92627 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΪ4ΡΑΡΤΗΙΑ
Γ8ΕΡΝΗΣΕΏ1
ΤΕΥΧΟ2; ΤΡΙΤΟΝ
Έν ΧβνίοΐΓ «- 25 Ίουνί υ :'!12 ΑΡΙΘ. 61
Αριθ. Πρωτ. 2723
» Διεκπ. 1234
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό επί ΐών'ώ«ίωτερϊΐίών Διοικλν Επίτοοπος
Λαβόντες ύπ' ό>ν τα ϋποβληθέντα ήίΐν ταρβ τ?ς Διε--
β^σεως "ών Τα, υίρ&μ&ίιιίν καί Τηλέγραφον μ-τά τή, ύπ Λρ θ
668" ,αμβδοττσε>*ς αυτή. -ραχτι** -ή« ' ϊρ^,ηβιΐίης ν> «"·
Ιδρα.^ των Νβμών Χανίω/ Ρεθύμνης κα'ι Ηρακλείου -τη 1»
Ίουν ου ι. ε. και ενώπιον των 4ΐχεία»ν Ί-η ιν^ώ' μ«ιοϊοτικής
δημοτ.οα^ς ίια την έκμίσθωσιν τί],, μιταφιράς τΛν ταχυδρομι¬
ον οί κ. ών καί φίκέλλων διεβνών καί ίσωτερι^ών και > οιτΐών
ε!δών ττι, Ταχυ ρ;μικής χαί Δηιιοσίας έν · ένει 1-η^ν- , τ^
προχηρυχθάαης διά τής ύπ1 αριθ. 11β8/1061 τής 12 Μαίου 191/
ημετερας όΊβκηρ ξίως.
Τπειδί; διά τής ι»1 αριθ. ι7Μ/ι236 ήμβτίρας αποφάσεως «·-
κυρώδη το άποτι ίσμα τής ίνεργηθήσης ϊη οπρϊΛς δ α το
τμήμα Λασηθι άνακιςρϋ>6έντος έργολαβυ τού ρηθεντος τμΤ
ματοί τού Γ. Νίωτάκι άντί δραχμώ; 8100 ίτηο «ς,
Έπειδη δι» το, τμήματα Χανίων Ρεθύμ-ής χαί Ηρακλιιου
οϋϊεις μειοδότης παρουσιασθή,
Ίίοντες τα άρήρα 13 καί 14 τού ύχ' αριθ. 356 Νομου,
'Ακυρουμεν
Τα «ρακτικα τής ίνεργηθεισης ττ^ 10 Ιο^ιβι» ε. ϊ. δημοπρα-
σίας διά την έκμίσθωσιν τής ρεταφορας των τ*χ σακκων κ.λ.π.
ώς πρός τα τμήίΛβτα Χανίων, Ρεθύμνης - αί Ηρακλείου κ»ι
προκτ,ρύσσ:μίν νεαν δημοπρασίαν ?ια ττ,ν έ/μίσθωσιν της μιτα-
φορας των προμη ευδέντων είδών είς τα ρη».ντα τμημα.α Χανίων
Ρεθ^ντ,ς κβί Ή ακλείου ένεργηβησ.μενην τί 18 Ίο/μο« 1912
ήμέρ«ν ΤΓτάρ-η καί ώρβν 9-11 π μ. έν τβΐ; ίδραις των
Νομώ, Χ-νίων Ρεθύμνης κϊί Ηρακλείου, ουμφω/ως κιτα ^βντ*
πρός τας βίΐτάξε ; τής ύπ' αριθ ίΙβ8],06ι ·· '· *ηΦ™1 ^ών
χαί 'πι τοίς είς αύτή^ προσηρτημίνους ορο.ς ΰϋοχρεωσιων,
δημοσευθ ντας έ τώ ύπ'αριθ. 33 τής 16 Μαίου 1912 φυλλφ
τοΰ Γ' Τίύχους τής Επισήμου Εφημερίδος.
Εν Χανίοις τη 18 Ίουνίου 1912
ΊΙ Δτοικοϋοα Έπανασταακη Επιτροπη
Α ΜΙΧΕΛΪΔΑΚΗΣ
Μ Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α2·.θ. Άποο. 296
πρωην χα:;ικ»^
Κ^δω,ιας καί ήδη «γνώστευ "ίιαμονής
Κηρύοσιι τον κ*Γηγς·ρούμενβν τοϋ-ον ένβχον 5τι «ν γνοισει
αΙ-ογνι,'Λ'ινως καί ϊνιυ τί,ί, σ^ (·χατ: θέσεως το3 Ιχοιτος ϊι-
ι-ίομα Ι'ϊδϊν είς την κ«τΐ)/ήν το^ ξε'νί /ινΐ ά λ *αΐτα ϊ'ΐτοι
ο ι τν* νύκ.α τής 'ίδ - 97 Φ«6ροα3^ 191'ί»κ τί,ς θεσίκς
«Κ1; τρα τ^ν Λάκ/ον» τίς περίφέ,ρείοίς Άχρωτηρίου Ροδοιτςί3
Κ^σΐ,ιου άφν,ρεσε ϊυο άρήα άξ «ς ϊρβχμών είιιοσι άνήκοντα
ε'» τον Ν>κόλ. Γ. Νϊςάκην δ β ν* ια ί^^ παρα*όμως ώς
ιί ΐχτησυν τού. κοι
Κ Λταϊιχαζει το > κ(]ρυ>θΐντοί Ινίχς» κατηγορουμένων Μιχ.
Π. Ί>ίρα;./1ην ε'ί φυ/αιΐα ν έ'ς (6) μηών %ν »ίς πληρωμήν
ϊραχμο,ν ?ι>.α ίτ.ιρ -ο3 παθονι ις Νι*ολ. Ναξακη ίιά τάς
ή-ΐρβργΐα·; *αί λ: τζαα ουτού ϊϊπαναί, ι'ισ-ρακτ^ων κβί διά
μηνιαιας ' ρ ίσο>ΐίΐ>τ,, κ.^ ;'ή;ιως ίοΟ /αττ,γ'.ρο.ιμενου.
Ίίκρίθη άτ»φατ οθη καί ίϊτ,μοσιηθη
Ί' Χανίοις ;τ] ΪΙ Μαίου 1012
Ό Ι1ρο*ορ«ύων
Μ. Δασκαλάκης Ό Β Γραμματεύς
Ι. Μοναρόλη;
"Οτι άχριδές «ιι»στιασμα
Έν Χανίοις ττ^ 7 Ίουνίςυ 1912
Ό Β. Γραμματέως
Π. Δοψιανάχην
α
ϊΐ α ρ ό ρ α
Ό έν τή άπο 4 Δεκεμβριού 1907 γνωστοιΐοιήϊ«ι μου δημο»ι«κ
θευί] ίίς τί ύ-:' άμθ. 7 τοΰ έτους 1907 βύλλον τεθ Γ'. Τεό-
χους της Έτιοημςυ Εφημερίδος τής Κρητιχής Πβλιτείας άριθ-
μ,ός τή^ ϊ7ΌφαΒ»ως κατα Μαρίας Κ. Β γικλαχτ, συζυγου Μιλ-
τιαδ^^ ΚβΛο·1».η Αοί Έ/-νης Κ. Βιγικ,λακη ^^ζύγου Νιχβλ.
_»οία η ϊίν ιΐ αι 48ο, ώ, ίσ^χλμενως άναφέρεται, άλλά 458 τοϋ
1907 ,ιΰ Είίηνοϊι, ειοϋ Χανίων λϊι διορθοοται α .α τουτο ή δη¬
μ, αιεϋσις ϊυτη.
Χανιά 20 Ίουνιου 1912.
Ό «ληρίξουσιος τοΰ Μιχαήλ Σαγκλιίάνη
ΐμπιρου κατοίκ:υ ΆλεΕανδρειις Αιγυπτου
Δη(ΐτΐτοιος Γ. Φλειιετάκης
Τό Δ καίίτήριον των έν Χανίοις Πρωτοδϊκών
Συγκε μενον.............................
Συνεδριασαν.
Δ·ά ταυτα
'ρτμτ,ντοθ
Μ χαηλ Π. Φερα?:λη
Ι
τον 'κΌνικοϋ
Ι'
π
Ε
Κ.1
Β
-4Γ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς