92737 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΤΑΡ&ΡΪΗΜα ΤΗΣ ΕφΗΪΕΡΙΑΟΙ ΤΗ*
Κ Ν Κ Ρ Μ Τ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τ£ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Χανίοις τή _3 Αύγουστον 1912 ~~ Αριθ. 81
Αοιθ. Πρωτ. 3573
» Διεκπ. 1982
ΑΝΟ.ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΩίΙ
ΔΙΑΚΗΡΓδΙΣ
Έπαναληπτικίις τελειωτικης- μεχοδοτικής
δημοπρασίας
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ΰπ' όψει τα ύπίβλ^Οεντβ ημίν κυρά τής Διευθύνσεως
των Ταχυόρομείων καί Τηλ»γρά·ων μ·τά τής ύχ'αριβ. 9158 έ.
Ι. τνωμοίοτησεως αυτής πρακτικά τής «νεργηθβίσης έν ταίς έ'ϊραις
των Ν3|»ών Χανίων, Ρεθύμνης καΐ Ηρακλείου τή 16 τρ«χ. μη¬
νός καί ενώπιον των οικείον Έπιτροπειών ίπαναληχτικής δημο-
πεασίας διά την ίκμίσθωσιν τή; μεταφοράς των τ*/.υ3ρομικών
σάκκιιίν καί •«χιλλ«ν ίιεήνών κ,ί έσωτερικών καί λοιπών είδών
τής δημοσίας «ν γένει ΰπηρεοΐβς, -ής «ροκηρυχθείσης δια τής
ΰπ' άρ'θ. Μβ8/17Μ τή-. ' Αϋγ·ύττου έ. ί. ήμετίρας δυκηρΰςεως.
Έ-ι8ή ϊ ά τής 6π' αριθ. *ηΙί9η ήμετέρας άχοφάσεως έ«κυ-
ρώθη τό άποτελβσμα τή; δνίογΐβείσης ίηΐΑοπρασίας διά τό τμήμΐ
Ήρ«κλείου, άναχηουχθίντος ίργολα6ου το: ρηθίντος τμημαχος
το3 Ιωάννου Περτσελάχη ά»τί δραχ. 12972,
Έπειϊτ) *ατά την «νί?γη9»ΐσβν ώς άνω μειοϊοΐιαν ουδείς
«ροσήλθ· υειοϊότης ϊιά τού Νομους Χανίων καί Ρεθύμνης.
Ίϊόντ.ς τα άοθ,α 13 *αί 14 τοΰ ύπ' άοιθμ. 356 Νόμου καί
την ϋ*' αριθ. 9458 τής 20 Αύγ3υαΐο.> ί· * γνωμοδότησιν τής
Διευθύνσεως τώ- Γαγ.ι?-3μ«ίω· *αί Τηλέγραφον, ϊι' ής_ «ύτη
γνιβμ^βοτϊϊ άπέρ τής χ}ςησ«ω; τ:ϋ έτησίο. μισθώματος αμφί- 1
τέραιν των εΐρημένων Ναμών. |
Άκυροΰμεν |
Την ϊνεργηθεϊσαν έ*«ναλη«τικήν ϊηι*οπ?«ΐί»ν τής 16 Αύγούστου
έ. ί. διά τα φηματα Χανίων καί Ρεθύμνης καί »ροκηρύσσ»μ_εν
νέαν τβλειωτικήν τοιαύτην διά την όμίΐθ*»ιν τής μιτα^ρας
τώ» ιιρομνημονε^έντων .·3ών *ίς τα τ^ήματα Χανίων χαι Ρεθύ¬
βειατ; ίν τφ ύπ' αριθ. 75 τής 1 Αύγούστου ί. Ι φύλλφ τοβ Γ'
τΐύχοκς τής ίϊιας έ·ημερι3ος και τοδ ά'ρθρου 2 τής ίιν' άρι·.
* ]|οει ομοίας ϊιακηρύξεως ημών, τής δημοσιευβείΐης έν τώ
ώς άν» φΰλλ)|ί 39 Ρ. τιυχος τροποποιουμένου ώς ϊ«εται
« Αρθρον 2. Τό έφ' ου οί αιιναγωνισθησόμενοι θ> μειοδο
τησ«*ΐι· ανώτατον χρηματικήν κοτον τού ϊτησ^υ μισ^ώμιτος
ί*αετ:υ τμήματος όριζιται»:
Διά τό τμήμα Χανιιβν ϊρ-χ. 12150
» » » Ρεςύμνης » 11000
Έν Χανίοις τη 21 Αύγούστου 1912
Ό 4χί των Έοωτιειχών Διοι*ών 'Κκίτροπο;
Α. ΜΙΧΕΛΙΔ.'ΚΗΣ
ρμημ ^
μνης ϊιά χρονικόν ίιά^ημα 23 μηνών αρχομένη α,.5 1 Ο*τ« -
6ρί=υ 1912 κβίλή^ον την 31 Αύγούστου 191 ι, εν,ργηΐητο-
μινην την 8 Σ.πτ.μδριου 1912 ημέραν Σαδδατον χαί ώραν
10—1-2 π. μ. έν ταίς έδραις των Ν=μών Χανίων, Ρεθ-ιμνη;
καί Ηρακλείου, συμφωνως πρός τάς οιαταςεις^ής _4π' αριθ.
Μβ/»βει «· ϊ· ϊια*ηρ^ς««ς ή»*ών καί όπό τους εις _ α^την -ρ·-
5ρ3υς υποχρεώσεων, τοϋς δή ιοσΜυθε^ας εις τ=
Αριθ. Πρωτ. 11502
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ ΤΑΓΙίΙΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
Δΐατηρυττει δτι,
'Κκτίθησιν, *ατόχ(ν τής ΰπ' αριθ. *34β/ΐ7ΐ τής 14 Λυγουοτοιι
1912 «ίΑρίσεως τής Ανωτέρας Δι«υθ^ν««»ς τής Δημ. Ασφα¬
λείας στηρ ζομίνης «πί των διατάξεων *ΐθ άρδρ-υ 113 τού ύπ'
αριθ. 63 τοΰ ίτβ ς 19 4 Δ'.αταγματος, είς ·ανεράν «λειοδοτικήν
δημοπ^!I3ία^' την πώλησιν τοΰ ίππου τοθ Δημοσίου «Πετρίτης».
Ή ίημο'ραβία ένεργηθήσιται «νωπιον τού Οικονομικόν Συμ-
δουλίου τής Χϋΐοίφυλακής κιί έν τώ Κχταστη'ματι τής Ανω¬
τέρα Δ·οι*ήσ*·ς κατά την 29ην όϊίύβντες μηνός ή»έρϊν
Τετάρτην κϊί ώραν 9—Π χ. μ.
Οί βουλοιιενοι νά " αδωυι μέρος είς τ»,ν -ρςχιιμίνη» δημο¬
κρατίαν ϊον »χ Ιχ^ιΐιν ύπ' δψει ότι ό Γιτπος παραϊηθήσε^αι τώ
τελευτΐίψ πλιιοϊοττ; όί/α τή χαιαδϋν τίΰ τΐμ»;ματος αότοΰ χα'ι
ότι ϊτ' ούΪΞνί λόιω ίτιτρίπεΓϊΐ ή ίτΐιστροφή αϋ;οϋ λ3|ψ πα-
ρο.9ΐ2'ειι>ς νϋσήυίτος ή ίίασδήποτ· άλλης ϊίτιας.
Τα .ηρυ>ι*ΐ(Χ χ,ΐί λοιχα υμβησομ να Ιξΐΐα ίπ'.6αρϋνουτι τον
τελευταίον πλε,ιοδοτην.
Έν Χανίοις τ γ, 1 Β Α·^γού^-^^ 1912
Ό Ά»',Ίτερος Διΐΐχ,.τής
Αι. Μομφερρΐτος
Αριθ. Πρωτ 1387
» Δ'.ε/.π. 607
πόλεως Ρ«θύ|ΐνης·
*> Δήηαοχος
Λα6:ντ*ς ΰ-:' Ε θε ι
χ .) Τό Ιν~ αριθ. Προ»:. 1345 *-ί -/ρβν:·1 . 13 Αύγούστου
191 "2 τραγικον τής Έχιτοβπής ί,.ί τής ~Άε οϊ-νικής ϊτ;μβ-
πραΐιας ϊιΐ την ένίϊκιασιν τού φόραυ ζυγίου τίϋ Δήμου τής
πόλεως Ριβύμνης, ϊς :ύ πραλτικού έμταινετα! ότι ϊ '1»α>νης
ΕΦΗΜΕΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γοδατσιδάκης άνικηρύχθη τελευταϊος πλειοδότης χρο?ενε-'*ών
2ιά την ενοικίασιν τοΰ φόρου τούτου διά τό από 1 Σιπτίμθρι-
ου 19Γ? μίγρι τέλους Αύγούβτου 19'3 ετήσιον διάστη,Αα *ρ.
21,250.
β .) Την ΰπ' αριθ. Πρωτ. 1383 καί χρονολογίαν 18 Αΰ-
γουστου 1912 άναφράν τοΰ Γιουσούφ Καρατσίϊαχη (μ-κορου
καί κατοίκου τής πόλεως Ρεθύμνης νομίμως χαί ίμπροθέσμως
χατατεθεισαν μετά τοΰ άπαιτουμένου γραμματίου χαταθί'σεως
είς το ταμείον τοΰ Δημου Ρεθύμνης δραχμών 1000 λόγω εγ¬
γυήσεως δι* 7)ο άναφορας ϊηλοΤ 5τι προσφερει 5 ο)ο επί πλέ¬
ον τής υπό τοΰ Ιωάννου Γοδατσιδάκη ιςροσφείβίίσπς τιμής.
Ίδόντες ιά ά'ρθρα 14 καί 69 τού ύπ' αριθ. 356 Νόμου καί
τό άρθρον 3 αής ύπ' αριθ 1059)458 καί χρονολογίαν 8
"Ιουλίου έ Ι. προχηρύξεως ημών.
Άκυροϋμεν τό ύπ'αριθ. 1345 καί χρονολογίαν 13 Αΰ^ού-
στου έ.ε. σχιτΐχόν πραχτιχόν.
Όρΐν,ομεν επαναληπτικήν *αί τελειωτιχήν δημοπρασίαν διά
την ί.^!ιασν τοΰ φόρου ζυγίου ίνεργηθησομένην ίν ηω Νο¬
μαρχιακώ Καταστήματι Ρεθύμνης την 8 Σεπτεμβρίου, ημέραν
Σάββατον καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τής ιδίας Επι-
τροπής τής οριζομένης ότό τής ύ*' άριί 1059)458 καί χρο¬
νολογίαν 8 Ιουλίου έ ί. προκηρύξιως ημών χαί συμΐών^ς κρός
τούς ορους τούς »ν τή κροχηρύξει ταύτη ϊιαλαμδανομένους,
καί τοϋς ό'ρου; τούς άναγραφομένους ίν τώ ΰπ' άπθ. Πρωτ.
1184 χαί χρονολογίαν 21 Ιουλίου ί. Ι. συ-ΐγρα^ί) των ΰποχρε
ώσεων τοΰ ένοΐχιασΓθϋ, πρός δέ. *αί τας σχετικάς δ αταξεις
τού ύπ' αριθ. 356 Νόμου.
Έν Ριθύμνις τή 18 Αύγουστον 19{2
Χ. Βακογλάκης
*ΙΙ Κοινότης Ιι/λί«ίίοι/
Δ(β»ηρ6ίτει ότι :
Έχτιθησΐν είς «ανιράν πλειοδοτικήν δγμοπραΐίαν τ»τραετοϋς
ένοΐκΐάσιως τάς άγρυδας τής Κοινότητος τάς χεΐμένας έν τί)
περι»«ρϊ'α τοΰ χωρίου Τυλίσσου υπό τα ιίο'.χά όνόματα Ξβχα-
ρά«ΐ, Τράπιζζ, Βακλια, Κ«ράμια, Νοτιχό, Επάνω χ»ί Κατω
Κέρη, ·χιβρισ:ά έχάστης γωνιας κατά την έκτασ.ν καί τα όρια
υπο τούς εξής όρους:
"Αρθρον 1 Ί1 5νοΐκίασ:ς ίσεταΐ ·ετρα«τής άρχομίνη άπό 1
Σεπτιμδρίου 1912 κοί λέγουσα την 31 Αΰ,ούστου 1916.
Άρθρον "2. Γό μίσίωμα χαΐαδληθήσεται είς τίυΐρας ίτη ·
σίας ΐαας >οσεις μετα τοΰ νομιμου τοχου ^τ:»ρ> μερίας έχάστης
δόσεως μεχρι έςοφλήσεως πληεωτίας έχάστης δοσεως την τε¬
λευταίαν Αύγοΰστου ίχάστςυ ίτους.
"Άρθρον 3. Είς τάς ίνοιχ. ίζςμένας άγριάϊας συμπερΐλαμ-
: ι χαί οί καλλιίργημένθί καί δυνάμενοι νά καλλιεργηθώ-
σιν άγροί τούς 57εοίοι·ς οί ενοικιασταί ίχουσι τό δίχαίωμ» νά
— εί:ωοιν χαί ά βοΰληαιν καθ" όλον τό δΐάστημα τής ένοιχιαΐίως.
"ΑρΑρον 4. Δέν ίπιτρίπται τό χαψάλΐβσμα είς τα κλαϊιά
καΐ θάμνους των άγριβδων ή τό χάψιμον των ίν αύ:αϊς
ρωμενων χαί μή χαρουποδε'νϊρων καί άλλαιν χαρτ:οφ;ρω,> δέν-
οριον, τ(·>ν ^νοϊκιασιών ύπθ7ριο-/μ£νων βίί την
ζημιωΐεως δι' ο?αν?ήτ:οτι βλαδην "ΐίνηΐομε'νην είς τ;ς άγριάϊβς
τής Κοινο^η-ϋς ές ϋπαιτιότητος ή άφιλείας αυτών.
" ρΊρον '.) Οί ίνο'χιατταί βφείλουσι νά καταγγείλωσι πάντα
μεταχνοθντα 6ρια ή προξινοΰντα βλάβην είς την περιουσίαν τής
Κοινότητος ή καταστρί'φοντϊ διά πυρδς καί αλλων μέσων δεν-
ϊρ« ή θβμνους πρός τοϋς αντιπροίώπους τής Κίΐνότητος' ίν
έναν: α περιπτώσει, ούτοι άτομιχώς ϊίαϊν Ιπιύθυνοι διά τάς γε-
ντ,σομίνας ζ^μίας χατά τό διάσττμα τής ίνοιχυσίΐ,,ς.
Αρθρον 6. Κατά τα έπιχρατοθντα £6:μα οί χάτβιχοι τοΰ χω¬
ρίου Τυλίσσου έχουσι τό δικαίωμα νά κίπτωσί την άταιτουμένην
ποσότητα άγριοξύλαιν κα'ι θάμνων πρός Ίδιαν -χρήσιν 1) -κρός πώ¬
λησιν ή «ρ:ς χαταΐχευην άσ6ε3ϊθχαμίνων ώς χαί το ϊιχα ωμα νά
βόσχωσι τα ζώά των ϊχτός ποιμνίων δωρεάν είς τάς ίνοιχιαζο-
μένας άγριαδας άΊευ τής ελαχίστης αποζημιώσε«»ς «ρος τούς
ίνοικι»στας.
Αρθρον 7. Οί μΐσθωταί οφείλουσι νά παρουσιάσωσι την σύν¬
ταξιν τοΰ σχετιχοθ ενοιχιαστηρίου άξιόχρεων έγγυηϊήν χεχτημέ-
νον άχίνητον περιουσίαν έν ταίς περιφερείαις των Δήμων Τυλίσ¬
σου ή Ήρ.κΛΐιου, ύπογρεουμενον είς την άπ' «ύθΐ'.ας καταβο¬
λήν μισθώματος έν πϊρι~τώαίΐ αρνήσεως ή δυστροιτίας τοΰ ϊνο:-
κιαστοΰ άνευ τοΰ ίικαιώματος τής ϊιζήσΐως καί διαιρέσεως.
Άρθρον 8. "Εκαστος πλειοδότης όφείλει νά παρουσιάστ; άςι-
όχρεων έγγυητήν όστις θά συνηπογράφ^ κ«' τα πρακτΐκα τής
πλειδοσίας.
"Αρθοΐν 9. Τα κηρΰκεια καί συμδολαιογραφικά τέλη ϊπιδα-
ρύνουσι τούς ενοικιαστάς.
"Αρθρον 1 0. Οί όφε.λέχαι τής Κοινότητος ή έγγυηταί όφει-
λβτών ή διά'ικοι αυτής έκ διαφοράς προεοχομένης έκ μυθώβεως
γ) χαταπατησεως τ) αμφισβητήσεως κοινοτικόν κτήματις ϊέν γί-
νονται δε*τεί είς την πλειοδοσίαν.
"Αρθρον 11. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται φινερά έν τώ
Νομαρχιακώ Καταστήματι Ηρακλείου, ώς Προέδρου, τού ΕΊ-
ρηνοϊίχου Ηρακλείου καί των άντιπροσώπων τής Κοινότητος ώς
μίλών "ι) των νομίμων αυτών άναπληρωτών την 30 Αύγοόστου
1912 ημέραν Πεμπτην χαί ώραν 10 1)2—11 1)2 π, μ.
"Αρθρον 12. Ή πλειοδοσία δέν είναι τελίΐωτικη ώστβ εάν
ίντός πίντε ημερών «πό τής χρονο ογίας ταύτης γίνη ενώπιον
τοΰ Νομάρχου νέα προσφορά 5 ο)9 τουλάχιστον επί πλε'ον τοθ
χατά τή» προσωρινήν κατακύρωσιν χοσοΰ, ή ίημοπρασία έπανα-
λαμδάνεται ένώιΐιον τής αυτής Έπιτροπής καί εντός όχτώ ημε¬
ρών υπό τούς αΰτούς όρους χαί ό προχαλίσας την νέαν ταύτην
δημοπΛαΐίαν άνακηρύσσεται ό τβλεοταΤος ΐίλϊΐοδότης εάν κατά
ταύτην ?έν προΐφε;θί) μείζων προσφορά τής ύ* αΰιοΰ χρθσφβρ-
θείσης.
"Αρθρον 13. "Εάν ό τελευταίας π/ειοδότης αρνηθή νά υπο¬
γράψη τό μιαθωτήρΐον ςυμβόλα'.ον έντ'ος δύο ημερών άπό τής
κοινοποιήσκος πρός αυτόν τής τελικής έγκρίσεως, ίυτος χαι ο
ίΐγυη-.ής αύτοΰ >-Ίσίν ύπεύθυνοι άπίναντι τής Κοινέτη·ος χαί
ΰπόχρίοι ίια πάσαν ζημίαν έχ «ας μΐσθώσεως χαιρ'.ς νά Ιχω-
«ν ούτοι ούϊέν διχ*ίωμα ίπ! το3 τυχόν πλιονάσματος.
"Αρθρον 14. Το ϊΐχ,αίίβμα τής τε'ιχής έγ>ρίσεως ίΐϋφυλαΐ-
σετα ιίς τούς άντιπροσώπους τής Κοινότητος Τυλίσσου. Έκ
τής εγκρίσιως δέ 1( άκυρώτεως των ιτρί-κτικών τής όρ'στιχή;
χαταχυρώο-εως δ τίλϊυταίος πλειοΒότης ούδίν και« τής Κοινό¬
τητος άποχτα δικοίω,ια.
Έν Τυλίσσω τή 25 Ιουλίου 1912
Οί άντιπράσωποΐ τής Κοινότητος Τυλίσσου
Δ. Βιμβουκάκης
Ε. Εανθουο'ί'δης
Η ΚϋΙΝΟΤΙΙΣ ΤΓΛίΣΣΟΓ ΜΑΛΕΒΓΖίΟΪ
Διακηρυττει ό'τι
Αναδληίίίίσηι; Ινε*«ν νομίμων λόγων τής μ*ι-δοτΐκή, δή ο-
ττρασ άς διά την οικοδομήν ίυο μονοταξίων Σχολείων άρ-«·ν«»ν
καί θη,.ϊων τοΰ χωρίου Τυλίσσου, τής ϊημοσΐίΐ,θιίο-η, είς το
ΰτς" αριθ. 88 φύλλον τιίς 23 Δεχιμβριυ^ 1910 τού τρί;βυ τεύ-
χου τής Έπ.οήμίτυ Έφη,. έριδος χαϊ προχηρ· χθε οης διά τήί
ύ-'άρ·.θ. Πρωτ.*985 8(8ί ϊιακηρμς ως τής Νομ -ρ ίας Ήραχλιίου,
αυτή ενεργηθήσεται υπό τούς αύτούς όρυς την 30 Αΰγούστ:υ
1912 ημέραν Πΐμπτην και ώραν 10 /^—1 1 */ί π.μ. έν τή Νο-
μαρ/ια Ηρακλείου καί ϊ·ώπ:ον τ|ς αϋιής Έπιτ οπήί·
Οί 'όροι τής συγγραφής χαί τα σχι>διαγράμματα εύρ·σχονται
κατατεθεμε'να είς τό Γραφείον τής Νομαρχίας Ηρακλείου παρά
τοΰ ό-.οίυ οί βουλόμενϊ! δύνανται νά ζητήσιιισί πληροφορίας.
Έν Τυλίκτω τή 25 Ιουλίου 1912.
ΟΊ άντιπρόσωΐϊςι τί[ς Κοινότττος Τυλίσσ:υ
Δημ. Βαμβουκάκης
Ε. £1αν0ουδίδης
ΆοιΟ. Η:ωτ 66
11 Ρ Ο Κ
II
Ρ Τ Ξ Ι Σ
Ό Δήιιαογος Άιιαραινών Πεδιάδος
ΠροσχαλεΙ τόν ΐίιοκτη·>ην τού *ίς θίσιν «Χΰμα» τής
τοΰ χοιοίου κιί Δήιιο^ Άμΐίρΐϊνών Πεδιάδος άνευρεθιν-
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τος, υπο τοΰ αγροφύλακος Εμμανουήλ Φρ. Καραπίδη, ζώου,
ήτοι ί α όνον μέ γνωρίσματα «μαΰοος», «άσπρομούτϊοονος»,
καί ύιΐό ττ,ν κοιλίαν «λευχός», ιηταλωμένος «πό τούς έμπρο-
σθΐους ποίας, «άρσενικός» καί άνευ σάγματος, 8π«ς προσέλθ-β
ίντος (8) ημερών άπό τής δημοσιβυσΐω; τής παρούσης, καί πα-
ραλαδτ^ τούτον απ^ίεικνύω^ την Ιτ' αΰτοϋ κ-ριότητά τού καί
χατα6αλ>ων τα εξοδα τ*ς διατροφής, άλλί ς έχποιηθή «-αι υπέρ
τού Δήμου.
'ίΐιν Άιιαριανοΐς Πίδιάϊος τί) 17 Αύγούστου 1912
Ο Δήμαρχος Άμαρΐανών Πεδιάδος
Γεώργιος Κυριακάκης
Αριθ. Βουλ. 485
Γο Δικαόττκον Συμβούλιον των έν
Χανίοις Ιΐοωτοόικών.
Συγχιίμι.ον
Συνελθόν
κατηγορουμένου κ^ί την σύλληψιν χαί -τροφυλάχισιν το3 δευτέρου.
Παύει πρ:ς χα·ρόν πασιχν περαιτέρω ποΐνκί,ν κατίϊί»ξ.ν χατά
τοθ Στίφανου Ν. Κουτρουλίκη γεννηίΐντος καί χπτοίχς^ντος
είς Λάκκους Κυ*ωνίας έτών 20, άγάμου, ίγγρ*μμάτου, —βι-
μενος, πολιτου " ^λλη.ος καί ΧριστιανοΟ Όρθοδάξου κατηγο-
ρουμένου »πί τή αυτή ώς άν» εΓοηται πράξει.
Εκρίθη άτε»αυισθη κ«ι έςϊδόϊΐ) «ν Χανίοις τί 16 Αύγούστου
1912.
Οί Δικασταί
Ι. Κι*τ"τλαγαιριανός
Γ. Μιχ&λκιυδάκης
Ν. ΟχπιδακΓ.ς Ό Β Γραμματεύς
Χ. Δ Νικάκης
"Οτι αχριϋς άτΕΟσπαϊμχ.
Εν Χαν οις τή 18 Αΰγούϊτου 1912.
Ό Β. Γραμμ«τ«ως
Ι. Μ. Σπυβιδαχτΐς
Διελθόν την Δΐκογραφίαν καί
Σχβψθέν κατά τον Νομόν
Έπειδη διά τόν φυγοδιχοΰντα ίκ των κατηγορουμένων Ματ-
θαΐον Χ. Κουτρουλακην τό κατ' αΰτοϋ εκδοθέν ύπ' αριθ. "2721,
τής 18 "Ιουλίου 1912 χατασχετήριον τού ενταύθα Άναχριτοϋ
ετοιχοκολλήθη εις τα υπο τοϋ Νομου όριζομίνα μέρη ώς 5«ί-
χνυται ιχ τοθ ύ*' α,,ιθ. 45201 τής 19 Ιουλίου (912 ίΐτιδο-
ιημου τοΰ 8 καστιχοϋ κλητήρο Ν. Τσοντοιι χαί τής πό χρ-,νολ.
22 Ιουλίου 1912 πσ;οποιήσεω, τοϋ οίχείου άγροτικου ίιανι-
Έπϊΐϊτ; «κ τής ίνιργηθεισης άναχρίσκος προίχυψ«ν, ϊτΐ την ,
1 2 Ίοι,νΐου 1912 έν φ άνεγώρει ό άδι>ηθίί; Λτ,μήτριος Γεωρ-
γακαχης «χ Λ*κ*ο)ν μιταβαινων «Ίς τό γωρίο» τού «νϊ ρ»υοντ»ς
οί ίχ :ών χατη-Όρςυμένων ΜατθαΤος Α. Άννεζά ής καί Ματ-
θαΤος Χ. Κουτρευλαχης έν %ή Οίσ«.ι «Καθάριο Σϊλί» τής -ερι- ,
φερβίας Λα/.χΜ/ ίττίτί'γ,;αν κατ' αυτού δια ρα6ίυ>ν χ.ι αγ ου
δι £·.ονβΐΛημμίνων χτι^ημάτων ΙρΓ,ψυιν τούτον χαμαί, ιώϋ^-ί)-
ρεσαν β·» εν ίίχοσα*ρ-"^χ>.ν, ίνα αργν,,ζΐιν ϊακτυλιον χαι ^..αν
μάχα ραν Ότι (λ χατγτ ϊρουμϊ.Όΐ ΐΰτοι ώ,-ΐο ^ογτισαν κατόπιν
την τ:α:ΐν των καί άττί^οχυιν «;ς τόν τταθοντα ι/ α^ίΐρεΐιντα.
Καί ότι σοπός τής κατα τοϋ παθόντος «πιθε^εω, ήτο ή λι,οε.ιϊ
τα περ ^τατικά δέ ταυτα αποτελούσιν ίπαρχιΐς ένδί ξϊ.ς ίτως
~ϊραπϊμφθ'^3[ν ούτοι «ν(,')τ[ον τοΰ ακροατηριου τοϋ Καχουο-
γΐο'ιχ«ιτυ Χά ίων ίνα 2ΐχα:θώσιν ώ: υπαίτιοι ίπΐ ληοτεια συμ-
?ωνω; τοΓς άρθροις 363 χοί 38' τοϋ Πςινικού Νόμου, ϊια-
τασσομ·ης τής παρατασ«ως τής τροΐυλαήΐίως τοϋ πρώτου
τώ άο6-ω Ι 91 τής Ποιν. Λιχίνομιας.
Ετ:ε:ίη ώς πρό; τόν τρίτον έχ των χατΓ,γορου^έ^ω^ στέφανον
Ν. Κουτρο-ιλά»ην δέν ύπάρχουΐΐν ίπαρχ«ΐ; ενδίΐςίΐς , «ρ. τής
'ν::λ'ίί τούτου ναί έπομένως ίεον νά παύί^ ~ρός χαιρΐν πασά
τ.εραιτέρω ηοινκ,ή κατα2ίο)ςΐ^ κατ' αύτεϋ ί~ί τη αυτή ώς ά'νω
•Γρηται πράξει.
Διά ταυτα
Παρατίμχβι τού; >ατηγορουμένους Ματθαϊον Λ. Αν/ίζάκην
γενηθ»ντα >-αί χατοιχοΰνια είς Λικκους ΚυδωνΙας «των 18,
άγα,ιίν, ογράμματον, ττρ-φυλακ:βμίνϊν άτ.ό τής 15 Ίουνίου
19ΐ2 καί ΜατθαΓον Χ. Κουτρουλακην γεννηίιε'ντα χά! χατοι-
χοϋντα ε'ις Αάκκους Κυ?(·)νία; χα· ^ίη ·υ·ίθϊί»ου, αμφοτίοους
πολίτας Έλληνας χο'ι Χ,,ΐϊτανούς Όρθίϊος:υς έ.ωπιον τού
3'ροατηρίου τοθ Καχ:υργ.οϊ /«ί-υ Χανίων Γνα ?ιχασθώσ:ν ώς
ύπαίτ'οι τού δτι ΰτΐό κινο3 τυμβέ^οντςς χ.νούμενοι συ>^-ίΐα-
σισαν την ϊχτίλισιν τής επομένης άςιοπο νού πρβξίως χαί έ'νιχα
τούτης ου ;μολςγήσαντες αμ:ΐ6αίϊ·. τρ;ς άλ/.ήΛ^;^ς 5υ'?ρ:.-ιήν
Χ^ί ύποστήρηξιν, την 12 Ίουνίου 1912 ίν τή Θ = ϊιι «Καθα-
ριο Σ«λί» τής -ερΐφερειαις Λάχκων Κυϊωνΐα- Η-Χ^-.ις νι λα- '
ίιβοιν «Ίς την κατοχήν των σύτογνοιμΐνως ξί'νην χινηττ/ -ιρι-
ευτίαν Χϊί νά την έχωσιν άϊ'κως ώς ίδίοχτησίαν των »τ£πεΓ:ν
2ιϊ διαφόρων κτυπημααων ανίκανον πρός άμυναν τω αφτ,ρι-αν
£'·2 εν είχοσάφραγχίν £να ϊβκτύλιεν άξιας δρ. 0. 90 /α: μίαν
μάχαιραν· χαί
την παράτασιν τί*,ς προφ^λ1xι^εως τοθ πρωτου
6236
Άρ'θμ. ΤΙρ'.ι
Έν ονόιιατ» τοϋ Βα(Ιιλέ »ς των Έλλην»*ν
ΚΛΗΤΙΙΡΙΟΝ ΚΙ1ΙΚΡΙΜΑ
Ό Είο"ι ('γελεΰς των 11(>οτοδικών αίηϋιθι/
Έπ»ιδη οί Εμμανουήλ Κ. Φαρσ-ρης 'ιίω^ κατβι-ος Άρ~
κ-υδα Μίρ ·μ6έλλου χαί Δτμήτριος 'Λγα!«χη. ή Τουρχοδημή-
τρης τέως χάτοιχος Ροτασι Μονοφαττιςυ ή"ίη ϊ»»υγοοΊχοι, αγνώ¬
στου ϊιαμςνής χα-.ηγοροϋνται ώς υπαίτιοι τού ί ι ο μέν πρώτος
μιτά των συνϊιχαζομίνων Άνδοέου Χαρούλη υ.μ Μιχβηλ Κα-
χαροϋ &χ συστασιως χαι ύ^ο χοινοϋ συμφΐροντος χινυύ^οοι
ουναΐΐίασΐυαν την εκτέλεσιν τής έ~ομ»ντ); αξι.τ^'νθυ -.ραςΐοις
χαι ενεχΐχ τοΰτης συνομολογησαντ€ς -χοός άλΛηΛο.ς αμοιβαίαν
συνϊρθμί,ν την 2 Ίθυνιου 1908 ίλ τ/|ς ίίυ,ως «Λα,χαϊ»» τής
ττβριφ«ρΐιΐι. Βρυΐων ΜιραμθίλΛου έΆαδον εις την Χ3 -*χτ]ν των
ςέ α χΐντ,τα πρα λατΐ ή :ι 70 7ΐρ;6ατα χριούι* χαί άρνΐα δια¬
φόρων χρΐΜματων χυι αραΛΊηριοτΐίΐών Λςιος μ«ί!"ςνος των 40
χαί έλατσοντος των «00 -καΧ· ανί)χ3ντα «;ς τούς Κμυιανΐυήλ
Κοχ-λάχην ή Μτϋ -αϊ-ΐ/η/ «> γνωσΐι τιίς ίλΛ&;ρ·»ΤΓ,τ8ς αΰ
τ;]'ν>»κ.ο»(ι>ς χαι ανΐ ι .τ)ς συγ'/.αταθ»σ·''>ς των ιδΓοκ:η--ον»ιν τςυ-
των, ό 2ε 5·υτ ρος μετα τοϋ υυνδιχαζομένο-ι Κ»ν7-^ν- ν;υ 15ί-
λΐανου ότι συνΓ(ργίΐσϊν «ίς την πράςΐν ;'·-'την οιγ'ι, χε, »» ,ν*·-
~ιμ»ία ταυτα.
Έτϋίτ; το ανοαημα τ ΰτ: προδλΐπεται αα; τ'μωρίΤ" ιι ^πότ*
ίουρα 56,57,:Π1.37:^,71,72 ιϊ. 2 τού Π^νιχοϋ Νί.» > ■** 1,
2 %> ε-:μ. τοΰ 005 Νομου χϊραχ;ηρ;"»ι-α· Ιι ώ; -. ΐμμίΛ- α
Έι:«ιίη ίί χατηγορο1α«ν.· οϋτοι ίίί« άπόνις ν τί ά(ν:εϊ-3Ί
Ίοοντίς χαί τ' α;0 2 405 /.αί 40ο τής Ποινι ής Δι ο^μί?ς
Καλοϋμϊν τοϋς «(Γ.ημ:'»5^ς χατηγ ;^υ.5/υ", Γν^ «μίΐ,^ΐθ,ΐ-
σΐν α'τοπροσώττω ϊνίθΐιον τοΰ α·οοαττ}ρίου τοϋ 11^ υ ο*.ι/.μ-.>
Λασηθίου την 27 τ,ΰ μηνός Σιπτ«μ6οίο·υ τ-.ϋ ίτθυς 11)12 ήμί-
ραν ΙΙϊμιπτην /αί ώρα' 8 π. μ ίνα ?·/.ασ')ώϊΐν ώο ϋ-αιι'ς1 τής
ΐχτίθιίΐΓιί τρας-·ις, άλλνςθιλο'υσι διχασθή :ρημην συμφώ/ω, τω
ά'ρθ·ω 407 τής Πο·ν*ή. λΐ.,ονομία:, συγχρόνως ϊ« καλβΰμεν
αύ-ου; ό-ι,ι; ' άίωαι -,-νώΐνν των ίγγραφ .>» τής ?ιχ3,,.ι»ιας
Ήν Άγιψ Νικολάω τί) 21 Ιουλίου ', 912
Ό Εισαγγελεύς
Χ. ΙΙαπαντωνάχης
Οί
ις μΐρτυρες
ιάτο.Α;ς 'Λμυγ!άλ·ι> Μ)ί:λλου
» Λιμνών >'
» "Αγ
»
Νχολαου .Μ)6έλλου
1) Μιχ. Ι. ΓΛ.λανος {Ί-,ν,'ϋ
2) Έμμ. Γ. Κοχο>άκτ,ς »
3) Ί(οαν. Ν' Μαΐτΐρακτ;
4) Κων Γ. Βλάχος ή Μάνταλος
5) Γ«ωρ· Βοοεάϊη;
Π) Μιχ. Κ Σμυρνάκης
7 ) Νικολ. » » » » »
8) Εμμ. Στ. Σταυρουλάκης ή Καργ:ώτης χάτ. » »
" Ε γ γ ρ αφα
*'.
II
ύπ: χρονθ'ογίϊν 20 Απριλίου 1909μι-,υη; το'· αϊι-
χηθίντος
β'. Το ύπ' άριι. 230 έ.ί. βουλβυμϊ τού Διχααηχοϋ Συμ-
^ΒΗΡ^^^^Ιτ^
368
Ί'ΆΣ
. ΝΗΣΕί-ί-
δοιλίου των έν Λαΐηθίω Πρακτικών χαί τό ϋ^'αριΒ. 83 ι. Ι.
τοιοϋτο -ών Έφετών Ηρακλείου
γ'. "Λκασα ή σν.£τικγ; διο,ραφία
ί'. ΊΙ Ο—' αριθ. 4Ι/β0β ίλθ«σις τοΰ Σταθμοΰ Γζερμιάϊων
Άρμο'ιος ϊ.λϊΐτΐλός κλητηρ ιταραγ^«Λλ*τχι οΐω, έν β»ιι-
τυκον τοΰ παρόντος τβι^ικΐλλήσι;; «ίς την τελευταίαν κατοικίαν
των κατη ροου,ιένων **·. ίτ»ρ3^ το.χοκολλήστ; «Ίς δηα,οσ α ν>··ρη·
Έν Άγίψ Νικολάψ *ύ*ημ«ρέν.
Ό Εϊσάγγελιύς Λασηθίου
Σ. Ησιηαντωνάκης
Αριθ ΙΙρωτ 6240
Ίίρα-έτρουκαί ήϊη α'νώΐτου ϊιαμονή- χ.ατηγορ«ΐτ>ι ώ, ΰπαί-ιος
τού ότι εις τας περί ταύτοΐητος τού «ςετασεις «ις άς ύ«6Λη()η
αύτειαγγίλτως ΰτ. τή; γοροφυλα.ής -ου Σσταί)μ-.ΰ Μαλών
κατά την 25 Μαρτιου 1912 έν τη ^«σει «Προφ^τη
τή; ΐϊε:ιφ*ρ«ίας Μαλλών καθ ήν ώραν κατελήφθη -τοίζων
άντί νά Ιηλωση τό πραγματικόν τού δνομα καί πα.-ρώ^μςν
«3ήλωσ«ν ίν γνώσει ψέυϊώς ό'τι όνομάζεται Νικολ Ά. Μανΐ-
'Εν Ονόματι οΰ ϋαόελέως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΙΙΡ1ΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό Είόαγγελενι των ιΐριοτοδικών Ααίηθίν>υ
Έπειίή ό Δημήτριος ΜηόΊ Κΐρπ3βάης τέως κάτοικΐς Γδο-
•/ίω-' Βιάννου καΐ ή*η βυγόβικις άγ-'ώττο ϊ'αμονής χατηγορεΓ-
ται ώς ύπαΐΐΐος το3 ότι ττ,ν 26 Μαρτίιυ 1912 περί ώραν 9
μ. μ. έν -φ χωρίω Γδ.-χΐϊ ««. προμελετ-τ;; τιπε-^τιτε καί ίτρ^υ-
μάτισβ τεύ; Ομοχωρίους τ:.; Εμμανουήλ Γρυ-ιτολϋκην, Γεώργιον
Γ·υσ*ολά;ην καί Κω^σ,ιχντϊνον ΙΙατιρίκην διά μαχαίρας, έκ
τ}ϋ τοαυμίχτισμοθ δ( τούτου, ό μέν πρώτος ένόΐητ» καί πρός
εργασίαν άνκανος κατέστη ίπί χρθνιχ,όν διάστημ* τ'κίο/ των
30 ηαερών *.χι έλαττ:/ των τριών μηνών, ό δέ ϊ«ύ «ρο; -'ΐί ό
τρίτ--ς επί ϊιάστημΐ πλίον των τριών καί ίλαττϊν των 30
ημερών
Έ«*ι8ή τ: άνομημα τοί3τ3 χρ;6λίπετα· καί τιμωριϊται οιπο τ
αρθρβ ΰΛ χαι 307 εί 4 το3 ΙΙ^ινικοΟ Νόμο^. χαρΐκιη^ί-
Γ,ιτα' Ιϊ ώς πλημμΐλημα
Έτειβη ό καί,,γο,,ούμενος ούτος είνε άπών /.αί άγν.εΐτβι ό
τόπος τής διαμενής τού
Ίϊ;»τες ϊΐίτ'άρβρα -Ί05 καί 406 τής ΙΙοινι .1)ς Λιχονομίβς
Καλούμεν τόν ε,'ιρημϊνον κΐτηγορούμΐνον ίνα ίμφανισβτ «ύ-
το«ρ:νώττως ενώπιον τ:ΰ ΙΙρωτοδικείαυ Λασηθιου την 27 τοί
μηνός Σπτ·μ6ρΐ3υ ιοϋ έτους 1912 ημέραν Πέμπτην καί ώρχν
8 χ· μ. ί'** ίικ»σθτ] ώς ύτταίτιος τής έ.τεβ*ί3ης πράξεως, άλ¬
λας Θ4λ·ι ϊικασβΐ", έρήμην συμφώνως τώ ίρθρψ 407 τής Ποι-
νιχϊΐς Δικονοΐλίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν ίπο»ς λάβγ
γνώσιν των εγγράφων τί} ίικογραφίας.
Έν Άγίω Νικολβφ τή 28 Ιουλίου 1912
Ό Είσαγγΐλΐύς
Χ. Παπαντο .άκη:
Οί κληθέντες μάρτνρε;
1) Έμι*. Γ. Γρυσπολάκης (παθών) κάτοικος Γδςχίων Βιάννου
2) Γεωρ. Δ » » » » »
3) Κωνστ. Γ. Πατιράκης » » » »
'Ί) Νικολ. Μ Άνα]·νωστάλη· » » »
5)Ν·χόλ Ε. ΙΙηγΤακης >» » «
6) Γίώργ. Κ. » » Β »
Έχειϊή τό άνόμημα τνΰτο τΐοοδλέπιτιχι καί τιμωρεΤται ϋτζ::
τοϋ άρθρου 271 τοά ΠοινΐΛοί Νόμου, χαρακτηρίζεται 8έ ώ;
•χλημμιλημα.
Έτειδη ό κατηγοροΰμϊ,νθς ούτος «ίναι α^ών κιί άγν.βϊτα; :
τόπος τί|ς διαμο/ής τού
Ίίο»τε« τίίτ' 5;θ'ρα 405 κϊί 4Λ6 ής Ποΐνι*ή; Δ(*ο'ομ 3;
Καλοϋμεν ττν «ιρημινον «.α:ι)γορ2^μενθν Ινα ιμφανΐαθτι αύ-.ο-
προσωΐΕιυς ϊνώπ όν τοϋ ά*ροατηρίοΐ) τςΰ Πρωτοϊι*ιί·.υ Αα3;.θ»ίοο
την 27 τοδμηνός Σβπτ μίρίου τοθ ίτο^ς 19)2 ήμί(.ίΐν Πίμιττ,ν
καί ώραν 8 χ. μ. ίνα όΊκί>:,6?; ώ; ΰπαίτΐίς τής έκτε^ει-ης
ττραξ«α)ς, άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τφ άρ&ρω
407 τής Ποινίκής Δι«.ονθμι.ϊς, συ^ χρονως ϊέ καλούμεν αυτόν
όπως λάβτ; γνώΐιν των εγγράφων τής δικογροφίας.
Έν Αγ, Νι*ολαφ τή 21 Ίο.λίου 1912
Ό Εισαγγελεύς
Σ. Πνπα.τωνχχης
Έγγρβφα πρός άπάίειςιν:
α'.) Ή ϋπ'ά^ι>1. 58 β. ί. Ιχ9υις Τ3Ϊ Σ-αθ,α.33 Μαλ ών
6.) Το ιχοΐτιΐΛΐ τή- υ*' ά '·θ. 49)912 μ'λροπταισμι-
τιχ.ής άπο·ασεω;-οΰ Είρηνοδικιιου Ιεραπέτρας.
Άραοίιος δι/.αστικός χ/ηττο παραγγ«λλ«ται όπως έ'» αντί¬
τυπον τ-ύ παρόντος τοιχοκολλήση «ϊς την τελευταίαν κατοικίαν
τοΰ χαΐηγορουμΐίνου και έ'νιρίν τ:ιχο>'οιλησΐ[( «ίς δημοσία μίρτ1·
Έν "Αγ Νικολάω αυθημερόν.
Ό Είσαγγϊλϊύς
Σ. Π απαντών άκης
Ί! ύπ'«ρ'β. 11 ί. ε. Ιχθεσις ιοθ Ύ)στάβμιυ Μύρτου καί τό
υπο χρονολογίαν 27 Μαρτίοι» «.ί. τηλ)φημα Είρην;δι/.-υ 1Ι«ύ-
κου. Αί ΰ-ο χρονολογίαν 30 Μιρτ ου ί. 1, τρ«Τς ί»τρ:δικαστι-
καί *χ.9£·*ίΐς Ααί ή ϋχϊ χρονολογίαν 24 Λτριλίΐυ τΐιαυ.η τ.;ϋ
ΐατροϊ Νιχ;λαου Γρηγ. Κο.ϊυλάχη Τ, ύπ' άρ θ "235 έ. Ι. β:ύ-
λε,ιμα τού Λ. Συμβουλιου τςύ 11ρω·.οϊ:χ4ΐ:υ Λϊσηθιου. "Αζια*
Άρμ:ί:ο, ϊια3τοός κ'η-.ήο -αραγγΐλ) «τα; οττω, ί' ;»τι-
τυ*ο Τ3ϋ —αοϊ»νος τΐιχοκολληΐη «'.ς την τιλευτι α·. κατοι.ΐϊν
τού ατην;ο;υμίν;ο /.Λ ετι; ·. τό'.'/οΚίλλήστ; ί!ς !ηα;αα μ^.;η.
Εν Αγ ιω Νΐί:·σο> >ύθτ;μ«ρ;ν.
Ό Εί"! γιλεΰ;
Σ. Παπαντωνάκης
Άζ:). ΙΙρωτ. 62λ9
"Εν ■"'ινόματι -■►!"■ Βαίίιλέ ι_ ς των 'Ε^.λήνων
ΚΛΙΠΉΡΙΟΧ "ΉΙΚΡΙΜΑ
Ό : ίίαγγελεΰ« τϊ>ν "οωτο^ικών Λαιίηθίον
Εττ ιδή ό Ιωάννης Ν Μανδίκ,ης τίω; Αατ Μαλλών
Αριθ. Πρωτ. 6237
Έν "Ονόματι τοθ Βαϋιλι,ως των Έλλήνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
Ό Εισαγγελεύς Λασηθ ου
Πρός τόν ίττι παρανόμω Θηρα κατηγιρούμενον Γ.ώογυν
Η. Λυρακην κάτοικον τέως Καλοί3 χωρίου Μερ
καί ήδη αγνώστου διαμονής.
Καλεϊσαι έ~ως ?μφανιαβ·ζι, αύτοπρίσώπως ένώπ'.ο»τοϋ
ατηρίου το3 Λίχοίστηρίου των ίνταϋθα Πρωτοδικών τή' 27 τού
μηνός Σΐιΐτ«μ4ρί:υ τού ίτους Ι^ί 12 ημέραν Πέμπτην κΐί ώρΐν
8 π. μ. πρός συζήτησιν τής ΰΐςό ·χρονολογίαν 4 ΜαρΤιθυ 1911
·φ='»εώς σου, κατα τής ύ-'αριθ. 49 ττ)ς 4 Μαρτιου 1911 απ3-
?άσ«ως τοΰ Είρηνοδιχείου "Αγ Νικολάΐυ άλλως θ«λε·» δικασθΓ,
«ρήμτ,ν.
Εν Άγίψ Νικολάω τί) 21 Ιουλίου 1912
Ό Εί-αγγελ«ύς
Σ. ΙΙαπαντωνχκης
αυθημερόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Ό Εισαγγελεύς
Σ. Παπαντωνάκη^
'Κκ τοϋ 'ΚΟνικοΓ' Γιτπογραφειο»/
Μέγεθος Γραμματοσειράς