92785 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΛΡΑΡΤ-ΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΜΗΣΕΩΣ
Κ ϊ¥

II
Γ
II
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις ττ) 25 Σεπτεμβρίου 1912 ΑΡΙΘ. *
Αριθμ. Πρωτ. 8364
5191)
'ϋ» Όνόματς, τού 1*χά.λεως των Έλληνων
, ευζκγβς Άνϊγν.
Ό παρά _£»α>τυδικαιι; λανίων
Έπιιίη η ΙτΌϋ^Λΐνη το γ»νος ΒΛαχαΑη
Μποτονακη, ε,ι,ων 'ίο, πολίιις &ΛΛ>,νι,, χμστιαν»)
και χατοιχθι, Κ-ί^πων Ίν>Λχι»ιρ'.ων Κισσα^θυ πρ,,αωρ.νώ.,
ν>υ»ν λαι ήδη αγνώστου ο.α^ανης, *αΐ^γορεΐ.*ι ώ;
γ ^
οιι οιατίΑθυσα ·ν νιμΐμψ Ί^^1,0 μ*τ« ««υ ΑποαιΐΛου Μποτο-
να*η, παριδ.ασε την περΐ τον γαμον σ»1,ν·Αψ π.ι,τΐν,
εις σ^ρ^ικην ο,λΐλ αν απ; τ«υ Λΐαίί, ίΰιι κλι ενι&ϋθεν εις
δ.αφορου, τοπίυς και κ^τα βιαφ^ρο^ς ημέρας *ν ττ^ επαρχια
Κισσαμθίι μετ. βιαφ3ρα>ν αγνωσ,ων πρίαωπων ειθικως θ£ ιιιια
τον Δΰγουΐτβν τού
Κεφαλι Ίν^χι^ρΐϋ,ν Κιοσα^ μ»τα τινβς
Έκ&ιοη το ανομημα ΐϋϋΐο προθΑεπ*ται κ^ι ιιμ^ρεϊυ,ι ατιο
τ" άρθρ. *28ϋ %ΰυ ιΙοινΐΛου Νϊ^οα, χαραχ,τηριι,εΜΐ δ ώς
πλημμίλημα.
Έπειδη η κατηγορουμοη αύτη ΐΐν-»ι α^^^α» και αγνοεϊται ο
τοπος της θιαμονϊ)ς της.
Ίίοντβς *αι τ" αρ ρα 405 και 4υό τής Ιΐοινικής Λι*ο·ομ·.ας.
Καλούμεν την ειρη,*ενη' κΛΐηγορο^ίνι-,» ιν* ί^αν,σ}^ αυ;ο-
πρ.σωπως ΐνωπιον τού αχρ.αΐηριο^ τού Δ.Λαστηριοκ των ιν
Χανίοις Ιΐρωυίΐλών την 1 τθϋ μηνός Ν^ίμορΐϊΐ» τ^υε-νκς ϋ*1*-ί
ημερών 11*,.πτην και ώραν 8 π,ι*, ι»» ΟιαιζοΙ}^ ωΤ υπαιτιος της
«κτεθιίσης πραξία),, «Λλως 0*λ»ι δ./.Λσ»») ίρημην 7^μφωνΜ)ς ^ψ
αρϋρφ ΊΟΊ ττ,ς ιΐοινΐ/ης ΔΐΛθνομΐας, συγχρόνως Οί
αυτήν οπαις λαο^ γνωαιν τω» εγγρα^ιυν τη, οιι.4γραφ.α,
Έν Χανίοις τχι 1'Ζ Σ&πτιμ6ριου ϊ^ι'Ζ.
Ό Εισαγ-{«Λίυς Χανίων
1 . _κουλάς
Οί κληθινΐίς μαρτυρες
'Δποστολ. ή Αναγν. Μποτονάκης κατοΐ*.ος Καμπιβν
και ήίΐΓ, καταοι-ος.
