92742 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΓ ΕΑΛΑΑΟ1
ΪΤίΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΙ
Ν Κ ΡΜτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 25 Αύγούστου 1912 — ΑΡΤΘ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Περί ένιαυ·ίίου παομηθείαΓ άοτον ?>ιά τοΐτς
ανδοας της &οονοα(; 'Ποακλϊίον
Τό 'ίον Τάγμα Πεζτκοΰ
Διαχηρΰττει ό'τι,
Άχυριοθϊίσης τής κατά την 12 Ίγο!π:υ ι Ι ένεργοθίί-
σης μβιοϊοτκήτ δή Λ3 τρ α-τας Ϊιϊ τ'π" ζρο-ΐήθΐίϊιί το1 ίθ1^
τή; Φοο^α; 'Ηι)ϊx.λ^ί^^ διά τ^ς Ίι' 33 0. ΠΒ^Ί τή: 19 Λύ-
γουστου 5. Ι. ατοφάσΐω; τή: Ανωτέρας Δη'ήιβι«·ς τής Χα-
λή ί Τί Π ίλθί
βύτη, ϊνεργηθί)σ3α!ντ] την ?=*ί'η/ Σ ττ€Λ,6χου ι ε.
Κ->3ΐϊήν χ-ΐί άτΐϊ τή: Ό —! 2 π μ ώοχ; έν τ;!; τα3ΐ-
τρϋ 2ΐϋ Τάγα,-χτος Πΐι,'χοό ίνώτ'ον ό3 Οίίοομ,'κο
δια*η:ύς«ω, τής δημπσιε>θί'·σι; ίν τψ ύτ'άρ1*» 68 ι έ' πα-
ραρτήμαπ τής Έφηα:ρ!1;ς ε^» Κοη:τ; -Ο-χος Γ'.
Έ; Ήρϊλλ.'φ τ- 1ϊ Α:γ^τ:ο. 1912
Τό Οικονομικόν Σομ,δούλιον
~- Κονταρϊτο;
Λ. ΜΕ'ίγκλαρης
Ο Διοιχπτής τού Τάγματ^ς
~. Κονταρατος
Αριθ Άττοφ. 234
Ό Νομάρχας Χανίων
Λαβόντες ΰιτ' όψιν
') Την ΰχο -χρονολογίαν 2 Νο'μ6οίιι> 1911 ΐί-ητιν τού
Κωνστ. Μ-:ο^ζ ανάχη, κατοίχου Χανίων Ι. Δ. Μυλωνάκη τ,
•(ίανναχη Ααί ιϊ^ι^.ο^ Δ. Μυλωνάκη χϊ οι/.ι«ιν Η'ρυτϊ-
3Λΐ·ΐω- ΐΐΕ'ίίΊ'ίΐϊν γ; λΓν χαί α:α/ω3η'^Τυν την 2 Νο-
υ 1911 έν τώ ίί^Λω ^ι^λ φ τή; Μ μα3/ιΐς !>- αίς^τα
Έπειδη ;τί τοί άνα>τ6ρ·β γώοου ού5:μ·α προγενϊστέρϊ αδεία
ιτρός μ«τ λλ€ϋτιιάς ίρίύνας τ) χτοα^ώοησις ί>·«ίρχ»', ούϊιμία δέ
σ^ντρίγει τώ τίβιιττώτιωι τοΰ άο-θρ 7 τοί3 Νόυ.ο 339.
Έπί'ϊή πας δστΐςλαμίανΕΐ άΪΕυνπρός υιιιταλλειιτικΐς ίρΐύνας
ό»ΐίλει νά λατ'χθί-'τ) παρί τινι Δηαοσ'φ Τιμίίψ έγγύ σι» χβη~
μϊτικήν Ια τα; έκ των ΐριυνών έπελευσομένας ζημίας, οριζο¬
μένην παρ' ημών.
Διά τα3τα
Ίϊόντες κϊί τάς σγετιχάς διατάξιΐί τοθ Νόμου 389.
"Αποφασίζομεν
ΧορίΐγοΒιΐίν είς τοΰς Κωνστ Μνουζ'ανίιΐην κατοιιςν Χανίων,
Ιωαν. Δ. Μ^λ(ον^x1ί1ν η Χιτζηγιαννίχην χαί ΤΙαίλον Δ. Μυ¬
λωνάκη ■> χ»τοί·ους Βϊουιτίτρουτνς Κ.ιδ.>νί:χ; άίει«ν 6τως έν«β-
γήσωπ μ·τχλλϊκτι«.άς έιιύνα; ίτί τοί ίν τύ α·ω:ίοω σγεϊι-
αγ^άαμϊτι χώιου Χ£!υ.·ν3. 'ιν τη πβρΐφιο€ίΐ των χιββίων Με-
σχλών χαί Θέοίσΐου Κ^ϊίονίας «αί ΐΓεοι*λιιομίνων υπό των ·-
βίων «Βιδοκιέ; ΆΑΐτίλυ!» «Κοΐμΐηιέ Κουλες» «ΚI?63^νοκε-
ϊάΧι» «Κιο1: τό Σίλ!» «Λογια; βμπίλιι» χαί «Άγία Άννα»
χΐι Ινοντες ίιιταΐιν 819 ϊτΐεμμιάΐων χαί 875 τε:ρ. μί ρων.
Όρίζομεν ττιν χαταδλητέαν εγγύησιν είς δραχμάς εκατόν
πεντήκοντα (150) καί
Πΐρΐγγέλλομεν την ϊ^!μ^σί^^σ!^' τής καρούεης ϊιά τής Επι¬
σήμου Έφημΐρ ίος.
Χανιά τή 9 ΊοΑίου 1912
Ό Νομάογης Χανίων
Ταχήο Χ. Ισμαήλ
.-■'ΐγι-,θΛ, αύτΐΓς ή άΪΞ·α να ένε3γή3ωΐ: μ5Τ2^λε^τ χά; έρβύ^ας ί-ί
~/ώρυ >ιιμιενου «ν ττ] περιφέρειαι τού γωοιυ Μεκλώ' '.^ι θ;-
Ρ'.σαίϋ Κ^δωνίϊς περ γρϊ»-^*νθϋ δέ ίν τή άνω-=ο«ι ΐίτ',ΐ:1..
5) Το υτο χρ5νθΑ5γ1ΐν 30 Ό*τω6:ι-^ 1 9 Ι 1 σ/--ϊΐ2
ϋ ά 8έ' τή 3 Ν;:μί:>'υ 1^11
ΥραΐεΤ;ν τή; Ν^α:/.;α; κϊ· το :π-.:' :
άχρ 6ες.
Σ . ι ; ί ■ ν : ε ζ
Έπειίή τό ύι:56ληθ:ν 3·χ*3.ά·'?3μμΐ σ-ινΕΐά^ιι ώ; ό Μ
ριζίί, ή ίέ άχριδΐια αύ:ο3 κροΐηχθντως ?ί:πυ:α)'Γ,.
"Οτι άχριδές ά
Έν Χανίοις α
Άθ'θ Ποωτ. 285
^ Δ-ε*. 178
Ό 'Υ)γρ3μμβτ«ΰς
Σ. Γ. Βογιβζάκης
Ό 'Υ)γρομματ»ύς
Σ. Γ. ϋογιαζάκης
ΙΙΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΛΟΣΙΑΣ
Ό 3ήιιαρ,ος Νεαπόλεως
Διχη ύττει ότι :
Δ-ι-ά^ε: τής ύ~' ίρ θ. 19 κιΐ χρονολογίαν 2 Αύγουστου 1912
άποΐαϊεω; τής ΔηΑοτιχής Έπιτροπής το3 Δήμ»υ Νεαπόλίως
ν.,λ.^ως ϊγ«ίΐ''(» ϊης δια τή; ^-" αριθ 227 έ. Ι. άπο?ά:§ως τού
». Ν:μι*ρ■/.ο^ Λϊ^ηίιιο^ ίχτιθινται είς φανεράν μιιοίοτιιιήν ϊη-
μοπραΐια» ή σ^:Γ?ηϊΐς καί ά'αψ·ς 32φ»νών ^^μφώ"Λς πρός
τον Ιπ' άρι». 350 Ν?μον χΐι το^; 3,Ρ3^ς τής 1IIρο^σης ϊια
,υ;εως ίι» το απο 1ης Σι*τεμ5ρ·.ου 19)2 έ»; 31 Αύγίύσ
' 1913 χρονικόν δ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ1ΚΤΒΕΡΝΗΓΕΩΣ
1) Ή, μειοδοσία ταύτην διεξαχθήσεται έν τώ Δημοτικώ
Καταστήματι Νεαπόλεως καί ενώπιον επιτροπείας αποτελού¬
μενης ε* νού Δημαρχου ώ, Ιΐροεορου, τοϋ Γραμμ*τέω, τού
Είρηνθίΐκ,ειοα Νεαπβίως καί τού υποθηκοφύλακοί Νεαπόλεως
ή των νομ'.μ«*ν αυτών ανατΛηρωτών «>ς μελών την 2αν Σεπτέμ¬
βριον 1912 ημέραν Κυριακην «.αι ώραν 9—12 π. μ. χατα*υρω-
Θησονται δέ ταυτα πρςσα»Γΐνώς επ'ονόματι τβϋ τελευταίον μ.ε:-
οδοτου.
2) Εάν «ντος τριών ημερών ά πό τής προσωρΐνής κ*τ.ικιρω-
σεως γΐντς παρ» τινος νεα προοφορα ό ο)ο ίπι έλαττον της προσ-
φερθιιοης τ&ιαυτ^ς επανΐΛαμ&ανεται τοτε αυτή την αμεσως
έπομίντ,ν Κυριακην περι την αυτήν ώρ*ν εν τω αύτω καταστή¬
ματι ίνωπιο. τής &ΰτης *πιτροπειας.
'ό) Δια να -»εινγ} ίιχτος τις ως μίΐίόοτης εις την ανωτέρω
έχμισθωσιν κρεΐιει να καχαο,ΐΛβ είς το Λη,*οτιχοι> Γα/εϊ.ν τού
Δημου Νεαπόλεως θρζχ. 21) το ποσόν τουτο καιαΐιπτ.ι μέν
υπέρ τοϋ Δημοτικου Τ-χμίιθ , «ν περιπτώσει άρνιι;αι ο τελευ-
ταϊος μειοδοτηΐ να προσελϋς πρός συνταςιν τ^υ ι»ισοοτηριου
συμθθλαιου οπο.« και επαναΛα.Λθανεται ή δη,Αθπρασια »ι, βίρος
καΐ λ)σμον των προσωρινων ίνοιχιαστών.
4) Ιΐασα φθορα ή κατ,ζστροφη των φανών βαρυνει τον ίργολα-
6ον, πλήν *ς Λνωτίρας δ^ναμιω; προερχομένας, πρώται £ε »'
αναπτονται χαλώς και εγκαίρως τ.ρος ίί χαϊ τακτικώς οί φΐνοί
όπως φωτιζηται επαρκώς η πβΛΐς, οτ/.Λως οα υποχρείϋται ο ίρ-
γβλα63ς εις την πρός το Γαμβιβν τΰ ^ημου /.ΛΧ^6;Αΐ)ν όρχχ. 2
δι β'χαστον μη αναπτομινον φανον καθ εκάστην εσπέραν ώς απο¬
ζημίωσιν.
Ο) Ιΐάσα «ροσΐήκη ή αφαίρεσις των ιι.ταρχοντων φανών συνε-
πιφίριι αύΐοίι«.»ιως και την ανάλογον (α το-> ολου μιοΟω,Αατος
τροποποίησιν επί πλέον >] ίΆαίτον.
θ) 1α κηρυκεια και σ^μο^.Ααιογρ^ιφ(ιια δικαιωματ.χ ίπι6αρύ-
νθϋαι τβυς ίνοικιααταΐ τϊ τΐρΛΑ,Τικα Οί τής ενοιχίασΕως ι/ποχ,ειν-
ται «ίς την έγκρισιν της επιτροπείας τού Δημ,,υ Νιαπολεως ήτις
ίικαιουται να ε|κρΐν·ς η μη τουτο, χωρΐς 6α τούτου ούίεν να απο-
κτα βικαιωμα ο τ»Λ»υια[ος μειοίοτη; χαυ τοϋ Δημου.
'_ν Νεαπόλει τή 22 Δύγβυ»του 1^12.
Ό Δήμαρχος Νεαπόλεως
Κωνστ. Δ. ΙΙεραλίος
Αριθ. Πρωτ. 286
Άριή. Διεκπ. 179
ΙιΡΟΚΗΡΪΞΙΣ ΠΛΕ10Δ0ΣΙΑΣ
Ό ,Αήμαρ^ος Μεοπόλεως
Δ ι ακη ρ υτ τ * ι ότι:
Δανάμει τής ϋπ' αριθ. 19 καί χρονολογίαν 2 Αύγούστου 1912
αποφάσεως τής Δημοτιχή; Έπιτρ&πής τοϋ Αημου Νεαπόλεως
ή'τις ένίχριθη ίιβ τής υπ' αριθ. 227 ε.ετ. άποφαΐϊως τού κ. Νο¬
μαρχου Λασηθιου,εκτιθεται »ις δημόσιον πλειστηριασμον εκμισθώ¬
σεως, συμφωνως πρός χον υιτ' αριθ. 35ο Νομόν χαί τοΰς ορ;υς
της παρούσης διαχηρυςΐως, οί έςής δημΐτιχοι φ:ροι οί έπιβχλ-
λομενοι χαι εισπραττομενοι «ν τη χωμοιτολει Νεαπόλεως ια τον
βπο 1ης Σεπτεμδριου 1912 μεχριόΐ Α,γ^υστου 1913 χρόνον.
1) Φθρος ζ^γιου καί
2) Φορ?ς σφαγειου χΐϊ καταναλώσεως χρέατος.
"Ο^οι εκμισθώσεως
1) Οί ανωτέρω φβροι ίνβικιαζονται κεχωρομένως ϊΆαστος.
2) Ή πλ*ιοίοαια τούτων διεςαχθησεται >ν τω δημοτικω κατα¬
στήματι Ν(απολ«ως και ινωπιπν επιτροπείας αποτελούμενης έκ
τοΰ Δημαρχου ώς ι1ρο·2ρου, τοϋ ΓρΐμΛ^τέαις τού Είρηνο^κβιιου
Νεαπόλεως καί τοΰ ΓποθηχΐφυλαΑθς Νεαπόλεως ή των νομι-
μικν αυτών αναπληρωτών ώς με/ι^ν, την 2αν Σεπτε|λ6ριου 1^12
ημέραν Κυριακην χαι ώραν ϋ—12 π. μ. 3ια τοϋς α»α> φορους,
κατακυρωθήσιντα ό" ούιοι προσωρινώς (π' όομΐιι τοϋ τ«Λευ-
ταιου πλειοδότου.
3) Έαν έν τος 5 ημερών άπο τής προσωρινάς χατακυρωσεως
γίντ; παρα τινος ν»α προσφορα 5 °]ι εκί «λεο» των πρ:σφβρθ«ι-
«ών τοιοντΜν έκαναλαμοανεται τοτε αίίτη, την ά
Κυριακήν, περιττήν αύτην ώραν, καί έν τώ αύτω καταστήματι,
ενωκιον της αυτής επιτροπείας.
! 4^ Διά >α γιν^ ίεκτος τις ώ; πλειοδίτης είς την άνωτιρω
εχμισϊωοιν πρίπ^ι να κχταίάλτ^ »ις τον Δημόσιον εί^πρακτορα
ι τού Δη,Αου Νεαπόλεως Λόγω εγγυήσεως Γσοι> ποσόν πρός τό '/Μ
τού προϋπολοτΐζ:μ£νου η^ων μισθΜμΐτβς, τα ποσα ίε ταύτα
χαΐαπιπτουσι μέν υπ»ρ τού Δι^μοτιχοϋ Ταμιιου εν η περιπτώσει
αρνήται ο τλ£^χαίος πλειονότης να προσελο/; πρίς σύνταξιν τού
' |*ισθιι>τηρί3ι> Σ^μ&3 αΐου, όποτε χαι ϊπ*>α/αμδανϊται ή δημο-
' πρασια είς ρ-ζρ;ς χαι δια λ)σ.ιο>> των πρ3σωρινω/ ενοιχιαατών
εν περιπτώσει ζημίας τοΰ Δη,Αοτικού Γαμειου, αποοιδονταιδ ομως
τοίς οικαιουχοις εν ^ περιπτώτει ή όριστική καταχυρωσις ένιρ-
•κ' ονόματι άΛΛυΐκ ως τ-Α£υτχΐι«ν υπ&ρθεμχτιοτώιΐ άμα τ γ,
ςε: των απαιτουμένων εγγράφων, συμψηφιζονται Οί τα χρη-
παραβνΛα ΐις την Α . δοσιν.
5] Αι προσφοραι λογιί,ονται εις αχιραιας μοναίας χαίε'ιςχρυ-'
σάς δραχμάς καταθαλομίχας εις το ΤβμιΓον τού Δημαυ εις δω-
ΟΐΛ,α '.αας οοσε.ς και εις το τ«λος εκάστου μηνός οϋοενός απολύ¬
τως συμψηφισμου ^πιτρεπομενου να γιντ, απέναντι τής εν λόγω
ίνοιχιζ-ΐ(υ>ς θλυν των ειδών ίι' οιονδήποτε Λόγον.
Ο) Γιυχβεοϋνται οί ίνοικιαστϊι όπως παρασχωσιν έγγυητας"
μϊθ ώ, οα υπογραψωσι τα σχεακα Ι[·γραφα χαι θα ώσιν αΛΑη-
υποχρεοι απΐναντι τού Δημου άνευ δικαιωματος τής
ή δ.ζηΐεως 3:' ολόκληρον το μισθωμα μ*τα των τυχόν
το«.ων και »ςοία>ν αύτοϋ μέχρις ό/.ο-χεροϋς εξοφλησεως.
ι) Γ α χηρ^κεια χαι συμόολαιογραφικα δικαιωματα έχιέαρυ-
νο^σι τους ενοικιαστάς.
Τα ηραχτικα δ& .ής ενοικιάσεως ύπόκεινΐαι είς την έγκρι¬
σιν της Επιτροπείας τοϋ Δήμ:υ Νεαπΐλεως ήτις δικαιοϋται να
εγκριν^ ή μη ταυτα /ωρις ίκ τούτου ουδέν να αποκτά βιχα'ωμα
ο τίλευταιος ΐΐΛ&ιοδοτης καια τοϋ Δημου.
8; Η ίιατιμΐ)σ ς των εν τχ) παροοσΐβ διαχηρυξόΐ αναφερόμε¬
νον δημοτικών φορων «υρΐ9κ*(^ί «ις το 1'ραφιιαν τοϋ Δημου είς
την διάθεσιν των ενδιαφερομένων να λζόωσιν γνώσιν.
Έν Νεαπόλει εχι 22 Λύγούατου 1^12.
Ό Δήμαρχος Νεαπόλεως
Κωνστ. Δ. Ηεραλιός
Αριθ. Πρωτ. 474
* ΛαΛπ. 281
Ό Δήμαρχος Σητείας
Προκηρύσσΐ! 6 ι:
Δυναμβι χαι πρός εκτέΛεοι» τής 6π' 4,/ιβ. 50 τής 30 ΊοκΛ.υ
1912 αποφάσεως της υπο την προεδρείον μου Επιτροπεία^ » Γ -
θείσης νομίμως.
ΊΐικτιΰεΐΓχι ιι; φανεράν πλβιοδοτιχην Δημοκρασΐν χαί συμφώνως
πρός τας οι*τΐ;«ις τοϋ ύπ' ΐριί. 356 Νομου ή εχμίαβωαις των χβ-
τωθι ιΐναφεροριΐνων Λημοτ.χών ρορω..
1] Ό ψορος ζυγίου ώς έ^ει δριοθη εν τί προμνησ&ίίση αποφά¬
σει χχι επι των »ν '-ί^>· ( λ«'
ρων λΛ' Λθικών »«τ
/ιο* Λΐπτο> ϊ.
6) Ό φοροε /οΐρων εξαγομίνων χατα χι,φαλήν 30 ο)ο
Α) Ό φβ^υς θγαγειου *λι καταναλώσεως πα.τθς (ίαους χρίατος
ιφ' ίκχστης ΟΛαοος Αεπτα 5, οιχαοεΛιπΐα ιφ' έ«αστης χεφακής
των σφαζομένων ϊΐ(οπρο6ατων πίί Α&πΐα 20 ιφ' έχαστηςχιφαλης
των ίφα^|*ενων 6οών.
5) Η οΤ|(Αοπρατ:α των φόρω» τούτων ένκργηβησΐται εν τί;
αι(30^σ1Γ| τοϋ ΛημοτΐΛθϋ χαΐαστηα,ατςς Σητείας την 31Αϋγοΐ'στου
1912 ημίρίν παραβχευην χαί ώραν 9 — 1ι π. μ. ενώπιον Επι¬
τροπείας αποτελούμενης υπο τού κροεοριυοντο; Αηριαρχου Σητείας
ώς π,οεορ-υ ένο; των μ£Αώ τής υπο την προεορειαν τυυ Ίΐιπιτρο-
ύ ϋιρην^Αίχου Σηΐε'.ας ώς μεών Ϋ| ιώι νομΐμων
τώ αναπΛηρωτώ» χαι υκο τους έ;ής ο*ρους.
1) 11 εΛ|Αΐ«9ωβι« *σ»τ*ι ετηιιααρχο,λβ.η από της 4 ΣεΧΐεμ6ρί°υ
χ»ί Αδουσα την ό 1 Αύ^θιχΐΓου 1913
2) Ιϋς πΛίΐοοοίης ι'»> γίνη 6εκτος εις την δημοπραΐίαν όφίΐ-
λβι να κατ*(ίί3ί) εις το Αη,χϋτιχδ» Ταμιϋν Δρ. Ου Λόγω έτγοηβεως·
3] ΟΙ ψά,,οι. ο^.οι ενβιχιχζυ>τχι ιΐτε ολοι όμηι, είτε χαϊ 'ΰ1ϊ
ί
11δ,
όρε'.λει »α π»3ου·'άΐί) άς
,τεον Ο* ίγ*ρΙνγ) 6 Δημοιρχος Σητείας όστις
τό πρα*τιχο» πλίιοδβσιας χαί τ6 σ^ετιχο»
Οα βυνυ-
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
5) Ό (ίΐαβωτής χαϊ έγγοι,τής είσκ άλληλεγγύως βυ
άπέ.αντι τού Λημου άνιυ οι»α ώματοο τής ίιαιρίσεως ή διζήαιω,".
6) Τ« χατατιθήσομενϊ λόγω 8|Ί·υήΐ4ΐβί ποσα *πιστ,;ΐφήί:>ν-
ται είς τοϋς αποιυχόντας χατβτδ» συναγωνισ,ιον εντδς 3 ήαίίώ»
είς δέ ιούς αναχηρυχ6ένΓ»ς δίΐστιχούς μισθωτΐς (Γυμψηφ'.σι^σιν-
ται χατα την τελευταίαν δοΐιν.
7] Ή χατ»6θΛη τού μισ&ώ,Αΐτος γενήσίται είς ίώϊεχα ίτΐς
δόί&ις χά) εις τό τελος έχάστου μηνός.
8| 'Κχάσΐη δόσις μή χιταβαλομένη έμπροίΐέσμ^ς χα6ίυτατ.»ι
τθΛθφίμος χ«Ι απαιτητη χατά τον ύπ'άριβ. 196 Νό^ον.
9) Ουδείς συμψηφκτμος έιι-ρέπίται έ.α .τι ιοϋ μι«6ώμ'-τος δι'
οιονδήποτε λθ|θν
11)) Αί προσφοραι λο/(ζο»ται εί; άχεραίΐς μονάδχς »ΐί είς χρυ-
σ»ς «ραχμάς.
11) Ή οημοπρασία δέ» ιϊνε τελειω ιχή έπίμένω- εάν τις έν-
τδς τής νομΐμου προθεσμεας ε; ήμεοών χΐταβϊσ}) τό νόμιμον
παρχ6)λον χΐι ύπ»ρ»6ΛχτΙτη 5 ο]5 επι πλίον τής Οτιο το.ί τελευ-
ταίο.» πλειοδότου π-νοσρίρθίΐσης τϊΑευ^ΐίχς προι^.ρϊ;, "/) έχν
χΐτα την δημ,ιτρϊΐ.χν ού >ε:ς προτ.Λθο πλε,β.οτη; *1( όκοο; η
χαΐ είς τινάς φόρου;, ή εάν ή προσρϊρθεΐσχ τελευταΐΐ πιοαφορχ υπο
των τιλίοταιω» πλε.οδοτών (Ιεωρηίΐίι υπό τής Έτιτροπε'.οΐί τού
Δηρου Σητείας ασύμφορος, «ΰ-η έπχ»αλ·ηίρ')Γιβε-αι χαί γίνήΐεται
τελιιωτιχως τ^ν 6 Σεπτε^όριου 1912 ημέραν ΙΐΛρχΐ/ευην χαί
ω.ίχν 9—Ί 1 π.μ. ενώπιον τήςαύ;ΐ|ςύ; ά α> ίπΐ-ροτης έντωαύτώ
χο(Γ«σΓημ«ΐι χ«1 βυμφώω. ιοϊς βροις τής πϊρ^υσης διΐ«ηουςεωί.
12) Τα πρχχτιχχ τής 6Τ)Λ&πρασ.»ς ΰτόχεινπ: εί; την χίίΐιν
τής'ΚπιτρΐπεΙΐς ·οϋ Δήαου Σητείχς ηπς ίύατΐι νά έγχ^ίνγι ·/)
μη «Οεο( Λαμβανουΐα ίιπ' ο]/ι» της τό αιιμφίραν τοϋ Δήαου χΐαρίς νχ
ακαχτά δ τίλιυϊ«Ϊ0; πίειοοίπ)ς ουδέν χατά τοϋ Δημι.ου διχΐίωμα.
13) 'Κν /) πίριιΐΓώϊίΐ δ τεΛευΐαΐος πλειοοότης »ρνη6ϊ) νά-Όνυ-
πογράψτ) το πρακτικών τή: δημ^πραϋίας ή' το έχ^ιαίίωΓηριον ιτυμ-
6όλ*ιο» εντίς τής τ«ν_()ε:αομένϊ|ς προβεσμίας ή δηχοπραϊΐα επο-
ν«λΤ|(ρίή(Γε;αι ιίς 6αρο; αύτοϋ υυ"ευ?υνομένου χαί τοϋ ίγ^υητοΰ
διά πάσ*ν ζΓ)μιιχν, 'ί) πς ήΐίλε πρθίύψει έκ τή; »α: εκμισθώ¬
σεως η άπ' ίύ.είας διαχείρήσιω; υπό τοϋ Δήμοο επι βλα.-τ&ν
τοϋ άρ/ιχού μ.σθώ^ατος χωρις νά ϊ/η ο« ϊ«ν 5ιχαΐίο):χο[ επί
τού τυχόν «λ^ονχσμοτος εν πισγι πίριστώΐϊΐ χαί έν '/) αχομη δ
μισβ—νης χηουχθ/; Ιιπτω'ος δι" οιονδήποτε λόγον τι ύπ αυτού
Λ>τα€ληθέν ποσόν λόγω έγγυν,σιω; έχπίπτβι πρός ϊφε'ος τί.ϋ
Δήμοι».
14) Τα χτ,ρύχιια χαί συμβολαιογραφ,χά τέλη βαρύνουσι τδν
ένοιχιαστήν.
Έ» Σητιίιχ τ^ 21 ΑύνούσΓου 1912
Ό Δήμβρχος Σητείας
Γ. Κ. Δρακάκης
Αριθ. Πραζ. -43
Τό Συ^ιβοι/λιον τΓις Δικαιοόύνης
Σ^γκείμενον έκ των Γει*ργίου ΙΙλουμίδίΐί Γεν. Είσαγγελί^ς
Χανίων προείρ.ύοντος, άπο^ιαζ^ντ^ς τςί ταί,τικο") ■προ£δρ5^
Άντ. Ζτ,λήμονθς, και των μίλών Ήλία Χ*τζηϊ3ρί3ο·, Κ.
Γ. ΠαπαϊαΛη τακτικών μελών, Πίτρο^ Τΐΐίκρακη *αί Ιωαν.
Γ. Καψάλη, τοϋ μέν Λναπληοωτοί το3 Ιΐρί'ϊρ^υ Α. Ζλή
τοϋ ϊετελευτοιου άναπλη:ωτού τού Κωνστ. Γιωργιάϊ^
ζόντων των άλλων Έφ*:ών (Δίατ^γΛί 75 *«ί 80 τοϋ 1912).
Λαδον ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. 39·2-'ί)"2·!ιό1 τής 3 Αύγουστον
»9Γ2 έγγραφον τσύ Γεν. Είΐαγγελίως Χανίιον παραχαΛίϋντΐς
να ορισθή, συνθδος τοΰ Κακουριΐοίιχείου Ρεθΰμντς κατα τόν
μήνα ΌΑτώδριον
Ίίόν καί το άρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 44 τού ίτφυς 1907
Διατάγματος.
Όριζβι Σύνοδον τού Κβκουργιοϊι«·ιοσ Ρεθύμνης άπό 15
Όκτωδριςυ 1912 μεχρι τέλους ϊδιου μηνάς.
Εγένετο καΐ ίξεϊίθη ίν Χανίοις τχ, 4 Αύγοίιικου 1912.
Τα Μελη
Γεώρ. Πλουμίδης
Ήλίϊς Χατζηανδρέου
Ιΐέτρος Ταταράκης
Κωνστ. Ηαπαδάκης
Ιωάν. Καψάλης Ό Γραμματεύς
Κ. Γ. Χρΐοτιναχης
Ότι άκρι6«ς άντίγραϊον
Χανιά 8 Δύγουτου 1912
Ό Γραμματίΰς
Κ. Γ. ά
Αριθ. Ιΐρωτ. 7181
» Διεκπ. 4354
"£ν Όνάμοτι τοϋ Βαϋιλέως Γεωογίον
ΚΛΗΤΗΡ10Ν ΕϋΙΚΡΙΜΑ
'_► παοϊι ΙΙοωτο&ίκαις Χανίων Είίαν·γ·ελευς
Έτϊίΐίη ό Ίωακ.Στυλ. Μουζ3ορα*.ης, πολίτης έ'λλην, χριστι-
α/ί, όρθοΐβςΐς και κχτοΐλθ; τοΰ χαΐρι ο υ Όρίούνι Κυβανίας
κΐι ήΐη άγ/ωΐτί^ διαμονή, κατί|[·ο^£ΪΓ3( ώ; ϋιταιτιος τού δτι
^ϊιΛς μ=:α των Ή.^αΛλη Ί. Μουζουράιη, Ιΐαναγιώτη
Γ. ίΐίντΐρχχ,η, Βχρϊί) ΙΙΐντάρη χαί Ιωσηφ Άντ. Πεντάρη καί
υπο «,οινοϋ ^!^).γ^ροντος ^.ινούΛ«νοι σιινατΜφχσοαν την εκτέλεσιν
τής έπ3μέν/)ς άςυποινου πραςιως και έ'»εχα ταύτης συνομολογή-
σαν:«ς αμίΐδαιαν προ; άλληλοκς σιι/ΐρομην την 5 Νοεμβριού
1ς.ιΐθ; ;ού χα>ρι^^ Όρβϋί/ι Κ^3ΐι>πας, βέλοντες να ίξχ-
γ^αΐ τθν ανϊιιτ*ΐ7Γΐσϊκ)ν τής Χωρ^φ^Λαχή; Ιωάννην Τριπι-
ίακ,ην αλι το^ς υπ υ;ον Γΐίνωλο;αρ/ις Εμ.ΛΧνουήλ Ιΐρω'ί"
και Μιχαη Β=ρ:Ααχ.Γ( μ; τϊϋς χω.33φύλ,αιΐα; νά ιιαρα-
~ρί;ιν αναγο,ι-νην εις την ίι.τηρΐΐιχιΐ των ήϊίΐ Τίΰ νά
ίΐ. τον ί* τώ; χ.α;η ;3ρ ^ιί1^.£να»ν τούτων φυγοδιχοΰντα
ΙΙ^ντίρην ή-ίΐλησαν τούτου; πνρο5ολήσα»τες κατ'
ψ:ν κατ αύτ5/ και συγχρόνως έρριψαν καί μιΐν όόμδαν
πρςς εκφοβισμόν.
Έπιιίη τί α/ο.Λη,Λζ τού:ο -ροϊΚίπίτχι χχι τιμωριϊται άπό
τ' άρθ,3. ϋ7 ιιαι 109 τού ΙΙοινΐΑθύ Νίμίυ, χαραχτηρ.ζΐται δέ
ώς πλη,λμελημα
'Επειδη ο χανΐ) ,ορ^ύ,Α^νος οϋτυ; είνε άπών καί άγνοειΈαι ό
τόπος της διαμθνής τού.
Ιίονιες κίΐ τ' ίρθρα 40·ο Ααί ΊθΙ] τής Ιΐοινιχής Διχο^ομίας.
ΚαΛ3υμει> τόνείρη,Αΐνίν χα:η-ρρουμϊνον Ί/α εμφανισθή αύτο-
προίωπω- ίνι,.-ιον τού* ά*ρ^ατΐ]ριθί> τΐύ Δικαΐτηριου τώ* έν
Χανίοις Ιΐριϋτοοικών την ·ίΗ τού μήνις Σΐπΐεμόρίου τοϋ έΐοιις
Ι'άΙ'Ζ ήμ.ερχι Ιΐαρασχ'.υην χχι ώραν 8 κ. μ. ίνα ίΐικασθτ] ώς
ύπαιΐιος τι)ς έ*τεθ»ισης πραςεως, άλλως θέλει δικασθι] ιρημη»
συμφωνως τώ άρθρω 407 τής Ιΐοινική; Διχ,ονομιας, συγχρόνως
δέ ιιαλοϋμεν αυτόν όπως Λαδφ γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα-
φίας.
Έν Χανίοις τ^ 30 Ιουλίου 1912
Ό Είσαγγελεϋων Χανίων
Έ. Σηφογιαννάκης
Οί κληθίντες μαρτυρες
Ιωάννης Μ. Τριπιδαχης, ανθυπασπιστής
Μ. 1. Βερικάχ,ης 'Γπενωμοταρχης
Έμμ. Μ. Ιΐρωΐμάχης
Γ. Α. ΒασΐΛαντωνίλης χωροφύλας"
Στέφανος Ι. Κουΐρουλακης »
Έγγραφα πρΐς άποδιιςιν
Ή .-' αριθ. 59 1911 έΆθ.τις τοϋ Σταθμοδ Λάκκων.
Άρ;>·;ίιος ίιχαΐΐΐΑθς χλητηρ παραγγε/-λ»:αι όπωςί' αντίτυ-
Χί,ν τού παρζνεος τοι/ΐχολΛηστ^ εις την τ*ί>€.κ:ΐιαν κατοικίχν
τού -Λατηγ^ρ:υμίνο^ και ε:ερ=ν τοιχ^κολΛ,ηΐ^ είς βημίσια μερη-
Έ Χανίοις αυθημερόν.
Ό Είσαγγΐλεΰων Χανίων
Ε. Σηφογιαννάχης
Αριθ.
ΙΙρωτ. 7-220
Εν "Ονόματι τοϋ Βα«1ιλέυ>ς των Έλλιίνων
ΚΑΗΤΗΡΙΟχΝ Ε111ΚΙΈΜΑ
Ό πα^ά Ιΐοωτοόίκαις Χανίων Εισαγγελεύς
'Κπιιοη δ Έμμινουτ,Α Κουρνιαναχής, γέννησίς χαί χατβιχών εΙ
Μα »;α. Ινυίωνιας χ»ι ήδη φυγδιιχος, πολίτης "Ελλην χαί χρΐ"
στΐλνος όρβοίοζος χχτηγ&ριϊται ώ; ύ.ταίτιος τού Οπ έν γν(ό»ει αΰ-
τογνωμ-όνως χα> άνευ τ ί,ς βυνχαταίΐίσεαις τού έχοντος διχζί«μ.α
ί6ιοχιήμννος εΑ»6£ν είς την χζ:ο/ην τ «υ ζίν» χινητα πράγματα,
ήτοι ο;ι την νύχτα τή( ιϋ—11 Δεχεμζρίου 1910 άφήυεοεν έχ
της Οίσιως «Άγιας Μχρίναο τής πιρΐίεριίας τού χωρίου Μχλά-
ζχς Κυ4ω/ΐα; ε; προ5*τα άζίας δρχχ. 120 ιν ήχοντα εις τοίις Γεώρ¬
γιον Μι/αήλΐχην, Μι/ϊ^α ΤζΜάχην χαι Γεώργιον £πυριό*χην
θια νά τα Ι/'») καβ·νβαο ώς ίδι-χτττίΐν τού.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 'ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΈπιιΒτ) τ& «■ 5μ.ημια τουτο πίθβλίπίται «αί τιμωθίίται ίπό τ'
άρθραΊ,'2 χαίΐκομενι τοΰ &«' άριθ' 665 Νίμου τοϋ Ποινιχοϋ Ν5-
μ·υ, γαο«χτηρ(ζιται δ» ώ; πλτιμ,μίλιηΐΑα
Έ«ει?ή ο κατ·ηγορούμ.ενος ούτος »!ν» άπών χα' άγνοιΐται ό
τοιτος της οΊαμον^ί τ^υ.
Ίδοντΐς *«1τ' Ιρθοα 405 χΐϊ 406 της Ποινίχτις Διχονομ,'ας.
Καλούμεν τον ε!οτπμίβν να>·ηγοροΰμενον Εν» εμφανισθή αυτοπρο¬
σώπως ίνώκιον τοΰ ίχροατγ|ρ!οι) τοΰ Πρωτοδιχίίου Χανίων την 26 τοϋ
μηνός ϊ*»'-·ιιβ'>?βυ τοΰ ϊτβυς '912 ήϋίο«ν Πΐροκτχευήν να' ωοαν 8
*. μ. Ινα οΊχαββήώς δ»αί*ιος της ίχτεθίίβτις κράΕ^ως, δλλΐιΚ βέλει
οΊχατίΐι Ιβιίαην συμφώνως τώ άρίοω 407 τϊν Ποινιχτ|ς Διχονο-
μΓας, βυγγΐόνως 8» χαλοϋμεν αυτόν δ*7Γως λάβ») γνώΐιν των έγ-
γράβων τίίί 5(»ογο«φί«ς
Έ. Χανίοις τί 31 Ιουλίου 1912
Ό Εϊβανγελβύων Χανίων
Ε. Σηφογιαννάκης
ΟΙ χληβ'ντες μάρτυρίς
Γιώογΐος Κ. Μιγαηλάχης χάτοιχος Μαλάξης Κυ^ωνίΐς
Μιναήλ Ι. Τίολάχης » » «
Γεώργιος Δ. Σττυϊΐοϊχτις » » »
Βασίλειος Δ. ΤζΐΓΓιχ»1άχτις » » »
Εμμανουήλ Αλεξ. Τζουγχ»ρά»ΤΓ| χάτοΐχος έπ'σης
Άρμί'ϊιος ίιχαστιχό ς χΐητήρ τταίαγγέλλβται 5π«»ς ϊν αντίτυ¬
πον τοΰ παρόντος τοιγοχολληυΐΊ εΕς τΐν τελευταίαν χατοιχίαν τοϋ
χατΊτιγοοουιι/νου ναΐ έτερον τοιχοκολλήση) εί' $τιμ.6βιχ μέρη
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Είσ»γνελίοων Χαν'ων
Ε. ίηφογιαννάκης
Αριθ. Ποωτ. 6238
Έν "Ονόματι τοί* Βατ»λ^ως των 'Ελλιίνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Πυινιχί): Δικον^μίας.
Καλο^ϋε» τόν ς—ί μκγίΐ'α νχτηγροιύαίνον Πανπ^-ήν Ί
άγ»ώΐτου ίιαριο^κ!- Γ** πΡοτΑΟη αΰτοπροσώΐΕ'», την 27 Σ)
ίβίου τοθ ίτί«ς 1912 ημέραν Π^Λ-ην «,»? /Λίαν ?) ν. μ.
ενώπιον το3 άκροατηοίου το·» Δίχαστηρ'Όυ των Ιντί^θα Πρω-
ποόί περα'τέρω συζήτησιν τής ώς ι'ουκϊι άξιοΓθίνου
τής αναΐερονι^νης ι?« τϊ> ^λητίριον Θέστισ^ια ύπ αριθ.
**7*Αη7ΐ τί)« '2 Μαοτίου ί. Ι. άλλωί θίλίϊ δικασθ
Έν 'Α-'ίω Νιχολάφ ττ] 25 "Ιουλίου 1912
"Ο Εισαγγελεύς Λασηθίου
Σ. Παπαντωνάχης
Άβμόϊιοί ϊίκαστικός κλητήρ παραγγέλλεται ίπως ίν άντί-
τυτον τί(ς παρούσης κλήτεως τσ·.-/οκολλήσΐ(ΐ είς τό δημιοσιώ-
τ«3ί)ν ριέοο- τί3 γωρίοο τοΐ κ·»τηγρ35^υ.έν3υ χΐί ?τ;ρον είς την
ί8ραν τ3ϋ άκοοϊτηρίου τού Ποωτοίικείου Λασηθίου.
~ν Άγι'ω Νικολάω
ϊιά τής
Έφημ?ρίδος.
ρ
Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
Σ. Παπαντωνάκης
καϊ ώοαν 9 π. μ. Γν*. δικασθή ώς ΰπίΐτιος τής Ι*τεΡείτης »ρά-
?€(ος, άλλως θ«'λί' δικασθή έρήιιην συμφώνως τώ ΐίρΰριρ 407 τής
Ποινικής Δ!κινομ!ας, συγχρόνως 5έ καλο'μ«ν 'βυτον δπως λά6/[
γνώσιν τίν ΐγγρ(ί»ων τήί δίκογρϊφ'βς.
Έν Μοίραις τή 20 Αΰγοόστου 1912
Ό Δημ Κατήγορος Μοιρών
Ν. Στρατάκης
Οί κληθίντες μάρτυρες:
Η σχετική ϊκθβσις τής γωοοφυλαχής
Δημοσιευθήτω *'ις την Έπίσηυιον Εφημερίδα
Αριιόδιος δίκϊ^Γίκίς κλητήρ χΐρΐγγέλλεται ?>κος |ν αντί-
υπον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
ου κοιτοιγορουμί'νθυ χαΐ έ'τερον τοιχοκολλήση είς ίημόσία μ=ρη.
Έν Μοίραις αυθημερόν
Ό Δκι*. Κατήγορος
Ν. Στρατάκης
Αριθ, Ά—«ο. 107
Τό Είοηνοδιΐίεΐον Βάμον
Διά ταυτα
Κτιοΰσΐει τ>>ν χβΐ-ηνοροί'ΐ,ίνον Χοτοάλααπιν
ό-ί τίιν 15 Ίΐν-οϊρ'ου 1010, έν '^ΐί σιινοιχ'α
Έιχα.
α ?ι»αονης, ενογιν
«Ττιχολιϊνά» Βί-
ΐίς έτριιυιι,άτισ·
τον 6ιχο—
μ,ου, άπιοαιλετιίτ'ος χ*ϊ έν β ασιώ ψ«ν[»'«
ί «υοοβΐίλου οπλο» ·>τ)ΐηΐΊΐκ ΐΓυβ'τιϊοί χαί φ
■/ώοιόν τού Ίιβϊήφ Ν Πχτΐξο/'αννάχην χατ« τ^ν ιοιστϊθίν ο*-
θιλιι?ιν αύτοϋ, νοιηιιντ* έ» τοϋ τοΐύμΐ'ος χα' ίν'χ&ο* πρό;
'ργασ'αν χτταϊτάντχ πλέον των τΐκΐν χΐΐ ελιττον των τριάχονται
εοΛν, χ»!
α-αίιχϊΓει τν> χηουνθίντα ϊνι/ιν Χΐοάΐοιιιτ'ϊν Ε. φΑεαιτά-
ν «χ Βίαοο ίΐί Φυλάκιτ('' τίτττπ'ίκοντΐ "ϊτέν-ε (45) ή'Αβίων χ*ι
Έ-τιβχλλ ι είς βίοοΓ ϊΰτίΰ τα εζιζΐ τ5χ ίατοιί'.χαττκ-Λ» έχ-
σχάχη,
τΛν 'α-ρών Κ
χβνονζΐίιΐϊνΐ »!(
τ?(αονθη ιέοου
τρΐί«οντ« (30) ΰ*ίο τοϋ
ή
Έχοίθιη ■1ΐΓ8ρ3ίτ'τ·'»1 χΐ'
'Ρ^ Βά·ω τή ?β Ίουνίου 1912
Ό ΕΙβ··
1912
'Αχριβές
Έν Βάμω
31
Ό
η
ς χοχτήτεω; χά! λοιπΐ
Ό Β. Γοααμ»τε'ως
Ματθ. Ψααονδάκης
4ιτ|μ(5σ. Κ«τηγ Βίμου
Ν. Ε. ιΑό·τρινός
Άοιθ. Άχορ. 105
Αριθ. Διβκ-. 416
• " ΑτΕκπ. 334
"Εν "Ονόματι το«7 ΒααχΧίως των 'Ελλήνων
' "ΚΛΗΤΠΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έτειϊή ό Έμμ Π. ^I'^^α^ο^?^xης χάτοιχος Αγ.
Καινουρίου κΐτηγορεΤται ώς ύ-ταίτΐος ότι την 9 Ά~ριλίου 191^
κατελήφθη ύττρ τή: χωροφυλΐλής έν δ^,ΐνσία ό5ώ Αγ. Δε'«.α
φέρων ιΐαρανίμως ί-'ι τής όσφ ος αΙΐΓοΰ περίστροφον καί μαχαι- ι
ραν ίκΐνά πρός δΐάκραςιν ά^ρωτοκτ:νίας 5νί^ ά?;ία;τής άρμ:-
Τό ΕίρηνοδΐκΡϊον Βάμου
ΣυγχείμενΡν................................
Διά ταΰτβ
τόν Στυλιανόν Ι. Λιδάκην κάτοικον Λιτσάρδβς
Άποχορώνου χαί ίδη αγνώστου ϊίαμονής, ϊνοχον ό!τι την νύκτα
τής 1—3 Ίο,ινίου 1908 σκο^ών, γωρίς νά διαταράξη την κοι-
" νήν εΐοήνην, νά είτβίλτ) ΚΛρανόιιως είς την έντός τού χωρίου
Λιττάοδας χειιιένην οίκίιν τής Φ»τεινής Π. Άληφ:ιρ**η και
διατάραξιν την ο'κΐαχί;ν ε'οίι·ην αυτής, ήνέωξϊ τή^ θύραν τής
ο'ι*.ίχ( διάσας ^^τίιν καί ίνήργηΐ» 3^νε7^;^ς πραςιν β'ις την ό:
?έν ει·/ι κανέν ίιν.*ΊΐύΑΐ, ίτΐγ'ΐοήσας ούτω
πράξιν,
>ίν(1)ν ίνίςΐ
Κϊ-αδΐχάΓ
ε!; 5 ,λίχΐτι
ένεκα
ρχ
Έπειδή τό άνόμημα τούτο προ6λ;πεται χά! τιμωρεΤ;*1. ΐπό τ'
άρθοα 1, 2, τοϊ3 708 Ν. χαραχτηρίζεται δέ ώ; πλτ,;χ;χίλημα
Έπειδή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άπών καί ά,'ν;ίΙτ3: ό
τόπος τί]ς διαμονής τού
Ίϊόντες καί τ' αρθρα 405 κα! 406 τής Ποινιχή;
Καο0μεν τόν ε'ιρημένον κατηγορούμενον ?να ί
χροσώχως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοθ ΕϊρΓ,νοϊιχιίρυ Μοιρών
την 27 το3 μηνός Σΐπτ«μ6ρίο« τοθ Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην
τοθ Έθνικοϋ Τυπογραφείον
άλλ' άπέτυχε τοδ σκοπο3
;τΊ>ν τής ΘιΧή^ΐώς τού χαί
ε· τόν χηρυχθέντα ίνίγον τούτον Στυλ. Ι. Λίδακην
τΐϊϊαράιοντϊ πεντε (45) ήΛ«ρών καί
ε!ς 6άρος τού τα ϊξρδχ τής δίκης
Έχ,ο'θη ά-τε?ασι'τθιη χαί ίϊηιιοσιεύθη
Έν Βίαω τϋ 26'Ιουνίου 1912
Ό Ε'οηνοδίχης ό Β. Γραμματεύς
Τ. Σ. Πετυχάκης Μ. Ψαρουδάκης
Άκριίίς Άπίσ'"ασμα:
Έν Βάμω3ΐ Ιουλίου 1912
Ό Δημ. Κατήγορος Βάμβυ
Ν. Ε. Άβτρινός
Μέγεθος Γραμματοσειράς