93657 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
8ΑΧ3Α&1ΟΝ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΤιΕγΊΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν ΧαΛοις τη 12 Νοεμβριού 1910—* Αριθ. 79
II
α ρ ό {> α μ α
Ή διχκ-ήρυξίς ή κ,χ.τχ; ωρ-ηθίίτα είς '·6 'ιτα' αριθ 7 8 φύλ¬
λον έ. ε. Τίυχ. Γ. τής Ε-ΐκτήαου Έφημιρίοος δ" ά την
προέκτχβιν κ,αί ^ Λ'.ρροσ-τρωτιν τής όοοΰ Ρεθύμνης Ιΐεράμχ-
τος Ήρχκ,'λείθ; εδημοσιεύθη έκ πχροδρομής ότι φέρει αριθμόν
πρωτοκόλλου 4011/3518 ένω ε'κϊει νχ δ*ημοσ'6υΟ/ί ότι φίρίΐ
αριθμόν 4611/3518. Ίΐ* παρχδρομής οέ ωσαύτως παρε-
>ειφθγ) νά δημοσιευθή δτι ή δν,μοπρα.σίχ θά διεξαχθή την
9—10 ώραν πρό μ,εσί.μ,'ορίαν τής ορισθείσης ήαίρχς.
Είς την •ΛΧτοι.χω;7ΐίί:ϊ'ΐχν δέ είς το αϋτό φύλλον δ.*κή-
ρυξιν διά την κατασκευήν τμήματος τής αμαξιτής ο8οΰ
Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως εδημοσιεύθη έκ παραδροι/.ής
ότι τ, δγιμοπραυι'α θά διεξαχθή ατήν 22 Δεκεμβριού ε. ε.»
ενω έδει νά δημοτ ε Λ'ϊ| ότι θά. διεξαχθή «την 2 Δεκεμβριού
1910».
Έν Χχνίοις τί 9 Νοε^ρίου 1910.
('ϋχ χον Γρ»φ» (.υ ττ,ς Άνωχ. Λιίυθύνιιως τώ/ ΈβωΓίριχήνι
Αριθ Πρωτ 691)8___
~~. ΔΤίκ.^ 3079
ΠΡΟΚΗΡΤΞ1Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Ο Νθξιΐόρ^ης ΛαίηΟίον
Προ ηρύικει ό'-,ι :
Έν.τ Ιεντί. ϊϊς Δημ,όσιον Πλίΐ-ΤΓ,ρ'.ίσ,Αΐν Ϊι-.ϊιγ,ί'.'λ;, ευ'Λ
νως τρ:ς τα; ϊιαιάξεις -.·ΰ ύπ' *?'·''■ 3^6 Νομυ /αί τοΰ
αριθ. 8-)3 τού 190ρ> Δ'.2τα;[Αα-ος ^ϊςί ίκτελϊΐίιος τού ύπ' αριθ.
6 ά ϊ ϊό άί
ρ
6(3
τα
Κριθή
Σίτος
3 μ, φρ η
φόρου ϊίσπραχθέ.-α ύπο-.οϋ ζ.γι::ο5 τής
Έ Ά
Γ: 55
32ο
1431
110
88
96
85
27
Α
ρ
άν?φ·;ρ:λεα ϊηΑητρ.ακ;! αροϊότα, άντί
ί
Δράμ α
ρη
Κουκιά
Ρόδι
Άρα;;»;
Φάδα
Λ-ίθςϋρι
Ροίίθια
Λινάρι
314
291
288
358
156
156
38.
315
80
275
4 ».· > ι*ρ '
Ή Δημοπρασια θέλει διεία/θ?, την 14 Νοεμβριού 1910,
ημέραν Κυριαχήν κιί ώραν 10-12 π. μ., ίν τω χωρίφ Καρ--
ϊίψ τοϋ Δήμου 'ράνου Σητείας *αί ίν τω Λημϊρχιαχώ Κατα-
στήμα·!, ενώπιον Ετ.ιτροπής άό/Βθτελουμϊνης «κ τοϋ Δημάρχβυ
Ιτάν-υ, ώς Προέίρ^υ, τοθ Προί'δρου τοϋ Δημοτικόν Συμβουλίου
Ίτάνου, ή τΐύτ υ χωλυομένου ενός ΔηΐΛοτικοΰ Συμ6«ύλου καί
τού Γοαμμ»τίως τοΰ Δήμ:υ Ίτάνου.
Ώς -ρώτΛΐ προσφίραί διά τα βνο ίημητριακά «ρίΓ,ονται «ί
Κριθη
Σϊτος
Βρα μη
η ο*α
Λΐχτά
Ρ;6ι
Άρακάς
24
30
18
26
19
22
18
18
:*">
100
Λϊθίϋρ; » »
Ροδίθια » »
Λινάρι » »
Ί1 Ιγ>ριοις των προ/.τιχών ιής ίηΐΛθΐΐρβσΙας ϊπβϊίετβι είς
την κρίσιν τςΰ Νομάρχου Λϊβη(ίίου, όιτις λαμίάνων «π' όψει
τό συμφέρον τιΰ Δημοσ ου δι*αιο3τα» νά ιγκρίνη ί, μή ·ύτά, χ*»-
ρίς ίν περιπτώσει άκυί·ώ!;εωί, ό τελευταΐος ιλειβ$ότης νά *%βτ
κιδ ϊικαίωμά τι νατά τοΰ Δημοσίου.
Το ϊλπλειστηρίασμα κατα5ληθήσ«τϊΐ το?ς μ*τρΐ}τ·Τς είς τό
Λη.όϊ'ον ΤλμεΤ:ν, ή δέ παράδοσις των ϊκπβυυμένην ϊημητρια-
χ(Τν είς τον τ£λε^ταIον ύπϊρθ»μΐΐισ:ή' γΐνήσετβι δανάμει Διατα-
υ· τ ΰ Ν:αάρχου κ?Ι χατόίΐιν τής ιίς αυτόν «ροΐα-γωγής τ'Ο
Έν Άγίω Νΐίθλβω τή 25 Όκτωίρίου 1910.
Ό Νομάρχης Λ?ΐηθίου.
Ί. Μ. Ι,νγγελάκτς,
'Υ)γραμματ*ύς.
Ν. Μ. ~
Μ)
ΔΙΑΚΗΡΓΞ1Σ
ΙΙλειοδοτικής δημυπρασίας.
ομάρ^ης Ρεθύιινης
β'τι,
Έκτιθενται είς φανεράν πλίΐοϊοτική» δημβχρβπϊαν,
μΐ!3θ£ν-.«ς ?:ριι "ώ/ Δημι.ητρια*ών προΐίντω^ είς «ίΐ»;, τής
σιως 1909 οί ίϋ5ιιω')£ν:ις υπό των Δημοβίκν ζυ,ιστών
ί;απο6η*ίυμίν3ΐ έν ταΤς αποθήκαις αύτώ', των βίκρνβμ,ικών
βεριιώ; τιϋ Νομοΰ Ρεθύμνης.
1) Κο^φης — Κβρωτής
2) Έπισκοκής Ριθάμνης
4ίβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3) Άγίβυ Κωνσταντίνου κ. τ. λ.
4) Μαλλαχίων »
5) Ρουστίχων »
6) Λούτρ«ς »
7) Άιτοβτόλων »
8) Δαμοδβλειι »
9) Δαλαμίίλου
10) Άγυϊας
1 Ι) Δα·νδων
12) Μβυρτζανών
13) Έπισκοιτής Μυλο*. χ. τ. λ.
14) Άγκουσΐλ «νώ».
Ήτοι: Κριθή, ΣΓτος,μιγάϊι, ταγή, οίχα/η,χβποϋλες, χουχι»,
βΤχ,ος, λβθοώργια, πιζέλια, φική φάδα, τριχούκΐ, Ρεδυθυ, λουμ-
κινάρια, σιβαμι χαί μαρτής.
Αον Τής οίχονομικής περ'·:ρεί«ς Κςΰφης— Καρω-ής χαί ίν
τί) άκβθήχιτι τοΰ Ντχολάου Μ. Κκμνΐονή ένβχίβηχευΐλί'νϋΐ οί
Σΐτβς
Κριθή
Μιγάβι
Ταγή
Κουκία
Ρεδύθΐει
Ρόίι
Λαθοΰργια
όχάοες
»
»
»
»
106
458
268
235
54
7
31
12
Βί» Τής οίκονΐμικής πιρφ*ρείας ΈΛΐσΛοπής Ρεθύμνης κα'
«ν τή «κοίίήι5 τοθ Νικελάου Καψαλάιη έναπ θηκευμίνοι οί
Σΐτος
Κριθη
Μιγάδί »
Ταγή »
Κουχίβ »
Ρε&ύθια »
Ρόδι—μκιζίλια »
ό,'.άϊες 799
» 1686
» 469
» 684
» 10
» 116
84
Γον Τής ο'ικΐνομικής πϊριφ»ρβί«ς Άγί:υ Κωνσταντίνου κτλ.
χαΐ έν τή άποβήκτ; τοθ Λαμπρινςϋ Ήλιο·/αρχάη
μινοι
Κριθή
Σΐτος
Μ'γάδ«
Ταγή
οκάδες
»
106
597
797
212
63
50
18
13
19
Δόν Τής ιίχον;μιχή; ««(ΐφ.ρείας Μαλα/.ίων κ. τ. λ. χ?ί έν
άποβήιτζ τού Λαμπρινός Βα^ονη έναποθηκευμινοι, οί εξής.
Ρεδΰθια
Ρό6ι
Μ*ιζε>ια
Φαχή
Β
Σΐΐος
Κριθή
Μιγάδί
Ταγή
Κουκία
Ρεβυβια
263
52
337
333
36
5
Φακή, λαθοΰρια, μκιζέλια έχάδ. °3
Εον Τής οίκθνομικής περιφερείας Ρουστίχων χ. τ. λ. χαί εν
τί) άποθήκιη τβ·3 Λαμπρι.οδ Ήλιομαρχάκη ίναποθηχευμίνοι ο
ΣΤτος
οκάδες
325
Κριθή
»
192
Μιγάο'ι
»
1677
Ταγή
662
Κουκία
κ
177
Ρείύθ.α
»
5
Φακη
»
13
ΒΤχςς
19
Π««ί?λ.(
28
Διμηνίτης όλάΒες 6
Μπίζι χαί ρό6ι » 6
ΣΤον Τής οΐχονομΐίής πιριφερείχς Λοότρβς γ.α'ι έν τή" άπο-
Οήχιρ τ·ύ Έμμανςυήλ Βιτσΐλουνάκη έναιΐο6ηκεΐ)μένο! ά έξήο.
ΣΓτος όχάδες 93
Κριβή » 177
Ταγή » 73
Κο.χία » 32
Ροδ: » 7
Ζον Τής οίχπνομίχής ιτερίφερειος Έπισκοπής Μυλοποτάμου
*βί έν τγ, άποθήκιτ, τοθ Ιωάννου Ίερέ έναποθηχευμενοι οί εξής.