Βος ΆνορβιΜαιιτ,-ς Α»τβι>ος Λίυχι Κισααμίυ
Β. Φ^λαγΑ^ρα*ης · Ιΐαπαοια^α Ιν»α/.ωρ
Χαριτων Ι. Μπιτΐακη^ λατ^ιχΐς Κ,εφΐΛ
ΝιλθΛαος Γ. Σ^ί.ο α*ης, ίίσμοφυΛας,
Γεωργ,ος Β λατί,ϊΛί,ς χ,ατοι*βς Κα,χπων Κισΐα^ου Αϋ«ίιΛος
Γιω^γ,ος Μ. Λρ.σερο, » 11οτϊ,*ι:α » *
Δρμοοιος βικαστΐΑθς κληΐηρ παραγγιλΛϊται ο,νως ίιΐ αντιτυ-
•κον τβυ παρόντος το.χ,,κοΛΛηΐφ *ις την τ*>ε^(»αν χατίΐκ,ΐαν τής
κ^^ηγορο^μέν()ς και ί:*ρ3^ τθ'χοκολΛηστ) εις θημοσι* μερΐ).
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ο Εισαγγελεύς
Γ.
Αριθ. Πρωτ. 8197
* Δ.ε*. 50ο7
'_ν Όνόαατι τοί?
των Έλλήνων
Ό πά ο α 11ι>α>·:οοικαι^ Χανΐιον ^ί1ίαγγελει>ς
είς
χρυτ.ακο, ορ(»3θ^ςος
Κυΐωνια, χ.»ι ιρι; ^^γ^;[>'^ς, πολίτης Έλλγ,υ και
ω, υπ-ιΐί.ος τού οιι όν γνώσει
ϊλαθ»ν ϋς ιην χαν^χην ι.υ ς»ν^ Αΐ»()ϊα
ης 1ϋ—11
ήτςι Οτι τ.,ν
της Ββσευις « Αγιας Λΐαρι,α,ο τι)ί περιφ.ρ*ιαι, χου χωί^ιο^
λαςας Λ.υ1ωνι^4 ες τ^οολμ άς.άς δραχμωϋ ι"2θ «νηχΐντα ιις
τους Γεώργιον ΜιχαηαΛΐ]ν, ΛΙιχαηΛ 1 ζυ / α «.ην χαι 1 εωργ όν
Σ, δυ ν» τα Ιχ»; παρανο,Λω>, ω, ιΐι^λΐηοιαν το..
'Ε'ειίη ιο ανθμημα χ^υ;ο πρ36Λ,£«$ία. Λαι ι:μωρ£Ϊ;α; α γ. ο τ'
άρθρ. 1 2 και έπο,Α. τού 11?ΐνΐιου Νθμβυ, χαρ^κτηρι^βται £β ως
οκατηγορουμινος ού:ος ζί/ζ ατ.ω/ α^ι α(·νοίίται ο το-
ο, τής έιαμονής τ&υ.
103,·τ*ς και τ' Λρΰρχ 4ϋ·ο και 40ο ττ,ς 11ο.»ι-η; ΔΐΑονομιας.
ρ-^μ-ν^' ϊ/α ί,ΛφανΐαΟξ) αϋΐθ-
τού ίί^ω-.^ί./,ί ο^ λ^ιΐ^ν τί)' 1"(/ τ^ν μήνις
κ ΐΐϊ^πκ,ν α*ι ω.-α» 6 π. μ.
^ΐ7(;ς πρ^ςεω, ΐΛλως *)ί'ί: Οί
,ψ -ιθί 1(5, 1Ιοι*ιΑΐ)ς ΛΐΑ^νΐ-
ί3^ έΐ,ιυς 1(3ΐ'Ζ ΐΛ-ρα
>5 ως υΐαιτ.ΐς τή, ·Α.»ΰ
,-χρ;νι)ς οί *3/3.>ι*ιν αυί
τη ίΐλθ·τραφιαις.
Έν Χανίοις τβ υ Σ««;εμ6ρΐ5^
Ο ]_ι3μ.·{ ^
Βενέτικος
Οί |κλη6ιντες
Γίωρ^ιίς Κ. ΐ>1ιχαι;ΜΧΑΐ]ς
Μ χ^-ηλ 1. ΊζθΛβκης
1 4ωργ ος Λ. ΛπυριίαΑη;
Δ. ΙζιτζιχαΑαχης
διι,ΛοΓΐκο,
π όν
Έν Χανίοις
^ Λΐ,ιλαςη, Ι
» » »
» » *
πϊρα(·γιλλι.αι οκω; ί» α»τΐιυ-
·, ί-:/_^Α^Α ,γ(;^ ίΐς ίΓ(» τίκϊ^ΛίΛν ΛαΐοΐΑΐαν τού
κχι ετιρον τ^ΐχΐΛΐλλΓ/ΐ^ &ις δημοσία μιρτ,.
