92705 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
«♦·«-*·
ΠΑΡΑΡΤΗΙα ΤΗΣ ϋΗΜΙΜ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΕΝ
ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 1 Αύγουστου 1912 — ΑΡΙΘ. 75
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τ2Ϊ
ΚΤΗΝΙΑΤΡίΚΗ ΤΠΗΡΕΣ1Α
Αριθ. Πρωτ. 81 Δελτίον ύγεεινής
α Λιίχ,π. 40
Μην Ιούλιος 1912
Έ ΐιγιεινή κατάστασις των ζψιβν έν τί) ΝήΊω υπήρξε κατά
τί ν παρΐλβοντα μήνα Ιούλιον αρίστη.
Κατά τόν αυτόν μήνα είς τό ποιμνιον τού ι/. Δρακώνας Κερα-
μειών τού Νομοϋ Χανίων ' Εμμ. Νΐουνιαίακη ενέσκηψε ή λοι-
μώϊης ζωονόσος «Εάφλογιά» (Οΐαν'ϋΐόυ). Ί1 κτηνιατρι«.ή ύπη-
ρεσΐα πρός περιορισμόν πάσης περαιτέρω εξαπλώσεως, τής νοσου
ταοτης ϊιεταξ» την αυστηράν άπομίνωσιν τοϋ λοιμοδλήτου :ΐοι-
μ'ΐου είς την είς ήν εύρισκηται ή3η τουτο θ^σιν «Βϊνΐουρή Πυρ¬
γος» τής περιφερείας Σουδας χ.αί προέβη ι'ις τή■* δι." ίΐυ εύφλο-
γιας (ΊΙΊ15 θΐανΰΐβαχ) παρασκευαοθεντος είς τό έν Παρισίοις
Ίστιτοϋτον ΡϋΒίΰΙΙΓ, προφυλακτΐλ,όν έμδίλιασμΐν των μηπιβ
■προσμληθίντων προέάτων τούτου.
Είς τούς ποιμένας των ίπΐλθίνων ποιμνιων δΐενεμόθη αρκετή
τ;οα3της ίοϋ λα. ίδο«ησαν αότοίς αί άιιαιτούμεναι οδηγιαι πρός
"ροφυλακτιη,όν εμβολιασμόν τώ/ προβάτων των.
Έν Χανίοις τχι 1 Αύγουστου 191'2.
Ό Διενβί'ντης
ΧΡ. θόΟΔθΕΟΙΙΟΥΛΟΣ
Έ9*ωρή(»η
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ο επί των Οίχονομ.ιχών Διοιχώ» Έπίτροπος
Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
τμήμα Λασηθίου, άνακηρυχβίντος έριολάδου τοΰ ρηθίντος τμή-
ματος τοΰ Γ. Νιωτα*ι αντί δριχμών ετησίως 8100.
| Έιτειοη έν τί) ί5ρα τοϋ Νομοϋ Χανίων ί»ν ένηργήθη έπανα-
ληπτική δημοπρασία, άΈε μη κροσιλθοκτος ενός των μιλών τής
■" οίκείας Έπιτροπής,
Ίδόντες τα άρθρα 13 καί 14 τοϋ ύχ' 358 Νομου,
Άκ^ρούμεν
Την ενεργηθείσαν επαναληπτικήν δημοπρασίαν τής 18 Ιου¬
λίου έν ταΓς έ'ϊραις τώ» Νομώ* Ρεθύμνης καί Ηρακλείου
' καί προχηρυσσομίν ν»αν τίλϊιωιικην τοιαύτην ϊιά τή» ιχ,μισθω-
σ.ν τής μεταφαράς των προμνημονευϋίντων ΐ:3ών είς τα ·:^·(^ίΛΧΛ
; Χανίων, Ρεθύμνη; «.αί Ηρακλείου, ένεργηθησομινην την 16
] Αύγούΐτου 1912, ή^ίραν Πέμπτην καί ώραν 9—11 π. μ,:
* έν ταίς έ'3ραις των Νο,λών Χανίων, Ρ^I^^μνης καί Ηρακλείου,
" συμφώνως κατά πάντα πρός τάς δΐαταξεις τής ύΐτ' αριθ. 11ύ8/ϋβι
' έ. Ι. δΐα*η,:ΰςϊως ημών καί υπό τούς είς αυτήν προσηρτημε-
νους όρους υποχρεώσεων τού; δημοσιευθέντας έν τώ ΰ—* αριθ.
39 τής 16 Μαίου 1912 φϋλλψ τοΰ Ρ'. τιυχους τής Έχισή-
μου Εφημερίδος, εξαιρέσει τής § 2 τοϋ άρθρου 2 τούτων τής
άφορώσης την παροχήν παρά τοϋ άναδειχθησομίνου έργολ»6ου
τοΰ τμή^ατος Χανίων ίττιτου Ρμβτά σάγματος καί των φαλάρων
αύτοΰ είς τό Ταχ. ΓραφιΤον Χανίων ήν ά«αλ.είφομ*ν.
Έν Χανίοις τγ, 1 Αύγούίτου 1912
Ό έκίτών Έσωτερικών Διςικών Έπίτρικος
Δ. ΜΙΧΕΛ1ΔΔΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 3168
> Διεχπ. Π82
Δ 1 Α Κ Η Ρ ϊ _ 1 Σ
ϋπα>αλιιπτικ.ηι,' ιελειωτικϊΊς οηΐΛοποαόίας
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩ ΓΕΡιΚΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕΠΙ ΓΡΟ110Σ
Λαβόντες ύπ' οψιι χά ύποέληθϊνια ημίν παρά τής Δΐεο^ύσεως
των Ταχυϊρ;μείων καί Τηλεγραιρων μίτά τής ύ-'αριθ. 8233
*· ί· γνωμΐϊοττ.ΐί,ως αυτής πρακτικϊ τής έ/εργηθειση; ίν ταίς
*3ραις των Νομών Ρεθύμνης κα: Ήρα)|Λε.ο^ ττ, 18 τρέχοντος
«ι ενώπιον των οικείον Έπιτροπιιών ίπαναληπτικής ϊτ,μοπρα-
σί-ς ίια την &λμίΐί)ωσ:» τής μεταφιρβς των ταχ^^ρ3μ.ι.ώ» .α*·
κων καί φακίλλϋ.ν 3ιεθνών καί ίσωΐερίχ,ών χ.^ί /.ο:^ών ίϋών
τής δημοσίας ίν γένει υπηρισιας ΐής προχηρυχθίΐσΐϊς δ.ά τής
ύπ'άριϋ. >7χ1]ιϊ14 τής 19 Ίθϋνιου έ. έ. ή,χιτερας διαχηρύςεως.
Έπειΐή δια τής ν,π'άριβ. *714/ιΐ36 ήμιτερας άπςφβσιως ίπε-
ώ τό άιΐίτίλίσμα τής ένεργηθιισης ίημοιιρασίας ϊα τό
Αριθ. Πρωτ. 1453
ΔΙΙΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
πλειοδοτικϊίς
Λίίοντες ύπ* όψ.ν δΐι χατά την 12 Ιουλίου έ. Ι. ημέραν ώ·
ρισμινην ~ρος ?ιε;αγωγτ(ν πλεΐίδίσίας διά την επι ί* έΐος ά«6
1 Σεπτέμβριον 19Ρ2 ίχ.μί36ϋ>σιν τού Δημίκκού φορου άγορα-
πωληαίας χτηνών αύϊείς ινίφανισθη πλειοϊάτης.
Ιΐροιιηρύσσομιν
"Οτι ή πλευίοΐια αύ':η διεξαχδήΐεται την 1Ί Αύγουστου
1912 ήΛε'ραν Τρίτην καί ώραν 1υ —11 π. μ. έν τώ Νομαρχιακώ
Καταστήματι και ενώπιον τ^ίς νομίμ;ιι Επιτροπείας συμφώνως
πρός τοΰ; έν τΐ| ύπ' 1ι83/765 *· ^· ίιβκηρυξει ήμώ/ καί τ^ σχε-
τικη !ιπ' αριθ. πρωτ. 130ϋ έ. ε. σ^γγραφή ίποχρεώσσων άνβ-
γρΐΐ.μένοις οροι, καί συμφΐιινίαις.
Έν Χανίοις τί 31 Ίουλίοι» 1912.
Ό Δήμαρχος Χανίων
Έ. Μουντάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ.
. 1230
» Αΐίκπ 5-36
II
Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
Νέας όη,υ.οπ.οαο"ίας διά τίαν ενοικίασιν τού φό
ζυγίου Γοϋ Δήμον της πόλεων Ρ ϋύιινης.
Έπειϊη χχτχ τή* έϋ Ό.ιιϊ- /_')ί;, -8 '[>υλ;ν> ; Ι.
30ΐΐίίΙν ϊημοτραο ΐν 5ια τ τ,ν έν κι'ΐτ'.' τοϋ ίόρν,ι ζυγ'ου τού
Δ/μουτή; πόλ£ω; ΡίήυΑ/η. 5:ΐ ~ο άπο 1ης Σεττ-εμίοίου 19'2
μί/ρι τέΑί,υς Λύγ3"σιου 1913 /;ο ?χον Ο'.άττη!/·*, ούϊε'ς πρ$-
στ/βε πλίΐοιό-τ,ς. Λ ι ά ταυτα
Ίϊόντες τίς ΐχεΐΐΛ^^ 'ια α;::» τοϋ 356 Νόμιυ.
Όριζτμεν
Διί την ένοΐχίΐΐ'.» τοϋ φοιου το.,τ.,υ, νί'ΐν ιτλίΐ^θΓΐχήν δη·
μοπρασ.'α-, ινερ·-η')/]·3ο^έ η - τ/ν !3 Αύγο^ϊτυυ 191Ϊ ήΐέραν
Δευ:6ραν, χ2( ώ.χί 1(1-11 π. μ. έν τω Νθ(/ϋρχΐ"ώ Κ«γϊ-
οτ^μιχιι Ι'έΊυ^^Τ,ς, χά. ε/.ιπ όν της Επιτροπήί ΐΤ,, δριζομί.η;
6π^ -τ,ς ύττ' αριίι. 10'ι'Ιι1ο8 ϊτ,; 8 Ί'.υλίου έ ε. πρ^xη;.ς5ως
ημών, >α: ου^φώ».»/, π;6, τού; εν αύτγι α α/ραφοιιένο,ις ο^ίυ;
'Κ Ηί-λ^Ανη τή ^9 Ίιυλ'ου 19 2. '
Ό Δή|Λ«ρχς;
Χ. Ιίιικογλάκης
Αριθ. Πρωτ. 5983
» Λιεκ,π. 3 767
Έν "Ονόματι χοΰ ΒαυΊΛΐως των 'ίλλήνων
ΚΛΗΓΙΙΡΐυ.Ν Ε111ΚΡ1ΜΑ
'β-ίειίή ό Εϋαγγίλος Γ. Καργιωτάκης ΐϊως ιιάτίίχος Ήρα-
κλίίοΐί Λ4.ί ή-ίη α(''ώ7ΐςυ ό.^μΐνης.
ΐΓ,νο,;ίίταΐ ώ, ύπίΐΐϋς ο.ι ττ,ν "20 Ί.υλιςυ 1912 ό;ε
ϊ ' ΐύ ξ
ή;ο μ ^ χ; , ρ
ίχ ατο'κα α~υΒ^ν^μϊ'ας πρίς 11^τρ>ν Γηνορον είς
, πρός Γίωργ.ον Λΐπϊ α*.τ,ν »ί, Χε,ρσάνυ^ον, πρός
ν:ίν;ν ΓαΛ.φιαναλην λλιΙΕτιϊ Χίτζτ) Σπίναχαλην είς
Σγου^ο ε^αλα και π ός Ί μ^α :^^1Λ Κ.μιιίραΛην -ρος 'Επισ-
κοπην καί καΐίκρα.ηίί του:^ς »^. σηθτ.ώ θπυις ^η πε,-ιϊ'λ ■
βωσΐιΐ αά.αι εις τ;ύ^ ούς Λπΐ.0.>ν3ντι
Έπιιδτ, τό ανο,ιτ,μα τουτο πριόλεζϊται -/αί -,ιμοίρίϊιαί από
τ' αρβρα Ί70 χϊ^ Ιΐοινΐ*ου Νο,*ου, Χ/ρακττ,ριζε:αι 8έ ώς
λ
λ^μμίΛΐ,μα
'Ετιειϊη ό χατ(·,ν;ρς^,^'ν;, οίιτος ε'.νε α ώ/ χαι αγνοεΤται ό
τεπος ττ;ς ίυμς/ής τ;υ
Ίί:ντες ί,αι τ'α^0;α Ί(·ϋ λλι ίΟΟ ΐί,ί 1 Ι^;νι/.ί;; Λι^ονομιας.
Κ
αυτΐττρ^σωΓ.ω; ίνωκΐςν τ&^ α/.ρϋ,η-ιου τ>ϋ ίΐρωτίϊικϊ'.ου
ΊΙ,οαχ,λίΐ'.υ τ^ν 1 ι* τ.υ μι,νος ΟΑτωδ^.ί:^ τού Ιτ;υς Ιυ12
ήμ = ριν Πίμτ.ττ,ν χαί ώΛαν ί) π. μ Γν^ 5:Αααθγ, ώς όττ^ίτίος
ττ,ς ίΛΤϊ^ΐ 3Γ,ς π:ας;α)ς, αλ/.ως Οϊ ει 2:κ.α3θ() ίρτ,,λην συμφω¬
νως τω ίρ'^ρφ Ίϋ/ τής ΐΙ^ίΛΧ^ς ΔΐΑί^μ'.ας, σ^[■χρ5^ως
ίέ καο^μ.ίν αύτιν ο~ως λ^β^ γνώσιν των 5(Γγρα9ων Τή"ϊ 4;'
[ρίίς
Έν Ηρακλειω τί) '. -4 Ί:υίου 1912
Ο Εισι·;γίλεύων
Α. Βερακάκης
Οί ίληθίνϋς
Ρ*-^ργιςς ΔρυΛΐραχης χατ.
Εμμανουήλ Η ρανΐωτίΑης » » »
Ρ»ωργιςς ._ .
"Έ γ γ ρ α φ α
Το ύ*' *ρ:>. 7091 τι-(ς 23 Ι3.Λι;υ 1911 ενγγρα?ςν τί3
Διευθ. 1^7ϊίνει_οτ(~£(ι)4
Τ- .' — ' ,. Ιι "^'ϋ^--·*-·1!! 'Ι '. ί ί 1 Ι 1 ν -
ο οτϊ αρ.ν. *-ίίυ »^·> *-ν( 1ν^Λ'^^ ιυιι &*ίυ.315·ν τού ττρον*"
ούπ'ά-ΐτ-. 3'9 -.ή: 21) Ί^λ·.^ 1911 Ι
Ή Σ/.ίτιχΥ'
ιθηιω είς την Έπυημ^ν '
Έν Ηραχλειφ αυθημερόν.
Ό 6.Ϊ
Α. Ιΐεραχάκης
Αριθ. Πρωτ. 145
» Διεκπ. 118
Έν Όνόματι το£? Βαο5ιλέως των
Κ Λ 11 Σ 1 Σ
Πρός τόν ΈμμανουήΛ Ρ. Κουλαυτάκην κάτοικον Άσχύφ;ι,
φ^,.ιων νυν βί άγνωσιου ίιαμΐνής.
ΚαΛ6Ϊ3αι όϊ αίς «μφανυθης αυτοπροσώπως την 16 Νοεμ¬
βριού 1912 ημέραν ΙΙαρασΛίϋην χαί ώραν
V
%. μ. ενώπιον τίυ
Ιΐίφηνοίικιΐου Χώρας Σφακιων πρός περαιτέρω συζητησιν τή;
άςιοποινου πραςεως είς τό κοινίποιηθέν ύτ' αριθ. 78/6| τής 5
Ίουλΐίυ 1912 κατηγορηΐηριόν μο^, άλλως θίλε'ςδιχαΐθη ερήμην.
Έν Χώ^α Σφακίων τή 25 Ιουλίου 1912.
Δημ;σ. Κατήγ. Χώρας Σφακίων
Γ. Σκλιβίδης
Δημοσιευθήιω 2ια τής Έΐτιβήμου Εφημερίδος, καϊ έ'ν άντι-
της παρούσης τοιχοχ.ολλησ·5 είς την τ«Λε^ταιαν κατοικίαν
Ό Δημ. Καιήγ. Χωρ. Σφακίων
Γ. Σκλι6ίδης
τοϋ
Εν Χωρα Σφακιων αυθ
Αριθ. Πρωτ. 610)911
» Άποφ. 614;511
ΠΕΡΊΛΗΨΙΣ Λ11ΟΦΑΣΕΩΣ
Το Εϊοιινοδικεϊον Χανίων
Δια ταύτα
Δΐκαζον έρήμην τού ίναγομίνου Ρίτημ ΜπίΛυρακη ή
ως βϊυιμον την προκειμένην υπό χρονολογίαν 1 Ά-
1911 αγωγην τοϋ «ναγοντος Χασάν βίη ΟύζουναλαΑη
ί,ιπορου καικαΐοκου Χα.ιων ώς πρός τονέναγομενς,ν Γετημ Μ'ί·
ϊί-ην ή" Χατ^γ) Όμΐρακην καΓοιχ,ο» ώσακτω^ καί νυν Σμύρνης-
Ί-ΐ,χρϊ ι τον ϊναγομενίν τούτον να χ,ϊναοαλ^ τψ ενα^'Τΐ
δι* την ίν ιϊ) Λγωγι^ ανίφερο^βνην αιτίαν δραχμάς εκατόν ίςη-
κϊντα ίΰί και 9ο]οο (102.9ο) *ντοκως «λο τής αγωγής μέ¬
χρις ίντελοϋς ίςοφλησεως.
ϋπαγγεΛΛίΐ *ατ αύ;^^ (ίναγομενου) ί*.ζααημ.ίρον τ.{.::~~
πιχην κρ^τηϊΐν ως μ»σον καταναγκαΐτΐΛής εκτελέσεως τ.,^
ρουοης απιφίαίαις ην *αι απ:φ*ιν»Γαι προσωρινώς «π' *,±ι* ^
η ϊ
ι,ει τον αύ;ο/ίναγόμινον είς τα ϊικ«στΐ/ά Ιςοία τοΰ
«ναγοντος *αί την α^οιθην τοϋ πληρεςΐυσιου ϊικηγορου τ;υ δραχ¬
μάς ί»χα έτ.τα χαι 15)οο (1 7.: 5).
Κ/;ρυΐα«ι 2* χ.α;ηρ η,λί»ην την άγω^ήν ταοτην ώς πρός %ίν
ιναιομϊνον Χαΐζή ^^? ιΜπίχιραΑην Λογψ παραιτησϊως.
Δΐ)^,οσιί^θκ)τω η παρο-σα εις την Επίΐ 3
τον 1'ϊτημ ΛΙπϊΧΐραΛην ή Χατςτ) '^,ΐίρα,ιην /.χ;ιι>.;'
Έν Χανίοις τ^ 26 1ο^Λιο·^
Ό -.υ
, 1"
οικηγορος
Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείου
1
Μέγεθος Γραμματοσειράς