92681 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ίΤΑΡΑΡΓΗΜΑ ΙΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ)! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ.
Τί£ΥλΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις ττ) 19 Ιουλίου {912 — 'ΑΡι9· 71
Αριθ. Ιΐρωτ.
2ο89
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ1
Ε,ΙΙΙΊΤΟΙΐυΣ
Διακηρυττει ότι:
Έκτιθεται εις, διαγωνισμόν μει3θοτι/.ής δί}μοπραΐιας χ.α;α
τα υπο τής ^υπηρεσίας των Λημοαιων Έργων ο,.νταχ.υεντα *αι
υπο τού" Διευθυντού των Λημοσιων έργων (πωρηΐ'ϊντα διαγραμ-
ματα μει» πρίυυοΛογιβμοο, σκγγραφης υποχρεώσεων χαι τΐμο-
Λθγιου ή καταακεγη απι,θαβρας »ν Κραπίτρα.
Άρθρον 1. Γα έργα κρουπολογιζθνταΐ χ,ατΛ την λεπτομερή
*κτιμησι» »ις το ποσόν των θραχ. ΙΟ,Ουθ περιΑαμο>νομ.&νου
τού ποσοθ των οραχ. ΙΩ1*) δι απροοπτους θαπανας εφ ώ
ούδίν δΐλαιωμα έχ=.ι ο ϊργθΛ,α&ος. Ί.1 έκπτωσις γϊνηαεται *πι
τοίς εκατόν εις ακμαίας μ/,νναοας.
Άρθρον Ί. ϋ δημοπρααια ίνεργηθϊΐίίται βν ταίς εδραις των
Νομων Χανίων, Ρεθύμνης *αι Ί1ρ»ΛΛ«ιου κϊΐ *ν τοις Κ,ΐτα- Ι
στηιιασι των οΐιιβιων Νο,λαρ/ΐων δι εγγράφων κ,αι 4σφραγισμινων ι
ϊρθσφορών υπο ίπιτροπης η,Όεορευομϊι,ης υ«ο των οιχ,ειων Νο-
ή των αναπΛηρωτων αυτών των οικείω» Ιΐροείριβν
των ΙΙρωτο^ΐΑών και βνθ% μηχΛνικοϋ ή των
αυτών ως μϊΛω^ την 15 Δυγοιιατου 191^ ημ,ιραν Ιΐεμ'ιην
>.αι ώραν ύ — Ο μ. μ. '
Άρθρον 3. Ιΐασα πρ5σί=ρ» θϊ συνίδευηΐαι οπο ιής άϊίΐας το3
ί ^ργΟ'α^ο^ ααμφω/ω,τφ Οί ΐΝΐμψ,υπο τυπρο-
υπο τβυ π*ρι Λί/μίπρ^σ,ων λμ ίΑΧ6Λ5σ;ως ιΛημΐσιων
έργων Νομου πιαιι-ιΐίΐητΐΛθυ *.αι υπο γρίΐ*μα:ι5υ (Ιεθϋίϋντο; ττ,ν
είς τι των οημ=σιων ταμειων ή της ΓρΛ"=^1» ^•ΡΤίτ/ίί ^^'^^ΐίΐκ.·/,
Λζ^ί Κρή¬
και
^, εις Χρημ-"1» "( ο^ολίγιίί τη; ί
της κατα χτ,ν &7ιι τής εκθίσεως [ών «ςυιν πο^ςυ
ϋιΐς τθν οΐβ^ΐΑ)νΐ3ί«·ον ο^νιν;αι ν^ ΛΛθωΐ' μ'Ρ'ί
πρός τ»; θ.αΐαςϊΐς τβϋ χβρ. ί
, δημοσιων έργων νομου λλι αοιϊοκ, τού
Άρθρον 4. 1:1 ίη,Αο,.ραΐια β,εςαγετ'ΐ ίι,,Αδοι
γισμενος φ^ι.λ/νος, »ν φ ί'ναι ίγ*»*Α*ΐί(»·*ν»( 1 πρ-ΐ^^
ται ό^ου μ»ί« τώ' ί» τφ ανωχερψ «ίβρψ μνθ3«-ν;ων .
ιντ·.ςοευτϊρ5υ φίΑϊλΛου, οίΐις Γ.αρϊθυετΛΐ ϊσφραίΐσμε/ί
πρόεδρον -,,ης ειτιτρίπης σ^νέορια;ου3ί;ς. Ο προεορίς
ιαςιν ιης »γχίΐ?.σεο)ς των,
Ο
ϊΐς
ΟΙ εςωΐερικιΐ
βημειοι
ραν το όο,λλ ϋι^I5^ Λαι τον αίςονϋ αρ.υ^θ' τίύ »;ωτίριΛ5^ ?»-
«.ίΛΛου χ.κ.1 καταγραφει εν πρωτοκοΛΛψ τΛ «μπΐρΐίχομίνα καΐα το
αρθρον ό ίγγραφα. Έπειτα οί «ν τις αί&ί^ς τής συνίϊριασΐως
«αρε^ριβΚί,Αβνοιβιποσυροντβι, ή ίι «πιτροπη εςελεγχίυσα κατ'
ιβι*ν τΛίγγραφαάπθτ'ασιςιικ.ατ' δνομ» τβυ; είς ;ον :ιαγωνυμον
πβραδεκτέους σημειοΰσα τοΰς λόγους δι' οϋς τυχόν 6ά άπέκλιιί
τίνα των μίΐοδοτων.
