93652 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

78

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
» ίίι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
#ΑγΤΗΙ ΤΗΣ ΕΦΪΕΡΙυΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΪΡΝΗΣΕΟΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ,
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
τ) 9 Νοεμβριού 1910—Αριθ. 78
Άριθμ. Πρωτ. 4660
«
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ1ΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙΟΣ
Διακηρΰττει ό'τι: . . ,
'ΒκτίΛετβι είς διαγωνισμόν μειοϊοτιχής δημ,οπρασίας κατά τα
δ*ο τής ««ηρββίας- των ϊημβσίων έργων »!»τ»χ·ίντα υπο τού
ΔΐΜθυντβΟ «ών Δημοσία» Ιργων θ.ωρτ,θεντα ίιαγραι>μ«« μετ*
τού προυπολογισμόν, συγγραφής υποχρεώσεων και τψολογιου η
κα/κ.ιή τμήματος τής αμαξιτής όϊοϋ Άγιου Ναολαου Νεα
Ι έξελέγχουσα κατ' ιδίαν τα Ιγγραφα άποφασίζει χατ' ϊνομα τούς
| ΐΐς τόν διαγωνισμόν πΐραδεκτέοΐις σημειυΰνα τβός λόγους δι ούς
τυχόν 6ά άπέχλειέ τίνα των μειοδοτΰν.
"Αρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4 προ-
σφορά είναι άπ»ράϊεκτθς χ,αι ΐπιστρέφετ«ι πρός τόν ϊπιοόντα ταύ-
ττν •χωρίς ν' ανοιχθή ο περικλείων αύτην φάχίλλίς.
Μ',τά -Λν έλεγχον των εγγράφων ή αϋνεορίασις άποχαί'σταται
ί'. ν?ου δημοσ'α, ό δέ πρόεϊρος άποσφραγίζ«ι τα των προσφορών
χαχά την άριθμητικήι αυτών σειράν, κατχχωρίζϋ τ: ~ε-
- - · - ·»ί . Ι.......Λ------- -.1.,,.
τού προυπολογισμόν, συγγραφής υποχρεώσεων κι ψγ η
κατα/κ.ι,ή τμήματος τής αμαξιτής όϊοϋ Άγιου Ναολαου Νεα
λε(ι>ζ· η
Άρθρον 1. .Τ*
^ ^
«ρβθΐίθλογιζινται «ιτα την λεπτ3μερή·
ώ 60,000 περΐΛαμδαν.μένου
ρΐίχόμενον αυτών έν τώ πρωτοκόλλφ καί άνα/.ηρΰττει τελευ-
ταΤο^ μεοϊδττ,ν τον προτφερόμενον νά ίκτελέστ, τό Ιργον ι'ις τι¬
μήν συμφερωΤίραν.
Άν πλείονες των δΐαγώνιζομένων ήθελον προσφίρει τί|ν αυτήν
ή οημοπρβσΐ* ϊπ'αναλαμ6ίν*τ«ι καί
■ " " · - ' ■ -, β[α-
τού «οσου των δρ. 59Π χαι 57βοο »«, «ρβοπτςυς δαπάνας εφ -αραίε1νε.β( έπ1 ϊόο ^β; 0 8ι· {οφρβ«(σμένΐ))ν ^
ών ουδέν οικαίωμα ϊχει ό έργολ^δος.
II
Ιχχτωβις γενησεται επί γων(9μ5ς μ,χβξο των ιιοοσ«νεγκ{,νΐι#ν 'τας αύτάς «υμΤ·ρωτ»ρας
τοίς εκατόν είς_ ακεραΐας μοναϊας. ^ , ] τιμάς «Αν ϊέ οίιτο( ΐυϊ^ον^,(ν άπαντες τότε έπαναλαμδάνϊτϊΐ ή
"Αρ»ρον 2. Η δημοπρασία ενεργηθήσεται βν «ις £δρα!; των 3ημοπραοία /αθ' όρισθη«μέ»ην υπό τής ίπιτροπής ήμέρβν, ήτις
Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, και Ηρακλείου και &ν τοις Κατα- ?4ν ί6νβτβι νί[ 0πβ(_6- χ·,ν ίεχίτην -^πτην ά-^ τής «ρώτης
στήμασιτών οίκείων Νομαρχίαν δι εγγράφων κϊι εστρβγισ.'.νων ^^^[^ Οά $ ίγκυρος μόνον εάν ό είς των διαγιονινοιιέντον
ιτροβ.Ορών ΰ^έπιτροπής-ρίεδρευομένηςύποτώνοικείωνΝ:- ■ ,^., ίχπ:ίν,σίν μ.γβχ,,τ,ρ» τής γενομένης κατά την πρώτην
μαρχών ί) των αναπληρωτών αυτών των ο«είο— +Ιρ5ϊ:δρπ·.7-τβν * '
Πρωτοίικών καί ενός μηχανιχοϋ ή των αναπληρωτών αύτ'Λν ώς
22 Δδΐου 1910 ηέ Πέμπτην -«ι ώραν
"Α,οθρον 6. Είς τοίις κ*τβ τόν οίαγωνίομον άποτυχόντας ίπι-
άλό!ή τάτιβέντα χρήματα τ) εμολογίβι
Πρωτοίικων και «ν0ς ,*—.„.«.„---------- _ , ΑρβρΟν 0. ως «^ *-. «, «.-,-...-......
μίλων την 22 Δεκεμβριού 1910 ημέραν Πέμπτην «ι ώραν , ?τρέ?ονται τάλό ^εγγυήσεως κατάτ,βέντα χρήμ*τα, ή1 «μολογίβ!
%7 Λ π· Ι*· , , Ι ίντός τριών ημερών άπό τής δημοπραΐίας τί) ίγίρίφφ «.ίϊΐ-βι-
Αμθρον 3. Πα-α προσφ3ρα θ« συνοδεύηται υπό τήςΙ 'ϊβιας ήΐίι τΓ,3 Χρο!ίρου τής ίπιχρ^ς Χ?ος «4ς β^,^β.ίββς ταμί*ς ή
τού επιτηϊεύματος το3 εργολβοο^ συμφωνως τω 811 Νο- δκυθυντας τί» καταστήματι έν οίς κατετέθησαν.
«»ω, .υπό τςύ προβλεπομένου υπό τού π;ρι Δομ-.πρα- ; "ΑρβρΦν 7. Ό ίργολάδίς ΰπόκειται «ίς τάς ϊιατάξεις τοϋ
σιών καί εκτελέσεως Δημοστων ίργων Νομου πιστοποΐΓ,τικοΟ , ερ> ^ηριΧ91^ Μ ^τελίΐεως ϊημο,ίων Ιργων υπ' «?ι·.
καί υπό γραμματίου βιβαιοάντος την είς τι τώ/ δημοσ,ω/ τα- 356 Νόμου.
μεΐίήν τ) τής Τραπέζης Κρήτης χατάθεσιν, λέγω ΐγγυήσϊω;, «ί; ·Λρ0ρον Ή. Τα πρακτικά τής ίημοπρϊσίας ύχό«ΐντ«ι είς την
χρήματ*ή όμολογιας τής Τραπέζης Κοήτης, *ατα την ίτί-ής |γχρισ;ν το0 ίπ1 τώ, 'Κσωτερικών Έπιτρόπου ο»τις ϊχει τό δι-
έκϊόσεώς των αξίαν ποζοΰ δραχχμών 3000. _ καίωμα, χ.ατΐ τό ίοκοΰν αυτώ, θαίγχρίνο ή μή αύΐ«, χωρίς »κ
Είς τόν ίιαγωνΐσμόν δύνανται να λάβωσι μερος χαι «λΛ;οαποι το·ΤΟΟ „· 'Λ%0%^ 0 τίχ,υΓβΤΟς μ«ιοδότης &1δέν κ«ά το3 Δημο-
' ..... —ν- -~" *"·"—ι: τ3ΰ πεοί δημοπρακών καί α{^ 8(Χβ;ωμο[.
* * * -. ..Μ__
ΡβΙΙΙ
νόμενα κατα τό α,ΐθρον ο εγγραϊ" _ «(-βοπή
τήΓ'-νεϊριάσεως *αρ.«ρι«όμ«»οι ,ποσυροντ»., ή Κ ι«·ρο«η
ΐιιιυ βικαιωμα.
Άρθρον 9. Τα διαγράμματ» ό «ροϋπολογιαμός το τΐμοΧάγιο»
χ,α'ι οί όρον των συμφωνιών εισίν έκτ«θ«ιμένϊ είς τα γρΐ?εΤα των
ανω Νομχρχιώ , εις την διάθιιιν των βουλομένων νά λάίωσι
γνώ3ΐ>> ίΰτών.
Τα κτιρύχεια καί ίξοϊα τού συ'αφθησομένου συ,χνΐλοίου ϊγ.ι-
6ϊρόνουσι τόν εργολάβον.
Έν Χανίοις τη 6 Νοεμβριού 1910.
Ό επί των Έιωτιριχών ,Ευίτ·οι;«
Π· Ι. ΜΑΡΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε- !
Αριθ. ιτρωτ. 4011
χ· Διεκπ. 3518
ΑΝ.ΤΕΡβ ΔΊΕΪΘΥΒΣΙΣ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ΰπ' δψει :
1) Την ύτι' αριθμόν 3976)3201 έ ί διαχήρυξιν ημών δι* ■
«ξετίθετο είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προέΛτασ ς καΙ οα:(
ρόστρωσις τής όδοΰ Ρεθύμνης Περάματος Ηρακλείου.
2) Τα υπο των Νομαρχίαν Χανίων Ρεθύμνης νοί Ήρώχ.λίί
0πο6)ηθέντα υμιν υπο χρονολογίαν 25 ΌΛτα,βρίου 1910 -ρα-
κτικά των ΐπιτροπίΐών οίτινες ιυνεστάβησαν πρός δίεξαγωγ/;ν
τής μειοδοσίας ταύτης, έξ ών δείκνυτα! ό'τι ΐνεργηθείσης τής
περί ής ό λόγος μβιοϊοσίας νομίμως προσεφίρθη νά αναλάβη
την εκτέλεσιν αυτής ό Ανδρέας Φατσε'ας «ντί τ?σσίριον "*οΐς
εκατόν επί ίλαττ;ν τού" προϋπολογισθέντος ποσαδ δστις ανεκη¬
ρύχθη τελευταΤος μειοδότης υπό τής επιτροπείας ή'ΐίς συ· εστη
έν τω νομήΐ Χανίων.
3) Την υπό χρονολογίαν 2 Νοεμβριού δήλωσιν τού ΐργολίβου
Γεωργ. Κασιμάτη νομίμως ·Α«ί ΐμπροθέσμως χαταΐεθεϊσαν μετά
ταϋ άπαιτουμένου γραμματίου παρΛχαταθήκης δ'.' ής δί·(λίΐ ότι
προσφέρει 5 ο)0 έλαττον τής ύπότοΰ τίλεοταίοο μεϋ/δότου προσ-
φΐρθίίσης τιμής πρός ανάληψιν τής πρ:κειμένης ίργαΐας.
Ίδόντίς καί τό άρθρ. 14 τού 356 Νόμου άυρο3μ;ν τα σχε-
τικά πρακτι/ά τής γινομένης δϊίμοπρασίας κατά την 25 Ό--τω-
δρίου ενώπιον τΰν ΐτιτροπειών αΓτίνες συνεστοθ/)σίν πρός τ;ΰτο
κατ'
Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφώνως τοϊς ό'ροις τής
ϊιαληφθείσης ύπ* αριθ. 3976)3201 έ.Ι. δίβκηρύξεως τής Άνωτί-
ρας ΔΐϊυΟύνσίωςτών'Εσΐίΐτερικώ; καί ταΤς διατάςίσί τοϋ356Ν5-
ι*ου ίνεργηθησομένην ενώπιον των 8ιά τής διακηρόξεω; ταύτης
ωρισμένων έπιτροπειών καί έν τοίς αυτοίς τόποις την 8 Δεκεμ¬
βριού 1910 ήμίραν Τετάρτην καί ώραν 9—10.
:., Έν Χανίοις τή 4 Νοεμβριού 1910.
Ό επί των Έσωτΐριχών Έπίτροπος
Π. ΜΑΡΗΣ
Νόμου ίνε?γηθη73.-ένην Ινώπϋν των δία τής 2(«κηρόξεως ταΰ-
[ της όριζομενων έπίτροπβίών καί έν .τοΤς αυτοίς τόποις την 2
ι Δί/.ίμβρίου 1910 ήμίραν Πέ;Λπτκ)ν χαί ώραν 9 —10 -κ. μ.
Έν Χανίοις τίί 'ί ΝοίμβρΕο^ 1910
Ο ίπϊ —'ον Έσωτερικών Έπίτροπος
Π. Ι. ΜΑΡΗΣ
·· .- ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έπαναληπτιχϊίς μειοδοτικης δημοπρασίας δια την ένιαύ-
σιον προμάθεχαν άρτον διά τούς άνδρας τής ενταύθα φρου¬
ραί.
10 Ιον ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Δ,α .ηρΰτίει δτι.
Είς ίκ:έλεσ:ν τής ύπ' άριθμ, 11967 διαταγάς τής Ανωτέρας
ΔΐίΐΛήσεως Χωροφυλα-λής καί Ιαγμάτων ΠεζίχοΟ έν Κρήτη ή
2ημο;:ρ»:ία διά ιήν χορηγίαν τοϋ «ναγΛοιυΰντος άρτου είς την
φροορά^ Χανίων ίπϊναληφθήσεϊα! τή^ 14(]ν τρέχοντος μηνός ημέ¬
ραι Κυριακήν καί άτ%3 τ?|; 1 Οη- μέχρ·. τή; ϋης ώρας π. μ. υπό
τού; αυτού·; βρους τΐύς έμφα!ν3Γ'.ένους ΐν τί) ιτρογενεστέρα ημών
διακ,^ρύςει τη ν&χχ/ωριαθείστο έν τω ύπ' αριθ. 67 τε2χος Γον
παραρτήματι τή; Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ώς πρώτην «ροσφίράν όρ ζομεν την υπο τοθ τίλευταίου μει-
οδότου Βασιλείου Τσεκούρα πρθ5φϊρ'0ί.ϊσ3:ν τιμήν τδν λειιτώ»
3? '/β χατ' όίΐαν.
'Η δημοπ^αυίβ έσεται τίλειωϊΐκή ·Λατακυρω3ησομ5νη έπ' όνό-
μ« ι το3 τβλευταίου μειοδότου τοθ προσβνε/ΑΟντος την έλάσσονα
τιμηΜ κατά την 12ηνώρανκ2ί 5' τής όρισθίίσης ημέρας.
Μϊτ* το πέρας τή; δημοπραιίβς οΰϊϊίς μευδότης γίνεται δϊ-
κτςς.
Έν Χανίοις τή 5η Νοεμβριού 1910.
Τό Οικονομικόν Συμβούλιον
Χ. Δαλιάνης
Α.
Εθεωρήθη
Ό Διοικητής τοθ Τάγματίς
Χ. Νταλ^άνης
Αριθ. Πρωτ. 4612
» Διεκπ. 3519
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ΰπ' όψιν
1) Την ύπ'άριΟ. 4β16/32}6 έ.Ι. δΐακήρυςιν ημών δι* ή- ΐςετιθετβ
είς μ«!οϊοτιχήν δημοπρασίαν ή ϊΐ·ροέχ.τ·*!Τς κίί ^κ^ρόσ-ρωσις τής
όϊο3 Ν»ό Χωρίο ΜΐΓαμ.παΛή Χανί-Βρύσες-Γεωργιουπολΐς.
2) Τα υπό των Νΐμαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ήρακλίΐ-
ου όποδληθέντα ήμΓν υπό χρονολίγίαν 25 ΌΑτωβρίθΐ» 1910
•κρακτι/ά των έχιτροπίίών αΓπνες σ^νεσττ,Οησαν πρός δΐίςαγα,'γήν
τής μεϊοδοσίας ταύτης ίς ών 2{ί*.νυτ^ι όϊ! »νςργηθ:ίση; τής
π«ρΐ ής Ό λόγος μειοδοτίας νομίμως προσιφίρθη νά άνολάϊ/] την
ίκτίλίσΐν αυτής ό Στυλιανός ΜιχελαχάιΊς άντί 37 °/ο έλαττον
τοϋ προΰπ5λ3γ!3θ--ντος πϊσού όστις καί άηκηρύχθη τελε-'ταΤ:ς
μειϊδότη; υπό τής ίπ.τροπίίας η^ις συνέστις εν τώ Νομώ Ή-
λί
3) Την υπό χρονολογίαν 3 Νοεμβριού δήλωσιν τςΰ έργολά-
ίου Θίίϊ. Μανθυσα/άκη νομίμως χαί έμΓ.ροθϊσμ,ω; ΑατατεΟεΤσαί
μετά τού άπαιτουμένου γραμματίου Λαρβχαταθήκης δι* ής ϊηλοϊ
δτι προσφε'ρει πέντε (5 °/0) επί Ιλαττΐν τή; ό».ο τ5ΰ τϊλευ-
ταίου μειοδιτου προσφερθπσης τ'μής πρός άνάληψ.ν τής προ-
κειμίνης εργασίας.
Ίδάντες χαί τό άρθρον 14 το3 356 Νό^ου
Άκυροΰμεν τα σχετίχά πρϊκτΐλά τής γϊνοιιενης 3»;μοΐΓρχσίας
τα '.ην 25 θΑτωδρυυ ενώπιον των ίπιτροπεΐών αίτίνες σονε-
άίΐτ,σαν χρος τ:ύτο καί
Δ ατασΐομεν την ίττανβληψιν Λάτ^ς συμφώνως πρός τούς ί'ρ^ς
τής διαλη?δείσ;ς ύ—' αριθ 4((15.'«,6 τής Δ;α*ηρ;ςεως τ?ς Άνω-
ί Δ'ίυίύνσιως τ'ϊ>ν Είωτίρ'.κώ/ καί τίις διατάςεις τού 35*3
κατα
Αριθ. ΙΙρωτ. 7129
, Λιεχττ. 3118
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ,
Ο Νομάρ^ης Λ.α«ίηΟίον
ΙΙρβκηρΰσσε! ότι:
Έχτίθεντ'ϊ! ϊ!ς δημόσιον πλείϊτηϋασμόν Ικποιήΐίΐς συμφώνως
πρ;ς τάς ϊίίτάξίΐς τοο όχ'αριθ. 356 Νίμίυ καί τοΰ ϋττ' ί^ιβ.
893 -.93 1906 Δΐίιτ^ματβς περί έΑτελέσεως τοϋ ΰπ' αριθ.
613 Νι,ι-υ τ. κάτωθι αναφέρομεν* δημητριακά προιόντα, άντί
φόρου ρΐσπραχΟίντΛ υπό τοΰ ζυγίστοϋ τής Οικονομικάς περ'φβ-
ρεί^ς Καβδιοσ.ΐυ, ήτοι:
Κριθή όλάδες 1325 Δράμια —
Βρω^-η » 868 » 370
Σϊτος » 517 » 100
Ρόβ; » 143 » 300
Κο^:ά » 459 » 150
Ροβιβΐί » 12 » 200
Φάβα » 147 » 100
Φα/ή » 21 » 200
ΙΙαποΛες » 58 » 200
Άρ«ας » 1 » 200
Ή Δημοπρασία θέλ«ι ϊΐϊξαχθη την 21 Νοεμβριού 1910,
ήμ ?αν Κυριακήν κ α1 ώραν 10—12 -. μ ίν τω χωρίω Καββου-
ΐ(ι! τού όμωνύμ:ο Λκ;IΑ^;^ χαί 1^ τω Δημαρχ'αχφ Καταστήματι,
ένοπιον Έ-ιτροί-^ς, άποτελουμ-'νη; ίκ -:3 Δημάρχου Καββου-
σί'.υ, ώ; ΙΙροέδρ:υ, τοΰ Πρΐέίρου τιΰ ΔημοτΐΑοί Σ^ίουλΐου
Καβόουτ!οο, ύ{ ταΰτοο κωυ5μέν5υ ενός Δημοτικοο Συμίούλου
καί -.οί Ρρϊμματέας τ:ύ Δήμου Κα^65υ^ί:.', ώς μ»λών.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝηΣΕΩΣ
41»
Ώς πρώται πβοσφοραί διά τα άνω δημητριακά όρίζονται
αί ίξής:
Κριθή ή οκά λεπτά 23
Βρώμη » » 18
ΣΤτος » » 29
Ρόίι » » 19
Κουκιά »' ' » 26
Ροβίθια · - ■ » » 35
Φ«6α » » 18
Φακή » » 35
Παποδλες » » 25
'Αραχας » » 22
Ή έγκρισις των πρακτικών τής 8ημο«ρασίκς έπαφ'εται είς
την κρίσιν τοΰ Νομάρχου Λασηθίου, όστις λαμβάνων ύπ' όψε'
το συμφέρον το3 Δημοσίου δ',Λ ιοθται νά έγχρίντ] ί) μή αύτά,
χωρϊς έν περιπτώσει άκυρώσεως ό τελευταϊος π}«ο?·ΐης νά
άποχτα βιχαίωμά τι κατά τ-Ο Δημοσίου.
Τό έκπλειστηρίασμα χαταβληθείΐίται τοϊς μβτρητοΤς είς -ό
Δημόσιον ταμείον, ή ϊέ παράδοσις των ίχιτοιουμ&'νων ϊημτ,τρι-
ακών είς τόν τελευταίον ΰπερθεμαΐιστήν γενησεται δυνάμει Δ;λ-
ταγής τοθ Νομάρχου Λασηθίου καϊ κατόπ.ν τ?ς &'·; «ϋτόν
■προσαγωγής τοθ Γρβιμματίου είσπράξεως όλοκλτρου τοθ έκ-
πλειστηριάσματος.
Έν Άγίω Νικολάω τη 2 Νοεμβριού 1910
Ό Νομάρχης Λασηθίου
Ι. Συγκελακις Ό Ύ)γ.-.αμμα.ΐ£ύς
Ν. Χατζόπουλος
ί ! ί . · ■——————-———-—-·
Αριθ. Πρωτ. 800
» Διεκιτ. 747
Διατ.ηρύττει 8τι,
Δυνάμει τής δχ' αριθ. 96 τής 16 8)6ρίου 1910 άπΐφάσεο;
το3 Δημοτικοΰ Συμόουλίου Άρχαλοχωρίου, νομίμως Ιγχεχρμ-
μένης διά χής νχ' αριθ. 41**/33β τί1ί "2 τοΰ αύτο3 μηνός καί ?τ;»ς
άχοφάσεοες τής Σ«6. Νομαρχιας Ήρακλίίου, έκτιθίτχι είς φανε¬
ράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τί3
ύχ' αριθ. 356 περί ίημοκρασιών Νόμου, >.αί κατά τόν ύ-ό τοϋ'
δημομηχανικοΰ τοΰ Νομθ3 Ηρακλείου κ. Νικ. ΙΙατα^εωρ-,ίου
συνταχθίντβιτρουχολογ'σμόν, σχεδιαγραμμα, κ*ι συγγραφάς ΰχο
χρεώσεων, ή ανοικοδόμησις Δη·Α«ρχι.»*?3 Κνταστήμΐτίτ ίν Ά:-
καλοχωρίφ.
Τό ίργον τουτο προϋϊτολογίσθη υπό τοΰ χ. Δημομηχανοιΐ
είς ίραχ. 944, Μ/1β0.
Ή μβιοδοσΐα διεξαχθήσεται ίν τώ Δημοτΐ/φ Καταττή.ιατι
Άρκαλογωριου, ίνώκιον Έπιτρΐπής «τοτελυμένης ϊ* -ου Δη-
μάρχου Άρκαλοχωρίου ώς Προέδροιι, τοΰ Δί;μβμηχαν:κο; τ:3
Ν Η Ν ΙΙ ί εό Δ
ρχ ρχρ
Νομοϋ Ηρακλείου κ. Νικολ. ΙΙαχχγεωργιβο, καί ενός μ
κοϋ Σ»μ6οΰλοι> ώς μελών, την 21 Νοεμίρίϋ-» 1910 ημέραν Κυ¬
ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. υπό τούς άολούθίγς όρους.
1) Διά νά γείνχι τις δεκτός ωί μεΐ3Ϊ:της ϋον να ιΐίί.υϋάσ/;
«γγ^ητήν το3 όποίου τό άξιόχρεων κρίντ) ή ίπιτροιτ-η, ό'ΐτις θά
συνυκογράψ^ τα πρακτικά τής μειοδοσίας καί τό συναφθησόμενον
Συμβόλαιον, καί θά είναι συνυπεύθυνος είς πάσαν «ό μειςίς,του
■κρός τόν Δήμον υποχρέωσιν, άνευ το3 ϊικαιώματος ϊ'ΐιρίσ'ως ή
διζήσεως.
2) Ό ϊργολάδος ϋπο-χρεο3ται νά άποπίρατώστ; τ'ΐ εργο/ τουτο
ίντός 60 ημερών άϋό τής συντάξεως τ;ΰ Σ^μ6ολα·:^.
3) Ή εκτέλεσις τού έ"ργου τούτου εάν Ϊ£ν ε?ν3· ύ ό
όίϊΐ τ»ίς
θά λΐγ
ίν μέρει ή «ν όλψ την άναληφθεΐσαν ύπ' &ύτο3 «ργασΐαν,
αύτη θ: "ρατοϋΜΐ ΐπιμελεία το3 Δη.λάρ/ου ι.αί οαπάνί) τοΰ
Δήμου διά λογκρ:ασμόν τ?3 ίργολάίου καί τ*3 1·(γυητοΒ ιΰτοΰ
άλληλεγγύως συν>υΓ:*υθύνων πρός αποζημίωσιν.
5). Ή πρό; τόν ίραολάδον ^ληρωμή τοΰ σ;μφωνηθησομένου
ποσοϋ θά γείνΐβ είς δυο Γσας ίόσεις, ών ή μέν -τρώτη *·ρί τα
μίο« -γ·3 τελεσθησομίν=υ ϊργου, χαί μετά την ίπιίεώρησιν τής
γενομένης ίργασίας υπό τοϋ α. Δημομηχανικοϋ ύποβάλλοντος
πρός τουτο κατάστασιν τής πληρωμάς τ«ΰτης, ή δέ ϊευτίρβ μετά
τϊ)ν αποπίρατα,σιν καί παίαλχβήν α5το3 ΰπΊ το3 βΰτοθ Δημομη-
χανΐκοθ.
6) Ή μειοίοϊί'. 3εν είναι τϊλειωτική. Εάν ϊντος τεσσάρων
ημερών άηό τής προϊωρινής -Ίαταλυρώσεως παρονσιαβθξ τις καί
πρ3σφ=ρ(| 5 «πί τβϊς '/„ μεϊβν τής υπό το3 τελευ-αίου μειοδότου
πρςσφΐρθίίσης τιμ^ς, οίίτη ίπανϊλααοανεται την άμίσως επομέ¬
νην Κ^ρ-ίκήν 28 Ν)6Γ"ίοο έ.Ι. καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
τής χ)~.ί; ίπιτροιςής Λαί ΰττο τού; αΰΐους 4'ρους, ό;» καί θά είναι
λ
ή
7) Τα πραΛτιχχ τ^ς μιιοδοσίας ΰηόκεινται είς την έγκρισιν
.οιι Δηι.οτιχο> —υμ,δθνΐλίοιι, όπερ διιιαιο3ται κα;ά τό δοκοβν
αυτώ ιχ "(*?·■>{,, ν) μη α!»τά, χωρ':ς ό τελβυταΓος μ»ιοδότης ν,
άπο/.τκ ^ύδέν δι/αίωμα κατά τοΰ Δήμ«υ.
ο) Τα κηνύχεια καί Συμδ'.Λαΐδγραφικά τέλη *π'.6αρύνουσι τόν
ΐρ ,ολ»6ον.
9) Ό προϋ^ολίγΐΐιχϊς, τό τ/«διάγραμμα, ·χ.ΐ! ή συγγραφή
των ύποχρδώσεων, είΐίν ίκτείειμίνα εί; τ: γρ*φ·7.ν τοθ Δημαρ-
χ?ί:υ ΆρΛαλο-/ιι>:'ςυ ίϊς την διάθεσιν τώ» βουλομένων νά λάβωσι
γνώαΐν αυτών.
Έν 'ΛρΛαλοχωρίφ τή Ι Νοεμίο ο^ 19(0
Ό Δήμαρχο; Άρκαλ:χωρίου
Έμιι. Φλουοάκιις.
_'Αρι«__Πιβωτ. 37 _
» ΑΓίκπ. 23 γ —
ΊΙ *ΚνοοιακΗ Ίύπιτοοπεία Γζι^
Διακηρύττει
Έκτίθητιν Είς δίαγωνισμιΌν φΐνερας τιλεΐω-.ΐί.ϊΐς μειοδοτικής
συμφώνως ταίς δΐίτάξβί'. τοΰ ύπ' ι-ριθ. 356 περϊ
ϊ λί δ Ι Ν α ά
ημ φ ρ ρ
ϊηΐ:·τ-ϋίών *»ϊ -κτβλίσιως δημοσίαν Ιργω; Νόμου τα διά την
ί Δ
σκευήν
ΐιυΰς στίγη; ίν τή Δημοτιχ^ Σχολ?( τώ/
.)Λίτόλε.>ς Γζϊομιαϊων χΐί ίπισ/.υή/ καί κατα¬
τικον α!ιΐ/)ς και ύπ; -51 μηχα/.!;33 Μάρκου
ΰκΐίε.χΐίίντα Ιργχ συμϊώ*υ; τοΓ; Ιτ' αυτού ύκο-
η ρυπο ,ιγισ^ΐ)» δίαγρ/μμ,ατι καί α^γ-. ρ^.φ/5 υποχρεώ¬
σεων, χατατεθειμίνοις εν τω Γρΐ?: ω '?,; Μομα^χίας Λασηθίου
, να Αϊίωτι γνόΐ/
Ή ί>:τρα7ΐ>. ίν6ργτ)θή--.τα. ι) τώ κατασιήματ: τής Νομχρ-
2! Ν 110 Κ
10—1'2
2! ;,
/_-ν Λ::ί
; ώ
Νικο/ά^^
", ■ όν .' ν.ΛΙ
.ά»^ν χχί .
5ν ·χ τ'·ιν μ
πουλον ώς
μ»λ(" >.
"Εν Τ:
,εμμαϊω
τί
30
Ό
ΙΙρο.δρ-
ΠΑΠΑ. Ι
. ΤΖΚΡ
ΜΙ
ΑΣ
11/10 γ, μιραν Κυριακήν
:ον έ-.ιτρ3Λ»ιας ίπαρτιζομέ.νης ά«ό
πρόίίρο», τον Είρη ν. 2ίχη» Λγίου
τό Μάρκον Κατζου-
>5χ«!ίς Γί ·>ο γιον Μίρχ;-
1910.
Τα ,Αίλη
Ιωαν. Παναγιωτάκκς
Ι'εωρ. Μαρκόπουλος
Εν ιτεριπτώσϋ 8ε κΐί δέ^ ληφθώσιν ύπ' ίψί:
φής καθ* ήν καί χαρουσιασθή χαχοτε-/νία, τό ?ργ^ 9α λΐγίζοτ»: ,
άνεκτέλεστον, ό δι έργολάδος ούίεμίΐν 6α ίχτ, ά-αι.η-* τλη- ί
ρωμής.
ρ.'Λ ίΐροτ 59Γ»
* Δ'ε/ττ. 35·)
Γ Ω 3 Τ Ο Π Ο Τ
II
Σ Ι Σ
Ό Δή{4αρν°? Ιΐλατάνον
·);:;;:· :Γ
Ι α.
9
Ι
'*)· "Εάν ό όργολάδ^ς αρνηθή ίι' =ίον 2ή«οιι /.όγον, να *ατϊ ' φίριίΐς το5 χω?ίο^
ς η,Ις
ήμϊς Δήμου
«3ίτπ'στίον ΰπο' τοΰ αγροφύλακος Γεωρ. Α. Κυπράκη εν μόσχα- ' ι91& Κλητήρΐον Έπίχριμα μ*ς άλλως ·ίλεΐς ίιιβσθή έρήμην.
ριον αρρεν χρώματος μελΐσσου μηνών έξ. ν ί Έν Ρουστίκοις τ^ 29 Όκτωβρίου 1910.
Καλούμεν δέ τόν κύριον τού έν λόγω ζώου νά παρουσιασθή ι
ενώπιον ημών φέρων τα άποϊεικτικά μέσά τής* κυριδτη τος τού |
ί^ άφ' βΰ καταβάλη πάντα'τά Ιξοδα τής 3ι«τρο-
ερών άπο τής δήμοσιεύσεως τής παρούσης
νά
φής, εντος δκτώ ημερών άπο τής δήμοσιεύσεως τής παρούσης"
έν ττ3 ϊτ'τ5»Μρ{ϊι τής "Κυβερνήσεως.
Παρελθούσης τής" κρβΐεσμίας ταύτης *μή ίμφανΐσθέντος )έ
τοϋ' κορίδι'ανωτέρω ζώου θά ίκποίήθ^ τουτο χρός όνελος "τοδ
' ίτικόί'ΤαιάΙοι».
ΈνΠλατάνφ τ^ 28 Όκτωβρίου 1910.
Ό Δήμαρχο,ς Πλατάνου.
'Έ. Ιΐανιδάκης
Πρωτ". 556^
» Διεκπ. 476
*Ι2ν •Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλίινων
ΚΑΗΤΗΡίΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό παρα τω Ειρηνοδτκείω Ρονστίκώ'ν
Δη|ιόο*ί>ς Κατΐνγοοος.
Έπιιδή δ Ιωάννης Χ. Παπαδάκης παϊ.- έτων 10 — 13 πρωην κ,οί—
τοικος 'Αργυρουπιίλεω; Ρεθύμνης χχ] ηδη .αγνώστου διαμονής,,
χατηγορέΤται ακ ΰπαΓτιος τού ο*τ·. χατά τάς αρχάς Όχτωβρίου_1908
έν τ?ί 6έσβι αΧτοϋ Παυλ'ν τίς ικριφίρείας τοϋ χωρίου Αργυρου-
πολεω; ενεργήσας μετα διαχρίσεω; έξερρίζωσεν έκ προίέαεω; Ιχ
τού έχιϊ άμχιλώνθΐ"" τοΰ ομοχ«ορ(ου τού Στυλιανοΰ Βουγιου-
χάλου 18 άμυ^δθΓ.1 ίψί, τιρωτοεΓ|ΐ; και άπέκοψί διά μιχαρι-
δίου μίαν ρΊσινϊαν [λίαν λβμονέαν ' καΐ μίαν χαρυΐν προξενήσοις
αύτω ζημίαν τ54 δραχμων.
'Βπειδή τό άνομημα τουτο «ροβλέπεται χαΐ τιμωριΐται χχί> τ'
άρθρα 421 έν συνδυασμώ πρό; τό 84 έδ. 4 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμου,
χαραχτηρίζβται δέ ώς πλημμίλημα.
Επι ιδή ό χατηγορούμενος ούτος είνε ίπωι χαΐ ί,γ.θίίται ό τό-
πβς τηί βια|ί,οντε τοο. , ( Γ ^ ( , , .1»
Ίδ6ντ1% χαΐ τ άρίρα 405 χαί"406 τής Ποινι'χής Διχονομια«.
Καλούμεν τόν (ίρημένον κατηγορούμενον ?να εμφανισθή αυτοπρο¬
σώπως ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοϋ ΕΙρηνοβιχβίοο 'Ρουσΐίχων την
Ι5'τ6ΐ!μηνδί Φιδροϋχρίδυ τοΰ Ιτους 1911 ημέραν Τρίτην /αί ω$«ν
9 π. μ.'Τνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τή: έκτεθείσης πράςιως, άλλοις
βίλίι ϊιχασβγι «ρήμτιν συμφώνως τω άρ8ρω 407 της Ποινιχΐ'ς Δι-
κονομίΐΐ βογχρίνως δέ κβλουμεν αυτόν ίπω; λάβγι γνώσιν των εγ¬
γράφων της διχογραφίβϊ.
Ό Δημοσιος Κατήγορος
. Ευστρ. ΔηΜητρακάκις.
Οί χλτ,δίντίς μάρτυρκ;
Στνλϊανο; Βουγιούκαλος κάτοιχος ΆργυροΐΜΤ'ίλίως Ρεθύμνης
Νικόλαος" Τζάτζιμος » » »
'Εγγράφα πρός άκόϊειξιν ,
Ή 6-" έριβμόνίδ κα! χρονόλ. 8 Όχτωδρίου 1908 έκθεσις τής
χωροφυλβκί;ς Άργυρου1ιτ6λεω;.
Άομόοιος διχασπχός χλητήο πχραγγέ'λλίτοιι όπως ϊν αντίτυπον
τοΰ κχρόντος τοιχοκολλήση εί την τελευταίαν χατοιχίαν τοΰ χα-
ττ,γορουμένου χαϊ Ιτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
Έν 'Ρουστίχοιί αυθημερόν.
Ό Δημόβιος Κατήγορος
Βϋίτο. Ληιιηιοακάκις.
Ό Λημιίΐιος Κα·ίήγορος Ρβοττίχων
ΐ,νιτρ. Α. Άη|ΐητρα««ά'κη^
Δημοσκυθήτω διά της Επισήμου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Έν Ρουστίχοις «ύθημβρίν. ,χ* χ
Ό Δημόβιος Κ«^^{$ος
Εΰότρ. Α. Δν·{ΐητ·>ακάκης
Αριθ. Πρω·:.
560?
» Διεχ,π. 478
Έν ΌνΟΜατι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
' Πρίις.τήν Ιπ δι«ταρά|«ι οίχιαχηςί^νης. κιιΐ.,έ
γορόυμένην Σοφίαν χήραν Β. Ν*«»νά)ι>, ;τίι γ^ος.
τρικον Άργυροοπο'λ«ως( Ρεθιίμ.ν~~« χ*^ ηδ·»^ αγνιρστδΐ» δι«μονήί. ,
Καλείται όπως ίΐΑφανσθ^ς αυτοπροσώπως την 15 τοΰ μ"όί.
Φίβρουαρίου τού Ιτου 1911 ήμίραν Τρίτην χϋ ώραν 9 α. μ,
ενώπιον τον άχροατήρίου τοΰ "ΕίρηνίδΊκείου Ροοβτίκο^,πρός^πσ*"
λ)>γίοτν καϊ περαιτέρω συζήτησιν τής αξιοποίνου πράξεως τής άν»-·
έ ! ό θή 'ά 191)166 ή 1 δ Ίί
ΆρίΟ. Πρωτ. 559
» Διεκπ. 477
•Εν" *Ον;6|ια^ί*·,οτ>11αΛ»λέως των Έλλήνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
Πρες τόν επί άπρομιλ»τήτω τραοματισμω χβτηγοροόμίνον Εμ¬
μανουήλ Α. Χαριτάχην χάτοκον Άρκούδαΐνβς χαϊ ήδη αγνώστου
δαμονής.
Καλίϊβαι νά έμφινισβ^ς αύ-οπροβώι^ως την 1 δ τον μηνός Φι-
βρουαρίου'τόΰ Γτους'1911 ημέραν Τρίτην χαι ώραν 9 π. μ. ενώ¬
πιον τοΰ άχρατηρίου τοϋ Κ1ρτ,νονο5ιχε(οο Ρουστίχιον πρός απο¬
λογίαν χαι πιρκιτίρω συζήτησιν της άζιοποίνου πρχξιως τη άνα-
·»ρήί«ν*ης έΤ« 'τβ κοινοποιηΐεν Οπ' άριβ. 184)166 της 2Ίδ«νίβυ
ρ ήη ή ξ ρξ ή
μη »!ς τό κοινοποιηθή «π'άρ(9. 191)166 τής 1 δ Ίοονίου
ΐ|910 Κλητήριον Έπίχριμά μας άλλως βέλεις δικασθή ΐρήμην.
Έν Ρβυστίκοις τϊ| 29 Ό>ιτω6ρίοΐ},1910.^ . „ ^ £ ν·
€0 Δημοσιθΐ Κατήγορος Ρουστίχων
Είίθΐ. Α. Αη#»τρβκάκη} · >
Δημοσιευθήτω διά τής,Έπισήαου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Ροοττίχοις αΰθημιρ(ίν.
Ό Δημίσιος Κατήγορος
Α. Διιρητοακάκης
δ' α-
ΐίΕΡΙΑΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
ΠΛΕΙ2ΤΗΡΙΑ3ΜΟΧ - λ_ .
Δημοσίου τής Ελλάδος ώς διάδοχον τού .Δημοβίβΐ» γ4 &»ως
ρητ. Π,ολιτείας, ίκπρθίωπουμΐχου 4ν. ΚρήίΤ) ύαο.,χου'.έ.πί των
ΐκονομικών Έπιτρόπου καί τοΰ Κνγτρ. Ταμία Χανίων,
ι· Κ α^ις β ■ .ν.., *μ #ι '-
Δημητρίου Ν. Δεϊλάκη, πρώην κατοίκου Χανίων, 3ν
γ'ώστου. διβμονής, . ...· > ί ;,«, ι. ;ι:·.->ιι
Μή γενομένου,, νομίμ^ν λόγων.^.««γ>;,το0
τ»3ν κτημβτων τοΰ ανωτέρω βφεΐλίτίυ μου, τού
|α τοϋ ϊχο χρονολογίαν 21 Σ]βρίο» 1910 ρ
λίΐστηρΐασμοΰ, ίημοσιευθίντος «ν ττχ 'Ειτιβ^μω- φ
(Τιύχ. Γ'. αριθ. 66), γνωστοποιώ, ότι δ πλειστηριασ^ς
φ κτ$μ_άτ(»ν όριβτΐΛώς γεν.ή(ϊ*τ(ϊΐ ίνώπιρν «3 .Σι»μ6ολαιο-
γραφου Χανίων Γ. Γαλανάκη, ^, τούτου κωλ^μένβΐΑ, τού.
V
£ άλ , ί ή) ιντβς τής «όλ*ως ν Χ#νί»ν
πλατβΙίΓ Μαυροδουνίων, τίι» 28 Νθί[*6ρίο« 1910, ήμίραν Κυ
ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. Ινθα καί ο'τ« καλοδνται οί βο«-
λομενο,ι πλειβίβτήσα;. · . , , ι,ν,.; -·λ, - -
Δημοσιευθήτω ή1 δβ διά τής Έιτισήμου,Έ·τ)|»,*ρί1ος, «ντίτυϊβ
ί' «ΰτή,ς παραγγίλλεται πας βρμόδιος ύπάλληλος να^οινοποι-
ή^ καί τοιχοκολλήση δποα ό ΰπ' αριθ. 196 Νδμος, έν αρθρω
27 καί 30, όρίζει. . ,.
Έν Χανίοις τξ 5 Νοεμβριού 1910. ·
Ό χληρβξούσιος τοβ Δημοΐΐου τής Έλλάϊος, ιη
ΧρίϊόΊϋ. *Χ«ρΐτάκης
Έκ τον
Μέγεθος Γραμματοσειράς