92805 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«Ν ΗΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις*) 13 Όκτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 95
■Αριθ. Πρωτ. 3758 ,
~» Άποφ. ΪΟ~ ι
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟ1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ό— όψει |
α') την υπό χρονολογίαν 8 Σεπτΐμίρίου 1913 αίτησιν τής
«ν Λονδίνψ ίδρευοόαης άνωνύμου Ά'τγλικη'ς ίτϊΐρείίς βιομη-
χΛ^ί,ας κβπνοθ υπό την Ιπιβνυμίαν (Λνβί,ίπΐΐηδίβΓ Τθπ&ΟΟ
ΟδΓηρη*γ Ι_ίΐηΐΐΐβ(Ι», ϋπ·ίληθ'ΐσαν 0π£ τοΰ Γιωργίου Σκου- '
λούδη, κατοίκου Χανίων, ώς χληριξουτίου αυτής δυνάμει το3 '
υπο χρονολογίαν 26 Αΰγο στου ν ή. 1912 νομι>:,υ κληρεξβ·- ,
σίοΐ' ΐγγράφου τής ώς άνω έταιρΐίας, νΓμίμως κ«χυρϋ!μέν«υ, ϊι' ('
ής α;τιΐται την κατά νόμον άναγνώραιν χαι προστασίαν τού συν '_
τ? οίτήσει ταύτη 5πο6·λλ«μένου «Ίς διχΧοϋν καί ϊ*ί ίϊιαιτίρευ
■χάρτου «χειχονιζομίνβυ ΐμ*οριχ.ο3 σήματος, ώς τουτο *ν τ^ αί-
τήαει περιγράφεται, έπιτιθεμένου δέ έκί των πιρικαλ,μμάτων
των υπό τ!}ς έταιρείας ταύτης παραγομένων «ί!ών καΐϊνς.0. Τό
σήμα τουτο ουνίστατοτ έξ ορθογωνίου φέροντος δ.αγ«*ίι_ς μέν
καί μέσω χρυσών «αραλλήλων την !*ιγρ3ΐ»ήν λνβδίΓΠΪΠδΐβΓ
κατά τό άρ^τΐρον άκρον ζ'->-
τοΰ ε'ΐκονίζ«τιιιιιχιΊρ συνεσφιγ-
μενη «ίςτό μυ.', ΐκατέρωθι
ϊέ αυτής ίίιο κτέρυγς ^να-
ι άνωθ. δ" άναγρά-
»ονται οί λέξιις ΤγΛ(1θ
Μθ,ΓΚ" πρός τό ?ε;Υον δέ
κάτω ά/.ρον είκονίζιται τό
κτίριον τοθΒρεττα^κιθϋ Κϋ-
"Α'ΐΌσίΐ αί ίπι-
γραφβί, γραμμαί κοί «ΐχονίς είναι ιυ·πω,Λένί»ι διά μιλανης χρυ-
6') το ύιΐ' αριθ. 86 τή: 8 Σεχ^αβριου 1912 γρΐμμ»τι»ν
παραλαβήν τού Κ»ντρι*ο5 Τ^μ*ίου, έξ ου έμφαίνίται 8 ι ό ιΐλη-
ρεξούοιος τής εϊρημένης ίταιρΐίβς Γ«ώρ(.ος Α. Σχουλοΰδης
κατέδϊλενε'ις τό Δημόσιον ταμείον τό νόμ:μον «αράδολον.
·/) την συν τή «ϊτήβει κϊτατεθεΐσαν στερεότυπον χλϊιΐα.
Ίόόντεςκαί τα ά'ρθρ» 4, 5, 6, 7, 8, 9 και έπέμενβ τ;3 ύ*'
αριθ. 759 νόμου συμφώνως χρός τάς διβ^ξίΐς τοΰ ό^οίου δέον
νά Χϊρασγεθί) τη α'ιτοϊσις έταιριία ή άναγνώρ αίς τύπφ ώς είρη¬
ται ήματος καί ή κα ά -.ό «ρορον 1ϊ) τού αύ;:.. νο^ι^ πρίατα-
ζλ αύτοΰ
Αποφασίζομεν
Αναγνωρίζομεν τό διά της ανωτέρω αίττ,οεως υποβληθέν χαί
ΐτ.ί-ο3 σ^νημμΐνου α^τοΰ χάρτου ώς άνω:ίρω εΐλθνιζόμινον καί
λεπτομερώς *εριγραΤόμ*νον ένλπορΐΑίν α1)μα τής έν Λονδίνω
ίδύ Άγγλική*ς βιομηχανικώς έτβιρείας ναιΐνιθ υπό την
έχωνυμίαν λνθΚΤΙΠΪη.ΗίθΙ' Τθ1)!ΐΟΟΟ ΟθΙΤΐραηγ, αρχομένης
τής «νβγ>ωρίοεως ταύτης άχό τΐΐς ημέρας όφ'ής ίπρωτοκολ-
λήθη πλήρης ή προκειμίνη ύίό -/ρονολο (-Ιαν 8 Σιπτεμδρίου 1919
αΓιηοις τής ίτα ριυς τ»6της ήτοι ά—ο τής 11 Σεητειιβριου 191 1.
