92773 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ Ν ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 11 Σεπτεμβρίου $2 — Αριθ. 87
Άρ 9μ· Πρωτ. 3789
» -Λιεκπ. 2066
ΑΝΩΤΕΡΑ ϋΙΕΥΘΥΝΣΙΙ ΕΙΠΤΕΡΙΚαΚ
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
Έπαναληπτικης τελειωτχκης δημοπ^ασίας
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ύκ' δψει τα ΰποδληθΐντα ήμΓν παρά τής Διευθύν¬
σεως των Ταχυ3ρομείων «αί Τηλ»γράφων μετα τής ΰτ' αρ.θ.
10499 έ. 2. ινωμοβοτησεως αυτής πρακτιχα τής ενΐργτ,Ηεισης
έν τοίς εϊραις των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνης χαϊ Χανίων
τί] 8 τρέχοντος καϊ ενώπιον τ£5ν ο'ικείων Έπιτροπειών ίπαναλη-
πτικής δημοπραβιας διά την έχμιΐθωσιν τής αε,ταφορα των ταχ.
σάχχ«*ν καί φβκέλλων διεθνώνχαι εσωτερικόν χαι λοιιτών «ίϊών
τής Δημοσίας έν γένει υπηρεσίας έν τοίς τμημασι Χανίων χαί
Ρεθύμνης τής προχηρυχθείιχης δα τής Οπ αριθ. 3168)1 /82 τίΐς
1 ταρκλθόντος ήμετέρας δΐαχηρΰξεως.
'Επίΐδη οιά τής ύ-ι'αριθ. 3788)2>>65 ήϋετίρας ά-οφασιως
επεκυρώθη τό άποτελεσμα τής ίνί?γηθεισης δημο ρΐσιας διά
τό τμίίμα Ριθυμνης άναχηο-ιχθεντος έργολαδου τού ρηθίντος
τμήματος τοϋ Μιγ. Πβνθεροοδάκι άντί δραχ. 10495 ετησίως.
Έπειοή κατα την ενεργηθείσαν ώς άνω μειοδοσίαν οϋίΐΐς
μειοδότνς προ^ήλί-ε διά τό τμϊμα Χανιω*
Ίδόντες τα άρθρα Ι3καί14τού ΰπ άοιθ. 356 Νομου οί
τήνΰπ'άοιθ. 10499 τής 8 τ;έχο/ίος "ωμιδοτησιν ιή; Διευ¬
θύνσεως των Τοχυδρ. καί ΤηΜγρα?ων.
Άκυροθμεν
Ττ·ν ένίργηθίΓσονέπαναληπτι»ήν δημο-ραοίτν -ής 8 τρέχοντος
οιά τό τμήμα Χανίων και προχ.η?.ι σομκ ιεαν τελειωτιχ-ην τοιαύ¬
την διά την ίχμιοθωσΐντών ιΐ-ομνΐ1ι>ονει.θ;ντων «ιίών εί, τ3 τμήμα
Χανίων 8ιά χρονικόνϊιαστημα 23 μηνών αρχόμενον ά^ο Ι Όατι.,
βρίου έ ί *αί Αήγον την 31 Αύγουστ&υ ".914 ένεονηθίσΐμ'νην
την 17 τρέχοντος ήμίραν Δε,τίραν και ώριν 10 — 12 π. χ ίι
ταίς ίϊραΐζ των Νομών Χανίων, Ρ£θ^;^.ν^,ς κ ι Ηραχ ειου, 3^μ
φωνικς «ρος τα, ϊιαταίει, τής >' αριθ ΪΙβ8/ιοβϊ * * ϊίΧνϊρ ί1(0-
ήμών χαΐ υπό τοΰςεις αύ'ην ζοοστρτημενους όρους ϋπεχρ*ωσε«ς
τους ϊημοσιευθέντας ιίς -ιό ύπ' ίριβ. 39 τής 1(5 ΜχίΌυ 1912 φύλ¬
λον τού Γ'. τεύχους τής 'Ειτισήμου'Ι ίημΐρίίος, ίξαιρ«υει τ»1ςά-
παλειφθείσης § 2 τ^ΰ άρΛροι» 2 των ^το^οεώτεων :ύ.τ'.), τής -ερι
λβμδανομίνης »ν 'ή ΰπ' αριθ. 31β8/ΐ7»ί Ομ«"«Γ« ϊιβκτΐρ-·;*1 '·?. 4τΓ
μοσιε^θείσ-ς ίν τώ ύκ' αριθ. 75 τής 1 Αύγουστον « '· φ-ι'-^φ τοϋ
Γ . τεϋχους τής ΈπισήμουΈφηυε-ιϊος κ^ί τού αρθ:ου 2 τί!ς ^π*
αριθ Ι1β8]'οβί ομοία^ δ αχΛρυςιω- ήαών τής δτμουιευθειστς «ν τώ
ώς άνω φύλλψ 39 Γ'. τευχους, -ροποππβυμ^ο.. ώ; ϊτετβί:
Άρθρον 2. Τ6 εφ'«δ οί ί^νβγωνΓσβηεομε>ει·»8 μιιοϊβτησωΐ'ν
ανώτατον χρη«'.τιχόν ποσόν τού έτησιου μισθώματος διά τό τμήμα
Χανίων όρίζΐται είς ορα μας 13500»
Έπίσης τροποποιεΓται αναλόγως χαι τό άρθρον 5 τής Λυττ]ς
διαχηρύξειβς, όριζομιένου τοϋ ποσοϋ τής κατατεθεισομενης έγ-
•γυήσεως *ια τό τμήμα Χανίων είς δραχμάς 675, συμφώνως τώ
Νόμφ ΰ*' αριθ 356.
Έν Χανίοις τή 10 Σεπτ*μ6ρίου 1912.
Ό 1*1 των 'Κίωτίοικών Διοιΐών 'Επίτροπβς
Α ΜΙΧΕ.ΜΛ4ΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 4759
ο Διεκτ. 1432
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λα6:ντες ύκ' όψιν τα ταρβ των Νομαρχιών Χανίβν, Ρεθύ¬
μνης χαι Ηρ-ιχλείου, ύχοβληθέντα ηυΤν πραχτιχα μειοδοσίας,
ϊιά ττν πΓθμτ,θιιοιν τοΰ άρτου των φιΐΛΐχισμίνων τής Νήαου τής
προχηρυ>;»ε'σης5ιά τής ϋ-' άρι·». 417β/ΐΜβ τ1!« 3 Α^ούστου 1912
προκηρύξεως ήμώ', δημοϊΐευθιίσης ίν τω ύχ' αριθ. 17 «. Ι.
(Τεϋχ-ς Γ'.) φϋλλφ τής Έφημ·«δος ττΐς Κυδερνήσεως. ϊξ ών
χραχτικών (μφ3ί^ετ»ι ότι :
α.) ΐια την προμήθίΐαν τοϋ άριου των φυΛϊχισμένων Χανίων,
Βαμου, Ρίθύμνης, ΝΐαπΟΛΕω, (^1ίρα[Α^ίλ/^ο^) »αι Κ»στελλιο»
Κισσαμ^υ ουδείς παρουσιασθή μειοϊοΤΓς
ί' ) ίιά την -τρομή·ίει»ν τοΰ άρτοκ των φυλαΑΐσ,χίνων Ηρα-
χ>είου παρουϊΐασ'ίη ό Άνϊρ. Κοκολάκης π?οσ»ερ:μ»νος νά
προμτ,θευΐφ τούτον άντι λεπτών 32 κζτ' οκάν
γ' ) ίια την πρ;μήθε'αν τοϋ άρτ^υ των υλα/.ια>ένι*ν Αγ.
Νικολάου τίαροΐ/σιασθη ό Ιω. Ζαχαρίου, άνα/αμ6α>ων ταύτην
άν τι λοττών 40 .ατ' όχαν.
Χκεφθέντκς
'ίντειϊη 1) ϊια την πρ-μήθειαν τοϋ άρτου των φυ^αχισμίνων
Χα;.ι,)ν, Βάμου, Ριθυμνης, Νιαιιολίως (Μϊρίαιτελλοϋ) κιί Κα-
στιλλιου Κ'σσίμου οΐιϊιίς παρ:υσιά'θί) μ«ι:ϊοτη:
2) ή υπο τοϋ Ανδρ. Κο*οΑοΐχη προΐτ«ρ&ίΐ?2 δια την Γρομή-
θίΐ ν τοϋ άρτου τ(ϊ)ν φ^λαχ'σμίνων Ήρα«λιίου τιμη, των ·>2 λε
πτών χατ' δ»α» χρινεταΐ ηιμφέρίυσα είς τι Δημόσιον
3) *; υπο τού 1ο Ζΐχαο·.=υ δια την προμήθειαν τοϋ άρ ο3τών
5υΑ2«ΐσμίνων Άυ. Νιχο αυ ιτροσφερβίΐι·· τιμτ; τώ' 40 /«πτών
έμεΐίδίίΥ,ίη όπροθίΐμ-ς υπο τοΰ Στ. Τςαρϊή ττροτενεγ όντος
ττν τιμήν των 33 ']| > τ:' ό»5ν.