Τ
Ταγή
Κριθή
Σΐτος
Κουκία
Ροδι
Παποΰλβς
Λαθοΰργια
οκάδες
»
76
^»2
48
ο9
1Γ.3
44
35
ργ
Ηον Τής ςίκονομίκής πίρΐφερείας τοΰ χωρίου Μουρτζανά
χοί έν τή απςθήχ^ τοϋ Γεωργ. Σταυρακίκη έν?-.τοίηκευμέοι
οί εξής·
Μιγάδί
Κουχία
Ρόδι
Ταγή
Κριθή
ΣΓτος
όχάϊες
»
»
»
»
61
19
27
123
25
5
Λ^θούργια φάδα ναί μιΐίζ' οκάδες 15.
βον Τής κ'χονομιχής π(ρ φερείας τοϋ χωρίου Άγυιας χ«ί ίν
ί άτιοθήχιο το3 Νικ-ολάου Παπαδογιαννίχη έναπίθηκευμίνοι
οί
ΙΙαποϋλες
Κοΐικία
Φάδα
Μιγάδί
Σΐτος
Βϊχος
Ταγή
Σίχαλη
Λουμπινια
Ροβι
όχάδες
»
»
»
»
16
40
6
331
3
9
31
5
1
48
Ιον Τής οικονομικάς περίφερε'ΐς Δαφνέ2οιν χαΐ ίν τί, άκβ-
Έ Βά εξ
θήν.γ τ:ϋ
Παπονις
Κουνία
Μιγάδι
Ταγή
Φαχή,
λαθούργια
Μπιζ«λια
Ρεδυθια
Σϊτος
Ροδ!
Β3(xά^ο^
12
26
187
133
28
3
2
6
14
οί εξής.
ΙΑον Τής ο'ικονομιχής περιφιρείας Δαμοδόλθυ /αί έν τή άπβ*
τού1 Νιχολάθυ Τζανι2ά*η έναποθηκευμίνοι, ίί εξής.
Κριθη όχάδες 151
Σΐτος » 54
Ταγή » 43
Κουχία » 22
Μαρταχι » 15
Λαθίΰργια,φηχ,ή
χχί ροδι » 54
ΠατΕοΟλίς » 5
ΙΒον Τή; ιίχ.οομιχ.ήί πέρ'φίΐβίας Δαλαμίόλβυ »αί ίν τί,βπβ·
τοϋ Κωνσταντίνου Λιονάχ,η έναπίθη/.ευμένοι, (ί εξής·
Μιγάϊι
Ρόδι
ΚριΓη
Σ
όκάϊβς
22
4
472
52
83
11
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κουχία
Ρεδυδια·
οκάδες
5
12
°ψϊΐ τού τό συμφέρον τοθ Δημοσίου, ν ι, αποφασίση άν αί
αρϊσίαι ι'.βί τ£/·ί!ωτί»αί ή μή. χωρίς ό τΓιευταΐυς πλ«ιβ8ότης
, νά «ποχτΐ ούϊέν δικαίωμα κατά το3 Δημοσίου.
11 όν ^Ίήςοι»ονομική-ς π,,ριφϊρείας Άποστίλων κ*ί ίν τ7, άπο- Ι 5) Τα «χπλϋστηριάσμΐτα θά χαταδίλω/ται «ς ολόκληρον
κ, τ τ ου 1ι»>νπτΛνί ^β·» Α. Λ λ νηι ϊΑ^'Χλ,χ λ,^_*ε___,... ι__!
τού Κ
έξη;·
Παποΰλες
Κρθή
Κιυχία
ΣΤτος
Δ. Λβ.γοι-6άρδου
48
110
Ρεδ.θια
Ταγή
Φάδί
Ι Δόν Τής
69
14ό
466
14
134
21
66
ς πίρ'.φί^ϊία; 'Λγ·Αου;«λίαϊών καί 1ν ττ,
δ Βϊά ί
ή ρφ γ
τςϋ Έπαμεινώνδα Β,ρϊάχη ίνατίθηκ:υμέ«βί, οί εξής
όάδ 5
έν«πο6ηκιυμίνοι | κϊί ί'ις μίαν δέσ:ν, πρό τής παραλα6ή*ς τίν ίχιτλειστηριβαδέν-
των φίρων, είς τό Δημόσιον ΤαΛ*Ϊ3ν υπό το3 τελευταίο» πλειο¬
δότου, αμζ ώς είδιπο.ηθή ούτος π«ρί τής οριστικάς κ*τβκυρώ-
σεως τούτων ί,πό τςί3 Νομάρχου.
6) Οί ϊηϋ-ρατηθέντες φόρο:, θά παραδίϊωντβι είς τόν τελευ-
«Τ«ν ίλξ οϊότην έπ' ονόματι τού οποίον ΐγίνβτο ή όρισ'.ική κατα-
κύρωσις, άφ' ού πρώτον προσϊγάγ^ είς τόν Νομάρχην, γραμμά ·
τιον παραλίίή-. Δημοσίου ταμείου, έμφϊϊνον την είς ακέραιον
καταβολήν τοϋ έκπλειστηριάσματος.
7) Τα λόγω εγγυήσεως κχτα:εθίντα χρηματικά ποσά υπο τώ»
ί τέλει.τ»ιω* πλ^ιοδο" ώ» θά ΛαΕταπίπ-ωΐΐν Οπερ τού Δημοσίου,
| ά;Αα ώς ϊ'δοποιη^ώσιν ούτοι υπο τού Νομάρχου περί τ?,ς όριστι-
ϊ χής κατακ^ρώ:εω; των πλειο5οτηθίντων ύτ' αΐτών ίόρων κ«ί
5έν σ^μ^ορφωθ'3σι έντό; τό πολύ πίντε ήλίρών άπό τής ε'ιδοποιή-
σεως τοϋ Ν/Λ'«^χο->, π:ό; τι ϊν %ρ%ρο:- 5 κϊί 6 τή; παρούΐης
όχάδες
ΚΓ-ιθή
Ταγή
Κουκ!«
Φαβα
Η
Φαχή
Λ θ ύρ,ΐ3
Ρόίι καί βί^ος
Σισάκ
»
»
»
»
»
»
»
»
51 ί.
71
108
95
82
58
16
•27
44
1
8) Τα χηρύχεια Βΐ ιαιώματα βΐρύνουΐΐ τού; τελευταίον πλειό
ϊάτας.
Έν Ρίθύμνη τή 5 Νΐεμδρίου 1910.
Ό Νομάργης Ρεθήμνης
Στι/^. Γ. Φυτάκης
Ό Ρραμμ»ΐεύς
Ν. Σκλαδοΰνης
Αριθ. Ιΐρωτ 566
ϊκποίησι; των α ω-έρο> φόρων ίνη^γήθησιτα! των μίν
β'.-χν;μ νιών
τρας την 28η,
9 —12 π. ,4. ϊν
έν(ι»πιον ΐπιτ
ώς Προέδρτ
φρ ηγ
Άπίστολων, Άγ*υτ:.λ;ΐϊνώ· καί
^ν6.5 =» 1910 ήμίρ-.ν Κ^;οκή/ κίί ώ.;;ν
τώ Ν'^μορχιΐκί^ Κα:αττήιιατ! Ρ^ομης χαί
τής άκοτελο μ-ν·ς !ιπό τ:ύ Νί^άρχο^ Ρ-Θ;,νη;
τ;ΰ Ε;ρη.·οδίκο^
325
Ι Α Κ
II
Ρ Γ Ξ Ι
Λιμίρχ-υ τ,τς τΐό ,ε
ί
ώς
ρ
μΐλών η των ν;μίμων άναπ^ηρω'ών '. ύ ώ', των οί-νο;Α!^ώ/ |
περιφεΐΐί'.Μν Λαλαμδίλου, Αγυΐας, Μ^υρτζανών, Εζιστ·:"ής '
Μ^λ-^^^τάμ5υ, Δαφνδων /αι Δαμο6:λ;^ την 28ην Νςεμβρίςυ
1910 ήυ.έρ2ν Κ,ρία/.ήν κΐί ώοϊν 9 —12 π μ. κα· 2 —5 μ. μ. :
«ν ιφ Είρ'ίνο^.ίΧίΐα-ιω χααΐτΓ,μχτι Μ^λ■,-:ο■2μ^^ ·χ.α! ένώπ::; |
έπι-ρβτής άκοτΐλο^μένης ϊ* τ^ύ Νομ^-χο^ ΡίΗίχ-' ); ώ; ιροε- ;
ϊρου, τοϋ Εί.ηνοϊίιιοΐί Μυλ·,π3τάμ.θ'^ κκί το3 Δημϊΐχΐυ Έ'ευ- ■
θίρναίων ώ; μίλών, ή ών ίνα .ληροτών αΰτώ', **ί των ζ[>ο· [
νθΛΐκων πϊ.ίίερε'.ών Κούφης Κα ωτής, Άγίου Κω ατα :ίν:κ, |
Ρουστίχων, Έτσιοπή; Ρϊθόανης, -αι! Μαλ κί ·>ν τ^ι 12 χι .
Δ·κ=^.6ρί5^ 19Ό ήι4-α Κ^ρι/ην χαί ώριν 9 —12 τ. μ κζί ι
2—5 μ. λ. «ν τφ Ε'ρηνοδ'.κΐίζχφ κΐτΐιτήμχ'Ι Ρ..στι*ων χ,ιί
ενώπιον ίπιτρΐπής αποτελούμενης ?χ τοθ Ν -μάρχου Ροθύ^ντςώ;
προ·ϊρ:υ, τοΰ Είρι νςδίχθυ Ρουυ-ίχων κ ι Δημ.όρ·/ου Ρυατί ω;
ώς με)ών, η των ίν:;·πληρω*ώ^ ίύΐ£ν. ;
•Όροι έκπ ,ιήσίως- !
1) Ώς πρώ:η προσφοιά ό( ίζεται ΐφ' έκαστος ό άϊος /ίί ϊφ
εκάστου εΓίους ή εξής. Σπου 0,30, μιγ^ϊυ^ 0,2"^, ταγί;; Ο,2"2,
κριθή; 0,22, τραίυκίίυ 0,25, ν.ου/ίων 0,30, ρεδυΊιων 0,35,
παιτουλών 0.25, λ-θ^?ί·Λν 0,2·>, ρ:6·.ου Ο,ίι', β ν» 0,20,]
φάίοις 0,20, φϊχής 0,2·"), μπ:ζ-:λια 0,25, μιρτ?, Διμηνίτου ]
0,22, κ?ί λ:υμπΐναρίω 0,15. ί
2) Οί φοριι'έχ.άσ:ης οίχθνομΐλής Γ.εριφερείας Οί -λειοδίτηθό !