Ωβρέχομεν τΐ| έταιριία ταύν^ την *ατά τό αρθρον 1 5 τού ϋπ'
αριθ. 959 νόμου πρΐοτοσίαν τοθ ώς »νι»τ«ρω ύκίί'ηίιιντθς β:ο-
μηχ»νικοϋ καί ίμχορικοϋ σήματθς, ήτις προστασία Α«νά τί άρ-
θρεν 9 το3 ίϊίοιι νομου άρχεται μετα παρέλιυαιν 10 ($έ»α) τ,μ»
ρών άυό της έν τί) Εφημερίδι τής Ι' υίιρνήσιως ίτ,μύ
τής κίρούσης αποφάσεως κ^ί μόνον έ αντ£:ν κατα-χρήίΐων
ϊν μ*.τά την ϊεκαήμβρίν ιοϋΐην πρςθευμίαν.
Έν Χανίοις τί) 28 Σίπτ>μ6ρίου 1911.
Ό Διοιχών 'Κυίτροπος
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 2637
> Διεχπ. 1588
Έν Όνόματι τού Βασιλέως των
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
Έ*ει*η ό Μανοϋσος Ι Διχονομα/.ης κάτοιχο^ Καλ"'ΐχ, ατου.
Σφακίων χαί ήδη φυγόϊικος χατηγορεΤται ώς ύκαίτιος τού 6τ·
μιτά τοϋ Αλεξάνδρου, Γ. 'Λλιςάλη χιτΐίχο; ' σή Γαμ:5ς
Άττοχ,ορώνου, ώς αυναυτου^-ίίθ έι συστάσεως' χαταΪ!χαο6ίν*ος
διά τής ϋπ' άριθμ 104 τού 1911 άτοφίΐίως τ^-ύ ΙΙρκτοοιχιιου
Σφακ'ων χαί Ελευθερίου Γ. Άλεξάχη, κατυίχου Κ ,^φης Ρ»
θϋμνης κατηγορη έντος ώς συνίργοϋ, χά1 άθω,οθέ τι. ϊιβ τής
ύιΐ" άρ.θ. 104 τοθ 1911 άποφάσιως τοϋ Πρω οδι αο Σν^χΐω'
ύ^ο χοινοΰ σ^μφ«ροντος χινούμινςι κ»τ* τας άρ'/'-ί Άτ.ρι,· ιου
1911, «χ τής θέσεως «Βίγλϊς» τής πΐριφιριυς Άσίίνίο*
Σ»αχίω», Ιλ*6ον είς την κατοχήν των 1 Ο πρό6α:α, φε ς
μιν δαχτυλοειδή οΰλήν επί τοϋ διςιοϋ μίρους τού -
άξ άς ϊραχμών 200, άνήκοντα είς τόν Νι»ηφόρον Τζ 1. , .
ίν γνώσει τής άλλθ'.ριότητός των αύτί,γνωμόνως »αί ανίυ χής
συγ«.ατα6έ3»ως τοΰ ιΐρημένου ίίΐν'/.τήμοννς ίνα ίχωσι ται,τα α^α-
νέμως ώ; ΐϊιοχτΓ,σίαν των.
Ή-.ιιδή τό βνόμημα τ:3το τΐροδλέπίίαΐ *.ιι τιμωρίϊι^ι τ
άρθρ^ 57, 37', χά 373τοϋ Ποιν. Νομου ', 2, *'" τού
οα-
'- '.ά
66 .
ι·
ΰκ'
3
άριθμ. 55 ιφ 19Π
έ
-ς τής Σ^,
την
Ε^σιως χαρακτηρίζιται ϊέ ώς πλημμΐ/ ηματος
Έ «ιδή ό χαΐηγορβύμινος εΰτος είναι άπών χ = ί άν»ο»τΤ3ΐ ό
τόιΐος τής ϊιαμονής τ^υ.
Ίδόντες καί τ'ίρθρα 400 /.Λ 4 6 τής Ποινι-ής Διχιοομίας.