"Αρθρον ϋ. Ιΐαΐα κατα παράέοισιν των άρθρων 9 3 χαί 4 προσ-
φορα ίΐναι αχαραϊϊΛΕος *αί ίπιστρεφεται πρός τόν έπιδοντα ταύ¬
την /ωρϊς ν ανοιχΰί) ο πιρικΛίΐι*ν αύτην φακεΛ,λος.
Μετα ιον έΆιγχον των «γγρ^φων η συνεδριασις αποκαθίσταται
ικ ν3ου ίημοσια, ο Οί προΐδρος αποοφραγιζει τα των προσφορών
δίΛτια καΐα την άριθμητικην αυτών σειράν, καταχωρίζει τό περιε¬
χόμενον αυτών ίν τψ πρωτοκοΛλψ κΐϊ ανακ.ηρυΐτει τελευταίον
μειοδοτην τόοΐτροσφερομενον να ϊΑτελέση τό ίργον εις τιμήν συμ-
φΐρωτίραν.
Άν πΛειονίς των διαγωνιζομένων ήθελον προσφερτ] την αυτήν
σιιμρερωτεραν πρ^σφοραν, ή δημιοπρασια ίπαναλαμ6ανεται χαί
παραΐεινεται επί 2υ^ ώρας, ο δι ίΐφραγσμενων προσφορών δια-
γωνισμις μίταξύ των πρ^αίνεγκοντων τας αΐιιας συμφΐρωτερας
τιμάς. Άν δί ούτοι τυγχανωΐιν «ποντβς τοτε ιπαναλαμδανϊται
η δημοπρασια ιιαί' όρ αϋησομένην υ»ο τής ίπιτρ )ΐιής ημέραν, ήτις
δεν δύναται να υπΐρ&ή τι,ν ίεΛτην πεμπτην άπο τής πρωτης
δημοπρασιας. Η ίε./τ;ρα αυτή δημοπρασια (]χ ή έγκυρος μονον
«αν ο είς των διαγωνιζομένων καμτ; έκ,πτωΐιν μεγαΛειτεραν τής
γενομένης κατα την πρώτην δημοπρασίαν.
"Αρθρον Ο. Εις τούς >.α:α τον διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι-
στρε^ονται τί Λόγω ιγγ^ησεως κατατευίντα χρημα;α ή όμιθλογία'
ϊντος τριών ημερών α»: τΓ,ς ίη;Αο^ρασιας ττ^ ιγγραφψ είδοποιήσει
τού προέό'ρο.ι τή; ί'ΐτροπής πρός τους οΊιι>3ϊΐ3υς τα,ΑΪϊς ή διυ-
(ίυντας των λαταστηματων ίν οί) Αατ»τεθΓ|ΐ»ν.
"Αρδρον 7. "Ο ίρίθΛαδίς ύπ;χειται είς τας διάταξης τοϋ περί
δώ χαί ίκ,τελεσεως δημ.οσί'Λ)ν έργων ϋΐϊ' αριθ. 356
Νομι.
"Αρθρον 8. Τα πρακ-ιιΐί τής ΪΓ,μοπραιΐας ΰτόκεινται είς την
έ;»ρισιν ΐοϋ »πι .Τ)ς Δη,λ. Ασφαλείας και Λη,λβΐΐιαν Εργων
Δ·.; Αθ^ντος Έπιτροπου οΐτις έχ»ι το δΊχ,Ηω,Αα, κατα το δΐκοϋν
α^;ω, να .^/.ρν^ ή μη αύ:ϊ, "χωρις ίΑ το^τ:^ ν' αποκτά ό
τελί^τχϊος μιιοίϊΐης ουϊΐν κατ» τοϋ Λημιοσιθϋ δι«.αιωμα.
Αρδρον ^. Τα οιαγρϊ,Αμαΐιϊ ό "ροϋπολογιομΐς, το τιμολό-
γ.ιν /.αι ν. οροι των σ^Α*ωηών ειαίν ίκτεθϊΐμενα είς τϊ γραφεΐα
των ί'Μ Νορ.αρχιων εις ττ,ν ίιαθ.σι^ των βουλομένων να λα-
6υϋΐΐ γνωίΐ' αύιών.
Αρΐ-ΐρο' 10. 1 xηρ^κειx κιί έξοϊα τοΰ συνα^θη-,ομένου ^υμ-
^,^Λ^ιιν^ ΐ^δαρυν.. ι τον ίργο/,^δον.
Έν Χανίοις . 14 Ιο./.ιο^ 1»12.
χαι Αη|ΐοβ(ων
Ό τ ΐ -ι Γ,ς
"Ιι,ργων Λιοιχων Κιΐΐτροπος
Θ. ΛΙΜ ΠΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Ηρωτ. 3449
» Δκκ. 26ϋΟ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΠΟΣ
Διακηρυττει δτι:
Έχτιθετε» εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφωνως πρός
τάς .διαταςβις -τού ύπ' αριθ. άοθ περι οημοπρασιων χαι «μ&-
λεβεως δημόσιον ίργων >5,*ου χαι κατβ τοος υπο τής υπηρεσίας των
δημοσιαν Έργων συνταχθέντος α αι υπο τ&υ ιΛιινθυντου των Δη-
μοσιων Έργων βεωρηβίντας ορους συμφωνιών και σχετιχθν πρου-
κολθ/ισμον δαπανης η κατασκευη ςυλινου ζε^ιματος της γ«-
«υρας Λουτη Ιΐεραμα.
Άρθρον 1. Τα ίργα ταυτα προυπελογισίησαν κατ3 την λϊ-
Κτομερη εκτίμησιν «ις το ποίον των δραχμών 44θ1 χαι
ίι' απροβπτα ίς-4α δραχ. ο3θ- Επι τού π>.σου των απροο-
κτων ούίίν δικαιωμα έχ:ι ο ιργολαόος.
Ή έκπτωσις γενησεται *πι τυίς "/0 εις αχεραιας μοναδας.
Άρθρον Ί. 11 δημοπρασια »ν;ργΐ,0Γ,-:ιται ίν χαί, ε^ραις των
Νομών Λανΐων Ρεθύμνης χαι ΊίραλΛίΐου αλι ίν ιοίς
μ«σι των οικείον ΙΝομαρχιών ενώπιον επιτροπήν σ^
καρά των οίχειων Νομαρχων ω, προ£θ*ρωνή των
αυτών, των οικειων ΕιρηνοίΐΛω/ α^ι ίνο, μηχ^νΐΑ^υ η '.»ί ΛίΛ-
Κληρωτών αυτών ώς μίλώ' .ην 10 Α·>γ».«9ΐου Γ.^ΐ'ν η^ι,-Λν
Σα66>τον και ώραν 10—
VI
π. μ.
Άρθρον ά. £,;ς ΐίν διαγωνισ,Αον δ^να/;α( »α Λάβωσι μίρος και
αΛλοθΑΛ^ι βαμμορφουμινοι κρός τας διχταξεις τού περι δημοπρα-
σιών και εκτελέσεως δημοΐιων έργων νομθϋ και λοιπους τού
Κρατοκς.
Άρθρον 4. Πας «ργολά6ος ί/ων τ* προσοντα τοϋ ύπ' αριθμ.
356 »5μου είναι δεχτος εις την δημοπρασίαν αν προσα^αγς την
άδειαν τοϋ επιτηδεύματος τού συμφωνως τω 811 Νομώ αλι
γραμμχτιον κιστοποιοϋν την είς τι Ταμίίον τού Δημοσίου ή τής
Τραπέζης Κρήτης καταθεσιν, Λόγω «γ^υηίιως, ίραχμών
Εις τοΰς αποτυχοντας χατα τον διαγωνισμόν επιστρίφονται τα
λόγω εγγυήσεως κατατεοεντα ίνΐός τριών ημερών ακο τής
Ιοσιας.
"Αρθρον 5. Τβ κραχπχί τής μίΐίϊοσιας ύπόκεινται εις την
• Υ,χριαιν τού επι τής Δημοσίας Άΐφζλΐιας χαι Δημόσιον Ερ¬
γων ΔιοΐΑθϋντος 'Ι^χιτροποα όστις εχει το ΟΐΛαιωμα, Λατα το
Οοκθθν ιχύχψ, να «γχρΐν^ ή μη αύτβ, /ωρΐς «χ τ&ϋΐου ν'
έ τελευΐαίβς μειοοοτης ουδέν χά τα τού δημοσίου βιχαιωμ».
Άρθρον ό. Γα κηρυχίΐα και έςοί» τού συναφ9ι]ιΐθ|Αίν:.; ^
(ολαιου επι6αρύνουσι τον εργολάβον.
Άρθρον }. Ό προϋπολογισμώ; χά γ, ακ^γρα^Γ, ΐαιν
ώσεων εισίνέκτεθϊ'.μέ^α »., α -;^^φ4-.Λ ιω/ αν,
Την βΐαθεσιν των βουλομένων να ΛαΒα>;ι γνωσ.ν
Έν Χανίοις τ^ 14 ι
ίεν δικαιωμα εχει ο έ^γολΛδος. Ή έκπτωσις γενησεται έλί τοις
εκατόν είς αχιραιας μοναδας.
Άρθρον "2. Ή δημοπρασια ίνίργηβήσεται έν ταίς έ'δρβις των
Νομών Χανίων, Ρεθ-ΐμνη, και Ήρα*λ»ίου και έν τοις Καταστή¬
ματι των οι*»ιι>ν Νομαρχιών ίι' έγ^ρβφων και ισφραγιβμινων
χροιφορών υπο επιτροπής προείρευομενης υπο των οι«.είων Νο-
μοιρ£(Λ>ν ή ^ων αναπληρωτων αυτών των οιχί'.ων Ειρηνοϊιχ,ων
και ενός μη/ανΐΛΟϋ ή των «να-λϊ;ρΐίΐτών αότών άς μϊλών τ γ, /
"ν.0 Α^-ί3^5τ3υ 191 Ί ημέραν Δϊ»ΐβραν »αί ώραν 1υ -12 π. μ
Άρ&ρυν ά. Ιΐάΐα αροτρα ί)Λ συνεδ*υηΐαι υπο της αίεια,
τού ίπιΐηίιυμα.ος τοΰ ίργοΛαόνΐι συμφωνως ιω 811 Ν:μφ υτ,ο
τοϋ προδΛετ:θ(»ΐνΒυ οπο τού π»ρι Δημοπραβιών και ένι,ν .•.■;«ις
Δημςσιων έργων Νίμβυ πιστοτιοιητι*ου και υπο γραμματιο^ ^.
δαικυντος τ/]ν είς ιι των όημβίΐων ταμίΐων ή τής ΤραπεΙ,ης Κ,ρη-
ιης καταθεαιν, Λογψ ίγγυηΐϊιυς, «ις χρηματΛ ή ό,λθΛ,ομας της
Τραπεί,ης Κρήτης *αΐα τη^ *πι τή, «Αθοσιως των αξίαν
Αριθ. Πρωτ. 3485
» ΔιΐΑΐτ. "2720
Ο ΕΠΙ ΓΗ^ ΔΙΙ.ΜΟΣΙΛ^ ΑΣΦΛΛ ίΐ ν^ ^ νΐ
ΔΗϋΟ^ΙϋΝ ΕΡΓΩΝ Δΐ
Διακηρύττίΐ ότι.
Έκτΐθλται εις ίιαγιβνισ^ίν
κατα τβ υπο τ-ής ύπηρίοια, των
Δ
Εις τον
2^ν2νται να λαόωσι μίρΐς και αλλοδαποι
μ πρός τας οιαταςε'.ς τού περι δη^ΐπρασιων χ,αι
;ω, όΐ7ι*9?ιο»ν ίργω/ νομου και Α&ιχβυς τού Κρατους.
4. Ί1 ο»]μοπρασια οιβςαγιιαιιθΓ,μοσιως. Ο ισφρϊ-;1"
φα**Λλος, ίν φ ιίιαι εγΑ^ΑΛεισμενΐ) ή προϊφορα, τΐν>*-
ται ομοθ μεςα τα,ν »ν τφ αναιτίριο αρορω μνηίΰΐ/ιων εγγράφων
=ν;ίς ά£^τερ3υ φαλΕΛλο.;, όστι·, παραΐιίι.αι «σίραγιθ(*ιν3ί- εις ιο*
Λροο-θρίν .ή, «τΐιτρθΛη, σ^νίίριαι,ΐυΐη^ 'υ ;.ρ>»*Ο(«ϊς αριθμιί
τ.υς ^Λ^ΛΑν^ς χατχ τάξιν τής εγχειρίσεως των, άχολουθως
άποσφραγιζονται οί ;ξωτερικοί φακελλοι, ή 2$ έκιτροπη σημειοί
ίφ' εκάστου έσωτερΐκβΰ φ^/,έλλου περΐλλκιοντος την εκάστου
προσφοραι τε όνομα αοΐοϋ καί τον αΰ'ςοντα αριθμόν τοϋ ίςΊκτε-
ριχου φακελλου και καταγραφει ίν πρωτοκολλφ τα εμ'«·ριεχομενα
κΐτα το αρθρον Ο1 Ιγγραφα. Έπεΐτα οί «ν τι) αιθούση τής συνε¬
δριάσεως παρευρισχομενοι άποοϋρονται, η δέ επιτροπη εξε*
λεγχουσα χ,ατ' ιοιαν τα ίγγραφα αποφασιζβι κατ' όνομα τςυς
εις τί ν διαγωνισμόν παραίικτεους σημειοΰσχ τούς λόγοις 3ι'
ούς τυχόν θα απίχλβΐί τίνα των μιιοϊοτών.
Άρσρον ό. Πάσα κατα παρβδασιν των άρθρων 2, 3χαί 4 προ-
σφορα είναι απαραοεχτος χαι ίπιστρΐφεται πρός τον βττιδΐντα.
ταοτην χωρίς ν' ανοιχογΐ ό κερικλειων αύτην φακελλος.
Μετα τον Ι;γχΐν των έγγραφιβν ή συν«ίριασις απθΛαθ^στα-
ται εκ νίου δημοσία, ό 3ε προείρος ακοσφραγιζιι τα των προ-
αφορών ίίλτια κατα την άρΐνμ^τΐλην ουνων αΐΐρα ζ
τό περι»χομ«νϊν αυτών ·ν ιω πριυτί*3λΛω αλι α
λΐ ομινον να ϊΑτβϊσ(ι το 4ρ{βν εις
φΙι
Άν ΚΛΐ.β,,ις ιω» ίιαγων.ζ.μ,ίναίν ήθολίν πρ6οφίρει τη* α^
ϊ',ν σ^,^.^·ρι1^ι^ρΛν πρ σ^^αν, ,, Οη + ,κ,,Λΐ.χ βιΐΛνβΛαμδανίΤ»
*α. ΛΛ^ιΐί.ν&.Μ .αι ο^^ ωρα, ο ο. εα^ρ^γ.σμιναίν προσφορων
ο.α,ων αμο, μ^τας^ τ'ον πρ3α»νε^Αθντων τα, αυτα, σ^^φ·(^ι«ιτ^-
ρα, τ μ»ι,. Α/ ίε ου'.οι Ε^ιχα ωαι» απίν.»^ ι51*
,εται ■, 0Γ(μ3ΐρΛ;.χ *αθ ορϋθι,σ.^ίνην υπο ιι;^
ραν, ητ.ς 41ν ί^να.αι να -,πε,.,θκ] ττ,ν ίίί,ατθ' πίμπ;ην απ= τί;;
πρωτΐ,ς οτ,^ίπ,,ασια,. 11 6ϊϋΤ=ρα αυτή οημοΐίρβίΐ.* 03 ή έγ*«"
ρβς μονον ιχ, ο ιί. των ίι^^νι,νμίνων *.*,*$ ίΑπιιωσιν μί ί»"
* τη, γενομένων Λα.α την πρωΐην θ^μιτΐρΛσιαν.
θρον υ. ϋ.ι, τβυ, χαΐα το/ ο^γωΛσ^ον απίυχθνΕας &*!*
για. »ν.ος τριών Γ,μ*ρων *πο τή, δημοκρατίας τή *ΐ1'Ρ-ίί»*
ίΐδ.ποΐΓ,ίϊΐ ιου προϊδρο.» τ/,ς »π.τρ«πης πρός τ^^ί ς
ταμ α, ?ι ο ^^^)^;α> ταί/ λ2;ατο],Λα;αιν $ν οίς χα^Γϊΐ
Ά-Ο,-ο» 7. Ο ^γοΛαοος ϋ,τοΑϊ χιι εις τας 4ΐ*τα;=ις
υπ
Γ λ -ρ
Οιντα και υπο τού
και τιμβλογιον ι)
Β
τοιι π^;
"ΐ^ρ ,'ων
Ιρ ιαν ϋ£
είς
.γ σ,*3^,
Άρθρον 1. Τα έργα προυπολογιζίνται κα;α ττ,ν
ίκτίμηαι» είς το ποσόν των ίραχμώ, Ιϊ,ϋΟΟ
τβδκο»ί} των ίρβχ^ών ΙΟ,ΰΟ ίι
ώ» «υ
,ς η, α; Α;^α5 άς χαι Δη>οσ.ων
γω Δ,ο.Αθ,,ντνς ι^-.τροπυ οΐτις έχ5. το διχαίω,Αα, κα
ίίχ^ν α^τφ, /χ >,*?.νφ ή ,α/) αύτ», χωρι, εχ τβατου ν
*τα ο τελ.-ταΓο, μ»ΐίίο.ης ο^5^ν χατα το^ Δημοσίου
Αρθρον ϊλ Τα δ.ανρα^μα;^ 0 προϋ^ολογισμος, τί
γι-ν »ιι οί ορ;ι των συ,λφι»ινιων εισίν ϊκ,Λθάΐμενα εις τί
Ν των |4ουλομΐνων ν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ .ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
321
"Αρθρον 10. Ύλ χηρΰ/ΐιια καί ίςοία τού
συμ6ολαίου ««ιδαρίινουσι τον ίργοΛαοον.
Έν Χανίοις τ^ 16 Ιουλίου
Ό επί τής Δημ. Ασφαλείας χαΐ των
*Ερ >ω» Δκ,ιχώ. ΈπΙτρςΛΟς
Θ. ΛΙιΜΠΡΐΤΗΣ
Αριθ- Πρωτ. 3486
7) Δ.γ/.π. 27 2 ι
ϋ ί-Λί Γ11_ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΡ1ΩΝ ΔΐΟΙΚΩΝ ΕυΐΐνυΙΙΟΣ
ΜαταΐΐϋΟ.ισης τής δια τής ότι' αριί. ι9β1/«8ΐ -· *"· 8:ακτρ.ιςεως
τής Διοιχοκοης '£.παναστατΐΜ]ς 'Επιτροπης προχηρ'υχϋίΐσης
μ·ιο56σιας χατ» την 10 Ιουλίου 1912 οια την α-οτ.ερατωσ:ν τη;
ί».6αίΐυνσΐως τοϋ λΐμ&νθς Ήρα/Μΐου εΑΤΐϋεται εις μβ[οίο;ιχήν
δημοπρασίαν η εκτέλεσις τού έργου το^τςυ »·ηι τ(, 6ασει τν)ς υπο
χρον3λθ>ΐα» 9 ιϋαίου Ι'άΙ'Ι οηλωΐεως τού εργολαΐβυ Θ.οίωρου
ιΥΐανουϊακακη βι' ής προσφιριι τρια τνϊ, έιΐανθν ίπί έλαττον ίής
υπό τού τίλίυΐβιου μίΐοοίιου λ».α την Οΐΐς.·.γαι |ϊ,« ΐης μίΐοοο-
3ΐα^ της 2 Λΐαΐου 1»]2 προσφερθευης τιμής ήΐοι πρ^σφϊρεταί
ν« αναλάβη την εκτέλεσιν τής προκειμενης ίργασιας άντί ες τοίς
!κ.ατο» επι έλαττον τής προύπολογισϊίίοης τιμ.ής.
Άρθρον 1. Τα αρχικα έργα -ροΰτολογιί,ονται κατα την λε-
πτομερι) εκτίμησιν εις το ποσόν των δραχμών 90,001) περιλαμ-
δανομενςυ τού ποσοΰ των ύ^αχμών 457 χαι 5"'/ιοο ^' άπροο-τους
ίαπανας (φ'ώνβύοιν ίίκαΐω;*» ίχιι ό ιργολαθίς. Ή έλπχωσις
γενησεται επι τοίς εκατόν είς αχεραιας μοναία;.
Άρθρον 2 Ή δημοχρασια ενεργηθήσεται ίν ταίς έ'3ρα·ς; -"
Νομών Χανίων, Ρεθύμνης και ΉρακΛίιου χά! =* τοι, Ινχχα
:ών υπο ί^::ρ.τ:ης ϊχρίϊόριυ^ίΑϊνι,ς υ ιο των οΐΑ*,ω Ν^-
ή Τα)» αναπληρω.ων α^;ιυ» τω» οι»ίΐαν 11ρ3ί3ρωτών
1.1ρω.-νϊ:Αών 'Ααι ΐ^, μηχανΐλθυ ή ιων
ρί^ει το περιεχόμενον αύ:ών έ» τω πρωτοκολλψ *αι άνακηρύττιΐ
τίΛιυταΓον μεΐίόΌτην το» 7ΐροσφ»ρομ«ν3ν να ίκτίΑέσΐβ το «ργι.ν
εις τ μη» συ,Λφερυιτιραν.
"Αν πλείονες των οιαγωνιζομενων ήθελον προσφερει την αυτήν
1 συμφιρυιτεραν χροσφοραν ή δημοπρααια ίπαναλίμδαν» :αι καί
| πα^α:5ΐνίται επι ίυο ώρας ό οι' ίσφραγισμίνων προοφορών ίια-
γι»>νιομίς μίταςυ τώ» προοίνεγκοντι»»/ τας αύτάς συ^φερωτΐρας
τιμάς. Άν ο» ούτοι τιιγχ»»ι·σιν απο»τίς τοτϊ επαναμαμΙανεΕαι η
ΟΓ,μο-ρασια καθ" θρυ&η^ομενην ϋπα τη, ίπιτροπής ημβραν ήτις
$*· ιυνατοι να ύιΐίρθ^ την βεκατην πεμπτην απο τι',ς πρω-ηι,
οημοΛραοιας. 11 ίίΐπίρα αυτή ίτ,μοτ.ραοια Οα ^ έγκυρος μονον
ϊίν ο »ις των ο.αγωνι'.,ο,Αίνιιιν καμ^ έλΧ^ωσιν μεγαΛβιτέραν τής
γ«>9μ£νΓ(ς *.ατα ι ην πρώτην όϊ(μ37ΐρυ;η.»ν.
Αρθρον 6. Εις νού; λα;α τον ίιαγ^,νισ,ιθν άποτυχοντας έπισ-
τρϊφςνται -.τ Λθιψ ίγ> κηαΐαις καιατιθ^ντα χρηματα, ή ό
ίντθί, τριώ/ γ,μϊρω» ατΐο τής οτ,μ^πρασιας ;(, ·γγραίψ ί
σ&: ί*ί προίθρίυ της ετιιτροπης πρός τους ίημοσιους ταμιας ή
ίιει/Ο^ντας των κα.αίΐημαιων ϊν οίς κ.ΛΤ.*ιεβησα».
Άρθρον 7. Ο ίργοΛαόος ϋτΐοχειται ςι^ τας ίιαταξεις τςύ
~ερι ί/]μοπθίΐσ ώ» χοι ί«.τ»ΛίΜως ίημ;σιων έργων υβ' αριθ. 3όθ
Ν
Άρδρον 8. Τα πρακΐικά τής δημοπρασίας ϋπόκεινται είς την
τού επί τής Λημοΐιας 'ΔσφχΛίΐα, και Λημβαίνν Έρ¬
γων Λιοικοϋνίος ϋίπιτροπου οΐτις εχει το βικαιωμα κατα το
αυτώ, να ίγκρινί; ή μη αύ;α, χωρις ίκ τούτου ν' απο-
» ο τ£/*£υταίος μ«ιοοοτης ουίίν κατ* τοΰ Δημοσίου δικαιωμα.
Άρθρον 9. Τα διαγραμματα ο πρβϋπολογυμςς, ο τιμο/.ο
γιον /.αι οί οροι τώ» α
τώ» ανω Νβμαρχ'Ό,ϋ
γνώσ ν λ ιω».
"Α,Ορον 1ϋ. Τα
μφου/ιών εί:ί> ί«ΐ
11,» -υυ-α.ν '.^
να
χαι ίς.οα
4—ο μ. μ.
"Δρϋρον 3. Πάσα πρρσφορ» θί σ^ν3^6υηται ϋιΐο της α!ιια,
τοϋ .πιτηόευ,Αατος :οϋ ίργοΛα^^^ συμφωνως ιω 811 Μομψ υπο
τού προβλίπομΐνου υ π 5 τού περι ΛηΐΑβτΕ.^αΐΐω' και ϊ^ιεΛίυίιυς
Δημς,οιων έργων Νομϊυ πισΕοπίιητΐΛοϋ, αιι 'υ^5 γρ^μματυυ ^ε-
5αιου»τοςτην είς τι των όΊ-,μοαςωκ ;α,Αί·.ι«)» ή ΐής Τ,ιαπ-.ζης Κρήτης
κατΛϋίΐιν Λογφ ίγγυησεως εις χρημκ-α ή ομ3Λογιας τής Γρα-
πεζης Κρήτης κα.α τη' &πι ϊής ίλδ^σιως τω» αςια» ποσβί ίραχ-
μων 4ϋ(3').
Είς τον διαγωνισμί» δύνανται νά λαίωσι μίρος κιί αλλΐθαπο'
'νμμορφουμενοι πρός «ς όΊενταςβις τού περι ίημοπραοιων κα^'
*ΑΐϊΛί^ϊοϋς δημοσιω^ έργων νο,Αου καί Λοιπιυς Τ3ϋ Κραιςυ,.
Αρθρον 4. Ή ίη^οπρβαια θ'ι«ςα/ΐ;αι 0()μ3σιως. Ο 4;?ραγι-
ο·μί»;ς φαλίΛλος, 6νψ·ί*αι ίγΛςΑΛευ,χϊίη η πρς,σ^ρα, τιθβΐαΐ
ομ.υ μ^τα τω* »ν χώ βνωτίρψ αρθρψ μ»τ]σ(3ίντων «γγοαρων εντβς
4ευ;ερ3υ Τακίηλθυ, Οστις Λ^ρΛΪιίβια. «σφ?αγισμϊν3ς εις τον προϊ-
4ρον της ίπιτροηης συν^όρ αζ.υαη,. Ο προδΐρος άρ:(>μϊί τού,
φ *αια χβς.ν ΐης ιγ/οΐρυίως τω., ά
οί ίςω
Εν Χανίοις -τ, 18 Ίο.λιου 1912.
) επι τή, Λημοΐιας Άσφ^/εας και Δημοσιων
"Ερ;ων Διοι>ών Έπιτροπος
Η. ΛΐΛΙΙΙΐΊΤΙϋ
Αριθ
Ιΐρωτ
ν,ϋ'26
το ί(,!)Γ
5αρε^ρ
ι3ια» -,
^υ *αι ιον ^ϋς3νΐ
ρίίίΐ εν πρωις/ΑίΛΛψ ια ί|*"ί '
. Ε.Γ.»:;» :ι ίν τ γ, 2ΐ';β>3>; .η,
ι »α· 9/θ^α -.ιυς ί'.ς τ;» οΐα,'α,νυ-
μον παραίεΑτε.υς σ/,μϊ.3υ3α τιυς Λ^γο^ς 4ι' ου, ι-1/-^ ο* ^γ.ϊα-
λεΐΐ τ,να τώ» μιιοίιτα-».
"Δί-θρον 5. Ιΐάΐα «,αΐα παρα&^σιν των */>?*· Ί 3 και 4 π^οσ-
φϊ?2 61,αι απαραίϊΛτΐς /.αι ίηιΐϊραίοΐαι πρός τ3/ %-κ.ίΐνιι. ταύτην
'Λνοιχο^θ -^ρΐΛΛΐιων αυτήν φ^λλΑΑβς.
%ον έλεγχον ιω» «γγρα^ιυν η συνίίρΐϊϊΐς απίκα'λϊ-
νϋυ οημοσια, 9 β β κρβίίρβς ϊποσφρα^ιζίΐ τί των
ί»λτι« κατ* την αριϋ|*ΐ) ακην αυτών σιιρβν *ατ»χ«-
ΠΡΟΣΚΛΗ-ΙΣ
Ό Ίωίννής Ι . Μαρ^γΑαχ,η, Αατοι/.3ς Άλουμ'ων Άγιου 15.
3ΐΛε ο- βιβ της ατ.ο 10 ιΑεχιμβριοα 19|1 και τι) ίΐ Μαΐΐχ ι 9 Ι 2
> ατα.ί.0;'.οης α.τηαίως χ&υ ιρος »(λ£ α>αφερει οπ δια της υ-.'
αριθ. ιθθ τού Ι9ϋι υιπίφϋίως το^ ϋρωτίίικίΐου ΡϊΐΐυΑντ,ς
ίΐικυ.ω^ϊιοης οια τ»ϋ ϋ» αριθ. 93 τ^υ ΙϋίΙο »ι.6υ-.ω; τ.-υ
'Ε^ί-ΐιΐου Χανίων Αατϊίΐλααθη =τι ψι^ίορλΐβ ε'ς φ^Λ3Αΐ3ΐ« ενός
έιους (,αιζι ουχί Ο (ΛΤ,'ων ως ίσ^αΛ,Λί»ω, στ,μίΐιί ε» χ/) αίιτ,σΐι
τ5^^ ΛΤ,ςζσαν ττ,' 10 θΑτωΟρϋυ ί9ϋι.
'ΐ_~£ :η παρήΛΟον έκτοτε πϊν.ε έχη χαι η ίιαιυγη τού ώς
ανοί-ρίΐ, υπηρς» κατα ιο χρονικόν τουτο ουατημα χολτ, »~ισυ-
ναπτεΐ 04 *αι πΐ3τθΛ(.ιήτι*ο* τού τ;ρ&ε3ρευονϊος ιή, κοινο.ητος
τού χωρίου Ακουμια Δ,'ΐου ΒασυΛ6ΐ3υ περι τής ίιαγωγης τ&ΐι,
αι.ίΐ.α. ν'απίκαταΐχαϋή Αατα το α^Ορυν 4(2 ίπομ. χη, 11-λι-
Αή, ^ΐΑθ.&^ιας.
Προϊ«α'-Ί> χ-ν ,^;^Λ;^.ίν^ί νϊ καμτ; ϊντιρρτ,σςΐς νι ίμφίνισοή
.π·. χ;^ -ψ ί>ωτ:.0' μ.υ »ντος τριώ/ ^η.ώ' απ^ της ίν τη Ε~ι-
ση,ΑΜ. '1^ί",/ίρ·2. ςη,λ^ιΐ^σεω, της πυριυσης.
ΈνΧϊνι. ς χ/, 13 1^/α.υ 1912.
Ό *.-ρα τψ 'Εοϊίιΐω λα^-ων Γεν.
Ι . ΙΙλουμ.ίοης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 370
....................ϊ>......"ΔΪεκϊτ™.....307
Ο ΥΠΟΤΕΛΩΝΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προκηρύσίει δυνάμει τοΰ αρθρου 117 τοϋ ύπ' αριθ. 413 Τελωνειακόν Νόμου την πώλησιν των κάτωθι
ώς παρελθούσης τής νομίμο^ πρίθΐαμίας ά~β τής έν τί) άποθήκ^ τοϊ* υφ' ημάς 'Υ)τελωνείου «ϊσαγω;ής αυτών κα
ημέραν δημοπρασίας τούτων την 12 Δύγουστου 1912 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 8—10 π. μ. τόπον δέ τό Τελ
Κατάστημα Χερσονήσου.
3 ϊ
ιιί»
Χ ρ ο ν ο λ
0 γ Ι
χ
Προέλίυσις
Τϊμ. ί Δόν
Βάρος ή Μέτρ.
Παρατη ρήσεις
*=» Ο.
ι* ή ν
ήμέρα|
έτος
1
1900
'Υποτιλωνεΐ&ν
1
7
Μαδέρι
2
»
»
»
1
4
»
3
»
»
ϊ
3
4
Σανίδια
4
ι.
1
2

Κο^τσοϋρι
Βαρελάκια
0
η
8
»
1
4 ΠΟ
Κιδ.

Βοτιλιαις χεναΐς
8
ι
»
ιυυ
2
Σωσίβια
9
»
»
»
1
4
Κοιτίον
10
»
»
1
Φανός παλαΐός
11
Μ
»
»
1
15 χιλ.
Μανίκα έλΐιοτριβ.
12
Νοίμδριος
28
1910
Ναυά'ΐον
4
Βαρ.
'£.λα:ο6ϊρελα
13
Φ.6(.ουάρ.ςς
30
1^11
Περιφ. 'Υ)τελ.
1
δ
Μαίίρ; Άμΐριχής
14
ΆπρίΜος
25
»
» »
1
5
Λατα στρογυλή
15
Μαρτιος
20
1912
» »
1
4
—ΰλο δια γεράνι
Έν Χερσονήιω τξ 5 Ιουλίου 1912.
Ο Υ^οτελώνης Χερσονήσου
Ε. Άργυράκης
Αριθ. Πρωτ. 655
" λ Βοΰλ^ 6Ϊ2
Τό Δικαότικόν Συιι6ούλιον των έν
Ήοακλείω ΐΐ^ωτοδικών.
Συγκείμϊνον....................................
Επειδη οί έν τή προτασίΐ τοθ Εισαγγελέως άναφερόμενθι λο-
γοι εισίν ό^Οοί καί νόμιμοι χλΊ σύμφωνοι πρός τα ίχ. τής έν«ργη-
ΟείσηςαναΑριοεως προχΐ/ψιντα πραγματικά περιστατικα ί*κτηκατα
σι,νεπειαν α«ο6αιν»ι ή πρότασις εύτη τού Εισαγγελέως καϊ ίίον
όπως «αραπεμφθί) μέν ό ικ των κατηγρρουμέ.ων Ιωάννης Σιδία
Τσικαλακης ενωπι.ν τοϋ Καχ^.ιργιςδ.χ.ε^ Ηρακλείου »πϊ ά»ϊ(-
ρέσ«ι ήτοι "ραςίΐ ϊρςδΛεπομ.νζ χαι τιμωρΐυμίντ^ υπο χών άρ¬
θρων ΪΙ, 2ζ, '/3, ν87 και ·2«:ί τοϋ Ιΐοΐνΐκοϋ Νομου, »α παυστ^
2ε πρός καιρόν πάΐα περαιτιρω -ο.νικη καταδίωξις κατβ τής
ετέρας των κατηγορουμενΐιΐν Αι«ιατϊρινης Τσικαλοπουλας.
Δια ταύτα
Δεχόμενον την πρότασιν τίϋ Είΐαγγελέ'ως.
Παρατάξει τόν κατηγορούμενον Ιωάννην Σά66α Ταιχαλάλην
κάτο.κΐν ΡοΛύφα Ιΐείια^ος *.αι νυν αγνωίτΐυ ίιαμονης ινωπιον
τοθ ΚακθκργιοόΊκείιιυ Ίΐραχ,λιίου επί π^ρϊδατει των άρθρων "^ 1,
22, '23, 287 και 293 εί. 1 τού ΙΙϊΐνικοΰ Νομίυ ήτοι ίνα όΊκασΙίή
ώς ύπαιτιος Οτι την 13 Μαρτιου 1912 έν τή 6ίσ«ι «Τραζιζα»
κιιμίντ^ έςωθ: τϊθ χωρίου ΡαΛυφα Ιΐείιαίος βϊΐρομελετητως καί
είς βρα:μον ψ^χικης όρμής άπεφαΐισε χαί ες.τβλεσε την ανθρω-
ποκτονίαν τοϋ όμοχωριου τού Ιωάννου Ε. Ιΐαπαδαχη τραυματι-
σας αυτόν δια π&ρυτροφ^υ πλήρους πυριτιδος και νγαιρύν κάτω¬
θεν τοΰ παγιανος ές ου τραυματος ώς ίνεργοϋ αιΐιας επήλθεν
αύτω μ*τα ιρίϊ; ημέρας *πό τοϋ τραυμαπσμοϋ ό θανατ:ς.
Διατάσΐει την -αράτασιν τής ίσχύίς τοϋ κατ' χύτοΰ έκΐοθέ.τος
ύπ' αριθ. «"/1α τής 22 Μαίίυ 1912 κατασχετη.ήου τοϋ Άνα-
κριτροθ 'ϋρΐκλίΐου καί την μξτά την σύλληψιν αύτοΰ' καί
Πα-ει πρός κα ρόν ·πασαν περαιτέρω ποινΐλήν καταί ω";;ν
κατΐ τής συγκατηγορουμίνης Αικατερίνης Τσκαλοτούλα; μη¬
τρός τού, κατοίκοι» Γαλύφας Πιϊιαδςς ώ; ήθ'.κής αΐτουργ^ ::;
την "ρτκίΐμένην άξιόποινον πραςιν.
Εκρίθη απεφασίσθη χαί ίξ«δοθη.
Έν Ηρακλείω τή 9 Ιουνιου ;
Ό Πρόϊδρος
Έμμ. ίΐανηγυράκης
Ό βοηθϊς . . .
Μύρων Πολυχρονίους
Ήράκλιιον τ-ζ 27 ΊουνΙου 1912.
Ό Γριμματεύς καί ά. α. ό β". &;ί
Ν. Σκουλάς
ΔημοσιευΊητω τι ~αρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Ηρακλειω τί; 27 Ίιυνίου 1912.
Α. Περακάκ^ς
Έκ τού Έθνϊχου Τυπογραφείον»
Μέγεθος Γραμματοσειράς