92837 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού 1912 —- ΑΡΙΘ. 101
ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Αριθ. Πρωτ. 4407
~~ 2562
ΠΡΟΚΗΡΓ
ΙΣ
Διαγων»ο"μοϋ πρός πληρώσιν χηρευουόών Οέαεων έν
ΠαραρτΛματχ τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΗΤΝΣ
"Εχοντες ύπ' δψ*ι τα άρθρα 3 καί 4 τοϋ ύπ' αριθ. 8 Νόμου
—ρί κυρώσεως Κανονισμοϋ το3 Τυκ^γραφείου τής Κυδβρνήσιως
καί τό ϋπ' άρ.θ. 516 τής 28 Φίδρουαρίου 1911 Νομοθετικόν
Διάταγμα «ρί τοΰ προσωπιπο3 το3 Π*ραρτήμαίος το3 Έθνικο3
Τυπογραφείον έν Κρήτιο.
Προκηρύσσομεν διαγωνισμόν πρ^ς προτωριντν πληρώσιν μιας
θέσεως πιβστοδ επί μισθώ δραχιΑών 100 καί μιϊς θέσεως τεχνι¬
τού επί μισθφ" δραχμών 60 » , , ,
Ό διαγωνυμός δίεξαγ.θήσεται την 8 Νοεμβριού 1912 ημέραν , «ιαφορα ϊμποριΰματα σ^νισταμενα εις (ίπίτος) δνρμί-ια
Πέμπτην καί ώραν όρΐσθησομένην υπό τής Επιτροπείας άπαρ- « ™« ϊέ** ^α?β« «' 8»° σάχκ5υς ύφασ,Αατων κ/ι Μς ίξ ο,.
τιζομένης έ* τού Διευθυντού το. Γεν. Αογιστν,ρίου ώς Προ»- ^ περίιτου κα*νο3 τ.μπε;ου, χωρίς να *ατα6«λωσι τον νόμιμον
ίρου, τοΰ Γραμματεύς τού Ε'. Τμήματος τής Γεν. Διοικήσεως } τελωνειακόν δασμόν 11 °)ο ϊια τής πράξεως -.ών δέ ταύτης
κβίτοΰ Έπόπτου τοΰ Τυπογραφείου είς τα έπόμενα μαθήματα: } «τερησαν αχο την κυριότητβ τού Δημ.σίιυ τής Κρητΐκής Πολι-
1) Διάτήνθίσιν πι?στο3 ί-ί μ(σθω δραχ. 100. | τ.1»ς το «ΐσαγωγ.Λβν τίλος βυν,—α^νβν εις ποσόν μαζον των
α'.) Άνάγνιοσις, 6'.) Κατάταξις σελιϊων παντός σχήματος ι20 *αι Ιλ*™™ ™ 4ϋ0 8ρ»Χ1*ων «ν γνώσει τής αλλοτριότητος
καί γ'.) Χεφ,σμός το3 *«στηρίου. ί ^«Υ^-^ «« *"ευ τής συγκαταθέσ,ως τοθ^ϊιο.τήμβνος Δή
2) Δ,ά την θέσ,ν τεχνιτού επί μ.σθώ Ιααχ. 60^ ·*«««» ινα το εχωσ. «Ρ»*|Μ.ς και ιϊ.οκττ,Γ«ν των ήτοι επί
α'.) Άνάγνωσ,ς χε,,ονράφα,ν, β'.) Όρθ.γραφια ,αθ' Ιπαγό- ; «Ρ*6».ι^τών άρθρων ο7, 371 »«, 373 τού 11 -ΐ ν Νομου -ν
- *· τ . . > *- .- . ^...»,.,»,.λ προς Τ0 αρθρον 132 .θϋ ΤεΛωνειακου Νυμου.
ί τάιΐϊ,ν πρώτ,ν κάτοικον ΙΙαλαΐο,,ίσιρου Σητεία, νυν δ' αγνώστου
διαμονής 2) Στα3ρος Ν. ΙΙαχαθανασάκην πρώην κάτοικί,ν Χα-
ίμαιΐούλου Σητείας κοί ήδη αγνώστου ϊιαμονής 3) Σταΰρον
3 Γεωργαν Γ/οίαρχον κάτοικον Σΰμης τής Μιχρα, Άσίας αγνώ¬
στου 5ιαμ;νί]ς ιιαί 4) "Ιωάννην Κ. Δυ/α/,ην γεννηθέντα είς
Ρ: σαν Εκκλησίαν καί κΛτοικο;ντα ίίς τό άκρωτήριον Σίδιρο
Σητιΐαί ί-.ών 07 Ιγγιμον έγγράμμα■^^ν Ιπ^λλη'λον τής Έται-
ρε.ας των Φάρων, Χριστ ανόν 'Ο^Ούϊίξον υ.'Λ πολίτην Έλληνα
ενώπιον το3 ΠρωτοδΐΑΐίου Λασηθίου ίνα διχ,ασβώσιν ώς υπαί¬
τιοι .ου ότι ίκ σιιστάσεως καί υπό χοινοϋ συμτέροντα; κινούμε-
νοι συναπιφάσισαν τ ν εκτέλεσιν τής επομένης αξιο~οίνου πρά¬
ξεως καί ίνεκα ταϋιης συνομο/ιγήσαντ«ς πρςς αλλήλους άμοι
ίαίαν συνδρομήν έ">«6ον «ι- ττ,ν κατοχήν των ξίνον κιντ,τον
πραγμα ήτοι κατά την 26 Σεπτεμίρίου 1911 βσήγαγον λα-
Οραίως ίκ τοϋ ίζωτερικβΰ καί άπε6:6α«αν είς την ποραλΐαν τοΰ
άκρωτηρίου Σιϊερο Σητείας ίν τώ ϊρμιψ 4 Αγιος Ιωάννης»
κιρί
νΉ?ι
ρευσιν επί Ν«^ελληνικο3 κειμένου
ά«λοϋ κειμένου.
Πας βουλόμενος να υποστή έξίτάσεις δέον νβ Ι
τής μεσημβρίας τής 8 Νοεμβριού έ. Ι. είς τό ίκΐ των Οικθνομι-
κών Ε'. Τμήμβ τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτας σχετικήν αίτησιν ^
φέ,οουσαν τό νόμιμον τεσσαρακοντάλιπτον τίλος καί συνοδευομέ- '
νη'ν υπό πιστοχοι^τικοϋ καλής διαγωγής, έκίεϊομίνου υπό τής '
αστυνομικάς άρχής τής κατοικίας τοϋ αίτοδντος, πρός^δε πιστο- .
κοΐητικόν τοϋ άρμοδί»υ στρατολογικο3 γραφιίου ότι εςέτ.σεν ή Ι
νομίμως άπηλλάγη τής στρατιώτας υποχρεώσεως.
Έν Χανίοις τη 5 Νοεμδρίου 1912.
Ό Γεν. Διοικητής
ΣΤ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
"Αριθ. Πρωτ. 1044)912
» Βθυλεύμ. 515
Τό Αικαίτικον ϊνιιβοΐίλιον των έν Λαόηθίω
ΠοωτοδικΛν
ΣυγκεΙμενον κ. λ.................................
Διά ταυτα
Δεχόμενον την ΐτοάτασιν το3 Εισαγγελέως ^
Παραπέμ«ι τούς κβτηγορουμένους 1) Χριστοδουλςν -υχολι-
έτέρων χατηγοοουιιίνων Μεθοοίου Βρ^γΐωνακ' γεννη^έντας ε ς
Λρμένοιις Σητείας έτών 49 'ΙΙγο.μΐν:^ *αΐ Ίωαννικίου Τταρ-
δινβκη γιννηθί,τας είς Μιαία Σητιας «των 50
αμφοτέρων καΐοικούντ'ον είς ττ,ν Μ;νην ΙοϊαοΟ,
γραιιματων, χρ'στιανών όρθοοοςων χαϊ τΐολιτών Έλλήνων ί~ί
τώ ότι συν/;ργη»αν ίίς την ώς άνω ειρημένην ιτρβξ ν καί 8τι
κατά τόν αύιον τόπον καί χρόνον εξήγαγον / χ1 ραίως £ν φορτίον
τυροΰ "/ωρίς νά .ατΐίάλωΐι τον έίαγωγ'ί.ον όασυιςν ήτοι »πί
παριδα-ΐς των αυτών ώς άνω άρθρων.
Εκρίθη άπεφχσίβθη καί ίξϊϊόθη
Έν Άγίφ Νκιολάφ τξ 17 Ό/.τωβρίον 1912
Οί Δικασταί
Ό ' Γ)-τρίμματεΰς
Μ. Γ. Άλϊξης
ίου 1912
Έμμ. ΙΙαδουδ'ϊς
Ιω. Καλεμικ2εράκης
Άκριδϊς άττόσπασμα
Έν Άγΐω Νικολάψ τί 29
Όγρ-μματε^ςτωνΓΐριώτοδικών Λασηθίου χαί ά. ά. ίοηθός
Ε. Άκυλωνάί.ης
Μέγεθος Γραμματοσειράς