Καλοδμ»ν τόν ε'ιρ'ημίν;ν χατηγορίύμενον Ινα 4μφ»νιοΟή. βυϊο-
π = 53ώπως ενώπιον τοϋ 'χχροατηρίου χο3 Πρωτοδιχιιου Σφα*ίκν
την 15 τοΐ μηνός Ν-.ί,^ρίου τοϋ έΈους 1?12 ημέραν Ι1έμ*την
4 «Ο
ί ώραν 9 π. μ ίνα ϊ'.Λϊσθη ώ; Ιπαίτ ίς τής έκτεθείοης χρά- Ι φλήσεως διά φόρον φανών μ 5ς οικίας καί ενός μαγβζιίου χει-
ως, άλλως θ^λει δικασθή έρήμην συμφώνως τω ίρθρω 407 μένων , ατί την συνοικιαν Βώ> τής πόλεως Χανίων διά τό
διάστ^μβ «πό 1 Μάρκου 1900—τίλου; Αΰγοΰστου 1912 καί
πρός πληρωμήν των 4)ό τοϋ ποίθΰ τούτου άτινα βαρύνουσι
την όφίΐλϊτΐία ταύτην τοθ Δήμου Χανίων Αΰανθίαν τό γένος
Άθ. Σκ3μνά>η σύζυγον 'ΐ-,μμ. Διαλινα Άνθυπομοιράρχου καί
τούτου ώ; τοιούτον κάτοικος Χανίων χαθ' δ ίδΐοκ-.ήτριαν
των τίσσάρων μόνων £/.των έξ άδιανεμήτου ανηκόντων είςάλ-
λους ήτοι πρός πληρωμήν δραχμήν ογδοήκοντα έπτά καί τριά-
κοντα ίκατοστΰν έντόχως μέχρις έξοφλήσεως έκτίθησιν είς δή
μόσιόν πλειστηριασμόν αναλυτικών ίκποιήσεως τό επόμενον
«κίνητον ϋ,τήμα νομίμως κατασχιθέν καί άν ή χον
και
ξ«ως .....
τής Ποινικής Δικονομίας συγχρόνως δέ καλοΰ ,*ν αυτόν
λάδ-·" γνώσιν των ?γγρά*ων τής δίκογραφίας.
Έν Βάμω τί) 13 Σεπτεμδρίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Ί Γενεράλης
Οί κληθεντες μάρτυρες κατηγορίας
Νικ Ί.Λν. Τζ(6ο"·«ες κ*τ. Καλλικράτους Σφ2?ί-ν (ά?ιχηΓείς)
1 Ανδρέας Ιωάν. Ζερδός» Αγ Κων)τινου Ρεθύμνης
Ί _. Τρυπολ τάκηί » Κούφης »
Μαρ. Κων. » » » »
"Εγγραφα
Ή ΰιι' άριθμ. 44 καί χρονολογίαν 1 Μαΐου 1911 έ'κθεσις
η ήμ μ χ ή $ ρμ
όφειλίτιδι τού Εύανθία τό γενος Αθζνασ ου Σχαμνάκη συζύ
γ#υ Έμ,*α>ουή> 'Διαλινα άνθι;πομοιρά:>χθυ τής Χωροφυλακής
τής χωροφυλακήί τοθ σταβμοθ Ρουστί-ων καί όλόκληρος ή!*αίτ56τ;υ ώς τοιούτου κατοίκ«·ν Χανίων κείμενον είς την
σχετΐκη δικογραφία
Δημοσιευθήτω ίν τώ Έπιστμψ Έφημερ'δι.
Έν Βάμω αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς Σφαχίων
Ί Γενράλης
Άρθμ. Βουλ. 546
Τό Δ'καίτιΐίόν ϊνμβονλιον των έν Χανίοις
Π^ωτοδτκών
Συ ^κείμενον....................................
Συνελθόν.......................................
Διά
ρμ τόν κατνιγοροΰ;*εν5ν Στυλι^νόν Ηλ Φυλ ' αίι-
τάχην. γε^νηθίντα καϊ κατοικοΰντα είς Σκ^αδο-ούλαν Σιλίνου
καί ήϊη φυγόϊικον πολίτην "Ελληνα καί χριστιανόν ορθόδοξον,
Ινώ-αον :ο3 ϊκροατηρίου τοΰ Κ^.ουργι.,ΐ',χΐίοϋ Χανίων, ινα
ώς υπαίτιοι τοθ ϊ-ι την 10 Αύγ-ύϊτου 1912 Ιν τη
ριφέρειαν τής πόλεως Χά ίων τού Δήμου Χανίων κατά την
συνοικίαν αΒώμ» ήΐοι τα ι)6 άϊιανεμήτου μιας οικίας άνω-
γ;ίου ϊιταρτιζ^μί'νης άπό δΰο ϊωμάιια ν.αί μα·εΐίεΐον μέ ιδίαν
εΓσοίίν καΐ κίτωθι αύτήί ενός Ίσογείου μαγαζεί.υ σ νορευομέ-
νων γΰρωθ:ν β;ρείως μέ οικίαν Σΐεφάνου Κνιθαχ.η, νοτίω; μέ
οικίαν ΆνΤΜνόυ Καλλιτεράχη, δυτικώς με κ:ή(.·ατα Στυλι-
ανοδ Κουκοιίλάκη κ οί ίνατολικώς μέ δημόσ όν δρόμον.
Ό ζ -ί[σττ;ρ:ααμος τ:3 κτήματος τούτου ιενήσιται ενώπιον
τού Συ.ίβολαιογράφδυ Χανίων Γεωργίου Γαλάνη καί τούτου
τυχόν χω} υομίνου έ'ώπιον τοα νομίμου οΰτοθ άναπληρωτ ΰ
την δέ την όγδό?·ν (18) Νοεμβριού 1912 ημέραν Κυριακήν
^α & α- 10—12 π. μ. έν τή χλατ ία Μαυροδουνίων (Σανδρι-
6άν:) ττ), αολΐως Χανίων 6πο τούς εξής &ρονς: α .) Ό πρός
όν γενησεται ή κατακυρωϊΐς τ λευτΐίις Ίτερθεματστής βφεί
λει νά καταβάλη ττ,ν αάτή" το3 •κλβιστηριασμοθ' ήμίραν ή τό
ϊύ την ίπ-μ'νην ίλό'ληρον τό έκπλ«!στηρ|«σμα είς τόν
βρ ρ μ
επί τοθ χλειστηρΐοσμοθ ύπάλλη>ον ή είς τό Τ«μίΤ:ν τοθ Δή
μου Χανίων βινευ βλά6ης των διχα,ωμάτων των ύπαργοντων
τυχόν ιΐιστωτών. β.) Πας έ'στΐί, ιτροτίθετίΐ νά λά6ΐ[ μέρος ε'ια
τόν ίν λόγω πλίΐστηριβσμόν ώς ^λ?ιοίοΐης ΰποχρεοΰ;α' πρό
ά ά ό
δικασθή . . . . ( ^ ( . . ..
θίσ*ι «Καντώνι» -ή περιφερείας Σκλιδιπούλας Σελινου καί Ι τούτου νά προσαγάγγ; ενώπιον τ:0 επί τοϋ πλειστηριασμοϋ ΰι-αλ-
2ξι»>ε)ι τή. οικίας τού Ιωάννου Μπριντάκη, ίσ^ίμμένως ώς εκ Ι λήλου άξιόχρεων έγγυηΐήν δι'ολόκληρον τό καταδλητέΌν μετά
ιτρομβλέτης «πεφάσια» κτϊ ΐξίϊέλεσε την άνθρω-ϋθ'.τονίαν τού | την κατακυρωιτι· τίιιημα »υνυπογράφοντα ΐν τή εκθέσει τοθ πλει-
Μι^αήλ Πβίδίκά-.ί-, πυροδ^λήσας κατ'αύτοϊ ?ι* δπλου συστη | σ'.ηριαομοΐ ή α.τί τούτο νά Χίταδζλγ; είς μετρητά είς τον επί
ματοί Γχρα πλήπους π',ιρ'τιϊοιτ *α! σφα'ρας «αί πλ^ξϊς το3τον ^ το3 πλειστηριασμοϋ ^πάλληλΐν τό ^ιτιν τούλάχιστ^ν τής κατ'
εΐί τδ άρισ'Γρόν μεσοπλε''ρ-Γν διάσ-ϊ,μα καί | εκτίμησιν άξίας τοΰ π) ίΐο?οιΐΓ.6ησομένου κτήματος, ί| ά'λλως
ΐ ν> ·πρ".σαγάγτ) έγγραφον Ίπόδδίξ ν χρηματικήν καιαθέσεως Γσου
1 ποσοΰ Μ τούτω γενομένη; καρά τφ ΤΛμία τοϋ Δήμου Χανίων
ττν σύλλτψιν αί προφυλάκισιν τοΰ
τούτου.
Έ*ρί9η απεφασίσθη χαί Ιξοδόθη έν Χανίοις ττ 9 Ό*.τω
δρί-υ 1912
Οί Δικασταί
Μ. Γιανναχάκης
Ι. Καταλαγαριανου Ό Β Ρραμμαι=ως
Α. Βιτσικουνάκης Χ· Νι/'-'κη;
"Οτι άχριδές άποσπααμα
Ό Β.
ίιΡΟΓΡΑΜΜΛ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΤ
Ό έπισπεύίων Δτίμος Χανίων ΪΑΐιροίω-νο'μΐνος νομίμως
υπό τού Δν.μάρχου αύτ«υ ν. "Εμμανουήλ Μουντϊχι χατά'θν-
Χονίων, *ν προκΐιμΐνφ δέ -ιπό τοΰ Τι.·μί;υ 3γο0 κ Δημη-
τρίτυ Χ. Παπαδάκη κατοίκο. Χανίων
Δηλεποιε,Τ
Ότι δ^νάμίΐ κ«' -Γ,ρος Ιν.τέ>εΐιν τίς α) Ιπ' άρι6>.. 821
χαί ·χρ·>^ολογιαν 8 Φ*6ρου2;-.1:;υ 1912 και β'.) ύτ' βριθ. 1801
κ«ί χρονολογίαν 15 Ιοονίου 191 "2 δΰο •ιϊιχ.ών προσκλ/,βε^ν
τοΰ Ταμίου τκϋ Δήμου Χανίων, νβμ μ»>ς κοΐνθϊΐ-ιηθευω/ τή
όφειλετιδί τού Εΰανθιβ τ: γίνος Άθανασιοο Σ.αμναχη συζύιο^
Εμμανουήλ Διαλινα χυί τούτφ ώ; τοι.ύτω ?ατοιχι> Χανίων
καθ" ά' δείχ-νυται ί* τής ϋπ άρθ-ΐ.. 8(167 χά- 8υ68 ;«ιδοτϊ.ρίου
τ»0 ϊικαστικοΰ νλΐ)ττ!ροί τής πίριφϊρειαζ τθ3 Πβωτοδ.κείου
Χανίων Ηρακλέους Ανδρουλιδάκη κΐρί χληρωμ/ς ίν £)ω δυ¬
νάμει αμφοτέρων τούτων δραχμών (78 καί 95/β0+52=—130
αί 95/0β) εκατόν τριάκοντα καί 95/00 έντόκως μέχρις ίξο-
ϊ ώ. «ν ίκρισ',ια "α τή· Λν ττίριπΐώσίΐ αναπλ·ιστηρι«Γμοϋ προ-
τυχον ζημίαν και ίξοδα χαΐγ'.) ό ώς έγγυητης πλει-
άνίγγελλόμενος δέν άπαλλασσεται των σ-νβπε'ών τής δη-
λώσεώς τού καί ίν μεταγενΐοτίοως άρνη6ΐ> νά συνυπογοάφ-β εις
ΐήν >α:ακριτ'κήν έκθεσιν έν ^ ά)λως γίνεται ρητή περί τούτου
μνεία.
Ω 'ΐρώτη πρΰσφ.'ρ.» διά την Ι αρξιν τοϋ τλ-ιστηριασμοΰ τοΰ
ίν λόγφ κτήμα-.5ς όριζθντία δραχμαί ίννενήκοντα (90).
"Οθβν ί ρςσχα)οϋντοι οί βουλόμινει νά γίνωτιν άγοραστβί
όπως ί'λεα ίοτήίωσ'ν χατί «ν τ^ειστηριασμόν
Ά"μ'ϊΐ5: Βίκασ ικός κ/'ητήρ ΐν3ρ·^η^βτω τάς αναγχ.θίας κβτά
νόμο. έπιίϊ"6·ς άντιγράφων τοϋ παρόντος εις την ϊφειίέτιδα
χαί όν 'ΐιϊ.θζκίφΐίλα» α Χανίων, είς τοϋς τυχόν τρίτοι,ς χατό-
χνυ, καί Ίς .άς άναγχαί^ς τ^ιχοκολλησίΐς τού δτου ό νόμος
όριζίΐ πρδζ ;ε /.«ί είς τ ν χα:.ιμ-'τρ·ησιν τοΰ ώ. άνω κτήμαΐος.
Δημ-.σΐί.θήΕω δέ τδ παρόν ϊιά τή; Έπισήιυυ Έφ·μιρίδος.
Έν Χ»νος τή 28 Σεττεμβριβυ 19!?
Ό »π(σπεύδων καί
Τ^μΐίς τοθ Δήμοϋ
■. Παπαδάκης
Ό τληριξούοιός τού δίχ,η·; όρ:.ς
Ι. 'Αντω ακάχης
Έκ τοΰ 'ΕΟνικοΰ Γυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς