92614 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΪ9Λ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΗΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΕ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ* 18 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 58
Αριθ. Πρωτ.
> ί·ιεκπ. 1019"
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΙΜ01ΪΈΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΚΐκύεΙσης της έτίρ-ς τώ* θίσειβν τού Συμίολα.ογράφου το3
ΕΊρηνείινεί- Άγίοο Μύρωνος Μαλεβυζίου,^ "βσχβλ.»ι.τβι ο!
βουλόμενοι νά οιοριβθΔ» έ, των εχόντων « υ«ο «Ο Νομο.
όριζόμενα πο-^όνΐα νά υποβάλωσι τάς αίτήσε.ς των *ν-ός 2«*α-
πέντ. ημερών άπό τίς 8ηΐΜ««6««ί τής προύσης *ν τ|» *φη-
μιρΐϊι τής Κυβέρνησις είς την Ανωτ. Δ,,υ&υνσιν τής Δι-
καΐοσύνης.
Έν Χανίοις τίί 15'Ιουνίβυ 1912.
Ή 4χο?ΐίο0^α Έπαναότατικη Έπιτροπη
ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
ΜΑΝ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
δαπάνας, είστρακτέων απάντων των -;ΐών το^ων κιί ίι* μη
νιαίας προσωπικάς κρατήσεως το3 κϊτηγο.-ο> α.-.ο-.
Εκρίθη άπεφαοίϊβη χά! εδημοσιεύθη
ΈνΧανίοιι τ' 31 Μ»ίο; 1912
Ό Π:,;ι?ρεύαιν
Μιλτ Δασκαλάκης
Ό Π
Ι
"011 ά«·ι6ες άιΐόσπασμα
Τν Χανίοις τή 6 Ίο,νίοο 1912
Ό Π.
IV
Π. Δ;μ·ι>ΐχτ,ς
Αριθ. 'Απο . 296
Αριθ 'Αποφ. 297
Χανίοις Π^ωτοδικών
Τό Ιικαότήριον ΐών
Συγ-ΐίίμενον ............................'.....
Σ,νεδριάΊ. ν.....................................
Διά ταυτα
Δ·>άζον έρήμην τού κατηγορουμένου Μιχαΐ,λ^Έμ». Ρ«υ-
κουνάκη πρώην κατοίχου Περι6:λίων Κυδωνίας καί ήδη ιιγνωστου
ϊιαμονής (φυ-.οδινοι.)
Κη-.ύασει τόν κατηγο οίμενον τούτον Ινοχον όπ εν γνώσει
αύτογνωμίνως «ι Γβυ τής συγκατάθεσις τού εχοντΐς ^δι-
καίωμα Ιλαδεν είς την κατοχήν τού ξένΐν κι»ητόν τμή^α ηΌΐ
8χι την νύκτα τής 6-7 Δεκ.μδρίου 1911 έκ τής αυλής νής
έν τω χωρίφ Περιδολια Κυϊωνίας καιμίνης οικίας τι» κ,ων"
σταν-ίν,,ϋ Ά·ίγ£λά«η άφτίρείε μίαν αϊγα αξιας δραχ. ^5 ανη-
κουσαν είς τόν είρημίνον Άγγελάκην διά να την εχτ) πϊρα-
νόμως ώς ίίι:κ:γσίαν τού" και
Καταδιχάζα τόν κηρυχθίντα Ινβχβν χ«ηγο?βυ|Μνον Μιχ.
Έμμ Ρο,κ:υά/Γ.ν είς φΛα/.ισιν ίννδα
V»)
μηνων εις χ~9·
ζΓ,μιωαιν ϊρ-^μών'τρ'άκςντα πέντε (35) ΙτΛρ το", αϊαη'ίεντος
Κων^αντιν:υ Άγγ.λάκη διά την αξίαν τής *>^«"ϊ 2.^°«
τού χαί ιίς αήν πληρωμήν έτέρων ϊραχμων Ϊ6/.α (10) οπε,ρ
τού αύτο3 άδικηθίντος διά τάς ήμεραργί^ς > η λ:«άς ι«^
έν Χανίοις (ίρωτοίτ»ικ·δν
Διά τ α ΰ τ α
Δικάζον έρ^μν' τού κ;-.ηγο;.β.μένου
II.
Φ.-ριρόλη πρώην >.α-
τοίκου Λά*>α.ν Κ'.δαινίας κιϊ ήϊη άγώσ-οο ϊ'βμονή; (φα'ιθ-
ίί*ου)· , ,
ΚτίΡ'.σΐει τό« καττ,γβρουμενον ιο3τ:ν ί>5/4ν ο:ι εν γνωσίΐ
αΰτογνωμόνως καί ά ευ ιής συ καταΙισΕω, τοϋ ίχ·.ν;ίς δι-
καίωμα ελιίεν «ίς την *χτο·χήν τού ξίνα χινη-ά κτήυατα ί«ι
ίΐι ττ,ν νΟΛ-2 τ-ί, 20 — Π Φιβ,ιουΐρί ν 1911 ι* -ή;
«Κουτρα ιϊν Λϊ/./'.νο τ?(-- περιφερ.ιας Ά*ρω ηρίοο Ι
Κι»σ»μ:υ *?'Γ-ί:ΐε ? 10 «?ν!" άξί*ς Σροχνών εΓ'-οσι άνήκοντα
εί; τϊ' Ν: ό'λ Γ. Ναξί»ην, διά νά .α ίχτ, πορανίμως ώς
ιδιοτησ ΐν του' και
Κετϊΐ '.αζιι τ3ν κηρ.χ0^** ?ν-'/.-'ν κζτί;·,':;^μ2ν:ν Μιγ.
Π. Φε9-»Ρ'-λην 'ί-' φ^όκσν εξ (6) μηνών /οί €ΐς π'ηρωμτν
δραχμώ' 5έκϊ ^ερ το^ «θ:ντος Νικ-λ. ΝϊξΐΛη δια τάς
ήμεραργί^ς «ι λ='~«ί "ΰ"3 ϊβ«*'*·. είοπ?αΑ·.5ων καί διά
μηνϊαίας -^σω-ικής χρϊτν,σί», τοϋκ·ιη ο^υί^ον.
Έκριθί) άπεί»;!α»Γ| κίί έϊημοσιιυίιη
Έν ΧινΙ'-ις 'Ι 51 Μ*1™ 1912
Ό Ιΐρςεϊρείων
Μιλτ. Αασκαλ-κης
Ό Β Γραμμβτέως
Ι. Μίναρίλης
Ότι άΛρ.ίίς όπίσπασμα
Έν Χανίΐις τή 7 Ίοενίβυ 1^12
Ό Β. Γραμματίως
Π.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
Άποο. 261
Τό Δικαστήριον των έν Ίϊοακλ. Πρωτοδικών
Σ-ΐγκΕΐμϊνβν....................................
Δ ι ά ταϊ τα
Διχάζθν έρήμην τού κατηγορονμένου
Κηρΰοσει τόν /.ατηγορούμίον τούτον Γεώργιον Ν. Μαρήν
κότβ.κίν τέως μέν Άγίίυ Θα>μα Μονοφατσίου καί {|δη αγνώ¬
στου ί·.α^:1[ς ίνοχον τοΰ ο ι διακαΐέχων άπό 1 Ιανουβρίου
19*0 ξ.να »ινητά κ.ήματβ ή-οι 250 πρόδατα άτινα ϊπούμβκεν
ι/ τή ιτεμφ.ρεία ιοϋ χωρίου Αγ. θωμά, Μονοφατσίου κβί»
άΊινϊ ίί/ΐ δωστΐ αύΐώ υπο σ-ίνεταιριχόν λογαριασμόν ό Κων¬
σταντίνος Μιχελιίάκης κάιο κος Ηρακλείου ϋφ^οεσεν «α τοΰ
κοίνοί τούτο» πράγ,Αΐτος άπό τοΰ Μαρτίβυ με'χρι τού1 Αΰγού
στίυ 1910 /ατά 'ΐαφόρους εποχάς περί τα ογδοήκοντα αιγο¬
πρόβατά 'ξίος ανωτέρας των "50 χ-ί κατωτέρας των 400 δραχ.
ιΐρΌς βλάίην τ ο δ σ^ιμ.τέχου το^ Κωνσταντίνου Μιχελιδάκη καί
Καταίινάζ'ΐ α*τ:ν ε;ς φυλί-ιτιν έ'ς (6) μηκδν καί είς τα
εξο?α τής ίιχΓ,ς έκ ίίβχμώ/· όχτώ .ΐσ~ρακτέ«ι; τκρ'αΰυου καί
διά δί/αη^^ρθϋ προσΐί,πιχής τού νραιήσεως
Έ>ρθη, άπίφ^οίοθη κ»! 5δτ)μθ2ΐ;>0η ι* Ήρϊκλείω τϊ] 26
Ά 112
Ό βοηδός τοΰ Γραμματέως
Μιχ. Χ. Θαλασσινός
Ό Προείίρύων
Λ. ΚατζουράχΓ,ς
άκόσπασμα
Έν Ήρακ>είψ τη 7
Ό Γραμματεύς καί ά, ά.
Μ. θαλασσινός
Αριθ. Διικ. 903
Αριθ. Άπορ. 267
Ί ό Δικαστήριον των «ν Ηρακλείω (Ιρω-
τοοικών
Συγχείμενον
Διά
Δικάζςν έρημην τοΰ χατηγορουμένου Ιωάν. Σ. ΧαΐζηΒάχη
έτών 22 γεννηθέντος ιίς Κ^μηλάρι Πυργιωτίσσης χαΐ χα·
τοΐκοβντος τέως μέν έκεί ήίη αγνώστου διομ νής άγάμυ
έγ^ραμμάτου γεωργοΰ Χριστΐ. όρθοδόξου χαΐ πολίτου ελλην:ς
Κηρΰσαίΐ τΐν χατηγ.ρ-ύμενον τούτον ίνοχον τού δ'τι έκ συσ-
στάσίω; μετ» τοϋ Γβλατίου θ. Σπυριδάκη την νύκτα τής
15 —16 Σίπτεμβρίοο 1909 χωρΐς νά 2ιατ«ράςωσι την ιο:νήν
ειρήνην ε'ισίίαλον παρανόρΐως εις την «ύλην των οίναών ~:ο
Δ. Κουμίντάκη καί Γεωργίου Κουμανταχη Χ^ί «ϊς μέν «ήν
οικίαν τοίί Γεωργίου έπεχείρηΐαν ιτράξε'ς είς άς δέν είχον ϊΰδέν
δικαίωμιϊ τ)τοι ιΐαρηνώ/λησον αυτόν ϊι' απρεχοΓς τρόπου καί
ϊιάτ.Ο πα-ρβθϋρβυ έρριψαν κατ' αυτού λί6ους χβί τόν έτρανμά-
τισαν είς την κεφαλήν ές* :ΰ ένόσησεν χαί άνίχανος πρός ϊρ-
γασίαν χατεστί} πλέον των τριών κβί έλαττον των τ;;άχοντα
ήμιρών πρός τούιοις έπεχείρησαν «ραξΐν αρχήν έχτ«λίσ8'ιΐς
Τ3ρ(έ·/ο»σαν τειΐ^σκοποδ των ήτοι διά λαχιιαμάτων κατί: τής
θύρας τής οικίας τοΰ Δημητρίοε Κουμβντάκη άπιπεΐραθησαν
νά δια-αράξ*σιν την ο'ιχιικήν α»τού ειρήνην άλλ' απέτυχον
τ*3 σχοποΰ των έ'ν*κα λόγων άνεξαρτήτων τής θίλήσεώς των. κ;ί
Κατβϊκάζει αυτόν είς φυ)ά*ισΐν ενός μηνός.
Ε/ριΟι-, β)τεγασ''σθη χαί έίημοσ.'ει/$η
Έν Ήρ·κλε·'ω τή 26 Απριλίου 1912
Ί"1 Πρεδρε-ων Ό 6:τ,θν·;ς τα
Δ. Κατζουρίκης Μ Χ
Ά ά
μ
Έν Ήραχλΐ'ψ τν 7 Μοίιυ 19Ι2
Ό Γρ^μυ
Μ Χ
·ευ. , Λ ~ ί.
Μ/ο- ό
Αριθ, πρακ. Διατχ. 301)912
Τό Δικαστήριον των εν Λαο"η9ίω Ηρωτοδικών
Συγχείμενον ίν. των Δικ«σ.ών Μιχαήλ Κοίψάλη, Προέδρου
Ν. Τζορΐζακάλη κ»ΐ Έμμ. Παΐοΐ,β».
Π»ρόντων τβϋ ιε Εισαγγε)έως Σ, Παπαντωνάκη κα'ι τοθ
'Υ)ματεα> Μ. Αλέξη.
Συνελθο»1 ίϊιαιτβρως έν τω κρός δίάσχεψιν βύτοΰ τεταγμέ'νω
δωμιΐτίω αΰτοϋ -.ήν 5 απριλίου 1912 ίνα αποφασίση επί τοΰ
ΰχ' αριθ. 238ί/ι?ϊο τί3ί 28 Μαρτίου έ. Ι. «γγρίφου τής Ε'υαγ-
γελίας Λα"οηθ;ο^ ίι' ής ϋ. λ. π.
Διά ταυτα
ίΐροσϊΐοριζίί την άπ'άρ:0' 531 τοΰ 1911 απόφασιν τού,
Προσΐίορ'ζει έφ' άπας δ'νασ'μους Ιπί ποινικών ΰποθέσεων
/αί τας 4 κ. ι 5 προσ^χο^ς μηνός Μαίου ημέρας Παρασκευήν
κα' Σάίδατΐν
Δ(ατάσσε: την ϊν άντιγράφψ χοΐνοποίησιν τοΰ παρόντος Είς
την θύραν τοα ^:/.αστηρίου τού εν.
Οί Δίΐίτστιχί
$8. Καψάλης
Ν. Τζωρτζακάκης
Έ£* ΙΖδΏουβά: Ό Ύ)γρομματευς
Μ. 'Αλέςης
Άχρι6ες άζόσπα^μα
Έν Άγΐ'ψ Ν'. ολάω τή 8 Απριλίου 1612.
Ό Γ-αμματεύς ,τοΰ ΠρωΕθϊικείου Λασηθίου
Ν. Καραίελάκης
Αριθ. Διε«τ. 181
» Άττοφ. 266
Τό Δικαστήριον των έν 'ΙΤρακλβίω Πρω-
τοδικών
Συγχβίμβνον.............................,
Διά ταύτα
Διχάζον έρήμ,ην τοΰ κ?.τηγορ:υμένου Κων. Ί. Ββσιλαντωνά-
κη ΐ;ών 23 γίννηθέντϋς είς Πειραια καί χαίοικυΰντος τέως
μΐν έν Ήρακλε'φ κ« ήδη αγνώστου δΐΛμονή*ς άγάμου έγγρβ'
μάτου τσ'.γαροποί-ΰ χριστιανοΰ όρθοδόξου και πολίτου έλληνος
Κηρύΐσει τόν χατηγοροϋμενον τούτον ίνοχον τοδ ότι την 17
Ίίν:υ«ρίοιι 1911 περϊ ώοαν 10. ζ. μ. έν τ5) αΰλτ] τής ο'ικί-
λ- τ:3 Εΰστρα. Καλογερίδου έν ώ ειχιν τούτον ένηγκαλισμέ-
ν;ν έλαβεν έ* τή: δσΐύος τοθ τό χρηιΐ'χτοφυλάκίόν τού περι-
ίγ/,ν δραιχ. 30—40 άη- οΰ;ας ι'ις τόν είρημένον Εύσ. Καλο-
γ.ρίίην Ιν ννώΐϊΐ τής άλλοιριίτητος των αύτογνωμονως ν ο
έ ί ί
η ής ρης γμος
τής συγχατιιθέσίως τ-3 είρημένου ίδιοκτήμονος όπως χ%
παιανόμως ώς ίδΐοκτησία^ τ:υ κ*! Κίτβδΐκάζεί τούτον
ί^λάι!^ιν έν'ες μτ»ος
Έ*ρί^^, άιιφασ'αθη χαί έϊήμοσίβόθν;.
Έν Ήρ«Α)είφτ!5 26 ΆπριλίοΛ 1912
Ό Προε'ρίύων
. Κατζθυράκης Ό Βοηθός
Μ. Χ.
Ακρι:·ς άπόαπασμα
Εν'Ηρβκλίίω τή 7 Μαί;υ 1912
Ό Γραμματεύς χαί ά. ά.
Μ. Χ. θαλασσινός
ίΰ Γραμματέως
θαλασσινός
Αριθ. Δΐίκπ. 1066
» Άποφ. 83
Τό Δικαίτήοιον των εν 'Πρακλ. Πρωτοδικών
Σΐ/γχείμενΐ...................................
Διά τα5ϊ2
Δικαζον '-ρ'^τ.' .ή: νατ.-Λ,ορίομένης Άϊνιές Σεληαοζοΰλας
''--, '* · Τ:; - /χ. ,-.; - ω- μ1 ν Ή?ικλ»ίο./ Χ-'
',Ιχ άγ· ώ- ; ί -λ: ·/,,
^ Κη -;.μ τ^ /ίτηνο-ο^ΐνγ; -^ Ινΐχο; τοο ότι θιλον;α
νά ^αψτ; ·ον Ιωάνν,ν Τσ.κ:λ.5ά'ν κάΐοικβν Λοχρως Άμαρίβυ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ρ»ι?ς
«ι ν ά πβρΐποιήση β'ς εαυτήν άσυγχώρητον όφίλος παρέστη»*7
ι. ,ώτ€ΐ ψ·υίη πρά"ιματα ώς αληθή ήτει ό'τι είναι «ρία
ΐι ο τοΰ ^ν τφ ύπ'άριθ. 8035 συμβολαίψ τοϋ Σιιμδο-
Γ^πί Π !?λλείου Γεω^ιίου Ν Παταϊάκη περιγρβφομένου
ΐϊ·ς ί/α άγροί κειμένου είς θέσιν «Λαγκό» τής περιφϊ-
Ά^δαχτςυ Άμαριοο ώσει τεσσάρων μουζουρίων Ιμπεριέ-
•/ο·τ. . 27 ε,-αιίϊινδρα και 10 άπιδέας καί ουνυρείοντος κτή-
ιι,3ΐ Μγ/ϊΑ Χαΐζ'ίάκη ποταμω χαί δρόμψ έν ώ τό λτήμα
-: - ά/?;*Εν αΙΐΓβ μόνον ^ίτά τ* 3/24 δέ κιί ν.ατά τό υπόλοιπον
2' 2, ϊτει άνί/εν είς τα τέκνα της Μοασταφα ΜτΐαΤραιμχιιη
Μ«/μ=τ Μπ^ιΐρμάχ/! κβΐ Σαΐΐκ Μ«»ϊρ«·νίκη ού':ω ?έ δ ά των
ψε §£ν τοπων τ^ραστάσεων έττετυχε τ*, ν σύνταξιν τοΰ είρημένου
ν->Λο*Αθι ν.ύ ίζημίωαε τΐν αγοραστήν την άξιαι» τοί ο'ιρημένβυ
κχ" '.ί-ο; ι, ώϊίληθ/; ?ίΙΐη ίδε-ίτω;ή-ο' δραχμάς διακοσίας χαί
'ία:β; λάζ»: ϋύϊην β;ς φυλάλΐσιν τεσσάρων (4) μηνδν
Έχοιθί), άτ··5ΐσίσθ)] καί έί/)μθ8ΐ'υθη ίν 'Ηρίνλβ'φ τη 9
^2
Γί. Τσαγκαράκης
Αντ. Ε^ερακάκης
ϊιύίγ. ^Ι^ϊ,χαράκηβ
Ό βοηβός τοΰ Γρ^μ
Μ. θαλασσινβς
Άνριίές ο-πόσπαίμα
Ήν Ηρακλείω τί) 9 Μαίου 1912
Ό Γραμματεύς καί ά ά.
Μ. Χ. Θαλασσινός
'Λίΐθ. Πρωτ. 689
Άποφ.
Τ-> Ειοηνοδ'Κβΐον Ηρακλείου
Διά ταυτα
τάζον έριίμην τοϋ κατηγορουμένου Σπυρίδωνος Ματθαίου
αρδ^υλάκ^ λίμ6οΰχου καί κατοίκου Ηρακλείου
Κηρύσσίΐ τούτον Ινοχον ό':ι έρευνηθέίς υπό των όργάνων τής
ωρΐφυλαΐνής ΐν τω Σταθμώ Λιμένος Ηρακλείου παρά την
~·*. μ. ώ;α. τής 20 Όλτωδρίβυ 1911 έ'ι'θα ωδηγήθη δί'άλλχ,ν
β;ΐ5«ΰΐν;ν πράξις ευρέθη φ ρων Ιντινί θυλα/ίω τοΰ έπανωφο-
μοϋ τοΒ μί·χιιρ3ν )>ατίλίη/ον πρός δ.άπραξιν άνθρωποΐίτονίας
ΰ είς κριτησιν τ«σσαρά*οντα όκτώ ώρών κ*ί
ί
Εκρίθη άπίφασίσθη κ*ί έδημοιιεύθη τί) 3Ό Απριλίου 1911
Ό Είρηνοδ'χης
Αναγνωστάκης Ό Ύ)γραμμ»τευς
Η. Νιωτάκης
Άχριδϊς «κόβπασμα
Έν Ήρΐκλίίω τί) 17 ΜλιΌκ 1912
Ό Γραμματεύς
Μ Αναγνωστάκης
•Αριθ. Πρωτ 809
» Άποφ 649
Τό Είρηνοδικεΐον Ίϊρακλβίου
Σ|λγκείμϊνον.................................
Διά ταυτα
Δ,ίκάζο» ΐρήμην τοϋ «λ των κατηγορουμένων Νΐιΐολκοιι Μ.
Βιττώρη κατοίκου Άκ-Τ.->Ίλτ^ς ΉρακλιΙου
Κηρύσσ^ι τβϊτον μέν εν:>-/;ν ότι την 6,30 π. μ. τής 30 Ό*-
τω6ρι'υ 1911 Ιξωθ: τού εί; Ρ:.σ:ιΤς δηΑθτίχ,οΰ Σφαγείου Ηρα¬
κλείου κατελήφθη υπό τ3ν όρ ;'νων τής Χωροφυλακής τοδ Σταθ-
μοδ Μεσκηνΐβς φέρων ϊπί τή, όσφίβς το^ πχρανόμως μάχαιραν
ικανήν πρός ϊιάπραξιν άνθρωζθΑτονίας κατοσχΐδεΤσαν επ βΰ-.οθ
τ^ΰ δέ ετέρου *ατηγο?ο*,μί.ν-.υ Στυλιανο3 Γ. Κλων;υ κάτοικον
Κατσαμπά άθ}ον τής αυτής χατηγορίας καί
Καταδι/ίζΐΐ τον κηρυχβίντο Ινβχον ίίς κράτησιν εΓκ:σι τισ-
σίρων ώρών, διατάβσίΐ δέ -β3 μέν καταδικασθέντος την δήμευσιν
τής κατασχιθείσης μΐχαίρας τοθ δι άθωωθέντος την απόδοσιν
αύτ^ς εις αυτόν ώς άκβταλλήλου πρ'ίς ϊιάπρβξιν βνθρωποκτο-
νΐας.
Εκρίθη, άιτεφασίσθη χαί έδημοσ εόίη
Έν Ήρ«*λ«ίω τή 17 Δ./·^δ;ίβυ 1911
Ό Είρηνοδίκης
Έμμ. Άναγνωτβάκης
Ό βοηθός τού Γραμματέως
Ζ. Δ. Τσακριτσής
Άκριίές άπόσπασμα εν Ήραλλείω τή 17 Μαί»υ 1912
Ό Γραμματεύς
Κ. 'Δναγ(»στάκης
Άοιθ. Πρωτ
ΚβταϊίΑΐζϊΐ αΰ:ό; είς κριτησιν τ«σσαρά*οντα όκτώ ώρών
Λιατ3:σε· την δή^ευσ:; τής κατασχεΒίίσης μαχαίρας
. '^κ? Οη, άτΐίφασηθη ν.α·. '.ϊηΐΑθΐιεύθη την 5 Νοεμβριού 1
Ο £ϊηι:; τοϊ ΰίίρ.^οϊίκο^ καί ά. ά. θανόντος κατ'ΐν:όλη
τοΰ κ. Εΐσα^γελίως των Πρωτοϊικών Ηρακλείου
Ν. :45εϊμαράκης
Ό βθϊ,θ^ς το3 Γραμμίϊτέ
Έμμ. Διαρμισάκης
Αέ ά
1911
ην
μ
-ή 17 Μ»ίοι» 1912
. 285
«ις β
ο"5
Ό Γραμματεύς
Μ. Αναγνωστάκης
?. 259
Τό Ετρηνοδτκεΐον Ηρακλείου
Διά ταυτα
Γο^ίνο> Μ*χμέτ Ντεμήρ Δ:υ-
κατοΐΛβν Ηρακλείου
53ει αυτόν ένοχον δ'τι -ί?ί ώραν 2,30 μ μ. ^;ς τε ΐν
καφφενείον τοΰ Ίβραήμ Πορτακαλάίΐι ά-ρομελετήτως
|λΌν ψϋχικΐ,ς όρμής ή"ιτϊ διά των χειρών τού κάτωθι
3 όφθ-ΐλ ο3 τ;ν Ιίρχ'ςχ Κοιοτζολά/,ηί προξϊνησας
μ?;' »Αχτ,'.άΐίως ίχιι^ν άν:ο; τριώ^ ή-ΐ-ςρώ/ καί
Ιει ούτον είς κράτησιν τριών ημερών
ΐρήμην τοΰ
» Διεκπ. 381
Τό ΕΐαηνοΓίΐκεϊβν Ηρακλειον
Συγ κείμενον.....................................
Δια ταυτα
Δ!*άζο· «ρημηντ:} να ηγ.ρυ^ένοιι Χοοσειν Χατ'.ηϊΙραϊμάχη
χατοίχευ Ηρβκλ^ί-υ
Κηρύ^σει τ.ΰτο' ίτοχΐν οί Γϊ;ίώ>2ν 10 η. μ. τ^ς 6 Ίου-
λί^; 1911 κατελήνθη ϋ-.ο -όν όργανω τίς Χωροφυλακήν τ^^5
Κεντρ,κοϋ Σταθμ;"ί 'ΙΙ^βχμιο^ ίν δηκοΐία εδφ ιής -βλεα,ς
Ήρϊκλείοκ φίρων επί τής β-τύος τς» παρανόμως καί άνευ άϊείας
τής αρμοδίας άρχή' μ*/3ΐ?αν ϊ^αμένην να -/ρηβιμεύσ^ είς δ(ά-
ττοαςι^ άνθρωπ//.·;;νί«.ν, > ατ»σ7ϊθ(ίσΐν ΐτ.' αύτβθ.
Καταδικάζίΐ α^τΐν είς τρή^ιρον >ράτη«ιν.
Δατα.ί!!ει την ϊήμϊ»σι> τής καταΐχεθείσης χ
'Βκρίθη άπεφασίίθη καί ϊδτ,μ αιεΑ-η
Έν Ήρακλίίω τί 23 Ι υ^ου 1911
Ό Είβηνοδικεόων
Μιχ. Λαγουδάκης
Ο Β. τοϋ Γραμματεύς
Ζ. Τσικριτσής
Άχριδές άπόσ~ϊσμ.α
Έν Ήρα/.είφ τη 17 ΜΛ:υ 1912
Ό Γρομμιτεύς
Μ. Αναγνωστάκης
ΪΪΛί
ΕΦΗΜΡΐΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ
ι'
Αριθ. Πρωτ. 267
» Διικπ 247
Τό ΕίρηνοδικεΙον Ηρακλειον
Διά ταυτα
Διχάζον έρήμην τοϋ κατηγορουμένου Άσάν Μεχμέτ
>ατοίκου Ηρακλείου.
Κηεύοσιι τούτον Ινοχον ίτι π«ρί ώριν ίΐ, 30' μ. μ. τής
58 Μα^τίου 1911 κατϊλήίθη ύτίθ των όργάνων τής χωροφυ·
λΐκής τοίί Σταθμοδ Γενί Τζκμί Ή-αιλείου, ΐν δημοσία οδώ
τής ιτόλίω; ταύτνις φίρων έ-ι τής όσφύος τού ιταρανόμως κϊΐ
ανευ άίείας τής άομοδίας άρχής μάχαιραν δυναμένων νά γρη¬
ά μιύΐτ, «ίς διάτραξίν άνθρωποκτονίίς κατίσχεθεΐσαν επ" αΰτοθ.
Καταίιχάζιι αυτόν ε'ις τριή.ι»ρον κοάτηαν χ.αί
Διατάοσε: την δήμιυσ ν τής κατασχεθίίσης μαχαίρας.
Έχρ θη απεφασίσθη κοί εδημοσιεύθη
Έν Ήρα*λ(!ω τή 16 Απριλίου 1911
Ό Β: ,6:ί τ:ϋ Είρηνοϊικ,ο^
Στυλ. Παπαδάκης
Ό Β το3 Γραμματεύς
Ζΐχ Τσικριτζής
Ά>ίΐ(ές άπδσπαομ*
Έν Ήρακλϊίω -ιί) Π Μοίου 1912
Ο Γραμματεύς
Μ. Αναγνωστάκης
ΆριΊ. Πρωτ. 645
554
Τό
Συγκε μινον
Ηρακλείου
Διά
Δικόζον έρήμην τϋ κατηγορουμύνου Εμμ. Ζ. Λιοδάκη,
•κΜουρτζϊνα Μυλοποτάμ.;υ, αστίΐνομιχώςέπιτηρουμένΐυ ενταύθα
Κηρύΐσίΐ τούτον Ινοχον ότι την 11,30 π. μ τή; 27 Σεπτεμ-
δρ.ου 1911 «ίς τό ενταύθα Στρατολογικόν Γρ*φιΐον ν.ατβλήφθη
υπο -ών όργάνων τ^ς χωροφ λακής ?«ρ(ι>ν επί τής όσφύος τοι.1
πΐρανόμως μάχαιραν ΧΛτάλληλον πρός διάπραςιν άνθρωποκτο-
νίας κατϊσχϊθϊΤσαν Ιπ' αυτών
Καταϊιχαζ»! αυτόν είς τεσσαράκον.α θΛ'ώ ώ,.ών κράτησιν καί
?ιζτα;:ε: τή. ϊή,Αίυσιν τής κατασχβθίίσης μαχαίριΐς
Εκρίθη απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη
Έν Ηρακλείω τή 1 5 ' Οκτωδρί;υ 1911
Ό 6οηΟος τοΰ Είρηνοίίίθυ ό βοηθός τού Ρραμματέως
Σ. Παπαδάκης Ζ. Δ. Τσι-ρηΐής
'Δκριίές άπόσχασμα
Έν Ήρα»λίίω τή 17 Μαίου 1912
Ό Ρραμματίύς
Μ. Αναγνωστάκης
Αριθ. ΙΙρωτ. 180
» Διεκπ. 1β#
ι ό ίτ {οηνοδικεϊυν 'ΙΓ^ακλείον
Συγκειυ ε. όν.................................
Διά τ α 3 τ α
Δικάϊ,ον ίρήμτ,ν τοϋ κατ^γορουμένου Χαραλάμ,πους Νικολ,
ακανυχβυ, άστυνομκώς «πΐτηρθυμένου έν Ήραχ,λείφ.
Κηρύσσϊΐ βύτόν Ινοχον ότι «·ρί &ραν 9 μ. μ. τής 7 Φ«-
βρουαρίου 1911 ίξωθι τοθ ΣταθμοΟ Τυλίσσου Μαλεδυζιου
κατελήφθη υπό των όργάνων τής χωροίυλαλίΐς το3 Στα-
θμού Τιΐλιοσοο φίρων («ι τής όσφΰίς τού παρανομως κα! άνευ
αδείας τής αρμοδίας άρχής μάχαιραν δυνΐμέν.^ν νά χρησΐμβύση
είς διάταξιν άνθρωποκτονίας χατασχεθεΤσχν ύχ' αύτοι} καί
αυτόν είς κράτησιν πέντε (5) ή,ιϊρών διατάΐαίΐ
ίέ χβί την δ'ήμΕ,,σιν τής καταδληθείσης μαχαίρας.
Εκρίθη άπεφασίβθη καί έϊημ:σιεΰθ/]
Έν Ήρακλείφ τί) 19 Μαρτίου 1911
Ό Βοηθος τοΰ Είρηνοδίκου
Στυλ. Παηχδάκης
Ό 'Υπογραμματεύς
Ήρακλίίς Νιωτακν;ς
Άκριδέι; ά-όσκασμα
Έν Ήρακλείφ τή 17 Μαίου 1912
Ό Γραμματίύς
Μ. Άναν4ωστάκης
Αριθ. Πρωτ. 355
» Άποφ. 435
Τό Εϊρη οδικεϊον
Δ'ά ταυτα
Δικάν,ιν ίρή*ην τοΰ •«.ατιγορουμ.ένου Άλή Άχμέ: Ντου-
ρουντάκη η Γιάκί, ν,ατοίκου Ηρακλείου,
Κ»;ρύσϊει τΐΰτον Ινοχο·* ό'τι *!ς τάς άρ/άς Φΐίρ.υαρίο»
1911, έ* τοΰ ίν τώ λιμένι Ηρακλείου ίστιοφόρου «Ντίνα
Χουάνα» τίδ χλο·άρχοιι ΡιουΝτάν Στοκ, Ιλαδεν είς την κατο-
>ήν τΐ> αύτογνωμόνω; μί«ν Ιλυσθν δίκα περίπου μέτρων,
ό-ξίχς ώ·:*ί δραχμων ίέκα, έκ γνώσει τής άλλοτριότητός ιη;
καί άνβυ τής σογκαταΟίοίΐΛς τ·ΰ ειρημίνου ίϊιοιιτήμονος, ίνα
ίχτ; ταύτην τ.αρανέμως ώς ϊδίοκτησίαν τού.
Καταδικάζ«( αυτόν «Ίς κράτησιν ημερών εΓκοσι καί διατάσσει
την απόδοσιν τής είς χείρας τοΰ Δημοσίο ι Κατηγόρου εύρισ-
κομένης άλΰΐεως είς τόν κύριον αυτής.
Εκρίθη, άπεφατίσθη καί έϊημϊσιιόδη.
Έν Ήραχλϊίω τ-1 20 Αΐγοΰστου 1911
Ό ΕΊρην;,ϊικεΰο>ν Ό 'Υ)γραμματίΰς
Έ. Μεϊμαράκης Κ. Νϊωτάκης
Άκριίές άπόσπασμ.α
Έν Ήρακλείφ τή 17 Μαίου 1912
Ό Γραμματεύς
Μ. Αναγνωστάκης
Αριθ. Πρωτ. 608
» Άποφ. 514
Τό Είρηνοδικετον Ηρακλειον
ΣυγκβΙμενον κ. τ. λ...............................
Διά ταύτα
Δικάζον έρήμιην τοΰ κατιιγορουμένοϋ Αχμέτ Κοχχινογο^-
ϋη καίκου Ήροίκλείου
ηρύΐυει τοΰτον Ινοχ:ν δτΐ περί ώραν 8, 30 τής 11 Σεπ-
1911 Αα;ελή{.θη ύκϊ των δργάνω^ τής Χωροφυλαχής
τοδ Κ. Σταθμου Ηρακλείου ΐν δτ,μισία όϊω Ηρακλείου
φήΐων επί τής όσφόος τού τορανόμως καί ά.ευ αδείας τής αρμο¬
δίας άρχής μάχαιραν ίυναμίνην νά χρησιμεΰση ιίς 8ιά*ραξιν
ανθρωποκτίνίας κατασχεθεΓαΐι» ΰπ' αΰτοΰ
Καταδικάζίΐ ούτον είς προΐτιμο^ δραχμών δέκα (10) εΐί-
ί υπέρ τοΰ Δήμ.->υ Ήρακλιίου. καί
Διατάσσε^ την δήμιυσιν τής κατασχεθϊίσης μαχαίρας
Εκρίθη απεφασίσθη καί ίδημςσ·ςύ6η
Έν Ηρακλείω 8 8)6ρίου 1191
Ό βίηθός τοΰ Εϊρηνοϊικου Ό βς,ηθός τοΰ Ρρκμματέω;
Σ. Παπαδάκης Ζ. Τσιχριτσής
Άκριδές άπόσταΐμα
Έν Ήρακλιίω 17 Μαίου 1912
Ό Γραμματεύς
Μ. Αναγνωστάκης
•Εκ τού 'Έθνικού Τυπογραφείου
Μέγεθος Γραμματοσειράς