92770 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΎΗΧ ΕΛΛΑΔΟΧ
ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν
Χανίοις
τή 7 Σεπτεμβίου 1912 -
-ΑΡ
86
Αριθ. Πρωτ. 4675
» Διεκ.π. 1408
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΚινωΟ ιοι;ς α»5ί θέσεως τοϋ ΣυμβθΛαιογράφοϋ καί ύποθηκοφύ-
λακος τοϋ Ειρηνοϊικιιου Χερσονήσου Ιΐίδι^δος τοϋ τβως τοιούτου
Ζαχαρίου Πασχαλιδου αποβιώσαντος την 27—28Αϋγούστου 1912.
Ιΐροσκαλοϋνται οί βουλόμενοι νά διορισθώσιν ίκ των εχόντων τα
υπό τοϋ Νομου όριζομενα προσόντα νά ΰ~ο6αλλωσ. εις την Α¬
νωτέραν Διεύθυνσιν τί;.; Δικαιοσυνης τάς αϊττρεις των :ντ;ς 15
ήαερών ά~6 τής ϊημοσΐϊύσεως τής παρούσης έν τ^ εφημερίδι τής
Κ ι. βερντ, τ& ως.
Έν Χανίοις τί) 4 Σςταεμβριου 1912.
Ό επι τής Δικαιοσϋνης Λ.;;κών 'Επιτρο-ος
Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
Ά.οιΟ Πρωτ. 802
προΊΕηρϊξισ δημοπρασιασ
Δυνάμει τοδ άρθρου 128 τοθ Ιικ' αριθ. 413 __.....
όμβϋ προκηρύσσεται ή διά οημοπρασίας τώληο.ς ειαφόρω-
«■πςρευ^των ίχ των ίν τή άχοθήκτ, τοΰ είδους ίΐριον.ομένοίν.
Ορίζονται δέ ημέραι καί ώραι δημοκρατίας αί έπόμίνα'. :
7 Όκτωβρίου 1912 ώ?α 10—12 -ι*.
14
21 »
28 »
4 Νοεμβοίου
11 »'
18
Εν Ριθύμνγ; τη 4
Ό Ί'.'..ώνΐί
Ηολυδ. »:
10-12
10- 12
10-! 2
10—12
10-12
1 -12
1912.
ς
Ό Άπΐθηκάρΐίς
Ν. Σ Μκεμι; τ
ΊΙ Κοινόττις ΊιΜόόον Μαλεβι,ζίυι
• .αχ,Γρύττει δτι,
ΆνΐθΛηθείσης τής πλειοϊιτικής δημοπρασιας ίι; τη^ ίν:ι-
κιοσιν των άγριαϊων τοϋ χωρίου Τυλίσΐου. τιΐς δημοσΐευθιί'ης
εις τ: ^■χ' άριί·. 81 τής 23 Αΰγο'/στ:^ =. έ. τρίτον τε3χ:ς τής
'Ε-ισ.μοο "Εφημερίδος, αυτή έπαναληίθήτίται την 12 Σι-.τεμ-
6ρίου ί. Ι. ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 10—12 π. μ. έν ττ] Ν5-
μαρχιια Ήρ>/λ*ιουκαί ενώπιον τή; έν τ^προκηρ-ιξβι ί/.ειντ ανα-
φερομενης ΈπιτροΛής τροπο^οιουμίνωντών δρων τής ίνοΐχια^«ο·,
ώς έςήι,:
"Αρθρον 1. ΊΙ διάρκεια τής μ-σθωσεως Ιαιτοι δ.ιτης χρχο-
μΐνη άπο 1 Σε*τεμ6ρίου 1^12 χ.αί λήγο σα την 31 Αΰγο,υστου
191 ί.
Άρθρον 2. Το μΐ^Οωμα (ΐά καταίληθϊί είς ?υο ΐτησίας .:-5
ϊοσεις «5 ών ή πρω^γ; /.ατΐ την 1 Σειτεμβριου 1913 χα'ι ή 4ίυ-
τ-ρα ;ην 31 Αύγο^ιστ.ο^ 191 Ί μειά τόχίυ 9 ο): ϊιπερημ.ριας μέ-
χρ: «ςΐφΛήσεως.
"Αρθρον 3. Είς ταί ΐνοΐλΐαζομένας άγριαδας συμπ·ριλαμ6ά-
νονι καί οί έν αυταί; χαλλιεργημένοι άγ,^;ί τού, . ,τυΐους οί
ένοιχ,ιχοτΐί έχουσι το δικαίωμα νά οπείρωσι >α.τά βο^Λ>αιν.
"Αρθρον 4. Άπαγορευεται τό καψαλισμα εις τα χλαί.ί κα'ι
θαμνοίΐς των α>ριάδων χαί τό κάψι>θν των ίν αυταΓς υριοκορέ-
νων -χαρουποϊένδρων χαί άλλων δΐνοίων, των ένοικιαστύν ιιπο-
-/ρες^μενων είς άποζημιώσεις ϊιά πάσαν βλάβην γινητςαενην ΰπ"
αυτών.
"Α,ςθριν ί) ΟΊ ίνοικια3τα· όφειλ;«σι ν» κατ«■;'ίΛΛουι π- -·'.
ι*€τακινβ3νια όρΐα ή τΐρ;ξενίϋντα β'.άβην ί'.ς την ^^ριουιίτν ι.
Κοινότητος, έν ΐΓ£ριτ:τωσει ίέ ιμτρτισμ^^ -Ζ.» έενδρων ατλ 6α-
μνων των άγ^ιαϊαιν ά ειδΐττ: μϊΙ τού; αντ τιρ-σωττους τ^ς Κοι¬
νότητος Οπως ο3τοι ένίί'-.ώίΐ πάν ό,τι άπα'τεΐται πρός ϊ.αιιαλυ-
ψιν των ϊνοχυιν.
Άρθρον 6. Κατά τα ιπικρατούντα ίθ:μα οί κατοικοι -^-/ί,)-
(.ίοι* Τυλίσσου έχουσι τό ίικαιωμα να νόπτωΐι την ά-α'.■:^^μ.-νί;ν
■ποΐόττ,τα άγριοξνλων κΐί θάμνων πρός ϊΐιαν χρήσιν τ) π::ς "'.>-
λη-ιν πρός /.ατατλε,ιτ,ν ■ίι6:στ3*αμίνων ώς χαί τ; ϊίκαΐϋ,αα ν»
Εότ'ωσι τ'ν ζ'Τια των ίκτές ποιμνίων δωριάν είς τ;; ϊοικιαζ:με
ν>ς άγριαδας άνευ ιής ελαχίστης άποζημιωαεως -ττζς τού; ινοι-
"ΔρθΓον 7. "Εκαστος ·τ)εΐ5ίότ(;ς ό»ε·λει νά-τοοσαγάγη άξιί-
■/ρεων ί γυηχήν 8στις θά σ^νϋπογράφη κα'ι τα πραχτικά τής
π/ιιοθοσιας χα'ι τό συναφθησόμινον σ.ιμβόίαιον συν6^θ^νομε ος
ι!; απάσας τας ύποχρεώσεις τοϋ ένοιχ,ιαστοΰ άν£·υ τοϋ ίικοιώμα-
τος τής διζή-ιως κ«ί διαιρεσεως.
Άρθρον 8. Οί όφειλέται τής Κοινόττ,-.ος ά-2κλείονΐα'. τής
πλειοίοσίας.
ΆοΊρον 9. Ή ϊημοπραΐια ϊέν ΐίν= τελειωτική ώΐτε εάν ΐ-
τός ^ίντε ήμιρών άπ· τής χοονολογίας τής προσωρΐνής /^τα-
χυρώο·ει*ς προσ^έρη τις 5 ο)0 ϊπί πλϊθν χά πραχτιχά ά*υροΰται
Κ3ΐ ίναπόκεινται είς την κρίσιν τής Έπιτροπής να άναγνωρίστ
τοϋτ;- ώς τε) ευταΤον πλΐιοϊότην ή ν «πανα/.αδτ, τ.γ,ν ίημοπρα-
-ίίν ίντος ό/τώ ημερών υπό τοΰς αυτού; ίοοος ίάν ο θή άσυμ.-
φορον νό προσφερομενον μίαθωμα.
"Αρθρον 10. Εάν ό τιλευταΤο, π/εοϊοτης αρνηθή νΐ ΰπο-
γράψ-ς το μισθαΐτήριον συμβόλαιον ίντός 36ο ημερών ά*ϊ τής κοι -

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ίΕως χρος αυτόν τή;τε>ικής ίγχρίσεως ούτος κ-.ί ό έγγυη
τής ού ού ε.σιν ϋ-ίΰθανο: άτιί/αντι τής Κοΐνίτητ:., /.α: -~-Χ- *ί'
ϊιά παΐ,ιν ζημίαν έ* νέας μιαθώΐεως χωρίς να έχωσιν ούτοι ού-
δ«ν ί και.«>_α ίτϊ τού -υχόν πλεονάΐματο...
"Α 6:^- 11. Τα ττραχ,τ χά τή χλ»ι:ϊοσιας ύιτοχ.* νται κα:ά
ι-άσ-ΐς τα; Τϊριπτώΐεΐς είς την έγκρισιν των άντιπρΐσώπαιν τής
Κοινο. .τίς Τλιλισσου. Έ* της έγκοισιως δέ ή αιιυρωσιως αυτών
ο τεΛευταϊιί πλεϋίότης ούίέν ίΐΑαίωμα κατά τή; Κοινότητος
άποχ~α
"Αρθρον 12. Τί κηρυχβια χά ι σ ^διλαιογρβφ'.κα τ=λη έπιβα-
ρυνουσΐ ιου . Ινοικ'αστας.
Έν Τυλισσφ τή 31 Αύγϋϋστου 1912.
Οί άντιτροΐωποι τής Κοινότητος Τ-ιλίσσο ·
Ε. Βαμβουκάκης Ε. Ξανθουδίδης
Άο-.Ο. ΙΙρωτ. 2391
» ΔΪΓπ 1414"
Έν ονόματι τ:>ϊ? Βα ιλέ^>«; των Έλλην.
"ΚΛΗΤΗΡΙΟ.Ν ΕΙΛΚΗΜΑ
Ί-τ.ε'ϊ- οί Μάρκος Στυλ. Παπΐ?ον >ο"'ακή? ί) Στε) ό
«.των 17 άγαμος ϊγγραμ,ματος, Έμμ^^ουηλ Ιωαν. Δασ*α>ο-
ι,αρκαχης -των 25 άγαμίς ίγγραμμΐτος *.αι Γεωργιος Σταύρ.
Δαΐχαλιμαρ/άκης ή Βε^ονης γεννηθέντες καί κατοικ;ϋν-· ς είς
Ά οί, Γωνίαν Άποκορωνου, τοϋ πρωτ-εϋ κ,ι τβλ«υται;υ φ^γοθι-
χούν-ιυν ή'τ, χριστιανόν ορθόδοξον χα· πολίται ίλληνες χατη-
γορεύνΐώ, ώ υπαίτιοι τού ότι ύτ.ό χοινοΰ συμφερ^ντος κινϊυμί^οι
καί -μι'.βαι: ν ουνομολογτσατ«ς πρός αλλήλους σι,νίρ μ», τρ:-
ίβτ,σα. «., την «κτέλισιν τϊ|ς επομένης άξιοποινου "ράςεως,
ήτοι ότι -τ,ν ν^χα τής 3 — 4 Φιβρτνχριο* 1911 ΐχ .ή; ϊν τώ
χωριψ Φυ αχής Λτίθχορωνΐυ άπερ'.φράχτου αύλής τή οικίας
τού Ιωϊι>;υ Νιχολ. Μυγΐάχη ή Δαμανα/.η, Ι/-α6?ν εις την
κατο/Γ( τ,·> τρία το'δατα άξιας άνω των 40 χαι ίλαχτον των
40ι» ϊραγμών -ν γνωοει τήι, άλλοτριόΐητο.. αύτογνωμονως χαί
άνε^ .ής αυγκαταθία&ως των εχόντων 5ι·Λ-ίωμα ϊϊιοκτημονων
Ίωί:ννο^ Ν. Μ^γΙαΛΤ, ή Δαμαναχη χαί Εμμανουήλ Ι. Ζυμβρα-
γουϊαχτ;, ΐναΐχωσιν αΰτα παρΐνιμως ε'ς την Η,ατΐχήν τοον ώς
Ιδιόκτητον τα,ν.
Έπειϊή τό άνόμημ^ τουτο ττροβλίττεται καί ιιμωρίϊται άτ·ο ί
τα ά"ρΓ'- 57,371 κ»ι 373 τοδ ΙΙοινιχού Νόμΐυ, 1,2 καί έπό- .
μίνα τ,Ο '-τ' αρ·Η. 665 Ν-;α;ιι καί τοΰ ΰπ'αριθ. 55 τού 1911
ψηφίσ ατι, Τής Συνελίύίεως χαρ^>τηριζετα. δέ ώς πλημμέ-
λημ.,
'Επεΐϊτ, οί κατηγβρουμινοι ούτοι είναι άκόντ.ς >αί άγνοϋ-
ται ό τ;π:ς τής ϊιαμο-,ής των.
Ιδέντες /.αί τ, άίθρα 4θ5 και 409 τής Π οινικής λΊΑον;μΐϊς.
Κα/.ίΓιΐίν τού; «Ίοτμε'νθϋς χατηγορουμενοϋς ίνα έμφανισ' ώσιν
α^τί;τIρ^αω~ως ενώπιον τοδ άκρπιηρίου τού 11ρω;οϊι: ε'ου Σφα¬
κίων την ". 5 τού μηνός '"''κτ*»6ρίοι> τοϋ έτους 1912 ημέραν
ΙΙέμ~ τ·/ χά: ώραν 9 -, μ. ίνα ίΐλαΐθ^,σιν ώς υπαίτιοι τής ίκ-
τεθείσί,ν "οιςεως, α'λως Οίλοιισΐ ϊιχα^θή έρήμην ΐ*.,*φΛΛως τω
άρΟΓν Ί07 τής 1]ς · *■ Δ'./.ονομίας συγχρόνως 2ε Λ,αλουΊλεν
αύτοΰς δ~ιι.. λά6ωσ ν γνώσιν των εγγράφων τής ϊι/ογραφίας. |
Άρθμ. Πρωτ. 2450
» ^ΐέχ-. 1456
Έν Όνόματι τού Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει :ών άρβρων 405 χ.£«ί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
Καλούμεν τόν επι τραυματισμω χατηγοροΰμϊνον Εύάγγελον
Μιχ 'λνανϊρανάκ^ν Ίΐρώην κατοι όν Φρβ ίΑποχορώνου χαί ήίη
αγνώστου διαμαντής Γνα προσίαΘτ) αύτ'-πρεσώ^ως την 25 Όκτω-
6ρ£ου τού Ιτϊυς 1912 ημέραν Πίμπτην καί ώραν 9. ·κ. μ. ενώ¬
πιον τού άκροατηρι:υ τοΰ Δ[)ιααΐηρίο^ των έντ-ϋ^α Πριοτοδικών
πρός απολογίαν καί πϊΓαιτ;ρω συζητησιν τής ως «ίρηται αξιο~
πο'νου πραξίως τής άναα>ϊρομ.ένης είς τό κλητήριον έπίκριμα
ύπ' αριθ. 1ϊ21/756 τής 5 Μαίου 1912 άλλως θέλει δ:κασ'ή
έρήμην.
Έν Βαμφ τή 3] Αύγούστου 1912
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Ι. Γενεράλης
Δημοσιευθήτω έν τ?, 'Ρ]πιτήμφ Έφτμερίίι.
Έν Βαμψ αυθημερόν
Ό ΕΊσαγγελ»1)ς Σφακίων
Ι. Γενεράλης
Αριθ. Ιΐρωτ. 2451
» Διεκτ:. 1457
Έν "Ονόματι «οθ ΒαΛιλΓως των Έλλήνων
κ Α Η Σ Ι Σ
των άρθρων 405 ν αί 406 τ.,ς Ποινιχή; Δίκ-νομ'ϊ;·
μ τόν ΐπί ύίαιρϊσίϊ κατηγορΐυμ νόν Δημήτριον Κυρ.
Γαυγιωτάχην ή Καργιότην π,,ώην κάτοικον Νιπους Άποκορώ-
νςυ χαί ήδη αγνώστου διαμονής Γν.ΐ πρτσίλθζ, ^ΰτΐπροσωπ^ς
την 25 Όλτωβρίου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν ν.α.
ώραν 9 π. μ. ενώπιον τού ακροατήριον τοΰ Λικαστηρ·.ου ;ω'
ένταΰθα Π_ωτο2ιχών πρός απολογίαν χαι πιραΐτίρω συζή.ησ,ν
της ώς είρηται άςΊοποινου ιτραςεως τής αναφέρομεν ή, είι. τ ο
κλητήριον θίσπιομά μ?ς ύπ'αριθ, 91/ω τής 12 Ιανουάριον 1912
άλλως θΐλϊι δικασδή" έρήμην.
Έν Βάμ(ρ τή 31 Αύγούστου 1912
Ό Είσαγγυλίύς Σφακίων
1. Γενεράλης
Δημοσιευθήτω εν τή Έπ:σήμω Έφημερίίι
Εν Βάμω αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Ι. Γενεράλης
Έ,
1912
Ο 1
Σφακίων
Οί
Ι. Ζ
ΈΝ
^ϊάχη; χατ
' ^μ-^ν^ίxί;;
!,λ
XV,
νΐα Λ---
ς ή"
5ι -.νεράλης
ι'·;·/.^;ο.ν:^ αί:-
τς{ .^: Άσή Γω-
Ηλ
-ώνο^
Ε γ ρ α ι ι
Ήϊ-' άοιθ. 19 κιί χρονολογίαν 1ο Μαρτιου 1911
τής γωροφ λακής
ν·ηρος ή σνε-ΐχή ϊιχ
Λτ,μοαιε^θήτα» έν ττ,
Έν Βαμω βΰθημϊρό
Ό Είσανγελεύς Σφακίων
1. Γενεοάλης
'■) — ταθμού
V
ουρνα 'Λπ'χορωνου '/αί όλί-
■^ισηυιω Εφημερίδι.
Έκ τού
Μέγεθος Γραμματοσειράς