σιν ΐδιαιτίρο)ς ϊ'ις έκαστον ίί^ο; αναλόγως τή; τ:οτ;τητ:ς τοο. ,
3) ΙΙ3ς κ~' ειοΒότης γινετϊ'- δι,χ-ός είς τος &>ιλ ϊημ-.πρ>σια: ;
ά|' ου προηγουμένως /.ατλθέστ, λόγω ίγγυήσίως εις ". ,ν ίπι-
τ»ιτ.είαν, ι'ις μετρητά τό ίί^στόν τή ίς α; τώ, φόρ.ον ιύ. 6ε'- ',
7.ει τ.»8 ίδοτήτει χαί δ'-εο μετά -,ην ϊηα;πρα3''αν είς μέν τιύ^
ά-.οΐυ- όντ»(, κατά τ'ον δίαγων:μόν Οίλίΐ ίπιΐτραφτ, ααςσως, των
ίέ τί/,Ε^τ^ίων π/.ει;δ5τών 8ί χ,ίατήται χα'. ά' α: ϊημοκρα» χι
θεωρηθώΐ'. τε)ειω'.ΐΛ^ί Ο» λο^ζετα ώ; αέιος τού δλ;υ ίχπλ*ι-
στηριάσματίς, ά)λω, θζ ΐτ.·.τρ'.τ'η·α·. αύιοΤς.
ί) Ε'ς τό^ Νομίρ/.,ν ΐηι^ ίτ δ λί ι*
1Ι«ί ϊ ίπανιΐληΐττ'ΐκΛς καί τελεκοτικιϊ; δη,μοποαιίίας έκμι-
" σθώ (ειος Λόοου χβ'μερινον τοθ Δή,ιιου Τοΐίολιοτιΐς
τίί5
*ί) Λήιιαριςος
Λ>6όν:ες ό~'όψϊ , οτ. ί -τί των επ -αναΐν "ίρ'.ί-ιρε'ώ;
ώ ί ί
εργήΓ))
)
10ο);
ώ> 1γ{ π ί;] ? ^
(*= τή* !ιτ' ά::1 !2ν>9 *! χ?^οο{'.ι) Π
μ 1910 ;,μ-, έρα/ δα'.ί;ρυ;ιν τλ] 31 Ό*τωδρίου 1910
ίγίν.νΐο νέαι -ρ:σεοραί.
1) Είς Μ«σα Μουλιανά υπό τού Ίωί.νου Ν. Βαρδάκι κατά
) τίς έκ ϊραχμών 100 τελ2υ:η%; ποοσ?οΓ5;.
2)Έν Λϊστοω υπό τ:0 Γεωργί'υ Γαλΐνάκί ίπϊ τή; έ* ίραχ.
22ί τίλευαϊοις προΐίορβί *οτά 5ο];
3) Έν Σΐάχα υπό τοΰ Έμμ Ι. Σο)ιδά/ι επί τής «κ ϊραχ.
200 τε/ευ-ϋ'ας πρθίφίρϊ; κατά 5ο]ο χαί 5ο]ο υπό το3 Έμ>.
Σ. Ρΐλανάκι επί τής «χ δραχ 210 τελ«υτα;ας προαφ:ρ5ς.
4) Έν Τουρλωτή υπό τι3 Ίωάν^^ Μ. Ρί'ζϊχ ίζ τοϋ ίκ
δρα-χ- 2 Ο τελευτιίας προσ^ορϊς χατά 5ο]:.
5) Έν Με^ον.ί:ις υπο τί3 Πετράκι Ξϊνιύδη επί τής έχ ϊρ»χ.
150 τίλενταίβς τροσ«ορά; καιά 5.]ο.
Όρ ζομίν ττ,ν έπονάληψιν τής δημοπρασίβς ταύτης τή* 14
Νοεμβριού 1910 ημέραν Κοριαινήν χαί ώρϊ 9 12 π. μ ίιεβγη-
Οτ,σ'μίνην ίν τω Δημΐρχιαχώ Καταστήματι Τουρλωτής καί κα-
λοϋντϊΐ οί β: υλέμενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
ΈνΤβυρ/ωτΙ) τί) 16 Νίίμίρίου 1910
"') Λτ|μϊ7.ρος Τθϋρλα,ΤΓ,ί
ΊωάνΜΐι· Κασσωτάκης
Ά;ιΟ. ΙΙρο-ξ. 78
Τί) Συμβούλιον της Ιικαιοιίι/νης
Σ^γxϊί;Α5ν',' Ϊλ των Σωτηίίΐυ Α. Χαρΐλά;Απη Πρβιδρΐυ
■ϊών ίν Χίνΐοις Εφϊτών ώς πρ:εδρ:υ, Ρεωργίου Σ. 1I^;υμί^ο^
γενΐχοί Εισαγγελέως Χίΐνίων Άντ. Ζηλήμ:νι.ς Κωνστ. Ρί-
ωργιαϊου καί Κωνΐτ- Γ. Παπα^βχη Έφετών ϊν Χανίΐιςώ;
με> 2ν πρ·ΐταμέν:υ τού Κωνΐτ'»ν. Γ. Χρι?τινά«.«|
τ ο, Ο Έ^=τ-.ίόυ Χ)νίω. ώς
4*8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Συνελθόν ιδιαιτέρας ίν Χανίοις κβί έν τώ διά διασλίψεις τοΐ
Έφετείιυ Χανίων την 1 Νοεμβριού 1910.
Λείώ» ύ*' οψ«ι τί ύπ' αριθ. 7197/95» τίίί 1 Νοεμβριού
1910 έγγραφον τοΟ γ«ν*κοΟ Εισαγγελέως Χανίων χερί ορισμ-τΰ
σύνοδον Κακοιερ^ιοοικείου Ρεθύμνης.
*ΙΙοντες καί το άρθρον 3 τοθ ύπ' βριθ. 44 τοϋ 1907 διατάγ-
μβτβς.
Όρίζει βύνοϊον τοθ Καχουργι:οΊχβίου Ρεθύμνης απόϊ Ο—26
το3 μηνός Ίανουοτρίου 1911.
"Εγένετο εν Χανίοις τη" 1 Νοεμβριού 1910.
Τ» Μίλη
36. Α. Χαραλάμπης
Α. Ζηλήμων
Κ. Γεωργιάδης
Κ. Παπαδάκης
Γ. Πλουμίδης
Ό Γραμματεύς
Κ. Γ. Χριστινάκης
"Οτι άχριτϋς αντίγραφον
Έν Χβνίοίς τ^ 2 Νοεμβριού 1910.
Ό Γραμματεύς
Κ. Χριστινά/.ης
'Δρι». Πρωτ. 7479
5086
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
*Ο παρά τοϊςέν Χανίοις Κακοι/ργιοδίκαις
Γενικάς ι
Λ«6ών ύ*' 3ψιι γο «πό 11 Σετττί^βοίου 1908 ΰπ' άριί. 872 βίύ-
λευμ· τβϋ ΣΌμδουλίου των έν Χανίοις Πρωτοοιχών δι' ού δ Ίωάν-
νη; Στ«·. Κνιθχχης »αιθιχο« τής πόλεως Χανίων τής έπορο/ίΐ; Κυ-
οωνία; "δ ΝϊμοΟ Χανί*»ν παρεμπίφθη ενώπιον τοΰ Κ*χουργο5ι-
χ«Ιΐ υ Χανίων δια νά διχεισθή ώς ΰπχίτιος τβΰ ίτι την 1 Ίου/.ί^υ
1908 έν τ^ δδώ Νόελ τή« κ5λ«ο> Χανίων έπυροβολησεν έ* προμε
λ»τη τε,τράχις διά «εριστρό·ου χίπλ-ηρω-ΐίνον πιρίτιδος καί σφαι-
|ών χατέ τβϋ Πανλου Ζολινδάνη, όπως φονιύΐγι αυτόν, όλλ' ότιέΐυ-
χ* τον άν6ρ«·χοχτ]νβυ σχοκοϋ τού «πό α?τι« ανιξάρτητα τής ίελή-
*·ώς τβυ ί·οι, χ«χουργή|Μΐτο( κ^οβλεπομένίυ χαΐ τιμωρουμέ«ου
■πό των βρβρων 49 χά) 288 τού Ποινιχοϋ Νόμου.
βίωρήσα; την ά τι ό 20 Σεχτεμβείου 1908 κατηγορίαν μου
'Ενει^ή 6 μνη·6ιι ·!ναι φυγ6ϊιχ·ς χαΐ άγνοεϊται 6 τόπο τή;
ϊι«μον?,ς τβυ.
Δυ.άμιι των |5»ρβ» 408, 406 χ«1 409 τή? Ποηιχής Διχονο-
Προ**«λώ τόν ίΐρημίνον Ίωά·ννΐ)ν Στιφ. Κ· ι5άη νά ίμφανισθή
«ύτο»ρω»ώτω; ενώπιον τοΰ ίχ?ο«τηρ·'ου τοϋ Κΐ»ουργιο?ι»»ίου Χα¬
νίων την ?8 Φιβρουζρίβυ 191 Ι ήμέρχν Λιυτί.αί κχι ώραν 8 * μ.
Ι Χ ΐ ή ΐ Ν
έν βρισμώ ψυ/ή; έτραυιιάτισε £ιά β υκ»ν*'ρ( υ τ^ Όί'λψίν τού
Γιώργιον 4ξ ου τραυματος ώς ένίργσϋ αΐτίας επήλθε» αύ'ω μιτ' όλ(-
γα ημέρας ο ίχνίτοί, ή'θΐ χϊχοαρ,ήιιατος προβλιττομένου χΐΐ τι-
μιο Ουμένου άπό τ ν ά^θρου 308 έ5. 1 ιοϋ ΠοινιιΌυ Νόμου
Θεωρηββς την άιιό 25 ^χ·ω?ρ(ιυ 1908 χατηγορίβν μου.
'Επειοή ο μνησθίΐί ίϊνα; ρυ ο5·«ος >ϊϊ ίγΌίϊτα ό τόΐτθί ιή;
διΐμον'7)ο τού.
Δυ.άυΐίΐ των άρθχο,ι 408, 406 κχϊ 409 τή; Ποινιχή; Διχο/ο-
μ'ας
Προσχΐλώ τον χίρτ,μί>ον Ν όλίθ Έμ. Σεογάιη» νά έμ^ραν β^ή
οΰτοιτρθσώπως έ ώπιο. τοΰ ϊχρ^ατηρ'ου τοΰ ΚαχουργΌ^ιχιίΌυ Χα¬
νίων την -δΦεδριυαρ'ου 1911 ήαίραν Πΐρασιυή χαΐ ορχν 8
τ. μ. ότε «αρϊ)*ύΐίτα' χαί ή τχιχ τοΰ Νόμου δριζομένη τρίμηνος
προβίσμία λογιζΊμέντ, ίφ'·ης εγίνετο ή τ«λιυ-»·'α τώ' πρό; τοιχο-
χόλλτιιι» χαί δημοσ'ευΐΐν ·οϋ «αρή^-θί υπό τοΰ Νόμου διατΐΐαγμί-
νων πρϊξίων, Ινα διχοισθή χατ' ατύτήν άλω μή ίμφα.ιζίμΐνθζ χατϊ
την ρηθίΐσαν δΐλάβιμ^ν τοΰ Κα^ουίγο ιχιίου, βέλει χατά τ^ν Νό¬
μον διχασθγ] ίρχμην.
Δημ-ϊσιευβήτω τό ιΐχρόν διά τη; Έκιβήμ ου Εφημερίδος.
Έ» Χανίοις ι·^ 4 Νοεμδρίτο 1910
Ό Άντε'σαγγελίΰ; των Έφ{-ών
Ν. Ζονρίδ^ς.
Αριθ. Πρωτ. 7245
4937"
η ρρ ήμρ ρ μ
Ιτε «α?«Χ»υσιτ»! χαΐ ή «αρΐι τοϋ Νόμου ορ ζι ιέ η τρίμηνον προ-
βεσμ'α λογιζομένΐ) αιρ' ής έγί'ε--ο ή τελιυ ·* α των τρος τβι^οχόλ·
λησιν χαΐ δημοσίευσιν πΰ κίρ^ντο; Ο τί» τού Νίμου ίιαΐεταγμίνωί
ρ ή ή
η χαΐ δημοσίευσιν πΰ κίρ^ντο; Ο τί» τού Νίμου γμ
πρα|«ων, (να $ιχ«σθ^ χατ' αΐτήν ίλλω; μή (μφα/ΐζΟΑ;νο; χχτά
την ρηΐίίβΐν $:χά«ιμον τοΰ ΚιχβυρΊ50ΐχ«ί)ΐ>, θίλί'. χΐτά ·&/ Νό¬
μον ϊιχα«4ή έοήμην.
Διιμοειιυθήτ» τό παοόν διά τής 'Ενιβήμου Έφημΐ9(8ο(.
Ε- Χχνίοί; χγί 6 Νοιμβρίον 191 Γ.
Ό Είσαγγίλεΰς των Έφετων
Γ.
ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΩΙΚΡΙΜΑ
Ό παρά τοϊς έν Λ'ανίοιο Κακο'ργοδίκαις
Γενικός νιόαγγελζνς.
Λίβών ΰπ' ϊψίΐ τό ϊπό 29 Σττιτ€(λβρίου 1910 ΰπ' έριβ 628
βούΐευμα τοϋ Συμβουλίου των έν Χ»νίοι Πρωτοδι»ώί δι'ου ί>
Εμμανουήλ ΙΙανα >. Μίρχ.'.υλά·»)ς χάτοικος τον /ωρίοο Βϊτολάχ«υ
«Τ|ί επαρχίας Κυ5ων'ας τοΰ Νομοϋ Χαν'ω- παρεπέμφθη ένώπ όν τον
Κϊιουργοδιχίίου Χΐ,ίω^ 8>ϊ ιά δΐλασβϊ, ώς ΐ,πα'τιος τοΰ ίτι την 19
Ιουλίου 19ί0 έν τ?( Οίσιι « Πλατήνί8ϊ » Β»τ!»λά«ου Κυδων'αί
άπρομ»)ετήτως χ»! εί; βρΐσ,χό. ψυ/Μής όρ,ί-ίς ϊξιτίλιβϊ την ί-
θ^ω'το'το,ίϊν το^ ίΖιλνοι τού Δη,ιηΌίου
II.
ΜΛρϊουλάχη π>ή;α;
αυτίν $ιί μ,αχϊίρα; χα-ά το ά^ιυτερΊν μ-ΐ Όϊ χά τν,ν ώ-Αοιτίάττ,ν
ήτο·, χϊχουνγήμβτοι π3θ6λ[ :ο^.ί'ν^υ κ/! τί^ωρουχένου άπό τώ/
άοβϊων 293 τοΰ Ποινιχοϋ Νόμου
Ρ;ω?ίβΙ« τν —"«*> 26 Όχτωδ:Όυ 1910 χατη-,οοίαν μου.
Έπειδή β μνησθίΐς εί αι φυγόδι«.ος χα· άγνοίίτα. οτόπβς τή ?ι-
αμονής τού,
Δυνάμιι των άρθρων 408, 406, κ»1 409 τής Ποι-.ιχής
Διχονομίας,
ΠροσΊΐίλώ τον είρη!λένον Έμμιν-υήλ Π Μαρχουλάχη ν» εμφβ-
νισδ^ βύτοπροσώπω; έ.ώτιον τοΰ άχρίβτη^ίου ^οΰ Καχουργοδιχείου
Χβνίων την 26 Φίβρουαρ'Όυ 1911 ήαέο»ν ϊάββατον χαΐ ώραν
2 μ μ. 8έ πιρε/ειΐϊΐται χ»1 ή ιζχοΐ. τα. Νόαυυ δίιζομένη τρίμη¬
νον προθεβμίχ λογιζίμίνη άφ '-η; εγένετο ή τελευταία των π^,ος
τοιχ χόλλησιν χαΐ δημοβίευιιν τοΰ πβρόν;ο, υπό τοΰ Νόμου διατε-
τογμίνων «ραξίων, Τνα δικ»σθ?ι χατ' αΰτή άλλω: μή έμφα.ιζό-
μινος χα:ά την ρηθίΤσιν διχάσιμον τοϊ Κϊχου?γοδιχ«(ου, θέλε.
χατά τον Νο,ιιο* διχβσβή βρήμην.
Δημοσιευθήτω τί) παοόν ?ιι τής Επισήμου Εφημερίδα.
Έν Χίνίοις τ? 26 Όχτωβρίου 1910
Ό "Αντιοαγγελεΰς των Έφετών
Ν. Ζονρίδης
Ι1?ωτ. Τ451
» Διικ*. 5072
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό παρβ τοίς έν Χανίοις Κακονργιοοίκαις
Γενικάς ΕτΙαγγ«λενς
Λ·6·ν !>π' όψει τό ά«ό 9 Όχτωβρίου 6>τ' άριί. 521 βούλευμα
τοΰ Συμβουλιον των ίν Σφαίίοις Πρωτοδι>ών δι* ού ό Ν.χόλαος
'Κμ^ι.^ Σ«ργ«χ))ς χίτοιχικ ·οΰ χωρίου Δρβπχ.ουττς έιιΐρχίΐς Ά-
"ΐοχΛρώνου τον Ν'μτΰ Σφχχ'ων *«ρ**^μ»θη 4>ωηιον τοΰ ΚβχουρΊκ)-
ίι.*εΐ>ίυ'ίβ.Γυ> ϊ·ΐ Λ ?":'.«:ίή ώ: δτιαίτιϊ: ι:ΰ ότι τή» 19 Ό^ι-
£ρ(ον 1906 έν-%; τοϊ νωρ'βυ Δρατά^ου Ά'ο-θρώνίυ άττρίμελ χά;
Αριθ. Πρωτ 7375
β Διεκπ. 5009
Ενώπιον τοϋ Δικαστήριον των έν
Χανίοις Έφετών.
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΟΙΚΡΙΜΑ
Τοθ παο' Έφέταις Γενικοϋ Εισαγγελέως
Πρός τόν »πί ζωοχλοπί; χαττ)γορουμινον Γεώργιον Σταυρ. Λυ-
χάχην πρψην χάτοιχον τοΰ ^ωο'ου Άιχύφου τής 'Επαρχίας Σ·α-
χ'ων τοΰ Νομοΰ Σφαχ'ων χά! ήζη φυγοδίχου
ΚΐλίΤΐιινά ίμφαν,ιτΐ^ς αύτοπροσο')7ϊως ίκί>ΐΊ ν τοΰ ΐχρΐατηρίου
τιΰ χ ω Διχα-ττηοί;υ την 23 τ;ϋ ιιηιί; Φεζ^υαρί-.υ τοΰ ϊτίυ;
191 ημέραν Τετάρτην χά! ωρ*ν 8 π. ι.·,, δτότε ««ρε^.ύτβτ*· χαΐ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩ5
ή υπό τού Νο,α,ου δριζιμένη το'μηνος προθεσμ,'α προ; ηη
τή; έβέσεως αου χχ-ά τή; ύπ' ίριί. 67 τού ετου; 1909 άποφίτ»',>;
το£ Πρωτίδιχβίου Γφ^χ'ων, άλλως μη ίμβινιζομίνο; Οέλ» ; οιχα-
οθ?ι ίρήμην
Δημοσιιυθήτω τό τα^βν διά τής επισήμου έφηαερ'δος.
Έν Χα/ίοις τί, 2 Νο»μβρ!ου 1910
Ό Άντίΐσαγγιλ εος τώ Έφετών
ί Ζονρίδης.
Αριθ. Πρωτ. 7363
» Διΐκττ. 4999
Ενώπιον τοίί Δικ Λθΐτηοίοι/ των έν Χανίοις
Έφετών
ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ ΕίΙΙΚΡΙΜΑ,
Γοΰ παρ' Έφέταις ΓενικοΟ Εισαγγελέως
Πρό; τον ίπϊ ΰποθάλψίΐ «ρυγοοιχο. χατη ορούμενον Μάρκον "Ι.
Χειμο.άχην χΐφ&πώλη. πρωτ,ν Λ.ά ιιχον Χανίων *α! ήδη φυγοδί-
Κ/λεισχι νά μ·ινι?67|; «ύτοπίθ'ώπως ένώιτιον τιϋ άχ
τοδ άνω Δ'καβτηρίου την 23 τοϋ μη'δ; Φεόρουΐρίου τοϋ έτου;
1911 ημέραν Τετάρ η χαι ωρχν 8 π. μ. δττΊτί πχρίλεύσε-κι χαϊ
ή ΰτό τοϋ Ν ά μ ου δριζομένη -ρ μη»ος προθεομί», πρός συζήτησιν
τής ίφίσεω; οου Αβτά τής ϋπ' αριθ ί 21 τού ίτους 191 Ο ά,.τοφχ-
ο·);τοΰ Π^ωτοοΊχείου Χα.'ω , άλλω; αή έ^φα.ιζόμενος ίέλίΐς
δ έ^ήμην.
Δημβοιευθήτω -ό παρ^ν 8ιΐ τής επισήμου έφτ,με,ιίίο;.
Έν Χαν':ις ιη Νοεμβριού · 9 «0 .
Ό Άντίΐσαγγίλε .ς τώί Έφ.τώ»
Ν. Ζονοίδης.
Άριθμ. ΙΙρωτ. 6214
» Διε/π 5684
Έν "Ονόματι τοθ Βαόιλέωί,· των 'ί.
ΚΛΗΤΗΡ.ΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
Επε·*}, δ Μι/μ,έτ. Μελέ
χα' ηοηάγνώΐου οΊϊμονί,ς ίθτί,ρ^εΐπι ώ ΰπ* τιου ότι την
νύκτα τή; 15—'6 Ί^υν'ου 1907 ϊ -ής θέσεω; «Μετοχι Μεσχήνηο
της περ·φ£ρε(α Ήραχλιίου έλαβεν είς την χ«τοχή; τι,υ ίν γνώ¬
σει τής άλλοτριότητός τω» αότογνωιιόνω; χά! άνευ τής συχατα-
θέσεως τ ΰ ί/-ντο, δΐνα'ωΑΧ ςίνα ι·»ητά κτήματα ί)Γ0; δύ» αιγϊς
καί δύο έρ φιζ άξίζ; ξριχμώ έ·χτό.> (100; άνή'θ α είς τόν
Μουσταφά ΡθΛαπχ η ό'^ως -£ϊ ύ%'γλ πα-αίαως ώ ίΐιο4Τ^τίαιν
τού. '
'Βπίι?ή τό ά,όΆηαα -οϋτι> πρ βλίιετίΐ κα' τιαωίείτϊΐ χτ'ο τ
άρθρα 371, 1, 22, 23 ΐ·,ΰ Πν. ι,0; Νο>ου, χζ' 1, 2 έδ, Γ. 3 κα!
7 τή; ύτ' ά.ιθ. 665 Νόχ"υ χαίΧχτηοίζετχι δί ώ; πλημαέλημα ]
Έπειϊή δ κατηγθ3θύμεος Ου-ο είνε άπω* χαΐ άγνοίΐται δ τοπος
τ;; διβμονή; τού ■
Ίϊί.τες χλι τ' λΛ^χ 103 χχ; 405 τ~ς Π) νικ?,; Διχον:μ·'ας. ,
Καλοϋμίν τόν ε'υτ,μένον χχτηγοροίμινο 'ινα έμφαι»67| αυτο¬
προσώπως ένωπιο' τ^^ ίχροατηρ'ου τοΰ Πρωτοίιχ»ίου Ήραχλϊίου
την 10 το'- μηνός Μχοτίοο τοΰ Ιτ'.υ; 1911 ήιιβο*ν Πέμ.~τ·ην χ*ί
ώραν 9 π, μ 'ινα δικασθή ώ κιαί-ιο; τή: έκτεθι'σης π3ΐςε. ς, «α.-
λω; θ=λει 5ι ααθή Ιρήμη* συμφιίχω; τω άρ$3ω 407 τή; Ποΐν(χής
Διχονομίχ; βι,γ/οόνως ϊ,έ Λβλοϋιιεν ϊύ'όν οίΐως λάβ/| γ/ώσι τώ*
ίγγρο'φων τής δικογθίρ άς, |
Έν Ήροιϊλείω τϊ, 23 Ότωβ.ίου 1910 Ι
Γ. Χατζιδάκις '
Οί χληίίντί; μάρτυρες Ι
Μουσταφδ'; Ρουμπάχης χίοικος Ήρα'λί'οο Ι
Σαντίχ Μου'ταφΐς Χ σανάχις » » Ι
"Εγγ ρ αφα |
--■■-- - " 3 Με- '
Αριθ. Πρωτ. 9213
» Διεκπ. 5683
Έν "Ονόματι τον Βασιλέως των Έλλήνων
Ι ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΟΙΚΡΙΜΑ
Έιειοή Ό Λείνη; Ραφαήλ Τσίούσης >ά%οιχος "Ηρακλείου χαί
ή?η αγνώστου ίιαμονής χατηγοριΐται ώς ύπαίτιος ίτι την 18 Νθ"
ϊμβρίου 1909 πβ;1 ωρ*ν 10 μ μ. έν τ7| πόλει 'ίΐραχλιίου οΐχ.'θ£
τού χχπχιίΐ η έτ' άϊελγιίχ γο'ι πβιά^ρονο; Άράπ Άματϊα έτώ'
20 άσιλγήσα; έπ'αύτοι παρά φύσιν
Έπϊ'δή τό ανίμτΐ'να τοϋ'Ό προβλίπίται χζΐ τιμωρεϊτχι άπό τ'
άρθρα 278, 282, 21, 22, 23, 33, 35 τοϋ Ποινιχοί Νιίμου, χα,:ϊ-
χτηρίζίτΐι δέ ώς πλημΐΑέλημαι
'Κπιιίή δ χά τ,γνούμενες ουτο; ιϊνε «τώ/ χ«( άγνοεϊτ*ι ο τό-
πο; τής διαμονής τού.
Ίδ(ί;τ»ς χ»ϊ τ' άρθ^α ί05 χιι 406 τής Πο:νιχής λιχονομίας.
Καλοϋμιΐ' τόν είρημένον χατηγορούμΐνθ' ''.··% «μ^οτνιβδή αυτοπρο¬
σώπως έ'ώπιον τοϋ ϊχοία'ηρίου τοϋ Π;»:ο5κιίου Ήριιχλείου
την 10 τοϋ μηνός Μ*ρτ ου τοϋ ίτου; 1911 ημέραν Πέμπτην χβ'ι
ώ:αν 9 π. χ. 'ίιχ 5ιλ.ολΘ/ι ώ: 'ίπϊίτιος νις «ιτιΰί «ϊ;: πρά;«ω;, ά·
λω; Θίλΐι οιχαΐί)/) ίιτ*Ύ[' υυμφώνως τψ ίιίι,ω 401 τή; Ιΐΐΐνιχη;
Διχο.ομας, σκγχρο^ως 5ί /α'οίμίν αϋτ'.ν οπα)ς λάβγ) γ ώΐιν ιω»
ί4γ*Λράφων τής οιχο νρΛφίίΐς.
Έν Ήρα^ί'ω τ?ι 23 Όχτωβρίου ί910
| Γ. Χατζιδάκις
■" θ' ^ληίέντι; μάρτυρες
Αράπ Άμτσ'α: χάτοΐ/ί-; 'ΊραΛλίίου
Δίμήρ Ιβραί|μ Όαΐϊϊχιΐκη; » »
. Χ"Νιαοής Ίΐθυ^ιφεντά-1 » »
; Μουλα Μουσταΐρϊ; Μπαρπβοεσΐχη " »
| "Ρ'.γγραφα
' Ή όπ' ίίΐθα. 334 τή; 20 Ν;6Γίου Ί9''9 εχίίεσςς τοϋ ^ταθμοϋ
Γ.νη Τζαμί.
II
υπο χρονολ. Γ0 Ν)5ρ'ου 1')09 έχθεσις τνΰ ίατροϋ Ζχ/^χρ. Πΐ-
παοάκη.
1 Ά:μόί·.ος θ'.ΐΐσπ^ ς χλί)ΤΓ)ρ πΐρχ 'γ,*.λ»τχ' όϊ»); ε/αντίτι,ζ,ν
τ·)ΰ -τχοί«τος /Ιοι/ΓΧ λλ'|5·»ι ε; την τιλιυταίχν ατοςι·'χν τοϋ χ«-
Λ·/|Λ.οΐ'«υΟιίτα) τό πίρΉ 5ιχ τής ιπιβΫ)αου έφημβρίδος.
Έν ΊΙίζχλίίω αύθημιρίν
Ό ,Βίο
Γ.
Αριθ. Άποφ.
φα Β;υ-
ανοϋ πρώη> χα-
Ή διτ' άριδ. 79 τής 18 Ίονίον 1907 ϊχθεσις τοΰ
Ή Σ/ετκή Διχογραφία '
Άρμίδιος οιχ»στι»ί>ι χλ-,'1Ρ πι^ίγ.έ/.Αετβι ό'π ι ς »· αντίτυπον
παρ!νΤ'- τοι/οιθλ/ιήσ/) είς ττ,ν τεΑεβτι'αν χΐτοιχίαν τοΰ χ»τη-
υ χα! ίτεοον -οιχοχοΛΛηι,, «ίς οημίσια μερη- ί
ιΤΙΑοσΐίυ'ίήτω τό πιρόν ιια τής Επισήμου Έφη
Έ. Ήρ*Αίϋ λ'^ί^ιΑ-.
Ό
Γ. Χατζιδάκις
Τό 4χκαο"τήριον των έν Χα>ίοις Πρωτοδικών.
Διά ταυτα
Δι>άζον ί^ήμιην τοΰ ί* των
λάχ-η, 'ΓΊτμϊν Τΐμεσοχάχι χαι Ήλία
τείχου Χανίων χβι ήδη άγ.ώσ .ου οιααο^τ,ι.
Κυ;υισϋ -όνίς ΐιύτών 'ίΐλίκν Κ^λαμ«ή>χόν ίν:/ον ίτι την 6
Ίουνίου 1906 έν τ7, ί σει «Στα(ια/ϊ Χά ΐχ» τής π«ριφερ«ίϊς
το-1 χωρίου Σταλοϋ Κυίωνίϊς ήπείλτ,Τί δ'ά χειρονομκΤχ χαΐ φωνών
τΐν 8ιχϊστ:κό χλητί,ρχ Λϊω* οα Τσιχοχίχην επί σκοπώ 5πως
ίξχναγχάσ-ί) τούτον ν» πβρχλε ψη π:5;«ν άν»γομίνην ιϊ την ίιπη-
ρεΐ'αν τού ήτοι νά πχρχλίίψο τή^ έχτιλεΐιν τής ΰπ αοιβ
723 105 ίποφάσίω; τοί Κίίηνοΐιχίί'.υ Χαν'ων καί ττ,ν χατάσ/ί-
βιν ενός ίππου »ν>ίχο*τος εί; τόν Εΐστο. . Τζο^ζολήν χαΐ 2τι
κατά τόν «ύτόν χρά'-ν έν τή θέΐίΐ οΚαα·'>2χ» ηπε'λησί πρός τον
βϋτόν βχοπόν τόν ειρ ,μένον Ϊιχιϊγ. λη -ή:>χ Αΐιον Τσιχοχάχην
χαί άοήρεσε τον χατασνεΟίνΓα ϊππον.
Κυρΰβσει τοΰς χιτηγορΧίμίνους Μ·;υσ:α·4Ϊ Βολάχην Όσαϊν
Τιμεσοχάχη Εύϊτρ. Άντ. Τζοτζολήν γΐ,.ι,θίντα εί; Μυτιλίνην
κβτ,Ι χττβικοΰντα είς Νέαν χώραν Χα>'ιυν ετών 32 εγγαμον εγραμ-
ματον ί/δυιπώλη» καί Τζιμαλήν Μπβμπολάχτ,ν γεννηίίντ* «Ις
Βουχο/'ές Κΐΐΐία'ϊυ χ«' χάσκουν-α ιίς Μχχρ!) τθ'/ον Κυδ(*νίας
έτών 25 χ -αυΐίν άγοά,·>μ»τον «ργϊτΐΛΟν πολίτην "Ελληνα των
δύο πρώ'.ων καί τιλευταίου Μουσουλμάνων ίίώους λόγω αμφιδο-
/,ι όν τής ώ; «ΐ,/ηται πραιςίως
Κυρ^σσ.ι -όν ίτερ^ν χ«-ηγο3θύμ»νον Χουιτΐ' ι Με/ Κιβραλα-
νάχην γενηθΕντα χχΐ χιτοικοΰν-α είς Χχ-ία ίτών 46 ϊγγβμον
ίγγοά,αμιτο^ ϊμ'ίοοον πολίτην 'ΚλΛηια χ»! Μουιοθ'μάνο' ϊίώο/
τίς «ΰτής ώς ίνω τράζΐως, χα;
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
6 μην
χ«ί εδημοσιεύθη
'Κν ΧβΜΊιςτή 27 Ό*τωβρίου ίΡΙΟ
Οί Διχαβταί >> γμ
Ί ΚαταλαγαρΧανός Έ. Καλλΐτΐρά*
Λ Σββά
Καταδιχάζιι τό» χηρυχβίντα Ινοχον χαττγορ;ύμ«νον Ηλίϊν [άιλως θέλει διχασϋή ίρήΓ ην ουμφώνως τώ άρθρω 407 τής ΙΙοινι-
χής Διχονομίΐ:, συ χοόνως 'έ χαλονμεν αυτόν όπως λά6γι γνώσιν
των εγγράφων της δ'.κογραφίας.