Διά ταύτα
Ίϊόντες χ»ΐ τα άρΐρι 13 κιι 4 τΰ 1*' αριθ. 3γ)Ο νομου.
Άποφασίζομ-ν
Ι) "Επ κιιοβ3μ«ν τα τ?Λ τι»ά τ-χύπ οίον ίφορα την ιιρομή-
Π9Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
θείαν τοϋ άρτοι· των φυλβχισμινων Ηρακλείου άναρ
τελευταίον ϊιά την προμήθειαν τα ι. την μειοδί'ί,ν ι όν Ανδρέα
Κοκολάκη άναλαμδανοντα να προμηθεύον τον άρτον είς τους
φυλαχισμΐνους Ήροκ>(ίο» άντι λε-τών 32 χατ'δ»3>, σμμφο»-
νως μέ τούς δ'ρους τής όπ' αριθ. Η7β/·Μ6ττ^ 3 Αΰγουστου 1^12
προ*τρύξ€ϋ·ς ημών (φύλλ. Έίίημ Κυδερν "7 ι. Ι. Τεύγ. Γ .),
κοί διατάΓσομεν τόν ΝΓμα.>ην Χαν'ων, ο*ως σύνταξις μετά τοϋ
«ίρν,μένου πρεμϊ,θευτο. Ανδρ Κεκο>άκη τό σχετικόν συμδο
λαιον προμηθείας
2) Άκυροϋμ?ν τα πρα»τι>ά ταυτα όσον ίψζρχ τλ>> πρ£μή-
θειβν τοθ άρτου των φυλακ σμέ'ων Χανίων, Βαμβυ, Ριθυανης
Νεαπόλεως (Μεραμβέλλου) καί Καστελλίου Κισααμου χαί Αγ.
Νικολάου καί
Διατάσσομεν την έζαναλτψ'ν τής μειοδοσίαι ταύτας.
α'.) Δια την προμήθειαν τού άρτο^ -ών ψυ α*ισ.ιΙνα ν Χα¬
νίων, Βάμου, Ρεθήμνης, Νεαπο/εως χαί Καττε/ί;υ Κ σοαμου,
γ αι
6' ) Διά την προμηθϋΛν τθϋ ίρτο ι των φυ>α«ι μίνα-ν Ά {
Νιχολάου, ή-ις θέλει δίίξεχί-ή έτ.ι τή βάϊί τγϊς διά τϊ,ς ύτ.ό
τού Στ. Τζαρϊή γενομένης προσφο(;ας, ϊιά τόν ("Αγον Νικό¬
λαον) δημιοιργοιμενηι; -.ΐμής των 32 λεπτόν χα.' ό»αν κβί είς
βάρος τούτου.
Αί μειοδοσίαι αυτ.-ι ενεργήθησαν ται την 23 ΣεπτεμδρίίΛ Ι'·Ί2
ημέραν τής έβϊομαδας Κυρΐανήν καί ώρ=ν 10—12 ιε. μ. συμ¬
φώνως τρος τι-ύς δρο^^ τής Οιΐ'άρ'θ "'Άϊϊβ τής 3 Αύγί,ύσ-
του 1Ρ19 προκηρύξεως ημών (φύλ. Έφημ. Κ-6ερν. 77 *. ί
Τεύχ. ιτ ) καί ίνωπ όν των αυτών Επιτροπεία^ χαί Νομβρχι-
αχών Καταστήματι.
Χο χ τή 7 ΣΓττεμίρίου 1912.
Ό έιτϊ ττί Δι»·αΐοσύντ€ Διοΐϊ'ών "•τίτροιτος
Α. νΐΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Άρΐ9. Πρωτ. 4758
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΚΑΙΟΣΓΝΗΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες Οπ' όψιν τα παρά -.ών Νίμαρχιών Χατνιων, Ρεθι>"
μνης χαι Ηρακλει.'υ ι ποβληΚϊντ» ή;^Τν ττρακ-ιχά μ?:-ϊοτίας
δο τή- προμήθειαν -ου α'ρτου των φυλαχ σμβ'νων Ιτζείιν τήο
ιτροκηρυχθεισης δια τής ΰπ' άρ θ. 4177/ι«7 'ίί 3 Αύγουστου 1912
προκηρυξεας ημών δημ( σιε.θΐίσης «ν τώ ϋπ'αρ θ 77 (χ = ύ·χοςγ.)
έ. ί. ίύλ^ω τής Έ:ημερών -ής Κυίερνήσίως ·ί ών πρακτιΐών
ϊμφαινεταί ότι ουδείς *ίά την με'θδοσιαν ταύτην πΐροι·σ άσθη
Δια την -ρομήθϊΐαν τού:τν ~ο
οΰϊείς ιταρο.σΐίσθτ; με'θδίτης,
Ίδόντες »οί τί ά^θρα 13 καί 14 τοΰ ύπ'αριθ. 356 νόμου
Άχι ροΰμιν τα τ.ραχτιχά ταθ·α χαί
Διατάσσομε- -ήν επαναληψ'ν τής μεοδοσίας ταύτης γενησο-
μένην την 2'Ί Σεπτβμβρίου 1912 ήιιε'εαν τής έίδομάδος Κυΐ:-
αν.ήν χαι ώραν Ό—1*2 π. ι*, συμίώνυις πΓός τοΰς ό'ρους τής
ύπ'αριθ. * 77Ί »7 τ^ί 3 ύγούστου 1912 προκηρυξίως ημών
(φυλλ. Έφημ Κυβερν. 77 ί. ί. τβίχος (■' ) ίνώπίον των αυτών
Έ.-1-ροπειών «αί Νομαρχιαχών Κατασ'ηματων.
Χά ιο τί 7 Σεπτιμ6ρ:ου 1912
Ό επί τής Δι*·!οσύνης Δι·>ι» αν 'Κπ'-ο πό,
Α ΜΤΧΚΛΙΔΚι Σ
Άρ.θ. Πρωτ -ί43Ο
> Δ,ικττ ' 961
ΠΙΤΕΡΑ _!ΕΥΘΥ^ΣΙΣ ^
Προκήρυξις τελειωτινής δημοΓρασίας- εκμισΰώ»εως
τϋς έν τώ Νοι.ιω Χανίων άγριαοος τού 'ηαοσίου
Γ^ύ
Διά ταυτα
Διατάσσομεν τήνίνέεγειαν τίλιωτιχς ττλ·ιοδοτιχτ]ς ϊημοπρασίας
δκζαχθεισομέιης έν τώ Νεμβρχιανφ κατα τήματι Χανίων την 20
Σεντ'μβρίθυ ημέραν Πέτμην καί ώραν 10—12 π μ. ενώπιον τής
έν τή 5π' άρι«. 19ο3Αι« τής 30 Μαίβυ 1912 (Τεθχος Γ. φύλλ.
48 Έφημ- Κυίερ.) Ημετέρα διαχηρύξεί άνοφιρομενης Επιτρα¬
πή χαί συμφώνως πρός τοΰς *ν τιύτ^ άναφ«ροαένους 5ρου(.
Πρώτη προσφορά όριζετοι ή εξής :
'ΑγΡ'βς Γραμδεύσηί Δραχ. 1200
ΈνΛανιοις τη 17 Σιχτε,ίρίου 1912
Ό Διοι·ώ> Έκί«ρο«θ(
Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ»'ΜΙΚϋΝ Δ1ΟΙΚΩΝ ε-ΙΙΓΓΡΟΠΟΣ
Διοχηρυττομ*. :
Εχειδη ούϊεις ίττλίΐοίοτηαε δια την ά>ριάδα
ΆριΊ. Μνιτρ. 128
• Άποφ. 6(ί6
Τό Ερηνοδικεϊον Χανίων
Συγχείμενον κλπ.
Δια ταυτα
Διναζον έρτ,μην τοϋ χατη^ορουμενου.
Κηρώσσει τον κατςγορουμενον ΝςιΐοΛβον θ. Στρβγγυλον,
κάτοικον Χανίοιν *αι ήίη άγνωβτου Ιιαμρ,νής. ίν9χον ,τορ δτι τη
25 Ίβνοναρίοιι 1912 έν τ>, θέσει Πε/ικα ΠιΤνα Κιδωνίας κα-
τλΛήφθη υπο των Οργάνων τής Χωροφιλβχής Φί(ΐ·*ν τταρα.ομως
πιρΐστροφον καί μάχαιραν κατάλληλα κρός ίιαπρσξιν άνθρω-
ποχτονίας.
Κατβοικαζει αυτόν είς φυλάκισιν μια; (ι) έίδομαδίς.
Διατασσει την δήμ·υσιν τ-ν κατασχ»βένταν χαί έκιβάλλει οΰ-
τφ τα Ιξοδα τϋς ϊίκης.
Έχρΐθτ;, απεφασίσθη καί ίϊημοσιεύθη.
Έν Χανίοις τή 2 Αΰγοώίτου 1912
Ό Ρίρην;δί»τς Ό Γραμματεύς
Ι- Τιτομιχελής Γ Κ.
4 "Οτι ά»ρ:6έί άποσκασμα.
Χ»ία 18 Αύγούστου 1912.
Ο Γραμματεύς
Γ. Κ Μπρι.τβκης
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ά»έίϊ, Λυνα-η κατοίχου Χανίων.
Κ ο τ ά
Ιωανν^. Ν. Κϊρϊΐτά^η τέως κάτοικον Χανίων ιυίήϊη ιγ»ώσ·
τθϋ 1ι μςνής.
Γνω»το*οιώ υμίν 5τι άχβ τής 8 Μβρτίοι» 1905 άγωγής μου
χατά τ.3 θανόντος καϊ υφ'υμών κληρονομηθέντος ιταϊρός σας
Παπά Νΐχολαου Καρδατάίη Τής ίχ^πιον τοϋ Είρηνο2ικε>θυ
Χα-ίο -:*ϊ.'ασθε:σης εξεδόθη ή ύπ'άοιθ. 91 τοΰ Ιτους 190Β
βρ'στιχη χπΐφαυΐς α^τοϋ ή; τό οιατακτικον Ιχει ώς *ςής·
«ΊδΝ αί %, ίρνρ. 103, 364, 431 καί ίχόμ.να τής Πολ.
Δικονομίας. Άπορρίπτον οσ> έν τώ σχεπτιχ^τής δέ ώς άπορρι-
πτία χρ:θέντί. Δέχεται την «ροκ«ίμένην υπό χρονολθ(·ίαν 8
Μαρτίου 1°05 άγωγτ,ν τής ίναγούσης Άννέτας Λΐονάκη
χατοίχου Χαν!ων »ατά τοϋ ΐνίγουΐ'Ιν9υ Π»π5 Νι.ολάου Καρδα-
τάχη χατοίκίυ ί·«(ση ώς δάσαίν. 'Γιτοχρίοϊ τόν ένίγόμενον
νί π^τρωσς τί) Ιναγοΰσ-ζ ϊιά την ϊν τώ ίΐτορίΚ'5 τής δέ αιτίαν
ϊρ.γ 585, 20 ίντό*ως άπο τής ιγωγής καί. Κα-.αίκϊζίΐ τ&ν
ίν»γ:μ ν;ν ..ίς τα διχβστικά Ιξοία χαίτέ>ητϊ}ς δί^,ς χαί την
ϊικηγΓρικην ά,απβήν το3 πληρΐξουσίου τής «ναγούσ»)ς χανονι-
ζόμινα ί'ις ^ρ»χ. 36».
Δημοΐί.θήτω ή παρί-ϋσα ο.ά τι τίς Έχι.ήΐλΐ» Έφημι,οιϊ:ί
*αί ϊιά τ'ς ίν Χα/ιοις ίχ,ϊ.δομίνιιις ''φη>*ε3ϋος 'Β
Βήμαβδάτον -γνώστου διαμονής "Ιωάννην Ν. Κ
Έν Χανίοις τί 4 Σεπτε·6ρίον 1ί>1*?
Ό Πλτρεξοΰσΐος Λικηγάρος τής Άνιέ'τας Λΐονά»η
%. Κατζουρτκης
τοθ ΈΟνικοι"
Μέγεθος Γραμματοσειράς