92639 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ϊΓΑΡΑΡΓΗΜΑ ίΗ
Σ Ε
ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗτΗ
ΕΡ
τρίτον
Έν Χανίοις τή 30 Ίουνίου 1-12 — ΡΙΘ. 63
ΙΙ,,ο,τ. 64
Διικ. 35
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Πεύκου
Διακηούττει βτι
Δυνάμει τής Ιπ' αριθ. Ι ι. 2;. άποφάυει>ί τ?ς «-ιτρ'-πήί, το3
Λή,^ου Πεύκου νομίμως εγκριθείσης δι7 τ/]; ΰπ' άοιθ. 138 ό.
έ^. αποφάσεως τής Σ. Ν'μαρχίας Λασηθ:ου, «κτΐθΐ'31 είς φανε¬
ράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκμίσθίΚΐ; τοϋ φίρου 9βη νών
πίά'^νΐων, τή, ς/εήσεω, 1911, τίί Δημ υ Ιΐϊύλ-υ συμφώνως
πρός τάς δΐϊτοίξ'.ίς τ;3 &·.' «οί**. ."-ίδβΝίμ.υ χ»! ;:ός δ'ρ.υς τής
ταρούση; δια? /)ρύξβως.
α') Ό «όρος ωρίσθη ϊ ά τής ε,ρημ.έν·ιΛ άπ^ΐΗως «'ς 2 ο)0
ίτιί των 6εριν7ν πρ-ηντα,ν ήτοι σιτου, κριθή1, ταγής, ροόιου,
πιχουλων, ά:Λκ3ί. ■'-υκΐο·ν, φα-Α-^ς, μιγαδυυ, οίνου, άιιυγ5αλων,
ναριϊιων, χ^ρ:υτίων, πίτατών »,αί φασουλών καί τυοοιιυζήθρων.
6') Ό ινθΐ ι στής Οϊ 6'ιστίάττη τόν φ-ν.ο» ϊίς»ι?.ς" Οά -λη-
ρώστ) ίέ το μ'τθϋ.ΐΑα βίς 3ύο Γσ^ς δοσϊΐς καί «ίς -= τϊ-ος ιών
μηνών Αύνοΰοτο; κ?ί Όκτωίρίου έ. ?τ.
γ') Ή ίη(/θ-:ροσία :ννργηθ*σ>ται «ν τω «ν Πείιχ.ψ Εΐρηνοίι-
χεαχφ κα-αβ ήματ'την 4 >Iο^λίς!^ ι 9:2 πιρ; ΜΓιν 10— 1ί
π. μ. ΐνωτιον ίπιτροπής άποτβλ ^μνης ια τού Είρη δϊίκου Π»ύ-
xο^ ή Τ38 νομίμου άναΓληρωτοΰ αό,Γθϋ1 ώς προίδρου, καί των με-
λών τής έπιτρ·3πής τοΰ Δήμου Πεύχου ή" των άναπληρωτών αύ-
τδν ώς μελώ^.
δ') "Ινα γίνη τις δ;* 5ς είς την δημ,οτριΐίαν ».ίν:;ι άνάγκη >ά
«ροκατα6«Αη ί'ς τό τα^ΐίίον τοΰ δήμου δίβχμια^ ϊ=>α (αριθ. 10)
ι ογιο έγγ.ήσί(,); χαί νά ταρου'ΐτσ^ άξιοχοεω^ *γγυη ήν, όστ'ί
μετ" αΰτίϋ θά συνιιπογρίψζ τα π3?κτικ7 ·:ής ϊ(;μο-ρασί ς. Τό
ίίρι;μίν:ν παριέ^λιν θα άπ^ί^ή ϊντο; ;·ιών ήμ,«ρών άπ> τής
τελευτιχης δϊ;α·3πρασυς «Ίς τω: άπο.υχίνΐας Λατ» την δημΐ-
* ρϊσίαν θά ου. ψ ,φισθή 8= εις την π:ωτην ?όσιν τοΰ ίνοι.-.ιαστού,
Σ^τις ίάν κλη' ιίς δέν ιΐροίέλθη ν ι ΐυντζςτ τό μυθωτήριον συμι-
ίολαιον θά εί α: 5ιτιυθ.ιν-ς μετα τού ίγγυτ,τοΰ τού, άνιυ τίϋ δι-
κα'.(.ματος τής διαιρέσεω; ή διζήσ«ω·-, δ'ά την τρούψ^υσΐν ζη¬
μίαν έκ νέας Ϊι-,^οπρ3σίας
^') Ήπλειοϊοσία γενήίεται «ίς άλ.ραίϊς μον.ϊας καί εις
ο>χμάς.
_ στ') Τα χηρύκεια χαί τα ϊξοδα τΐυέν.ιχ ΐατηβίου συμίολαί;υ
θα βαρύνουν τον ένοικυστήν.
ζ ) Ή δημοπρασία δέν ιίναι τελειωτι/.ή' έπομε'νω; έβν έντος
τής νβμίμουπρ.θεσμίαςπαρ-υσίαΐθή έτερος πλίΐοϊότης πρθίφίρον
5 ο)0 πλέον της Τίλευταίας τ.ροσφορϊ:, θα ΐπαναλτ,φθ:, ήδημο-
»ρασία την 15 "Ιουλίου 1912 τελειωταώς.
η') Τί πρ-χτ κά τής ",ημ.ποΛίίας ΰπόχεινται είς την ίγκρι-
β.ν τής ίπιτρο-ής τβΰ δγ,μ.υ Πιυχοα, ήτις ϋ/»ια: νά έγχρΐνγ;
• αύτά ή ου χωρίς έκ τούτου ν* άτοκτα οίδεν όδκαίωμα κατά τοΰ
' ϊήιΑθυ Ό τελευταίας πλειοδό.ης.
) Έν ΙΙ.όχωαη 23Ιουνί:υ 1912.
■ Ό Δήμαρχος Πεύκου
] ΧριατόφοροςΝ. Πιτροπάκης
Αρ 0. ΙΙροιτ. 5785
» Διεκτ. 3559
Έν ·>νόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Λ Λ. Η Σ Ι Σ
των άρ')..) Ί05 ^,χ ΊΟδ τί); Πο'.^κή; Λιον3|Αίας
ν το» -"ι π«ρ ία. το3 άρ'Ιρ^υ Ί87 τϊί 11ο νοιοϋ
Νομου χιττ,γ ρούμ- οί Ν.χ.ο^:χ.ιν Μ.ι*.έλί)ί χο ·»>]ν χ,αΐοικον
Σ^ίδα: χλ. ήδ ι αγ ϋ>;:ου 3ΐίμοίΐ*, ίνα ιζίυιέ꧱ αύτοπροτώπως
την 2 Αΐιγούστου τοϋ Ι:ο.ς Η12 ήμΐί'ρα; 11ίμιπτί)ν «ιί ώ^αν
8 π. μ. ένωπ·ον τοΰ άκρ,αΐηριοκ τ«ύ Δι*3σ.ηρ ου των ίνταθθα
Πρωτοίικών 7τρ5ς ικρα τιρω συζΐϊΐΐϊΐν τής ώ; εΐοητχ: άςιοπο -
ν υ πράξεως τής ά^αφίρς,αινης είς τό κληιηρυν θέϊχισ,ια μις
:-' αριθ ^",'ί,ω τ^ς 2·> Άπιιλίο^ ΙιΜ2, άλλι*, ')4λ=ι
Έν Χανίοις τή 21 Ίουνί υ 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χανίαν
Γ. Σκουλάς
Άρμόϊιος δικαστιχός «λητηο πα^αί(ίλλιται διτω; ίν βντίτυ-
"::ν τή; πα^ύτης ΧΜ;σίως τοιχοΌ'."*ήϊΐζ ίί; τό ϊημεσιώΐερον
μέρος '.^'-ι χωνοι» τοϋ α:/]γο.ίθυΑί»3.> κ« ί-«ρον είς την ?*ρ«ν
τίϋ βκροατηρ'θυ τοθ I1ρ^)τ^δ(Α«ιί^ Χινίων.
Έν Xα^ί^ις αύθημιοον
Ό Είσιγγ«/«ύς
Γ. Σκουλάς
) .,
ν 1'νπογραφείον
ι:
Μέγεθος Γραμματοσειράς