Ό
Ιω. Β&νέτικος

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 2513
'ΐΐιν *νλνόιιατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 4θ6 τής Ιΐοινικής Δικονομίας.
Καλούμεν τον επι υπεξαιρεσει κατηγορουμένων Βασίλειον Έμ.
Γιαμιακην.πρωην κάτοικον Καλυδων Άποχορωνου καί ήδη αγνώ¬
στου διαμονης Ίνα προσελϋ-φ αυτοπροσώπως την Ιην Νοεμβριού
τού ίτους 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 9 τ.μ. ενώπιον τοϋ
άκροατηριθυ τα Ο Διχ,ασιηρ.ου των ενταύθα Ιΐρωτοδίχών πρός
απολογίαν καί περαιτέρω συζητησιν της ως είρηται αςιοποινου
πραςεως τής αναφερομ*νης εις τθ Κλητηριον 'ϋ.πιλριμα μας
ϋπ'αριϋ. Ιΐ1"1/61β της 14 'ΔπρΐΛΐου 1912, άλλως οελει δ.χα-
οθή ίρημην.
Έν Βαμψ τ^ 4 Σεπτεμβριου 1912-
Ό £.ίσαγ(λεύς Σφακίων
Ιω. Α'ενεραλης
Δημοσι*υ()ήτω ίν τγ, Έπισήμψ Έφημιρ.ίι.
Έν Βίμω αίι()ημε(.ον.
Ο Εισαγγελεύς Σφακιων
Ιω.
Αριθ. ίΐρωτ·. 1414
» Λΐεχ.π. 2499
*ί.ν ονόματι βού ϋαϋι^έως των ' *,*»•· ιινω ν
„ Λ Η _ 1 _
Δυνάμει των αρθρον Ίΐ)ο χλι 4υό τη·, Πβινιχής Δικονομΐβς.
ΚαΛβι·μ*ν τον »,-.ι υπίςαιρίαιι κατηγ,,ρυμίν&ν Κ.ι»ινοτανιι>θν
Ν. ΐΜοί,ί,ΧΜιν πρωή» κάτοικον Άλ/,αΛ,λγ.;., Άποκνρωνί» Λαΐ
κάτοικον
;.« ϊ.ου,
ί/Μ7
ΐ^ίην λιχι ω,α/ ϊ> π
ηριο» .ών .νίααοΛ 11ρα
συ^^,.^ί.ν ντ,ς ω, ειρ
ηξ »., ιο ΚΛηΐΓ,ριθν
Ψ»ο,ο^α^ιου ίυι'ί,
"_ν
4 ϋεπΐεμθριευ 191:2.
Ό Ε'.σαγ(*Λίϋς Σφακίων
Ιω. *.
τ^ 'χΐιπισημψ '
Ό ΕισαγγίΛε,ις Σ
Ιω.
^Ζο
111 υΙΤΔΜΜΔ
υ Χανίων
ΕλΛηνΐΑθν Δγ(1*0Ιι0» χ^
μιας αυν*τΐ6ΐα χαι τού υπ
1 ϊ*Χ -ι εγγραψομ τθϋ *. Γενΐλθϋ
Κα τ β
1) Κορινας τό γενος "Αθαν. ^
6αχη ίι *^υΐην και ω, νο,Λΐμου
τη ς ΔΟανααιον Σ(ϊφ. Κν.ιυΐΑ/).
και ^^ 1ι^^»>;^ Λΐϊφ, ιννιΚαΑΐ) » ι
Χανίων π λ ι, ν κ,υ ;ριΐνϋ ο»ΐος «γνωίτου θιβμονης και
Κατα
__των τρι;ων κ^ΐοχιον τ;υ ·Απυΐτ)Ο^>ίθμϊν:υ ΧΛΐ
μ4νου ινυπ&ϋηκου «Α.νητου 1^ ΊίΛεαΐΛας Λτ*φ.
ΐ3 γίν-ς 'Λθαν. ΣΛαμναΑη χηρα, Στίφ
»7ΐιτροκ-υ των ανηλΐΑων τ»χ»ων
νης — ΐΐ^. Κνιοαλη Ααι;ΐΑων Λανιων.
Ι^κ.ιθ»} Α,αΐϊι,ι βι».αυ ών το παρον ΐϊρογραμμΐ
νβμιμως Οια της ^ βρ((,. ϋρωτ. 41ο αι.**, ^
,ι»ν 7η
ω., Λανιοκ»
χηρας Σ;εφα»5.ι Κνι-
τού α»^(/>1Α3^ τ*Ανοκ
Λτε^. ΙννιθΛΑη
» ιη4 τΐοΛεως
Ααι Ζ)
η ως
ς Λαι Ελέ¬
*αι χρ
θβισης νομίμως «ίς τε τούς καθ'ώκ το πρόγραμμα τουτο ώς καί
(ίς τους τριτ^υς κατόχοιις, καθα έμφαίνβται έκ των ΰπ' αριθ.
1509, ΙΙΟΐυ, Ιΐθΐΐ, 11612, 11613 καί 11614 έπιίοτη-
ριων τουδΐι>αστ. κλτ,τήρος τής περιφερείας τού ΠρωτοδικεΙου Χα¬
νίων Νικολ. Ε. βιγΐΑλα*Γ, όπως δυνάμει κ.ι πρός εκτέλεσιν α .)
τοϋ υπ' «ριΗ. 16(377 καί χρονολογίαν 3ην Δεκεμίριου 1908
συμβολαιου τού ^.υμέολαιογραφου Χανίων Ιωαν. Γ. Κθνταδάχη
εν βκνίιασμω πρός την υπ' αριθ. 101 τοϋ 1908 άποφακν τώιΐ έν
Χανίοις ^ιϋνίίρων *αι β'.) τής ύπ' αριθ. 98 καί χρονολ. 28 Φε-
ουαριου 1^11 αποφάσεως των έν Χανίο ς Συνείρων ιτίριδεβλη-
μ^ναιν νομίμως τον νή"ς ίκτελΐσεως τύπον, καταδάλωσιν έ,ιυός
πεντε ημερών απο τής πρός αύτοϋς κοινοτοιήσεως ταύτης
είς ιι των ίν Ιι^ητς Λημοσιω» Ταμείων τό ποσόν των δραχμών
χΐΛΐαΙων (α,^Ο. 2,1)1)0), ομως παρέλειψεν να πράςιοσι τουτο
κα» &ϋ:* α^τ;ι ούτ« οί τριτ-οι χαΐοχοι $ξοφλησαν τό χρέος τούτο
ή κατεβαλλον μερος τούτου καίτοι παρήλϋι πρό πολλοϋ ταχθιϊσα
αυτοίς η νομΐμος προθεσμία.
Διά ταύτα
μί την ^,ητπν επιφύλαξιν παντός δικαιωματός μας καί ίδικώς
μέ την «πΐφυλαξιν να προβώμεν εν άναγΑτ, υπο την ώς ά'νω έκτε-
Οβΐσαν ιδ.οΐητα μας εις την αναγΑαστικην «%ποιησιν καί των λοι-
ΐων «νυποϋηΑΐ»ν κοΐϊα τ ο ανωτέρω υπ' αρΛ. Ι8ϋΐ7 έγγραφον τοϋ
ρφ 1. Κονταίαχη αχινητων κτηματων' και
εΐαπραςιν τ&υ ποσου τουτβυ των οραχμων όύο χιλιάδων
(αριθ. 2,1100) των νομιμων ιΟΑων αυτών και των συμβησομΐνων
·κτεΛεσέως μέχρις ίντελοϋ., αποπληρωμης εκτίθημι »;ς
ν αναγκαστικόν πλΐΐστηριασμον συμφωνως πρός τας δια-
ς τού υπ αρ.θ. 19ο νομ^γ π«ρι εισπραςκοις δημοσιαν ίβοίων
το έξ>)ς ΐνυπίϋ^κο» αΑΐνητον κτη^α, κειμινθν «ν τί] περιφεριια
τοϋ ίλη^ου Χανίων χ.α:εςω5ι της πόλεως Χανίων έν θε^ει «Μ^ου*
γατι,αιζτ)» α»τ(Α,.υ της ΐιόσειβς «Λΐπαρμπου* ηιοι: δυί ϊσογεια
ίηί»}^*, μίανμί^αλην θεςαμίνΐ)), μί βλΐαδα,
ίχωραφΐν μϊ πά/ 5,τι περ'ϊχϊι, ίξΐιρέίει τής *ν
της ^μωμίν^ς υΛθ το 6»^μ.ί Ά-(υς Σ(:φανος,
και τού, α-ν^χυμίνίυς τούτους κρός ανατθΛας μέν αγρόν ποτι-
στι/.ον τεασαραιν ^4) ως έγγιστα, α»./.ών περι£χ9ντα μίαν δεξαμε¬
νήν λαι εν μαγΑανοπ/,γαδύν, πρός 2υσμα* δέ 7ΐ*ρι6ολΐον (άλλοτε
βγρον ^ε^σον] ίχτααεως &κτιχ{1) «ίριτΐου λοιλ.ο)/, περιεχβν ίξα-
κ:σια 'ΟΟυ; π»ρ.π^ ατ.^ριόζίΐο^ καιοΐΛΛαϋιαφορα ύίνΰρα, βυνο-
ρβυοντα νυ» τ.αντα ταυτα εν συ,ΟΛψ πρός Β. με Αΐηματα των
μ 2!ς φανού Κνιϋακη πρός Μ. με χτήμχ τής Ιε,ρας
λρυσοπΐ,γης πρός Δ. μϊ κτηματα Σα(τ*».η καί Άλι) Κο-
χαι πρός Α. με οδόν.
Ό πλευτηριασμος τού κτημα;ος τούτου ώς πρώτην προσφορ»·»
ΐβϋ ο^νΐυυ οριζω το ποσόν ιων "/ιΜων (1000) βρ^ιχμών ^νη-
σεται ίνωκιον χο> ^υμ&βλαιογραφ^κ Χανίων Ιωάννου Κονταβαιθ),
ή χο-'του ΑωΛϋθμ^νου τιν:ς των νομιμων αναπλη^ωτών αύΐου,
έςωΐι τού εντο^ τής πόλεως Χακων χαί κ»γοι την ώιασταυρωσιν
των οδών ΙΙ^τιε χαι ΜπεΐθΛβ κειμένου δημοσίου γραφειου τ:υ την
4ηντου μηνός ιΝθίμδριο« τού είου, 1912 ημέραν τής εδίομα-
ίος Κυρυκην και ώραν 9 —12 π. μ. βν(ίΛ και β [ο Λ-ΐλουνν'οκ οί
η νομίμως το παρον προγραμμα *ίς το *ν
βχόιθθμινον Ιΐαραριημα τής Έφη,Αερΐίος τής Κυ&ίρνησεω, ά»»
εν αντίτυπον δ» τού σχΐτιχου φυΛΛ^υ ταυιης χοινοποιηϋηιω νομί¬
μως εις τας χαΰ'ών :& πρς,γραμμα τουτο τον ύποοηχοφκλαχα Χα¬
νίων εις τους τυχόν ενυπ;βι"(κί»ς θΛνκστα, τοιχοχολ^υητω δ*
νομιμω, εις .α, σ.ρα, ί^υ ιί^ωίίύίΜΐυ, τ;υ Ε:ρΐ]^οθΐλέΐαυ και
Λημαρχεΐΐυ Χανιών, ως χαι ϊγλ των ·ν:ος το^ πλϊιστήριασβήσθ'
μϊνοιι ΛΑ.νη.ου ε,ιρισΑΐμενων θίΐιημβτων.
Εν Χανίοις χή 17 ς Σίπκμδμου 1912.
Ό ίπυπίυδων χαί παριγ-(έΛλίι)» υπο την έΑτεΟεϊίαν ίίιοτητα τού
Ε'ιρηνοδικης Χανίων
Ιωάννης Ν, Βενέτικος
Έκ τού ΈΟνΐκου Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς