92678 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΜτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν ΧανίΟΙί τί 18 Ιουλίου 1912 — ΑΡΙΘ. 70
Αριθ. Πρωτ 2647
» Διεκπ. 1504
ΑΝΟΤΕ°&
!
0|Κ(Π0Ιτ1!Ι((ΪΝ
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
Δηηοποασίας δια την έ"κυ;ίσθωο*ιν τού φόοου
ίχθυαλιείας τού Νομοΰ Ηρακλείου, Γεωρ-
γιουπόλεως και Χώρστ Σφακίων.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΤΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διαχηρύττει δτ·:
Έπειοή κατά την 12 Ίουλ'Όυ έ. ε. ϊέν οιεςή-χθησαν ϊημο-
-οατίαι ϊιά την έκαίσθωσιν τού βόοου ίγθυαλιεία; τού Νομού
Ηρακλείου, Γεωργιουχόλεως καΐ Χώρας Σφακίων.
Διά ταύτα
Διατάσσομεν την διαξαγωγήν νεων ομοπρασιών δια την εκ-
;·'τθωσιν τοΰ ε'.ρημένοο φόρου ΐχθυαλιείας τού Νομοΰ ΙΙρα-
παραλίων Λι,ιρα,
κεχωρισμένως -/αί εν τώ Κατασ-ήαατι^ τή; Νομάρχας
Ηρακλείου, διά τόν «!ιτ^ν φόρον τ;3 Νομ:ύ Ηραν-λί'.ου. ;νω-
~'ον των έ-ιτροττειών των όριζοΐ-ΐενων έν τή 6~ αριθ. /^«βι
= . ε. (τε>/. Γ'. φύλ. 62 τού ' 1912) οιακηρύςει ημών κα·
τυ'χίώνω; πρός τού; έν αυτή άναφερομένίυ: οροας.
"Έν Χανίοις τή 18 Ιουλίου 1912.
Ό Διοιχών Έπίτο·5πθί
Μ. Ρ- ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
ών καΐ όπωρικών ττλ·ί;ν τού »όρου τούτου των Νομών Χα-
νίων ν.αί Σφακίων Οστις 'ϊημοπρατήθη κατ» την ώς ανω ημέραν.
Δ·4 ταύτα
Διατάσσομεν την διεξαγωγήν νέων ίημοπρασιών διά την έκ-
μίσθωτιν τού καΐ' άπασαν την νήτον φόρηυ λαχανικών καί όπω-
ρικών, χλΫν τού των Νομών Χανίων κοτ' Σφακίων ένεργηθη-
σον,ίνΐΛν την 3 Λ!)γΐύστου 1'.)12 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν
10 —12 τ. μ. έν ο'ς τόποι: ν'Ί ένιόπιον των Ιπιτροπειών των
όριίομΐ'ν.ιν έν τή ΰπ' αριθ. """/ι,^κ έ. 'ί. διακηρϋςει ήμιών
(τεθ-/. Γ'. ουλλ. 62 τοί 1912), καί υπό τοϋς έν α'-ΐτή άνα-
φεροιιίνους ϊ'ρους.
Έν Χανίοις τή 18 Ιουλίου 1912
Ό Διοικών Έπίτροπος
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Πρωτ. 2646
~» Δι6κχ. 1503
βΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0!Κ0Ν01»!ΙΚΟ1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Αημοηρασίαο διά την έκνιίσθωσιν τοϋ έπ της νατα-
ναλώο-είύς ])όοον των λαχανικών και όπωρικών
καθ1 άπασαν την νίχσον πλήν τοΓ' των Νοηών
Χανίων κηι Σφακίων
Π ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττη ότι:
Έ-ειΒγ, Λατα την 11 "Ιουλίου 1«12 1-> διε;ή·/Ο/;σαν οημο
-ρασίαι διά την καθ'άπασαν την Νήτον έκμίσθωσιν το: φορου
Άοιθ Ποωτ. 483
^ Διεκ. 428
Έν Όνόυατι τον Βασιλέως των Έλλτινων
Κ Α Η Σ Ι Σ
ΠβΌς τόν ί-ί τββυιιΐτΐσμίϋ κα'ηγοοοΰμιενον Άσλάν Φΐ·θυ-
η κάτο'χον Ρ^θύμνη; κα! νυν άγνιόστου ϊιααονί'ς.
Καλεϊσαι δπωί έμφινισΒης α^-οποοσώιΐως την 27 τοΰ μηνός
ΌχτΜβοίου τοϋ 5-ούς 1912 ήΐΑέοαν Σά^6ατον καί ώοαν 9 ζ. μ.
ένώπ.ον τοΰ άκροατιΠΓίου τού Ε'ρηνοϊινείου Ρεθύμνης π^ός ιτεραι-
τ;'ρω συζήτττιν τής αςιοποίνου τοαξίωί τ·?ς άναφιρομένγΐί: ·ίς
τι κοινοποιηθ'ςν Ιπ' αριθ. 50°)546 τής 31 Αύγούστοι) 1911
χατηγορηγήοιον μΐς, άλλως θέλεις διχϊσθό ίρήμην.
"ΈνΡεθόμνη τή 13 Ίουνίου1912
Ό Δημόσι;ς Κατήγορος
Κ. Πλεύρης
Ό Δι»(ΑΟί»ος Κατήγορος Χανίων
Λαβόντες ύζ' όψει τα χρθρα, 50 καί 57 τοΰ ύιτ' αριθ.
ι 80 Νομ'.^ότικοϋ Διατά^ΐΑχτος.
ι Όθ'ζοαεν ένί,τά/.τους Ο'χ.χτίμοος των άγροζϊΐμιών των
Δτ,αων Τσι/.ϊ) αριών, Μαλά^ας, Κάα~ων, Κουνουττιο'.ανών
' καί Στερνών. έν αεν τώ Δή^ω Τσικαλχριών την 31 Ιουλίου
' 1912, έν τώ Δί-,αω Μαλάξτ,ς τή ν 9 Αϋγούστου καί 4
Σί-:-Γ£αβρ;ου 1(ι12, έν τω Δτμω Κάμπων ττ,ν 29 Ίου-
, λ'ου, ττ,ν 10 Αΰγούιτου κ,χι την 9 Σεπτίμβρίου 1912,
έν τί) Δ'όι/ω Κουνουτιδιανών την 4 Αΰγούστου κα'ι 3 Σεπ-
τεμβρίου 1912 καί έν τω Δτμ,ο) Στερνών την 1 Αύγούστου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΤΤΐ
ι»; *
α *
καί 1 Σετττίμβρίου ώς τόπον δέ εκοικάσεως τα οίκεϊα. δι
μοτικά, καταστήματι των ε'ργιμενων Δ^αων.
Έν Χ*ν'οις τη 15 Ιουλίου 1912.
Ό Δτμόσιος Κατηγορος
Κ. Δοι/νάνης
Αριθ. 395
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοδικών
«κ. των Δικαστών Ήλία Χατζη^νϊρέου Πρόεδρου
-3ν
Σιτέ'οων Ν·χο">ά-υ Παπιϊά/τι, Πρωτ"ϊίκου
Νικολάω Ζ^ρίϊ-υ Ρραμ- ' τ^ν Το3
Παρόντεο τού τε άν
ματέιο: Στυ)·ΐΛνο3 Γ.
Συν·ϊριίσοΐν ϊηα'ιτι'α ;ν Χανίοις καί 5« τω ~*33ϊτηρι'ω αυτού
112 ί ά
Των άνϊκοπτομένων &') τοθ επιτάτσοντος ΐΓΐστωτοδ Μίνωος
συγά*") κτηματ'ου κιιί κ^τοίνου Χϊνίων κα! β') των ιπι-
ων όίε'^ετών 11 ΐί·»σιλ·«ιί)ς χήιις Αναστασίου Δη-
μητιάΐου 9) Άνίτσο'ς 3) Αικατερίνης 4) Μοτρίας Α. Δηανι-
τοιάϊου 5) Στϋλιαν;3 Π) Κωνσταντίνου 7) Έι»ι»ανου«λ χ.*! 8)
Γϊωργίου Α Δηαητριάϊου, κατοίκων Παλαιών Ρουμάτωκ Κι»-
σάμου πλήν τοο Έιαϊνου»;λ κατοίκου Αθηνών.
Αριθ 1071
ι'τΓτει έν
Ν'χο'^'ίου
«τΌ 30
Διά τ α 5 τ α
ϊΐ τ'ν άιΐό 10 Αΰγούστβυ 190°> άνα*ο-
υλά*·" κ-»τα Μ'.νΐΛθς *Ηβ·.γί*η χΐί
έν
{ν«ο»«ΐ.·4μ£νΛ
τνν 1 Ίουν-νυ 1012 Γν, διχά~ τόν έ-ί ανίΐρέι-ι κατηγοροΰμε- τ£)(, (^ .(αΰί0Λ (5) 8^α ΠΟ) **! δώίεκ» (12).
νόν Δ-.ενύτιον Σ-ε». Λϊϊνάχην ^μη ταρασταντα ττοσώς χ,ίθ' Έ—νυο,* |ν ^{.,. τ^ ϋναχοτττίμίνην ίχ-ταγήν ώς
ά φ^γοϊ^χ:'5ντβ χϊί το: π;/.'τικάς αξιώσεις τής χολ τιχής ίνα- £ν(Λτ^Ρω ίίΟγια^α κτ^μΐϊτα
γούσγ,^ Άςγυεήί τ>>-ενός 'Ρμμ. Κ-.κχ.νίχη νηρας Κωνσταν- . ^ο{ άναββ^ον _σ ' ττΟβ€ τβ >.ο -« την όο.σ^χή
τίνου Ξιοουγαχ») χοτοιχου Λα3?5 Μισογείων Κ'σ;αι»ου π^εα- β/ΪΓΤ(υ
σίά^ηο ϊ'ά τοΐ π^»)θ'?·:υ7'Όο "ικηνόοου τη: Άντων ου Κατζο,ι
ρίκη ϊυνάμει τοδ ύτ' άΐι'ία. 2014 —λί·,οίς3υσ'ου τοϋ Σ^μδ.
Καττίλ'ίου Κιτσάμοα Μιχαήλ Αρχοντάκη.
ήν τού ατ,'ο·
Λαϊ ά
Δ'ά τοΰτα
έρ^,ιιην -όϊ
τόν
έ-3ν 25 νρΜργον χάτοικον ρ
Υ^ιυτιανίν όο()3*:5 ν νχ' "3λ'τ»ιν ΪΟτ.νϊ ήϊη δ'ΐ ίυγόϊινον
ίνονίν ότι -ήν *1 Ό»'-ω?οίου 1909 ΐν τη συνοιχία Κουτσο^-
ϊι»νά τοΰ γωρ!οιι Λχΐϊϊ Κ·στία"υ άπρ;α=λε-τ,τ,>ς «·ΐί είς
ύ■^Ί·1?^ ό
Τ τόν μέν κοβ ου ή ϊνϊνβπή Μί'ω* Ι
ν* άτ3?ε;ξϊΐ δα ταντόί νομ'μου νοί ϊ'α μ^ρτύΕων μΐ5σου ίτι ο
ΐΐϋ'Ίί'τχ ο'ΰ-οί 'Λ^ϊσ^άσιος Δτμτίτριίϊη' ήτο νύοιος «ατα ηι
2 Ό»τω6ϊί'5ΐ 1892 των 'ν τίϊ «»ιτ-γί τ^υ άναιεοοιχίνων ντη-
υάτ(ι>ν υπ' άοιή ?>, 6, 7, 8, 9, 11, κη 13 τ^>ν ϊέ άνοΑΟπτοντα
ϊιϊ τώ» αυτών αέτι,ιν 'ί'ΐ τα ντήαϊτβ ταυ'τα άνήιιουν «!: την
0 ταϋτ-* δ ανΐ'α χυοίιυ κ»ί άπό τοίαε
ά-ετάσισ« χαί ίξίτίλετε την
χαι
1909.
^τν, Είστ^γ;τΫιν Ι' τΛν μ,^λών -τιΆ Δΐ"Ίστ»|θ(θιι τούτου τόπον
_ , , , ό Χ2τάστϊ·μϊ οιυτοΰ Ϋ,αί^αν ιΐαί ώΐΐν ύιΐ3 τοιΐ 3ΐσηγητού ορι·
ττοχτονιαν τοϋ Ιΐ3νιγιωΌ« &τρο.*/3.*.τ τρ^υμ' τΐσας £'ς τηνχΐρ-
ϊπχτ)ν γώϊβν *αί ιΐ; ττ,ν μιτβγΐΧΐ'ίιν γρϊαμ'ν έξ ίϋ π^ρα—
επήλθεν αίτώ ό θάν*-:ς χοί χαταδ.Λάζ-:ι τούτον ϊ'·ς „"'—" Γ "*"-~Ό".¥
ϊε,μά ίέκϊίχτώ (18) έτών κϊί εις τα Ιςίϊα τή; Κν ^'ν'01ί « 8 *
δίχτις ε':σπρ»χτέα Χϊί όιά πρ3σω-"χής τοιι_κρατήαεΐϋς. Ο Πίόϊ^οοι:
τα! την υπό νοον3λογ!αν 20 Ίουλί-υ 1911 αγαθήν τής Μ. Γιαννικάκης
*,ς ίνανούζτ,ΐ Άονυρής τό :τίνθί Έμμ:νϋυήλ Κοκχινά- ί Ό Β. Γραμμβτέως
χη κατςΙ»οιι «Λ^ρ'α» Μεσονείου Κ^στάμ^^ κατά τοΰ κατηγο- ' Ι- Μαραγκουδάκης
ρουιχίνου Διονυσίου Στΐφ. Λοΐνά«η
Ύπο^ρεοΤτΐν χιτηγβρούαενΐν τοϋτΐν να πλνΐρώΐη τ τ πολι-
τινίος 5νίϊν36σχ χαΐ ^ιχ ττροσίιΐπιχήίΤ αύτοϋ χρατήσεωί ενός ίτο.ί'ς
διά την ίν τώ ί-τ;ρΓ»ΰ τής ίγωνής α'.τ αν δραχμάς χι>·ίας πεν-
(1500) *τ τα')-3ς ΐντ:χως άπό τής άγωγής μί^ρι;
Αριθ. 757
Διά
των
φ
{ν α'θ'ί τή« άπό 1Π Αύγούστίυ 1908 ά
ξ
Επ δίλλει ού-ώ τα έξ-δα τήο τ.ολιτκής ίνανούση; ϊραχ.
έςτκ=ντΐ ίνν^α χά! τ;τ-α;»χον·α έατ=στα (ά::θ ■-. 69 κιί Ί0)3ΐ)
'Κ.χοίθτ ά-ιφΐσ'σ^τ, και ϊϊτμδσ'ίύθη
Έν ΧτνΗ; τή 1 ϊουνί-υ 1912.
Ό ΠίϋεϊοΓί ό Γραμμιτεύς
ΊΙλ. Χ
Μίνο«θί Ήσυνάκ»1
ή: α'τοίί.
Δτμττριάϊου,
ο"5
Έν Χανίοις τη 7 Ίου>ίου 1912
Ό 6' Γραμματέως
Γ. Μ. Άνδίθϋλιϊάκη;
"Οτι άχρι*ές άπίστταβιια ϊχ τού ΐν χερΐί ;ιου ίτ:ΐσί·μου άν-
τιγράφου δπ.ρ δηα.ίΐΐιε^ήτω διά τής έν Χανίοις ίκϊ'δΐμίνης
ίφτμίρίϊο; «Έλεύθ:ρ;ν Β μα» χαί διά τίς ΈπιοήΑου '
μιριϊος
Έν Χϊνίοΐί τή 12 Ιουλίου 1912.
Ό ηληοε?3^σ!ι;ς δι*ηγο;;ς τή; Ά?γ.ι?ής Κοχκΐνάχ
ρας Κωνστ. Ξηροιτχάχ,η
'Λντ.
30 Δεχεα*ο!ου 190β ίτι
Αχυο^Τ ίν μ=ρ = ί την γή
;ν ού*-» άν7φ5Γέυίν!, «τήϋ-ντβ 6π'άοί". Γ;ντε (5), 55 (^)ι
έπ-ΐ (7), ί*τώ (8), Ιννέα (9), ίνϊεχ» (11) χβί ϊέχα'τρίΐ (3^·
Κ"ϊ Ιπιίίλ^Εΐ ε'ί δίοοί τοΰ ΐχ των άναχοιττομίνων Μίνω'
ο; Ησκγίχη ΰ-έρ τίΰ άνιχίπτοντις τα ξιχαττικά αΰτοδ ϊ«Β*'
μ£τ3ΐ3(όαίνα ΐριγ^ς ίξίκοντα (60) .
ο βοηθός Γρβμματείωί
1
Π Ε Ρ Ι Λ Ι! Τ Ι Σ
Των ΰπ' αριθ. 1071 τοΰ 1'.)Ι)9 και "57 τού 1912
Τό Δτκαότήΐιιην των έν Χανίοις Ποωτοοικών
Συνιδρυσαν............Γνα ϊικαο^ μίταςϋ τού άνα,οΓ.-
τοντος Νιχο/άίυ Κ. Φουντουλάκη κατοίιιοκ Παλαιών Ρίυμι-
των Κισσάμου καί
Έχρίήη άπ'φαΓίσθιη χαί έΒημοσ'ϊύθ»;
Έν Χανίοις τγ 16 Ίβυνίου 1912
Ό Πρόίϊρος
ΛΙ. Γςαννακάκης
Αλριβτ;; περι/ηψις των ώς άνω
Έν Χ.νίΐις τ γ, 10 Ι;υλί:υ 1911
Ο τού άνακοπτϊ,λεν:^ Μίνωος
,γΐίος.
Π. Μ
πλερεςούαιος *'"
Γνπογραφείον
1
Μέγεθος Γραμματοσειράς