92650 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χ«ν(ο« τή 9 Ιουλίου 1Ρ12 — ΑΡΙΘ. 66
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΙΤΕΡΙΔΙΕΞΑΓΩΓΗΙΔΗΜΟΤΤΡΛΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡ0Φ2ΤΙΣΙ0Ν
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Άριβ. Πρωτ. 1483 Διεκ*. 1!4Ο.
Ό Δτίυ.αρχος ' Ηρακλείου
Έχων ΰπ' δψιν την ΰι' ά-,ι-1. 13)2 «· ϊ. ά-όφϊσΐν τή"; όλο-
μελείας τοϋ δημοτικόν Συμβουλιον Ήρακλεί'.υ ν-,μίμως εγκρι¬
θεν, καί τό δπ' αριθ. 74 τής 18 Μαίου 1912 Διάταγμα.
Διακηρύττη, 8τΐ
"Αρθρον 1. Έκτίθίται είς διαγωνισμόν μί'.οδοτθ'.ή'ς οημ.3·
πρασίας κατά τάς διατάξε ς τ-3 ύτϊ'ά,-.ιΊ. 356 Ν:;αο; καί %ι-.χ
τούς έγκριν:μίνους δρυυς συμβάσεως τού; δηυ.05ΐίυθίντας εις τό
ίιπ' αριθ 45». ί. φύλλον τή; εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τό
ί'καίωμα τοϋ ή'λεκτρϊφωτιΐμο'ί τής πόλίως Ηρακλείου ίιά μί^ν
συνεχή τεσσαρακ5νταετί«ν. Ό ίϋτός «ργολά6:ς 6ά 2χτ, τό ϊι-
χαίωμα νά παρέχη γ,α,Ι είς Ιδιώτας ρ=3μα πρΐς φΐκτ'σμίν, κινη¬
τήριον δύναμίν κ ί πρός χηΆίν.υς σκοιτούς.
Τό Ιργον προΰπβϊ.ογίσθη είς τό ποσόν των δρα^μών 40.000
ιτησίως, καταδλητί^ν ")~,ϊ> ~ίύ ϊήμου. Ή Ιιΐΐωΐ'ς
«πι τοίς β>»τόν είς άίΐίρβί'ίς μθνάδ^ς.
Αρθρον 2. Η δημοπρασίϊ ίνεργηθήσεται ΐν τώ
κώ καταστήματι "Ηρακλείου την 27)10 Σεπτ-μ.βρ.01» 1912 ή*έ-
ραν Πεμπτην κβί ώ;αν 11 —12 π. μ. δι' έγγ.άφων κ*ί έσφ:α-
"■ίσμίνων ιτροκρίρών, ΰπίδλη ηΐομέν*ν είτε υαρίτών με'θδοτών,
είτε Ϊ!1 άν»γνωρισμένων ά/τιπροσώτΐων αότών, ΐνώπιον τής ν;-
μ'μου ΈπιτροΐΓής.
ρρο^^ΑιVIΑΤιοΝ
ΟΕ 00ΝΟ0ϋΒ? ΡθυΒ ί'ΕϋίΑΙΗΑΟΕ ΕίΕΟΤΒΙΟϋΕ ΟΕ ϋ ΪΙίίΕ ΟΕ ΟΑΝΰΙΕ
Ζ,β Μ&ΐτβ άβ Οαηόίβ
ίΐνοΪΓ βυ βη οοηδίάόΓαίίοη Ια άβΌΐδίοη άυ
Μυηϊοίρη,Ι άο Οαηάϊβ δυΐο Ν" 13]2 άθ Γαηηθ"θ
, άόΌίδίοη ρπδβ α Γυηαηίηιϊίβ' βί Γαϋίίβ'β ραΓ
υϊ άβ άτοΐί, αϊηδΐ συβ 1ο άόθΓβί 8υΙ) Ν0 74 βη άαιβ
α 18 Μαΐ 1912.
ΡΓθοΙαιηβ οβ ςιιί δυίί :
ΑΓίΐοΙβ 1. ΟοηίθΓτηβΊτιβηί αυχ άΐδροδϊίΐοηδ άβ 1α Ιοί
Ν0 356 οί δυίναηί Ιβδ οΐανΐδβδ άβ 1α οοηνβηίϊοη
Γδϋβόβ βί ρπΙόΗόβ αυ ]ο τηαΐ οηΊοϊβΙ άυ ΟουνβΓηβ-
ηιβηί δυυ Ν" 45, υη οοηοουτδ βδί ουνβΓί ρουΓ.....
βΙβοτπΓΓυβ άβ Ι» νΐΐΐβ άβ Οαηάϊβ άβ άαΓβ'β άβ
ηίβ 3η3 ^'&ά^υά^^{ιί3^^β 3υΓΛ άβ ηιβηιβ 1β άΓθΐί
α
άβ Γοπγπϊγ άυ οοαΓΕΐηι πυχ ρίΐΓϋοαΙϊβΓδ ροατ §
ΓοΓΟβ ηαοΐΓΪοβ βι ΐ]82ΐο·β8 οΐιίΐηϊίΐυβδ.
11,3, οοηοβ85Ϊοη α έϊέ όν3,1υβ"β έι 1» δοηηπιβ άβ 40.000
άΓ30ΐΐΐηβ8 ραγεΐΓοΙβδΕΐηηυβΠβηηβηΐ ρβχ ά Μαηίοϊραΐϊιβ'.
^'β8^ο^ηρίβ 8β ίβι-α ρ&ΐ1 υηίίόδ (ηΐίβΓβδ 8αρ ιοιΐδ 1β3
οβηί Γ
"Αρθρον 3. Είς την μ.(-δ:σίαν δύνανται νά λάβωσι μ
εϊαποί καί άλλοδαποί συμμ,ορφοΰμενοι πάντες π?ός τας ϊ:α-
ταξεις το3 πεοί δημοπρασίαν καϊ «χτελέ^ως δηΑοσί'ιΐν Ιρ·;ων
Νόμου τής Κρητικής πολιτε:ας και λοιπούς ίσ-χύοντοτς Νό,Αίυς
κιι ί·χοντες α') πιστοποΐητιχόν κεκυρωμένον υπό τής διευθύνσεως
των δημοσίαν ϊργων ίν Κρήτγ των άομοσΐων άρχών, έν ί-ί;
πόλεσιν ίξετϊ'λεσαν έπιτυνίός ήλικτρικάς ένκαταστάσεις άντι-
'ϊροσωπευούσας χεφάλαιον ίΐον ή ανώτερον τί].- ήεκτρ:ιιής ίγκτ
τασ:άιεως Ηρακλείου κΐί 8τι αί βγκιτατ'-άίει; βΰταί ίλίΐ-
το'ίργηιαν £π1 Χ^ντε τούλίγιστον συν£-χή ?τη &') γοαμμάτιον
Β«6αιο3ν ττν ?ν τΐνί των ταμβίων τοΰ Δημοσίου ή" τής
Τραπέζης κατάθεσιν λόγω Ιγγυήσεως δρ*γμ3ν τριών
Αρθρον 4. Ή ΪΥΐμο%ρ>3·α ϊιεξάγεται ίημοσίως. Ο ίσίρα
γΐσμένος φά»ελλος ίν φ είναι --γκϊκλε'.σμίνη ή προσφορά τιθ:.τχι
ομού μετ,ά τ^ν ανωτέρω »?Ηρφ μνημονευθίντω* ".γγρίφον ίν-ος
ίευτέρου φακέλλου, ό'στις παραϋδετίΐ ΐσφραγ'σμε'κος «Ίς τό;
ο 2. Ι/3,ά)υάίοαίϊοη 8βΓ3, βίϊβοταβ'β άίΐη1} 1β
Ιοο»1 άβ ά ΡΓβΓβοίυΓβ άβ Οα,ηάίβ, Ιβ ^βϋά^ 27)10 8β-
ρίβηιΙΐΓβ 1912, άβ 11 ΙιοοΓβδ έι ηιίάί, ραΓ οίΤΓβδ έοή-
ίβδ βτ οαοΗβίόθδ ηυΐ δβΓοηί δουιηϊδβδ 3, 13, ϋοηιηιίδ-
8ΐοη Ιθ^ΐβ ρ3Γ Ιβδ οοηοιΐΓτβηίδ ου ΙβιΐΜ Γ6ρΓ6"δβηΐαηίδ.
Αΐ'ϋοΐβ 3. Ρβιινβηΐ ρΓβηάτβ ρίΐΓί αα οοηοοιιτδ άβδ
6ίΓαησ·βΓδ 3,0.881 Γοϊβη ηιιβ άβδ ιηάϊ^βηβ» λ 1α οοηάϊ-
τίοη Γΐυ'ίΐδ 8β οοηίθΓτηβηϊ ίουδα,αχ άΐδροδΐΐίοηδ άβδ Ιοϊδ
άα Οουνοπιοτηβηΐ θΓέίοΐδ ι-βΐα,ίΐνβδ αιιχ 3ά|ϋάΐθ3.ΐΐ-
οπ8 β,ίηδί σ,α'3, Γβχβουίΐοη άβδ ίΓ3ν*υχ ρϋΐοϋθδ. Τοαί
οοηουπβηΐ άοΐί βη οιιτι-β ρΓβ8βηιβΓ: 3,) υη'οβΓϋήείΐ,Ι;
3ίίβδΐαηΐσα'ϋ ά άέμ ϊάιϊ, βη ά'αατΓβδ νϋΐβδ, άβδ ΐη-
δίέΐΐΐειίίοηδ όΙβοίΓΪοΐυβδ Γ[υϊ οηί οίβη ίοηοτϊοηηέ άι ηιοίηδ
ρβηάαηΐ; οϊπγτ βηηόβδ οοηδόοιιίίνβδ βί ςαί ΓβρΓβ'δβη-
ίβηί ιιη ο»ρίί3,1 δυρόπβαι· οα 6^3.1 3. οβΐαΐ ηόοβδδϊίό
ροιΐΓ Γίηδίίΐΐΐαίΐοη έ1βοίπΓ[ΐιβ άβ Οαηάίβ. Οβ οβΓΐίίι-
οάϊ άο'ύ βΐΓβ ειρρΓοανβ" ραΐ' 1α άΐΓβοϋοη άβδ Ιταναυχ
ρϋΓοΙΐθδ βη Οέίβ αίηδϊ Γΐυβ ραΓ Ιβδ ΑαίθΓΪίέδ Οοΐη-
ρέίχηίββ άβ8 νϊΙΙβδ οά £·68 ΐηδταΙΙαϋοηδ οηί 6ίέ Γαϋβδ.
}ή αη Ιοοη, αττβδΐαητ Ιβ ά^ρόί ραΓ Ιβ οοηουΓΓβηί ά ίϊ-
ίτβ άβ ο,Ίΐιϋοηηβηηβηί α υηβ Οαίδδβ ρυιοΐίαυβ ου 3, 1α
Β άβ ΟΐβΙβ άβ Ια δοτηηιβ άβ ΙγοΪ8 ητιίΐΐβ άΓ»οηηηβ5.
984
ΕΦΪίΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιΐρίέβρ:, τής Επιτροπήν συνιϊρΐιζούση;. Ό Πί;ε5ρο; ά:ι6, ετ
τοΰς φϊΑ;/· λο^,ς κ»τά τάξιν τή; ί-νχΐ'ρίαεώζ των, άκ λτύ6ως άπΐ-
σφεΛγίζοντΛί οί έξωτερικ ι φάκ'λλοι, ή δέ Έπι:ο πή ση',ιί'.ίΐ
{»'εκάστου ίσωτερικοθ φικΑ'λου ■Κϊρκ-λίίίντίί τ~ν έκτστ'υ -ρ·τ-
φοράν, τό 'ίνομα &ύτ33 χαί τόν βδ'ιντϊ »ρί"ιιΊν τοΰ βξο»'ε-
ρικοΰ ?αχίλ>ο^ κα! καττγράεει ίν ποο'.τΐϊ'.ό) ^ ω τα 5ΐπ;ρ4
χοντα κατά τό 5ρθρ>·ν 3 ϊννρ»φ?. "Εγο.τι άπ συ;θϋ/νων «ί'ίν-ων
ή Έπιτροπή Ιξί'Χί'νχουσα νατ' ιδίαν τα ίγ ρίφχ. τ·π'ΐ?σ'ζει
κατ' όνομα τ-Ός £?? τϊν *ια ω·'σ>όν χαο^δ-'τίοΒ
τούς ^όγους ίι' ο'ύς τυχόν θ* ά·*έ.ί.λε>έ τ να των
Άρθρον ίκν)—Παυ χίτά τα-άϊ;!Γ·ν τώ" άρ^ρ'Ύ 2,3 κ»'
4 προστο:ά *ί*' ΐϋΐ-Όϊϊ'ΐι-ο; /.α; ΐτίΐ'--έί5τ*ι πί^·: τόν ί^ι-
ϊόντ» ταύτην χ*;ί- ν'άΐβ'χθ*! β τειικλε·ο> ταύτην ©ί ε\ος.
Μϊτα τόν ελβγγον το>ν ίγ 'βίυων ή συνε?ρ'ισ'' άίο^θσ-
τατοι Ικ νέου δηιιοσία, ό δέ π^ίεδρος άτοτφ-»γ ί/ι τί των ττροσ-
φορών ?ελτ:α κντά την άρ·θμητΐκ»ν ύτων σ=.!;άν. κίτα'/ωίίζε'
τό περιεχόμενον αυτών έν τω ποωτοχ,ό"1 λ(.) καί ανϊνϊ!.-ύττ:ι τρ-
λΛ δό ό ά
μιυδόηςν τό-- προσφ ρ*μ«ν-ν νά ί*τελίΐη το Ι-γί,ν
τιμήν συμφΓρωτέρον.
"Αν πλείονες τ'ΰ ένϊς 5κ των δ;ίγω"'£ο *ένον ηθ=Χιν ιο^σ-
φέρκ την αύτην ■πρ-σφοραν, ή ίηα^π?ατ.σ·ίχ :·εΤ>ςύ τούτων τι·
ναλαμδάνεται χαί π-φΛτείνεται Ι π Ι δ-·ο ώοα;
προσφορών.
ΑΓτοΙβ 4. ^'ίιϋ^α^1^^1{;^οη κβ Γβτη βη ρηΐηΊ'ο. I^'βη-
νβΐορρβ οηοΐιβίόθ ανπ οοηίΐβηί 1'οϊϊγθ ο«ι3 γπϊβθ Η,νβΓ·
Ιθδ αοοπΐΏθηίδ ίηοϋαιιέδ ά&η8 Γ&ΓίϊοΙβ ρΓόοέαβηί αηη?ι
ιιπθ δβΓ.οηαβ βηνθΐορρβ (τυϊ βδί ΓΡτη'ςρ, αρΓβδ Β,νοϊΐ·
έϊέ ο&θοβτ^β, «ιιι ρΓΘ^ϊιΙβηΙ ο!θ Ιΐΐ ΟθΓητηΐκ^'οη, δβηητο
τβηίΐηίθ. Τ,,θ ΡΓθδΪΓΐθηΙ: βηππΊΡΓΡ 1ρ? βηνβΌρρη« ρητ
ΟΓαΓΘ (1β 1"11Γ ΓΟΤΐϊί.6 (4 ΡΙΤΐΙΐΐΤΘ πΟΟίΙθΙΐΡΤΤβ 1β8 ΘΠ-
νθΐθρρβδ ΘΧΤΡΓΪΡΙΙΓ68. Ι.,'Ι ΓΟΓΤΙΠΐϊ^'ίΐπη Πθίθ, 811Γ 1'ΡΠ-
νβΐορρβ ϊηί^πθΐΐΓ·» (τιιϊ οοηίϊθηί ΓοίΪΓθ 1β οΐιη,οιιη, Ιο
ηοηι 1β οβΐυΐ-οϊ, Ιθ ηαΐΒ^ρο (Γογοτθ αο 1'ρηνρΐορρ^
θΧ'ίπθΠΓθ, βί βΠΓ0Ρ;ϊ3ΤΓβ άίΐη^ 1β ρΐ'οοόΐΙ Ι
ά οβΐ θίϊβ^ 168 άηοαπΐθηΗ ν αηηβχβ^
οΐβ 3. Εη^ιιΐΐβ, ΐοη5! 8'θϊλπΙ; ΓβϋΓΡΒ, ά Οοηι.ιτη^ιοη
οοηίι·6ΐθ βη ρίΐΓΓΪοιιϋβρ 'β^ ο,οαΐΓηβηι,δ βί άέαηΐβ, βη
δαΐνο,ηΐ ΓθΓαΓβ 3.1ρ1ιη1ΐί3ίΪΓ[πβ αβ'ί'οοηΓ'αι Γβηί», αυϊ ά'βη-
ΪΓβ βΙΙΧ δθΓθηί 3,γ]γϊ1Ϊ^ 3, ρΓβηάΓΘ ρίΐΐ'ί ΗΠ ΟΟΠΓΟΠΓ^,
βη ϊη(1ϊη;ιι,Μη; η,π33Ϊ 1β5 ηιοϋί5! ροιιτ Ιβ^φΐ'Ίδ θ11β5 γο-
ΓΐΗβΓ&ϋ φΐβΙφΓπη άβ'ί οοη^ιΐΓΓβηίΒ.
Αγ+,ϊοΙθ 5 Τουίβ οΓί'Γβ ηιιϊ ηο ρθγειϊϊ ρ«8 οοηίθΓΠΐβ
ίΐηχ ΑΐΊϊοΙβ9 9, 3 β(; 4 Ρδϊ Γβριιτόβ ηοη 9,1-ορρίηΜβ θί β^τ
ΓβίοιΐΓηββ ά οβΐαϊ φ,ιΐ ]'& ίαϊίβ 83,η5 ο;υβ Γβηνβΐορρο
8ΟΪΪ ΟϋνθΓΐβ.
Ιβ οοηΐ,ΓόΙβ (1β8 άοοιιΐϊΐβητ.8
νίβπΐ ρυΗΗφΐβ 1β ρΓβ^ΐαβηΐ άβθ3,ο1ιβϋρ 1β8 Γ>η11ί>τΐη«ί
αΌΓΐΓβδ βιιΐν,ιπτ; Ιθπγ ηηπΐΡΓθ ά'θΓατβ,
ααηδ Ιβ [)Γθοό3-νβΓΐΐ3,1 βί ΊβΌΐβΓβ οοηιιπβ
οβΐαι σπΐ αΐϊπαϊτ: οΓίβΓΪ Ιβ ρπχ Ιβ ρΐα.3 β,νίΐηί^βιιχ όοπγ
Ι βο1αΐΓ3«·β ρι·ορο86.
■Μ^ρΙυβίθΠΓδ οοποιιιτβη1;8 οίίτθηΙ; Ιβ τπρτπρ ρπχ ρΐιΐδ
" |β οοηοο1]ρ3 8β Γ£ρβ{β ]
μοπ^βσία κ:θ'
δέν δύν^τα. νά ύπερίή ττν ΙΓ,ον άτο ι
Ή ϊευτίοα οΰ'.τ, δηα:πρασί' θά ίί'»
έκ τών διαγωνζιμένω*1 κί^τι Ιπτϋΐΐιν
μένης κατά την χρώτην
Άρθρον 6. Ε'ς τ:ύ-
στρέφ;ντα τ» λέγω ί'
τριών ήμϊρ5ν> από τ^ς ϊη>Λ;Γ33ΐσ'5ς.
7. Ό ί^γολίδίς 5~:κε τ [
πρώ-ης !ηυβΒ-,οί.ς
τή- ν--ν0-
τόν
Νόμου.
Άρθρον 8. Ό ί
βίων αονών καοά
'β 03,8 θίΐ 1β8 ΟΟηΟΠΓΓΡηίδ ΘΠ (711Θ8ίΐθΠ Πβ 8β
Ρ&8 3ΐθΓ8 ρΓ08βπίβ'ί. 1β ΓΟΠ0ΟΠΓ8 !β ΓΡρβΤΡ ΟΡ
ηοιινο&ιι αα |οιιγ ίϊχβ ρπΓ Ια Οοΐππιΐ!85οη; ΐοιιίβΓοί^
Οβ αβΓΠΙβΓ 00Π0011Γ3 αθϋ 86 ίΛΙΓβ γΙο,Π^ Ιβδ ΓΤΙΐίη70
ΡΓβΠ11βΓ8 ]θ(1Γ8 3, ρ&ΓΙ-ΪΓ (Ιΐΐ ρΓβΠΐΐβΓ ΟΟΠΟΟΙΙΓδ. ('β
( δβοοηα 0ΟΠ0011Γ8 8βΓ3. ν&ΚαΙιΙβ (ΐηΐτΐ Ιβ κβιιΐ 033 ού ιιπ
!νΤν^ , .οοη?υ^ρη;8 ίβΓΕΐιί ιιπ βδοοτηρίβ ρ'υδ ^Γίΐηά φΐθ
·>τ>«| οβΐαι φΐι αβίβ Γ^ΐί ,αυ ρΓΡπιΐβΓ
356
Ο»Πτίθηηθΐϊ1ΘΠΤ
Η,Π
7'
8 δΟΓΠΓηβ. (1ήΡ03ββ8 Α
ίθΠ5 ΟβΠΧ φΐϊΙ »11Γ8Ϊβηΐ
Γβ-ΐβ-
-.^ε-^ν ο. ν . -,.Λίοο; ίυν»τΐ( να ζ^τΓ, ™Ρί των άρ;χο- ' 1ϊ1βηί(, ΗΓ , ' , ■ """ Ι""·*."1.. υΜ ^ί)υΠ1^ ;^1^
δίων άΡΥών κα,ά τοΰς ΐ.,ύοντας Νο,^. τ. ,-ο ,& ίτμβ- ' Ιγ^^^,8^^^^^^^^ βί β^β»«'
σ»νχ« σ,μοτ,χδν .4ιω, άπ,λΧ*^ τώ μτ,χ-ημ9ΙΜι, ,.^ ΑΓΤΪοΙβ 8. Τ, 'βηΪΓβρΓβηβΠΓ ρβ,,Ι ΓΐΡΓΠβηαΡΓ Γΐβ3
λο.πω, γρ!!ωίω Χαβ» δλον ,,,, χ,ον3ν Τ(); ί.χ,τ8ττί,,.οί ΊΙΙΘ8 0ΟΓηΡ0ΓΡηίΡ3, ΡΤ «.πΐνΛΠί 1β8 Ιθϊ«1 ΡΠ νΐοηι.
ε'!υ, τ: 5>π:!-.ν
)!: ϊ'ά τή- ΐ'υρω
μ- ο?ότί;: 5^*ίν
ατά
γρειωϊο) καβ' όλον τό
αί )ει:οιργί>ς των μιτ,'χ^νν,μά'ων
"Αρθραν 9 Το· ι:05ίκτ!κτ: τ>
?γκρισιν τοθ δηιοτΐΐ'ΰ συμβο1.
τό δικαίωυια νΐ 5γ·5·.ντ;, υιή
των πρακτικών νά άποκτα Ι τϊλΓοταΤ
τοϋ ϊήμου ϊικαίωμα όπο(ημιώσεω;.
Οί δοοί τής ϊυ>6ϋτ.ο): . 1Γ. ..
το5 Δήμου Ήρϊ'λίί-υ «'ς την ϊίάθ'σ'ν -ών β3·ι)οΛίν,·,)ν νά
λάίωτι γώσιν α'τοϊν.
Άρθρον 10. Τ» Κ-'ρύ'ειΐ ναί ϊ^Λ-χ τ Τ σ>νΦΛησομ':ν υ
συμδολϊίου βιιρΰ'ςυτι τόν -ΐε«:α;Γον μίηϊοτην.
Έν 'Ηο»κλ*ίω ττ; 8 Ίουνίου 1912.
Ό Δήμ*ρχ·!ί Ήοα»)ίίϊυ
Στ. Γεωργίου
βί,
1β8 ΙοΪ8 θπ νΐετπβιΐΓ,
οπ
άοΙΈί,ιί, ρρικΐαηί; το.ιϊβ Ιι "ιϊυρ*β'ΐβ"Ι'ϊηςν&ίΊάϊίοη'βτ
(1α ΙοπΓ-τοηηβηΐΘπί, (3β οβ3 Γη?ιο1ιίηβ5 οί
|»κ1ί
αΓθΐί
, --------- "■ -'■■ »'■> 'δΐ'ΊΙ,ι 'ΐσ Ι ΐΐα|ΙΙ11Ι(-ΗιΙιΜΜ1 ΒΙΙ
δΟ11!Τ11« » Ι ηρρΓθΐΊίΙΤΪθΠ ίιΐΐ ΟθΠ5βΐ1 λίΐΐηΐθίρ»] άβ 0311-
αΐβ,_ ΙΡφΐβΙ ρρηΙ; 1ρ ηιτΐΠοΓ οπ Ι'ηππυΙΡΓ. Τ,'αα,-.κΐί-
03ΐ;ιΐ!·β π ά, ρΛΓ 3!ΐιϊ,β άβ οβίτρ ίΐηηπΐ,ιί,ΐοη,
3 ιη.ΐβπΐπ,τβ νΐ8-4-νί8 αβ Ιβ Μαπίοϊοβΐίτρ.
10113 0Ρ11Χ ρ,,Ι αβΒΪΓβΠΪ ρΓΘΠαΓΘ (ΌηΠΛΪ 3ίΐηθθ
ο..π(1ιίιοη^ Ηρ 1Λ Οοηνρπτιοη ηοι,ν,-ηι β'ααΓββββΓ λ
Ι α ΜυιιιπρΗΐΐΓβ γΙρ 03Π(ϋβ
ΑγΓΙγΙθ Ι'). Τ,,Ί ί·0Π1ΓηΪ33Ϊ011 άΐΐ ΟγΙθΙΙΓ ΛΪΠδΐ φΐβ 1β3
Ι β 8)"21
1912.
Ι_ιβ ΜαΐΓθ αί-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άρ'θμ.. Πρωτ. 454
Διεκττ. 289
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
413 Τ* ωχειακ
,θ' ά>αγρ.φ:μεν*ν | δηυοΐ-'α ΰγεΐα.
ριτβ'ηαένον **1 κ·»9ίο6ν. έξηφανίΐθτσϊν μεριχαί συρίέλαι (άν
| στρώματα) ώς οξεΐδιμέναι.
ως τώ 5ρθ;ω 1,7 τού ΰπ' αριθ.
Ν:μ(;υ τροκτρΰί^ρμίν την πο)λτ,σ ν τώ« κ*
κ;ι ϊ/ ιή Λ7ΐΐ6ήχτ( τοΰ υφ' ήαα: Υποτλωνε'.ςυ ευρισκομένων
ίμπορίΐνματων κηου-χδίντων άζηιήτων διά το3 ϋπ' όριθ 1 τής
11 Φίδρϋυα-ίου 1912 πρωτοκόλλου.
2) ΔιπμητοΙου Δοαχάκη, Εδοέθ»! τιιβΑί, ταλΐιός, σκιβληκο-
■ ίίω-βςχοΐ άποσθ'ΐτ,εθειμένβς περί τάί 6 οκάδας χαί 300 ίράινα
ιύ ; οϋ-ιν=ς ϊΐέτσξΐ ττν κατάσγεΐιν κϊ' ίςΐφάνισιν ώς ίπι?λβοΰς ΤΪ)

Εϊδος ίμπορείμοτο;

Ο
ο
ε
Παρατηρήσας
1
Ξύ>ον οίκοδ. |-έτρ. 9.75
»
1
2
Μπιτσιΐί'ές » 7.50
Χ
1
» » 6 30
1
4
Δοκός » 4.25
1
5
Αγκύρα πλοίου χιλ 34
»
1
6
Κώπαι
»
ο
Έν Ιεραπέτρα τή 29 Ι5υνίου 1912.
Ό ΊΓιυτ-'λώνης
Ιω. Ε
Αριθ. Πρωτ. 28
κ Δι,κπ.
II
Ή Έν ριακή Επιτροπεία Νεαπόλεως
Διακηρύττη δ -ί ι
δια
νομ'μων " έγων Ινελα τί
την άπ.περαίωσιν τοΰ οϊκοδομΐΑθΰ μέρο.ς τού έν Ν:α-
Ναοϋ -ή, Μιγάλη; Πανιγ α;, τής δί,μοσ ·.-
θίίσης ίν τω ΰπ'αριθ. 55 (τ· Οχ-); τρ τον) τή- Πης'Ιθ-,νίςυ Ι9ΐ"2
φ^λλψ τής 'Γπιοίιμου 'Ε^.τιμ«Γιδ5ς ίνάρ·τ,ϋή-!ϊ·αι αυτή τελεω-
τ'.ΆΤ,ς ίν Α-(ίφ Νι.ο^άωτ· ό Αύ··ούστου 1912 ήμΐρα ΚυριαΛί)
ώρα 10—12 χ,αί ίν τω Γ,αςείψ τής Νομ ,,χ σ: Λϊστ,Οίοϋ, έ-, ώ
ϊ~ιτροπε;ας άταρτ ζ ■*= η; υπό τού Ν^ βϊ^ου Λ α σ^ ■':■.> ώ;
ϊ^,,ον τοο Προ-ίϊρου τΓ Πρωτοδκών -σν,θ'θυ ή των ι?νι-
■ αυτών, τοϋ άρα.οϊι:ϋ μηχανικόν κ ν τ: Τ έκ τώ» μϊλώ
τής Ενορ α·.ή, ταΰϊτς 'ΚΐΕΐτΐοπίίας Ίωανν:υ Ε. Άλεξάΐγ;
Έν Νεάπολει τη 2 Ί;υλίου 1912.
Ό ΠρόίΙροί
"!" ό ΙΡτρά;Τ1ΤΟΣ
ιλ. . Ιο'^πουρα.ζ^κης
Έν ΝίατθΛ-
Τα ΜΓλη
Ι. Ν. Κ-αφφεϊζ-ίκ
Ι. Ε. Αλεξάκης
Ι. Γ. Τσιχλάκης
Ό Ρρ»μμϊτευ;
Ν Γ. Ταμπουρατζαιης
Αριθ
Ιρωτ.
209
» Δ·εκπ 14 ι
Πρό^ τίι> 2*6. Νομαρχίαν Χανίων
Κύριε Νομάοχα,
την τιμήν ό'πως γίρια είς γνώσιν ^μών ϊτι ενεργήσας
ήν βπιθίώρησιν την 7 τρέχοντο; ^τ,νο; έν τοίς π'αντο-
κα1 όπωρεπωλεΐοις τής πά^ε^ς Χανίων τβρετήρησχ
τα ίπομενα.
1) Φραγχι»8 Σχολινάκη (Παντοπωλεϊον) σχίτικώς καλώς -ε-
«") Αντωνίοο Μαχρυϊάκη (ΠβντοιτωλεΤίν κ-»} γ
Διέτίξα την κατάσ"/£σιν κ»ί Ιζ/φά 'σ'ν ιΐίρί τάς ϋ%ι (10) όχά-
8ας ελαιών ταΐτών ώς τσλβιώ · χαΐ τ·ποσυντ»9ε!αέ'ν«>ν καΐ πίρΐ
τα 15 άγνοδρια «αί τινάς όκάδχς τζα-'εοίων ώ; ά«β'α>λήλων
βρίΌ"ν.
4) 1«ι>άνυ»ι> Καοαχ'ϊτσίνΥ! (Παντοτωλεΐον κα' όπω·>οπ»>λεϊίν).
4 οίδας τυ"3 ώ: χολύ παλαιοΰ καί λίιν άκαταλ-
I
λή'λου *εο! βρδσιν. Ά^λα τ;ϊο περισσοτέρΐΜ πίστωσι» άιτέ-
ί στειλα ϊίΐγμα ε'ς τό γηιι>Υον. ή Δίεΰΐυνπίι: τοΰ &«οίου οι' ίγ-
γράφου τηί μΙ ίπ'ληβοφόοησϊν ί·( ό τυοός οΰτθ: ϊγεΐ μέν
Ρ'κΙν όξυ 9,50 β)ο άλλά ϊίν ϊΓ»* -8-ε όποσ^τεθ«ιμιένος οδτε
(ΰοωτιών, Δ·.ό ήχανκίσί(ην να ϊιατίξω ττ·ν ί-ιττρ^φήν τούτου
είς τό» κύο'ον οΰτοϊ}, καί τοι φρονώ 8τ( (7τ« άκοττάλληλθί 8ιά
τγιν ίημοσία« χατανάλωσιν. Αιίτ^ξα 8'- καϊ την εξαφάνισιν ϊέχα
(10) πϊβίιτου ϊνγουΐίΐΛν ώ; άκϊτΛλήλων ποός ίϊα>?·Λν 5) Σιτυ-
| ρίδωνος Χοιτζιϊίχη (Π«ντοιτιο'16Τον) Σγειΐκώς *αλώς πΐριιΐοιν)-
ΐλένον. Εύρέθτ,σαν 8μωο χβ' νατεβγέθησιν π?Ί τάς δκτώ (8)
οια$·>ς ίλαΤ?ι χιττα ώ- λ!·>ν -Λαλα'βί α»άθα5το·ι ρυταραι καί
| σ»σηπυ?αι Άλλϊ -Λς Γεο'στιτέ^αν τ'στωτιν καί ίςχ*ρ'6(,)σιν
?εΐ/ιι« ί'ς τ-5 ΧημιΤο»·, ή Διεύθυνσ·ς το-3 όποίου μέ
τα" ϊι' ίγγίάφ*)υ της 8τι »ΐ ί? αΤ>ι συται ?γουσιν λα-
όξύ 9, 80 "/ο καί ?τι ■η-ίΐν /.α ώ- συιτχευ^συιένβι καΐ ακά-
! θαρτοί, &κ' οΰγί. Χίγ«ι, «βτ'ι 4πο-υντΕθ·υι·νοι 'Α^λ' Ιγώ παρα-
] τηρώ δτι, αφ-ϋ αύτοι $*6τιο3τχ· 8τι όντες ϊίτ? χαχώς σϋσχβ^α-
■I
«χάΛαρτοι κ-Ί ?γβυσΐ" ίλαΤ»όν όξύ ί), 80 °/η. πρός δέ
διϊ τ-0 γυ'Χν^δ ίφΛ^/ϋο0 8τ' ολόνληρον σγεϊόν τ^ ΰμιί-
νΐον αυτώ; ?/βι χατΕστρτφή, η περισσότϊρΐι ϊέ τούτων είνε
βί"/Ί άχέία'*) άλλά τβμάγ'β ,πλήρη ουπαροτήτων, καί κατβ την
άντ'Χτψιν των σ'-ΐνοϊε-^'των μ έ ίστυνομΐ(κ.Τ>ν Άνθ^πο^»οιράρ■χοιι
κ. Κοκβλα κ"»! το5 Έν(ι)ΐ'ι-ί'»Β7ου Μύρωνος Μπιζάνη, ιΐίρα-
τηρώ λοιπήν κ*τα πτντα τΐϋ*α 8τι ι ίΧαΤϊΐ βΰται τϋγγανου-
σιν ϊξϊ»ανστί'»ι ώ- άνατά'ίλτ'λο· 8·ά την ?ηιιοσ?ΐ'ν κατανάλωσιν
Διό "όο- Τ'1 5"Ίφ·β-ν τ"ς -!να.'σ!α- όγείϊς δ'.έτχξ* σήμερον
ϊιά τί3ν ίϊ)α°τικώ( ίρνίνω· τ^ν ΐξκί·ανισ·ν τούτ«>ν.
6) Ρβ">»χτο·'1ωλίΤ'·νί!·'μ·>ν:ς Αλεξ ίδου. Σχωλ-^χΐιίν ^ιώμα κ*ί
δυσωϊίχ ^-πίΊζ'αι πάνοτβ Ή ά»3θχοσ(3ΐ υΆ. ρυπαοότης βχ»ϊ
μέσα ϊέν τίί'γρά^ίται Έν τώ απίγχφ Ινιθα τοπ-)θ?τίϊ τα δη
τού ΰπά;·χίΐιτ! πλεΤιτοι ί-υ-.α ότητες και σαμιάμ'θοι. Έιτα-
ι>' €
€■/!'
7) Νινο"> αι Νεν-^ίκτ, Έ5/*3ΐν(ιήη δ"1 ίγ ς ό'.τάπους καί
πα·»τοο"μ5 ώς άΛ—άλ^ηλις -3^ς Ιϊωϊήν.
8) Ν. Παΐαάκι (Παντ"^(ο■--'^■^>■). Κατετνέ-ιη κα! ΐξη»ϊνίσθη
πεοί τάς ίύο ό'άϊιΐ" μπί' -ές Νντοιιάτας ώ- σχο)λη*ό63ωτος.
9) Χηι'-ι ν-/ιτϊ»-'»νιη;,. Κιτ-γίθτ σ'χν χΐίί ΙΕ*!«3ν'σΓιησον ττερί
τάς εΓιοτι (20) όχάϊα^ άπ1·» ώ; /{αν άιβοα νί συ^£πδς α*α-
10) Χ'-τ'ν ΜΓ·ϊ)θάη
περί τίί 25 -ίχίϊας έ"*3ται
12 β
πλούσιον
Όνταιχΐϊϊϊίη.
/
τι ώς άποιυντϊ6β·μι'«αΐ
-ϊσγ^θησκ καί έξηφϊν
? οά ώ: '3> άχατάλληλτ ιτρο
Πα^οπο λου. Π-ν-ί-τ-ο/εϊον κκ>(3ς περιποιηνιίνον,
'ΐ': καθϊοόν. Κα'ϊσ/^θηΐαν **1 ϊξηφίνίσθησαν δΰο
' ί ά*»1.*ιν". κα' λ·'αν
νθΐ ίια την ϊηαισίαν /.-»τ
Παντί τ» ^ο'χά ι:-ντο-τι)">εΤα, λαγχνππολίΤα· καί ':%οοοτ.ίΛ-
"'ώς εύ-έθηταν λ!?ν τεΐ'-τοιημ-.να κι'ι χαθϊρά.
Ταί3τα χνινί'-ΐΛ είς τί-ν Ο-χηιειίαν υμών, Κοριε Νομάρχβ,
8(τ τή» ίνέβγειτν των νομίμων
Έν Χανίο-ς τη 1 Ί Ίουνίςυ
1912
Εύ-ειθίστατβς
Ό ΆϊΤυΙχτρος Χανίων
Α. Κ- Κωιο".αντονλάκης
εφημερ'
κϊβερνησεο-
23
Ό Είρηνοδίκης Άργανών
"Ε/οντΐς 6π' ϊψι» -ά άρθρα 71 χ»1 19τοϋ δπ'ά?ιβ. 144 Νομ)υ
Τροΐο«οιοΰμι» έν μέριι την όπ' αριθ. 32 τοϋ 1911 πράξιν
ημών ώ; πρός τάς "Ε>ρ«; τής ίχ3ι*άσεως των μιχροοιαφορών.
Όρίζομΐν έδραν «λήν τής τοΰ Κ»»λΙ Κ«βτελλ(ο.ι χαί τό χω¬
ρίον Βχσιλιχής πρδς ίΐβΐγωγήν χβΐ έχοίχασιν μκροοΊαφορών
ιω» χωρίων Β«σιλι«ήν, Άγίου Βλάοη, Άγίου Συλλά, Μαραθήτη,
Τιχέ Χινιβλή, Άριφάχ: 'Ίτοχι, Κτλυψίύζη Μετοχι, 'Ατσα-
λ(χου Μετόχι Μπίντίβή, Καμάρα, Μϊλλαδες, Ζ«-6οϋ. -καιααα.^,
Μαχριί;-τοΙ^ις, Χω-οάχι*. Ετο^ΐίζ-'ί, Λι,ο/^ωίι, Άγίκ Ε ρή»ΐ)ς
Μβτοχιχ Τε,χές Τ.μ^ϋο Μτβμειδ, Σύλλαιιο». Γενάρΐινβς, Μ-τοχι
χχΐ Δραχοογλιάρκ ημέραν πρ6 έχδίχασιν τούτων τό ποώτ.ν Σάβ¬
βατον έ»ά«του μηνός, ώραν έν ά ςΈως τώ/ σ.»·ιδρ·ών την 10 π μ.
χά! τοτθν τό οΐιεϊο* Δημοτιχϋν Γχολίϊον.
Κατά τί λοιπά Εβ/ύ:ι ή 6π* άο.θ 32 τοΰ 1911 κ:αξ'ς
ΊΙ παροΰσχ η; ή ϊηιΐ,οσΊυτίς πχρΐγ^ίλλεται χχτά τί έν τώ
Νά,ιω άριζίμι·ϊ, ίσχύίΐ άπο πρώτης προσ«/οϊί Ιουλίου μέχρι
31 Δεχιμβρίου 4912
'Εγέ.ετο χαΐ έξιδοβη ίν Άοχάναί τ^ 25 ,Ιβυνίοι» 1912
Ό Είρηνοοίχης Αρχανών
Γεώογ. Χ. Κιονρτβάκης
Ότι άχριβε; άντίγοαφον
Έν Άρχαναις «ύίημιρό»
Ό Γρβμματεί»
Λ Ν
Αριθ. ΙΙρωτ. 229
» Άποφ. 723
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Τβ Λ *χσςήο(3ν :5ν .ν ΙΙ^ϊΚ'.είφ
II
^^^ϊκ,ώί δ'λίΐαν επί
τίί ύτό χρονΑ 27 Φ βρο,αρ « 19 2 α,ωγί|; το3 ένάρντος
Κύί/γέλ^υ Ά. ΙΙϊρζχ,η Ιμιχόρΐυ χατοίκίϋ Ήοακ^είου.
Δια ταυτα
Δ κ»ζοχ έρίμην τιύ ϊνΐγο,Αϊνου θί^ίώίθ; Μ Χϊΐρίτου έμ-
πάοου χατοίκ^υ Κοιίρ3^ τή; Αϊγΰ-ΐτου.
Δέχετχ' την χατα τ: ί ϋιι χρ3ν:,. 27 Φ ίρ^αρίου 1912
αρωγήν τού έ^αγο/τ^ς κλΛΧϊ. τί. Πί^^λη ^1^ιτϊ5ρ5^ κχτοίκΐυ
Ηρακλΐίβυ.
Γποχρίϋί τοκ $»*γόμ«νθι; νά πληρύσ») ίϊς τόν ένϊγοντα διά
τ.;ν ίι τή άγω,τ] και τώ ίΐτορ >.ώ τής «α,θίύΐη; α'τια; οραχμάς
(ϊρ(θ; 3318,20 7ο) *ν;ό.ω- πρός 9 % «ΐήως άτό τής άγω-
γή; άχρις έςοφλήτϊως /αί
Επιβάλλει »'ις τ:ν ΐνα(·0Αΐν3ί την πληρω,ιη^ τώ/ δικαστ.
τϊλων και λοι-τώ' ;ο^ιι^ι>ν δχτνΐ]μιά:ιι>ν το5 ένάγοντος μετά τής
1); αμοιίής τοΐ πληοιξο^σίο^ αότοθ έκ όριχμών τεσ
μερίδος τή"ς Κυίϊρνίΐσεως 3ιά τόν ΐν τή άλλοδατη ίίαμε'νοντα ίι-
ιβχόμίνον όρεΐλέτην Θ.οδ. Χαιρέτην.
Έν Ηρακλειω τη 24 Ίουνίου 1912.
Ό πϊραγγΙλον πΧηοες. δικηγόρο·; τοθ «νάγοντος Εύ«γ-
γέλου Ε. Περάκη κατ' Ηρακλείου
Κ. Γ. Σταματάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Τί*ς ΰ*' αριθ. 183 τού" 1911 βριστικής αποφάσεως τού Πρω-
τοδικ^ίου Ήραχλ«ίου ίκϊοΛε(σης επι τής υπό χρονολογίαν 12
Σίπτεμδίίβυ 1909 άγωγής το3 ίνάγοντος Έλληνίχο3 Δημοσίβι»
ώς ίιαδόχου τού Δημοσίου τής Κρητι*ί|ς Πολιτείας έκπροσω-
ιΐουΐΑί'νβυ νομίμως ποοά τοδ ει:1 των Οικονομικήν Έπιτρόπου, καί
Τοί) ίναγομένου Χαϊϊέο Σουφαλάκη κατοΐκου τέως τοδ προα-
στίίου Άκ—Τάμκιας "Ηρακλείου ν3ν δέ αγνώστου ϊιαμονής.
'Απαγγελλίΐ χατϊ το3 ϊνIγνμϊ«ο^ πιοΐωπικην κράτησιν £ξ
μηνών πρός ίκτΐλισιν των διατάς»ων τής παρούσης χαί
Άιτίφΐίνιται τ^ύΐην προσωρινώ; εΑτ«λεσ·ήν.
Εκρίθη απεφασίσθη *νί έϊημοσιιύθη
Έν Ηρακλειω τ^ 8 Ίουνίο^ 191-2.
Ο Πρόεϊρος
'—μ. Παν/) υράκης ο 'Υίογραμμ»τεύς
Αριστ. Άνϊρουλάκης
*Εν '3ν5ματι τ»ίί «αΐίλέ ^ς των Έλλήνων
Γεώργιον τοθ Α'
Αριθ. άπογρ. 250
Κηρύΐβομεν «ιιτϊλεστόν τό ϊγγρ^φ^ν το3το καί «αρίγγέλ-
λομεν κροςτ^ς Είσ«τ-|ελιΙς, πρός τού; άζιωμϊτιούς τή;" -/*-
Ρ3φυλα^ς, τρ6ς τοϋς κλητήρας καί πρός ι^ντα δημόσιον ύιταλ-
ληλο» νά ένιρ-ήσΐΛΐι σ^μφώνως πρ5ς τα κχθτ,κθντά των χαντα
τα κρός ιχτελασιν.
Έν Ήρχαείφτί 12 Ίο^νίοϋ 1912.
Ό Πρόείρος των «ν Ήρακλείφ Πρ»τοϊιιΐ(2*
Έμμ. Πανηγυράχης
ΙΙαραγγίλλετβι ή ίημοσΐευσις τής ταρίύττ^ ί:ά τής έν Χανί¬
οις εκϊιίβμένης έφηιαρ,ίος «Κ|ρυξ» κ»1 },ά τής έή
Δ ι ά τ α 0 τ α
Δικάζον έρήμην τοδ Ιναγομίνου.
Δέχεται την 6-ο χοίνολογίιν 12 Σεπτεμ6-ίοι» 1909 άγωγήν
το3 'Ελληνΐκο3 Δημοσίου ώς διαδόχου τβ3 Δημοσίου τής Κρη-
τικής Πολιτείας έκτοοσωιυουμένου νομίμως χαρά το3 επί των
Ο'κ^νομικών Έπιτρόπο^ κατά Χαίδέρ Σουφαλάκη κατοίκΐυ τέως
το3 ιτοο«στ#ίου Άκ—Τάμπιας Ήρακλίίο. νΟν δέ αγνώστου
διαΐΛονής.
Άναγνωρίζει τό ένάγίν κύριον τοϋ έν τφ ίστοριχφ τή*ς δέ άνα-
φΐρομ'νου Κϊί περιγραφοιχένου άκ.νήτου.
Διατάσιει την ϊι' *ξό*ων το3 έναγομένου κατείάφισιν και παρα¬
λαβήν τοί ολιχοί τή; οίκοϊ·>ΐΑτ]ς έκ το3 γηπίϊου χα' έν άρνήσει
τούτου έιτιτρέιτεται εις τό ένάγον νά κατεϊαφίστι *.αι άρτ^ τό υλικόν
δαπάναις το3 έναγομένου
Δ ατάσΐει τ/)ν έξ αύτο3 άποδιλήν το3 ίνα^ομίνβ^ κϊΙ την έν
αΰτο3 εγκατάστασιν τοθ ένάγοντος.
Καταλογίζει τ3 έναγομένφ τα «όμ μ.α τοθ ένάγοντος 8«π«νή-
ματχ έκ ίραχμών εβδομήκοντα £ξ (76).
Απορρίπτη την ιιερί «ροσωρινή*ς εκτελέσεως τής παρούσης
αίτησιν το3 ένάγοντος.
Εκρίθη άβεφασίσίΐ) καί έδημοσ-εύθΐ) έν Ήοακλίίψ τή δεκάτΐ]
όγϊόη (18) τοϋ μηνός Φίδρουαρίου τοΰ χιλΐοΐτο3 ίνεακίϊΐοστοί
ϊωδεκάΐου ίτους (1912).
Ό Πρόεδρος
Έμμ. Πανηγυράκης Ό 'Υιτογραμματεΰς
Άριστε δης Άνδρουλάκης
Άκριδής περίληψις ήτις δ-,μ3ΐιευδήτ* διά τί); Επισήμου
•Εφημερίδος.
Έν Ήρακλιίφ τί) 9 Ίίυνίου 1912.
Ο πληρεξούϋοςδιιιηίόρος τοΰ ίνάγοντος Έλληνιοϋ Δημο¬
σίου ώ; δΐαδόχου το3 Δημοσίου τής Κρητική^ Ιΐίλ τ*ί«ς
Άοιόιόδηιιος ΙΙαβναλίδης
«Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς