93649 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

77

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΠΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠαΡΑΡΤΗΝΙα ΤΗΣ ΕΦΗΜθΓΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ% 8 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 77
ΑΚαΤΕΡλ &1ΕίθΐΝΣΙΣ ΤίΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ
Δελτίον ύγι^ινής
"Αριθ. Πρωτ. ΠΙ
» ΔιεκΛ. 55 Μην Όκτώβρυς 1910
Η ύγιεινή κατάστασι; τώ; ζφκον έν τοίς Νομοΐς Χανίων,
Σφακίων, Ρεθύμνης /.αί Λασηθίου ύπήρςι κ,ατά τόν παρβλθόντα
μην α "Οκτώβριον αρίστη.
Έν τώ Δήμφ Χαραλος Μονΐφατσίου εσημειώθη ΐαν χ,ατά τόν
ίδιον μην α επί των δοών ϊύο κρούσμαία ·νί]ς λοι^ώΒους νίσου
«έμφυσιματικοΰ άνθρακος».
Έ*ί των αίγοπροδάτιαν τού χωρίου Γωνΐές Μαλεδυζίου
ίνσκήψασα κατά τό πρώτον δεΛατενθήμϊρον τού παρελθόντος
μηνός Σεπτβμδρίου λοιμώϊης νόσος «Άνθραξ> «ςίλιπεν τί
7ν*ίως, ουδενός νέου κροΰϊματος πρό μηνός σημ.:ιω')έντος.
Έν Χανίοις τί) 5 Νοεμβριού 1910.
Ό Α»ενθνν*{ις
ΧΡ. ΘΕΟ4ΟΣ0Ι10ΥΑ0Σ
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις αυθημερόν
"Ο επι των Οΐκοίοα-.χών Έτίτροπο;
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 1627
» Διεκττ. 1627
Ενώπιον τοϋ ΔικαΙτηοίοΐί των έν
Ήοακλείω Έφετών.
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Τοΰ παρ" 'Εφέταις Ηρακλείου
Γενικόν Εισαγγελέως
Πρός τόν επί παρά φίσιν άσελγεία κατηγορούμινθ/· Ιωάννην
Ε. Κομκοράκην, τέως κάτοικον Έχισκοπή'ς Πεδιάδος καί ήϊη
φυγόδικον.
Καλεϊσαι νά ίμφα;ισθης αηοκροσώπως ίνώπ'ο.· τού άιροα-
τηρίου τοϋ ά»ω Λι*λστη?ί:υ την 8ην τοί ι*η/ος Φ.βρ3^αρο^
τεύ Ιτους1911, ημέραν τρίτην κχΐ &?χ> 8η; π. μ. κοός συ¬
ζήτησιν τής άκό 19ης Ιουλίου 1910 έφέσεως 3^ αλχ* τής Ολ'
αριθ. 399 τής 1ης Ιουλίου ΙΘΙΟποινική; ά-υ?άίΐως τοΰ Πρω-
τοδικείου Ηρακλείου, άλλως μή ΐμφχνιζόμ*νος θέλ*ις δικ,αΐθ^
ίρήμην.
Τόπχρόνδημιοσΐϊυθή:ο δια τής Έν.ττι^' 'Ε^μβρίΐΌς και
ι νίιλίμω; είς -ΐ)ν 5Ρ4ρα* το3 ΙΙρωτοϊικείου Η-
ρχ/.λείου καί εις Έΐτισκοπην ΙΙείιάϊος, τελευια'αν κατοικίαν
το3 καλουμίνου, είς τα ωρισμένα διά δημοσίας τοιχοκολλήσεις
μέρη.
Έν Ηρακλείω τή 3 Νοεμβριού 1910.
Ό Είσαγγελεύων Έφέτης
Πέτρος Φοιαιης
Αριθ. Πρωτ. 3557
» Διεκ. 2089
Έν Όνόηατι τού Βασιλέως των Έλλήνων.
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Βίυ*αγγελενς Σφακίων
ΙΙρ&ς τόν επί άνιιατάσίι χατά τής Χωροφυλακήν Χϊττιγοροΰμΐνον
Εμμανουήλ Ν. Σχουτΐλιιράχιν χάτΐιχον Πιμονίων Άποχορώνου
χαι ήϊη άγνώστοο διαμονής.
Καλεϊσαι όπως ίμ«ρα»ισθ?,; αΰτοπροσώκωί την 17 τοΰ μην&;
Φείρουαρίου τοϋ Ιτουί 1910 ημέραν Πέμπτην χϊΙ ώραν 9 π. μ
ενώπιον τοϋ άχρίχτηρίου τοϋ ΓΙρωΐοδιχείου ϊφχχ'ω* πρίις απολο¬
γίαν χαΐ πιο«ιτέρω συζήτησιν τή{ άζιοποίνου ιτράξιως τής άναφί-
ρομίνης ι'ις τό χοινοποιηθΐν ύπ'άριθ. 2820 1711 τής 12 Αύγ«ύ«τ«υ
1909 χλητήίΐον θίσπισμά μα--, άλλως Οέλεις δ·.χααθή έεήμην.
Έν Βάμω τ^22 Όχτββρΐου 15; ΙΟ
Ό Είβαγγελίϋ; Σφβχίων
Ε. Χλα(ΐπον-αΐ'.ις
Δημοσι«υθήτω ί) πχροϊσχ έ» τ/) 'Βκιιήμφ Έφημιρίοι.
'Ιϊν Βάμω αυθημερόν.
Ό Βί«>γγε/ΐύς Σφακίων
Ε.
Αριθ. Πρωτ. 3543_
» Δμαι.. 2084
Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΑΙΙΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
'Βτ4ΐ»ή ό Ίϋάννη Έ ιμ.. Ιι/ωλ; χίτο'.χος Άγία; Ρουμίλης
Σίκίων κα· γ^ι φιγόιιο: κϊτηγίριΐτχι ώ; ΰπ»(τιος τού ότι μ«τ«
τώ» Σΐταρίδωνις Μχ. Βιτζάχην, Μΐιούσου Β>τζίχη χα'ι Μι/ΐήλ
Π. Γιζ*.αρχχην χΐΓ·>ίω/ Ά/[.« Ίαίια> Σφχχίω/, ιιιχλλΐγίν-ω/
τη;π»ινής λίγω ϊατρϊΧΓίυ μιταοίχς, 3πϊ> χ>ινοΐ βι>|χφίρο/τος χι-
νού|«νθ' συνχτι^χσιΐχν ΐ/)ν έ*τίλ*». τη: ΐιυμίνη; ϊςιοιΐοινουΐ
ποχξεως χχΐ Ινιχχ τ»ι>-^ς ι»νΐΛίΐ\ ((ΐχι πρό. 3.κ\α*, *ι»ι6«ί-
α βιχοριμή* /)Γοι οί ίχ τ9>τα)/ Στκρ οω; Μ Βχτζί ιψ. **' Ί > ίν-
νη Μχ'νωλε; τή ν^ιτϊ Γη: '^ ~ί0 Νβΐμβ^'οι 19)5, Γ- τή: ")ίαι·
ω; «ί>;>^(ϊ( » τ',, ΐϋ φιρΓχ: Κ..«.ιΐίίω Σφχ.ίω, έν γνώ«
41©
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
άϊιχιθϊντβς
αύτογνωμιίνως χ«1 άνευ τής συγχαταθέσιως των εχόντων δικαίω-
μα Μανούσου θεοδώροο κ«1 Γβωργίου Ευστρ. Κουλιζάχιδων χ*·
τοίχων Κομητάοων Σ·αχ(ων, Ιλαβον »ί; την κατοχήν των ^1
βτειράρνΐα χαΐ Ικριόν, άξίας έν όλω δρανμών 380, διά νά τα Εχω¬
σιν παρανομως ώς ίδιοκτηβίαν των οί οί έτεραι Μανοΰβος Βοτζά-
κΐ{ καί Μιχαήλ Γιαννάχηί ίν γνώσει έξ ιδιοτιλϊίβί έδέχβηβαν είςχβι
άπ' αυτών φυλαττόμενα ποίμνιά των τα ώς άνω ίίρηται χλοκιμαια,
«ποχρύψαντες ταυτα μεταςο αυτών.
Έπβιδήτό άνόριημα τουτο πρβδλέπιται χχί τΐμωρεΐται «πό τ'
ίρθρα 1, 2 χ«ι 3 τοΰ" 665 Ν!μου καΐ 57, 71 χα 72 48. 5 τοϋ Ποί-
νιχοΰ Νομου, χαραΧτηρίζεται δ* ώς ιτλημμέλημα.^
Έπειδή δ χατηγορούμενος οϊτος «ιν* «πών χ«ϊ άγνοεϊται 6 το¬
ύτες τής διαμονής τού.
Ίοόντες χαΐ τ' άίββα 405 χαΐ 406 τής Ποινιχής Διχονομίας.
Καλούμεν τόν εΐρημένον χα'.ηγορούμενον ίνα εμφανισθή α
προσώπως ενώπιον τοΰάχροατηοίθΗ τοΰ Πρωτοϊιχείου Σφαχία)/ την
17 τοΰ μη^ός Φιδρβυαρίου τοΰ ϊτους 1911 ημέραν ΓΤίμπτην χαΐ
ώραν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τής έχτεβείσης πράξεως άλ¬
λως Θέλει διχασθγι έρήμην συμφώνω: τω άρβρω 407 τής Ποινιχής
Διχονομίας, συγχρόνως ϊί καλβϊμεν αυτόν όπως λ«βγι γνώσιν των
εγγράφων της διχογραφία'ς.
Έν Βάμω τ^ 21 Όχτωβρίου 1910 ·
Ό Είβα ^γΐλεΰς Σιραχίων
Έιιμ· Χλαποτττάκιις
ΚλΤ)β»ντ«ς μάρτνρες χατηγορίας
Γεώργιος Εύΐτρ. Κονλίζάχις χάτοιχοςΚομητίϊων
Θίόθιορος » » » »
Μ«νο2σος » » » » »
Κωνσταντίνος Β Παπαδάχι; » » »
Μκ*οϊσος Θ. Μπολιοτης " » Βουβα »
Έ γ γ ρ α ψ α,
Ή ύπ' άριβμ. 97 χαΐ χρονολογίχν 11 Διχιμβρίου 1906 Ιχθεσις
τής χωροφυλαχής τοΰ σταθμόν Σφακίων χά1 δλίχληρος ή σχΐτιχή
διχογραφίοΐ.
Δημοσιευθήτω ί^τγ Έτισήχω Έρημίρίοι.
Έν Βάμω αυθημερόν.
Ό Εΐσαγγελιΰς Σφακίων
Έι_ιιι. Χλαποντάκης
Αριθ. Πρωτ. 3558
> Διεκπ. 2090
Έν Όνό{ΐατ» τοϋ Βασιλέως των ΈλλΗνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Πρ^ τον επι ά5ίχω έπιβίσει χατηγορβ»μ$νον Γεώργιον Χ.
Απ^στολάχιν χάτοιχον Καίνκ; Άποχορώνου χβϊ ηδη αγνώστου
ιαμοντ,ς
Καλείται ό'ΐτω; έμφχνισθ^ς αυτοπροσώπως έ,ώπιον τοΰ άχρςατη-
•ίου τοί Λ·.χαίτ^ρ,ίου(των βνταϋθα ΠρωτοΒιχών την 17 τοΰ μηνός
Φεβρουαιίου τού ετους 1911 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 9 κ. μ.
ιτρ&« συζήτησιν τής δ*ό χρονολογίαν 20 Ίουν'ου 1909 έφέβιώς σου,
κατά τής ύτΐ'αριθ 241 τΐκ 16 Ίου/ίου 1909 ποινιχής αποφάσεως
τού ΕιβηνοδίΧίίου Βάμου άλλως βέλβτε δικασβή έοήμην.
Έν Βάμω τί} 22 Όχτωβριου 1910
Ό Εισαγγελεύς Σφχχίων
Ε Χλά
Δημοσιευθήτω έν τν^ 'Επισήμΐ})
Έν 13άμω «'ίθημεριίν.
γ φ
Ε. Χλαποντάκις
μιρ(5ι
Ό £1σαγγλίϋ( Γροιχίων
Ε. Χλαποντακις
Αριθ. Άποφ. 662.
Τό ΔικαΙτήριον των έν Χανίοις ίΐρωτοδικών
Σογχείμίνον .......................................
ϋονεδριάσαν .......................................
Διά ταυτα
^ Άναβίλλει την έχδίχασΐν τής προ*ειμέ»ης 6ιτοθέτεως «ίς άλλην
«ύτοϋ δκάσιμον νομίμως 6ρ«τθητομένΤ]ν χββ' ή'ν
Διατχισΐι την ένώχΐϊν τοΰ ΔιχαττηοιΌυ τούτο» βιαία» προσαγω·
γήν τοΰ μίρτορος τή χατηγορίαν Στυλιανοΰ Π»««ντωνάχι ενωμο¬
τάρχου χατοίχου Χανίων.
"Εβά
ε είς αυτόν ϊίχα δρβχμών χρηματικήν ποινήν «Ισπρβ-
χτέαν χχΐ δια δέχα ημερών πβοσωιτιχής χρατήαεως τον».
Διατχσσει την έκ νέου χλήτευσιν τοΰ κατηγορουμένου πρός π»-
ρϊιτέρ» συζήτησιν τής ΰποβέσεως.
Εκρίθη άπεφασίσθ») καΐ εδημοσιεύθη.
Έν Χανίοις τϊ) 9 Σεπτεμβρίου 1910
Οί Δικασταί
Μιχ. Γιαννακάχης
Α. Βιτσιχουνάχις
Νιχ. Σαββάκις Ό Β. Γραμματεύς
Ιωάν. Γ. Μαναρόλτς
"Ότι, »χριβές άποαχασμα.
Έν Χαν(οι τ^ 23 Όχτωβρίου 1910
Ό Β. Γραμματεύς
Ιωάν. Γ. Μαναρόλις
Δηΐί,οσιευίήτω διά τής Έπισή(ί,Όι» Έ·Υ|μερβοί, διά τον 4γνώ-
στου διαμ,ονής Στυλιανόν Παπαντωνάχην.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς
Γ. ϊκονλας
Αριθ. Πρωτ. 2870
» Διεκπ. 2685
Έν Όνόματι τοθ δάΰίλίως των
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τον επί άλιεία διά δυναμίτιδος κατηγοροΰμενον Χουσείν
Μπακράκην τού Χατζή Μουσταφά έτών 25 κάτοικον Κούμ-Καπί
Χανίων κζί ή"5η αγνώστου ίιαμονής.
Καλεϊσαΐ δ'πως έμφανισθί)ς αύτοπροσώτΐως "την 17 χοΰ'^ψ^ς
Φίβρουαρίου τοϋ ίτους 1911 ημέραν Πέμπτην χαί ώραν 8 κ. μ.
ενώπιον το3 άκροατηρίου τοΰ Είρηνοϊιχείου Χανίων πρόί; παίρ'ε-
τέρω συζήτησιν τϊίς άξιοποίνοι» πράξεως τΐίς άναψί'όοίμίνης'*ίς το
κοινοποίηθέν 5π' αριθ. 3^9/^Χ3 τής 25 Νοεμβριού 1909 κλητή-
ριον έπίκριμα μας, άλλως βέλεις δικασθή Ιρήμην.
Έν Χανίοις τη 27 Όκτωβρίου 1910.
Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοι/νάκις1
Αρμόδιος δΊχαστικός χλητήρ πάραγγ'ίλλετ'ίχι δπως $ν άντί-
τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς την τ«λβυταίάν"κατό?)ίίαν
τοΰ κβτΐιγορουμένου καί έτερον τοιχοκολλήση είς ϊημ'όσια'μ'έρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκις
Αριθ. Πρωτ. 2871
> » Διεκπ. 2686
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνών
Κ Λ Η Σ Ι Σ
ι
Πρός τον επί αδίκω επιθέσει χ.ατηγ:ροόμενον Μουσταφά
Μουστ. Χατζησαλάκην έτών 25 κάτοικον Κοάμ-Καπϊ Χανίων
καί ήδ/] αγνώστου ϊιαμονής.
Καλεΐσαι όπως έμφανισθής αυτοπροσώπως την 17 τού μηνός
Φε6ρουαρίου τοΰ ετους 1911 ,ήαέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ.
ενώπιον τοΰ άλροατηρίου το3 Ειβηνοδικείου Χανίων πρός χαιρε-
τέρω συζήτησιν τής άξιοπβϊνου πράξεως τής άν*φ£ρομένης'«ίς
τό κοινοποιηβΐν ύ*' άο'ιθμ. *—®/1089 τής 10 'Ιουνίου 1910 χλη-
τήριον «ΐϊίκριμά μας, άλλως θέλείς δικασθή «ρήμην.
Έν Χανίοις τη 27 Όκτωβρίόυ 1910
Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοι'νάκις
ΆρμοδΊος ϊιχαστικός κλητήρ παραγγέλλετβι ί*'»ς Ίν'άντί-
τυπον τί}ς παρούσης τοιχοχολλή— β!ς την τελευταίαν 'χιίτΌι-
κίαν τοϋ1 κβτηγορουμένου καί Ιτερον τοιχοκολλήση είς στΡίσίβ
μέρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοννακις
Έκ τοΰ Έβνικοΐ/ Τυπογραφείον
1
Μέγεθος Γραμματοσειράς