Έν Χανίοις τ$ 27 '0>τωβρίου 1910
Ό Δτ;μόΐιος Κατήγορβς
Κ. Δοννάκις
Οί χληθέντες μάρτυοες
1) Ί^ά'νης Έμμ. Κογιάννη (/·ηνττής χάτοιχος Κάμπους
2) Γίώογιες Δηιχ. Ποντιχάχις χάτοιχο; Κάμτ-ους
Άρμ.(!?ΐ"ς ϊιχαστΐίόί χλητήρ παρΐνγ/λλίται ότι ως εν αντίτυπον
Ι ιοΰ πΐχίντος τοιχθίθλλήση είς τή ί τιλίυ-αίβν κατοικίαν τοΰ χ«ττ,-
γορουμέν>υ χα'. ετ«ρον τοιχοχολλήσγι (ίς δημοσία μίρη.
Έν Χανίοκ αύίητ]μί(!ν.
Ό Δτμ(!σιος Κατττ)γο5ος Χανίων
Κ. Δοννάκκ
Λ. Μάντακικ
Ότι ϊχρί^ες άπόοιτασμα
Έν Χανίοις ττ) 27 Ό'τωβρίου 10ΙΌ.
Ό Β τΌ
Ί Μΐ.αρίλης
"Αριθ. Δ-ατ. 727
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοδικών
ηκΐί
; δρυγ. 1 00
-.ά'.ην *ι!ϊ
ρήΐ τίΰ νατϊγορ-υαίνου Δημ. Μ. Λχγοι.δ'άκη
ίτών 24 άγάαου άγραμμάτου νατο!.ο.> Με«λ5ν Κυδ ίν'ας χά!
κίϊη φυγοϊ κ-υ Κηούισίί τ:ϋτον Ινίνον ότι ;.«ετ' ά*λωυ ΰ*:ό κοι·
ν33 ζ^γέοο.το- χ!ν;ύί5.ο· α.τ'ϊ-'ίίάτίτϊν την ί/,--έλεσ:ν τής
έπο.;'νγς άςοπίίνίυ τράξίως /.α! ένεκα ταύτης συνομολογ',σ-ζν-
τες ου ο ίϊιαν *ρ5ς βτλλήλΐυ, συνδρομήν 'ν νώ5*' αΰτΐννα>!ΑΟνως
καί ανευ τήί σο-·κα εθ.-σεω- τού έχοντος ϊί/.α'ωμκ ίϊι:κτήΛ:ν5ς
ϊλαδον «ίς την κιτί-/ϊ;ν ι..·ν ξ'να κΐνητ^ χ,τή'ΐαΐτϊ ί)-οι δτι την
νύκτα τής 12—13 Αόγοόττοο 1909 8 ·. τής θξ'σίω-; «Άλΐτσό'ε-
τοΐ» τ5. -τ:;(ρΕ·ε'α τ5υ ,·,05 ον Χ;ρ^ά
30 αίγας άνηού«ς ί'ις τόν Μιγαήλ Ψγ
Β-ϊδίην '.ζ ώι ίϊτεστράίτσαν πασαί ^>ήν τέντε
άνήκο^α; *ί: τ?ν ί^ των παθόντων Μιχαήλ
να τας έγωρι πίρ^ν:μω^ ώς Ιδ'θχιτσί^ν των.
Κ^ταϊιχάζει τόνκηρυγ/'ί'ντοΐ ενο"/ον χα~η ο*ούμ-νον Δτμ. Μ.
ϊίιιην είς φ.)λ« σιν ενός /.αί ήχίϊ5.)ς ΐ-ους, ί'ς κατ>ναγ
εογα τό τ>>»:·0' Τής φΑα*ί-ε >ς ά^χΟΑ νχ Λ-τά -ή^
τής βιυλϊ ·ίτ?ω; ν>:! ε'ς ενός ?το^ τ-έρ»^τ!^ τ"ίν πό !-
α^ι-οΰ δ'ν^ιω'χάτνν μ«τά -ήν ϊτησι. των ώ; άο> ιτο'νώ .
Τ'νρ'Λη ότΐεφασίσθη καί έίτμ-σΐίύθτ.
Έν Χα.ίοις τή 1 Όιι-ίιΐβρίυ 1910.
Οί Δικασταί
'ϊ. Κατοληγαο,ιανόο
IV.
Σαββάκις ^
Γ. Γ'ανηγνράκιο.
Ο 'Υ)γ?3'μμιτεϋς
Έιι{ί λλ
Ότι οκρι^ές βΓΟίΐτβσμο.
'Τ·"ν Χανίοις τ? 19 Όκτωδο'υ 1910.
Ό Β. Γρα
'ϊ.
Πρωτ. 2873
» Δ:εκ~. "2693
Έν Ονόματι τοίί |]α«ίιλεως των ΈλλιΊνων
Κ Λ
II
ΤΗ ΡΙ ΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έπεΐξή ό Εύϊτράτιος Άντ Ιιλ»8ια άκ έτών 30 (ρΊατιχο*
x.1τ^[ιίο^ Καμτΐοαί Κυϊω.ας «'ήίη ΐγνώ»τι.ι> διοκιο,τ,ί χαιη'(''-
■ίϊ'αι ώ; ΰχα'τιος 5τ; ττν ύ»τα τή; ϊ()—^7 Φ.ο3.υ»ο'οι> 1910
ίξ.0ι τή; έν Κίμπι.1; ΚοΒων'^ς οιχ άς τοθ Ίωαν-.υυ Κο·>ιάνη έι^.-
τεθη ιχ3'*ω; χατ'τύοΰ δι* ριβΐου, συγχ,ο,ω; Εί ήπιΆτ,σί τή/
ζωήν αυτού πυ^οεολησα; 'ρ δ ι πεϊυΓ^όιθϊ π ός ίκψ βισμ'ίν.
Έκε'.κϊή το χνομηιιΐ τοϋ'ΐ «}0''λίκΐτΐ( χι: ιιμω^ΐται άπο τ·
ί;9ρχ 207 χαϊ 5δ7 τοϋ ΙΙ^ΐνιχ.ν Νυο>, /αρϊχτ;3 ζ»ται δέ ώ
τλτ,ι (*>'λτμα.
Έτ ϊιδη ό χατηγορού.'ΐνθί ου*ο; «ί·ε άπώ χαί ϊγν^ίίΓα: & τόπ:^
τή. οϋμοντς τού.
Ί5όν-ί; χ,αί τ' ίρΊ_« ί05 χϊί 40ό τηί ΠοΐΜίής Δ'χονομι'ας.
Κα)θνμεν τόν (ί^ημέ,α/ χβτηγορούμεκθ/ ίνα έμρ*νΐτ9ή αύίθ·
-ΓΓ-τω-ΓΊί); έ.ώ»ιο» -:0 ίρ*α:ι·,ρίου το» ΕίρηνθΜχΐ'θυ Χ«; α> την
17 ιοΰ [χηνό; Φ{ζρου2."(ίυ τ"·3 ϊτ^υς 4ι10 ήα'ρΐν Πέμπτην χΐί
ο)ρ»» 8 π μ. ?.« Ζι*χ'Λ1 ώ? ΰΓΛί'ΐθί τής έιτεΉ'ση; πρϊξία);,
Αριθ. Πρωτ 5315
♦Εν Όνόιιατι τοΰ Παύτλέως των
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Π:ός τόν επί άποτλ. εί: άσέλγειΐν έπΐΰποσ/. γάμου χαΐηγο-
ρ· ύ^ενον Έλ«ιι9έαιον "Κμμ. Ν·.νολά?.·ην χάτοιχ.ον Χανίων χαϊ ή5η
ίγνώΐτου ίιΐιίθντ,ς
Κα/εϊσαι 8κ(ος έμψανΐσΐηΐ αυτοπροσώπως την 17 ιοϋ μηνός
Φ«6;ουα^ίου >·οΰ ε^ους 1911 ήχεοαν Πίμπ'Υ).) '-α' ω^α/ 8 ι. |ΐ
;.ώπ όν τού ά«ροατηρ'Όυ ταΰ Κιρ-ηνοδιχιΐου Χαν'ων πρΟΓ πιιρετέρ6>
συζηΓί,βιν 'ή; -ίξίΓ,ποίνου πράξ'ως τήί ίναφεοομένηί ι(; τό χθινο-
ποηθέν ύ^' ίρ,ϊ 3346 89 4 τής 25 ΝοβμβΛου 1909 κλτ,τήριιν
ίιτίχ- ιιιά ·Αίς, ϊλλω; Οέει; δκασΐ', έοήαην .
Έν Χχν.'ίΐς τγί 27 ΌχτωβρΪΓυ
Ό Δ■^1μ(^σιο^ Κατήγορθ{
χίγι ά. ά. δ άαιτλτ|θα>τιής.
Κ. ΚωνόταντινίδΓςΐ
ΑβιΛ''δ·ο^ 1ι«»!ΐτ··χόί χ'η'-τιο ΐΓίρίγγίλλετϊΐ ίπ«>: Ιν χ τ'τ
ττ,ς παρούσης τοι/^χολλιίσ|Γ| είς την τελίυτβ'αν χατοιχίί τοΰ
χαττΓ|γ';3ου;α.ένου χαϊ ετιοον τοι^οχολλήσιτι ^ΐς ξημΊσ'.α μέ"ρΐ·
Έν Χανίοις «ΰίηιχίοιίν.
Ό 'Αν^πληοω-τ,ς τοϋ Δημ. Κ»τηνο?3υ Χβν'ων
Κ. Κωνόταντινίδης
2869
» 1^ 268Τ
'Κν Όνόυατι τοϋ Β.,ίΙιλεακ,' των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τον έτ.ί πβρανέμψ όπλοφορ''α >*α!. άπειλΐ κατηγορούμε-
τον Κω·στ. Ιωαν. Σταυρ:ϋλάχιν «των 19 ϋιτ:δηματ!;τ:οί:ν χατοι-
κΐν Νέα; Χώρα; καί ήϊη αγνώστου διαμονήί.
Καλίΐσαι όπως έμςαν σθής αύτςπρ:σώπως την 17 τοΰ μηνός
Φ«6ρ:υαρί'υ τού έ"τους 191 1 ή'^έρϊν Πέμ-την χαί ώοαν 8 ττ. μ.
ίνωιτιίν τ;δ ά·/.ρ3αττ;ρίου τοϋ Εϊρηνοϊιχείου Χβ·.ίων πρός ττεραι-
-,ε'ρω συζήτησιν τ·?ς »ξιοι:οίν€υ πράξεως τής άναφερο^ε ής β'ς το
/θ!νςπ:ιη'έν ύπ' όρ,θ. 1161/ιο9ϊ ιής 10 Ί υνίοι> 1910 κλητήριον
ίπ'χριαά μα;, ά^λως θϊλεις δικασθή ίρήμην.
Έν Χανίοις τΐ 27 Οκτώβριον 19ίθ
Ό Δημόσΐος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοονκκις
Αρμ^ϊιίς 8 χ,αστικΌς »/ηττρ τ.οραγγελλ*τ»ι όπως εν αντί¬
τυπον τής Τίρούϊης το:χοκ3λλ/,3η είς την τίλΐυταίαν κατοικιιν
τ υ κατηγορς^μ-'νου χ.3'ΐϊ'τερον τοιχοχολλήσ/] είς δη·*όσι.ν μέρος-
,Εν Χϊνίΐ'ς αθθημίράν.
Γ Λημόσ ο-, Καΐήΐορο; Χανίων
Κ. 1 ουνίκις
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Ηρωτ. 2868
» ΔΪεκπ. 2683
Έν 'ϋνόματχ τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τόν επί εξυβρίσει κατά τής άρχής κατηγςρούμ*νον
Εμμανουήλ Κωνστ. Ίτ'υλλάκην έτών 21 κάτοικον Μουζουρα
Άχρωτηρίου καί ήδη αγνώστου διαμονήν
Καλ*Τσαι όπως έ/·α>ιοθτ]ς αυτοπροσώπως την 17 τοΰ μηνός
Φεβρουαρίβυ τοθϊτους 1911 ήμίραν Πέμπτην χαί ώραν 8 κ. μ.
ενώπιον τού άκβοατηρίου τοϋ Είρηνοδικείου Χανίων πρός παιρε-
τίρω συζήτησιν τής άςΊοποινευ πράξεως τή; άναφιρομινης *ΐς το
κοιν^οιηνέν ύπ'άσιθ'. *|9ϊ/ί»ι τής 31 Αΰγούστου 1909 κατηγο-
ρητήριόν μας, άλλως θελεις δικασθή ϊρήμην.
Έν Χανίοις τί} 27 Όκτωδρίου 1910
Ό Δημόσιος Κατήγορος Χαν.ων
Κ. Δουνάχις
Άρμοδίος &ικαπικός κλητήρ παραγγίλ,Μται όπως έν αντί¬
τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
τού κατηγςρουμένου καί έτερον τοιχοκολλήση «Ίς 2ημ6σια μέρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό Δημόΐιος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνακις
Αριθ. Πρωτ. 2875
*Εν Όνόαατι τοϋ Ιία*ίιλέω^ των Έλλιίνων
ΚΛΗΣ1Σ
Πρός τόν επί αδίκω ίκΜΙΐϊ'. κΐ^γορού,λινον Ίωαννη/ Κ.

ρ ρηρ:ου και
ΤΓ5ϋ διαμονής.
Καλίϊσαι όπω; έ,ιφαν.σίτίς αύτοπ^οσώτω; τ»); 17 τ;ΰ μηνός
Φ6ρουαριου 1911 η,λέραν ΐΐίμττην π. - ι ώραν 8 π. μ. ενώπιον
το^ ά/.ροα:ί)ριθϋ τΐΰ Ι'ν.ρί)ν^ό χ.:ιου Χανίων πρός περα.τιρω συζι-
τηΐιν τής αςιοπίινου πραςεως τι]ς Λνίφΐρομίνΐ); «ις το χ,νΐνίποι-
ηΐεν ύ~ *ρι(ί. 3^8/ϊί16 τ*5ί ^> Νίεμδρ.βκ 1^0^ κΛη:ί)ριον »πι-
κριμχ μας, άλλυ); ΟίΛϊί; διχασΐο ίρΓ,μην.
Έν Χχνιοις εΐΒ Π Όκίωόριου 1 ϊ# ι Ο.
Ο Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
Κ. _ουνακις.
Άρ,^ϋιος διχασπΑΟς κλί)ίήί "Λραγ^ΛλίΓαί ί^α)ς ί'ν
ιτον τής πί/ρούσης τ3!χοκ3Λ.Λ/)σ^ ϊ'.ς ττ,ν τελεαυ^ιαν κ
τοί κατηγορομίνου καιίτερον τοιχοχο/Ληΐ3*ίς όημοίΐον
Έν Χα/ιοις αυθημερόν.
Ό Δημόΐ.ος Κατήγορος Χανίων
Ιί. Δουνάκις.
287(3
Έν 'ϋνόαατι τοϋ Βασιλέως ~ά)ν Έλλήνων
ΚΛΗΣΙ Σ
Πρός τόν επί εξυβρίσει κα;α τής Άρχής κατΐ)γορούΛϊνον
Αχμέτ λΐαυροϋχ Μυρονκά.ις ίτών "21) χα:ςι*ο; Χαηων /.αί
ήδη αγνώστου ίιαμονής.
Καλεΐσαι όχως έμρίνισ1)/)» αύτοπροσώ^ι); τι;ν 17 τού μηνός
Φΐδρίυαριου τϊϋ ίτου; 1^11 ημέραν ίΐ μχτην και ώραν 8 π. μ.
ενώπιον τίΰ άιιροατ)ρ^ τιϋ ΰ'.ρςνοίι/.ειο^ Χχνιυν πρός 3·>ζΊ~
τηΐιν τής άς·ο«οίνου πρϊς-.ως τής αναφ·:ρβμένης ε ς /.οΐνοτοιηθίν
ύ-' άρ.θ. 1156/ι,87 τής 18 Ιο,ινιου 1910 11X13-15510/ ΐπΐΛριμί μας,
άλλως Οελ»:ς δικασθή έρήαην.
Έν Χανίοις τζ 37 Όλτωβρ βυ 19.10.
Ο Δημόσιος Κ*νήγο?'-ί Χανίων
Κ. Δουνάκ ς.
Άρμόϊιος ίι*αΐ::*ό; /
πον τής πα^ϊύτης τοι^οολληστί ε·.ςτήκ τελευταίαν κατοικίαν το3
κατηγορ ιυμίνου καί Ι Γερόν τοιχοκολλήση είς δημόσιον μέρος.
Έν Χανίο ς αυθημερόν.
Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκτς.
Αριθ. Ιΐρωτ. 2866
Έ'ν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ 11 Σ Ι Σ
Πρός τόν ί*ί πβρανόμφ όπλοφορί» κατηγορουμενον Αδαμ
Μιχ. Ζϊχαρ'ουίάκην «των 19 σιγαροποιον κάτο(ιΐ3ν Σούϊοτ,ς Κυ·
δωνίας και ήδη αγνώστου δΊαμονής
Καλΐϊσαι όπως ίμφανισβτίς αυτοπροσώπως την Ι 7 τοϋ μηνός
Φίόρουαριου τού Ιτους 1911 ημέραν Πεμπτην χαί ώραν 8 π.μ,
ενώπιον τοϋ άκροατΐρ.ου τοϋ Ε'ιρηνοδ. Χανίων πρός περαιτέρω
. συζήτησιν τής άςοποινου πράξεως τι)ς άναφερομίνης ι'ις τό κοι-
I
νοπαιηβέν ΰπ' αριθ. ^'^/Ίβοι τής 31ης Αϋγοιιστου 1910 κατηγο-
μας, άλλως ί>£λεις ίΐΛασοί) ίρήμτ,ν.
Έν Χανίοις τή 27^ 8]6ρίίυ 1910
Ο Δημόσ, Καχήγορος Χανίων
Κ. Δοννάκης.
ϊ Άρμοδίος διχαστικός κλητήρ παραγγίλλειαΐ όπως έ'ν άντίτυ-
{ πον τής παρούσης τοιχοκολλησ»; εις την τελευταίαν κατοικίαν
τοΰ κατηγορο,,μένου καί έ'ιερον τοιχο/.5λλήστ) είς δημόσιον μίρβς.
Εν Χανίοις αυθημερόν
Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοι/νάκιις.
Αριθ. Πρωτ. 2867
»> Λιεκπ. 2ό'82
Έν Όνόιιατι τού ΙίαιίιΛέω»; των '
Κ Λ 11 Σ 1 _
11ρ:ς τιν .πι πώρ^νομω οπΛΐιφορια /.αΕΤ,γίρουμιν,^ν Ιωάννην
Λΐ. 1'εωριαραιΐην ϋών όν ράπτην κάτοικον 2.ου6»ς Κυοωνιας
χαι τ,;η αγνώσιου θιαμ:νής.
ο,.ως εμφαν.αθϋς αυτοπροσο>πως την 1 Ί τού μηνός
το^ έο^ 1^1 ■ ημίραν Ιΐί,*πιην κα. ώρχν 6 π. μ.
ίνϋ)Γί[ον τού ακρω^τηρι υ τοϋ Ι^ιρηνοθ. Χανίων πρός ~ίρ^ι;:ρω
σ^ζIιί»)σ.ν ττ,ί αςιοποινου πρας»^, τι), α,Λ^ί,ι^μϊνκ), ϊι,, το κοι-
νοπο.ηθίν α «τ λ,,ιο. ζ"",ϊο» ;τί·» 1ης Φ-β/θυβ,ικιυ ί91Ο
ίηρΐίν μ-ς, «λΑιβ, Οί/.*ις ΟικαοθΓ, ϊρ
Ό Λη.-οΐ. Κα^^γορος λϊνιων
Κ. Λουνακιις.
ί: όπως έν άνιίτυ-
I^Iιαν κιΐδΐΑίαν τού
εις
Εν Χανίοις αύ
Ό Δημίσ. Κατ/Ίγορος Χαν.ων
Κ. αυυνάκιις.
Άριυ. ΙΙρωτ. 2873
Έν Όνόαατι τοϊ? 11 κίιΛ-:α>(; των '^Λ.
Κ Λ Η Σ Ι Σ
ΙΙθν, τον ί-ί ίξϋδρίΐε: -αι» τής Ά.οχή; -:ατ(5γορούμ£νον Δη-
μητοιον Παναγ. ύΐΛΐτκ/.ην ίτών 21 Λατοιον Χ^λίπας Κυίω
νίας κ,αί ήδη αγνώστου δίαμ;νής.
Καλίϊ^αι όπως ίμφανισ1)^; αύ;οπροσώπα>ς τη/ 17 τοϋ μηνόο
Φίίρουαριου τοϋ Ιτους 19Π ήμίραν ΙΙίμπτην καί ώραν 8 π. μ.
1 «νωπιΐν τοϋ άροατη?ιου :ού ιι,ιρ(ΐνο3.Αϊΐθν Χανίων πρός πα(ρ·*
' τιρω συζήτησιν τής άξυΐίνΐνο.» πρ^ξϊως τής άν*φ«ρομένης είς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τ: χοινοποιηθέν ύπ' αριθ. 11δ*/1090 τής 10 Ίουνίου 1910 κλητή-
ριον ίπιχρυ,ά μα;, 5λλ*»; ΘΛεις δικασθή έοήμην. ' Καλείται όπως έμφανισθζς αΰ'θπροα,ώϊϊως την 17 τού μην:;
Έ» Χανίοις τή 27 ΌΛτωδρίου 19ΐΟ. , Φε6ρου*()ΐου το3 Ιιους 1911 ημέραν Πέμπτην και ώραν 8 ζ. μ.
Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων ' ένώτιον τοΰ άκροατηβίϊυ τοθ Κ'ρηνοδκείου Χανίων -ρός παιρε-
Κ.Δθΐ'νάκτς. ΐ τέρω συζητησιν τή; άξιοτυοίνου πράξεως τής ά^φερρμίν,ς είς τό
Άομόδιθς δίχαΐτίκός χλητήρ παραγγίλλϊεαί ό'πω; έν άντίτυ- ' κοΐνοποιηθέν ϋπ' αριθ. 115Ύιο86 τ^ ^ Ίουνίου 1910 χλη.ή-ίΐον
-3ν τή; παροΰτης τοιχοκολλήση είς την '.ελευτϊίΐν κατοικίαν τού έτιχριμά μ?ς άλλως θ;λβις δικασθή έρήμην.
/.«τηγιρουμϊνου κι! έ'τίρον τοιχοκολλίίση ιΐς δημόσιον μέρος. Ι Έν Χανίοις τή 27 Ό'.τω65!ο.ι 19(0.
Έ; Χανίοις αυθημερόν, ί Ό ΔηΑοσιος Καΐήγορ)ς Χανίων
Ό Δημοσΐος Κατήγορος Χανίων , Κ. Δουνάκι^·.
Κ.Λουνάκις. Ι Άρμίϊ.ος ϊΐΛαΐτ'.λός κλητήρ νχρχγ^λλεηι δ—ος ίι άντίτυ-
πον τής παρι&3ΐς τοιχοχ,ολληΐϊΊ είς την τελίυταίϊν κ«τοΓ/.·αν
Αριθ. -Ιρ·ι>- '2σΤι ' χ73 ■Αατηγορουμένο^ χαί £ ερον τοιχο>ιολήση είς δημόσιον μέ-
~~ β Διε/.τ 2689
Έν Όνόαατι τοθ Βαίίιλέως τ3>' 'ϋλλιίνιον
Κ Λ Η ΣΙ Σ
Πρός τ;ν έΐϊί ΐϊικω έ«Ο=σε· *ι! _ί;^?·.ΐ--'. ν.α:ογο.·3ίύ;ο.5ν:ν
Λ/)λί;τρ:·-ν Ά- Φΐ!ύϊΛην έ -ώί 35 λάτίΐΛΟ/ Θ·ρίΐϊ^ Κ;?ων α;
'· ι ή'η ^γνι^;·:ο^ ίΐϊ«.ονής·
Έ.
Ό Δημόσιος Κατήγορος Χανίων
Κ. Αουνάκις.
Άρ:ϋ. Ιΐ,χοτ. 746
'Αποφ. 983
Χανίων
> ::οπ5
Διά ι
30
Άομό'ο;
π3ν τής
■υί κα:ηγ^3^^^ιέ'5^ *ιί ε-ϊ
Έν Χανίοις αϋθη,^εοον.
ο; ^^1ν 17 Τ3ύ μηνός
5 Ι:3υ^ Ιίίΐ '^ίρί' Ί'.^'·τ/)ν κΐϊ ώρϊν 8 π. λ.
5*1 3^./.£.ο^ >ίΐν ι>' προ. πχ ?ίτ·ρ ) ι.ιζ'ρητ.ν τή;
;ΐώ·, τή; άνα?530Α5/-,; ι", τ; κιοϊ3·ιέ» ίιτ'
■ή; 2'ϊ ΝβϊΑδίί-υ 1939 κχϊ'γβρη τριό* ιιχ:, άλ-
>ως θ 7,'ίς" "ϊι-ασδή ίρήμην. ■ Κηρόΐσει τόν χατηγορού.Λενθν Στκλιανον Χατζηϊά/η; έ
Έν Χανί:ι; τή ν'7 Ό/.τω5?ίο^ 1910- κκτοι όν Χαλίχα; Κυϊωνίϊς έλοχον τοΰ ο'τ τ*]ν 20
Ό Λημοσος Καή^βρο,ς Χανίον 1910 ίν τή συν9!«β Αλευρΐινα Κυϊωνία; έ'ετ-ιθη ά3 Λω; ϊι'
λο> χ,ατά τ;3 Γεω,-γ:ου Τζανακαιη .
Κα:α2ΐΛ2ζ;ί α!ιτό» είς φ^λάΜϊίν τριών έβ^μά^.,ν .αί
Έτιβά-.λϊί αύ:ω τα έξοδα τής δίλης.
Έχρ θη ά-ερσ'-σθη χαί έδημ-σ'ϊύθη.
Έν Χανίοις τί 8 Ό,ιτωβρΐου 1910
Ό Είρη^ςίαης
Ί. Τιτομ'.χ^λήί.
Ό Υ)ρδμμβτί6ς
Ι . Κ. ϋΐπριντάκης.
Ό.ι άνιριζές άπόσπ:σμα
ΈνΧανοις τς 30 Ό*-ω6ρ;ου 1910
Ό Υ)ραμματευς
Γ. λΐπριντάκης.
ί,τω εις την ίπίιημΐν Έφη,νΐεριϊα ί:α;τόν αγνώστου
Κ. Δουνάκις.
ε:α·. όπβ; έ> xν-ί^Γ^-
β.ς -η* τί«>«υ:α'.αν κα:3·*ίϊν
Ό ΔηΛθίθς Κίΐηγ;ρίς Χανίων
Κ. Δοννάκις.
Αρθ Ιΐρωτ. 2865 Ι
» Διεκιτ. '2680' ^ Ι
Ήν Όνόιιατι τοθ Βασιλέων των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ 1 Σ !
Ιΐρός τόν ".τι παρνό ιω όπλ.φ ρ:α κ«ηγ3?:ύμ;νο' Λί-,μ^ρ ;ν
Ά/των.ΰ^ Τί'.ρ^νιωνά ην ί'ώ> "28 {&ϋ>~{3> /χ;α*.0> Ζ }?ϊχί,
κατϊ,γορβ6μβνον.
Έν Χανΐο·ς τη 30 8)6ρ:ο^ 1910
Ο Δημ. Κα;ήγορος Χανίων
Η.
Κυ3«νίας /.αί ήδη άγνώτ ου δ α^ο.ής,
Κα^ίΐα1 =τω; έιιφινσ 1)ς 5ύτοιτ.ρ·σώ-ω; χγ, 17 -.0 μηνός
■[•βόρο-'αρίου το: εIΟ^ς :·9 1 ήμ--?'ν Πυ.τ.τη^κ.1 ώ λ, 8 π. μ.
ίνών.ον τοΰ άλοοατηρίου -,οΰ Είοην δ./είου Χ νί'ον τίος πά ρβ-
-::ω συζ',χη'ΐ' τίς άξ ίπ:ινο «ράς£ως ής ϊν-φϊ?ομ,ένης είς-ό
Κϊΐνοπίΐκ! έν Ο — * αριθ ϊ1ο1/ΐ938 ^'
τΓ,:ιόν μ^ς, άλλως ;έ/ε!; δ'.Αϊΐ^ή '■
' Έν Χανίοις τή 27 ·Ό«»4?·ου — Ν:μ.θε:ικ:ν Δ άΐϊ.μι «ΙΙ·5·. αγ3 φυλα^ς
Ο Δημοοιο·. Κ->τηγ ρος Χανίων -~ ' Τ
Άριθμ. Πρας. 3,ί
Ί> Ειραν όίκιιτ; Οεύκον
ό/ΐβς !>ττ. δψι το όπ' άρ:5. 137 τής Κ) Ιουλίου 1'ΊΟ
ά
ϋ.
Αε α· όπως ε ά
ρ γ φής
Τροποπ:ΐ3"ίμεν ΐν α.ρε'. την ϋτ:' ζρ θ. 20 7*5; 7ης Αύ;ούΐ:;Λ
1910 ήμετ-ραν τραςιν.
Ό τ5-τ.ν *ζρΐζ ί*δ·κ·«7 ν τώι άγρ^ζηιιιιών το3 Δήμον
Οώβ Ν δ
Άρμόϊος ίικαστΐϊόί ......_ _ -,,.-,·,___·--
πον τή; «ϊβϋ.η; τοιχ^οαήττ, είς τ·ν τ,λ««ια- κατίΐχΪΛν Μάρτου'δά τοϋς μ^νας )*τώ6ρ:ίν, Νβ»α6?ον καΐ -εκίμβρ-ον
το3 κατηγοοι.μ-νο, λοι έ'τερον τϋχοολλ,ΐϊί εις βηαο ιον με- χο~ ίχΜ. 3[() Χ} χι1),·ον -,ί^ρ,ΐζϊς τοΰ Λήχο. Μ^ρ:ο^ Βι-
Ρ'ί·
Έν Χ αν ο;ς αυθημερόν.
Αριθ. Πρωτ. 5872
^ .~2 68 7
Ό Λημίϊΐος Κατήγ^ρς; Χ>νίω/
Δουνάκις.
Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των Έλλιίνων
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Πρός τον *πί πΐρ*»όμφ όπλίφΐρίαν κϊτηγοροΰμινον Άντώ-
ντιν Κα»νστ. Σΐαΐίρου>άιιην ίτ3ν 20 ΰπίλληλον το3 ίν Αθήναις
Έλεχτι&Φ*} Συνείριςυ- κ»ΐοικςν Χανίων κ αί ήδη 'ι·
ΛηΑ3.ι Μ^ρ:
ά ννου ναί.
Δατάσσου,ϊν την ΐν ίν:γοίφ'ρ Χα'/οχ,Ίλ ην.: τή; πϊρ
είς τόν Δι*3·ΐτικ.όν τ'να^α :ο3 ΕίρΓιν3Ϊι(ΐ9ΐ; Πί>κου &ίς το Κα-
τάστημα τοΰ Α-ιον Μύρτου χ·«ί την ίηΑοσίϊνίΐν αυτής δια τής
Επισήμου Εφημερίδος.
Ε-'ίν*-ο και έςϊϊ«()η «ν ίΐεύκω ιή 26 Όχτωίρίου 1910·
Ο Ε'.^ηνοίίκης ΙΙεύιι.υ καί α. ά.
Ό Βοηθίς,
ϊ. Τζολάκ»>
Μέγεθος Γραμματοσειράς