92647 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙλΡλΡΪΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
ΕΝ Η Ρ Η Τ Μ
Τ£ΥΧΟ£ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 6 Ιουλίου 1912 — Αριθ. 65
ανωτέρων ο'ικονομικών περιφερειών γενησεται ιήν 16 Ιουλίου
ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ.
. ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Οί 'όροι συμφώνως πρός τούς όποίους Οά δ'.εςαχθώτιν αί προ-
κείμεναι έπαναληττικαί τεΛίΐωτι-λαί δημοπρασίαν είναι οί αύτοι
„ . ο _Λ _ - « ~ - ? / οί άναφερίαενοι είς την ύπ' αριθ. 8*1/.·· καί -χρονολογίαν Λ1
Περιφανεραςτελειωτικης,πλειοδοτικηςδημοπρασιας Μαρχίο« 1912 (?ύλ. 20 Τεύ-χ. Γ. 19ΐ"'ιακή»υξ·.ς ύΛων).
διά την έκμίσθωσιν τού φόρου επι των συγκομι-
ζομένων δημητριακών προϊόντων παντός εί-
Άριθ. Πρωτ 2458
......»............Διεκπ,'.....1384""
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝϋΜΙΚαΐΙ
Δ Ι Α Κ Η Ρ Ξ Ι Σ
δούς διά, τό έτος 1912 των κατωτέρω οίκονο-
μικών περιφερειών των Νομών Ρεθύμνης ',
και Λασηθίου ;
Ο ΕΠΙ)ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττει ότι, ξ
^Έπειϊή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευταίαι προϊ-
φοαί διά την έκμ.ίσθωσιν τςί3 φόρου δημητριακών των κατωτέρω
άναφίρομεΎων οίχονομικών περιφερειών έπλειοδοτήθησαν έμπ- .
ρίβέσμως κατά 5 ο)ο. Ι
Έκτίθεται εις φανϊράν τίλειωτικήν πλευδοτικήν δημοπρασίαν
ή έκμίσδωσις τού φόρου επί των συγκομιζομίνων δημητριακών
πρβοϊίντων παντός εΐδίυς ίιά τό Ιτος 1912 των άμέσως κατω- (
Τΐρω «ναφίρομένων ο'ιχονομικ,ών περιφέρειαν. !
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
^Επαρχίας Αγ. Βαβιλείου
1—Άγυς Ιωάννης— Καλή Συκιά υπό τβύ Δημ. Γ. Δα-
ϊκαλαντωνάχη επί τής έκ δραχ. 684 τελευταίας πρ5σ?ορ»ς.
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
♦Επαρχίας Μεραμβέλλου
1-----Επάνω καί Κάτω Φίυρνής υπό τού Γεωργίου^ Έμμ.
Μαυροειδή· επί τής έκ δραχ. 14ίΌ τελευταίας -ρ.^ΐρας.
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Έν Χανίο ς τή Ο Ιουλίου 1912.
Ό Διοιχών Έπίτροπος
Μ. Ρ.
Κατά τάς έπαναληπτικάς τελ«ιωτΐλάς ϊ^χιπρχαίχ; τής έλ;Α-
σδώσεως τού φόρου επί των συ^,Μ/.ι^,Αΐ'νων 4(];χΛ,τρια/ΐ.ων-ρ:ις
οντων των ανωτέρω ά^αφερί,Αίνω/ π*ρι^5^:ι^' ο>:ζζ»
ώς — ρώταΐ τροαφοραΐ αί τίλευΐαιαι προσ?2ραί
τάς προηγηθείσας καί άκυρωβεισας 2η,ο.ο-ρασίας συν τί) πρί
τού χοσού 5 ο)ο καθ' ό έ^λεΐ5δ5τΓ(6/;ταν.
Κατακύρωσι^, των δημοη.ασιών
Ή όριστική κατακΰρωσις των δημοπρασιών τής εκμισθώσεως
τβϊ φόρβο «γλ των συγκομιζομένων ϊημητρια-λών πρΐϊΐντων των
Έκτοι?
Τυπογραφείον
ΙΪΕ
Ά
μ*
6*1
πρ
τοι
ίιπ
διχ
συι
ΧαΙ
ι τι
ΐπι
κώ
ρα«
Μα
εΓτ
τα!
Νό
χ-»ί
τ3ι
πό/
τού
Τρ
γ'σ
Μέγεθος Γραμματοσειράς