92642 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
ΗΝ Κ Ρ Μ Τ Μ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τ&ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Εν Χανίοις τή 2 ΊουΚίον Ί912 — Αριθ. 64
αριθ. Πρωτ 198
Διεκ. 135
-ΐρός την Σίβιστήν Νομαρχίαν Χανίων
Κνρτε Νομάρχα
Λαμδάνω την τιμνν ο'πως φ·'ρω είς γνώσιν τής υπηρεσίας
υμών ότι ίνήί^ηΐα Άσ:ϋϊ-(τρΐΛ.ήν Ιπιή-ώρ^σ ν τή·1 6 μέν τρέχον¬
τος έν τω ιΐϊντο-ω-β'ω τ;ϋ Λ'θ'-υσίου Κ->λ;ίτζο-·ουλου τΰ *ει-
μένφ Ιναιτι τοθ π*?ά τόν Δ',μο κων κήπο/ στρατώνος τ;0 Τάγ-
μϊΐος την 7 :β 'ίδιου μηνός ίν τω παρά ττ,ν προκιν-ια Χανίων
Άκταίψ τού Άντω/ιου Παπαδάκη καί παρεΐήρησ-χ τι .π-μίν·*.
Έν τφ τρύχφ διίταξ/ ττν ατάΐ/εσιν ςαί :ίς*φ:ίνσιν 6 (ε;)
περίπου ό/ΐα3υ>ν μα/.ορΐν·«) ώ: ΐκωλη-οβ^ώΐων κ-ιί ό ίιγ ..·>,>
α-ιπάστων ίχθΰων (ΐαρΐβ/ών) ώς όςειϊωμένω ι πρ'ς τό υ^ί
ρον τής έτμοσας ύνβίβί.
Ταλοιζά έ3ώϊ:μ» ηΐαν χαΧά Τα πλείστα δμως είναι ί/.τ«-
θίιμένα καί α^ροδύλαιΐτϊ »?ί !ηίκειντϋ ίίς •.ήν Τιροσδ.λήν άρ-
κίτίϋ κονιορτού ώς »«. τή, θ;':είς τοϋ μαγαζεί:υ.
Εν ιφ ίευτ = ρΐώ παραιηο5:'τιι >ά-ΐοια τάοΐς κ*ί ίϊΐιμίλιΐα έκ
μβρους τοϋ ϊιε'.θυνοντος π, ό; πλουσίαν πΐράσταίΐν τοθ ή
ματος αΧ?« 'ώς ΐκ ;ή: Ιλλί ψ ω· τολλδνχοϋ»*ώ/ ';ττοτυν
ο 5λο·ιός ίΰιος. Διόίΐ τϊ π,τήρ α των άφ:ω5ών ποτών
λϊαοναδας) χαί νείΐοϋ οχετι-ώ η;ανιιολ·ΐ ολίγα ^
"«ι 6·.ς ατομα^ί^ν ΐώδί/α :.ι ΰ α ώςτεθλ^ΐ,ιίνϊ .-ατά ιά
κρός τό σαμφέρςν τής δ«;μ:σ·^ς ύγΐιας.
Έπισης ?έ ι>.αι τα μΐλρο π'. .-Γ,ί-βκ·.* των /ινιρ ήτ>.ν ό
καί ϊς α!) ών ί'ΗΜμιν ίΐ; 3Γ-ομι>χίαν ϊίί τ:ϋ αύ ^^ λό 3^
^«;^ν δωδΐΛβδ., τα όλ,.'.-ά' ^^ γλυκά ',; ϊ.-χ«·-> "■·>' ι
κ:λι>: ν.οί ιιρΐσφιτα.
• (Αϊι,ίθις τ-^ ο,ιι,ιω; -. 'υ πταιχοι, ε^^ί·η α α.σι.ε
χϊ/»Αΐν;ν σχεύ:ς έ. φ βράζε-.ίΐ το γ*λ: ·
Ια μ κια μα-,^ίρυ ίτομ- τ. ϊς χΐί,ΐν η;αν
ν«ω; 7ρ^£ρχ3Λϊ,(;ς ώ. 1σχ^ρ^ζϊ'7ιό ίίυβυνι.ν
ής πριις χα*ίΐ;ισμ ν τρ 6.υα τ^ύτα. Κ-». λ τ. ν
χ.αικ;μ.£:α, σ^γx^ντ5 σ.ο>; ό'-;ν ιΐτιυ ά>/£Τ5; κ
μ-.υαιχή; σχετιχύίς το προσω-οι -ι; η;ο όλ'.γ ρ:
Κύ;:* Νο,άρ,
.ή;
ιυτϊροίωπςν Κ5'. ,α. /,:ν /α αΛ.-,νλ;. - ττ/,υνη χατσ/-
ρόλα.ς.
τν,ν ενέργειαν τή/ νίμιμ-.·,.
— ■ Λαιις τ/ ο Ι'.υνΐ'.» 19 ιζ.
Εύΐ-.Ο ->'»τος ό 'Λι- ίατρ-ς Χν,ίων
Α. Κωνσταντουλάκης
Αριθ. ϋρωτ. 201
» Διεκπ. 137
Ορος την £ε6α(Ι'Ην Νομαρχίαν Χανίων
Κύριε Νομάρχα
Λαμβάνω την τιμήν νά φέρω είς γνώσιν ημών δτι ση¬
μερον ένήργτ,σχ άστυνομΐκήν1 επιθεώρησιν έν τω Καρφενείψ
τοΰ Δομοτικοϋ Κήπο.ι τώ διευθ'-ινόμίνω υπό τοϋ Ιωάν.
Σαββάκ/) παρετήρττ,σα τα έπόμενα.
Τα γλυχ τού καί παγωτά ήσχν πρόσφατα χαί κχλά
κ.*ί καλώς προφυλαγμε'να έντός προθήκας κχθαράς τα μι-
κρά κονλ.άρΐα μχχχίρια καί περόνιχ ήσαν καθαρά. Ένγέ-
νει δέ ή σ/ΛυοθήκΥ) (μπουφέ;) ευρίσκετο έν πλήρει τάξει
κχί κχθχριότϊΐτι. Τα ποτόρ'α τοϋ ύδατος καί των ά(?ρο·
όών ττοτών ί':%4 ύπεοάριθμα είς τίνα των οποίων κα'ι
ή ύ'χλος είνε θολερή· είς τρόττον ώττε νοι/.''ζει τις ότι είνε
ρυπαρά καί άκ,άθχρτχ. Τα διαμί'ρισμα ό'μως της πα,ρασ-
κευης τοϋ κα^έ καί τοϋ καθαο ομοΰ των ποτηρι'ων καί
λοιπών σκευών είναι λίαν ά,νθυγιεινδν δ.ά την αρχικώς
κ.χ.ήν κατασχ,ευήν τού οίκοδομήμα,τος καθότι τουτο συγ-
κοινωνεΐ άμε'σως μέ τ ό άροδευτηριον έξ ού έςε'ρχονται
σΐΑτ,ντη ρυπχιών χ.αι άίαθα-των μιυών κα'ι έπΐκάθηνται
είς τα ποτηριχ την ςακχαριν και κχφεν λοιπά (,ακχαρο-
-|/.:α έττί προφχνγ, βλάβαι τη, δημοσίας ΰγείας διό ό'.έ-
ταςχ διά της άστυνομ'ας Χχνί(,>ν τό άυ,εσον κλείσ.μον τοϋ
άθ'ν^ίυτηοίου τούτου πρός τό συμφέροντας δημοσίας ΰγιίας.
Έττ'στ,ς πχοε'.ν,οήθ'/ι Ξ/τελής έλλειψις ύδατος κ,ατά την
ώολν ι?,: ί-.Οί'.ιρήσίως την Ί μ. μ. ώραν ήτοι /.χθ' τ,ν
ώ;αν Ι,τί/.ειτο άρ/.£τί-, συρροή κόσμου ίη/.χ τής μουσικής
Έ-"ΐ·ί-,ς το ΰπόγειον ό'περ χρηοιρεύε: ώς άποθ^κη καί ένώ
φα'νεται ότι ττχ:χσ/.ίυά^οντχ·. τα γλυκά κα'ι παγωτά σχε-
ην.ιχ καθχρόν, ά^λά δύναται τ.ς νά είπη ότι
■,ιγεΐίθν δ ότι Λ"υν»τόνέκ τής όροφής τού διά τό
μ·/) δ;~ο·/ν αυτής ύ, τις ^ρίσιμενει ώς εδαφος τοϋ καφφε-
νί'ουνχ πί/ΐτωσ κό/:ς "λήρεις μολυσμχντικών σπερμχ-
των.
Έττίσος έχουσιν άνάγ-'.τ,ν χσβεστώμχτος ολχ τα διαμε-
ΐίιμϊ.τχ τςϋ καταστήο.7.τ:ς.
Ταυτα ά/χ·ρ5ρω είς την υπηρεσίαν υμών Κύριε Νομάρχ*.
διχ ΤΓ,ν ένέρ-. εια των νοα'μων με τή; παρατήρησιν ότι άπαν
τό κατάστημ7 ε/ει νε'ας ριζικής δασκευής ε!ς τρόπον ώστι
τό ϊν.αμε'ρισμα ττ,ς παρασκευής τοϋ καφέ καί των λοιπών
-οτών νά ίΰρίσκε'91! έν κατα>,λή")ω θε'σει μέ πλήρη φωτισ-
τικως
ε1, 'α:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
μόν καί άβρισμόν καί μη Ιχων οΰδ'ε^ίχν επικοινωνίαν μέ ΐ 1) Κωνσ-υν-ίνοι, Βϊσάίου. Σχετικώς καθαρόν. Παρασκευά-
τό άφοδευτήριον όπερ άφοοΈυτ/·,ριον πρε'πει νά ιδρύθη σχετι- * ζ{[ άρκετά κΆούς άρτους α'. 6'. καί γ'. ποιότητος. Χρησιμο-
κώς ιτολϋ μακράν τοΰτε κα?φ5ν;.'ου κχί τού ψοί'ατος τοΰ ] ποιεί /α"1» ά'λευρα Β^οίλίς κ*! Πύογου.
κήπου δτερ Ιχει άρ*6'ά καλόν ΰδω: πρός πόσιν, λίαν] 9) Πίναίΐώτου Λάλΐοο Καλόν 8πως το άνωτέ-ω.
ΐτάο/ί'. κίνδυνος μο- ' 3) Β*τιλείου Σκοινάκη. (Κάΐωλας). Παρασ*ευά"ζ«ι καλου-
3^-ως τού έδάς>ου. |"Ρτ'"?· ^ι'αί °'-*ω? το^ Ρ'^παίν καί άκίθαρτον. Επί τοΒ μπάγ-
"^ Ι χο.» των άρτων ί'τταν αι καί βαϊζν^ν μέ ρυχιΐο» καί άνιάΐαρτα
ι ΰποϊήμβτα ιταοά τάι διατάξη τή; σχετικήΊ: Άστυνομικής Διϊ-
| ταγής. Έιίσης ε!ς τό ζυμ^τήρ όν ϊέν τηοίϊται οΰϊεμία «α^αριό-
ίτης. Τάς ·πινακ5θή·ίς μέ τ/ιν ζύ',ιην ίγο-ΐσι χαυιαί ριιιμέ'ας
«τάκτως καί πίπτουσί σλόν·ς καί λοι-ΐχί άκ*θ«σίαι ΐκ των π;δώκ
τοΰ κινουαένου πρ;»ωπικοί3.
4) 'Ρμιανουήλ Γκ·%ζή. ΙΙϊΐαιΐκίυάζει μετρίας ποιέτητος
Ι α . 6 . καί γ'. άοτους Σχετικώς είναι καιρόν.
5) Ν.κολά:υ Γβιχπάλιου ΠαρασΛαυάζει καλους 5ρτους α'.
βυντελεστικοΰ είς την ττ/ψιν, καθο'τ: ΰπάρχί'. κίνδυνος
λυνσεως τούτου άροδ'υτηρίου ίί'.ά
Έπίσης πρε'πει να έςευρεθτ, τρόπος ώΐτε τϊ) πότιμον υ
τοΰ κήπου νά είναι άρθονον καί ούχι έλλί'.πές.
Εύπε.θέστατος ό Αστυίατρος Χανίων
Δ. £.
Αριθ. Πρωτ. 201
» Διεκ,π. 137
ΙΙρόε τίιν ϊεβ. Νομαοχίαν Χανίων
Κύριε Νομάρχα,
Λαμβάνω την τ μην 8πως φέρω £Ϊ γνώτΐν υμών ότι σή¬
μερον ίνεβγήσας άΐτυνομΐκήν ίπ'.θϊώρησιν ίν -ω χα^β'«ίω τού
Δημοτικοϋ Κήίου τώ 3!4υθ^νομέ/φ ΰτΐ τού Ίω^ν.
παρετήρησα τα έπβμενα:
Τα γ"1 υχά το^ χ»ί παγωτά ήΐϊν ττΓΟσίατα κα'
καλώς πρ5φϋλαι"μ£να Ιντος προ9?1)(.ης κυθα^ϊς
κοχλιάρια περόνια -ίίσίν καθαρά. "!''ν γίνει ^δέ ή
(μίΐοιφΐδεΐ,) ευρίσκετο έν τλήοίΐ τάςί! καί κα"1α
ποτήρια τού ύ'ϊατος κζί των άφρωίώ; ποτών ηταν ΰπ^ράριθΛα,
εΓς τίνα των οποίων ή ύ'ΐλο; ηΓΐ Οολε,·,ά είί τΐίπίν ώττβ
νομίζίί τις 6:ι η'θ ροΐταρά καί άλίθ/ρτα Το ϊίαμ'ρισμα
$μως τής πβρασκευής τού καφί χαί τοϊ καθαοισμβΰ τώ; πο-
τηριων καί λαπών σκευών ήτο λίαν άνθυτιΐίνόν διά την άοχιχώς
κακΐ,ν κατασκευήν το3 ο·*οδ;μήματ5ς, χ,αίότ. τοίτο σογχοι-
νωνιΤ άμίσοις μί άφϋΐίυτήριον, ί; ου ΐςίίχο»τ»ι σμόνη μυών
ρυπαρδν καί άχαθαρτ'ον καί ίτκάθηνται βϊς τί ποτήρια, την
ζάχχβριν, τόν καφένκαί λοιπϊ ζα/ναοόπηκτα ίζί τ:οο$«νϊϊ 3λ»3η
)
καί 6'. ποιότητος.
6) Γίωργίου Ποροβολάκη Σχετικώς καθϊρίν.
μόνον ι . π'ΐότητος άρτους.
) ά
7) X
ήτΓο^
π"θΐτοιημ-'νον.
καλά κ»ί
Τϊ μιχ,ρά
Τα
' καλους άρτους α . ?αί β'. ποιότητίς, καί 8ι'πτρίτην καλόν.
^ 8)^ Άνα-ασίου Γι~ννέ. Καλόν. Πα,3α3κ5υά*.ει καλους άρτιυ·;
α . 6 . χαί γ'. ποιότης.
| 9) Πέτρου Πϊπασταΐλατίκη Καλόν οπω; τό ανωτέρω.
Ι _ 10) Γω3γίου Ζιοίτσ/]. Καλόν.' Παοασκευάζει καλους α'. κ?ί
βναφέρ,ο είς την ύπηρ:3ίαν 'Υ,λών, Κόριε Νομάρχϊ,
δ.α την ένέρ- ειαν των νομίμων
Έν Χ«νί-·{ς χη 16 Ίουνίου 1912.
ΆοιΟ. Πρωτ. 215
Ό Αστυϊατρος Χανίων
Λ- Ε. Κωνόταν«ονλάκης
» Δ-.εκτ 146
"ρός την ϊ«6. Νοιιαονίαν Χανίων
ΚύρχεΝομάρχα, " " *
τής δημΓσίας ^γείας. Δι" δ' Ιιίχοι^χ δΐϊ τής Άστυνομίβς Χ«ν'ων
τό άμεσον κλείσιμον τοό ά?3?ευτηρί;υ τουτο πρό; τό σ^φ·'ρον τής . ..«^..^ ^..^(λ«^α«,
δημοσίας ΰγείας. Έπίαης πϊρετηοήθη έντίλής έ'λλειψις ϋ'ϊατος ! Λϊμδάω την τιμήν δ'πω; φί ω ίΐ
κατάτήν ωροίν τής ίπιθεωίήσεως γνοι>ίνη; την 4 μ.μ. ήοι χαθ' > γήσας μιτά τοϋ Άξιωαατικοΰ τής Χ
ήν «πίχειτο άρκιτή συρροή χόσμου έ'νεκεν τής μουϊΐκής Ι Άσ υϊατρΐλήν ί-τιυεώρκ]σιν «πί των έαιιαιοριων κι*ι μΜΐϊΐ^-1™^
Έϊιίσης το ύπογεί&ν δτερ γρησιμίύει ώ- κπϊθήνη, *αί ί^ ώ τής πόλεις Χαν'ων την 13 τρδ'χοντος μηνΊς παρετήρησα τα
φαίν«-αι ό':ι ϊΐαραϊχιυϊζονται τα γλυχά καί παγωτά σγεταώς | έπόμενα :
ήίη «ίναι κϊθαρόν, άλά ίύνατχί τ-ς νά εΐτΐ-η ότι ζία'. ά,θογι- ] 1) Γίωΐγ'ου Μιστράχ,) (Παρά τό ΚρΛ Βρ^σ5ιλ■). Εύ
εινόν, διότι δυνα.όν ίι τή; Όρογή; χοι, δ.ά τό ριη ίι^λοΰν αύ'ής ; πον. κϊλΐν καί καιρόν. Γίνβται χιήσις υλικών καλών.
ήτις χρησΐΛΐύει ώς ίϊχψος το3 χ^φενε'ου νά πίιττβυσι κόν«ς χλή- | ?) Γεωργο.1 Μανίτου. °Οπ«)ς τό ανωτέρω.
ϊίς γνώσιν "Υμών ότι ένερ-
- κ. Φαρουγγΐ-υ
ιν επι των έστιατορίων καί μαγειρείων
Εύπρόσ
ρεις μοΛυσματΐ'/ω' σιτΐρματων
Έπίσ(ς ίχ;υΐιν ανάγκην άσίισεόμβτίί ό'λα τί
ιοϋ κατβστήμβτος. ,
Ταθτα άναφ'ρω :!ς την ^πη^εΐίϊν ·>*&) κύριε Νομά'νϊ, δια ·
την ίνέργειαν των ν;μιμων μέ τή^ πΐρατήοησιν ότι ά'-αν τϊ '
κατάστημα Ιχιι άογκη> νέα,- ρ·ζ *ής ϊιαΐχε^ής «!ς τρότον ώστϊ >
τό ϊιαμίρισμα τής παρυ^ειί]; το3 κΛ?ί καί λοι~ών τοτύ/ νά ι
Λ,όπη. «Οβω- τ'
κα" ώ; περιτπη-
(-., „ ■ ΥΡή^ις ύλιχδν καλών.
£ Γ«ω?γ·ου Μαρν,λάκη. Σ-χεϊ-.ν ό'πως το άνϋ»τέ!ω.
Οί Λατζή Μίχμέ: Τζ-βρΐμάκη. Σχ.τΐκώς κϊθαρόν. Γίνετίΐ
7.?τ,σ ί υλιχών καλών.
7) Μεχμέτ Βαδίλά^η Σχ£δόν όπως τό άνω:ε'ρ».
Άρ·θμ. Πρωτ 211
καλών
γάλη κατανά-
'οέθησαν ■καρτ
Σχϊτίλώς ν.αθαρόν. Μετ»-
κϊλα. Έτ Οί)ταν εί; άτομα.ίο δώϊεκϊ (12) το-
υ^ιτ-ς και Ινοντα -ά γείλτι
* * »' - Λ __
Ορος τίιν Σε(ί. Χοιιαρνίαν Χανίων «
Κύριε Ν ο μ ιί ρ χ α ,
Λαμ(άνο· τή» τιμήν όπως φίρω είς γνώσιν 1'μών 6ί ένερ- ι
γήσϊς την 9 τρέχοντος μηνός Αστυϊατρικήν ίπΐθίωρηβιχ μ«τά ί
τοϋ Άζΐι»ματικ:ύ τ^ς Χωροφυλακή, κ. Φίρούγγΐίυ ΐν τ-Γς αρτ}- ί
χ
Κο'3>·ΟΤ?ωνάΑγ!· Σ
Κβ"οΛάιι1ϊ·
ς γίνετ»! χρήσις ύλ.κών
λαϊκόν. Σχίτι»ώς
δ:α τ',ν Ινί^γα
'βν Χανί:ίς
αν των υμμ
τί, 17 Ίο,νίου
1912.
Εθπίΐθέστατος
Ο Άστυίατροε Χανίων
Α. Ε. Κωνταντοΐ'λάκιις
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
"Αριθ. Πρωτ. 248
β Διεκπ. 217
Έν ΌνΟΜατ» τοϋ Βασιλέως Γεώργιον
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
ό Άντώνιβς Άνϊβ. Άνϊρουλάχης χάτοιχος τοϋ χο-
οίου Γεοάνι Κυϊωνίας κ«τη· ορ£Τται ώ υπαίτιοι: τοΤ 8τι την 12
Φ-δο/αιίου 1912 Ιντόίτί" έν Γερϊν'φ χε·.|Α ν>υ καφΦίνΐίβυ τού
Ύιχί. Στ. Φιλι—Γΐίχνι άποουιβντη'τως κκί «?ς Βρασμόν φυγι9)ς
βοιιί!- ΐπίφάσισε χαί Ιτΐ">νιίτινι διά μοιναίρϊς τούς Ρΰάγ/γε'λον
Ε. ΠϊνΛνουϊά'/η *?ί Γεώργί-ν Β. Μϊρϊγχίυδάχη, τίν μέν πο-ο-
τον ΐπ! "Ψ,ς *ριστϊρ3ς πλευί-κϋς ■χώο»: τοΒ θώοακος τόν δέ ϊεδ
τβοον Ιττί ιί!ς άοΐσ-βρας γλουτιαίας χώρας καϊ κατϊ τόν δε?ιον
μτΐοόν, ?ξ ών τραυΐλάτων οΰτοι ένόσηταν χοί κατέστησαν άνίχανο!
ποίς εργασίαν, πλέον μέν τ-ίν τριών, ?λ*ττον ίμως των τοιά-
χοντα ημερών*
*£)ιτε!5ή ή πβαϊΐς ποοΛλεΊτεται καΐ τιαωρεΤται ^πο τα άρθ:α
308 ϊϊ. 4 τού" Πηιν. Νόμου Υαοαιιττΐίίζβ-ΐ' δέ ώ-: χληοιυιεληΐΛα.
'τδόντες κα! τα άρθοα τής Ποινικΐς Δίκον:μ·ας.
Κ
^'·>ς ΐνώτ όν τοΤ άχοοΐτηοίου το" Είβ·ινοϊ'χ«''·3υ Άλίκΐανού την
3 το" κηνος Αύγούστου τοδ Ιτους 1912 ήαέΌον Παίβσκίυίιν
χϊι (5θ'«ν 8 π.ι*. Γνα διχασΐωσιν ώ; υπαίτιοι -ή: Ικτεθίίσης πρβ-
Ϊ2ο:. ϊλΧως ΚΧνιν. ?·!τΙΗ Ι,ήαην συ'Χίόν.οί τώ ά'ίίπω 407
^ί Πιι·ίκ*(- ΔκονίΐιίΐΓί σ^γχοόν/„ς ίέ χΛοδαΐν ίΰτούς ο
λίβωσί γνώσιν τ(&ν Γγν&άφων τής ϊ-χογραφίας.
Έν Άλΐχια,ώτη 14 Ίουνίβυ 1912.
Ό Δηα,όσΐος Κατηγορος ΆλΐΧ!ανο3
Ι. Μαστοράκης
Οί Κληθέντβς ιιάρτυρες
"ά Ε. Πανανθ"θάκ»]ς παθών Γεράνι
Β. Μαραγκουδάκης » »
^«μ Στεφ Φίλι··ιτάνιης Μάρτυς »
>νωνστ. Ι Βουρϊουμπας » »
Βθ'ΐρϊουμπας » »
ά
ς ρ
_Η ϊκθίσΐς τής Χωρο?υλαχής
Ή ΐατροδ'.κοίστική ?χθ;σ!ς
Αομόδιος δικβστινίός κληττρ πΛραγγέλλβτβι όπως §ν αντίτυ¬
πον τοΰ ιταρόντος τοι^ινο'λλήιη είς την τίλευταίϊν κατοικίαν
τοθ χΛτ»ιγορουμ.ένου κα! ?τ«Βθν τοιχοκολλήση «Ίς δημόιια μέρη.
Εν Άλικιανφ ώύθημερόν
Ό Δημ. Κϊτήγορος
Ι. Μαστοράκης
^. 1781
Κν Όνόιιατ» χοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των αρ&ρων 405 καί 406 τής Ποινι*ής Δικονομίας.
ίναλοΰμβν τόν «πί παοανόμψ όπλοφορία Νικόλαον Θ Στρΐγ-
νυΛαχην πρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαυ.ονής ινα
^οοσέλθη αυτοπροσώπως την 2 Αύγοΰστου τοϋ ϊτους 1912 ήμέ-
οαν Π^μπτην Χα{ ^3αν β π_ μ_ ενώπιον τοο ά^ροατηρίου τού Δι-
*ζστηρ.^ τ03 ίνταΰθα Είρηνοϊιχείου πρός πϊραιτέρω συζήτησιν
Τ·ίί ως είρηται άς οπ-ίνου πράξεως τής άναφ'ριμένη; ε'ς τό κλη-
^°'-ν ««ίχριμά μ»ς ύττ' αριθ. Ηϊ/«3 τή* 29'^ίρο^ρίοο 1912
^ θέλ δ
Αριθ. Ποωτ. 250
» Διεκχ. 2Ϊ9
Κν Όνόιιατι τοίί Οα^ιΛέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των 5ρ>3ων 405 χαί 406 τί!ς Πο'ν. Λχονομίας.
; '"ύ άϊ'κο ί·π(0ίσβι χατηγορουιιένουί ΜιΧτιάϊην
ν Γ Μ-ν1βϊάνην π;ώην κατοίχο'ΐς Μεσκλών χαϊ
ϊ(»ιιονί!ς.
όπως έμτανισΑήτβ «ύΓ'ΐϊθθϊώΐΓως τίιν 3 το5 μηνός
Αΰγοόστου τοιΐΐτους 1Ρ12 η*έί*ν Π-»ρασκ«υήν χλι (5οαν 8 π. ι».
ϊνώττιον το" ά«ηοιτηρ!ου τοΤ5 ΤΊ>3η»οϊΐ'»ίου Άλκι-ϊνοϋ πρός
ιτεοαιτέ-ω τ^ζττη^ΐν 'ή- όζιοίί'νου χββξεω; τί(( άνανεοομένης
ε'ς τό χοΐνπ ιηθέν δτ' ββ·θ. 11 5)1 07 τής 26 Μαοτίου 1911
χατηγοοητήο-όν μαί αλΐι>ί θέλετε ϊ^θίσθί) ίρήμην.
Έν "Αλικιανωτη 14 'ΤουνΙου 1912
Ό Δνμοϊΐοί Κατήγεροί ΆΧικιανοΐΙ
Τ. Μαστορτκνις
Άρα^Όί δικϊστικόί χ>.ητηο τοιχοκολλησάτω την «ιοο3σαν
ϊ'ς τό ίηυιοσΐώτιο'ίν μί;θί τοΓ! γΐίρίου το3 χβτηγορουμένου χ «Ι
είς τό α»ρ-ατήο!θ> τοθ Πιωτοϊικβίου Χανίων.
Έν Άλικιανδ βΰθημ«ρον.
Ό Δηα. Κατΐιγοοοί Ι. Μαστοράκης
Αριθ. Ποωτ. 255
» Διε-. 224
Έν >Γ>νόματι τοΰ Βα«1ιλέω? των «Ελλνίνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
Δυνάμει ι-ών άρθρων 405 κι) 406 τής Ποιν. ΔικονοιιΙας
Πρόν τόν »πί τρ«υι*ατ>σμώ έξ άμελείαί κατηγοηοόμινον Δημ.
Π. Δϊλικανίχη ττρώην χάτειχον Βατολάχκου Κυδωνίας κβί
1)ϊη αγνώστου οιομονήί.
Κα^εΤσοι ίπως ιμιρ■5^ν^σητ^ αΰτοτοοσώχως την 3 τοθ ιιηνός
Αΰγοΰΐτου τοδϊτους 1 912 ίμέρ»ν Πορα»χ·υτ;ν χα'ώραν υκ.ιι.
Ινώιτιον τοθ άχρίβττρ'ρυ τοθ Ε!ρηνοΪ!»«Ιου Άλικ'.ινο8 ιτρός
περαιτέρω ΐυζήτηιΐίν τ95- άξΐίπείνον» τράξίως τίς άνοφερομένης
είς τό κοινοποιηθή ύπ' αριθ. 110)102 τίς 26 Μαρτίου 1911
κατννορητήειον χας άλΛθΐί ΘΑιιγ ϊιχασθή ίρήμην.
Έν Ά>ιχιβνώ τ* 14 Ί'υνίου1912
ΌΔπ.'όσ. Κα·ηνοροί. Ά)ΐχι~νο0 ¥. Μαστοράκ/ις
Άρμ^δ!ο^ ϊι».αίτικοο νλητγρ ττσραγγέλ^ίταΓ όπως εν ίντίτυμον
ιίίς π»ρούΐης τοιγοκολλήσττ, είιτ το ίημοσ'ώτερεν μέρος τοθ χω¬
ρίου το3 κ·»τιηνο£θυμίν2Μ κ»ί ϊτερον είς τό ακροατήριον τοϋ
Πρ'οτοϊιχείου Χανίων
Έν ΆΧί*ιανώ 8ύθιτμ£ρ5ν.
Ό Δηυ. Κάτήγορος 1. Μαστοράκης
"Αριθ. Πρωτ. 256
225
««ίχριμά μ»ς ύττ' αριθ
^ θέλει δικασθή1 ίρήμην.
"ν Χβνίοις τή 27 Ί-υνίου 1912.
Ό Δημόσιος Κάτήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Λομοδος ϊιχβστικός κλητήρ παραγν'έλλετϊ: όπως έ^ άντίιυ-
■-ιν τής παρούαης χ,λήσίω; τοιχοκολλήοτ, είς το δημοσιώτερον
^■°'ί Τ33 χωρίου τοΰ κατηγορο^αίοϋ καί έ'τϊρ-.ν είς την £ίρα·»
-Μ^/ρΐατηρίου τ ϋ Πρωτ'λχειΌυ Χανίων.
ήν Χανίοις αΰθί-μερϊν
Ό Δημόΐιος Κατή-(θρος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Έν ονόαατι τοϋ Βα«ίϊ λεως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δ-ινάμε: τώ* άρθρων Ί05 καί 406 τής Ποιν. Διχονομίας.
Ποός τού: ίΐ' χλοτί) χατηγοτο ιΐιένους Μ γ. Γ. Μιιυρλάχη
καί Ίωάννη θ. Κατζι,ιράκη πρώην κατοίκους Άγυΐας Κυίωνίας
χαί ήδη άγώΐτου δΐϊαονής.
Κ^λεΤσαι όπως έμφανΐσθ^ς αύτΐποοσώπως την 3 τού μηνός
Αΰγούστου τοϋ ϊτο,ς 1912 ημέραν Πβρασ^ευήν καί ώραν 8. π.
μ. ένώιΐυν τοΰ άλροατηρ!ου τοϋ Ε'ιρηνοδικΐίου Αλιχιανοΰπρός
περαιτέρω συζήτησιν τής ^ς{οτοίν5^ πράξεως τής αναφερομένης
είς τό κοινοποιηθέν ύπ' αριθ *3>/3οι τ^ς 24 'Οκτ*6ρίου 1911
χατηγορητήρ όν μας, άλλως Ίε'λεις δικασθή ίρήμην.
Έν Άλικι^φ τή 14 Ίο.ηίου 1912.
Ό Δ. Κατήγ. Άλιχιανοϋ
Ι. Μαστοράκης
'Λρμόϊιος διχασΐικός κλητήρ παραγγέ)ιται ϊπως εν αντίτυ¬
πον τής πβροΰοης το'χοκολλήστ; είς το οΊτ,μοσιώτερον μέρος τοθ
χωρίου των κατηγοροιμένων χαί έτερον «ίς τό άχρατήριον το3
Πρωτοδικείου Χανίων.
Έν Άλιχιανω αυθημερόν
Ό Δημ. Κάτήγορος Ι. Μαστοράκη^
V
•2ΟΟ
ΕΦΗΜΕΡΤ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ 253 Ι
......» Διεκπ'.' 222......
Έν Όνόμιτι τ.»£> Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικονοιιίας.
Πρός τόν επί αδίκω Επιθέσει κχτηγορούιιενον Ιωάννην
Μ. Μπαλομενάκην πρώην κάτοικον Ζο-ύρβας Κυδωνι'ας κ,αί
?)δη αγνώστου δ αμονής
Καλιΐσα: όπως έμφανισθής αυτοπροσώπως την 3 τοΰ μη¬
νός Αύγούστου τοΰ 'έτους 1912 ήα,έ'ραν Παοασκευήν καί
ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοΰ άκ,ροατηρίο.) τοΰ Εϊρηνοδικείου
Άλικιανοΰ πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ά^:οποίνου πρχ
ξεως τής άναφερομένης είς τό κοινοποιηθή ΰπ' αριθ. 114/ιο6
τής 26 Μαρτίου 1911 κατηγορητήριόν μας, άλλως θέλε·ς
δικασθή έρήι/ην.
Έν Άλικιανψ τή 14 Ίουνίευ 1912
Ό Δή α. Κχτήγορος Άλικΐϊνοΰ Ι. Γ. Μαστοράκης
Άρμόδιος δι/.αστικός κλητηρ παραγγε'λλεται όπως εν αν¬
τίτυπον τήί παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δημοσιώτερον
μέρος τοΰ χωρίου τοΰ κατηγορουαένου καί έτερον είς τό ακρο¬
ατήριον τοΰ Πρωτοδικ,είου Χανίων
Έν Άλικιανψ αυθημερόν.
Ό Δτ,μόσιος κατηγορος Ι. Γ. υ
254
Άρμόδιος δικαστικό: κλητηρ παραγγελίαι όπως "έν αν¬
τίτυπον της παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δημςσιώτερον
μέ'ρος τοΰ χωρίου τού κατηγορουμε'νου καί ί'τερον «ίς τό
ακροατήριον τοϋ Πρωτοδ'.κπ'ου Χανίων.
Έν Άλικιανω αυθημερόν.
Ό Δημοσίας Κατήγορος Ι. Γ. Μαστοράκης
"Αριθ. Π^ωτ. 252
» Διεκπ. 223
*Εν'Οόιιατι -ζοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικ,ονομίας
Πρός τόν επί άδίκφ επιθέσει κχτηγορούμενον Βχρδήν Γ.
Πενταράκην πρώην κάτοικον Όρθουνίου καί ηδη αγνώστου
δαμονής.
Καλεϊσχι όπως ΐμ(ρανισθής αυτοπροσώπως την 3 τοϋ μη¬
νός Αΰγούκΐτου τοϋ Ιτους 1912 ήμίραν Παρασκευήν κ,χί
ώρχν 9 π. μ. ενώπιον τοΰ ά/ΐοοατηρίου τοΰ ΕϊρηνοδΊκδ'Όυ
Άλικιανοΰ ττρός περαιτέρω συζητησιν τής χξιοποίνου πρά¬
ξεως τής άναφίροαένης ?·ς τα κοινοποιηθή ύπ' άρ^θ. 108/100
τής 26 Μαρτίου 1 ;* 1 1 κατηγορητνιριόν μχς ά)ως θέλεις
δικασθή ερΫμ.η.
Έν Άλικια-.ω τή 1Ί Ιουλίου 1912
Ό Δηαόσιος Κατηγορος Άλικ'ανοϋ
Ι. Γ. Μαο"ΐο^)άκι»ς
Άρμόοιος δΐκχστιχός κλη.ι-ρ παραγγελλεται όπως 'έν άν¬
τ .'τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς τό δηαοσιώιερόν μ.ε'-
ρος τοϋ χωρίου τοϋ κχτηγορουμί'νου κα·. ί'τερον είς τό ακρο¬
ατήριον τού Πρωτοδ /είου Χχνίων.
Έν Αλικιανω αύθγμ,εοόν.
Ό Δη;χοσιος Κχτήγορος Ι. Γ. Μαίίτορ Ίκης
» Διεκπ. 221
Έν ονόματι τοΐ? Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποιν. Δικ,ονομίας.
Πρός τόν επί αδίκω επιθέσει κατηγορούμενον Δημήτριον
Άντ. Τσιραντωνάκη πρωην κατ^ίκου Ζού:βας Κυδωνίαζ
καί ηδη αγνώστου δίαμονής.
Καλεΐσαι όπως εμφανισθή αυτοπροσώπως την 3 τοΰ μη¬
νός Αΰγούστου τοΰ Ιτους 1912 ημέραν Παρασκευήν καί
ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού ακροατήριον τοϋ Εϊρηνοδικείου
Άλικιανοΰ ποός περαιτέρω συζήτησ ν τής άξιοποίνου πρά¬
ξεως τής άναοερομένης είς τό κοινοποιηθή ΰπ' αριθ. 46"/;
τής 18 Νοεα,βοίου 1911 κατηγορητήριόν μας, άλλως θε'-
λε'ς δ'κασθή έρήμην.
Έν Άλαιανω τή 14 Ίουνίου 1912
"Ο Δημόσΐος Κατ/γορος Άλικιανοϋ
Ι. Γ. Μαστοράκης
Άρμόδιος δικαστικός κλητηρ παραγγέ>λεται όπως εν αν¬
τίτυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς τό οημοσιώτερ07
μέρος τοΰ χωρίου τοΰ κατηγορουαένου καί έτερον είς τό
ακροατήριον τοΰ Πρωτοδιχειου Χανίων.
Έν Άλικιανω αυθημερόν.
Ό ^.ημόσιος Κατήγορος Ι. Γ. Μαστοράκης
Αριθ. 'Α-οο. 1146
α Αιχαιίτήριον τώ ν έν Χανίοις Ορωτοδιιίών
Άρι'). Δ εκπ. 2.Μ
» 1»;ωτ 220
Έν Ονόματι τοΰ Βασ.λεως των Έλλήνων
Κ Λ
II
Σ Ι Σ
Πρός τόν επί κχψαλίσμχτι κχί έμπρησμω Ι', ά'Λίλίίχς
κχτηγορούαενον Ίχχ,ω'ον Χρ. Άνϊζάκην ττ^ώην κάτοΐίον
Χχνίων κχί ηδη αγνώστου διχμονης.
Δυ άμβι των άρθρων 405 καί 4()Γ> τής Ποιν Δ κο-θ'λίχς.
Καλείσχι όπως έΐΛρχ·ν:σθής αυτοπροσώπως τόν 3 *οΰ μη¬
νός Αύγούστου τοΰ ετους 19)2 ήΐί/ρχν ΙΙαρχσ/.ευτν άχι
ώρχν 9 π. (/.. ενώπιον τού ά.ροχτηρίου τοΰ Ε:;ν;νο').>:ίίον
'Αλ κιανοΰ πρ-ίς περαιτέρ'·) συζήτησιν τής ά^ιοποίνου π:ά-
ςεω; τής άναφερομένης εις τό κοινοποιηθΐν ύπ' αριθ. 436/305
τή; 24 Ό*τω3ρίυ 1912 κχτορρηΓιίοιον «,χς, άλλως θε-
λιις δικασθή έρήμην.
Έν Άλικιανω τή 14 Ίουνίου 1912
Διά ταυτα
τί,ν τοΰ ϊναγομένου Ινσταοιν
ετει τ.·(ν απο 30 Μαρτίυ 1911 άγωγήν τής
σιγές Μτενταγλιποθλας ·χήρας '·>Γμάν Ο'.σταμεχμο
Μουλαμ«χμετάκη καΐά Ρίτσέπ Γι^υσο^φάκι καί
Επιβάλλει είς έάρος τής ίναγο6σΐ)ς υπέρ τοθ ίναγίμένυ
τα δΐκαίτι.'.β αύ:ο3 δατανί-,ματα δραχμάς όγδοήκοντο: πίιτε
(85).
Εχρίθη άπεφϊαίσθη -.αί Ιίημι,σιεύθη
Έν Χιν'οις ίή 2 Αυγο^στο^ 1911
Ό Πρϊϊ'ρος Ό Β. Γρ>μνατίως
ΛΙ. Γιαννακ'ίκης Γ. Β. Ξε.ακης
Ό;ι ά/ριίές αντίγραφον
Έν Χανίοις τί 5 Αύ(θύσ:ου 191 Ι
Ι Ό Β. Γρ>μμαιέϋ;ς
Γ. Β Ξ&νάκις
Ο ι ^ ρ.ίές άπόίπ^σλα έ* τοδ είς -/€Τρϊς μ^^ έπισ,.μ^
*ντι'ραΐΐυ δ·.ερ δ.μ-σΐίυίϊΐτ,-.ΐι» εί; την ίνταΰθα εφημερίδα ιήί
Κυ6;οτήσίω; δ.* τού; έν Κκνστίντινουπόλει ίΐαμενοντας 1)
Μο-σι^α; Άγριμά"*-) 21 Ν'υετ τό γένο Άγρι^άκη ο-'^'
γον Χ.-.Τ37 Φίστάλί καί 3) Φί.χ.γΐές τό γέ.'ος Άγρ'-μ* τ>
σύζυγον Μβχμέτ 'Λ ήφ, ύ^ηόων Όκολ νυν, ώς κληρονόμ*ν
ίς αδιαβίΐου τ^ άρχΓ.Λώ; ίνΐγςύτος Β·τ:ιχγιές "'
π.ύλΐς >Τ:ρα, Όσμϊν (>3»-αμ«.χ,ι.ετί/.ι ή Μο.·
είτα Ιϊ -//,.-ας Ά;ρυά/.η,
Ήν Χανίοΐ; 25 Ίουν^υ 1912
Ό το5 παραγνελλιντος Ρ:ΐσ,ζ Γΐϊυ3θ'.φ:κι ή1
ι πληρεξϊύϊ'.ςς ϊ.κηνίρος.
Κ. Μ. Φούμης
Μέγεθος Γραμματοσειράς