν τής
ι
ί:ά τής ύ-'
Ιι*Η «·
*■
Ίτζιδίν τής «ροκηρυχβείϊΐ,ς ί:ά τής
πρ»η,ύξίω; τή- τέως Α. Δ. τή Διακόψη* ί^^ηζ
έν τώ &*' άρι»α. 87 έ. ϊ, φΊλλω τής Έφ/ιμεοίοος τής Κυβερνή¬
σεως Τεόχος Γ. ίξ ών ίμβαΐν.ται ότι ςΰδί.ς ϊ.α την μίΐίίο-
σίαν ταύτην παρουσιάσθη μειοδίτης ( 7
Έπειίή μή παρουσΐασθέντος μευϊίτου ή μ»ΌΪ3σια είναι
έπαναληπτέα.
Διά ταυτα
Ίδόντες κ«ί τα αρθρ» 13 *αί 14 τοΖ 5* '*?& 359 Ν*,»».
Άκυροϋμεν τα πρακτικά ταύτα καί διατίσίίμίν την ίπα>αλϊ,ν:ν
τής μειοδοσίας ταύυης γ.νησομένην την 25 Ν:εμ,6?ΐ3.> *. ί.
ημέραν Κυριακήν κ*ί ώ?α, 10-12 π- Ι*- σ^-ών«.ς πρός
τους 8οους τής 5π' αριθ *ι771,,ϊ7 Χ*1β 3 Αύγούσ;ου ·. Ι. προκη-
ρύξε-ς ή*ών (φύλ. Έ-,μ. Κ,6. 77 έ Ι. Τ-ύχ=ς Γ ) /
των αυτών Έπιτροπίΐών καί Νομαρχιοικών Κϊτα3τημ.αΐω
ΧΙ7Ν6ί 1912
Ό Γενικό; Αιοικητης
Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
Αριθ. -ράς. 259
ΓΈΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λαβόντ.; υ«' όψ ν τα τ.αιχ τώ/ Νομϊρχ.ω. Χανίων ΡεΟ
καί Ηρακλείου Ιποδληθέντβή-ΐν «ρακτιχά επανϊληπτιχή-ς μεο
δ5σίας διά την προμήθειαν τοΰ άρτου 'ώ> ί^^'Τ τ^ 1Ν^_
σοΐ! τής χροκηρυχ'ίείσης ϊιά τής ΰπ' άρθι /14'ϊ !· *; π'°
κη^ύξιβς τίς τέως Α. Δ τής Δικαιοιίνί,ς δημ:σΐε.θ υης εν
τω ΰπ'άριθ. 87 έ Ι. *ύλ>φ τής Έίημ=-«ίο; τή; Κ,6.?νή:«ως
Τεΰχος Γ'. έξ ών ίμφκν5ταί 8τι ϊιά μέν την *Ρ·^αν ^
ίρτου των φυλακίσμ'νων Ρεθύμνης «ροβ.φιρ'ΛΙ «ντι ίο_λ.-ιτ«Λν
κατ' ίχά* Μάρκος Τζελ,σης, διά ίέ την «ρ-.μήβ^αν τ:_υ^ρ ου
των ,υλακβν Χανίων, ΒάΑου, Νεαιτ6λε.*ς. Α-.ίου ΝΐΑθ/αο. /.αι
Καατελλίου Κισσάμου οΰΐεΐς παρουσίαν με'θϊο-ης.
Σκεφθέντες % __
ΈΐειΙή ή υπό τοΰ Μαριου Τ,ίλ.αί, προ ?9ρα το>ν ί» λ.
πτών κατ' ό/αν διά τού; φΑα«σμενευ; τ*ς πίλ.ως
κρίνιται άσύμφορος διά το ϊημόσ.ο >. _ ^
Έπειδή ή τιμή των 33 λεπ:ών ή προΐ?ε?6.Τΐα υπο το
Τζαρδή δ'ά την προμήθειαν τοΰ άρτου των φυλακών Αγι:α
λάου κρίνεται συμφέρουσα εις τό Δημόσ.ίν.
Έ·τε:δή ώς πρός τάς λοιπάς φυλακάς οόϊεΐς ΐϊθΐρουσιάσθη
Διά ταύτα
Ίϊόντίς χαί τάάρδρα13 κα' 14 το3 ΰπ' αριθ. 356 Νίμοι»
Αποφασίζομεν
Άχ'αοο3μίν τι ποακτικϊ ταΐτα να^' διον άίίρα τή' προμή-
θίΐαν άρτου το,νφυλαχών Χανίων, Ρεθύμνης, Βίμου, Καστελλίου
; την ίπανάλτ,ψ'ν τής μεΐοϊοσίαί 8ιά τίιν
το^ άοτου των φι/λαίΐσμ^νων Χαν'ων, Βίμου, Ρεθύμνης,
, Καχτ λλίου Κισΐάμου.
ΚατΛκυριϋΐΛεν την ττοομήθβιαν το3 άοτου τδ^ν φυλακισμένων
Αγίοα Νιχ^λάοΐ) Ε*ς τόν Στυλ. Τζαρδήν π,05·«φε4:θίντα νά χο-
ηΐΊ-η α'τόν άντί 33 λεπτών κατ' όχϊν ίΐ! παρ«γγέλλομ;ν τον
Νίμάρνηο Λ'ση'Ήου δτως ■Όθΐ/.αλέτο τόν εΌημιένον !Λ*ΐοδότην
ν? βυντάξχ) μιτ'βΰτοΰ τό ο'κεΐίν συαδόλίΊθ/ ίπί τη ά;νφ τιμί)
καί «π' τ'ϊ; 8ρο'ς τής άο-/'κής προ*ηρυξειβ; τής μιιο?ο»!ας ύτ'
ά 41Γ61ι83β 3 Αύγούστου ί.Ι.
Αί λο·ιτα! αϊΐοδ^σία' ένεογτ&ί)Βονται την 2Ϊ Νοεμβριού έ. ί.
έοαν Κ,ίριακην χαί ώίϊ" ^0—12 π. μ. σομφώνω; πρός τοος
ϊρο^ τής αότή; ύπ' άοιθ 41ββ]ΐ|ΐβ τί: 3 ΑάγοΊστου έ. Ι. προ-
κηρύξεω·: τής τίω: Α. Δ -ή: Δκ. (φύλλον »Ειτι,σή»ου 'ξϊφη-
μ«ρίδος 71 ί. έτ. Τίΰγος Γ .) και ΐνώ'τιον των αυτών Έπιτρο-
πειών καί Νομα3·χΐ2Χώ^ Κατασττμάτων.
Χανιά τή 7 Ν3ε.μ6?ίου 1912.
Ό Γεν, Αιοικϊ,τής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Αριθ ΙΙοωτ.
. 80
Ό Ιήααο^ος 'Κ,αηάρου
Προσχ,αλεΐ τόν !διο*τή;ην τοϋ έν τή θίΐε', αΛΐΐδίδια» τής
περιφίρε'ας 'Ρα.πάρ»υ άνε'ρεθέντ?ς ζώ;υ ή":οί ενός πωλαρίΐυ
ίνου μ'ε τα έ;ή; ννωρίσματ*:
θ)(λυκον 14 —10 μ-νώί1 -χρώΑατίς φιιοο, λ;υκ;ΰ περί την
Λθΐλ αν καΐ α'. τρίχες τ"ς οΰ,ά; εΐ'α'κεομΑεναι Ό. τοΰ ά"ρου
ώΐτε σχηματίζει θύσανον
"Οτως έντός προθεϊμίας 8 ήλ£ρώ; άζό τή; δημοσΐίύϊεως
τί; "αρςύτης πϊίσ=λΐη /.α1 παοαλάβη το3τ3 άπιδ.ΐΑνυω; την
ΰτ' αύ:οό κ,ιρίότ^τά χοι ν.ϊΙ κχταδϊλλω> τϊϊςοδα τής δι.τ
Έν Έμτάρφ τ^ 26 Ό*:ω6ρίου 1912,
Ό Δήμοτρχος
Β. Βατζιλάκης
ΛΛΨΚ
ΓΦΗΜΕΡϊίΙ ΤΗ35 ΚΤΒΕΡΝΗΧΕΟϋ
•Αριθ. Πράξ. 51
Τό |Σνμ6οι'λιον τής
Συγχείμενίν έκ των 'Αντωνίου Ζηλήμονος προέίρου, χαί
των μελών Γεωρ. Πλουμίδου Ηλίου Χατζτ,ανϊρίΛυ, Κωνΐτ.
Ρ. Παπαδάκη καί Πέτρου Ταταράχη.
Παρόντος χαί τοϋ γραμματεύς Κωνστ. Γ. Χριστίνα*!;.
Συνελθόν ιδιαιτέρως ίν Χανίοις καί τϊ ίωματίω των 8ιασ*έψεων
1 192
Αριθ. Πρωτ.419
..............»...........Διε'κπΤ'267""
Έν Όνόκατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
•Ο Δημόβίος Κατήγορος Νεαπόλεως
Έπειϊή ό Εμμανουήλ Γ. Χανιωτάκης Χοιστιανος όρθόίο·
ξος κυί πολίτης Έλλην κάτοικος Δωργιών Μεραμβέλλου κ*ί
τοΰ Έφϊτιίου Χανίων σήμερον ιν;ν 10 Ν: βρίου 1912. > . . ... . .
5π" ομιτά ύπ' αριθ. 5"]3ί!β τή; 9 Νΐεμβρίου 1912,^1 αγνώστου ίιαμονϊξς. Κατηγορϊΐταϊ ώς ύπαίτιος το3 δ'τι
ω τής 10 Ν:εμβρίου 1912 Ιγγραφα τού Γ^νιχοΰ ί χ*"» την 23 )βρίου1911 π«ρΐ ώραν 3 μ μ. έξωθεν τοΰ χω-
Φίβρουαρίου 19ΐ3χ«ί Ρ«9ύμ,ης ίκό 11- 2ο Ίχνοΐίαρίου
Έγ-'νετο κοί ές·2έθη
Έν Χανίοις τή 10 Νοίμβρίου 1912
Τα Μέλη
Ά Ζηλήμων
Γ. Βλουμ£δ/,ς
Ηλ. Χατζηανδρέου
Κ. Παπαδάκης
Π, Ταταράκης
')τι ακριέες αντιγρτφον
"Εν Χανίοις τ^ 12 Νίεμδρίου
Άοιθ. Πρωτ. 111
Ό Γραμματεύ;
Β. Χρισχινάκης
1912
Ο
Β.
» Διεκπ. 382
•Εν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των 'Ελλήν.ων
■ ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
ό Νικόλαος Α. Σ,να-νάκης κάτο κος Κάτω Π^λαιο-
κα-ιηγορεΤτα! ώς ύΐΓ.-.ίτιος δτ: την 13^ν Αΰγού;;;ν 1912
ώραν 2 π μ. ίντός τής οϊκ·'«ς τού Άντωνίίυ Μαρινάκη ίν
Κάτφ Πΐλαιο/άστρω άπεπ^άνησί είς άιθ^ειαν την ομοχώριον
τού Μαρίαν Έμμ. Τί,αγχβρβχη % Γαυγια,τάχη ήλιχίας, 17
«των ουσαν κόρην ά/έμπτω ήδών ύ-οσχεθίίς γάμ,ον είς αυτήν
μετά την πράξιν 6μως -'φίττ,α* την ί-ιΐόοχεσίν τού.
λέξιν πο^τάν?ς "ϊαμώ τ»ν σταύρον σας. Θά σας σκοτώσω
Ι είσθε ιτουτάν$ς καί βγάνετε λε^τά άπό τόν κώλον σας, γαμη-
μίνϊς. κλπ.
Έπειδή τό άνόυ·ημα τουτο πρ:6λέΐεται καί τίμωρεΤ:αι άπό
τα άρθρα 2υ7 557 καί 690 τοΰ Π;ινικο3 Νόμου χαρα*τηρίζΐ-
τοι ϊέ ώς πλημμ.λημα.
Έπειδή β κατηγοροΰμβνςς ούτος είναι άίΐών χαί «γνοεΤται ί
ϊ τόπος τής δΐίμΐνής τού.
Ι Ίίόντες καί τ' νρ§ρ& 405 καί 406 τής Πίΐνικ^ς Δίχονομίίς.
Ι Καλούμεν τόν «'ρημ'νον κατηγοροΰμίνθν Γνα εμφανιΐθί)
| οόΐοπροΐώπως ενώπιον το3 άχροατηρίϊ» τοΰ Είρηνοδιχιΐου Νία-
{ πόλεως την 26 τοΰ μηνός Μζρτίου τοΰ ε'του; 1913 ημέραν
ί Τρίτην καί ώ.ίαν 9 π. μ. Γνα 8>κ*σίί) ώς ύτνιίτιος καί έκτεθεί-
ση; ιτρίξίως, 5λ>ως θίλίΐ ίι/,αοθ^ Ιρήμην συμφώνως τω άίθρω
' 407 τής ΙΙίίνικής Δ'.κονομίας σ^γχρόνως ίέ κ*λο3μεν αύ;'ον
όϊω; λαβγι Ίνώσιν των ίγγράφι«>ν τής
ΕνΝεϊτιόλει τξ 9 9)6ρίου 1912
Ό Δημ. Κατήγορος
15. Χατζάκης
Οί κληθέντες μάρχυρες
Μαρία Ε. Ηνραβκάκη
*Κμμ, Ν. Πρααοκάκης »
Β%γιων2ά ΪΙαρασχάκη *
♦#"μι>. Γ. Βουκυχλν άκης »
Γεώργ. Ν. Ραπανάκης »
ϊϊύθχ) ία Ν. ίΐαρ'ϊσκάνη »
. . ^ - . . . „ Αρμόϊ.ος δ κΐστΐΑΟς χ.λη-.ήρ πρραγγΐλλεται δτως έ'ν «ντι-
^ Έιιειδή τό άνόμημα τοθτο προβλίΐεται καί τιμωριΐται άτ.ό τυ-.!ν τού χ-ϊρόντος τ:ι/οκ5λλήσϊϊ είς την τε?εοτα''αν χατοι-
τά αρ%ρα 279 β τού ΙΙοινικοΰ Νόμου, χαρ*κ~?ίζ6:«ι ίέ ώς
Έπειδή ό κατηγορούμενος οΰτος είναι ά-ών κ^ϊ άγνςεί,α: ό
τόπος τής ίιαμονής τού.
Ίίόντες καί τ άρθρζ 405 χα!. 406 τής Ποΐν^ή; Δί-ονομίας.
Καλοΰμιν τον «ίρημένβν κατηγοροΰμϊ-ίν ία έλφανίσθή α^τ:·
«ροσώχως ενώπιον τού άκρβατίΐριβυ το3 Εΐρη οο'. .{ίο^ Κ^σ,ίλ.
Κισσάμου την 50 τοΰ μηνός Δεκεμβριού το3 ετους ί9 2 ημέ¬
ραν Πεμπτην καί ώραν 9 π. μ. ινα δικασθή ώς ύπαιτίος τής
Ικτεθείσης νρίξιως, άλλως 0ίλ=ι δικαιθή ίρήμην συμφώνως τω
Ζρΰρφ 407 τής Πο.νΐ/.ής Διχονομίας συγχϊίνως ίέ κ.λ ϊμεν
ούτέν όπως λάβ'ΐ; "ΐνώσιν των Ιιγράφων τής ϊιχογραφάς.
Έν Κσστελλ'φ τή 17 Σετ.τίμδμΌυ 1912.
Ό Δΐ"!.ιόΐ!ος Κα;ήγν·ρος
Ίίι-άν,ης Μαρματος
Οί κλη'ΐέντες μίρτυρ«ς
α;κα;άη ή Γαυγ ωτά^η παθ:ύτα λ'-τΐ!Χος
Κάτω Παλθϋίκίστρου
* »
η σΰζϋγος Άντιον. Μαρεντάκη »
Έκθεσις ίατροϋ χαι Χωροφ.λ^χίίς
Αντώνιος Μί^εντάχης »
Άρμόδιο; δ.ιιασνίκο; χλητήο παοϊγγίΧλδτα: ί~ως ίν αντίτυ¬
πον τού ηαρίντος τ-ιχοκοΧλτ,ση εί; την τελίυταίαν κατοικίαν
τοΰ κατηγορο^ίνου καί έτερον τοίχΐκίλλήσζ «Ίς δημοσία μέρη.
Έν Καστελλίψ Κισσάμου αΰθΐ;μερόν.
Ό Δημόσυς Κατήγορος
Ιωάννης Μαρματος
νίαν τού' κετηγορουμ.έ'νου κιΐ έτερον τοιχολθλλήοΊί) είς δημοσία
Έν Νεαπόλει ούθίμΐρόν.
Ό Δ»;μ. Κατήγορος
Ε. Χατζάκης
Αριθ.
420
ρ!α Έμμ.
"Εμμανουήλ
« Διεκττ. 268
Έν Ονόμιτι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Ό ΔηαόιΙιος Κ'ΐτήγΌρας ΐνεαηίίλίως
Δυνά,ι,βι των άρθρων 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
ΚαλοΓμϊ,τ τόν Νικολ. Π. Π απαστεφανάκι,ν κάτοικον Βρςυχϊ
Μεραμ6»λ;υ νού ήδη αγνώστου 8 αμονής Γνα ίμφανισθή αυτοπρο¬
σώπως έώ~ΐ3ν το3 Εϊρηνο3ίΛεί^^ Νίαιΐόλεως, την 26 Μαρ-
τίου 19 ■ 3 ήμ-'ρΐν τρίτην καϊ ώραν 9 π. μ. πρός περαιτέρω
συζήτησιν τής ίν τψ '»%'άρΑ. 238)126 τής 4 Ίουνίου 1912
κλητήοιω θισ·πίσμα;ΐ άναφ?ρομένης καΐ" αύτοΰ άξιοποίνου πρά*
ξ«ως άλλως διχ,σόησ4τα; «ρήμην
Έν Νε«τ:όλίΐ τί 9 Νοεμβριού 1912.
Ό Δημ. Κατήγορος
Ε. Χατζάκης
Δημοσιευθή·ω ίν ττ] Έπ-.σήμφ Έφτ,μερίϊι.
Έν Νίαχόλβι αυθημερόν
Ό Δημ. Κιτήγορος
Έ. Χατζάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς