92765 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙϊήΡΑΡίΗΒ ΤΗ! ίΦΗΙΕΡΙΜΣ ΤΗ1 ΚΥ8ΕΡΝΗΜ
κ Ν Κ Ρ Μ Τ Μ
ΤΚΎΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
Εν λ,ανιοι; ό, 6 _ε~τ£;χβρ ■;,* Ή12
;ί}. 8«)
Ιΐαρορΐμα
οιεςαγωγτ --',ς μ-ϊϊοτΐΑη, ϊη
-.ο; λϊτολ τή, φρου,-άς ΊΙ
, δα .,-
ω; *, ■> -
= ς ο οπ' αριί) 6-2 τ--υχ:ς1 .(„ Ί.φη^.?ιϊ- , 1,
5ί?ν
. λ
. 3-ϊΊυ
^ ) Ι 1 ^(υΤ ί 'ι ι ι
Ί> "ΐ'/τ ι ν#11
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΪΕΥΘΠ4ΙΙΣ ΟΙΚϋΝΟΙΗΙΚΟΝ
'_ ο ηλει ουηκιΐι; οιΐιΐ >ημαιτ ΐς ηου κ. αι
ϋωοΊν τού φό^
) ι. 11 ΓΩ ν Ο1,νθ
Ι ρ ιγ*,γοοι
ΔΠ)Ιινϋ' ίΙΙΙΙ'*
ΑΜΟΤΕ'Λ Δ4ΕΥΒΥΝΣΙΙ. ΟΙΚΟίΟΜΙΚίΗ
11 Γ π Κ
II
ι Γ Ξ 1 Σ
Νια τ
Αι μοπαασιας διά τη έκμιααωο"ΐ τού 1>ο Όϊ, ιχυα- ί^^τ- " ι. »" ^Ίω^ίω; ; ^;>-^ κ*
λιείας Γεωογιουπόλεως κα Χώοας Σφακ ω ' -ί·*"^ ; ■ ' ι;*3 Ε χ '"'!' 'Α'"
' ^ ** ΙιΤ/ . . 'Τ, . ιΤιΐτ"ΜιΤ^ίί],.—·»ι
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΛΙΟ1ΚΩΧ 1,1 Π ΓΡ >ΙΙ Ί
Δ /ι» ^ ;! :: ,
ΐη ασ ΐ55-^ς εις ό _
Λ α -5ο
Δ.,-
' /
II
ιί^' Ιθ--- Ιν -! Λ ϊΐιν.ϊ Ί,
V
ΐώ ,π
,:/1, .
Α» ;ο^
Α. Ζ
.α.
οιι,ί.
ο.α τ ^ ι%μί')>>-
, Γ, Ι ->
ϋ' Ο Α^-^
Ο Λ ϊΐΛω, «.τίι
Α »-αστϊμ.*' τη ί ς γ^ "-:'- "" 'ώ ΪΓμ;τ;ιιτ! 5
ττ,ν .Αμυβωσιν τού ^!ρη^^ϊν;^ φ;..^ ι/'^ϊ/'* ^ς Ι ιοργ ^^~~■" ιο
'Λ: Χυρ2- ϋ"φαλΐι».' »νιο [Ύ/ιησ,.Α ν«ι τ ν ! ι ΐ~ £^.6Γ.,^ 1 Μ
η^ίθιν Σβ66ατ;ν /.α ώραν 'Π — Ι'·.' π ι > . > Κα:.>:;τ·, Αί.
-ής Νο,λΐρ/ΐϊς Σ^-'ΐων ' ω-.-ιντι;- ~ .'-'-τ.*..*, -',, ο 'ζομ
'-τ,- »' ττ^ ,*" αριθ. Ι136'11δ7 - ί '·*-/ Γ ?.λ ')·; τ;, Ι'.η-,ί
ίΐϊ/ηρ ^ς»! ή(Ααΐ' λα
' Ί Ί 1
Κνοΐι Ν

-ζ, '.\·1 ι.Ί - τ,- - >.ι-ν, α ; "
ν ό Δ οι^ών 'ί.π'.τ;ν-.::ς Λ^.»τ^^3^Λί-/;ί :. ~? τε /'* ι3:
αλ ϊι»α:3ύτα. να ί'α-αςί, τη^»-ανϊ ν- "*; ίτ,Λ:
Έν Χανίοις τή ^ Σ.πτ.μ^ο.» 11 Ι 2
Μ Ρ ΚΟΤΝΛΟΤΡΟ1
-», -τε
^ι βί^ί ΐν ^ νι1 ^/νλ ε/ ι ί*^. 2 Τΐ(Α*/'^μ -
1ιο »ις -, ,Α.ν; γΤ, ί ι ιό, .':!;■ ^ ,
2) Γ ωρ-Ί ^ Μπ^-.ίςα*»; *-ί /«--' /α. ^ ί
Τίρ/ον μ*τρ ^ς Ααθ3ΐϋν, ϊ/λ τ, -:2ογ^'Ι''- ινα
δια την χιινην τίυ 3/ '"'
δυ, -ρ;ηγον Αΐνα, α-ι·α όμ.ο3 ϊΐοτε"/ο3σι ΐτΤγμα τής οί."
χίΐν'αί ·?ια ά-ο -όν ί^πον τί^ς προσόψκος α^των.
τ
»9Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ>) Δημητρίου Πατσιϊιανοϋ έστ.. τάριον μετρίως χαθαρόν.
Διατηρεΐ ύλιχά κ«λο καί βούτυρον ά^νον.
ό) Κανάχϊ) Γουμίνάχη μαγειρεΤον. χυτρας παλαιικασσιτε-
ρωι-ένας, καθαριότης με,τρία.
7) Εμμανουήλ Μ^,κρυγιαννάκη μαγιιρεϊον άκα6αρ·:ον είς τε
τό έ'αΦος καί τοας τοίχους, τος το^πέζας, χαί σχεύη. Την εϊ-
κονα τής παραμελτ,μενης καθαριότητος συμπληροί ή συνύπαρςΐς
με-α -.ών οχ«υών τού ξενεδοχειου ϊιαφόρων βνπχί. ι* νων »Λ.οη-
σ-ων /οί πεπαλαιωμενων, πλτ,ρων χονιορτού.
8) Στυλιανός Άθανασακη μαγειρεΤον ά«.αθαρτ-ν, χύτραι
άκασσπε; ωτοι τά-·κο! ρυπαραί.
(τί) Ξίνοφώντος Σ~ιϋά*η έετιατόρΐον αχαίαρτϊν, τό ιιαγβι-
ρείο^ σ-νένε-α: βρωμερας αύλής καί στούλου δζΐντος. Έν ιω
μέσω ίέ τού μαγειρίιου δι-τηρϊΐ ττν εκείθεν ϊιερχομένην κεν¬
τρικήν 'ιζονίμον ανοιχτην, όΐΛην φρ=.ατος περ.τοιχισμένην και
καλ,ικτομίνην άτελώς, ώστε α.αδιίετΐι δ ο ;σμια άνυ-θίθρίς καί
έπιβλαβής. Παρά τος επανειλημμένας συστάσεΐς μου ή ειρημένη
ύπίνΐμιίς μενβι άνοικτη ίιά νά ριτττ άπ' ίύθείας τα άκάβαρτα
υ'δατο τοϋ ξίν^ίογ^ιοο τ.ι».
10) Μιχαήλ Ψαρα.η, μαγειρεΤ'ν, μετριως καθαρον, άλ'
δζεί δυσοσμίαν τό τε ξενοδοχείον καϊ ά πέριξ καφενεϊα και ή
όϊ:ς ι» των ο3ρων των ζΐιω", άτινα λιμνβζ υσιν είς τό εδ^ιρος
τής (Όλωτι « και σκολιαι. Πύλΐς-Χανιων, Ινθα οΰτε ήλιος οΰτε
βήρ κυχ/οφοροϊ, Ίνα άποξηροίντ; τα ου?α μιτά τής κόπρου
1 Ι) Εμμανουήλ Μαρχαχη, μαγείρεΤον μετρίως χοθαρον.
12) Γεωργιος Στρυλιγγα, μαγειρεΤον, μιτ^ίως χαθαρόν.
3) Εμμανουήλ Πολυχρονάκη, ς«ν ίοχείον άχάίίαρτον, συνε-
χε-^ι μετά οτΛυλου, άν' οΖ χωριζεται ?:* ά,ια'ού σ-ΐνιίωΗΐο'-ος,
επι ρεποντος την έλευ6έ(ΐαν κυκλοφορίαν τοΰ κονιορτού καί τή;
δυοασμίας. Τ6 Ιδαφος τοϋ μαγειριίευ είν-ΐι άχά&ίρταν ΐχ κό-
πρ:υ των ζωων.
ΐ4) ΙΙαυ/;υ Γαρεφαλακη, ξβνοϊ χεΓον, μετριως χα^αρον,
«λ/' ή π όσ: ψίς αυτού είνοκ ρυπαρά κον ορτοδοιθήε
Ι51 Ιωάννου Μαρή μαγϊΐρεΐον παρη·ώίλημ&.ης καθαριότητος.
6. Μιχαήλ Δανίουλάκη, μαγεΐρΐίον μετριως καθ^ρόν.
Π) Γεωρ-'ίου Παπαϊα*τ, έστυτόριΐν τό «Άρχάϊι». Ή
αΐ? . σα ιοθ έστΐιι-οριοϋ κϊθαρά ώς ίπισης καί άπαντα τα έ~ι-
τραπίζια σχευη ΔιατηρεΤ υλιχά χαλα, βούταρον άγνον, χρέατα
νωτ.ζ. Άλλ» τό ίσωτερικόν τοΰ μαγείρείου χρήν,ει μίίζονος
καίυριότητος ή*τις Ϊυσ-Αθλω ϊίατηρεΤται ώς έκ στενοϋ χωρ;υ.
ίΗ) Γ&ωργίου Βασιλάκη ή Άκρατου εστιατόριον, μϊτα μα-
γειρβίου ίδια'τΐρου, τιΐριί λαθαριότητα είς την αίθουσαν τοϋ
έστυτοβιου, «λ/ά π-χραμελημενην, τοιαύτην ϊντ:ς τοϋ μαγει-
ρ ιο.ι. Αί χυιραι τ;ΰ μαγειρειου κασσιτερωμεναι προσφάτως δέ
πα^,ίχουσιν αφορμήν ιορατηρήσεων, δια ττν χαθαριοτητα.
19) Ιωάννου ΛασκαΛακη, μχγε'ρεϊον παραμελημβνης καϋα-
ριό-ητος. Το βούτυρον τοΰ μαγειριιου άχ,άθαρτον καί ούχι πρώ-
της ποιότητος.
20) Γϊωργίου Ε. Βαρδάκη μαγβιρεΓον ·χρ·τ}ζον μειζονος κα-
Θβριότητος.
21) Ιωάννου Χρυαοϋ, μαγειρεΤον, άκάθαρτον οζον ίχ. κο-
7τρου, ί}ν συσωρεύιι είς κοπρώνα, προ τό βάθος τοί3 μαγβιρειΐυ.
Αί χϋτραι είναι παλαίοχασσιτερωμε,ναι, τό εδαφσς ίμτΐεμπίτισμί-
νον άχαθαρσιών καϊ τα σ>ΐ£ύη άκαθαρτα, προσδιδουσιν την είδ*-
χθεστβρα» είχόνα τής άχαθαρσίας ξίνοδοχείου.
?2) Μιχαήλ Μεσσαριτάχη μαγειρεΐον καί είνοπωλΐΤΐν, ή
χα(3. μΐότης είνοι Γαρημελημίντ, καί έν-.ός τοΰ καταστήματος.
23) Μιχαη·- Στυλ. Μπιτζάκτ; μαγειρεΤον, συνεχόμενον μΐτα
στβιΐΑου, ή εΓσοδος είς ζωα καί άνθρώπους είναι ή αότή, ή χό-
προς τ-ύ σταθ/,ου όζει ώστί διαχεεΐαι ή όσμη καί εις τό μα-
γειρεϊον.
2·Ί) Άντωνίου Τζορμπατζάκη, μαγειρεΤιν συνεχόμενον μετά
σταύλου, τηρεΐ σ)ετικήν χαθαριότηια.
20) Αλεξάνδρου Ξυδια*άχη, μαγεΐρεΐΐν μετρίως καθαρόν.
26) Ηραχλή Παχιαϊάκη μαγειρεΐον μετρίως ^αθαρύν, άλλά
ίΐειτ,ρεΤ κ^ιατα >ω"ά καί έχλίκτά.
27) Γε^ργί-υ Ζαχαράχη, μαγΐιρίΐον μετρίως καθχρόν.
2ο) Χουσιϊν Έμιραχη μαγειρεΤον μετρίως αθαρόν έν
στενώ.
29) Κ,, νσταντίνου Πα^αμ'.χελί/η, μΐνε^Ε^ν χρήζον
ζονος καθαριότητος.
αεί
30) Δημήτρ. Ζεη, Μέγα εστιατόριον κ αί ξενοϊοχιΤον μετά
ιαφενειο., εις νεοδμη όν αΰτβτελές οίχοδόμημα ή «Κνωσσό;*,
-ό τε εστιατόριον χαί χαφενεΤον καί τα ?ωμάτια αύτοι! είναι κα-
θαρα Το ϊέ εσωτερικόν τού μαγειρείαυ ίπίσης καθαρόν, χύτραι
>ασ:'-"Ξ,-ωμ«να! χοΐί ά'ΐϊΛντβ έν ^βνί· τα σχεύί). Διατηρεΐ ϊαί
ιτροιηδιυΐτβϊ ΰλικϊ έχλεκτά οίον βούτυρον άγνόν καί χρεατα
νο)πα' ουδέν τό ίτΐίμεμπτον.
31) Μιχ,ΐηΧ Στεφίνάκη, εστιατόριον καί ςΊνοπωλεΙον ή
«Ελπίς» χρήζϊΐ μ*ιζονος καθαριότητος" Ιντός τοΰ μαγειρίΐου,
διατνΓβΤ ϊιαφορα άχρηστα άντικείμϊνα κονιορτοδριθή. Αί τραπέ¬
ζα! τ 3 ..σ.οτορίου χαλύπνο^ιαί δι' αδΐαβροχ^υ πεπαλαιωμένου
ρυ~αρ-ϋ.
02) "Ιωάννου Χαρχιολάκη, ξενοδοχείον και οΊν^τιωλίϊον
άλαθτρτον .ί;τετό ϊδαίος καί τα σχευη. ΑΊ τράχεζ-ΐ'. /.αί τα
καθι.·[-υτα είν^ι ρυ-=ρά έυιπεποτισμενα οι' άχ^θαρσιών, τό ίοη-
φος τοϋ καταστν μαιος χαίιοι είναι ΐΐλαχοστρωμένον ώ^',ε εύ.θ-
λω; ά- :·κ>-ΐνεται. διατηρεΐ παχυ στρώμα ρύπου. Πάγχος Ινθα
το^οΊετιΤ τβ πΐτήρια κατ' έπίφασιν μόνον χ.ο.θαρθς, έν ώ ή /,ϊ-
κάνη ή κϊλυπτομένη δί' έλάσματ;ς θυριίωτοϋ, ίφ' ου τοποθετεΐ
τα ι:οχτ,ρι-χ ίχει ίζήματα ιιαντοεΐδών άκαθαρσιών-
33) Φαζήλ Μκ·ζα3άκη, μαγειρείον ζκαθαρτον είς ε τό Ι δ ά¬
φες, τ-υς τοίχους και διά τής παρουσίας έν τω ξϊνοδ&/είω δια-
φάρι^ν άκαθαρτων πί.παλαιωμ£ν»ν άντιχειμενων συμπληροίταί ή
εικώ πλήρους άχαθαρσιας.
34) Άλής Μασλουμάκ», ξενοδοχείον παρτΐμελημένης χαι^α-
ριάττ,το. ίόια ή ύελόφρακνος τοόσΐψις αοΰ ζενοϊοχειθυ είναι χ-
νιορτοδριθήΐ,. Διατηρι,ΐ ίντός τοΰ ξ*νοϊοχίίο^ ά'χρηστα χαι τ-&-
παλαΐαιμενα άνςίχ.Ε·μενα Τα κρέατα κβί ύλικά τεθ ξ-νοϊοχιιου
είναι καλα-
35) Ζΐχαρίου Άνϊρ:υβχη, οΐνοιΐαιλίϊον ρυπαρόν (ΐς "ό Ιδα-
φθς και ζρςα ψι. τ:^ καταστήματος Δΐατηρεϊ άντικίίμΐν» άχρτ,·
στα >αι ρυπαρα.
36) Μιχιηλ Άωπολτάχη, μ^γειρ^ΐον και καφενεΤον με¬
τρίως χ-θαρα.
37) ΝΐΛολά:υ Μακρογιαννάχη, μβγειρβίον χρ^ζον μείζονος
καθίρ'ότητςς.
38) Βασιλείου Νιαχάκη, χαφενε'ον καί μαγ·ιοεΐ;ν με-ρ ω;
χοθαρά, δ'.ατί-,ρεϊ ΰλι/.α -αλά. Ε ς τό 5σωτ«ρΐκό> τοΰ μα.γειρείου
ϋπάρχει ίξ'ι.στης, οπόθεν -ταρατηρΐί τις >ίμνην άχαθάρτω» υδά¬
των, οόρων χα'ι κόπρου τοΰ παρα/ειμένου Δημοτιχο3 ούρητί-,ρίου,
οΰΐΐνος ή δαμη ϊιαχαετα μΐχρι τοϋ »ΐρημίνΐυ ΐξώ^του.
39) Έμμ. Ν. Μαρή, μαγειρίΐον άλάθαρτον «ίς τε -ό Ι3α-
φος. τοΰς τοίχους, τα σχί^η.
40) Γρηγϋίοι» Πατ. ϊαχη, μαγείρεϊο παρημε/ημίνΓ,ς χαθα-
ριοτηιίς. Κα&υματα, τραπίζ'α, παγχος άκαθ^ρτα χονιοοτοδριβή.
41) Λεωνίϊα Θα/.ασσινοΰ. μαγειρεΓον, ποτοπωλί,'όν ,,ετά
καφενιίθα. Δια^ηρεί ά'μεμπτον καθαριότητα είς τε τα σχευη χαί
ύλικά τού μαγιιρείου.
Πλήν των ανωτέρω έυτιατοριων Λαί μανειρειων ίιατηρούνται
εισέτι χαί μαγειρεΐα έντός των πανδοχείον, ίνΰΛ ή α«.αθαρ?'2
ώς έκ των αυνεχομένων σταύλων κβί τής σιινυπάρξεως ούτων
με-α π-ταλωτηρίων ή σαγματΐ~οιείων ή" παντοχωλείων ή χαί
δλων ομού, ή ά^αθαρσία λε'γω τούτων προσϊιϊει είς την πάλιν
όσμήν χαί 5ψιν ε'ιδεχθή. Άλλά ταύτα θά τ>ερ γράψω είς ιδιαιτέ¬
ραν Ιχθειίν μου, ίνα ληφθή μίριμνα δια τόν χωρσμόν των μα~
γειρ^ίων άπό των σταύλων ώς καί των παν'οπωλείων άπό των
σαγματοποίίίων.
Την παρούσαν έΊιθεσΐν παρακαλώ υμάς χ. Νομάρ'/α, όπως
διαταξη-.ε ν ά δημοσιεύσωσι είς ττ,ν Επίσημον Εφημερίδα καί
άπουταλτ, αντίγραφον ταύτης είς την Δικαιοσύνην, δπως τιμω-
ρηθώσιν οί δ'ΐτηροΰντες άκάθαρτα τα χαταστήματα των.
Έν "Ηρακλειω τή 12 Ίίυλίου 1912.
Εΰπειθέστατος
Ό Άστυίατρος Ήραχλείου
Έμμ. 'Λβσαριώτης
Άχριίές αντίγραφον.
Έν ΈραΛε'ιω τή 10 Αύγουστου 1912.
Ό Βος Γραφεΰς τής Νομιτρχίας Ηρακλείου
Έμμα#ΌυΫ·λ Α. Μσράκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 ^ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
391
Αριθ. Διεκπ. 294
.............Λιεκπ!.......188.....
Πρός την 2.εβαϋττιν Νομαχΐαν Χανίων
ΚύριεΝοιιάρχα,
Λαμδάνω ττν τιμήν οπ»ς φέρω είς γνώσιν τής ΰ-ηοεσιας υμών
ό'τι ενεργήσας Αστυϊατρικήν επιθεώρησιν αετά τε,Ο Άξιωματικού
τής Χωροφυλακ,^ς Φαροι,γγίου την 31 Ιουλίου έ. Ι. έν ταίς
κατωτέρω άλευραποθήκαις παρετήρησα τα έπομενα :
1) Άποθήνιη Γεωο. Μαρκαντωνάιη κϊθιχρβ·, "αιεχε' άλ&υρα
Βραίλας καίάρισιης ποιότητος συμυγδάλια Πειραιώς καί Ό·
δησσοϋ.
2) Νικ,ολαου Κουφάκη, σχεδόν κενη.
3) Σταυρου ΆνορίαΣαχ»,, κενη,
4 Λέοντος Ιΐασχά.· Άλ···πέρτ πσρά τή Χι.να ευρεθησαν
πρώτ ν εκατόν πεντήκοντα ϊϋο (152) πίρίπου σακχΐι συμιγδα-
λίί»ι. .ϊτινες καί κατά την όμολογίαν τςυ χυρςου των έχουσιν
ύτ.οετή άρκετήν ζόμωσΐν καί όντες πό/υ παλα.οί χαί ούς σκε-
π-ετα? λέγει ίνα τούς -/ρησιμοποιήσϊ) ϊιά ζώ'.- ή τούς άτοστεί-
λει είς τό εξωτερικόν, δεύτερον ευρέθησαν έτεραι τεν-;-κοσιοι
(500) περίιτου σάκκοι συμι^δαλίων οίτινβί χαι αύτοι έχουσι'
ϋποσττ, αρκετήν ζυμωσιν χαί έν μ=ρ£ΐ έχουσι λιοτριβίΐ χ,-ι συνϊ-
πώ, φαίνονται λίαν άκα άλληλοι - ρός άρτοποίησιν.
5) Έν τί ύποθήκτ; τοϋ Δίοδ. Φοοιζάκ»] εύρομεν ίξ σάκκους
(6) παλαιών αλεύρων καί τριαχ.-ντΛ (34; ετέρους σακκους πα¬
λαιών συμιγδαλίων ατιν/ καί ταυτα ίϊ^ον υποστή άρκειήν ζυ-
μωσ'.ν καί παρεΐχον κακήν γεΰσιν καί όΐμ. ν καί συνίπώς καί
τ".ΰτα ίφα^οντο άκϊτάλληλα πρός παρασκευτ,ν άρτων. Δ:ό πρός
περισσ,-έραν ιΐίστωσιν χαι ίξαχρίβωσιν τής λίαν τιρονεχωρημέ-
νης ζυμώσεω-., των ανωτέρω ά/*ορΐιΐν χαί σ^μιγδαλίων παρϊλά-
6ομεν χαί άχοστείλαμεν ϊιάφοςα ϊ«ίγματα τούτων είς τό ίνταΰθα
Δημ. ΧημεΤον ή διεύθυνσις τ&ϋ όποιου δια τοϋ το^ ύπ' άριθμ.
'*9/ΐί0 "'/ΐΜ χαι σημερινήν χρονολογίαν έγγράφου της μας έγνώ-
ρισϊ' ότι τα μέν τού Λ. Πασχάλ Άλπέρτ συμιγδάλια περιέ-
χου,.ν όξυτ.',τα άπό 0, 568 °/00 μίχρι 0, 588 °/0(), τα δέ τοϋ Θ.
Φ^ρζτ^κη άλϊυρα συμιγδαλια άαό 0,572 "/οο^ΧΡ' 0, 733 °/οο
τ)"ε; Πλείονα τής υπό τ.ου Νίμου οριζομένης
"Οθίν κατα τού Νόμ3υ όιίταξαν την κατάσχεσιν χαί εξαφά¬
νισιν τούτων διά τής 'Αστυνομι^ς Χανίων ώς άατάλληλα πρίς
άρτ'-.,-οίησιν κ^ι αυνεπώς έπιδλοδ^ τη Δημοσία ΰγεια
Ταυτα άνΐφερω χαί τόν υπηρεσίαν ύΛών Κυ^ιε Νομάρχα ίια
την ενέργειαν των νομίμων
Έν λΐν·.;ις τή 3 Αϋγίυσνου 1912
Ό Άστιίατρος Χανίων
Α. ϋ. Κωντίίταντοιτλάκτις
Άριο. Πρωτ. 2390
> ΔιεΛπ. 1413
Γν "Ονόματι τοί? ΒαόιΧέος των "ζ
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
Έπειδή οί Μάρχος Ανδρ. Πετράχης, Ιωάννης Μ. Μπλι- '
μάχης, "Ιωσήφ Άνϊρ. Πετράκης τ) Κρουΐάχης κάτοιχθι Άσή
Γων!5; Άποκορωνου κΐί ήϊη ί^γοδΐΌ1., Στυλι. ν:ς Μαν. Μυ-
{ΐάκης έχων 25 ϊγγαμος έγγραμματος γεωργος, Γεώργιος Ι. ;
Μπλιμάκης έτών 24 άγαμος ίγιράματος ·γε»ργ=ς, Πίτρος Ε.
Πίτράκης ίτών 31 Ιγγαμος ίγγράμματΐς γεωργος, Στυλιανός
Γ. Μαρκάκης έτών 45 έ'γγαμίς ιγγράμμοτοί καφφεπώλης Ιω¬
άννης Κωνστ. Κοκολάκης »τ'7)ν 38 Ιγγαμος άγράμματος γεωρ-
γός, Ιωάννης "Ανδρ. Πετρά/.ης ί*ω» 22 άγαλος β (^:άμ.^.αχος
γεωργ'ος, Στυλιανός "Ιωάν. Φλ·σκουνάκτ;ς έτών 30 άγΐμ:ς ϊγ-
γράμματος γεωργοποιμήν, Εμμανουήλ Μυγιάχης έτών 20 άγα¬
μος έγγράμματος γεωργος, Στυλιανός Γ. Μ~ικάκης έτώ/ '5
άγαμο- ίγγραμματος γεωργϊς, Εμμανουήλ Ι. ΔασχαλςμαρΑά-
κη^ άγαμος «γγράμματος γεωργος, Άλέςανϊρίς ΊΓ/.. Δαμα-
νά>ης ή Μυγιάκης έτών 22 άγαμΐς ιγγράμμΐτος ύποδηματο-
ιτ5:ος χαί Γεώργιος Σταΰρ. ΔασΛαλομαρΑαχτ,ς ίτών 25 άγαμος
&γγρ»μματος γεωργος γεννηθίντες κβΐ κατίΐκοϋντες είς Άσή
Γωνια Άποχ,ορώνου χριστιανοί όρθόϊεξοι χαί πολΐιαι "Ελλη-
νες, κβ,τηγοίθΐνται ώς ύ-αίτιΐι τοϋ ότι !πό χοινοίί συμφεροντος
κινοΰμενοι >αί Ινεκα τ,.ύτης αμοιβαίαν συνημολογήσαντες -ρ}·ς
αλλήλους συνδρομήν προέβησαν εις την εκτέλεσιν τής επομένης
άξιοποίνβυ τράξίως, ήτοι την 9 Νοεμβριού 1911, ίνώ Ό ά-ο
σποισματάρχης Ρεθύμνης Αριστείδης Σιγβνός μετά των Ένω-
ματαρχών Σιιυριδωνος Δασχαλάκη Ιωάννου Πλε-οη /£ι πβρΐ
τούς 15 χωρθφ6λα*ες διαφόρων σταθ|»ών ίτ^χίίρτ,σαν νά ίνεργη-
σωσ^ν Ιρυναν έν τώ υπΐγειφ τοϋ έν Άσή Γωνια Άποκρωνου
καφφενιιου το3 Αλεξϋνίρςυ Ηλ. Δαμανακη ή Μυγι-χη τρός
ανακα.'υφιν χαι συ/./ ι,ψ^ν των «ν αί τω α.οκρυπτομένιυν φυγ ,ϊ κων
χαί κΐίάσχίσΐν των ίν τώ αύτ'ϊ) ύπογείω ϊιαφόρων άντιχϋμενων
προερχομένων έχ ζιύθχλοπών ίιαπραΐ'χθίΐσών »ν τω Νομφ Ρίθύ
μνης, αυνα9ρ:ιιθίντες ϊνοχλοι δι" δπλων Γκρα, περίστροφον και
μαχα ρών μ*:α πολλών άλλων κατοικω» τοΰ αΰτοϋ χωρίου πέριξ
τού ίν λόγω καφφενείω άντί;-ησαν ΪΓ άιΐίΐλών κατα των ί'ιρη
μ*ν(«ν όβγϊνων τής ■χωροφυλακΐο ίξαναγκασαντες αϋτά να παρα
/είψωσιτην έχτελεοΐν τώ, ώς ιϊρη^οι καΐίηκόντώ' των.
Έτβιδή τό ανό^η^α τ·.δτο πρϋβλίΐΐίτα; κτί τ:μωρείται από τα
ν, Γ"7 '^βυκ^) "ΤΙ - Γ' ι τ
δέ ώς πλημμελημα.
"V
πίΐϊη οί καττ,-,' ρουμενο; ούτοιείνα! άτ.ονας >α'- άγ.οϊΐ-αι '
τόπος τής όιαμονής των.
Ίϊοντες καί τ" άρθρα 40·τ χαί 'ιθβ τής ΙΙ^ινιχής Διχονομιας.
Καλούμεν τ:ύς ϊίρημένους νατη-Όρουμένους ίνα 5μφαν!σ(*ώοιν
αυτοπροσώπως ένω~ιον τού άχρΐ,ατ»;ριου τοϋ Πί.ωιοδ'χ»'ου Σφα¬
κίων την 25 τοϋ μηνός Όι,τα-δριο., τοϋ Ιτου>, 1912 ήμιραν
ΙΙέμπ-.ην χαί ώ'ρ^ν 9 -π. μ. ?να ?:>.ασ')'·)σιν ώς -ιπα: .ιοι -.ής ίχτε
θείσί;ς πράξιω,. άλλως θίλουαι δικασθή ίρν;μη συμφωνών
τφ άοθρφ 407 τής ΙΙο.νι,νί'ς Δ:κ!3ν^κ.ίας συγ-/ρον(·)ς ίέ κα/ο^εν
αϋτούς άπω; λιδωαι γνώσ ν [ών ίγγράφων τής !Ίχογρα·υς.
Έν Βαμω τή 28 Αύγυυΐτου 1912
Ο ΕΐσϊγγίΛεϋς Σφακίων
Ι. Ι ενεράλης
Οί χ.ληθ-νιες μα^'υρες Λ-.τη(ορ'^ς
Νικόλαος Έμ. Καλ'.έργης χωροφΰλαξ
Πο/ύδωρος Στυλ. Ρΐϊννιχά·.ης »
Ίνΐίηφ Μέν Τσινιαραχης "
Άνδρίας Άντ. Παπαδάκης »
* Ε γ γ ρ α Φ α
Ή - 'άριβ, 1Η καί χρςν.'νγιαν ^ Μο^μδρι-υ ί .11 1 εκ^ιετις
τής >ικροΊυΛ.Λΐιήί τοϋ ατx^μο^^ Άσ.·, Ιω 'Λζ Άγο^; · -^ /α1.
όλοχλτ;ρος ή σ*χ»τ κή δι-ογρα5"'·
Έν Βάμψ αϋθι,·Λεπ.
Ό Είσα·*, 'ϊλεύι: Σ·^κρων
Ι. Γενςρ:
Αριθ. Άτο?. 382
Τό Δικαβτήοιον των ι;ν Χτινίοιο
■ι
λη€
Λ ι χ : α Ο τ α
ΆναίαλΛει ττ,ν έχΊίΐσΐν τής τ:ρ:κειμ£.νη; Ιιΐιοθέσβως εις άλ¬
λην αηοΰ ϊιχάσιμον νιμίμως όρισ^ησομτνην ϊϊΘ'γ,/
Διατάσσε'- την ίνώχίον τού Δικαστηρ.ου χ:υιο $:■> '> ιρο-
σαγωτην τ;ΰ μ^ρτ^ρος τίς χατηγ.ρίας Ιωάννου Κυρ. Ματζου-
ράχι κοτοΐ' ου Βρ^σών Κυίωνίας
Έ"τι6άλλ&ι ίς αυτόν δεκα ίραχμών -/ρηματιχήν τ.-ινην »ϊ-
σπραχτϊαν καί διά δέχα ημερών τΐροτωιτιχίΐς ροτή·:ως τ:υ
υπέρ τοΰ Δημοσ ΐυ χαί
Δΐατάσσει την έκ νεςυ κλητευσιν των κατηγορουμένων πρός
περαιτέρω ιυζήτησιν τής υποθέσεως.
Έ»ει>ιτ) άπε*ασισ6η κ»ί έδημοαιεΛη
Έν Χανίοι, τη 2^ Ίουνίίυ 1912
Ό Προεδρΐύιον Ό Β. Γραμυατβως
Μιλτ. Δασκαλάκης Έμμ. Δ. Μ-αρνίας
"Οτι άκριίέ; ά^όαπασμα
Έν Χανίοις τή 27ι Δύγούσ-.βϋ 1912
Ό Β. Γραμματίω;
Ι. Μανβρόλης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■'Λ-μοτ ί^.,^Λ δ:ά τή. ''ί~::ΐ
.^υ ίιουιϊν;, Ίωα ι"," Κ ^β
» >. Χ,ν ,, ·ή !' κ',γυπ
Ρ'ί ΐνγϊλϊυς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Α,Ο. ΙΙρο.τ 'ί34
» Ατγοο 4 69
Ίδάν-?ς «οί τ* ίρΰρζ 4 05 χαί 406 τής Ποιν χής Δ ν ν: χ
Ιιΐ/^^ς' χον ε ρ Αϋζ* ί::ΐ,, ;ρ;^|Λϊν:ν ι'.α .μφ^ν ζ ( ι
τρ-Ίώ~(,)ς ίνώπ^ν τού άκρίατηριϊ- τοϋ Ε'.ρηνοδ.κϊΌϋ Ά'
Μύρωνος την ΐ2 τοδ ιιη·»-, '0>ιτω6ρί5ο τού !:ου: 19!^ τ,^';
Παρατ/Ε^ην χ.Λϊ ώ'^^ 9 - μ .α ϊ.χ.ίΐ'ίϊ; ώ, 1ι~ -χιτ'.ο, τή, '
(*βιιη; πράξεως, άλλ^ς θ·λ ?:κΐ7Λή «;τ;μην ουμϊ-ΰνπ,
άοθεω 407 τίΝ ΙΙοΐνΐχή-; Λικίνοα'ας, συγχίϊ'Ίβ δι / ^λο3-
αίτόν Οπως λ-ϊδτ γνώτιν τώ/ ;γγο75ων τ/;, ϊικο^ρα:··; ,,
Έν Αγ. Μ. ών τή "2* Αύγυσ:^ 1912.
Τ ο
Λικαότήοιον των έν ' ΙΙ^ακλεκο Ποωτοδΐιιών
Λ · * - α ϋ - ι
Δΐκάζον ι.ρη«.ϊ]* ' υυ χ-Λ-κΓ"0* υμέν^υ Κωνσταντίνου 'Κμμα-ο,ιή'
■5ΤΒΙ) α-οΐ/ου '-'ω·. Ηρακλείου χα' η6η ί·'νο')ϊτου όΐϊμον γ.
Κϊ,-ύτσε1 ΓΟν χά" η/πο'>υι>ε.ι>« το~ ■: * ',/ο> τού Οτι -ην 19
Ο Δτμοαιος Κατήγορος
Έμμ. Α.
Οί /. 0ϊ''ε, ,-'ά
Ιωάννης Ζϊ,-!»α>ης
Δημήτρ. Κ. Ά'
ή
άχτ, έξ
ίτοίχ'ς Δαφνών -τϊ
» »
" Ε ; γ Ρ / ? α #
Το οπ' άρίβ- -27') ί.ί. β //-:^-η; τοΰ Διχ. Σαί.::ο^
^^ : Ι ίατ-:ϊ
0. τού
ύ.· τον
Ή .τ:2 χρον-λ; . Ηί Ί3ν:;
Ρ
Ίύμμ*. Η.μ Κωΐταχην '^«»ϊ- οα; αΰ όν ».ς ην ΐίξ
ι,ιτι τ.α ϋίαε.ι υ^ ά^θ-οκ 300 ιβ 2 τυί πο:[« ϋ Να^-υ.
λϊ.^ ι.:^ - ίΐ-ί^-' γ,- Οτι) ^οον^λογίαν 18 Αττρ'ΑΪου 151*
ί 'ίίΰακιλ:ΐ3ΐ>, ιατά Κωνστα^τί>ου ϋποι>ο?ϊ)ι ^
ινα 'όμενο» να ττληοι,',ση οί, -.ι,. ^άγου,Λ· ^ χ τη- έν
ϊ .·■.) γ-,. ->(·?; χά Τ'ιν ιταρευση; ^«τ·β€μ-ν ην αιτί*»
ϊί τε··Λ σ'Ίΐ (500) ενΐοκο; άπο της αγιογής
ηο£α>ς χϊι ίΐιβ τρΐμηνοι» π^οσωτϊιχής τού χρατήαεα,ί,
Λΐς. 6α^>ος τού εναγομένου τα όικασπκά ίξοδοι ΐγι»
ώ
'ί ^( Οη απεφβσ'σϋη χαι
'ίί· 'Ηοαχλείψ τί) Ι.1 Ιουλίου 19'-
*_β 11 ρ/(0ν£ υϊόν
Ό β-ηββ.
Ίωο. Κ 'Λνδρ'-υ
(■(■; ά
Ί ν ΊΙρΐκλιίω "ή Η .(ίγο^σ-^υ 1ιΜ2
Ό ΓΥ*μμ» £'^ **ι ι *· >
Ία,7 Κ ·Α,5ρο./άχν
νγ3ρ;>ί^ι.-νο^ χαί ε'.. :3/ :..
£-')η-ι.ΐ ίν :?, Έφτ,μ;».,. τής
Έν Αγ ω Μυρ« νι ΐΐίίΐ;- = 1;^
Ο
εί; §ημο-ι*
*»τ.μλί*· Α. Αΐαράκης
Λο θ. Ιΐρωτ 736
> Διπ-.'. Ί7Η
'^ν ''>ν>ιιπ-ιι τοϋ ΒαόιλέοΗ.' των 'ΚλΛιίνων
ΙνΛΗΤϋΡΙΟΧ ΕΙΠΚΡΙΜΑ
Ί^τ,ΜΪγ; ο Γ_ώρ^!ίς Καρα5ι:^»ης τίω.- κάτΐι».:, Δαφνών
χιί ήϊη ϊγωΐτου ίιαμονη; χ.ατηγοραχαι ώς ^ϊ-σ τ 3; : ι : /;ν
Κμμ ώραν ι»-- γ!Π Λιζιχ^ζ) 1912 ίν 7,ν;·κία 11 ^ο-3ς το3
χωρίου Λα^^αΐ-., ίπριμε "ετητω, και ς'ις ^:2ΐαόν '^7_(χτ",; όρ-
μής, άΐ;ς/«.σϊ λϊ ίξ«τ5λ«σί τόν τρ3^μα;(3^.ον το3 ομοχώριον
•ι&υ Ιωάννου Ζΐ5'^α*η, ~λήςΐς αΰιό/ κατΐ τ*;ν άρ'ΐτεϋν μα-
σ/α/.τ,ν ό,α σι^Λΐρα; βλί)Οειαης 3 Λ πίρ στρίφο,ι, ϊξ ού τρα^μ3ίτ3-
ίνθσησ«'' ούτος *αί ανΐκανος πρ3ς ϊργαίίαν κατέστη πλίον τον
τριών χ.αι ίλχτΐίν των τριάχοντα ήμίρών.
Επίΐϊ») το ανομημ» τουτο προδλίπεται λαί τιμ^ρίϊτα: άκο
ι'άρθρα 81)8 .Ϊΐ3 4 τοΰ ΙΙ-ινΐΛοΰ Ν^αοιι, χ^ραχ.:τ;ριζί :αι ϊέ
ώς ιτλημμέλημα.
Επειϊη ό κατ»| ^ρού^ενος οΐιτος ιΐναι άτώ' κ,ιί αγνιίϊ'τΐι 3
τθκος τής δΐομονι*ς το..
τοί? *Εβνι.»;ον
Μέγεθος Γραμματοσειράς