92779 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
&Α2.ΙΛΕ.ΟΙ* ΤΗΧ &ΛΛΑΔΟΧ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑύΙ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
£Ν *> Ρ Μ Τ Μ
Έν Χανίοις τ/] 18 Σεπτεμβρίου 1912 —Α±Ί«. 89
Αριθ, ίΐρωτ. Π»8
* Διεχ.π.
ΔΗΛΙΑΡλΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ξις επαναληπτικήν μειοδοο"ίας
Μη γενομένης ένεκα νομ,ί,λων Λόγων κατ» τη- 12 Σιπιιμδριου
1Ί)ΙΊ της^ατ» την ημερών ίΑϊΐνην ωριο^εντ^ ο.α της υ» αριθ.
16ϋ'/ΐ087 *· * οΐΛλΐ-,,ο^-αις ημών οη,ΛοσΐίυοΊΐΐης εις ;ο υ π' αριθ.
6-1 χτ,ς ι ^.ίπτομθ^ιου ε. ε. φύλλον ι-α υ Ι . ιί^χο^, της ϋ,πι-
δΐρ εηαναΛηπτΐΑης μ&.&οοσιας οια την
ν ιη·, οοου Λανΐαιν— 11ιρί&0λΐι»ν·
ΙουΛΐου ί· ί·
"Οτι η μιΐ6θοσΐΛ αυ.η &νερ ^θτ,αεται την 2υ Σ^.ε^β
1^*12 ημέραν 11ϊ,*πτην χαι ω.-αν (0—11 π. μ. ίν τψ ΐΝο
χια«.ψ ΚιλΊαβτημαίΐ ,νωπιυ» ι^ς νο|Λιμ^^^ Έιπιΐρο-.ίΐα^ /.αι
^■ωνως προ, 1*4 ϊν τ/) σχβτικτ^ ^,.ο χ^ο.ο Ι
η% καΐ χο .ιπ αριθ. 1ΐ"1'/β7ΐ ·· *·
ο,-θυς /.αι
Έ» Λ,ανιοις τ^ ίό — ί
υ Δήμαρχον Χανίων
'Ι^μμ.
Αριθ. Ιΐρωτ.
» Δι&*π. 4816
Ό ιΐαοα -·_»ωτυυιιςαι; Αανΐιον ί^ί^αγγ/ελει/ ς
ο Ιΐιϊ,,ος 11. ΛιοϋΑης, πθΛΐττ,ς Έλλην, Λρυτια-
ής Α^,τΓΠ^Ρ4'ΐΛι ω» ·*''■""·*$ Ι3ϋ ότι ιι,ν -ίΐ ^Ψεορο^^ριο.ι
?αο33«, ^ιαν αιγα β^υις οραχ, *ΐΑ6βι (,·Ο) ατ(,.ο.»3αν εί, τον
1 ιωργιον ι
1ι*7ί&ιθη το
τ αρ«. % και εηΐμ.
αι 4» ως
11] ο Ααιΐ)γορ«ϋμ*νθ, βϋτ.ς ιΐνε α,.ω·1 και
τίϋος της διαμονήν το^
1ί3νΐις και ι αι,/Ορα
Καλϋυμ&ν τίν ι.ρτ(μίν-ν
προσωτιως ενώπιον τυυ αΑροα.τ,?ι3^ τ5υ ΔιΑ^3Τ^^ρι5^ των όν
τίος τής έκτι&είσης πρις·ω:, άλλως θέλει δικασθή έρήμην
συμφωως τψ α?0;-ψ 407 τής ΙΙοινικής Λι«.θνομίας, συγχρόνως
2$ καλούμεν αυτόν όπως λαβτ; γνώσιν των εγγράφων τής
{ικογραφιας.
Έ» Χανίοις τή 23 Αΰγούστου 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Οί,κληθίντες μαρτυρες
Γεώργιος 1ί. Μπαγΐλης κίϊοΐ)«ς Τσιχλοκήγβδί Κυίωνίας
Δί3τ.ςΐνια αυζ. Ρ. ΜπαγαΑΐ) κ^τοΐιιος » »
Μιχαήλ Ι Λιναρδάκης κατοικος Γίΐχλοπηγαδο Κ«ραμ«(ών
Κυθωνιας
Έ^,γραφα .πρός απόδειξιν
Ή^ϋπ' αριθ. Η. έ. ε. έκθεσις τ^ϋ Σναθμου Κάμπων Κυδωνίας
Άρμβίιος ϊιχ.>στικος κλητηρ παραγγ*λ»ται ό~ως ε'ν α>τι-
τυτ.ον Τ3ύ παρόντος τοΐ'/οκθΛληβς «ίς την τίΛευτιιαν κατοικίαν
τού χ2τη;ορου^ϊνΐίι /.αι ετ«ρ3ν τοιχοκολλήση εις ίημόΐία μέρη.
Έν Χανίοις αυθη
Πρωτ. 2452
τιμ«ρ.'·-.αι
και 400 τής 11:(νι/.ής
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Σκουλάς
Αριθ. ΔΐίΑ-. 145ο
Έν όνόαατι τοθ Ιΐαιίιλε'ως των Έλλήνων
Κ Λ 11 Σ 1 Σ
Δ^Vίμει των ά:Ορων 40ό καΐ ΊΟΰ τή; ΙΙϋνίλής Δι/ονΐμίας.
Κϊλ'-υμεν τ^ν ϊ~ι ^^α!ρ^σ4ι κα.κ;γ:ρνυ«ε»ον Δημητριον Κ«ρ.
Γα^6ιωτ^κ^1ν ή Ιναργιοτην πρωτ,ν Ααΐοοιον Νιπους Άποκορω-
νςυ και τ,δη ϊγω3.ο^ δ ^μ3νή; ίνα -ρΐσίλθγ; αϋτο-ροσωπως
την /ο '»^Ατο)6ριο^ χ3-ι ετίυς ^12 ήμιίραν II^1ρα3κε^ην καί
ω^α 'β -κ. μ- £/ΐ.ιπΐ3 τυ ΧΑροχτ,Γ,ρ.^υ τ^ύ Λ!κα^τ^ιρ'.^^ των
ι,τιΛ* Ιΐρω-.οδ.κων τ,ρζς απ3λογιαν χαι περαιτέρω συζήτησιν
ιη, ω, «ΐρι-,ται βςο-.ίΐνιυ πραςίως τής άναφερβμίνης «ίς το
κΑητηρ.ον .πΐλρΐμα μ.ας υπ' αριθ· 1ουϋ/βϊ5 Χ*Λ ^ Άπριλίοι»
1912 άλλως θέλει ;ιΑ«θή έρημην.
Έν Β^^.ω τή ί5ΐ Αύγούσΐου 1912
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
1. Γενεράλης
Δημοσ.ευθηϊω.ΐν τή Έπισήμω Εφημερίδι
Έν Βαμω αυθημερόν
Ό Εΐσαγιελεος Σφακίων
1. Γενεράλης
ημέραν
πεμπτην χαι ω?»ν δ π. μ. ίνα βι*α;*ΐ ώ, ^π
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. 4232 Β'.
Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η _ 1 2
Ό Εισαγγελεύς Ίΐρακλίίου
Πρός τόν επί άβικψ επιθέσει κ/.λ. χΛτηγορο^μενον Χβρϋη-
μον β,αλογερακην κάτοχον ^>ιδ6ας ΜβΛβίυ^ιοκ καϊ ήδη αγνώστου
διαμθντ)ς
ΚαΛεϊσαι όπως εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ ακρο¬
ατήριον τού Δικασιηριου ι^ν «ντ.υθα Ιΐρωτοδιχών την 15 τοΰ
μηνός Νοεμδριου τού ίτουί 1)'Ί ημίρβν Πεμπτην *αι ώραν
8. π. μ. πρός συζητησιν ι1ί ύ*ο χρονολογίαν Ι ο Ψ&6ρουαριβυ
1912 ίφΐσεως σου κατ* τΐϊΊ *π' αριθ. Ί ΐςΰ ϋ»λ2 αποφάσεως
τού Είρηνοδικειδυ Δγ. ώΐυ^νρς άλλως οελ»·;* θ'καα&ή «ρη^ην.
Έν Ήρακλίΐψ ·ϊτ5 3ο Ιοονΐου 19151
Ό Ε·'σ«ΐγ.ελευς
13
Δημοσιευθήτω είς την Ι
Αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς
Αριθ. Πρωτ 2468
» ΔιεΛΛ. 2ΐυίΓ
Έν ονόματι τού ·*»σιλέιος των *—λλήνων
ΚΛΗ'ΠΐΙ'ΙθχΝ
ΈιηιοΊ] ο Στέφανος Κ. ϋμ
Κυδικνιας *αι ήοη
Οτι ίιαΐεΛών έ^ίρος
"Απριλίου Ι'άΙΊ εις το «^
ίρχην την μεταϋοΛην τι)ς
'ΐΐιπειοη το ανομημβ ι5;'ί «
τ' άρϋρα οο,ου και 100 χο" Ίί
ώς πλημμελημα
'ΐΛ,πίΐδη ο κ.τηγορθϋ^νθς ούτος «ίν» άπω*
'ίόπβς τής διαμ^νης τ^υ
Ίϊοντις και τ'αρορα Ίθ^ καί ^06 της Ιΐοινικής
Κ.αλθϋμίν τον εφημίνον
«ροσωπως ενώπιον τού
την '/θ τού μηνός 'ϋ
0Α*υΓ,ν /.αι ώραν » π. μ.
θιισης πραςιως, άλλως
αρβρψ 4υί της 11θινΐΑ>)ς
αυτόν δΐως Λα6|5 γνωΐΐν
Λατοΐκος τίως 11λατα*ΐα
χ,ατηγορεϊίβιι ω
ν^χ^ηβε καια τας
χ^ρις να δηΛώστ; *ΐς την
και τιμωρίΐται άπο
θβ
βγνοβϊιαι ό
Έν Χανίοις τΐζί 1*2 £«#Χ«μ6ριθι>
Εν* »μφίν(αϋί)
Εΐρηνοοιχ.ίΐ3κ Αανιων
τοα Ιτο«ς 1^12 ημϊραν Ιΐαρα-
^ς υπαιιιος -[ής εκτβ-
εΡημην ουμφωνως τψ
υγχρ8νως ο«
της δικογρ»φυς
Ό Δημ. Κατήγ. Χανίων
Ή Σχετική έκθεσις ιή
Άρμιοδιος δικαστικος «,λ'ΊΤηρ χαραγγίΛλεται όπως εν αντί¬
τυπον το5 τταροντος τοι^οΛθ^^^σ-ξ »ίς την τελευτοιιαν κατοι¬
κίαν τοΰ κατηγορουμενου γ.*ι ετίρον ιοιχβκοΛλησΐ «ις ίημοαια
μ*ρη.
'^ν Χανίοις ανήμερον.
Ό Δ^μθσ. Κατήγ. Χανίων
Αριθ. Πρωτ. 2469
•Εν 'ϋνόματι->0 βασιλέως τφν Έλλιίνων
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ Ε111ΚΡ1ΜΑ
Έπ«ίδή δ "Αριστείδης >ί· Κ* ιρινάχης κατοικος τέως Ά-
γίας Μαρινας Κκδωνιας #«ι ήδη αγνώστου διαμονής κατηγο-
ρεΧτβι ώς «πβΐτιβς 6τι ίΐβτελών Ιφείρβς τοδ «ζικοΰ, λατα τας ,
αρχάς Φεβρουαρίου 1^12 ανεχώρησεν είς τό εξωτερικόν χωρίς
να 2ηλώσ^ εις την αρχήν ότι μίταδαλλει κατοικίαν.
Έπειδη το άνΐμημα τουτο προδΛεπεται και τιμωρείται άπο
τ'αρϋρα 50, 5ό καϊ 100 τοϋ 42 Έ^φισματος, χαρακτηρΐι,εταΐ
όε ώς πλημμελημα.
Έπειδη ο κατη/οροΰμενος οΰιος ιίναι άπών καϊ άγνοεΤται ό
τοπος τής ϊιαμονή., τού.
Ίόοντες κ»ι τ' αρθρα 40ο καί 406 τής Ποιν.κής Δικονομιας.
Καλούμεν τον εΐρημενον κατηγορουμενον ίνα εμφανισθή αυΐο-
ιτροαωπως ινωπιον τού ακροατηριου τού Ειρηνοδικειου Χανίων
την "χΟ τού μηνός Όχτω6ριου 1^12 ημέραν Ιΐαρασκευην καί
ώραν 9 π.μ. ίνα δικασθή ώς υπαΐτΐος τής £χ.τε(ί£ΐσης πραςεως,
άλλως βελ.ι δ.καοθή ίρημην συμφωνως τψ αρθρψ 407 τκ;, 11οι-
νικής Α κονομιας, συγχρόνων, β£ καλουμι» αυτόν ίπως λαβ{)
γνώσιν των εγγράφων της δικογραφιας.
Έν Χανίοις τ2 12 Σεπτεμβρίβυ 1912.
Ο Δημοσιος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνακης
Ή αχ«τικη Ιλθεσις τής Χωροφυλακής.
Άρ|Λθ4ιος δ καί^τ^κος κλητηρ παρα^γελλίτΐι όπως έν άντι-
Τιπον τού παρόντος τοιχοκολλήση £ίς την τ&λευταιαν χ.α;οικυιν
τού κατηγορουμεν^υ και εΐερον το.χθινολλησ^ εις δη^οσ,α μ·ρη·
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημοβΐος Καιήγορος Χανίων
Αριθ. Πρωτ. 2470
__1_1ΊΜΔ
Επειδη ο Εμμ. Ιιυ.
ρςν,ι, Κ,ο,κνΐας /.μ ηΐΐ]
υτ;αι.ιο, Οιΐ
ς Αγ.ας Λΐα-
ς τού ΙΙχι,ΐΛβυ, λλϊλ τας
ν είς το ί,αιτιρ,,Λον χωρις να 0(/-
ο;ι
«.αι
ΐαι ο
^^ται λλι τιμιορ&ιΐ^ι απθ
τ α^θρα οο, οο, αλι 1ου τ»υ ι^
δβ ω, πΛη,Λ^ιΑΐ,ρ.Λ
' λ3ΐηγνρουμ&νος ου'.ο, είναι
της ο»μ-νη% νού
ι ι α,,Ορα 4Ο·ο και 40ό ιτ1,^ Ιΐοινικης Δΐλθνομΐας
χον ίΐρί,μϊν(.ν καιηγορβυμενθν ινα «
ενώπιον ιαυ βκροανη^ΐίυ τ»υ Ιι,ΐρϊ^νϊ
0 τνυ μιτ(νος ι-'Λτωοί,ιου χ^υ ειους Ι^ιΖ
αι ώραν υ κ. μ. ινα δ.«.ασθΐ; ω, υκααιος
, α,^Λω, 0^Λ»ί θΐλα^αη 'ρι,μην αυφωι'ως ψ αρθρω 4υ /
, Ιΐΐινι/.η, ΛΐΛονομΐας. αυγΑρβνι»,ς Οί ΛαΛθυμίν αυτ.ν οπω,
,'; γνώσιν των εγγράφων της θικογραφΐϋΐς.
Έν Χανίοις τ/, 12 2ιεπΐΐμ6ριου 1 ϊ> 1Ζ
Ό Δη,λοΐιος Καΐ()γ;ρος
.ίι, ίι*αοτικος
Τύπον το^ τ.αροντος
τού καχτ,γ.ρουμενί-ι και
Εν
*ις ι*3ν
. όπως εν «ντι~
αν κατοικίαν
εις όη,ΑΟίΐα μ·ρη·
Ό Δημοσ. Κατηγ:ρος Χανίων
Κ. Δουνακης
τον Έϋνικοϋ Τυπογραφειοιτ
Μέγεθος Γραμματοσειράς